Czerwiec 2002:


JUZ OBOWIAZUJA

30 czerwca:

KONFEDERACJA SPORTU

 • ustawa o Polskiej Konfederacji Sportu; celem Konfederacji jest tworzenie warunkow do funkcjonowania, rozwoju i promocji sportu wyczynowego, w tym profesjonalnego (Dz. U. nr 93, poz. 820)

SAMORZAD TERYTORIALNY

 • trzy rozporzadzenia Rady Ministrow, ktore zapowiadaja zmiany na mapie samorzadowej, jakie maja nastapic 1 stycznia 2003 r. Rozporzadzenia dotycza:

- polaczenia miasta na prawach powiatu Walbrzych z powiatem walbrzyskim oraz ustalenia granic niektorych powiatow,

- ustalenia granic niektorych gmin w woj. malopolskim i slaskim oraz miast w mazowieckim i podlaskim,

- nadania statusu miasta miejscowosci Tarczyn, w gminie Tarczyn, w powiecie grojeckim, w woj. mazowieckim,

- zmiany granic wojewodztw podkarpackiego oraz malopolskiego przez wylaczenie z pierwszego gminy Szerzyny w pow. jasielskim i wlaczenie jej do drugiego do powiatu tarnowskiego (Dz. U. nr 93, poz. 821-823)

 • wnioski dotyczace laczenia, dzielenia, znoszenia i ustalenia granic itd. gmin oraz powiatow sa rozpatrywane do 31 lipca roku poprzedzajacego rok budzetowy, w ktorym ma nastapic zmiana, a nie - jak bylo - 30 czerwca (Dz. U. nr 93, poz. 824 i 825)

NAUCZYCIELE

 • zmienione 29 maja rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z siedmioma nowymi zalacznikami (Dz. U. nr 82, poz. 744).

29 czerwca:

WYPADKI PRZY PRACY

 • wzrosly kwoty jednorazowych odszkodowan za wypadki przy pracy i choroby zawodowe (M. P. nr 26, poz. 439); patrz tekst: "Wypadki przy pracy"

STATUTY

 • statut Rzadowego Centrum Studiow Strategicznych (M. P. nr 26, poz. 431)

AGENCJE BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO ORAZ WYWIADU

 • prezes Rady Ministrow okreslil wzor formularza swiadectwa sluzby; tryb wydawania i prostowania swiadectwa sluzby; wlasciwosc przelozonych sluzbowych w tych sprawach; dotyczy to obu Agencji (Dz. U. nr 93, poz. 827 i 828)
 • dla funkcjonariuszy obu Agencji wydal wzor imiennego upowaznienia, stanowiacy podstawe udostepnienia danych osobowych (Dz. U. nr 93, poz. 829 i 830)
 • w zwiazku z powolaniem tych Agencji i likwidacja UOP dokonal stosownych przeniesien planowanych dochodow i wydatkow budzetowych, w tym wynagrodzen oraz limitow zatrudnienia (Dz. U. nr 93, poz. 831)
 • skladniki majatkowe, w tym nieruchomosci i mienie ruchome, pozostajace w trwalym zarzadzie lub posiadaniu na podstawie innego tytulu prawnego jednostek organizacyjnych UOP, prezes Rady Ministrow podzielil miedzy obie Agencje (Dz. U. nr 93, poz. 832)
 • z powodu powolania zamiast UOP tych Agencji takze minister finansow musial dokonac stosownych przesuniec w rozporzadzeniu dotyczacym klasyfikacji czesci budzetowych i ich dysponentow (Dz. U. nr 93, poz. 835)
 • prezes Rady Ministrow nadal statut Agencjom Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Wywiadu (M. P. nr 26, poz. 432 i 433)
 • prezes Rady Ministrow okreslil wzor legitymacji sluzbowej i innych dokumentow (patrz obok) funkcjonariuszy Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu, ktore zastapily Urzad Ochrony Panstwa (Dz. U. nr 90, poz. 805 i 806),

MORZA I PORTY

 • minister infrastruktury okreslil wysokosc oplat portowych, na ktore skladaja sie oplaty: tonazowa, przystaniowa, ladunkowa, pasazerska (Dz. U. nr 74, poz. 678)
 • on tez sprecyzowal wymagania dotyczace budowy statku, jego stalych urzadzen i wyposazenia dla statkow nieobjetych umowami miedzynarodowymi (Dz. U. nr 74, poz. 679)

WOJSKO

 • postanowienie prezydenta RP o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Sil Sojuszniczych w Islamskim Panstwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Panstwie Kuwejtu, Republice Tadzykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim (M. P. nr 26, poz. 430)
 • wzor swiadectwa kwalifikacji wydawanego zolnierzom zasadniczej sluzby wojskowej (Dz. U. nr 74, poz. 680)

POLICJA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o warunkach korzystania przez policjantow oraz czlonkow ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku srodkami publicznego transportu zbiorowego na koszt wlasciwego organu Policji (Dz. U. nr 74, poz. 683)
 • kolejne jego rozporzadzenie dotyczy zasad i trybu wydawania, poslugiwania sie, przechowywania i ewidencji dokumentow uniemozliwiajacych ustalenie danych identyfikujacych policjanta, osobe udzielajaca pomocy Policji oraz srodkow, ktorymi posluguja sie podczas wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych albo udzielania pomocy (Dz. U. nr 74, poz. 684)

ODPADY

ZWIERZETA GOSPODARSKIE

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi upowaznil Akademie Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowy Zwiazek Hodowcow Bydla Miesnego w Parzniewie, Polski Klub Wyscigow Konnych w Warszawie, Polski Zwiazek Hodowcow Koni w Warszawie, Polski Zwiazek Hodowcow i Producentow Trzody Chlewnej POLSUS w Warszawie oraz Polski Zwiazek Owczarski w Warszawie do prowadzenia oceny wartosci uzytkowej lub hodowlanej zwierzat oraz publikowania wynikow tej oceny (Dz. U. nr 81, poz. 736)

28 czerwca:

ROZWOJ REGIONALNY

 • wydany przed Rade Ministrow 28 grudnia 2000 r. na podstawie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego Program wsparcia na lata 2001-2002 przeksztalcil sie w Program wsparcia na lata 2001-2003, zmienily sie rowniez jego zalaczniki (Dz. U. nr 73, poz. 666)

JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

 • Instytut Gospodarki Odpadami oraz Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej zostaja wlaczone 1 lipca tego roku do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie (Dz. U. nr 73, poz. 667)

ZOLNIERZE ZAWODOWI

 • zmienione 14 maja rozporzadzenie ministra obrony narodowej o przyuczaniu do zawodu lub przekwalifikowaniu, doradztwie zawodowym, odbywaniu praktyk zawodowych oraz posrednictwie pracy dla zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej (Dz. U. nr 73, poz. 669)
 • drugie, zmienione 17 maja rozporzadzenie tego ministra,

dotyczy stawek uposazenia zasadniczego zolnierzy zawodowych, stawki w nim okreslone przysluguja od 1 stycznia 2002 r. (Dz. U. nr 73, poz. 671)

STAWKI OPLAT DLA ADWOKATOW I RADCOW PRAWNYCH

STRAZ GRANICZNA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o trybie prowadzenia postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do osob ubiegajacych sie o przyjecie do sluzby w Strazy Granicznej (Dz. U. nr 73, poz. 673)

27 czerwca:

GWARANCJE SKARBU PANSTWA

 • znowelizowana 21 czerwca ustawa o gwarancjach skarbu panstwa dla przewoznikow lotniczych; jej tresc sprowadza sie do jednego zdania, ze gwarancja jest wazna do 31 grudnia 2002 r., a nie - jak bylo - 30 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 87, poz. 795); nowela weszla w zycie 27 czerwca, ale z moca od 1 lipca 2002 r.

KOSMETYKI

 • minister zdrowia okreslil wzory dwoch formularzy przekazania danych do krajowego systemu informowania o kosmetykach: o kosmetykach wprowadzonych do obrotu; o zachorowaniach spowodowanych uzyciem kosmetyku. Dokumentacje systemu prowadzi Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera (Dz. U. nr 88, poz. 803)

26 czerwca:

FINANSOWE WSPIERANIE INWESTYCJI

 • cztery akty wykonawcze do obowiazujacej od 20 maja tego roku ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji, tj. rozporzadzenia ministra gospodarki dotyczace:

- szczegolowych kryteriow udzielania tego wsparcia, m.in. takich jak: lokalizacja; wielkosc inwestycji oraz zatrudnienia; przewidywana efektywnosc ekonomiczna; wplyw na srodowisko czy na aktywizacje gospodarcza terenu. Dla kazdego kryterium ustalona jest punktacja. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba uzyskanych punkow,

- wzorow wnioskow: o udzielenie gminie wsparcia finansowego nowej inwestycji na tworzenie i modernizacje infrastruktury technicznej bezposrednio zwiazanej ze wspierana inwestycja konkretnego przedsiebiorcy; o udzielenie przedsiebiorcy wsparcia finansowego nowej inwestycji,

- skladania wnioskow bezposrednio w Ministerstwie Gospodarki lub za posrednictwem poczty,

- koncowej procedury. I tak Zespol do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiebiorcom przekazuje ministrowi gospodarki opinie w sprawie wnioskow. Dla zlozonych od 1 do 31 marca danego roku czyni to w ciagu 60 dni po uplywie tego terminu, a dla zlozonych od 1 do 31 pazdziernika - w ciagu 30 dni. Na wsparcie finansowe nowej inwestycji na podstawie wnioskow zlozonych w marcu przeznacza sie 80 proc. wartosci srodkow budzetowych okreslonych w ustawie budzetowej, a dla zlozonych w pazdzierniku - pozostale srodki budzetowe. Wsparcia finansowego udziela sie wylacznie w pelnej wnioskowanej wysokosci, z wylaczeniem inwestycji powyzej rownowartosci 10 mln euro, w odniesieniu do ktorych dopuszcza sie negocjacje ministra gospodarki z inwestorem (Dz. U. nr 85, poz. 768-771),

STRAZ GRANICZNA

 • trzy rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji na temat Strazy Granicznej mowiace o:

- rownowazniku pienieznym otrzymywanym za wyzywienie funkcjonariusza,

- warunkach i sposobie naliczen etatowych,

- zasadach wspoldzialania SG z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarka Wojenna w zakresie ochrony granicy panstwowej (Dz. U. nr 85, poz. 775-777),

 • osiem rozporzadzen tego ministra, rowniez dotyczacych Strazy Granicznej, a konkretnie:

- wyzywienia funkcjonariuszy oraz norm tego wyzywienia,

- ich urlopow,

- platnych urlopow dodatkowych,

- okresowego opiniowania,

- przyznawania nagrod rocznych, uznaniowych i zapomog,

- przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopien oficerski,

- pokrywania kosztow pogrzebu funkcjonariusza SG ze srodkow wlasciwego organu SG oraz okreslenia czlonkow rodziny, na ktorych przysluguje zasilek pogrzebowy,

- wysokosci oraz warunkow wyplaty uposazenia i innych naleznosci pienieznych funkcjonariuszom skierowanym do akademii lub innych szkol (na kursy) za granice (Dz. U. nr 86, poz. 783-785, 787, 788, 790-792); wszystkie rozporzadzenia o SG stosuje sie od 16 czerwca,

ROLNICZE BADANIA RYNKOWE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okreslajace: zakres zbieranych danych rynkowych; sposob wylaniania przedsiebiorcow obowiazanych do ich przekazywania; formy i terminy przekazywania tych danych; zalacznik wymienia artykuly rolno-spozywcze wchodzace do poszczegolnych rynkow oraz zakres zbieranych danych rynkowych dla tych artykulow (Dz. U. nr 86, poz. 781),

INSPEKCJE

 • ten sam minister okreslil organizacje Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa (Dz. U. nr 86, poz. 782).

KONWENCJE

 • ustawa wyrazajaca zgode na ratyfikacje przez prezydenta RP konwencji miedzy rzadami RP a Meksykanskich Stanow Zjednoczonych w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu, podpisanej w Mexico City 30 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 71, poz. 653)
 • druga ustawa na ten sam temat, tyle ze chodzi o ratyfikacje konwencji o zabezpieczeniu spolecznym miedzy Rzeczapospolita Polska a Krolestwem Hiszpanii (Dz. U. nr 71, poz. 654)

UNIA EUROPEJSKA

OCHRONA OSOB I MIENIA

ZOLNIERZE ZAWODOWI

 • zmienione 27 maja rozporzadzenie ministra obrony narodowej o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. nr 71, poz. 660)

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

 • lista spolek utworzonych przez Polskie Kolejowe Panstwowe SA, ktorych akcje lub udzialy zostana przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelnosci skarbu panstwa z tytulu poreczen i gwarancji, z siedmiu wydluzyla sie do dwudziestu. Przybyly PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz nastepujace spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia: Ferpol; Wagrem; Gorzow Wagony; Zaklad Napraw Infrastruktury w Warszawie; Zaklad Napraw Infrastruktury Radom; Zaklad Robot Inzynieryjnych Warszawa; Przedsiebiorstwo Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Katowicach; Zaklad Robot Komunikacyjnych DOM w Poznaniu; Zaklad Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecinskim; Przedsiebiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie; Dolnoslaskie Przedsiebiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DALKOM; Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe (Dz. U. nr 77, poz. 698)

25 czerwca:

PELNOMOCNICY

 • nowe rozporzadzenie Rady Ministrow o ustanowieniu pelnomocnika rzadu do spraw informacji europejskiej, ktorym jest podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (Dz. U. nr 84, poz. 754)

ZNACZKI POCZTOWE

 • plan emisji znaczkow pocztowych na 2002 r. wzbogacil sie o nastepujace tematy: XXXIV Miedzynarodowe Igrzyska Szkolne Plock; VII wizyta Papieza Jana Pawla II w Polsce; 50-lecie Telewizji Polskiej (Dz. U. nr 84, poz. 760)

23 czerwca:

KULTURA FIZYCZNA

SLUZBA CYWILNA

ZOLNIERZE ZAWODOWI

 • zmienione 14 maja rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie uposazenia zasadniczego wedlug stanowiska sluzbowego zolnierzy zawodowych (Dz. U. nr 70, poz. 652)

22 czerwca:

STAN KLESKI ZYWIOLOWEJ

SLUZBA CYWILNA

 • prezes Rady Ministrow okreslil zasady przeprowadzania ocen urzednikow sluzby cywilnej; okresowa ocena urzednika jest sporzadzana na podstawie kryteriow obowiazkowych i wybranych przez bezposredniego przelozonego; wykaz tych kryteriow jest zalacznikiem do rozporzadzenia (Dz. U. nr 69, poz. 633)

CUDZOZIEMCY

OSWIATA

IMPREZY MASOWE

AKCYZA

 • minister finansow przedluzyl do 31 grudnia 2002 r. termin waznosci znakow akcyzy dla podatnikow tego podatku posiadajacych wyroby oznaczone znakami akcyzy okreslonymi przez stare rozporzadzenie ministra finansow z 19 lutego 1994 r. Nowe rozporzadzenie z 28 czerwca 2001 r. pozwalalo na to do 21 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 69, poz. 637)

STATKI MORSKIE

 • wzor certyfikatu bezpiecznej obslugi dla statkow morskich (Dz. U. nr 69, poz. 639)

PRAWO JAZDY

WOJSKO

 • zmienione 26 kwietnia rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie komisji do rozpatrywania roszczen z tytulu szkod wyrzadzonych przez wojska obce (Dz. U. nr 69, poz. 641)

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • rozporzadzenie ministra zdrowia o warunkach przekazywania samodzielnym publicznym zakladom opieki zdrowotnej srodkow publicznych, sposobie ich rozliczania oraz sprawowaniu kontroli nad prawidlowoscia ich wykorzystania (Dz. U. nr 69, poz. 642)

TOWARY WOLNO-SPOZYWCZE

 • nowy wykaz towarow rolno-spozywczych przywozonych z zagranicy i wywozonych za granice oraz ich minimalnych ilosci podlegajacych panstwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu (Dz. U. nr 74, poz. 681)
 • nowy wykaz stawek oplat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakosci handlowej towarow rolno-spozywczych w obrocie z zagranica (Dz. U. nr 74, poz. 682)

21 czerwca

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o sposobie prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych i trybie postepowania w sprawach o wpis do rejestru; jest wzor ksiegi rejestrowej (Dz. U. nr 68, poz. 628)

USLUGI DETEKTYWISTYCZNE

 • wzor wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie uslug detektywistycznych (Dz. U. nr 68, poz. 629)

POZWOLENIE NA BRON

 • znowelizowane 6 maja rozporzadzenie ministra zdrowia o badaniach lekarskich i psychologicznych osob ubiegajacych sie lub posiadajacych pozwolenie na bron; sa wzory orzeczen lekarskich i psychologicznych (Dz. U. nr 68, poz. 630); patrz tekst: "Pelna kabura po dokladnym przebadaniu"

SRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

 • rozporzadzenie przewodniczacego Komitetu Integracji okreslajace, najogolniej mowiac, sposob i warunki dysponowania srodkami pochodzacymi z Unii Europejskiej, nie podlegajacymi zwrotowi, w tym tryb ich uruchamiania, terminy sporzadzania planow finansowych i dokonywania wydatkow, ocene realizacji programow pomocowych itp. (Dz. U. nr 68, poz. 631)

