STYCZEN 2001


JUZ OBOWIAZUJA

31 stycznia:

BEZROBOCIE

 • wykaz powiatow (gmin) zagrozonych recesja i degradacja spoleczna, w ktorych stosuje sie szczegolne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje sie prawo do stypendium zamieszkalym w nich bezrobotnym (Dz. U. nr 7, poz. 57).

30 stycznia:

STATYSTYKA

 • rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow okreslajace wzory formularzy sprawozdawczych z objasnieniami o sposobie ich wypelniania oraz wzory kwestionariuszy i ankiet stosowanych w badaniach statystycznych w 2001 r.; zalaczniki do rozporzadzenia sa odrebnym wydawnictwem (Dz. U. nr 1, poz. 2),

NAUCZYCIELE

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej o udzielaniu nauczycielom urlopow na dalsze ksztalcenie sie, dla celow naukowych, artystycznych, oswiatowych i z innych waznych przyczyn oraz ulgach i swiadczeniach z tym zwiazanych (Dz. U. nr 1, poz. 5),
 • rozporzadzenie ministra zdrowia o trybie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. nr 1, poz. 13); patrz tekst: "Gdy pedagog uczy sie i leczy"

GAZ I PRAD

 • dwa rozporzadzenia ministra gospodarki o zasadach ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasadach rozliczen w obrocie: energia elektryczna oraz paliwami gazowymi (Dz. U. nr 1, poz. 7 i 8); patrz tekst: "Ceny pojda w gore"

POMOC SPOLECZNA

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej okreslajace: zasady przyznawania nagrod specjalnych (pienieznych) za wybitne, nowatorskie rozwiazania w pomocy spolecznej; ich rodzaje (indywidualne i zespolowe); podmioty uprawnione do zglaszania wnioskow o nagrody (osoby fizyczne i prawne, instytucje i organizacje spoleczne dzialajace w zakresie pomocy spolecznej); sposob i tryb postepowania (Dz. U. nr 1, poz. 9),

TLUMACZE PRZYSIEGLI

 • zmodyfikowane 21 grudnia 2000 r. rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o bieglych sadowych i tlumaczach przysieglych. Wynika z niego, ze tlumaczem jezyka obcego moze byc osoba, ktora m.in. ukonczyla studia wyzsze magisterskie (do tej pory warunku "magisterskie" nie bylo). Zmienila sie takze tresc 18 ust. 1: "Znajomosc jezyka obcego oraz umiejetnosc tlumaczenia powinna byc wykazana dyplomem ukonczenia i uzyskaniem tytulu zawodowego magistra odpowiednich dla danego jezyka wyzszych studiow filologicznych lub studiow w zakresie lingwistyki stosowanej" (Dz. U. nr 1, poz. 10),

STRAZ POZARNA

 • znowelizowane 18 grudnia rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o zasadach i trybie wyznaczania strazakow Panstwowej Strazy Pozarnej do wykonywania zadan poza jednostkami organizacyjnymi PSP oraz ich uprawnieniach i obowiazkach (Dz. U. nr 1, poz. 12).

28 stycznia:

BANKI

 • ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu bankow spoldzielczych, ich zrzeszaniu sie i bankach zrzeszajacych (Dz. U. nr 119, poz. 1252); patrz tekst: "Silniejsze i zrzeszone".

26 stycznia:

ORDYNACJA WYBORCZA

 • osobom wchodzacym w sklad Panstwowej Komisji Wyborczej oraz okregowych i obwodowych komisji przysluguja w zwiazku z udzialem w pracach tych komisji diety i zwrot kosztow podrozy na takich samych zasadach jak pracownikom w podrozy sluzbowej. Za czas zwiazany z przeprowadzeniem glosowania oraz ustaleniem wynikow glosowania i wyborow przysluguje zryczaltowana dieta: 38 proc. (dla osob z okregowych komisji) i 18 proc. (dla osob z obwodowych komisji) najnizszego wynagrodzenia za prace pracownikow. Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w tej sprawie dotyczy wyborow uzupelniajacych do Senatu. (Dz. U. nr 5, poz. 47).

25 stycznia:

NAWOZY

 • po trzymiesiecznym wacatio legis ustawa z 25 lipca 2000 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991); patrz tekst: "Tylko bezpieczne nawozy"

24 stycznia:

WYNAGRODZENIA

 • znowelizowana 22 grudnia 2000 r. ustawa o negocjacyjnym systemie ksztaltowania przyrostu przecietnych wynagrodzen przedsiebiorcow oraz ustawa o zakladach opieki zdrowotnej; stanowi ona m.in., ze "pracownikom samodzielnych zakladow opieki zdrowotnej przysluguje od 1 stycznia 2001 r. przyrost przecietnego miesiecznego wynagrodzenia, nie nizszy niz 203 zl miesiecznie, w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy lacznie ze skutkami wzrostu wszystkich skladnikow wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 2". Ust. 2 zas stwierdza, ze w 2002 r. ow przyrost nie moze byc nizszy niz kwota ustalona wedlug podanego w noweli wzoru (Dz. U. nr 5, poz. 45); z moca od 1 stycznia 2001 r.

MONETY

 • wchodza do obiegu monety nominalnej wartosci 10 zl - na odwrotnej stronie stylizowany obwod drukowany i ekran komputera, z fragmentami zarysow Europy, Azji, Afryki, Ameryki Polnocnej i Poludniowej oraz napisem 2001 r. - i 200 zl: ze stylizowanym wizerunkiem kobiety i mezczyzny wchodzacych do tunelu symbolizujacego przyszlosc, z napisem 2001 r. (M. P. nr 1, poz. 17).

23 stycznia:

WYBORY

 • w niedziele 11 lutego 2001 r. zostana przeprowadzone przedterminowe wybory do Rady Gminy Koszarawa (Dz. U. nr 4, poz. 32),

GOSPODARKA FINANSOWA

 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace szczegolowe zasady gospodarki finansowej srodkami specjalnymi przeznaczonymi na finansowanie: wydatkow zwiazanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej; wynagrodzen prowizyjnych pracownikow urzedow skarbowych wykonujacych egzekucje administracyjna naleznosci pienieznych; przedsiewziec usprawniajacych egzekucje administracyjna (Dz. U. nr 4, poz. 33). Uwaga! W poniedzialkowej "Rz" napisalismy blednie, ze rozporzadzenie to wchodzi w zycie 22 stycznia z moca od 1 stycznia; przepraszamy,

LEKARSTWA

 • zmodyfikowane 4 stycznia rozporzadzenie (a scislej mowiac - zalacznik do niego) ministra zdrowia ustalajace limity cen lekow, preparatow diagnostycznych i sprzetu jednorazowego uzytku, wydawanych ubezpieczonym bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub za czesciowa odplatnoscia (Dz. U. nr 1, poz. 15).

22 stycznia

BEZPIECZENSTWO PRACY

 • po dwunastomiesiecznym vacatio legis rozporzadzenie ministra gospodarki z 30 grudnia 1999 r. o bezpieczenstwie i higienie pracy w odlewniach metali (Dz. U. z 2000 r. nr 3, poz. 37); patrz tekst: "Bezpieczniej w odlewniach"

21 stycznia:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 • rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa o wysokosci oplat za czynnosci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a takze za wykonywanie wyrysow i wypisow z operatu ewidencyjnego (Dz U. nr 115, poz. 1209); patrz tekst: "Mniej za wyrys i wypis"

18 stycznia

KOSZTORYS INWESTORSKI

 • rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa dotyczace kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji potrzebnych do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego mialo wejsc w zycie 20 stycznia (Dz. U. z 2000 r. nr 114, poz. 1195), ale data ta zostala przesunieta o 30 dni (Dz. U. nr 3, poz. 22).

17 stycznia

PODATKI

 • wzory deklaracji i informacji, zeznan i oswiadczen podatkowych obowiazujacych przy podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. nr 2, poz. 16),
 • wzory oswiadczen, deklaracji i informacji podatkowych obowiazujacych przy podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. nr 2, poz. 17).

15 stycznia:

HARMONIZACJA

 • znowelizowane 8 grudnia 2000 r., w zwiazku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej, niektore przepisy ustaw: o szkolnictwie wyzszym; o wyzszych szkolach zawodowych; o transporcie kolejowym; o uslugach turystycznych; kodeks postepowania cywilnego; prawo o ustroju sadow powszechnych; o dzialach administracji rzadowej (Dz. U. nr 122, poz. 1314),
 • znowelizowane tego samego dnia i z tego samego powodu niektore przepisy nastepujacych ustaw: o postepowaniu egzekucyjnym w administracji; o podatkach i oplatach lokalnych; o doplatach do oprocentowania niektorych kredytow bankowych; prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (publikujemy wersje ujednolicona); ordynacja podatkowa; o finansach publicznych; o podatku dochodowym od osob prawnych; o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (Dz. U. nr 122, poz. 1315),

DOZOR TECHNICZNY

 • art. 69 ust. 2 (obowiazki i zadania likwidatora Urzedu Dozoru Technicznego powierza sie ministrowi wlasciwemu do spraw gospodarki) oraz art. 73 ust. 2 (obowiazki likwidatora specjalistycznych jednostek dozoru technicznego podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw transportu powierza sie temu wlasnie ministrowi) ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321),

STATUTY

 • statut Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. U. nr 1, poz. 4),

TERMOMODERNIZACJA

 • do 31 grudnia 2001 r. wysokosc wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytulu przyznania w 2001 r. premii termomodernizacyjnej, wynosi 0,6 proc. kwoty przyznanej premii (Dz. U. nr 1, poz. 6); z moca od 1 stycznia 2001 r.,

PROKURATURA

 • zmieniony 22 grudnia 2000 r. regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. nr 1, poz. 11),

ZAKAZANA ZYWNOSC

 • minister zdrowia zakazal produkcji i wprowadzania do obrotu srodkow spozywczych zawierajacych wolowine, podroby i jelita wolowe, zelatyne wolowa, krew i preparaty z krwi wolowej oraz dodatki funkcjonalne i wieloskladnikowe preparaty z zawartoscia skladnikow pochodzacych z tkanek wolowych, jezeli te surowce i polfabrykaty zostaly przywiezione z krajow, z ktorych ich przywoz jest zakazany. Zakaz wprowadzania do obrotu stosuje sie do srodkow spozywczych bez wzgledu na date produkcji lub przywozu z zagranicy. Minister zakazal tez produkcji srodkow spozywczych z zastosowaniem aromatow spozywczych zawierajacych w skladzie wyciag z tkanek wolowych, przywiezionych z krajow, z ktorych ich przywoz jest zakazany. Chodzi o Wielka Brytanie i Irlandie Polnocna, co wynika z wczesniejszego rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 pazdziernika 2000 r. (Dz. U. nr 93, poz. 1034). Zakazuje ono przywozu do Polski i przewozu przez nasz kraj wymienionych w obszernym zalaczniku okreslonych rodzajow miesa, trzody, przetworow itd. (Dz. U. nr 1, poz. 14).

Uwaga! Tylko Dz. U. nr 1 pochodzi z 2001 r., pozostale - z 2000 r.


13 stycznia:

SPOLKI

 • znowelizowane 20 grudnia 2000 r. rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie szkolen i egzaminow dla kandydatow na czlonkow rad nadzorczych spolek, w ktorych skarb panstwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzen czlonkow rad nadzorczych tych spolek (Dz. U. nr 120, poz. 1269); patrz tekst "Rady nadzorcze: jak szkolic i wynagradzac"

14 stycznia:

BEZPIECZENSTWO PRODUKTOW

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o warunkach dotyczacych bezpieczenstwa produktow, ktore stwarzaja zagrozenie dla konsumentow przez to, ze ich wyglad wskazuje na inne przeznaczenie niz rzeczywiste (Dz. U. nr 110, poz. 1169).

12 stycznia:

MONETY

 • monety nominalnej wartosci 10 zl (na odwrotnej stronie stylizowany obwod drukowany i ekran komputera, z fragmentami zarysow Europy, Azji, Afryki, Ameryki Polnocnej i Poludniowej i napisem 2001 r.) i 200 zl (stylizowany wizerunek kobiety i mezczyzny wchodzacych do tunelu symbolizujacego przyszlosc, napis 2001 r.) wejda do obiegu 24 stycznia, a monety nominalnej wartosci 2 zl i 20 zl (upamietniajace szlak bursztynowy) - 21 lutego (M. P. nr 1 z 2001 r., poz. 17 i 18).

