Tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych nowela z 30 czerwca 2005 r.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

I. Przy sporzadzaniu wersji ujednoliconej posluzylismy sie Dziennikiem Ustaw: II. Nowela zaczyna obowiazywac zasadniczo 1 wrzesnia 2005 r., ale z licznymi wyjatkami.
Od 1 stycznia 2006 r. zacznie obowiazywac nowy dzial IIa ordynacji "Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych" i wiele innych nowych przepisow ordynacji odnoszacych sie do tych porozumien.
Od 16 sierpnia 2006 r. zaczna obowiazywac nowe przepisy ordynacji dotyczace skladania zeznan i innych deklaracji podatkowych oraz komunikowania sie z urzedem skarbowym za pomoca Internetu.
Od 1 stycznia 2007 r. zaczna dzialac przepisy zobowiazujace banki oraz spoldzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe do przekazywania informacji o zalozonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej nie, jak dotychczas, naczelnikowi urzedu skarbowego wlasciwego ze wzgledu na siedzibe banku, ale ministrowi finansow.
Z dniem ogloszenia noweli, czyli 2 sierpnia 2005 r., wejda w zycie nowe postanowienia ordynacji: dotyczace doreczania pism pochodzacych od obcej wladzy podatkowej i wystepowania do tej wladzy z wnioskiem o doreczenie pisma polskiego organu podatkowego (nowe art. 154a i art. 154c); upowazniajace ministra finansow do zawierania z obcymi wladzami porozumien dotyczacych wszczynania i zakresu prowadzonych kontroli (art. 291a); dopuszczajace uczestnictwo w kontrolach przedstawicieli obcej wladzy (pkt 6 1 art. 294); dotyczace wymiany z obcymi wladzami podatkowymi informacji zawartych w aktach podatkowych i innych informacji (art. 305a i 305c w nowym brzmieniu).

III. Nowela zmienia takze nastepujace ustawy:

 • z 17 listopada 1996 r. -Kodeks postepowania cywilnego,
 • z 28 lipca 1993 r. o podatku od spadkow i darowizn (Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 ze zm.).
 • z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 ze zm.),
 • z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.),
 • z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
 • z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. z 200 r. nr 54, poz. 654 ze zm.),
 • z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (Dz. U. z 2002 r. nr 49, poz. 447 ze zm.),
 • z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.),
 • z 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.),
 • z 10 wrzesnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930 ze zm.),
 • z 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 441, poz. 399),
 • z 9 wrzesnia 2000 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532 ze zm.),
 • z 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 ze zm.),
 • z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
 • z 1 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.),
 • z 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 ze zm.)

  IV. Poslugujac sie przepisami ordynacji zmienionymi lub dodanymi przez nowele, nalezy uwzglednic nastepujace przepisy przejsciowe zamieszczone w noweli:
  1. Do zabezpieczenia zobowiazan podatkowych powstalych przed dniem wejscia w zycie noweli stosuje sie przepisy art. 33 1, art. 33b pkt 2 i art. 33c o zabezpieczeniach w brzmieniu obowiazujacym przed dniem wejscia tej noweli w zycie.
  2. Do zaleglosci zwiazanych z deklaracjami, ktore zostaly zlozone przed dniem wejscia noweli w zycie, nie stosuje sie art. 54 1 pkt 7a ordynacji w brzmieniu nadanym przez te nowele.
  3. Do przedawnienia zobowiazan podatkowych powstalych przed wejsciem wzycie noweli stosowany bedzie art. 70 4 ordynacji w brzmieniu nadanym przez te nowele.
  4. Do korygowania deklaracji i zalacznikow do deklaracji zlozonych przed dniem wejscia w zycie noweli stosuje sie art. 274 ordynacji podatkowej w brzmieniu nadanym przez te nowele.
  5. Do decyzji ostatecznych wydanych przed dniem wejscia w zycie noweli stosuje sie art. 240 1 pkt 9 - 11 ordynacji w brzmieniu nadanym przez te nowele.
  6. Nadplaty powstale w wyniku uchylenia decyzji ostatecznych w trybie art. 240 1 pkt 9 ordynacji podatkowej w brzmieniu nadanym przez nowele, w zwiazku z art. 28 ust. 3 konwencji miedzy Rzeczapospolita Polska a Krolestwem Danii w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majatku, sporzadzonej w Warszawie 6 stycznia 2001 r. (Dz. U. nr 43, poz. 368), podlegaja oprocentowaniu od dnia zaplaty nienaleznego podatku.
  7. W sprawach wszczetych i niezakonczonych przez organy podatkowe pierwszej instancji oraz organy kontroli skarbowej przed dniem wejscia w zycie noweli stosuje sie przepisy ordynacji w brzmieniu nadanym przez nowele. Jednakze wnioski o udzielenie ulg w splacie zobowiazan podatkowych zlozone przed dniem wejscia w zycie nowelizacji podlegaja rozpatrzeniu na podstawie przepisow ordynacji w brzmieniu obowiazujacym przed dniem wejscia w zycie noweli.
  8. Do dnia okreslenia szczegolowych warunkow udzielania ulg w splacie zobowiazan podatkowych, w przypadkach wymienionych w art. 67b 1 pkt 3 lit. e - l ordynacji (tj. na wniosek podatnika prowadzacego dzialalnosc gospodarcza) w brzmieniu nadanym przez nowele, odpowiednio dla danego przeznaczenia, nie stosuje sie art. 67a ordynacji, a wnioski o udzielenie ulg w splacie zobowiazan podatkowych rozpatrywane beda odpowiednio na podstawie art. 48 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67 ordynacji w brzmieniu obowiazujacym do jej wejscia w zycie.
  9. Do 1 maja 2007 r. wobec podatnikow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w sektorze transportu nie bedzie stosowany art. 67a ordynacji podatkowej w brzmieniu nadanym przez nowele, a wnioski o udzielenie ulg w splacie zobowiazan podatkowych beda rozpatrywane odpowiednio na podstawie art. 48 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67 ordynacji w brzmieniu obowiazujacym do wejscia noweli w zycie.

  V. Zmiany zostaly zaznaczone pogrubiona czcionka.

  VI. Zmiany w Ordynacji podatkowej omowione zostaly w tekscie "Konstytycja podatkowa po ostatnich zmianach i korektach" oraz w Vademecum Rzeczpospolitej z 6 czerwca 2005 r.: "Konstytucja podatkowa ze zmianami".

  SPIS TRESCI

 • DZIAL I

  PRZEPISY OGOLNE

  Art. 1. Ustawa normuje:

  1) zobowiazania podatkowe;

  2) informacje podatkowe;

  3) postepowanie podatkowe, kontrole podatkowa i czynnosci sprawdzajace;

  4) tajemnice skarbowa.

  Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje sie do:

  1) podatkow, oplat oraz niepodatkowych naleznosci budzetu panstwa oraz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, do ktorych ustalania lub okreslania uprawnione sa organy podatkowe;

  2) (uchylony);

  3) oplaty skarbowej oraz oplat, o ktorych mowa w przepisach o podatkach i oplatach lokalnych;

  4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niz wymienione w pkt 1, nalezacych do wlasciwosci organow podatkowych.

  2. Jezeli odrebne przepisy nie stanowia inaczej, przepisy dzialu III stosuje sie rowniez do oplat oraz niepodatkowych naleznosci budzetu panstwa, do ktorych ustalenia lub okreslenia uprawnione sa inne niz wymienione w 1 pkt 1 organy.

  3. Organom, o ktorych mowa w 2, przysluguja uprawnienia organow podatkowych.

  4. Przepisow ustawy nie stosuje sie do swiadczen pienieznych wynikajacych ze stosunkow cywilnoprawnych oraz do oplat za uslugi, do ktorych stosuje sie przepisy o cenach.

  Art. 3. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

  1) ustawach podatkowych - rozumie sie przez to ustawy dotyczace podatkow, oplat oraz niepodatkowych naleznosci budzetowych okreslajace podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiazku podatkowego, podstawe opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujace prawa i obowiazki organow podatkowych, podatnikow, platnikow i inkasentow, a takze ich nastepcow prawnych oraz osob trzecich;

  2) przepisach prawa podatkowego - rozumie sie przez to przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktow wykonawczych;

  3) podatkach - rozumie sie przez to rowniez:

  a) zaliczki na podatki,

  b) raty podatkow, jezeli przepisy prawa podatkowego przewiduja platnosc podatku w ratach,

  c) oplaty oraz niepodatkowe naleznosci budzetowe;

  4) ksiegach podatkowych - rozumie sie przez to ksiegi rachunkowe, podatkowa ksiege przychodow i rozchodow, ewidencje oraz rejestry, do ktorych prowadzenia, do celow podatkowych, na podstawie odrebnych przepisow, obowiazani sa podatnicy, platnicy lub inkasenci;

  5) deklaracjach - rozumie sie przez to rowniez zeznania, wykazy oraz informacje, do ktorych skladania obowiazani sa, na podstawie przepisow prawa podatkowego, podatnicy, platnicy i inkasenci;

  6) ulgach podatkowych - rozumie sie przez to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obnizki albo zmniejszenia, ktorych zastosowanie powoduje obnizenie podstawy opodatkowania lub wysokosci podatku, z wyjatkiem obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug, oraz innych odliczen stanowiacych element konstrukcji tego podatku;

  7) zwrocie podatku - rozumie sie przez to zwrot roznicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug, a takze inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego;

  8) niepodatkowych naleznosciach budzetowych - rozumie sie przez to niebedace podatkami i oplatami naleznosci stanowiace dochod budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, wynikajace ze stosunkow publicznoprawnych,

  9) dzialalnosci gospodarczej - rozumie sie przez to kazda dzialalnosc zarobkowa w rozumieniu przepisow o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a takze kazda inna dzialalnosc zarobkowa wykonywana we wlasnym imieniu i na wlasny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczaja tej dzialalnosci do dzialalnosci gospodarczej lub osoby wykonujacej taka dzialalnosc - do przedsiebiorcow.

  10) cenie transakcyjnej - rozumie sie przez to cene przedmiotu transakcji zawieranej pomiedzy podmiotami powiazanymi w rozumieniu przepisow prawa podatkowego dotyczacych podatku dochodowego od osob fizycznych, podatku dochodowego od osob prawnych oraz podatku od towarow i uslug;

  11) podmiocie krajowym - rozumie sie przez to podmiot krajowy w rozumieniu przepisow prawa podatkowego, dotyczacych podatku dochodowego od osob fizycznych i podatku dochodowego od osob prawnych;

  12) podmiocie zagranicznym -rozumie sie przez to podmiot zagraniczny w rozumieniu przepisow prawa podatkowego, dotyczacych podatku dochodowego od osob fizycznych i podatku dochodowego od osob prawnych.

  Art. 3a. 1. Jezeli odrebne przepisy nie stanowia inaczej, deklaracje moga byc skladane za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej.

  2. Deklaracje za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej skladaja:

  1) podmioty pozostajace we wlasciwosci naczelnikow urzedow skarbowych do spraw obslugi niektorych kategorii podatnikow,

  2) organy administracji publicznej,

  3) sady, komornicy sadowi oraz notariusze.

  3. Organ podatkowy lub jednostka informatyczna obslugi administracji podatkowej poswiadcza, w formie elektronicznej, zlozenie deklaracji za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej.

  Art. 3b. 1. Deklaracja skladana za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej powinna zawierac:

  1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji okreslonym w odrebnych przepisach,

  2) podpis elektroniczny.

  2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji okresli, w drodze rozporzadzenia:

  1) elektroniczny format deklaracji i podan,

  2) sposob przesylania deklaracji i podan za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej,

  3) rodzaje podpisu elektronicznego, ktorymi powinny byc opatrzone poszczegolne typy deklaracji lub podania.

