Sierpien 2004


JUZ OBOWIAZUJA

31 sierpnia:

WYNAGRODZENIA

 • zmienione rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslenia przypadkow, w ktorych wynagrodzenia w jednostkach panstwowej sfery budzetowej moga byc wyplacane ponad ustalony poziom wynagrodzen ( Dz. U. nr 190 poz. 1949)
 • rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy w sprawie refundowania ze srodkow Funduszu Pracy wynagrodzen wyplacanych mlodocianym pracownikom ( Dz. U. nr 190 poz. 1951) patrz tekst: "Refundacja wynagrodzen i skladek"

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 • zmiana rozporzadzenia ministra finansow w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencja platnicza, ktorej udziela sie warunkowej akredytacji ( Dz. U. nr 190 poz. 1950)

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY: SADY

KARTA NAUCZYCIELA

ZEGLUGA SRODLADOWA

 • wykaz 24 panstw, w ktorych wydane dokumenty kwalifikacyjne kierownikow statkow uznawane sa przez dyrektorow urzedow zeglugi srodladowej (Dz. U. nr 179, poz. 1849)

SLUZBA WOJSKOWA

 • zmienione czesciowo zalaczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia ministra obrony narodowej z 30 lipca 2004 r. w sprawie zasad przeznaczania poborowych do sluzby wojskowej (Dz. U. nr 179, poz. 1851)

OSOBOWOSC PRAWNA

 • osobowosc prawna uzyskalo Arcybractwo Milosierdzia pw. Bogurodzicy Najswietszej Maryi Panny Bolesnej z siedziba w Krakowie (Dz. U. nr 179, poz. 1852)

PRAWO KARNE

 • minister zdrowia okreslil wykaz i pojemnosc zakladow psychiatrycznych i zakladow leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczajacych oraz sklad, tryb powolywania i zadania komisji psychiatrycznej do spraw tych srodkow (Dz. U. nr 179, poz. 1854)

PUBLICZNY OBROT PAPIERAMI WARTOSCIOWYMI

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace szczegolowe kierunki, jakim powinien odpowiadac prospekt emisyjny oraz skrot prospektu (Dz. U. nr 186, poz. 1921).

NARODOWY PLAN ROZWOJU

 • rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z 11 sierpnia w sprawie przyjecia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspolnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 ( Dz. U. nr189 poz. 1848)

30 sierpnia

PORTY I PRZYSTANIE

USLUGI TURYSTYCZNE

 • rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia w sprawie obiektow hotelarskich i innych obiektow, w ktorych sa swiadczone uslugi hotelarskie (Dz. U. nr 188, poz. 1945); patrz tekst: "Beda zalecenia pokontrolne"
 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci z 26 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich ( Dz. U. nr 188, poz. 1947)

28 sierpnia:

PRAWO CELNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 lipca w sprawie wykazu podmiotow uprawnionych do wywozu towarow rolno-spozywczych w ramach pozawspolnotowych akcji humanitarnych (Dz. U. nr 178, poz. 1835) - Caritas Polska, PCK i Polska Akcja Humanitarna nie musza skladac zabezpieczenia wynikajacego z prawa wspolnotowego

POMOC PUBLICZNA

 • rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z 17 sierpnia w sprawie udzielania przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci pomocy finansowej niezwiazanej z programami operacyjnymi (Dz. U. nr 181. poz. 1877); patrz tekst: "Komu wsparcie i na co"

27 sierpnia:

NAZWY MIEJSCOWOSCI I OBIEKTOW

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowosci i Obiektow Fizjograficznych oraz wysokosci wynagrodzenia przyslugujacego jej czlonkom za udzial w posiedzeniach (Dz. U. nr 177, poz. 1831)

UPOSAZENIA EURODEPUTOWANYCH

SADY ADMINISTRACYJNE

 • rozporzadzenie prezydenta RP z 13 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sedziowskich w Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. nr 187, poz. 1928) - liczba ta wzrosnie z 50 do 75

GOSPODARKA FINANSOWA

 • rozporzadzenie ministra skarbu panstwa z 20 sierpnia w sprawie szczegolowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomosci Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa (Dz. U nr 187, poz. 1942)

26 sierpnia:

RYNEK PRACY

 • rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z 29 lipca w sprawie trybu dokonywania wplat skladek na fundusz pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawcow zagranicznych za granica lub wykonujacych inna prace zarobkowa za granica (Dz. U. nr 176, poz. 1826); patrz: "Za granica pracownik placi sam"
 • rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z 24 sierpnia w sprawie szczegolowych warunkow odbywania stazu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. nr 185, poz. 1912); patrz: "Droga do nowych kwalifikacji"

PRAWO WETERYNARYJNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierpnia w sprawie szczegolowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy (Dz. U. nr 180, poz. 1864)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

ZAKWATEROWANIE SIL ZBROJNYCH

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej z 9 sierpnia w sprawie norm powierzchni uzytkowej przyslugujacych zolnierzom sluzby stalej (Dz. U. nr 185, poz. 1913); patrz: "Kwatera wedlug stopnia"

25 sierpnia:

PRAWO KONSUMENCKIE

ZASTAW REJESTROWY

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 14 czerwca w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdow mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. nr 145, poz. 1542), patrz tekst: "Zastaw z okragla pieczecia"

WOJSKO

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 20 lipca w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na sluzbe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. nr 175, poz. 1813), patrz tekst: "Konsul musi wiedziec"

FUNDUSZE EMERYTALNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 27 lipca 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia maksymalnej czesci aktywow otwartego funduszu emerytalnego, jaka moze zostac ulokowana w poszczegolnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczen w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. nr 175, poz. 1814), patrz tekst: "Wiecej swobody w portfelu"

TOWARY PACZKOWANE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 27 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ilosci nominalnych zawartosci opakowan jednostkowych towarow paczkowanych (Dz. U. nr 175, poz. 1815)

NORMALIZACJA

 • rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z 22 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespolow urzadzen cisnieniowych (Dz. U. nr 175, poz. 1818)

PALIWA

 • rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z 23 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorow do sprzedazy biopaliw cieklych (Dz. U. nr 175, poz. 1819) - wprowadza nowy znak identyfikacji wizualnej; jest nim prostokat o minimalnej dlugosci bokow 50 mm i 120 mm, w ktorym na niebieskim tle widnieje napis BIOESTER w kolorze bialym.

WOJSKO

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej z 27 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wyrozniania pododdzialow i oddzialow wojskowych (Dz. U. nr 175, poz. 1820)

PRAWO WETERYNARYJNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 lipca w sprawie wymagan weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektorych produktow pochodzenia zwierzecego umieszczanych na rynku (Dz. U. nr 175, poz. 1822)

RYBOLOWSTWO

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 lipca 2004 r. w sprawie okreslenia granic miedzy wodami morskimi a wodami srodladowymi do celow wykonywania rybolowstwa (Dz. U. nr 175, poz. 1824)

SZKOLNICTWO WYZSZE

KONTROLE

 • rozporzadzenie ministra finansow z 19 sierpnia w sprawie wzoru imiennego upowaznienia do przeprowadzania kontroli podatkowej (Dz. U. nr 184, poz. 189)
 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 sierpnia w sprawie warunkow organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spelniac jednostki organizacyjne, ktorym mozna powierzyc przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych lub ubiegajacych sie o zatwierdzenie przedsiebiorstw przetworczych i podmiotow skupujacych (Dz. U. nr 184, poz. 1901),

RYNKI ROLNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 sierpnia w sprawie warunkow i trybu zmian programu operacyjnego w trakcie jego realizacji (Dz. U. nr 184, poz. 1906) Z.S.

24 sierpnia:

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokosci srodkow finansowych w 2004 r. i ich podzialu miedzy jednostki ochrony przeciwpozarowej dzialajace w ramach krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. nr 174, poz.1812) - przeznacza dla: trzech zakladowych strazy pozarnych - 25 038,00 zl; dwoch zakladowych sluzb ratowniczych - 16 692,00 zl; oraz dla 3325 ochotniczych strazy pozarnych - 20 211 270,00 zl

NARODOWY PLAN ROZWOJU

 • dwa rozporzadzenia ministra gospodarki i pracy z 16 sierpnia w sprawie trybu wylaniania przedstawicieli partnerow spolecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetow sterujacych: Pomoc Techniczna 2004 - 2006, pierwsze, i Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiebiorstw 2004 - 2006, drugie (Dz. U. nr 183, poz. 1886 i 1887)

UBEZPIECZENIA SPOLECZNE

 • rozporzadzenie ministra polityki spolecznej z 12 sierpnia 2004 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych zasad ustalania podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne (Dz. U. nr 183, poz. 1888) - patrz tekst: "Zwolnienie z podatku i ze skladki"

POMOC Z UNII

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 sierpnia w sprawie warunkow, jakie powinny spelniac jednostki organizacyjne, ktorym moze byc powierzone przeprowadzanie kontroli (Dz. U. nr 183, poz. 1892) - patrz tekst: "Komu powierzyc kontrole"

BRON I AMUNICJA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 18 sierpnia w sprawie wprowadzania czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Lodz (Dz. U. nr183, poz. 1894) - zakaz obowiazuje w dniach 27 - 30 sierpnia Z.S.