8 stycznia:

MIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY

 • zmienione 22 grudnia rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej o oplatach za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w miedzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostkach wyznaczonych do ich pobierania (Dz. U. nr 122, poz. 1344); patrz tekst: "Oplaty transportowe. Tanieja najpopularniejsze"

6 STYCZNIA:

BRUDNE PIENIADZE

 • niektore przepisy ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzialaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci majatkowych pochodzacych z nielegalnych lub nieujawnionych zrodel (Dz. U. nr 116, poz. 1216); patrz tekst: "Transakcje pod specjalnym nadzorem"

STATUTY

 • statut Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. nr 116, poz. 1217)

POLSKIE NORMY

 • zmienione 12 grudnia 2000 r. rozporzadzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi o obowiazku stosowania Polskich Norm (Dz. U. nr 116, poz. 1225)
 • wykaz Polskich Norm do stosowania ogloszony w rozporzadzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej (Dz. U. nr 116, poz. 1227)

SEJM

 • zmieniony 15 grudnia 2000 r. Regulamin Sejmu (M. P. nr 42, poz. 804).

5 STYCZNIA 2001 r.

WOJSKO

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o pelnieniu sluzby wojskowej przez zolnierzy zawodowych poza granicami panstwa (Dz. U. nr 115, poz, 1197),
 • dwa rozporzadzenia ministra obrony narodowej w sprawie wyzywienia zolnierzy; odbywajacych czynna sluzbe wojskowa; zawodowych i kandydatow na zolnierzy zawodowych oraz trzecie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczen z tytulu szkod wyrzadzonych przez wojska obce (Dz. U. nr 115, poz. 1206, 1207 i 1208); patrz tekst "Paragrafy dla wojska"
 • miedzy 5 marca a 6 czerwca 2001 r. przeprowadzony zostanie pobor mezczyzn urodzonych w 1982 r.; obowiazkowi temu podlegaja takze mezczyzni urodzeni w latach 1997-81, ktorzy dotad nie stawili sie do poboru - wynika z rozporzadzenia ministrow spraw wewnetrznych i administracji oraz obrony narodowej (Dz. U. nr 115, poz. 1210)

PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE

 • rozporzadzenie ministra finansow o szczegolowym zakresie rocznych i polrocznych informacji o funduszach tworzonych w zwiazku z zawartymi, w ramach pracowniczego programu emerytalnego, umowami grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na zycie pracownikow (Dz. U. nr 115, poz. 1204); patrz tekst "O czym ma informowac ubezpieczyciel"

RUCH DROGOWY

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o wysokosci oplaty bedacej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w wypadku udokumentowanej trwalej i zupelnej utraty pojazdu (Dz. U. nr 115, poz. 1211); patrz tekst "Oplata wedlug wzoru"

POLICJA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o wysokosci oraz warunkach wyplaty uposazenia i innych naleznosci pienieznych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkol (kursow) za granica (Dz. U. nr 115, poz. 1213)

4 STYCZNIA 2001 r.

DOMY SKLADOWE

KONTRAKTY EKSPORTOWE

 • znowelizowana 16 listopada ustawa o gwarantowanych przez skarb panstwa ubezpieczeniach kontraktow eksportowych (Dz. U. nr 114, poz. 1190); patrz tekst : "Na lepszych warunkach" oraz tekst ustawy

ROCZNY PRODUKT KRAJOWY

 • ustawa o sposobie obliczania wartosci rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. nr 114, poz. 1188)

WETERYNARZE

 • zmieniona 26 pazdziernika ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. nr 114, poz. 1189); patrz tekst: "Dluzsza kadencja"

1 STYCZNIA 2001 r.

Od 18 grudnia systematyczne omawiamy przepisy, ktore rozpoczely swoj zywot 1 stycznia 2001 r. W tej rubryce w telegraficznym skrocie sygnalizujemy obraz calosci nowego prawa. Przy poszczegolnych kwestiach odsylamy do artykulow im poswieconych, ktore ukazywaly sie od 18 grudnia (albo jeszcze wczesniej, jak np. cykl publikacji poswiecony kodeksowi spolek handlowych). I jeszcze jedno: Dzienniki Ustaw nie opatrzone rokiem, w ktorym je wydano, oznaczaja zawsze rok 2000. Dziennik Ustaw nr 122 jest ostatnim numerem z 2000 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • 1 stycznia 2002 r. zakladanie i prowadzenie szkol artystycznych przejdzie odpowiednio do zadan samorzadu wojewodztwa lub powiatu, a Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemyslu Rolno-Spozywczego w Szreniawie, na podstawie uchwaly Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego, moze byc przekazane ministrowi wlasciwemu do spraw rolnictwa - wynika ze znowelizowanych 8 grudnia ustaw - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna; Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego (Dz. U. nr 122, poz. 1312)

AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI

 • ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. nr 109, poz. 1158); patrz tekst "Parasol dla malych firm"

AKTY PRAWNE

BANKI

 • Rade Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwiekszono z 9 do 10 czlonkow, a prezes NBP bedzie powolywal do niej nie trzy, lecz cztery osoby (Dz. U. z 1999 r. nr 40, poz. 399); patrz tez tekst: "Wklady bezpieczniejsze"

BEZPIECZNE WYROBY

 • ustawa z 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnosci i akredytacji (Dz. U. nr 43, poz. 489); patrz tekst: "Niezalezna akredytacja"

BIEGLI REWIDENCI

CENTRUM AKREDYTACJI

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o organizacji oraz trybie dzialania Polskiego Centrum Akredytacji (Dz U. nr 122, poz. 1328)

CENTRUM HODOWLI ZWIERZAT

 • tworzy sie Krajowe Centrum Hodowli Zwierzat, panstwowy zaklad budzetowy podlegly ministrowi wlasciwemu do spraw rolnictwa. Centrum przejmie mienie, w tym dokumentacje hodowlana, bedaca 31 grudnia 2000 r. w zarzadzie Centralnej Stacji Hodowli Zwierzat i okregowych stacjach hodowli zwierzat w likwidacji oraz ich zobowiazania finansowe powstale do tego dnia (Dz. U. nr 119, poz. 1260)

CLO I CELNICY

 • funkcjonariusze celni zostali wyposazeni w legitymacje sluzbowe (Dz. U. nr 41, poz. 478)
 • zmienione 14 grudnia rozporzadzenie ministra finansow o gospodarczych procedurach celnych (Dz. U. nr 116, poz. 1219),
 • rozporzadzenie ministra finansow o oplatach pobieranych przez organy celne (Dz. U. nr 116, poz. 1223); patrz tekst "Stopniowa likwidacja",
 • zmienione 12 grudnia rozporzadzenie ministra finansow o deklaracjach skroconych i zgloszeniach celnych (Dz. U. nr 119, poz. 1256),
 • rozporzadzenie Rady Ministrow o ustanowieniu plafonow taryfowych ilosciowych na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych ze Slowacji (Dz. U. nr 122, poz. 1325)
 • w rozporzadzeniu Rady Ministrow z 21 grudnia 1999 r. o ustanowieniu kontyngentow taryfowych na niektore towary przywozone z zagranicy dla przemyslu motoryzacyjnego (Dz. U. nr 107, poz. 1225) w 7 ust. 3 date "do 31 grudnia 2000" zmieniono na "do 30 czerwca 2001 r.", a w ust. 4 zamiast "do 7 stycznia 2001 r." jest "do 7 lipca 2001 r." (Dz. U. nr 122, poz. 1327)

- zawieszenia pobierania cel od niektorych towarow,

- ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektore towary rolne przywozone z zagranicy,

- ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektore towary rolne pochodzace z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej,

- ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych pojazdow samochodowych pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej,

- ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Czech, Slowacji, Wegier, Rumunii, Slowenii i Bulgarii,

- ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Estonii,

- ustanowienia plafonu taryfowego ilosciowego na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Estonii,

- ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Izraela,

- ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Turcji,

- ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Wysp Owczych (Dz. U. nr 120, poz. 1272-1281),

 • siedem rozporzadzen ministra gospodarki, wszystkie z 20 grudnia, w sprawie:

- ustanowienia kontyngentow na wywoz niektorych towarow okreslonych w umowach miedzynarodowych,

- ustanowienia kontyngentu na przywoz wegla pochodzacego z Federacji Rosyjskiej,

- ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektorych olejow ropy naftowej,

- wykazu dokumentow, ktore powinny byc dolaczone do wnioskow o wydanie pozwolenia na przywoz niektorych olejow ropy naftowej,

- ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektorych towarow rolnych,

- ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektorych towarow (nowelizacja),

- ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie ksztaltownikow i profili ze stali niestopowej (nowelizacja) (Dz. U. nr 121, poz. 1299-1305),

 • rozporzadzenie ministra gospodarki w sprawie okreslenia wzoru wniosku stosowanego w postepowaniu o wydanie pozwolen na przywoz niektorych pojazdow samochodowych pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentow i informacji, ktore powinny byc dolaczone do wniosku, warunkow wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwolen w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2001 (Dz. U. nr 122, poz. 1337); patrz tekst "Kontyngent samochodowy. Zasady skladania wnioskow"
 • dwa rozporzadzenia ministra gospodarki, z 28 i 29 grudnia, w sprawie: trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Estonii;

trybu realizacji ustanowionych plafonow taryfowych ilosciowych na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych ze Slowacji (Dz. U. nr 122, poz. 1338-1339)

CUKIER

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o wysokosci oplat przeznaczonych na doplaty do eksportu cukru oraz zasadach stosowania doplat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2001 r. (Dz. U. nr 117, poz. 1229); patrz tekst "Slodkie wnioski o doplaty"

DOMY SKLADOWE

DOWODY OSOBISTE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o trybie postepowania w sprawach wydawania dowodow osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty z zalacznikami, w tym ze wzorem dowodu osobistego (Dz. U. nr 112, poz. 1182)

DOZOR TECHNICZNY

 • zmienione 1 grudnia rozporzadzenie ministra gospodarki okreslajace wysokosc oplat za czynnosci organow dozoru technicznego (Dz. U. nr 111, poz. 1180),

DZIALALNOSC GOSPODARCZA, PRZEDSIEBIORCY

DZIALALNOSC UBEZPIECZENIOWA

 • rozporzadzenie ministra finansow w sprawie zezwolenia ogolnego na uznawanie za aktywa stanowiace pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywow znajdujacych sie poza granicami RP (Dz. U. nr 121, poz. 1294)

DZIENNIKI URZEDOWE

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow okreslajace wzor graficzny pierwszej i ostatniej strony: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Monitora Polskiego B oraz dziennika urzedowego: ministra kierujacego dzialem administracji rzadowej; urzedu centralnego; wojewodzkiego (Dz. U. nr 120, poz. 1289)

EMERYTURY I RENTY

 • znowelizowane 8 grudnia ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym dla tzw. sluzb mundurowych (Dz. U. nr 122, poz. 1313); patrz tekst "Mozna wiecej zarobic"

ENERGETYKA

 • rozporzadzenie ministra gospodarki w sprawie obowiazku zakupu energii elektrycznej ze zrodel niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepla, a takze ciepla ze zrodel niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiazku (Dz. U. nr 122, poz. 1336); patrz tekst "Sila wiatru i wodospadu"

FINANSE PUBLICZNE

 • znowelizowane 28 grudnia rozporzadzenie ministra finansow w sprawie zasad rachunkowosci i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatkow i oplat dla organow jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. nr 122, poz. 1332)
 • rozporzadzenie ministra finansow w sprawie zasad gospodarki finansowej jednostek budzetowych, zakladow budzetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budzetowych oraz zasad i terminow rocznych rozliczen i wplat do budzetu przez zaklady budzetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budzetowych (Dz. U. nr 122, poz. 1333)
 • rozporzadzenie tego samego ministra w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla panstwowych zakladow budzetowych i gospodarstw pomocniczych panstwowych jednostek budzetowych oraz okreslenia zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji (Dz. U. nr 122, poz. 1334)
 • i jeszcze jedno jego rozporzadzenie o sposobie wykonywania budzetu panstwa i zasadach obslugi rachunkow bankowych budzetu panstwa oraz zakresie i terminach sporzadzania przez NBP informacji i sprawozdan z wykonania budzetu panstwa w ramach obslugi bankowej budzetu panstwa (Dz. U. nr 122, poz. 1335)
 • rozporzadzenie ministra finansow o stawkach, zasadach i trybie udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posilkow sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. nr 116, poz, 1220); patrz tekst "Na produkty, ale tylko jarskie", gdzie podajemy tez wykaz surowcow do sporzadzania posilkow w barach mlecznych, do ktorych moga byc udzielane dotacje
 • rozporzadzenie ministra finansow o szczegolowej klasyfikacji dochodow i wydatkow oraz przychodow i rozchodow (Dz. U. nr 59, poz. 688)
 • zmieniona 30 listopada ustawa o finansach publicznych (Dz. U. nr 119, poz. 1251)