  3. Wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w 2, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych powinien uwzglednic:

  1) potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa, wiarygodnosci i niezaprzeczalnosci danych zawartych w deklaracjach i podaniach oraz potrzebe ich ochrony przed nieuprawnionym dostepem,

  2) limity wysokosci zobowiazania podatkowego, kwoty nadplaty lub zwrotu podatku wynikajacych z deklaracji i rodzaj podatku, ktorego dotyczy deklaracja, a takze wymagania dla poszczegolnych rodzajow podpisu okreslone w przepisach o podpisie elektronicznym, w szczegolnosci dotyczace weryfikacji podpisu i znakowania czasem.

  Art. 3c. Skladanie deklaracji za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej wojtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroscie, marszalkowi wojewodztwa reguluja odrebne przepisy.

  Art. 4. Obowiazkiem podatkowym jest wynikajaca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinnosc przymusowego swiadczenia pienieznego w zwiazku z zaistnieniem zdarzenia okreslonego w tych ustawach.

  Art. 5. Zobowiazaniem podatkowym jest wynikajace z obowiazku podatkowego zobowiazanie podatnika do zaplacenia na rzecz Skarbu Panstwa, wojewodztwa, powiatu albo gminy podatku w wysokosci, w terminie oraz w miejscu okreslonych w przepisach prawa podatkowego.

  Art. 6. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodplatne, przymusowe oraz bezzwrotne swiadczenie pieniezne na rzecz Skarbu Panstwa, wojewodztwa, powiatu lub gminy, wynikajace z ustawy podatkowej.

  Art. 7. 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej, podlegajaca na mocy ustaw podatkowych obowiazkowi podatkowemu.

  2. Ustawy podatkowe moga ustanawiac podatnikami inne podmioty niz wymienione w 1.

  Art. 8. Platnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej, obowiazana na podstawie przepisow prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wplacenia go we wlasciwym terminie organowi podatkowemu.

  Art. 9. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej, obowiazana do pobrania od podatnika podatku i wplacenia go we wlasciwym terminie organowi podatkowemu.

  Art. 10. 1. Wprowadzenie zryczaltowanej formy opodatkowania nie pozbawia podatnika mozliwosci dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogolnych.

  2. Przepisu 1 nie stosuje sie, jezeli ustawy podatkowe nie przewiduja mozliwosci wyboru przez podatnika formy opodatkowania.

  Art. 11. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba ze ustawa podatkowa stanowi inaczej.

  Art. 12. 1. Jezeli poczatkiem terminu okreslonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzglednia sie dnia, w ktorym zdarzenie nastapilo. Uplyw ostatniego z wyznaczonej liczby dni uwaza sie za koniec terminu.

  2. Terminy okreslone w tygodniach koncza sie z uplywem tego dnia w ostatnim tygodniu, ktory odpowiada poczatkowemu dniowi terminu.

  3. Terminy okreslone w miesiacach koncza sie z uplywem tego dnia w ostatnim miesiacu, ktory odpowiada poczatkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiacu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesiaca.

  4. Terminy okreslone w latach koncza sie z uplywem tego dnia w ostatnim roku, ktory odpowiada poczatkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie bylo - w dniu, ktory poprzedzalby bezposrednio ten dzien.

  5. Jezeli ostatni dzien terminu przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu uwaza sie nastepny dzien po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  6. Termin uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego uplywem pismo zostalo:

  1) wyslane za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej, za poswiadczeniem przedlozenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obslugi administracji podatkowej,

  2) nadane w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego albo zlozone w polskim urzedzie konsularnym;

  3) zlozone przez zolnierza lub czlonka zalogi statku morskiego w dowodztwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;

  4) zlozone przez osobe pozbawiona wolnosci w administracji zakladu karnego;

  5) zlozone przez osobe aresztowana w administracji aresztu sledczego.

  DZIAL II

  ORGANY PODATKOWE I ICH WLASCIWOSC

  Rozdzial 1

  Organy podatkowe

  Art. 13. 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej wlasciwosci, jest:

  1) naczelnik urzedu skarbowego, naczelnik urzedu celnego, wojt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszalek wojewodztwa - jako organ pierwszej instancji;

  2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:

  a) organ odwolawczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego,

  b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrebnych przepisow,

  c) organ odwolawczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;

  3) samorzadowe kolegium odwolawcze - jako organ odwolawczy od decyzji wojta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszalka wojewodztwa.

  2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych jest organem podatkowym - jako:

  1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia niewaznosci decyzji, wznowienia postepowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygasniecia - z urzedu;

  2) organ odwolawczy od decyzji wydanych w sprawach, o ktorych mowa w pkt 1.

  3) organ wlasciwy w sprawach porozumien dotyczacych ustalenia cen transakcyjnych;

  4) organ wlasciwy w sprawach interpretacji postanowien umow o unikaniu podwojnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umow miedzynarodowych dotyczacych problematyki podatkowej;

  5) organ wlasciwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spoldzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe o zalozonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

  3. Organami podatkowymi wyzszego stopnia sa organy odwolawcze.

  Art. 14. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych:

  1) sprawuje ogolny nadzor w sprawach podatkowych;

  2) dazy do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonujac w szczegolnosci jego interpretacji, przy uwzglednieniu orzecznictwa sadow oraz Trybunalu Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci.

  2. Interpretacjami, o ktorych mowa w1 pkt 2, sa wszelkie wyjasnienia tresci obowiazujacego prawa podatkowego, kierowane do organow podatkowych i organow kontroli skarbowej, dotyczace problemow prawa podatkowego. Interpretacje, w tym takze ich zmiany, sa oglaszane w Dzienniku Urzedowym Ministra Finansow.

  3. Zastosowanie sie przez podatnika, platnika lub inkasenta, a takze nastepce prawnego lub osobe trzecia odpowiedzialna za zaleglosci podatkowe do interpretacji, o ktorej mowa w 1 pkt 2, nie moze im szkodzic. W zakresie wynikajacym z zastosowania sie do interpretacji podatnikowi, platnikowi lub inkasentowi albo nastepcy prawnemu lub osobie trzeciej odpowiedzialnej za zaleglosci podatkowe podatnika nie okresla sie albo nie ustala zobowiazania podatkowego za okres do dnia jej uchylenia albo zmiany, a takze:

  1) nie ustala dodatkowego zobowiazania w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug;

  2) nie wszczyna sie postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postepowanie wszczete w tych sprawach umarza sie;

  3) nie stosuje sie innych sankcji wynikajacych z przepisow prawa podatkowego i przepisow karnych skarbowych.

  4. uchylony

  Art. 14a. 1. Stosownie do swojej wlasciwosci naczelnik urzedu skarbowego, naczelnik urzedu celnego lub wojt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszalek wojewodztwa na pisemny wniosek podatnika, platnika lub inkasenta maja obowiazek udzielic pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w ktorych nie toczy sie postepowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postepowanie przed sadem administracyjnym.

  2. Wniosek, o ktorym mowa w 1, sklada sie do wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego, naczelnika urzedu celnego lub wojta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszalka wojewodztwa. Skladajac wniosek, podatnik, platnik lub inkasent jest obowiazany do wyczerpujacego przedstawienia stanu faktycznego oraz wlasnego stanowiska w sprawie.

  3. Interpretacja, o ktorej mowa w 1, zawiera ocene prawna stanowiska pytajacego z przytoczeniem przepisow prawa.

  4. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o ktorej mowa w 1, nastepuje w drodze postanowienia, na ktore przysluguje zazalenie.

  5. Do zalatwienia wniosku, o ktorym mowa w 1, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 169 1 i 2 oraz art. 170 1, z tym ze w razie gdy wniosek nie zostal uzupelniony w wyznaczonym terminie, nie maja zastosowania przepisy art. 14b 3.

  Art. 14b. 1. Interpretacja, o ktorej mowa w art. 14a 1, nie jest wiazaca dla podatnika, platnika lub inkasenta. Jezeli jednak podatnik, platnik lub inkasent zastosowali sie do tej interpretacji, organ nie moze wydac decyzji okreslajacej lub ustalajacej ich zobowiazanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o ktorym mowa w art. 14a 4, jezeli taka decyzja bylaby niezgodna z interpretacja zawarta w tym postanowieniu.

  2. Interpretacja, o ktorej mowa w art. 14a 1, jest wiazaca dla organow podatkowych i organow kontroli skarbowej wlasciwych dla wnioskodawcy i moze zostac zmieniona albo uchylona wylacznie w drodze decyzji, w trybie okreslonym w 5.

  3. W przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w art. 14a 1, uznaje sie, ze organ ten jest zwiazany stanowiskiem podatnika, platnika lub inkasenta zawartym we wniosku. Przepis 5 stosuje sie odpowiednio.

  4. W przypadkach uzasadnionych zlozonoscia sprawy termin, o ktorym mowa w 3, moze zostac przedluzony do 4 miesiecy. O przedluzeniu terminu organ jest obowiazany zawiadomic wnoszacego wniosek.

  5. Organ odwolawczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o ktorym mowa w art. 14a 4:

  1) jezeli uzna, ze zazalenie wniesione przez podatnika, platnika lub inkasenta zasluguje na uwzglednienie, lub

  2) z urzedu, jezeli postanowienie razaco narusza prawo, orzecznictwo Trybunalu Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci, w tym takze jezeli niezgodnosc z prawem jest wynikiem zmiany przepisow.

  Zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek poczawszy od rozliczenia podatku za miesiac nastepujacy po miesiacu, w ktorym decyzja zostala doreczona podatnikowi, platnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatkow rozliczanych za rok podatkowy - poczawszy od rozliczenia podatku za rok nastepujacy po roku, w ktorym decyzja zostala doreczona podatnikowi, platnikowi lub inkasentowi.

  6. Wykonanie decyzji, o ktorej mowa w 5, podlega wstrzymaniu do dnia uplywu terminu do wniesienia skargi do sadu administracyjnego, a jezeli na decyzje zostanie zlozona skarga do sadu administracyjnego - do czasu zakonczenia postepowania przed sadem administracyjnym. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia podatnika, platnika lub inkasenta prawa do wykonywania takiej decyzji.

  7. Ostateczne postanowienia oraz decyzje dotyczace interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach zamieszczane sa na stronie internetowej wlasciwej odpowiednio izby skarbowej lub izby celnej, bez podania danych identyfikujacych podatnika, platnika lub inkasenta. Wojt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszalek wojewodztwa interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach przesylaja niezwlocznie do wlasciwego dyrektora izby skarbowej, celem ich zamieszczenia na stronie internetowej izby skarbowej.

  Art. 14c. Zastosowanie sie podatnika, platnika lub inkasenta do interpretacji, o ktorej mowa w art. 14a 1, nie moze mu szkodzic. W zakresie wynikajacym z zastosowania sie do interpretacji podatnikowi, platnikowi lub inkasentowi nie okresla sie albo nie ustala zobowiazania podatkowego za okres do wywarcia skutku, o ktorym mowa w art. 14b 5 zdanie drugie, a takze:

  1) nie ustala dodatkowego zobowiazania w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug;

  2) nie wszczyna sie postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postepowanie wszczete w tych sprawach umarza sie;

  3) nie stosuje sie innych sankcji wynikajacych z przepisow prawa podatkowego i przepisow karnych skarbowych.

  Art. 14d. Przepisy art. 14a-14c stosuje sie odpowiednio do nastepcy prawnego podatnika, a takze do osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaleglosci podatkowe.

  Art. 14e. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych wydaje pisemne interpretacje w indywidualnych sprawach, w ktorych nie toczy sie i nie toczylo postepowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postepowanie przed sadem administracyjnym, wylacznie w zakresie postanowien umow o unikaniu podwojnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umow miedzynarodowych dotyczacych problematyki podatkowej.