21 sierpnia:

DZIALALNOSC GOSPODARCZA

OCHRONA ROSLIN

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 lipca w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. nr 178, poz. 1834) - okresla wykaz 121 jednostek upowaznionych do prowadzenia szkolen dla producentow stosujacych zasady integrowanej produkcji, programy tych szkolen, a takze sposob i tryb przeprowadzania kontroli takiej produkcji

20 sierpnia:

WYBORY SAMORZADOWE

 • Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy Miloradz w wojewodztwie pomorskim (Dz.U. nr 181, poz. 1873).

ALKOHOL

 • Rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 17 sierpnia w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesiecznej dotyczacej oplaty wnoszonej przez podmioty swiadczace usluge bedaca reklama napojow alkoholowych (Dz.U. nr 181, poz. 1874) patrz tekst "Oplata za reklame"

AKCYZA

 • Dwa rozporzadzenia ministra finansow z 11 sierpnia, pierwsze zmienia rozporzadzenie w sprawie zwolnien od podatku akcyzowego, drugie - nowelizuje procedure zawieszania poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz.U. nr 181, poz. 1874 i 1875) patrz tekst "Wypijesz w locie, to nie zaplacisz" Z.S.

19 sierpnia:

PRAWO LOWIECKIE

PRAWO MIEDZYNARODOWE

POSTEPOWANIE CYWILNE

SILY ZBROJNE

RYBOLOWSTWO MORSKIE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarow i okresow ochronnych organizmow morskich oraz warunkow wykonywania rybolowstwa morskiego (Dz. U. nr 172, poz. 1806); ustanawia sie wymiary ochronne dla: certy, leszcza, okonia, ploci, sandacza, siei, szczupaka, troci, pstraga teczowego

18 sierpnia:

WYBORY

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy Nowa Brzeznica w wojewodztwie lodzkim (Dz. U. nr 180, poz. 1859); wybory odbeda sie 19 wrzesnia

OWOCE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania probek owocow i warzyw dostarczonych do przetworcy (Dz. U. nr 180, poz. 1865); bada sie obecnosc zanieczyszczen organicznych mineralnych oraz wadliwosc owocow i warzyw

17 sierpnia:

PORECZENIA I GWARANCJE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 20 lipca w sprawie udzielania przez skarb panstwa poreczenia i gwarancji oraz oplaty prowizyjnej od poreczenia i gwarancji (Dz. U. nr 170, poz. 1786); patrz tekst "Procedura ubiegania sie o pomoc"

KREDYTY

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 20 lipca w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania doplat do oprocentowania kredytow bankowych przeznaczonych na finansowanie zadan zwiazanych z restrukturyzacja przedsiebiorstw przemyslu lekkiego (nowelizacja) (Dz. U. nr 170, poz. 1787)

PROKURATURA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 26 lipca w sprawie stawek podstawowego wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow, asesorow i aplikantow prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorow (nowelizacja) (Dz. U. nr 170, poz. 1788)

PRAWO LOTNICZE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 20 lipca w sprawie wymagan dla ladowisk (Dz. U. nr 170, poz. 1791)

PRAWO TRANSPORTOWE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 26 lipca w sprawie kosztow zwiazanych z okresleniem tras przejazdu (Dz. U. nr 170, poz. 1792) patrz tekst "Podroz po specjalnych trasach"

NASIENNICTWO

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 lipca w sprawie okreslenia gatunkow roslin, dla ktorych badanie OWT przeprowadza sie wedlug wytycznych UPOV lub metodyki CPVO (Dz. U. nr 170, poz. 1793)

JAKOSC ARTYKULOW ROLNO-SPOZYWCZYCH

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 lipca w sprawie wzoru znaku jakosci artykulow rolno-spozywczych (Dz. U. nr 170, poz. 1794)

PRAWO LOTNICZE

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 14 lipca w sprawie prowadzenia rejestru statkow powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego (zmiana) (Dz. U. nr 170, poz. 1795)

KOSCIOLY I ZWIAZKI WYZNANIOWE

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 23 lipca w sprawie nadania osobowosci prawnej Apostolstwu Chorych (Dz. U. nr 170, poz. 1796)

16 sierpnia:

INFORMACJE KRYMINALNE

OCHRONA SRODOWISKA

 • rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z 23 lipca w sprawie szczegolowych wymagan dla niektorych produktow ze wzgledu na ich negatywne oddzialywanie na srodowisko (Dz. U. nr 179, poz. 1846)

NARODOWY PLAN ROZWOJU

 • rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z 11 sierpnia w sprawie trybu wylaniania przedstawicieli partnerow spolecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetow sterujacych w ramach sektorowego programu operacyjnego "Rozwoj zasobow ludzkich" (Dz. U. nr 179, poz. 1847)

UZNAWANIE WYKSZTALCENIA

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 19 lipca w sprawie wykazu dyplomow, certyfikatow i innych dokumentow oraz tytulow naukowych potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, ktore sa uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 179, poz. 1848)

EMISJA ZNACZKOW

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie planu emisji znaczkow pocztowych na 2004 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1850)

WYROBY MEDYCZNE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 4 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorow formularzy zgloszeniowych do Rejestru Wyrobow Medycznych i podmiotow odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do uzywania oraz sposobu przekazywania danych objetych formularzami zgloszeniowymi (Dz. U. nr 179, poz. 1853)

15 sierpnia:

SUBSTANCJE I PREPARATY CHEMICZNE

 • niektore przepisy rozporzadzenia ministra gospodarki i pracy z 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkow produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktow (Dz. U. nr 168, poz. 1762)

PRAWO WETERYNARYJNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierpnia w sprawie warunkow i wysokosci wynagrodzenia za wykonywanie czynnosci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. nr 178 poz. 1837) patrz tekst "Placa jednak za godzine"
 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokosci oplat za czynnosci wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjna, miejsc pobierania oplat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. nr 178 poz. 1838) patrz tekst "Placa jednak za godzine"

14 sierpnia:

PRAWO OSWIATOWE

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 15 lipca w sprawie przypadkow, w ktorych do szkoly dla doroslych mozna przyjac osobe, ktora ukonczyla 16 albo 15 lat (Dz. U. nr 169, poz. 1768) - do szkoly podstawowej lub gimnazjum dla doroslych mozna przyjac osobe, ktora najpozniej w dniu rozpoczecia zajec ukonczyla 16 lat, a w przypadku uczestnikow Ochotniczych Hufcow Pracy - 15 lat, jezeli osoba ta ma opoznienie w cyklu ksztalcenia i nie rokuje ukonczenia szkoly podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i mlodziezy.

PRAWO CELNE

 • rozporzadzenie ministra finansow z 13 lipca w sprawie sposobu zlozenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotowce (Dz. U. nr 169, poz. 1769) patrz tekst "Zabezpieczanie dlugu i towarow"

TRANSPORT KOLEJOWY

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 5 lipca w sprawie sposobu ustalania oplat za czynnosci wykonywane przez prezesa urzedu transportu kolejowego w zakresie interoperacyjnosci kolei (Dz. U. nr 169, poz. 1772)

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 26 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. nr 169, poz. 1773) patrz tekst "Liczy sie data pierwszej rejestracji"

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajow pozwolen dla sluzby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. nr 169, poz. 1775) patrz tekst "Krotkofalowka z kategoria"

SILY ZBROJNE

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej z 19 lipca w sprawie oddelegowania zolnierza wojskowych sluzb informacyjnych do wykonywania zadan sluzbowych poza wojskowymi sluzbami informacyjnymi (Dz. U. nr 169, poz. 1776)

ZWIERZETA

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lipca w sprawie wysokosci oplat zwiazanych z identyfikacja i rejestracja konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz oplat za czynnosci zwiazane z wydawaniem paszportow bydla lub ich duplikatow (Dz. U. nr 169, poz. 1777)

RYNKI ROLNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 lipca 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworow mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilosci wyprodukowanego i wykorzystanego mleka (Dz. U. nr 175, poz. 1823)

13 sierpnia:

NIELETNI

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 26 lipca w sprawie szczegolowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w mlodziezowym osrodku wychowawczym oraz mlodziezowym osrodku socjoterapii (Dz. U. nr 178 poz. 1833), patrz tekst "Orzeczenia sadow wreszcie moga byc wykonane"

SAMORZAD TERYTORIALNY

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 12 sierpnia w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy Wodynie w wojewodztwie mazowieckim (Dz. U. nr 178 poz. 1832)

RYNKI ROLNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wzoru swiadectwa dostawy owocow i warzyw do przetworstwa (Dz. U. nr 178 poz. 1836)