KODEKS KARNY

 • jeszcze przez rok kwestie praw i wolnosci obywatelskich skazanych beda regulowaly rozporzadzenia, od 1 stycznia 2002 r. przepisy te znajda sie w ustawie, czyli znowelizowanym kodeksie karnym wykonawczym (Dz. U. nr 122, poz. 1318)

KODEKS SPOLEK HANDLOWYCH

KODEKS PRACY

KOMITET BADAN NAUKOWYCH

 • znowelizowana 15 wrzesnia ustawa o utworzeniu Komitetu Badan Naukowych (Dz. U. nr 91, poz. 1008)

KOLEJ

 • niektore przepisy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe" (Dz. U. nr 84, poz. 948)

KRAJOWY REJESTR SADOWY

 • dwanascie rozporzadzen ministra sprawiedliwosci dotyczacych Krajowego Rejestru Sadowego (KRS), a konkretnie:

- sposobu prowadzenia rejestrow wchodzacych w sklad KRS oraz szczegolowej tresci wpisow w tych rejestrach

- ustroju i organizacji Centralnej Informacji KRS oraz szczegolowych zasad udzielania informacji z KRS

- sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrow i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisow, wyciagow i zaswiadczen

- okreslenia wysokosci oplaty za udzielenie informacji oraz wydawania odpisow, wyciagow i zaswiadczen z KRS

- kwalifikacji wymaganych od kandydatow na kuratorow ustanawianych na podstawie przepisow ustawy o KRS, sposobu prowadzenia listy tych kandydatow i danych ujmowanych w liscie kandydatow na kuratorow

- okreslenia dolnej i gornej granicy wynagrodzen za dzialalnosc kuratorow

- organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerow Monitora Sadowego i Gospodarczego i wysokosci oplat za zamieszczenie w nim ogloszenia lub obwieszczenia (nowelizacja)

- okreslenia wysokosci wpisow w sprawach cywilnych (nowelizacja)

- utworzenia sadow gospodarczych w sadach okregowych i sadach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarow wlasciwosci (nowelizacja)

- regulaminu wewnetrznego urzedowania sadow powszechnych (nowelizacja); (Dz. U. nr 117, poz. 1237-1246)

- okreslenia wzorow urzedowych formularzy wnioskow o wpis do KRS oraz sposobu i miejsca ich udostepniania,

- sposobu wykonywania przez gminy czynnosci zwiazanych z prowadzeniem KRS oraz wspolpracy miedzy sadami rejestrowymi i zarzadami gmin (Dz. U. nr 118, poz. 1247-1248); patrz tekst "Ciag dalszy prawnej infrastruktury", gdzie znajda Panstwo wykaz sadow rejonowych, w ktorych sekretariaty przyjmuja ogloszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

MIEJSCOWOSCI

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji dotyczace ustalenia i zmiany urzedowych nazw oraz rodzaju niektorych miejscowosci w wojewodztwach: dolnoslaskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, lodzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, slaskim, swietokrzyskim, warminsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim (Dz. U. nr 109, poz. 1163)
 • rozporzadzenie Rady Ministrow ustalajace granice niektorych gmin (Dz. U. nr 117, poz. 1230)
 • rozporzadzenie Rady Ministrow o nadania statutu miasta miejscowosciom i okresleniu ich granic oraz zmianach granic niektorych miast (Dz. U. nr 117, poz. 1231); patrz tekst "Porzadki, korzysci i sentymenty"

MIESZKANIA

 • ustawa o objeciu poreczeniami skarbu panstwa splaty niektorych kredytow mieszkaniowych (Dz. U. nr 122, poz. 1310); patrz tekst "Poreczenia skarbu panstwa"

MINISTROWIE

 • wykaz organow i jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi edukacji narodowej wzbogacil sie o akademie wychowania fizycznego (Dz. U. nr 94, poz. 1038)

OBROT Z ZAGRANICA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) (Dz. U. nr 120, poz. 1271); jest to oddzielny zalacznik do Dz. U.,
 • ustawa o obrocie z zagranica towarami, technologiami i uslugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa, a takze dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250)

ODPADY

 • nowe stawki jednostkowe i roczne stawki oplat za umieszczanie odpadow na skladowisku odpadow oraz wykaz odpadow, za ktore wytwarzajacy je nie ponosi oplat za kazdy rok ich skladowania; za umieszczenie odpadow na skladowisku przed 1 stycznia 2001 r. oraz za czas ich skladowania przed 1 stycznia 2001 r. stosuje sie przepisy dotychczasowe (Dz. U. nr 120, poz. 1284)

OSWIATA

 • dwie nowelizacje Karty Nauczyciela: z 18 lutego (Dz. U. nr 19, poz. 239) i 22 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 122, poz. 1323),
 • zajecia w ramach kursow doskonalenia nauczycieli nadajace uprawnienia do pelnienia funkcji lub wykonywania zadan w szkole lub placowce doskonalenia moga prowadzic nauczyciele akademiccy i edukatorzy (Dz. U. z 1999 r. nr 14, poz. 133)

PODATKI

 • wykaz przyrzadow i pomocy naukowych, ktorych zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatkow od podatku dochodowego (Dz. U. nr 121, poz. 1292)
 • rozporzadzenie ministra finansow ustalajace wykaz czasopism specjalistycznych, do ktorych stosuje sie zerowa stawke VAT (Dz. U. nr 121, poz. 1297)
 • zmienione 28 grudnia rozporzadzenie ministra finansow w sprawie wykazu towarow do celow poboru podatku VAT oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. nr 121, poz. 1298)
 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace skale podatku dochodowego oraz wysokosc kwoty przychodu podlegajacego opodatkowaniu zryczaltowanemu (Dz. U. nr 101, poz. 1090)
 • rozporzadzenie ministra finansow z 28 listopada w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. nr 105, poz. 1115); patrz tekst "Gorny pulap wyznaczyl minister finansow"
 • wzor ewidencji przebiegu pojazdu, o ktorej mowa w ustawach o podatku od osob fizycznych oraz od osob prawnych (Dz. U. nr 108, poz. 1152); patrz tekst "Co czeka biznes"
 • rozporzadzenie ministra finansow o zasadach poboru podatku od czynnosci cywilnoprawnych (Dz. U. nr 108, poz. 1153); patrz tekst rozporzadzenia
 • rozporzadzenie ministra finansow o sposobie pobierania, zaplaty i zwrotu oplaty skarbowej oraz sposobie prowadzenia rejestrow tej oplaty (Dz. U. nr 110, poz. 1176); patrz tekst rozporzadzenia
 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace kraje i terytoria stosujace szkodliwa konkurencje podatkowa (Dz. U. nr 115, poz. 1203)
 • zmienione 11 grudnia rozporzadzenie ministra finansow w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o grach losowych, zakladach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. nr 115, poz. 1205); patrz tekst "Drozsze zezwolenia i egzaminy"
 • podatkowa ksiega przychodow i rozchodow (Dz. U. nr 116, poz. 1222)
 • zmienione 19 grudnia rozporzadzenie ministra finansow w sprawie zasad i trybu rozliczen udzialow gmin i wojewodztw we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych i jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej (Dz. U. nr 119, poz. 1257)
 • zmodyfikowane 20 grudnia rozporzadzenie ministra finansow w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 119, poz. 1258)
 • znowelizowane 28 grudnia rozporzadzenie ministra finansow okreslajace wzory: znaku informujacego podroznych o mozliwosci zakupu w punktach sprzedazy towarow, od ktorych przysluguje zwrot VAT, imiennego dokumentu bedacego podstawa do dokonania zwrotu podatku podroznym oraz stempla potwierdzajacego na dokumencie wywoz towarow (Dz. U. nr 122, 1331); patrz tekst "Nowe wzory dokumentow"

POLITYKA PIENIEZNA

 • uchwala Rady Polityki Pienieznej w sprawie ustalenia zalozen polityki pienieznej na 2001 r. (M. P. nr 31, poz. 652)

POMOC SPOLECZNA

 • niektore przepisy znowelizowanej 18 lutego 2000 r. ustawy o pomocy spolecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 19, poz. 238); patrz tekst "Rozliczenia miedzy powiatami"

PRAWO RODZINNE

RACHUNKOWOSC

 • rozporzadzenie ministra finansow o zasad rachunkowosci i planie kont dla prowadzenia ewidencji podatkow i nie opodatkowanych naleznosci budzetowych przez urzedy skarbowe jako organy podatkowe (Dz. U. nr 77, poz. 876)

* patrz tekst "Bez obowiazku badania sprawozdan"

RADIO I TELEWIZJA

 • zmienione 31 sierpnia rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o oplatach za udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programow radiowych (Dz. U. nr 90, poz. 1007)

REPATRIACJA

ROZWOJ REGIONALNY

 • program wsparcia na lata 2001-2002, przyjety przez Rade Ministrow, a wydany na podstawie ustawy o zasadach i wspieraniu rozwoju regionalnego (Dz. U. nr 122, poz. 1326)

RUCH DROGOWY

 • jeden przepis zmienionego 24 sierpnia rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej oraz spraw wewnetrznych i administracji o znakach i sygnalach drogowych (Dz. U. nr 72, poz. 850); patrz tekst "Nowy porzadek na drogach"
 • znowelizowane 30 pazdziernika rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o kierowaniu ruchem drogowym (Dz. U. nr 97, poz. 1061); patrz tekst "Porzadkowanie jezdni"

SAMORZAD TERYTORIALNY

SADY I PROKURATURA

 • utworzenie Sadu Okregowego w Gliwicach spowodowalo zmiane wlasciwosci miejscowej sadow na terenie Slaska, w zwiazku z czym minister sprawiedliwosci znowelizowal 18 grudnia cztery rozporzadzenia (Dz. U. nr 119, poz. 1261-1264),
 • zmodyfikowane 18 grudnia rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci dotyczace utworzenia prokuratur apelacyjnych, okregowych i rejonowych oraz osrodkow zamiejscowych prokuratur (Dz. U. nr 119, poz. 1265),
 • zmienione 20 grudnia rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci w sprawie ustalenia zakresow wlasciwosci miejscowej istniejacych kolegiow do spraw wykroczen oraz powolania kolegiow do spraw wykroczen przy Sadach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach (Dz. U. nr 119, poz. 1267)

SLUZBA CYWILNA

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w sprawie okreslenia stanowisk urzedniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni sluzbowych urzednikow sluzby cywilnej, mnoznikow do ustalania wynagrodzenia oraz zasad ustalania i wyplacania innych swiadczen przyslugujacych czlonkom korpusu sluzby cywilnej (Dz. U. nr 117, poz. 1236)

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

STATUTY

 • statut Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji (Dz. U. nr 122, poz. 1329)

SRODOWISKO

 • ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. nr 109, poz. 1157); patrz tekst "Zanim zapadnie decyzja"
 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace obszary, na ktorych wystepuja szkodliwe uciazliwosci dla srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 720)
 • znowelizowane 28 grudnia rozporzadzenie Rady Ministrow o oplatach za wprowadzanie substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewow, z piecioma nowymi zalacznikami oplat (Dz. U. nr 120, poz. 1287); patrz tekst "Za dwumetrowa lipe - 694 zl 30 gr"

TELEKOMUNIKACJA

TRANSPORT

 • niektore przepisy rozporzadzenia Rady Ministrow o zasadach organizowania regionalnych i miedzywojewodzkich kolejowych przewozow pasazerskich oraz trybu wyboru przewoznikow; wynika z nich, ze oferty skladane przez przewoznikow na te przewozy powinny byc oceniane z uwzglednieniem proponowanego przez nich wykorzystania czesci dotacji przeznaczonej na nabywanie kolejowych pojazdow szynowych do przewozow pasazerskich. To samo musi byc zawarte w umowie dotyczacej organizowania i dotowania kolejowych przewozow pasazerskich (Dz. U. nr 107, poz. 1131)

TYTON

 • palarnie w placowkach oswiatowych i leczniczych maja byc "wyodrebnione i odpowiednio przystosowane" (Dz. U. z 1999 r. nr 96, poz. 1107); patrz tekst: "Palic mozna, ale nie byle gdzie"

UBEZPIECZENIA

 • niektore przepisy zmienionej 21 lipca ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 70, poz. 819); patrz tekst: "Pewniejsi ubezpieczyciele"

UBEZPIECZENIE KONTRAKTOW EKSPORTOWYCH

 • art. 5a ustawy znowelizowanej 16 listopada ustawy o gwarantowanych przez skarb panstwa ubezpieczeniach kontraktow eksportowych; stanowi on, ze ustawa budzetowa okresla limity zobowiazan Korporacji Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S.A. z tytulu gwarantowanych przez skarb panstwa ubezpieczen eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych (Dz. U. nr 114, poz. 1190); patrz tekst ustawy

UBEZPIECZENIA SPOLECZNE

 • znowelizowana 11 maja ustawa o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. nr 53, poz. 633); patrz tekst "Dla czlonkow spoldzielni rolniczych"

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 • znowelizowana 30 listopada ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, stwierdzajaca m.in. ze "realizacje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez inne niz kasy chorych instytucje ubezpieczeniowe ureguluje odrebna ustawa" (Dz. U. nr 122, poz. 1311)
 • rozporzadzenie ministra zdrowia o sposobie ustalania wysokosci zaliczek tytulem skladek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2001 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 122, poz. 1345); patrz tekst "Z ZUS do kas chorych"

WIEZIENNICTWO

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o warunkach przyznawania funkcjonariuszom Sluzby Wieziennej nagrod rocznych, nagrod uznaniowych i zapomog (Dz. U. nr 119, poz. 1266).

