SIERPIEN 2003:


JUZ OBOWIAZUJA

29 sierpnia

ANTYKORUPCJA

 • rozporzadzenie prezydenta RP z 23 lipca 2003 r. w sprawie okreslenia wzorow formularzy oswiadczen o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej i o stanie majatkowym (Dz. U. nr 143 poz. 1387); okreslono wzor formularzy: o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka osoby zajmujacej kierownicze stanowisko panstwowe, o zamiarze jej podjecia lub zmianie charakteru oraz o stanie majatkowym osob okreslonych w art. 1 i 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne.

WYROBY WLOKIENNICZE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 1 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i znakowania produktow wlokienniczych (Dz. U. nr 143 poz. 1389); rozporzadzenie dotyczy tez odziezy uzywanej.

BRON I MATERIALY WYBUCHOWE

 • rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 30 lipca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ewidencjonowania materialow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 143 poz. 1394); ewidencja moze byc prowadzona z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji;
 • rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 30 lipca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie instytucji wydajacych opinie o mozliwosci spelnienia warunkow technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 143 poz. 1395); wsrod takich instytucji znalazly sie: Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Wojskowe Sluzby Informacyjne.

SLUZBA WOJSKOWA

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej z 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorob, pozostajacych w zwiazku ze sluzba wojskowa, z tytulu ktorych przysluguja swiadczenia odszkodowawcze (Dz. U. nr 143 poz. 1397); wykaz liczy 18 rodzajow schorzen.

ARTYKULY ROLNO-SPOZYWCZE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych wymagan w zakresie jakosci handlowej dzemow, konfitur, galaretek, marmolad, powidel sliwkowych oraz slodzonego przecieru z kasztanow jadalnych (Dz. U. nr 143 poz. 1398); mozna do nich dodawac m.in. miod, oleje spozywcze, napoj spirytusowy, orzechy, przyprawy, wanilie.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci z 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegolowych zasad wynagradzania urzednikow i innych pracownikow sadow i prokuratury oraz odbywania stazu urzedniczego (Dz. U. nr 143 poz. 1399); m.in. miesieczne wynagrodzenie zasadnicze aplikanta referendarskiego wynosi 1500 zl.

WYROBY MEDYCZNE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 18 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow wprowadzania do obrotu i do uzywania wyrobow medycznych, w tym wyrobow do diagnostyki in vitro, przeznaczonych do stosowania w weterynarii (Dz. U. nr 143 poz. 1400); powinny byc one oznaczone "Do uzytku w weterynarii".

UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I ZDROWOTNE

 • rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 6 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia wzorow zgloszen do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportow miesiecznych i imiennych raportow miesiecznych korygujacych, zgloszen platnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujacych oraz innych dokumentow (Dz. U. nr 150, poz. 1457); par. 1 pkt 9 rozporzadzenia w zakresie dotyczacym czesci I - V i VII - XIII zalacznika nr 13 wejdzie w zycie 1 pazdziernika.

28 sierpnia

TRANSPORT LOTNICZY I KOLEJOWY

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad prowadzenia rejestru cywilnych statkow powietrznych oraz znakow i napisow na statkach powietrznych (Dz. U. nr 109, poz. 1034); do rejestru wpisuje sie: samoloty, smiglowce, sterowce, zalogowe balony, szybowce i motoszybowce, spadochrony ratownicze,
 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 7 sierpnia 2003 r w sprawie oplaty za udzielenie licencji na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. nr 144, poz. 1402); wynosi ona 1750 euro,

CUKIER, ZBOZA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 22 lipca 2003 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy (Dz. U. nr 141, poz. 1353); na rok rozliczeniowy 2004/2005 kwota A cukru wynosi 1580 tys. ton, izoglukozy - 24 911 tys. ton, kwota B cukru - 91 926 tys. ton, a izoglukozy 1870 tys. ton,
 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru bialego i ceny podstawowej burakow cukrowych (Dz. U. nr 141, poz. 1354); na rok rozliczeniowy 2004/2005 cena interwencyjna cukru wynosi 63,19 euro/100 kg, a cena podstawowa burakow 47,67 euro/t,
 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia oplaty wywozowej od zboz i produktow przemyslu mlynarskiego (Dz. U. nr 144, poz. 1403); ustanowiono ja do 30 kwietnia 2004 r. m.in. na pszenice (300 zl/t), zyto, jeczmien, owies (200 zl/t),

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 29 lipca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustanowienia walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. nr 141, poz. 1355); patrz tekst "Specjalna Kudowa Zdroj" w "Rz" z 26 sierpnia,

MINISTERSTWA I URZEDY

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 28 lipca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia stanowisk urzedniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni sluzbowych urzednikow sluzby cywilnej, mnoznikow do ustalania wynagrodzenia oraz zasad ustalania i wyplacania innych swiadczen przyslugujacych czlonkom korpusu sluzby cywilnej (Dz. U. nr 141, poz. 1358); uwzgledniono m.in. stanowiska w Urzedzie Transportu Kolejowego i w Urzedzie Lotnictwa Cywilnego,
 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 29 lipca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu dzialania ministra infrastruktury (Dz. U. nr 141, poz. 1359); uwzgledniono w nim prezesa Urzedu Transportu Kolejowego,

AGENCJA WYWIADU

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 29 lipca 2003 r. w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. nr 141, poz. 1360),

WOJSKO

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej z 17 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu postepowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez zolnierzy niepelniacych czynnej sluzby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U. nr 141, poz. 1367); moga je nosic m.in. w dniach swiat panstwowych i wojskowych oraz w czasie uroczystosci rodzinnych i osobistych,
 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej z18 lipca 2003 r. w sprawie terenow zamknietych niezbednych dla obronnosci panstwa (Dz. U. nr 141, poz. 1368); chodzi m.in. o tereny zajete przez porty wojenne, lotniska wojskowe, sklady amunicji - prace geodezyjne i kartograficzne nadzoruje tam MON,

CMENTARZE

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 21 lipca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie prowadzenia ewidencji grobow (Dz. U. nr 141, poz. 1370); ksiegi cmentarne moga byc prowadzone w systemie informatycznym,

ZASOBY MIESZKANIOWE MSWIA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osob uprawnionych do kwater (Dz. U. nr 141, poz. 1371),
 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 21 lipca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu rozkwaterowania osob rozwiedzionych (Dz. U. nr 141, poz. 1372),
 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokosci oraz przyznawania i wyplacania ekwiwalentu konserwacyjnego (Dz. U. nr 141, poz. 1373); w 2003 r. jego stawka wynosi 60,08 zl za 1 mkw. powierzchni mieszkalnej kwatery,
 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 23 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokosci i trybu przyznawania rownowaznika mieszkaniowego (Dz. U. nr 141, poz. 1374); w 2003 r. wynosi on za 1 mkw. powierzchni mieszkalnej w lokalu z c.o. 12,67 zl (bez pieca kapielowego) i 13,53 zl (z piecem), a w lokalu ogrzewanym piecem akumulacyjnym - 15,88 zl,
 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 23 lipca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu wyplaty ekwiwalentu pienieznego w zamian za rezygnacje z kwatery (Dz. U. nr 141, poz. 1375),
 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 23 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu sprzedazy osobnych kwater stalych (Dz. U. nr 141, poz. 1376); plan corocznej sprzedazy nalezy sporzadzic do 30 wrzesnia,
 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiacych zasob mieszkaniowy Zarzadu Zasobow Mieszkaniowych MSWiA (Dz. U. nr 141, poz. 1377); okreslono m.in. warunki administrowania kwaterami, ich przydzielania, remontowania oraz zakres napraw obciazajacych zakwaterowanego,

OPIEKA ZDROWOTNA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 24 lipca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad tworzenia, przeksztalcania, likwidacji, organizacji, zarzadzania i kontroli zakladow opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra spraw wewnetrznych i administracji (Dz. U. nr 141, poz. 1378),
 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 18 lipca 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczegolnych dziedzin sportu, zakresu koniecznych badan lekarskich oraz ich czestotliwosci w stosunku do dzieci i mlodziezy do ukonczenia 21 roku zycia ubiegajacych sie o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie okreslonej dyscypliny sportu (Dz. U. nr 141, poz. 1379),
 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 24 lipca 2003 r. w sprawie wlaczenia Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej do Akademii Medycznej w Gdansku (Dz. U. nr 142, poz. 1386),

STATYSTYKA PUBLICZNA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 22 lipca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (Dz. U. nr 142, poz. 1381); zmiany dotycza m.in. badan odpadow przemyslowych i komunalnych oraz ekonomicznych aspektow ochrony srodowiska,
 • rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 1 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 142, poz. 1383); patrz tekst: "Pieniadze na programy indywidualne",

RESTRUKTURYZACJA HUT

 • rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 19 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazow hut podlegajacych restrukturyzacji (Dz. U. nr 149, poz. 1456),

SKLADKI EMERYTALNE

 • art. 7 ustawy o przejeciu przez skarb panstwa zobowiazan Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z tytulu nieprzekazanych skladek do otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 149, poz. 1450); zawiera on zmiany w ustawie o systemie ubezpieczen spolecznych dotyczace obowiazkow platnikow skladek.

25 sierpnia

MINISTERSTWA

 • zarzadzenie nr 71 prezesa Rady Ministrow zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych; dotychczasowy Departament Unii Europejskiej i Obslugi Negocjacji Akcesyjnych przemianowano w statucie na Departament Unii Europejskiej (M.P. nr 41, poz. 599)

24 sierpnia


23 sierpnia

RACHUNKOWOSC

 • ustawa z 26 czerwca o zmianie ustawy o rachunkowosci (Dz. U. nr 139, poz. 1324) dostosowuje polskie przepisy do unijnych m.in. w zakresie prawa rozstrzygajacego, w jaki sposob ma byc sporzadzone i zbadane roczne sprawozdanie finansowe oddzialow zakladu ubiezpieczen, banku zagranicznego, instytucji finansowej i kredytowej majacych siedzibe poza terytorium Polski.

PORECZENIA I GWARANCJE

 • ustawa z 27 czerwca o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 139, poz. 1325) (patrz tekst ujednolicony) pozwala do 31 grudnia 2004 r., aby Rada Ministrow, na wniosek ministra finansow, udzielala, w imieniu Skarbu Panstwa, poreczen lub gwarancji splaty czesci albo calosci kredytow wraz z odsetkami oraz spelnienia przez emitenta swiadczen pienieznych wynikajacych z wyemitowanych przez niego obligacji, jezeli srodki uzyskane z kredytu lub emisji obligacji zostana przeznaczone na finansowanie: restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiebiorstwach gorniczych, likwidacji kopalni, usuwania szkod gorniczych. Laczna ich kwota nie moze przekroczyc 2 500 000 000 zlotych.

WOJSKO

NIEPELNOSPRAWNI

 • rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 15 lipca w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci (Dz. U. nr 139, poz. 1328) - patrz tekst: "Orzecznictwo pod wzmocnionym nadzorem".

