Listopad 2002:


JUZ OBOWIAZUJA

30 listopada:

PODATKI

 • jeden przepis znowelizowanej 10 pazdziernika ustawy o podatku rolnym; chodzi o art. 6a ust. 11, z ktorego wynika, ze rada gminy okresla w uchwale wzory formularzy, w ktorych beda zawarte dane dotyczace podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbedne do wymiaru i poboru podatku rolnego (Dz. U. nr 200, poz. 1680)
 • identyczny przepis, tyle ze dotyczacy podatku lesnego i pochodzacy z ustawy o tym podatku (Dz. U. nr 200, poz. 1682)
 • czesc przepisow znowelizowanej 30 pazdziernika ustawy o podatkach i oplatach lokalnych, z ktorych jedne (zalaczniki) okreslaja stawke minimalna podatku od srodkow transportowych, a inne umozliwiaja radzie gminy podjecie stosownych uchwal w sprawie podatkow (Dz. U. nr 200, poz. 1683)

GIELDY TOWAROWE

 • zmieniona 30 pazdziernika ustawa o gieldach towarowych; termin wymieniony w jej przepisach przejsciowych ("18 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy"), w ktorym przedsiebiorcy prowadzacy gieldy mieli wykonac pewne obowiazki, zostal zamieniony na date: 1 stycznia 2004 r.; nowela weszla w zycie 30 listopada z moca od 28 listopada (Dz. U. nr 200, poz. 1686)

WYNAGRODZENIA

 • Rada Ministrow ustalila, ze w 2003 r.:

1) maksymalny roczny wskaznik przyrostu przecietnego miesiecznego wynagrodzenia wynosi 3,0 proc.

2) orientacyjne wskazniki przyrostu przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w kolejnych kwartalach roku, w stosunku do przecietnego miesiecznego wynagrodzenia z roku poprzedniego, wynosza:

- w I kwartale - 1,8 proc.

- w II kwartale - 2,8 proc.

- w III kwartale - 3,0 proc.

- w IV kwartale - 4,4 proc. (Dz. U. nr 200, poz. 1690)

MLEKO

 • wysokosc doplat udzielanych dostawcom hurtowym do mleka Ekstra, ktore zostanie sprzedane w 2003 r. podmiotom skupujacym, wynosi 4 gr za litr tego mleka (Dz. U. nr 201, poz. 1696)

REFERENDARZE

 • minister sprawiedliwosci okreslil: organizacje aplikacji referendarskiej; przebieg egzaminu referendarskiego; sklad, sposob powolywania czlonkow i postepowania komisji egzaminacyjnej (Dz. U. nr 201, poz. 1701)

WOJSKO

 • prezydent RP postanowil, ze od 1 grudnia 2002 r. do 30 czerwca 2003 r. zostanie uzyty Polski Kontyngent Wojskowy w Silach Rozdzielajaco-Obserwacyjnych Organizacji Narodow Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej, o liczebnosci do 365 zolnierzy i pracownikow wojska (M.P. nr 57, poz. 776).

WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej o zakresie dzialania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. nr 189, poz. 1584)

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 • rozporzadzenie ministrow spraw wewnetrznych i administracji oraz obrony narodowej o sposobie organizacji i oznakowaniu kolumn pojazdow jednostek podporzadkowanych ministrowi obrony narodowej; liczba pojazdow w kolumnie nie moze przekraczac 20, a jezeli kolumna sklada sie wylacznie z samochodow osobowych - 30 pojazdow (Dz. U. nr 189, poz. 1585)

CUDZOZIEMCY

 • zmienione 24 pazdziernika rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie zasad, trybu postepowania oraz wzorow dokumentow w sprawach cudzoziemcow; sa nowe zalaczniki (Dz. U. nr 189, poz. 1586)

MATERIALY WYBUCHOWE

 • minister gospodarki okreslil wzor wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materialow wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego (Dz. U. nr 190, poz. 1590)

OCHRONA SRODOWISKA

 • rozporzadzenie ministra srodowiska o wysokosci oplat rejestracyjnych, ktorych wniesienie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego; wysokosc oplaty oblicza sie wedlug podanego w rozporzadzeniu wzoru (Dz. U. nr 190, poz. 1591)

LASY

 • w rozporzadzeniu ministra srodowiska z 9 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad i trybu sprzedazy lokali i gruntow z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriow kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Panstwowym, a takze trybu przeprowadzania przetargu publicznego (Dz. U. nr 52, poz. 327) § 8 okreslal, jakie lokale moga byc kwalifikowane jako nieprzydatne Lasom Panstwowym, a § 9 stanowil, jakich mieszkan, lokali i gruntow § 8 nie dotyczy. W nowelizacji z 6 listopada tego roku z § 9 usunieto pkt 2: "lokale i grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, jezeli ich sprzedaz spowoduje powstanie enklawy wsrod gruntow zarzadzanych przez Lasy Panstwowe" (Dz. U. nr 190, poz. 1592)

29 listopada:

KODEKS PRACY

RATYFIKACJE

 • ustawa upowazniajaca prezydenta RP do ratyfikacji konwencji miedzy Rzeczapospolita Polska a Krolestwem Belgii w sprawie unikania podwojnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majatku (Dz. U. nr 188, poz. 1569)
 • identyczna ustawa, tyle ze dotyczaca konwencji miedzy RP a Krolestwem Niderlandow w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu (Dz. U. nr 188, poz. 1570)

PRZEDSIEBIORCY NA RZECZ OBRONNOSCI PANSTWA

RSW "PRASA-KSIAZKA-RUCH"

 • przestala istniec ustawa z 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spoldzielni Wydawniczej "Prasa-Ksiazka-Ruch" (Dz. U. nr 188, poz. 1573)

TWORCZE PRACE PROJEKTOWE

 • na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych Rada Ministrow wydala rozporzadzenie okreslajace tryb i formy przeprowadzania konkursu na tworcze prace projektowe oraz sposob powolywania i odwolywania czlonkow komisji konkursowej (Dz. U. nr 188, poz. 1574)

ODPADY

 • minister gospodarki wskazal rodzaje odpadow, ktorych zbieranie lub transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci (wymienia je zalacznik do rozporzadzenia) oraz podstawowe wymagania dla zbierania i transportu tych rodzajow odpadow (Dz. U. nr 188, poz. 1575)

TRANSPORT DROGOWY

BRON CHEMICZNA

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zuzycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i uzywania toksycznych zwiazkow chemicznych i ich prekursorow, odwolujace sie do wykazu 1 konwencji z 13 stycznia 1993 r. o zakazie prowadzenia badan, produkcji, skladowania i uzycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasow (Dz. U. nr 188, poz. 1579)

MIENIE RUCHOME SKARBU PANSTWA

 • minister obrony narodowej okreslil tryb nieodplatnego przekazywania mienia ruchomego skarbu panstwa bedacego w uzytkowaniu jednostek jemu podporzadkowanych lub przez niego nadzorowanych, niewykorzystanego przez te jednostki do realizacji ich zadan: muzeom oraz panstwowym szkolom wyzszym, panstwowym wyzszym szkolom zawodowym - na cele muzealne, wystawiennicze lub szkoleniowe; stowarzyszeniom i fundacjom prowadzacym dzialalnosc zwiazana z obronnoscia panstwa - na cele ich statutowej dzialalnosci (Dz. U. nr 188, poz. 1580)

ZOLNIERZE ZAWODOWI

 • zmienione 29 pazdziernika rozporzadzenie ministra obrony dotyczace zasad postepowania i wlasciwosci organow w sprawach zaopatrzenia emerytalnego zolnierzy zawodowych oraz uprawnionych czlonkow ich rodzin (Dz. U. nr 188, poz. 1581)

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

RADIO I TELEWIZJA

 • zmienione 23 pazdziernika rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu prowadzenia dzialalnosci reklamowej i telesprzedazy w programach radiowych i telewizyjnych oraz zasad ograniczen w zakresie przerywania filmow fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedazy (Dz. U. nr 188, poz. 1583); patrz tekst: "Przerwy po staremu"

28 listopada:

WYPADKI PRZY PRACY

 • niektore przepisy ustawy z 30 pazdziernika o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673); patrz tekst: "Fundusz przejmie obowiazki syndyka"

27 listopada:

PRZEJSCIA TURYSTYCZNE

 • w zalaczniku do rozporzadzenia ministra finansow, bedacego wykazem miejscowosci, w ktorych Straz Graniczna wykonuje niektore zadania organow celnych, z czesci III dotyczacej przejsc na szlakach turystycznych przecinajacych granice panstwowa miedzy Polska a Czechami ubyly dwa przejscia: Przelecz Karkonoska i Sniezka, a zamiast nich weszly: Polana Jakuszycka oraz Przesieka (Dz. U. nr 187, poz. 1561)

KONTROLA FITOSANITARNA

 • nowy wykaz urzedow celnych, w ktorych przeprowadza sie graniczna kontrole fitosanitarna (Dz. U. nr 187, poz. 1563)

SADY

PRAWO FARMACEUTYCZNE

BUDZET

 • zmienione 21 pazdziernika rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow dotyczace dokonania przeniesien niektorych dochodow i wydatkow oraz limitow zatrudnienia i kwot wynagrodzen okreslonych w ustawie budzetowej na rok 2002; rozporzadzenie wchodzi w zycie 27 listopada, ale z moca od 29 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 197, poz. 1665)

RADA USLUG POCZTOWYCH

 • czlonkom Rady Uslug Pocztowych przysluguje miesieczne wynagrodzenie, jesli w danym miesiacu odbylo sie co najmniej jedno posiedzenie Rady. Liczy sie je od przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw w pierwszym kwartale roku poprzedzajacego wyplate wynagrodzenia; wspolczynnik wynosi: dla przewodniczacego - 0,7, dla pozostalych czlonkow - 0,5 (Dz. U. nr 198, poz. 1670).

26 listopada:

POLSKIE NORMY

 • rozporzadzenie ministra srodowiska z 8 pazdziernika uchylajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu ochrony srodowiska i lesnictwa wejdzie w zycie nie z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. nr 168, poz. 1382), lecz 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 196, poz. 1659)

25 listopada:

WOJSKO

 • Od 25 listopada 2002 r. do 20 czerwca 2003 r. zostanie uzyty Polski Kontyngent Wojskowy w Silach Stabilizujacych w Republice Bosni i Hercegowiny w skladzie Wielonarodowej Grupy Bojowej, o liczebnosci do 300 zolnierzy - wynika z postanowienia prezydenta RP (M. P. nr 56, poz. 760)

23 listopada:

PASZPORTY

 • zmienione 8 pazdziernika rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace stanowiska i funkcje uprawniajace do otrzymania paszportow dyplomatycznych oraz paszportow sluzbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tryb ich przechowywania oraz zakres czynnosci konsula w sprawach paszportowych (Dz. U. nr 186, poz. 1542)

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIEBIORCOW

 • osiem rozporzadzen Rady Ministrow dotyczacych pomocy publicznej dla przedsiebiorcow, a konkretnie: sposobu obliczania jej wartosci; pomocy regionalnej; pomocy doraznej oraz na restrukturyzacje przedsiebiorstw; na prace badawczo-rozwojowe; w sektorze budownictwa okretowego; w sektorze gornictwa wegla; w sektorze hutnictwa zelaza i stali; w sektorze zeglugi morskiej (Dz. U. nr 186, poz. 1543-1549 oraz poz. 1552); temu tematowi poswiecone byly dwa numery "Vademecum Rzeczpospolitej" wydane 13 i 20 listopada. Sa w nich rowniez te rozporzadzenia.

STATUTY

 • zmodyfikowany statut Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 186, poz. 1554)

DETEKTYWI

 • trzy rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji dotyczace detektywow, tj.: wysokosci i trybu wnoszenia oplaty za wydanie licencji; trybu wnoszenia oplaty za egzamin osoby ubiegajacej sie o wydanie licencji, jej wysokosci oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorow; egzaminu dla osob ubiegajacych sie o wydanie licencji (Dz. U. nr 186, poz. 1557- 1559)
 • kolejne rozporzadzenie tego ministra okreslilo wzor i tryb wydawania licencji detektywa (Dz. U. nr 189, poz. 1587)

MATERIALY WYBUCHOWE

 • rozporzadzenie ministra gospodarki w sprawie pomieszczen magazynowych i obiektow przechowywania materialow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 190, poz. 1589)

22 listopada:

POLSKIE NORMY

 • przestalo istniec rozporzadzenie ministra srodowiska z 17 wrzesnia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu ochrony srodowiska i lesnictwa (Dz. U. nr 193, poz. 1625).

