Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi


DZIAL IV

Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

Rozdzial 1

Prowadzenie dzialalnosci przez firmy inwestycyjne

Oddzial 1

Przepisy ogolne

Art. 69. 1. Prowadzenie dzialalnosci maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji wydanego na wniosek, o ktorym mowa w art. 82, zlozony przez zainteresowany podmiot.

2. Dzialalnosc maklerska, z zastrzezeniem art. 70 i 71, obejmuje wykonywanie czynnosci polegajacych na:

1) przyjmowaniu i przekazywaniu zlecen nabycia lub zbycia maklerskich instrumentow finansowych;

2) wykonywaniu zlecen, o ktorych mowa w pkt 1, na rachunek dajacego zlecenie;

3) nabywaniu lub zbywaniu na wlasny rachunek maklerskich instrumentow finansowych;

4) zarzadzaniu portfelami, w sklad ktorych wchodzi jeden lub wieksza liczba maklerskich instrumentow finansowych;

5) oferowaniu maklerskich instrumentow finansowych;

6) swiadczeniu uslug w wykonaniu zawartych umow o subemisje inwestycyjne i uslugowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umow o podobnym charakterze, jezeli ich przedmiotem sa maklerskie instrumenty finansowe.

3. Dzialalnoscia maklerska jest rowniez wykonywanie czynnosci polegajacych na:

1) prowadzeniu rachunkow papierow wartosciowych oraz rachunkow pienieznych sluzacych do ich obslugi, z wylaczeniem rachunkow prowadzonych przez bank powierniczy;

2) doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentow finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego;

3) organizowaniu alternatywnego systemu obrotu, z zastrzezeniem art. 21 ust. 3 i art. 33 ust. 3.

4. Dzialalnoscia maklerska jest rowniez wykonywanie przez firme inwestycyjna czynnosci polegajacych na:

1) przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania maklerskich instrumentow finansowych;

2) ewidencjonowaniu oraz prowadzeniu rachunkow, na ktorych sa zapisywane maklerskie instrumenty finansowe, z wylaczeniem rachunkow papierow wartosciowych, oraz prowadzeniu rachunkow pienieznych sluzacych do obslugi rachunkow, na ktorych sa zapisywane te instrumenty, z wylaczeniem obslugi rachunkow papierow wartosciowych, jak rowniez rozliczaniu transakcji, ktorych przedmiotem sa te instrumenty, z wylaczeniem transakcji, ktorych przedmiotem sa zdematerializowane papiery wartosciowe lub inne maklerskie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego;

3) udostepnianiu skrytek sejfowych;

4) udzielaniu pozyczek pienieznych na dokonanie transakcji, ktorej przedmiotem jest jeden lub wieksza liczba maklerskich instrumentow finansowych, w przypadku gdy transakcja jest dokonywana za posrednictwem firmy inwestycyjnej udzielajacej pozyczki;

5) doradztwie dla przedsiebiorstw w zakresie struktury kapitalowej, strategii przedsiebiorstwa lub innych zagadnien zwiazanych z taka struktura lub strategia;

6) doradztwie i innych uslugach w zakresie laczenia, podzialu oraz przejmowania przedsiebiorstw;

7) doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentow finansowych, z wylaczeniem instrumentow finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego;

8) swiadczeniu uslug dodatkowych zwiazanych z subemisja uslugowa lub inwestycyjna;

9) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to zwiazane z dzialalnoscia maklerska w zakresie wskazanym w ust. 2.

Art. 70. 1. Przepisow niniejszego dzialu nie stosuje sie do:

1) zakladow ubezpieczen;

2) podmiotow wykonujacych czynnosci okreslone w art. 69 ust. 2 wylacznie na rzecz podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, do ktorej nalezy podmiot wykonujacy te czynnosci;

3) podmiotow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w innym zakresie niz dzialalnosc maklerska wykonujacych czynnosci wskazane w art. 69 ust. 2 w sposob incydentalny w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia, o ile ta dzialalnosc regulowana jest przepisami i o ile przepisy te nie wylaczaja mozliwosci wykonywania tych czynnosci;

4) podmiotow wykonujacych wylacznie czynnosci wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 3, o ile czynnosci te nie sa wykonywane zawodowo i w sposob staly, w szczegolnosci jezeli nie stanowia one przedmiotu podstawowej dzialalnosci gospodarczej danego podmiotu;

5) bankow centralnych panstw czlonkowskich i innych krajowych podmiotow wykonujacych podobne funkcje, jak rowniez innych podmiotow publicznych powolanych do zarzadzania dlugiem publicznym;

6) funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1537);

7) funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202);

8) przechowywania aktywow funduszy, o ktorych mowa w pkt 6 lub 7, i zarzadzania tymi funduszami;

9) podmiotow, ktorych podstawowa dzialalnoscia gospodarcza jest inwestowanie na wlasny rachunek w towary gieldowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 pazdziernika 2000 r. o gieldach towarowych, swiadczacych uslugi na rzecz producentow takich towarow lub profesjonalnych ich uzytkownikow w zakresie zwiazanym z ich podstawowa dzialalnoscia;

10) podmiotow zawierajacych w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek transakcje na rynkach kontraktow terminowych lub opcji, lub na rachunek innych czlonkow takich rynkow, o ile odpowiedzialnosc za wykonanie zobowiazan wynikajacych z tych transakcji ponosza uczestnicy rozliczajacy tych rynkow.

2. Bank z siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moze, bez zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej, wykonywac na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach czynnosci okreslone w:

1) art. 69 ust. 2 pkt 1-5 - o ile przedmiotem tych czynnosci sa papiery wartosciowe, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego maklerskie instrumenty finansowe;

2) art. 69 ust. 2 pkt 6.

3. Wykonywanie przez bank, zgodnie z ust. 2, czynnosci, o ktorych mowa w art. 69 ust. 2, nie stanowi dzialalnosci maklerskiej.

Art. 71. 1. Nie stanowia dzialalnosci maklerskiej czynnosci polegajace wylacznie na przyjmowaniu i przekazywaniu zlecen nabycia lub zbycia papierow wartosciowych lub tytulow uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, o ile podmiot wykonujacy te czynnosci nie jest uprawniony do swiadczenia uslug w zakresie przechowywania srodkow pienieznych lub papierow wartosciowych nalezacych do osob trzecich oraz o ile czynnosci te sa wykonywane przez podmiot prowadzacy dzialalnosc gospodarcza regulowana odrebnymi przepisami.

2. Zlecenia przyjmowane zgodnie z ust. 1 moga byc wylacznie przekazywane do firmy inwestycyjnej albo instytucji zbiorowego inwestowania prowadzacej dzialalnosc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, wymaga zawiadomienia Komisji nie pozniej niz na miesiac przed ich podjeciem. Do podmiotu wykonujacego czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 88, art. 90 ust. 1-4, przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 oraz art. 26-37 ustawy o nadzorze.

Art. 72. 1. W umowie o oferowanie maklerskich instrumentow finansowych firma inwestycyjna zobowiazuje sie do posrednictwa w:

1) proponowaniu przez emitenta nabycia papierow wartosciowych nowej emisji lub w zbywaniu tych papierow,

2) proponowaniu przez podmiot wystawiajacy maklerskie instrumenty finansowe niebedace papierami wartosciowymi nabycia tych instrumentow lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji,

3) proponowaniu przez wprowadzajacego nabycia papierow wartosciowych lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji lub

4) proponowaniu przez podmiot wprowadzajacy maklerskie instrumenty finansowe niebedace papierami wartosciowymi do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji.

2. Umowa o oferowanie instrumentow finansowych powinna byc zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Art. 73. 1. Firma inwestycyjna, z zastrzezeniem art. 74, wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia papierow wartosciowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego na podstawie umowy o swiadczenie uslug brokerskich.

2. W umowie o swiadczenie uslug brokerskich firma inwestycyjna:

1) zobowiazuje sie do przyjmowania i wykonywania, na warunkach okreslonych w tej umowie, zlecen nabycia lub zbycia we wlasnym imieniu na rachunek dajacego zlecenie papierow wartosciowych:

a) w obrocie na rynku regulowanym lub

b) w alternatywnym systemie obrotu;

2) moze rowniez zobowiazac sie do:

a) przyjmowania i przekazywania zlecen nabycia lub zbycia papierow wartosciowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, lub

b) prowadzenia rachunku papierow wartosciowych lub rachunku pienieznego sluzacego do obslugi rachunku papierow wartosciowych, jak rowniez do obslugi realizacji innych zobowiazan firmy inwestycyjnej wobec klienta lub zobowiazan klienta wobec firmy inwestycyjnej z tytulu uslug swiadczonych przez te firme inwestycyjna na jego rzecz.

3. Przyjmujac do wykonania zlecenie, o ktorym mowa w ust. 1, firma inwestycyjna zobowiazuje sie wobec dajacego zlecenie do nabycia lub zbycia oznaczonych papierow wartosciowych w imieniu wlasnym, lecz na rachunek dajacego zlecenie. Firma inwestycyjna odpowiada wobec dajacego zlecenie zbycia za zaplate ceny przez nabywce papierow wartosciowych.

4. Umowa oraz zlecenia, o ktorych mowa w ust. 1, powinny miec forme pisemna pod rygorem niewaznosci.

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 do:

1) umowy o swiadczenie uslug brokerskich - stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczace umowy zlecenia, z wylaczeniem art. 737;

2) wykonywania zlecen, o ktorych mowa w ust. 1 - stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczace umowy komisu, z wylaczeniem art. 768 § 3.

6. Do rachunku pienieznego sluzacego do obslugi rachunku papierow wartosciowych stosuje sie odpowiednio przepisy art. 725-733 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z wylaczeniem uprawnienia do czasowego obracania wolnymi srodkami pienieznymi. Nie wylacza to uprawnien Komisji wynikajacych z art. 88.

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje sie odpowiednio do wykonywania w obrocie zorganizowanym przez firme inwestycyjna zlecen nabycia lub zbycia, na rachunek klienta niebedacych papierami wartosciowymi maklerskich instrumentow finansowych, o ile ich konstrukcja umozliwia zastosowanie tych przepisow.

Art. 74. 1. Firma inwestycyjna moze wykonac zlecenie nabycia lub zbycia papierow wartosciowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, poprzez zawarcie na wlasny rachunek umowy sprzedazy (transakcji bezposredniej) ze zleceniodawca.

2. Wykonywanie zlecen w sposob wskazany w ust. 1 odbywa sie na podstawie umowy o swiadczenie uslug brokerskich.

3. Firma inwestycyjna przyjmuje i przekazuje zlecenia nabycia lub zbycia maklerskich instrumentow finansowych poprzez:

1) przyjmowanie i przekazywanie zlecen nabycia lub zbycia maklerskich instrumentow finansowych do innego podmiotu, w celu ich wykonania, lub

2) podejmowanie czynnosci majacych na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy sprzedazy maklerskich instrumentow finansowych ze zleceniodawca.

Art. 75. 1. W umowie o zarzadzanie portfelem, w ktorego sklad wchodzi jeden lub wieksza liczba maklerskich instrumentow finansowych, firma inwestycyjna zobowiazuje sie do odplatnego podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych przez zleceniodawce do dyspozycji zarzadzajacego srodkow pienieznych lub maklerskich instrumentow finansowych.

2. Umowa, o ktorej mowa w ust. 1, powinna byc zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Art. 76. 1. W umowie o doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentow finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, firma inwestycyjna zobowiazuje sie do przygotowywania w oparciu o potrzeby i sytuacje klienta i przekazywania mu pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia okreslonych maklerskich instrumentow finansowych albo powstrzymania sie od zawarcia transakcji dotyczacej tych instrumentow.

2. Umowa, o ktorej mowa w ust. 1, powinna byc zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Art. 77. 1. Przez usluge wymiany walutowej rozumie sie przyjmowanie przez firme inwestycyjna walut obcych i dokonywanie ich sprzedazy na rachunek klienta, jak rowniez kupno walut obcych na rachunek klienta, w zwiazku z obsluga realizacji zobowiazan firmy inwestycyjnej wobec klienta lub zobowiazan klienta wobec firmy inwestycyjnej z tytulu uslug swiadczonych przez te firme inwestycyjna na jego rzecz, lub zobowiazan klienta wobec emitenta papierow wartosciowych, w przypadku gdy firma inwestycyjna dziala w imieniu i na rachunek emitenta, lub zobowiazan emitenta papierow wartosciowych wobec klienta, w przypadku gdy firma inwestycyjna dziala w imieniu i na rachunek klienta w zakresie czynnosci wskazanych w art. 69 ust. 2.

2. Swiadczenie przez firme inwestycyjna uslugi wymiany walutowej nie stanowi dzialalnosci kantorowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808).

Art. 78. 1. Firma inwestycyjna organizuje alternatywny system obrotu na podstawie regulaminu, ktory wymaga zatwierdzenia przez Komisje. Regulamin alternatywnego systemu obrotu okresla w szczegolnosci:

1) rodzaj maklerskich instrumentow finansowych majacych byc przedmiotem obrotu;

2) kryteria i warunki dopuszczania instrumentow finansowych, o ktorych mowa w pkt 1, do obrotu;

3) tryb i warunki zawierania transakcji;

4) tryb rozstrzygania sporow dotyczacych przebiegu i rozliczania transakcji;

5) tryb i warunki notowania, zawieszania i zaprzestania notowania instrumentow finansowych, o ktorych mowa w pkt 1;

6) dni otwarcia i godziny obrotu;

7) sposob ustalania i oglaszania kursow lub cen notowania instrumentow finansowych, o ktorych mowa w pkt 1;

8) sposob klasyfikowania instrumentow finansowych, o ktorych mowa w pkt 1, jezeli taka klasyfikacja ma miejsce;

9) tryb i warunki upowszechniania informacji dotyczacych skladanych ofert oraz zawieranych transakcji;

10) opis systemu gwarantujacego rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, jezeli firma inwestycyjna organizujaca alternatywny system obrotu utworzyla lub jest czlonkiem takiego systemu;

11) srodki sluzace przeciwdzialaniu i ujawnianiu przypadkow manipulacji.