WODY: MORZA, RZEKI, ZEGLARSTWO

 • ustawa o bezpieczenstwie morskim (Dz. U. nr 109, poz. 1156)
 • zmienione 12 lipca rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej o ksiazeczkach zeglarskich i oplatach za ich wystawianie (Dz. U. nr 61, poz. 716); patrz tekst "Statki z doborowa zaloga"

WYNAGRODZENIA

 • art. 5 ust. 2 i 3 (dotycza swiadczen dodatkowych) oraz art. 10 i 11 (nagrody rocznej) ustawy o wynagradzaniu osob kierujacych niektorymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306); patrz tekst "Swiadczenia dodatkowe i roczna nagroda"
 • wielokrotnosc kwoty bazowej stanowiacej przecietne uposazenie funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej wynosi 1,84 (Dz. U. nr 92, poz. 1015)
 • zmienione 30 listopada zarzadzenie marszalka Sejmu dotyczace wynagrodzen pracownikow Najwyzszej Izby Kontroli (M. P. nr 40, poz. 776)
 • wielokrotnosc kwoty bazowej stanowiacej przecietne uposazenie funkcjonariuszy Strazy Granicznej wynosi 1,92 (Dz. U. nr 110, poz. 1172)
 • wielokrotnosc kwoty bazowej stanowiacej przecietne uposazenie funkcjonariuszy Panstwowej Strazy Pozarnej wynosi 1,75 (Dz. U. nr 110, poz. 1173)

WYPADKI PRZY PRACY

 • wzor statystycznej karty wypadku przy pracy oraz zwiazanego z nia trybu postepowania (Dz. U. nr 51, poz. 612)

ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE

 • jeden przepis znowelizowanej 31 marca ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. nr 31, poz. 384 oraz nr 122, poz. 1323); patrz tekst "Albo swiadczenie, albo praca"

ZAWODY MEDYCZNE

 • jeden przepis rozporzadzenia ministra zdrowia o stazu podyplomowym pielegniarek i poloznych dotyczacy srodkow finansowych zapewniajacych odbywanie stazu na podstawie umow o prace (Dz. U. nr 69, poz. 815),

ZWIERZETA RZEZNE

 • jeden przepis rozporzadzenia ministra rolnictwa i gospodarki zywnosciowej o warunkach weterynaryjnych wymaganych przy oboju zwierzat rzeznych oraz rozbiorze i skladowaniu miesa (Dz. U. z 1999 r. nr 10, poz. 90); patrz tekst "Z roznych szuflad. Tuszki drobiu w schladzalniku"

ZDROWIE

 • wykaz podstawowych swiadczen zdrowotnych lekarza stomatologa przyslugujacych ubezpieczonemu bezplatnie oraz stosowanych przy tych swiadczeniach materialow stomatologicznych (Dz. U. nr 72, poz. 851); patrz tekst "O zdrowych i chorych"
 • wykaz wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budzetu panstwa (Dz. U. nr 100, poz. 1083); patrz tekst "O zdrowych i chorych", gdzie opublikowalismy wykaz.
 • rozporzadzenie ministra zdrowia o wystawianiu recept lekarskich (Dz. U. nr 107, poz. 1146); patrz tekst "O zdrowych i chorych"


DZIENNIK USTAW

Nr 7 z 31 stycznia

Rozporzadzenia Rady Ministrow, dwa z 23 i jedno z 26 stycznia, w sprawie:

 • okreslenia powiatow (gmin) zagrozonych strukturalna recesja i degradacja spoleczna, w ktorych stosuje sie szczegolne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje sie prawo do stypendium zamieszkalym w nich bezrobotnym; weszlo w zycie 31 stycznia,
 • zawieszenia pobierania cel od niektorych towarow; zacznie obowiazywac 8 lutego,
 • objecia przepisami prawa geologicznego i gorniczego prowadzenia okreslonych robot podziemnych z zastosowaniem techniki gorniczej (nowelizacja); od 15 lutego,

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej z 12 stycznia w sprawie szczegolowych zasad orzekania o stopniu niepelnosprawnosci oraz wydawania opinii; od 15 lutego, a jeden przepis od 3 marca.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego:


Nr 6 z 30 stycznia

 • Protokol o ochronie srodowiska do ukladu w sprawie Antarktyki, sporzadzony w Madrycie 4 pazdziernika 1991 r., oraz oswiadczenie rzadowe z 12 pazdziernika 2000 r., ze protokol ten wszedl w zycie w stosunku do Polski 14 stycznia 1998 r.
 • Rozporzadzenie Rady Ministrow z 16 stycznia w sprawie szczegolowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty splat naleznosci pienieznych, do ktorych nie stosuje sie przepisow ustawy - Ordynacja wyborcza; wejdzie w zycie 14 lutego.
 • Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 24 stycznia w sprawie nadania statutu Glownemu Urzedowi Geodezji i Kartografii; od 14 lutego.
 • Obwieszczenie ministra pracy i polityki spolecznej z 24 stycznia w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.

Nr 5 z 24 stycznia

Ustawy, jedna z 6, dwie z 15, dwie z 21 i jedna z 22 grudnia 2000 r.:

 • o zmianie ustawy o swiadku koronnym; wejdzie w zycie 8 lutego,
 • o zmianie ustawy o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych; od 8 lutego,
 • o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow; od 25 stycznia 2002 r., ale niektore przepisy od 8 lutego 2001 r., a jeszcze inne - z dniem przystapienia Polski do Unii Europejskiej,
 • o zegludze srodladowej; od 25 kwietnia,
 • o jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych; od 1 stycznia 2002 r.,
 • o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie ksztaltowania przyrostu przecietnych wynagrodzen u przedsiebiorcow oraz o zmianie niektorych ustaw i ustawy o zakladach opieki zdrowotnej; od 14 stycznia z moca od 1 stycznia 2001 r.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, z 17 i 24 stycznia, w sprawie:

- okreslenia szczegolowych zasad i trybu powolywania oraz dzialania Rady Glownej do Spraw Spolecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a takze rad terenowych do spraw spolecznej readaptacji i pomocy skazanym (nowelizacja); od 8 lutego,

- diet i zwrotu kosztow podrozy osobom wchodzacym w sklad komisji wyborczych w wyborach uzupelniajacych do Senatu RP; od 26 stycznia.

Rozporzadzenia ministra edukacji narodowej, dwa z 4 i jedno z 10 stycznia, w sprawie:

- zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokosci stypendiow sportowych dla czlonkow kadry narodowej i olimpijskiej,

- podstawy programowej wychowania przedszkolnego i ksztalcenia ogolnego (nowelizacja),

- dokumentacji przebiegu studiow (nowelizacja); wszystkie od 1 lutego.

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrow z 17 stycznia o sprostowaniu bledow.


Nr 4 z 23 stycznia

Ustawy, jedna z 29 listopada i cztery z 15 grudnia 2000 r.:

 • o zmianie ustawy o ochronie osob i mienia; wejdzie w zycie z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • o Inspekcji Handlowej; od 1 kwietnia,
 • o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnien przyslugujacych skarbowi panstwa; od 7 lutego,

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 28 grudnia i 3 stycznia oraz dwa z 9 stycznia, w sprawie:

 • krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych; od 7 lutego,
 • sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiebiorstwo panstwowe "Polskie Koleje Panstwowe" gruntow bedacych wlasnoscia skarbu panstwa, w tym rodzajow dokumentow stanowiacych dowody w tych sprawach; od 7 lutego,
 • trybu i harmonogramu prac nad dlugofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju; od 7 lutego,
 • zasad finansowania zadan realizowanych w ramach miedzynarodowej wspolpracy z zakresu wewnetrznego i zewnetrznego bezpieczenstwa panstwa, wynikajacych z umow i porozumien; od 7 lutego.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 19 stycznia w sprawie wyborow przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa; od 23 stycznia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow, jedno z 2 i dwa z 10 stycznia, w sprawie:

- szczegolowych zasad gospodarki finansowej srodkami specjalnymi na wydatki zwiazane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej; od 23 stycznia,

- zaniechania poboru podatku dochodowego od osob fizycznych od wynagrodzen pracownikow polskich placowek dyplomatycznych i urzedow konsularnych; od 7 lutego,

- umorzenia zaleglosci podatkowych z tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych od wynagrodzen pracownikow polskich placowek dyplomatycznych i urzedow konsularnych; od 7 lutego,

 • pracy i polityki spolecznej z 2 stycznia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy; od 24 lipca,
 • transportu i gospodarki morskiej z 14 grudnia w sprawie czynnosci organow zwiazanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorow dokumentow w tych sprawach; od 25 marca,
 • zdrowia, dwa z 27 grudnia, w sprawie:

- warunkow i wymagan sanitarnych przy produkcji naturalnych wod mineralnych, naturalnych wod zrodlanych oraz wod stolowych w opakowaniach jednostkowych; od 23 lutego,

- trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materialami medycznymi przekazywanych przez apteki; od 1 kwietnia.


Nr 3 z 18 stycznia

Ustawy, trzy z 20 listopada i jedna z 7 grudnia 2000 r.:

 • Prawo atomowe; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r., lecz niektore przepisy 2 lutego 2001 r., a jeszcze inne - 19 stycznia 2003 r.,
 • o organizacji rynku owocow i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego; od 19 lipca biezacego roku, ale niektore przepisy od 1 stycznia 2002 r. i od 1 stycznia 2003 r.,
 • o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych; zacznie obowiazywac z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • o zmianie ustawy o ochronie przyrody, od 2 lutego biezacego roku.

Rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 17 stycznia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego; od 18 stycznia.


Nr 2 z 17 stycznia

Rozporzadzenia ministra finansow, z 2 i 3 stycznia, w sprawie:

 • okreslenia wzorow deklaracji i informacji, zeznania i oswiadczen podatkowych obowiazujacych w zakresie podatku dochodowego od osob prawnych,
 • okreslenia wzorow oswiadczen, deklaracji i informacji podatkowych obowiazujacych w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych - oba od 17 stycznia.