20 czerwca:

REPATRIACJA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace rodzaje i sposob organizacji kursow: adaptacji w spoleczenstwie polskim repatrianta i przybylych z nim czlonkow jego najblizszej rodziny; jezyka polskiego dla wskazanych wyzej osob oraz dla osoby, ktora otrzymala decyzje o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej (Dz. U. nr 67, poz. 613)

WYZSZE SZKOLY ZAWODOWE

 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Jaroslawiu nosi teraz nazwe: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu (Dz. U. nr 67, poz. 614)

DOTACJE

 • minister gospodarki okreslil zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla gornictwa soli, rud cynku i olowiu, barytu i wegla brunatnego wydobywanego metoda glebinowa, ujetej w budzecie panstwa w czesci, ktorej dysponentem jest ten minister (Dz. U. nr 67, poz. 615)

CHOROBY ZAKAZNE ZWIERZAT

 • dwa wykazy laboratoriow referencyjnych wlasciwych dla badan: a) prowadzonych w kierunku rozpoznawania chorob zakaznych zwierzat oraz chorob odzwierzecych; srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego oraz srodkow zywienia zwierzat (Dz. U. nr 67, poz. 616)

WIEZIENNICTWO

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci w sprawie rownowaznika pienieznego za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej (Dz. U. nr 67, poz. 617)

RZECZNICY PATENTOWI

 • kolejne rozporzadzenie tego ministra dotyczy zasad i trybu postepowania dyscyplinarnego wobec rzecznikow patentowych i aplikantow (Dz. U. nr 67, poz. 618); patrz tekst: "Pod okiem samorzadu"

INFORMACJA PUBLICZNA

STRAZ GRANICZNA

 • ten sam minister okreslil wysokosc oraz warunki wyplaty uposazenia i innych naleznosci pienieznych przyslugujacych funkcjonariuszom SG skierowanym do szkoly lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. U. nr 67, poz. 620)
 • kolejne jego rozporzadzenie dotyczy uposazenia zasadniczego oraz dodatkow do uposazenia funkcjonariuszy SG (Dz. U. nr 67, poz. 622)

OSOBOWOSC PRAWNA

 • osobowosc prawna uzyskala jednostka organizacyjna Kosciola katolickiego: Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media" z siedziba w Lublinie (Dz. U. nr 67, poz. 621)

BIURO OCHRONY RZADU

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie dodatkow do uposazenia zasadniczego funkcjonariuszy BOR (Dz. U. nr 67, poz. 623)

19 czerwca:

SZKLO

 • po trzymiesiecznym vacatio legis rozporzadzenie ministra gospodarki o bezpieczenstwie i higienie pracy przy produkcji szkla i wyrobow ze szkla (Dz. U. nr 24, poz. 248).

18 czerwca:

CLO

 • wykaz towarow zwolnionych od cla na podstawie art. 19022 1 kodeksu celnego: sprzetu i urzadzen rehabilitacyjnych ulatwiajacych lub umozliwiajacych proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osob niepelnosprawnych oraz towarow specjalnie przystosowanych do celow pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osob; rozporzadzenie ministra zdrowia na ten temat stosuje sie do towarow, ktorych zgloszenie celne zostalo dokonane od 1 stycznia 2002 r. (Dz. U. nr 77, poz. 705)

PRODUKTY WLOKIENNICZE

 • po szesciomiesiecznym vacatio legis rozporzadzenie Rady Ministrow z 19 pazdziernika 2001 r. okreslajace warunki dotyczace bezpieczenstwa i znakowania produktow wlokienniczych (Dz. U. nr 144, poz. 1616).

16 czerwca:

STRAZ GRANICZNA

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil warunki otrzymywania przez funkcjonariuszy Strazy Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadan zleconych wykraczajacych poza obowiazki sluzbowe (Dz. U. nr 74, poz. 685)

15 czerwca:

SRODKI I MATERIALY MEDYCZNE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie: zakresu informacji i wnioskow niezbednych do ustalenia cen urzedowych na srodki farmaceutyczne i materialy medyczne; sposobu i terminow przedkladania informacji przez przedsiebiorcow zajmujacych sie wytwarzaniem i obrotem tymi srodkami i materialami; trybu i terminow rozpatrywania wnioskow i informacji; sa zalaczniki (Dz. U. nr 69, poz. 643)

14 czerwca:

PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI

TRANSPORT DROGOWY

 • dwa rozporzadzenia ministra infrastruktury z 25 maja 2002 r. upowazniajace: kierownika Biura Obslugi Transportu Miedzynarodowego w Warszawie oraz polskie organizacje o zasiegu ogolnokrajowym zrzeszajace miedzynarodowych przewoznikow drogowych do pobierania oplat za niektore czynnosci administracyjne w miedzynarodowym transporcie drogowym; polskie organizacje o zasiegu ogolnokrajowym zrzeszajace miedzynarodowych przewoznikow drogowych do wydawania zezwolen zagranicznych (Dz. U. nr 68, poz. 626 i 627); patrz tekst: "Oplaty i zezwolenia"

AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO

 • dwa przepisy - art. 227 i 233 - nowej ustawy o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu. Pierwszy z nich stanowi: "Funkcjonariuszy Urzedu Ochrony Panstwa, ktorzy do dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy (dniem jej wejscia w zycie jest 29 czerwca - dopisek redakcji) zglosza wystapienie ze sluzby, zwalnia sie ze sluzby z dniem zgloszenia wystapienia". Drugi zas mowi, ze prezes Rady Ministrow powola pelnomocnika do organizacji obu Agencji oraz likwidatora UOP oraz okresli ich zadania i uprawnienia (Dz. U. nr 74, poz. 676).

13 czerwca:

STRAZ GRANICZNA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji okreslajace: wzor flagi Strazy Granicznej; okolicznosci i warunki jej podnoszenia; sposob oznakowania jednostek plywajacych i statkow powietrznych SG; znaki rozpoznawcze uzywane w nocy przez te jednostki i statki (Dz. U. nr 54, poz. 474)
 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w sprawie zakresu, warunkow i trybu przekazywania SG informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, sluzby i instytucje czynnosci operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej (Dz. U. nr 66, poz. 599)
 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil jednostki organizacyjne wlasciwe do dokonywania potracen z uposazenia funkcjonariuszy SG oraz tryb postepowania w tych sprawach (Dz. U. nr 66, poz. 606)
 • nowe rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o uposazeniu zasadniczym oraz dodatkach do niego funkcjonariuszy SG (Dz. U. nr 67, poz. 622)

URZEDNICY PANSTWOWI

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o wysokosci i warunkach wyplacania swiadczen urzednikom panstwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowosci (Dz. U. nr 66, poz. 597); patrz tekst: "Placi ten, kto korzysta"

SPIS POWSZECHNY

 • wykaz wylosowanych obwodow objetych spisem kontrolnym od 17 do 25 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 66, poz. 598)

STATUTY

 • zmodyfikowany statut Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej (Dz. U. nr 66, poz. 600)

VAT

 • rozporzadzenie ministra finansow w sprawie zwrotu VAT silom zbrojnym panstw-stron traktatu polnocnoatlantyckiego (Dz. U. nr 66, poz. 601)

ORGANIZMY SZKODLIWE

 • korekta zalacznikow do rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 wrzesnia 2001 r. o zwalczaniu organizmow szkodliwych (Dz. U. nr 66, poz. 605)

SLUZBA PARKOW NARODOWYCH

 • rozporzadzenie ministra srodowiska o przydzielaniu i zwalnianiu mieszkan pracownikom stanowiacym Sluzbe Parkow Narodowych, obliczaniu i wyplacaniu ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezplatnego mieszkania (Dz. U. nr 66, poz. 607)

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 • nowy wykaz "procentowego udzialu przewidywanych przychodow kas chorych z naleznych skladek w 2002 r. w czesci pobieranej przez ZUS"; wynikajacej z tej zmiany korekty zaliczek przekazanych kasom od poczatku 2002 r. ZUS dokona w terminie najblizszego po 13 czerwca rozliczenia zaliczek (Dz. U. nr 66, poz. 609)

8 czerwca:

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

 • czternascie znowelizowanych 23 kwietnia rozporzadzen Rady Ministrow w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej: w Kamiennej Gorze; katowickiej; kostrzynsko-slubickiej; w Krakowie; legnickiej; lodzkiej; w Mielcu; slupskiej; Starachowice; suwalskiej; tarnobrzeskiej; walbrzyskiej; warminsko-mazurskiej; pomorskiej (Dz. U. nr 64, poz. 579-592)

OSLONY SOCJALNE

 • rozporzadzenie ministra gospodarki okreslajace zasady przyznawania oslon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemia pracownikow gornictwa soli, rud cynku i olowiu, barytu i wegla brunatnego wydobywanego metoda glebinowa, w ramach dotacji ujetej w budzecie panstwa w czesci, w ktorej dysponentem jest minister gospodarki, w tym warunki uzyskania, sposob obliczania i tryb wyplacania tych oslon (Dz. U. nr 64, poz. 594)

OSWIATA

 • zmieniony 6 ust. 1a i 1b rozporzadzenia ministra edukacji narodowej z 24 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania oraz wzorow swiadectw, dyplomow (...) (Dz. U. nr 6, poz. 73 z pozn. zm.). Wynika z niego, ze "poczawszy od roku szkolnego 2002/2003 swiadectwo ukonczenia szkoly podstawowej z wyroznieniem otrzymuje uczen, ktory spelnil warunki, o ktorych mowa w ust. 1, oraz uzyskal ze sprawdzianu co najmniej 30 punktow". To samo dotyczy ucznia gimnazjum, ktory uzyskal z obu czesci egzaminu gimnazjalnego lacznie co najmniej 75 punktow. W roku szkolnym 2001/2002 dla uczniow szkol policealnych dla mlodziezy i sluchaczy szkol policealnych dla doroslych uzyskujacych wyksztalcenie srednie zawodowe dopuszcza sie wydawanie swiadectw ukonczenia szkoly na drukach wedlug wzoru obowiazujacego przed 6 maja 2002 r. (Dz. U. nr 70, poz. 648).

7 czerwca:

OBRONA PANSTWA

 • znowelizowane 23 kwietnia rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace organy wlasciwe do nakladania niektorych obowiazkow i zadan niezbednych na potrzeby obrony panstwa oraz zasady odplatnosci za wykonywanie tych zadan i przeprowadzanie kontroli (Dz. U. nr 63, poz. 568)

CLO

 • Rada Ministrow zawiesila do 31 grudnia 2002 r. pobieranie cel od niektorych towarow; ich wykaz podaje zalacznik do rozporzadzenia (Dz. U. nr 63, poz. 569)

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow na temat dokonywania i rozpatrywania zgloszen oznaczen geograficznych (Dz. U. nr 63, poz. 570)

OSWIATA

 • minister edukacji narodowej i sportu okreslil klasyfikacje zawodow szkolnictwa zawodowego i sprecyzowal ja w dwoch zalacznikach (Dz. U. nr 63, poz. 571)

DOZOR TECHNICZNY

 • minister gospodarki okreslil warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, badania, eksploatacji, naprawy i modernizacji zbiornikow bezcisnieniowych i niskocisnieniowych przeznaczonych do magazynowania materialow trujacych lub zracych (Dz. U. nr 63, poz. 572)

TRANSPORT KOLEJOWY

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury na temat zakresu obowiazkow doradcy do spraw bezpieczenstwa przewozu materialow niebezpiecznych koleja oraz szkolenia i egzaminowania kandydatow na doradcow (Dz. U. nr 63, poz. 573)

OSOBOWOSC PRAWNA

 • osobowosc prawna uzyskala organizacja Kosciola katolickiego pod nazwa "Wspolnota Chrystusa Kaplana, Proroka i Krola" z siedziba w Krakowie (Dz. U. nr 63, poz. 576)

GRANICA PANSTWOWA

 • wykaz gmin polozonych w strefie nadgranicznej (Dz. U. nr 63, poz. 576)

ZDROWIE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie trybu finansowania z budzetu panstwa kosztow swiadczen zdrowotnych udzielanych w zwiazku z chorobami zakaznymi i zakazeniami (Dz. U. nr 63, poz. 577)

GORNICTWO

 • znowelizowane 15 maja rozporzadzenie ministra gospodarki o zasadach przyznawania i wyplacania ekwiwalentu pienieznego z tytulu prawa do bezplatnego wegla oraz zasadach refundowania kosztow deputatu weglowego i rent wyrownawczych (Dz. U. nr 69, poz. 638)

KOSMETYKI

 • minister zdrowia wskazal informacje, jakie powinien zawierac wniosek o wyrazenie zgody na nieujawnienie na opakowaniu jednostkowym nazwy skladnika kosmetyku ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorstwa; jest wzor takiego wniosku (Dz. U. nr 69, poz. 644)

6 czerwca:

UMOWY MIEDZYNARODOWE

 • ustawa wyrazajaca zgode na ratyfikowanie przez prezydenta RP umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Europejskim Biurem Policji o wspolpracy w zwalczaniu przestepczosci, sporzadzonej w Warszawie 3 pazdziernika 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 552)
 • ustawa na ten sam temat, tyle ze dotyczaca umowy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Republiki Litewskiej o zasadach wspolpracy przy dokonywaniu kontroli osob, towarow i srodkow transportu przekraczajacych polsko-litewska granice panstwowa w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie 14 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. nr 62, poz. 555)

RADIO

 • przestala istniec ustawa o Radiofonicznym Osrodku Nadawczym w Konstantynowie (Dz. U. nr 62, poz. 553)

DROGI PUBLICZNE

 • znowelizowana 15 marca ustawa o drogach publicznych (Dz. U. nr 62, poz. 554); patrz tekst: "Blad poprawiony"

ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE

PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie objecia przepisami prawa geologicznego i gorniczego prowadzenia okreslonych robot podziemnych z zastosowaniem techniki gorniczej (Dz. U. nr 62, poz. 561)

WOJSKO

KOLEJ

 • wykaz krajowych przedsiebiorcow - producentow kolejowych pojazdow szynowych wzbogacil sie o Fabryke Maszyn Budowlanych i Lokomotyw "BUMAR FABLOK" SA w Chrzanowie (Dz. U. nr 62, poz. 563)

EWIDENCJA LUDNOSCI

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o oplatach za udostepnienie danych ze zbiorow meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodow osobistych (Dz. U. nr 62, poz. 564); patrz tekst: "Cena za informacje"

PRAWO BUDOWLANE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie wzorow i sposobu prowadzenia centralnych rejestrow osob posiadajacych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcow budowlanych oraz ukaranych z tytulu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie (Dz. U. nr 62, poz. 565)

WETERYNARZE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okreslajace czynnosci z zakresu zadan lekarza weterynarii, ktore moga byc wykonywane przez osoby nie posiadajace tytulu lekarza weterynarii oraz kwalifikacje tych osob (Dz. U. nr 62, poz. 567)

LEKI I MATERIALY MEDYCZNE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia precyzujace szczegolowy zakres informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materialu medycznego w wykazach, sposob skladania wnioskow oraz tryb i terminy ich rozpatrywania (Dz. U. nr 66, poz. 608).

5 czerwca:

KODEKS MORSKI

 • zmodyfikowany przez ustawe z 20 marca 2002 r. o przeksztalceniach w administracji celnej art. 280 kodeksu morskiego. Przewidziane w nim uprawnienia dla Glownego Urzedu Cel przejal minister wlasciwy do spraw finansow publicznych (Dz. U. nr 41, poz. 365)

PRACA W NIEMCZECH


1 czerwca:

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

PODATKI

 • z rozporzadzenia Rady Ministrow z 27 grudnia 1999 r. w sprawie wlasciwosci miejscowej organow podatkowych w sprawach niektorych zobowiazan podatkowych oraz poszczegolnych kategorii podatnikow zostal usuniety nieaktualny 4 (Dz. U. z 2002 r. nr 58, poz. 530)
 • minister finansow zarzadzil zaniechanie poboru zryczaltowanego 2-proc. podatku od kwot przekazywanych za granice przez osoby fizyczne majace miejsce zamieszkania na terytorium Polski (rezydenci) w zwiazku z nabyciem (objeciem) akcji podmiotow nie majacych siedziby w Polsce, oferowanych w obrocie publicznym na terytorium RP i konsekwentnie zwolnil platnikow z obowiazku poboru tego podatku; przepisy te maja zastosowanie do kwot przekazywanych od 1 czerwca do 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 64, poz. 593)

TYTULY I STOPNIE NAUKOWE

 • zmienione 17 kwietnia rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow w sprawie liczby czlonkow Centralnej Komisji do Spraw Tytulu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru (Dz. U. nr 58, poz. 531)

STATYSTYKA

 • korekty w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow z 17 grudnia 2001 r. w sprawie okreslenia wzorow formularzy sprawozdawczych, objasnien co do sposobu ich wypelniania oraz wzorow kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach ustalonych w programie badan statystyki publicznej na 2002 r. (Dz. U. nr 58, poz. 532)

OCHRONA SRODOWISKA

 • rozporzadzenie ministra gospodarki o rodzajach i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej. Kryterium jest jedno: uzywanie w nim jednej lub wiecej substancji niebezpiecznych w ilosci okreslonej w zalaczniku nr 1 lub 2

ZOLNIERZE

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie stawek uposazenia wedlug stanowiska sluzbowego typowych dla stopni wojskowych; od 4220,00 zl dla marszalka Polski i generala (admirala) do 584,00 zl dla podoficera (Dz. U. nr 58, poz. 536)

WIEZIENNICTWO

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o sposobach prowadzenia oddzialywan penitencjarnych w zakladach karnych i aresztach sledczych (Dz. U. nr 58, poz. 537); patrz tekst: "Resocjalizacja zeszla na drugi plan"

BIURO OCHRONY RZADU

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o okresach wliczanych do okresu sluzby, od ktorego zalezy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz sposobach jej obliczania i wyplacania funkcjonariuszom BOR (Dz. U. nr 58, poz. 538)
 • ten sam minister okreslil wysokosc oraz warunki i tryb przyznawania rownowaznika pienieznego za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi BOR (Dz. U. nr 58, poz. 539)

STRAZ GRANICZNA

 • kolejne jego rozporzadzenie dotyczy przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Strazy Granicznej przeniesionym do sluzby w innej miejscowosci, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. nr 58, poz. 540)

RADIO I TELEWIZJA

 • zmienione 26 marca rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie oplat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programow radiowych i telewizyjnych (Dz. U. nr 58, poz. 541)

PRODUKTY LECZNICZE

 • minister zdrowia przedluzyl do 31 grudnia 2002 r. (bylo do 31 maja 2002 r.) obrot - bez koniecznosci uzyskania pozwolenia - produktami leczniczymi. Jednoczesnie ustalil ich nowy wykaz (Dz. U. nr 65, poz. 610).