  2. Przepisy art. 14a - 14d stosuje sie odpowiednio, z tym ze termin, o ktorym mowa w art. 14b 3, wynosi 6 miesiecy od dnia otrzymania wniosku.

  Rozdzial 2

  Wlasciwosc organow podatkowych

  Art. 15. 1. Organy podatkowe przestrzegaja z urzedu swojej wlasciwosci rzeczowej i miejscowej.

  2. Wlasciwosc rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzglednieniem rowniez zakresu zadan i terytorialnego zasiegu dzialania organow podatkowych, okreslonych na podstawie odrebnych przepisow, w szczegolnosci przepisow o wprowadzeniu programow pilotazowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzedach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703).

  Art. 16. Wlasciwosc rzeczowa organow podatkowych ustala sie wedlug przepisow okreslajacych zakres ich dzialania.

  Art. 17. 1. Jezeli ustawy podatkowe nie stanowia inaczej, wlasciwosc miejscowa organow podatkowych ustala sie wedlug miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, platnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 2.

  2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wlasciwosc miejscowa organow podatkowych w sprawach niektorych zobowiazan podatkowych lub poszczegolnych kategorii podatnikow, platnikow lub inkasentow w sposob odmienny niz okreslony w 1, uwzgledniajac w szczegolnosci posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby za granica, miejsce uzyskiwania dochodow oraz miejsce polozenia przedmiotu opodatkowania.

  Art. 17a. Organem podatkowym wlasciwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy wlasciwy dla podatnika, platnika lub inkasenta.

  Art. 18. 1. Jezeli w trakcie roku podatkowego lub okreslonego w odrebnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastapi zdarzenie powodujace zmiane wlasciwosci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym wlasciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, ktory byl wlasciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

  2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, przypadki, w ktorych, w razie zmiany wlasciwosci miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, wlasciwym organem podatkowym jest organ inny niz wymieniony w 1, uwzgledniajac w szczegolnosci zmiane miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika.

  Art. 18a. Jezeli po zakonczeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastapi zdarzenie powodujace zmiane wlasciwosci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym wlasciwym miejscowo w sprawach dotyczacych poprzednich lat podatkowych lub innych okresow rozliczeniowych jest organ wlasciwy po zaistnieniu tych zdarzen, z zastrzezeniem art. 18b.

  Art. 18b. Organy podatkowe wlasciwe w dniu wszczecia postepowania podatkowego lub kontroli podatkowej pozostaja wlasciwe w sprawie, ktorej to postepowanie lub kontrola dotyczy, chociazby w trakcie postepowania lub kontroli nastapilo zdarzenie powodujace zmiane wlasciwosci.

  Art. 19. 1. Spory o wlasciwosc rozstrzyga:

  1) miedzy naczelnikami urzedow skarbowych dzialajacych na obszarze wlasciwosci miejscowej tego samego dyrektora izby skarbowej - dyrektor tej izby skarbowej;

  2) miedzy naczelnikami urzedow skarbowych dzialajacych na obszarze wlasciwosci miejscowych roznych dyrektorow izb skarbowych - minister wlasciwy do spraw finansow publicznych;

  3) miedzy naczelnikami urzedow celnych dzialajacych na obszarze wlasciwosci miejscowej tego samego dyrektora izby celnej - dyrektor tej izby celnej;

  4) miedzy naczelnikami urzedow celnych dzialajacych na obszarze wlasciwosci miejscowej roznych dyrektorow izb celnych - minister wlasciwy do spraw finansow publicznych;

  5) miedzy wojtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starosta albo marszalkiem wojewodztwa a naczelnikiem urzedu skarbowego lub naczelnikiem urzedu celnego - sad administracyjny;

  6) miedzy wojtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami - wspolne dla nich samorzadowe kolegium odwolawcze, a w razie braku takiego kolegium - sad administracyjny;

  7) miedzy marszalkami wojewodztw - sad administracyjny;

  8) w pozostalych przypadkach - minister wlasciwy do spraw finansow publicznych.

  2. Spor o wlasciwosc rozstrzyga sie, w drodze postanowienia, na wniosek organu bedacego strona sporu.

  3. W przypadkach, o ktorych mowa w 1 pkt 2 i 4, wniosek o rozstrzygniecie sporu wnosi odpowiednio naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celnego za posrednictwem odpowiednio wlasciwego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

  Art. 20. Do czasu rozstrzygniecia sporu o wlasciwosc organ podatkowy, na ktorego obszarze nastapilo wszczecie postepowania, podejmuje tylko te czynnosci, ktore sa niezbedne ze wzgledu na interes publiczny lub wazny interes strony.

  DZIAL IIA

  POROZUMIENIA W SPRAWACH USTALENIA CEN TRANSAKCYJNYCH

  Art. 20a. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, zwany w niniejszym dziale "organem wlasciwym w sprawie porozumienia", na wniosek podmiotu krajowego, uznaje prawidlowosc wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy:

  1) powiazanymi ze soba podmiotami krajowymi lub

  2) podmiotem krajowym powiazanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym lub

  3) podmiotem krajowym powiazanym z podmiotem zagranicznym a innymi podmiotami krajowymi powiazanymi z tym samym podmiotem zagranicznym - dalej zwane "porozumieniem jednostronnym".

  Art. 20b. 1. Organ wlasciwy w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, po uzyskaniu zgody wladzy podatkowej wlasciwej dla podmiotu zagranicznego powiazanego z wnioskodawca, uznaje prawidlowosc wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotem krajowym powiazanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym (porozumienie dwustronne).

  2. W przypadku gdy porozumienie dotyczy podmiotow zagranicznych z wiecej niz jednego panstwa, jego zawarcie wymaga zgody wladz podatkowych panstw wlasciwych dla podmiotow zagranicznych, z ktorymi ma byc dokonywana transakcja (porozumienie wielostronne).

  Art. 20c. Porozumienie moze dotyczyc transakcji, ktore maja zostac dokonane po zlozeniu wniosku o zawarcie porozumienia, jak i transakcji, ktorych realizacje rozpoczeto przed dniem zlozenia wniosku.

  Art. 20d. 1. W przypadku gdy wladza podatkowa wlasciwa dla podmiotu zagranicznego nie wyraza zgody na zawarcie porozumienia lub istnieje uzasadnione prawdopodobienstwo niewyrazenia takiej zgody w terminie 6 miesiecy od dnia wystapienia o nia, organ wlasciwy w sprawie porozumienia zawiadamia o tym wnioskodawce.

  2. W przypadku, o ktorym mowa w 1, wnioskodawca moze w terminie 30 dni od dnia doreczenia zawiadomienia:

  1) wycofac wniosek o zawarcie porozumienia - za zwrotem polowy wniesionej oplaty;

  2) zmienic wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego na wniosek o zawarcie porozumienia jednostronnego - za zwrotem jednej czwartej wniesionej oplaty;

  3) zmienic wniosek o zawarcie porozumienia wielostronnego na wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego, jezeli wladza podatkowa tylko jednego panstwa wyraza zgode na zawarcie porozumienia - za zwrotem jednej czwartej wniesionej oplaty;

  4) zaakceptowac zawarcie porozumienia dwustronnego lub wielostronnego bez uwzglednienia tych podmiotow zagranicznych powiazanych, ktorych dotycza przeszkody wymienione w 1 - bez zmiany wysokosci oplaty.

  Art. 20e. Przed zlozeniem wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych podmiot krajowy zainteresowany zawarciem porozumienia moze zwrocic sie do organu wlasciwego w sprawie porozumienia o wyjasnienie wszelkich watpliwosci dotyczacych zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie, a w szczegolnosci celowosci zawierania porozumienia, zakresu niezbednych informacji, trybu i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia oraz przewidywanych warunkow i czasu jego obowiazywania.

  Art. 20f. Wnioskujacy o zawarcie porozumienia obowiazany jest do przedstawienia:

  1) propozycji stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a w szczegolnosci wskazania jednej z metod, o ktorych mowa w przepisach o podatku dochodowym od osob prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od osob fizycznych;

  2) opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do transakcji, ktora ma byc przedmiotem porozumienia, a w szczegolnosci do wskazania:

  a) zasad kalkulacji ceny transakcyjnej,

  b) prognoz finansowych, na ktorych opiera sie kalkulacja ceny transakcyjnej,

  c) analizy danych porownawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej;

  3) okolicznosci mogacych miec wplyw na prawidlowe ustalenie ceny transakcyjnej, a w szczegolnosci:

  a) rodzaju, przedmiotu i wartosci transakcji, ktora ma byc przedmiotem porozumienia krajowego, b) opisu przebiegu transakcji, w tym analizy aktywow, funkcji i ryzyk stron transakcji oraz opisu strategii gospodarczej stron transakcji i innych okolicznosci, jezeli ta strategia lub okolicznosci maja wplyw na cene przedmiotu transakcji,

  c) danych dotyczacych sytuacji gospodarczej w branzy, w ktorej prowadzi dzialalnosc wnioskodawca, w tym danych dotyczacych operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiazane, ktore wykorzystano do sporzadzenia kalkulacji ceny transakcyjnej,

  d) struktury organizacyjnej i kapitalowej wnioskodawcy oraz podmiotow z nim powiazanych, ktore sa strona transakcji oraz opisu stosowanych przez podmioty powiazane zasad rachunkowosci finansowej;

  4) dokumentow majacych istotny wplyw na wysokosc ceny transakcyjnej, a w szczegolnosci tekstow umow, porozumien i innych dokumentow wskazujacych na zamiary stron transakcji;

  5) propozycji okresu obowiazywania porozumienia;

  6) wykazu podmiotow powiazanych, z ktorymi ma byc dokonywana transakcja, wraz z ich zgoda na przedlozenie organowi wlasciwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentow dotyczacych transakcji i zlozenia niezbednych wyjasnien.

  Art. 20g. 1. W razie istnienia watpliwosci dotyczacych wybranej przez wnioskujacego metody ustalania ceny transakcyjnej i zasad jej stosowania lub watpliwosci do tresci dokumentow zalaczonych do wniosku, organ wlasciwy w sprawie porozumienia zwraca sie o wyjasnienie tych watpliwosci lub przedlozenie dokumentow uzupelniajacych.

  2. W celu wyjasnienia watpliwosci, o ktorych mowa w 1, organ wlasciwy w sprawie porozumienia moze organizowac spotkanie uzgodnieniowe.

  3. Ze spotkania uzgodnieniowego sporzadza sie protokol. Przebieg spotkania uzgodnieniowego moze byc ponadto utrwalony za pomoca aparatury rejestrujacej obraz i dzwiek lub na informatycznych nosnikach danych.

  Art. 20h. 1. Do czasu wydania decyzji wnioskodawca moze zmienic propozycje wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, z zastrzezeniem 2.

  2. Jezeli w toku postepowania organ wlasciwy w sprawie porozumienia stwierdzi istnienie przeszkod, ktore nie pozwalaja na zaakceptowanie wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej przedstawionej we wniosku, zawiadamia o tych przeszkodach wnioskodawce oraz proponuje inna metode ustalania ceny transakcyjnej. Zawiadomienie powinno zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doreczenia zawiadomienia moze zmienic wniosek lub zlozyc dodatkowe wyjasnienia i dokumenty.

  Art. 20i. 1. W sprawach o uznanie prawidlowosci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi wydaje sie decyzje, zwana dalej "decyzja w sprawie porozumienia".

  2. Decyzje w sprawie porozumienia dorecza sie podmiotom powiazanym (krajowym i zagranicznym), z ktorymi maja byc dokonywane transakcje, a w przypadku porozumien dwustronnych lub wielostronnych - rowniez wladzom podatkowym wlasciwym dla podmiotow zagranicznych oraz naczelnikowi urzedu skarbowego i dyrektorowi urzedu kontroli skarbowej wlasciwym dla wnioskodawcy oraz wlasciwym dla podmiotow krajowych powiazanych z wnioskodawca.