2. W przypadku gdy przedmiotem transakcji sa instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przez wykonanie obowiazku upowszechniania przez podmiot organizujacy alternatywny system obrotu informacji wskazanych w ust. 1 pkt 9, rozumie sie rowniez ich przekazanie na rynek regulowany w celu ich publikacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1. W takim przypadku regulamin, o ktorym mowa w ust. 1, okresla tryb i warunki przekazywania spolce prowadzacej rynek regulowany, na ktorym dany instrument finansowy jest przedmiotem obrotu, informacji dotyczacych skladanych ofert oraz zawieranych transakcji.

3. W przypadku gdy zakres czynnosci, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 7, obejmuje organizowanie alternatywnego systemu obrotu, Komisja udzielajac zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej zatwierdza regulamin tego systemu.

4. Firma inwestycyjna, ktora zamierza rozpoczac organizowanie alternatywnego systemu obrotu, zawiadamia o tym w trybie okreslonym w art. 87, wystepujac jednoczesnie do Komisji z wnioskiem o zatwierdzenie regulaminu alternatywnego systemu obrotu.

5. Kazdorazowa zmiana regulaminu alternatywnego systemu obrotu wymaga zatwierdzenia przez Komisje.

6. Komisja odmawia zatwierdzenia regulaminu alternatywnego systemu obrotu lub jego zmian, jezeli regulamin lub proponowane zmiany sa sprzeczne z przepisami prawa lub nie gwarantuja bezpieczenstwa organizowanego obrotu.

7. Przepisow dotyczacych obowiazku zatwierdzenia przez Komisje regulaminu alternatywnego systemu obrotu oraz zmian tego regulaminu nie stosuje sie do zagranicznej firmy inwestycyjnej.

Art. 79. 1. Firma inwestycyjna moze w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzyc osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej wykonywanie stale lub okresowe w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynnosci posrednictwa w zakresie dzialalnosci prowadzonej przez te firme inwestycyjna (agent firmy inwestycyjnej).

2. Na podstawie umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moga byc wykonywane czynnosci zwiazane z zawieraniem umow o swiadczenie uslug przez firme inwestycyjna lub umozliwiajace realizacje tych umow, w szczegolnosci polegajace na doradzaniu klientowi lub potencjalnemu klientowi w zakresie uslug danej firmy inwestycyjnej, przyjmowaniu zlecen, o ktorych mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, oraz odbieraniu innych oswiadczen woli dla firmy inwestycyjnej. Umowa, o ktorej mowa w ust. 1, nie moze przewidywac powierzenia prowadzenia dzialalnosci maklerskiej.

3. Zakazane jest pozostawanie w stosunku umownym wynikajacym z umowy, o ktorej mowa w ust. 1, z wiecej niz jedna firma inwestycyjna.

4. Zakazane jest przyjmowanie przez agenta firmy inwestycyjnej jakichkolwiek wplat, w zwiazku z czynnosciami wykonywanymi na podstawie umowy, o ktorej mowa w ust. 1, od osob, na rzecz ktorych firma inwestycyjna swiadczy uslugi, jak rowniez dokonywanych przez firme inwestycyjna na rzecz tych osob.

5. Za szkode wyrzadzona przez agenta firmy inwestycyjnej w zwiazku z wykonywaniem czynnosci w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej odpowiada solidarnie ta firma inwestycyjna i agent, ktory wyrzadzil szkode. Odpowiedzialnosc wylaczona jest w przypadku, gdy szkoda nastapila wskutek dzialania sily wyzszej lub wylacznie z winy osoby trzeciej.

6. Agent firmy inwestycyjnej obowiazany jest przy kazdej czynnosci wykonywanej na rzecz firmy inwestycyjnej okazywac pelnomocnictwo firmy inwestycyjnej, w imieniu ktorej dziala. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest osoba wykonujaca zawod maklera papierow wartosciowych lub doradcy inwestycyjnego, obowiazana jest ona ponadto okazywac dokument potwierdzajacy posiadanie uprawnien do wykonywania zawodu maklera papierow wartosciowych lub doradcy inwestycyjnego.

7. W stosunku do agenta firmy inwestycyjnej Komisji przysluguja przewidziane w ustawie o nadzorze uprawnienia kontrolne, w zakresie dotyczacym czynnosci wykonywanych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz sporzadzanych w zwiazku z tymi czynnosciami dokumentow.

8. Komisja prowadzi rejestr agentow firm inwestycyjnych.

9. Komisja skresla agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli wykonuje on czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, z naruszeniem przepisow prawa lub nie dochowujac nalezytej starannosci. Przepisy art. 130 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

10. Podmiot, ktory zostal skreslony z rejestru agentow firm inwestycyjnych z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 4, nie moze ponownie byc wpisany do tego rejestru przed uplywem 10 lat od dnia skreslenia, a w przypadku gdy skreslenie nastapilo w zwiazku z popelnieniem przez agenta firmy inwestycyjnej przestepstwa - takze przed zatarciem skazania za to przestepstwo.

Art. 80. Agent firmy inwestycyjnej, ktory zawarl z firma inwestycyjna umowe, o ktorej mowa w art. 79 ust. 1, jest przedsiebiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z pozn. zm.7)).

Art. 81. 1. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma byc osoba fizyczna. Komisja dokonuje, na wniosek zainteresowanego, wpisu do rejestru agentow firmy inwestycyjnej, jezeli dana osoba posiada odpowiedni poziom wiedzy i doswiadczenia zawodowego z zakresu uslug posrednictwa finansowego, obowiazujacych przepisow prawa oraz standardow dzialalnosci firm inwestycyjnych, stwierdzony przez Komisje w wyniku przeprowadzonego egzaminu zgodnie z art. 128. Wniosek o wpis skladany jest w terminie 30 dni od dnia zlozenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla agenta firmy inwestycyjnej.

2. Warunki, o ktorych mowa w ust. 1, uwaza sie za spelnione w przypadku osob majacych prawo wykonywania zawodu maklera papierow wartosciowych lub doradcy inwestycyjnego.

3. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma byc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej. Komisja dokonuje, na wniosek zainteresowanego, wpisu do rejestru agentow firmy inwestycyjnej, jezeli podmiot ten posiadanym doswiadczeniem z zakresu obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi oraz struktura organizacyjna gwarantuje wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 79 ust. 2, w sposob prawidlowy z dolozeniem nalezytej starannosci.

4. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma byc podmiot prowadzacy dzialalnosc gospodarcza nadzorowana zgodnie z odrebnymi przepisami przez organ, z ktorym Komisja zawarla porozumienie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, Komisja, po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, wystepuje do odpowiedniego organu nadzoru o przedstawienie opinii dotyczacej sytuacji finansowej oraz sposobu prowadzenia dzialalnosci przez ten podmiot. Przedstawienie przez wlasciwy organ nadzoru pozytywnej opinii rozumiane jest jako wypelnianie przez podmiot ubiegajacy sie o wpis do rejestru agentow firmy inwestycyjnej warunkow, o ktorych mowa w ust. 3.

5. Komisja odmawia wpisu do rejestru agentow firmy inwestycyjnej w przypadku, gdy osoba fizyczna ubiegajaca sie o wpis lub osoba kierujaca dzialalnoscia podmiotu, o ktorym mowa w ust. 3, ubiegajacego sie o wpis zostala uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestepstwa skarbowego, przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi, za przestepstwa okreslone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pozn. zm.8)), za przestepstwa okreslone w ustawie o gieldach towarowych lub za przestepstwa okreslone w niniejszej ustawie.

6. Komisja odmawia rowniez dokonania wpisu podmiotu, o ktorym mowa w ust. 3, do rejestru agentow firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy wykonywanie przez ten podmiot czynnosci, o ktorych mowa w art. 79 ust. 2, mogloby doprowadzic do naruszenia bezpieczenstwa obrotu lub interesow klientow firmy inwestycyjnej.

7. Wniosek o wpis do rejestru agentow firmy inwestycyjnej skladany jest za posrednictwem firmy inwestycyjnej, na rzecz ktorej maja byc wykonywane czynnosci, o ktorych mowa w art. 79 ust. 2, i zawiera:

1) w przypadku osoby fizycznej - dane osobowe oraz opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, oswiadczenie o nieuznaniu za winnego przestepstwa wskazanego w ust. 5 oraz zaswiadczenie o zlozeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dla agenta firmy inwestycyjnej;

2) w przypadku osob prawnych lub jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej - dane obejmujace firme lub nazwe oraz adres siedziby, opis prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, aktualny odpis z wlasciwego rejestru, dane osobowe osob kierujacych dzialalnoscia podmiotu oraz ich oswiadczenia o nieuznaniu za winnego przestepstwa wskazanego w ust. 5.

8. Podmiot wpisany do rejestru agentow firmy inwestycyjnej jest obowiazany do niezwlocznego pisemnego informowania Komisji o:

1) kazdorazowej zmianie danych objetych wnioskiem o wpis do rejestru agentow firmy inwestycyjnej;

2) zawarciu umowy, o ktorej mowa w art. 79 ust. 1, ze wskazaniem daty zawarcia oraz firmy inwestycyjnej, z ktora ta umowa zostala zawarta;

3) rozwiazaniu umowy, o ktorej mowa w art. 79 ust. 1, ze wskazaniem daty i przyczyn rozwiazania oraz firmy inwestycyjnej, z ktora umowa zostala rozwiazana.

Art. 82. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej zawiera:

1) dane osobowe czlonkow zarzadu albo wspolnikow lub komplementariuszy w spolce osobowej, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest ustanowiona, jak rowniez innych osob, ktore odpowiadaja za rozpoczecie przez wnioskodawce dzialalnosci maklerskiej lub beda nia kierowac, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

2) liste akcjonariuszy posiadajacych akcje wnioskodawcy bezposrednio lub posrednio przez podmioty zalezne wraz z okresleniem posiadanej przez nich liczby akcji oraz procentowym okresleniem posiadanych przez nich glosow w ogolnej liczbie glosow;

3) w przypadku akcjonariuszy bedacych osobami fizycznymi, posiadajacych co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub co najmniej 10 % kapitalu zakladowego wnioskodawcy - dane osobowe tych osob, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej dzialalnosci gospodarczej;

4) w przypadku akcjonariuszy bedacych osobami prawnymi, posiadajacych co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub co najmniej 10 % kapitalu zakladowego spolki akcyjnej bedacej wnioskodawca - informacje na temat prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, aktualny odpis z wlasciwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych i raportem z badania, jezeli badanie jest wymagane przepisami prawa;

5) informacje o podmiotach wchodzacych w sklad tej samej co wnioskodawca grupy kapitalowej obejmujace wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adresu, opis prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz, w przypadku osoby prawnej bedacej podmiotem dominujacym wobec wnioskodawcy, wskazanie osob wchodzacych w sklad jej organow;

6) informacje okreslone w pkt 5 w odniesieniu do akcjonariuszy lub wspolnikow podmiotu dominujacego w grupie kapitalowej, w ktorej pozostaje wnioskodawca;

7) wskazanie zakresu czynnosci, od wykonywania ktorych wnioskodawca zamierza rozpoczac dzialalnosc maklerska;

8) informacje o wysokosci kapitalu zalozycielskiego, ze wskazaniem zrodel jego pochodzenia, albo informacje o zawartej umowie ubezpieczenia, o ktorej mowa w art. 98 ust. 9, w tym w szczegolnosci wskazanie zakladu ubezpieczen, z ktorym zostala zawarta, oraz wysokosci sumy ubezpieczenia;

9) analize ekonomiczno-finansowa mozliwosci prowadzenia dzialalnosci maklerskiej przez okres roku od dnia rozpoczecia tej dzialalnosci;

10) oswiadczenia osob wymienionych w pkt 1, z wylaczeniem wspolnikow oraz komplementariuszy w spolce osobowej, ze nie byly uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popelnienia przestepstwa skarbowego, przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi, za przestepstwa okreslone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej, za przestepstwa okreslone w ustawie o gieldach towarowych lub za przestepstwa okreslone w niniejszej ustawie;

11) informacje o planowanej organizacji przedsiebiorstwa, ze wskazaniem adresow centrali i oddzialow, jezeli jest planowane ich otwarcie, oraz o posiadanych urzadzeniach telekomunikacyjnych i o warunkach lokalowych;

12) informacje o dotychczas prowadzonej przez wnioskodawce dzialalnosci gospodarczej i przyczynach zaprzestania tej dzialalnosci;

13) informacje o podmiotach dominujacych i zaleznych wobec akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub 10 % kapitalu zakladowego wnioskodawcy obejmujaca wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adresu oraz opisu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

2. Do wniosku zalacza sie:

1) statut albo umowe spolki i odpis z rejestru przedsiebiorcow lub, w przypadku wnioskodawcy bedacego podmiotem zagranicznym, z odpowiedniego rejestru;

2) regulaminy okreslajace sposob prowadzenia dzialalnosci w zakresie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 7;

3) regulamin organizacyjny i regulamin kontroli wewnetrznej;

4) regulamin ochrony przeplywu informacji poufnych oraz procedury wewnetrzne:

a) zapobiegajace wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci majatkowych pochodzacych z nielegalnych lub nieujawnionych zrodel, oraz

b) sluzace przeciwdzialaniu i ujawnianiu przypadkow manipulacji;

5) regulamin inwestowania przez czlonkow zarzadu i rady nadzorczej, wspolnikow w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszy w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej oraz pracownikow domu maklerskiego na wlasny rachunek w maklerskie instrumenty finansowe;

6) procedury monitorowania i kontroli ryzyka stopy procentowej zwiazanego z caloscia prowadzonej dzialalnosci;

7) liste maklerow papierow wartosciowych lub doradcow inwestycyjnych zatrudnionych przez wnioskodawce zgodnie z art. 83;

8) w przypadku wnioskodawcy korzystajacego z wylaczenia wynikajacego z art. 98 ust. 9 - kopie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w tym przepisie;

9) zlozone przez akcjonariuszy bedacych osobami fizycznymi, posiadajacych co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub co najmniej 10 % kapitalu zakladowego wnioskodawcy, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, oswiadczenia o zrodle pochodzenia srodkow pienieznych przeznaczonych na zaplate za obejmowane lub nabywane akcje lub udzialy wnioskodawcy - w przypadku gdy wnioskodawca ubiega sie o zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej w formie domu maklerskiego.