PATRZ: Spis za maj 2002


DZIENNIK USTAW

Nr 93 z 29 czerwca

Ustawa z 7 czerwca o Polskiej Konfederacji Sportu; weszla w zycie 30 czerwca, z tym ze niektore przepisy od 1 lipca, a niektore od 1 stycznia 2004 r.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, szesc z 25 czerwca, w sprawie:

 • polaczenia miasta na prawach powiatu Walbrzych z powiatem walbrzyskim oraz ustalenia granic niektorych powiatow,
 • ustalenia granic niektorych gmin i miast oraz nadania miejscowosci statusu miasta,
 • zmiany granic wojewodztwa podkarpackiego i malopolskiego,
 • trybu postepowania przy skladaniu wnioskow dotyczacych tworzenia, laczenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowosci statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich wladz oraz dokumentow wymaganych w tych sprawach (nowelizacja),
 • trybu postepowania przy skladaniu wnioskow dotyczacych tworzenia, laczenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatow oraz ustalania i zmiany nazw powiatow i siedzib ich wladz oraz dokumentow wymaganych w tych sprawach (nowelizacja),
 • ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib wladz niektorych gmin i miasta (nowelizacja); wszystkie od 30 czerwca.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, cztery z 26, dwa z 27 i dwa z 28 czerwca, w sprawie:

 • swiadectwa sluzby w Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego,
 • swiadectwa sluzby w Agencji Wywiadu,
 • wzoru imiennego upowaznienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego stanowiacego podstawe udostepnienia danych osobowych,
 • wzoru imiennego upowaznienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiacego podstawe udostepnienia danych osobowych,
 • dokonania przeniesien niektorych dochodow i wydatkow oraz limitow zatrudnienia i kwot wynagrodzen okreslonych w ustawie budzetowej na rok 2002,
 • zasad i trybu podzialu mienia, dokumentow, limitow zatrudnienia oraz srodkow budzetowych, pozostajacych w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzedu Ochrony Panstwa i Wojskowych Sluzb Informacyjnych, miedzy Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego a Agencje Wywiadu; wszystkie od 29 czerwca,
 • szczegolowego zakresu dzialania ministra zdrowia,
 • szczegolowego zakresu dzialania ministra finansow (zmiana); te dwa od 1 lipca.

Rozporzadzenia ministra finansow, z 25 i 27 czerwca, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

 • klasyfikacji czesci budzetowych oraz okreslenia ich dysponentow; od 29 czerwca,
 • szczegolowej klasyfikacji dochodow i wydatkow oraz przychodow i rozchodow; od 14 lipca, z tym ze niektore przepisy weszly w zycie 29 czerwca oraz 1 lipca.

Nr 92 z 28 czerwca

Rozporzadzenia ministra gospodarki, z 17 i 19 czerwca, w sprawie:

 • nabywania, przechowywania i uzywania srodkow strzalowych w zakladach gorniczych,
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej; oba weszly w zycie 1 lipca.

Nr 91 z 28 czerwca

Protokol miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach miedzy Rzeczapospolita Polska a Federacja Rosyjska konwencji miedzy rzadem PRL a rzadem ZSRR w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadkow podwojnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie 31 marca 1965 r., sporzadzony w Warszawie 27 lipca 1999 r.

Oswiadczenie rzadowe z 30 kwietnia 2002 r., ze protokol wszedl w zycie 30 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 4 czerwca w sprawie produktow podlegajacych zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postepowania organow celnych przy ich zatrzymywaniu oraz wlasciwosci i zadan organow wydajacych opinie o tych produktach; wejdzie w zycie 29 wrzesnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 17 czerwca w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynnosci eksperta w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej; od 13 lipca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • pracy i polityki spolecznej z 11 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy; od 29 czerwca 2003 r.,
 • sprawiedliwosci z 7 czerwca w sprawie zakresu praw i obowiazkow podmiotow sprawujacych dozor, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru; od 13 lipca,
 • spraw wewnetrznych i administracji, dwa z 14, jedno z 20 i dwa z 24 czerwca, w sprawie:

- postepowania wobec maloletnich cudzoziemcow pozbawionych opieki w okresie postepowania o nadanie statutu uchodzcy,

- wlasciwosci organow i jednostek organizacyjnych Strazy Granicznej w sprawach wynikajacych ze stosunku sluzbowego funkcjonariusza Strazy Granicznej oraz trybu postepowania w tych sprawach; te dwa od 13 lipca,

- wielkosci srodkow niezbednych do pokrycia kosztow wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemcow przekraczajacych granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu dokumentowania ich posiadania; od 2 lipca,

- wzorow ogloszen o zamowieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamowien Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w tych ogloszeniach,

- dokumentow, jakich zamawiajacy moze zadac od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow uprawniajacych do udzialu w postepowaniu o zamowienie publiczne; te dwa od 1 lipca.


Nr 90 z 28 czerwca

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, z 26 czerwca, w sprawie wzoru legitymacji sluzbowej i innych dokumentow funkcjonariuszy:

 • Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego,
 • Agencji Wywiadu; oba weszly w zycie 29 czerwca.

Nr 89 z 27 czerwca

Jest w nim tylko ustawa z 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektorych innych ustaw; obowiazuje od 1 lipca 2002 r, a niektore przepisy od 27 i od 30 czerwca oraz od 1 stycznia 2003 r.


Nr 88 z 27 czerwca

Piec rozporzadzen ministra zdrowia. Cztery z 5 czerwca zmieniaja rozporzadzenia w sprawie:

 • wykazu lekow podstawowych i uzupelniajacych oraz wysokosci odplatnosci za leki uzupelniajace,
 • ustalenia limitow cen lekow i materialow medycznych wydawanych ubezpieczonym bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub czesciowa odplatnoscia,
 • wykazu chorob oraz wykazu lekow i materialow medycznych, ktore ze wzgledu na te choroby moga byc przepisywane bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub czesciowa odplatnoscia,
 • ustalenia cen urzedowych hurtowych i detalicznych na srodki farmaceutyczne i materialy medyczne; wszystkie wejda w zycie 12 lipca.

Rozporzadzenie z 11 czerwca dotyczy okreslenia wzoru formularza przekazania danych do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu oraz sposobu ich gromadzenia w tym systemie; od 27 czerwca.


Nr 87 z 27 czerwca

Ustawa z 21 czerwca o zmianie ustawy o gwarancjach skarbu panstwa dla przewoznikow lotniczych; weszla w zycie 27 czerwca z moca od 1 lipca 2002 r.

Rozporzadzenia ministra srodowiska, trzy z 6 czerwca, w sprawie:

 • dopuszczalnych poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomow niektorych substancji,
 • okreslenia wzorow wnioskow dotyczacych zgod i zezwolen na dzialania w zakresie organizmow genetycznie zmodyfikowanych,
 • oceny poziomow substancji w powietrzu; wszystkie od 12 lipca.

Nr 86 z 26 czerwca

Rozporzadzenia ministrow:

 • infrastruktury z 14 czerwca w sprawie wysokosci wynagrodzenia za udzial w posiedzeniach Rady Telekomunikacyjnej; wejdzie w zycie 1 lipca,
 • obrony narodowej z 18 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o uposazeniu zolnierzy; od 11 lipca,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 19 i 21 czerwca, w sprawie:

- zakresu zbierania danych rynkowych,

- organizacji Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa; oba od 26 czerwca,

 • spraw wewnetrznych i administracji, jedno z 8, dwa z 14, dwa z 17, jedno z 18, piec z 20 czerwca, w sprawie:

- przypadkow otrzymywania przez funkcjonariuszy Strazy Granicznej (SG) wyzywienia oraz norm tego wyzywienia,

- urlopow funkcjonariuszy SG,

- wprowadzenia platnych urlopow dodatkowych dla funkcjonariuszy SG; te trzy od 26 czerwca z moca od 16 czerwca,

- sposobu podzialu srodkow finansowych uzyskanych tytulem przepadku rzeczy pochodzacych z przestepstw ujawnionych wspolnie przez funkcjonariuszy SG, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej; od 11 lipca,

- okresowego opiniowania funkcjonariuszy SG,

- warunkow przyznawania funkcjonariuszom SG nagrod rocznych, nagrod uznaniowych i zapomog; te dwa od 26 czerwca z moca od 16 czerwca,

- warunkow przyznawania policjantom nagrod rocznych, nagrod uznaniowych i zapomog; od 11 lipca,

- rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopien oficerski SG,

- warunkow pokrywania kosztow pogrzebu funkcjonariusza SG ze srodkow wlasciwego organu SG oraz okreslenia czlonkow rodziny, na ktorych przysluguje zasilek pogrzebowy,

- wysokosci oraz warunkow wyplaty uposazenia i innych naleznosci pienieznych funkcjonariuszom SG skierowanym do akademii lub innych szkol (na kursy) za granice; te trzy od 26 czerwca z moca od 16 czerwca,

- trybu postepowania wobec cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy, w stosunku do ktorych zachodzi domniemanie, iz byli ofiarami przestepstw lub przemocy, albo bedacych niepelnosprawnymi; od 4 lipca.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 20 czerwca (K. 33/01) w sprawie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym oraz rozporzadzenia ministra finansow w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do ktorych stosuje sie zerowa stawke VAT.


Nr 85 z 26 czerwca

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, dwa z 20 czerwca, w sprawie:

 • zakresu dzialania ministra srodowiska, wejdzie w zycie 1 lipca,
 • zakresu, warunkow i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rzadu informacji uzyskanych przez Policje, Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencje Wywiadu, Straz Graniczna, Wojskowe Sluzby Informacyjne i Zandarmerie Wojskowa; od 11 lipca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • gospodarki, cztery z 14 czerwca, w sprawie:

- kryteriow udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji,

- wzorow wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji,

- trybu skladania wnioskow o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji,

- trybu i terminow udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji; wszystkie od 26 czerwca,

 • spraw wewnetrznych i administracji, piec z 14 i jedno z 18 czerwca, w sprawie:

- regulaminu postepowania przy rozpatrywaniu odwolan w sprawach o udzielanie zamowien publicznych,

- wysokosci oraz zasad pobierania wpisu od odwolania wnoszonego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,

- wysokosci wynagrodzenia za czynnosci arbitrow; te trzy od 1 lipca,

- rownowaznika pienieznego otrzymywanego w zamian za wyzywienie przez funkcjonariuszy Strazy Granicznej,

- warunkow i sposobu naliczen etatowych w Strazy Granicznej,

- zasad wspoldzialania Strazy Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarka Wojenna w zakresie ochrony granicy panstwowej; te trzy od 26 czerwca,


Nr 84 z 25 czerwca

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 18 czerwca w sprawie ustanowienia pelnomocnika rzadu do spraw informacji europejskiej; weszlo w zycie 25 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • gospodarki, jedno z 11 i cztery z 14 czerwca, w sprawie:

- kwalifikacji wymaganych od osob kierownictwa i dozoru ruchu zakladow gorniczych, mierniczego gorniczego i geologa gorniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakladu gorniczego, ktore wymagaja szczegolnych kwalifikacji,

- harmonogramu tworzenia zapasow paliw cieklych,

- rejestru producentow i importerow obowiazanych do tworzenia i utrzymywania zapasow obowiazkowych paliw cieklych,

- szczegolowego wykazu paliw cieklych, w zakresie ktorych tworzy sie zapasy obowiazkowe,

- sposobu tworzenia i ustalania ilosci zapasow obowiazkowych paliw cieklych gromadzonych przez producentow i importerow oraz zasad i sposobu interwencyjnego wykorzystania tych zapasow; wszystkie wchodza w zycie 1 lipca, z tym ze jeden przepis ostatniego rozporzadzenia 1 stycznia 2003 r.,

 • infrastruktury z 18 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie planu emisji znaczkow pocztowych na 2002 r.; od 25 czerwca,

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego:


Nr 83 z 24 czerwca

Ustawa z 7 czerwca o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym; wejdzie w zycie 9 lipca. Patrz tekst ujednolicony

Umowa miedzy Rzeczapospolita Polska a Federacja Rosyjska o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporzadzona w Warszawie 16 wrzesnia 1996 r.

Umowa miedzy Rzeczapospolita Polska a Rumunia o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, sporzadzona w Bukareszcie 15 maja 1999 r.

Oswiadczenia rzadowe, z 23 stycznia i 12 marca 2002 r., z ktorych wynika, ze pierwsza umowa weszla w zycie 18 stycznia 2002 r., a druga - 24 marca 2002 r.


Nr 82 z 22 czerwca

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 28 maja i 4 czerwca, w sprawie:

 • wlasciwosci i trybu powolywania rzecznikow dyscypliny finansow publicznych, organow orzekajacych oraz zasad postepowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansow publicznych (nowelizacja); wejdzie w zycie 7 lipca,
 • zasad powolywania czlonkow komisji przetargowej oraz trybu jej pracy; od 23 lipca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej i sportu z 29 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; od 30 czerwca,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 4 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierzat; od 7 lipca,
 • sprawiedliwosci z 29 maja w sprawie rodzajow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostepniania w zakladach opieki zdrowotnej dla osob pozbawionych wolnosci; od 22 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 5 i 17 czerwca, w sprawie:

- nadania osobowosci prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa,

- rozkladu czasu sluzby funkcjonariuszy Strazy Granicznej; oba od 7 lipca.


Nr 81 z 21 czerwca

Ustawy:

 • z 23 maja o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektorych ustaw; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r., lecz niektore przepisy 6 lipca tego roku z moca od 5 kwietnia,
 • z 23 maja o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; od 6 lipca,
 • z 7 czerwca o zmianie ustawy o niektorych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwiazku z umowami dostaw na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa; od 6 lipca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 10 czerwca w sprawie dokonywania doplat ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego; od 6 lipca,
 • gospodarki z 7 czerwca w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy przetworstwie tworzyw sztucznych; od 21 sierpnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 11 czerwca w sprawie upowaznienia do prowadzenia oceny wartosci uzytkowej lub hodowlanej zwierzat oraz do publikowania wynikow tej oceny; od 29 czerwca,
 • spraw wewnetrznych i administracji, jedno z 4 oraz cztery z 7 czerwca, w sprawie:

- wysokosci uposazenia i innych naleznosci pienieznych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkol (na kursy) za granica,

- swiadectw sluzby i opinii o sluzbie funkcjonariuszy Strazy Granicznej,

- kosztow wyzywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkolach panstwowej Strazy Pozarnej, warunkow ich zwracania oraz przypadkow zwalniania z obowiazku zwrotu tych kosztow,

- urlopow policjantow,

- wprowadzenia platnych urlopow dodatkowych dla policjantow; wszystkie od 6 lipca.


Nr 80 z 20 czerwca

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 28 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wynagradzania pracownikow nie bedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w urzedach administracji rzadowej i pracownikow innych jednostek; wejdzie w zycie 5 lipca.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 6 czerwca w sprawie rejestrow prowadzonych przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; od 5 lipca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • infrastruktury z 22 maja w sprawie warunkow wynagradzania egzaminatorow przeprowadzajacych egzaminy kandydatow na kierowcow i kierowcow; od 21 lipca,
 • obrony narodowej z 5, 6 i 12 czerwca, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskowa Agencje Mieszkaniowa,

- wzywania osob podlegajacych powszechnemu obowiazkowi obrony przez organy wojskowe,

- ekwiwalentu konserwacyjnego oraz rownowaznika mieszkaniowego, przyslugujacych osobom uprawnionym do osobnych kwater stalych i najemcom lokali mieszkalnych; wszystkie od 5 lipca,

 • spraw wewnetrznych i administracji z 29 maja w sprawie opiniowania sluzbowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu; od 5 lipca,

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 3 czerwca (K. 26/01) dotyczacy ustawy o gospodarce nieruchomosciami.