LOTNICTWO

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagan bezpieczenstwa lotniczego JAR (Dz. U. nr 139, poz. 1329),
 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 9 lipca w sprawie powolania Komitetu Zarzadzania Przestrzenia Powietrzna oraz ustalenia zakresu jego dzialania (Dz. U. nr 139, poz. 1330),
 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 11 lipca w sprawie trybu wpisywania lekarzy na liste lekarzy orzecznikow oraz skreslania z niej (Dz. U. nr 139, poz. 1331),
 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 11 lipca w sprawie trybu wpisywania zakladow opieki zdrowotnej na liste centrow medycyny lotniczej oraz skreslania z niej (Dz. U. nr 139, poz. 1332),

CUKIER

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lipca w sprawie okreslenia wzorow oraz terminow skladania wnioskow o przyznanie limitow A i B cukru, A i B glukozy oraz wzorow sprawozdan z wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru buraczanego, izoglukozy i syropu inulinowego (Dz. U. nr 139, poz. 1334).

KOSCIOLY I ZWIAZKI RELIGIJNE

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 18 lipca w sprawie nadania osobowosci prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Mlodziezy Greckokatolickiej "Sarepta" (Dz. U. nr 139, poz. 1336).

PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 10 lipca w sprawie zakresu swiadczen zdrowotnych, w szczegolnosci badan przesiewowych, oraz okresow, w ktorych te badania sa przeprowadzane (Dz. U. nr 139, poz. 1337), okresla badania profilaktyczne (jakie, komu, co jaki czas), ktore powinni przeprowadzac lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ginekolodzy i stomatolodzy.

22 sierpnia

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 22 sierpnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborow wojta Gminy Piekoszow w wojewodzwie swietokrzyskim (Dz. U. nr 146, poz. 1415).

MIARY

 • rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 30 czerwca w sprawie wymagan metrologicznych, ktorym powinny odpowiadac plywakowe mierniki objetosci mleka (Dz. U. nr 138, poz. 1313)

PANSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

 • rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 2 lipca w sprawie zasad gospodarki finansowej i gospodarowania srodkami Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych (Dz. U. nr 138, poz. 1314)

ZWIERZETA

 • rozporzadzenie ministra nauki i informatyzacji z 3 lipca w sprawie trybu skladania wnioskow o umieszczenie w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doswiadczen i testow na zwierzetach i o skreslenie z tego wykazu (Dz. U. nr 138, poz. 1317)

ALKOHOL

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 lipca w sprawie analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania probek do celow urzedowej kontroli pod wzgledem jakosci handlowej (Dz. U. nr 138, poz. 1318)

GRUPY PRODUCENTOW ROLNYCH

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 lipca w sprawie wykazu produktow i grup produktow, dla ktorych moga byc tworzone grupy producentow rolnych, minimalnej rocznej wielkosci produkcji towarowej oraz minimalnej liczby czlonkow grupy producentow rolnych (Dz. U. nr 138, poz. 1319)

CHOROBY ZAKAZNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 lipca w sprawie zakazu przywozu niektorych towarow na terytorium RP z uwagi na niebezpieczenstwo przeniesienia zakaznych gabczastych encefalopatii (Dz. U. nr 138, poz. 1320) wymienia m.in. krew ludzka i zwierzeca (takze preparowana do celow terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych, antysurowice i pozostale frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne); zelatyne i jej pochodne, kosci i rdzenie rogow oraz inne

WOJSKO

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 30 czerwca w sprawie obowiazku meldunkowego zolnierzy w czynnej sluzbie wojskowej (Dz. U. nr 138, poz. 1322)

ODZNAKI

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 29 lipca w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zaslugi dla statystyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a takze noszenia (Dz. U. 143, poz. 1388)

21 sierpnia

ZEGLUGA SRODLADOWA

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z marca w sprawie wymagan technicznych i wyposazenia statkow zeglugi srodladowej (Dz. U. nr 88, poz. 810)

NASIENNICTWO

 • art. 71 ustawy z 26 czerwca o nasiennictwie (Dz. U. nr 137, poz. 1299) wprowadzajacy poprawke do ustawy z 12 lipca 1995 roku o ochronie roslin uprawnych dotyczacej badan srodka ochrony roslin przeprowadzanych w Instytucie Ochrony Roslin oraz innych jednostkach upowaznionych

POSLOWIE I SENATOROWIE

 • ustawa z 26 czerwca o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora (Dz. U. nr 137, poz. 1301) zmienia przede wszystkim rozdzial regulujacy zakres immunitetu parlamentarnego oraz procedury wyrazania zgody na pociagniecie poslow i senatorow do odpowiedzialnosci

OSWIATA

 • ustawa z 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 137, poz. 1304) wprowadza do tej ustawy 70 zmian dotyczacych m.in.: ponownego uwzglednienia w systemie oswiaty osrodkow doksztalcania zawodowego; wspolpracy szkoly z organizacjami pozarzadowymi, ze szczegolnym uwzglednieniem organizacji harcerskich; tworzenia publicznych placowek ksztalcenia o zasiegu ogolnokrajowym przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania; szkol lub placowek, ktorych prowadzenie jest zadaniem samorzadu wojewodztwa (o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym); zobowiazania szkol niepublicznych, ktore maja uprawnienia szkol publicznych, do realizacji obowiazkowych zajec edukacyjnych w cyklu nie krotszym oraz wymiarze nie mniejszym niz okreslony w ramowym planie nauczania dla szkol publicznych danego typu; uzyskania statusu szkoly eksperymentalnej; kompetencji poszczegolnych komisji egzaminacyjnych, zmierzajacych do wyrownania wymagan i poziomu egzaminow i sprawdzianow w skali calego kraju; wieku (ukonczone 18 lat) osob mogacych uzyskac swiadectwo ukonczenia szkoly na podstawie egzaminow eksternistycznych i zakresu tych egzaminow; dofinansowania z budzetu panstwa podrecznikow do ksztalcenia uczniow w zakresie niezbednym do podtrzymania poczucia tozsamosci narodowej, etnicznej i jezykowej (chodzi o mniejszosci narodowe)

DZIALALNOSC GOSPODARCZA

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 28 czerwca w sprawie trybu skladania i rozpatrywania wnioskow o udzielenie licencji na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej polegajacej na wykonywaniu przewozow kolejowych osob lub rzeczy albo na udostepnianiu pojazdow trakcyjnych oraz wzoru licencji (Dz. U. nr 137, poz. 1309)

RUCH DROGOWY

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 28 lipca w sprawie wysokosci oplat za karte pojazdu (Dz. U. nr 137, poz. 1310). Od 21 sierpnia za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujacy pobiera oplate w wysokosci 500 zl. Za wydanie wtornika karty pojazdu organ rejestrujacy pobiera oplate w wysokosci 75 zl.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 22 lipca w sprawie uchylenia rozporzadzenia w sprawie ustanowienia pelnomocnika rzadu do spraw negocjacji o czlonkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. nr 141, poz. 1352)

LACZNOSC

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 4 sierpnia w sprawie planu emisji znaczkow pocztowych (Dz. U. nr 141, poz. 1366) przewiduje w roku 2004 emisje znaczkow przedstawiajacych m.in. final Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy, sanktuaria maryjne, flisakow na Dunajcu, egzotyczne ptaki hodowlane, malarstwo Jacka Malczewskiego, sporty motorowe i inne.

19 sierpnia

DOZOR TECHNICZNY

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 3 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 28, poz. 240); zmieniony rezim dotyczy wozkow jezdniowych z wysiegnikiem oraz wozkow jezdniowych podnosnikowych z mechanicznym napedem podnoszenia.

OCHRONA PRZYRODY

 • 23 rozporzadzenia ministra srodowiska z 2 lipca w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu:
 • Biabiogorskiemu,
 • Bialowieskiemu,
 • Biebrzanskiemu,
 • Bieszczadzkiemu,
 • "Bory Tucholskie",
 • Drawienskiemu,
 • Gorczanskiemu,
 • Gor Stolowych,
 • Kampinoskiemu,
 • Karkonoskiemu,
 • Magurskiemu,
 • Narwianskiemu,
 • Ojcowskiemu,
 • Pieninskiemu,
 • Poleskiemu,
 • Roztoczanskiemu,
 • Slowienskiemu,
 • Swietokrzyskiemu,
 • Tatrzanskiemu,
 • "Ujscie Warty",
 • Wielkopolskiemu,
 • Wigierskiemu,
 • Wolinskiemu (Dz. U. nr 136, poz. 1276 - 1298)

16 sierpnia:

DOZOR TECHNICZNY

 • rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej okreslajace warunki techniczne dozoru technicznego, dotyczace eksploatacji: zbiornikow stalych, kotlow cieczowych, kotlow parowych, wytwornic acetylenu (Dz.U. nr 135, poz. 1269)

ARCHIWA

 • minister kultury wskazal maksymalna wysokosci oplat za sporzadzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. nr 135, poz. 1270); patrz tekst: "Im wiecej, tym lepiej"

ALKOHOL

 • minister obrony narodowej wydal rozporzadzenie dotyczace postepowania w razie wnoszenia napojow alkoholowych na teren obiektow wojskowych oraz wysokosci oplaty za przechowywanie ich w depozycie (Dz.U. nr 135, poz. 1271)

WETERYNARIA

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil warunki weterynaryjne wymagane przy: uboju zwierzat rzeznych; rozbiorze, skladowaniu i wprowadzaniu na rynek miesa tych zwierzat (Dz.U. nr 135, poz. 1272)

OSOBOWOSC PRAWNA

 • osobowosc prawna uzyskala Diakonia Kosciola Ewaneglicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej z siedziba w Warszawie, powolana przez synod tego Kosciola (Dz.U. nr 135, poz. 1273)

KONTAKT Z ZYWNOSCIA

 • minister zdrowia okreslil: wykaz substancji, ktorych stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materialow i wyrobow z innych tworzyw niz sztuczne; limity migracji substancji z niektorych materialow i wyrobow; sposob sprawdzania zgodnosci materialow i wyrobow z tymi limitami; jest to akt wykonawczy wydany na podstawie ustawy o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia (Dz.U. nr 135, poz. 1275)

14 sierpnia:

OPLATA SKARBOWA

 • zmienione 11 sierpnia rozporzadzenie ministra finansow o sposobie pobierania, zaplaty i zwrotu oplaty skarbowej oraz sposobie prowadzenia jej rejestrow (Dz.U. nr 143, poz. 1392)

RADA MINISTROW

 • powstaje organ pomocniczy Rady Ministrow pod nastepujaca koszmarna nazwa: "Miedzyresortowy Zespol do spraw Przygotowania Propozycji Rozwiazan Systemowych w Zakresie Realizacji Zadan Wynikajacych z Przepisow Wspolnotowych o Koordynacji Systemow Zabezpieczenia Spolecznego Dotyczacych Rzeczowych Swiadczen Leczniczych" (MP nr 40, poz. 585)

ZATRUDNIENIE SOCJALNE

KONTROLA SKARBOWA

 • rozporzadzenie ministra finansow, ktore okresla wzory legitymacji sluzbowych i znakow identyfikacyjnych inspektorow kontroli skarbowej i pracownikow jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, organy wlasciwe do ich wydawania oraz sposob poslugiwania sie nimi (Dz. U. nr 133, poz. 1239)