20 listopada:

RATYFIKACJE

 • ustawa upowazniajaca prezydenta RP do ratyfikacji aktu z 29 listopada 2000 r. rewidujacego konwencje o udzielaniu patentow europejskich (Dz. U. nr 183, poz. 1520); patrz tekst: "Zgoda na patent europejski"
 • identyczna ustawa, tyle ze dotyczaca konwencji miedzy Rzeczapospolita Polska a Krolestwem Danii w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majatku, podpisanej w Warszawie 6 grudnia 2001 r (Dz. U. nr 183, poz. 1521)
 • kolejna dotyczy ratyfikacji europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporzadzonej w Strasburgu 2 pazdziernika 1992 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1523)
 • nastepna mowi o ratyfikacji umowy miedzy rzadami RP a Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektow mostowych w RP zlokalizowanych w ciagu drog publicznych poza siecia drog krajowych, w RFN w ciagu drog publicznych poza siecia drog federalnych, podpisanej 21 listopada 2002 r. we Frankfurcie nad Odra (Dz. U. nr 183, poz. 1525)
 • wreszcie ostatnia poswiecona jest ratyfikacji umowy miedzy rzadami RP a RFN o wspolpracy policji i strazy granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie 18 lutego 2002 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1526)

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 • znowelizowane 13 wrzesnia prawo o ruchu drogowym; zmiana sprowadza sie do jednego przepisu: art. 79 ust. 4 pkt 4. Chodzi o to, ze pojazd wyrejestrowany nie podlega powtornej rejestracji, z wyjatkiem takze ciagnika i przyczepy rolniczej (Dz. U. nr 183, poz. 1524)

KAPIELISKA

 • rozporzadzenie ministra zdrowia o wymaganiach, jakim powinna odpowiadac woda w kapieliskach (Dz. U. nr 183, poz. 1530)

PRAWO FARMACEUTYCZNE

ROLNICTWO

 • zmienione zalaczniki do rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie podzialu srodkow Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 r. Chodzi o trzy zalaczniki: podzial srodkow pomiedzy poszczegolne dzialania programu SAPARD; podzial srodkow w ramach dzialania 1 "Poprawa przetworstwa i marketingu artykulow rolnych i rybnych" pomiedzy sektory mleczarski, miesny, rybny oraz owocow i warzyw; podzial srodkow w ramach dzialania 3 "Rozwoj i poprawa infrastruktury obszarow wiejskich" pomiedzy wojewodztwa (Dz. U. nr 192, poz. 1612)

19 listopada:

TOWARY O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

 • minister gospodarki ustalil dwa wykazy: towarow podwojnego zastosowania oraz uzbrojenia, na obrot ktorymi wymagane jest zezwolenie. Kazdy z tych wykazow obejmuje: liste eksportowo-tranzytowa oraz liste importowa (Dz. U. nr 182, poz. 1518)

18 listopada:

ODPADY

 • minister gospodarki okreslil odpady, ktore moga bys skladowane w sposob nieselektwny - wymienia je obszerny zalacznik do rozporzadzenia (Dz. U. nr 191, poz. 1595)

SPORT AMATORSKI

 • rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie zasad kwalifikacji do poszczegolnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badan lekarskich oraz ich czestotliwosci w stosunku do dzieci i mlodziezy do ukonczenia 21 lat uprawiajacych sport amatorski (Dz. U. nr 191, poz. 1603)

17 listopada:

PRAWO LOTNICZE


16 listopada:

DETEKTYWI

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji dotyczace skladania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. nr 186, poz. 1556)

15 listopada:

AGENCJA WYWIADU

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w sprawie swiadczen przyslugujacych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podroze sluzbowe, przeniesienia lub oddelegowania (Dz. U. nr 180, poz. 1501)

CLO

 • nowe zalaczniki do rozporzadzenia ministra gospodarki z 23 lipca 2001 r. w sprawie pozwolen na przywoz na polski obszar celny sprzetu do gier towarzyskich; zalacznik nr 1 to wzor wniosku o udzielenie pozwolenia, a zalacznik nr 2 to wzor decyzji (Dz. U. nr 180, poz. 1502)

WOJSKO

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie zwalniania i powolywania do czynnej sluzby wojskowej w 2003 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1504)
 • kolejne rozporzadzenie tego ministra okresla strukture etatowa naszych Sil Zbrojnych (Dz. U. nr 180, poz. 1506)
 • nastepne, wydane wspolnie z ministrem spraw wewnetrznych i administracji, dotyczy uprawnien do kierowania przez zolnierzy zasadniczej sluzby wojskowej pojazdami specjalnymi Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 180, poz. 1505)
 • takze wspolne rozporzadzenie tych ministrow poswiecone jest poborowi w 2003 r. Zostanie przeprowadzony miedzy 3 lutego a 25 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1512)

SLUZBA WI ZIENNA

 • minister sprawiedliwosci okreslil ceremonial skladania slubowania przez funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej (Dz. U. nr 180, poz. 1507)

INWALIDZI WOJENNI I WOJSKOWI, KOMBATANCI

 • znowelizowane 11 pazdziernika ustawy: o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; o podatku dochodowym od osob fizycznych; o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. nr 181, poz. 1515); patrz tekst: "Jednakowe renty dla inwalidow wojennych i wojskowych"

14 listopada:

ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE

 • po pieciomiesiecznym vacatio legis rozporzadzenie ministra srodowiska okreslajace zakres przedmiotowy badan dla podmiotow ubiegajacych sie o przeprowadzenie badan i wydawania opinii w dziedzinie organizmow genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. nr 73, poz. 674)

13 listopada:

OCHRONA SRODOWISKA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace: rodzaje przedsiewzies mogacych znaczaco oddzialywas na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko; rodzaje przedsiewzies, dla ktorych obowiazek sporzadzania ww. raportu moze bys wymagalny; szczegolowe kryteria zwiazane z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia ww. raportu (Dz. U. nr 179, poz. 1490)
 • rozporzadzenie ministra srodowiska o wymaganiach, jakim powinien odpowiadas program ochrony srodowiska przed halasem, adresowane do wojewodow i rad powiatow (Dz. U. nr 179, poz. 1498)

PRZECIWDZIALANIE NARKOMANII

 • zmienione 17 pazdziernika rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w sprawie okreslenia skladu i zadan Rady do Spraw Przeciwdzialania Narkomanii oraz szczegolowych warunkow i trybu jej dzialania (Dz. U. nr 179, poz. 1491)

PRAWO BUDOWLANE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury o trybie przeprowadzania kontroli dzialania organow administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzorze protokolu kontroli i sposobie jego sporzadzania (Dz. U. nr 179, poz. 1494)

12 listopada:

CLO ANTYDUMPINGOWE

 • minister gospodarki ustanowil tymczasowe clo antydumpingowe na przywoz na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR), klasyfikowanego w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Handlu Zagranicznego (PCN) wedlug kodu 4002 19 00 0, pochodzacego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej. Tymczasowe clo ustanowione jest na szess miesiecy, liczone od 12 listopada (Dz. U. nr 187, poz. 1562)

11 listopada:

KODEKS PRACY

 • znowelizowane 30 lipca dwa rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie wykazu prac wzbronionych: mlodocianym oraz kobietom. W tym pierwszym poprawki dotycza pracy w halasie i drganiach mechanicznych oraz w polach elektromagnetycznych i przy narazeniu na promieniowanie jonizujace - nie zmieniono poziomu ochrony, lecz jedynie kryteria. Drugie m.in. ochrona przed halasem objelo kobiety w ciazy, a zmiany dotyczace ochrony przed promieniowaniem jonizujacym koreluja wykaz z przepisami wydanymi na podstawie prawa atomowego (Dz. U. nr 127, poz. 1091 i 1092)

10 listopada:

 • po rocznym vacatio legis ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1401); patrz tekst: "Miod dosladzany miodem"

BAZY DANYCH

ZYWNOSC

 • art. 26 znowelizowanej 24 lipca biezacego roku ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia; wynika z niego, ze wymagania dotyczace materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia w zakresie nieuregulowanym w ustawie reguluja przepisy ww. ustawy o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia (Dz. U. nr 135, poz 1145)

USLUGI SWIADCZONE DROGA ELEKTRONICZNA

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI


9 listopada:

PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI

PARKI NARODOWE

 • minister srodowiska ustanowil roczne zadania ochronne dla Parkow Narodowych: Babiogorskiego; Bialowieskiego; Biebrzanskiego; Bieszczadzkiego; "Bory Tucholskie"; Drawienskiego; Gorczanskiego; Gor Stolowych; Kampinoskiego; Karkonoskiego; Magurskiego; Narwianskiego; Ojcowskiego; Pieninskiego; Poleskiego; Roztoczanskiego; Slowinskiego;

Swietokrzyskiego; Tatrzanskiego; "Ujscie Warty"; Wielkopolskiego; Wigierskiego; Wolinskiego (Dz. U. nr 177, poz. 1460-1482)


8 listopada:

DYSCYPLINA WOJSKOWA

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczen dyscyplinarnych (Dz. U. nr 186, poz. 1555)

6 listopada:

MONETY

 • do obiegu weszly dwie monety nominalnej wartosci 2 zl i 10 zl upamietniajace generala broni Wladyslawa Andersa (M. P. nr 52, poz. 735)

7 listopada:

TOWARY SUBSYDIOWANE

 • po trzymiesiecznym vacatio legis ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarow subsydiowanych (Dz. U. nr 125, poz. 1063)
 • akt wykonawczy do tej ustawy, czyli rozporzadzenie ministra finansow w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postepowania antysubsydyjnego (Dz. U. nr 179, poz. 1492); patrz tekst: " Clo wspiera producentow"

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 • minister infrastruktury okreslil warunki: gospodarki finansowej wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego; ewidencji przychodow i kosztow zwiazanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako dzialalnoscia oswiatowa i odrebnie dla kazdej innej dzialalnosci (Dz. U. nr 176, poz. 1443)
 • wzor zezwolenia na odbior pojazdu z parkingu strzezonego; jest to nowy zalacznik do rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie usuwania pojazdow (Dz. U. nr 176, poz. 1451)

POLSKIE NORMY

 • przestalo istnies rozporzadzenie ministra kultury i sztuki z 15 marca 1994 r. w sprawie obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. nr 176, poz. 1444)

WOJSKO

 • minister obrony narodowej okreslil zakres, sposob oraz miejsce odtwarzania ewidencji wojskowej osob podlegajacych obowiazkowi sluzby wojskowej (Dz. U. nr 176, poz. 1445)

OCHRONA OS"B I MIENIA

 • zmienione 10 pazdziernika rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenow komorek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. nr 176, poz. 1446)

STATUTY

 • statut Glownego Inspektoratu Weterynarii (Dz. U. nr 176, poz. 1447)

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • minister spraw wewnetrznych i administracji wskazal rodzaje dokumentacji medycznej oraz sposob jej prowadzenia i udostepniania w zakladach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych (Dz. U. nr 176, poz. 1450)

BIURO OCHRONY RZADU

 • ten sam minister ustalil warunki i tryb wyplacania funkcjonariuszom BOR zryczaltowanego rownowaznika pienieznego za niewykorzystany przejazd na koszt BOR (Dz. U. nr 176, poz. 1452)

PRAWO WODNE

 • minister srodowiska okreslil: wymagania, jakim powinny odpowiadas morskie wody wewnetrzne i wody przybrzezne bedace srodowiskiem zycia skorupiakow i mieczakow; czestotliwoss pobierania probek tych wod, metody referencyjne analiz oraz sposob oceny, czy wody odpowiadaja wymaganym warunkom (Dz. U. nr 176, poz. 1454)
 • podobny jest temat jego kolejnego rozporzadzenia, tyle ze dotyczacego wod srodladowych bedacych srodowiskiem zycia ryb lososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych (Dz. U. nr 176, poz. 1455)

5 listopada:

LUSTRACJA

SADY ADMINISTRACYJNE

 • Osrodek Zamiejscowy Naczelnego Sadu Administracyjnego w Gdansku jest wlasciwy dla obszaru wojewodztwa pomorskiego, a w Bydgoszczy - dla wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Osrodek w Bydgoszczy dzialalnoss orzecznicza rozpocznie 1 stycznia 2003 r. (Dz. U. nr 175, poz. 1437)

OCHRONA SRODOWISKA

 • informacje o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla srodowiska wojt, burmistrz lub prezydent miasta przedklada wojewodzie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, poczynajac od danych za 2003 r. Czyni to na formularzu, bedacym zalacznikiem do dotyczacego tej kwestii rozporzadzenia ministra srodowiska (Dz. U. nr 175, poz. 1439)

BUDZET

 • rozporzadzenie ministra finansow o dokonaniu przeniesienia planowanych wydatkow budzetowych miedzy dzialami i rozdzialami w czesci 29 budzetu panstwa; z moca od 1 pazdziernika tego roku (Dz. U. nr 183, poz. 1527)

DYSCYPLINA WOJSKOWA

 • minister obrony narodowej okreslil regulamin wykonywania i odbywania kar i srodkow dyscyplinarnych, a takze wzory zarzadzen i orzeczen wydawanych w sprawach wykonywania kar i srodkow dyscyplinarnych oraz sposob przechowywania tych dokumentow (Dz. U. nr 183, poz. 1528)
 • ten sam minister wskazal: rozmieszczenie i warunki lokalizacji wojskowych aresztow dyscyplinarnych; organy wojskowe uprawnione do ich tworzenia i znoszenia; warunki, jakim powinny odpowiadas pomieszczenia dla zolnierzy odbywajacych kare dyscyplinarna aresztu izolacyjnego oraz inne pomieszczenia wojskowego aresztu dyscyplinarnego i ich wyposazenie (Dz. U. nr 183, poz. 1529)

2 listopada:

MANDATY

 • pracownikow zatrudnionych na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okregowych urzedach gorniczych oraz specjalistycznych urzedach gorniczych prezes Rady Ministrow upowaznil do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. nr 174, poz. 1421)

SENAT

 • zmieniony 4 pazdziernika regulaminu Senatu (M. P. nr 47, poz. 690)

1 listopada:

PA-STWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • zmienione 30 pazdziernika rozporzadzenie ministra zdrowia o trybie skladania ofert przez zespoly ratownictwa medycznego, sposobie przeprowadzania konkursu oraz zglaszania i rozpatrywania skarg i protestow zwiazanych z tymi czynnosciami (Dz. U. nr 181, poz. 1517)
 • ten sam minister wydal rozporzadzenie w sprawie trybu skladania ofert przez zespoly ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zglaszania i rozpatrywania skarg i protestow zwiazanych z tymi czynnosciami (Dz. U. nr 173, poz. 1420)

SUBSTANCJE I PREPARATY CHEMICZNE

 • jeden przepis znowelizowanej 5 lipca ustawy o substancjach i preparatach chemicznych; wynika z niego, ze minister zdrowia oglasza w swoim Dzienniku Urzedowym liste substancji nowych zamieszczonych w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych - ELINCS (Dz. U. nr 142, poz. 1198)

AGENCJA BEZPIECZE-STWA WEWN TRZNEGO

 • prezes Rady Ministrow okreslil sposob dokumentowania prowadzonej przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wnioskow i zarzadzen oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materialow uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. nr 173, poz. 1414)

MATERIALY WYBUCHOWE

 • rozporzadzenie ministra gospodarki w sprawie szkolenia potwierdzajacego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania dzialalnoscia gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, bronia, amunicja i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologia o tym przeznaczeniu (Dz. U. nr 173, poz. 1415)

OCHRONA SRODOWISKA

 • minister gospodarki wskazal urzadzenia, w ktorych mogly bys wykorzystywane polichrowane bifentyle (PCB). Traktuje sie je jak urzadzenia, w ktorych byly lub sa wykorzystywane te substancje. Okreslil tez rok produkcji i producentow tych urzadzen. Trzy zalaczniki wymieniaja: kondensatory, transformatory oraz inne urzadzenia elektroenergetyczne, w ktorych mogly bys wykorzystywane PCB (Dz. U. nr 173, poz. 1416)

MI DZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury okreslajace liczbe promes i licencji na miedzynarodowy transport drogowy rzeczy do 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 173, poz. 1417); patrz tekst: "Kolejka do licencji"