Nr 1 z 15 stycznia

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 20 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadkow konsumenckich; wejdzie w zycie 15 lutego 2001 r.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, z 27 grudnia oraz dwa z 8 stycznia, w sprawie:

- okreslenia wzorow formularzy sprawozdawczych, objasnien co do sposobu ich wypelniania oraz wzorow kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2001; od 30 stycznia,

- stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji, na ktorych moga byc zatrudnieni oddelegowani funkcjonariusze Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej i Strazy Granicznej; od 15 stycznia,

- nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej; od 15 stycznia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej z 19 grudnia w sprawie szczegolowych zasad udzielania nauczycielom urlopow dla dalszego ksztalcenia sie, dla celow naukowych, artystycznych, oswiatowych i z innych waznych przyczyn oraz ulg i swiadczen zwiazanych z tym ksztalceniem, a takze organow uprawnionych do ich udzielania; od 30 stycznia,
 • finansow z 29 grudnia w sprawie wysokosci wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytulu przyznania w 2001 r. premii termomodernizacyjnej; od 15 stycznia z moca od 1 stycznia 2001 r.,
 • gospodarki, z 14 i 20 grudnia, w sprawie:

- szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie energia elektryczna; od 30 stycznia,

- szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie paliwami gazowymi; od 30 stycznia,

 • pracy i polityki spolecznej z 20 grudnia w sprawie szczegolowych zasad przyznawania nagrod specjalnych w zakresie pomocy spolecznej; od 30 stycznia,
 • sprawiedliwosci, z 21 i 22 grudnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- bieglych sadowych i tlumaczy przysieglych; od 30 stycznia, z tym ze jeden przepis zacznie obowiazywac wraz z uzyskaniem przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,

- regulaminu wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; od 15 stycznia,

 • spraw wewnetrznych i administracji z 18 grudnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania strazakow Panstwowej Strazy Pozarnej do wykonywania zadan poza jednostkami organizacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ich uprawnien i obowiazkow; od 30 stycznia,
 • zdrowia, z 23 listopada, 29 grudnia oraz 4 stycznia, w sprawie:

- trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia; od 30 stycznia,

- zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu niektorych srodkow spozywczych; od 15 stycznia,

- ustalenia limitow cen lekow, preparatow diagnostycznych i sprzetu jednorazowego uzytku, wydawanych ubezpieczonym bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub za czesciowa odplatnoscia (nowelizacja); od 23 stycznia.


MONITOR POLSKI

Nr 3 z 31 stycznia 2001 r. Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP:

- z 25 stycznia o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Silach Organizacji Narodow Zjednoczonych w Republice Libanskiej; weszlo w zycie 1 lutego,

- z 7, 20, 21 i 23 listopada 2000 r. o nadaniu orderow i odznaczen,

 • obwieszczenie ministra gospodarki z 19 stycznia w sprawie przecietnej sredniorocznej ceny zbytu 1 Mg wegla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2000 r., skorygowanej o przewidywany wskaznik wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych na 2001 r.

Nr 2 z 26 stycznia 2001 r. Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwala Senatu z 11 stycznia w sprawie oceny nowego zasadniczego podzialu terytorialnego panstwa,
 • postanowienia prezydenta RP:

- z 1 i 10 stycznia o nadaniu tytulu naukowego profesora,

- z 1 stycznia o powolaniu na stanowisko sedziego,

- z 12 stycznia o powolaniu Tomasza Pasikowskiego na stanowisko czlonka Zarzadu Narodowego Banku Polskiego,

- trzy z 16 stycznia o odwolaniu Jerzego Bahra i Jana Truszczynskiego ze stanowisk ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego RP (w kolejnosci) na Ukrainie; przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz powolaniu Marka Pernala na takie stanowisko w Republice Czeskiej,

- dwadziescia z pazdziernika i listopada 2000 r. o nadaniu orderow i odznaczen,

 • uchwala Panstwowej Komisji Wyborczej z 15 stycznia w sprawie wzorow pieczeci wojewodzkich, powiatowych, gminnych i obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego,
 • obwieszczenia:

- prezesa GUS, dwa z 15 i dwa z 16 stycznia, w sprawie: przecietego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku w czwartym kwartale 2000 r.; wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem w IV kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartalu 1995 r.; sredniej krajowej ceny skupu pszenicy w II polroczu 2000 r.; wskaznika zmian cen skupu podstawowych produktow rolnych w II polroczu 2000 r.,

- prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 5 stycznia w sprawie wysokosci normatywu miesiecznych splat kredytu mieszkaniowego za metr kwadratowy powierzchni uzytkowej lokalu,

 • komunikaty prezesa GUS, szesc z 15 stycznia, w sprawie: przecietego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku w grudniu 2000 r.; wskaznika cen i towarow konsumpcyjnych ogolem w IV kwartale 2000 r.; wskaznika cen towarow niezywnosciowych trwalego uzytku w IV kwartale 2000 r.; wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem w II polroczu 2000 r.; sredniorocznego wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem w 2000 r.; przecietnej sredniorocznej ceny detalicznej 1000 kg wegla kamiennego w 2000 r.

Patrz wskazniki GUS


Nr 1 z 12 stycznia 2001 r.

Na jego tresc skladaja sie:

 • szesnascie postanowien prezydenta RP z pazdziernika i listopada 2000 r. o nadaniu orderow i odznaczen,
 • zarzadzenia prezesa NBP, dwa z 27 grudnia, w sprawie ustalenia wzorow, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci: 10 zl i 200 zl; 2 zl i 20 zl; weszly w zycie 12 stycznia,
 • obwieszczenia:

- ministra gospodarki z 21 grudnia w sprawie wysokosci kwoty przecietnego wynagrodzenia w kopalniach wegla kamiennego w trzecim kwartale 2000 r.,

- prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, dwa z 22 grudnia, w sprawie ustalenia ceny metra kwadratowego powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego za: II kwartal 2000 r.; III kwartal 2000 r.,

 • komunikaty Panstwowej Komisji Wyborczej z 4 i 9 stycznia w sprawie ogloszenia sprawozdan wyborczych.


PREZYDENT PODPISAL

27 stycznia

Prezydent RP podpisal szesc nastepujacych ustaw:

- z 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy,

- z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych,

- z 11 stycznia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz niektorych innych ustaw,

- z 11 stycznia o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej,

- z 18 stycznia o wyscigach konnych,

- z 18 stycznia o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.

Wszystkie musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.


18 stycznia

Prezydent podpisal dwie ustawy:

- z 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o swiadku koronnym,

- z 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie ksztaltowania przyrostu przecietnych wynagrodzen u przedsiebiorcow oraz o zmianie niektorych ustaw i ustawy o zakladach opieki zdrowotnej.


12 stycznia

Prezydent RP podpisal trzy nastepujace ustawy:

 • z 21 grudnia 2000 r. o zegludze srodladowej,
 • z 21 grudnia o jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych,
 • z 22 grudnia o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym.

Po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw wejda w zycie: pierwsza po uplywie trzech miesiecy; druga - 1 stycznia 2002 r.; trzecia -po uplywie 30 dni, z tym ze niektore przepisy zaczna obowiazywac 1 stycznia 2002 r. i 1 stycznia 2003 r.

11 stycznia

Prezydent RP podpisal ustawe z 15 grudnia 2000 r. o spoldzielniach mieszkaniowych.

Wejdzie w zycie (przedtem musi byc opublikowana w Dzienniku Ustaw) po uplywie trzech miesiecy, z tym ze niektore przepisy beda mialy zastosowanie do wplat na wyodrebniony fundusz remontowy spoldzielni mieszkaniowej dokonanych od 1 stycznia 2001 r.


10 stycznia

Prezydent RP podpisal ustawe z 15 grudnia o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow.

Wymaga jeszcze opublikowania w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w zycie po uplywie 12 miesiecy od dnia ogloszenia, z tym ze niektore przepisy po uplywie 14 dni, a niektore z dniem przystapienia Polski do Unii Europejskiej.


9 stycznia

Prezydent RP podpisal nastepujace ustawy:

 • z 29 listopada o zmianie ustawy o ochronie osob i mienia,
 • z 15 grudnia o Inspekcji Handlowej,
 • z 15 grudnia o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnien przyslugujacych skarbowi panstwa,
 • z 15 grudnia o zasadach zbywania mieszkan bedacych wlasnoscia przedsiebiorstw panstwowych, niektorych spolek handlowych z udzialem skarbu panstwa, panstwowych osob prawnych oraz niektorych mieszkan bedacych wlasnoscia skarbu panstwa.

Wszystkie musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw i wtedy wejda w zycie: pierwsza - z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej; druga - 1 kwietnia 2001 r.; trzecia - po uplywie 14 dni; czwarta - rowniez po uplywie 14 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Ustaw , a niektore jej przepisy - 30 czerwca 2001 r.


SENAT ROZPATRZYL

Podczas posiedzenia 25 i 26 stycznia Senat rozpatrzyl piec ustaw. Do czterech nastepujacych wniosl poprawki:

 • z 11 stycznia o reprywatyzacji,
 • z 11 stycznia o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego i ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 11 stycznia o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobow spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobow tytoniowych,
 • z 11 stycznia o zmianie ustawy - Kodeks pracy; te wracaja do Sejmu.

Jedna zaakceptowal:

 • z 18 stycznia o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych - wymaga jeszcze podpisu prezydenta.

Podczas posiedzenia 10-11 stycznia Senat rozpatrzyl szesc ustaw. Do pieciu nastepujacych wniosl poprawki:

 • z 15 grudnia o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow - w zwiazku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej,
 • z 15 grudnia o zmianie ustawy o zawodach pielegniarki i poloznej,
 • z 21 grudnia o zmianie ustawy o ochronie roslin uprawnych,
 • z 22 grudnia o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • z 22 grudnia o zmianie ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb panstwa oraz niektore osoby prawne - te wracaja do Sejmu.

Jedna ustawe zaakceptowal:

 • z 15 grudnia o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy;

wymaga jeszcze podpisu prezydenta.


SEJM UCHWALIL

Podczas 98. posiedzenia, 18 stycznia, Sejm uchwalil nastepujace ustawy:


Podczas 97. posiedzenia, 11 stycznia, Sejm uchwalil nastepujace ustawy:

 • o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Sejm przyjal wszystkie poprawki Senatu, bylo ich piec, mialy charakter uzupelniajacy oraz redakcyjny) -

te trzy wymagaja juz tylko podpisu prezydenta.


KROTKO

ODPOWIEDZIALNOSC KARNA

Uprawnione zarzuty

Nie mozna odpowiadac karnie nawet za nieprawdziwe zarzuty zawarte w skardze do rzecznika praw obywatelskich - uwaza prof. Andrzej Zoll, ktory wystapil do ministra sprawiedliwosci w sprawie malzenstwa oskarzonego o pomowienie prokuratury w pismie wyslanym do rzecznika. Chodzi o sprawe panstwa O., ktorzy, niezadowoleni z dzialan Prokuratury Rejonowej w Swidnicy, napisali do r.p.o., ze "prokuratura prowadzila sprawe nieuczciwie i korupcjogennie". Ten, by sytuacje wyjasnic, przeslal pismo do Prokuratury Apelacyjnej we Wroclawiu. Stad skarga trafila do Swidnicy. Tamtejsza prokuratura uznala, ze panstwo O. "za daleko zabrneli w krytyce", i poprosila o wszczecie sledztwa.

DO DZIS ZEZNANIE RYCZALTOWCOW

Informacja o skladkach zdrowotnych

Dzis, 31 stycznia 2001 r., uplywa ostateczny termin zlozenia zeznania za 2000 r. przez podatnikow objetych ryczaltem od przychodow ewidencjonowanych, a takze przeslania do urzedu skarbowego informacji o skladkach na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zaplaconych i odliczonych w 2000 r. przez dwie grupy podatnikow: objetych karta podatkowa i placacych zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow osob duchownych. Zeznanie, a takze wskazane informacje mozna wyslac poczta albo doreczyc osobiscie w urzedzie skarbowym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

PODATKI

Tyle samo za wille co za domek

Dysproporcjami w wielkosci obciazenia podatkiem od nieruchomosci, najczesciej w najwyzszej ustawowo dopuszczalnej wysokosci, bez uwzgledniania rzeczywistej wartosci nieruchomosci, faktycznego ich wykorzystania oraz sytuacji materialnej podatnikow, zajmuje sie rzecznik praw obywatelskich w pismie do przewodniczacego sejmowej Komisji Finansow Publicznych. Takie same sa np. stawki za luksusowa wille jak i za skromne budynki mieszkalne, niekiedy nawet bez podstawowych urzadzen technicznych. Budynki gospodarcze rolnikow czy komorki na opal opodatkowane sa wyzej niz budynki mieszkalne. Stawki rosna nieproporcjonalnie do wzrostu zarobkow. Zdaniem rzecznika konieczna jest nowelizacja obowiazujacej ustawy.