WOJSKO

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie kart i tabliczek tozsamosci wydawanych: zolnierzom w czynnej sluzbie wojskowej; osobom pelniacym sluzbe w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do sil zbrojnych; cywilnemu personelowi medyczno-sanitarnemu sil zbrojnych; personelowi Polskiego Czerwonego Krzyza i innych ochotniczych organizacji pomocy; osobom cywilnym towarzyszacym silom zbrojnym; duchownym; innym osobom okreslonym przez prawo miedzynarodowe (Dz. U. nr 133, poz. 1240)
 • kolejne jego rozporzadzenie tez dotyczy kart i tabliczek tozsamosci, tyle ze wydawanych zolnierzom zawodowym i kandydatom na zolnierzy zawodowych (Dz. U. nr 133, poz. 1241)

POLICJA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o warunkach odbywania szkolen zawodowych w policji (Dz. U. nr 133, poz. 1242)

FINANSE PUBLICZNE

STATUTY

 • statut Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (M. P. nr 38, poz. 557)

15 sierpnia:

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

 • znowelizowane 8 lipca rozporzadzenie Rady Ministrow o lodzkiej specjalnej strefie ekonomicznej (Dz. U. nr 134, poz. 1245)

SILY ZBROJNE

 • zmienione 15 lipca rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie zasad i trybu finansowania przygotowania i dzialania jednostek wojskowych poza granicami panstwa (Dz. U. nr 134, poz. 1246)

AGENCJA WYWIADU

 • zmodyfikowane 10 lipca rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow o swiadczeniach przyslugujacych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podroze sluzbowe, przeniesienia lub oddelegowania (Dz. U. nr 134, poz. 1250)
 • drugie jego rozporzadzenie, nowe, reguluje wysokosc i warunki przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu rownowaznika pienieznego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. nr 134, poz. 1251)

INWALIDZI WOJENNI I WOJSKOWI

 • minister infrastruktury wskazal rodzaje dokumentow poswiadczajacych uprawnienia inwalidow wojennych i wojskowych oraz innych osob do korzystania z ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. nr 134, poz. 1258)

KURATORZY WOJSKOWI

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej okreslajace sposob powolywania i zakres dzialalnosci wojskowych kuratorow spolecznych (Dz. U. nr 134, poz. 1260)

PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wymagan Dobrej Praktyki Klinicznej w zakresie produktow leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. nr 134, poz. 1261)
 • drugie jego rozporzadzenie dotyczy Centralnej Ewidencji Badan Klinicznych produktow leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. nr 134, poz. 1262)

ABONAMENT RADIOWO-TELEWIZYJNY

 • oplaty abonamentowe za uzywanie odbiornikow radiofonicznych i telewizyjnych wnoszone na poczet 2004 r. moga byc przyjmowane w 2003 r., ale wedlug stawek obowiazujacych od 1 stycznia 2004 r. Przyszloroczne stawki sa zas nastepujace:

za uzywanie odbiornikow radiofonicznych:

a) 4,95 zl za miesiac,

b) 9,65 zl za dwa miesiace,

c) 14,40 zl za trzy miesiace,

d) 19,20 zl za cztery miesiace,

e) 24,00 zl za piec miesiecy,

f) 28,70 zl za szesc miesiecy,

g) 33,40 zl za siedem miesiecy,

h) 38,10 zl za osiem miesiecy,

i) 42,70 zl za dziewiec miesiecy,

j) 47,20 zl za dziesiec miesiecy,

k) 51,70 zl za jedenascie miesiecy,

l) 55,90 zl za rok,

za uzywanie odbiornikow telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych:

a) 15,40 zl za miesiac,

b) 30,00 zl za dwa miesiace,

c) 44,80 zl za trzy miesiace,

d) 59,80 zl za cztery miesiace,

e) 74,70 zl za piec miesiecy,

f) 89,30 zl za szesc miesiecy,

g) 103,90 zl za siedem miesiecy,

h) 118,50 zl za osiem miesiecy,

i) 132,80 zl za dziewiec miesiecy,

j) 146,90 zl za dziesiec miesiecy,

k) 160,80 zl za jedenascie miesiecy,

l) 173,90 zl za rok,

(Dz. U. nr 134, poz. 1264)


13 sierpnia:

AGENCJA WYWIADU

 • prezes Rady Ministrow wskazal terminy platnosci uposazenia i innych swiadczen pienieznych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz okreslil wlasciwosc i tryb postepowania w sprawach wyplacania swiadczen pienieznych oraz dokonywania potracen z tych naleznosci (Dz. U. nr 132, poz. 1224)

OSWIATA

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu o rodzajach, organizacji oraz sposobie dzialania publicznych placowek ksztalcenia ustawicznego - sa nimi: centra ksztalcenia ustawicznego oraz osrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego - i publicznych placowek ksztalcenia praktycznego, ktorymi sa osrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. nr 132, poz. 1225)
 • ten sam minister okreslil ramowe statuty: publicznego centrum ksztalcenia ustawicznego, publicznego osrodka doksztalcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum ksztalcenia praktycznego (Dz. U. nr 132, poz. 1226)

MIARY

 • minister gospodarki, pracy i polityki spolecznej wydal rozporzadzenie na temat zasad przeprowadzania kontroli przez pracownikow urzedow miar (Dz. U. nr 132, poz. 1227)

ZAKLADY AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ

 • zmienione 18 czerwca rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej o zakladach aktywnosci zawodowej (Dz. U. nr 132, poz. 1229)

PRAWO LOTNICZE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie badania wypadkow i incydentow lotniczych (Dz. U. nr 132, poz. 1230)

URZADZENIA REPROGRAFICZNE

 • minister kultury okreslil wysokosc, sposob pobierania i podzialu oplat od posiadaczy urzadzen reprograficznych, ktorzy prowadza dzialalnosc gospodarcza w zakresie zwielokrotnienia utworow dla wlasnego uzytku osobistego osob trzecich oraz organizacje uprawnione do pobierania tych oplat. Sa nimi: Stowarzyszenie Zbiorowego Zarzadzania Prawami Autorskimi Tworcow Dziel Naukowych i Technicznych KOPIPOL - na rzecz tworcow oraz Stowarzyszenie Autorow i Wydawcow "Polska Ksiazka" - na rzecz wydawcow (Dz. U. nr 132, poz. 1232)

SLUZBA WIEZIENNA

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci w sprawie rownowaznika pienieznego przyslugujacego funkcjonariuszom Sluzby Wieziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego; rownowaznik w kwocie 300 zl przysluguje od 1 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 132, poz. 1234)

REZERWAT PRZYRODY

 • minister srodowiska uznal za rezerwat przyrody pod nazwa Lasy Naturalne Puszczy Bialowieskiej obszar lasu o powierzchni 8581,62 ha polozony w gminach: Bialowieza, Hajnowka, Narewka, Narew i Dubicze Cerkiewne, w powiecie hajnowskim w woj. podlaskim (Dz. U. nr 132, poz. 1236)

FARMACEUCI

 • rozporzadzenie ministra zdrowia na temat ciaglych szkolen farmaceutow zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. nr 132, poz. 1238)

PROKURATURA

 • zmienione 6 sierpnia rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow, asesorow i aplikantow prokuratury (Dz. U. nr 141, poz. 1357)

UBEZPIECZENIA SPOLECZNE

 • minister gospodarki, pracy i polityki spolecznej okreslil zasady umarzania naleznosci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne (Dz. U. nr 141, poz. 1365); patrz tekst: "Zyciowa opresja powodem darowania skladek"

KODEKS KARNY WYKONAWCZY

 • jeden przepis znowelizowanego 24 lipca kodeksu karnego wykonawczego; chodzi o art. 223 7, ktory stanowi: "Przepisy o wykonaniu tymczasowego aresztowania stosuje sie ponadto do umieszczonej w areszcie sledczym lub w zakladzie karnym osoby, o ktorej mowa w art. 589a kodeksu postepowania karnego" (ten zas przepis dotyczy osoby pozbawionej wolnosci w innym panstwie, czasowo wydanej Polsce w celu zlozenia zeznan w charakterze swiadka lub dokonania z jej udzialem innej czynnosci procesowej przed naszym sadem lub prokuratorem); art. 223 7 k.k.w. wchodzi w zycie z dniem ogloszenia, czyli 13 sierpnia, ale z moca od 1 lipca tego roku (Dz. U. nr 142, poz. 1380)

OPLATA CELNA DODATKOWA

 • minister gospodarki, pracy i polityki spolecznej ustanowil ostateczny srodek ochronny, tj. oplate celna dodatkowa na przywoz na polski obszar celny gazowych urzadzen przeplywowych do podgrzewania wody, klasyfikowanych w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) wedlug kodu 8419 11 00 0; okres stosowania tej oplaty, jej stawke oraz wielkosc przywozu towaru, ktora nie jest objeta ta oplata, okresla zalacznik do rozporzadzenia (Dz. U. nr 142, poz. 1384)
 • drugie jego rozporzadzenie dotyczy tej samej materii, tyle ze chodzi w nim o weglik wapnia - kod PCN 2849 10 00 0 (Dz. U. nr 142, poz. 1385)

11 sierpnia:

NIERUCHOMOSCI ROLNE SKARBU PANSTWA

 • minister skarbu panstwa nadal statut Agencji Nieruchomosci Rolnych (Dz. U. nr 140, poz. 1348)
 • on tez wydal rozporzadzenie na temat przeslanek odroczenia, rozlozenia na raty lub umorzenia naleznosci ANR oraz trybu postepowania w tych sprawach (Dz. U. nr 140, poz. 1349)
 • trzecie jego rozporzadzenie dotyczy trybu sprzedazy nieruchomosci Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa i ich czesci skladowych, warunkow rozkladania ceny sprzedazy na raty oraz stawek szacunkowych gruntow (Dz. U. nr 140, poz. 1350)

10 sierpnia:

KODEKS CELNY


9 sierpnia:

INFORMACJA TURYSTYCZNA

 • 24 ust. 3 statutu Polskiej Organizacji Turystycznej, wymieniajacy siedziby Polskich Osrodkow Informacji Turystycznej, wzbogacil sie o Moskwe (Dz. U. nr 131, poz. 1218)

WOJSKO

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej o przeniesieniu czesci poborowych, w tym absolwentow szkol wyzszych, do rezerwy bez odbycia zasadniczej sluzby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, przed ukonczeniem przez nich odpowiednio 24 i 28 lat; rozporzadzenie obowiazuje do 31 grudnia 2003 r. (Dz. U. nr 131, poz. 1221)

OSOBOWOSC PRAWNA

 • osobowosc prawna uzyskala Federacja Sodalicji Marianskich w Polsce z siedziba w Warszawie, erygowana przez Konferencje Episkopatu Polski (Dz. U. nr 135, poz. 1274)

8 sierpnia:

RATYFIKACJE

 • ustawa wyrazajaca zgode na ratyfikacje konwencji miedzy rzadami Polski i Syrii w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu (Dz. U. nr 130, poz. 1185),
 • druga ustawa na ten sam temat, tyle ze dotyczaca ratyfikacji Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Miedzynarodowego Osrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) (Dz. U. nr 130, poz. 1186),

ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE

 • znowelizowana 21 maja ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych; zmiany dotycza kwestii albo bardzo specjalistycznych, albo adresowane sa do okreslonych podmiotow, jak np. ministrowie, administracja, podmioty gospodarcze, laboratoria referencyjne (Dz. U. nr 130, poz. 1187),

PRAWO POCZTOWE

 • prawo pocztowe wejdzie w zycie 24 sierpnia, ale kilka jego przepisow obowiazuje od dzisiaj; sa to art. 7 - 12, 15 i 19 dotyczace, najkrocej mowiac, zezwolen na dzialalnosc pocztowa i zgloszen tej dzialalnosci (Dz. U. nr 130, poz. 1188),

AKTA STANU CYWILNEGO

LOTNISKA

 • zmienione 5 maja rozporzadzenie ministra infrastruktury o przepisach techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. nr 130, poz. 1191),
 • drugie jego rozporzadzenie mowi o warunkach, jakie powinny spelniac obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. nr 130, poz. 1192),
 • a trzecie okresla sposob zglaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych (Dz. U. nr 130, poz. 1193),

GRY

 • rozporzadzenie ministra kultury o warunkow promowania i wspierania zadan z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze srodkow pochodzacych z doplat do stawek w grach stanowiacych monopol panstwa, trybie skladania wnioskow oraz przekazywaniu srodkow na realizacje zadan i ich rozliczaniu (Dz. U. nr 130, poz. 1194),

WETERYNARIA

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu wylegania ryb oraz hodowli i chowu ryb, skorupiakow i mieczakow (Dz. U. nr 130, poz. 1195),

ZDROWIE

PANSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • minister zdrowia wskazal, jakie zadania naleza do zespolow ratownictwa medycznego (Dz. U. nr 130, poz. 1197),

WYBORY WOJTA

 • na niedziele, 21 wrzesnia, prezes Rady Ministrow wyznaczyl termin przeprowadzenia przedterminowych wyborow wojta gminy Skorzec w woj. mazowieckim (Dz. U. nr 139, poz. 1327),

NIERUCHOMOSCI ROLNE

 • minister skarbu panstwa okreslil zasady gospodarki finansowej Agencji Nieruchomosci Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa (D. U. nr 139, poz. 1335).

7 sierpnia:

CUDZOZIEMCY

 • zmienil sie zalacznik nr 3 - wzor wizy - do rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji dotyczacego zasad, trybu postepowania oraz wzorow dokumentow w sprawach cudzoziemcow; wizy wedlug dotychczasowego wzoru moga byc stosowane do wyczerpania zapasow. Wizy wedlug nowego wzoru wydaje sie do dnia uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. nr 133, poz. 1243)

6 sierpnia:

WYZSZE SZKOLY ZAWODOWE

 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Tarnobrzegu nosi teraz nazwe: "Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. prof. Stanislawa Tarnowskiego w Tarnobrzegu" (Dz. U. nr 129, poz. 1179)

WOJSKO

 • zmienione 30 czerwca rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie zwrotu przez zolnierza zawodowego kosztow poniesionych na jego ksztalcenie w czasie studiow lub nauki (Dz. U. nr 129, poz. 1181)
 • drugie rozporzadzenie tego ministra, zmienione 15 lipca, dotyczy uposazenia zasadniczego zolnierzy niezawodowych; przewidziane w nim stawki uposazenia przysluguja od 1 lipca (Dz. U. nr 129, poz. 1182); patrz tekst: "Nowe stawki"
 • trzecie jego rozporzadzenie, nowe, reguluje warunki i tryb wyplaty ekwiwalentu pienieznego w zamian za rezygnacje z kwatery (Dz. U. nr 129, poz. 1183); patrz tekst:"Pieniadze zamiast kwatery"

PRACOWNICY I FUNKCJONARIUSZE CELNI

 • art. 32 ustawy o utworzeniu wojewodzkich kolegiow skarbowych, ktora jednoczesnie nowelizuje blisko 30 innych ustaw; z przepisu tego wynika m.in., ze pracownicy i funkcjonariusze celni zatrudnieni w urzedach kontroli skarbowej, izbach i urzedach skarbowych, izbach i urzedach celnych moga, w terminie trzech miesiecy od dnia ogloszenia ustawy (dniem tym jest 6 sierpnia) otrzymac od kierownika jednostki zatrudniajacej, uzgodniona z kierownikiem jednostki, w ktorej maja byc zatrudnieni, pisemna propozycje przeniesienia miedzy tymi jednostkami. Odmowa przyjecia tej propozycji stanowi podstawe do rozwiazania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub zwolnienia funkcjonariusza ze sluzby (Dz. U. nr 137, poz. 1232)

BUDZET

 • zmienione 1 sierpnia rozporzadzenie ministra finansow dotyczace zasad, trybu i terminow opracowania materialow do projektu ustawy budzetowej na rok 2004 (Dz. U. nr 137, poz. 1238)

5 sierpnia:

POSLOWIE

 • uchwala Sejmu wyrazajaca zgode na zatrzymanie posla Andrzeja Jagielly oraz zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania (Monitor Polski nr 39, poz. 568)

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

 • Rada Ministrow przyjela "Program nieodplatnego przekazania zywnosci z zapasow Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej i organizacji pozarzadowych wykonujacych zadania z zakresu pomocy spolecznej" (MP nr 39, poz. 574)

4 sierpnia:

ZAMOWIENIA PUBLICZNE

 • minister spraw wewnetrznych i administracji wskazal elementy, ktore - poza wymienionymi w ustawie - powinien zawierac protokol postepowania o zamowienie publiczne, okreslil takze wzor tego protokolu (Dz. U. nr 116, poz. 1101). Patrz tekst: "Rozne tryby, rozne protokoly"

CLO

 • zmienione 28 lipca rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej ustanawiajace kontyngenty na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej; z dodanych przepisow wynika, ze gdy do 1 sierpnia 2003 r. pula kontyngentu dla pozycji okreslonej kodem PCN 2204 nie zostanie wykorzystana, wnioski o udzielenie pozwolenia na przywoz sklada sie od 4 do 11 sierpnia. Sa rozpatrywane w terminie siedmiu dni od dnia uplywu wskazanego terminu (Dz. U. nr 134, poz. 1257)

2 sierpnia

OBROT SUROWCEM DIAMENTOWYM

 • do 30 kwietnia 2004 r. obowiazuje zakaz obrotu surowcami diamentowymi, wymienionymi w zalaczniku do rozporzadzenia ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 18 czerwca; zakaz nie dotyczy obrotu surowcem diamentowym w ilosci wskazanej w pozwoleniu, na podstawie ktorego ten obrot jest dokonywany, wydanym przez kraj bedacy uczestnikiem Procesu Kimberley - drugi zalacznik wymienia te kraje, jest ich 58 (Dz. U. nr 126, poz. 1171)
 • takze do 30 kwietnia 2004 r. ten sam minister ustanowil automatyczna rejestracje (obowiazek uzyskania pozwolenia na przywoz albo wywoz) w obrocie surowcem diamentowym wymienionym w zalaczniku do drugiego rozporzadzenia z krajami bedacymi uczestnikami Procesu Kimberley (Dz. U. nr 126, poz. 1172)

NAPOJE I WYROBY WINIARSKIE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat metod analiz napojow winiarskich i wyrobow winiarskich do celow urzedowej kontroli pod wzgledem jakosci handlowej (Dz. U. nr 126, poz. 1173)

PLANY OPERACYJNO-RATOWNICZE

 • na podstawie ustawy - Prawo ochrony srodowiska minister gospodarki, pracy i polityki spolecznej okreslil wymagania, jakim powinny odpowiadac plany operacyjno-ratownicze, opracowywane w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutkow powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. nr 131, poz. 1219)

1 sierpnia:

RENTA SOCJALNA

 • ustawa o rencie socjalnej zacznie obowiazywac 1 pazdziernika, ale niektore jej przepisy weszly w zycie 1 sierpnia. Chodzi o: art. 13 ust. 1 i 2 dotyczace przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do przyznawania i wyplacania renty socjalnej oraz objecie ich tajemnica sluzbowa; art. 26 ust. ust. 4 i 5, z ktorych pierwszy mowi o przekazaniu w okreslonym czasie przez osrodki pomocy spolecznej do ZUS dokumentacji umozliwiajacej przyznanie i wyplate tej renty, a drugi okresla, o jaka dokumentacje chodzi (Dz. U. nr 135, poz. 1268)

SRODKI ZYWIENIA ZWIERZAT

 • niektore przepisy znowelizowanej 13 czerwca ustawy o srodkach zywienia zwierzat; konkretnie art. 4 ust. 1a: "Zabrania sie wytwarzania mieszanek paszowych z materialow paszowych, ktore zawieraja substancje niepozadane w ilosci przekraczajacej ich dopuszczalna zawartosc" oraz art. 46 ust. 1 pkt 11: ten, kto wytwarza takie mieszanki, zagrozony jest kara grzywny (Dz. U. nr 122, poz. 1144)

OBLIGACJE SKARBOWE

 • zmienione 14 lipca rozporzadzenie ministra finansow o warunkach emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedazy detalicznej; pisalismy o nim wczoraj (Dz. U. nr 124, poz. 1159)

NIEPELNOSPRAWNI

 • rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej o zasadach i trybie postepowania przy udzielaniu zakladom pracy chronionej pomocy finansowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych (Dz. U. nr 125, poz. 1161)
 • drugie jego rozporzadzenie, znowelizowane 17 czerwca, dotyczy rodzajow schorzen uzasadniajacych obnizenie wskaznika zatrudnienia osob niepelnosprawnych oraz sposobu jego obnizania (Dz. U. nr 125, poz. 1162); o obu piszemy w tekscie "Pomoc blokowal brak rozporzadzenia"

TUSZE WIEPRZOWE

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil wymagania dotyczace jakosci handlowej tusz wieprzowych; dotyczace tej kwestii rozporzadzenie straci moc z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. nr 125, poz. 1163)

POLICJA

 • rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji o wysokosci i warunkach przyznawania policjantom rownowaznika pienieznego w zamian za umundurowanie (Dz. U. nr 125, poz. 1166)

KOSMETYKI

 • minister zdrowia wskazal kategorie produktow bedacych kosmetykami w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 30 marca 2001 r. o kosmetykach; tych kategorii wyliczyl dwadziescia. Do pierwszej wchodza: kremy, emulsje, plyny, zele i oliwki oraz balsamy do skory, a do ostatniej - srodki przeciwko zmarszczkom (Dz. U. nr 125, poz. 1168)

URZEDY CELNE

 • piec zmienionych rozporzadzen ministra finansow (wszystkie z 23 lipca) dotyczacych Urzedu Celnego w Zamosciu i jego oddzialow, a scislej mowiac ich roznorakiej wlasciwosci (Dz. U. nr 134, poz. 1252 - 1256)

PATRZ: Spis za lipiec 2003


DZIENNIK USTAW

Nr 152 z 29 sierpnia

Rozporzadzenia ministra finansow (poz. 1474 - 1491), jedno z 21 sierpnia, osiem z 26 sierpnia, trzy z 27 sierpnia, szesc z 28 sierpnia, w sprawie:

 • sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadkow i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynnosci zwiazanych z poborem podatku (zmiana),
 • prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow,
 • okreslenia wzoru zgloszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgloszenia, wzoru zgloszenia o zaprzestaniu wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerow identyfikacyjnych - dla podatnikow podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego,
 • trybu przyjmowania przez urzedy skarbowe kaucji gwarancyjnej skladanej przez podmioty, ktorych przedmiotem dzialalnosci bedzie dokonywanie zwrotu podatku od towarow i uslug podroznym,
 • zwrotu podatku od towarow i uslug niektorym podmiotom,
 • zwrotu podatku od towarow i uslug silom zbrojnym panstw-stron traktatu polnocnoatlantyckiego (zmiana),
 • kas rejestrujacych (zmiana),
 • kryteriow i warunkow technicznych, ktorym musza odpowiadac kasy rejestrujace, oraz warunkow stosowania tych kas przez podatnikow (zmiana),
 • wykazu sprzetu komputerowego, do ktorego stosuje sie stawke podatku od towarow i uslug w wysokosci 3 proc. oraz warunkow jej stosowania (zmiana),
 • wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (zmiana),
 • zwolnien od podatku od towarow i uslug oraz od podatku akcyzowego importu niektorych towarow oraz zasad i trybu zwrotu podatkow Kwaterze Glownej Wielonarodowego Korpusu Polnocno-Wschodniego i czlonkom personelu kwatery,
 • zwolnien, zasad i trybu zwrotu podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego od paliw, olejow i smarow uzywanych przez sily zbrojne panstw-stron traktatu polnocnoatlantyckiego oraz przez sily zbrojne panstw-stron traktatu polnocnoatlantyckiego uczestniczacych w Partnerstwie dla Pokoju,
 • upowaznienia dyrektorow izb skarbowych do wykonywania niektorych czynnosci w zakresie gier i zakladow wzajemnych,
 • wlasciwosci organow podatkowych (zmiana),
 • rejestru zastawow skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawow Skarbowych (zmiana),
 • informacji podatkowych (zmiana),
 • wzoru imiennego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,
 • zasad i trybu zwrotu podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzedom konsularnym oraz czlonkom personelu tych przedstawicielstw i urzedow, a takze innym osobom zrownanym z nimi na podstawie ustaw, umow lub zwyczajow miedzynarodowych - wszystkie od 1 wrzesnia.

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej (poz. 1492) z 27 sierpnia w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzacej z Ukrainy; od 6 wrzesnia.

Rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci (poz. 1493 - 1498), dwa z 25 sierpnia i cztery z 26 sierpnia, w sprawie:

 • regulaminu organizacyjno-porzadkowego wykonywania kary pozbawienia wolnosci,
 • regulaminu organizacyjno-porzadkowego wykonywania tymczasowego aresztowania,
 • okreslenia innych niz kurator sadowy organow powolanych do przeprowadzenia wywiadu srodowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania,
 • sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego,
 • trybu postepowania wlasciwych organow w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakladach karnych lub aresztach sledczych przekroczy w skali kraju ogolna pojemnosc tych zakladow,
 • regulaminu organizacyjno-porzadkowego wykonywania kary aresztu wojskowego - wszystkie od 1 wrzesnia.

Nr 151 z 29 sierpnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1463) z 20 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wartosci poziomow interwencyjnych oraz poziomu zawartosci substancji promieniotworczych w skazonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego zywnosci, wodzie pitnej i paszach; wejdzie w zycie 6 wrzesnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1464 -1473):

 • gospodarki, pracy i polityki spolecznej, trzy z 31 lipca, w sprawie:

- likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Urzadzen Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylajacych BAROWENT w Katowicach,

- likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Osrodek Badawczo-Rozwojowy SKARZYSKO w Skarzysku-Kamiennej,

- przeksztalcenia Instytutu Fizyki Jadrowej im. Henryka Niewodniczanskiego w Krakowie w Instytut Fizyki Jadrowej im. Henryka Niewodniczanskiego Polskiej Akademii Nauk; wszystkie weszly w zycie 1 wrzesnia,

 • sprawiedliwosci, jedno z 13 i trzy z 14 sierpnia, w sprawie:

- sposobow zalatwiania wnioskow, skarg i prosb osob osadzonych w zakladach karnych i aresztach sledczych; od 1 wrzesnia,

- okreslenia wysokosci oplaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego; od 28 listopada,

- sposobow prowadzenia oddzialywan penitencjarnych w zakladach karnych i aresztach sledczych,

- trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Sluzby Wieziennej; te dwa od 1 wrzesnia,

 • spraw wewnetrznych i administracji, jedno z 14 i dwa z 18 sierpnia, w sprawie:

- wzoru karty daktyloskopijnej, na ktorej pobiera sie odciski linii papilarnych cudzoziemcow, ktorym jest udzielana ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- oplat pobieranych od cudzoziemcow za wydanie i wymiane karty pobytu i innych dokumentow w sprawach cudzoziemcow,

- warunkow zakwaterowania maloletnich bez opieki oraz standardu opieki w osrodku dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy; wszystkie od 1 wrzesnia.


Nr 150 z 29 sierpnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1457 - 1462):

 • gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 6 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia wzorow zgloszen do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportow miesiecznych i imiennych raportow miesiecznych korygujacych, zgloszen platnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujacych oraz innych dokumentow; obowiazuje od 29 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, piec z 4, 12 i 18 sierpnia 2003 r., w sprawie:

- wzorow formularzy wnioskow i wzorow dokumentow w postepowaniu o nadanie statusu uchodzcy,

- wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszen,

- dokumentu podrozy przewidzianego w konwencji genewskiej,

- wzorow karty pobytu i dokumentow w sprawach cudzoziemcow, formularzy wnioskow o ich wydanie lub wymiane oraz fotografii dolaczanych do wniosku,

- wiz dla cudzoziemcow; wszystkie one wejda w zycie 1 wrzesnia.


Nr 149 z 28 sierpnia

Ustawy (poz. 1450 - 1454):

 • z 23 lipca 2003 r. o przejeciu przez skarb panstwa zobowiazan Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z tytulu nieprzekazanych skladek do otwartych funduszy emerytalnych; wejdzie w zycie 1 pazdziernika,
 • z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym; wejdzie w zycie 12 wrzesnia,
 • z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektorych innych ustaw; wejdzie w zycie 28 wrzesnia,
 • z 24 lipca 2003 r. o splacie pozyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budzetu panstwa; wejdzie w zycie 12 wrzesnia,
 • z 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw; wejdzie w zycie 29 listopada.

Rozporzadzenia (poz. 1455 - 1456):

Dwa - ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej, z 8 i 19 sierpnia 2003 r., zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- zawieszenia pobierania cel od niektorych towarow; wejdzie w zycie 12 wrzesnia,

- wykazow hut podlegajacych restrukturyzacji; obowiazuje od 28 sierpnia.


Nr 148 z 27 sierpnia

Umowy miedzynarodowe (poz. 1440 -1447)

 • Czwarty protokol do ukladu ogolnego w sprawie handlu uslugami (GATS), sporzadzony w Genewie 15 kwietnia 1997 r.
 • Oswiadczenie rzadowe z 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie mocy obowiazujacej czwartego protokolu do ukladu ogolnego w sprawie handlu uslugami (GATS), sporzadzonego w Genewie 15 kwietnia 1997 r.
 • Protokol o wprowadzeniu zmian do porozumienia sporzadzonego w Moskwie 15 listopada 1971 r. o utworzeniu miedzynarodowego systemu i organizacji lacznosci kosmicznej "Intersputnik", przyjety podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie 30 listopada 1996 r.,
 • Oswiadczenie rzadowe z 29 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiazujacej protokolu o wprowadzeniu zmian do porozumienia sporzadzonego w Moskwie 15 listopada 1971 r. o utworzeniu miedzynarodowego systemu i organizacji lacznosci kosmicznej "Intersputnik", przyjetego podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie 30 listopada 1996 r.,
 • Szosty protokol sporzadzony w Strasburgu 5 marca 1996 r. do porozumienia ogolnego w sprawie przywilejow i immunitetow Rady Europy, sporzadzonego w Paryzu 2 wrzesnia 1949 r.,
 • Oswiadczenie rzadowe z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie mocy obowiazujacej szostego protokolu sporzadzonego w Strasburgu 5 marca 1996 r. do porozumienia ogolnego w sprawie przywilejow i immunitetow Rady Europy, sporzadzonego w Paryzu 2 wrzesnia 1949 r.
 • Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektorych aktow i dokumentow, sporzadzona w Atenach 15 wrzesnia 1977 r.
 • Oswiadczenie rzadowe z 9 maja 2003 r. w sprawie mocy obowiazujacej konwencji nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektorych aktow i dokumentow, sporzadzonej w Atenach 15 wrzesnia 1977 r.

Rozporzadzenie prezydenta RP z 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za pomnik historii (poz. 1448); wejdzie w zycie 1 wrzesnia.

Rozporzadzenie ministra finansow z 19 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodow i wykazu srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych (poz. 1449); wejdzie w zycie 1 wrzesnia.


Nr 147 z 26 sierpnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 5 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zakresu analizy spolki oraz przedsiebiorstwa panstwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunkow, w razie spelnienia ktorych mozna odstapic od opracowania analizy (poz. 1430); wejdzie w zycie 10 wrzesnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1431 - 1439):

 • gospodarki, pracy i polityki spolecznej - dwa, z 4 i 5 sierpnia 2003 r.:

- w sprawie Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego; wejdzie w zycie 10 wrzesnia,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia dowodow stanowiacych podstawe przyznania i wyplaty zasilkow z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa; wejdzie w zycie 10 wrzesnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi - dwa, z 5 i 6 sierpnia 2003 r., w sprawie:

- jakosci handlowej jaj kurzych; wejdzie w zycie 3 wrzesnia,

- szczegolowych warunkow weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu mieczakow oraz o sposobie ich znakowania; wejdzie w zycie 10 wrzesnia,

 • ministra spraw wewnetrznych i administracji - dwa, z 5 sierpnia, w sprawie:

- wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz fotografii dolaczanych do wniosku; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,

- wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie sie oraz fotografii dolaczanych do wniosku; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,

 • ministra zdrowia - trzy, z 1 i 4 sierpnia 2003 r.:

- w sprawie rodzajow indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz szczegolowych warunkow jej udostepniania przez pielegniarke, polozna udzielajaca swiadczen zdrowotnych; wejdzie w zycie 10 wrzesnia,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoru wnioskow o przedluzenie lub skrocenie okresu waznosci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego; wejdzie w zycie 3 wrzesnia,

- w sprawie nadzoru nad warunkami wytwarzania w wytworniach wytwarzajacych produkty lecznicze weterynaryjne; wejdzie w zycie 10 wrzesnia.