SPECJALISCI W OCHRONIE ZDROWIA

 • minister zdrowia wskazal: rodzaje zawodow, w ktorych moze bys uzyskiwany tytul specjalisty, oraz wykaz dziedzin majacych zastosowanie w ochronie zdrowia; podmioty upowaznione do prowadzenia szkolen i nadawania tytulu specjalisty; zasady, warunki i tryb uzyskiwania tytulu specjalisty (Dz. U. nr 173, poz. 1419)

SADY

 • zmienione 11 pazdziernika rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci dotyczace sadow rejonowych prowadzacych ksiegi wieczyste; zmiana dotyczy tylko Sadu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, ktory prowadzi pies wydzialow ksiag wieczystych (Dz. U. nr 176, poz. 1448)
 • czess przepisow rozporzadzenia ministra sprawiedliwosci o zniesieniu i utworzeniu niektorych sadow grodzkich oraz zmianie rozporzadzenia w sprawie utworzenia sadow grodzkich (Dz. U. nr 179, poz. 1496)

PUBLICZNY TRANSPORT DROGOWY

 • minister infrastruktury wskazal rodzaje dokumentow poswiadczajacych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. nr 179, poz. 1495)

JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

 • rozporzadzenie tego samego ministra o podziale Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie i utworzeniu Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie (Dz. U. nr 180, poz. 1503)

RYBOL"WSTWO MORSKIE

 • art. 45-47 oraz 76 ust. 1 pkt 11 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o rybolowstwie morskim; najkrocej mowiac, dotycza one statku rybackiego o polskiej przynaleznosci, o dlugosci nie wiekszej niz 20 m (mierzonej miedzy pionami) lub o dlugosci wiekszej niz 24 m. Moga one bys wykorzystywane do wykonywania rybolowstwa morskiego, jezeli sa wyposazone w urzadzenia pozwalajace okreslis - przy uzyciu satelitarnych systemow nawigacyjnego i komunikacyjnego - ich pozycje geograficzna oraz umozliwiajace przekazanie informacji o tej pozycji (Dz. U. z 2001 r. nr 129, poz. 1441)

PATRZ: Spis za pazdziernik 2002


DZIENNIK USTAW

Nr 201 z 30 listopada

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1693-1696), jedno z 5, dwa z 12 i jedno z 29 listopada, w sprawie:

 • ochrony przed promieniowaniem jonizujacym pracownikow zewnetrznych narazonych podczas pracy na terenie kontrolowanym; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • dopuszczalnosci pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby okreslonych przedsiebiorcow; od 15 grudnia,
 • trybu i harmonogramu prac nad dlugofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju; od 15 grudnia,
 • wysokosci doplat do mleka Ekstra w 2003 r.; od 30 listopada.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1697) z 25 listopada w sprawie okresow wliczanych do okresu sluzby, od ktorego zalezy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wyplacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego; od 15 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1698-1703):

 • kultury z 13 listopada w sprawie zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Tworczosci; od 15 grudnia,
 • obrony narodowej, dwa z 27 listopada, w sprawie:

- utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego; od 10 grudnia

- przeksztalcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Poliklinika Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej; od 1 grudnia, a niektore przepisy od 10 grudnia,

 • sprawiedliwosci z 27 listopada w sprawie aplikacji referendarskiej; od 30 listopada,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 18 listopada w sprawie wzoru formularza wniosku o udostepnienie danych ze zbiorow meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodow osobistych; od 15 grudnia,
 • zdrowia z 22 listopada w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postepowania konkursowego na stanowisko prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych; od 8 grudnia.

Nr 200 z 30 listopada

Ustawy (poz. 1679-1689):

 • z 10 pazdziernika o minimalnym wynagrodzeniu za prace; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • z 10 pazdziernika o zmianie ustawy o podatku rolnym; od 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy od 30 listopada,
 • z 28 pazdziernika o zmianie ustawy o podatku od spadkow i darowizn; od 1 stycznia 2003 r.,
 • z 30 pazdziernika o podatku lesnym; od 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy od 30 listopada,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o podatkach i oplatach lokalnych oraz o zmianie niektorych innych ustaw; od 1 stycznia 2003 r., niektore przepisy od 1 stycznia 2005 r., a inne - od 30 listopada 2002 r.,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych; od 1 stycznia 2003 r.,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o finansach publicznych; od 31 grudnia,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o gieldach towarowych; od 30 listopada z moca od 28 listopada 2002 r.,
 • z 13 listopada o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych; od 15 grudnia,
 • z 13 listopada o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rzadowej w wojewodztwie i ustawy o samorzadzie powiatowym; od 15 grudnia, a niektore przepisy od 1 stycznia 2003 r.,
 • z 24 listopada o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektorych innych ustaw; od 31 grudnia.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1690) z 27 listopada w sprawie wskaznikow przyrostu przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w 2003 r.; od 30 listopada.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1691-1692):

 • finansow z 25 listopada w sprawie skali podatku dochodowego od osob fizycznych oraz wysokosci kwoty przychodu podlegajacego opodatkowaniu zryczaltowanemu; od 1 stycznia 2003 r.,
 • pracy i polityki spolecznej z 29 listopada w sprawie roznicowania stopy procentowej skladki na ubezpieczenie spoleczne z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych w zaleznosci od zagrozen zawodowych i ich skutkow; od 1 stycznia 2003 r.

Nr 199 z 28 listopada

Ustawy (poz. 1671-1674):

 • z 28 pazdziernika o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy - 1 stycznia 2004 r.,
 • z 28 pazdziernika o Funduszu Zeglugi Srodladowej i Funduszu Rezerwowym; od 1 stycznia 2003 r.; niektore jej przepisy straca moc z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • z 30 pazdziernika o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych; od 1 stycznia 2003 r., z tym ze niektore przepisy weszly w zycie 28 listopada tego roku, a niektore zaczna obowiazywac 1 pazdziernika 2003 r.,
 • z 30 pazdziernika o zaopatrzeniu z tytulu wypadkow lub chorob zawodowych powstalych w szczegolnych okolicznosciach; od 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1675-1678):

 • infrastruktury, z 7 i 12 listopada, w sprawie:

- stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracownikow izb morskich (nowelizacja),

- okreslenia dokumentow potwierdzajacych wykonywanie przez przedsiebiorce przewozow w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku kleski zywiolowej; oba od 13 grudnia,

 • zdrowia, dwa z 15 listopada, w sprawie:

- podmiotow uprawnionych do wydawania dokumentow stanowiacych podstawe do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i uzywania oraz oznakowania znakiem zgodnosci,

- wymagan zglaszania incydentow medycznych oraz dalszego postepowania po ich zgloszeniu; oba od 13 grudnia.


Nr 198 z 27 listopada

Zalaczniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E (poz. 1668) do konwencji dotyczacej odprawy czasowej, sporzadzonej w Stambule 26 czerwca 1990 r.

Oswiadczenie rzadowe (poz. 1669) z 21 maja 2002 r., z ktorego wynika, ze konwencja weszla w zycie w stosunku do Polski 12 grudnia 1995 r., a wymienione zalaczniki - 16 czerwca 2001 r.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury (poz. 1670) z 26

listopada w sprawie wysokosci wynagrodzenia za udzial w posiedzeniach Rady Uslug Pocztowych; weszlo w zycie 27 listopada.


Nr 197 z 27 listopada

Ustawy (poz. 1661-1662), dwie z 28 pazdziernika:

 • o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary; wejdzie w zycie 28 listopada 2003 r.,
 • o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; od 1 stycznia 2003 r., z tym ze niektore przepisy beda obowiazywac do dnia uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej, a niektore od tego dnia.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1663) z 12 listopada zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przygotowania zawodowego mlodocianych i ich wynagradzania; od 12 grudnia.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1664-1665), z 20 i 21 listopada, w sprawie:

 • wzoru wykazu osob popierajacych zgloszenie kandydata na wojta, burmistrza albo prezydenta w wyborach przedterminowych; od 12 grudnia,
 • dokonania przeniesien niektorych dochodow i wydatkow oraz limitow zatrudnienia i kwot wynagrodzen okreslonych w ustawie budzetowej na rok 2002 (nowelizacja); od 27 listopada z moca od 29 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1666-1667):

 • infrastruktury z 18 listopada w sprawie trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i skladu zalog statkow morskich; od 12 grudnia,
 • srodowiska z 14 listopada w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiadac prognoza oddzialywania na srodowisko dotyczaca projektow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego; od 12 grudnia.

Nr 196 z 26 listopada

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1652-1657), szesc z 12 listopada, w sprawie:

 • dopuszczalnosci niezachowania wymogow dotyczacych opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiebiorcow,
 • kryteriow uznawania za pomoc publiczna niektorych rodzajow przysporzen na rzecz przedsiebiorcy,
 • wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiebiorce,
 • informacji i sprawozdan przedsiebiorcow publicznych korzystajacych z pomocy publicznej,
 • sprawozdan pozwalajacych na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiebiorcow oraz sprawozdan o zaleglosciach przedsiebiorcow we wplatach srodkow publicznych,
 • okreslenia przypadkow oraz warunkow i sposobow uzycia przez policjantow srodkow przymusu bezposredniego (nowelizacja); wszystkie wejda w zycie 11 grudnia.

Rozporzadzenia ministra srodowiska (poz. 1658-1659), z 6 i 18 listopada, w sprawie:

 • metod referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowo czynnych zawartych w produktach, ktorych stosowanie moze miec wplyw na jakosc wod; od 11 grudnia,
 • uchylajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu ochrony srodowiska i lesnictwa (zmiana); od 26 listopada.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1660) z 18 listopada (K. 37/01) dotyczacy kodeksu pracy.


Nr 195 z 25 listopada

W calosci dotyczy umow miedzynarodowych (poz. 1642, 1644, 1646, 1648, 1650):

 • umowa miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Czeska o wspolpracy w odprawie granicznej, sporzadzona w Pradze 25 maja 1999 r.,
 • umowa miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Czeska o wspolpracy w sprawach granicznych, sporzadzona w Pradze 25 maja 1999 r.,
 • porozumienie administracyjne dotyczace warunkow stosowania konwencji w sprawie zabezpieczenia spolecznego zawartej miedzy Rzeczapospolita Polska a Wielkim Ksiestwem Luksemburga, sporzadzone w Luksemburgu 5 lipca 2002 r.,
 • deklaracja ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej, podpisana w Singapurze 13 grudnia 1996 r.,
 • protokol dodatkowy nr 7 do srodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporzadzony w Pradze 10 grudnia 1998 r.

Umowom towarzysza oswiadczenia rzadowe (poz. 1643, 1645, 1647, 1649, 1651), z ktorych wynika, ze weszly one w zycie (kolejno): 1 listopada 2002 r.; 1 wrzesnia 2002 r.; 5 lipca 2002 r. z moca od 1 lutego 2002 r.; 21 lutego 2001 r. w stosunku do Polski; protokol stosowany prowizorycznie od 1 stycznia 1999 r. wszedl w zycie 30 marca 2002 r.


Nr 194 z 23 listopada

Oswiadczenie rzadowe (poz. 1629) z 24 wrzesnia w sprawie wejscia w zycie zmian do zalacznikow A i B do umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie 30 wrzesnia 1957 r.; zmiany te weszly w zycie 1 lipca 2001 r.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1630-1640):

 • finansow, dwa z 18 listopada, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- urzedow celnych, w ktorych sa dokonywane czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego w zaleznosci od rodzaju towarow lub procedur celnych, ktorymi moga byc obejmowane towary; od 8 grudnia, niektore przepisy od 11 grudnia, a jeszcze inne - od 1 marca 2003 r.,

- wlasciwosci miejscowej organow celnych; od 8 grudnia,

 • gospodarki, dwa z 8 i jedno z 12 listopada, w sprawie:

- wymagan, jakim powinien odpowiadac plan postepowania na wypadek zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz srodowiska naturalnego,

- szkolenia i egzaminowania osob majacych dostep do materialow wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego,

- wzoru ewidencji nabytych, zuzytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materialow wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego; wszystkie od 8 grudnia,

 • infrastruktury z 31 pazdziernika w sprawie zasad i trybu postepowania dyscyplinarnego w stosunku do czlonkow samorzadow zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow; od 8 grudnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 12 listopada w sprawie stawek oplaty za wydanie specjalnego zezwolenia polowowego; od 8 grudnia,
 • sprawiedliwosci, trzy z 5 lutego, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- okreslenia sadow rejonowych prowadzacych ksiegi wieczyste; od 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy od 1 kwietnia i 1 lipca 2003 r.,

- utworzenia sadow gospodarczych,

- utworzenia sadow pracy i sadow ubezpieczen spolecznych; te dwa od 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy od 1 kwietnia 2003 r.,

 • srodowiska z 12 listopada w sprawie rocznych planow lowieckich i wieloletnich lowieckich planow hodowlanych; od 8 grudnia.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1641) z 12 listopada (SK. 40/01) dotyczacy ustawy o aktach stanu cywilnego.


Nr 193 z 22 listopada

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1615) z 5 listopada w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych oznakowan towarow paczkowanych; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1616) z 14 listopada w sprawie okreslenia grup zaszeregowania i stawek uposazenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposazenia zasadniczego z tytulu wyslugi lat; od 7 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1617-1628):

 • infrastruktury, z 12 i 14 listopada, w sprawie:

- wymagan dla pojazdow asenizacyjnych; od 7 grudnia, a jeden przepis od 1 stycznia 2003 r.,

- warunkow produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znakow legalizacyjnych; od 7 grudnia,

 • obrony narodowej, spraw wewnetrznych i administracji oraz sprawiedliwosci z 25 pazdziernika w sprawie warunkow poruszania sie po drogach pojazdow specjalnych, pojazdow uzywanych do celow specjalnych oraz pojazdow uzywanych w zwiazku z przewozem pojazdow specjalnych Sil Zbrojnych RP, Policji, Strazy Granicznej, Sluzby Wieziennej oraz strazy pozarnej; od 7 grudnia,
 • sprawiedliwosci, z 4 i 5 listopada, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- warunkow i sposobu dokonywania badan oskarzonego oraz osoby podejrzanej,

- postepowania mediacyjnego w sprawach nieletnich; oba od 7 grudnia,

 • spraw wewnetrznych i administracji, trzy z 12 listopada, w sprawie:

- sposobu dokumentowania prawa do zasilkow pogrzebowych oraz warunkow pokrywania kosztow pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu,

- stawek uposazenia wedlug stanowiska sluzbowego typowych dla poszczegolnych stopni funkcjonariuszy BOR,

- zakresu obowiazkow i uprawnien specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunkow ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokosci swiadczen przyslugujacych ratownikom gorskim i wodnym w zwiazku z udzialem w akcji ratowniczej; wszystkie od 7 grudnia,

 • srodowiska z 15 listopada uchylajace rozporzadzenie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu ochrony srodowiska i lesnictwa; od 22 listopada,
 • zdrowia, trzy z 7 listopada, w sprawie:

- wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktow leczniczych,

- wzoru wniosku o zmiane zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego,

- wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktow leczniczych; wszystkie od 7 grudnia.