Nr 79 z 20 czerwca

Rozporzadzenia ministrow:

 • infrastruktury z 8 maja w sprawie wzoru legitymacji sluzbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorow transportu drogowego oraz oznakowania pojazdow sluzbowych Inspekcji Transportu Drogowego, wejdzie w zycie 5 lipca,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 28 maja i 3 czerwca, w sprawie:

- ceremonialu skladania slubowania przez funkcjonariuszy Strazy Granicznej,

- legitymacji sluzbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu; oba od 5 lipca,

 • zdrowia z 23 maja w sprawie trybu tworzenia powiatowych, wojewodzkich i krajowych rocznych planow zabezpieczenia medycznych dzialan ratowniczych; od 1 lipca.

Nr 78 z 19 czerwca

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 21 i 28 maja, w sprawie:

 • militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujacych zadania na rzecz obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa,
 • zakazu przywozu niektorych towarow pochodzacych z Republiki Francuskiej, Krolestwa Belgii, Krolestwa Niderlandow, Krolestwa Hiszpanii, Krolestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Ksiestwa Luksemburga, Ksiestwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Irlandii, Republiki Wloskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Slowackiej, Republiki Slowenii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Greckiej z uwagi na niebezpieczenstwo przeniesienia gabczastej encefalopatii bydla; oba wejda w zycie 4 lipca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • gospodarki z 28 maja w sprawie okreslenia wzorow formularzy ewidencji substancji kontrolowanych; od 1 lipca,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 24 i 27 maja, w sprawie:

- nadania osobowosci prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Osob Niepelnosprawnych Diecezji Torunskiej im. Wandy Szuman,

- warunkow i trybu przeprowadzania postepowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu; oba od 4 lipca,

 • srodowiska z 4 czerwca w sprawie szczegolowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomosci przez komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej; od 4 lipca.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego:


Nr 77 z 18 czerwca

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 7 maja w sprawie klasyfikacji srodladowych drog wodnych; wejdzie w zycie 19 lipca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 10 czerwca w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozow pasazerskich; od 3 lipca,
 • gospodarki z 12 czerwca w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Przemyslu Tworzyw i Farb" w Gliwicach; od 1 lipca,
 • infrastruktury z 28 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia spolek utworzonych przez Polskie Koleje Panstwowe SA, ktorych akcje lub udzialy zostana przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelnosci skarbu panstwa z tytulu poreczen i gwarancji; od 26 czerwca,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 14 i 15 maja, w sprawie:

- warunkow wytwarzania produktow rolnictwa ekologicznego,

- wykazu substancji dodatkowych, innych skladnikow wspomagajacych i skladnikow pochodzenia rolniczego wytworzonych metodami innymi niz ekologicznie dopuszczonych do stosowania przy przetwarzaniu produktow rolnictwa ekologicznego; oba od 3 lipca,

 • spraw wewnetrznych i administracji z 10 czerwca w sprawie warunkow tworzenia i wysokosci oraz sposobu podzialu funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu; od 3 lipca,
 • srodowiska z 5 czerwca w sprawie sposobu funkcjonowania Panstwowej Rady Ochrony Srodowiska; od 3 lipca,
 • zdrowia, dwa z 30 kwietnia i jedno z 11 czerwca, w sprawie:

- wykazu podmiotow upowaznionych do udzielania niezbednych informacji lekarzowi bedacemu obywatelem panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej w zakresie ogolnych zasad wykonywania zawodu lekarza; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,

- oplaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentow stwierdzajacych wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich; od 3 lipca,

- wykazu zwolnionych od cla sprzetu i urzadzen rehabilitacyjnych ulatwiajacych lub umozliwiajacych proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osob niepelnosprawnych oraz towarow specjalnie przystosowanych do celow pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osob; od 18 czerwca.

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrow z 8 czerwca o sprostowaniu bledow w zalaczniku nr 2 i 8 do rozporzadzenia ministra infrastruktury z 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentow stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.


Nr 76 z 17 czerwca

Ustawa z 18 kwietnia o zmianie ustawy o zawodzie lekarza; wejdzie w zycie 2 lipca; niektore przepisy stosuje sie z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej.

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 8 czerwca w sprawie wysokosci srodkow finansowych w 2002 r. i ich podzialu miedzy jednostki ochrony przeciwpozarowej dzialajace w ramach krajowego systemu ratowniczo-gasniczego; od 2 lipca.

Obwieszczenia marszalka Sejmu RP, z 22 i 27 marca, w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy:

 • o uposazeniu zolnierzy,
 • o rachunkowosci.

Nr 75 z 15 czerwca

Jest w nim tylkorozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; wejdzie w zycie 16 grudnia.


Nr 74 z 14 czerwca

Ustawy:

 • z 26 kwietnia o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu; wejdzie w zycie z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej, patrz tekst ujednolicony

Rozporzadzenia ministrow:

 • gospodarki z 21 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywoz wegla pochodzacego z Federacji Rosyjskiej; od 1 lipca,
 • infrastruktury, z 8 i 28 maja, w sprawie:

- wysokosci oplat portowych,

- okreslenia wymagan w zakresie budowy statku, jego stalych urzadzen i wyposazenia dla statkow nie objetych umowami miedzynarodowymi; oba od 29 czerwca,

 • obrony narodowej z 27 maja w sprawie wzoru swiadectwa kwalifikacji wydawanego zolnierzom zasadniczej sluzby wojskowej; od 29 czerwca,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, dwa z 4 czerwca, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- wykazu towarow rolno-spozywczych przywozonych z zagranicy i wywozonych za granice oraz ich minimalnych ilosci podlegajacych panstwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu,

- stawek oplat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakosci handlowej towarow rolno-spozywczych w obrocie z zagranica oraz sposobu ich obliczania i pobierania oplat; oba od 22 czerwca,

 • spraw wewnetrznych i administracji, trzy z 27 maja, w sprawie:

- warunkow korzystania przez policjantow oraz czlonkow ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku srodkami publicznego transportu zbiorowego na koszt wlasciwego organu Policji oraz warunkow przyznawania zryczaltowanego rownowaznika pienieznego w razie niewykorzystania przyslugujacego przejazdu; od 29 czerwca,

- zasad i trybu wydawania, poslugiwania sie, przechowywania i ewidencji dokumentow, ktore uniemozliwiaja ustalenie danych identyfikujacych policjanta lub osobe udzielajaca pomocy Policji oraz srodkow, ktorymi posluguja sie przy wykonywaniu zadan sluzbowych; od 29 czerwca,

- warunkow otrzymywania przez funkcjonariuszy Strazy Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadan zleconych wykraczajacych poza obowiazki sluzbowe; od 16 czerwca,

 • srodowiska z 28 maja w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby; od 29 czerwca,
 • zdrowia, z 10 maja i 5 czerwca, w sprawie:

- szpitalnego oddzialu ratunkowego; od 1 lipca,

- zakresu znajomosci jezyka polskiego w mowie i pismie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej.


Nr 73 z 13 czerwca

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 28 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przyjecia Programu wsparcia na lata 2001-2002; wejdzie w zycie 28 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • gospodarki z 14 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubozajacych warstwe ozonowa; wejdzie w zycie 1 lipca.
 • obrony narodowej:

- z 14 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych zasad i trybu przyuczania do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz posrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowanych organy wojskowe, a takze szczegolowych zasad i warunkow korzystania z pomocy w tym zakresie przez zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej; od 28 czerwca,

- z 16 maja w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedziby i terytorialnego zasiegu dzialania wojewodzkich sztabow wojskowych i wojskowych komend uzupelnien; od 1 wrzesnia,

- z 17 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie stawek uposazenia zasadniczego zolnierzy zawodowych; od 28 czerwca,

 • spraw wewnetrznych i administracji z 16 maja w sprawie szczegolowego trybu prowadzenia postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do osob ubiegajacych sie o przyjecie do sluzby w Strazy Granicznej; od 28 czerwca,
 • srodowiska z 16 maja w sprawie okreslenia zakresu przedmiotowego badan dla podmiotow ubiegajacych sie o przeprowadzenie badan i wydawanie opnii w dziedzinie organizmow genetycznie zmodyfikowanych; od 14 listopada.

Nr 72 z 12 czerwca

Sa w nim obwieszczenia marszalka Sejmu RP, z 25 kwietnia i 13 maja, w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustaw:


Nr 71 z 11 czerwca

Ustawy:

 • z 5 kwietnia o ratyfikacji konwencji miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Meksykanskich Stanow Zjednoczonych w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu, podpisanej w Mexico City 30 listopada 1998 r.; wejdzie w zycie 26 czerwca,
 • z 5 kwietnia o ratyfikacji konwencji o zabezpieczeniu spolecznym miedzy rzeczapospolita Polska a Krolestwem Hiszpanii; od 26 czerwca,

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej i sportu z 21 maja w sprawie ustalenia wykazu wyrobow, ktore nie moga byc nabywane przez szkoly i placowki, jezeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu; od 1 wrzesnia,
 • gospodarki, z 22 i 28 maja, w sprawie:

- wymagan dotyczacych wyposazenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie musza spelniac przedsiebiorcy prowadzacy dzialalnosc, w ktorej wykorzystywane sa substancje kontrolowane,

- listy towarow zawierajacych substancje kontrolowane podlegajace zakazowi przywozu z panstw nie bedacych stronami Protokolu Montrealskiego; oba od 1 lipca,

 • obrony narodowej z 27 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sluzby wojskowej zolnierzy zawodowych; od 26 czerwca,
 • zdrowia z 10 maja w sprawie gornego i dolnego limitu zryczaltowanej stawki dobowej oraz algorytmu okreslenia zryczaltowanej stawki dobowej za swiadczenia zdrowotne przedszpitalne udzielane przez zespoly ratownictwa medycznego; od 1 stycznia 2003 r.

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrow z 24 maja o sprostowaniu bledow.


Nr 70 z 8 czerwca

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 7 maja w sprawie uprawiania pletwonurkowania; wejdzie w zycie 23 czerwca.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 17 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia stanowisk urzedniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni sluzbowych urzednikow sluzby cywilnej, mnoznikow do ustalania wynagrodzenia oraz zasad ustalania i wyplacania innych swiadczen przyslugujacych czlonkom korpusu sluzby cywilnej; od 23 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej i sportu z 7 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorow swiadectw, dyplomow panstwowych i innych drukow szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowan i wydawania duplikatow, a takze zasad legalizacji dokumentow przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odplatnosci za wykonywanie tych czynnosci; od 8 czerwca,
 • gospodarki, dwa z 10 maja, w sprawie:

- ustalenia dozwolonych ilosci tetrachlorku wegla produkowanego w celu eksportu, listy technologii, w ktorych substancja ta moze byc uzywana, oraz wzoru dokumentu sluzacego do ewidencjonowania produkcji tetrachlorku wegla i sposobu wykorzystania; od 1 lipca,

- bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wozkow jezdniowych z napedem silnikowym; od 9 wrzesnia,

 • infrastruktury z 8 maja w sprawie zeglarskiej ksiazeczki pracy czlonka zalogi statku zeglugi srodladowej; od 9 lipca,
 • obrony narodowej z 14 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uposazenia zasadniczego wedlug stanowiska sluzbowego zolnierzy zawodowych; od 23 czerwca.

Nr 69 z 7 czerwca

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 6 maja w sprawie zasad przeprowadzania ocen urzednikow sluzby cywilnej; wejdzie w zycie 22 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej i sportu, dwa z 24 maja, w sprawie:

- podejmowania i odbywania studiow przez cudzoziemcow oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach,

- warunkow i trybu dopuszczania do uzytku szkolnego programow nauczania, programow wychowania przedszkolnego i podrecznikow oraz zalecania srodkow dydaktycznych; oba od 22 czerwca,

 • finansow, z 25 i 23 maja, w sprawie:

- minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej organizatorow imprez masowych,

- przedluzenia terminu waznosci znakow akcyzy; oba od 22 czerwca,

 • gospodarki z 15 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad przyznawania ekwiwalentu pienieznego z tytulu prawa do bezplatnego wegla i wyplacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztow deputatu weglowego i rent wyrownawczych; od 7 czerwca,
 • infrastruktury, z 23 i 29 kwietnia, w sprawie:

- wzoru certyfikatu bezpiecznej obslugi statku morskiego,

- wymiany praw jazdy; oba od 22 czerwca,

 • obrony narodowej z 26 kwietnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczen z tytulu szkod wyrzadzonych przez wojska obce; od 22 czerwca,
 • zdrowia, z 19 kwietnia oraz 17 i 24 maja, w sprawie:

- warunkow przekazywania samodzielnym publicznym zakladom opieki zdrowotnej srodkow publicznych, sposobu rozliczania tych srodkow oraz sprawowania kontroli nad prawidlowoscia ich wykorzystania; od 22 czerwca,

- zakresu informacji i wnioskow niezbednych do ustalenia cen urzedowych na srodki farmaceutyczne i materialy medyczne, sposobu i terminow przedkladania informacji oraz trybu i terminow rozpatrywania wnioskow i informacji; od 15 czerwca,

- okreslenia informacji, jakie powinien zawierac wniosek o wyrazenie zgody na nieujawnienie na opakowaniu jednostkowym nazwy skladnika kosmetyki, oraz wzoru tego wniosku; od 7 czerwca.

 • Obwieszczenie prezesa Rady Ministrow z 30 kwietnia o sprostowaniu bledu w zalaczniku do rozporzadzenia Rady Ministrow z 19 pazdziernika 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i znakowania produktow wlokienniczych.

Nr 68 z 6 czerwca

Rozporzadzenia ministrow:

 • infrastruktury, dwa z 25 maja, w sprawie:

- upowaznienia kierownika Biura Obslugi Transportu Miedzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasiegu ogolnokrajowym zrzeszajacych miedzynarodowych przewoznikow drogowych do pobierania oplat za niektore czynnosci administracyjne w miedzynarodowym transporcie drogowym,

- upowaznienia polskich organizacji o zasiegu ogolnokrajowym zrzeszajacych miedzynarodowych przewoznikow drogowych do wydawania zezwolen zagranicznych; oba wejda w zycie 14 czerwca,

 • sprawiedliwosci z 6 maja w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegolowego trybu postepowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy; od 21 czerwca,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 8 maja w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie uslug detektywistycznych; od 21 czerwca,
 • zdrowia z 6 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie badan lekarskich i psychologicznych osob ubiegajacych sie lub posiadajacych pozwolenie na bron; od 21 czerwca,
 • przewodniczacego Komitetu Integracji Europejskiej z 26 kwietnia w sprawie dysponowania srodkami pochodzacymi z Unii Europejskiej, nie podlegajacymi zwrotowi; od 21 czerwca.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 13 maja (SK. 32/01) dotyczacy ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw.


Nr 67 z 5 czerwca

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 21 maja w sprawie rodzajow kursow jezyka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i czlonkow jego najblizszej rodziny przybylych do Rzeczypospolitej Polskiej; od 20 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej i sportu z 16 maja w sprawie przeksztalcen w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Jaroslawiu; od 20 czerwca 2002 r.
 • gospodarki z 7 maja 2002 r. w sprawie szczegolowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla gornictwa soli, rud cynku i olowiu, barytu i wegla brunatnego wydobywanego metoda glebinowa; od 20 czerwca 2002 r.
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 17 maja w sprawie wykazu laboratoriow referencyjnych wlasciwych dla poszczegolnych rodzajow i kierunkow badan; od 20 czerwca 2002 r.
 • sprawiedliwosci z 9 i 12 maja, w sprawie:

- rownowaznika pienieznego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej; od 20 czerwca 2002 r.

- szczegolowych zasad i trybu postepowania dyscyplinarnego wobec rzecznikow patentowych i aplikantow; od 20 czerwca 2002 r.

 • spraw wewnetrznych i administracji, trzy z 17 maja, jedno z 21 maja i dwa 24 maja, w sprawie:

- Biuletynu Informacji Publicznej; od 20 czerwca 2002 r.

- wysokosci oraz warunkow wyplaty uposazenia i innych naleznosci pienieznych przyslugujacych funkcjonariuszom Strazy Granicznej skierowanym do szkoly lub na przeszkolenie albo na studia w kraju; od 20 czerwca 2002 r.

- nadania osobowosci prawnej Centrum Promocji i Reklamy ,,Plus Media"; od 20 czerwca 2002 r.

- uposazenia zasadniczego oraz dodatkow do uposazenia funkcjonariuszy Strazy Granicznej; od 13 czerwca 2002 r.

- stawek uposazenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu; od 20 czerwca 2002 r.

- dodatkow do uposazenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu; od 20 czerwca 2002 r.

 • zdrowia z dnia 17 maja w sprawie szczegolowego zakresu znajomosci jezyka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielegniarki, poloznej przez obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej; od 20 czerwca 2002 r.

