Maj 2002:


JUZ OBOWIAZUJA

31 maja:

POLICJA

 • zmodyfikowany 26 marca 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z 26 marca 1996 r. o warunkach i sposobie postepowania przy uzyciu broni palnej przez policjantow. Otoz ust. 1 tego paragrafu (przed uzyciem broni nakazuje najpierw krzyknac "policja", potem "stoj, bo strzelam" i nastepnie oddac strzal ostrzegawczy w gore) nie stosuje sie, gdy z zachowania osoby posiadajacej bron lub niebezpieczne narzedzie wynika, ze wszelka zwloka grozilaby bezposrednim niebezpieczenstwem dla zycia lub zdrowia ludzkiego (Dz. U. nr 57, poz. 518)
 • drugie rozporzadzenie tego ministra mowi o wysokosci i warunkach przyznawania policjantom rownowaznika pienieznego za umundurowanie (Dz. U. nr 57, poz. 525)

BIURO OCHRONY RZADU

 • rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie trybu wykonywania czynnosci przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu oraz korzystania przez nich z pomocy innych podmiotow (Dz. U. nr 57, poz. 519)

INSPEKCJA HANDLOWA

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow o trybie pobierania i badania probek produktow przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 57, poz. 522); patrz tekst:"Ile zaplaci przedsiebiorca"

KONTROLA WETERYNARYJNA

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie formy i sposobu zgloszenia do weterynaryjnej kontroli granicznej; sa wzory weterynaryjnego swiadectwa przekroczenia granicy dla zwierzat i produktow (Dz. U. nr 57, poz. 523); patrz tekst: "Faksem do lekarza"
 • drugie rozporzadzenie tego ministra tez dotyczy weterynaryjnej kontroli granicznej, tyle ze w skladach celnych lub w wolnych obszarach celnych i skladach wolnoclowych (Dz. U. nr 57, poz. 524); patrz tekst: "Faksem do lekarza"

BEZPIECZENSTWO MORSKIE

 • plan ladowania ziarna luzem przez statek o polskiej przynaleznosci zatwierdza, na wniosek armatora lub stoczni, Polski Rejestr Statkow SA, z siedziba w Gdansku. Na podstawie zatwierdzonego planu PRS wydaje, na wniosek armatora lub stoczni, dokument uprawnienia do przewozu ziarna - wynika z rozporzadzenia ministra infrastruktury (Dz. U. nr 63, poz. 574)

AGENCJE

 • 31 maja likwiduje sie Fundacje "Polska Agencja Rozwoju Regionalnego", jej zadania przejmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. nr 66, poz. 596).

30 maja:

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

AGENCJE

 • rozporzadzenia Rady Ministrow okreslajace zasady i tryb sprawowania nadzoru nad Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie obslugi i gospodarowania srodkami pochodzacymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi srodkami publicznymi przeznaczonymi na wspolfinansowanie zadan przewidzianych w programie SAPARD (Dz. U. nr 56, poz. 500)

CLO

 • Rada Ministrow ustanowila do 31 grudnia 2002 r. kontyngenty taryfowe wartosciowe na przywoz dla przemyslu elektronicznego niektorych artykulow chemicznych i komponentow oraz niektorych maszyn i urzadzen (Dz. U. nr 56, poz. 501 i 502)

ZIEMNIAKI I SKROBIA

 • 66 zl za tone wynosi doplata kompensacyjna do produkcji skrobi z ziemniakow dostarczanych na podstawie umowy o dostawe ziemniakow; jest wyplacana producentowi skrobi w ciagu 30 dni od dnia zlozenia przez niego wniosku do Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. nr 56, poz. 503)
 • z kolei wysokosc platnosci kompensacyjnych dla plantatorow dostarczajacych ziemniaki na podstawie umowy o dostawe wynosi 96 zl za tone skrobi zawartej w ziemniakach; wyplata jak wyzej, tyle ze w terminie 45 dni od zlozenia wniosku (Dz. U. nr 56, poz. 504)

RZECZNICY PATENTOWI

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na liste, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantow rzecznikowskich (Dz. U. nr 56, poz. 505)

OSWIATA

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu o warunkach prowadzenia dzialalnosci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoly i placowki (Dz. U. nr 56, poz. 506)

ZWIAZKI CHEMICZNE

 • akt wykonawczy do ustawy o wykonywaniu konwencji o zakazie prowadzenia badan, produkcji, skladowania i uzycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasow, czyli rozporzadzenie ministra gospodarki w sprawie danych, jakie powinny zawierac informacje o dzialalnosci z wykorzystaniem zwiazkow chemicznych i ich prekursorow (Dz. U. nr 56, poz. 507)

KULTURA

 • rozporzadzenie ministra kultury w sprawie spolecznej opieki nad zabytkami (Dz. U. nr 56, poz. 508)

WETERYNARYJNA KONTROLA

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okreslajace wymagania, jakie powinny spelniac przejscia graniczne, na ktorych bedzie dokonywana kontrola weterynaryjna (Dz. U. nr 56, poz. 509)

STRAZ GRANICZNA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o udzielaniu wyroznien funkcjonariuszom Strazy Granicznej (Dz. U. nr 56, poz. 510)

ODPADY

 • wzor dokumentu (przywozowego, wywozowego lub przewozowego) stosowanego w miedzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. nr 56, poz. 511)
 • na podstawie ustawy o odpadach minister srodowiska wprowadzil obowiazek skladania wniosku o wydanie zezwolenia na przewoz odpadow niebezpiecznych przez terytorium Polski; identyczny obowiazek dotyczy ich wywozu za granice; zalaczniki okreslaja wzory tych wnioskow (Dz. U. nr 56, poz. 513)

SANATORIA

 • zmienione 4 kwietnia rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie wysokosci czesciowej odplatnosci ubezpieczonego za koszty wyzywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (Dz. U. nr 56, poz. 514)

29 maja:

ORZEKANIE O NIEPELNOSPRAWNOSCI

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci, z wieloma zalacznikami (Dz. U. nr 66, poz. 604)

WOJSKO

 • postanowienie prezydenta RP o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Silach Rozdzielczo-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej (M. P. nr 20, poz. 348)

ZAMOWIENIA PUBLICZNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow precyzujace, ktorych przepisow ustawy o zamowieniach publicznych nie stosuje sie w postepowaniach o zamowienia publiczne prowadzonych na zasadach szczegolnych, np. w razie kleski zywiolowej (Dz. U. nr 55, poz. 475)

TEKSTYLIA I ODZIEZ

 • lista towarow tekstylnych i odziezowych wylaczonych spod dzialania ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektorych towarow tekstylnych i odziezowych (Dz. U. nr 55, poz. 477)

RZECZNICY PATENTOWI

 • prezes Rady Ministrow okreslil wzor listy rzecznikow patentowych (prowadzi ja Urzad Patentowy) oraz wzor legitymacji rzecznika patentowego (dotychczasowe legitymacje traca waznosc po uplywie 12 miesiecy liczonych od 29 maja). Od wniosku o wpis na liste placi sie 10 proc. najnizszego wynagrodzenia za prace (Dz. U. nr 55, poz. 478)

SZKOLNICTWO WYZSZE

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu o warunkach tworzenia filii lub wydzialu zamiejscowego uczelni (Dz. U. nr 55, poz. 479)
 • ten sam minister okreslil warunki, jakie powinna spelniac uczelnia, aby utworzyc i prowadzic kierunek studiow, oraz 102 nazwy kierunkow studiow (Dz. U. nr 55, poz. 480)

CLO

 • rozporzadzenie ministra finansow w sprawie zwolnienia od cla towarow przeznaczonych do dzialalnosci charytatywnej lub pomocy humanitarnej (Dz. U. nr 55, poz. 481); patrz tekst: "Preferencje dla importu na zbozny cel"

JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

 • Instytut Technologii Prozniowej 1 czerwca tego roku zostaje wlaczony do Przemyslowego Instytutu Elektroniki w Warszawie (Dz. U. nr 55, poz. 482)

TRANSPORT DROGOWY

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury o wprowadzeniu na zasadzie wzajemnosci oplaty wyrownawczej w stosunku do zagranicznych przedsiebiorcow wykonujacych miedzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na Ukrainie (Dz. U. nr 55, poz. 483); pisalismy o nim w "Rz" z 18-19 maja

PRZYMUSOWO ZATRUDNIANI

 • zmienione 15 kwietnia rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie organow wojskowych wlasciwych do wydawania zaswiadczen zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach i zakladach wydobywania rud uranu oraz trybu postepowania przed tymi organami (Dz. U. nr 55, poz. 484)

SPIRYTUS

 • nowy wykaz 71 srodkow dopuszczonych do skazania spirytusu, okreslajacy tez minimalna ilosc ich zastosowania (Dz. U. nr 55, poz. 485)

RYBOLOWSTWO MORSKIE

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil wielkosc tzw. nakladu polowowego floty (Dz. U. nr 55, poz. 486)
 • on tez ustanowil okresy lub wymiary ochronne dla ryb (Dz. U. nr 55, poz. 487)

TYTON

 • ten sam minister ustalil limit krajowy produkcji surowca tytoniowego w latach 2003-2005 na 55.000 ton rocznie (Dz. U. nr 55, poz. 488)

CHMIEL

 • z kolei w rozporzadzeniu z 7 maja 2001 r. (Dz. U. nr 80, poz. 864) okreslajacym rejony uprawy chmielu do rejonu wielkopolskiego dodal powiat poznanski (Dz. U. nr 55, poz. 489)

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o tworzeniu, przeksztalcaniu, likwidacji, organizacji, zarzadzaniu i kontroli zakladow opieki zdrowotnej dla osob pozbawionych wolnosci (Dz. U. nr 55, poz. 490); patrz tekst: "Zdrowie za kratkami"

STRAZ GRANICZNA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o dokumentowaniu prowadzonej przez Straz Graniczna kontroli operacyjnej oraz przechowywaniu i przekazywaniu wnioskow i zarzadzen, a takze przechowywaniu, przekazywaniu oraz przetwarzaniu i niszczeniu materialow uzyskanych podczas tej kontroli (Dz. U. nr 55, poz. 491)
 • drugie rozporzadzenie tego ministra dotyczy ekwiwalentu pienieznego za niewykorzystane przez funkcjonariusza SG urlopy wypoczynkowe (Dz. U. nr 55, poz. 492)

OCHRONA PRZYRODY

 • trzy rozporzadzenia ministra srodowiska w sprawie zasad sporzadzania projektu planu ochrony: dla parku narodowego; dla rezerwatu przyrody; dla parku krajobrazowego (Dz. U. nr 55, poz. 496-498)

PIELEGNIARKI I POLOZNE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia okreslajace standardy ksztalcenia pielegniarek i poloznych w szkolach wyzszych i wyzszych szkolach zawodowych (Dz. U. nr 55, poz. 499)

28 maja:

GIELDY TOWAROWE

 • po osiemnastomiesiecznym vacatio legis art. 26 ust. 2 ustawy z 26 pazdziernika 2000 r. o gieldach towarowych; zgodnie z nim od spolek prowadzacych gieldy pobiera sie oplate od kazdej transakcji zawieranej na gieldzie, w lacznej wysokosci nie wiekszej niz 0,015 proc. wartosci transakcji (Dz. U. nr 103, poz. 1099).

27 maja:

MONETY

 • wchodza do obiegu dwie monety nominalnej wartosci 10 zl i 100 zl, z wizerunkiem papieza Jana Pawla II (M. P. nr 19, poz. 337)

FINANSE PUBLICZNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okreslajace: stawki dotacji przedmiotowych na jednostke uslugi lub produktu dla roznych podmiotow wykonujacych zadania na rzecz rolnictwa; zasady i tryb ich udzielania oraz rozliczania. Dotacje sa udzielane w ramach kwot wydatkow budzetowych okreslonych w ustawie budzetowej na dany rok (Dz. U. nr 65, poz. 595).

25 maja:

CLO

 • nowe wykazy towarow rolnych: wylaczonych od stosowania oplaty celnej dodatkowej; wylaczonych od stosowania oplaty celnej dodatkowej w ramach kontyngentu taryfowego (Dz. U. nr 53, poz. 460)
 • dziesiec rozporzadzen Rady Ministrow ustanawiajacych kontyngenty taryfowe:

- na niektore maszyny i urzadzenia inwestycyjne dla przemyslu motoryzacyjnego,

- na niektore towary dla zakladow produkujacych czesci samochodowe,

- na niektore towary dla przemyslu motoryzacyjnego,

- na niektore towary do eksploatacji statkow morskich i jednostek zeglugi srodladowej,

- na niektore oleje techniczne dla potrzeb przemyslu chemicznego,

- na nasiona polskich odmian burakow cukrowych reprodukowanych za granica przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materialu siewnego,

- na niektore komponenty dla przemyslu telekomunikacyjnego,

- na niektore surowce do produkcji zywnosci dla osob bedacych na diecie bezglutenowej,

- na len dla potrzeb przemyslu tekstylnego,

- na towary dla przemyslu hutniczego (Dz. U. nr 53, poz. 461-470)

VAT

 • minister finansow zarzadzil zaniechanie poboru VAT do 31 grudnia 2002 r. z tytulu importu na rzecz Inspekcji Transportu Drogowego specjalistycznych pojazdow samochodowych przystosowanych do przeprowadzania kontroli samochodow wykonujacych transport drogowy (Dz. U. nr 58, poz. 534).

24 maja:

STATUTY

 • prezes Rady Ministrow nadal statut Glownemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej; w sklad Inspektoratu wchodza nastepujace komorki organizacyjne: Biuro Kontroli i Bezpieczenstwa Produktow, Biuro Prawne i Ochrony Konsumentow, Biuro Glownego Inspektora, a takze laboratoria kontrolno-analityczne Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 57, poz. 521).

23 maja:

MONETY

 • 27 maja wejda do obiegu dwie monety nominalnej wartosci 10 zl i 100 zl, z wizerunkiem papieza Jana Pawla II (M. P. nr 19, poz. 337)

GORNICTWO

 • zmienione 29 marca rozporzadzenie ministra gospodarki o dotacjach na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiebiorstwach gorniczych i robot gorniczych. Zgodnie z nowym przepisem ( 26 ust. 2 pkt 2), jezeli podmiot wykorzystal dotacje niezgodnie z przeznaczeniem lub pobral ja w nadmiernej wysokosci, to podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zaleglosci podatkowych na rachunek (...) "biezacy - subkonto dochodow budzetowych ministra wlasciwego do spraw gospodarki - jezeli zwrot nastepuje w nastepnym roku" (Dz. U. nr 50, poz. 452)

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

 • rozporzadzenie ministra finansow o trybie postepowania przy przechowywaniu i sprzedazy zajetych w postepowaniu egzekucyjnym broni, amunicji, materialow wybuchowych i innych przedmiotow, na ktorych posiadanie jest wymagane zezwolenie (Dz. U. nr 50, poz. 453)
 • podobna kwestie porusza drugie rozporzadzenie tego ministra, tyle ze dotyczy obowiazkow banku po otrzymaniu zawiadamiania o zajeciu wierzytelnosci z rachunku bankowego (Dz. U. nr 50, poz. 454).