Nr 192 z 20 listopada

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1605-1608), cztery z 5 listopada, w sprawie:

 • ilosci nominalnych zawartosci opakowan jednostkowych towarow paczkowanych; wejdzie w zycie z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu panstwowego instytutu badawczego; zacznie obowiazywac 21 grudnia,
 • naleznosci pienieznych otrzymywanych przez policjantow delegowanych do pelnienia sluzby poza granicami panstwa w kontyngencie policyjnym; od 1 stycznia 2003 r.,
 • organow uprawnionych i organow obowiazanych do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiazkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania oplaty za niedopelnienie tego obowiazku (nowelizacja); od 5 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1609-1614):

 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 29 pazdziernika, 4, 5 i 15 listopada, w sprawie:

- szczegolowych warunkow weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urzadzaniu targow, spedow i wystaw zwierzat,

- szczegolowych warunkow weterynaryjnych wymaganych przy przetworstwie miesa zwierzat rzeznych oraz skladowaniu i transporcie przetworow z tego miesa,

- szczegolowych warunkow weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierzat; te trzy od 5 grudnia,

- podzialu srodkow Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 r. (nowelizacja); od 20 listopada,

 • sprawiedliwosci z 5 listopada w sprawie zakresu i sposobu wykonywania czynnosci przez asystentow sedziow; od 5 grudnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 4 listopada w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji; od 5 grudnia.

Nr 191 z 18 listopada

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1594) z 29 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS); wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1595-1603):

 • gospodarki, dwa z 30 pazdziernika, w sprawie:

- rodzajow odpadow, ktore moga bys skladowane w sposob nieselektywny; weszlo w zycie 18 listopada,

- minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy; od 1 stycznia 2003 r.,

 • infrastruktury z 4 listopada w sprawie okreslenia wykazu panstw, w ktorych wydane dokumenty kwalifikacyjne kierownikow statkow uznawane sa przez dyrektorow urzedow zeglugi srodladowej; od 1 stycznia 2004 r,.
 • spraw wewnetrznych i administracji, dwa z 31 pazdziernika, w sprawie:

- wysokosci, warunkow i trybu przyznawania policjantom naleznosci za podroze sluzbowe i przeniesienia,

- wykazu przejss granicznych, ktorymi moze bys realizowany miedzynarodowy obrot odpadami (zmiana); oba od 3 grudnia,

 • zdrowia, jedno z 4, dwa z 6 i jedno z 7 listopada, w sprawie:

- sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktow Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; od 3 grudnia, z tym ze niektore przepisy od dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej,

- ustalenia cen urzedowych hurtowych i detalicznych na srodki farmaceutyczne i materialy medyczne (nowelizacja),

- ustalenia cen lekow i materialow medycznych wydawanych ubezpieczonym bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub czesciowa odplatnoscia (nowelizacja); te dwa od 3 grudnia,

- zasad kwalifikacji do poszczegolnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badan lekarskich oraz ich czestotliwosci w stosunku do dzieci i mlodziezy do ukonczenia 21 roku zycia uprawiajacych sport amatorski; od 18 listopada.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1604) z 5 listopada 2002 r. (P. 7/01) dotyczacy ustawy z 8 grudnia o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, UOP, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin.


Nr 190 z 15 listopada

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1588-1592):

 • finansow z 30 pazdziernika w sprawie okreslenia kwoty uprawniajacej do zwolnienia od podatku od towarow i uslug; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • gospodarki, z 28 pazdziernika i 4 listopada, w sprawie:

- pomieszczen magazynowych i obiektow przechowywania materialow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; od 23 listopada,

- wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materialow wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego; od 30 listopada,

 • srodowiska, z 4 i 6 listopada, w sprawie:

- wysokosci oplat rejestracyjnych,

- zasad i trybu sprzedazy lokali i gruntow z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriow kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Panstwowym, a takze trybu przeprowadzania przetargu publicznego (nowelizacja); oba od 30 listopada.

Obwieszczenie Panstwowej Komisji Wyborczej (poz. 1593) z 11 listopada w sprawie wynikow wyborow wojtow, burmistrzow i prezydentow miast przeprowadzonych na obszarze kraju 27 pazdziernika 2002 r. oraz 10 listopada 2002 r.


Nr 189 z 15 listopada

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1584-1587):

 • obrony narodowej z 29 pazdziernika w sprawie zakresu dzialania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego; wejdzie w zycie 30 listopada,
 • spraw wewnetrznych i administracji oraz obrony narodowej z 2 pazdziernika w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdow jednostek podporzadkowanych ministrowi obrony narodowej; od 30 listopada,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 24 i 31 pazdziernika, w sprawie:

- zasad, trybu postepowania oraz wzorow dokumentow w sprawach cudzoziemcow (nowelizacja); od 30 listopada,

- wzoru i trybu wydawania licencji detektywa; od 23 listopada.


Nr 188 z 14 listopada

Ustawy (poz. 1569-1573):

 • z 12 wrzesnia o ratyfikacji konwencji miedzy Rzeczapospolita Polska a Krolestwem Belgii w sprawie unikania podwojnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majatku,
 • z 12 wrzesnia o ratyfikacji konwencji miedzy Rzeczapospolita Polska a Krolestwem Niderlandow w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu,
 • z 12 wrzesnia o zmianie ustawy o organizowaniu zadan na rzecz obronnosci panstwa realizowanych przez przedsiebiorcow - te trzy wejda w zycie 29 listopada,
 • z 26 wrzesnia o administrowaniu obrotem towarami z zagranica, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r. i bedzie obowiazywas do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej,
 • z 11 pazdziernika o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spoldzielni Wydawniczej "Prasa-Ksiazka-Ruch"; od 29 listopada.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1574) z 29 pazdziernika w sprawie konkursu na tworcze prace projektowe; od 29 listopada.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1575-1583):

 • gospodarki z 28 pazdziernika w sprawie rodzajow odpadow, ktorych zbieranie lub transport nie wymagaja zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci, oraz podstawowych wymagan dla zbierania i transportu tych odpadow; od 29 listopada,
 • infrastruktury, z 17, 18 i 29 pazdziernika, w sprawie:

- warunkow wprowadzania nieczystosci cieklych do stacji zlewnych; od 15 grudnia, z tym ze jeden przepis stosuje sie od 1 stycznia 2004 r.

- uiszczania przez przedsiebiorcow oplat za przejazd po drogach krajowych (nowelizacja); od 29 listopada,

- warunkow korzystania z uprawnien przez abonentow publicznej sieci telefonicznej; od 20 grudnia, a niektore przepisy od 1 stycznia 2003 r.,

 • obrony narodowej, trzy z 29 pazdziernika, w sprawie:

- produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zuzycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i uzywania toksycznych zwiazkow chemicznych i ich prekursorow,

- trybu nieodplatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Panstwa bedacego w uzytkowaniu jednostek podporzadkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej,

- zasad postepowania i wlasciwosci organow w sprawach zaopatrzenia emerytalnego zolnierzy zawodowych oraz uprawnionych czlonkow ich rodzin (nowelizacja); wszystkie od 29 listopada,

 • zdrowia z 25 pazdziernika w sprawie konsultantow krajowych i wojewodzkich; od 29 listopada,
 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 24 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzialalnosci reklamowej i telesprzedazy w programach radiowych i telewizyjnych oraz zasad ograniczen w zakresie przerywania filmow fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedazy; od 29 listopada.

Nr 187 z 12 listopada

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1561-1566):

 • finansow z 30 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie upowaznienia innych organow administracji panstwowej do wykonywania niektorych zadan organow celnych; wejdzie w zycie 27 listopada,
 • gospodarki z 7 listopada w sprawie ustanowienia tymczasowego cla antydumpingowego w zwiazku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzacego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej; od 12 listopada,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 25 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie urzedow celnych, w ktorych przeprowadza sie graniczna kontrole fitosanitarna; od 27 listopada,
 • sprawiedliwosci z 25 pazdziernika w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad dzialalnoscia administracyjna sadow; od 27 listopada,
 • zdrowia, dwa z 18 pazdziernika, w sprawie:

- podstawowych warunkow prowadzenia apteki; od 20 listopada,

- wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutow i technikow farmaceutycznych; od 27 listopada.

Obwieszczenie marszalka Sejmu (poz. 1567) z 25 pazdziernika w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Obwieszczenia Panstwowej Komisji Wyborczej (poz. 1568) z 8 listopada w sprawie zbiorczych wynikow wyborow do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych 27 pazdziernika 2002 r.


Nr 186 z 8 listopada

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1542-1553), jedno z 8 pazdziernika, dziesies z 15 pazdziernika i jedno z 22 pazdziernika, w sprawie:

 • okreslenia stanowisk i funkcji uprawniajacych do otrzymania paszportow dyplomatycznych oraz paszportow sluzbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynnosci konsula w sprawach paszportowych (nowelizacja),
 • okreslenia liczby poborowych oraz zolnierzy rezerwy, ktorzy w 2002 r. moga bys powolani do czynnej sluzby wojskowej oraz sluzby w formacjach uzbrojonych nie wchodzacych w sklad Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - od 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1554) z 30

pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nadania statutu Glownemu Inspektoratowi Ochrony Srodowiska; od 23 listopada.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1555-1559):

 • obrony narodowej z 29 pazdziernika w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczen dyscyplinarnych; od 8 listopada,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 31 pazdziernika, dwa z 5 listopada i jedno z 6 listopada, w sprawie:

- skladania wniosku o wydanie licencji detektywa; od 16 listopada,

- wysokosci i trybu wnoszenia oplaty za wydanie licencji detektywa,

- trybu wnoszenia oplaty za egzamin osoby ubiegajacej sie o wydanie licencji na uslugi detektywistyczne, jej wysokosci oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorow,

- egzaminu dla osob ubiegajacych sie o wydanie licencji detektywa; te trzy od 23 listopada.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1560) z 29 pazdziernika (P. 19/01) dotyczacy rozporzadzenia ministra finansow z 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym.


Nr 185 z 7 listopada

Umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Kirgiskiej o wspolpracy kulturalnej i naukowej, sporzadzona w Warszawie 5 czerwca 1991 r.

Umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Federacji Rosyjskiej o wspolpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemyslowym, kleskom zywiolowym i likwidacji ich skutkow, sporzadzona w Warszawie 25 sierpnia 1993 r.

Konwencja Narodow Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w panstwach dotknietych powaznymi suszami i/lub pustynnieniem, zwlaszcza w Afryce, sporzadzona w Paryzu 17 czerwca 1994 r.

Umowa miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Czeska, sporzadzona w Warszawie 8 czerwca 2002 r., o zmianie umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Czeska o malym ruchu granicznym, sporzadzonej w Pradze 17 stycznia 1995 r.

Cztery oswiadczenia rzadowe, z 11 czerwca, 28 maja, 29 maja i 18 czerwca 2002 r., z ktorych wynika, ze wskazane umowy miedzynarodowe weszly w zycie (kolejno): 13 maja 2002 r.; 22 maja 2002 r.; 26 grudnia 1996 r., a w stosunku do Polski - 12 lutego 2002 r.; 30 czerwca 2002 r.

Umowy sa pod poz. 1534, 1536, 1538, 1540, a oswiadczenia rzadowe: 1535, 1537, 1539, 1541.


Nr 184 z 6 listopada

Konwencja o roznorodnosci biologicznej (poz. 1532), sporzadzona w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r.

Oswiadczenie rzadowe (poz. 1533) z 8 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiazujacej tej konwencji; weszla w zycie 29 grudnia 1993 r., a w stosunku do Polski - 19 grudnia 1996 r.


Nr 183 z 5 listopada

Ustawy (poz. 1520-1526):

 • z 12 wrzesnia o ratyfikacji aktu z 29 listopada 2000 r. rewidujacego konwencje o udzielaniu patentow europejskich,
 • z 12 wrzesnia o ratyfikacji konwencji miedzy Rzeczapospolita Polska a Krolestwem Danii w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majatku, podpisanej w Warszawie 6 grudnia 2001 r.; obie wejda w zycie 20 listopada,
 • z 12 wrzesnia zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych oraz ustawy o dzialalnosci gospodarczej; od 1 stycznia 2003 r.,
 • z 13 wrzesnia o ratyfikacji europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporzadzonej w Strasburgu 2 pazdziernika 1992 r.,
 • z 13 wrzesnia o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
 • z 26 wrzesnia o ratyfikacji umowy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektow mostowych w RP zlokalizowanych w ciagu drog publicznych poza siecia drog krajowych, w RFN w ciagu drog publicznych poza siecia drog federalnych, podpisanej 21 listopada 2002 r. we Frankfurcie nad Odra,
 • z 26 wrzesnia o ratyfikacji umowy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Federalnej Niemiec o wspolpracy policji i strazy granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie 18 lutego 2002 r.; te cztery od 20 listopada.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1527-1531):

 • finansow z 28 pazdziernika w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatkow budzetowych miedzy dzialami i rozdzialami w czesci 29 budzetu panstwa; od 5 listopada z moca od 1 pazdziernika,
 • obrony narodowej, dwa z 25 pazdziernika, w sprawie:

- regulaminu wykonywania i odbywania kar i srodkow dyscyplinarnych,

- warunkow tworzenia wojskowych aresztow dyscyplinarnych oraz warunkow, jakim powinny odpowiadas ich pomieszczenia; oba od 5 listopada,

 • zdrowia, z 16 i 18 pazdziernika, w sprawie:

- wymagan, jakim powinna odpowiadas woda w kapieliskach,

- wydawania z apteki produktow leczniczych i wyrobow medycznych; oba od 20 listopada.