3. We wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, nie zamieszcza sie informacji okreslonych w ust. 1 pkt 5 i 6, w przypadku gdy dotycza one:

1) podmiotu bedacego emitentem papierow wartosciowych lub innych instrumentow finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, firma inwestycyjna, towarowym domem maklerskim, bankiem, zakladem ubezpieczen, funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym, funduszem zagranicznym lub spolka zarzadzajaca w rozumieniu przepisow o funduszach inwestycyjnych, lub innym zagranicznym podmiotem nadzorowanym przez organ, z ktorym Komisja zawarta porozumienie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, lub porozumienie, o ktorym mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych;

2) podmiotu dominujacego lub zaleznego od podmiotu, o ktorym mowa w pkt 1, lub

3) podmiotu zaleznego od podmiotu dominujacego wobec podmiotu, o ktorym mowa w pkt 1.

4. W celu ustalenia wplywu wywieranego przez podmiot posiadajacy posrednio lub bezposrednio akcje lub udzialy wnioskodawcy w liczbie zapewniajacej co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow na sposob prowadzenia dzialalnosci maklerskiej, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub nalezytego zabezpieczenia interesow klientow, Komisja moze zadac przedstawienia innych danych dotyczacych sytuacji prawnej lub finansowej tego podmiotu.

5. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 9 i ust. 4 dotyczace akcji lub akcjonariuszy stosuje sie odpowiednio do udzialow lub wspolnikow w przypadku, gdy wnioskodawca jest spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia. Przepis ust. 2 pkt 9 dotyczacy oswiadczenia o zrodle pochodzenia srodkow pienieznych przeznaczonych na zaplate za obejmowane lub nabywane akcje stosuje sie odpowiednio do oswiadczenia o zrodle pochodzenia srodkow pienieznych wnoszonych jako wklad do spolki osobowej w przypadku, gdy wnioskodawca jest spolka jawna, partnerska lub komandytowa.

Art. 83. 1. Firma inwestycyjna jest obowiazana zatrudniac co najmniej:

1) jednego maklera papierow wartosciowych - do wykonywania kazdej z czynnosci, o ktorych mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 i 5, ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 i 2, jak rowniez do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, jezeli sa one zwiazane z organizacja obrotu zorganizowanego;

2) dwoch doradcow inwestycyjnych - do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4;

3) jednego doradce inwestycyjnego lub jednego maklera papierow wartosciowych - do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 69 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 7.

2. Warunki, o ktorych mowa w ust. 1, uwaza sie za spelnione, jezeli czynnosci wymienione w tym przepisie wykonuje makler papierow wartosciowych lub doradca inwestycyjny bedacy komplementariuszem w spolce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej albo wspolnikiem w spolce jawnej lub partnerskiej bedacej firma inwestycyjna.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosc maklerska bez koniecznosci otwierania oddzialu.

Art. 84. 1. Komisja rozpoznaje wniosek o zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej w terminie 2 miesiecy od dnia jego zlozenia.

2. Zezwolenie zawiera:

1) firme, siedzibe oraz adres firmy inwestycyjnej;

2) wskazanie wszystkich czynnosci, o ktorych mowa w art. 69 ust. 2-4;

3) termin rozpoczecia dzialalnosci maklerskiej, nie dluzszy niz 12 miesiecy od dnia, w ktorym decyzja o udzieleniu zezwolenia stala sie ostateczna.

Art. 85. Komisja odmawia udzielenia zezwolenia, w przypadku gdy:

1) wniosek nie spelnia wymagan okreslonych w art. 82;

2) wniosek lub zalaczone do niego dokumenty nie sa zgodne pod wzgledem tresci z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) wnioskodawca nie spelnia wymagan okreslonych w art. 95 lub art. 98;

4) charakter powiazan istniejacych pomiedzy podmiotami nalezacymi do grupy kapitalowej, w sklad ktorej wchodzi wnioskodawca, uniemozliwia ustalenie rzeczywistej struktury tej grupy, rzeczywistych wlascicieli lub sprawowanie efektywnego nadzoru nad dzialalnoscia wnioskodawcy;

5) osoby wymienione w art. 103, art. 111 ust. 6 albo art. 115 ust. 5 nie spelniaja warunkow okreslonych w tych przepisach;

6) opinia, o ktorej mowa w art. 96 ust. 1 lub 2 albo w art. 115 ust. 3, jest negatywna;

7) z analizy wniosku i zalaczonych do niego dokumentow wynika, ze wnioskodawca nie zapewni prowadzenia dzialalnosci w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu obrotu papierami wartosciowymi lub nalezycie zabezpieczajacy interesy klientow;

8) wnioskodawca nie przedstawi, na zadanie Komisji, informacji, o ktorych mowa w art. 82 ust. 4 i 5;

9) srodki pieniezne przeznaczone na nabycie lub objecie akcji albo udzialow wnioskodawcy albo srodki pieniezne wniesione jako wklad do bedacej wnioskodawca spolki jawnej, partnerskiej lub komandytowej pochodza z pozyczek, kredytow lub z nieudokumentowanych zrodel, w przypadku gdy wnioskodawca ubiega sie o zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej w formie domu maklerskiego;

10) podmioty posiadajace bezposrednio lub posrednio przez podmioty zalezne akcje albo udzialy wnioskodawcy reprezentujace lacznie co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub 10 % kapitalu zakladowego nie zapewniaja wlasciwego prowadzenia przez wnioskodawce dzialalnosci maklerskiej.

Art. 86. Firma inwestycyjna jest obowiazana niezwlocznie informowac Komisje o:

1) wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia i w zalacznikach do niego, z zastrzezeniem pkt 2, oraz o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o ktorym mowa w art. 87;

2) zmianach w skladzie akcjonariuszy albo wspolnikow posiadajacych, bezposrednio lub posrednio przez podmioty zalezne, co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub co najmniej 10 % kapitalu zakladowego;

3) nabyciu akcji lub udzialow w innych spolkach w liczbie, ktora zapewnia prawo do co najmniej 5 % ogolnej liczby glosow.

Art. 87. 1. Po uzyskaniu zezwolenia firma inwestycyjna jest obowiazana zawiadamiac Komisje o zamiarze rozpoczecia dzialalnosci maklerskiej w zakresie innym niz wskazany we wniosku, o ktorym mowa w art. 82, co najmniej na 30 dni przed dniem jej rozpoczecia.

2. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zakres dzialalnosci maklerskiej, ktora firma inwestycyjna zamierza wykonywac;

2) regulaminy okreslajace sposob prowadzenia planowanej dzialalnosci;

3) dane osobowe osob, ktore odpowiadaja za rozpoczecie planowanej dzialalnosci, oraz osob, ktore beda kierowac ta dzialalnoscia, informacje o ich kwalifikacjach i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz o opinii zwiazanej ze sprawowanymi funkcjami;

4) regulaminy, o ktorych mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3 i 4, dostosowane do zakresu planowanej dzialalnosci;

5) dokumenty potwierdzajace zatrudnienie maklerow papierow wartosciowych lub doradcow inwestycyjnych w liczbie wymaganej do prowadzenia planowanej dzialalnosci;

6) informacje o wysokosci posiadanego przez dom maklerski kapitalu zalozycielskiego lub o wysokosci funduszu na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej w przypadku zagranicznej osoby prawnej, o ktorej mowa w art. 115 ust. 1 - w przypadku gdy prowadzenie planowanej dzialalnosci powodowaloby koniecznosc zwiekszenia odpowiednio dotychczasowej wysokosci kapitalu zalozycielskiego lub funduszu na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej, oraz wskazanie zrodel ich pochodzenia;

7) oswiadczenia osob wymienionych w pkt 3 o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winnego przestepstwa skarbowego, przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi, za przestepstwa okreslone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej, za przestepstwa okreslone w ustawie z dnia 26 pazdziernika 2000 r. o gieldach towarowych lub za przestepstwa okreslone w niniejszej ustawie;

8) informacje o planowanej, w zwiazku z rozszerzeniem zakresu dzialalnosci, organizacji przedsiebiorstwa spolki lub oddzialu, w szczegolnosci o przeznaczonych na ten cel urzadzeniach telekomunikacyjnych i o warunkach lokalowych.

Art. 88. Na zadanie Komisji lub jej upowaznionego przedstawiciela, osoby uprawnione do reprezentowania firmy inwestycyjnej lub wchodzace w sklad jej statutowych organow albo pozostajace z firma inwestycyjna w stosunku pracy sa obowiazane do niezwlocznego sporzadzenia i przekazania, na koszt tej firmy inwestycyjnej, kopii dokumentow i innych nosnikow informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjasnien w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisje.

Art. 89. 1. Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej wygasa:

1) w przypadku nierozpoczecia dzialalnosci maklerskiej w terminie wskazanym w decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia;

2) z chwila ogloszenia upadlosci firmy inwestycyjnej;

3) w przypadku otwarcia likwidacji firmy inwestycyjnej - z uplywem 3 miesiecy od dnia jej otwarcia, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W razie koniecznosci zabezpieczenia interesu publicznego Komisja moze w drodze decyzji skrocic termin wskazany w ust. 1 pkt 3.

3. O ile w decyzji w sprawie cofniecia zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej lub decyzji, o ktorej mowa w ust. 2, nie okreslono inaczej, w przypadku otwarcia likwidacji - do czasu wygasniecia zezwolenia - albo w przypadku cofniecia zezwolenia - do czasu zaprzestania prowadzenia dzialalnosci - firma inwestycyjna wykonuje wylacznie czynnosci wynikajace z prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych, rachunkow, o ktorych mowa w art. 69 ust. 4 pkt 2, rachunkow pienieznych lub umow o zarzadzanie portfelem maklerskich instrumentow finansowych - bez mozliwosci zawierania nowych umow, oraz wynikajace z nabytych na rachunek klientow maklerskich instrumentow finansowych, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c lub d, czynnosci majace na celu zakonczenie tych inwestycji przez klientow.

4. W przypadku wygasniecia lub cofniecia zezwolenia lub zaprzestania prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych, rachunkow, o ktorych mowa w art. 69 ust. 4 pkt 2, i rachunkow pienieznych przez podmiot prowadzacy dzialalnosc maklerska Komisja moze nakazac przeniesienie papierow wartosciowych, innych maklerskich instrumentow finansowych i srodkow pienieznych oraz dokumentow zwiazanych z prowadzeniem rachunkow papierow wartosciowych, rachunkow, o ktorych mowa w art. 69 ust. 4 pkt 2, i rachunkow pienieznych do innej firmy inwestycyjnej, ktora uprzednio wyrazila na to zgode. W innych przypadkach do postepowania z dokumentami zwiazanymi z prowadzeniem dzialalnosci maklerskiej stosuje sie art. 476 § 3 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spolek handlowych. Wlasciwy sad niezwlocznie zawiadamia Komisje o wyznaczonym przechowawcy.

Art. 90. 1. Firma inwestycyjna, ktora zaprzestala prowadzenia dzialalnosci maklerskiej, ma obowiazek archiwizowania i przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 5 lat od dnia zaprzestania prowadzenia tej dzialalnosci, dokumentow oraz innych nosnikow informacji zwiazanych z prowadzeniem tej dzialalnosci. Obowiazek uwaza sie za wykonany w przypadku zapewnienia przez firme inwestycyjna przechowywania dokumentow oraz innych nosnikow informacji przez podmiot trzeci spelniajacy wymagania okreslone w odrebnych przepisach.

2. Upowazniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstepu do siedziby lub lokalu podmiotu przechowujacego dokumenty i inne nosniki informacji celem wgladu do tych dokumentow i nosnikow.

3. Na pisemne zadanie Komisji lub jej upowaznionego przedstawiciela podmiot przechowujacy dokumenty jest obowiazany do niezwlocznego sporzadzenia na wlasny koszt i przekazania kopii tych dokumentow i nosnikow.

4. Przepisy ust. 1 nie naruszaja przepisow ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pozn. zm.9)).

5. Przepisow ust. 1-4 nie stosuje sie do zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosc maklerska bez otwierania oddzialu.

Art. 91. 1. Komisja prowadzi jawny rejestr firm inwestycyjnych zawierajacy wskazanie firm lub nazw, adresow siedziby oraz zakresu czynnosci, ktore poszczegolne firmy wykonuja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia.

2. Rejestr firm inwestycyjnych dostepny jest na stronie internetowej Komisji.

Art. 92. 1. Firmy inwestycyjne, w liczbie co najmniej 25, moga utworzyc, na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach, izbe gospodarcza, zwana dalej "izba".

2. Organizacje wladz izby, tryb ich powolywania, zakres kompetencji oraz zadania izby okresla statut izby.

3. Firmy inwestycyjne prowadzace dzialalnosc wylacznie w zakresie zarzadzania portfelami maklerskich instrumentow finansowych lub doradztwa inwestycyjnego w zakresie maklerskich instrumentow finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego moga byc czlonkami izby, o ktorej mowa w ust. 1, lub izby gospodarczej, o ktorej mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych.

Art. 93. 1. Przepisow art. 82, art. 84-87 oraz art. 89 ust. 1 i 2 nie stosuje sie do zagranicznych firm inwestycyjnych.