PATRZ: Spis za maj 2002


MONITOR POLSKI

Nr 26 z 29 czerwca

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP:

- z 14 i 20 maja o powolaniu do pelnienia urzedu na stanowisku sedziego,

- z 11, 13 i 14 czerwca o odwolaniu ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej: Jana Wojciecha Piekarskiego w Wielkim Ksiestwie Luksemburga, Andrzeja Chodakowskiego w Republice Albanii i Mariusza Maszkiewicza w Republice Bialorusi oraz mianowania na to stanowisko Hanny Suchockiej przy Suwerennym Wojskowym Zakonie Maltanskim,

- 24 czerwca o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Sil Sojuszniczych w Islamskim Panstwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Panstwie Kuwejtu, Republice Tadzykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim; weszlo w zycie 29 czerwca,

 • zarzadzenia:

- prezesa Rady Ministrow nr 72-76 z 25, 26 i 27 czerwca, w sprawie nadania statutu: Rzadowemu Centrum Studiow Strategicznych; Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego; Agencji Wywiadu; Ministerstwu Spraw Wewnetrznych i Administracji; Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu; trzy pierwsze weszly w zycie 29 czerwca, dwa ostatnie 1 lipca,

- ministra gospodarki z 25 czerwca w sprawie nadania statutu Urzedowi Regulacji Energetyki; od 1 lipca,

 • obwieszczenia ministrow:

- finansow z 24 czerwca, infrastruktury z 17 czerwca, srodowiska z 12 czerwca oraz zdrowia z 18 czerwca w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez tych ministrow,

- pracy i polityki spolecznej z 27 czerwca w sprawie podwyzszenia kwot jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (patrz wskazniki finansowo-ksiegowe),

- rolnictwa i rozwoju wsi z 26 czerwca w sprawie wykazu nawozow, ktore mozna wprowadzic do obrotu,

- sprawiedliwosci z 20 czerwca o zwolnieniu stanowiska sedziego,

 • obwieszczenia prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, dwa z 17 czerwca, w sprawie ustalenia ceny metra kwadratowego powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego: za IV kwartal 2001 r. oraz za I kwartal 2002 r. (patrz wskazniki finansowo-ksiegowe)

Nr 25 z 21 czerwca

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Sejmu RP z 6 czerwca w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzialalnosci za 2001 r.,
 • postanowienia prezydenta RP:

- z 24 maja w sprawie odwolania Jacka Perlina ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Wenezueli,

- dwa z 19 czerwca o przedluzeniu okresu uzycia: Polskiej Jednostki Wojskowej w Silach Stabilizujacych w Republice Bosni i Hercegowiny lub w Silach Miedzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugoslawii, Bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii i Republice Albanii; Kontyngentu Wojskowego w Silach Stabilizujacych w Republice Bosni i Hercegowiny; oba weszly w zycie 21 czerwca,

- siedem z marca i kwietnia o nadaniu orderow i odznaczen,

 • postanowienie ministra gospodarki z 12 czerwca uchylajace postanowienie ministra gospodarki z 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjasnienia watpliwosci co do tresci decyzji z 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia oplaty celnej dodatkowej w zwiazku z nadmiernym przywozem niektorych rodzajow obuwia pochodzacego z Chinskiej Republiki Ludowej (M. P. nr 47, poz. 780 i z 2002 r. nr 7, poz. 136) oraz postanowienie ministra gospodarki z 12 lutego 2002 r. utrzymujace w mocy ww. postanowienie ministra gospodarki z 21 grudnia 2001 r.
 • obwieszczenia:

- ministra sprawiedliwosci z 6 czerwca o zwolnieniu stanowiska sedziego,

- prezesa Urzedu Patentowego RP z 10 czerwca o wskazaniu wystawy publicznej (chodzi o impreze targowo-wystawiennicza "XII Srodkowoeuropejska Wystawa Produktow Stomatologicznych CEDE") dajacej pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji w wypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.


Nr 24 z 19 czerwca

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Senatu RP, z 6 i 7 czerwca:

- w sprawie przyjecia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, weszla w zycie z dniem podjecia,

- w zwiazku z 80. rocznica powrotu Gornego Slaska do Polski,

 • zarzadzenia:

- prezesa Rady Ministrow nr 65 z 14 czerwca w sprawie zasad i uprawnien pelnomocnikow do organizacji Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu oraz likwidatora Urzedu Ochrony Panstwa; z dniem podjecia,

- ministra spraw wewnetrznych i administracji z 17 maja w sprawie powolania Rady Programowej do "Zagospodarowania przejetego mienia i rekultywacji terenow zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej"; wejdzie w zycie 4 lipca,

 • obwieszczenia:

- prezesa Rady Ministrow z 8 czerwca o sprostowaniu bledu,

- ministra nauki z 5 czerwca w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez ministra nauki,

- ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 maja w sprawie wykazu srodkow ochrony roslin dopuszczonych do obrotu i stosowania,

- prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego z 4 czerwca w sprawie wysokosci skladki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzynskie w III kwartale 2002 r. (wynosi ono 54 zl).


Nr 23 z 15 czerwca

Na jego tresc skladaja sie:

 • obwieszczenie marszalka Sejmu RP z 29 maja w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Regulaminu Sejmu,
 • komunikat prezesa Zarzadu Banku Gospodarstwa Krajowego nr 6/2002 (DOKE) z 13 czerwca w sprawie stalych stop procentowych-stop CIRR (stop referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczegolnych walut, oglaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Nr 22 z 10 czerwca

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP

- z 4 kwietnia o nadaniu orderow,

- z 19 kwietnia o nadaniu tytulu naukowego profesora,

- z 2 maja o nadaniu stopnia nadbrygadiera,

- cztery z 15, 16 i 20 maja w sprawie mianowania oraz odwolania ambasadorow RP,

- dwa z 23 maja o mianowaniu na stopien generala brygady Strazy Granicznej,

- z 23 maja o mianowaniu na stopien kontradmirala Strazy Granicznej,

- trzy z 24 maja w sprawie odwolania ambasadorow RP,

 • uchwaly Rady Polityki Pienieznej dwie z 16 maja w sprawie:

- przyjecia sprawozdania z wykonania zalozen polityki pienieznej w 2001 r.,

- oceny dzialalnosci Zarzadu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji zalozen polityki pienieznej w 2001 r.

 • obwieszczenia ministra gospodarki trzy z 28 maja w sprawie:

- szczegolowego wykazu kodow taryfy celnej dla substancji kontrolowanych i zawierajacych jej mieszaniny,

- wykazu prac uznawanych za prace laboratoryjne i analityczne, w ktorych moga byc stosowane poszczegolne substancje kontrolowane, oraz wymagan dotyczacych wprowadzania do obrotu krajowego substancji kontrolowanych uzywanych do celow laboratoryjnych i analitycznych,

- listy dozwolonych technologii niszczenia substancji kontrolowane oraz warunkow stosowania tych technologii.


Nr 21 z 7 czerwca

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwala Sejmu z 23 maja w sprawie wyboru Ewy Letowskiej na stanowisko sedziego w Trybunale Konstytucyjnym,
 • postanowienia prezydenta RP z 11 i 29 marca oraz 3 kwietnia o nadaniu orderow i odznaczen,
 • obwieszczenia:

- ministra finansow z 29 maja w sprawie odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych,

- ministra srodowiska z 23 maja w sprawie sredniej krajowej przychodow gminnych i powiatowych funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przypadajacych na jednego mieszkanca; wyniosla: w gminnych funduszach - 12,82 zl, a w powiatowych funduszach - 3,56 zl.

- prezesa GUS, dwa z 24 maja, w sprawie:

- przecietnego wynagrodzenia w wojewodztwach w pierwszym kwartale 2002 r.

- wskaznika cen dobr inwestycyjnych za I kwartal 2002 r.

PATRZ: Spis za maj 2002


PREZYDENT PODPISAL

Prezydent Aleksander Kwasniewski podpisal 30 czerwca 2002 r. ustawe z 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemyslowej; wejdzie ona w zycie 1 stycznia 2003 r.


Prezydent Aleksander Kwasniewski podpisal 28 czerwca 2002 r. ustawy:

 • z 24 maja 2002 r. o zmianie ustawy o Policji,
 • z 10 maja 2002 r. o ratyfikacji porozumienia miedzy Wspolnota Europejska a Rzeczapospolita Polska w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Srodowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji,
 • z 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo dzialalnosci gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulow Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie trzy ustawy wejda w zycie 14 dni po ogloszeniu w Dzienniku Ustaw.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwasniewski podpisal 27 czerwca 2002 r. ustawe z 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu.


Prezydent Aleksander Kwasniewski podpisal 24 czerwca ustawy:

 • z 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach skarbu panstwa dla przewoznikow lotniczych,
 • z 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu generalnego inspektora celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektorych innych ustaw.

Prezydent RP podpisal 19 czerwca ustawe z 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia .


13 czerwca Prezydent RP podpisal dwie ustawy:

 • z 23 maja o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 7 czerwca o zmianie ustawy o niektorych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwiazku z umowami dostaw na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa.

Ustawy musza jeszcze byc opublikowane w Dzienniku Ustaw i wtedy wejda w zycie: pierwsza - 1 stycznia 2003 r. (niektore przepisy wczesniej); druga - po uplywie 14 dni od ogloszenia.


Prezydent RP 12 czerwca podpisal ustawe z 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.


Prezydent RP podpisal 7 czerwca ustawe z 18 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza.

Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.

PATRZ: Spis za maj 2002


SENAT ROZPATRZYL

Podczas posiedzenia 19-21 czerwca Senat rozpatrzyl czternascie ustaw.

Szesc zaakceptowal:

 • z 23 maja o zmianie ustawy - Kodeks celny,
 • z 7 czerwca o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 23 maja o zmianie ustawy o ulatwieniu zatrudnienia absolwentom szkol,
 • z 23 maja o zmianie ustawy - Prawo dzialalnosci gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulow Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z 7 czerwca o zmianie ustawy o zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 21 czerwca o zmianie ustawy o gwarancjach skarbu panstwa dla przewoznikow lotniczych - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do osmiu wniosl poprawki:

 • z 23 maja o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,
 • z 7 czerwca o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworow mlecznych,
 • z 23 maja o ochronie niektorych uslug swiadczonych droga elektroniczna opartych lub polegajacych na dostepie warunkowym,
 • z 23 maja o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • z 23 maja o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • z 23 maja o swiadczeniu przez prawnikow zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • z 7 czerwca prawo lotnicze,
 • z 7 czerwca o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw - te wracaja do Sejmu.

Marszalek Senatu V kadencji zwolal 19. posiedzenie na 19-21 czerwca 2002 r. Zacznie sie w srode o godz. 11.

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o zmianie ustawy - Kodeks celny,
 • o zniesieniu generalnego inspektora celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,
 • o swiadczeniu przez prawnikow zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • o zmianie ustawy o ulatwieniu zatrudnienia absolwentom szkol,
 • o ochronie niektorych uslug swiadczonych droga elektroniczna opartych lub polegajacych na dostepie warunkowym,
 • o zmianie ustawy - Prawo dzialalnosci gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulow Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworow mlecznych,
 • o zmianie ustawy o zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektorych innych ustaw,
 • Prawo lotnicze.

Ponadto w porzadku dziennym:

 • informacja rzecznika interesu publicznego o dzialalnosci w 2001 r.,
 • drugie czytanie projektu uchwaly w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Podczas posiedzenia 5-7 czerwca Senat rozpatrzyl jedenascie ustaw.

Trzy zaakceptowal:

 • z 10 maja o ratyfikacji porozumienia miedzy Wspolnota Europejska a Rzeczapospolita Polska w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Srodowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji,
 • z 24 maja o zmianie ustawy o Policji,
 • z 23 maja o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do osmiu wniosl poprawki:

 • z 23 maja o zmianie ustawy o niektorych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwiazku z umowami dostaw na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa,
 • z 22 maja o bezposrednim wyborze wojta, burmistrza i prezydenta miasta,
 • z 23 maja o Polskiej Konfederacji Sportu,
 • z 22 maja o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego,
 • z 9 maja o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemyslowej,
 • z 23 maja o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • z 10 maja o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarow subsydiowanych,
 • z 8 maja o materialach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego - te wracaja do Sejmu.

Marszalek Senatu V kadencji zwoluje 18. posiedzenie na 5-7 czerwca 2002 r.

Zacznie sie w srode o godz. 11.

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o zmianie ustawy o niektorych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwiazku z umowami dostaw na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa,
 • o bezposrednim wyborze wojta gminy, o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw,
 • o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego,
 • o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemyslowej,
 • o ratyfikacji porozumienia miedzy Wspolnota Europejska a Rzeczapospolita Polska w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Srodowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji,
 • o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarow subsydiowanych,
 • o materialach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego,
 • o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w porzadku dziennym:

 • drugie czytanie projektu uchwaly w zwiazku z 80. rocznica powrotu Gornego Slaska do Polski,
 • drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska i ustawy - Prawo wodne,
 • uchwala Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu dzialalnosci.

PATRZ: Spis za maj 2002


SEJM UCHWALIL

Podczas 24. posiedzenia Sejm uchwalil ustawy:

21 czerwca

 • o zmianie ustawy o gwarancjach dla przewoznikow lotniczych (przedluzono waznosc gwarancji do 31 grudnia 2002 roku),
 • o zmianie ustawy o ustroju miasta stolecznego Warszawy

(Wesola, lacznie z dzielnica Stara Milosna, bedzie dzielnica Warszawy),

 • o ratyfikacji Szostego Protokolu do Porozumienia Ogolnego w Sprawie Przywilejow i Immunitetow Rady Europy, sporzadzonego 5 marca 1996 r. w Strasburgu (protokol okresla zakres immunitetu przyslugujacego sedziom Trybunalu Praw Czlowieka w Strasburgu),
 • o ratyfikacji Protokolu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci, sporzadzonego 22 listopada 1984 r. w Strasburgu,

- te takze musi jeszcze rozpatrzyc Senat,

 • o regulacji rynku mleka i przetworow mlecznych (Sejm przyjal senacka poprawke wylaczajaca z dotacji udzielanej dostawcom hurtowym mleko klasy pierwszej, w efekcie od 1 lipca 2002 r. rusza doplaty wylacznie do mleka klasy ekstra)

- te ustawy trafia juz na biurko prezydenta.

20 czerwca

Rzeczypospolitej Polskiej,

- wszystkie siedem idzie teraz do Senatu,

 • o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemyslowej (do tej noweli Senat zglosil jedna poprawke, ktora poslowie przyjeli; zgodnie z nia licencjobiorca, a nie, jak uchwalil pierwotnie Sejm, uprawniony z licencji, bedzie mogl udzielac sublicencji na uzywanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upowaznienia),

- te wymagaja juz tylko podpisu prezydenta,


Podczas 23. posiedzenia Sejm uchwalil ustawy:

5 czerwca

6 czerwca

- wszystkie szesc trafi teraz do Senatu,

 • o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemyslowej,

- ta wymaga juz tylko podpisu prezydenta, poslowie przyjeli czesc senackich poprawek , jedna z nich dotyczy dodatkowego prawa ochronnego na substancje aktywna (lub kombinacje takich substancji); mozna go bedzie udzielic, jezeli substancje te sa juz chronione patentem podstawowym w dniu uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,

7 czerwca

 • o zniesieniu generalnego inspektora celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworow mlecznych; z wprowadzonych poprawek wynika, ze w 2002 r. dostawcy hurtowni dostana doplaty do mleka ekstra od 1 lipca, a nie 1 pazdziernika, jak dotychczas przewidywala ustawa, ponadto do dnia uzyskania czlonkostwa w Unii Europejskiej wprowadzono doplaty do mleka pierwszej klasy,

- te takze rozpatrzy jeszcze Senat,

 • o zmianie ustawy o niektorych umowach kompensacyjnych zwieranych w zwiazku z umowami dostaw na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa - poslowie wracajac do tekstu tej noweli, przyjeli najwazniejsza poprawke Senatu, na ktorej podstawie minister gospodarki bedzie powierzac obsluge umow offsetowych tylko bankowi panstwowemu,
 • o Polskiej Konfederacji Sportu,
 • o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

- do tych dwoch izba przyjela poprawki Senatu uscislajace ich teksty, wszystkie trzy trafia teraz na biurko prezydenta.

PATRZ: Spis za maj 2002


W SKROCIE

PRAWO PRACY

Premia do wynagrodzenia za urlop

W 6 pkt 1 rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegolowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wyplacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienieznego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14) wsrod wynagrodzen i innych swiadczen ze stosunku pracy, ktorych nie uwzglednia sie przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, wymieniono m.in. jednorazowe lub nieperiodyczne wyplaty za spelnienie okreslonego zadania badz za okreslone osiagniecia. W wyroku z 22 wrzesnia 2000 r. Sad Najwyzszy wyjasnil, ze premia wyplacana co pewien czas za okresy zroznicowane co do dlugosci jest swiadczeniem periodycznym i nie ma do niej zastosowania wylaczenie przewidziane w 6 pkt 1 rozporzadzenia. Slowem, przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop nalezy ja uwzglednic (sygn. I PKN 33/00).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Jak zrealizowac roszczenia zabuzan

Projektowana ustawa reprywatyzacyjna nie przewiduje rozwiazania problemu roszczen zabuzanskich. Sa one bowiem odmienne od roszczen reprywatyzacyjnych; ich charakter wynika z umow miedzynarodowych. Ustawa bedzie natomiast rozwiazywala kwestie roszczen postnacjonalizacyjnych. Aby zmienic mozliwosci realizacji roszczen zabuzanskich, nalezaloby radykalnie zmodyfikowac i rozszerzyc art. 212 ustawy o gospodarce nieruchomosciami - twierdzi minister skarbu panstwa w pismie do rzecznika praw obywatelskich. Przepis ten mowi o zaliczaniu wartosci nieruchomosci zabuzanskich na pokrycie ceny sprzedazy nieruchomosci w Polsce. Inna ewentualna mozliwosc to np. odszkodowania pieniezne. Wymaga to jednak akceptacji ministra finansow i odpowiedniego uregulowania ustawowego. Minister skarbu panstwa nie jest obecnie wlasciwy do rozstrzygniecia kwestii zwiazanej z poszerzeniem mozliwosci zaspokojenia roszczen zabuzanskich.