Nr 182 z 4 listopada

Rozporzadzenia ministra gospodarki (poz. 1518-1519), z 2 i 17 pazdziernika, w sprawie:

 • wykazu towarow o znaczeniu strategicznym; wejdzie w zycie 19 listopada,
 • szczegolowych wymagan, jakim powinny odpowiadas wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory; zacznie obowiazywas z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej.

PATRZ: Spis za pazdziernik 2002


MONITOR POLSKI

Nr 57 z 30 listopada

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP (poz. 765-781):

- z 7 pazdziernika o powolaniu do pelnienia urzedu na stanowisku sedziego,

- z 16, 17 i 30 pazdziernika oraz dwa z 20 listopada o mianowaniu ambasadorem nadzwyczajnym i pelnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej: Tomasza Kozlowskiego w Islamskim Panstwie Afganistanu; Tomasza Niegodzisza w Burkina Faso; Ryszarda Schnepfa w Republice Nikaragui, Republice Hondurasu, Republice Salwadoru, Republice Gwatemali, Republice Panamy i w Belize oraz odwolaniu z tego stanowiska: Jana Krzysztofa Mroziewicza w Demokratyczno-Socjalistycznej Republice Sri Lanki; Stanislawa Pawlika w Jordanskim Krolestwie Haszymidzkim; Jerzego Kranza w Republice Federalnej Niemiec; Andrzeja Braitera w Demokratycznej Republice Wysp Swietego Tomasza i Ksiazecej; Jerzego Pomianowskiego w Japonii; Andrzeja Lapiny w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej,

- z 18 pazdziernika o nadaniu tytulu naukowego profesora,

- z 28 listopada w sprawie przedluzenia okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Silach Rozdzielajaco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej; weszlo w zycie 30 listopada,

- piec, z 10 czerwca, 2 i 21 sierpnia o nadaniu orderow i odznaczen,

 • obwieszczenia (poz. 782-786):

- prezesa Rady Ministrow z 25 listopada o tresci oswiadczenia zlozonego przez osobe powolywana na kierownicze stanowisko panstwowe przez prezesa Rady Ministrow,

- ministra finansow z 25 listopada w sprawie stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczaltu od przychodow proboszczow i wikariuszy, obowiazujacych w 2003 r.,

- ministra sprawiedliwosci z 12 listopada o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,

- ministra srodowiska z 6 listopada w sprawie stawek naleznosci za korzystanie ze srodladowych drog wodnych oraz urzadzen wodnych w 2003 r.,

- prezesa ZUS z 16 listopada w sprawie wskaznika waloryzacji podstawy wymiaru zasilku chorobowego w I kwartale 2003 r.,

 • komunikaty prezesa ZUS (poz. 787-788), dwa z 16 listopada, w sprawie:

- kwoty zasilku pogrzebowego (4191,62 zl od 1 grudnia tego roku),

- kwot przychodu odpowiadajacych 70 proc. i 130 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2002 r.


Nr 56 z 25 listopada

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia (poz. 757-762):

- marszalka Sejmu, trzy z 14 listopada, w sprawie obsadzenia wygaslego mandatu w okregu wyborczym: nr 25 z siedziba w Gdansku; nr 23 z siedziba w Rzeszowie; nr 23 z siedziba w Rzeszowie,

- prezydenta RP: a) z 22 listopada o uzyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Silach Stabilizujacych w Republice Bosni i Hercegowiny - weszlo w zycie 25 listopada; b) z 11 lipca i 1 sierpnia o nadaniu orderow i odznaczen,

 • obwieszczenie ministra gospodarki (poz. 764) z 12 listopada w sprawie wykazu jednostek, ktorym udzielono w 2001 r. dotacji podmiotowych w ustawowo okreslonym zakresie.

Nr 55 z 20 listopada

Na jego tresc sklada sie:

 • uchwala Senatu (poz. 746) z 8 listopada w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorob Nowotworowych,
 • postanowienia (poz. 747-753):

- marszalka Sejmu, trzy z 13 listopada, w sprawie wygasniecia mandatu poslow: Edwarda Brzostowskiego, Tadeusza Ferenca, Lecha Kaczynskiego,

- prezydenta RP, cztery z 1 sierpnia, o nadaniu orderow i odznaczen,

 • zarzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 754) nr 136 z 14 listopada w sprawie nadania statutu Urzedowi Lotnictwa Cywilnego; weszlo w zycie 17 listopada,
 • obwieszczenie ministra finansow (poz. 755) z 14 listopada w sprawie okreslenia kwot rekompensat wyplacanych osobom, ktore wniosly przedplaty na zakup samochodow osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartal 2003 r. (sa to, w kolejnosci, kwoty: 9501,00 zl oraz 13.461,00 zl),
 • komunikat prezesa GUS (poz. 756) z 13 listopada w sprawie przecietnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2002 r (2095,81 zl - kwota wyliczona na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych).

Nr 54 z 15 listopada

Na jego tress skladaja sie:

 • zarzadzenie marszalka Sejmu (poz. 740) z 25 pazdziernika w sprawie nadania statutu Panstwowej Inspekcji Pracy; weszlo w zycie 25 pazdziernika,
 • obwieszczenia (poz. 741-744):

- marszalka Senatu z 4 listopada w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaly Senatu - Regulamin Senatu,

- prezesa Rady Ministrow z 12 listopada o tresci oswiadczenia zlozonego przez osobe powolywana na kierownicze stanowisko panstwowe przez prezesa Rady Ministrow,

- ministra srodowiska z 28 pazdziernika w sprawie jednostkowych stawek kar za przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu na rok 2003,

- prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 29 pazdziernika w sprawie srednich podstawowych dochodow podatkowych gmin za 2002 r. w przeliczeniu na jednego mieszkanca,

 • komunikat nr 11/2002 (DOKE) prezesa Zarzadu Banku Gospodarstwa Krajowego (poz. 745) z 13 listopada 2002 r. w sprawie stalych stop procentowych - stop CIRR (stop referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczegolnych walut, oglaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Nr 53 z 12 listopada

Na jego tress sklada sie:

 • uchwala Krajowej Rady Bieglych Rewidentow (poz. 739) z 10 wrzesnia w sprawie publikacji listy podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych; weszla w zycie z dniem uchwalenia, tj. 10 wrzesnia.

Nr 52 z 6 listopada

Na jego tress skladaja sie:

 • uchwala Panstwowej Komisji Wyborczej (poz. 734) z 30 pazdziernika zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia wzorow kart do glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, Rady miasta stolecznego Warszawy i rad dzielnic w Warszawie oraz wojtow, burmistrzow i prezydentow miast; weszla w zycie 30 pazdziernika,
 • zarzadzenie prezesa NBP (poz. 735) z 25 pazdziernika w sprawie ustalenia wzorow, stopu, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci 2 zl i 10 zl z wizerunkiem generala Wladyslawa Andersa; monety weszly do obiegu 6 listopada,
 • obwieszczenia ministrow (poz. 736-738):

- sprawiedliwosci, dwa z 24 pazdziernika, o zwolnieniu stanowiska sedziego,

- spraw zagranicznych z 17 pazdziernika w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez ministra spraw zagranicznych.

PATRZ: Spis za pazdziernik 2002


PREZYDENT PODPISAL

29 listopada

 • ustawe z 30 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • ustawe z 30 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe"; wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Ustaw.
 • ustawe z 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektorych innych ustaw. Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w zycie 31 grudnia 2002 r.

Prezydent RP podpisal 27 listopada piec ustaw:

 • z 10 pazdziernika o zmianie ustawy o podatku rolnym,
 • z 30 pazdziernika o podatku lesnym,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o gieldach towarowych,
 • z 13 listopada o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych,
 • z 13 listopada o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rzadowej w wojewodztwie i ustawy o samorzadzie powiatowym.

Prezydent RP podpisal 26 listopada ustawe z 30 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i oplatach lokalnych oraz o zmianie niektorych innych ustaw.

Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.


Prezydent RP 25 listopada podpisal dwie ustawy:

 • z 10 pazdziernika o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.

Ustawy musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw, wejda w zycie 1 stycznia 2003 r.


Prezydent RP podpisal 19 listopada cztery ustawy:

 • z 28 pazdziernika o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych,
 • z 28 pazdziernika o Funduszu Zeglugi Srodladowej i Funduszu Rezerwowym,
 • z 30 pazdziernika o zaopatrzeniu z tytulu wypadkow lub chorob zawodowych powstalych w szczegolnych okolicznosciach,
 • z 30 pazdziernika o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych.

Ustawy musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw, wejda w zycie 1 stycznia 2003 r.


Prezydent RP podpisal ustawe z 28 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawa musi bys jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.

Patrz - Komentarz


Prezydent RP podpisal 15 listopada ustawe z 28 pazdziernika o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

Ustawa musi bys jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w zycie po uplywie 12 miesiecy od dnia ogloszenia.

PATRZ: Spis za pazdziernik 2002


SENAT ROZPATRZYL

Podczas posiedzenia 28-29 listopada Senat rozpatrzyl dziewiec ustaw.

Piec zaakceptowal:

 • z 24 listopada o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektorych innych ustaw,
 • z 13 listopada o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • z 30 pazdziernika o pomocy publicznej dla przedsiebiorcow o szczegolnym znaczeniu dla rynku pracy,
 • z 13 listopada o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzajace kodeks postepowania karnego,
 • z 13 grudnia o ratyfikacji umowy w sprawie miedzynarodowych okazjonalnych przewozow pasazerow autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS) - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do czterech wniosl poprawki:

 • z 13 listopada o swiadczeniu uslug ratownictwa medycznego,
 • z 23 listopada o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organow administracji rzadowej i jednostkach im podporzadkowanych oraz o zmianie niektorych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych,
 • z 13 listopada o doplatach do oprocentowania kredytow mieszkaniowych o stalej stopie procentowej,
 • z 13 listopada o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnien przyslugujacych Skarbowi Panstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz niektorych innych ustaw - te wracaja do Sejmu.

Marszalek Senatu V kadencji zwoluje 29. posiedzenie na 28-29 listopada 2002 r.

Zacznie sie w czwartek o godz. 9.00.

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • o swiadczeniu uslug ratownictwa medycznego,
 • o doplatach do oprocentowania kredytow mieszkaniowych o stalej stopie procentowej,
 • o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnien przyslugujacych Skarbowi Panstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz niektorych innych ustaw,
 • o pomocy publicznej dla przedsiebiorcow o szczegolnym znaczeniu dla rynku pracy,
 • o organizacji niektorych rynkow rolnych,
 • o organizacji rynku biopaliw cieklych oraz biokomponentow do ich produkcji,
 • o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzajace kodeks postepowania karnego,
 • o ratyfikacji umowy w sprawie miedzynarodowych okazjonalnych przewozow pasazerow autokarami i autobusami (umowa INTERBUS).

Ponadto w porzadku dziennym:

 • drugie czytanie projektu uchwaly w osiemdziesiata rocznice przywrocenia Senatu Rzeczypospolitej,
 • informacja rzadu na temat "Sprawne panstwo - kierunki jego doskonalenia",
 • drugie czytanie projektu uchwaly w sprawie zwiekszania sprawnosci administracji publicznej,
 • drugie czytanie projektu ustawy o rownym statusie kobiet i mezczyzn.

Podczas posiedzenia 21 listopada Senat rozpatrzyl piec ustaw.

Dwie zaakceptowal:

 • z 13 listopada o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych,
 • z 13 listopada o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rzadowej w wojewodztwie i ustawy o samorzadzie powiatowym - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do trzech wniosl poprawki:

 • z 13 listopada o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektorych innych ustaw,
 • z 13 listopada zmieniajacej ustawe o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym, ustawe o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawe - Kodeks karny skarbowy,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego - te wracaja do Sejmu.

Marszalek Senatu V kadencji zwoluje 28. posiedzenie na 21 listopada 2002 r.

Zacznie sie w czwartek o godz. 9.00.

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych,
 • o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektorych innych ustaw,
 • zmieniajacej ustawe o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym, ustawe o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawe - Kodeks karny skarbowy,
 • o pomocy publicznej dla przedsiebiorcow o szczegolnym znaczeniu dla rynku pracy,
 • o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego,
 • o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rzadowej w wojewodztwie i ustawy o samorzadzie powiatowym,
 • o swiadczeniu uslug ratownictwa medycznego.

Podczas posiedzenia 7-8 listopada Senat rozpatrzyl pietnascie ustaw.

Jedenascie zaakceptowal:

 • z 10 pazdziernika o zmianie ustawy o podatku rolnym,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o podatkach i oplatach lokalnych oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 30 pazdziernika o podatku lesnym,
 • z 28 pazdziernika o zmianie ustawy o podatku od spadkow i darowizn,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o finansach publicznych,
 • z 30 pazdziernika zmieniajacej ustawe o zmianie niektorych ustaw zwiazanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe",
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o kulturze fizycznej,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o gieldach towarowych - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do czterech wniosl poprawki:

 • z 28 pazdziernika o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe oraz ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006",
 • z 30 pazdziernika o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz niektorych innych ustaw - te wracaja do Sejmu.

Marszalek Senatu V kadencji zwoluje 27. posiedzenie na 7-8 listopada 2002 r.

Zacznie sie w czwartek o godz. 9.00.

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o zmianie ustawy o podatku rolnym,
 • o zmianie ustawy o podatkach i oplatach lokalnych oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • o podatku lesnym,
 • o zmianie ustawy o podatku od spadkow i darowizn,
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych,
 • o zmianie ustawy o finansach publicznych,
 • o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe oraz ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • zmieniajacej ustawe o zmianie niektorych ustaw zwiazanych funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe",
 • o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006",
 • o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz niektorych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006,
 • o zmianie ustawy o kulturze fizycznej,
 • o zmianie ustawy o gieldach towarowych.

Ponadto w porzadku dziennym drugie czytanie projektu uchwaly w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorob Nowotworowych.

PATRZ: Spis za pazdziernik 2002


SEJM UCHWALIL

Podczas 35 posiedzenia Sejm uchwalil ustawy:

22 listopada:

 • o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych,
 • o wyrownywaniu strat majatkowych wynikajacych z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolnosci i praw czlowieka i obywatela,
 • o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie ksztaltowania przyrostu przecietnych wynagrodzen u przedsiebiorcow oraz o zmianie niektorych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe",

23 listopada:

 • o zmianie ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego,
 • zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemyslowego potencjalu obronnego i modernizacji technicznej Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organow administracji rzadowej i jednostkach im podporzadkowanych oraz o zmianie niektorych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • o restrukturyzacji zobowiazan koncesyjnych operatorow stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych,

- wszystkie ida teraz do Senatu,

 • o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich,
 • o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe oraz ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006",

- te wymagaja jeszcze podpisu prezydenta.