PODZIAL SRODKOW Z UNII

 • dwa rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 sierpnia, pierwsze - zmienia rozporzadzenie w sprawie podzialu srodkow Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w ramach rocznej umowy finansowej na rok 2000 r. - pierwsze i na rok 2001 - drugie (Dz. U. nr 178 poz. 1839 i 1840)

OCHRONA SRODOWISKA

 • rozporzadzenie ministra srodowiska z 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. nr 178 poz. 1841)

12 sierpnia:

SUBSTANCJE I PREPARATY CHEMICZNE

 • rozporzadzenia ministra gospodarki i pracy z 5 lipca w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkow produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktow (Dz. U. nr 168, poz. 1762) - zawiera wykaz substancji, ktorych nie wolno wprowadzac do obrotu, oraz okresla od tego wyjatki, mowi np., w jakich produktach moga byc metanol, chlorek winylu, zwiazki arsenu, benzen, kadm, nikiel i inne szkodliwe substancje

OCHRONA PRZYRODY

 • rozporzadzenia ministra srodowiska z 9 lipca w sprawie wystepujacych dziko gatunkow roslin objetych ochrona (Dz. U. nr 168, poz. 1764)
 • rozporzadzenia ministra srodowiska z 9 lipca w sprawie wystepujacych dziko gatunkow grzybow objetych ochrona (Dz. U. nr 168, poz. 1765)

- w zalacznikach obu rozporzadzen wymieniono gatunki objete ochrona scisla (takze wymagajace ochrony czynnej), czesciowa (tu wymieniono takze gatunki, ktore moga byc pozyskiwane i w jaki sposob wolno to robic), a takze - wymagajace ustalenia stref lub stanowisk ochrony ich ostoi.

TRANSPORT

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 28 lipca w sprawie przyjecia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006 (Dz. U. nr 177 poz. 1828) - okresla kierunki, priorytety, dzialania i wysokosc srodkow przeznaczonych na rozwoj transportu.
 • rozporzadzenie ministra infrastruktury z 30 lipca w sprawie trybu wylaniania przedstawicieli partnerow spolecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterujacego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterujacego dla czesci transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spojnosci (Dz. U. nr. 177 poz. 1829)

RYNKI ROLNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 sierpnia w sprawie okreslenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w ktorym jest produkowany tyton (Dz. U. nr 177 poz. 1830) - w 2004 roku ostateczny termin rejestracji przekazania takiego gospodarstwa lub jego czesci okreslono na 31 sierpnia.

11 sierpnia:

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

 • Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasiegu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegolowej organizacji izb, liczby czlonkow kolegium i trybu postepowania (Dz. U. nr 167, poz. 1747) patrz tekst "Kompleksowe, problemowe i dorazne"

PRAWO CELNE

 • Rozporzadzenie ministra finansow z 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegolowych warunkow i trybu postepowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu sie towaru na rzecz skarbu panstwa (Dz. U. nr 167, poz. 1748) patrz tekst "Sposob na pozbycie sie towaru"

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegolowych warunkow przylaczenia podmiotow do sieci cieplowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. nr 167, poz. 1751)

PRACA

 • Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stalych urzadzen i wyposazenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczenstwa konstrukcji i wyposazenia obiektu zanurzalnego (Dz. U. nr 167, poz. 1752)

PRAWO POCZTOWE

 • Rozporzadzenie ministra polityki spolecznej i ministra kultury z 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osob niewidomych lub ociemnialych oraz organizacji, ktorych celem statutowym jest dzialanie na rzecz osob niewidomych lub ociemnialych (Dz. U. nr 167, poz. 1753)

KOSCIOLY I ZWIAZKI WYZNANIOWE

 • Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowosci prawnej Diecezjalnemu Centrum Sluzby Rodzinie i Zyciu (Dz. U. nr 167, poz. 1755)
 • Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowosci prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu (Dz. U. nr 167, poz. 1756)

REPATRIACJA

 • Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 12 lipca 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w postepowaniu w sprawach o uznanie za repatrianta (Dz. U. nr 167, poz. 1757) patrz tekst "Z wnioskiem do konsula" w sobotnio-niedzielnej "Rz"

POMOC Z UNII EUROPEJSKIEJ

 • Rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z 30 lipca w sprawie przyjecia strategii wykorzystania Funduszu Spojnosci na lata 2004 - 2006 (Dz. U. nr 176 poz. 1827) Z.S.

10 sierpnia:

SLUZBY SPECJALNE

 • Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 20 lipca 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokosci i warunkow przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu rownowaznika pienieznego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. nr 166, poz. 1740)

BUDZET PANSTWA

 • Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 30 lipca w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatkow, w tym na wynagrodzenia, oraz limitow zatrudnienia okreslonych w ustawie budzetowej (Dz. U. nr 175 poz. 1816) patrz: "Budzet sfinansuje badanie pasz"

AKCYZA

 • Rozporzadzenie ministra finansow z 30 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego trybu i warunkow rozliczenia podatku akcyzowego (Dz. U. nr 175 poz. 1817) patrz: "Neutralna dolewka spirytusu"
 • Rozporzadzenie ministra polityki spolecznej z 28 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych zasad i trybu postepowania przy udzialaniu zakladom pracy chronionej pomocy finansowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych (Dz. U. nr 175 poz. 1821) patrz: "Tylko czesciowy zwrot kosztow"

9 sierpnia

 • Nowela z 26 lipca rozporzadzenia ministra pracy i polityki spolecznej z 22 maja 1998 r. w sprawie szczegolowych zasad udzielania, oprocentowania, splaty, rozkladania na raty i umarzania pozyczek osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 174, poz. 1810) - patrz tekst: "Ograniczenia takze dla niepelnosprawnych".

7 sierpnia

STATYSTYKA PUBLICZNA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 14 lipca, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie polskiej klasyfikacji dzialalnosci - PKD (Dz. U. nr 165, poz. 1727), dotyczy agencji transportowych

KULTURA FIZYCZNA

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej z 7 lipca w sprawie realizacji celow kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podleglych ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. nr 165, poz. 1730)

SILY ZBROJNE

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej z 12 lipca w sprawie zwalniania zolnierzy z czynnej sluzby wojskowej i powolywania do odbycia tej sluzby w 2005 r. (Dz. U. nr 165, poz. 1731) ustala konkretne daty, m.in., ze poborowi - absolwenci szkol wyzszych beda powolywani na przeszkolenie wojskowe 3 stycznia, 4 kwietnia i 3 pazdziernika 2005 roku, a studenci - 4 lipca i 16 sierpnia 2005 roku.

RYNKI ROLNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 lipca w sprawie warunkow wypowiedzenia czlonkostwa w organizacji producentow owocow i warzyw (Dz. U. nr 165, poz. 1732) - wypowiedzenie jest niedopuszczalne w terminie trzech lat od przystapienia lub decyzji w sprawie uznania organizacji, a wypowiada sie na pismie z podaniem przyczyn

CUDZOZIEMCY

 • rozporzadzenie ministra spraw zagranicznych z 18 czerwca w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji oraz fotografii dolaczanych do wniosku (Dz. U. nr 165, poz. 1733), patrz tekst "Z wnioskiem do konsula"

WYMAGANIA WETERYNARYJNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 lipca w sprawie wymagan weterynaryjnych przy produkcji i dla produktow z miesa zwierzat lownych umieszczanych na rynku (Dz. U. nr 169, poz. 1778)

CLO

 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 29 czerwca w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek sluzby zdrowia oraz medycznych instytutow badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od naleznosci przywozowych (Dz. U. nr 169, poz. 1780)

6 sierpnia:

KONWENCJE

 • Polske przestala obowiazywac konwencja o wzajemnym uznawaniu rownowaznosci dokumentow ukonczenia szkol srednich, szkol srednich zawodowych i szkol wyzszych, a takze dokumentow o nadawaniu stopni i tytulow naukowych, sporzadzona w Pradze 7 czerwca 1972 r. (Dz. U. nr 129, poz. 1354 i 1355); patrz tekst: "Od konwencji praskiej do lizbonskiej"

WOJSKOWA DYSCYPLINA

 • zmienione 6 lipca rozporzadzenie Rady Ministrow o uprawnieniach dyscyplinarnych ministrow, kierownikow urzedow i instytucji wobec zolnierzy pelniacych sluzbe w podporzadkowanych im jednostkach organizacyjnych (Dz. U. nr 164, poz. 1714)

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

 • Instytut Ochrony Roslin w Poznaniu jest placowka kwalifikujaca srodki ochrony roslin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzaca ich wykaz (Dz. U. nr 164, poz. 1719)
 • z kolei jednostka kwalifikujaca nawozy lub srodki poprawiajace wlasciwosci gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzaca wykaz tych nawozow i srodkow jest Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach (Dz. U. nr 164, poz. 1720)