22 maja:

CLO

PRAWO WODNE

 • rozporzadzenie ministra srodowiska, okreslajace: odcinki srodladowych drog wodnych, za korzystanie z ktorych trzeba placic (zalacznik podaje wykaz tych drog); jednostki organizacyjne uprawnione do pobierania tych naleznosci (regionalne zarzady gospodarki wodnej); wzor formularza "Informacja o korzystaniu ze srodladowych drog wodnych i liczbie sluzowan lub przejsc przez pochylnie (Dz. U. nr 55, poz. 494).

FINANSE PUBLICZNE

 • rozporzadzenie ministra finansow o zasadach, trybie i terminach opracowania materialow do projektu ustawy budzetowej na rok 2003 (Dz. U. nr 61, poz. 551).

21 maja:

ODPADY

 • miedzynarodowy obrot odpadami moze odbywac sie wylacznie na nastepujacych przejsciach granicznych: Barwinek i Chyzne (drogowe) i Muszyna (kolejowe) - na granicy ze Slowacja; Cieszyn-Boguszowice i Kudowa-Slone (drogowe) oraz Miedzylesie, Mieroszow i Zebrzydowice (kolejowe) - na granicy z Czechami; Gubinek, Jedrzychowice, Kolbaskowa i Olszyna (drogowe) oraz Kunowice (kolejowe) - na granicy z Niemcami; Bezledy (drogowe) i Braniewo (kolejowe) - na granicy z Rosja; Budzisko (drogowe) i Trakiszki (kolejowe) - na granicy z Litwa; Bobrowniki, Kukuryki i Kuznica (drogowe) oraz Terespol (kolejowe) - na granicy z Bialorusia; Dorohusk i Korczowa (drogowe) oraz Przemysl (kolejowe) - na granicy z Ukraina. Morskie przejscia: Gdansk, Gdynia, Kolobrzeg, Szczecin i Swinoujscie. Przejscia lotnicze: Gdansk-Rebiechowo, Krakow-Babice, Poznan-Lawica, Rzeszow-Jesionka, Warszawa-Okecie (Dz. U. nr 60, poz. 548).

20 maja:

WSPIERANIE INWESTYCJI

OBROT Z ZAGRANICA

 • na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy zatytulowanej "o obrocie z zagranica towarami, technologiami i uslugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa, a takze dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa" minister gospodarki okreslil wzor weryfikacji dostawy oraz sposob ewidencjonowania wydanych certyfikatow (Dz. U. nr 59, poz. 545)

17 maja:

SEDZIOWIE

 • rozporzadzenie prezydenta RP o stawkach podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sedziow sadow powszechnych i asesorow sadowych oraz stawkach dodatku funkcyjnego sedziow; ma ono zastosowanie od 1 pazdziernika 2001 r. (Dz. U. nr 58, poz. 529)

MINISTROWIE

 • prezes Rady Ministrow doprecyzowal zakres dzialania ministra spraw wewnetrznych i administracji (Dz. U. nr 58, poz. 533); patrz tekst nizej: "Minister moze wiecej"

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

 • po szesciomiesiecznym vacatio legis rozporzadzenie ministra gospodarki o bezpieczenstwie i higienie pracy przy produkcji wyrobow gumowych (Dz. U. z 2001 r. nr 131, poz. 1462); patrz tekst: "W firmach wielkich i calkiem malych"

WOLNY OBSZAR CELNY

 • rozporzadzenie ministra finansow w sprawie zmiany obszaru i osoby zarzadzajacego wolnym obszarem celnym w Gdansku; zarzadzajacym jest Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A. (Dz. U. nr 47, poz. 439)

PRZEMYSL KOKSOWNICZY

 • rozporzadzenie ministra gospodarki o dotacjach przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemysle koksowniczym (Dz. U. nr 47, poz. 440)

FUNDUSZ PRACY

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej okreslajace tryb przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencje Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa srodkow na finansowanie swiadczen przedemerytalnych dla bylych pracownikow panstwowych przedsiebiorstw gospodarki rolnej (Dz. U. nr 47, poz. 444)

BIURO OCHRONY RZADU

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o warunkach i trybie udzielania zezwolenia na podjecie zajecia zarobkowego przez funkcjonariuszy BOR oraz wlasciwosci przelozonych w tych sprawach (Dz. U. nr 47, poz. 445).

16 maja:

KOMISARZE WYBORCZY

 • komisarzom wyborczych przysluguje od 31 marca tego roku wynagrodzenie miesieczne ustalane na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe, z zastosowaniem mnoznika - 3,0. Pomniejsza sie je o 1/30 za kazdy dzien, w ktorym komisarz nie pelnil swojej funkcji (Dz. U. nr 50, poz. 455)

15 maja:

CLO

 • wykaz 68 instytucji i laboratoriow prowadzacych dzialalnosc medyczna lub naukowa, nie majaca charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarow zwolnionych od cla oraz dokumentow wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia (Dz. U. nr 56, poz. 515)

14 maja:

AGENCJE

 • zmienione 16 kwietnia rozporzadzenie Rady Ministrow o kierunkach dzialan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobach ich realizacji (Dz. U. nr 46, poz. 427)

KREDYTY NA CELE ROLNICZE

 • znowelizowane tego samego dnia kolejne rozporzadzenie Rady Ministrow dotyczace zasad, zakresu i trybu udzielania doplat do oprocentowania kredytow na cele rolnicze (Dz. U. nr 46, poz. 428)

NAUCZYCIELE

 • rozporzadzenia ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie sposobu podzialu srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli miedzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze srodkow wyodrebnionych w budzetach organow prowadzacych szkoly, wojewodow, ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow (Dz. U. nr 46, poz. 430)

13 maja:

ODZNAKI HONOROWE

 • Rada Ministrow ustanowila dwie odznaki honorowe: "Za Zaslugi dla Budownictwa" (Dz. U. nr 54, poz. 471); "Za Zaslugi dla Geodezji i Kartografii" (Dz. U. nr 54, poz. 472)

VAT

 • minister finansow okreslil wzory: znaku informujacego podroznych o mozliwosci zakupu towarow, od ktorych przysluguje zwrot VAT; imiennego dokumentu stanowiacego podstawe do dokonania zwrotu VAT, zaplaconego przy nabyciu towarow; stempla potwierdzajacego na imiennym dokumencie wywoz towarow poza granice Polski - do 31 grudnia 2002 r. moze byc stosowany dotychczasowy stempel (Dz. U. nr 54, poz. 473)

PRAWO O RUCHU DROGOWYM


12 maja:

KOSMETYKI

 • inspektorzy Inspekcji Handlowej moga ukarac grzywna tego, kto wprowadza kosmetyk do obrotu, bez zgloszenia go do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzanych do obrotu (Dz. U. z 2002 r. nr 14, poz. 130)

PASZPORTY

 • zmienione 10 kwietnia rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie paszportow. Wedlug nowych przepisow "Podanie o wydanie paszportu moze byc skladane osobiscie, za posrednictwem poczty, osoby trzeciej, a takze przez przedsiebiorce swiadczacego uslugi turystyczne, z ktorym wojewoda wlasciwy ze wzgledu na miejsce stalego pobytu osoby ubiegajacej sie o paszport zawarl porozumienie w tej sprawie" ( 4). "Paszport odbiera sie osobiscie w organie paszportowym lub w innym miejscu wskazanym przez ten organ" ( 5 ust. 1). Zmienil sie wzor paszportu. Paszporty wydane wedlug dotychczasowego wzoru zachowuja waznosc do czasu uplywu terminow w nich okreslonych (Dz. U. nr 45, poz. 424)

STATUTY

 • prezes Rady Ministrow nadal statut Ministerstwu Zdrowia (M. P. nr 15, poz. 246)

WARSZAWA

 • uchwala Rady Miasta Stolecznego Warszawy nr XLVI z 25 marca zmieniajaca uchwale w sprawie przyjecia statutu miasta stolecznego Warszawy (M. P. nr 15, poz. 251)

11 maja:

OSWIATA

ZALESIANIE

 • minister finansow okreslil zasady rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze starostami w zakresie przekazywania srodkow finansowych na wyplaty ekwiwalentow za wylaczenie gruntow z upraw rolnych i prowadzenie upraw lesnych oraz sposob i terminy platnosci (Dz. U. nr 44, poz. 410)

OBROT Z ZAGRANICA

 • nowy wykaz towarow rolno-spozywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranica towarami i uslugami (Dz. U. nr 44, poz. 412)

ZATRUDNIANIE ABSOLWENTOW

RYBACTWO SRODLADOWE

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil: sposoby sporzadzania operatu rybackiego; wymagania, jakim powinien odpowiadac; jednostki uprawnione do opiniowania tych operatow, ktorymi sa: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Rybactwa Srodladowego w Olsztynie i Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Dz. U. nr 44, poz. 414)

KOSZTY SADOWE

 • przy zakladaniu ksiag wieczystych kosztem sadowym jest wpis staly od wniosku o zalozenie ksiegi w kwocie 40 zl, pobierany niezaleznie od wpisu od wniosku o wpis wlasnosci lub innego prawa. Jezeli obowiazek ponoszenia kosztow sadowych powstal przed 11 maja, pobiera sie je na podstawie przepisow dotychczasowych - wynika z rozporzadzenia ministra sprawiedliwosci (Dz. U. nr 44, poz. 415)
 • w znowelizowanym zas rozporzadzeniu dotyczacym wysokosci wpisow w sprawach cywilnych zmienilo sie kilka przepisow. I tak: w 29 - wpis staly w kwocie 20 zl pobiera sie od wniosku o wpis (...) "polaczenia nieruchomosci lub jej czesci w jednej ksiedze wieczystej, ktora jest juz prowadzona, niezaleznie od liczby laczonych nieruchomosci" (pkt 6); w tym samym paragrafie zostal skreslony pkt 7 (wydzielenia do nowej ksiegi wieczystej czesci nieruchomosci lub lokalu stanowiacego przedmiot odrebnej wlasnosci). W 32 - dziesiata czesc wpisu stosunkowego pobiera sie od wniosku o wpis - takze od "hipoteki umownej lacznej" (pkt 6). 35 brzmi teraz tak: "Jezeli polaczenie nieruchomosci lub jej czesci w jednej ksiedze wieczystej, ktora jest juz prowadzona, nastepuje w zwiazku z nabyciem wlasnosci, wpis staly pobiera sie niezaleznie od wpisu za dokonanie wpisu wlasnosci". W 37 pojecie ksiegi "urzadzonej" zamieniono na "zalozona" (Dz. U. nr 44, poz. 416)

OSOBOWOSC PRAWNA

 • osobowosc prawna uzyskala organizacja Kosciola katolickiego pod nazwa Wspolnota "Kairos" z siedziba w Bialymstoku (Dz. U. nr 44, poz. 417)

BIURO OCHRONY RZADU

 • rozporzadzenie okreslajace warunki i tryb przeprowadzania egzaminow na pierwszy stopien podoficerski i chorazego w BOR (Dz. U. nr 44, poz. 418)

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o wysokosci oplaty bedacej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w wypadku udokumentowanej trwalej i zupelnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa wlasnosci (Dz. U. nr 44, poz. 419); patrz tekst: "Oplata wedlug wzoru"

STRAZ GRANICZNA

 • rozporzadzenie tegoz ministra w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez SG czynnosci operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejecia przedmiotow pochodzacych z przestepstwa, ulegajacych przepadkowi, albo ktorych wytwarzanie, posiadanie, przewozenie lub ktorymi obrot sa zabronione, a takze przyjecia lub wreczenia korzysci majatkowej (Dz. U. nr 44, poz. 420)
 • kolejne jego rozporzadzenie okresla warunki, tryb oraz terminy zwrotu kosztow dojazdu do miejscowosci pelnienia sluzby funkcjonariuszom SG (Dz. nr 44, poz. 421)

10 maja:

SLUZBA ZAGRANICZNA

 • minister spraw zagranicznych sporzadzil wykaz miejsc o klimacie szczegolnie szkodliwym dla zdrowia przebywajacych w nich na placowkach zagranicznych czlonkow sluzby zagranicznej (Dz. U. z 2002 r. nr 50, poz. 457); patrz tekst: : "Dodatkowy urlop za szkodliwy klimat"
 • znowelizowana 27 lipca 2001 r. ustawa o funkcjach konsulow Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1403); patrz tekst: "Prawie jak ojciec"

DROGI PUBLICZNE

 • od oplat drogowych i kar pienieznych, pobieranych w razie przekroczenia przez pojazdy wykonujace miedzynarodowy transport drogowy dopuszczalnej masy, naciskow osi lub wymiarow okreslonych przepisami prawa o ruchu drogowym, urzedy celne otrzymuja prowizje w wysokosci 12 proc. oplaty lub kary. Od tych oplat i kar odliczaja prowizje, a pozostala czesc, w terminie trzech dni po kazdych kolejnych 10 dniach miesiaca, przekazuja na rachunek Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2002 r. nr 47, poz. 441)

9 maja:

POLICJA

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil warunki otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadan wykraczajacych poza obowiazki sluzbowe (Dz. U. nr 50, poz. 456)

DZIALALNOSC UBEZPIECZENIOWA

 • rozporzadzenie ministra finansow dotyczace zasad sporzadzania kwartalnych i rocznych sprawozdan finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zaklady ubezpieczen, formy tych sprawozdan oraz sposobu potwierdzania przez zarzad zgodnosci tych sprawozdan ze stanem faktycznym (Dz. U. nr 52, poz. 459)

8 maja:

KULTURA

 • zmienione 23 kwietnia rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslenia zakresu zadan w dziedzinie kultury objetych mecenatem panstwa oraz zasad i trybu udzielania jednostkom samorzadu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie biezacych zadan wlasnych, zwiazanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejetych 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. nr 50, poz. 450)

MONETY

 • do obiegu wchodza monety nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 100 zl upamietniajace mistrzostwa swiata w pilce noznej w 2002 r. (M. P. nr 16, poz. 268)

4 maja:

KONWENCJE

 • ustawa wyrazajaca zgode na ratyfikowanie przez prezydenta RP ratyfikacji cywilnoprawnej konwencji o korupcji (Dz. U. nr 41, poz. 359)
 • ustawa o tej samej tresci, tyle ze dotyczaca ratyfikacji umowy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej, rzadem Republiki Czeskiej i rzadem Republiki Slowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. nr 41, poz. 360)

WARSZAWA

OSWIATA

DZIALALNOSC KULTURALNA

STATYSTYKA

 • zmodyfikowane 1 marca rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow w sprawie okreslenia wzorow formularzy sprawozdawczych, objasnien co do sposobu ich wypelnienia oraz wzorow kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badan statystycznych na 2002 r. (Dz. U. nr 41, poz. 366)

3 maja:

PRAWO WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow, z ogromnymi zalacznikami, okreslajace: szczegolowe wymogi odnosnie do zgloszenia wzoru przemyslowego; zakres i tryb rozpatrywania zgloszen; sposob udostepniania i rozpowszechniania opisow ochronnych wzorow przemyslowych (Dz, U. nr 40, poz. 358).