Podczas 34. posiedzenia, 13 listopada, Sejm uchwalil ustawy:

Wszystkie rozpatrzy teraz Senat.

PATRZ: Spis za pazdziernik 2002


W SKROCIE

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Zbadac dzialania policji w Ozarowie

Rzecznik praw obywatelskich zwrocil sie do ministrow spraw wewnetrznych i administracji oraz sprawiedliwosci o zbadanie zasadnosci i legalnosci dzialan funkcjonariuszy policji i pracownikow firmy ochroniarskiej podczas interwencji wobec protestujacych w Fabryce Kabli w Ozarowie. Chodzi rowniez o zbadanie, czy nie przekroczyli oni swoich uprawnien lub nie dopelnili ciazacych na nich obowiazkow. Od kilku dni w Ozarowie trwaja zajscia zwiazane z likwidacja zakladu.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Limity dla aplikantow notarialnych w Trybunale

Rzecznik praw obywatelskich zaskarzyl do Trybunalu Konstytucyjnego niektore przepisy rozporzadzen ministra sprawiedliwosci w sprawie trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatow na aplikantow notarialnych oraz prezesa Rady Ministrow w sprawie konkursu o wpis na liste aplikantow rzecznikow patentowych. Zdaniem rzecznika, wprowadzajac limit miejsc dla kandydatow ubiegajacych sie o przyjecie na aplikacje notarialna, minister przekroczyl upowaznienie ustawowe zawarte w prawie o notariacie. Mozliwosc uzyskania wpisu ograniczyl do osob, ktore zmiescily sie w ustalonym limicie. Pozbawil zas jej kandydatow, ktorzy wprawdzie uzyskali pozytywny rezultat w konkursie, ale znalezli sie poza limitem. Natomiast prezes RM, ktory uzaleznil przeprowadzenie konkursu na aplikantow rzecznikowskich od limitu wnioskow, ograniczyl mozliwosc ubiegania sie o uzyskanie wpisu w sytuacji, gdy wnioskow zlozono ponizej tego limitu.

DYZUR TELEFONICZNY W REDAKCJI: 29 LISTOPADA

Podatek od duzych firm w 2003 r.

Liczne zmiany w podatku dochodowym od osob prawnych, czyli od duzych firm, wchodza w zycie 1 stycznia 2003 r. Wyjasnien na temat nowych przepisow przy redakcyjnym telefonie 625-61-37 w godz. 9.30 - 11.30 udzielac beda w piatek, 29 listopada, eksperci z Departamentu Podatkow Bezposrednich Ministerstwa Finansow: HALINA SOBIESKA i KAZIMIERZ KOSMIDER.

Pytania mozna przesylac rowniez faksem: 653-00-07,

lub e-mailem: i.lewandowska@rp.pl

DYZUR W REDAKCJI: CZWARTEK, 28 LISTOPADA

Kodeks pracy - ida zmiany...

W srode wydalismy specjalny dodatek poswiecony zmianom w kodeksie pracy, ktore wchodza w zycie 29 listopada i 1 stycznia 2003 r. Czytelnikow, ktorzy maja jeszcze dodatkowe pytania lub watpliwosci, zapraszamy na dyzur eksperta w czwartek, 28 listopada, w godz. od 9.00 do 10.30. Wyjasnien bedzie udzielac IWONA JAROSZEWSKA-IGNATOWSKA, dyrektor dzialu prawnego firmy "SEKA" SA, pod warszawskim numerem 625-61-37.

Pytania mozna rowniez kierowac faksem: 653-00-07,

lub e-mailem: renata.majewska@rp.pl.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Laczenie i dzielenie gmin

Dzis (26 listopada) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy trzy polaczone wnioski o kontrole przepisow dotyczacych tworzenia, laczenia i znoszenia gmin. Wnioski zglosili: rzecznik praw obywatelskich, Rada Miejska w Kostrzynie oraz grupa poslow. Autorzy wnioskow uwazaja, ze Rada Ministrow podejmuje w tych kwestiach arbitralne decyzje, bez uwzgledniania potrzeb samorzadow oraz opinii lokalnych spolecznosci, i wydaje w tych sprawach rozporzadzenia z lekcewazeniem nakazanych przez ustawe terminow. Rada Miejska w Kostrzynie skarzy wydane bez vacatio legis rozporzadzenie RM, ktore opoznilo o dwa lata przylaczenie wsi Szumilowo do Miasta Kostrzyn. Zlekcewazono przy tym opinie zainteresowanych gmin, powiatow i wojewodow oraz przygotowania zainteresowanych organow. Grupa poslow zarzuca temu samemu rozporzadzeniu, ze wprowadza przepis wlaczajacy gmine Fajslawice do powiatu swidnickiego z moca wsteczna, co narusza konstytucyjne zasady tworzenia prawa. Pominieto przy tym wymagane procedury konsultacyjne.

Rzecznik praw obywatelskich zaskarzyl z kolei przepisy ustawy o samorzadzie gminnym. Stwierdza, ze w niekonstytucyjny sposob wyznaczyla ona Radzie Ministrow szczegolna role w ustalaniu zmian administracyjnych kraju. Nadaje jej bowiem kompetencje do okreslania systemu ustrojowego panstwa i do drastycznego ingerowania w gwarantowana konstytucyjnie autonomie gminy jako podstawowej jednostki samorzadu. Wszystko to narusza zasady demokratycznego panstwa prawnego oraz zaufania do niego i stanowionego przez nie prawa.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Status Ochotniczych Hufcow Pracy

Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy dzis (25 listopada) wniosek Sejmiku Wojewodztwa Malopolskiego o kontrole przepisow regulujacych status organizacyjny Ochotniczych Hufcow Pracy. W ramach reformy administracji publicznej od 1 stycznia 2000 r. OHP staly sie z mocy prawa jednostkami organizacyjnymi urzedow marszalkowskich. Jednak juz trzy tygodnie pozniej, 21 stycznia tego roku, weszla w zycie ustawa zmieniajaca niektore ustawy zwiazane z funkcjonowaniem administracji publicznej. Przywrocila ona wojewodzkim komendom OHP status panstwowych jednostek organizacyjnych i wlaczyla je ponownie w sklad administracji rzadowej.

Sejmik Wojewodztwa Malopolskiego stwierdza we wniosku do TK, ze ta recentralizacja zadan i kompetencji zmniejsza mozliwosci samorzadow prowadzenia polityki na rynku pracy i realizacji zadan wlasnych, a wiec stanowi ingerencje w zadania samorzadu wojewodztwa. Jest to niezgodne z konstytucyjna zasada decentralizacji wladzy publicznej. Zgodnie z nia zadania, kompetencje i srodki powinny zostac przekazane z centrum w dol w sposob trwaly i chroniony prawem. Tego wymaga zapisana w preambule konstytucji zasada pomocniczosci panstwa - stwierdzili autorzy wniosku. Odstepstwo od tej zasady powinno byc uzasadnione ochrona innych konstytucyjnie chronionych wartosci - twierdza samorzadowcy.

VAT PRZEZ TELEFON

Dyzur w redakcji

We wtorek, 26 listopada, w godz. od 9.30 do 10.30, pod numerem telefonu 628-59-83 odbedzie sie dyzur eksperta poswiecony problemom zwiazanym z podatkiem od towarow i uslug oraz akcyza. Gosciem naszej redakcji, a rozmowca czytelnikow, bedzie TOMASZ GRUNWALD, doradca podatkowy w spolce KPMG.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Grozi strajk pielegniarek

Rzecznik praw obywatelskich ostrzegl premiera przed strajkiem generalnym pielegniarek i poloznych, ktorego skutki bylyby fatalne dla pacjentow. Domaga sie szybkiego uruchomienia nadzwyczajnych srodkow finansowych dla wyplacenia zaleglych wynagrodzen. Pogarsza sie bowiem sytuacja finansowa w publicznych zakladach opieki zdrowotnej, najdrastyczniej na Dolnym Slasku. Z powodu potegujacego sie zadluzenia placowek sluzby zdrowia wynagrodzenia nie sa wyplacane badz sa wyplacane nieterminowo. W pismie do premiera prof. Andrzej Zoll apeluje o szybkie przygotowanie koncepcji zakresu odpowiedzialnosci wladzy publicznej za sprawy zdrowia i funkcjonowania publicznych zakladow opieki zdrowotnej. Niezbedna jest zmiana ustaw o zakladach opieki zdrowotnej, o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy oraz prawa upadlosciowego.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Czeczeni chca statusu uchodzcow

O zbadanie sprawy Czeczenow zamierzajacych ubiegac sie w Polsce o status uchodzcy zwrocil sie do ministra spraw wewnetrznych i administracji rzecznik praw obywatelskich. Jego wyslannik ustalil, ze w placowce granicznej w Terespolu na granicy z Bialorusia od 28 pazdziernika do 5 listopada odmowiono wjazdu na terytorium Polski ze wzgledu na zagrozenie obronnosci i bezpieczenstwa panstwa 184 Czeczenom, w tym 90 dzieciom. W Medyce, na granicy z Ukraina, bylo 13 odmow. Rzecznik ma watpliwosci, czy nie doszlo do naduzycia procedur odmowy wjazdu do Polski. A takze czy te decyzje nie zastepowaly de facto decyzji o odmowie wszczecia postepowania o nadanie statusu uchodzcy, co nalezy do prezesa Urzedu ds. Repatriacji i Cudzoziemcow. Rownoczesnie prof. Andrzej Zoll ocenia pozytywnie informacje o wszczeciu takiego postepowania wobec ok. 150 innych Czeczenow, przybylych przez Terespol.

KOMUNIKAT ZUS

Minimalne skladki

Wzrost przecietnego wynagrodzenia w III kwartale do 2095,81 zl (w II kwartale wynosilo ono 2061,95 zl) spowodowal zmiane najnizszej podstawy wymiaru skladek oraz kwot samych skladek wnoszonych przez niektore grupy ubezpieczonych.

Od 1 grudnia 2002 r. podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne bedzie stanowic kwota zadeklarowana, nie nizsza niz 1257,49 zl, tj. 60 proc. przecietnego wynagrodzenia (od 1 wrzesnia do 30 listopada bylo to 1237,17 zl).

Dotyczy to wylacznie osob prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza, tych, ktorzy z nimi wspolpracuja, oraz tworcow i artystow, a takze osob wykonujacych wolny zawod (w rozumieniu przepisow o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne), w szczegolnosci: lekarzy wszystkich specjalnosci, technikow dentystycznych, felczerow, poloznych, pielegniarek, prawnikow, ekonomistow, inzynierow, architektow, technikow budowlanych, geodetow, rzecznikow patentowych, tlumaczy oraz ksiegowych.

Za grudzien podstawa wymiaru skladek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla wymienionych osob nie moze przekraczac miesiecznie kwoty 5239,53 zl, czyli 250 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia (poprzednio - 5154,88 zl).

Skladka na ubezpieczenie spoleczne tych osob za grudzien 2002 r. nie moze byc nizsza od kwoty:

- na ubezpieczenie emerytalne - 245,46 zl (19,52 proc.);

- na ubezpieczenie rentowe - 163,47 zl (13 proc.);

- na ubezpieczenie chorobowe - 30,81 zl (2,4 proc.);

- na ubezpieczenie wypadkowe - 20,37 zl (1,62 proc.).

Skladka na ubezpieczenie zdrowotne tych osob nie moze byc nizsza od kwoty 97,46 zl (7,75 proc.).

Nie zmienila sie wysokosc skladek na Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych (0,08 proc.) i na Fundusz Pracy (2,45 proc.).

* Patrz tez: WSKAZNIKI FINANSOWO-KSIEGOWE

LOKALE SOCJALNE

Spoldzielnie bez odszkodowania

Pozbawienie spoldzielni mieszkaniowych mozliwosci zadania odszkodowania od gminy zwlekajacej z dostarczeniem lokalu socjalnego moze spowodowac, ze wyroki orzekajace eksmisje z lokalu spoldzielczego nie beda w praktyce egzekwowane - twierdzi Stanislaw Trociuk, zastepca rzecznika praw obywatelskich. W pismie do prezesa Urzedu Mieszkalnictwa twierdzi, ze powoduja to przepisy ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorow. Okresla ona m.in. kategorie osob, wobec ktorych w wyroku orzekajacym eksmisje sad musi orzec o uprawnieniu do lokalu socjalnego. Ale poniewaz gminy przewaznie nie dostarczaja takich lokali, osoby z takimi wyrokami zajmuja nadal dotychczasowe mieszkania, m.in. spoldzielcze. Spoldzielnie nie moga zas zadac od gmin odszkodowania, przyslugujacego wszystkim innym wlascicielom lokali. Na przeszkodzie stoja przepisy. Pozbawiaja one spoldzielnie jakiegokolwiek wplywu na termin dostarczenia przez gmine lokali socjalnych.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Pielegniarki nie otrzymuja pensji

W wielu szpitalach pielegniarki i polozne nie otrzymuja wynagrodzenia od ponad trzech miesiecy. Jednoczesnie pracodawcy nie przestrzegaja przepisow, zapewniajacych minimalne normy zatrudnienia pielegniarek i polozonych w zakladach opieki zdrowotnej. Zagraza to bezpieczenstwu pacjentow. Nie maja takze wlasciwej opieki lekarskiej i pielegniarskiej mieszkancy domow pomocy spolecznej, w tym niepelnosprawne dzieci. Interwencje Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych w Ministerstwie Zdrowia okazaly sie bezskuteczne - pisze rzecznik praw obywatelskich do ministra zdrowia. Samorzad pielegniarski sygnalizuje rowniez: niskie stawki w kontraktach kas chorych na swiadczenia zdrowotne, zmniejszanie liczby lozek w trakcie restrukturyzacji szpitali, a takze niezapewnianie opieki dlugoterminowej i paliatywnej, ograniczanie dotychczasowej koncepcji kompleksowej opieki zdrowotnej, dramat szkolnictwa zawodowego. Rzecznik postuluje uregulowanie legislacyjne chociazby czesci tych spraw w przygotowywanej ustawie o Narodowym Funduszu Zdrowia.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

KOMUNIKAT ZUS

Kwoty graniczne dla emerytow

W zwiazku ze zmiana wysokosci przecietnego wynagrodzenia, ktore w III kwartale wynioslo 2095,81 zl (w II kwartale - 2061,95 zl), od 1 grudnia zmieniaja sie dopuszczalne kwoty przychodow osiaganych przez emerytow i rencistow, ktorzy nie osiagneli ustawowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat - kobiety, i 65 lat - mezczyzni.