PRAWO PRACY

Zwolnienie lekarskie po zakonczeniu dniowki

Jezeli orzeczenie lekarskie o niezdolnosci do pracy w danym dniu roboczym zostalo wydane po jego zakonczeniu i po wykonaniu przez pracownika ustalonej na ten dzien miary czasu pracy, to okres ochronny przed rozwiazaniem umowy o prace na podstawie art. 53 1 pkt 1 kodeksu pracy rozpoczyna bieg od nastepnego dnia kalendarzowego - stwierdzil Sad Najwyzszy w wyroku z 6 grudnia 2001 r. Wskazany przepis pozwala pracodawcy na rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia, jezeli niezdolnosc pracownika do pracy wskutek choroby trwa dluzej niz 3 miesiace - gdy pracownik byl zatrudniony u niego krocej niz 6 miesiecy albo choroba trwa dluzej niz laczny okres pobierania wynagrodzenia i zasilku - przy zatrudnieniu u niego co najmniej 6 miesiecy lub jezeli niezdolnosc do pracy zostala spowodowana wypadkiem przy pracy albo choroba zawodowa (sygn. I PKN 667/00).

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Podatki od zakladow pracy chronionej

Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy dzisiaj (25 czerwca) wniosek Polskiej Organizacji Osob Niepelnosprawnych w sprawie znowelizowanych w listopadzie 1999 r. przepisow podatkowych obowiazujacych zaklady pracy chronionej. Zmiany te naruszyly, zdaniem autorow wniosku, zasady demokratycznego panstwa prawa i wynikajace z nich prawa slusznie nabyte przez zaklady pracy chronionej. Zagrozily takze ich interesom w toku i zdestabilizowaly ugruntowana poprzednim stanem prawnym sytuacje przedsiebiorstw.

Przedsiebiorcy, ktorych firmy uzyskaly status zakladu pracy chronionej, na okres trzyletni zwolnieni byli z wnoszenia podatku dochodowego oraz z wplat do urzedu skarbowego podatku od towarow i uslug. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osob prawnych pozbawily zaklady pracy chronionej zwolnienia z podatku dochodowego. Natomiast nowelizacja ustawy o VAT zastapila to zwolnienie uprawnieniem do czesciowego lub calkowitego zwrotu wplaconej z tego tytulu kwoty. Wszystko to przed uplywem okresow, na jakie uprawnienia te i zwolnienia byly przyznane. Nowelizacje te nie zostaly wyposazone w przepisy przejsciowe, ktore regulowalyby sytuacje podatnikow posiadajacych wazne jeszcze decyzje o przyznaniu statusu zakladu pracy chronionej i zwiazanych z tym uprawnien - podkreslaja wnioskodawcy. W praktyce oznacza to, ze pozostawiajac dotychczasowe, podwyzszone wymagania wobec zakladow pracy chronionej, zmieniono im w sposob istotny ciezary podatkowe i nalozono nowe obowiazki.

Srodki uzyskiwane ze zwolnien podatkowych kierowane byly na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. Po zniesieniu ulg dla zakladow pracy chronionej kierunek przeplywu pieniedzy zmienil sie, pogarszajac sytuacje PFRON, a wiec i osob niepelnosprawnych. Autorzy zwracaja tez uwage na fakt, ze dla uzyskania statusu zakladu pracy chronionej przedsiebiorcy zaangazowali duze srodki i zrezygnowali ze zdobytej pozycji na rynku. Liczyli bowiem na zwolnienia podatkowe i pomoc z funduszu celowego. Naruszenie tego partnerskiego ukladu uraga zasadom przyzwoitej legislacji i narusza zaufanie do panstwa oraz stanowionego przez nie prawa - napisano we wniosku.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Ograniczenia dla referendum lokalnego

Rzecznik praw obywatelskich zaskarzyl do Trybunalu Konstytucyjnego przepis ustawy o referendum lokalnym, ktory ogranicza zakres tematyczny referendum wylacznie do spraw uznawanych za zadania publiczne wykonywane przez jednostki samorzadu terytorialnego. Takie ograniczenie jest, jego zdaniem, niezgodne z konstytucja i z Europejska Karta Samorzadu Terytorialnego. Pozbawia bowiem czlonkow wspolnoty samorzadowej mozliwosci udzialu w procesie decydowania o istotnych dla tej wspolnoty sprawach.

Podlozem sprawy sa listy kierowane do rzecznika w zwiazku z nowelizacja ustawy o ustroju Warszawy, ktora znosi warszawskie gminy. Ich autorzy alarmuja, ze nie mieli wplywu na decyzje w tak istotnej dla nich sprawie, jaka jest likwidacja jednostki samorzadowej. Wadliwy tryb konsultacji zarzadzonych przez marszalka Sejmu pozbawil mieszkancow autonomicznych gmin warszawskich mozliwosci wplywu na decyzje parlamentu o likwidacji tych gmin - pisze rzecznik do TK. Narusza to, jego zdaniem, zasady demokratycznego panstwa, ktore wymagaja, aby panstwo i jego organa zachowaly wobec obywateli reguly uczciwosci. Skoro wiec konstytucja pozwala na przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawach dotyczacych wspolnoty samorzadowej, to ustawodawca powinien ustalic gwarancje jego realizacji, a nie ograniczac te normy.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Podzial mandatow w okregach wyborczych

W poniedzialek (24 czerwca) Trybunal Konstytucyjny w pelnym skladzie zbada przepisy nowelizujace ordynacje wyborcza do rad gmin, powiatow i sejmikow wojewodzkich dotyczace podzialu mandatow. Wnioski w tej sprawie zlozyly dwie grupy poslow - jedna PSL, druga to poslowie z PiS, PO oraz SKL-Ruch Nowej Polski. Zakwestionowano w nich wprowadzenie przez Senat zmiany polegajacej na zastapieniu metody podzialu mandatow znanej jako metoda St. Lague'a metoda d'Hondta, bardziej korzystna dla duzych ugrupowan.

Z prawnego punktu widzenia sprawa jest analogiczna do analizowanej przez TK tydzien temu prawidlowosci nowelizacji ustawy lustracyjnej. Tu chodzi o to, ze nowelizujac w lutym 2002 r. ustawy: o samorzadzie gminnym, o samorzadzie powiatowym, o samorzadzie wojewodztwa oraz ustawe - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodzkich, Sejm pozostawil bez zmian wszystkie przepisy dotyczace podzialu mandatow na podstawie wynikow glosowania w okregach wyborczych. Natomiast Senat z wlasnej inicjatywy w tych wlasnie przepisach dokonal zmiany, wybierajac zupelnie inna metode przeliczania mandatow. Dokonana przez Senat zmiana wykracza wiec poza tresc uchwalonej przez Sejm noweli - stwierdzaja autorzy obu wnioskow. Jest wiec nie poprawka, lecz odrebna inicjatywa ustawodawcza. A inicjatywa ustawodawcza wymaga odrebnego postepowania legislacyjnego. Senat ma prawo inicjatywy ustawodawczej, ale z nia nie wyszedl, lecz wprowadzil poprawke wykraczajaca poza jego kompetencje. Senat moze sie bowiem odniesc do uchwalonej przez Sejm ustawy na trzy sposoby: przyjac ja bez poprawek, odrzucic w calosci lub dokonac poprawek odnoszacych sie do tresci, ktora uchwalona ustawa zawiera. Nie moze natomiast ta droga wprowadzac nowych rozwiazan - wywodza poslowie.

Trybunal wypowiadal sie w sprawie senackich poprawek juz trzykrotnie. Oba poselskie wnioski oparte sa na tym orzecznictwie.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Piloci zawodowi: wiek czy stan zdrowia

Nie mozna wprowadzac w drodze rozporzadzenia przepisu mowiacego, ze posiadacz licencji pilota zawodowego, ktory ukonczyl 65 lat, nie moze pelnic czynnosci pilota w samolocie - twierdzi rzecznik praw obywatelskich w pismie do ministra infrastruktury. A tak wlasnie zrobiono w rozporzadzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z 19 pazdziernika 2001 r. Wprawdzie wolnosc wykonywania zawodu nie ma w polskim porzadku prawnym charakteru absolutnego, ale jej ograniczenia moga byc unormowane jedynie w ustawie, pod okreslonymi warunkami. Zainteresowani piloci twierdza, ze o wyeliminowaniu ich z zawodu nie powinni decydowac urzednicy tworzacy prawo, lecz lekarze medycyny lotniczej w odniesieniu do kazdego indywidualnie. Rezygnujac z ograniczen wiekowych, nalezaloby wiec w prawie lotniczym przewidziec coroczne badania dla pilotow zawodowych powyzej okreslonego wieku.

DYZURY EKSPERTOW: 25 I 26 CZERWCA

Wszystko, co konsument wiedziec powinien

Sprzedawca wcisnal ci bubel. Sklep nie chce przyjac reklamacji. Zakupiony towar wazy mniej, niz informuje umieszczona na nim nalepka. Specjalnie na zyczenie czytelnikow uruchamiamy konsumenckie dyzury eksperckie. We wtorek, 25 czerwca, watpliwosci czytelnikow wyjasnia: Joanna Wrona z Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow oraz Malgorzata Rothert, rzecznik konsumentow w Warszawie. W srode, 26 czerwca, na pytania odpowiedza: Joanna Dutkiewicz z Federacji Konsumentow oraz Piotr Kubis z Glownego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Przez dwa dni czytelnicy moga zadawac pytania w godz. od 9.30 do 11.30, pod warszawskim numerem: 625-61-37. Mozna je rowniez przysylac faksem: 653-00-07, lub e-mailem: renata.majewska@rp.pl

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Tajemnica pochodzenia przy adopcji

Polska swego czasu zglosila zastrzezenia do konwencji o prawach dziecka, m.in. ze bedzie ograniczac prawo dziecka przysposobionego do poznania rodzicow naturalnych, przewidujac przepisy, ktore umozliwia przybranym rodzicom zachowanie w tajemnicy jego pochodzenia. Tymczasem kodeks rodzinny i opiekunczy (po nowelizacji) gwarantuje dziecku, ktore ukonczy 18 lat i wie, ze jest adoptowane, prawo wgladu do swego aktu urodzenia. Tylko w wypadku adopcji calkowitej (gdy rodzice dziecka wyraza blankietowa zgode na jego przysposobienie) dopuszcza sie zachowanie adopcji w tajemnicy.

Wedlug Pawla Jarosa, rzecznika praw dziecka, w swietle tych zmian Polska powinna wycofac sie z tego zastrzezenia. Rzecznik wystapil w tej sprawie do Krystyny Lybackiej, ministra edukacji narodowej i sportu, ktora koordynuje realizacje praw dziecka wynikajaca z umow miedzynarodowych.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Oplaty za dokumenty geodezyjne

Postulaty rzecznika praw obywatelskich w sprawie oplat za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntow i budynkow, a takze sprawy udostepniania innych materialow z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego beda rozpatrywane w toku przeprowadzanej obecnie nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego - informuje rzecznika glowny geodeta kraju. Prof. Andrzej Zoll sygnalizowal, ze nie ma obecnie zadnych mozliwosci zwolnienia w calosci lub w czesci osoby uprawnionej do otrzymania wyrysow i wypisow z operatu ewidencyjnego z oplat za te czynnosci.

W opinii glownego geodety kraju oplaty za wyrysy i wypisy, ksztaltujace sie w granicach okolo 130 zl, nie sa bariera ograniczajaca dostep do tych dokumentow. Niektore urzedy odsylaja jednak petentow do geodetow uprawnionych, ktorzy pobieraja znacznie wyzsze oplaty, siegajace czesto 1 tys. zl. I to rzeczywiscie moze byc bariera dla wielu obywateli. Jest to blad legislacyjny w prawie geodezyjnym i kartograficznym.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Ciag dalszy problemow z lustracja

Po raz kolejny w srode, 19 czerwca, Trybunal Konstytucyjny zajmie sie ustawa lustracyjna. Rozpatrzy lacznie wniosek grupy poslow opozycji i pytanie prawne Sadu Apelacyjnego w Warszawie V Wydzialu Lustracyjnego dotyczace zgodnosci z konstytucja uchwalonej 15 lutego 2002 r. noweli ustawy lustracyjnej.

Sad Lustracyjny, w zwiazku z rozpatrywana przez siebie sprawa, oczekuje kontroli elementu nowej definicji wspolpracy z organami bezpieczenstwa PRL wylaczajacego z tego pojecia zbieranie lub przekazywanie informacji z zakresu wywiadu, kontrwywiadu i ochrony granic. SA uwaza, ze wylaczenie z grona lustrowanych osob zwiazanych z taka dzialalnoscia narusza zasade rownosci. Watpliwosci SA dotycza tez uchwalenia tej definicji w trybie poprawki senackiej wprowadzajacej tresci, ktorych nie zawieral tekst przyjety przez Sejm (zarzut ten postawiono takze we wniosku grupy poslow).

Poslowie takze kwestionuja wylaczenie z lustracji wspolpracy polegajacej na wykonywaniu zadan z zakresu wywiadu i kontrwywiadu. Stawia to bowiem zainteresowane osoby w sytuacji korzystniejszej niz wspolpracujace w innym zakresie. A rownoczesnie pozbawia osoby oczekujace na oczyszczenie z takich zarzutow mozliwosci uzyskania ostatecznego orzeczenia sadu. Narusza to rowniez, podkreslaja, zasade jawnosci zycia publicznego. To samo zarzucaja przepisom pozwalajacym na odstapienie od lustracji wobec osoby, ktora zrezygnowala z pelnienia funkcji publicznej lub z kandydowania na nia.

DYZUR EKSPERTOW: CZWARTEK, 20 CZERWCA

Co moze inspektor handlowy

Jesli rozpadl sie dopiero co kupiony but, a sprzedawca odmawia jego naprawy lub wymiany, zajmie sie toba inspektor handlowy, udzieli darmowej porady, porozmawia z nierzetelnym przedsiebiorca. Jakie sa jeszcze inne uprawnienia inspektora handlowego, czytelnicy dowiedza sie w czwartek, 20 czerwca, podczas dyzuru ekspertow w godz. od 9.30 do 11.30. Ich watpliwosci pod warszawskim numerem 625-61-37 wyjasnia: JADWIGA GUNERKO i BOGUMIL CIAS, dyrektorzy w Glownym Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Pytania mozna rowniez kierowac na warszawski numer faksu: 653-00-07 lub e-mailem: renata.majewska@rp.pl

SAD NAJWYZSZY

Wybor nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny

Porownanie kwalifikacji zawodowych jako kryterium wyboru nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tekst jedn. Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz. 357 ze zm.) wymaga uwzglednienia nie tylko formalnego poziomu wyksztalcenia, ale takze praktyki w nauczaniu przedmiotu. Tak uznal Sad Najwyzszy w wyroku z 10 stycznia 2002 r.

Wskazany przez SN przepis upowaznia dyrektora szkoly m.in. do rozwiazania stosunku pracy z nauczycielem albo przeniesienia go w stan nieczynny w razie czesciowej likwidacji szkoly albo w razie zmian organizacyjnych powodujacych zmniejszenie liczby oddzialow w szkole, a takze w razie zmian planu nauczania uniemozliwiajacych dalsze zatrudnianie nauczyciela w pelnym wymiarze zajec. Calkowita likwidacja szkoly zawsze zobowiazuje do rozwiazania z nauczycielem stosunku pracy.

W tym samym wyroku SN wskazal inne jeszcze kryteria wyboru do przeniesienia nauczyciela we wskazanych okolicznosciach w stan nieczynny. Stwierdzil mianowicie, ze w ocenie zasadnosci wyboru do przeniesienia w taki stan nalezy brac pod uwage w pierwszej kolejnosci okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedmiotu, ktorego liczba godzin nauczania ulega zmniejszeniu, nie zas ogolny czas wykonywania zawodu (staz nauczycielski) (sygn. I PKN 771/00).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Klopoty z transportem zwlok

Brakuje przepisow jasno okreslajacych tryb wydawania przez starostow zezwolenia na sprowadzenie zwlok z obcego panstwa - sygnalizuje rzecznik praw obywatelskich w pismie do ministra zdrowia. Postuluje wydanie rozporzadzenia, ktore ulatwi i ujednolici w calym kraju formalnosci z tym zwiazane.

Zgodnie z ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarlych na wywiezienie zwlok z kraju potrzeba zezwolenia wlasciwego inspektora sanitarnego, na ich sprowadzenie - zezwolenia starosty wlasciwego dla miejsca pochowku. Zasady i tryb wydawania tych zezwolen oraz wymagania sanitarne i techniczne powinny regulowac akty wykonawcze ministra zdrowia. Poniewaz ich nie ma, praktyka bywa rozna: w powiecie staszowskim i warszawskim do wydania decyzji wystarczy wniosek bliskich zmarlego lub upowaznionej przez nich firmy przewozowej. Natomiast w Gorzowie Wielkopolskim zadaja kompletu oryginalnych dokumentow: wniosku organizatora transportu, pelnomocnictwa rodziny zmarlego z oplata skarbowa, karty zgonu po polsku, postanowienia powiatowego inspektora sanitarnego.