PASZOWE DODATKI

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil wymagania dotyczace dokumentacji dolaczonej do wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis do Rejestru Wspolnotowego oraz do wniosku o przedluzenie tej zgody, w tym zakres dokumentacji i badan, ktorych wyniki nalezy zamiescic w dokumentacji (Dz. U. nr 164, poz. 1721)

ARTYKULY ROLNO-SPOZYWCZE

 • 300 zl wynosi stawka oplaty za ocene wniosku o rejestracje swiadectwa dla artykulow rolno-spozywczych o szczegolnym charakterze oraz za jego przekazanie do Komisji Europejskiej (Dz. U. nr 164, poz. 1722)
 • wymagania dotyczace jakosci handlowej niektorych rodzajow mleka zageszczonego i mleka w proszku oraz metody ich analiz to tresc kolejnego rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi (Dz. U. nr 164, poz. 1723)

POSLOWIE

 • Sejm wyrazil zgode na zatrzymanie i doprowadzenie na rozprawe w Sadzie Rejonowym w Pinczowie posla Zbigniewa Nowaka (M. P. nr 33, poz. 580)

MONETY

 • prezes NBP ustalil wzor, stop, probe, mase i wielkosc emisji monet nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 200 zl, wybitych z okazji Olimpiady w Atenach; dwie pierwsze wejda do obiegu 9 sierpnia, trzecia - 20 sierpnia (M. P. nr 33, poz. 590)

KOMISJE WYBORCZE

 • w zwiazku z wykonaniem zadan Panstwowa Komisja Wyborcza rozwiazala okregowe, rejonowe i obwodowe komisje wyborcze, powolane dla przeprowadzenia 13 czerwca tego roku wyborow poslow do Parlamentu Europejskiego (M. P. nr 33, poz. 591)

4 sierpnia:

KONWENCJE

 • ustawa wyrazajaca zgode na ratyfikacje przez prezydenta RP poprawek do miedzynarodowej konwencji o bezpieczenstwie zycia na morzu, 1974, uchwalonych przez Miedzynarodowa Organizacje Morska w Londynie 13 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 172, poz. 1801)

3 sierpnia:

OSWIATA

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

PRODUCENCI ROLNI

 • zmodyfikowana dzien pozniej ustawa o grupach producentow rolnych i ich zwiazkach (Dz. U. nr 162, poz. 1694)

OBROT Z ZAGRANICA: STRATEGICZNE TOWARY

TRANSPORT KOLEJOWY

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury na temat zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci kolei oraz procedur oceny zgodnosci dla transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci (Dz. U. nr 162, poz. 1697)

ZOLNIERZE NIEZAWODOWI

DOZOR TECHNICZNY: PALIWA

 • ten sam minister wydal tez rozporzadzenie o warunkach technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac podziemne zbiorniki do magazynowania paliw plynnych (Dz. U. nr 162, poz. 1701)

JAJA

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o znakowaniu srodkow spozywczych i dozwolonych substancji dodatkowych wzbogacilo sie o § 31b, mowiacy o tym, jak trzeba znakowac polskie jaja, by uczynic zadosc unijnym wymogom (Dz. U. nr 162, poz. 1703)

PASZE

 • ten sam minister podal dopuszczalna zawartosc substancji niepozadanych (jest ich 39) w paszach (Dz. U. nr 162, poz. 1704)

WETERYNARYJNA MEDYCYNA

 • on takze okreslil wysokosc oplat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedluzeniu wpisu do rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badan (Dz. U. nr 162, poz. 1705)

ZWIERZETA GOSPODARSKIE

 • dwa jego kolejne rozporzadzenia dotycza:

- powierzania zwiazkom hodowcow (np. Polskiemu Zwiazkowi Hodowcow Koni w Warszawie) i innym podmiotom (np. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) upowaznionym do prowadzenia ksiag zwierzat hodowlanych zadan w zakresie oceny wartosci uzytkowej lub hodowlanej zwierzat (Dz. U. nr 162, poz. 1706)

- upowaznienia Instytutu Zootechniki w Krakowie do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartosci uzytkowej lub hodowlanej zwierzat, prowadzenia oceny wartosci uzytkowej lub hodowlanej zwierzat oraz do publikowania wynikow tej oceny (Dz. U. nr 162, poz. 1707)

ORGANIZACJE PRODUCENTOW OWOCOW I WARZYW

 • wreszcie ostatnie rozporzadzenie tego ministra adresowane jest do organizacji producentow owocow i warzyw oraz ich zrzeszen; w programie operacyjnym musza oni uwzglednic przynajmniej jedno z dzialan wskazanych w rozporzadzeniu w zakresie technologii bezpiecznych dla srodowiska, stosowanych w produkcji owocow oraz warzyw i zagospodarowaniu odpadow (Dz. U. nr 162, poz. 1708)

WYNAGRODZENIA

 • nowa tabela miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow o wielokrotnosci kwoty bazowej oraz zasadach wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostalych czlonkow samorzadowego kolegium odwolawczego i pracownikow biura tego kolegium; choc akt ten dzisiaj wchodzi w zycie, to nowe stawki stosuje sie od 1 stycznia tego roku (Dz. U. nr 166, poz. 1739)

2 sierpnia:

PELNOMOCNICY RZADU

 • ze zmienionego rozporzadzenia Rady Ministrow wynika, ze pelnomocnikiem rzadu do spraw zwalczania nieprawidlowosci finansowych na szkode Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej jest sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansow - generalny inspektor kontroli skarbowej (Dz. U. nr 170, poz. 1789)

AKCYZOWE WYROBY

 • w rozporzadzeniu ministra finansow o dokumentacji zwiazanej z przemieszczaniem wyrobow akcyzowych zharmonizowanych § 20 ust. 1 pkt 2 brzmi od dzisiaj nastepujaco: "karta 3, po potwierdzeniu odbioru, jest przekazywana przez odbiorce do dostawcy", a dodany w § 21 ust. 5a ma tresc: "Zamkniecie i podsumowanie ewidencji, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, polega na akceptacji przez wlasciwego naczelnika urzedu celnego odpowiedniego raportu uzyskanego z tej ewidencji" (Dz. U. nr 170, poz. 1790)

1 sierpnia:

RENTY STRUKTURALNE

 • Rada Ministrow okreslila warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objetej planem rozwoju obszarow wiejskich (Dz. U. nr 114, poz. 1191)
 • z kolei minister rolnictwa i rozwoju wsi ustalil wzory wnioskow o udzielenie pomocy finansowej na uzyskiwanie tych rent (Dz. U. nr 161, poz. 1684);

PRZEDEMERYTALNE SWIADCZENIA

PATRZ: Spis za lipiec 2004


W DZIENNIKU USTAW

Nr 190 z 31 sierpnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow (poz. 1949) z 24 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia przypadkow, w ktorych wynagrodzenia w jednostkach panstwowej sfery budzetowej moga byc wyplacane ponad ustalony poziom wynagrodzen; weszlo w zycie 31 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1950 - 1953):

 • finansow z 27 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencja platnicza, ktorej udziela sie warunkowej akredytacji; od 31 sierpnia,
 • gospodarki i pracy z 31 sierpnia w sprawie refundowania ze srodkow Funduszu Pracy wynagrodzen wyplacanych mlodocianym pracownikom; od 31 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, dwa z 26 sierpnia, w sprawie:

- strzezonego osrodka dla cudzoziemcow w Lesznowoli,

- warunkow, jakim powinny odpowiadac strzezone osrodki i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu organizacyjno-porzadkowego pobytu cudzoziemcow w strzezonym osrodku i areszcie w celu wydalenia; oba od 12 wrzesnia.


Nr 189 z 31 sierpnia

Rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy (poz. 1948) z 11 sierpnia w sprawie przyjecia programu operacyjnego - Program inicjatywy wspolnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006; weszlo w zycie 31 sierpnia.


Nr 188 z 30 sierpnia

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1944 - 1947):

 • gospodarki i pracy z 16 i 19 sierpnia w sprawie:

- przewodnikow turystycznych i pilotow wycieczek; wejdzie w zycie 7 wrzesnia,

- obiektow hotelarskich i innych obiektow, w ktorych sa swiadczone uslugi hotelarskie; od 30 sierpnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 18 sierpnia w sprawie wymagan weterynaryjnych dla mleka oraz produktow mlecznych; od 7 wrzesnia,
 • sprawiedliwosci z 26 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego w szkolach w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; od 30 sierpnia.

Nr 187 z 27 sierpnia

Ustawy (poz. 1922 - 1925):

 • z 22 lipca o zmianie ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych,
 • z 23 lipca o ratyfikacji konwencji odnoszacej sie do ekstradycji miedzy panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej, sporzadzonej w Dublinie 27 wrzesnia 1996 r.,
 • z 23 lipca o ratyfikacji konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych miedzy panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej, sporzadzonej w Brukseli 29 maja 2000 r., oraz protokolu do ww. konwencji, sporzadzonego w Luksemburgu 16 pazdziernika 2001 r.; te trzy ustawy wejda w zycie 11 wrzesnia,
 • z 30 lipca o uposazeniu poslow do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej; od 27 sierpnia.

Rozporzadzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1926 - 1928), trzy z 13 sierpnia, w sprawie:

 • przekazania wojewodzkim sadom administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawanie spraw z obszaru wojewodztwa lubuskiego i swietokrzyskiego nalezacych do wlasciwosci wojewodzkich sadow administracyjnych w Poznaniu i Krakowie; od 1 lipca 2005 r.,
 • utworzenia wojewodzkich sadow administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarow wlasciwosci (nowelizacja); od 11 wrzesnia, a niektore przepisy od 1 lipca 2005 r.,
 • ustalenia liczby stanowisk sedziowskich w Naczelnym Sadzie Administracyjnym; od 27 sierpnia.

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1929 - 1930), dwa z 11 sierpnia, w sprawie:

 • warunkow i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntow rolnych objetej planem rozwoju obszarow wiejskich; od 1 wrzesnia,
 • zaswiadczen o pomocy de minimis; od 4 wrzesnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1931 - 1943):

 • edukacji narodowej i sportu z 11 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen zwiazanych z praca dla pracownikow uczelni panstwowych; od 1 wrzesnia,
 • finansow, dwa z 17, dwa z 18 i jedno z 20 sierpnia, w sprawie:

- okreslenia wzoru informacji o srodkach zgromadzonych przez oszczedzajacego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania,

- wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wyplaty z indywidualnego konta emerytalnego; oba od 1 wrzesnia,

- wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze dzialalnosci kantorowej; od 4 wrzesnia,

- zawiadomienia o emisji certyfikatow inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamknietego niepodlegajacych wprowadzeniu do publicznego obrotu,

- warunkow, jakie musza spelniac fundusze rynku pienieznego; te dwa od 11 wrzesnia,

 • gospodarki i pracy z 16 sierpnia w sprawie warunkow i trybu udzielania i uchylania przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci akredytacji wykonawcom uslug doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych uslug; od 4 wrzesnia,
 • infrastruktury, dwa z 10 sierpnia, w sprawie wykazu panstw, w ktorych wydane:

- zaswiadczenia o spelnieniu wymogu zdolnosci zawodowej uznawane sa przez dyrektorow urzedow zeglugi srodladowej,

- swiadectwa zdolnosci zeglugowej uznawane sa przez dyrektorow urzedow zeglugi srodladowej; oba od 11 wrzesnia,

 • polityki spolecznej z 6 sierpnia w sprawie okreslenia zadan samorzadu wojewodztwa, ktore moga byc dofinansowane ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych; od 11 wrzesnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 25 sierpnia w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntow rolnych oraz zawartosci planu do tego dzialania; od 1 wrzesnia,
 • skarbu panstwa z 20 sierpnia w sprawie zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomosci Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa; od 27 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 12 sierpnia w sprawie zakresu i sposobu wspolpracy policji ze strazami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez komendanta glownego policji nadzoru nad dzialalnoscia strazy; od 11 wrzesnia.

Nr 186 z 27 sierpnia

poz. 1921

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 11 sierpnia w sprawie szczegolowych warunkow, jakim powinien odpowiadac prospekt emisyjny oraz skrot prospektu - z dniem ogloszenia

Nr 185 z 26 sierpnia

poz. 1907 - 1920

USTAWA

 • z 23 lipca o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sadow wojskowych - z dniem ogloszenia

ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW:

 • trzy z 20 sierpnia w sprawie: statutu organizacyjnego i regulaminu czynnosci wewnetrznych Rady do spraw Uchodzcow; wynagrodzenia i ryczaltu czlonkow Rady do spraw Uchodzcow; warunkow organizacyjnych i finansowych wykonywania obslugi Rady do spraw Uchodzcow - wszystkie od 1 wrzesnia

ROZPORZADZENIA MINISTROW

 • gospodarki i pracy z 11 sierpnia w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych - od 10 wrzesnia
 • gospodarki i pracy z 24 sierpnia w sprawie szczegolowych warunkow odbywania stazu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy
 • obrony narodowej z 9 sierpnia w sprawie norm powierzchni uzytkowej podstawowej przyslugujacych zolnierzom sluzby stalej
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 9 sierpnia w sprawie warunkow i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowcow i konwojentow zatrudnionych przy transporcie zwierzat - od 10 wrzesnia
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wylaniania przedstawicieli partnerow spolecznych i gospodarczych wchodzacych w sklad Komitetu Sterujacego Sektorowym Programem Operacyjnym "Rybolowstwo i przetworstwo ryb 2004 - 2006" - od 10 wrzesnia
 • spraw wewnetrznych i administracji z 9 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow przyznawania policjantom nagrod rocznych, nagrod uznaniowych i zapomog - od 10 wrzesnia
 • srodowiska z 9 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wylaniania przedstawicieli partnerow spolecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetu sterujacego dla czesci dotyczacej srodowiska strategii wykorzystania Funduszu Spojnosci - od 3 wrzesnia
 • ministra zdrowia, dwa z 6 sierpnia, w sprawie: sposobu i zakresu prowadzenia kontroli badan klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodnosci tych badan z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej (pierwsze) i wymagan Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktow leczniczych weterynaryjnych (drugie) - od 10 wrzesnia
 • zdrowia z 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osob zatrudnionych przy produkcji wyrobow zawierajacych azbest - od 10 wrzesnia

Nr 184 z 25 sierpnia

(Poz. 1897 - 1906)

ROZPORZADZENIA MINISTROW:

 • edukacji narodowej i sportu z 10 sierpnia w sprawie nostryfikacji dyplomow ukonczenia studiow wyzszych uzyskanych za granica - z dniem ogloszenia
 • edukacji narodowej i sportu z 11 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen zwiazanych z praca dla pracownikow zatrudnionych w panstwowej uczelni zawodowej - od 1 wrzesnia
 • finansow z 6 sierpnia w sprawie wysokosci stawek oplat za produkty rolne - od 9 wrzesnia
 • finansow z 6 sierpnia w sprawie szczegolowego trybu i warunkow przedstawiania towarow i dokonywania zgloszen celnych w obrocie pocztowym - od 9 wrzesnia
 • finansow z 19 sierpnia w sprawie wzoru imiennego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej - z dniem ogloszenia
 • gospodarki i pracy z 30 lipca w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie cieplem - od 9 wrzesnia
 • gospodarki i pracy z 6 sierpnia w sprawie wzoru karty urzadzenia i instalacji zawierajacych substancje kontrolowane - od 9 wrzesnia
 • infrastruktury z 3 sierpnia w sprawie szczegolowego trybu wydawania dyplomow, swiadectw, ksiazeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorow tych dokumentow - od 25 wrzesnia
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 3 sierpnia w sprawie warunkow organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spelniac jednostki organizacyjne, ktorym mozna powierzyc przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych lub ubiegajacych sie o zatwierdzenie przedsiebiorstw przetworczych i podmiotow skupujacych - z dniem ogloszenia
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 13 sierpnia w sprawie warunkow i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji - od 9 wrzesnia

zs


Nr 183 z 24 sierpnia

(Poz. 1886 -1896)

Rozporzadzenia ministrow:

 • gospodarki i pracy z 16 sierpnia w sprawie trybu wylaniania przedstawicieli partnerow spolecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetu sterujacego programu operacyjnego "Pomoc techniczna 2004 - 2006" - z dniem ogloszenia,
 • gospodarki i pracy z 17 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wylaniania przedstawicieli partnerow spolecznych i gospodarczych wchodzacych w sklad komitetu sterujacego dla sektorowego programu operacyjnego "Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw, lata 2004 - 2006" - z dniem ogloszenia,
 • polityki spolecznej z 12 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych zasad ustalania podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - z dniem ogloszenia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 3 sierpnia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktow rybnych - od 8 wrzesnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 4 sierpnia w sprawie badan skutecznosci dzialania srodka ochrony roslin - od 8 wrzesnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 5 sierpnia w sprawie szczegolowych sposobow postepowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania sie grzyba Synchytrium endobioticum - od 1 wrzesnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 5 sierpnia w sprawie warunkow, jakie powinny spelniac jednostki organizacyjne, ktorym moze byc powierzone przeprowadzanie kontroli - z dniem ogloszenia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 6 sierpnia w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi - od 8 wrzesnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 18 sierpnia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Lodz - z dniem ogloszenia,
 • zdrowia z 30 lipca w sprawie trybu powolywania bieglych, zasad sporzadzania opinii oraz warunkow i sposobu dokonywania badan w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu - od 8 wrzesnia,
 • zdrowia z 4 sierpnia w sprawie okresowych badan lekarskich pracownikow zatrudnionych w zakladach, ktore stosowaly azbest w produkcji - od 8 wrzesnia.