2 maja:

ZASILKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

 • rozporzadzenie tego samego ministra w sprawie okreslenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do swiadczen z funduszu alimentacyjnego i wzoru oswiadczen niezbednych do ustalenia prawa do swiadczen z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. nr 47, poz. 443); patrz tekst: "Dokumentowanie prawa do swiadczen"

1 maja:

STATUTY

 • zmodyfikowany statut Ministerstwa Finansow (M. P. nr 15, poz. 248)
 • statut Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej (M. P. nr 15, poz. 249)

TRANSPORT DROGOWY

ZEGLUGA SRODLADOWA

 • minister infrastruktury okreslil wzor i sposob prowadzenia dziennika pokladowego na statkach zeglugi srodladowej (Dz. U. nr 8, poz. 69)

INSPEKCJA HANDLOWA

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow o trybie postepowania organow Inspekcji Handlowej; jest wzor legitymacji sluzbowej pracownikow IH (Dz. U. nr 39, poz. 356)

ROSLINY I ZWIERZETA

 • rozporzadzenie ministra srodowiska okreslajace: liste roslin i zwierzat, ktore nie moga byc przewozenie przez granice bez zezwolenia ministra srodowiska; warunki i tryb ich wydawania; wzor wniosku o wydanie zezwolenia oraz spis dokumentow, ktore trzeba do niego dolaczyc; wzory zezwolen; tryb postepowania z wydanymi zezwoleniami (Dz. U. nr 39, poz. 357)

CLO I ADMINISTRACJA CELNA

 • w zwiazku z przejeciem spraw celnych przez nowe organy (minister finansow, dyrektor izby celnej, naczelnik urzedu celnego) Rada Ministrow dostosowala piec swoich rozporzadzen do nowej sytuacji. Sa to rozporzadzenia dotyczace:

- trybu ustalania wartosci celnej przywozonych towarow (naczelnik urzedu celnego zamiast organu celnego)

- sposobu i trybu postepowania organow celnych przy zatrzymywaniu towarow w wypadku podejrzenia naruszenia przepisow dotyczacych ochrony wlasnosci intelektualnej (zamiast prezesa GUC - dyrektor Izby Celnej w Warszawie)

- dodatkowego funduszu nagrod za szczegolne osiagniecia w Sluzbie Celnej (finansowany bedzie teraz ze srodkow budzetowych przypisanych finansom publicznym i instytucjom finansowym)

- warunkow i kryteriow tworzenia i znoszenia wolnych obszarow celnych i skladow wolnoclowych (dyrektor izby celnej zamiast organu celnego)

- okreslenia wypadkow, w ktorych naleznosci celne przywozowe lub wywozowe sa zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunkow dokonywania zwrotu lub umorzenia (zamiast organu celnego - dyrektor izby celnej wlasciwej miejscowo do zarejestrowania naleznosci celnych albo naczelnik urzedu celnego wlasciwego miejscowo do zarejestrowania naleznosci celnych; Dz. U. nr 43, poz. 373-377)

 • z tego samego powodu prezes Rady Ministrow zmodyfikowal zakres dzialania ministra finansow; obecnie podlegaja mu lub sa przez niego nadzorowane: generalny inspektor celny; generalny inspektor informacji finansowej; generalny inspektor kontroli skarbowej; izby i urzedy skarbowe; dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzedow celnych; Komisja Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych; Komisja Papierow Wartosciowych i Gield (Dz. U. nr 43, poz. 378)
 • rowniez minister finansow dostosowal swoje akty prawne do nowej sytuacji, nowelizujac rozporzadzenia w sprawie:

- warunkow wydawania wiazacej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbednych dokumentow, ktore nalezy do niego dolaczyc, a takze wzoru formularza wiazacej informacji taryfowej,

- wiazacej informacji o pochodzeniu towaru,

- deklaracji skroconych i zgloszen celnych,

- trybu i warunkow czasowego skladowania towarow oraz tworzenia i prowadzenia magazynow celnych,

- gospodarczych procedur celnych,

- okreslenia trybu i warunkow wydawania i cofania pozwolen na zwolnienie z obowiazku zlozenia zabezpieczenia przy przewozie towarow w ramach procedury tranzytu, wymogow, ktore powinna spelniac osoba ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia, wysokosci kwoty oraz wykazu towarow, przy ktorych przewozie nie udziela sie zwolnienia od zlozenia zabezpieczenia,

- trybu postepowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz skarbu panstwa oraz powrotnym wywozie,

- sposobu zlozenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotowce oraz okreslenia dokumentow majacych wartosc platnicza, ktore moga byc przyjmowane przez organ celny,

- zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarow,

- odraczania platnosci naleznosci celnych oraz udzielania innych ulatwien platniczych,

- agencji celnych i agentow celnych,

- podawania do wiadomosci informacji o wolnych stanowiskach sluzbowych w Sluzbie Celnej,

- stanowisk sluzbowych funkcjonariuszy celnych oraz trybu nadawania im stopni,

- sluzby przygotowawczej w Sluzbie Celnej,

- zasad ustalania rozkladu czasu pracy funkcjonariuszy celnych,

- trybu i warunkow skladania przez funkcjonariusza celnego oswiadczenia o stanie majatkowym oraz wzoru oswiadczenia,

- umundurowania funkcjonariuszy celnych,

- stawek uposazenia zasadniczego w Sluzbie Celnej, wysokosci oraz zasad przyznawania i wyplacania dodatkow do uposazenia zasadniczego,

- dodatkowych wplywow uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy celnych,

- zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej,

- przeprowadzania postepowania wyjasniajacego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych,

- ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postepowania antydumpingowego (Dz. U. nr 43, poz. 379-382, 384-390, 393-395, 397-403, 407)

 • wykazy urzedow celnych uprawnionych do obejmowania procedura dopuszczenia do obrotu: uzywanych pojazdow samochodowych; wyrobow wlokienniczych, welny oraz bawelny; wyrobow skorzanych; wyrobow elektronicznych; towarow rolno-spozywczych; olejow; pojazdow samochodowych, ktore nie byly jeszcze dopuszczone do ruchu. Ponadto wykaz urzedow celnych: uprawnionych do odpraw zboz przywozonych w ramach plafonu taryfowego ilosciowego; okreslajacy upowaznienia do procedur celnych (Dz. U. nr 43, poz. 383)
 • minister finansow okreslil wlasciwosc miejscowa organow celnych (informuje o niej obszerny zalacznik); na polskim obszarze celnym dyrektor Izby Celnej w Warszawie prowadzi postepowania w sprawach: pozwolen na korzystanie z procedury TIR; decyzji o ochronie praw wlasnosci intelektualnej (Dz. U. nr 43, poz. 391)
 • ten sam minister utworzyl siedemnascie izb celnych, ktore obejmuja od trzech do szesciu urzedow celnych oraz okreslil ich siedziby (Dz. U. nr 43, poz. 392)
 • rozporzadzenie okreslajace zasady i tryb przeprowadzania konkursow na stanowiska zastepcy szefa Sluzby Celnej i dyrektorow izb celnych (Dz. U. nr 43, poz. 396)
 • wzor wniosku o pozwolenie wydawane przez naczelnika granicznego urzedu celnego oraz wzor pozwolenia na tranzyt towarow niekrajowych podwojnego zastosowania; dotychczasowe formularze wnioskow i pozwolen na tranzyt tych towarow zachowuja waznosc do 30 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 43, poz. 404)
 • wykaz urzedow celnych, w ktorych moze byc dokonywany eksport, import lub tranzyt towarow o znaczeniu strategicznym (Dz. U. nr 43, poz. 405)
 • wykaz urzedow celnych wlasciwych dla przywozu i wywozu GMO (Dz. U. nr 43, poz. 406)
 • rozporzadzenie ministra finansow w sprawie likwidatora Glownego Urzedu Cel (Dz. U. nr 43, poz. 408)
 • w zwiazku z przeksztalceniami w administracji celnej kolejne rozporzadzenie tego ministra przenosi dochody i wydatki oraz limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzen do stosownej czesci budzetu (Dz. U. nr 46, poz. 437)

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

 • sazniste rozporzadzenie (z wieloma zalacznikami) Rady Ministrow o zakresie oraz terminach dostarczania Komisji Papierow Wartosciowych i Gield okresowych sprawozdan i biezacych informacji dotyczacych dzialalnosci i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 46, poz. 426)

PODATKI

 • ze zmienionego rozporzadzenia ministra finansow w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym wynika, ze opodatkowaniu obnizona do wysokosci 0 proc. stawka ( 60 ust. 1) podlegaja: najem (czarter) srodkow transportu wodnego oraz najem wyposazenia tych srodkow - w zwiazku z transportem miedzynarodowym (pkt 6), najem (czarter) srodkow transportu lotniczego oraz najem wyposazenia tych srodkow - w zwiazku z transportem miedzynarodowym (pkt 6a), uslugi polegajace na remoncie, przebudowie lub konserwacji srodkow transportu lotniczego, o ktorych mowa w pkt 6a, oraz ich czesci skladowych (pkt 8a) (Dz. U. nr 46, poz. 438)


DZIENNIK USTAW

Nr 66 z 29 maja

Ustawa z 8 maja o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci; weszla w zycie 31 maja.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 30 kwietnia i 22 maja, w sprawie:

 • wysokosci i warunkow wyplacania swiadczen urzednikom panstwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowosci,
 • wylosowanych obwodow objetych spisem ludnosci; oba od 13 czerwca.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, z 10 i 23 maja, w sprawie:

 • zakresu, warunkow i trybu przekazywania Strazy Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, sluzby i instytucje czynnosci operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej,
 • nadania statutu Urzedowi Komitetu Integracji Europejskiej (nowelizacja); oba od 13 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 8 maja w sprawie zwrotu podatku od towarow i uslug silom zbrojnym Panstw-Stron Traktatu Polnocnoatlantyckiego; od 13 czerwca,
 • gospodarki, z 25 i 26 kwietnia, w sprawie:

- okreslenia wzorow dokumentow wymaganych przy przywozie z zagranicy substancji kontrolowanych pochodzacych z odzysku,

- listy technologii (procesow chemicznych), w ktorych substancje kontrolowane moga byc stosowane jako czynniki ulatwiajace niektore procesy chemiczne; oba od 1 lipca,

 • pracy i polityki spolecznej z 21 maja w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci; od 29 maja,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 8 maja zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zwalczania organizmow szkodliwych; od 13 czerwca,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 6 maja w sprawie dokonywania potracen z uposazenia funkcjonariuszy Strazy Granicznej; od 13 czerwca,
 • srodowiska z 6 maja w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkan pracownikom stanowiacym Sluzbe Parkow Narodowych, trybu i szczegolowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wyplacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezplatnego mieszkania; od 13 czerwca,
 • zdrowia, dwa z 6 i jedno z 24 maja, w sprawie:

- okreslenia szczegolowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materialu medycznego w wykazach, sposobu skladania wnioskow oraz trybu i terminow ich rozpatrywania, od 6 czerwca,

- sposobu ustalania wysokosci zaliczek tytulem skladek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez ZUS oraz trybu i terminu ich rozliczania (nowelizacja); od 13 czerwca,

- wykazu produktow leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez koniecznosci uzyskania pozwolenia (nowelizacja); od 1 czerwca.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego:

 • z 7 maja (SK. 20/00) dotyczacy prawa o adwokaturze,
 • z 8 maja (K. 29/00) w sprawie ustawy o systemie oswiaty.

Nr 65 z 27 maja

Jest w nim tylko rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 maja w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla roznych podmiotow wykonujacych zadania na rzecz rolnictwa; weszlo w zycie 27 maja.


Nr 64 z 24 maja

Rozporzadzenia Rady Ministrow, czternascie z 23 kwietnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej: w Kamiennej Gorze; katowickiej; kostrzynsko-slubickiej; w Krakowie; legnickiej; lodzkiej; w Mielcu; slupskiej; Starachowice; suwalskiej; tarnobrzeskiej; walbrzyskiej; warminsko-mazurskiej; pomorskiej; wszystkie wejda w zycie 8 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 17 maja w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektorych grup platnikow z obowiazku pobrania podatku; od 1 czerwca,
 • gospodarki z 7 maja w sprawie zasad przyznawania oslon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemia pracownikow gornictwa soli, rud cynku i olowiu, barytu, wegla brunatnego wydobywanego metoda glebinowa; od 8 czerwca.

Nr 63 z 23 maja

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 23 kwietnia i 14 maja, w sprawie:

 • okreslenia organow wlasciwych do nakladania niektorych obowiazkow i zadan niezbednych na potrzeby obrony panstwa oraz zasad odplatnosci za wykonywanie tych zadan i przeprowadzanie kontroli (nowelizacja),
 • zawieszenia pobierania cel od niektorych organow; oba wejda w zycie 7 czerwca.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 25 kwietnia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen oznaczen geograficznych; od 7 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia w sprawie klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego; od 7 czerwca,
 • gospodarki z 16 kwietnia w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materialow trujacych lub zracych; od 7 czerwca,
 • infrastruktury, z 18 i 23 kwietnia, w sprawie:

- zakresu obowiazkow doradcy do spraw bezpieczenstwa przewozu materialow niebezpiecznych koleja oraz szkolenia i egzaminowania kandydatow na doradcow; od 7 czerwca,

- okreslenia podmiotow upowaznionych do wydawania i zatwierdzania dokumentow uprawniajacych statek do przewozu ziarna luzem; od 31 maja,

 • spraw wewnetrznych i administracji, z 22 i 23 kwietnia, w sprawie:

- nadania osobowosci prawnej Wspolnocie Chrystusa Kaplana, Proroka i Krola,

- wykazu gmin polozonych w strefie nadgranicznej oraz wzorow tablic umieszczonych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straz Graniczna (nowelizacja); oba od 7 czerwca,

 • zdrowia z 18 kwietnia w sprawie trybu finansowania z budzetu panstwa kosztow swiadczen zdrowotnych udzielanych w zwiazku z chorobami zakaznymi i zakazeniami; od 7 czerwca.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 23 kwietnia (K. 2/01) dotyczacy ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej.