PRAWO PRACY

Oferta zgodnego rozstania

Wystapienie przez pracownika lub pracodawce z propozycja rozwiazania umowy o prace na mocy porozumienia stron stanowi oferte zgodnego rozwiazania stosunku pracy, do ktorej stosuje sie odpowiednio art. 66 i nastepne kodeksu cywilnego w zwiazku z art. 300 kodeksu pracy - stwierdzil Sad Najwyzszy w wyroku z 4 pazdziernika 2000 r. Ostatni ze wskazanych przez SN artykulow nakazuje w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy stosowac odpowiednio przepisy k.c., jesli nie sa sprzeczne z zasadami prawa pracy. Art. 66 k.c. ustanawia zas regule, ze ten, kto drugiemu zlozyl oferte i oznaczyl termin, w ciagu ktorego bedzie oczekiwal odpowiedzi, jest ta oferta zwiazany az do uplywu oznaczonego terminu. Oznacza to m.in., ze przez ten czas nie moze sie z niej wycofac (sygn. I PKN 58/00).

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Stypendium tylko dla dziennych

Na 18 czerwca (wtorek) wyznaczono termin rozpatrzenia przez Trybunal Konstytucyjny wniosku rzecznika praw obywatelskich o stwierdzenie niezgodnosci z konstytucja przepisow, ktore przewiduja pomoc materialna panstwa tylko dla studentow studiow dziennych. Przepis ten zawarty jest w rozporzadzeniu Rady Ministrow z 1991 r. w sprawie warunkow, form, trybu i wyplacania oraz wysokosci pomocy materialnej dla studentow studiow dziennych.

Pomoc materialna panstwa dla studentow przewiduje zarowno konstytucja, jak i ustawa o szkolnictwie wyzszym, ktora upowaznila Rade Ministrow do wydania stosownego aktu wykonawczego. Jednak ani w ustawie zasadniczej, ani w delegacji ustawowej nie ma mowy o tym, ze pomoc ta ma byc przeznaczona wylacznie dla studiujacych w trybie dziennym, i ze studenci studiow wieczorowych lub zaocznych maja jej byc pozbawieni. Rzecznik uwaza wiec, ze juz sam tytul rozporzadzenia narusza delegacje ustawowa, a takze konstytucje, ograniczajac pojecie "student" do osoby studiujacej w systemie dziennym. Tym bardziej ze nie wydano rozporzadzenia okreslajacego warunki pomocy dla studentow pozostalych systemow. R.p.o. dostrzega wiec naruszenie konstytucyjnych zasad wydawania aktow wykonawczych, nieuzasadnione ograniczenie przewidzianego przez konstytucje prawa osoby studiujacej do pomocy panstwa, naruszenie zasady rownosci i sprawiedliwosci spolecznej oraz dyskryminacje ze wzgledu na system studiow.

SAD NAJWYZSZY

Zwrot VAT po zakonczeniu dzialalnosci

Przedsiebiorca, ktory zaprzestal prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, moze otrzymac zwrot VAT za okres, w ktorym byl jeszcze zarejestrowanym podatnikiem, oczywiscie jezeli zlozyl wowczas w urzedzie skarbowym prawidlowe rozliczenie z VAT.

Tak orzekl Sad Najwyzszy, odpowiadajac na wystapienie rzecznika praw obywatelskich. Chodzilo o wyjasnienie sytuacji, w ktorych podatnicy uzyskuja prawo do zwrotu w trakcie prowadzenia dzialalnosci, ale deklaracje, z ktorej wynika kwota do zwrotu, skladaja juz po jej zakonczeniu i wykresleniu z rejestru. Organa skarbowe i niektore sklady orzekajace NSA uznawaly, ze w takiej sytuacji prawo do odliczenia nie przysluguje. Nie mozna bowiem oddawac VAT komus, kto nie jest juz podatnikiem. Wedlug przeciwnikow tej teorii, skoro prawo do odliczenia zostalo nabyte wtedy, gdy przedsiebiorca byl jeszcze podatnikiem, to nie mozna mu go odebrac tylko dlatego, ze wykreslil sie z rejestru VAT. Czynnosc ta nie ma wplywu na prawo do odliczenia (uchwala z 15 maja, sygn. III AZP1/02).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Podwyzki w sluzbie zdrowia bez dotacji

Wzrost wynagrodzen w sluzbie zdrowia finansowany moze byc tylko ze srodkow wlasnych samodzielnych zakladow opieki zdrowotnej. Budzet panstwa nie ma w tym zakresie zadnych obowiazkow.

Tak wynika z odpowiedzi Mariusza Lapinskiego, ministra zdrowia, na pismo prof. Andrzeja Zolla, rzecznika praw obywatelskich. Rzecznik sygnalizuje narastanie protestow pielegniarek z powodu braku podwyzki o 203 zl zagwarantowanej w ustawie z grudnia 2000 r. Pisze, ze Sad Najwyzszy uznal 10 stycznia 2002 r. przepisy ustawy o negocjacyjnym systemie ksztaltowania przyrostu przecietnych wynagrodzen z 1994 r. (art. 4a ust 1) za podstawe indywidualnych roszczen pracownikow samodzielnych zakladow opieki zdrowotnej o te podwyzke. Grozi to lawina indywidualnych pozwow - ostrzega rzecznik.

Minister odpowiada, ze nadanie osobowosci prawnej tym placowkom i ustalenie zasady ich samofinansowania wyklucza dotacje budzetu na wzrost wynagrodzen. Ich zobowiazania nie sa zobowiazaniami panstwa, a art. 4a ust. 1 zostal zaskarzony do Trybunalu Konstytucyjnego.

Nierownosc w dodatkach mieszkaniowych

Emerytom i rencistom ubiegajacym sie o dodatek mieszkaniowy wlicza sie do dochodu rodziny dodatek pielegnacyjny. Jednoczesnie osoby pobierajace zasilek pielegnacyjny maja prawo do wylaczenia tej kwoty z dochodu rodziny - pisze rzecznik praw obywatelskich do prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Tymczasem oba te rodzaje swiadczen, choc przyznawane na podstawie innych przepisow, maja podobny charakter. Rozni je tylko to, czy pobierane sa przez emeryta lub renciste, czy tez przez osobe nie posiadajaca takiego statusu. Ustawodawca nie dopuszcza tez mozliwosci wyboru swiadczenia. W razie zbiegu prawa do zasilku pielegnacyjnego z prawem do dodatku pielegnacyjnego do emerytury lub renty wyplaca sie dodatek pielegnacyjny. Zdaniem rzecznika obowiazujace zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego powoduja nierowne traktowanie osob uprawnionych do tej samej formy pomocy i naruszaja zasady sprawiedliwosci spolecznej.

PRZYCZYNY WYPOWIEDZENIA

Pracownik nie spelniajacy oczekiwan

Podanie jako przyczyny wypowiedzenia "niespelnienia oczekiwan pracodawcy w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem", bez wyszczegolnienia, o jakie oczekiwania chodzi, nie moze byc uznane za wskazanie przyczyny uzasadniajacej wypowiedzenie w rozumieniu art. 30 4 i art. 45 1 kodeksu pracy. Tak orzekl Sad Najwyzszy 12 grudnia 2001 r. Art. 30 4 k.p. glosi m.in., ze w oswiadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prace powinna byc wskazana jego przyczyna. Natomiast wedlug art. 45 1 k.p. w razie ustalenia, ze wypowiedzenie jest nieuzasadnione, sad musi orzec o jego bezskutecznosci, a jesli doszlo do rozwiazania stosunku pracy - o przywroceniu do pracy albo odszkodowaniu (sygn. I PKN 726/00).

PRAWO DO ZASILKOW

Zaswiadczenia z urzedow skarbowych

Bardzo krytycznie rzecznik praw obywatelskich ocenia obowiazujace od 1 stycznia 2002 r. przepisy o corocznym dokumentowaniu prawa do zasilkow i swiadczen z ubezpieczenia spolecznego zaswiadczeniami z urzedu skarbowego. Rozporzadzenie z wzorami odpowiednich dokumentow weszlo w zycie dopiero 2 maja tego roku, a nowy okres zasilkowy rozpoczal sie 1 czerwca. Przez caly maj, a takze nadal w korytarzach urzedow skarbowych oczekuja tlumy ludzi. Nieprzygotowane do nowego obowiazku urzedy nie sa w stanie zalatwic ich spraw od reki i zapewne bedzie to trwalo jeszcze wiele tygodni, zanim wszyscy otrzymaja zaswiadczenia niezbedne do wyplaty zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych.

Prof. Andrzej Zoll w pismie do prof. Jerzego Hausnera, ministra pracy i polityki spolecznej, sugeruje przyjecie rozwiazania mniej klopotliwego i skuteczniejszego. Zwraca tez uwage, ze w odniesieniu do osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza opodatkowanych ryczaltowo utrzymano przepisy uznane przez Trybunal Konstytucyjny za niekonstytucyjne.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Dzieci z gwaltu bez alimentow

Matki-ofiary gwaltow, ktorych sprawcy nie zostali wykryci, nie maja prawnych mozliwosci uzyskania alimentow na swoje dzieci. Na problem ten zwraca uwage rzecznik praw obywatelskich w liscie do Anny Bankowskiej, przewodniczacej Sejmowej Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny. Wnosi o rozpatrzenie przez poslow mozliwosci podjecia dzialan legislacyjnych w tej sprawie. Zwraca uwage, ze istnieje precedens: ZUS kontynuuje wyplate alimentow, gdy osoba zobowiazana do alimentacji zmarla. Poddaje wiec pod rozwage mozliwosc rozszerzenia takiej pomocy na dzieci ofiar gwaltow, ktorych sprawcow nie wykryto.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Postepowanie antymonopolowe

Dzisiaj (12 czerwca) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy pytanie prawne Sadu Antymonopolowego w Warszawie, czy zgodny jest z konstytucja przepis, ktory nie pozwala temu sadowi uchylac zadnych decyzji prezesa UOKiK, takze w razie niewaznosci postepowania. Zgodnie z nim SA moze jedynie oddalic lub odrzucic odwolanie od takiej decyzji, badz uwzglednic je i orzec co do meritum. Zdaniem SA ogranicza to mozliwosc dochodzenia praw przez przedsiebiorcow. Uchylenie decyzji UOKiK oznacza, ze urzad ten musi ponownie zbadac sprawe (przeprowadzic na nowo postepowanie dowodowe), a strona przeciwna moze sie bronic, korzystajac ze srodkow przewidzianych na tym etapie, ktorych nie przewiduje sie juz przed SA. SA zakwestionowal tez przepis, ktory zwalnia prezesa UOKiK od wnoszenia oplaty sadowej i zwrotu kosztow postepowania, podczas gdy druga strona je ponosi. Wedlug SA jest to niezgodne z zasada rownego traktowania stron w procesie.

DYZUR EKSPERTA: 13 CZERWCA

Inspektor nadzoru budowlanego na placu budowy

Jakie uprawnienia - zgodnie z prawem budowlanym - ma inspektor nadzoru budowlanego? Jakie kary moze nakladac? Co zrobic, aby sie ich ustrzec? Te i inne watpliwosci czytelnikow wyjasni w czwartek, 13 czerwca, JERZY GRZYBOWSKI, naczelnik w Departamencie Kontroli Budowlanej w Glownym Urzedzie Nadzoru Budowlanego, pod warszawskim numerem 625-61-37 w godz. od 9.30 do 11.30.

Pytania mozna rowniez kierowac faksem: 653-00-07 oraz e-mailem: renata.majewska@rp.pl.

ODSETKI, PRZYCHODY, WSKAZNIKI

Istotne wyliczenia

 • Od 30 maja tego roku stawka odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych wynosi 24 proc. kwoty zaleglosci w stosunku rocznym (art. 56 3 ordynacji podatkowej).
 • Srednia krajowa przychodow funduszy (odpowiednio) gminnych i powiatowych ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przypadajacych na jednego mieszkanca wyniosla: 12,82 zl oraz 3,56 zl (art. 404 ust. 2 prawa ochrony srodowiska).
 • Ceny dobr inwestycyjnych za I kwartal 2002 r. w stosunku do IV kwartalu 2001 r. wzrosly o 0,1 proc. (art. 35 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych).

Wielkosci te podali (kolejno): minister finansow, minister srodowiska oraz prezes GUS. Sa ogloszone w M. P. nr 21 z 7 czerwca, pod poz. 375, 376 i 378.

VAT PRZEZ TELEFON

Comiesieczny dyzur w redakcji

Dzisiaj, w godz. od 9.00 do 11.30, pod numerem telefonu 628-59-83, odbedzie sie comiesieczny telefoniczny dyzur poswiecony problemom zwiazanym z podatkiem od towarow i uslug oraz akcyza. Gosciem naszej redakcji, a rozmowca czytelnikow, bedzie TOMASZ GRUNWALD, doradca podatkowy w spolce KPMG.

Pytania mozna tez kierowac e-mailem na adres: a.grabowska@rp.pl

DYZUR EKSPERTA: WTOREK 11 CZERWCA

Jak sie pobudowac

Chcesz postawic dom? Nie jest to takie proste. Trzeba zrobic rozne analizy, zdobyc mnostwo zezwolen, opinii itd. Gdzie, po co i do kogo sie udac? Wszystkie potrzebne informacje czytelnicy uzyskaja we wtorek, 11 czerwca, podczas redakcyjnego dyzuru ekspertow w godz. od 9.30 do 11.30. Ich watpliwosci pod warszawskim numerem 625-61-37 wyjasni MAREK PIWOWARCZYK, dyrektor Departamentu Kontroli Budowlanej w Glownym Urzedzie Nadzoru Budowlanego.

Pytania mozna rowniez kierowac pod warszawski numer faksu 653-00-07 oraz e-mailem: renata.majewska@rp.pl.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Odpowiedzialnosc za wniosek o upadlosc

W poniedzialek, 10 czerwca, Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy pytanie prawne Sadu Rejonowego w Szczecinie dotyczace przepisu prawa upadlosciowego regulujacego zasady odpowiedzialnosci osob zobowiazanych do zgloszenia wniosku o upadlosc oraz podejmujaca te sama kwestie skarge konstytucyjna Marcina K. Osoby, ktore zobowiazane sa do zgloszenia wniosku o ogloszenie upadlosci, a ktore ze swej winy obowiazku tego nie wykonaly, moga byc pozbawione na 2 do 5 lat prawa prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek, pelnienia funkcji reprezentanta lub pelnomocnika przedsiebiorcy, czlonka rady nadzorczej, w spolce akcyjnej, w spolce z o.o. lub w spoldzielni. Szczecinski sad oczekuje od TK analizy tego przepisu, poniewaz uwaza, ze wprowadzony nim zakaz stanowi sankcje karna, a nie cywilna, ktora nakierowana powinna byc na naprawienie szkody wyrzadzonej wierzycielom upadajacej firmy. Z kolei autor skargi konstytucyjnej zarzuca temu przepisowi, ze narusza zasade domniemania niewinnosci, wolnosci gospodarczej i wolnosci wyboru oraz wykonywania zawodu. Marcin K. uwaza ponadto, ze przepis ten jest niezgodny z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sadu, bo osoba zobowiazana do zlozenia wniosku o upadlosc pozbawiona jest mozliwosci uzyskania wyroku przed sadem karnym.

Skarga konstytucyjna: droga do izby wytrzezwien

We wtorek 11 czerwca Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy skarge Zbyslawa K., radcy prawnego, ktory kwestionuje przepisy regulujace tryb doprowadzania do izby wytrzezwien oraz przeprowadzania badan na zawartosc alkoholu w organizmie. Przepisy te wykluczaja mozliwosc aktywnego udzialu w postepowaniu sadowym osoby, ktora - w jej mniemaniu - w sposob bezprawny pozbawiona zostala wolnosci, oraz uniemozliwiaja jej zaskarzenia orzeczenia i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Zbyslaw K. uwaza, ze przepisy te naruszaja konstytucyjna gwarancje nietykalnosci i wolnosci osobistej oraz prawo do jawnego, dwuinstancyjnego rozpatrzenia skargi obywatela przez niezalezny sad. Wady te Zbyslaw K. przypisuje zarowno jednemu z artykulow ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, jak i calemu rozporzadzeniu ministra zdrowia i opieki spolecznej z 1983 r. w sprawie warunkow i sposobu dokonywania badan na zwartosc alkoholu w organizmie. Uwaza, ze rozporzadzenie wydano bez nakazanego w delegacji ustawowej porozumienia z ministrami: sprawiedliwosci, spraw wewnetrznych i pracy, ze nie respektuje ono prawa obywatela do zadania badania krwi oraz nie okresla, jakie urzadzenia powinny byc do tego uzywane, oraz nie precyzuje ich prawidlowego zabezpieczenia.