  3. Decyzja w sprawie porozumienia zawiera w szczegolnosci:

  1) oznaczenie podmiotow objetych porozumieniem;

  2) wskazanie wartosci transakcji objetych porozumieniem;

  3) wskazanie rodzaju, przedmiotu transakcji objetych porozumieniem oraz okresu, ktorego ono dotyczy;

  4) wskazanie metody ustalania ceny transakcyjnej, algorytmu kalkulacji ceny oraz innych regul stosowania metody;

  5) okreslenie istotnych warunkow bedacych podstawa stosowania metody, o ktorej mowa w pkt 4, z uwzglednieniem podzialu ryzyka, pelnionych funkcji przez podmioty oraz marzy realizowanej przez podmioty, o ktorych mowa w pkt 1;

  6) termin obowiazywania decyzji.

  4. Termin obowiazywania decyzji w sprawie porozumienia nie moze byc dluzszy niz 3 lata.

  5. Termin obowiazywania decyzji w sprawie porozumienia moze byc przedluzony na wniosek podmiotu powiazanego, zlozony nie pozniej niz na 6 miesiecy przed uplywem tego terminu, jezeli kryteria uznanej w tej decyzji metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi nie ulegly zmianie. Przedluzony termin obowiazywania decyzji nie moze byc dluzszy niz kolejne 3 lata.

  6. Przedluzenie terminu obowiazywania decyzji w sprawie porozumienia nastepuje w drodze decyzji.

  Art. 20j. 1. Postepowanie w sprawie porozumienia jednostronnego powinno byc zakonczone bez zbednej zwloki, jednak nie pozniej niz w ciagu 6 miesiecy od dnia jego wszczecia.

  2. Postepowanie w sprawie porozumienia dwustronnego powinno byc zakonczone bez zbednej zwloki, jednak nie pozniej niz w ciagu roku od dnia jego wszczecia.

  3. Postepowanie w sprawie porozumienia wielostronnego powinno byc zakonczone bez zbednej zwloki, jednak nie pozniej niz w ciagu 18 miesiecy od dnia jego wszczecia.

  Art. 20k. 1. W przypadku zmiany stosunkow gospodarczych powodujacej razaca nieadekwatnosc wyboru i stosowania uznanej za prawidlowa metody ustalania ceny transakcyjnej, decyzja w sprawie porozumienia moze byc zmieniona lub uchylona przez organ wlasciwy w sprawie porozumienia przed uplywem ustalonego terminu jej obowiazywania. Zmiana lub uchylenie decyzji nastepuje na wniosek strony lub z urzedu.

  2. Postepowanie wszczete na wniosek strony:

  1) w sprawie zmiany decyzji powinno byc zakonczone bez zbednej zwloki, jednak nie pozniej niz w ciagu 2 miesiecy od dnia jego wszczecia;

  2) w sprawie uchylenia decyzji powinno byc zakonczone bez zbednej zwloki, jednak nie pozniej niz w ciagu miesiaca od dnia jego wszczecia.

  Art. 20l. 1. W przypadku niespelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 20i 3 pkt 3 - 5, okreslonych w decyzji w sprawie porozumienia, organ wlasciwy w sprawie porozumienia stwierdza z urzedu jej wygasniecie.

  2. Decyzja stwierdzajaca wygasniecie, o ktorej mowa w 1, wywoluje skutki prawne od dnia doreczenia decyzji, ktorej wygasniecie stwierdza.

  Art. 20m. 1. Wniosek o uznanie prawidlowosci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi oraz wniosek, o ktorym mowa w art. 20i 5, podlega oplacie wplacanej na rachunek organu wlasciwego w sprawie porozumienia, w terminie 7 dni od dnia zlozenia wniosku.

  2. Wysokosc oplaty od wniosku w sprawie porozumienia wynosi 1 procent wartosci transakcji bedacej przedmiotem porozumienia, przy czym dla porozumienia:

  1) jednostronnego: a) dotyczacego wylacznie podmiotow krajowych - wynosi nie mniej niz 5000 zl i nie wiecej niz 50 000 zl,

  b) dotyczacego podmiotu zagranicznego - wynosi nie mniej niz 20 000 zl i nie wiecej niz 100 000 zl;

  2) dwustronnego lub wielostronnego - wynosi nie mniej niz 50 000 zl i nie wiecej niz 200 000 zl.

  3. Wysokosc oplaty od wniosku o przedluzenie terminu obowiazywania decyzji w sprawie porozumienia wynosi polowe wysokosci oplaty naleznej od wniosku o zawarcie porozumienia.

  Art. 20n. 1. Jezeli w toku postepowania w sprawie zawarcia porozumienia organ wlasciwy w sprawie porozumienia stwierdzi, iz wartosc transakcji, ktora moze byc przedmiotem porozumienia zostala we wniosku podana w zanizonej wysokosci, organ ten ustala wysokosc oplaty uzupelniajacej, obliczonej zgodnie z art. 20m 2.

  2. Na postanowienie w sprawie oplaty uzupelniajacej sluzy zazalenie.

  Art. 20o. Oplaty, o ktorych mowa w art. 20m i art. 20n, stanowia dochod budzetu panstwa.

  Art. 20p. Koszty postepowania, o ktorych mowa w art. 265 1 pkt 1 i 3, obciazaja podmiot skladajacy wniosek o uznanie prawidlowosci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi.

  Art. 20q. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje sie odpowiednio przepisy dzialu IV.

  DZIAL III

  ZOBOWIAZANIA PODATKOWE

  Rozdzial 1

  Powstawanie zobowiazania podatkowego

  Art. 21. 1. Zobowiazanie podatkowe powstaje z dniem:

  1) zaistnienia zdarzenia, z ktorym ustawa podatkowa wiaze powstanie takiego zobowiazania;

  2) doreczenia decyzji organu podatkowego, ustalajacej wysokosc tego zobowiazania.

  2. Jezeli przepisy prawa podatkowego nakladaja na podatnika obowiazek zlozenia deklaracji, a zobowiazanie podatkowe powstaje w sposob okreslony w 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zaplaty, z zastrzezeniem 3.

  3. Jezeli w postepowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, ze podatnik, mimo ciazacego na nim obowiazku, nie zaplacil w calosci lub w czesci podatku, nie zlozyl deklaracji albo ze wysokosc zobowiazania podatkowego jest inna niz wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzje, w ktorej okresla wysokosc zobowiazania podatkowego.

  3a. Jezeli w postepowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, ze kwota zwrotu podatku lub kwota nadwyzki podatku naliczonego nad naleznym w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug jest inna niz wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzje, w ktorej okresla prawidlowa wysokosc zwrotu podatku lub nadwyzki podatku naliczonego nad naleznym.

  4. Przepisy 3 i art. 53a stosuje sie odpowiednio, gdy podatnik obowiazany jest do zaplaty podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku bez zlozenia deklaracji, a obowiazku tego nie wykonal w calosci lub w czesci.

  5. Jezeli przepisy prawa podatkowego nakladaja na podatnika obowiazek zlozenia deklaracji, wysokosc zobowiazania podatkowego, o ktorym mowa w 1 pkt 2, ustala sie zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba ze przepisy szczegolne przewiduja inny sposob ustalenia wysokosci zobowiazania podatkowego albo w toku postepowania podatkowego stwierdzono, ze dane zawarte w deklaracji, mogace miec wplyw na wysokosc zobowiazania podatkowego, sa niezgodne ze stanem faktycznym.

  Art. 21a. Podatnik, ktory zamierza skorzystac z ulgi podatkowej, ktorej warunkiem, okreslonym w odrebnych przepisach, jest brak zaleglosci podatkowych, moze zlozyc wniosek do wlasciwego organu podatkowego o przeprowadzenie postepowania podatkowego. Do wydania decyzji okreslajacej wysokosc zobowiazania podatkowego przepis art. 21 3 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 21b. Jezeli w postepowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, ze:

  1) wysokosc dochodu jest inna niz wykazana w deklaracji, a osiagniety dochod nie powoduje powstania zobowiazania podatkowego,

  2) w deklaracji zostala wykazana strata, a osiagnieto dochod w wysokosci niepowodujacej powstania zobowiazania podatkowego

  -organ podatkowy wydaje decyzje, w ktorej okresla wysokosc tego dochodu.

  Art. 22. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze, w drodze rozporzadzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub waznym interesem podatnikow:

  1) zaniechac w calosci lub w czesci poboru podatkow, okreslajac rodzaj podatku, okres, w ktorym nastepuje zaniechanie, i grupy podatnikow, ktorych dotyczy zaniechanie;

  2) zwolnic niektore grupy platnikow z obowiazku pobierania podatkow lub zaliczek na podatki oraz okreslic termin wplacenia podatku i wynikajace z tego zwolnienia obowiazki informacyjne podatnikow, chyba ze podatnik jest obowiazany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.

  1a. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w 1 pkt 1, dotyczace zaniechania poboru podatku od podatnikow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza, ktorzy w wyniku zaniechania poboru podatku stana sie beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisow o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej, stanowiace pomoc publiczna, zawiera program pomocowy, okreslajacy przeznaczenie i warunki dopuszczalnosci pomocy publicznej.

  2. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, moze zwolnic platnika z obowiazku pobrania podatku, jezeli:

  1) pobranie podatku zagraza waznym interesom podatnika, a w szczegolnosci jego egzystencji, lub

  2) podatnik uprawdopodobni, ze pobrany podatek bylby niewspolmiernie wysoki w stosunku do podatku naleznego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.

  2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, moze ograniczyc pobor zaliczek na podatek, jezeli podatnik uprawdopodobni, ze zaliczki obliczone wedlug zasad okreslonych w ustawach podatkowych bylyby niewspolmiernie wysokie w stosunku do podatku naleznego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

  3. (uchylony).

  4. (uchylony).

  5. W przypadku wydania decyzji na podstawie 2 organ podatkowy okresla termin wplacenia przez podatnika podatku lub zaliczki na podatek, chyba ze podatnik jest obowiazany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.

  6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wlasciwosc rzeczowa organow podatkowych w sprawach wymienionych w 2 i 2a.

  Art. 23. 1. Organ podatkowy okresla podstawe opodatkowania w drodze oszacowania, jezeli:

  1) brak jest ksiag podatkowych lub innych danych niezbednych do jej okreslenia lub

  2) dane wynikajace z ksiag podatkowych nie pozwalaja na okreslenie podstawy opodatkowania lub

  3) podatnik naruszyl warunki uprawniajace do korzystania ze zryczaltowanej formy opodatkowania.

  2. Organ podatkowy odstapi od okreslenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jezeli dane wynikajace z ksiag podatkowych, uzupelnione dowodami uzyskanymi w toku postepowania, pozwalaja na okreslenie podstawy opodatkowania.

  3. Podstawe opodatkowania okresla sie w drodze oszacowania, stosujac nastepujace metody:

  1) porownawcza wewnetrzna - polegajaca na porownaniu wysokosci obrotow w tym samym przedsiebiorstwie za poprzednie okresy, w ktorych znana jest wysokosc obrotu;

  2) porownawcza zewnetrzna - polegajaca na porownaniu wysokosci obrotow w innych przedsiebiorstwach prowadzacych dzialalnosc o podobnym zakresie i w podobnych warunkach;

  3) remanentowa - polegajaca na porownaniu wartosci majatku przedsiebiorstwa na poczatku i na koncu okresu, z uwzglednieniem wskaznika szybkosci obrotu;

  4) produkcyjna - polegajaca na ustaleniu zdolnosci produkcyjnej przedsiebiorstwa;

  5) kosztowa - polegajaca na ustaleniu wysokosci obrotu na podstawie wysokosci kosztow poniesionych przez przedsiebiorstwo, z uwzglednieniem wskaznika udzialow tych kosztow w obrocie;

  6) udzialu dochodu w obrocie - polegajaca na ustaleniu wysokosci dochodow ze sprzedazy okreslonych towarow i wykonywania okreslonych uslug, z uwzglednieniem wysokosci udzialu tej sprzedazy (wykonanych uslug) w calym obrocie.