2. Przepisy art. 89 ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do zagranicznych firm inwestycyjnych - w przypadku zawieszenia lub zakazania, zgodnie z art. 169 ust. 3 pkt 1 lub 2, w calosci albo w czesci prowadzenia dzialalnosci maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 94. 1. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb i warunki postepowania firm inwestycyjnych oraz bankow powierniczych w zakresie:

a) promowania swiadczonych uslug maklerskich oraz kontaktow z potencjalnymi klientami.

b) zawierania transakcji i dokonywania rozliczen,

c) swiadczenia uslug maklerskich, w tym w zakresie swiadczenia uslug maklerskich na rzecz klientow profesjonalnych,

d) prowadzenia ewidencji zawieranych transakcji oraz archiwizacji dokumentow i innych nosnikow informacji sporzadzanych w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci maklerskiej lub powierniczej,

e) ustanawiania i realizacji zabezpieczen splaty kredytow i pozyczek udzielonych na nabycie maklerskich instrumentow finansowych oraz zabezpieczania wierzytelnosci na maklerskich instrumentach finansowych, jezeli konstrukcja tych instrumentow umozliwia ustanowienie zabezpieczenia,

f) przenoszenia papierow wartosciowych w ramach transakcji bezposrednich, o ktorych mowa w art. 74 ust. 1, w tym w zakresie upowszechniania informacji o ofercie firmy inwestycyjnej oraz o zawieranych transakcjach,

g) organizowania alternatywnych systemow obrotu, w tym przy przekazywaniu informacji dotyczacych tych systemow

- przy zapewnieniu nalezytej starannosci, ochrony klienta oraz bezpiecznego i sprawnego zawierania i rozliczania transakcji, a takze przejrzystosci i bezpieczenstwa obrotu;

2) zakres i szczegolowe zasady wyznaczania wymogow kapitalowych dla domow maklerskich i bankow prowadzacych dzialalnosc maklerska, z wylaczeniem podmiotow prowadzacych dzialalnosc maklerska wylacznie w zakresie czynnosci, o ktorych mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lub art. 69 ust. 3 pkt 2, oraz maksymalna wysokosc kredytow, pozyczek i wyemitowanych dluznych papierow wartosciowych w stosunku do kapitalow dla domow maklerskich i bankow prowadzacych dzialalnosc maklerska, przy uwzglednieniu koniecznosci odpowiedniego zabezpieczenia kapitalowego w stosunku do wielkosci poszczegolnych rodzajow ryzyka ponoszonego w dzialalnosci maklerskiej, wysokosci kosztow stalych i zobowiazan wlasnych oraz kapitalow zalozycielskich;

3) tryb i warunki pozyczania maklerskich instrumentow finansowych, z udzialem firm inwestycyjnych oraz bankow powierniczych poza systemem zabezpieczenia plynnosci rozliczen transakcji, o ktorym mowa w art. 50 ust. 4 pkt 12, przy uwzglednieniu koniecznosci zapewnienia bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania systemu rozliczen;

4) zakres, tryb i forme oraz terminy dostarczania, innych niz wymienione w art. 86, informacji dotyczacych dzialalnosci firm inwestycyjnych i bankow powierniczych oraz sytuacji finansowej domow maklerskich, bankow prowadzacych dzialalnosc maklerska i zagranicznych osob prawnych prowadzacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosc maklerska, przy uwzglednieniu koniecznosci umozliwienia Komisji, w zakresie okreslonym ustawa, wykonywanie nadzoru nad dzialalnoscia tych podmiotow;

5) warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia dzialalnosci maklerskiej przez firme inwestycyjna oraz do prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych przez bank powierniczy, z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia bezpiecznego i sprawnego prowadzenia tej dzialalnosci;

6) obowiazki sprawozdawcze domow maklerskich, bankow prowadzacych dzialalnosc maklerska oraz zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosc maklerska w formie oddzialu i zagranicznych osob prawnych, o ktorych mowa w art. 115, prowadzacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosc maklerska, w zakresie wykonywania czynnosci posrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentow finansowych bedacych w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, przy uwzglednieniu koniecznosci umozliwienia Komisji, w zakresie okreslonym ustawa, wykonywanie nadzoru nad dzialalnoscia tych podmiotow;

7) tryb i warunki udzielania przez firmy inwestycyjne pozyczek na nabycie maklerskich instrumentow finansowych, przy uwzglednieniu koniecznosci zapewnienia warunkow gwarantujacych, ze srodki przeznaczone na pozyczki nie beda pochodzic ze srodkow pienieznych zdeponowanych przez inwestorow na rachunkach pienieznych sluzacych do obslugi rachunkow, na ktorych rejestrowane sa maklerskie instrumenty finansowe, istnienia zabezpieczenia splaty pozyczek w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozyczkodawcow oraz koniecznosci badania wiarygodnosci i wyplacalnosci pozyczkobiorcow.

2. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresla, w drodze rozporzadzenia, obowiazki sprawozdawcze domow maklerskich, bankow prowadzacych dzialalnosc maklerska oraz zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosc maklerska w formie oddzialu i zagranicznych osob prawnych, o ktorych mowa w art. 115, prowadzacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosc maklerska w formie oddzialu, bankow powierniczych, podmiotow, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz Krajowego Depozytu w zakresie obrotu papierami wartosciowymi emitowanymi przez Skarb Panstwa, tak aby sprawozdania sporzadzane przez te podmioty pozwalaly na dokonywanie analiz w zakresie stanu, dynamiki oraz struktury zadluzenia budzetu panstwa w skarbowych papierach wartosciowych wedlug grup inwestorow oraz rodzajow tych papierow.

Oddzial 2

Domy maklerskie

Art. 95. 1. Domem maklerskim moze byc wylacznie:

1) spolka akcyjna,

2) spolka komandytowo-akcyjna, w ktorej komplementariuszami sa wylacznie osoby majace prawo wykonywania zawodu maklera papierow wartosciowych lub doradcy inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwoch,

3) spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia,

4) spolka komandytowa, w ktorej komplementariuszami sa wylacznie osoby majace prawo wykonywania zawodu maklera papierow wartosciowych lub doradcy inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwoch,

5) spolka partnerska, w ktorej wspolnikami (partnerami) sa wylacznie osoby majace prawo wykonywania zawodu maklera papierow wartosciowych lub doradcy inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwoch,

6) spolka jawna, w ktorej wspolnikami sa wylacznie osoby majace prawo wykonywania zawodu maklera papierow wartosciowych lub doradcy inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwoch

- z siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "domem maklerskim".

2. Dzialalnosc maklerska prowadzona przez spolke, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moze obejmowac wylacznie czynnosci wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4 pkt 1 i 5-8.

3. Dzialalnosc maklerska prowadzona przez spolke, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4-6, moze obejmowac wylacznie czynnosci wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4 pkt 5-7.

4. Akcje domu maklerskiego moga byc wylacznie imienne, chyba ze sa zdematerializowane.

5. Zaplata za obejmowane lub nabywane akcje lub udzialy domu maklerskiego, ktore nie sa zdematerializowane, nie moze pochodzic z pozyczek, kredytow ani z nieudokumentowanych zrodel.

6. Srodki pieniezne wnoszone jako wklad do bedacej domem maklerskim spolki jawnej, partnerskiej oraz komandytowej nie moga pochodzic z pozyczek, kredytow ani z nieudokumentowanych zrodel.

7. Jednoosobowym zalozycielem domu maklerskiego w formie spolki akcyjnej moze byc wylacznie osoba prawna.

8. Jednoosobowym zalozycielem domu maklerskiego w formie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia moze byc wylacznie osoba prawna lub osoba fizyczna majaca prawo wykonywania zawodu maklera papierow wartosciowych lub doradcy inwestycyjnego.

9. W spolce komandytowo-akcyjnej oraz w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia prowadzacych dzialalnosc maklerska ustanawia sie rade nadzorcza.

10. W przypadku gdy liczba komplementariuszy albo wspolnikow spelniajacych warunek wskazany w ust. 1 pkt 2, 4-6 spadnie ponizej dwoch, dom maklerski, z zastrzezeniem art. 83, jest obowiazany do niezwlocznego doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisem ust. 1, jednakze w terminie nie dluzszym niz 6 miesiecy od dnia, w ktorym dom maklerski przestal spelniac warunek wskazany w ust. 1. Do czasu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisem ust. 1, dom maklerski wykonuje wylacznie czynnosci wynikajace z zawartych umow o swiadczenie uslug maklerskich bez mozliwosci zawierania nowych umow.

Art. 96. 1. Udzielenie przez Komisje zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej spolce:

1) ktora jest podmiotem zaleznym od zagranicznej firmy inwestycyjnej lub od osoby prawnej prowadzacej dzialalnosc maklerska na terytorium panstwa nalezacego do OECD lub WTO, lub od banku zagranicznego, lub

2) ktora jest podmiotem zaleznym od podmiotu dominujacego wobec zagranicznej firmy inwestycyjnej lub wobec osoby prawnej prowadzacej dzialalnosc maklerska na terytorium panstwa nalezacego do OECD lub WTO, lub wobec banku zagranicznego, lub

3) na ktora znaczny wplyw wywieraja te same osoby fizyczne lub prawne, ktore wywieraja znaczny wplyw na zagraniczna firme inwestycyjna, lub osobe prawna prowadzaca dzialalnosc maklerska na terytorium panstwa nalezacego do OECD lub WTO, lub na bank zagraniczny

- nastepuje po zasiegnieciu pisemnej opinii wlasciwego organu nadzoru innego panstwa czlonkowskiego lub panstwa nalezacego do OECD lub WTO, ktory udzielil zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w tym panstwie; przedmiotem opinii jest sposob prowadzenia tej dzialalnosci, w szczegolnosci jego zgodnosc z przepisami prawa obowiazujacymi w tym panstwie.

2. Udzielenie przez Komisje zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej spolce:

1) ktora jest podmiotem zaleznym od instytucji kredytowej, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo od zagranicznego zakladu ubezpieczen posiadajacego zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci wydane przez wlasciwy organ nadzoru innego panstwa czlonkowskiego,

2) ktora jest podmiotem zaleznym od podmiotu dominujacego wobec instytucji kredytowej, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo zagranicznego zakladu ubezpieczen posiadajacego zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci wydane przez wlasciwy organ nadzoru innego panstwa czlonkowskiego,

3) na ktora znaczny wplyw wywieraja te same osoby fizyczne lub prawne, ktore wywieraja znaczny wplyw na instytucje kredytowa, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo na zagraniczny zaklad ubezpieczen posiadajacy zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci wydane przez wlasciwy organ nadzoru innego panstwa czlonkowskiego

- nastepuje po zasiegnieciu pisemnej opinii organu innego panstwa czlonkowskiego, ktory udzielil podmiotowi, o ktorym mowa w pkt 1-3, zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w tym panstwie; celem uzyskania opinii jest dokonanie oceny akcjonariuszy podmiotu nalezacego do tej samej grupy kapitalowej co wnioskodawca, jak rowniez ocena wiarygodnosci i doswiadczenia czlonkow zarzadu podmiotu nalezacego do tej samej grupy kapitalowej co wnioskodawca, lub innych osob majacych wplyw na zarzadzanie tym podmiotem.

3. Przez wywieranie znacznego wplywu rozumie sie posiadanie nie mniej niz 20 % i nie wiecej niz 50 % glosow na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspolnikow - w przypadku spolki akcyjnej, spolki komandytowo-akcyjnej lub spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia, lub uprawnienie do podejmowania decyzji dotyczacej ksztaltowania polityki finansowej lub biezacej dzialalnosci gospodarczej tej osoby prawnej.

Art. 97. 1. Przez kapital zalozycielski domu maklerskiego rozumie sie sume kapitalu zakladowego w wielkosci, w jakiej zostal wplacony, kapitalu zapasowego, niepodzielonego zysku z lat ubieglych i pomniejszonego o wielkosc dywidendy z zysku netto w trakcie zatwierdzania, jedynie w przypadku gdy zysk ten zostal zweryfikowany przez osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdan finansowych, oraz kapitalow rezerwowych z wylaczeniem kapitalu z aktualizacji wyceny, pomniejszona o niepokryta strate z lat ubieglych.

2. W przypadku spolki jawnej, partnerskiej lub komandytowej przez kapital zakladowy rozumie sie sume wkladow wniesionych do spolki przez jej wspolnikow.

Art. 98. 1. Kapital zalozycielski domu maklerskiego na prowadzenie dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 i 3, wynosi, z zastrzezeniem ust. 2-9, co najmniej 625.000 zl, nie mniej jednak niz rownowartosc 125.000 euro.

2. W przypadku prowadzenia przez dom maklerski wylacznie dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 2, kapital zalozycielski wynosi co najmniej 250.000 zl, nie mniej jednak niz rownowartosc 50.000 euro.

3. W przypadku prowadzenia przez dom maklerski wylacznie dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4, kapital zalozycielski wynosi co najmniej 500.000 zl, nie mniej jednak niz rownowartosc 100.000 euro.

4. W przypadku prowadzenia przez dom maklerski wylacznie dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2, kapital zalozycielski wynosi co najmniej 500.000 zl, nie mniej jednak niz rownowartosc 100.000 euro.

5. W przypadku prowadzenia przez dom maklerski dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 6, kapital zalozycielski wynosi, z zastrzezeniem ust. 8, co najmniej 4.000.000 zl, nie mniej jednak niz rownowartosc 800.000 euro.

6. W przypadku prowadzenia przez dom maklerski dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 lub art. 69 ust. 3 pkt 2, oraz dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, 2 lub 3, kapital zalozycielski wynosi co najmniej 625.000 zl, nie mniej jednak niz rownowartosc 125.000 euro.

7. W przypadku prowadzenia przez dom maklerski dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 69 ust. 3 pkt 3, kapital zalozycielski wynosi co najmniej 4.000.000 zl, nie mniej jednak niz rownowartosc 800.000 euro.

8. Nie wymaga kapitalu zalozycielskiego w wysokosci ustalonej zgodnie z ust. 5 prowadzenie przez dom maklerski dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, wylacznie w zakresie transakcji dlugoterminowych o cechach okreslonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

9. Nie wymaga kapitalu zalozycielskiego prowadzenie przez dom maklerski wylacznie dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lub art. 69 ust. 3 pkt 2, jezeli dom maklerski zawarl z zakladem ubezpieczen umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstale z tytulu prowadzenia dzialalnosci maklerskiej, zgodnie z ktora minimalna suma ubezpieczenia wynosi rownowartosc w zlotych 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, ktorego skutki sa objete umowa ubezpieczenia, oraz rownowartosc w zlotych 1 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzen. Wartosc minimalnej sumy ubezpieczenia jest ustalana przy zastosowaniu sredniego kursu euro oglaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w ktorym umowa ubezpieczenia zostala zawarta.