Nr 62 z 22 maja

Ustawy:

 • z 14 marca o ratyfikacji umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Europejskim Biurem Policji o wspolpracy w zwalczaniu przestepczosci; wejdzie w zycie 6 czerwca,
 • z 14 marca o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Osrodku Nadawczym w Konstantynowie; od 6 czerwca,
 • z 15 marca o zmianie ustawy o drogach publicznych; od 6 czerwca,
 • z 20 marca o ratyfikacji umowy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Litewskiej o zasadach wspolpracy przy dokonywaniu kontroli osob, towarow i srodkow transportu przekraczajacych polsko-litewska granice panstwowa w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie 14 wrzesnia 1997 r.; od 6 czerwca,
 • z 5 kwietnia o europejskich radach zakladowych; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • z 5 kwietnia o zmianie ustawy o paszportach; od 22 lipca,
 • z 18 kwietnia o stanie kleski zywiolowej; od 22 czerwca,
 • z 18 kwietnia o zmianie ustawy o samorzadzie pielegniarek i poloznych; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, trzy z 23 i dwa z 30 kwietnia, w sprawie:

 • okreslenia powiatow (gmin) zagrozonych strukturalna recesja i degradacja spoleczna, w ktorych stosuje sie szczegolne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje,
 • objecia przepisami prawa geologicznego i gorniczego prowadzenia okreslonych robot podziemnych z zastosowaniem techniki gorniczej,
 • sluzby zastepczej,
 • wykazu krajowych przedsiebiorcow - producentow kolejowych pojazdow szynowych (zmiana),
 • wysokosci oplat za udostepnienie danych ze zbiorow meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodow osobistych oraz warunkow i sposobu ich wnoszenia - wszystkie od 6 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow:

 • infrastruktury z 26 kwietnia w sprawie wzorow i sposobu prowadzenia centralnych rejestrow osob posiadajacych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcow budowlanych oraz ukaranych z tytulu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie; od 6 czerwca,
 • nauki z 14 maja w sprawie okreslenia wykazu aparatury naukowej i przyrzadow naukowych zwolnionych od cla oraz wykazu prywatnych instytucji lub organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cla; od 22 maja,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 23 kwietnia w sprawie czynnosci z zakresu zadan lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nie posiadajace tytulu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osob; od 6 czerwca.

Nr 61 z 22 maja

Opublikowano w nim tylko rozporzadzenie ministra finansow z 17 maja w sprawie szczegolowych zasad, trybu i terminow opracowania materialow do projektu ustawy budzetowej na rok 2003 r.; weszlo w zycie 22 maja.


Nr 60 z 21 maja

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 26 marca w sprawie wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do srodowiska; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenia ministrow:

 • spraw wewnetrznych i administracji z 13 maja w sprawie wykazu przejsc granicznych, ktorymi moze byc realizowany miedzynarodowy obrot odpadami; od 21 maja.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego:


Nr 59 z 20 maja

 • Konwencja Narodow Zjednoczonych o prawie morza, sporzadzona w Montego Bay 10 grudnia 1982 r. oraz porozumienie w sprawie implementacji czesci XI konwencji Narodow Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r., sporzadzone w Nowym Jorku 28 lipca 1994 r.; zgodnie z oswiadczeniem rzadowym z 23 czerwca 2001 r. konwencja i porozumienie weszly w zycie w stosunku do Polski 13 grudnia 1998 r.
 • Rozporzadzenie ministra gospodarki z 13 maja w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatow; weszlo w zycie 20 maja.

Nr 58 z 17 maja

Protokol w sprawie zmiany konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzony w Montrealu 6 pazdziernika 1980 r.; zgodnie z oswiadczeniem rzadowym z 7 marca 2002 r. wszedl w zycie w stosunku do Polski 24 stycznia 2002 r.

Rozporzadzenie prezydenta RP z 9 maja w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sedziow sadow powszechnych i asesorow sadowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sedziow; od 17 maja i ma zastosowanie od 1 pazdziernika 2001 r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 18 kwietnia w sprawie wlasciwosci miejscowej organow podatkowych w sprawach niektorych zobowiazan podatkowych oraz poszczegolnych kategorii podatnikow; od 1 czerwca.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, z 17 i 18 kwietnia oraz 16 maja, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

 • liczby czlonkow Centralnej Komisji do Spraw Tytulu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru; od 1 czerwca,
 • okreslenia wzorow formularzy sprawozdawczych, objasnien co do sposobu ich wypelniania oraz wzorow kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badan statystyki publicznej na 2002 r.; od 1 czerwca,
 • szczegolowego zakresu dzialania ministra spraw wewnetrznych i administracji; od 17 maja.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 14 maja w sprawie zaniechania w calosci poboru podatku od towarow i uslug; od 25 maja,
 • gospodarki z 9 kwietnia w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej; od 1 czerwca,
 • obrony narodowej z 15 kwietnia w sprawie stawek uposazenia wedlug stanowiska sluzbowego typowych dla stopni wojskowych; od 1 czerwca,
 • sprawiedliwosci z 16 kwietnia w sprawie sposobow prowadzenia oddzialywan penitencjarnych w zakladach karnych i aresztach sledczych; od 1 czerwca,
 • spraw wewnetrznych i administracji, dwa z 10 i jedno z 12 kwietnia, w sprawie:

- okresow wliczanych do okresu sluzby, od ktorego zalezy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz sposobow jej obliczania i wyplacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzadu,

- wysokosci oraz warunkow i trybu przyznawania rownowaznika pienieznego za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi BOR,

- przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Strazy Granicznej przeniesionym do sluzby w innej miejscowosci, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu; wszystkie od 1 czerwca,

 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 26 marca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie oplat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programow radiowych i telewizyjnych; od 1 czerwca.

Obwieszczenie ministra sprawiedliwosci z 12 kwietnia o sprostowaniu bledow w jednolitym tekscie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich.


Nr 57 z 16 maja

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 26 marca oraz z 9 i 15 kwietnia, w sprawie:

 • warunkow i sposobu postepowania przy uzyciu broni palnej przez policjantow (nowelizacja); wejdzie w zycie 31 maja,
 • trybu wykonywania czynnosci przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu oraz korzystania przez nich z pomocy innych podmiotow; od 31 maja,
 • okreslenia warunkow technicznych i organizacyjnych wymaganych do prowadzenia dzialalnosci maklerskiej przez niektore podmioty oraz do prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych przez bank; od 17 lipca.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, dwa z 15 kwietnia, w sprawie:

 • nadania statutu glownemu inspektorowi Inspekcji Handlowej; od 24 maja,
 • trybu pobierania i badania probek produktow przez organy Inspekcji Handlowej; od 31 maja.

Rozporzadzenia ministrow:

 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 8 i 9 maja, w sprawie:

- formy i sposobu zgloszenia do weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wzorow weterynaryjnych swiadectw przekroczenia granicy dla zwierzat i produktow,

- warunkow weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skladow celnych lub dzialalnosci w wolnych obszarach celnych i skladach wolnoclowych w zakresie obrotu towarami podlegajacymi weterynaryjnej kontroli granicznej; oba od 31 maja,

 • spraw wewnetrznych i administracji z 9 maja w sprawie wysokosci i warunkow przyznawania policjantom rownowaznika pienieznego w zamian za umundurowanie; od 31 maja.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 9 kwietnia (K. 21/01) dotyczacy ustawy o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych.


Nr 56 z 15 maja

Rozporzadzenia Rady Ministrow, jedno z 2 i cztery z 30 kwietnia, w sprawie:

 • sprawowania nadzoru nad Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania srodkami pochodzacymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi srodkami publicznymi przeznaczonymi na wspolfinansowanie zadan Agencji,
 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektore artykuly chemiczne i komponenty przywozone z zagranicy dla przemyslu elektronicznego,
 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektore maszyny i urzadzenia przywozone z zagranicy dla przemyslu elektronicznego,
 • wysokosci doplaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniakow oraz terminu jej wyplaty,
 • wysokosci i terminu wyplaty platnosci kompensacyjnej plantatorom ziemniakow; wszystkie wejda w zycie 30 maja.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 9 maja w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na liste, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantow rzecznikowskich; od 30 maja.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej i sportu z 9 kwietnia w sprawie warunkow prowadzenia dzialalnosci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoly i placowki,
 • gospodarki z 8 kwietnia w sprawie danych, jakie powinny zawierac informacje o dzialalnosci z wykorzystaniem zwiazkow chemicznych i ich prekursorow,
 • kultury z 8 kwietnia w sprawie spolecznej opieki nad zabytkami,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 10 kwietnia w sprawie wymagan, jakie powinny byc spelniane dla zatwierdzenia poszczegolnych kategorii przejsc granicznych, na ktorych bedzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 5 kwietnia w sprawie udzielania wyroznien funkcjonariuszom Strazy Granicznej,
 • srodowiska, dwa z 5 marca i jedno z 8 maja, w sprawie:

- okreslenia wzoru dokumentu stosowanego w miedzynarodowym obrocie odpadami,

- listy odpadow innych niz niebezpieczne, ktorych przywoz z zagranicy nie wymaga zezwolenia glownego inspektora ochrony srodowiska,

- wniosku o wydanie zezwolenia na przewoz lub na wywoz odpadow niebezpiecznych za granice; wszystkie od 30 maja,

 • zdrowia, z 4 kwietnia i 10 kwietnia, w sprawie:

- wysokosci czesciowej odplatnosci ubezpieczonego za koszty wyzywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (nowelizacja); od 30 maja,

- wykazu instytucji i laboratoriow prowadzacych dzialalnosc medyczna lub naukowa, nie majaca charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarow zwolnionych od cla oraz dokumentow wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia; od 15 maja.

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrow z 11 kwietnia o sprostowaniu bledu w zalaczniku do rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (w lp. 4 w tytule normy PN zamiast wyrazow "wraz ze zmiana" powinno byc: "wraz z poprawka").

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 10 kwietnia (K. 26/00).


Nr 55 z 14 maja

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 16 i dwa z 22 kwietnia, w sprawie:

 • prowadzenia postepowan o zamowienia publiczne na zasadach szczegolnych; wejdzie w zycie 29 maja,
 • utworzenia, organizacji i trybu dzialania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; od 1 lipca,
 • listy towarow tekstylnych i odziezowych wylaczonych spod dzialania ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektorych towarow tekstylnych i odziezowych; od 29 maja.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 30 kwietnia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzecznikow patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokosci oplat od wniosku o wpis na liste rzecznikow patentowych; od 29 maja.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej i sportu, dwa z 28 marca, w sprawie:

- warunkow tworzenia filii lub wydzialu zamiejscowego uczelni,

- warunkow, jakie powinna spelniac uczelnia, aby utworzyc i prowadzic kierunek studiow, oraz nazw kierunkow studiow; oba od 29 maja,

 • finansow z 12 kwietnia w sprawie zwolnienia od cla towarow przeznaczonych do dzialalnosci charytatywnej lub pomocy humanitarnej; od 29 maja,
 • gospodarki z 10 kwietnia w sprawie polaczenia Przemyslowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Prozniowej; od 29 maja,
 • infrastruktury z 29 marca w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemnosci oplaty wyrownawczej w stosunku do zagranicznych przedsiebiorcow wykonujacych miedzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, okreslenia wysokosci tej oplaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek wlasciwych do jej pobierania; od 29 maja,
 • obrony narodowej z 15 kwietnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie organow wojskowych wlasciwych do wydawania zaswiadczen zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach i zakladach wydobywania rud uranu oraz trybu postepowania przed tymi organami; od 29 maja,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, po jednym z 2, 29 i 30 kwietnia oraz dwa z 7 maja, w sprawie:

- srodkow dopuszczonych do skazania spirytusu (nowelizacja),

- nakladu polowowego floty,

- gatunkow organizmow morskich, dla ktorych ustanawia sie okresy lub wymiary ochronne,

- limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego,

- okreslenia rejonow upraw chmielu oraz minimalnych wymagan co do jakosci chmielu w zakresie wilgotnosci, zawartosci zanieczyszczen organicznych i zawartosci nasion (nowelizacja); wszystkie od 29 maja,

 • sprawiedliwosci z 28 marca w sprawach zasad tworzenia, przeksztalcania, likwidacji, organizacji, zarzadzania i kontroli zakladow opieki zdrowotnej dla osob pozbawionych wolnosci; od 29 maja,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 15 i dwa z 17 kwietnia, w sprawie:

- sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straz Graniczna kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wnioskow i zarzadzen, a takze przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materialow uzyskanych podczas stosowania tej kontroli,

- ekwiwalentu pienieznego za nie wykorzystane przez funkcjonariusza Strazy Granicznej urlopy wypoczynkowe,

- warunkow porozumienia miedzy organem powiatu lub gminy a wojewoda w zakresie pokrywania kosztow utrzymania dodatkowych etatow Policji w rewirach dzielnicowych (nowelizacja); wszystkie od 29 maja,

 • srodowiska, z 29 marca oraz trzy z 15 kwietnia i jedno z 16 kwietnia, w sprawie:

- naleznosci za korzystanie ze srodladowych drog wodnych oraz urzadzen wodnych, od 22 maja,

- zasad sporzadzania planu ochrony: dla parku narodowego; dla rezerwatu przyrody; dla parku krajobrazowego; te trzy od 29 maja,

- rodzajow stezen substancji, ktore powoduja, ze urobek jest zanieczyszczony; od 1 stycznia 2003 r.,

 • zdrowia z 15 kwietnia w sprawie standardow ksztalcenia pielegniarek i poloznych w szkolach wyzszych i wyzszych szkolach zawodowych; od 29 maja.

Nr 54 z 13 maja

Rozporzadzenia Rady Ministrow, dwa z 30 kwietnia, w sprawie ustanowienia odznaki honorowej: "Za Zaslugi dla Budownictwa"; "Za Zaslugi dla Geodezji i Kartografii"; oba weszly w zycie 13 maja.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 29 kwietnia w sprawie okreslenia wzorow: znaku informujacego podroznych o mozliwosci zakupu w punktach sprzedazy towarow, od ktorych przysluguje zwrot podatku od towarow i uslug, imiennego dokumentu bedacego podstawa do dokonania zwrotu podatku podroznym oraz stempla potwierdzajacego na dokumencie wywoz towarow; od 13 maja,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 12 kwietnia w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek plywajacych i statkow powietrznych Strazy Granicznej; od 13 czerwca.