  4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie mozna zastosowac metod, o ktorych mowa w 3, organ podatkowy moze w inny sposob oszacowac podstawe opodatkowania.

  5. Okreslenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno zmierzac do okreslenia jej w wysokosci zblizonej do rzeczywistej podstawy opodatkowania. Organ podatkowy, okreslajac podstawe opodatkowania w drodze oszacowania, uzasadnia wybor metody oszacowania.

  Art. 23a. Jezeli podstawa opodatkowania zostala okreslona w drodze oszacowania, a podatnik jest zobowiazany do wplaty zaliczek na podatek, organ podatkowy okresla wysokosc zaliczek, za okres, za ktory podstawa opodatkowania zostala oszacowana, proporcjonalnie do wysokosci zobowiazania podatkowego za caly rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. Przepis art. 53a stosuje sie odpowiednio.

  2. (uchylony)

  Art. 24.Organ podatkowy, w drodze decyzji, okresla wysokosc straty poniesionej przez podatnika, jezeli w postepowaniu podatkowym organ ten stwierdzi, ze podatnik nie zlozyl deklaracji, nie wykazal w deklaracji straty lub wysokosc poniesionej straty rozni sie od wysokosci wykazanej w deklaracji, a poniesienie straty zgodnie z przepisami prawa podatkowego uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych.

  Art. 24a.(uchylony)

  Art. 24b. (uchylony)

  Art. 25. (uchylony).

  Rozdzial 2

  Odpowiedzialnosc podatnika, platnika i inkasenta

  Art. 26. Podatnik odpowiada calym swoim majatkiem za wynikajace ze zobowiazan podatkowych podatki.

  Art. 27. (uchylony).

  Art. 28. 1. Platnikom i inkasentom przysluguje zryczaltowane wynagrodzenie z tytulu terminowego wplacania podatkow pobranych na rzecz budzetu panstwa.

  2. W razie stwierdzenia, ze platnik lub inkasent pobral wynagrodzenie nienaleznie lub w wysokosci wyzszej od naleznej, organ podatkowy wydaje decyzje o zwrocie nienaleznego wynagrodzenia.

  3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

  1) szczegolowe zasady ustalania wynagrodzenia platnikow i inkasentow pobierajacych podatki na rzecz budzetu panstwa, w relacji do kwoty pobranych podatkow, oraz tryb pobrania wynagrodzenia;

  2) szczegolowe zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w razie pobrania przez platnika lub inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku nienaleznie lub w wysokosci wyzszej od naleznej.

  4. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik wojewodztwa moze ustalac wynagrodzenie dla platnikow lub inkasentow z tytulu poboru podatkow stanowiacych dochody, odpowiednio, budzetu gminy, powiatu lub wojewodztwa.

  Art. 29. 1. W przypadku osob pozostajacych w zwiazku malzenskim odpowiedzialnosc, o ktorej mowa w art. 26, obejmuje majatek odrebny podatnika oraz majatek wspolny podatnika i jego malzonka.

  2. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wylaczenia lub ustania wspolnosci majatkowej nie odnosza sie do zobowiazan podatkowych powstalych przed dniem:

  1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wylaczeniu ustawowej wspolnosci majatkowej;

  2) zniesienia wspolnosci majatkowej prawomocnym orzeczeniem sadu;

  3) ustania wspolnosci majatkowej w przypadku ubezwlasnowolnienia malzonka;

  4) uprawomocnienia sie orzeczenia sadu o separacji.

  3. Przepisy 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do platnika oraz inkasenta.

  Art. 30. 1. Platnik, ktory nie wykonal obowiazkow okreslonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewplacony.

  2. Inkasent, ktory nie wykonal obowiazkow okreslonych w art. 9, odpowiada za podatek pobrany a niewplacony.

  3. Platnik lub inkasent odpowiada za naleznosci wymienione w 1 lub 2 calym swoim majatkiem.

  4. Jezeli w postepowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okolicznosc, o ktorej mowa w 1 lub 2, organ ten wydaje decyzje o odpowiedzialnosci podatkowej platnika lub inkasenta, w ktorej okresla wysokosc naleznosci z tytulu niepobranego lub pobranego, a niewplaconego podatku.

  5. Przepisow 1-4 nie stosuje sie, jezeli odrebne przepisy stanowia inaczej albo jezeli podatek nie zostal pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzje o odpowiedzialnosci podatnika.

  6. Decyzje, o ktorej mowa w 4 i 5, organ podatkowy moze wydac rowniez po zakonczeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego.

  Art. 31. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, bedace platnikami lub inkasentami, sa obowiazane wyznaczyc osoby, do ktorych obowiazkow nalezy obliczanie i pobieranie podatkow oraz terminowe wplacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a takze zglosic wlasciwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osob. Zgloszenia nalezy dokonac w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wplaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w ktorym wyznaczono inna osobe.

  Art. 32. 1. Platnicy i inkasenci obowiazani sa przechowywac dokumenty zwiazane z poborem lub inkasem podatkow do czasu uplywu terminu przedawnienia zobowiazania platnika lub inkasenta.

  1a. W razie likwidacji lub rozwiazania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowosci prawnej podmiot dokonujacy likwidacji lub rozwiazania zawiadamia pisemnie wlasciwy organ podatkowy, nie pozniej niz w ostatnim dniu istnienia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowosci prawnej, o miejscu przechowywania dokumentow zwiazanych z poborem lub inkasem podatku.

  2. Po uplywie okresu, o ktorym mowa w 1, platnicy i inkasenci obowiazani sa przekazac podatnikom dokumenty zwiazane z poborem lub inkasem podatku; dokumenty podlegaja zniszczeniu, jezeli przekazanie ich podatnikowi jest niemozliwe.

  Rozdzial 3

  Zabezpieczenie wykonania zobowiazan podatkowych

  Art. 33. 1. Zobowiazanie podatkowe przed terminem platnosci moze byc zabezpieczone na majatku podatnika, a w przypadku osob pozostajacych w zwiazku malzenskim takze na majatku wspolnym, jezeli zachodzi uzasadniona obawa, ze nie zostanie ono wykonane, a w szczegolnosci gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiazan o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynnosci polegajacych na zbywaniu majatku, ktore moga utrudnic lub udaremnic egzekucje. W przypadku zabezpieczenia na majatku wspolnym malzonkow przepis art. 29 2 stosuje sie odpowiednio.

  2. Zabezpieczenia w okolicznosciach wymienionych w 1 mozna dokonac rowniez w toku postepowania podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji:

  1) ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego;

  2) okreslajacej wysokosc zobowiazania podatkowego;

  3) okreslajacej wysokosc zwrotu podatku.

  3. W przypadku, o ktorym mowa w 2 pkt 2, zabezpieczeniu, z zastrzezeniem art. 54 1 pkt 1, podlega rowniez kwota odsetek za zwloke naleznych od zobowiazania na dzien wydania decyzji o zabezpieczeniu.

  4. W przypadku, o ktorym mowa w 2, organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokosci podstawy opodatkowania okresla w decyzji o zabezpieczeniu:

  1) przyblizona kwote zobowiazania podatkowego, jezeli zabezpieczenie nastepuje przed wydaniem decyzji, o ktorej mowa w 2 pkt 1;

  2) przyblizona kwote zobowiazania podatkowego oraz kwote odsetek za zwloke naleznych od tego zobowiazania na dzien wydania decyzji o zabezpieczeniu, jezeli zabezpieczenie nastepuje przed wydaniem decyzji, o ktorej mowa w 2 pkt 2.

  5. Zabezpieczenie nastepuje w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji albo w formie okreslonej wart. 33d. W razie zlozenia wniosku o zabezpieczenie w formie okreslonej w art. 33d zabezpieczenie w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie objetym tym wnioskiem, moze nastapic po wydaniu postanowienia odmawiajacego przyjecia zabezpieczenia.

  Art. 33a. 1. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa:

  1) po uplywie 14 dni od dnia doreczenia decyzji ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego;

  2) z dniem doreczenia decyzji okreslajacej wysokosc zobowiazania podatkowego;

  3) z dniem doreczenia decyzji okreslajacej wysokosc zwrotu podatku.

  2. Wygasniecie decyzji o zabezpieczeniu nie narusza zarzadzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Art. 33b. Przepis art. 33 stosuje sie odpowiednio do zabezpieczenia na majatku:

  1) platnika lub inkasenta; decyzja o zabezpieczeniu wygasa z dniem doreczenia decyzji o odpowiedzialnosci podatkowej;

  2) osob, o ktorych mowa wart. 115, 116 i 116a, po doreczeniu im decyzji orzekajacej o odpowiedzialnosci podatkowej za zaleglosci podatkowe spolki lub innej osoby prawnej, jezeli zachodzi uzasadniona obawa, ze zobowiazanie nie zostanie przez spolke lub inna osobe prawna wykonane, a w szczegolnosci gdy spolka lub inna osoba prawna trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiazan o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynnosci polegajacych na zbywaniu majatku, ktore moga utrudnic lub udaremnic egzekucje; decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja z majatku podatnika okazala sie w calosci albo w czesci bezskuteczna.

  Art. 33c. 1. Przepisy art. 33 2 pkt 2, 4 pkt 2 oraz art. 33a 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio do decyzji okreslajacej wysokosc odsetek za zwloke, o ktorej mowa w art. 53a.

  2. Przepisy art. 33 2 pkt 2 i 3, 3, 4 pkt 2, art. 33a 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b stosuje sie odpowiednio do zaleglosci, o ktorych mowa wart. 52 1.

  Art.33d. Wykonanie decyzji o zabezpieczeniu nastepuje przez przyjecie przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiazania okreslonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwloke, w formie:

  1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

  2) poreczenia banku;

  3) weksla z poreczeniem wekslowym banku;

  4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;

  5) zastawu rejestrowego naprawach z papierow wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski - wedlug ich wartosci nominalnej;

  6) depozytu w gotowce.

  Art. 33e. 1. Gwarantem moze byc:

  1) bank krajowy, oddzial banku zagranicznego, oddzial instytucji kredytowej w rozumieniu przepisow ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, z pozn. zm.);

  2) krajowy zaklad ubezpieczen, glowny oddzial lub oddzial zakladu ubezpieczen w rozumieniu przepisow ustawy z 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151 oraz z2004 r. nr 91, poz. 870 i nr 96, poz. 959).

  2. Poreczycielem moze byc bank krajowy, oddzial banku zagranicznego, oddzial instytucji kredytowej w rozumieniu przepisow ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

  3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz gwarantow i poreczycieli, o ktorych mowa w 1 i 2, uwzgledniajac mozliwosc wywiazywania sie przez nich z przyjetych zobowiazan.

  Art. 33f. Strona moze dowolnie wybrac forme lub formy zabezpieczenia, o ktorych mowa w art. 33d.

  Art. 33g. W sprawie przyjecia zabezpieczenia, o ktorym mowa wart. 33d, wydaje sie postanowienie, na ktore przysluguje zazalenie.

  Art. 34. 1. Skarbowi Panstwa i jednostce samorzadu terytorialnego przysluguje hipoteka na wszystkich nieruchomosciach podatnika, platnika, inkasenta, nastepcy prawnego lub osob trzecich z tytulu zobowiazan podatkowych powstalych w sposob przewidziany w art. 21 1 pkt 2, a takze z tytulu zaleglosci podatkowych w podatkach stanowiacych ich dochod oraz odsetek za zwloke od tych zaleglosci, zwana dalej "hipoteka przymusowa".

  2. W zakresie zobowiazan podatkowych stanowiacych dochod jednostki samorzadu terytorialnego pobieranych przez urzedy skarbowe wniosek o wpis hipoteki przymusowej do sadu sklada wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego.