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Szczegolowe kontrole gimbusow

Pawel Jaros, rzecznik praw dziecka, zwrocil sie do ministra spraw wewnetrznych o skontrolowanie w czasie wakacji autobusow szkolnych i ich kierowcow. Chodzi o kompleksowe zbadanie stanu technicznego pojazdow, ich wyposazenia oraz weryfikacje kierowcow. Wedlug Jarosa z badan kontrolnych policji przeprowadzonych w wojewodztwach lubelskim, malopolskim, pomorskim i lodzkim w roku szkolnym 2001/2002 wynika, ze nie wszystkie gimbusy spelniaja warunki bezpieczenstwa odpowiednie dla przewozu dzieci. Na 359 skontrolowanych pojazdow wykryto ponad 200 nieprawidlowosci, 86 mialo usterki techniczne, 31 bylo niewlasciwie oznaczonych, 11 przewodzilo za duzo osob. Wiekszosc szkolnych autobusow zostala wyprodukowana przed 1990 r. W trzech kontrolowanych gminach, na drogach polnych, w roli gimbusow wystepowaly ciagniki z przyczepa, pochodzace jeszcze z lat 70.

Dotacje dla niewidomych dzieci

W drugim wystapieniu rzecznik praw dziecka zwrocil sie do minister edukacji z wnioskiem o dofinansowanie czasopism dla dzieci niewidomych: "Promyczek" i "Swiatelko". Sa to dwutygodniki pisane brajlem, wydawane przez Polski Zwiazek Niewidomych. "Czesto mozliwosc korzystania z nich jest dla dzieci niewidomych lub slabo widzacych jedyna forma dostepu do kultury i edukacji" - twierdzi Pawel Jaros. Tymczasem srodki, jakie Ministerstwo Edukacji przeznacza na publikacje i ksiazki dla niewidomych, stale maleja. W tym roku jest to tylko ok. 1 mln zl.

Fundusze dla mazurskich domow dziecka i rodzin zastepczych

Rzecznik praw dziecka zwrocil sie tez do wojewody warminsko-mazurskiego o udzielenie informacji na temat wysokosci dotacji na utrzymanie wychowankow tamtejszych placowek opiekunczo-wychowawczych, a takze liczby osob, ktore maja sie w biezacym roku usamodzielnic, i srodkow finansowych, jakie maja byc im w zwiazku z tym przekazane. Problem dotyczy rowniez rodzin zastepczych sygnalizujacych wstrzymywanie lub zmniejszanie pomocy pienieznej na dzieci, ktorymi sie opiekuja. Rzecznik poprosil wojewode o ocene stanu i efektow pomocy spolecznej swiadczonej na rzecz dzieci na terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego, a gdyby okazaly sie one niedostateczne, o podjecie dzialan majacych na celu poprawe sytuacji.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Glinianki wymagaja nadzoru

Pozbawione nadzoru glinianki, sadzawki, rowy melioracyjne to latem miejsca kapieli rzesz dzieci i mlodziezy. Rok temu utonelo w nich 118 osob - przypomina Pawel Jaros, rzecznik praw dziecka, w pismie do nadinspektora Antoniego Kowalczyka, komendanta glownego Policji. Prosi w nim o skontrolowanie stanu zabezpieczenia obszarow wodnych na terenach gmin. Bo to wlasnie na gminie spoczywa obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa na obszarach objetych zakazem kapieli. Zgodnie z obowiazujacym prawem (rozporzadzenie Rady Ministrow z 6 maja 1997 r.; Dz. U. nr 57, poz. 358) obszary objete zakazem kapieli, w szczegolnosci dojscia i dojazdy do akwenow, powinny byc wyraznie oznakowane.

SAD NAJWYZSZY

Rewizje nadzwyczajne rzecznika

Do momentu rozruchu dwuinstancyjnego sadownictwa administracyjnego orzeczenia Naczelnego Sadu Administracyjnego sa ostateczne. Moga byc kwestionowane tylko w drodze rewizji nadzwyczajnych. Wsrod podmiotow uprawnionych do wystepowania z nimi do Sadu Najwyzszego wskazanych w art. 57 ust. 2 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. nr 74, poz. 386 ze zm.) jest rzecznik praw obywatelskich. SN w wyroku z 5 kwietnia 2002 r., korygujac stanowisko zajete w jednym ze swych orzeczen, ograniczajace to uprawnienie rzecznika do spraw indywidualnych obywateli, stwierdzil, ze rzecznikowi przysluguje na podstawie wskazanego przepisu legitymacja prawna do wniesienia rewizji nadzwyczajnej w kazdym wypadku, w ktorym uzna, ze doszlo do razacego naruszenia prawa lub interesu Rzeczpospolitej Polskiej (sygn. III RN 133/01).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Swiadectwo z paskiem

Niedopuszczalne bylo zastosowanie nowych wymagan dotyczacych przyznawania swiadectw szkolnych z wyroznieniem do uczniow konczacych szkole podstawowa badz gimnazjum w tym roku szkolnym - uwaza rzecznik praw obywatelskich. Zmiany wprowadzilo rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 24 kwietnia 2002 r. Swiadectwo ukonczenia szkoly podstawowej z wyroznieniem otrzymuje uczen, ktory m.in. uzyskal ze sprawdzianu na zakonczenie szkoly co najmniej 30 punktow, a swiadectwo ukonczenia gimnazjum z wyroznieniem - ten, kto mial z obu czesci egzaminu gimnazjalnego co najmniej 75 punktow. Sa to calkowicie nowe kryteria, zmieniajace w trakcie roku szkolnego reguly wydawania takich swiadectw. W pismie do premiera rzecznik zwraca sie o skorzystanie z mozliwosci, jakie daje art. 149 konstytucji, zgodnie z ktorym Rada Ministrow, na wniosek prezesa RM, moze uchylic rozporzadzenie ministra.

VAT PRZEZ TELEFON

Comiesieczny dyzur w redakcji

W poniedzialek, 10 czerwca, w godz. od 9.00 do 11.30, pod numerem telefonu 628-59-83 odbedzie sie comiesieczny telefoniczny dyzur poswiecony problemom zwiazanym z podatkiem od towarow i uslug oraz akcyza. Gosciem naszej redakcji, a rozmowca czytelnikow, bedzie TOMASZ GRUNWALD, doradca podatkowy w spolce KPMG.

Pytania mozna tez kierowac e-mailem na adres: a.grabowska@rp.pl

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Bankowi emeryci z BGZ bez akcji

Do rzecznika praw obywatelskich wplywaja liczne skargi bylych pracownikow Banku Gospodarki Zywnosciowej SA zalacych sie, ze nowelizacja prawa bankowego z sierpnia ubieglego roku pozbawila ich prawa do nieodplatnego nabycia akcji. Przysluguje ono obecnie osobom, ktore od dnia przeksztalcenia BGZ w spolke akcyjna do dnia wejscia w zycie ustawy przepracowaly co najmniej trzy lata w BGZ SA, banku spoldzielczym lub banku regionalnym, utworzonym na podstawie ustawy z 1994 r. o restrukturyzacji bankow spoldzielczych i BGZ. Takich uprawnien nie maja natomiast byli pracownicy, w tym emeryci i rencisci. Jest to znaczna liczba osob, ktore przepracowaly w banku wiele lat. Dotychczas w takich sytuacjach stosowano ustawe z 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych. Na takich tez zasadach udostepniono akcje pracownikom takich prywatyzowanych bankow jak Pekao SA oraz bankow wydzielonych z NBP. Niezrozumiale wiec i zaskakujace wydaja sie rozwiazania dotyczace zasad nieodplatnego nabywania akcji BGZ SA, drastycznie ograniczajace grono uprawnionych - pisze rzecznik do ministra skarbu, apelujac o podjecie dzialan zmierzajacych do zmiany przepisow.

SAD NAJWYZSZY

Dyzury zakladowe lekarzy

Wynagrodzenie, jak za godziny nadliczbowe, nie nalezy sie lekarzom za caly czas pelnienia dyzuru zakladowego w okresie poprzedzajacym wydanie w 1999 r. przez Trybunal Konstytucyjny orzeczenia uznajacego niekorzystne przepisy o wynagrodzeniu za te dyzury za niezgodne z ustawa zasadnicza. Maja oni prawo do takiego podwyzszonego wynagrodzenia tylko za czas efektywnego wykonywania pracy podczas tego dyzuru, pelnionego poza normalnymi godzinami pracy.

Takie jednoznaczne stanowisko zajal Sad Najwyzszy w postanowieniu z 4 czerwca 2002 r. SN odmowil w nim podjecia uchwaly na pytanie prawne jednego z sadow apelacyjnych dotyczace tej kwestii. Uznal bowiem, ze zostala ona dostatecznie wyjasniona w wyroku SN z 7 sierpnia 2001 r. (I PKN 730/00) i kilku innych podjetych w takich samych sprawach i ze te wyjasniania sa w pelni aktualne. Sedzia Roman Kuczynski podkreslil, iz nie moga - jak przyjal SN w uchwale z 23 stycznia 2001 r. (sygn. III ZP 30/2000) - miec zastosowania przy ustalaniu tego wynagrodzenia przepisy uznane przez TK za niekonstytucyjne. Zamiast nich wchodza wiec ogolne przepisy kodeksu pracy o czasie pracy i godzinach nadliczbowych (art. 128, art. 133 1 i art. 144). Zgodnie zas z art. 144 1 k.p. czasu dyzuru zakladowego pelnionego przez pracownika poza normalnymi godzinami pracy w zakladzie lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawce nie wlicza sie do czasu pracy, jezeli podczas dyzuru pracownik nie wykonywal pracy. Wlicza sie zatem, a wiec i uwaza za godziny nadliczbowe, za ktore przysluguje podwyzszone wynagrodzenie, tylko te okresy dyzuru, podczas ktorych pracownik efektywnie pracowal (sygn. III PZP 9/02).

MINISTER FINANSOW OGLOSIL

Rekompensaty za samochody

Kwoty rekompensat - za przedplaty wniesione na samochody - obowiazujacych w III kwartale 2002 r. wynosza:

 • 9549,00 zl - za fiata 126p,
 • 13.529,00 zl - za FSO 1500.

Taka jest tresc obwieszczenia ministra finansow z 20 maja 2002 r. (M. P. nr 20, poz. 363), wydanego na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedplat na samochody osobowe (Dz. U. nr 156, poz. 776).

TELEFONICZNY DYZUR EKSPERTOW: CZWARTEK, 6 CZERWCA

Gdy przyjdzie inspektor sanitarny

Jakie uprawnienia ma inspektor sanitarny? Co moze skontrolowac? Czy ma wglad do wszystkich pomieszczen i dokumentow firmy? Jakie sankcje czekaja przedsiebiorce nie przestrzegajacego warunkow sanitarnych?

W czwartek, 6 czerwca, w godz. od 9.30 do 11.30, te i inne watpliwosci pod warszawskim numerem 653-03-03 wyjasnia: MARIA SUCHOWIAK, dyrektor Departamentu Higieny, Zywnosci, Zywienia i Przedmiotow Uzytku, oraz ELZBIETA GRABOWSKA, wicedyrektor Departamentu Higieny Srodowiska w Glownym Inspektoracie Sanitarnym.

Pytania mozna rowniez kierowac na warszawski numer faksu: 653-00-07 oraz e-mailem: renata.majewska@rp.pl.

POSZKODOWANI WSKUTEK CZYNU NIEDOZWOLONEGO

Warunki renty wyrownawczej

Osoba poszkodowana wskutek czynu niedozwolonego, jesli utracila calkowicie lub czesciowo zdolnosc do pracy zarobkowej albo zwiekszyly sie jej potrzeby lub zmniejszyly widoki powodzenia na przyszlosc, moze zadac od zobowiazanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Takie uprawnienie przyznaje jej art. 444 2 kodeksu cywilnego. Sad Najwyzszy w wyroku z 6 pazdziernika 2000 r. wyjasnil, ze do nabycia prawa do renty na podstawie tego przepisu nie wystarczy wykazanie uszczerbku na zdrowiu, lecz wymagane jest udowodnienie przez poszkodowanego zwiekszonych potrzeb (sygn. II UKN 10/00).

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Zbywanie gruntow gminnych na rzecz dzierzawcow

Trybunal Konstytucyjny rozpozna dzis (3 czerwca) wniosek Rady Miasta Torunia o stwierdzenie niezgodnosci z konstytucja przepisu art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, regulujacego uprawnienia gmin do oddawania gruntow gminnych w uzytkowanie wieczyste. Zgodnie z art. 37 ust. 3 tej ustawy rady jednostek samorzadu terytorialnego upowaznione sa do wyrazania, w formie uchwaly, zgody na zbywanie gruntow gminnych na rzecz dzierzawcow, ktorzy zawarli umowe dzierzawy co najmniej na 10 lat i zabudowali dzierzawione grunty zgodnie z pozwoleniem na budowe. Zaskarzony przepis stanowi natomiast, ze gminy sa zobowiazane do oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci osobom, ktore byly ich posiadaczami 5 grudnia 1990 r. i pozostawaly nimi 1 stycznia 1998 r., wraz z przeniesieniem wlasnosci budynkow, jesli zbudowaly je na podstawie pozwolenia na budowe z lokalizacja stala. Dzierzawcy sa jednoczesnie posiadaczami, a mimo to nie moga zadac oddania im nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste. Zaskarzony przepis jest wiec, zdaniem wnioskodawcy, sprzeczny z art. 37 ust. 3 ustawy. Stanowi to naruszenie zasady panstwa prawa wyrazonej w art. 2 konstytucji, oznaczajacej, ze prawo musi byc wewnetrznie spojne, nie moze zawierac uregulowan sprzecznych.

Przyjete rozwiazania prowadza takze - zdaniem wnioskodawcy - do znacznego uszczuplenia wladztwa gmin nad powierzonym im mieniem oraz do uszczerbku majatku gminnego, co jest sprzeczne z art. 165 ust. 1 konstytucji.

SAD NAJWYZSZY

Emerytura nauczycielska bez swiadczenia dla zwalnianych

W zwiazku z reforma administracji publicznej stosownie do art. 58 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna (Dz. U. nr 133, poz. 872) stosunki pracy z pracownikami dotychczasowych urzedow wojewodzkich i innych urzedow administracji panstwowej w terenie wygasly 30 czerwca 1999 r., jezeli przed 31 maja 1999 r. nie zaproponowano im nowych warunkow pracy lub placy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjecia do 15 czerwca 1999 r. Marek B. zatrudniony jako wizytator kuratorium oswiaty i wychowania w dniu wygasniecia stosunku pracy z mocy tego przepisu nabyl prawo do wczesniejszej emerytury nauczycielskiej (na podstawie art. 88 Karty Nauczycielskiej). Wyplacono mu w zwiazku z tym odprawe przewidziana w art. 28 ustawy z 16 wrzesnia 1982 r. o pracownikach urzedow panstwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 86, poz. 953), przewidziana dla odchodzacych na emeryture lub rente urzednikow panstwowych. Marek B. wystapil przeciwko kuratorium z zadaniem wyplaty swiadczenia pienieznego przewidzianego w art. 131 ustawy o pracownikach samorzadowych. Wedle tego przepisu urzednikowi mianowanemu, z ktorym rozwiazano stosunek pracy z powodu likwidacji lub reorganizacji urzedu, przysluguje miedzy ustaniem zatrudnienia a podjeciem innej pracy lub dzialalnosci gospodarczej swiadczenie pieniezne z budzetu panstwa za okres nie dluzszy niz 6 miesiecy, liczone jak ekwiwalent za urlop. Zapisano tam, ze swiadczenie to nie przysluguje pracownikowi, ktory nabyl prawo do emerytury. Mimo to Sad Najwyzszy rozpatrujacy wskutek kasacji sprawe Marka B. powzial watpliwosc, czy we wskazanej sytuacji przysluguje swiadczenie z art. 131 ustawy o pracownikach samorzadowych, i zwrocil sie o jej wyjasnienie do SN w skladzie powiekszonym. W uchwale z 24 kwietnia 2002 r. siedmiu sedziow SN stwierdzilo, ze mianowanemu pracownikowi panstwowemu, ktorego stosunek pracy wygasl 30 czerwca 1999 r. z mocy art. 58 ust. 1 przepisow wprowadzajacych reforme administracji, to swiadczenie nie przysluguje, jezeli w dniu wygasniecia stosunku pracy nabyl prawo do emerytury (sygn. III ZP 14/01).

SPRAWY DYSCYPLINARNE

Prokuratorowi nie wolno byc radca

Prokurator moze podejmowac dodatkowe zatrudnienie tylko na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, w wymiarze nie przekraczajacym pelnego wymiaru czasu pracy pracownikow zatrudnionych na tych stanowiskach, jezeli nie przeszkadza mu to w pelnieniu obowiazkow - wynika z art. 49 ust. 1 ustawy z 1985 r. o prokuraturze. Sad Najwyzszy w postanowieniu z 6 kwietnia 2001 r., wydanym wskutek kasacji od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej dla Prokuratorow przy Prokuratorze Generalnym RP, stwierdzil m.in., ze zakaz zajmowania stanowisk, o ktorym mowa w tym przepisie, odnosi sie takze do prokuratorow w stanie spoczynku i jest zakazem bezwzglednym, ktory nie moze byc uchylony w drodze udzielenia prokuratorowi w stanie spoczynku zezwolenia na wykonywanie zawodu radcy prawnego (sygn. III SZ 2/01).

PATRZ: Spis za maj 2002

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.