10. Rownowartosc kwot, o ktorych mowa w ust. 1-7, wyrazonych w euro jest okreslana przy zastosowaniu sredniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski, obowiazujacego na dzien poprzedzajacy date zlozenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej.

11. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresli, w drodze rozporzadzenia, cechy transakcji dlugoterminowych, ktore moga byc dokonywane przez dom maklerski bez obowiazku posiadania kapitalu zalozycielskiego w wysokosci okreslonej w ust. 5, z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia bezpiecznego prowadzenia dzialalnosci maklerskiej.

Art. 99. 1. W przypadku gdy poziom srodkow wlasnych domu maklerskiego, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwanych dalej "srodkami wlasnymi", spadnie ponizej wymaganego poziomu. Komisja wzywa dom maklerski do doprowadzenia srodkow wlasnych do wlasciwego poziomu, wyznaczajac termin doprowadzenia poziomu srodkow wlasnych do stanu zgodnego z przepisami prawa.

2. W przypadku bezskutecznego uplywu terminu, o ktorym mowa w ust. 1, Komisja moze zastosowac jedna z sankcji, o ktorych mowa w art. 167 ust. 1. Przepisy art. 167 ust. 4, 5, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

Art. 100. 1. W razie powziecia watpliwosci co do prawidlowosci lub rzetelnosci sprawozdan finansowych albo innych informacji finansowych, ktorych obowiazek sporzadzenia przez dom maklerski wynika z odrebnych przepisow lub prawidlowosci prowadzenia ksiag rachunkowych, Komisja moze zlecic kontrole tych sprawozdan, informacji i ksiag rachunkowych podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdan finansowych. W przypadku gdy kontrola wykaze istotne nieprawidlowosci, dom maklerski zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.

2. W stosunku do oddzialu domu maklerskiego znajdujacego sie na terytorium innego panstwa czlonkowskiego, Komisji przysluguja uprawnienia okreslone w ust. 1 oraz art. 88. Wykonanie uprawnien nastepuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu wlasciwego organu nadzoru w panstwie, na ktorego terytorium znajduje sie oddzial domu maklerskiego.

3. Podmioty uprawnione do badania sprawozdan finansowych domu maklerskiego, podmiotu dominujacego wobec domu maklerskiego lub podmiotu wywierajacego na dom maklerski znaczny wplyw w rozumieniu art. 96 ust. 3 sa obowiazane niezwlocznie przekazac Komisji informacje, w posiadanie ktorych weszly w zwiazku z wykonywanymi czynnosciami, dotyczace zdarzen powodujacych:

1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez ten dom maklerski, czlonkow jego zarzadu lub pracownikow, przepisow prawa, zasad uczciwego obrotu lub interesow zleceniodawcow;

2) powstanie zagrozenia dla dalszego funkcjonowania tego domu maklerskiego;

3) odmowe wydania opinii dotyczacej sprawozdania finansowego tego domu maklerskiego, wydanie opinii negatywnej dotyczacej jej sprawozdania finansowego lub wniesienie zastrzezen w tej opinii.

4. Wykonanie obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3, nie narusza tajemnicy, o ktorej mowa w art. 4a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1994 r. o bieglych rewidentach i ich samorzadzie.

Art. 101. 1. W przypadku zamiaru rozszerzenia zakresu dzialalnosci prowadzonej dotychczas przez dom maklerski bedacy spolka komandytowo-akcyjna o czynnosci inne niz wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4 pkt 5-7, zawiadomienie, o ktorym mowa w art. 87 ust. 1, jest dokonywane po przeksztalceniu tej spolki w spolke akcyjna lub spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia. Do zawiadomienia zalacza sie dokumenty potwierdzajace fakt przeksztalcenia.

2. W przypadku zamiaru rozszerzenia zakresu dzialalnosci prowadzonej dotychczas przez dom maklerski bedacy spolka jawna, partnerska albo komandytowa o czynnosci inne niz wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4 pkt 5-7, zawiadomienie, o ktorym mowa w art. 87 ust. 1, jest dokonywane po przeksztalceniu tej spolki w spolke akcyjna lub spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia. Do zawiadomienia zalacza sie dokumenty potwierdzajace fakt przeksztalcenia.

Art. 102. 1. Dom maklerski jest obowiazany posiadac centrale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Za centrale domu maklerskiego uwaza sie jednostke organizacyjna domu maklerskiego, w ktorej wykonuja w sposob staly dzialalnosc czlonkowie zarzadu domu maklerskiego, komplementariusze w spolce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej albo wspolnicy w spolce jawnej lub partnerskiej bedacej domem maklerskim.

Art. 103. 1. W sklad zarzadu domu maklerskiego powinny wchodzic co najmniej dwie osoby posiadajace wyksztalcenie wyzsze, co najmniej trzyletni staz pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobra opinie w zwiazku ze sprawowanymi funkcjami.

2. W przypadku domu maklerskiego posiadajacego forme spolki osobowej wymogi wskazane w ust. 1 maja zastosowanie do komplementariuszy lub wspolnikow, ktorym przysluguje prawo prowadzenia spraw spolki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spolek handlowych.

Art. 104. 1. Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej, z zastrzezeniem ust. 2-10, uprawnia dom maklerski do prowadzenia w formie oddzialu lub bez koniecznosci otwierania oddzialu dzialalnosci maklerskiej na terytorium wszystkich innych panstw czlonkowskich w zakresie czynnosci wykonywanych na podstawie tego zezwolenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dom maklerski jest obowiazany zawiadomic Komisje o zamiarze prowadzenia dzialalnosci maklerskiej w formie oddzialu lub bez otwierania oddzialu na terytorium innego panstwa czlonkowskiego.

3. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 2, zawiera:

1) wskazanie innego panstwa czlonkowskiego, na terytorium ktorego planuje sie utworzenie oddzialu lub bedzie prowadzona dzialalnosc bez otwierania oddzialu;

2) przewidywany zakres dzialalnosci oraz strukture organizacyjna;

3) adres, pod ktorym dostepne beda dokumenty zwiazane z prowadzona dzialalnoscia;

4) dane osobowe osob kierujacych dzialalnoscia.

4. Przepisow ust. 3 pkt 3 i 4 nie stosuje sie w przypadku, gdy dzialalnosc maklerska bedzie prowadzona bez otwierania oddzialu.

5. Komisja przekazuje informacje, o ktorych mowa w ust. 3, w terminie 3 miesiecy - w przypadku gdy dzialalnosc ma byc prowadzona w formie oddzialu, lub miesiaca - w przypadku gdy dzialalnosc ma byc prowadzona bez otwierania oddzialu - od ich otrzymania, wlasciwemu organowi nadzoru innego panstwa czlonkowskiego, na terytorium ktorego ma dzialac oddzial lub bedzie prowadzona dzialalnosc. W przypadku gdy dzialalnosc ma byc prowadzona w formie oddzialu. Komisja wraz z informacjami, o ktorych mowa w ust. 3, przekazuje informacje o ogolnych zasadach funkcjonowania polskiego systemu rekompensat.

6. O przekazaniu informacji, o ktorych mowa w ust. 3, wlasciwemu organowi nadzoru innego panstwa czlonkowskiego Komisja informuje dom maklerski, ktorego te informacje dotycza.

7. W przypadku zmiany zasad funkcjonowania systemu rekompensat. Komisja przekazuje informacje o tych zmianach wlasciwemu organowi nadzoru w innym panstwie czlonkowskim, na ktorego terytorium dziala dom maklerski.

8. Informacje o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu dom maklerski przekazuje Komisji oraz wlasciwemu organowi nadzoru innego panstwa czlonkowskiego, na terytorium ktorego dziala oddzial lub jest prowadzona dzialalnosc bez otwierania oddzialu, nie pozniej niz na miesiac przed dniem wejscia w zycie tych zmian.

9. Komisja moze, w terminie 3 miesiecy - w przypadku gdy dzialalnosc ma byc prowadzona w formie oddzialu, lub miesiaca - w przypadku gdy dzialalnosc ma byc prowadzona bez otwierania oddzialu - od dnia zlozenia zawiadomienia, zglosic sprzeciw wobec zamiaru utworzenia oddzialu lub rozpoczecia dzialalnosci bez otwierania oddzialu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli stanowiloby to zagrozenie dla funkcjonowania domu maklerskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Dzialalnosc maklerska na terytorium innego panstwa czlonkowskiego moze byc rozpoczeta po otrzymaniu od wlasciwego organu nadzoru tego panstwa informacji wskazujacej warunki prowadzenia tej dzialalnosci lub po uplywie 2 miesiecy liczonych od dnia otrzymania przez wlasciwy organ nadzoru w innym panstwie czlonkowskim, na ktorego terytorium dzialalnosc ma byc prowadzona, zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2. Dzialalnosc, ktora ma byc prowadzona bez otwierania oddzialu, moze byc podjeta po otrzymaniu przez dom maklerski, od Komisji informacji, o ktorej mowa w ust. 6.

11. Komisja niezwlocznie informuje wlasciwy organ nadzoru innego panstwa czlonkowskiego, na ktorego terytorium dziala dom maklerski, o cofnieciu lub wygasnieciu zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej bedacego podstawa prowadzenia dzialalnosci na terytorium danego panstwa.

12. Komisja informuje Komisje Europejska o liczbie przypadkow zgloszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9.

13. Przepisow ust. 1-12 nie stosuje sie do domu maklerskiego prowadzacego dzialalnosc maklerska wylacznie w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 3 lub 4.

14. Dom maklerski moze ubiegac sie o mozliwosc prowadzenia dzialalnosci w formie oddzialu lub w innej formie w kraju niebedacym panstwem czlonkowskim pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez Komisje porozumienia, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, z organem nadzoru w kraju, w ktorym ma byc prowadzona ta dzialalnosc. W tym przypadku przepisy ust. 2-4 i 9 stosuje sie odpowiednio.

Art. 105. 1. Zezwolenia Komisji, wydanego na wniosek domu maklerskiego, wymaga:

1) wczesniejsza niz w dniu okreslonym w umowie splata przez dom maklerski zobowiazan:

a) z tytulu papierow wartosciowych o nieoznaczonym terminie wymagalnosci oraz innych instrumentow finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalnosci,

b) z tytulu pozyczki lub kredytu, w wyniku ktorych powstaly zobowiazania podporzadkowane;

2) zaliczenie zobowiazan z tytulu papierow wartosciowych o nieoznaczonym terminie wymagalnosci oraz innych instrumentow finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalnosci do kapitalow domu maklerskiego;

3) stosowanie przez dom maklerski innego niz ustalony przez rynek regulowany modelu obliczania stosunku zmiany wartosci opcji do zmiany wartosci instrumentu bazowego bedacego przedmiotem tej opcji;

4) obliczanie wymogow kapitalowych na pokrycie poszczegolnych rodzajow ryzyka za pomoca stosowania wlasnych wewnetrznych modeli zarzadzania ryzykiem przez dom maklerski.

2. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresla, w drodze rozporzadzenia, wymogi, jakim powinny odpowiadac wnioski, o ktorych mowa w ust. 1, uwzgledniajac koniecznosc dokonywania na ich podstawie oceny skutkow, jakie moga spowodowac czynnosci objete wnioskami, w zakresie sytuacji finansowej domu maklerskiego.

Art. 106. 1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar bezposredniego lub posredniego nabycia lub objecia akcji domu maklerskiego w liczbie:

1) stanowiacej co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub kapitalu zakladowego lub

2) powodujacej osiagniecie lub przekroczenie 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogolnej liczby glosow lub kapitalu zakladowego

- przy czym posiadanie akcji domu maklerskiego przez podmioty pozostajace w tej samej grupie kapitalowej uwaza sie za ich posiadanie przez jeden podmiot.

2. Przez posrednie nabycie akcji domu maklerskiego rozumie sie nabycie lub objecie akcji lub udzialow podmiotu posiadajacego bezposrednio lub posrednio akcje domu maklerskiego, jezeli w wyniku nabycia lub objecia dojdzie do osiagniecia lub przekroczenia 50 % ogolnej liczby glosow lub 50 % kapitalu zakladowego tego podmiotu.

3. Komisji przysluguje prawo zgloszenia sprzeciwu wobec planowanego bezposredniego lub posredniego nabycia lub objecia akcji domu maklerskiego w liczbie nabycia w terminie 3 miesiecy od dnia dokonania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, ze podmiot zamierzajacy nabyc akcje domu maklerskiego moglby wywierac niekorzystny wplyw na zarzadzanie tym domem maklerskim. W przypadku niezgloszenia sprzeciwu Komisja moze wyznaczyc termin, w ciagu ktorego nabycie akcji domu maklerskiego moze zostac dokonane.

4. Wykonywanie prawa glosu z akcji nabytych pomimo sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 3, jest bezskuteczne.

5. W przypadku gdy podmiotem nabywajacym akcje domu maklerskiego jest zagraniczna firma inwestycyjna, bank zagraniczny albo zagraniczny zaklad ubezpieczen posiadajacy zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci wydane przez wlasciwy organ nadzoru innego panstwa czlonkowskiego. Komisja zasiega opinii organu nadzoru, ktory udzielil zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci przez te podmioty. Przedmiotem opinii jest sposob prowadzenia dzialalnosci przez podmiot, ktory zamierza nabyc akcje domu maklerskiego, w tym w szczegolnosci jego zgodnosc z przepisami prawa.

6. Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy podmiotem nabywajacym akcje domu maklerskiego jest podmiot dominujacy wobec podmiotu, o ktorym mowa w ust. 5, lub podmiot wywierajacy znaczny wplyw w rozumieniu art. 96 ust. 3 na podmiot, o ktorym mowa w ust. 5, a takze w przypadku jezeli w wyniku posredniego nabycia podmiot, ktorego akcje sa przedmiotem nabycia, stalby sie podmiotem zaleznym od nabywcy albo podmiotem, na ktory nabywca zacznie wywierac znaczny wplyw w rozumieniu art. 96 ust. 3.

7. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie liczby akcji, ktore nabywca zamierza nabyc, ich udzial w kapitale zakladowym oraz liczbe glosow, jaka nabywca osiagnie na walnym zgromadzeniu, oraz skladane pod rygorem odpowiedzialnosci karnej oswiadczenie o zrodle pochodzenia srodkow pienieznych przeznaczonych na zaplate za obejmowane lub nabywane akcje domu maklerskiego.

8. Niezgloszenie przez Komisje sprzeciwu w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, oznacza zgode na nabycie akcji domu maklerskiego, na warunkach wskazanych w zawiadomieniu.

9. Przepisy ust. 1-8 dotyczace akcji domu maklerskiego stosuje sie odpowiednio do udzialow domu maklerskiego w formie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.

Art. 107. 1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar zbycia akcji domu maklerskiego:

1) w liczbie stanowiacej co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub kapitalu zakladowego lub

2) przez podmiot posiadajacy akcje domu maklerskiego w liczbie uprawniajacej do wykonywania co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogolnej liczby glosow lub stanowiacej co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % kapitalu zakladowego, jezeli w wyniku tego zbycia podmiot ten bedzie posiadal akcje w liczbie uprawniajacej do wykonywania mniej niz 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogolnej liczby glosow lub stanowiacej mniej niz 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % kapitalu zakladowego

- przy czym posiadanie akcji domu maklerskiego przez podmioty pozostajace w tej samej grupie kapitalowej uwaza sie za ich posiadanie przez jeden podmiot. Zawiadomienie dokonywane jest przez zbywajacego nie pozniej niz na 2 tygodnie przed planowanym zbyciem akcji.

2. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie liczby akcji, ktore maja zostac zbyte, ich udzial w ogolnej liczbie glosow oraz w kapitale zakladowym oraz liczbe glosow, jaka zbywca osiagnie na walnym zgromadzeniu w wyniku zbycia.

3. Zawiadomienie Komisji o planowanym zbyciu akcji domu maklerskiego nie wylacza obowiazku dokonania zawiadomienia, o ktorym mowa w art. 106 ust. 1.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do akcji domu maklerskiego dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

5. Przepisy ust. 1-3 dotyczace akcji domu maklerskiego stosuje sie odpowiednio do udzialow domu maklerskiego w formie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.

Art. 108. 1. Jezeli wplyw wywierany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy domu maklerskiego posiadajacych akcje reprezentujace co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub co najmniej 10 % kapitalu zakladowego jest niekorzystny dla zarzadzania tym domem maklerskim, Komisja moze nakazac zaprzestanie wywierania takiego wplywu, wskazujac termin oraz warunki i zakres podjecia stosownych czynnosci, a w przypadku niezastosowania sie do tego nakazu - zakazac, na okres nie dluzszy niz 2 lata, wykonywania prawa glosu z akcji.

2. Jezeli po uplywie okresu obowiazywania zakazu, o ktorym mowa w ust. 1, przyczyny bedace podstawa decyzji zakazujacej wykonywania prawa glosu nie ustaly, Komisja moze nakazac akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, ktorzy podlegali temu zakazowi, w terminie okreslonym w decyzji, zbycie calosci lub czesci akcji.

3. Jezeli osoby, ktore nabyly posrednio akcje domu maklerskiego, wywieraja niekorzystny wplyw na zarzadzanie tym domem maklerskim, Komisja moze nakazac zaprzestanie wywierania niekorzystnego wplywu na zarzadzanie domem maklerskim, wskazujac termin oraz warunki i zakres podjecia stosownych czynnosci.

4. Przepisy ust. 1-3 dotyczace akcjonariuszy lub akcji domu maklerskiego stosuje sie odpowiednio do wspolnikow lub udzialow domu maklerskiego w formie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.

Art. 109. 1. Dom maklerski nie moze nabywac na wlasny rachunek akcji wyemitowanych przez podmioty, wobec ktorych jest podmiotem zaleznym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do nabywania akcji znajdujacych sie w obrocie zorganizowanym:

1) w celu wskazanym w art. 39 ust. 3 pkt 3 oraz

2) w celu dalszej odsprzedazy, w liczbie stanowiacej lacznie nie wiecej niz 5 % kapitalu zakladowego.

Art. 110. 1. Komisja zawiadamia Komisje Europejska o:

1) udzieleniu zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej osobie prawnej bedacej bezposrednio lub posrednio zalezna od podmiotu podlegajacego prawu panstwa niebedacego panstwem czlonkowskim, w terminie miesiaca od dnia udzielenia zezwolenia;

2) nabyciu pakietu akcji podmiotu prowadzacego dzialalnosc maklerska, jezeli nabywca byl podmiot podlegajacy prawu panstwa niebedacego panstwem czlonkowskim i w wyniku tej transakcji stal sie on podmiotem dominujacym wobec podmiotu, ktorego akcje byly przedmiotem transakcji.

2. Do zawiadomien, o ktorych mowa w ust. 1, Komisja dolacza opis struktury grupy kapitalowej, z tym ze w przypadku zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, opis powinien byc sporzadzony wedlug stanu uwzgledniajacego nabycie akcji podmiotu prowadzacego dzialalnosc maklerska.

3. Komisja zawiadamia Komisje Europejska o przeszkodach prawnych, regulacyjnych i organizacyjnych, jakie napotykaja domy maklerskie lub banki prowadzace dzialalnosc maklerska w zwiazku z prowadzeniem takiej dzialalnosci na terytorium panstw niebedacych panstwami czlonkowskimi.

Oddzial 3

Banki prowadzace dzialalnosc maklerska

Art. 111. 1. Bank z siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moze prowadzic dzialalnosc maklerska po uzyskaniu zezwolenia Komisji.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej przez bank powinien dodatkowo zawierac:

1) nazwe jednostki organizacyjnej banku, w ramach ktorej ma byc prowadzona dzialalnosc maklerska;

2) w przypadku banku bedacego spolka akcyjna - wskazanie akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub co najmniej 10 % kapitalu zakladowego;

3) informacje o podmiotach dominujacych wobec wnioskodawcy;

4) informacje o wysokosci funduszy wlasnych;

5) informacje o wysokosci kapitalu zalozycielskiego, o ktorym mowa w art. 112 ust. 1;

6) informacje okreslone w art. 82 ust. 1 pkt 1, 7, 9-11.

3. W przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej przez bank, przez regulamin, o ktorym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 5, rozumie sie regulamin inwestowania na wlasny rachunek w maklerskie instrumenty finansowe przez pracownikow jednostki organizacyjnej banku prowadzacej dzialalnosc maklerska oraz przez osoby kierujace lub nadzorujace dzialalnosc tej jednostki.

4. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, dodatkowo zalacza sie informacje o sposobach monitorowania i kontroli ryzyka stopy procentowej zwiazanego z caloscia prowadzonej dzialalnosci.

5. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest wydzielenie dzialalnosci maklerskiej w ramach banku, polegajace na:

1) prowadzeniu tej dzialalnosci w sposob pozwalajacy na jej organizacyjne wyodrebnienie od pozostalej dzialalnosci banku, z zastrzezeniem art. 113 (wydzielenie organizacyjne);

2) prowadzeniu odrebnych ksiag rachunkowych i sporzadzaniu odrebnych sprawozdan finansowych na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach (wydzielenie finansowe).

6. W sklad wladz jednostki organizacyjnej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, powinny wchodzic co najmniej dwie osoby posiadajace wyksztalcenie wyzsze, co najmniej trzyletni staz pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobra opinie w zwiazku ze sprawowanymi funkcjami.

7. Przepisow o wydzieleniu finansowym dzialalnosci maklerskiej w ramach banku nie stosuje sie do banku prowadzacego dzialalnosc maklerska wylacznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zlecen nabycia lub zbycia maklerskich instrumentow finansowych.

8. Bank prowadzacy dzialalnosc maklerska obowiazany jest posiadac centrale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Za centrale, o ktorej mowa w ust. 8, uwaza sie jednostke organizacyjna banku, w ktorej jest prowadzona dzialalnosc maklerska i w ktorej w sposob staly wykonuja dzialalnosc osoby kierujace dzialalnoscia maklerska.

10. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady wydzielenia organizacyjnego dzialalnosci maklerskiej banku, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia zachowania poufnosci danych w wydzielonej jednostce organizacyjnej banku przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpiecznego i sprawnego prowadzenia dzialalnosci maklerskiej.

Art. 112. 1. Za kapital zalozycielski banku prowadzacego dzialalnosc maklerska uwaza sie fundusz przeznaczony na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej, wydzielony z funduszy wlasnych banku w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, powiekszony o fundusze rezerwowe utworzone przez bank prowadzacy dzialalnosc maklerska, z wylaczeniem funduszu aktualizacji wyceny.

2. Zezwolenia Komisji, wydanego na wniosek banku prowadzacego dzialalnosc maklerska, wymaga:

1) splata przez bank zobowiazan z tytulu papierow wartosciowych o nieoznaczonym terminie wymagalnosci oraz innych instrumentow finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalnosci;

2) zaliczenie zobowiazan z tytulu papierow wartosciowych o nieoznaczonym terminie wymagalnosci oraz innych instrumentow finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalnosci do kapitalow domu maklerskiego;

3) stosowanie przez bank innego niz ustalony przez rynek regulowany modelu obliczania stosunku zmiany wartosci opcji do zmiany wartosci instrumentu bazowego bedacego przedmiotem tej opcji;

4) obliczanie wymogow kapitalowych na pokrycie poszczegolnych rodzajow ryzyka za pomoca stosowania wlasnych wewnetrznych modeli zarzadzania ryzykiem przez bank.

3. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresla, w drodze rozporzadzenia, wymogi, jakim powinny odpowiadac wnioski, o ktorych mowa w ust. 2, uwzgledniajac koniecznosc dokonywania na ich podstawie oceny skutkow, jakie moga spowodowac czynnosci objete wnioskami, w zakresie sytuacji finansowej banku prowadzacego dzialalnosc maklerska.

Art. 113. 1. Czynnosci zwiazane z zawieraniem umow o swiadczenie uslug przez bank w ramach prowadzonej dzialalnosci maklerskiej lub umozliwiajace realizacje tych umow, w szczegolnosci polegajace na doradzaniu klientowi lub potencjalnemu klientowi w zakresie prowadzonej przez dany bank dzialalnosci maklerskiej, przyjmowaniu i przekazywaniu zlecen, o ktorych mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, oraz odbieraniu innych oswiadczen woli dla banku w ramach prowadzonej dzialalnosci maklerskiej, moga byc wykonywane poza wyodrebniona jednostka banku, w ktorej prowadzona jest dzialalnosc maklerska.

2. Podstawa wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, poza jednostka banku, w ktorej prowadzona jest dzialalnosc maklerska, sa regulacje wewnetrzne banku okreslajace w szczegolnosci szczegolowy zakres tych czynnosci oraz sposob ich wykonywania. Nie pozniej niz w terminie miesiaca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, poza jednostka organizacyjna, w ktorej prowadzona jest dzialalnosc maklerska, bank jest obowiazany przedstawic Komisji regulacje wewnetrzne, z ktorych wynika przyjety sposob postepowania.

3. W przypadku gdy przyjety przez bank sposob postepowania moglby doprowadzic do naruszenia bezpieczenstwa obrotu lub interesow klientow banku. Komisja moze w terminie miesiaca od dnia dokonania zawiadomienia zglosic sprzeciw wobec jego wdrozenia.

4. W stosunku do jednostek banku wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, Komisji przysluguja przewidziane w ustawie o nadzorze uprawnienia kontrolne, w zakresie dotyczacym tych czynnosci oraz sporzadzanych w zwiazku z tymi czynnosciami dokumentow.

Art. 114. 1. W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszego oddzialu do banku prowadzacego dzialalnosc maklerska oraz wykonywania nadzoru nad takim bankiem stosuje sie odpowiednio przepisy oddzialu 2, z wylaczeniem art. 95, art. 96 i art. 106-109.

2. Przepis art. 100 ust. 1 stosuje sie wylacznie do sprawozdania finansowego jednostki organizacyjnej banku prowadzacej dzialalnosc maklerska. Przepis art. 100 ust. 3 stosuje sie do sprawozdania finansowego banku w czesci dotyczacej wylacznie dzialalnosci maklerskiej.

3. Zawiadomienie, o ktorym mowa w art. 104 ust. 2, sporzadzone przez bank prowadzacy dzialalnosc maklerska Komisja przekazuje za posrednictwem Komisji Nadzoru Bankowego wlasciwemu organowi nadzoru w innym panstwie czlonkowskim, na ktorego terytorium bank zamierza otworzyc oddzial lub prowadzic dzialalnosc maklerska bez otwierania oddzialu.

Oddzial 4

Podmioty zagraniczne prowadzace dzialalnosc maklerska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 115. 1. Zagraniczna osoba prawna prowadzaca dzialalnosc maklerska na terytorium panstwa nalezacego do OECD lub WTO z siedziba na terytorium tego panstwa moze prowadzic na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosc maklerska w formie oddzialu.

2. Za oddzial uwaza sie wyodrebniona w strukturach zagranicznej osoby prawnej, o ktorej mowa w ust. 1, jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora prowadzi dzialalnosc maklerska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za jeden oddzial uwaza sie wszystkie jednostki organizacyjne danej zagranicznej osoby prawnej, o ktorej mowa w ust. 1, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach ktorych jest prowadzona dzialalnosc maklerska.

3. Udzielenie przez Komisje zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej zagranicznej osobie prawnej, o ktorej mowa w ust. 1, nastepuje po zasiegnieciu pisemnej opinii organu nadzoru, ktory udzielil zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w panstwie siedziby tej zagranicznej osoby prawnej. Przedmiotem opinii jest sposob prowadzenia tej dzialalnosci, w szczegolnosci jej zgodnosc z przepisami prawa obowiazujacymi w tym panstwie.