ZASILEK CHOROBOWY

Po ustaniu zatrudnienia

Wedle starej ustawy z 1974 r. prawo do zasilku chorobowego miala takze osoba, ktora stala sie niezdolna do pracy w ciagu miesiaca od ustania zatrudnienia, jezeli ta niezdolnosc trwala bez przerwy co najmniej 30 dni. Sad Najwyzszy w wyroku z 14 kwietnia 2000 r. wyjasnil, iz zasilek takiej osobie nie przysluguje, jesli kontynuuje dzialalnosc gospodarcza prowadzona podczas zatrudnienia. Poglad ten mozna odniesc takze do nowej ustawy z 1999 r., ktora przyznaje analogiczne prawo do zasilku w razie powstania niezdolnosci do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, pod warunkiem ze choroba powstala nie pozniej niz w ciagu 14 dni od ustania tego ubezpieczenia (sygn. II UKN 553/99).

MIESZKANIA

Splata kredytu

Wysokosc normatywu miesiecznych splat kredytu mieszkaniowego wynosi:

 • 2,53 zl za metr kwadratowy powierzchni uzytkowej lokalu.

Kwote te podal prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w obwieszczeniu z 5 stycznia 2001 r. ogloszonym w M. P. nr 2 z 26 stycznia, pod poz. 58.

Jest ono wydane na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 1996 r. nr 5, poz. 32 z pozn. zm.).

GUS WYLICZYL

Ceny i wskazniki

Wedlug wstepnych danych srednia krajowa cena skupu pszenicy w II polroczu 2000 r. wyniosla:

 • 49,96 zl za kwintal (na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa).

Ceny podstawowych produktow rolnych w II polroczu 2000 r. w stosunku do I polrocza 2000 r. wzrosly:

 • o 10,5 proc. (podstawa jak wyzej).

Ceny towarow niezywnosciowych trwalego uzytku w IV kwartale 2000 r. w stosunku do III kwartalu 2000 r. wzrosly:

 • o 0,8 proc. (w zwiazku z art. 17 ust. 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkow i darowizn).

Przecietna srednioroczna cena detaliczna 1000 kg wegla kamiennego w 2000 r. wyniosla:

 • 385,91 zl (na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe").

Podstawa informacji: dwa obwieszczenia z 16 stycznia i dwa komunikaty z 15 stycznia prezesa GUS, ogloszone w Monitorze Polskim nr 2 z 26 stycznia, pod poz. 56, 57 oraz 61 i 64.

ENERGETYKA

Kryteria rynku konkurencyjnego

Informujac rzecznika praw obywatelskich o kryteriach zwalniania niektorych przedsiebiorstw energetycznych z obowiazku przedkladania taryf do zatwierdzenia, prezes Urzedu Regulacji Energetyki podal, ze liczba wnioskow o zwolnienie jest niewielka. Kryteria uznania danego przedsiebiorstwa za dzialajace na rynku konkurencyjnym zostaly podane w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki z 1 lipca 2000 r. Juz wkrotce istotny wplyw na ten rynek wywrze ustawa o gieldach towarowych, ktora wejdzie w zycie 28 maja 2001 r. Towarami gieldowymi moga byc bowiem takze rozne rodzaje energii.

ZWROT NALEZNOSCI

Dziecko w izbie wytrzezwien

Maloletni (przed ukonczeniem 18 roku zycia) trafil do izby wytrzezwien. Gmina sciagnela naleznosc za jego pobyt przymusowo od ojca, w trybie tzw. egzekucji administracyjnej. Ten uznal, ze oplate sciagnieto bezprawnie. Gmina byla innego zdania. Ojciec wystapil wiec przeciwko niej do sadu z roszczeniem o zwrot wyegzekwowanej kwoty. Powstala watpliwosc, czy tego rodzaju sprawy naleza do kompetencji sadu (do drogi sadowej). W uchwale z 22 listopada 2000 r. Sad Najwyzszy stwierdzil, iz droga ta jest dopuszczalna (sygn. III CZP 36/2000).

GUS WYLICZYL

Wskazniki cen

Ceny towarow i uslug konsumpcyjnych:

 • ogolem w IV kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartalu 1995 r. byly wyzsze o 75,4 proc. (na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent),
 • ogolem w IV kwartale 2000 r. w stosunku do III kwartalu 2000 r. wzrosly o 1,7 proc. (na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych),
 • ogolem w II polroczu 2000 r. w stosunku do I polrocza 2000 r. wzrosly o 3,4 proc. (na podstawie art. 24 ust. 6c ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu),
 • srednioroczny wzrost ogolem w 2000 r. w stosunku do 1999 r. wyniosl 10,1 proc. (na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych).

Podstawa informacji: jedno obwieszczenie i trzy komunikaty, wszystkie z 15 stycznia, prezesa GUS, opublikowane w M.P. nr 2 z 26 stycznia, pod poz. 55, 60, 62 i 63.

W GRUDNIU I IV KWARTALE

Przecietne wynagrodzenia

Przecietne miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku wynioslo:

 • w czwartym kwartale 2000 r. - 2189,58 zl (na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 17 lipca 1998 r. o pozyczkach i kredytach studenckich),
 • w grudniu 2000 r. - 2343,50 zl (na podstawie art. 56 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe).

Dane te podal prezes GUS w obwieszczeniu i komunikacie, oba z 15 stycznia, opublikowane w M.P. nr 2 z 26 stycznia, pod poz. 54 i 59).

PRACA

Czy zwalniani zolnierze beda kuratorami

Redukcja Sil Zbrojnych powoduje zwalnianie ze sluzby znacznej liczby zolnierzy zawodowych. Rzecznik praw obywatelskich proponuje, aby zatrudniac ich jako kuratorow sadowych. "Wielu z nich mogloby z powodzeniem wypelniac te zadania, gdyz znaczaca czesc odchodzacych ma wyzsze wyksztalcenie humanistyczne" - pisze do ministrow obrony narodowej oraz spraw wewnetrznych i administracji. Sygnalizuje rowniez, ze zwalniani krytycznie oceniaja funkcjonujaca w wojsku tzw. pomoc rekonwersyjna (np. w przekwalifikowaniu), ktora ich zdaniem ogranicza sie glownie do duzych aglomeracji miejskich.

MEDIA

Mniej przemocy

W przygotowywanym rozporzadzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okresli szczegolowe zasady kwalifikowania i rozpowszechniania oraz sposob zapowiadania audycji, tak aby chronily dzieci i mlodziez przed niepozadanymi dla nich tresciami - napisal do rzecznika praw obywatelskich przewodniczacy KRRiTV. Rzecznik domagal sie skuteczniejszej ochrony dzieci przed pokazywaniem w mediach przemocy i okrucienstwa. W proponowanej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji przewiduje sie calkowity zakaz audycji lub innych przekazow zawierajacych w szczegolnosci tresci pornograficzne lub eksponujacych przemoc.

WOJSKO

Pieniadze przez poczte

System zbiorowego zwalniania do cywila, otrzymywanie przez zolnierzy znacznych kwot odprawy oraz zla tradycja prowadza czesto do pijanstwa, ekscesow i burd - pisze rzecznik praw obywatelskich do ministra obrony narodowej. Jednoczesnie proponuje, aby pieniadze wyplacano przekazem pocztowym lub w organach administracji wojskowej w miejscach zamieszkania. Dodatkowe koszty przesylania tych kwot beda niewspolmiernie niskie w porownaniu ze stratami spolecznymi wynikajacymi z obecnego systemu wyplat tych naleznosci.

CZYNSZE

Wedlug ogolnych regul

Rzecznik praw obywatelskich nie akceptuje pogladu Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, ze jesli sad administracyjny uniewazni uchwale rady gminy o stawkach czynszu regulowanego, obowiazuje poprzednia uchwala. W pismie do p.o. prezesa Urzedu zastepca rzecznika stwierdza, ze wtedy czynsz powinien byc ustalany na podstawie ogolnych regul, zawartych w ustawie o najmie lokali mieszkalnych. O jego wysokosci decyduja koszty utrzymania nieruchomosci, a maksymalny czynsz nie moze przekraczac w stosunku rocznym 3 proc. wartosci odtworzeniowej lokalu. Zastosowanie uchwaly poprzedniej narazi wynajmujacego na straty.

SPOLDZIELNIE

Odwolany czlonek zarzadu

W zwiazku ze sprawa o wpis do rejestru spoldzielni imion i nazwisk czlonkow nowego zarzadu, Sad Najwyzszy stwierdzil: odwolany czlonek zarzadu spoldzielni w sprawie o taki wpis nie jest zainteresowanym w rozumieniu art. 510 1 kodeksu postepowania cywilnego. Wedlug tego przepisu zainteresowanym w sprawie jest kazdy, czyich praw dotyczy wynik postepowania; moze on wziac udzial w kazdym stanie sprawy. Jezeli wezmie udzial, staje sie uczestnikiem postepowania. Na odmowe dopuszczenia do udzialu w sprawie przysluguje zazalenie (uchwala z 19 pazdziernika 2000 r., sygn. III CZP 20/2000).

NARKOTYKI

Patrole szkolne

Nowe formy walki z przestepczoscia narkotykowa powstaly w Warszawie. Sa to patrole szkolne. W sklad kazdego wchodzi policjant i straznik miejski. Patroluja rejony przylegle do szkol i boisk szkolnych, podejmuja interwencje. Wieksza skutecznosc przeciwdzialania przestepczosci narkotykowej zalezy od srodkow finansowych, skutecznego prawa, zaangazowania wszystkich resortow i doplywu informacji - odpowiedzial rzecznikowi praw obywatelskich pierwszy zastepca komendanta glownego policji. Rzecznik pisal o niedostatecznej ochronie szkol przed dzialaniami dealerow.

PRAWA JAZDY

Badania lekarskie

Do 31 grudnia 2001 r. ma byc przedluzony termin odbycia szkolen lekarzy ubiegajacych sie o uprawnienia do przeprowadzania badan lekarskich na prawa jazdy i kierowcow. Taka informacje przekazal rzecznikowi praw obywatelskich sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Z kolei do lipca ma byc przeprowadzona nowelizacja rozporzadzenia ministra zdrowia w sprawie samych badan lekarskich. Wprowadzone beda nowe wzory dokumentow, stwierdzajacych uprawnienia do kierowania pojazdami. Musza one spelniac wymogi Unii Europejskiej.

FUNDACJE

Zmiany w kapitule

Fundator nie jest uprawniony do odwolania czlonkow organu fundacji, jezeli jej statut nie przyznaje mu tego uprawnienia - stwierdzil Sad Najwyzszy w uchwale z 13 grudnia 2000 r. Sad wyjasnil w niej watpliwosci dotyczace wniosku fundacji o wpis w rejestrze sadowym zmian w skladzie jej kapituly. Polegac one mialy na wykresleniu nazwisk dwu czlonkow odwolanych przez fundatora. Sad odmowil wpisu tych zmian, poniewaz statut fundacji przyznal fundatorowi tylko uprawnienia do powolywania czlonkow kapituly (sygn. III CZP 43/2000).

POSIEDZENIE SENATU

74. posiedzenie Senatu

Marszalek Senatu IV kadencji zwolal 74. posiedzenie na 25 i 26 stycznia 2001 r. Zacznie sie w czwartek o godz. 11.00

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o reprywatyzacji,
 • o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego i ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobow spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobow tytoniowych,
 • o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Ponadto w porzadku dziennym zaplanowano informacje rzecznika interesu publicznego o dzialalnosci w 1999 r.

PRZYSZLE PRZEPISY

Dopuszczenie pojazdu do ruchu

Minister transportu i gospodarki morskiej wydal nowe rozporzadzenie dotyczace czynnosci organow zwiazanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, zaopatrzone w liczne zalaczniki.

Wejdzie ono w zycie po uplywie 60 dni liczonych od 22 stycznia, bo taka date nosi Dziennik Ustaw nr 4, w ktorym zostalo opublikowane pod poz. 36.

Wpisy w dowodach rejestracyjnych dokonane w dotychczas obowiazujacym trybie zachowuja swoja waznosc.

EMERYTURY

Wynagrodzenie zastepcze

ZUS odmawia ustalania po raz pierwszy i przeliczania rent i emerytur od zarobkow z 20 lat wybranych z calego okresu ubezpieczenia z uwzglednieniem tzw. wynagrodzenia zastepczego za lata pracy za granica przed 1 stycznia 1991 r. (odpowiada ono wynagrodzeniu przyslugujacemu pracownikowi zatrudnionemu w kraju na takim samym stanowisku). Dowodzi, ze ustawa nie uwzglednia takiej mozliwosci.