Nr182 z 23 sierpnia

(Poz. 1880 -1885)

ROZPORZADZENIA MINISTROW:

 • edukacji narodowej i sportu z 22 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie powinna spelniac uczelnia, aby utworzyc i prowadzic kierunek studiow, oraz nazw kierunkow studiow - od 7 wrzesnia
 • edukacji narodowej i sportu z 23 lipca w sprawie rodzajow dyplomow i tytulow zawodowych oraz wzorow dyplomow wydawanych przez uczelnie - od 7 wrzesnia i 1 stycznia 2005 roku
 • finansow z 29 czerwca w sprawie wzoru formularza wplaty gotowkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego - od 1 lutego 2005 roku
 • obrony narodowej z 30 lipca w sprawie noszenia przez zolnierzy orderow, odznaczen, medali i odznak innych niz wojskowe - od 7 wrzesnia
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 10 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu oznakowania bydla, owiec i koz oraz swin, okreslenia wzorow znakow identyfikacyjnych oraz wymagan i warunkow technicznych kolczykow dla zwierzat gospodarskich - od 7 wrzesnia
 • zdrowia z 16 lipca w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego" - od 7 wrzesnia

Nr 181 z 20 sierpnia

(poz. 1872-1878)

 • Rozporzadzenie Rady Ministrow z 3 sierpnia w sprawie swiadczen rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju - od 3 wrzesnia.
 • Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 18 sierpnia w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy Miloradz w wojewodztwie pomorskim - z dniem ogloszenia.
 • Rozporzadzenia ministrow:

- edukacji narodowej i sportu z 17 sierpnia w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesiecznej dotyczacej oplaty wnoszonej przez podmioty swiadczace usluge bedaca reklama napojow alkoholowych - z dniem ogloszenia,

- finansow, dwa z 11 sierpnia; pierwsze zmienia rozporzadzenie w sprawie zwolnien od podatku akcyzowego, drugie nowelizuje procedure zawieszania poboru akcyzy i jej dokumentowania - z dniem ogloszenia,

- gospodarki i pracy z 17 sierpnia w sprawie udzielania przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci pomocy finansowej niezwiazanej z programami operacyjnymi - od 28 sierpnia,

- rolnictwa i rozwoju wsi z 6 sierpnia w sprawie wzoru wniosku o przyznanie platnosci z tytulu realizacji przedsiewziec rolno- srodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzat oraz zawartosci planu tego dzialania - od 1 wrzesnia,

- spraw wewnetrznych i administracji z 9 sierpnia w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa - od 3 wrzesnia.


Nr 180 z 18 sierpnia

(poz. 1855-1871)

ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW

 • z 3 sierpnia w sprawie przygotowania i wykorzystania systemow lacznosci na potrzeby obronne panstwa - od 2 wrzesnia
 • z 3 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie trybu powolania i pracy oraz liczby czlonkow Komisji do Spraw Biokomponentow Stosowanych w Paliwach Cieklych i Biopaliwach Cieklych - od 2 wrzesnia
 • z 11 sierpnia w sprawie szczegolowych zasad i trybu przyznawania i wyplacania zasilkow na utrzymanie czlonkow rodziny osobom spelniajacym powszechny obowiazek obrony Rzeczypospolitej Polskiej - od 2 wrzesnia

ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW:

 • z 12 sierpnia w sprawie nadania statutu Urzedowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemcow - od 1 wrzesnia
 • z 17 sierpnia w sprawie przedterminowych wyborow wojta Gminy Nowa Brzeznica w wojewodztwie lodzkim - od 18 sierpnia

ROZPORZADZENIA MINISTROW

 • gospodarki i pracy z 27 lipca w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy - od 1 lipca 2005 roku
 • infrastruktury z 29 lipca w sprawie sposobu prowadzenia krajowego wykazu zakwestionowanych wyrobow budowlanych - od 2 wrzesnia
 • obrony narodowej z 3 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzajacego uprawnienie do kierowania pojazdem przez zolnierza zasadniczej sluzby wojskowej - od 2 wrzesnia
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 29 lipca w sprawie szczegolowych wymagan w zakresie jakosci handlowej oraz metod analiz kazein spozywczych i kazeinianow spozywczych - od 2 wrzesnia
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierpnia w sprawie szczegolowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy - od 2 wrzesnia
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 9 sierpnia, w sprawie metod pobierania i badania probek owocow i warzyw dostarczonych do przetworcy - od 18 sierpnia
 • spraw wewnetrznych i administracji z 2 sierpnia, w sprawie rozliczenia rocznego i miesiecznego wyplaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania -od 2 wrzesnia
 • srodowiska z 27 lipca w sprawie dopuszczalnych mas substancji, ktore moga byc odprowadzane w sciekach przemyslowych - od 2 wrzesnia
 • srodowiska z 5 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji - od 2 wrzesnia
 • zdrowia z 29 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziecmi i mlodzieza - od 2 wrzesnia
 • zdrowia z 4 sierpnia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania oplat zwiazanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego - od 2 wrzesnia

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW

 • z 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu bledu (w rozporzadzeniu ministra finansow z 21 lipca w sprawie oznaczania wyrobow akcyzowych znakami akcyzy) (zs)

Nr 179 z 16 sierpnia

(poz. 1842 - 1854)

USTAWY

 • z 17 czerwca o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektorych innych ustaw - od 16 sierpnia
 • z 17 czerwca o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postepowaniu sadowym bez nieuzasadnionej zwloki - od 17 wrzesnia
 • z 1 lipca o nadaniu Wyzszej Szkole Pedagogicznej w Czestochowie nazwy Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie - od 1 pazdziernika
 • z 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz o zmianie niektorych innych ustaw - od 31 sierpnia

ROZPORZADZENIA MINISTROW

 • gospodarki i pracy z 23 lipca w sprawie szczegolowych wymagan dla niektorych produktow ze wzgledu na ich negatywne oddzialywanie na srodowisko - od 16 sierpnia
 • gospodarki i pracy z 11 sierpnia w sprawie trybu wylaniania przedstawicieli partnerow spolecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetow sterujacych w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwoj Zasobow Ludzkich 2004 - 2006 - od 16 sierpnia
 • infrastruktury z 19 lipca w sprawie wykazu dyplomow, certyfikatow i innych dokumentow oraz tytulow naukowych potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, ktore sa uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej - od 16 sierpnia
 • infrastruktury z 3 sierpnia w sprawie okreslenia wykazu panstw, w ktorych wydane dokumenty kwalifikacyjne kierownikow statkow uznawane sa przez dyrektorow urzedow zeglugi srodladowej - od 31 sierpnia
 • infrastruktury z 6 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie planu emisji znaczkow pocztowych na 2004 r. - od 16 sierpnia
 • obrony narodowej z 30 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych zasad przeznaczania poborowych do sluzby wojskowej - od 31 sierpnia
 • spraw wewnetrznych i administracji z 29 lipca w sprawie nadania osobowosci prawnej Arcybractwu Milosierdzia pw. Bogurodzicy Najswietszej Maryi Panny Bolesnej - od 31 sierpnia
 • zdrowia z 4 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorow formularzy zgloszeniowych do rejestru wyrobow medycznych i podmiotow odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do uzywania oraz sposobu przekazywania danych objetych formularzami zgloszeniowymi - od 16 sierpnia
 • zdrowia z 10 sierpnia w sprawie wykazu zakladow psychiatrycznych i zakladow leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania srodkow zabezpieczajacych oraz skladu, trybu powolywania i zadan komisji psychiatrycznej do spraw srodkow zabezpieczajacych - od 31 sierpnia

Nr 178 z 13 sierpnia

(poz. 1832 - 1841)

ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW

 • z 12 sierpnia w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy Wodynie w wojewodztwie mazowieckim - od 13 sierpnia

ROZPORZADZENIA

 • ministra edukacji narodowej i sportu z 26 lipca w sprawie szczegolowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w mlodziezowym osrodku wychowawczym oraz mlodziezowym osrodku socjoterapii - od 13 sierpnia
 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 lipca w sprawie integrowanej produkcji - od 21 sierpnia
 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 lipca w sprawie wykazu podmiotow uprawnionych do wywozu towarow rolno-spozywczych w ramach pozawspolnotowych akcji humanitarnych - od 28 sierpnia
 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wzoru swiadectwa dostawy owocow i warzyw do przetworstwa - od 13 sierpnia
 • dwa ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierpnia w sprawie warunkow i wysokosci wynagrodzenia za wykonywanie czynnosci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii oraz z 6 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokosci oplat za czynnosci wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjna, miejsc pobierania oplat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej - od 15 sierpnia
 • dwa ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 sierpnia, pierwsze - zmienia rozporzadzenie w sprawie podzialu srodkow Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w ramach rocznej umowy finansowej na rok 2000 - pierwsze i na rok 2001 - od 13 sierpnia
 • ministra srodowiska z 29 lipca w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku - od 13 sierpnia