Nr 146 z 22 sierpnia

Umowa miedzynarodowa: oswiadczenie rzadowe z 20 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiazujacej zalacznikow

do konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 r. (poz. 1413).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli

przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrow (poz. 1414); wejdzie w zycie 6 wrzesnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 22 sierpnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy Piekoszow w wojewodztwie swietokrzyskim (poz. 1415); obowiazuje od 22 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1416 - 1429):

 • edukacji narodowej i sportu z 8 sierpnia 2003 r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ramowych statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szkol; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,
 • cztery - finansow, z 11, 13 i 21 sierpnia 2003 r., zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- agencji celnych i agentow celnych; wejdzie w zycie 6 wrzesnia,

- obowiazku skladania zeznan podatkowych przez podatnikow podatku od spadkow i darowizn; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,

- szczegolowych zasad poboru podatku od czynnosci cywilnoprawnych; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,

- zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,

 • dwa - infrastruktury, z 6 maja i 18 czerwca 2003 r., w sprawie:

- certyfikacji dzialalnosci w lotnictwie cywilnym; wejdzie w zycie 6 wrzesnia,

- bezpieczenstwa eksploatacji statkow powietrznych; wejdzie w zycie 6 wrzesnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 8 sierpnia 2003 r. w sprawie metod analiz niektorych przetworow z wieprzowiny; wejdzie w zycie 6 wrzesnia,
 • szesc - spraw wewnetrznych i administracji, z 12 i 14 sierpnia 2003 r., w sprawie:

- odnotowywania wydania decyzji o okresleniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca na to terytorium; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,

- regulaminu pobytu w osrodku dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,

- sposobu przeprowadzania kontroli legalnosci pobytu cudzoziemcow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wejdzie w zycie 1 stycznia 2004 r.,

- trybu postepowania organow w postepowaniu w sprawie wydalenia cudzoziemca oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podrozy wydania decyzji o zobowiazaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji o wydaleniu; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,

- wysokosci pomocy dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,

- wzoru karty daktyloskopijnej, na ktorej pobiera sie odciski linii papilarnych od cudzoziemca zatrzymanego w zwiazku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, zatrzymanego w zwiazku z okolicznosciami uzasadniajacymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w zwiazku z jego uchylaniem sie od wykonania obowiazkow okreslonych w decyzji o wydaleniu lub ktoremu wydano decyzje o wydaleniu; wejdzie w zycie 1 wrzesnia.


Nr 145 z 21 sierpnia

(poz. 1404 - 1412)

Rozporzadzenia ministra finansow z 12 i 13 sierpnia w sprawie:

 • wykazu naczelnikow urzedow celnych uprawnionych do wydawania i sprzedazy banderol lub wydawania upowaznien do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego,
 • wzoru pieczeci kasujacej bon paliwowy oraz wzorow niektorych

dokumentow zwiazanych z bonami paliwowymi,

 • oznaczania wyrobow znakami skarbowymi akcyzy,
 • wykazu i terytorialnego zasiegu dzialania naczelnikow urzedow

celnych i dyrektorow izb celnych wykonujacych zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym,

 • wykonywania szczegolnego nadzoru podatkowego,
 • okreslenia wzoru zgloszenia rejestracyjnego w zakresie podatku

akcyzowego

- oraz zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

 • podatku akcyzowego,
 • wzorow deklaracji podatkowych dla podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego,
 • wysokosci norm maksymalnych dopuszczalnych ubytkow (niedoborow) wybranych wyrobow akcyzowych,

wszystkie wejda w zycie 1 wrzesnia


Nr 144 z 20 sierpnia

(poz.1401 -1403)

ROZPORZADZENIA MINISTROW

 • edukacji narodowej i sportu z 13 czerwca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia standardow

nauczania dla poszczegolnych kierunkow studiow i poziomow ksztalcenia - od 4 wrzesnia

 • infrastruktury z 7 sierpnia 2003 r. w sprawie oplaty za udzielenie licencji na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie transportu kolejowego - od 28 sierpnia
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 18 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia oplaty wywozowej od zboz i produktow przemyslu mlynarskiego - takze od 28 sierpnia

Nr 143 z 14 sierpnia

(poz. 1387 - 1400)

ROZPORZADZENIA PREZYDENTA RP:

 • z 23 lipca 2003 r. w sprawie okreslenia wzorow formularzy oswiadczen o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej i o stanie majatkowym.

RADY MINISTROW:

 • z 29 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zaslugi dla statystyki RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a takze noszenia,
 • z 1 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i znakowania produktow wlokienniczych

- te trzy wejda w zycie 29 sierpnia.

PREZESA RADY MINISTROW:

 • z 1 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie stypendiow i innych kosztow ksztalcenia w krajowej szkole administracji publicznej, od 1 stycznia 2004 roku.

MINISTROW:

 • edukacji narodowej i sportu z 30 lipca 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie podstawy programowej ksztalcenia w profilach ksztalcenia ogolnozawodowego, od 1 wrzesnia,
 • finansow z 11 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu pobierania, zaplaty i zwrotu oplaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrow tej oplaty, od 16 sierpnia,
 • gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, zdaniem naszej akcesji do Unii Europejskiej,
 • gospodarki, pracy i polityki spolecznej, dwa z 30 lipca 2003 r., pierwsze - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ewidencjonowania materialow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, drugie - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie instytucji wydajacych opinie o mozliwosci spelnienia warunkow technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - oba od 29 sierpnia,
 • infrastruktury z 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, z dniem akcesji do Unii,
 • obrony narodowej z 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorob, pozostajacych w zwiazku ze sluzba wojskowa, z tytulu ktorych przysluguja swiadczenia odszkodowawcze,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych wymagan w zakresie jakosci handlowej dzemow, konfitur, galaretek, marmolad, powidel sliwkowych oraz slodzonego przecieru z kasztanow jadalnych,
 • sprawiedliwosci z 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegolowych zasad wynagradzania urzednikow i innych pracownikow sadow i prokuratury oraz odbywania stazu urzedniczego,
 • zdrowia z 18 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow wprowadzania do obrotu i do uzywania wyrobow medycznych, w tym wyrobow do diagnostyki in vitro, przeznaczonych do stosowania w weterynarii

- ostatnie cztery od 29 sierpnia.


Nr 142 z 13 sierpnia

Ustawa (poz. 1380) z 24 lipca o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektorych innych ustaw; zacznie obowiazywac 1 wrzesnia, z tym ze jeden przepis wszedl w zycie 13 sierpnia z moca od 1 lipca, a inny zacznie obowiazywac 17 pazdziernika 2004 r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1381) z 22 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2003; od 28 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1382 -1386):

 • gospodarki, pracy i polityki spolecznej, jedno z 25 lipca, jedno z 1 sierpnia i dwa z 8 sierpnia, w sprawie:

- warunkow, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejetnosci oraz odbywania stazu adaptacyjnego, sposobu i trybu wykonywania nadzoru nad odbywanym stazem oraz oceny umiejetnosci wnioskodawcy, bedacego obywatelem panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, w zawodzie regulowanym pracownik socjalny; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,

- zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych (nowelizacja); od 28 sierpnia,

- ustanowienia oplaty celnej dodatkowej w zwiazku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny gazowych urzadzen przeplywowych do podgrzewania wody,

- ustanowienia oplaty celnej dodatkowej w zwiazku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny weglika wapni; te dwa od 13 sierpnia,

 • zdrowia z 24 lipca w sprawie wlaczenia Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej do Akademii Medycznej w Gdansku; od 28 sierpnia.

Nr 141 z 13 sierpnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1352 - 1357), trzy z 22 lipca i dwa z 29 lipca oraz jedno z 6 sierpnia, w sprawie:

 • uchylenia rozporzadzenia w sprawie ustanowienia pelnomocnika rzadu do spraw negocjacji o czlonkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wejdzie w zycie 21 sierpnia,
 • kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy; od 28 sierpnia,
 • ustalenia ceny interwencyjnej cukru bialego i ceny podstawowej burakow cukrowych; od 28 sierpnia,
 • ustanowienia walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (nowelizacja); od 28 sierpnia,
 • okreslenia sposobow powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierow Wartosciowych i Gield oraz podmiotow prowadzacych system platnosci lub system rozrachunku papierow wartosciowych; od 1 pazdziernika,
 • stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow, asesorow i aplikantow prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorow (nowelizacja); od 13 sierpnia.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow (poz. 1358-1361), jedno z 28 lipca i trzy z 29 lipca, w sprawie:

 • okreslenia stanowisk urzedniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni sluzbowych urzednikow sluzby cywilnej, mnoznikow do ustalania wynagrodzenia oraz zasad ustalania i wyplacania innych swiadczen przyslugujacych czlonkom korpusu sluzby cywilnej (nowelizacja),
 • zakresu dzialania ministra infrastruktury (nowelizacja),
 • szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu - te trzy od 21 sierpnia,
 • skladania i rozpatrywania wnioskow o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktow leczniczych i produktow ochrony roslin; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1362 - 1379):

 • edukacji narodowej i sportu, jedno z 31 lipca i dwa z 1 sierpnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- organizacji roku szkolnego,

- warunkow wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen zwiazanych z praca dla pracownikow zatrudnionych w panstwowej uczelni zawodowej,

- warunkow wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen zwiazanych z praca dla pracownikow uczelni panstwowych; wszystkie od 1 wrzesnia,

 • gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 31 lipca w sprawie zasad umarzania naleznosci z tytulu skladek na ubezpieczenie spoleczne; od 13 sierpnia,
 • infrastruktury z 4 sierpnia w sprawie planu emisji znaczkow pocztowych; od 21 sierpnia,
 • obrony narodowej z 17 i 18 lipca, w sprawie:

- zasad i trybu postepowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez zolnierzy niepelniacych czynnej sluzby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych,

- terenow zamknietych niezbednych dla obronnosci panstwa; oba od 28 sierpnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 3 czerwca w sprawie warunkow kontroli weterynaryjnej produktow przy ich przeladunku, wwozonych droga morska lub powietrzna na terytorium krajow czlonkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niz punkt kontroli granicznej przeznaczenia; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • spraw wewnetrznych i administracji, jedno z 21 lipca, siedem z 23 lipca i jedno z 24 lipca, w sprawie:

- prowadzenia ewidencji grobow (zmiana),

- norm powierzchni mieszkalnej dla osob uprawnionych do kwater,

- warunkow i trybu rozkwaterowania osob rozwiedzionych,

- wysokosci oraz przyznawania i wyplacania ekwiwalentu konserwacyjnego,

- zasad ustalania wysokosci i trybu przyznawania rownowaznika mieszkaniowego,

- warunkow i trybu wyplaty ekwiwalentu pienieznego w zamian za rezygnacje z kwatery,

- zasad i trybu sprzedazy osobnych kwater stalych,

- kwater i lokali mieszkalnych stanowiacych zasob mieszkaniowy Zarzadu Zasobow Mieszkaniowych MSWiA,

- zasad tworzenia, przeksztalcania, likwidacji, organizacji, zarzadzania i kontroli zakladow opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra spraw wewnetrznych i administracji (zmiana) - wszystkie od 28 sierpnia,

 • zdrowia z 18 lipca w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczegolnych dziedzin sportu, zakresu koniecznych badan lekarskich oraz ich czestotliwosci w stosunku do dzieci i mlodziezy do ukonczenia 21. roku zycia ubiegajacych sie o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie okreslonej dyscypliny sportu; od 28 sierpnia.