4. Udzielenie zagranicznej osobie prawnej, o ktorej mowa w ust. 1, zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej nastepuje pod warunkiem:

1) istnienia rozwiazan zapewniajacych Komisji uzyskiwanie informacji niezbednych z punktu widzenia sprawowanego przez Komisje nadzoru nad prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnoscia maklerska, w tym w szczegolnosci istnienia porozumienia, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, z organem nadzoru, ktory udzielil tej osobie prawnej zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej w panstwie jej siedziby;

2) podlegania przez zagraniczna osobe prawna w panstwie jej siedziby wymogom kapitalowym rownowaznym do wymogow okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, oraz

3) w przypadku gdy dzialalnosc ma byc prowadzona w formie oddzialu - wydzielenia przez te osobe funduszu na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokosci nie mniejszej niz okreslona w przepisach dotyczacych kapitalu zalozycielskiego domu maklerskiego.

5. W sklad wladz oddzialu powinny wchodzic co najmniej dwie osoby posiadajace wyksztalcenie wyzsze, co najmniej trzyletni staz pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobra opinie w zwiazku ze sprawowanymi funkcjami.

6. Do wykonywania nadzoru nad zagraniczna osoba prawna, o ktorej mowa w ust. 1, prowadzaca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosc maklerska w formie oddzialu stosuje sie odpowiednio przepisy art. 100 ust. 1 i 3 w przypadku, gdy z odrebnych przepisow wynika obowiazek sporzadzania przez oddzial tej zagranicznej osoby prawnej sprawozdan finansowych.

Art. 116. 1. Zagraniczna firma inwestycyjna oraz zagraniczna osoba prawna, o ktorej mowa w art. 115 ust. 1, moze otworzyc przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Za przedstawicielstwo uwaza sie wyodrebniona w strukturach tej firmy lub osoby jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora prowadzi dzialalnosc wylacznie w zakresie reklamy i promocji zagranicznej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej osoby prawnej, o ktorej mowa w art. 115 ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. O otwarciu przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczna firma inwestycyjna lub zagraniczna osoba prawna, o ktorej mowa w art. 115 ust. 1, niezwlocznie informuje Komisje.

Art. 117. 1. Zagraniczna firma inwestycyjna moze bez zezwolenia, o ktorym mowa w art. 69 ust. 1, wykonywac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynnosci stanowiace zgodnie z art. 69 ust. 2-4 dzialalnosc maklerska, pod warunkiem ze dana czynnosc jest objeta zezwoleniem udzielonym tej firmie inwestycyjnej przez wlasciwy organ nadzoru w panstwie jej siedziby. Dzialalnosc maklerska moze byc prowadzona poprzez utworzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddzialu, w rozumieniu art. 115 ust. 2, lub bez koniecznosci otwierania oddzialu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do czynnosci wykonywanych na podstawie umowy z Narodowym Bankiem Polskim, Skarbem Panstwa lub organem panstwowym wykonujacym czynnosci zwiazane z polityka pieniezna panstwa, ksztaltowaniem kursu wymiany walut, polityka zarzadzania dlugiem publicznym oraz polityka zarzadzania wolnymi srodkami Skarbu Panstwa.

3. Warunkiem rozpoczecia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenia przez zagraniczna firme inwestycyjna dzialalnosci maklerskiej w zakresie okreslonym w ust. 1 jest poinformowanie Komisji przez wlasciwy organ nadzoru, ktory udzielil tej firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej, o zamiarze rozpoczecia dzialalnosci. Dzialalnosc maklerska bez otwierania oddzialu moze zostac podjeta po otrzymaniu przez Komisje informacji od zagranicznego organu nadzoru, a w przypadku oddzialu - z chwila wskazania przez Komisje warunkow prowadzenia tej dzialalnosci maklerskiej, lub z uplywem dwoch miesiecy od dnia otrzymania przez Komisje informacji od zagranicznego organu nadzoru.

4. Komisja, w terminie nie dluzszym niz 2 miesiace od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3, przygotuje sie do sprawowania nadzoru nad dzialalnoscia tej firmy oraz informuje ja o warunkach prowadzenia dzialalnosci maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przez warunki prowadzenia dzialalnosci maklerskiej, o ktorych mowa w ust. 4, rozumie sie w szczegolnosci:

1) w przypadku prowadzenia dzialalnosci w formie oddzialu - zasady okreslone w art. 83 i w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1;

2) w przypadku prowadzenia dzialalnosci bez otwierania oddzialu - zasady okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1.

6. Do tworzenia i dzialalnosci oddzialow zagranicznych firm inwestycyjnych nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, z wylaczeniem art. 14 tej ustawy.

Art. 118. Zagraniczna firma inwestycyjna prowadzaca dzialalnosc maklerska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w innym panstwie czlonkowskim nadzorowi wlasciwego organu, ktory udzielil jej zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej z zastrzezeniem, ze nadzor nad przestrzeganiem okreslonych w przepisach prawa polskiego zasad swiadczenia uslug maklerskich sprawuje Komisja.

Rozdzial 2

Szczegolne typy uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi

Oddzial 1

Banki powiernicze

Art. 119. 1. Za zezwoleniem Komisji bank z siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moze prowadzic rachunki papierow wartosciowych (dzialalnosc powiernicza).

2. Prowadzenie przez bank rachunkow papierow wartosciowych na terytorium innego panstwa czlonkowskiego wymaga zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze byc udzielone rowniez w przypadku, gdy bank otrzymal juz zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci maklerskiej. W takim przypadku prowadzenie rachunkow papierow wartosciowych odbywa sie poza jednostka organizacyjna banku prowadzaca dzialalnosc maklerska.

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane osobowe o czlonkach zarzadu i rady nadzorczej banku, jak rowniez innych osobach, ktore odpowiadaja za rozpoczecie dzialalnosci objetej wnioskiem lub beda nia kierowac, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

2) w przypadku banku bedacego spolka akcyjna - wskazanie akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 10 % ogolnej liczby glosow lub co najmniej 10 % kapitalu zakladowego;

3) informacje o podmiotach dominujacych i zaleznych wobec wnioskodawcy;

4) informacje o wysokosci funduszy wlasnych;

5) informacje o posiadanych urzadzeniach telekomunikacyjnych i warunkach lokalowych niezbednych do prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych;

6) informacje o planowanej organizacji prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych;

7) oswiadczenia osob, ktore beda kierowac dzialalnoscia objeta wnioskiem, o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winnego przestepstwa skarbowego, przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi, za przestepstwa okreslone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej, za przestepstwa okreslone w ustawie o gieldach towarowych lub za przestepstwa okreslone w niniejszej ustawie.

5. Do wniosku zalacza sie:

1) statut banku i wyciag z wlasciwego rejestru;

2) regulamin prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych;

3) regulamin ochrony przeplywu informacji poufnych;

4) ostatnie roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych i raportem z tego badania;

5) regulamin kontroli wewnetrznej.

6. Dzialalnoscia banku polegajaca na prowadzeniu rachunkow papierow wartosciowych powinny kierowac co najmniej dwie osoby posiadajace wyksztalcenie wyzsze, co najmniej trzyletni staz pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobra opinie w zwiazku ze sprawowanymi funkcjami.

7. Kapital zalozycielski banku powierniczego nie moze byc nizszy niz wskazany w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

8. Bank powierniczy obowiazany jest posiadac centrale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Za centrale banku powierniczego uwaza sie jednostke organizacyjna banku, w ktorej w sposob staly wykonuja dzialalnosc osoby kierujace dzialalnoscia banku polegajaca na prowadzeniu rachunkow papierow wartosciowych.

10. Do wykonywania czynnosci prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych bank powierniczy zobowiazany jest zatrudniac co najmniej jednego maklera papierow wartosciowych.

Art. 120. Zezwolenie, o ktorym mowa w art. 119 ust. 1, zawiera firme (nazwe) i siedzibe banku oraz termin rozpoczecia dzialalnosci objetej zezwoleniem, nie dluzszy niz 12 miesiecy od dnia, w ktorym decyzja o udzieleniu zezwolenia stala sie ostateczna.

Art. 121. 1. Klient banku powierniczego moze w umowie, ktorej przedmiotem jest prowadzenie rachunku papierow wartosciowych, zastrzec, ze rozliczenie na rachunku klienta transakcji zawartej na podstawie zlecenia klienta nastapi po dostarczeniu bankowi przez klienta potwierdzenia tej transakcji.

2. Papiery wartosciowe nabyte w wyniku transakcji, o ktorej mowa w ust. 1, zostaja zapisane na rachunku papierow wartosciowych:

1) firmy inwestycyjnej - w przypadku gdy zlecenie, o ktorym mowa w ust. 1, skladane jest bezposrednio w firmie inwestycyjnej, albo

2) zagranicznej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej osoby prawnej, o ktorej mowa w art. 115 ust. 1, nieprowadzacej dzialalnosci maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy osoba ta posredniczy w przekazywaniu zlecenia klienta do podmiotow wymienionych w pkt 1

- prowadzonym w celu ewidencjonowania papierow wartosciowych nabywanych lub zbywanych na rzecz klientow, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Przeniesienie papierow wartosciowych bedacych przedmiotem transakcji, o ktorej mowa w ust. 1, z rachunku podmiotu, o ktorym mowa w ust. 2, na rachunek papierow wartosciowych klienta nastepuje po dostarczeniu bankowi przez klienta i ten podmiot zgodnych potwierdzen tej transakcji, w terminie wskazanym w potwierdzeniu zlozonym przez klienta.

4. Papiery wartosciowe zbyte w wyniku transakcji, o ktorej mowa w ust. 1, pozostaja zapisane na rachunku papierow wartosciowych klienta do chwili wskazanej w dostarczonym przez niego potwierdzeniu transakcji.

5. W przypadku niedostarczenia zgodnych potwierdzen transakcji, o ktorej mowa w ust. 1, do dnia, w ktorym powinno nastapic jej rozliczenie w depozycie papierow wartosciowych, podmiot, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, odpowiada wobec podmiotu, ktory na rachunek klienta zawarl transakcje na rynku regulowanym, za zaplate ceny oraz dostarczenie papierow wartosciowych do rozliczenia. W przypadku gdy klient przekazuje zlecenie bezposrednio podmiotowi, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, podmiot ten odpowiada za rozliczenie zawartej transakcji.

6. Przepisy ust. 1-5 nie maja zastosowania w przypadku, gdy przed rozliczeniem transakcji, o ktorej mowa w ust. 1, w depozycie papierow wartosciowych nastapilo wygasniecie lub ustanie stosunku prawnego bedacego podstawa swiadczenia uslug przez podmiot, o ktorym mowa w ust. 2, na rzecz klienta lub utrata przez ten podmiot uprawnien do prowadzenia dzialalnosci maklerskiej.

7. Przenoszenie papierow wartosciowych w wyniku transakcji, o ktorej mowa w ust. 1, oraz pozytkow z tych papierow wartosciowych pomiedzy rachunkami papierow wartosciowych klienta banku powierniczego i podmiotu okreslonego w ust. 2 oraz pomiedzy rachunkami podmiotow, o ktorych mowa w ust. 2, uwaza sie za dokonywane na rynku regulowanym.

8. Nabycie papierow wartosciowych w wyniku transakcji, o ktorej mowa w ust. 1, przez podmiot, o ktorym mowa w ust. 2, powoduje powstanie po stronie tego podmiotu obowiazkow okreslonych w przepisach rozdzialu 4 ustawy o ofercie publicznej wylacznie w przypadku, gdy papiery te pozostaja zapisane na jego rachunku papierow wartosciowych, o ktorym mowa w ust. 2, w dniu nastepujacym po dniu rozliczenia tej transakcji w depozycie papierow wartosciowych.

9. Przepisy ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do niebedacych papierami wartosciowymi maklerskich instrumentow finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Art. 122. 1. Na zadanie Komisji lub jej upowaznionego przedstawiciela, osoby uprawnione do reprezentowania banku powierniczego lub wchodzace w sklad jego statutowych organow albo zatrudnione w banku powierniczym sa obowiazane do niezwlocznego sporzadzenia i przekazania, na koszt tego banku powierniczego, kopii dokumentow i innych nosnikow informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjasnien dotyczacych prowadzonej dzialalnosci powierniczej, w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisje nad zgodnoscia prowadzonej dzialalnosci z zasadami prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych.

2. Na zadanie Komisji lub jej upowaznionego przedstawiciela bank powierniczy jest obowiazany rowniez do niezwlocznego przekazywania informacji dotyczacych rejestrowanych na prowadzonych przez ten bank rachunkach bankowych srodkow pienieznych stanowiacych zabezpieczenia okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 oraz srodkow pienieznych stanowiacych depozyt zabezpieczajacy w przypadku dokonywania transakcji maklerskimi instrumentami finansowymi, jezeli z konstrukcji tego instrumentu wynika obowiazek posiadania depozytu zabezpieczajacego.

3. W stosunku do oddzialu banku powierniczego znajdujacego sie na terytorium innego panstwa czlonkowskiego, Komisji przysluguja w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzona dzialalnoscia powiernicza uprawnienia okreslone w ust. 1. Wykonanie uprawnien nastepuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu wlasciwego organu nadzoru w panstwie, na ktorego terytorium znajduje sie oddzial banku powierniczego.

Art. 123. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym oddziale do banku powierniczego oraz do wykonywania nadzoru nad takim bankiem stosuje sie odpowiednio przepisy art. 85, 86, 89, 90, 92 i 99.

2. Zawiadomienie, o ktorym mowa w art. 99 ust. 2, pochodzace od banku powierniczego Komisja, za posrednictwem Komisji Nadzoru Bankowego, przekazuje wlasciwemu organowi nadzoru w innym panstwie czlonkowskim, na ktorego terytorium bank zamierza prowadzic rachunki papierow wartosciowych.

Oddzial 2

Kluby inwestorow

Art. 124. 1. Osoby fizyczne posiadajace pelna zdolnosc do czynnosci prawnych moga, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zrzeszac sie w klubach inwestora. W jednym klubie inwestora moze byc zrzeszonych nie mniej niz 3 i nie wiecej niz 20 osob.