  3. Przedmiotem hipoteki przymusowej moze byc:

  1) czesc ulamkowa nieruchomosci, jezeli stanowi udzial podatnika;

  2) nieruchomosc stanowiaca przedmiot wspolwlasnosci lacznej podatnika i jego malzonka;

  3) nieruchomosc stanowiaca przedmiot wspolwlasnosci lacznej wspolnikow spolki cywilnej lub czesc ulamkowa nieruchomosci stanowiaca udzial wspolnikow spolki cywilnej -z tytulu zaleglosci podatkowych spolki.

  4. Przedmiotem hipoteki przymusowej jest rowniez:

  1) uzytkowanie wieczyste;

  2) spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego;

  3) spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego;

  4) prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej;

  5) wierzytelnosc zabezpieczona hipoteka.

  5. Do hipotek okreslonych w 3 i 4 stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace hipoteki na nieruchomosci.

  6. Przepisy 2-5 stosuje sie odpowiednio do naleznosci przypadajacych od platnika, inkasenta, nastepcy prawnego lub osob trzecich.

  Art. 35. 1. Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do ksiegi wieczystej, z zastrzezeniem art. 38 2.

  2. Podstawa wpisu hipoteki przymusowej jest:

  1) doreczona decyzja:

  a) ustalajaca wysokosc zobowiazania podatkowego,

  b) okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego,

  c) okreslajaca wysokosc odsetek za zwloke,

  d) o odpowiedzialnosci podatkowej platnika lub inkasenta,

  e) o odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej,

  f) o odpowiedzialnosci spadkobiercy,

  g) okreslajaca wysokosc zwrotu podatku;

  2) tytul wykonawczy lub zarzadzenie zabezpieczenia, jezeli moze byc wystawione, na podstawie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji, o ktorej mowa w pkt 1.

  3. Wpisu hipoteki przymusowej do ksiegi wieczystej dokonuje wlasciwy sad rejonowy na wniosek organu podatkowego.

  Art. 36. 1. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec kazdorazowego wlasciciela przedmiotu hipoteki i przysluguje jej pierwszenstwo zaspokojenia przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych naleznosci.

  2. Przepisu 1 nie stosuje sie, jezeli przedmiot hipoteki przymusowej ustanowionej dla zabezpieczenia naleznosci, o ktorych mowa w art. 34 1, jest obciazony hipoteka ustanowiona dla zabezpieczenia naleznosci z tytulu kredytu bankowego, a takze w sytuacji, gdy wierzytelnosc z takiego kredytu zostala zbyta na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego w rozumieniu przepisow o funduszach inwestycyjnych. W tym przypadku o pierwszenstwie zaspokojenia decyduje kolejnosc wnioskow o dokonanie wpisow.

  Art. 37. (uchylony).

  Art. 38. 1. Organy podatkowe moga wystepowac z wnioskiem o zalozenie ksiegi wieczystej dla nieruchomosci podatnika, platnika, inkasenta, nastepcow prawnych oraz osob trzecich odpowiadajacych za zaleglosci podatkowe.

  2. Jezeli przedmiot hipoteki przymusowej nie posiada ksiegi wieczystej, zabezpieczenie zobowiazan podatkowych dokonywane jest przez zlozenie wniosku o wpis do zbioru dokumentow.

  Art. 39. 1. W toku postepowania podatkowego lub kontroli podatkowej podatnik, platnik, inkasent, wspolnicy spolki cywilnej lub inne osoby trzecie odpowiadajace za zaleglosci podatkowe na zadanie organu podatkowego obowiazani sa do wyjawienia nieruchomosci oraz przyslugujacych im praw majatkowych, ktore moga byc przedmiotem hipoteki, jezeli zachodza przeslanki dokonania zabezpieczenia.

  2. Wyjawienia dokonuje sie w formie oswiadczenia skladanego pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania. Przed odebraniem oswiadczenia organ podatkowy jest obowiazany uprzedzic skladajacego oswiadczenie o odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania.

  3. (uchylony).

  3a. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wzor formularza oswiadczenia, o ktorym mowa w 2, uwzgledniajacy dane identyfikujace osobe skladajaca oswiadczenie, rodzaj, miejsce polozenia i powierzchnie nieruchomosci, rodzaj prawa majatkowego, ktore moze byc przedmiotem hipoteki, miejsce polozenia rzeczy, w stosunku do ktorej przysluguje prawo majatkowe, numer ksiegi wieczystej lub zbioru dokumentow i oznaczenie sadu wlasciwego do prowadzenia ksiegi wieczystej lub zbioru dokumentow oraz ich stan prawny wraz z ewentualnymi obciazeniami.

  Art. 40. (uchylony).

  Art. 41. 1. Skarbowi Panstwa i jednostkom samorzadu terytorialnego z tytulu zobowiazan podatkowych powstalych w sposob przewidziany w art. 21 1 pkt 2, a takze z tytulu zaleglosci podatkowych stanowiacych ich dochod oraz odsetek za zwloke od tych zaleglosci przysluguje zastaw skarbowy na wszystkich bedacych wlasnoscia podatnika oraz stanowiacych wspolwlasnosc laczna podatnika i jego malzonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majatkowych, jezeli wartosc poszczegolnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 10.000 zl [UWAGA, z dniem 1 stycznia 2005 r. kwota ta zostala podwyzszona do 10.200 zl (na podstawie M.P. Nr 35 z 2004 r., poz. 613)], z zastrzezeniem 2.

  2. Zastawem skarbowym nie moga byc obciazone rzeczy lub prawa majatkowe niepodlegajace egzekucji oraz mogace byc przedmiotem hipoteki.

  3. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do naleznosci przypadajacych od platnikow lub inkasentow, nastepcow prawnych oraz osob trzecich odpowiadajacych za zaleglosci podatkowe.

  Art. 42. 1. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawow skarbowych.

  2. Zastaw skarbowy wpisany wczesniej ma pierwszenstwo przed zastawem skarbowym wpisanym pozniej.

  3. Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec kazdorazowego wlasciciela przedmiotu zastawu i ma pierwszenstwo przed jego wierzycielami osobistymi, z zastrzezeniem 4.

  4. W przypadku gdy rzecz ruchoma lub prawo majatkowe zostaly obciazone zastawem ujawnionym w innym rejestrze prowadzonym na podstawie odrebnych ustaw, zastaw wpisany wczesniej ma pierwszenstwo przed zastawem wpisanym pozniej.

  5. Zastaw skarbowy wygasa:

  1) z mocy prawa z dniem wygasniecia zobowiazania podatkowego albo

  2) z dniem wykreslenia wpisu z rejestru zastawow skarbowych, albo

  3) z dniem egzekucyjnej sprzedazy przedmiotu zastawu.

  6. O dokonaniu wpisu oraz wykresleniu zastawu skarbowego naczelnik urzedu skarbowego zawiadamia podatnika, platnika lub inkasenta, nastepce prawnego lub osobe trzecia odpowiadajaca za zaleglosci podatkowe, z zastrzezeniem art. 42a 2.

  7. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego nastepuje w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Art. 42a. 1. Wykreslenie wpisu z rejestru zastawow skarbowych nastepuje, jezeli rzecz lub prawo obciazone zastawem skarbowym w dniu jego ustanowienia nie stanowily wlasnosci podatnika, platnika, inkasenta, nastepcy prawnego lub osoby trzeciej odpowiadajacej za zaleglosci podatkowe. Wniosek o wykreslenie wpisu sklada sie w terminie 7 dni od dnia, w ktorym osoba powolujaca sie na swoje prawo wlasnosci powziela wiadomosc o ustanowieniu zastawu.

  2. W sprawie wykreslenia wpisu z rejestru zastawow skarbowych w przypadku okreslonym w 1 wydaje sie decyzje.

  Art. 43. 1. Rejestry zastawow skarbowych prowadzone sa przez naczelnikow urzedow skarbowych.

  2. Centralny Rejestr Zastawow Skarbowych prowadzi minister wlasciwy do spraw finansow publicznych.

  Art. 44. 1. Wpis zastawu skarbowego do rejestru dokonywany jest na podstawie doreczonej decyzji:

  1) ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego;

  2) okreslajacej wysokosc zobowiazania podatkowego;

  3) okreslajacej wysokosc odsetek za zwloke;

  4) o odpowiedzialnosci podatkowej platnika lub inkasenta;

  5) o odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej;

  6) o odpowiedzialnosci spadkobiercy;

  7) okreslajacej wysokosc zwrotu podatku.

  2. Dla zobowiazan podatkowych powstajacych w sposob przewidziany w art. 21 1 pkt 1 podstawe wpisu zastawu skarbowego stanowi rowniez deklaracja, jezeli wykazane w niej zobowiazanie podatkowe nie zostalo wykonane. Wpis zastawu skarbowego nie moze byc dokonany wczesniej niz po uplywie 14 dni od uplywu terminu platnosci zobowiazania podatkowego.

  3. Przepis 2 stosuje sie odpowiednio do naleznosci przypadajacych od platnikow lub inkasentow.

  Art. 45. Spisu rzeczy ruchomych oraz praw majatkowych, ktore moga byc przedmiotem zastawu skarbowego, dokonuje organ podatkowy. Przepisy art. 39 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 45a. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wzor formularza oswiadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majatkowych, ktore moga byc przedmiotem zastawu skarbowego, uwzgledniajacy dane identyfikujace osobe skladajaca oswiadczenie, rodzaj, wartosc i dane identyfikacyjne rzeczy, rodzaj i wartosc prawa majatkowego, ktore moze byc przedmiotem zastawu skarbowego, ich stan prawny wraz z ewentualnymi obciazeniami.

  Art. 46. 1. Organ prowadzacy rejestr, na wniosek zainteresowanego, wydaje wypis z rejestru zastawow skarbowych zawierajacy informacje o obciazeniu rzeczy lub prawa zastawem skarbowym oraz o wysokosci zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiazania podatkowego lub zaleglosci podatkowej.

  2. Za wydanie wypisu, o ktorym mowa w 1, pobiera sie oplate stanowiaca dochod budzetu panstwa.

  2a. Wydanie wypisu, o ktorym mowa w 1, nie narusza przepisow o tajemnicy skarbowej.

  3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

  1) wzor rejestrow, o ktorych mowa w art. 43, sposob prowadzenia tych rejestrow, uwzgledniajac termin wpisu zastawu skarbowego do rejestru oraz termin przekazywania informacji z rejestrow do Centralnego Rejestru Zastawow Skarbowych;

  2) wysokosc oplaty, o ktorej mowa w 2, uwzgledniajac koszty zwiazane z wydaniem wypisu.

  Rozdzial 4

  Terminy platnosci

  Art. 47. 1. Termin platnosci podatku wynosi 14 dni od dnia doreczenia decyzji ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego.

  2. Jezeli przepisy prawa podatkowego okreslaja kalendarzowo terminy platnosci podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalajaca wysokosc zobowiazania podatkowego nie zostala doreczona co najmniej na 14 dni przed terminem platnosci podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiazuje termin okreslony w 1.

  3. Jezeli podatnik jest obowiazany sam obliczyc i wplacic podatek, za termin platnosci uwaza sie ostatni dzien, w ktorym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wplata powinna nastapic.

  4. Terminem platnosci dla platnikow jest ostatni dzien, w ktorym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastapic wplata naleznosci z tytulu podatku.

  4a. Terminem platnosci dla inkasentow jest dzien nastepujacy po ostatnim dniu, w ktorym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wplata podatku powinna nastapic, chyba ze organ stanowiacy wlasciwej jednostki samorzadu terytorialnego wyznaczyl termin pozniejszy.

  5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, terminy platnosci poszczegolnych podatkow, zaliczek na podatek lub rat podatku, wskazujac dzien, miesiac i rok, w ktorym uplywa termin platnosci.