Nr 53 z 10 maja

Rozporzadzenia Rady Ministrow, jedenascie z 23 kwietnia. Wszystkie wchodza w zycie 25 maja i dotycza cla.

Pierwsze to zmienione rozporzadzenie w sprawie wylaczenia stosowania oplaty celnej dodatkowej na przywoz niektorych towarow rolnych.

Dziesiec pozostalych ustanawia kontyngenty taryfowe:

 • na niektore maszyny i urzadzenia inwestycyjne przywozone z zagranicy dla przemyslu motoryzacyjnego,
 • na niektore towary dla zakladow produkujacych czesci samochodowe,
 • na niektore towary dla przemyslu motoryzacyjnego,
 • na przywoz niektorych towarow do eksploatacji statkow morskich i jednostek zeglugi srodladowej,
 • na przywoz niektorych olejow technicznych na potrzeby przemyslu chemicznego,
 • na przywoz nasion polskich odmian burakow cukrowych reprodukowanych za granica przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materialu siewnego,
 • na niektore komponenty dla przemyslu telekomunikacyjnego,
 • na przywoz niektorych surowcow do produkcji zywnosci dla osob bedacych na diecie bezglutenowej,
 • na len przywozony na potrzeby przemyslu tekstylnego,
 • na towary przywozone na potrzeby przemyslu hutniczego.

Nr 52 z 9 maja

Rozporzadzenie ministra finansow z 29 kwietnia w sprawie zasad sporzadzania kwartalnych i rocznych sprawozdan finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zaklady ubezpieczen, formy tych sprawozdan oraz sposobu potwierdzania przez zarzad zgodnosci tych sprawozdan ze stanem faktycznym; weszlo w zycie 9 maja.


Nr 51 z 9 maja

Rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 26 lutego w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogolnego w poszczegolnych typach szkol; wejdzie w zycie 1 wrzesnia.


Nr 50 z 8 maja

Rozporzadzenia Rady Ministrow, dwa z 23 kwietnia, w sprawie:

 • rozciagniecia stosowania przepisow ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji; wejdzie w zycie 30 maja,
 • okreslenia zakresu zadan w dziedzinie kultury objetych mecenatem panstwa oraz zasad i trybu udzielania jednostkom samorzadu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie biezacych zadan wlasnych, zwiazanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejetych 1 stycznia 1999 r. (nowelizacja); od 8 maja.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej i sportu z 26 lutego w sprawie podstawy programowej ksztalcenia w profilach ksztalcenia ogolnozawodowego; od 1 wrzesnia,
 • gospodarki z 29 marca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia; od 23 maja,
 • finansow, dwa z 30 kwietnia, w sprawie:

- trybu postepowania przy przechowywaniu i sprzedazy zajetych broni, amunicji, materialow wybuchowych i innych przedmiotow, na ktorych posiadanie jest wymagane zezwolenie,

- trybu zawiadamiania przez bank o zajeciu wierzytelnosci z rachunku bankowego w postepowaniu egzekucyjnym w administracji; oba od 23 maja,

 • spraw wewnetrznych i administracji, z 25 i 29 kwietnia, w sprawie:

- wynagradzania komisarzy wyborczych; od 16 maja,

- warunkow otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadan wykraczajacych poza obowiazki sluzbowe; od 9 maja,

 • spraw zagranicznych z 25 kwietnia w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczegolnie szkodliwym dla zdrowia przebywajacych w nich na placowkach zagranicznych czlonkow sluzby zagranicznej; od 10 maja.

Nr 49 z 7 maja

Sa w nim tylko obwieszczenia ministra finansow, dwa z 21 maja, oglaszajace jednolite teksty ustawy:

 • Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi,
 • o funduszach inwestycyjnych.

Nr 48 z 6 maja

Opublikowano w nim tylko rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 24 kwietnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorow swiadectw, dyplomow panstwowych i innych drukow szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowan i wydawania duplikatow, a takze zasad legalizacji dokumentow przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odplatnosci za wykonywanie tych czynnosci; weszlo w zycie 6 maja.


Nr 47 z 2 maja

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 19 kwietnia w sprawie zmiany obszaru i osoby zarzadzajacego wolnym obszarem celnym w Gdansku; wejdzie w zycie 17 maja,
 • gospodarki z 12 kwietnia w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemysle koksowniczym; od 17 maja,
 • infrastruktury z 4 kwietnia w sprawie okreslenia wysokosci prowizji od oplat drogowych i kar pienieznych pobieranych przez urzedy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad; od 10 maja,
 • pracy i polityki spolecznej, dwa z 16 i jedno z 22 kwietnia, w sprawie:

- okreslenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnien do zasilku rodzinnego, pielegnacyjnego i wychowawczego, innych dowodow niezbednych do ustalenia prawa do tych zasilkow oraz szczegolowych zasad i trybu ich wyplaty; od 2 maja,

- okreslenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do swiadczen z funduszu alimentacyjnego i wzoru oswiadczen niezbednych do ustalenia prawa do swiadczen z funduszu alimentacyjnego; od 2 maja,

- trybu przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencje Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa srodkow na finansowanie swiadczen przedemerytalnych dla bylych pracownikow panstwowych przedsiebiorstw gospodarki rolnej oraz trybu ich rozliczania; od 17 maja,

 • spraw wewnetrznych i administracji z 3 kwietnia w sprawie warunkow i trybu udzielania zezwolenia na podjecie zajecia zarobkowego przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu oraz wlasciwosci przelozonych w tych sprawach; od 17 maja.


MONITOR POLSKI

Nr 20 z 29 maja

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP:

- z 28 maja w sprawie przedluzenia okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Silach Rozdzielajaco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej; weszlo w zycie 29 maja,

- trzynascie z marca, o nadaniu odznaczen i orderow,

 • zarzadzenie prezesa Rady Ministrow nr 59 z 17 maja w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Panstwa; zacznie obowiazywac 1 lipca,
 • obwieszczenia:

- ministra finansow, z 20 i 22 maja, w sprawie:

a) wysokosci kwot rekompensat wyplacanych osobom, ktore wniosly przedplaty na zakup samochodow osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartal 2002 r.,

b) kwot i relacji, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

- ministra gospodarki, dwa z 16 maja, w sprawie:

a) wskaznika wzrostu przecietnych wynagrodzen na potrzeby waloryzacji swiadczen socjalnych i zasilkow socjalnych w przedsiebiorstwach gorniczych i przedsiebiorstwach robot gorniczych w II kwartale 2002 r.;

b) wysokosci przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w kopalniach wegla kamiennego w I kwartale 2002 r. dla okreslenia sredniomiesiecznej skladki na ubezpieczenia spoleczne oraz skladki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza gornictwa,

- ministra sprawiedliwosci, z 14 i 22 maja:

a) o zwolnieniu stanowiska sedziego,

b) w sprawie ustalenia na 2002 r. liczby wolnych stanowisk sedziowskich w sadach powszechnych

- prezesa GUS z 13 maja w sprawie pierwszego szacunku wartosci produktu krajowego brutto w 2001 r.,


Nr 19 z 23 maja

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwala Sejmu z 26 kwietnia w sprawie powolania Ewy Kuleszy na stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych,
 • postanowienia prezydenta RP, piec z 4, 11 i 12 marca, o nadaniu odznaczen i orderow,
 • uchwala Rady Ministrow nr 12/2002 w sprawie zatwierdzenia umowy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Makau o komunikacji lotniczej, sporzadzonej w Warszawie 22 pazdziernika 1999 r., oraz oswiadczenie rzadowe z 8 maja 2002 r., ze umowa weszla w zycie 15 marca 2002 r.,
 • zarzadzenie prezesa NBP z 6 maja w sprawie ustalenia wzorow, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci 10 zl i 100 zl oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu; weszlo w zycie 23 maja, a monety do obiegu (z wizerunkiem papieza) - 27 maja,
 • obwieszczenia:

- ministra pracy i polityki spolecznej z 14 maja w sprawie wskaznika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokosci swiadczen pomocy spolecznej oraz kwoty stanowiacej podstawe ustalenia wysokosci niektorych swiadczen pomocy spolecznej od 1 czerwca 2002 r.,

- ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 maja w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi,

- prezesa ZUS z 13 maja w sprawie wskaznika waloryzacji podstawy wymiaru zasilku chorobowego w III kwartale 2002 r.; wskaznik ten wynosi 105,3 proc.,

 • komunikaty:

- prezesa GUS, dwa z 11 maja, w sprawie: przecietnego wynagrodzenia w I kwartale 2002 r. (2155,54 zl); kwoty bazowej w I kwartale 2002 r. (1775,89 zl),

- prezesa ZUS, trzy z 9 i dwa z 13 maja, w sprawie: kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie; kwot najnizszej emerytury i renty, dodatku pielegnacyjnego i dodatku dla sieroty zupelnej oraz kwot maksymalnych zmniejszen emerytur i rent; kwoty zasilku pielegnacyjnego; kwot przychodu odpowiadajacych 70 proc. i 130 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia ogloszonego za I kwartal 2002 r.; kwoty zasilku pogrzebowego. Uwaga! Dokladna tresc tych komunikatow podalismy w "Rz" z 25-26 maja - "Zasilki i dodatki" oraz "Emerytury i renty"


Nr 18 z 15 maja

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwala Sejmu z 8 maja w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP; weszla w zycie 15 maja,
 • uchwaly Senatu, z 30 kwietnia oraz dwie z 8 maja, w sprawie: polityki panstwa polskiego wobec Polonii i Polakow za granica; wyrazenia zgody na powolanie generalnego inspektora ochrony danych osobowych; podatku od towarow i uslug w budownictwie,
 • postanowienia prezydenta RP:

- pietnascie ze stycznia-marca o nadaniu odznaczen i orderow,

- z 5, 19 i 26 kwietnia o odwolaniu ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej: Tadeusza Kolodzieja w Demokratycznej Republice Konga; Jerzego Nowaka w Ksiestwie Andory; Jana Krzysztofa Mroziewicza w Krolestwie Nepalu,

 • obwieszczenie prezesa Urzedu Patentowego RP z 23 kwietnia o wskazaniu wystaw publicznych dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym,
 • komunikaty:

- ministra gospodarki z 14 maja w sprawie ogloszenia terminu dodatkowego rozdzialu limitu zatrudnienia pracownikow polskich w celu realizacji umow o dzielo przez polskich przedsiebiorcow w Republice Federalnej Niemiec,

- nr 5/2002 (DOKE) prezesa Zarzadu Banku Gospodarstwa Krajowego z 14 maja w sprawie stalych stop procentowych -stop CIRR (stop referencyjnych oprocentowania rynkowego dla poszczegolnych walut), oglaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).


Nr 17 z 11 maja

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP, z 22 i 28 stycznia, o nadaniu odznaczen i orderow,
 • umowy miedzynarodowe (daty ich wejscia w zycie wynikaja z opublikowanych oswiadczen rzadowych, w ktore zaopatrzona jest kazda umowa):

- umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Azerbejdzanskiej o cywilnej komunikacji lotniczej, sporzadzona w Warszawie 26 sierpnia 1997 r.; od 5 listopada 2001 r.,

- porozumienie miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Bialorusi o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejsciu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o miedzynarodowy ruch osobowy i autobusow, sporzadzona w Warszawie 1 sierpnia 2002 r.; od 1 sierpnia 2000 r.,

- porozumienie z 11 lipca 2001 r. miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Czeskiej o zmianie zalacznika nr 1 do umowy miedzy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Czeskiej o przejsciach granicznych, przejsciach na szlakach turystycznych przecinajacych granice panstwowa oraz zasadach przekraczania granicy poza przejsciami granicznymi, sporzadzonej w Warszawie 22 listopada 1996 r.; od 11 lipca 2001 r.,

- porozumienie z 13 grudnia miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Czeskiej o zmianie zalacznika nr 2 do ww. umowy; od 13 grudnia 2002 r.,

- porozumienie z 3 stycznia 2002 r. miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Czeskiej o zmianie zalacznika nr 1 do ww. umowy; od 3 stycznia 2002 r.,

- porozumienie z 12 lutego 2002 r. miedzy rzadem rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Czeskiej o zmianie zalacznikow nr 1 i 2 do ww. umowy; od 12 lutego 2002 r.,

- umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Arabskiej Republiki Egiptu o wspolpracy w dziedzinie nauki i techniki, sporzadzona w Kairze 16 wrzesnia 2000 r.; od 3 grudnia 2001 r.,

- umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Litewskiej o wspolpracy w dziedzinie turystyki, sporzadzona w Wilnie 14 wrzesnia 1997 r.; od 2 pazdziernika 2001 r.,

- umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Mongolii o wspolpracy w dziedzinie kultury, oswiaty i nauki, sporzadzona w Warszawie 9 grudnia 1999 r.; od 14 stycznia 2002 r.,

- porozumienie miedzy ministrem srodowiska Rzeczypospolitej Polskiej a federalnym ministrem srodowiska, ochrony przyrody i bezpieczenstwa reaktorow RFN w sprawie realizacji wspolnych projektow pilotazowych w dziedzinie ochrony srodowiska w RP w celu zmniejszenia transgranicznych zanieczyszczen srodowiska, sporzadzone we Frankfurcie nad Odra 18 czerwca 2001 r.; od 18 czerwca 2001 r.,

- porozumienie z 27 listopada 2001 r. miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zalacznika nr 2 do umowy o przejsciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzadzonej w Bonn 6 listopada 1992 r.; od 27 listopada 2001 r.,

- umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Slowackiej o przejsciach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinajacych granice panstwowa oraz zasadach przekraczania granicy panstwowej poza przejsciami granicznymi, sporzadzona w Trstenie 1 lipca 1999 r.; od 11 lipca 2000 r.,

- umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Slowackiej o zmianie godzin otwarcia przejscia granicznego Szczawnica-Lesnica, sporzadzona w Warszawie 4 stycznia 2002 r.; od 4 stycznia 2002 r.


Nr 16 z 8 maja

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP, jedenascie ze stycznia, o nadaniu odznaczen i orderow,
 • zarzadzenie prezesa NBP z 18 kwietnia w sprawie ustalenia wzorow, stopu, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 100 zl oraz terminu wprowadzenia ich w zycie; obowiazuje od 8 maja,
 • uchwala Panstwowej Komisji Wyborczej z 22 kwietnia w sprawie powolania komisarza wyborczego w Warszawie na kadencje w latach 2002-2006; od 22 kwietnia,
 • obwieszczenia:

- ministra finansow z 26 kwietnia w sprawie stawki odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych (od 26 kwietnia 25 proc. kwoty zaleglosci w stosunku rocznym),

- ministra sprawiedliwosci z 28 marca o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,

- ministra spraw zagranicznych z 24 kwietnia w sprawie uznania rejonu dzialania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie sil sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefe dzialan wojennych,

- prezesa ZUS, dwa z 22 kwietnia, w sprawie wskaznika waloryzacji oraz: stawki zasilku rodzinnego; kwot zasilku wychowawczego,

 • komunikat prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki z 17 kwietnia w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2002 r.