W pismie do ministra pracy i polityki spolecznej rzecznik praw obywatelskich twierdzi, ze takie stanowisko nie ma podstaw w przepisach i prosi ministra o wypowiedzenie sie w tej sprawie.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Nowi pelnomocnicy

Rzecznik praw obywatelskich powolal trzech swoich pelnomocnikow, ktorzy pomoga mu w wykonywaniu jego zadan. Sa nimi pelnomocnicy do spraw: ochrony praw pacjentow i osob niepelnosprawnych; analiz i edukacji prawnej; legislacji. Do zadan pierwszego z nich - jego dzialalnosc bedzie chyba najistotniejsza - ma nalezec m.in: badanie stanu przestrzegania praw pacjenta i osob niepelnosprawnych w zakladach opieki zdrowotnej i innych placowkach oraz opracowywanie, z uwagami na przyszlosc, wnioskow na ten temat.

MIESZKANIA

Przepis znowu sprzeczny z konstytucja

Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwage ministrowi obrony narodowej, ze jego rozporzadzenie z 28 kwietnia 2000 r. o administrowaniu kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskowa Administracje Mieszkaniowa wprowadza do systemu prawnego przepis odpowiadajacy zakwestionowanemu wczesniej przez Trybunal Konstytucyjny art. 42 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu sil zbrojnych. W mysl bowiem 17 ust. 2 rozporzadzenia, jezeli mimo uplywu terminu wypowiedzenia najemca lokalu mieszkalnego nie zwolnil tego lokalu, dyrektor oddzialu terenowego agencji wszczyna egzekucje w celu oproznienia lokalu. Przepis ten, jako sprzeczny z konstytucja, powinien byc uchylony.

PRODUKTY NIEBEZPIECZNE

System informowania

W najblizszym Dzienniku Ustaw ukaze sie rozporzadzenie Rady Ministrow z 28 grudnia minionego roku okreslajace zasady dzialania krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych oraz reguly zarzadzania nim. Przepisy okreslaja tez obowiazki podmiotow w zakresie przekazywania systemowi gromadzonych informacji. Nadzor nad systemem informowania ma pelnic prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

RUCH DROGOWY

Rejestracja pojazdow

Wkrotce w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowane rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 14 grudnia minionego roku okreslajace czynnosci organow zwiazane z dopuszczeniem do ruchu pojazdow. Zawiera ono wzory dokumentow zwiazanych z tymi czynnosciami. Ustala tez zbior danych i informacji gromadzonych w celu ich rejestracji.

POLSCY ZOLNIERZE W KOSOWIE

Zwiekszony dodatek

Minister spraw zagranicznych odpowiedzial rzecznikowi praw obywatelskich, ze w swietle rezolucji Rady Bezpieczenstwa nie bylo przeslanek uznania Kosowa po 10 czerwca 1999 r., tj. od rozpoczecia operacji miedzynarodowej, za strefe dzialan wojennych. Rzecznik pisal, ze umozliwiloby to przyznanie stacjonujacym tam polskim zolnierzom dodatku wojennego. Zolnierzom tym - poinformowal minister - ze wzgledu na pelnienie sluzby w warunkach podwyzszonego zagrozenia przyznano dodatek zagraniczny, zwiekszony o 100 dolarow miesiecznie ponad stawki okreslone dla zolnierzy uczestniczacych w operacjach pokojowych. Poniewaz dzienna stawka dodatku wojennego wynosi 3 USD, odpowiada to faktycznie wysokosci tego dodatku.

AGENCJE TOWARZYSKIE

Jaka skala przestepstw

Prokuratura przeanalizuje prowadzone postepowania o przestepstwa popelnione w zwiazku z dzialalnoscia agencji towarzyskich. Badania, zlecone prokuratorom apelacyjnym, powinny pozwolic na ocene skali tego zjawiska i prawidlowosc reakcji prokuratorow - zapewnil rzecznika praw obywatelskich prokurator krajowy. Rzecznik zwracal uwage, ze agencje towarzyskie, dzialajace takze jako salony masazu, kluby erotyczne itp. na podstawie przepisow o dzialalnosci gospodarczej, stanowia czesto nie tylko forme legalizacji prostytucji, lecz i kamuflaz dla dzialalnosci przestepczej - czerpania korzysci z cudzego nierzadu. Towarzysza im takze niejednokrotnie inne przestepstwa, jak rozboje, kradzieze czy wymuszenia rozbojnicze.

UBEZPIECZENIA

Polisy z wieksza ochrona

Prezes Panstwowego Urzedu Nadzoru Ubezpieczen zaproponowala umieszczenie w projekcie ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej przepisow, majacych zwiekszyc ochrone klienta. Towarzystwa ubezpieczeniowe mialyby im przekazywac m.in. definicje poszczegolnych swiadczen, sposoby obliczania zysku czy informacje dotyczace jego podzialu. Odpowiadajac rzecznikowi praw obywatelskich, ktory zauwazyl, ze kiedy klienci chca wycofac pieniadze z polis na zycie, otrzymywane kwoty sa niewspolmiernie niskie w stosunku do tych, ktore wplacili, prezes PUNU wskazuje na dlugoterminowosc umow. Mozliwe jest wiec, ze przy wczesniejszym ich rozwiazywaniu dostanie sie np. zaledwie polowe wplaconej kwoty.

SAD NAJWYZSZY

Oplata egzekucyjna sciagana przez komornika

W razie umorzenia na wniosek wierzyciela postepowania egzekucyjnego o swiadczenie pieniezne komornik sadowy zachowuje uprawnienie do sciagniecia od dluznika pozostalej czesci oplaty egzekucyjnej nie uiszczonej przez wierzyciela zwolnionego od kosztow sadowych oraz pozostalej czesci oplaty nie obciazajacej wierzyciela. Z tym, ze druga czesc oplaty stosunkowej oblicza sie proporcjonalnie do wyegzekwowanych kwot - orzekl Sad Najwyzszy (uchwala ma w SN sygn. III CZP 23/2000).

MIESZKANIA

Czynsze regulowane i umowne

W razie uniewaznienia przez sad administracyjny uchwaly rady gminy w sprawie wysokosci stawek czynszu regulowanego podstawa do uchwalania stawek czynszowych ma byc poprzednia uchwala. Takie stanowisko zajal p.o. prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, odpowiadajac rzecznikowi praw obywatelskich, ktory interesowal sie tym problemem. Opracowany projekt ustawy o ochronie praw lokatorow przewiduje, ze czynsz regulowany, ustalany w uchwale rady, bedzie obowiazywac tylko dla lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy. Natomiast podwyzki czynszu umownego nie beda mogly byc dokonywane czesciej niz co pol roku i nie beda mogly przekraczac w danym roku sredniorocznego wzrostu cen.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Taryfy i zasady rozliczen

W najblizszym Dzienniku Ustaw ukaze sie rozporzadzenie ministra gospodarki z 14 grudnia minionego roku, ktore okresla zasady ksztaltowania i kalkulacji taryf przez przedsiebiorstwa energetyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza w zakresie wytwarzania, przesylania, dystrybucji lub obrotu energia elektryczna. Ustala tez zasady funkcjonujace w obrocie energia miedzy przedsiebiorstwami energetycznymi i odbiorcami. Okreslone w taryfie ceny i stawki roznicuje sie dla poszczegolnych grup taryfowych, odpowiednio do uzasadnionych kosztow.

SADOWNICTWO

Wyroki bez przepisow

Przepisy regulujace postepowanie kasacyjne w sprawach cywilnych przed Sadem Najwyzszym nie sa zsynchronizowane ze skutkami prawnymi orzeczen Trybunalu Konstytucyjnego o niezgodnosci danego aktu z konstytucja, umowa miedzynarodowa lub ustawa. SN nie moze z urzedu uwzglednic, ze dany przepis juz nie istnieje, a strona postepowania kasacyjnego nie moze po wniesieniu kasacji powolywac jej nowych podstaw. Piszac o tym do ministra sprawiedliwosci, rzecznik praw obywatelskich widzi potrzebe wprowadzenia odpowiednich zmian do przepisow postepowania cywilnego.

ENERGETYKA

Jaki rynek jest konkurencyjny

Na podstawie jakich kryteriow prezes Urzedu Regulacji Energetyki zwalnia niektore przedsiebiorstwa z obowiazku przedkladania taryf do zatwierdzenia - chce sie dowiedziec rzecznik praw obywatelskich. Przepisy przewiduja, ze takie zwolnienie mozna zastosowac w razie stwierdzenia, iz przedsiebiorstwo dziala na rynku konkurencyjnym. Nie ma jednak definicji tego pojecia ani wskazowek okreslajacych, jaki rynek mozna uznac za konkurencyjny - pisze rzecznik do prezesa URE.

EMERYTURY

Pomostowe zamiast wczesniejszych

Nie ma obecnie mozliwosci nowelizacji rozporzadzenia z 1983 r. Rady Ministrow w sprawie wieku emerytalnego pracownikow zatrudnionych w szczegolnych warunkach, gdyz wydano je na podstawie nie obowiazujacej juz ustawy emerytalnej z 1982 r. - odpowiedziala rzecznikowi praw obywatelskich sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej. W nowym systemie emerytalnym nie przewiduje sie wczesniejszych emerytur (nie dotyczy to osob urodzonych przed 1949 r. i tych, o ktorych mowi rozporzadzenie), a jedynie ubezpieczenie dodatkowe, z ktorego beda finansowane emerytury pomostowe dla osob, wykonujacych prace w szczegolnych warunkach. Kwestia ta ma byc uregulowana odrebna ustawa.

WYNAGRODZENIA

W kopalniach wegla kamiennego

Wysokosc przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w kopalniach wegla kamiennego w trzecim kwartale 2000 r. wyniosla:

 • 2899,92 zl.

Wyliczenie to podal minister gospodarki w obwieszczeniu z 21 grudnia 2000 r. opublikowanym w Monitorze Polskim nr 1 z 12 stycznia 2001 r., pod poz. 19.

Jest ono wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu gornictwa wegla wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych (Dz. U. nr 162, poz. 1112).

URZAD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Ile za metr

Cena jednego metra kwadratowego powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego wynosi:

 • za II kwartal 2000 r. - 2280 zl
 • za III kwartal 2000 r. - 2300 zl.

Kwoty te podal w dwoch obwieszczeniach z 22 grudnia 2000 r. prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (na podstawie 10 rozporzadzenia Rady Ministrow z 7 maja 1996 r. w sprawie szczegolowych warunkow i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a takze jej zwrotu oraz trybu rozliczen z bankami z tytulu refundacji wyplaconych premii; Dz. U. nr 57, poz. 259 z pozn. zm.). Obwieszczenia sa opublikowane w M. P. nr 1 z 12 stycznia 2001 r., pod poz. 20 i 21.

PRZYSZLE PRZEPISY

Monitorowanie wypadkow konsumenckich

W jednym z najblizszych Dziennikow Ustaw opublikowane bedzie rozporzadzenie Rady Ministrow z 20 grudnia minionego roku w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadkow konsumenckich. Za taki wypadek uznaje ono kazde zdarzenie powstale w zwiazku z uzywaniem przez konsumentow produktow, ktorego nastepstwem jest zgon lub uraz wymagajacy udzielenia pomocy lekarskiej. Zbieraniem i gromadzeniem danych o nich zajmowac sie maja placowki opieki zdrowotnej. W zwiazku z tym administratora systemu bedzie powolywal (i odwolywal) minister wlasciwy ds. zdrowia, ktory stanie sie rowniez organem sprawujacym nadzor nad funkcjonowaniem systemu.

PREMIE TERMOMODERNIZACYJNE

Prowizja dla banku

W najblizszym Dzienniku Ustaw ukaze sie rozporzadzenie podpisane przez ministra finansow jeszcze w minionym roku (29 grudnia) w sprawie wysokosci wynagrodzenia prowizyjnego pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytulu przyznania w 2001 r. premii termomodernizacyjnej. Prowizja ta wyniesie 0,6 proc. premii. Rozporzadzenie wejdzie w zycie z dniem ogloszenia, z moca od 1 stycznia 2001 r. i obowiazywac bedzie do konca tego roku.

OSWIATA

Doksztalcanie nauczycieli

W jednym z pierwszych tegorocznych Dziennikow Ustaw opublikowane bedzie istotne dla doksztalcajacych sie nauczycieli rozporzadzenie, jakie minister edukacji narodowej podpisal 19 grudnia 2000 r. Ustalono w nim tez zasady udzielania urlopow dla celow naukowych, artystycznych i z innych waznych przyczyn. Przepisy te mowia, iz dyrektor kieruje pedagoga do dalszego ksztalcenia, jezeli jest to zgodne z potrzebami szkoly. Nauczycielowi studiujacemu przysluguje 28 dni roboczych urlopu szkoleniowego na studiach zaocznych i 21 dni na studiach wieczorowych.