Emeryt i rencista, aby nie stracic czesci swiadczen, bedzie mogl zarobic nie wiecej niz 1467,10 zl miesiecznie (czyli 70 proc. przecietnego wynagrodzenia).

Osiagniecie przychodu w wysokosci przekraczajacej kwote 1467,10, ale nie wyzszej niz 2724,60 zl (130 proc. przecietnego wynagrodzenia), spowoduje zmniejszenie emerytury lub renty.

Prawo do swiadczenia zostanie zawieszone, jesli emeryt lub rencista zarobi wiecej niz 2724,60 zl.

Pomoc dla rodzin zastepczych

Dzis (19 listopada) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy wniosek rzecznika praw obywatelskich o kontrole kilku przepisow ustawy o pomocy spolecznej zawierajacych zasady finansowania rodzin zastepczych. R.p.o. zakwestionowal przede wszystkim przepis nakladajacy na rodzine zastepcza stale obciazenie o charakterze obowiazku alimentacyjnego w drodze decyzji administracyjnej, a nie w wyniku orzeczenia sadu. Uwaza, ze nieprawidlowe jest rowniez roznicowanie ze wzgledu na stan zdrowia i stopien rozwoju pomocy pienieznej udzielanej dzieciom w rodzinach zastepczych. Narusza to zasady konwencji o prawach dziecka ratyfikowanej przez Polske - zauwaza rzecznik - ktora okresla minimalny standard ochrony praw dzieci wymagajacych ze wzgledu na swoj stan zdrowia zwiekszonej pomocy panstwa. Zaskarzyl tez przepisy roznicujace pomoc dla wychowankow rodzin zastepczych w stosunku do doswiadczajacych innych form opieki. Rzecznik uwaza, ze narusza to zasade rownego traktowania przez prawo.

Vademecum Rzeczpospolitej

"Pomoc publiczna dla przedsiebiorcow" - Czesc 2

Ukaze sie w kioskach wraz ze srodowa "Rzeczpospolita", 20 listopada. W nim m.in.: jakie obowiazki ma beneficjent pomocy, pod jakimi warunkami dostanie pomoc regionalna, a pod jakimi - dorazna, na co moga liczyc mali i sredni przedsiebiorcy, odpowiedzi na pytania czytelnikow, wiele wzorow i tabelek, a takze niektore akty wykonawcze do ustawy o pomocy publicznej.

W wydaniu internetowym pojawi sie w czwartek

DYZUR W REDAKCJI: SRODA, 20 LISTOPADA

Jak chorowac w przyszlym roku

Niebawem zaczna obowiazywac dwa zmienione przepisy art. 92 kodeksu pracy, dotyczace wynagrodzenia za chorobe. Wywoluja one mnostwo watpliwosci. Czytelnicy maja okazje wyjasnic je podczas telefonicznego dyzuru eksperta pod warszawskim numerem 625-61-37 w srode, 20 listopada, w godz. od 9.00 do 11.00.

Na pytania odpowie KRYSTYNA TYMOREK, radca prawny w Departamencie Ubezpieczen Spolecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej.

Pytania mozna rowniez kierowac na warszawski numer faksu: 653-00-07, lub e-mailem: renata.majewska@rp.pl.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Z rzadka choroba tylko prywatnie

W przygotowywanej ustawie o Narodowym Funduszu Zdrowia trzeba zapewnic dostep ubezpieczonych do rzadkich swiadczen zdrowotnych - zaapelowal rzecznik praw obywatelskich do ministra zdrowia. Obecnie wielu lekarzy wyspecjalizowanych w leczeniu takich schorzen rezygnuje z pracy w publicznych zakladach opieki zdrowotnej, przechodzac do prywatnych przychodni lub zakladajac indywidualne praktyki. W ich ocenie powodem sa zdecydowanie za niskie stawki za takie swiadczenia, placone przez kasy chorych. W efekcie jednak ludzie cierpiacy na rzadkie choroby, dotykajace najczesciej dzieci i osoby niepelnosprawne, nie moga uzyskac pomocy leczniczej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to sytuacja nieprawidlowa, ktorej nie sposob zaakceptowac.

Pracodawcy o ukladach zbiorowych

Dzis (18 listopada) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywatnych, ktora ma zastrzezenia do kilku przepisow kodeksu pracy regulujacych kwestie zwiazane z ukladami zbiorowymi pracy.

Kwestionuje przede wszystkim przepis, ktory gwarantuje, ze w razie rozwiazania ukladu do czasu wejscia w zycie nowego stosuje sie postanowienia dotychczasowego. Pracodawcy uwazaja, ze przepis ten uniemozliwia jednostronne wyjscie ze zobowiazan ukladowych, czyni uklad zobowiazaniem wieczystym, a przez to narusza konstytucyjna zasade dobrowolnosci rokowan zbiorowych, zapisana takze w ratyfikowanych przez Polske miedzynarodowych konwencjach pracy.

Ocenie TK pracodawcy poddaja takze normy przypisujace zdolnosc ukladowa wylacznie organizacjom stopnia podstawowego. Ograniczaja one bowiem mozliwosci negocjowania i zawierania ponadzakladowych ukladow przez federacje i konfederacje. A to jest sprzeczne z zasada wolnosci zwiazkowej. Kolejny zarzut dotyczy przepisu, ktory do rozporzadzenia wlasciwego ministra odsyla unormowanie dotyczace rozszerzania na inne podmioty ukladu zbiorowego pracy. Jest to, zdaniem pracodawcow, naruszenie konstytucyjnych zasad ustanawiania delegacji ustawowych, bo trudno uznac, ze generalizacja ukladu zbiorowego ma na celu realizacje ustawy.

O UNII EUROPEJSKIEJ NA MIGI

Rzecznik praw obywatelskich uwaza, ze trzeba podjac dzialania umozliwiajace osobom z niepelnosprawnoscia sluchowa dostep do telewizyjnej kampanii informacyjnej w sprawie przystapienia Polski do Unii Europejskiej. Na razie jest ona niedostepna dla osob gluchych, poniewaz informacje nie sa przekazywane w jezyku migowym. Nie powinno sie pomijac takich osob przy informowaniu spoleczenstwa o skutkach przystapienia do Unii - pisze rzecznik praw obywatelskich do pelnomocnika rzadu ds. informacji europejskiej.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Przestroga przed chaosem w ochronie zdrowia

Tempo i tryb prac sejmowych nad projektem ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia niepokoja prof. Andrzeja Zolla, szczegolnie brak merytorycznej dyskusji nad projektem i pomijanie stanowisk ekspertow oraz przedstawicieli opozycji. Uwaza on, ze projekt budzi zastrzezenia nie tylko merytoryczne, ale i prawne, a wiec wymaga szczegolowego dopracowania, aby nie powielal dotychczasowych bledow systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jego zdaniem istnieje obawa, ze pospieszne uchwalenia tak waznej ustawy spowoduje dezorganizacje i chaos podobny do tego z 1999 r., a w efekcie niezadowolenie wszystkich uzytkownikow systemu. Rzecznik praw obywatelskich zwrocil sie wiec do marszalka Sejmu Marka Borowskiego o wyeliminowanie zagrozen zwiazanych z trybem dotychczasowych prac nad ustawa.

LIMITY ULG MIESZKANIOWYCH

Cena 1 mkw. powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego za III kwartal 2002 r. wynosila 2484 zl. Jest to ustalony przez prezesa GUS wskaznik wyznaczajacy w 2003 r. wysokosci premii gwarancyjnych od wkladow oszczednosciowych na ksiazeczkach mieszkaniowych. Od niego zaleza takze limity podatkowych ulg mieszkaniowych - tzw. duzej budowlanej, na oszczedzanie w kasie mieszkaniowej oraz na remont i modernizacje. Dwie pierwsze od 1 stycznia 2002 r. nie obowiazuja, ale osoby kontynuujace rozpoczete przed ta data inwestycje i oszczedzanie w kasach nadal moga z nich korzystac.

Poniewaz wskaznik jest nizszy od przyjetego na 2002 r., limity tych ulg pozostana w 2003 r. bez zmian. Natomiast limity ulgi remontowej beda wyznaczone na lata 2003-2005 wedle ceny 1 mkw. powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego za III kwartal 2001 r. Wynosila ona 2700 zl.

Oznacza to, ze maksymalne odliczenia od podatku w ramach tej ulgi beda w tych latach nastepujace:

 • na remont i modernizacje budynku mieszkalnego oraz wplaty na wyodrebniony fundusz remontowy wspolnoty lub spoldzielni mieszkaniowej - 5670 zl,
 • z racji takiej samej inwestycji w mieszkaniu - 4725 zl,
 • dodatkowo, jezeli jednoczesnie remontuje sie i modernizuje instalacje gazowa - odliczenie w kwocie 945 zl.

Z ulgi tej bedzie mozna korzystac, jesli kwota wydatkow na remont i modernizacje przekroczy lacznie minimalny prog 567 zl. I.L.

POSLOWIE PROPONUJA

Wysokie gratyfikacje wylaczyc z kosztow

Wydatki na wynagrodzenia i nagrody - z wyjatkiem wyplat z zysku - a takze gratyfikacje w pieniadzu i w innej formie, ktorych laczna wartosc miesiecznie na zatrudnionego przekracza 12-krotnosc przecietnego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw za poprzedni roku, nie powinny byc dla firmy kosztem uzyskania przychodow. Tak uwazaja poslowie PSL, ktorzy skierowali do laski marszalkowskiej projekt nowelizacji ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osob prawnych, proponujacy te innowacje. Jej pierwsze czytanie przewidziano na obecnym posiedzeniu Sejmu. Bylby to rodzaj sankcji, ktora mialaby zniechecac duze firmy (takie glownie sa objete podatkiem dochodowym od osob prawnych) do takich wysokich wydatkow na rzecz przede wszystkim czlonkow zarzadow i rad nadzorczych. Maksymalna kwota wynagrodzenia lub nagrody w razie uchwalenia projektowanej ustawy wynosilaby nie wiecej niz 26.400 zl. Proponuje sie, by zmiana ta weszla w zycie 1 stycznia 2003 r. I.L.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Egzamin pana i jego psa

Pawel Jaros, rzecznik praw dziecka, zwrocil sie do Krzysztofa Janika, ministra spraw wewnetrznych i administracji, o legislacyjna interwencje majaca na celu zminimalizowanie zagrozen ze strony psow ras uznanych za agresywne. Rzecznik wraca do tragicznych wydarzen sprzed kilku dni. - Wymagania wobec warunkow, w jakich trzymane sa psy, musza przede wszystkim uwzgledniac bezpieczenstwo publiczne, w tym szczegolnie bezpieczenstwo dzieci - pisze. Uwaza, ze trzymanie takich psow w miejscach zamieszkanych przez wiecej osob stwarza dla nich i ich sasiadow zagrozenie.

- Zdarza sie, ze wlasciciel nie wie, jak postepowac z psem rasy uznawanej za agresywna, dlatego tez obaj powinni przechodzic specjalne szkolenie zakonczone egzaminem - uwaza rzecznik. A moze zasadne beda takze obowiazkowe badania (testy) psychologiczne dla wlascicieli psow agresywnych.

Ustawa o ochronie zwierzat wprawdzie mowi o zezwoleniu i jego cofnieciu w wypadku trzymania psa w warunkach stanowiacych zagrozenie dla ludzi, lecz takich warunkow nie okresla. Ich sprecyzowanie - wedlug rzecznika - jest konieczne.

DYZUR EKSPERTA

Zmiany w prawie pracy tuz-tuz

W czwartek, 14 listopada, watpliwosci czytelnikow na temat zmian w prawie pracy, obowiazujacych od 29 listopada tego roku i od 1 stycznia 2003 r., wyjasnia zaproszeni eksperci. Czytelnicy moga wiec pytac m.in. o przewidywana mozliwosc zawieszania przepisow prawa pracy, ograniczenie liczby dni choroby, za ktore placi pracodawca, o umowy na zastepstwo, urlopy na krotka niedyspozycje, tansze nadgodziny. Pod warszawskim numerem 625-61-37 dyzurowac beda w godz. od 9.30 do 11.30. IWONA IGNATOWSKA-JAROSZEWSKA, dyrektor dzialu prawnego w firmie SEKA SA, oraz BARTLOMIEJ RACZKOWSKI, partner kierujacy dzialem prawa pracy w Kancelarii Soltysinski Kawecki & Szlezak.

Pytania mozna rowniez przesylac faksem: 653-00-07,

oraz e-mailem: renata.majewska@rp.pl.

Zaznaczamy, ze odrebny dyzur poswiecimy zmianom dotyczacym funduszu socjalnego.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Rodzice, pilnujcie dzieci

Pawel Jaros, rzecznik praw dziecka, apeluje do rodzicow, opiekunow dzieci i wlascicieli zwierzat o odpowiedzialnosc. Powod? Ostatnie tragiczne wydarzenia w Redzie pod Gdynia pokazuja, jak wiele zalezy od rozwagi i odpowiedzialnosci nas wszystkich - pisze rzecznik. I namawia do niej nie tylko wlascicieli zwierzat ale i rodzicow i opiekunow. To oni bowiem powinni wiedziec, gdzie jest ich dziecko i czy ma wlasciwa opieke. A niebezpieczenstwo moze czyhac w kazdym miejscu i o kazdej porze. Z drugiej strony obiecuje wystapienie do szefa MSWiA w sprawie zaostrzenia przepisow wykonawczych do ustawy o ochronie zwierzat, kladac nacisk na szczegolne kwalifikacje wlascicieli psow ras agresywnych oraz warunki, w jakich maja one przebywac.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Nieprawdziwe dane w metryce

Dzis (12 listopada) TK rozpatrzy skarge konstytucyjna obywatela, ktory uwaza, ze przepisy prawa o aktach stanu cywilnego sa sprzeczne z normami konstytucji.