Nr 140 z 11 sierpnia

Umowy miedzynarodowe (poz. 1338, 1340, 132, 1344, 1346):

 • Poprawki przyjete w Londynie 4 listopada 1993 r. do konwencji o miedzynarodowej organizacji morskiej, podpisanej w Genewie 6 marca 1948 r.
 • Zmieniona konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Lacznosci Satelitarnej (EUTELSAT), przyjeta w Cardiff 20 maja 1999 r.
 • Poprawki przyjete w Londynie 16 pazdziernika 1985 r. do konwencji o utworzeniu Miedzynarodowej Organizacji Morskiej Lacznosci Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczacego Miedzynarodowej Organizacji Morskiej Lacznosci Satelitarnej (INMARSAT), sporzadzonych w Londynie 3 wrzesnia 1976 r.
 • Poprawki przyjete w Londynie 19 stycznia 1989 r. do konwencji o utworzeniu Miedzynarodowej Organizacji Morskiej Lacznosci Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczacego Miedzynarodowej Organizacji Morskiej Lacznosci Satelitarnej (INMARSAT), sporzadzonych w Londynie 3 wrzesnia 1976 r.
 • Poprawki do konwencji o utworzeniu Miedzynarodowej Organizacji Ruchomej Lacznosci Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczacego Miedzynarodowej Organizacji Ruchomej Lacznosci Satelitarnej (INMARSAT), przyjetych w Londynie 24 kwietnia 1998 r.

Oswiadczenia rzadowe (poz. 1339, 1341, 1343, 1345, 1347) do wskazanych umow: z 13 listopada 2002 r., z 14 listopada 2002 r. oraz trzy z 20 wrzesnia 2002 r., z ktorych wynika, ze umowy te weszly w zycie w stosunku do Polski (w kolejnosci): 7 listopada 2002 r., 14 listopada 2001 r., 13 pazdziernika 1989 r., 26 czerwca 1997 r. i 31 lipca 2001 r..

Rozporzadzenia ministra skarbu panstwa (poz. 1348 -1351), cztery z 1 sierpnia, w sprawie:

 • nadania statutu Agencji Nieruchomosci Rolnych,
 • przeslanek odroczenia, rozlozenia na raty lub umorzenia naleznosci Agencji Nieruchomosci Rolnych oraz trybu postepowania w tych sprawach,
 • trybu sprzedazy nieruchomosci Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa i ich czesci skladowych, warunkow rozkladania ceny sprzedazy na raty oraz stawek szacunkowych gruntow,
 • trybu przeprowadzania przetargow na dzierzawe nieruchomosci Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa - wszystkie weszly w zycie 11 sierpnia.

Nr 139 z 8 sierpnia

Ustawy (poz. 1323-1326):

 • z 12 czerwca o terminach zaplaty w transakcjach handlowych; wejdzie w zycie 1 stycznia 2004 r.,
 • z 26 czerwca o zmianie ustawy o rachunkowosci,
 • z 27 czerwca o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb panstwa oraz niektore osoby prawne oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 9 lipca o Wojskowych Sluzbach Informacyjnych - te trzy od 23 sierpnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow (poz. 1327) z 7 sierpnia w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy Skorzec w wojewodztwie mazowieckim; od 8 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1328 -1337):

 • gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 15 lipca w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci; od 23 sierpnia,
 • infrastruktury, z 23 czerwca oraz jedno 9 lipca, dwa z 11 lipca i jedno z 15 lipca, w sprawie:

- wprowadzenia do stosowania europejskich wymagan bezpieczenstwa lotniczego JAR,

- powolania Komitetu Zarzadzania Przestrzenia Powietrzna oraz ustalenia zakresu jego dzialania,

- trybu wpisywania lekarzy na liste lekarzy orzecznikow oraz skreslania z niej,

- trybu wpisywania zakladow opieki zdrowotnej na liste centrow medycyny lotniczej oraz skreslania z niej,

- klasyfikacji statkow powietrznych; wszystkie od 23 sierpnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lipca w sprawie okreslenia wzorow oraz terminow skladania wnioskow o przyznanie limitow A i B cukru, A i B glukozy oraz wzorow sprawozdan z wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru buraczanego, izoglukozy i syropu inulinowego; od 23 sierpnia,
 • skarbu panstwa z 1 sierpnia w sprawie zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomosci Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa; od 8 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 18 lipca w sprawie nadania osobowosci prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Mlodziezy Greckokatolickiej Sarepta; od 23 sierpnia,
 • zdrowia z 10 lipca w sprawie zakresu swiadczen zdrowotnych, w szczegolnosci badan przesiewowych, oraz okresow, w ktorych te badania sa przeprowadzane; od 23 sierpnia.

Nr 138 z 7 sierpnia

Uchwala Sadu Najwyzszego (poz. 1311) z 31 lipca w sprawie waznosci wyborow uzupelniajacych do Senatu, przeprowadzonych 27 kwietnia 2003 r. w wojewodztwie dolnoslaskim w okregu wyborczym nr 2.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1312 - 1322):

 • finansow z 9 lipca w sprawie testu umiejetnosci przeprowadzonego w celu uznania nabytych w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • gospodarki, pracy i polityki spolecznej, dwa z 30 czerwca i dwa z 2 lipca, w sprawie:

- stazu adaptacyjnego oraz testu umiejetnosci przeprowadzonego w toku postepowania o uznanie nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,

- wymagan metrologicznych, ktorym powinny odpowiadac plywakowe mierniki objetosci mleka; od 22 sierpnia,

- zasad gospodarki finansowej i gospodarowania srodkami Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych; od 22 sierpnia,

- zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do srodowiska; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,

 • nauki z 3 lipca w sprawie trybu skladania wnioskow o umieszczenie w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doswiadczen i testow na zwierzetach i o skreslenie z tego wykazu; od 22 sierpnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 3, 4 i 22 lipca, w sprawie:

- analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania probek do celow urzedowej kontroli pod wzgledem jakosci handlowej,

- wykazu produktow i grup produktow, dla ktorych moga byc tworzone grupy producentow rolnych, minimalnej rocznej wielkosci produkcji towarowej oraz minimalnej liczby czlonkow grupy producentow rolnych,

- zakazu przywozu niektorych towarow na terytorium RP z uwagi na niebezpieczenstwo przeniesienia zakaznych gabczastych encefalopatii; wszystkie od 21 sierpnia,

 • sprawiedliwosci z 3 lipca w sprawie sluzby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Sluzby Wieziennej; od 1 stycznia 2004 r.,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 30 czerwca w sprawie obowiazku meldunkowego zolnierzy w czynnej sluzbie wojskowej; od 22 sierpnia.

Nr 137 z 6 sierpnia

Ustawy (poz. 1299 - 1304):

 • z 26 czerwca o nasiennictwie; wejdzie w zycie z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej, lecz niektore przepisy zaczna obowiazywac 21 sierpnia biezacego roku,
 • z 26 czerwca o ochronie prawnej odmian roslin; z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • z 26 czerwca o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora; od 21 sierpnia,
 • z 27 czerwca o utworzeniu wojewodzkich kolegiow skarbowych oraz o zmianie niektorych ustaw regulujacych zadania i kompetencje organow oraz organizacje jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych; od 1 wrzesnia, z tym ze niektore przepisy w nastepujacych terminach: 6 sierpnia tego roku, 1 stycznia 2004 r., z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • z 27 czerwca o zmianie ustawy o funkcjonowaniu bankow spoldzielczych, ich zrzeszaniu sie i bankach zrzeszajacych oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim; od 6 wrzesnia,
 • z 27 czerwca o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz o zmianie niektorych innych ustaw; od 21 sierpnia, lecz niektore przepisy w nastepujacych terminach: 1 stycznia 2004 r., 1 wrzesnia 2004 r., 1 pazdziernika 2004 r., 1 stycznia 2005 r., 1 wrzesnia 2005 r.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1305 - 1310):

 • finansow, po jednym z 28 i 31 lipca oraz dwa z 1 sierpnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- podatku akcyzowego; od 1 wrzesnia,

- klasyfikacji czesci budzetowych oraz okreslenia ich dysponentow; od 14 sierpnia,

- klasyfikacji dochodow i wydatkow oraz przychodow i rozchodow; od 14 sierpnia,

- zasad, trybu i terminow opracowania materialow do projektu ustawy budzetowej na rok 2004; od 6 sierpnia,

 • infrastruktury, z 28 czerwca oraz 28 lipca, w sprawie:

- trybu skladania i rozpatrywania wnioskow o udzielenie licencji na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej polegajacej na wykonywaniu przewozow kolejowych osob lub rzeczy albo na udostepnianiu pojazdow trakcyjnych oraz wzoru licencji,

- wysokosci oplat za karte pojazdu; oba od 21 sierpnia.


Nr 136 z 4 sierpnia

Rozporzadzenia ministra srodowiska (poz. 1276 - 1298), 23 z 2 lipca, w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu:

 • Babiogorskiemu,
 • Bialowieskiemu,
 • Biebrzanskiemu,
 • Bieszczadzkiemu,
 • "Bory Tucholskie",
 • Drawienskiemu,
 • Gorczanskiemu,
 • Gor Stolowych,
 • Kampinoskiemu,
 • Karkonoskiemu,
 • Magurskiemu,
 • Narwianskiemu,
 • Ojcowskiemu,
 • Pieninskiemu,
 • Poleskiemu,
 • Roztoczanskiemu,
 • Slowinskiemu,
 • Swietokrzyskiemu,
 • Tatrzanskiemu,
 • "Ujscie Warty",
 • Wielkopolskiemu,
 • Wigierskiemu,
 • Wolinskiemu.

Wszystkie wchodza w zycie 19 sierpnia.


Nr 135 z 1 sierpnia

Ustawa (poz. 1268) z 27 czerwca o rencie socjalnej; zacznie obowiazywac 1 pazdziernika; niektore jej przepisy weszly w zycie 1 sierpnia, a niektore - zaczna obowiazywac z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1269 - 1275):

 • gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 9 lipca w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen cisnieniowych; od 16 sierpnia,
 • kultury z 14 lipca w sprawie okreslenia maksymalnej wysokosci oplat za sporzadzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania; od 16 sierpnia,
 • obrony narodowej z 17 lipca w sprawie postepowania w razie wnoszenia napojow alkoholowych na teren obiektow wojskowych oraz wysokosci oplaty za przechowywanie napojow alkoholowyvh w depozycie; od 16 sierpnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca w sprawie warunkow weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierzat rzeznych oraz rozbiorze i wprowadzaniu na rynek miesa tych zwierzat; od 16 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, dwa z 17 lipca, w sprawie:

- nadania osobowosci prawnej Diakonii Kosciola Ewaneglicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej; od 16 sierpnia,

- nadania osobowosci prawnej Federacji Sodalicji Marianskich w Polsce; od 9 sierpnia,

 • zdrowia z 9 lipca w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materialow i wyrobow z innych tworzyw niz sztuczne; od 16 sierpnia.