PREZYDENT PODPISAL

Prezydent RP podpisal 27 maja ustawe z 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektorych dzialalnosci.

Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.


Prezydent RP 9 maja podpisal ustawe z 18 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadzie pielegniarek i poloznych

Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.


SENAT ROZPATRZYL

Podczas posiedzenia 22 i 23 maja Senat rozpatrzyl piec ustaw.

Dwie zaakceptowal:

 • z 8 maja o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,
 • z 26 kwietnia o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do trzech wniosl poprawki:

 • z 8 maja o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu,
 • z 26 kwietnia o stanie wyjatkowym,
 • z 9 maja o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemyslowej - te wracaja do Sejmu.

Marszalek Senatu V kadencji zwoluje 17. posiedzenie na 22-23 maja 2002 r.

Zacznie sie w srode o godz. 11.00.

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,
 • o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu,
 • o stanie wyjatkowym,
 • o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu,
 • o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemyslowej.

Podczas posiedzenia 8 maja Senat rozpatrzyl trzy ustawy.

Jedna zaakceptowal:

 • z 18 kwietnia o zmianie ustawy o zawodzie lekarza - ta wymaga tylko podpisu prezydenta RP.

Do dwoch wniosl poprawki:

 • z 26 kwietnia o zmianie ustawy o ochronie osob i mienia,
 • z 18 kwietnia o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektorych ustaw - te wracaja do Sejmu.

Marszalek Senatu V kadencji zwoluje 16. posiedzenie na 8 maja 2002 r.

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o zmianie ustawy o ochronie osob i mienia,
 • o zmianie ustawy o zawodzie lekarza,
 • o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektorych ustaw.

W porzadku dziennym przewidziano tez:

 • drugie czytanie projektu uchwaly w sprawie VAT w budownictwie,
 • wyrazenie przez Senat zgody na powolanie Ewy Kuleszy na stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych,
 • zmiane w skladzie komisji senackiej.

Posiedzenie zacznie sie o godz. 11.00


SEJM UCHWALIL

Podczas 22. posiedzenia Sejm uchwalil ustawy:

22 maja

 • o bezposrednim wyborze wojta, burmistrza i prezydenta miasta,
 • o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego,

- te dwie omowilismy w piatkowej "Rz",

23 maja

 • o ochronie niektorych uslug swiadczonych droga elektroniczna opartych lub polegajacych na dostepie warunkowym,
 • o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • o Polskiej Konfederacji Sportu,
 • o zmianie ustawy o niektorych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwiazku z umowami dostaw na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa,
 • o zmianie ustawy - Kodeks celny,
 • o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,
 • o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • o swiadczeniu przez prawnikow zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o zmianie ustawy o ulatwieniu zatrudnienia absolwentom szkol,
 • o zmianie ustawy - Prawo dzialalnosci gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulow Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy - Kodeks postepowania cywilnego,

- wszystkie dotad wymienione ustawy rozpatrywac teraz bedzie Senat,

 • o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji,

ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektorych ustaw,

 • o zmianie ustawy o ochronie osob i mienia,

- te wymagaja juz tylko podpisu prezydenta,

24 maja

 • o zmianie ustawy kodeks karny oraz ustawy o Policji

- ta takze idzie teraz do Senatu,

 • o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu,

- ta takze wymaga jeszcze podpisu prezydenta.

Ustawy uchwalone w czwartek i piatek omowimy w poniedzialkowej "Rz".


Podczas 21 posiedzenia Sejm uchwalil ustawy

8 maja

 • o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu oraz zmianie niektorych ustaw,
 • o materialach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego,
 • o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

- te trzy omowilismy w piatkowej (10 maja) "Rz",

9 maja

 • o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemyslowej,

- zreferujemy ja w poniedzialek (13 maja),

10 maja

 • o ratyfikacji porozumienia miedzy Wspolnota Europejska a

Rzeczapospolita Polska w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Srodowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji,

- o tej piszemy dzisiaj (11 maja)

 • o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarow subsydiowanych,

- te takze omowimy w poniedzialkowej " Rz", wszystkie szesc musi jeszcze rozpatrzyc Senat,

 • o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektorych dzialalnosci; poslowie, zgodnie z sugestia Senatu, wprowadzili do niej zmiany redakcyjne, ustawa wymaga juz tylko podpisu prezydenta.


W SKROCIE

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Bhp na budowach

Przygotowana nowelizacja prawa budowlanego ma ograniczyc obowiazek sporzadzania planow bezpieczenstwa i ochrony na budowach. Beda one konieczne na wiekszych budowach oraz tych, na ktorych wystepuja zagrozenia - poinformowal rzecznika praw obywatelskich minister infrastruktury.

Rzecznik sygnalizowal, ze inwestorzy i kierownicy budow nie sa w stanie spelnic wymagan okreslonych w znowelizowanym prawie budowlanym, ktore weszlo w zycie 13 lutego 2002 r.

Przygotowany projekt zmiany prawa budowlanego przewiduje m.in., ze plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie trzeba bedzie sporzadzac, jezeli roboty maja trwac dluzej niz 30 dni i bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow. W planach nalezy uwzgledniac specyfike robot budowlanych, w ktorych wystepuja okreslone zagrozenia. Trwaja rowniez prace nad projektami rozporzadzen ministra infrastruktury.

Zgodnie z prawem unijnym kazda nowa inwestycja musi miec sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, i to juz na etapie projektowania.

SAD NAJWYZSZY

Przywrocenie do pracy mimo wieku emerytalnego

Jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy, w szczegolnosci ze wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, narodowosc, przekonania, zwlaszcza polityczne lub religijne, oraz przynaleznosc zwiazkowa - jest niedopuszczalna. Tak glosi art. 113 kodeksu pracy. W wyroku z 4 pazdziernika 2000 r. Sad Najwyzszy stwierdzil na tle tego przepisu, ze roszczenie pracownika o dopuszczenie do pracy nie moze byc uznane za sprzeczne z zasadami wspolzycia spolecznego lub z jego spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem (a wiec oddalone) ze wzgledu na to, ze pracownik przed siedmioma laty osiagnal wiek emerytalny, gdyz oznaczaloby to naruszenie zakazu dyskryminacji ze wzgledu na wiek (sygn. I PKN 65/00).

SAD NAJWYZSZY

Wybor pracownikow do zwolnienia

W kwestii kryteriow wyboru pracownikow do zwolnienia w razie podjecia przez pracodawce indywidualnej decyzji o rozwiazaniu stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych wypowiedzial sie Sad Najwyzszy w wyroku z 6 listopada 2001 r. Stwierdzil w nim, ze wybor pracownika do zwolnienia powinien byc dokonany przez porownanie sytuacji zatrudnionych w ramach tej samej grupy pracowniczej (osob wykonujacych podobna prace, zajmujacych podobne stanowiska), nie zas z uwzglednieniem sytuacji wszystkich pracownikow z danego zakladu albo z okreslonej komorki organizacyjnej (sygn. 675/00).

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Ubozsze prawa niezameldowanych

Trybunal Konstytucyjny rozpozna dzisiaj (27 maja) wniosek o stwierdzenie niezgodnosci z konstytucja przepisu ustawy o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych, nakazujacego przedstawienie potwierdzenia, ze osoba, ktora zamierza zameldowac sie w lokalu na pobyt staly lub czasowy dluzszy niz 2 miesiace, ma uprawnienia do przebywania w nim. Rzecznik praw obywatelskich zlozyl wniosek do TK o stwierdzenie, ze art. 9 ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych jest sprzeczny z art. 2, art. 7, art. 32, art. 52 ust. 1 i art. 83 konstytucji.

Przebywajacy na terytorium Polski maja obowiazek zameldowania sie w miejscu stalego lub czasowego pobytu. W mysl zaskarzonego przepisu musza przedstawic potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu, w ktorym zameldowanie ma nastapic. W efekcie - zdaniem rzecznika - wiele osob, w wiekszosci nie z wlasnej winy, nie moze zameldowac sie w miejscu pobytu. Dzieje sie tak np., gdy byly malzonek odmawia potwierdzenia uprawnien wspolmalzonkowi w budynku stanowiacym majatek dorobkowy z bylego malzenstwa lub gdy zgody na meldunek nie wyraza jeden z kilku wspolwlascicieli lokalu. Osoby bez meldunku maja wowczas problemy z uzyskaniem okreslonych dokumentow, zarejestrowaniem samochodu, uzyskaniem paszportu, otwarciem rachunku bankowego, zatrudnieniem. Powstaje w ten sposob grupa obywateli posiadajacych "ubozsze prawa", co jest sprzeczne z zasadami: rownosci wobec prawa, wolnosci poruszania sie, demokratycznego panstwa prawa oraz z obowiazkiem przestrzegania praw przez organa wladzy publicznej, a takze obowiazkiem przestrzegania praw przez obywateli Rzeczypospolitej.

DYZUR EKSPERTOW WE WTOREK

Drugi i trzeci filar ubezpieczen emerytalnych

We wtorek, 28 maja, w godz. od 9.30 do 11.30 pod warszawskim numerem telefonu 625 61 37 czytelnicy moga dowiedziec sie o zasadach funkcjonowania drugiego i trzeciego filaru ubezpieczen spolecznych, z ktorych bedzie pochodzic czesc naszych przyszlych emerytur. Watpliwosci wyjasniac bedzie m.in.: IWONA DUDA, dyrektor Departamentu Pracowniczych Programow Emerytalnych w Komisji Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych.

Pytania mozna kierowac rowniez na warszawski numer faksu: 653-00-07 oraz e-mailem: renata.majewska@rp.pl.

ZASILKI I DODATKI

Od 1 czerwca

Od 1 czerwca 2002 r. obowiazuja nastepujace kwoty dodatkow do emerytury i renty:

 • za tajne nauczanie - 136,64 zl,
 • pielegnacyjnego - 136,64 zl,
 • dla sieroty zupelnej - 256,83 zl.

Od tej samej daty kwoty zasilkow wynosza:

 • pielegnacyjnego - 136,64 zl,
 • pogrzebowego - 4311,08 zl.

Wielkosci te podal prezes ZUS w komunikatach z 9 i 13 maja, ogloszonych w Monitorze Polskim nr 19 z 23 maja, pod poz. 343-345 oraz 347.

EMERYTURY I RENTY

Od 1 czerwca kwoty najnizszej emerytury i renty wynosza miesiecznie:

 • 532,91 zl - emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby calkowicie niezdolnej do pracy,
 • 409,92 zl - renta dla osoby czesciowo niezdolnej do pracy.

Kwoty maksymalnych zmniejszen emerytur i rent w razie osiagania przychodu w kwocie przekraczajacej 70 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia za I kwartal 2002 r. (wynioslo ono 2155,54 zl), nie wyzszej jednak niz 130 proc. tej kwoty, wynosza:

 • 368,72 zl - dla emerytury lub renty z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy,
 • 276,56 zl - dla renty z tytulu czesciowej niezdolnosci do pracy,
 • 313,42 zl - dla renty rodzinnej, do ktorej uprawniona jest jedna osoba.

Kwota przychodu odpowiadajaca 70 proc. i 130 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia ogloszonego za I kwartal 2002 r.:

 • 70 proc. - 1508,90 zl,
 • 130 proc. - 2802,20 zl.

Podstawa informacji: komunikaty prezesa ZUS z 9, 11 i 13 maja, opublikowane w M. P. nr 19, pod poz. 341, 344, 346.

SAD NAJWYZSZY

Zwolnienie dla zwiazkowca

Indywidualne zwolnienie z obowiazku swiadczenia pracy z zachowaniem doraznych spraw zwiazanych z pelniona funkcja zwiazkowa na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z 23 maja 1991 r. o zwiazkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854) nie zalezy od uznania pracodawcy, ale od istnienia obiektywnych przeslanek okreslonych w tym przepisie. Takie wyjasnienie zawiera wyrok Sadu Najwyzszego z 6 czerwca 2001 r. W art. 31 ust. 3 tej ustawy napisano, ze pracownik ma prawo do zwolnienia z pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbedny do wykonywania doraznej czynnosci wynikajacej z jego funkcji zwiazkowej, jezeli nie moze byc ona wykonana w czasie wolnym od pracy (sygn. I PKN 460/00).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Puste konta w ZUS

Luka prawna uniemozliwia objecie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym wyodrebnionej (ze wzgledu na date wstapienia do sluzby) grupy zolnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, UOP, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Biura Ochrony Rzadu oraz Sluzby Wieziennej. Obowiazkowo takim ubezpieczeniom podlegaja bowiem osoby, ktore nie pozostawaly w sluzbie w dniu wejscia w zycie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych. Nie podlegaja im natomiast ci, ktorzy wowczas, czyli 1 stycznia 1999 r., byli w sluzbie, poniewaz stosuje sie do nich poprzednie przepisy. Taki stan prawny powoduje, ze jednostki organizacyjne poszczegolnych resortow nie odprowadzaja skladek emerytalno-rentowych do ZUS - pisze rzecznik praw obywatelskich do ministra pracy i polityki spolecznej. Konta tych osob w ZUS sa puste. Czesto za kilkunastoletnia sluzbe nie maja zgromadzonych funduszy, ktore procentowalyby na ich przyszla emeryture. Maja wiec i beda mieli problemy z uzyskaniem rent i emerytur. Potrzebna jest nowelizacja ustawy.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Podatek od odsetek

Trybunal Konstytucyjny rozpozna dzisiaj (22 maja) wniosek grupy poslow o stwierdzenie niezgodnosci z konstytucja przepisow dotyczacych opodatkowania dochodow z odsetek od pieniedzy zgromadzonych na rachunkach bankowych podatnika lub w innych formach oszczedzania, a takze zryczaltowanego 2-proc. podatku od srodkow finansowych transferowanych za granice. Grupa poslow zlozyla wniosek do TK o stwierdzenie niezgodnosci niektorych przepisow ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2 oraz art. 64 konstytucji. Zaskarzone przepisy - zdaniem wnioskodawcow - naruszaja zasade panstwa prawnego przez wyznaczenie zbyt krotkiego vacatio legis oraz wprowadzenie zmian w trakcie roku podatkowego. Art. 15 ustawy nowelizujacej stanowi, iz wchodzi ona w zycie po trzech miesiacach, w rzeczywistosci ma jednak zastosowanie do czynnosci podatnika podjetych juz przed 1 grudnia 2001 r. Przyjete rozwiazania podwazaja zaufanie obywateli do panstwa i sa sprzeczne z zasadami przyzwoitej legislacji, prowadza do dyskryminacji podatkowej, zwalniajac od opodatkowania dochody z odsetek od srodkow zgromadzonych przez podatnikow, ktorzy przed 1 grudnia 2001 r. zawarli umowy na czas oznaczony.