  Art. 48 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych waznym interesem podatnika lub interesem publicznym moze odraczac terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjatkiem terminow okreslonych w art. 68 - 71, art. 77 1 - 3, art. 79 2, art. 80 1, art. 87 3 i 4, art. 88 1 i art. 118.

  2. Przepisy 1 stosuje sie odpowiednio do terminow dotyczacych platnikow lub inkasentow.

  3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wlasciwosc rzeczowa organow podatkowych w sprawach, o ktorych mowa w 1, uwzgledniajac wlasciwosc organow w zakresie czynnosci, dla ktorych przewidziane sa terminy, oraz termin udzielanego odroczenia.

  Art. 49. 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 67a 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym terminem platnosci jest dzien, w ktorym, zgodnie z decyzja, powinna nastapic zaplata odroczonego podatku lub zaleglosci podatkowej wraz z odsetkami za zwloke albo poszczegolnych rat, na jakie zostal rozlozony podatek lub zaleglosc podatkowa, wraz z odsetkami za zwloke.

  2. Jezeli w terminie okreslonym w decyzji podatnik nie dokonal zaplaty odroczonego podatku lub zaleglosci podatkowej wraz z odsetkami za zwloke lub nie zaplacil ktorejkolwiek z rat, na jakie zostal rozlozony podatek lub zaleglosc podatkowa wraz z odsetkami za zwloke, terminem platnosci podatku lub zaleglosci podatkowej objetej odroczeniem lub rata staje sie odpowiednio termin okreslony w art. 47 1-3.

  3. Przepisy 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do odroczonych lub rozlozonych na raty naleznosci platnikow lub inkasentow.

  Art. 50. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze, w drodze rozporzadzenia, przedluzac terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego z wyjatkiem terminow okreslonych w art. 68-71, art. 77 1, art. 79 2, art. 80 1, art. 87 3 i 4, art. 88 1 i art. 118, okreslajac grupy podatnikow, ktorym przedluzono terminy, rodzaje czynnosci, ktorych termin wykonania zostal przedluzony, oraz dzien uplywu przedluzonego terminu.

  Rozdzial 5

  Zaleglosc podatkowa

  Art. 51. 1. Zalegloscia podatkowa jest podatek niezaplacony w terminie platnosci.

  2. Za zaleglosc podatkowa uwaza sie takze niezaplacona w terminie platnosci zaliczke na podatek, w tym rowniez zaliczke, o ktorej mowa w art. 23a, lub rate podatku.

  3. Przepisy 1 i 2 stosuje sie rowniez do naleznosci z tytulu podatkow, zaliczek na podatki oraz rat podatkow niewplaconych w terminie platnosci przez platnika lub inkasenta.

  Art. 52. 1. Na rowni z zalegloscia podatkowa traktuje sie takze:

  1) nadplate, jezeli w zeznaniu lub w deklaracji, o ktorych mowa w art. 73 2, zostala wykazana nienaleznie lub w wysokosci wyzszej od naleznej, a organ podatkowy dokonal jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaleglosci podatkowych badz biezacych lub przyszlych zobowiazan podatkowych;

  2) zwrot podatku, jezeli podatnik otrzymal go nienaleznie lub w wysokosci wyzszej od naleznej lub zostal on zaliczony na poczet zaleglosci podatkowej albo biezacych lub przyszlych zobowiazan podatkowych, chyba ze podatnik wykaze, ze nie nastapilo to z jego winy;

  3) wynagrodzenie platnikow lub inkasentow pobrane nienaleznie lub w wysokosci wyzszej od naleznej;

  4) oprocentowanie nienaleznej nadplaty badz zwrotu podatku zwrocone lub zaliczone na poczet zaleglych, biezacych lub przyszlych zobowiazan podatkowych.

  2. Przepisow 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie, jezeli zwrot nadplaty lub zwrot podatku zostal dokonany w trybie przewidzianym w art. 274.

  Rozdzial 6

  Odsetki za zwloke i oplata prolongacyjna

  Art. 53. 1. Od zaleglosci podatkowych, z zastrzezeniem art. 54, naliczane sa odsetki za zwloke.

  2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do naleznosci, o ktorych mowa w art. 52 1, oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w czesci przekraczajacej wysokosc podatku naleznego za rok podatkowy.

  3. Odsetki za zwloke nalicza podatnik, platnik, inkasent, nastepca prawny lub osoba trzecia odpowiadajaca za zaleglosci podatkowe, z zastrzezeniem art. 53a, art. 62 4, art. 66 5, art. 67a 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a 1.

  4. Odsetki za zwloke naliczane sa od dnia nastepujacego po dniu uplywu terminu platnosci podatku lub terminu, w ktorym platnik lub inkasent byl obowiazany dokonac wplaty podatku na rachunek organu podatkowego.

  5. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 52 1, odsetki za zwloke naliczane sa odpowiednio od dnia:

  1) zwrotu nadplaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaleglosci podatkowych lub na poczet biezacych lub przyszlych zobowiazan podatkowych;

  2) pobrania wynagrodzenia.

  Art. 53a. Jezeli w postepowaniu podatkowym pozakonczeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, ze podatnik mimo ciazacego na nim obowiazku nie zlozyl deklaracji, wysokosc zaliczek jest inna niz wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostaly zaplacone w calosci lub w czesci, organ ten wydaje decyzje, w ktorej okresla wysokosc odsetek za zwloke na dzien zlozenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezlozenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzien terminu zlozenia zeznania, przyjmujac prawidlowa wysokosc zaliczek na podatek.

  Art. 54. 1. Odsetek za zwloke nie nalicza sie:

  1) za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiazania, jezeli objete zabezpieczeniem srodki pieniezne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedazy objetych zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostaly zaliczone na poczet zaleglosci podatkowych;

  2) za okres od dnia nastepnego po uplywie terminu, o ktorym mowa w art. 227 1, do dnia otrzymania odwolania przez organ odwolawczy;

  3) za okres od dnia nastepnego po uplywie terminu, o ktorym mowa w art. 139 3, do dnia doreczenia decyzji organu odwolawczego, jezeli decyzja organu odwolawczego nie zostala wydana w terminie, o ktorym mowa w art. 139 3;

  4) w przypadku zawieszenia postepowania z urzedu - od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postepowania do dnia doreczenia postanowienia o podjeciu zawieszonego postepowania;

  5) jezeli wysokosc odsetek nie przekraczalaby trzykrotnosci wartosci oplaty dodatkowej pobieranej przez Poczte Polska za polecenie przesylki listowej;

  6) za okres od dnia wszczecia kontroli podatkowej do dnia doreczenia decyzji w sprawie, ktora byla przedmiotem kontroli podatkowej, jezeli postepowanie podatkowe nie zostalo wszczete w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia kontroli;

  7) za okres od dnia wszczecia postepowania podatkowego do dnia doreczenia decyzji organu pierwszej instancji, jezeli decyzja nie zostala doreczona w terminie 3 miesiecy od dnia wszczecia postepowania;

  7a) za okres od dnia nastepnego po uplywie dwoch lat od dnia zlozenia deklaracji, od zaleglosci zwiazanych z popelnionymi w deklaracji bledami rachunkowymi lub oczywistymi omylkami, jezeli w tym okresie nie zostaly one ujawnione przez organ podatkowy;

  8) w zakresie przewidzianym w odrebnych ustawach.

  2. Przepisu 1 pkt 3 i 7 nie stosuje sie, jezeli do opoznienia w wydaniu decyzji przyczynila sie strona lub jej przedstawiciel lub opoznienie powstalo z przyczyn niezaleznych od organu.

  3. Przepisy 1 pkt 2, 3, 6 i 7 stosuje sie rowniez w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia niewaznosci decyzji.

  4. Przepis 1 pkt 1 stosuje sie odpowiednio w razie przeniesienia na poczet zobowiazan podatkowych zajetych uprzednio rzeczy lub praw majatkowych.

  5. Przepisu 1 pkt 6 nie stosuje sie w razie skorygowania deklaracji po zakonczeniu kontroli podatkowej - w zakresie odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych wynikajacych z tej korekty.

  Art. 55. 1. Odsetki za zwloke wplacane sa bez wezwania organu podatkowego.

  2. Jezeli dokonana wplata nie pokrywa kwoty zaleglosci podatkowej wraz z odsetkami za zwloke, wplate te zalicza sie proporcjonalnie na poczet kwoty zaleglosci podatkowej oraz kwoty odsetek za zwloke w stosunku, w jakim, w dniu wplaty, pozostaje kwota zaleglosci podatkowej do kwoty odsetek za zwloke.

  Art. 56. 1. Stawka odsetek za zwloke wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.

  2. Stawka odsetek za zwloke ulega obnizeniu lub podwyzszeniu w stopniu odpowiadajacym obnizeniu lub podwyzszeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynajac od dnia, w ktorym stopa ta ulegla zmianie.

  3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych oglasza, w drodze obwieszczenia, stawke odsetek za zwloke w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

  Art. 57. 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a 1 pkt 1 lub pkt 2, dotyczacej podatkow stanowiacych dochod budzetu panstwa, organ podatkowy ustala oplate prolongacyjna od kwoty podatku lub zaleglosci podatkowej.

  2. Stawka oplaty prolongacyjnej wynosi 50 % oglaszanej na podstawie art. 56 3 stawki odsetek za zwloke.

  3. Wysokosc oplaty prolongacyjnej oblicza sie przy zastosowaniu stawki oplaty prolongacyjnej obowiazujacej w dniu wydania decyzji, o ktorej mowa w 1.

  4. Oplata prolongacyjna wplacana jest w terminach platnosci, o ktorych mowa w art. 49 1; w razie niedotrzymania terminu platnosci przepis art. 49 2 i 3 oraz art. 55 2 stosuje sie odpowiednio.

  5. Nie ustala sie oplaty prolongacyjnej, gdy przyczyna wydania decyzji, o ktorej mowa w 1, byly kleska zywiolowa lub wypadek losowy.

  6. Organ podatkowy moze odstapic od ustalenia oplaty prolongacyjnej, jezeli wydanie decyzji, o ktorej mowa w 1, nastepuje w zwiazku z postepowaniem ukladowym lub na podstawie odrebnych ustaw.

  7. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik wojewodztwa moze wprowadzic oplate prolongacyjna - w wysokosci nie wiekszej niz okreslona w 2 - z tytulu rozlozenia na raty lub odroczenia terminu platnosci podatkow oraz zaleglosci podatkowych stanowiacych dochod odpowiednio - gminy, powiatu lub wojewodztwa. Przepisy 3-5 stosuje sie odpowiednio.

  8. Przepisy 1-4 i 7 stosuje sie rowniez do odroczonych lub rozlozonych na raty naleznosci platnikow lub inkasentow, nastepcow prawnych oraz osob trzecich.

  Art. 58. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady naliczania odsetek za zwloke oraz oplaty prolongacyjnej.

  Rozdzial 7

  Wygasniecie zobowiazan podatkowych

  Art. 59. 1. Zobowiazanie podatkowe wygasa w calosci lub w czesci wskutek:

  1) zaplaty;

  2) pobrania podatku przez platnika lub inkasenta;

  3) potracenia;

  4) zaliczenia nadplaty lub zaliczenia zwrotu podatku;

  5) zaniechania poboru;

  6) przeniesienia wlasnosci rzeczy lub praw majatkowych;

  7) przejecia wlasnosci nieruchomosci lub prawa majatkowego w postepowaniu egzekucyjnym;

  8) umorzenia zaleglosci;

  9) przedawnienia.