Nr 177 z 12 sierpnia

Poz. 1828 - 1831

ROZPORZADZENIA

 • ministra infrastruktury z 28 lipca w sprawie przyjecia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006 - wchodzi w zycie z dniem ogloszenia
 • ministra infrastruktury z 30 lipca w sprawie trybu wylaniania przedstawicieli partnerow spolecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterujacego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterujacego dla czesci transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spojnosci - z dniem ogloszenia
 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 sierpnia w sprawie okreslenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w ktorym jest produkowany tyton - z dniem ogloszenia
 • ministra spraw wewnetrznych i administracji z 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowosci i Obiektow Fizjograficznych oraz wysokosci wynagrodzenia przyslugujacego jej czlonkom za udzial w posiedzeniach - od 27 sierpnia

Nr 176 z 11 sierpnia

Poz. 1826 - 1827

ROZPORZADZENIA

 • ministra gospodarki i pracy z 29 lipca w sprawie trybu dokonywania wplat skladek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawcow zagranicznych za granica lub wykonujacych inna prace zarobkowa za granica - wejdzie w zycie 26 sierpnia
 • ministra gospodarki i pracy z 30 lipca w sprawie przyjecie strategii wykorzystania Funduszu Spojnosci na lata 2004 - 2006 - obowiazuje od 11 sierpnia

Nr 175 z 10 sierpnia

Poz.: 1813 - 1825

ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW:

 • z 20 lipca w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na sluzbe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
 • z 27 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia maksymalnej czesci aktywow otwartego funduszu emerytalnego, jaka moze zostac ulokowana w poszczegolnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczen w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze emerytalne
 • z 27 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nominalnej zawartosci opakowan jednostkowych towarow paczkowanych

- wszystkie trzy wchodza w zycie 25 sierpnia

ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW

 • z 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatkow, w tym na wynagrodzenia, oraz limitow zatrudnienia okreslonych w ustawie budzetowej na rok 2004

ROZPORZADZENIA:

 • ministra finansow z 30 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego trybu i warunkow dokonywania rozliczen podatku akcyzowego
 • ministra polityki spolecznej z 28 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych zasad i trybu postepowania przy udzielaniu zakladom pracy chronionej pomocy finansowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

- te trzy obowiazuja od dnia ogloszenia

 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 lipca w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworow mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilosci wyprodukowanego i wykorzystanego mleka

- od 14 sierpnia

 • ministra gospodarki i pracy z 22 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespolow urzadzen cisnieniowych
 • ministra gospodarki i pracy z 23 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorow do sprzedazy biopaliw cieklych
 • ministra obrony narodowej z 27 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wyrozniania pododdzialow i oddzialow wojskowych
 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 lipca w sprawie wymagan weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektorych produktow pochodzenia zwierzecego umieszczanych na rynku
 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 lipca w sprawie okreslenia granic miedzy wodami morskimi a wodami srodladowymi do celow wykonywania rybolowstwa

- wszystkie piec od 25 sierpnia

WYROK TRYBUNALU KONSTYTUCYJNEGO


Nr 174 z 9 sierpnia

poz. 1809 - 1802

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

 • z 20 lipca w sprawie szczegolowych warunkow i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsiewziec rolnosrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzat objetej planem rozwoju obszarow wiejskich - od 1 wrzesnia

ROZPORZADZENIA

 • dwa ministra pracy i polityki spolecznej: nowela z 26 lipca rozporzadzenia ministra pracy i polityki spolecznej w sprawie szczegolowych zasad udzielania, oprocentowania, splaty, rozkladania na raty i umarzania pozyczek osob niepelnosprawnych; nowela z 27 lipca rozporzadzenia w sprawie szczegolowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych - oba z dniem ogloszenia.
 • Ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie wysokosci srodkow finansowych w 2004 roku i ich podzialu miedzy jednostki ochrony pozarowej dzialajace w ramach krajowego systemu ratowniczo- gasniczego - od 24 sierpnia.

Nr 173 z 6 sierpnia

poz 1807 - 1808

Ustawy:

Uwaga, w Serwisie Prawnym publikujemy nieoficjalne wersje obu ustaw (po uchwaleniu przez Sejm, ale przed publikacja w Dz.U.):


Nr 172 z 4 sierpnia

Ustawy (poz. 1801-1805):

 • z 17 czerwca o ratyfikacji poprawek do miedzynarodowej konwencji o bezpieczenstwie zycia na morzu, 1974, uchwalonych przez Miedzynarodowa Organizacje Morska w Londynie 13 grudnia 2002 r.; weszla w zycie 4 sierpnia,
 • z 17 czerwca o zmianie ustawy - Prawo lowieckie; od 19 sierpnia, a niektore przepisy od 30 czerwca 2005 r.,
 • z 1 lipca o ratyfikacji protokolu zmieniajacego do europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporzadzonego w Strasburgu 15 maja 2003 r.; od 19 sierpnia,
 • z 2 lipca o zmianie kodeksu postepowania cywilnego; od 5 lutego 2005 r., a czesc przepisow od 19 sierpnia biezacego roku,
 • z 2 lipca o zmianie ustawy o ochronie granicy panstwowej; od 19 sierpnia.

Rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi (poz. 1806) z 20 lipca w sprawie wymiarow i okresow ochronnych organizmow morskich oraz warunkow wykonywania rybolowstwa morskiego; od 19 sierpnia.


Nr 171 z 3 sierpnia

Ustawa (poz. 1800) z 16 lipca - Prawo telekomunikacyjne; wejdzie w zycie 3 wrzesnia, a niektore przepisy 1 stycznia 2005 r.


Nr 170 z 2 sierpnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow (poz. 1786 - 1789), dwa z 20 lipca, oraz z 26 i 30 lipca, w sprawie:

 • udzielania przez skarb panstwa poreczenia i gwarancji oraz oplaty prowizyjnej od poreczenia i gwarancji,
 • zasad, zakresu i trybu udzielania doplat do oprocentowania kredytow bankowych przeznaczonych na finansowanie zadan zwiazanych z restrukturyzacja przedsiebiorstw przemyslu lekkiego (nowelizacja),
 • stawek podstawowego wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow, asesorow i aplikantow prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorow (nowelizacja); te trzy wejda w zycie 17 sierpnia, z tym ze ostatnie ma zastosowanie od 12 kwietnia tego roku,
 • pelnomocnika rzadu do spraw zwalczania nieprawidlowosci finansowych na szkode Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (nowelizacja); od 2 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow (poz. 1790 - 1797):

 • finansow z 26 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dokumentacji zwiazanej z przemieszczaniem wyrobow akcyzowych zharmonizowanych; od 2 sierpnia,
 • infrastruktury, z 20 i 26 lipca, w sprawie:

- wymagan dla ladowisk,

- kosztow zwiazanych z okresleniem tras przejazdu; oba od 17 sierpnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 15 i 21 lipca, w sprawie:

- okreslenia gatunkow roslin, dla ktorych badanie OWT przeprowadza sie wedlug wytycznych UPOV lub metodyki CPVO,

- wzoru znaku jakosci artykulow rolno-spozywczych; oba od 17 sierpnia,

 • spraw wewnetrznych i administracji, z 14 i 23 lipca, w sprawie:

- prowadzenia rejestru statkow powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego (zmiana),

- nadania osobowosci prawnej Apostolstwu Chorych; oba od 17 sierpnia,

 • zdrowia z 16 lipca w sprawie systemu resortowych kodow identyfikacyjnych dla zakladow opieki zdrowotnej oraz zasad ich nadawania; od 1 grudnia.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego (poz. 1798 - 1799), z 26 i 17 lipca, w sprawie:

PATRZ: Spis za lipiec 2004


W MONITORZE POLSKIM

Nr 36 z 31 sierpnia

Postanowienia prezydenta RP (poz. 621-640):

 • z 22 lipca i siedem z 31 lipca w sprawie mianowania ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z 9 sierpnia w sprawie odwolania ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z 31 lipca o powolaniu do pelnienia urzedu na stanowisku sedziego,
 • z 15 sierpnia o nadaniu stopni oficerskich generalow i admiralow,
 • dziewiec z marca i kwietnia o nadaniu orderow i odznaczen.

Umowa (poz. 641) miedzy Rzeczapospolita Polska a Unia Europejska w sprawie uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w misji policyjnej Unii Europejskiej w Bosni i Hercegowinie, sporzadzona w Brukseli 24 lutego 2003 r.,

Oswiadczenie rzadowe (poz. 642) z 5 lipca 2004 r., ze umowa ta weszla w zycie 24 lutego 2003 r.

Obwieszczenia (poz. 643-646):

 • ministra finansow z 19 sierpnia w sprawie okreslenia wysokosci kwot rekompensat wyplacanych osobom, ktore wniosly przedplaty na zakup samochodow osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartal 2004 r.,
 • sprawiedliwosci z 19 czerwca i 25 sierpnia:

- o wolnych stanowiskach sedziowskich,

- o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego,

- prezesa GUS z 25 sierpnia w sprawie wskaznika cen dobr inwestycyjnych za II kwartal 2004 r. (wzrost o 1,4 proc. w stosunku do I kwartalu 2004 r.)