Spor toczy sie o dane w metryce dziecka, ktore Krzysztof T., jego biologiczny ojciec, uznal za swoje, choc zostalo poczete przed rozwiazaniem poprzedniego malzenstwa matki. Syn urodzil sie ok. 300 dni po jej rozwodzie, a sad rejonowy orzekl, ze byly maz nie jest jego ojcem. Jednak w akcie urodzenia dziecka figuruja jego dane, obok wzmianki o uznaniu dziecka przez Krzysztofa T.

Biologiczny ojciec wystapil wiec do sadu o usuniecie z aktu urodzenia dziecka zapisow dotyczacych pierwszego meza matki, ktore uznane zostaly sadownie za niezgodne z prawda. Ale sady - z apelacyjnym wlacznie - oddalily wniosek. Wlasnie z powodu przepisow prawa o aktach stanu cywilnego przewidujacych, ze w razie zmian, ktore zachodza juz po sporzadzeniu aktu urodzenia, dokonuje sie jedynie wzmianki w aktach, pozostawiajac tam nieaktualne juz informacje. Krzysztof T. twierdzi w swojej skardze, ze jest to niezgodne z art. 51 konstytucji, ktory zakazuje wladzom publicznym pozyskiwania, gromadzenia i udostepniania innych informacji o obywatelach niz niezbedne w panstwie prawa i kaze respektowac prawo do sprostowania oraz usuniecia z dokumentow informacji nieprawdziwych, niepelnych lub zebranych w sposob sprzeczny z ustawa.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Zbyt wiele informacji w operatach

Rzecznik praw obywatelskich zaskarzyl do Trybunalu Konstytucyjnego § 36 ust. 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z 1998 r. w sprawie szczegolowych zasad wyceny nieruchomosci oraz zasad i trybu sporzadzania operatu szacunkowego. Naklada on na rzeczoznawcow majatkowych obowiazek ujawniania w sporzadzanych przez nich wyciagach z operatow zbyt wielu informacji o samych nieruchomosciach oraz o ich wlascicielach.

W opinii rzecznika ustawa o gospodarce nieruchomosciami nie upowaznila RM do okreslenia tresci wyciagu z operatu szacunkowego. W konsekwencji - stwierdza rzecznik we wniosku do TK - Rada Ministrow nie miala do tego kompetencji. Wykraczajac poza dane jej upowaznienie ustawowe, naruszyla ustawe o gospodarce nieruchomosciami oraz art. 92 ust. 1 konstytucji, okreslajacy, jakim standardom ma odpowiadac akt wykonawczy.

PRAWA CZLOWIEKA I CZLONKOSTWO W UE

Nie wystarczy ratyfikowac konwencje

Nie sama ratyfikacja europejskiej konwencji o ochronie praw czlowieka, ale jej wdrozenie i stosowanie jest najwazniejsze dla przestrzegania standardow panstwa prawa - oto opinie uczestnikow konferencji "Prawa czlowieka i czlonkostwo w UE - wspolne doswiadczenia", ktora od wczoraj odbywa sie w Warszawie. Organizuje ja Ministerstwo Sprawiedliwosci wspolnie z urzedem Brytyjskiego Lorda Kanclerza, ktory jest zwierzchnikiem tamtejszego wymiaru sprawiedliwosci.

- Prawa czlowieka byly katalizatorem przemian, ktorych kulminacja bylo powstanie "Solidarnosci", obrady okraglego stolu w Polsce oraz upadek muru berlinskiego. Dokonany wtedy wybor polityczny byl najlepszym potwierdzeniem nie tylko znaczenia praw czlowieka, ale takze potencjalu spolecznej aktywnosci, ktore moga one wyzwalac - mowil Sylweriusz Krolak, wiceminister sprawiedliwosci. (PAP)

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Zapomniano o niepelnosprawnych

Pawel Jaros, rzecznik praw dziecka, otrzymal wlasnie od Krystyny Lybackiej, minister edukacji narodowej i sportu, projekt zmian w ustawie o systemie oswiaty. Z przykroscia stwierdzam, ze brakuje w nim bardzo waznej kwestii - pisze rzecznik. Nie zapewniono niepelnosprawnym uczniom szkol ponadgimnazjalnych, ktorzy nie moga korzystac z publicznych i ogolnodostepnych srodkow komunikacji, bezplatnego transportu i opieki na czas przewozu do i ze szkoly i nie wskazano, kto ma byc odpowiedzialny za realizacje tego obowiazku. Konstytucyjne prawo do powszechnego i rownego dostepu do edukacji w wypadku uczniow niepelnosprawnych wiaze sie z obowiazkiem stworzenia systemu pomocy i wsparcia tak, aby dzieci takie mialy dostep do oswiaty, nauki i innych form pomocy gwarantujacych im jak najwyzszy stopien zintegrowania ze spoleczenstwem oraz poziom rozwoju - przypomina rzecznik i prosi minister o uwzglednienie tego problemu w projekcie.

DYZUR TELEFONICZNY W REDAKCJI

Jak bedziemy rozliczac sie z fiskusem w 2003 r.

Od 1 stycznia 2003 r. wejda w zycie liczne zmiany w podatku od dochodow osobistych. Dotyczy to zarowno podatku placonego na zasadach ogolnych - wedle stawek 19, 30 i 40 proc., jak i podatkowych ryczaltow, zwlaszcza dla przedsiebiorcow, ludzi wolnych zawodow i czerpiacych dochody z najmu i dzierzawy.

Wyjasnien na temat nowych przepisow przy redakcyjnym telefonie: 625-61-37, w godz. od 9.30 -11.30 udzielac beda specjalisci z Ministerstwa Finansow:

 • 8 listopada, w piatek, dla prowadzacych wlasna dzialalnosc zarobkowa - Adam Zawadka i Miroslaw Wojciechowski,
 • 12 listopada, we wtorek, dla pozostalych podatnikow - Aldona Migza-Rawska i Monika Cackowska-Kiwior.

Pytania mozna przesylac rowniez faksem: 653-00-07,

lub e-mailem: i.lewandowska@rp.pl.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Kontrola wbrew prawu

Pawla Jarosa, rzecznika praw dziecka, niepokoi, ze sklepowi ochroniarze rewiduja osoby niepelnoletnie. Pisze w tej sprawie do Krzysztofa Janika, szefa MSWiA. - Na takie zachowanie nie zezwala ustawa o ochronie osob i mienia.

Zgodnie z nia ochroniarz nie ma w ogole prawa do kontroli osobistej klienta sklepu. Moze go jedynie prosic o pokazanie, co ma w torbie - argumentuje rzecznik. Mimo zakazu wielu pracownikow ochrony pozwala sobie na rewizje, i to takze w stosunku do dzieci. Jaros zapewnia, ze nie odrzuca calkiem mozliwosci dokonywania kontroli osobistej przez pracownika firmy ochroniarskiej, ale musi sie ona odbywac wedlug precyzyjnie okreslonych regul, ktore uwzgledniaja fakt, ze kontrolowanym jest dziecko. Dzieci bowiem wymagaja specjalnego traktowania i ochrony nie tylko ze strony rodzicow, ale i panstwa. Jarosa niepokoi takze to, w jaki sposob kwestia dzieci bedzie rozwiazana w przygotowywanym wlasnie w MSWiA projekcie nowelizacji ustawy o ochronie osob i mienia.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

20 listopada abolicja i deklaracje na wokandzie

20 listopada Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy wniosek prezydenta o prewencyjna kontrole przepisow o abolicji podatkowej i deklaracjach majatkowych. Sprawa rozpatrywana bedzie w pelnym skladzie, z dwiema sprawozdawczyniami. Beda nimi Ewa Letowska i Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.

Uchwalone 26 wrzesnia 2002 r. zmiany do ordynacji podatkowej oraz do kodeksu karnego skarbowego wprowadzily dwie budzace wiele watpliwosci i kontrowersji instytucje: abolicje podatkowa oraz deklaracje majatkowe. Pierwsza z nich polega na mozliwosci skorzystania przez podatnika ze zryczaltowanego, jednorazowego podatku wedlug stawki 12 proc. od dochodow bez pokrycia w ujawnionych zrodlach; nieskorzystanie z tej mozliwosci spowoduje opodatkowanie takich dochodow stawka 75 proc. Deklaracja majatkowa to nowe obciazenie obywateli polegajace na jednorazowym okresleniu wartosci wlasnego majatku oraz aktualizowaniu go coroczne w razie przyrostu przekraczajacego 100 tys. zl.

Rozwiazanie wzbudzily nie tylko gorace dyskusje i emocje spoleczne, ale takze watpliwosci natury konstytucyjnej. Zarzuca sie im naruszenie zasady rownosci wobec prawa i uprzywilejowanie nierzetelnych podatnikow, a drugiej kwestii - przekroczenie dopuszczalnej w panstwie prawa ingerencji w sfere informacji o obywatelu. Z tych powodow prezydent przed podpisaniem ustawy zwrocil sie do TK o rozstrzygniecie zglaszanych watpliwosci.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Dochod i przychod emeryta mundurowego

Dzis (5 listopada) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy pytanie prawne olsztynskiego Sadu Okregowego - Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych dotyczace zmiany zasad zarobkowania emerytow mundurowych, ktore wprowadzono w grudniu 2000 r. z moca wsteczna od 1 stycznia tego roku. SO oczekuje odpowiedzi, czy takie dzialanie ustawodawcy jest zgodne z zasadami demokratycznego panstwa prawa, tj. z art. 2 konstytucji. Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych wprowadzila niekorzystne dla zarobkujacych emerytow i rencistow mundurowych pojecie "przychod z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek", od ktorego zalezy uszczuplenie pobieranych swiadczen. W pojeciu tym miesci sie uzyskany przychod brutto, pomniejszony jedynie o zaplacone skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a nie faktyczny dochod osiagniety przez emeryta lub renciste. O tych zmianach informowal Dziennik Ustaw z 31 grudnia 2000 r., ktory do zainteresowanych dotarl w terminie znacznie pozniejszym. SO uwaza, ze nalozenie na obywatela niespodziewanych ciezarow finansowych z moca wsteczna nie spelnia standardow panstwa prawa przez brak vacatio legis i nieposzanowanie praw slusznie nabytych.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Konkurs bez stanowiska

Rzecznik praw obywatelskich widzi potrzebe wprowadzenia przepisu nakladajacego na kierownikow zakladow opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji obowiazek nawiazania stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko m.in. ordynatora. Przepisy rozporzadzenia z 1998 r. w sprawie zakladow opieki zdrowotnej MSWiA dopuszczaja mozliwosc nienawiazania stosunku pracy z wybranym kandydatem, w zwiazku z czym przeprowadza sie kolejny konkurs. Kiedy sytuacja sie powtorzy, kierownik zakladu opieki zdrowotnej moze powolac nowa komisje konkursowa. W pismie do ministra spraw wewnetrznych i administracji rzecznik podkresla, iz rezultatem wygrania konkursu przez okreslonego kandydata powinien byc obowiazek nawiazania okreslonego stosunku prawnego. Inaczej przeprowadzenie konkursu nie sluzyloby jego celowi, a nowe konkursy mozna by rozpisywac do momentu, az wygra odpowiedni, co nie znaczy, ze najlepszy kandydat.

PROCEDURA

Sad sie spoznia, pelnomocnik wychodzi

Jedna z przyczyn niewaznosci postepowania sadowego jest wskazana w art. 379 pkt 5 kodeksu postepowania cywilnego sytuacja, gdy strona zostala pozbawiona moznosci obrony swych praw. W orzeczeniu z 27 lutego 2002 r. Sad Najwyzszy stwierdzil, ze wydanie przez sad wyroku pomimo opuszczenia sali rozpraw przez pelnomocnika, ktorego wniosek o odroczenie rozprawy rozpoczetej ze znacznym opoznieniem nie zostal uwzgledniony, nie uzasadnia zarzutu, iz postepowanie bylo niewazne. Niewaznosc postepowania jest tak powaznym uchybieniem, ze sad II instancji, ktory rozpatruje apelacje tylko w granicach zlozonych zarzutow, a Sad Najwyzszy - kasacje w granicach zaskarzenia, musza z urzedu, czyli z wlasnej inicjatywy, brac pod uwage taka ewentualnosc (sygn. III CKN 875/99).

Nieuczciwa konkurencja

Podmiotem, ktoremu sluzy ochrona przewidziana w art. 5 w zwiazku z art. 18 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211), jest przedsiebiorca uzywajacy jako pierwszy nazwy na oznaczenie przedsiebiorstwa. Takie wyjasnienie zawiera wyrok Sadu Najwyzszego z 26 marca 2002 r.

W powolanym przez SN art. 5 ustawy z 1993 r. zapisano, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa, ktore moze wprowadzic klientow w blad co do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy, godla, skrotu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wczesniej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiebiorstwa. W art. 18 tej ustawy wskazano, jakie zadania moze zglosic przedsiebiorca, ktorego interes zostal przez takie dzialania zagrozony albo naruszony (chodzi m.in. o zaniechanie niedozwolonych dzialan, usuniecie ich skutkow, naprawienie na na zasadach ogolnych wyrzadzonej szkody, zlozenie przez konkurenta jednokrotnego albo wielokrotnego oswiadczenia okreslonej tresci). Z takim zadaniem moze on przeciwko nieuczciwemu konkurentowi wystapic do sadu. Ten zas na wniosek zadajacego ochrony moze m.in. zadecydowac o losie wyrobow, ich opakowan, materialow reklamowych i innych przedmiotow zwiazanych bezposrednio z dopuszczeniem sie czynu nieuczciwej konkurencji. W swym werdykcie sad moze zwlaszcza nakazac ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania (sygn. III CKN 777/00).

NIERUCHOMOSCI

Zwrot wywlaszczonego tylko na zadanie wlasciciela albo spadkobiercy

Poprzedni wlasciciel lub jego spadkobierca moga zadac zwrotu czesci wywlaszczonej nieruchomosci lub jego czesci, jezeli stala sie ona zbedna na cel okreslony w decyzji o wywlaszczeniu. Takie uprawnienie daje im art. 136 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.). O zwrot wystepuje sie do starosty, jako wykonujacego zadania z zakresu administracji rzadowej. W postanowieniu z 27 lutego 2002 r. Sad Najwyzszy stwierdzil, ze uprawnienie to, przyslugujace wskazanym osobom, nie moze byc przeniesione na osobe trzecia w drodze czynnosci prawnej (np. sprzedane, darowane) (sygn. III CKN 520/00).

PATRZ: Spis za pazdziernik 2002

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.