ZAOSTRZANIE KRYTERIOW

Bez zasilku przedemerytalnego

Masowy naplyw skarg do rzecznika praw obywatelskich spowodowala ostatnia nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu z grudnia 2001 r. Skargi dotycza glownie niemoznosci uzyskania prawa do zasilku przedemerytalnego i obostrzenia kryteriow. W wystapieniu do przewodniczacej Sejmowej Komisji Polityki Spolecznej rzecznik napisal, ze szczegolne zaniepokojenie budza skargi osob, ktore do 31 grudnia 2001 r. mogly uzyskac prawo do swiadczenia przedemerytalnego, a teraz sa go pozbawione. Osoby te maja wymagany wiek i okres zatrudnienia oraz spelniaja warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasilku dla bezrobotnych. Jednak w ciagu roku przed zarejestrowaniem w urzedzie pracy nie osiagnely wieku 58 lat dla kobiet i 63 lat dla mezczyzn, byly na rencie i nastepnie zostaly uznane za zdolne do pracy, prowadzily pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza lub wykonywaly prace zarobkowa nie wynikajaca ze stosunku pracy. Rzecznik sygnalizuje, ze wspomniana ustawa byla juz zmieniona 36 razy, a zmiany polegaja najczesciej na zaostrzeniu kryteriow uzyskiwania swiadczen.

UCZ SIE LACINY

Nullum crimen sine lege - nie ma przestepstwa bez prawa, ustawy

Nulla poena sine lege anteriori - nie ma kary bez prawa, ustawy

Lex severior retro non agit - ustawa surowsza nie dziala wstecz

Lex mitrior agit - ustawa lagodniejsza dziala wstecz

Lex specialis - ustawa specjalna, szczegolna

Lex generalis - ustawa ogolna

A contrario - (wychodzac) z przeciwnego (zalozenia), przeciwnie

PRZED SADEM LEKARSKIM

Potrzebna jawnosc

Rzecznik praw obywatelskich upomina sie o ustawowe gwarancje jawnosci postepowania przed sadem lekarskim. W pismie do sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia zwraca uwage, ze projekt nowelizacji ustawy o izbach lekarskich przekresla mozliwosc obecnosci na rozprawie osob opowiadajacych sie po stronie pokrzywdzonego. Watpliwosci budzi takze wylaczenie jawnosci uzasadnienia orzeczenia tego sadu ze wzgledu na tajemnice sluzbowa i zawodowa. Zdaniem rzecznika pozadane byloby tez wydluzenie, np. do pieciu lat, okresu przedawnienia odpowiedzialnosci zawodowej.

SEJM W INTERNECIE

Internetowy serwis Kancelarii Sejmu (www.sejm.gov.pl) zawiera komplet informacji o przebiegu procesu legislacyjnego: opisy stanu prac nad skierowanymi do Sejmu projektami; druki sejmowe; sprawozdania stenograficzne z obrad Sejmu; biuletyny z posiedzen komisji sejmowych; interpelacje i zapytania poselskie. Czescia serwisu jest system informacji prawnej: baza danych zawierajaca opisy aktow prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r., ujednolicone teksty ustaw oraz wybrane orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego. D.P.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Rzecznicy patentowi zamiast adwokatow i radcow prawnych

Wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie zgodnosci z konstytucja przepisu prawa wlasnosci przemyslowej przyznajacego wylacznie rzecznikom patentowym mozliwosc swiadczenia pomocy prawnej w sprawach ochrony wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzorow przemyslowych, znakow towarowych, oznaczen geograficznych i topografii ukladow scalonych rozpozna dzisiaj (21 maja) Trybunal Konstytucyjny. NRA jako centralny organ samorzadu adwokatow zlozyla wniosek do TK o stwierdzenie, ze art. 236 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo wlasnosci przemyslowej jest sprzeczny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 65 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji. Zaskarzony przepis przyznaje prawo do zawodowego swiadczenia pomocy prawnej w postaci zastepowania stron przed sadami i urzedami rzecznikom patentowym, czyli osobom nie bedacym adwokatami ani radcami prawnymi. Pozbawia ponadto tego uprawnienia - w zakresie ochrony wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzorow przemyslowych, znakow towarowych, oznaczen geograficznych i topografii ukladow scalonych inne osoby (w tym adwokatow i radcow prawnych ustawowo powolanych i uprawnionych do pelnienia tych funkcji na zasadach wylacznosci). Takie wykluczenie ogranicza - zdaniem NRA - zagwarantowana w art. 45 konstytucji wolnosc wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego, zawezajac zakres dzialalnosci profesjonalnej obu grup zawodowych. Stanowi takze odstepstwo od konstytucyjnych zasad wolnosci dzialalnosci gospodarczej (art. 22 konstytucji) i rownosci wobec prawa (art. 32 konstytucji). Ponadto skutki braku fachowej wiedzy rzecznika patentowego, ktory nie zawsze jest prawnikiem, ponosi osoba przez niego reprezentowana, co ogranicza zagwarantowane w art. 45 ustawy zasadniczej prawo kazdego podmiotu do korzystania w postepowaniach przed organami panstwowymi z fachowej pomocy prawnej.

OPLATY ZA WYRYSY I WYPISY

Bez mozliwosci zwolnien

Nie ma mozliwosci zwolnienia osoby uprawnionej do otrzymania wyrysow i wypisow z operatu ewidencyjnego z oplat za te czynnosci, nawet jezeli byloby to uzasadnione - sygnalizuje rzecznik praw obywatelskich ministrowi infrastruktury. Jako przyklad podaje skarge rolnika, ktory z tego wlasnie powodu nie moze ich otrzymac, a bez tego nie jest w stanie przekazac swego gospodarstwa nastepcy, w zamian za co uzyskalby swiadczenia emerytalne. Brak regulacji prawnej umozliwiajacej w szczegolnych sytuacjach zwolnienie z oplaty moze doprowadzic do ograniczenia praw obywatelskich przez uniemozliwienie dysponowania swa wlasnoscia - stwierdza.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Po co kasy fiskalne w taksowkach

Rzecznik praw obywatelskich zwrocil sie do ministra finansow o przedstawienie motywow i celowosci wprowadzenia kas fiskalnych w taksowkach. Pierwsi podatnicy-taksowkarze zostali zobowiazani do rozpoczecia ewidencjonowania przychodow przy zastosowaniu tych kas od 1 pazdziernika 2002 r. W skargach do rzecznika Zrzeszenia Transportu Prywatnego, m.in. z Poznania, Bydgoszczy i Wroclawia, twierdza oni, ze dla ewidencjonowania obrotu i VAT wystarcza dane dostarczane przez taksometry w powiazaniu z dokumentacja ksiegowa albo wyposazenie taksometrow w drukarki fiskalne. Natomiast wprowadzenie wymogu zainstalowania w taksowkach kas rejestrujacych zobowiazuje do zakupu kosztownych urzadzen, ktore ze wzgledu m.in. na swoje gabaryty nie kwalifikuja sie do instalacji w taksowkach. Zdaniem skarzacych w zadnym z krajow Unii Europejskiej nie ma wymogu wyposazania taksowek w kasy fiskalne.

SAD NAJWYZSZY

Kierownictwo bez dodatkowego odszkodowania

Uprawnienia do dodatkowego odszkodowania z tytulu rozwiazania umow o prace w stosunku do osob zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych nie stanowi naruszenia zasady rownosci praw pracownikow (przewidzianej w art. 112 kodeksu pracy) ani zakazu dyskryminacji w stosunkach pracy (zapisanego w art. 113 k.p.) wylacznie wtedy, gdy zapisano go w pakiecie zabezpieczenia praw socjalno-bytowych, pracowniczych i zwiazkowych uzgodnionym miedzy inwestorem strategicznym nabywajacym zaklad pracy a organizacjami zwiazkowymi.

Takie stanowisko zajal Sad Najwyzszy w wyroku z 12 grudnia 2001 r. (sygn. I PKN 182/01).

LIMIT ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW W NIEMCZECH

Dodatkowy rozdzial

Od 8 czerwca do 20 czerwca 2002 r. bedzie sie odbywal dodatkowy rozdzial limitu zatrudnienia pracownikow polskich w celu realizacji umow o dzielo przez polskich przedsiebiorcow w Republice Federalnej Niemiec, na okres obliczeniowy od 1 pazdziernika 2001 r. do 30 wrzesnia 2002 r.

Wnioski o wydanie zezwolen dotyczacych przydzialu tzw. osobomiesiecy nalezy skladac w Ministerstwie Gospodarki od 20 maja do 7 czerwca.

Podstawa informacji: komunikat ministra gospodarki z 14 maja, opublikowany w Monitorze Polskim nr 18 z 15 maja, pod poz. 327.

UCZ SIE LACINY

Punctum saliens - punkt glowny

Res ipsa loquitur - rzecz mowi sama za siebie

Superficies solo cedit - to, co jest na powierzchni, przypada gruntowi (tzn. wlascicielowi gruntu)

SPOLDZIELNIE MIESZKANIOWE

Przedawnienie roszczen

Termin przedawnienia to 10 lat, a dla roszczen o swiadczenie okresowe oraz zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza - 3 lata. Wynika to z art. 118 k.c. Sad Najwyzszy 26 kwietnia 2002 r. wyjasnil, ze roszczenie spoldzielni mieszkaniowej oparte na art. 225 k.c. w zwiazku z art. 224 2 k.c. jest zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, a wiec przedawnia sie z uplywem 3 lat.

W sprawie chodzilo o roszczenia z tytulu korzystania z dzialki i zwrotu pozytkow z uzywania pawilonu. Spoldzielnia mieszkaniowa uwazala, ze nie sa one zwiazane z jej dzialalnoscia gospodarcza. Uchwala SN swiadczy, ze byla w bledzie (sygn. III CZP 21/02).

KASACJA RZECZNIKA

Represje za AK

Rzecznik praw obywatelskich wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje w sprawie Jana O., o ktorej pisalismy w "Rz" z 13 maja. Chodzi o zolnierza AK, przymusowo wcielonego w 1944 r. do batalionow roboczych Armii Czerwonej. Rozpatrzenie przez SN kasacji bedzie mialo znaczenie takze dla innych akowcow, ktorych NKWD i Armia Czerwona ujely po zakonczeniu wilenskiej operacji "Ostra Brama". Rzecznik domaga sie uchylenia postanowienia Sadu Wojewodzkiego w Poznaniu, ktory w 1997 r. odmowil Janowi O. odszkodowania i zadoscuczynienia za represje. W opinii rzecznika nastapilo razace naruszenie prawa, gdyz sad nie wyjasnil w sposob nalezyty i nie uwzglednil wszystkich okolicznosci. Tymczasem to wlasnie od nich moglo zalezec stwierdzenie, iz represje wobec Jana O. spowodowane zostaly jego dzialalnoscia na rzecz niepodleglego bytu panstwa polskiego. Sad nie rozwazyl, czy tego rodzaju represje, podejmowane przez organa radzieckie w latach 1944-1945 wobec innych obywateli RP zamieszkujacych kresy polnocno-wschodnie, mialy charakter represji spowodowanych przede wszystkim przynaleznoscia do AK - argumentuje rzecznik.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Kiedy trzeba miec promese kasy chorych

Ubezpieczony, ktory chce sie leczyc w szpitalu poza terenem dzialania jego kasy chorych, powinien uzyskac promese, czyli potwierdzenie mozliwosci zaplaty za to swiadczenie - odpowiedzial rzecznikowi praw obywatelskich podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Kasy chorych moga zawierac umowy takze z placowkami leczniczymi spoza obszaru wlasnej dzialalnosci. W lutym tego roku kasy zawarly porozumienie w sprawie rozliczen swiadczen zdrowotnych udzielanych osobom ubezpieczonym. W razie rozliczen swiadczen spoza zakresu swego dzialania obowiazywac beda ceny ustalone w umowie zawartej przez swiadczeniodawca z regionalna kasa chorych wlasciwa dla miejsca udzielenia swiadczenia zdrowotnego. Kwestie te wywolywaly dotychczas wiele watpliwosci. Jezeli ubezpieczony wybierze szpital spoza obszaru dzialania jego kasy nie majacy umowy z kasa, do ktorej nalezy, wymagane bedzie pisemne potwierdzenie zaplaty za swiadczenie zdrowotne.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Pracownia artysty a lokal mieszkalny

Trybunal Konstytucyjny rozpozna dzis (14 maja) wniosek Stowarzyszenia Zwiazku Polskich Artystow Plastykow w sprawie zgodnosci z konstytucja przepisu ustawy o gospodarce nieruchomosciami, uzywajacego pojecia "lokal mieszkalny" bez jego zdefiniowania. Stowarzyszenie zlozylo wniosek do TK o stwierdzenie, ze art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami jest sprzeczny z art. 32 ust 1 Konstytucji RP. Zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomosciami zasada jest, ze sprzedaz nieruchomosci albo oddanie jej w uzytkowanie wieczyste moze odbywac sie w trybie przetargowym. Nie dotyczy to jednak zbycia nieruchomosci na rzecz osoby fizycznej, ktora jest najemca lokalu mieszkalnego, a najem zostal nawiazany przed 12 listopada 1994 r. na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale. W zaskarzonej ustawie nie zdefiniowano jednak pojecia "lokal mieszkalny". Definicja taka byla w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (juz nie obowiazuje) oraz jest w ustawie o wlasnosci lokali i obejmuje takze pracownie wynajeta tworcy do prowadzenia dzialalnosci w dziedzinie kultury i sztuki. Zaskarzony przepis ustawy o gospodarce nieruchomosciami nie uwzglednia zas rozszerzonej definicji "lokalu mieszkalnego", co - zdaniem wnioskodawcy - stanowi razace naruszenie konstytucyjnej zasady rownosci obywateli wobec prawa i sprawiedliwosci spolecznej.