2. W umowie, o ktorej mowa w ust. 1, czlonkowie klubu inwestora zobowiazuja sie do:

1) wspolnego dzialania w celu zdobywania wiedzy o zasadach inwestowania w obrocie zorganizowanym, w szczegolnosci poprzez wspolne inwestowanie w zdematerializowane papiery wartosciowe lub inne maklerskie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) nieuczestniczenia w innych klubach inwestora;

3) niezaciagania w zwiazku z dzialalnoscia klubu inwestora zobowiazan o lacznej wartosci przewyzszajacej wartosc aktywow zgromadzonych na prowadzonych dla klubu inwestora rachunkach papierow wartosciowych i rachunkach pienieznych sluzacych do ich obslugi.

3. Kazdemu czlonkowi klubu inwestora przysluguje prawo wniesienia w ciagu roku kalendarzowego na rachunki pieniezne sluzace do obslugi prowadzonych dla tego klubu rachunkow papierow wartosciowych srodkow pienieznych w lacznej wysokosci nie wyzszej niz 20.000 zl.

4. Klub inwestora ani jego czlonkowie nie sa przedsiebiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej.

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 do umowy, o ktorej mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy art. 860-864, art. 865 § 1 i art. 866-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Rozdzial 3

Maklerzy papierow wartosciowych i doradcy inwestycyjni

Art. 125. 1. Przez wykonywanie zawodu maklera papierow wartosciowych, zwanego dalej "maklerem", lub doradcy inwestycyjnego, zwanego dalej "doradca", rozumie sie wykonywanie funkcji w organach zarzadzajacych lub nadzorczych firmy inwestycyjnej badz wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania:

1) czynnosci stanowiacych dzialalnosc maklerska,

2) zwiazanych z rynkiem finansowym czynnosci niestanowiacych dzialalnosci maklerskiej,

3) innych czynnosci zwiazanych z obsluga klientow lub dostepem do rachunkow prowadzonych dla klientow

- w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z firma inwestycyjna.

2. Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie sie rowniez:

1) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynnosci prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych;

2) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, ktory jest obowiazany do zatrudniania maklerow lub doradcow na podstawie odrebnych przepisow prawa przy wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynnosci okreslonych w tych przepisach;

3) wykonywanie przez maklera lub doradce czynnosci, o ktorych mowa w art. 79 ust. 2;

4) wykonywanie przez maklera lub doradce czynnosci, o ktorych mowa w art. 71, w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek albo na podstawie umowy o prace, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze z podmiotem wykonujacym te czynnosci w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

Art. 126. 1. Makler i doradca, wykonujac zawod, sa obowiazani dzialac zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu oraz miec na wzgledzie sluszne interesy zleceniodawcow.

2. Tytuly zawodowe "makler papierow wartosciowych" i "doradca inwestycyjny" podlegaja ochronie prawnej.

3. Prawo wykonywania zawodu maklera lub doradcy przysluguje osobom, ktore sa wpisane odpowiednio na liste maklerow lub na liste doradcow, o ile prawo to nie zostalo zawieszone zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1.

Art. 127. 1. Na liste maklerow lub na liste doradcow moze byc wpisana osoba fizyczna:

1) ktora posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych;

2) ktora korzysta z pelni praw publicznych;

3) ktora nie byla uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestepstwa skarbowego, przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi, za przestepstwa okreslone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej, za przestepstwa okreslone w ustawie z dnia 26 pazdziernika 2000 r. o gieldach towarowych lub za przestepstwa okreslone w niniejszej ustawie;

4) ktora zlozyla, z zastrzezeniem art. 129 ust. 2 i 3, egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisja egzaminacyjna dla maklerow albo przed komisja egzaminacyjna dla doradcow.

2. W przypadku osoby nieposiadajacej polskiego obywatelstwa do stwierdzenia pelni praw publicznych wlasciwe sa przepisy prawa panstwa, ktorego obywatelstwo posiada dana osoba.

Art. 128. 1. Egzaminy na maklera, doradce oraz agenta firmy inwestycyjnej sa sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatow z nastepujacych dziedzin:

1) prawo cywilne;

2) prawo gospodarcze;

3) prawo podatkowe i dewizowe;

4) prawo papierow wartosciowych, instrumenty finansowe oraz obrot takimi instrumentami;

5) dzialalnosc maklerska oraz dzialalnosc powiernicza;

6) system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi;

7) rynek finansowy;

8) tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych;

9) komercjalizacja i prywatyzacja przedsiebiorstw;

10) zasady rachunkowosci;

11) rynek towarow gieldowych;

12) matematyka finansowa;

13) analiza finansowa;

14) strategie inwestycyjne;

15) etyka zawodowa.

2. Egzamin dla doradcow jest dodatkowo sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatow z nastepujacych dziedzin: ekonomia, statystyka, finanse publiczne, finanse przedsiebiorstw oraz zarzadzanie portfelami, w sklad ktorych wchodzi jeden lub wieksza liczba maklerskich instrumentow finansowych.

3. Sprawdzian umiejetnosci, o ktorym mowa w art. 129 ust. 3, jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatow z nastepujacych dziedzin:

1) prawo cywilne;

2) prawo gospodarcze;

3) prawo podatkowe i dewizowe;

4) prawo papierow wartosciowych, instrumenty finansowe oraz obrot takimi instrumentami;

5) dzialalnosc maklerska oraz dzialalnosc powiernicza;

6) system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi;

7) rynek finansowy;

8) tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych;

9) komercjalizacja i prywatyzacja przedsiebiorstw;

10) zasady rachunkowosci;

11) rynek towarow gieldowych;

12) etyka zawodowa.

4. Ustalony przez komisje egzaminacyjna zakres tematyczny egzaminu lub sprawdzianu umiejetnosci, o ktorym mowa w art. 129 ust. 3, w terminie co najmniej 90 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu lub sprawdzianu podawany jest wraz z tym terminem do wiadomosci publicznej przez publikacje w Dzienniku Urzedowym Komisji Papierow Wartosciowych i Gield oraz przez zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej Komisji.

5. Egzamin na maklera przeprowadza komisja egzaminacyjna dla maklerow, egzamin na doradce przeprowadza komisja egzaminacyjna dla doradcow, natomiast egzamin na agenta firmy inwestycyjnej przeprowadza komisja egzaminacyjna dla agentow. Sprawdzian umiejetnosci, o ktorym mowa w art. 129 ust. 3, przeprowadza komisja egzaminacyjna dla doradcow.

6. Komisja egzaminacyjna sklada sie z 6 czlonkow powolywanych i odwolywanych przez Przewodniczacego Komisji. Przewodniczacy Komisji powoluje przewodniczacego komisji egzaminacyjnej sposrod jej czlonkow oraz, na wniosek przewodniczacego komisji egzaminacyjnej, zastepce przewodniczacego komisji egzaminacyjnej i sekretarza komisji egzaminacyjnej.

7. Obsluge administracyjno-biurowa komisji egzaminacyjnych zapewnia urzad Komisji.

8. Przewodniczacy komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami oraz wyznacza terminy egzaminow. Przewodniczacy komisji egzaminacyjnej dla doradcow ustala terminy sprawdzianow umiejetnosci, o ktorych mowa w art. 129 ust. 3.

9. Czlonkom komisji egzaminacyjnych przysluguje wynagrodzenie za udzial w pracach komisji.

10. Za egzaminy oraz za sprawdzian umiejetnosci, o ktorym mowa w art. 129 ust. 3, pobiera sie oplaty, ktore stanowia dochod budzetu panstwa.

11. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) wysokosc oplat, o ktorych mowa w ust. 10, majac na uwadze koszty przeprowadzania egzaminow lub sprawdzianu umiejetnosci, o ktorym mowa w art. 129 ust. 3, oraz wydatki zwiazane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych;

2) regulamin przeprowadzania egzaminow na maklera, doradce oraz agenta firmy inwestycyjnej oraz regulamin przeprowadzania sprawdzianu umiejetnosci, o ktorym mowa w art. 129 ust. 3, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia rownego traktowania osob skladajacych egzamin lub przystepujacych do sprawdzianu umiejetnosci, o ktorym mowa w art. 129 ust. 3, poufnosci skladanego egzaminu lub sprawdzianu umiejetnosci oraz ich sprawnej organizacji, oraz

3) sposob ustalania i wysokosc wynagrodzen czlonkow komisji egzaminacyjnych za udzial w posiedzeniach tych komisji, przeprowadzanie egzaminow lub sprawdzianu umiejetnosci, o ktorym mowa w art. 129 ust. 3, oraz przygotowywanie projektow pytan i zadan na egzaminy lub sprawdzian umiejetnosci, uwzgledniajac zakres obowiazkow poszczegolnych czlonkow.

Art. 129. 1. Wpisu na liste maklerow albo na liste doradcow dokonuje Komisja na wniosek zainteresowanego, zlozony w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, daty uznania przez Komisje uprawnien do wykonywania zawodu albo dnia zdania z wynikiem pozytywnym sprawdzianu umiejetnosci.

2. Wpis na liste maklerow lub doradcow bez koniecznosci skladania egzaminu moga uzyskac osoby, ktorych kwalifikacje zostaly uznane na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodow regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).

3. Wpis na liste doradcow bez koniecznosci skladania egzaminu moga rowniez uzyskac osoby nieposiadajace uprawnien, o ktorych mowa w ust. 2, o ile posiadaja okreslony w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, nadany przez zagraniczna instytucje, tytul, do uzyskania ktorego nalezy wykazac sie wiedza w zakresie zblizonym do zakresu tematycznego obowiazujacego na egzaminie dla doradcow, oraz o ile ich kwalifikacje stwierdzone w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu umiejetnosci gwarantuja, ze beda one wykonywac zawod na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposob nalezyty.

4. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresla, w drodze rozporzadzenia, wykaz nadawanych przez okreslone zagraniczne instytucje tytulow uprawniajacych do ubiegania sie, zgodnie z ust. 3, o wpis na liste doradcow bez koniecznosci skladania egzaminu, uwzgledniajac wylacznie tytuly nadawane przez zagraniczne instytucje uznajace w prowadzonych przez nie postepowaniach kwalifikacyjnych wynik egzaminu przed komisja egzaminacyjna dla doradcow.

5. Osoba wpisana na liste maklerow lub na liste doradcow jest obowiazana do niezwlocznego pisemnego informowania Komisji o:

1) podjeciu wykonywania zawodu, ze wskazaniem daty jego podjecia, podstawowego zakresu czynnosci i miejsca wykonywania zawodu;

2) kazdorazowej zmianie danych objetych wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 1, oraz danych, o ktorych mowa w pkt 1.

6. Listy maklerow i doradcow, skreslenie z listy oraz zawieszenie uprawnien do wykonywania zawodu maklera lub doradcy podlegaja ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Komisji Papierow Wartosciowych i Gield.

7. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresla, w drodze rozporzadzenia, wzor wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, zawierajacy odniesienie do danych, o ktorych mowa w art. 127 ust. 1, a w przypadku danych dotyczacych karalnosci oraz wyniku egzaminu, sprawdzianu umiejetnosci lub uznania uprawnien do wykonywania zawodu powinien zawierac wymog dolaczenia odpowiednich dokumentow lub ich kopii. Dane wymagane we wniosku powinny zapewniac Komisji mozliwosc weryfikacji wypelniania przez wnioskodawce wymogow wskazanych w art. 127 ust. 1.

Art. 130. 1. Komisja moze skreslic maklera lub doradce z listy albo zawiesic jego uprawnienia do wykonywania zawodu na okres od 3 miesiecy do 2 lat na skutek naruszenia w zwiazku z wykonywaniem zawodu przepisow prawa lub regulaminow i innych przepisow wewnetrznych, do ktorych przestrzegania makler lub doradca jest zobowiazany w zwiazku z wykonywaniem zawodu.

2. Komisja wydaje decyzje o skresleniu z listy albo o zawieszeniu uprawnien do wykonywania zawodu po przeprowadzeniu rozprawy.

3. W razie koniecznosci zabezpieczenia interesu publicznego Komisja moze, od chwili wszczecia postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, zawiesic uprawnienia maklera lub doradcy do czasu wydania decyzji w sprawie, jednak na okres nie dluzszy niz 6 miesiecy. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie.

4. W przypadku wydania decyzji o zawieszeniu uprawnien maklera lub doradcy do wykonywania zawodu, okres zawieszenia uprawnien, o ktorym mowa w ust. 3, wlicza sie do okresu zawieszenia uprawnien, o ktorym mowa w ust. 1.

5. Z zastrzezeniem ust. 6, osoba skreslona z listy maklerow lub listy doradcow z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 lub w art. 131 pkt 3, nie moze byc ponownie wpisana na liste maklerow ani na liste doradcow przed uplywem 10 lat od dnia wydania decyzji. W przypadku gdy skreslenie nastapilo z przyczyny, o ktorej mowa w art. 131 pkt 3, ponowne wpisanie nie moze takze nastapic wczesniej, niz nastapi zatarcie skazania za przestepstwo, ktorego popelnienie stanowilo podstawe wydania decyzji o skresleniu z listy maklerow lub z listy doradcow.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wydajac decyzje o skresleniu z listy maklerow lub doradcow. Komisja moze skrocic termin, o ktorym mowa w ust. 5.

Art. 131. Skreslenie z listy maklerow lub doradcow nastepuje:

1) na wniosek osoby wpisanej na liste;

2) w razie calkowitego albo czesciowego ubezwlasnowolnienia;

3) na skutek uznania prawomocnym orzeczeniem za winnego przestepstwa skarbowego, przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi, za przestepstwa okreslone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej, za przestepstwa okreslone w ustawie z dnia 26 pazdziernika 2000 r. o gieldach towarowych lub za przestepstwa okreslone w niniejszej ustawie;

4) na skutek smierci osoby wpisanej na liste;

5) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 130 ust. 1.


7) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485 i Nr 180, poz. 1494.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.