POSIEDZENIE SENATU

Marszalek Senatu zwolal 73. posiedzenie na 10-12 stycznia 2001 r. Zacznie sie w srode o godz. 11.00.

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy,
 • o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow - w zwiazku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej,
 • o zmianie ustawy o zawodach pielegniarki i poloznej,
 • o zmianie ustawy o ochronie roslin uprawnych,
 • o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • o zmianie ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb panstwa oraz niektore osoby prawne.

Ponadto w porzadku dziennym:

 • drugie czytanie projektu uchwaly w sprawie oceny nowego zasadniczego podzialu terytorialnego panstwa.

PRACOWNICY

Tymczasowe wydatki skarbu panstwa

W art. 463 2 k.p.c. zapisano, ze wydatki zwiazane z czynnosciami w postepowaniach w sprawach z zakresu prawa pracy ponosi tymczasowo skarb panstwa. Art. 263 1 kodeksu pracy stanowi, ze postepowanie o roszczenia pracownika ze stosunku pracy jest wolne od oplat sadowych, a w 2 tego artykulu powtorzono to, co zapisano w k.p.c. W uchwale z 26 wrzesnia 2000 r. SN stwierdzil, ze tymczasowe ponoszenie wydatkow przez skarb panstwa, przewidziane w k.p.c., dotyczy postepowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, takze po wejsciu w zycie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz. U. nr 133, poz. 882). W SN sygn. III CZP 25/2000.

BANKI

Wymagania formalne tytulu egzekucyjnego

Sad Najwyzszy w uchwale z 7 lipca 2000 r. stwierdzil, iz w bankowym tytule wykonawczym wymagane jest oznaczenie wysokosci i terminow platnosci wszelkich odsetek, ktorych egzekucja ma byc prowadzona. Uznal, iz dopuszczalne jest takze nadanie klauzuli wykonalnosci bankowemu tytulowi egzekucyjnemu tylko w czesci dotyczacej zobowiazan dluznika prawidlowo oznaczonych. W art. 96 ust. 2 prawa bankowego wskazano informacje i oznaczenia, jakie zawierac musi bankowy tytul egzekucyjny. Uchwala ma w SN sygn. III CZP 27/2000.

OCHRONA ZDROWIA

Za niejasny przepis placa pacjenci

Przepis o zwrocie osobom uprawnionym kosztow przejazdu do odleglego zakladu opieki zdrowotnej lub lekarza jest niejasny i stwarza trudnosci zarowno pacjentom, jak i kasom chorych - twierdzi rzecznik praw obywatelskich w pismie do ministra zdrowia. Zaklady opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania chorych twierdza, ze pieniadze powinny zwracac zaklady opieki specjalistycznej, zalecajace kontynuacje leczenia lub okresowe kontrole. Te ostatnie generalnie odmawiaja, a w konsekwencji musi placic pacjent. Prof. Andrzej Zoll przypomina, ze choc juz raz zwracal sie w tej sprawie, nie uzyskal stanowiska Ministerstwa Zdrowia. Oczekuje wiec na nie nadal, jak rowniez na podjecie stosownych dzialan legislacyjnych.

MIESZKANIA

Jakie stawki czynszu

Jaki czynsz maja placic najemcy lokali, w ktorych obowiazuje czynsz regulowany, gdy sad uniewazni uchwale rady gminy ustalajaca jego stawki - chce sie dowiedziec rzecznik praw obywatelskich od p.o. prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Na mocy ustawy o najmie lokali mieszkalnych czynsz taki bedzie obowiazywac jeszcze do 11 lipca 2001 r. i ma byc okreslany na podstawie stawek uchwalonych przez rade gminy. Gdy jednak sad uniewazni uchwale, odpada rowniez podstawa do ustalania wysokosci czynszu regulowanego. Jakie wowczas stosowac kryteria do jego okreslenia? - pyta prof. Andrzej Zoll, chcac poznac stanowisko prezesa UMiRM w tej kwestii.

PRZESTEPCZOSC

Agencje towarzyskie

Agencje towarzyskie sprzyjaja legalizacji prostytucji i zwiazanych z nia przestepstw - pisze do ministra sprawiedliwosci rzecznik praw obywatelskich. Zdaniem rzecznika problem nalezy uznac za powazny i wymagajacy zdecydowanych dzialan, poniewaz legalnie dzialajace firmy sa swego rodzaju kamuflazem dla dzialalnosci przestepczej. - Nie sposob nie dostrzegac, iz agencje towarzyskie sa kontrolowane lub wrecz naleza do zorganizowanych grup przestepczych - uwaza prof. Zoll i prosi ministra sprawiedliwosci o zajecie stanowiska w tej sprawie oraz poinformowanie o podjetych badz planowanych dzialaniach majacych przeciwdzialac lub ograniczac tego rodzaju dzialalnosc.

STYPENDIA SOCJALNE

Dyskryminacja plci w regulaminie

Regulamin przyznawania stypendiow socjalnych we wroclawskiej Akademii Medycznej jest niezgodny z prawem, w sposob nieuzasadniony ogranicza prawo studentow i dyskryminuje ze wzgledu na plec - stwierdzil rzecznik praw obywatelskich w pismie do ministra zdrowia. Wedlug regulaminu przy ustalaniu dochodu na czlonka rodziny nie bierze sie pod uwage niepracujacego i pozbawionego prawa do zasilku ojca, choc uwzglednia sie bedaca w takiej samej sytuacji matke. W ten sposob regulamin powoduje, ze studenci potrzebujacy pomocy materialnej sa jej pozbawieni - uwaza prof. Andrzej Zoll. Dodaje, ze regulamin jest niezgodny z ustawa o szkolnictwie wyzszym, a przez dyskryminacje ze wzgledu na plec - takze z konstytucja.

NA 2001 R.

Wazne kwoty

Limit wydatkow objetych duza ulga mieszkaniowa na 2001 r. wynosi:

 • 161.000 zl (na podstawie ustaw o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz od osob prawnych).

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2001 r. wynosi:

 • 62.940 zl (na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z 13 pazdziernika o systemie ubezpieczen spolecznych).

Wielkosci te podali ministrowie finansow oraz pracy i polityki spolecznej w obwieszczeniach (odpowiednio) z 22 i 19 grudnia, opublikowanych w M. P. nr 43, poz. 854 i 855.

W TELEGRAFICZNYM SKROCIE

Wazne kwoty i wskazniki

Zasilek dla bezrobotnych: od 1 wrzesnia 2000 r. do 28 lutego 2001 r. - 446,70 zl (M. P. nr 25, poz. 526)

Odsetki za zwloke: od sierpnia 2000 r. stawka odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych wynosi 46 proc. kwoty zaleglosci w stosunku rocznym (M. P. nr 26, poz. 543)

Odsetki ustawowe: od 1 listopada 2000 r. odsetki ustawowe wynosza 30 proc. w stosunku rocznym (Dz. U. nr 90, poz. 996)

Wskaznik przyrostu przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w 2001 r.: maksymalny roczny - 9,2 proc.;

orientacyjne wskazniki w kolejnych kwartalach roku, w stosunku do przecietnego miesiecznego wynagrodzenia z roku poprzedniego:

 • w I kwartale - 7,1 proc.
 • w II kwartale - 9,0 proc.
 • w III kwartale - 9,4 proc.
 • w IV kwartale - 11,3 proc. (Dz. U. nr 105, poz. 1111)

Wskaznik waloryzacji zasilku chorobowego: w I kwartale 2001 r. - 102,0 proc. (M. P. nr 39, poz. 770)

Zasilek porodowy: od 1 grudnia 2000 r. - 381,15 zl (M. P. nr 39, poz. 771)

Zasilek pogrzebowy: od 1 grudnia 2000 r. - 3811,52 zl (M. P. nr 39, poz. 772)

Jednorazowe odszkodowanie z tytulu wypadku przy pracy rolniczej i chorob zawodowych: od 13 grudnia 2000 r. (z moca od 1 pazdziernika 2000 r.) - 330 zl za kazdy procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu, z uwzglednieniem zwiekszen przewidzianych w przepisach o swiadczeniach z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (Dz. U. nr 109, poz. 1153)

8 proc. wynosi wartosc stopy dyskonta na 2001 r. do obliczania zdyskontowanej wartosci netto przedsiewziec termomodernizacyjnych, realizowanych:

1) w budynkach wykorzystywanych przez jednostki samorzadu terytorialnego do wykonywania zadan publicznych, stanowiacych ich wlasnosc,

2) w budynkach mieszkalnych, lokalnej sieci cieplowniczej dostarczajacej cieplo do budynkow z lokalnych zrodel ciepla, lokalnych zrodlach ciepla oraz w razie zmiany konwencjonalnych zrodel energii na zrodla niekonwencjonalne (Dz. U. nr 105, poz. 1113)

Oplaty abonamentowe za uzywanie odbiornikow radiofonicznych:

 • 4,10 zl za jeden miesiac
 • 8,05 zl za dwa miesiace
 • 12,00 zl za trzy
 • 16,00 zl za cztery
 • 19,90 zl za piec
 • 23,60 zl za szesc
 • 27,47 zl za siedem
 • 31,30 zl za osiem
 • 35,05 zl za dziewiec
 • 38,75 zl za dziesiec
 • 42,35 zl za jedenascie
 • 45,65 zl za rok

Za uzywanie odbiornikow telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych:

 • 12,60 zl za miesiac
 • 24,75 zl za dwa miesiace
 • 36,90 zl za trzy
 • 49,20 zl za cztery
 • 61,20 zl za piec
 • 72,50 zl za szesc
 • 84,40 zl za siedem
 • 96,20 zl za osiem
 • 107,70 zl za dziewiec
 • 119,10 zl za dziesiec
 • 130,10 zl za jedenascie
 • 140,30 zl za rok (Dz. U. nr 54, poz. 653)

Skladka na Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych w 2001 r. - 0,08 kwot wyplat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. stanowiacych podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez ograniczenia, o ktorym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 13 pazdziernika o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 z pozn. zm).

OD 1 STYCZNIA 2001 R.

Najnizsze wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2001 r. najnizsze wynagrodzenie za prace pracownikow wynosi 760 zl - oglosil w swoim rozporzadzeniu z 22 grudnia 2000 r. minister pracy i polityki spolecznej.

Rozporzadzenie jest wydane na podstawie art. 77 (4) kodeksu pracy i ogloszone w Dzienniku Ustaw nr 121 z 30 grudnia, pod poz. 1308.

PRZESTEPCZOSC

Agencje towarzyskie

Agencje towarzyskie sprzyjaja legalizacji prostytucji i zwiazanych z nia przestepstw - pisze do ministra sprawiedliwosci rzecznik praw obywatelskich. Zdaniem rzecznika problem nalezy uznac za powazny i wymagajacy zdecydowanych dzialan, poniewaz legalnie dzialajace firmy sa swego rodzaju kamuflazem dla dzialalnosci przestepczej. - Nie sposob nie dostrzegac, iz agencje towarzyskie sa kontrolowane lub wrecz naleza do zorganizowanych grup przestepczych - uwaza prof. Zoll i prosi ministra sprawiedliwosci o zajecie stanowiska w tej sprawie oraz poinformowanie o podjetych badz planowanych dzialaniach majacych przeciwdzialac lub ograniczac tego rodzaju dzialalnosc.

STYPENDIA SOCJALNE

Dyskryminacja plci w regulaminie

Regulamin przyznawania stypendiow socjalnych we wroclawskiej Akademii Medycznej jest niezgodny z prawem, w sposob nieuzasadniony ogranicza prawo studentow i dyskryminuje ze wzgledu na plec - stwierdzil rzecznik praw obywatelskich w pismie do ministra zdrowia. Wedlug regulaminu przy ustalaniu dochodu na czlonka rodziny nie bierze sie pod uwage niepracujacego i pozbawionego prawa do zasilku ojca, choc uwzglednia sie bedaca w takiej samej sytuacji matke. W ten sposob regulamin powoduje, ze studenci potrzebujacy pomocy materialnej sa jej pozbawieni - uwaza prof. Andrzej Zoll. Dodaje, ze regulamin jest niezgodny z ustawa o szkolnictwie wyzszym, a przez dyskryminacje ze wzgledu na plec - takze z konstytucja.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.