Nr 35 z 20 sierpnia

(605 - 620)

UCHWALA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • z 12 sierpnia w sprawie wspierania oraz wykorzystywania prac naukowo-badawczych i wdrozeniowych w gospodarce,

POSTANOWIENIA PREZYDENTA RP:

 • z 2, 5, 17, 25 marca o nadaniu orderow i odznaczen,
 • z 10 marca o nadaniu odznaczen,

ZARZADZENIA

 • prezesa Rady Ministrow nr 77 z 12 sierpnia zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu,
 • prezesa Narodowego Banku Polskiego z 11 sierpnia w sprawie ustalenia wzoru, proby, masy i wielkosci emisji monety nominalnej wartosci 20 zl oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu,

OBWIESZCZENIA

 • ministra finansow z 13 sierpnia w sprawie wysokosci kwot wymienionych w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3 ustawy ordynacja podatkowa (10 200 zl i 15 300 zl),
 • ministra finansow z 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokosci kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy ordynacja podatkowa (2500 zl na 2005 rok),
 • ministra srodowiska z 10 sierpnia w sprawie maksymalnych stawek oplat produktowych na rok 2005,
 • prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wskaznika waloryzacji podstawy wymiaru zasilku chorobowego w IV kwartale 2004 r - nie podlega waloryzacji,

KOMUNIKATY

 • prezesa Glownego Urzedu Statystycznego z 10 sierpnia w sprawie przecietnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2004 r. - 2230,53 zl,
 • prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z 12 sierpnia w sprawie kwoty przychodu odpowiadajacej 30 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia za II kwartal 2004 r. ogloszonego do celow emerytalnych - 669,20 zl,
 • prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z 12 sierpnia w sprawie kwoty zasilku pogrzebowego - 4461,06 zl,
 • prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z 12 sierpnia w sprawie kwot przychodu odpowiadajacych 70 proc. i 130 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia ogloszonego za II kwartal 2004 r. - odpowiednio: 1561,40 zl i 2899,70 zl.

Nr 34 z 13 sierpnia

POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • z 18 lutego 2004 r. o nadaniu odznaczen
 • z 25 marca 2004 r. o nadaniu orderow
 • z 29 marca 2004 r. o nadaniu orderow

UMOWY MIEDZYNARODOWE

 • z 22 marca 2004 r. miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez czlonkow rodzin czlonkow personelu misji dyplomatycznej lub urzedu konsularnego panstwa wysylajacego w panstwie przyjmujacym oraz oswiadczenie rzadowe z 3 czerwca 2004 r. w sprawie zwiazania Polski ta umowa
 • program wspolpracy kulturalnej miedzy ministrem kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Mlodziezy i Sportu Republiki Albanii na lata 2004 - 2006, podpisany w Warszawie 17 czerwca 2004 r., oraz oswiadczenie rzadowe z 18 czerwca 2004 r. w sprawie zwiazania Polski tym programem

ZARZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW

 • nr 74 z 10 sierpnia 2004 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji

OBWIESZCZENIA

 • ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi
 • ministra sprawiedliwosci z 30 lipca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sedziowskiego

KOMUNIKATY

 • Panstwowej Komisji Wyborczej z 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjecia zawiadomien o zamiarze zgloszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatow na senatorow oraz zawiadomien o utworzeniu komitetow wyborczych wyborcow
 • nr 8/2004/ (DOKE) prezesa Zarzadu Banku Gospodarstwa Krajowego z 12 sierpnia 2004 r. w sprawie stalych stop procentowych stop CIRR (stop referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczegolnych walut, oglaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Nr 33 z 6 sierpnia

Poz. 579 - 592

UCHWALY SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

 • z 22 lipca w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budzetu panstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrow,
 • z 22 lipca 2004 r. w sprawie wyrazenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie i doprowadzenie na rozprawe posla Zbigniewa Nowaka
 • z 29 lipca 2004 r. w 60. rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego

UCHWALA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • z 29 lipca w 60. rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego.

POSTANOWIENIA PREZYDENTA RP:

 • z 21 lipca 2004 r. o zmianie w skladzie Rady Ministrow - chodzi o powolanie ministra Miroslawa Gronickiego
 • z 22 lipca 2004 r. o mianowaniu na stopien generalnego inspektora policji (Leszka Szredera)
 • z 22 lipca 2004 r. o mianowaniu na stopien nadinspektora policji (Marka Hebdy i Henryka Tokarskiego).

UMOWA MIEDZYNARODOWA

 • porozumienie z 1 pazdziernika 2003 r. miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie statutu personelu i przepisow finansowych organizacji Polsko-Niemiecka Wspolpraca Mlodziezy i oswiadczenie rzadowe z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia tego porozumienia.

ZARZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW:

 • z 29 lipca 2004 r. w sprawie powolania Rady Spolecznej - chodzi o organ opiniodawczo-doradczy przy prezesie Rady Ministrow, w jego sklad ma wejsc 20 osob powolanych przez prezesa RM na wniosek wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej,
 • z 4 sierpnia 2004 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZARZADZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

 • w sprawie ustalenia wzorow, stopu i emisji proby, masy i wielkosci emisji monet o nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 200 zl oraz terminow wprowadzenia ich do obiegu - cztery emitowane sa z okazji olimpiady, na piatym o nominale 2 zl jest wizerunek herbu wojewodztwa opolskiego.

UCHWALA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 • z 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozwiazania okregowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powolanych dla przeprowadzenia 13 czerwca 2004 r. wyborow poslow do Parlamentu Europejskiego

OBWIESZCZENIE

 • ministra finansow z 28 lipca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych - poczynajac od 29 lipca jest to 15 proc. kwoty zaleglosci w stosunku rocznym. Z.S.

PATRZ: Spis za lipiec 2004


PREZYDENT PODPISAL

Prezydent RP podpisal 19 sierpnia ustawe z 30 lipca o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych.

Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w zycie pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po dniu ogloszenia.


Prezydent RP 16 sierpnia podpisal trzy ustawy:

 • z 30 lipca o uposazeniu poslow do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej - wejdzie w zycie z dniem ogloszenia,
 • z 16 lipca o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz niektorych innych ustaw - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 23 lipca o ratyfikacji konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej miedzy panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej, sporzadzonej w Brukseli 10 marca 1995 r. - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezydent RP 13 sierpnia podpisal cztery ustawy:

 • z 22 lipca o zmianie ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 30 lipca o miedzynarodowym obrocie odpadami - wejdzie w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia,
 • z 23 lipca o ratyfikacji konwencji odnoszacej sie do ekstradycji miedzy panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej, sporzadzonej w Dublinie 27 wrzenia 1996 r. - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
 • z 23 lipca o ratyfikacji konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspolnot Europejskich i funkcjonariuszy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, sporzadzonej w Brukseli 26 maja 1997 r. - wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia.

PATRZ: Spis za lipiec 2004Na stronach internetowych Sejmu RP:
SEJM UCHWALIL

Podczas 82. posiedzenia Sejm uchwalil ustawy:

27 sierpnia

 • o ratyfikacji konwencji o pozbawianiu uprawnien do kierowania pojazdami, sporzadzonej w Luksemburgu 17 czerwca 1998 r. - patrz tekst "Zakaz na europejska skale"
 • o ratyfikacji umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Austrii w sprawie unikania podwojnego opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i od majatku, podpisanej w Wiedniu 13 stycznia 2004 r.
 • o ratyfikacji konwencji miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Republiki Azerbejdzanskiej w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majatku, podpisanej w Warszawie 26 sierpnia 1997 r.
 • o ratyfikacji konwencji miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Armenii w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majatku, podpisanej w Warszawie 14 lipca 1999 r.
 • o wypowiedzeniu porozumienia miedzy rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rzadem Wegierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu rownorzednosci dokumentow o wyksztalceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Wegierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie 25 kwietnia 1980 r.
 • o wypowiedzeniu porozumienia miedzy rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rzadem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugoslawii o wzajemnym uznawaniu rownowaznosci swiadectw szkolnych i dyplomow szkol wyzszych uzyskiwanych w obu panstwach, podpisanego w Belgradzie 15 wrzesnia 1978 r.
 • o zmianie ustawy o Trojstronnej Komisji do spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego oraz o zmianie niektorych innych ustaw - patrz tekst "Wiecej kompetencji dla regionow"
 • o wlaczeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu

- nad tymi wszystkimi pracowac teraz bedzie Senat

 • o zmianie ustawy o kosmetykach
 • o zmianie ustawy o autostradach platnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • o zmianie ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektorych innych ustaw
 • o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz o zmianie ustawy o bieglych rewidentach i ich samorzadzie
 • o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych

- te wymagaja juz tylko podpisu prezydenta

Z.S.

PATRZ: Spis za lipiec 2004

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.