DYZUR EKSPERTOW

Dokumentowanie zasilkow rodzinnych i wychowawczych oraz swiadczen z funduszu alimentacyjnego

1 czerwca rozpoczynaja sie nowe dwunastomiesieczne okresy, na ktore przyznaje sie zasilki z budzetu panstwa (rodzinne i wychowawcze) oraz swiadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od tego roku ustalanie uprawnien do nich odbywa sie na nowych, zaostrzonych zasadach. Na czym polegaja zmiany, czytelnicy moga sie dowiedziec w srode, 15 maja, podczas redakcyjnego dyzuru ekspertow. Watpliwosci dotyczace dokumentowania zasilkow rodzinnych i wychowawczych wyjasni KRYSTYNA TYMOREK, radca prawny w Departamencie Ubezpieczen Spolecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej, a swiadczen z funduszu alimentacyjnego - GRAZYNA NIEGOWSKA, naczelnik Wydzialu Swiadczen z Budzetu Panstwa w centrali ZUS - pod warszawskim numerem telefonu 625-61-37.

Pytania mozna rowniez kierowac pod warszawski numer faksu: 653-00-07 oraz e-mailem: renata.majewska@rp.pl

ODSZKODOWANIA

Dla chroniacych wlasnosc publiczna

Odszkodowanie dla osob, ktore ulegly wypadkowi przy ochronie wlasnosci publicznej przed grozaca szkoda ( 2 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z 16 wrzesnia 1997 r. w sprawie swiadczen dla pracownikow, ktorzy ulegli wypadkom w szczegolnych okolicznosciach, oraz swiadczen dla osob nie bedacych pracownikami - Dz. U. nr 120, poz. 758), przysluguje osobom, ktore wykonuja czynnosci w zwiazku z ochranianiem lub zmniejszeniem rzeczywistego i bezposredniego niebezpieczenstwa zagrazajacemu mieniu publicznemu. Takie wyjasnienie zawiera wyrok Sadu Najwyzszego z 25 stycznia 2002 r. Rozporzadzenie z 1997 r. przewiduje dla osob, ktore ulegly takim wypadkom, rente z tytulu calkowitej lub czesciowej niezdolnosci do pracy i jednorazowe odszkodowanie z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy (sygn. II UKN 781/00).

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Wznowienie postepowania niedopuszczalne po wyborach

Dzisiaj (13 maja) Trybunal Konstytucyjny rozpozna skarge Leszka K. w sprawie zgodnosci z konstytucja przepisu ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, chroniacego kandydata na radnego przed publikowaniem nieprawdziwych informacji na jego temat. Leszek K. przed wyborami samorzadowymi napisal list otwarty do jednego z kandydatow na radnego. Stwierdzil w nim, ze ubiegajacy sie o mandat, bedac kierownikiem urzedu rejonowego, odmowil mu wydania pozwolenia na budowe, naruszajac prawo. Adresat listu wniosl sprawe do sadu o nakazanie sprostowania nieprawdziwych informacji, przeproszenie i odszkodowanie. Sad orzekl na jego korzysc. Po wyborach i wyrokach NSA potwierdzajacych slusznosc zarzutow Leszka K. wobec kandydata na radnego skarzacy zazadal wznowienia postepowania. Sad uznal, ze ze wzgledu na art. 72 ordynacji jest to niedopuszczalne po wyborach. Leszek K. twierdzi w skardze do TK, ze art. 72 samorzadowej ordynacji wyborczej jest sprzeczny z konstytucyjna zasada rownosci. Przyznaje bowiem kandydatowi na radnego ochrone prawna do czasu zakonczenia wyborow, drugiej stronie odmawia zas mozliwosci zlozenia wniosku o wznowienie postepowania w tej sprawie po wyborach. Przepis narusza takze, jego zdaniem, prawo do sprawiedliwego procesu.

SAD NAJWYZSZY

Aport przejsciem zakladu pracy

Wniesienie jako aportu przez gmine czesci mienia komunalnego stanowiacego podstawe funkcjonowania gminnego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej, poddanego nastepnie postepowaniu upadlosciowemu, do powolanej przez gmine jednoosobowej spolki z o.o. moze byc zakwalifikowane jako przejscie zakladu pracy na innego pracodawce (art. 231 1 kodeksu pracy). Tak uznal Sad Najwyzszy w wyroku z 17 grudnia 2001 r. Wskazany przez SN art. 231 1 k.p. ustanawia zasade, ze w razie przejscia zakladu pracy lub jego czesci na innego pracodawce staje sie on z mocy prawa strona w dotychczasowych stosunkach pracy (sygn. I PKN 747/00).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Emerytury wieksze, renty bez zmian

W mysl ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych emerytury ulegaja zwiekszeniu za okres oplacania skladek na Fundusz Emerytalny Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolnikow (poczawszy od 1978 r.). Nie zwiekszaja sie natomiast z tego samego tytulu swiadczenia emerytalno-rentowe. Podwyzszanie wysokosci swiadczenia z tytulu oplacania skladek na ubezpieczenie spoleczne rolnikow zostalo zatem zroznicowane w zaleznosci od rodzaju pobieranego swiadczenia - napisal rzecznik praw obywatelskich do ministra pracy i polityki spolecznej. Wywoluje to wiele skarg i jest oceniane jako naruszenie konstytucyjnych zasad rownosci i sprawiedliwosci spolecznej.

VAT

Dwie kary, jeden czyn

Czy na spolke cywilna mozna nalozyc za ten sam czyn kare z ustawy karnej skarbowej i sankcje finansowa z ustawy o VAT? Na razie problem jest nierozstrzygniety. Ze wzgledu na nieprawidlowe powiadomienie strony 9 maja SN odroczyl rozprawe, ktorej przedmiotem byla ta kwestia.

NSA uznal, ze dwie kary nie sa mozliwe, a jako podstawe wskazal wyrok TK z 29 kwietnia 1998 r., w ktorym stwierdzono, ze ta sama osoba fizyczna nie moze byc za ten sam czyn karana z ustaw: o VAT i karnej skarbowej. W rewizji nadzwyczajnej od wyroku NSA minister sprawiedliwosci stwierdzil, ze dla potrzeb VAT spolka cywilna jest osobnym podatnikiem i orzeczenie TK nie ma do niej zastosowania. Wyjatkowe traktowanie spolki cywilnej w podatkach, skutkujace rygorystycznym karaniem jej wspolnikow, budzi wiele kontrowersji.

UBEZPIECZENIA SPOLECZNE

Zasilki i wskaznik waloryzacji

Od 1 czerwca 2002 r. wskaznik waloryzacji zasilku rodzinnego oraz zasilku wychowawczego wynosi 103,0 proc.

Od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r. zasilek rodzinny wynosi miesiecznie:

 • 42,50 zl na malzonka oraz na pierwsze i drugie dziecko,
 • 52,60 zl na trzecie dziecko,
 • 65,70 zl na kazde kolejne dziecko.

Od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r. zasilek wychowawczy wynosi miesiecznie:

 • 318,10 zl,
 • 505,80 zl dla osoby samotnie wychowujacej dziecko i osoby wychowujacej trzecie i kazde nastepne dziecko.

Wielkosci te podal prezes ZUS w dwoch obwieszczeniach z 22 kwietnia, opublikowanych w M. P. nr 16, pod poz. 273 i 274.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Zgoda kuratora na likwidacje szkoly

Dzisiaj (8 maja) Trybunal Konstytucyjny rozpozna wniosek dotyczacy uznania za niekonstytucyjny przepisu nakladajacego na samorzad terytorialny obowiazek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oswiaty w sprawie zlikwidowania szkoly. Rady dwoch gmin: w Radominie i Olszance, uwazaja, ze art. 59 ust. 2 zdanie 1 ustawy o systemie oswiaty jest niezgodny z konstytucja. Przewiduje on koniecznosc zaopiniowania przez kuratora oswiaty decyzji samorzadu terytorialnego o likwidacji szkoly lub placowki. Nie okresla przy tym przeslanek warunkujacych wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii. Ich brak w ustawie narusza - zdaniem wnioskodawcow - konstytucyjna zasade samodzielnosci samorzadu terytorialnego (art. 16 ust. 2 i art. 166 konstytucji). Narzucanie zas gminom przez organa administracji rzadowej stanowiska, ktorego nie akceptuja, jest szkodliwe dla prawidlowego funkcjonowania samorzadu oraz jego rozwoju. Razaco narusza zasady demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej - twierdza wnioskodawcy.

NALEZNOSCI FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Od decyzji ZUS w przedmiocie umorzenia naleznosci Funduszu Alimentacyjnego przysluguje odwolanie do sadu pracy i ubezpieczen spolecznych - stwierdzil Sad Najwyzszy w uchwale z 28 marca 2001 r.

Przyczyna watpliwosci wyjasnionych w uchwale bylo to, ze w art. 83 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.), okreslajacym rodzaje decyzji w zakresie indywidualnych spraw, nie wymienia sie spraw dotyczacych swiadczen z Funduszu Alimentacyjnego.

Jednak wyliczenie zawarte w tym przepisie ma charakter przykladowy, natomiast wedle art. 18 ust. 3 ustawy z 1974 r. o Funduszu Alimentacyjnym od decyzji ZUS przewidzianych w tej ustawie przysluguja srodki odwolawcze przewidziane dla odwolan w sprawach o swiadczenia z ubezpieczenia spolecznego (sygn. III ZP 2/01).

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Nieskazitelny charakter mecenasa

Czy przepisy prawa o adwokaturze regulujace zasady wpisu na liste adwokatow sa zgodne z ustawa zasadnicza? - na to pytanie odpowie dzis (7 maja) Trybunal Konstytucyjny. Okregowa Rada Adwokacka w O. odmowila Leszkowi L. wpisu na liste adwokatow. Uzasadnila, ze w jego pismach doszukala sie braku szacunku dla samorzadu palestry. Nie pomoglo odwolanie do Naczelnej Rady Adwokackiej, ministra sprawiedliwosci i Naczelnego Sadu Administracyjnego. Mezczyzna zlozyl wiec skarge do TK. Zarzucil, ze art. 65 ust. 1 prawa o adwokaturze, ktory mowi m.in., ze wpisanym na liste moze byc ten, kto jest nieskazitelnego charakteru i swym zachowaniem daje rekojmie prawidlowego wykonywania zawodu adwokata, umozliwia organom korporacji podejmowanie calkowicie dowolnych decyzji. Prowadzi to do nepotyzmu w srodowisku adwokackim. Dowolnosc interpretacyjna, jaka stwarza zaskarzona regulacja, narusza - zdaniem Leszka L. - zasade rownosci wobec prawa uregulowana w art. 32 konstytucji oraz zasady wolnosci zrzeszania sie i niedyskryminacji okreslone w europejskiej konwencji praw czlowieka. Dopuszcza ponadto dyskryminacje w zyciu spolecznym i gospodarczym przez samorzadowe organa palestry. Jest to tez sprzeczne z art. 32 ust. 2 ustawy zasadniczej, ktory stanowi, ze nikt nie moze byc dyskryminowany w zyciu politycznym, spolecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny - przekonuje skarzacy.

DYZUR EKSPERTOW: 7 MAJA

Kiedy i jaka emerytura

Na jaka emeryture mozesz liczyc w przyszlosci? Co to jest kapital poczatkowy? Kto moze pojsc na wczesniejsza emeryture? Co to sa okresy skladkowe, nieskladkowe i uzupelniajace? Te i inne watpliwosci czytelnikow wyjasnia we wtorek, 7 maja, HALINA KUZBIDA-MATOSEK i KATARZYNA SALAJCZYK, specjalistki z Departamentu Swiadczen Emerytalnych z centrali ZUS, podczas redakcyjnego dyzuru ekspertow pod warszawskim numerem telefonu 653-00-94 w godz. od 9.30 do 11.30.

Pytania mozna rowniez kierowac pod warszawski numer faksu 653-00-07 oraz e-mailem: renata.majewska@rp.pl.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Utracone swiadczenia przedemerytalne

Swiadczenie przedemerytalne dla pracownikow b. PGR przysluguje od 1 stycznia 2002 r. tylko tym, ktorzy 7 listopada 2001 r. posiadali status bezrobotnego i spelniali lacznie okreslone, bardziej zaostrzone niz poprzednio warunki. Takie ograniczenia wprowadzila nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu z grudnia ub. r. W pismie do ministra pracy i polityki spolecznej rzecznik praw obywatelskich nie kryje zastrzezen. Takie uregulowanie wylacza z ubiegania sie o to swiadczenie osoby, ktore wprawdzie spelniaja ustawowe warunki, lecz po tej dacie. Problem dotyczy zwlaszcza osob otrzymujacych rente okresowa, ktore po jej uplywie nie moga uzyskac swiadczenia. Takze tych, ktorzy nie zachowali prawa do swiadczen przedemerytalnych na dawnych zasadach tylko dlatego, ze przed dniem wejscia w zycie nowych przepisow nie zarejestrowali sie w powiatowych urzedach pracy.

GUS WYLICZYL

Patrz: Wskazniki GUS

Ceny i place

Ceny towarow i uslug konsumpcyjnych:

 • ogolem w I kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartalu 1995 r. byly wyzsze o 84,0 proc. (na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej),
 • ogolem w I kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartalu 2001 r.

wzrosly o 1,1 proc. (na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych).

Ceny towarow niezywnosciowych trwalego uzytku w I kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartalu 2001 r. wzrosly o 0,4 proc. (w zwiazku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od spadkow i darowizn).

Przecietne wynagrodzenie miesieczne w sektorze przedsiebiorstw w I kwartale 2002 r.

 • wynioslo 2210,99 zl (w zwiazku z art. 7 pkt 15 ustawy z 6 lutego o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym).

Sa to wyliczenia prezesa GUS podane w dwoch obwieszczeniach i dwoch komunikatach z 15 kwietnia, ogloszonych w M. P. nr 15, pod poz. 253-256.

SAD NAJWYZSZY

Szkoda wskutek nieuczciwosci przelozonego

Podporzadkowanie pracownika kierownictwu nieuczciwego lub nierzetelnego przelozonego moze byc zakwalifikowane jako niezapewnienie przez pracodawce warunkow umozliwiajacych nalezyte zabezpieczenie mienia powierzonego z obowiazkiem zwrotu lub do wyliczenia sie (art. 124 3 kodeksu pracy) - uznal Sad Najwyzszy w wyroku z 17 grudnia 2001 r.

Wedle art. 124 3 k.p. od odpowiedzialnosci za mienie powierzone z obowiazkiem zwrotu lub do wyliczenia sie, za ktore pracownik odpowiada w pelnej wysokosci, moze on sie uwolnic, jezeli wykaze, ze szkoda powstala z przyczyn od niego niezaleznych, w szczegolnosci wskutek niezapewnienia przez pracodawce warunkow umozliwiajacych zabezpieczenie powierzonego mienia (sygn. I PKN 748/00).

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.