PATRZ: Spis za lipiec 2003


MONITOR POLSKI

Nr 41 z 25 sierpnia

(poz. 594 - 605)

Uchwala Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 sierpnia 2003 r. w sprawie uczczenia pamieci wielkiego Polaka Mikolaja Kopernika, jednego z najwiekszych uczonych w historii swiata.

Postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 marca, 3, 4 i 15 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderow i odznaczen.

Zarzadzenie prezesa Rady Ministrow nr 71 z 20 sierpnia 2003 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych; obowiazuje od 25 sierpnia.

Obwieszczenia:

 • ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie wskaznika wzrostu przecietnych wynagrodzen na potrzeby waloryzacji swiadczen socjalnych i zasilkow socjalnych w przedsiebiorstwach gorniczych i przedsiebiorstwach robot gorniczych w trzecim kwartale 2003 r.,
 • ministra srodowiska z 7 sierpnia 2003 r. w sprawie maksymalnych stawek oplat produktowych na rok 2004,
 • prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z 18 sierpnia 2003 r. w sprawie wskaznika waloryzacji podstawy wymiaru zasilku chorobowego w IV kwartale 2003 r.

Komunikaty:

 • prezesa Glownego Urzedu Statystycznego z 11 sierpnia 2003 r. w sprawie przecietnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2003 r.,
 • prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z 18 sierpnia 2003 r. w sprawie kwoty zasilku pogrzebowego,
 • prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z 18 sierpnia 2003 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadajacych 70 proc. i 130 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia ogloszonego za II kwartal 2003 r.

Nr 40 z 14 sierpnia

(poz. 580-593)

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP

 • z 3 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderow i odznaczen

UMOWY MIEDZYNARODOWE:

 • Roczna umowa finansowa na rok 2003 miedzy Rzeczapospolita Polska a Komisja Wspolnot Europejskich, dotyczaca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporzadzona w Brukseli 4 czerwca 2003 r. oraz oswiadczenie rzadowe z 1 sierpnia 2003 r. w sprawie jej zatwierdzenia
 • Umowa sporzadzona w Ankarze 19 lipca 1994 r. miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o miedzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze 9 wrzesnia 1977 r. oraz oswiadczenie rzadowe z 25 lipca 2003 r. w sprawie jej zatwierdzenia

ZARZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW

 • nr 64 z 1 sierpnia 2003 r. w sprawie Miedzyresortowego Zespolu do spraw Przygotowania Propozycji Rozwiazan

Systemowych w Zakresie Realizacji Zadan Wynikajacych z Przepisow Wspolnotowych o Koordynacji Systemow Zabezpieczenia Spolecznego Dotyczacych Rzeczowych Swiadczen Leczniczych

UCHWALA CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI l TYTULOW

 • z 23 czerwca 2003 r. w sprawie okreslenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

OBWIESZCZENIA:

 • ministra finansow z 4 sierpnia w sprawie okreslenia wysokosci kwot rekompensat wyplacanych osobom, ktore wniosly przedplaty na zakup samochodow osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na lV kwartal 2003 r. (odpowiednio: 9634 zl i 13 650 zl),
 • ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie wysokosci zasilku dla bezrobotnych (503, 20 zl),
 • ministra sprawiedliwosci z 10 lipca o tresci oswiadczenia zlozonego przez osobe ubiegajaca sie o wpis na liste adwokatow,
 • ministra sprawiedliwosci, z 31 lipca i 13 sierpnia o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego

591

KOMUNIKATY:

 • Panstwowej Komisji Wyborczej z 11 sierpnia 2003 r. o liczbie wyborcow ujetych w rejestrach wyborcow (29 716 275 osob bylo 30 czerwca)
 • nr 8/ 2003 (DOKE) prezesa Zarzadu Banku Gospodarstwa Krajowego z 13 sierpnia w sprawie stalych stop procentowych - stop CIRR dla poszczegolnych walut oglaszanych okresowo przez Sekretariat OECD.

Nr 39 z 5 sierpnia

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Sejmu (poz. 565 - 568), jedna z 24, dwie z 25 lipca i jedna z 30 lipca, w sprawie:

- powolania posla Jana Ryszarda Ulickiego na czlonka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

- ogloszenia roku 2004 Rokiem Witolda Gombrowicza,

- przyjecia sprawozdania z wykonania budzetu panstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrow,

- wyrazenia przez Sejm zgody na zatrzymanie posla Andrzeja Jagielly oraz na zastosowanie wobec niego srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania; weszla w zycie 5 sierpnia,

 • postanowienia marszalka Sejmu (poz. 569 - 572), jedno z 22, dwa z 24 i jedno z 25 lipca, w sprawie:

- stwierdzenia wygasniecia mandatu posla Jozefa Zywca,

- stwierdzenia wygasniecia mandatu posla Ryszarda Jana Ulickiego,

- obsadzenia wygaslego mandatu w okregu wyborczym nr 6 z siedziba w Lublinie,

- obsadzenia wygaslego mandatu w okregu wyborczym nr 40 z siedziba w Koszalinie,

 • postanowienie prezydenta RP (poz. 573) z 4 kwietnia o nadaniu orderow,
 • uchwala Rady Ministrow nr 167 (poz. 574) z 1 lipca w sprawie nieodplatnego przekazania zywnosci z zapasow Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej i organizacji pozarzadowych wykonujacych zadania z zakresu pomocy spolecznej; obowiazuje od 5 sierpnia,
 • umowy miedzynarodowe (poz. 575 - 577):

- roczna umowa finansowa na rok 2002 miedzy Rzeczapospolita Polska a Komisja Wspolnot Europejskich dotyczaca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporzadzona w Brukseli 3 kwietnia 2003 r.,

- oswiadczenie rzadowe z 29 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia ww. umowy; weszla ona w zycie 14 kwietnia 2003 r.,

- oswiadczenie rzadowe z 13 lutego 2003 r. w sprawie przystapienia Chinskiej Republiki Ludowej do Swiatowej Organizacji Handlu (WTO),

 • obwieszczenia (poz. 578 - 579):

- ministra sprawiedliwosci z 24 lipca o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,

- prezesa Urzedu Patentowego z 23 lipca o wskazaniu wystaw publicznych dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

PATRZ: Spis za lipiec 2003


PREZYDENT PODPISAL

Prezydent RP podpisal 18 sierpnia ustawy:

 • z 24 lipca o splacie pozyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budzetu panstwa - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 24 lipca o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw - wejdzie w zycie po uplywie trzech miesiecy od dnia ogloszenia,
 • z 24 lipca o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy - wejdzie w zycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • z 23 lipca o przejeciu przez skarb panstwa zobowiazan Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z tytulu nieprzekazanych skladek do otwartych funduszy emerytalnych - wejdzie w zycie 1 pazdziernika 2003 r.

Prezydent RP 14 sierpnia podpisal ustawy:

 • z 23 lipca o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami - wejdzie w zycie po uplywie 60 dni od dnia ogloszenia,
 • z 23 lipca o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 23 lipca o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektorych innych ustaw - wejdzie w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia.

PATRZ: Spis za lipiec 2003


SENAT ROZPATRZYL

Podczas posiedzenia 5 - 8 sierpnia Senat rozpatrzyl trzydziesci ustaw.

Dwanascie zaakceptowal:

 • z 23 lipca o przejeciu przez skarb panstwa zobowiazan Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z tytulu nieprzekazanych skladek do otwartych funduszy emerytalnych,
 • z 23 lipca o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz niektorych innych ustaw,
 • z 9 lipca o zatrudnianiu pracownikow tymczasowych,
 • z 30 lipca o uruchamianiu srodkow pochodzacych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • z 25 lipca o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • z 9 lipca o ratyfikacji protokolu do traktatu polnocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estonskiej, sporzadzonego w Brukseli 26 marca 2003 r.,
 • z 9 lipca o ratyfikacji protokolu do traktatu polnocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Lotewskiej, sporzadzonego w Brukseli 26 marca 2003 r.,
 • z 9 lipca o ratyfikacji protokolu do traktatu polnocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporzadzonego w Brukseli 26 marca 2003 r.,
 • z 9 lipca o ratyfikacji protokolu do traktatu polnocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Slowackiej, sporzadzonego w Brukseli 26 marca 2003 r.,
 • z 9 lipca o ratyfikacji protokolu do traktatu polnocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bulgarii, sporzadzonego w Brukseli 26 marca 2003 r.,
 • z 9 lipca o ratyfikacji protokolu do traktatu polnocnoatlantyckiego o akcesji Rumunii, sporzadzonego w Brukseli 26 marca 2003 r.,
 • z 9 lipca o ratyfikacji protokolu do traktatu polnocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Slowenii, sporzadzonego w Brukseli 26 marca 2003 r. - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do siedemnastu wniosl poprawki:

 • z 30 lipca o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektorych innych ustaw,
 • z 11 lipca o zmianie ustawy o repatriacji,
 • z 23 lipca o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych,
 • z 11 lipca o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej gornictwa siarki oraz ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
 • z 23 lipca o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz zmianie niektorych ustaw,
 • z 30 lipca o zmianie ustawy - Prawo probiercze,
 • z 23 lipca o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalnosci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiebiorcow,
 • z 11 lipca o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych,
 • z 30 lipca o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektorymi skladnikami mienia skarbu panstwa, o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 9 lipca o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw,
 • z 9 lipca o zmianie ustawy o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia,
 • z 9 lipca o urzedowych nazwach miejscowosci i obiektow fizjograficznych,
 • z 10 lipca o biokomponentach stosowanych w paliwach cieklych i biopaliwach cieklych,
 • z 11 lipca o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • z 25 lipca o weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • z 23 lipca o zmianie ustawy - Prawo wodne,
 • z 10 lipca o zmianie ustawy o Trybunale Stanu - te wracaja do Sejmu.

Jedna odrzucil:

 • z 9 lipca o gwarancji zaplaty za roboty budowlane.

PATRZ: Spis za lipiec 2003


SEJM UCHWALIL

Podczas 55. posiedzenia Sejm uchwalil ustawy:

26 sierpnia

 • o ratyfikacji dodatkowego protokolu do konwencji o zakazie lub ograniczeniu uzycia pewnych broni konwencjonalnych, ktore moga byc uwazane za powodujace nadmierne cierpienia lub majace niekontrolowane skutki, z 13 pazdziernika 1995 r.,

27 sierpnia

- te trzy trafia teraz do Senatu

 • o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektorych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • o weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • o zmianie ustawy o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia,

- te wymagaja tylko podpisu prezydenta.

28 sierpnia

- te takze musi jeszcze rozpatrzyc Senat

 • o zmianie ustawy o repatriacji,
 • o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz innych ustaw,

29 sierpnia

 • o urzedowych nazwach miejscowosci i obiektow fizjograficznych,
 • o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz zmianie niektorych ustaw,
 • o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
 • o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalnosci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiebiorcow,
 • o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej gornictwa siarki oraz ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
 • o zmianie ustawy - Prawo probiercze,
 • o zmianie ustawy - Prawo wodne,
 • o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych,

- te wymagaja tylko podpisu prezydenta.

PATRZ: Spis za lipiec 2003

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.