  2. Zobowiazanie platnika lub inkasenta wygasa w calosci lub w czesci wskutek:

  1) wplaty;

  2) zaliczenia nadplaty lub zaliczenia zwrotu podatku;

  3) umorzenia, w przypadkach przewidzianych w art. 67d 3;

  4) przejecia wlasnosci nieruchomosci lub przejecia prawa majatkowego w postepowaniu egzekucyjnym;

  5) przedawnienia.

  Art. 60. 1. Za termin dokonania zaplaty podatku uwaza sie:

  1) przy zaplacie gotowka - dzien wplacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placowce pocztowej, w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej albo dzien pobrania podatku przez platnika lub inkasenta;

  2) w obrocie bezgotowkowym - dzien obciazenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

  2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do wplat dokonywanych przez platnika lub inkasenta.

  3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, po porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw lacznosci i Prezesem Narodowego Banku Polskiego, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wzor formularza wplaty gotowkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego, uwzgledniajac dane identyfikujace wplacajacego oraz tytul wplaty.

  4. Zlecenia platnicze na rzecz organow podatkowych moga byc skladane rowniez w formie dokumentu elektronicznego przy uzyciu oprogramowania udostepnionego przez banki lub inna instytucje finansowa uprawniona do przyjmowania zlecen platniczych albo w inny sposob uzgodniony z bankiem lub inna instytucja przyjmujaca zlecenie.

  5. Zlecenie platnicze, o ktorym mowa w 4, powinno zawierac dane identyfikujace wplacajacego, w tym numer identyfikacji podatkowej, oraz powinno wskazywac tytul wplaty, przy czym niepodanie lub bledne podanie tych informacji stanowi podstawe do odmowy realizacji wplaty gotowkowej lub polecenia przelewu.

  6. Rozliczanie platnosci na rzecz organow podatkowych nastepuje poprzez miedzybankowy system rozliczen elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunkow miedzyoddzialowych Narodowego Banku Polskiego.

  Art. 61. 1. Zaplata podatkow przez podatnikow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza i obowiazanych do prowadzenia ksiegi rachunkowej lub podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow nastepuje w formie polecenia przelewu.

  2. Forme rozliczen, o ktorej mowa w 1, stosuje sie rowniez do wplat kwot podatkow pobranych przez platnikow, jezeli platnicy spelniaja warunki okreslone w 1.

  3. Przepisu 1 nie stosuje sie:

  1) do zaplaty podatkow nie zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza;

  2) gdy zaplata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartosciowymi, znakami akcyzy, znakami oplaty skarbowej lub urzedowymi blankietami wekslowymi;

  3) do pobierania podatkow przez platnikow lub inkasentow.

  4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze, w drodze rozporzadzenia, dopuscic zaplate niektorych podatkow papierami wartosciowymi, okreslajac szczegolowe zasady stosowania tej formy zaplaty podatku, termin i sposob dokonania zaplaty, rodzaj papieru wartosciowego oraz sposob obliczenia jego wartosci dla potrzeb zaplaty podatku.

  Art. 62. 1. Jezeli na podatniku ciaza zobowiazania z roznych tytulow, dokonana wplate zalicza sie na poczet podatku, poczawszy od zobowiazania o najwczesniejszym terminie platnosci, chyba ze podatnik wskaze, na poczet ktorego zobowiazania dokonuje wplaty.

  2. Jezeli na podatniku ciaza zobowiazania z tytulu zaliczek na podatek, dokonana wplate zalicza sie na poczet zaliczki, poczawszy od zobowiazania o najwczesniejszym terminie platnosci.

  3. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio w razie dokonywania wplat na poczet rat, na jakie rozlozono podatek lub zaleglosc podatkowa wraz z odsetkami za zwloke oraz rat podatku.

  4. Do wplat zaliczanych na poczet zaleglosci podatkowej stosuje sie art. 55 2. W sprawie zaliczenia wplaty na poczet zaleglosci podatkowych wydaje sie postanowienie, na ktore sluzy zazalenie.

  5. Przepisy 1, 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wplat dokonywanych przez platnikow, inkasentow, nastepcow prawnych oraz osoby trzecie.

  Art. 63. 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatkow, z zastrzezeniem 2, odsetki za zwloke, oplaty prolongacyjne, oprocentowanie nadplat oraz wynagrodzenia przyslugujace platnikom i inkasentom zaokragla sie do pelnych zlotych w ten sposob, ze koncowki kwot wynoszace mniej niz 50 groszy pomija sie, a koncowki kwot wynoszace 50 i wiecej groszy podwyzsza sie do pelnych zlotych.

  2. Zaokraglania podstaw opodatkowania i kwot podatkow nie stosuje sie do oplaty skarbowej oraz oplat, o ktorych mowa w przepisach o podatkach i oplatach lokalnych.

  Art. 64. 1. Zobowiazania podatkowe oraz zaleglosci podatkowe wraz z odsetkami za zwloke w podatkach stanowiacych dochod budzetu panstwa podlegaja, na wniosek podatnika, potraceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelnosci podatnika wobec Skarbu Panstwa z tytulu:

  1) prawomocnego wyroku sadowego wydanego na podstawie art. 417 lub 419 Kodeksu cywilnego; [UWAGA, art. 419 k.c. zostal uchylony z dniem 1 wrzesnia 2004 r. (na podstawie Dz. U. Nr 162 z 2004 r., poz. 1692)]

  2) prawomocnej ugody sadowej zawartej w zwiazku z zaistnieniem okolicznosci przewidzianych w art. 417 lub 419 Kodeksu cywilnego;

  3) nabycia przez Skarb Panstwa nieruchomosci na cele uzasadniajace jej wywlaszczenie lub wywlaszczenia nieruchomosci na podstawie przepisow o gospodarce nieruchomosciami;

  4) odszkodowania za niesluszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego na podstawie przepisow Kodeksu postepowania karnego;

  5) odszkodowania uzyskanego na podstawie przepisow o uznaniu za niewazne orzeczen wydanych wobec osob represjonowanych za dzialalnosc na rzecz bytu Panstwa Polskiego;

  6) odszkodowania orzeczonego w decyzji organu administracji rzadowej.

  2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do wzajemnych, bezspornych i wymagalnych wierzytelnosci podatnika wobec panstwowych jednostek budzetowych z tytulu robot budowlanych, dostaw lub uslug wykonanych przez niego w trybie przepisow o zamowieniach publicznych, pod warunkiem ze potracenie dokonywane jest przez tego podatnika i z tej wierzytelnosci.

  2a. Do potracenia zaleglosci podatkowych wraz z odsetkami za zwloke przepis art. 55 2 stosuje sie odpowiednio.

  3. Potracenia z tytulow wymienionych w 1 i 2 mozna rowniez dokonac z urzedu.

  4. Na wniosek podatnika wierzytelnosci z tytulow wymienionych w 1 i 2 moga byc rowniez zaliczane na poczet przyszlych zobowiazan podatkowych.

  5. Potracenie nastepuje z dniem:

  1) zlozenia wniosku, ktory zostal uwzgledniony;

  2) wydania z urzedu postanowienia o potraceniu.

  6. Odmowa potracenia nastepuje w drodze decyzji.

  6a. Potracenie nastepuje w drodze postanowienia, na ktore sluzy zazalenie.

  7. Jednostka budzetowa, ktorej zobowiazanie zostalo potracone z wierzytelnosci podatnika, jest obowiazana wplacic rownowartosc wygaslego podatku do organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia dokonania potracenia. Od niewplaconej w terminie rownowartosci wygaslego podatku nalicza sie odsetki za zwloke.

  Art. 65. 1. Uprawnienie, o ktorym mowa w art. 64 1, przysluguje rowniez podatnikom w stosunku do gminy, powiatu lub wojewodztwa z tytulu:

  1) prawomocnego wyroku sadowego wydanego na podstawie art. 4201 Kodeksu cywilnego [UWAGA, art. 4201 k.c. zostal uchylony z dniem 1 wrzesnia 2004 r. (na podstawie Dz. U. Nr 162 z 2004 r., poz. 1692)];

  2) prawomocnej ugody sadowej zawartej w zwiazku z zaistnieniem okolicznosci przewidzianych w art. 4201 Kodeksu cywilnego;

  3) nabycia przez gmine, powiat lub wojewodztwo nieruchomosci na cele uzasadniajace jej wywlaszczenie lub wywlaszczenia nieruchomosci na podstawie przepisow o gospodarce nieruchomosciami;

  4) odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej przez wojta, burmistrza (prezydenta miasta), staroste lub marszalka wojewodztwa.

  2. Przepisy art. 64 2-7 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 66. 1. Szczegolnym przypadkiem wygasniecia zobowiazania podatkowego jest przeniesienie wlasnosci rzeczy lub praw majatkowych na rzecz:

  1) Skarbu Panstwa - w zamian za zaleglosci podatkowe z tytulu podatkow stanowiacych dochody budzetu panstwa;

  2) gminy, powiatu lub wojewodztwa - w zamian za zaleglosci podatkowe z tytulu podatkow stanowiacych dochody ich budzetow.

  2. Przeniesienie nastepuje na wniosek podatnika:

  1) w przypadku, o ktorym mowa w 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za zgoda wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego, miedzy starosta wykonujacym zadanie z zakresu administracji rzadowej a podatnikiem;

  2) w przypadku, o ktorym mowa w 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej miedzy wojtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starosta albo marszalkiem wojewodztwa a podatnikiem.

  3. Umowa, o ktorej mowa w 2, wymaga formy pisemnej.

  3a. Starosta powiadamia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego lub wlasciwego naczelnika urzedu celnego o zawarciu umowy, o ktorej mowa w 2, przesylajac jednoczesnie jej kopie.

  3b. Wyrazenie lub odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w 2 pkt 1, nastepuje w drodze postanowienia.

  4. W przypadkach wymienionych w 1 za termin wygasniecia zobowiazania podatkowego uwaza sie dzien przeniesienia wlasnosci rzeczy lub praw majatkowych.

  5. W przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w 2, organ podatkowy pierwszej instancji wydaje decyzje stwierdzajaca wygasniecie zobowiazania podatkowego. Przepis art. 55 2 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 67.(uchylony)

  Rozdzial 7a

  Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych

  Art. 67a. 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzezeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych waznym interesem podatnika lub interesem publicznym, moze:

  1) odroczyc termin platnosci podatku lub rozlozyc zaplate podatku na raty;

  2) odroczyc lub rozlozyc na raty zaplate zaleglosci podatkowej wraz z odsetkami za zwloke lub odsetki okreslone w decyzji, o ktorej mowa w art. 53a;

  3) umorzyc w calosci lub w czesci zaleglosci podatkowe, odsetki za zwloke lub oplate prolongacyjna.

  2. Umorzenie zaleglosci podatkowej powoduje rowniez umorzenie odsetek za zwloke w calosci lub w takiej czesci, w jakiej zostala umorzona zaleglosc podatkowa.

  Art. 67b. 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzacego dzialalnosc gospodarcza moze udzielac ulg w splacie zobowiazan podatkowych, okreslonych wart. 67a:

  1) ktore nie stanowia pomocy publicznej;

  2) ktore stanowia pomoc "de minimis" -w zakresie i na zasadach okreslonych w bezposrednio obowiazujacych aktach prawa wspolnotowego dotyczacych pomocy w ramach zasady "de minimis";

  3) ktore stanowia pomoc publiczna:

  a) udzielana w celu naprawienia szkod wyrzadzonych przez kleski zywiolowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

  b) udzielana w celu zapobiezenia lub likwidacji powaznych zaklocen w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

  c) udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiebiorcow dzialajacych w ramach przedsiewziecia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

  d) udzielana w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oswiaty,

  e) bedaca rekompensata za realizacje uslug swiadczonych w ogolnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrebnych przepisow,

  f) na szkolenia,

  g) na zatrudnienie,

  h) na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw,

  i) na restrukturyzacje, j) na ochrone srodowiska, k) na prace badawczo-rozwojowe,

  l) regionalna, m) udzielana na inne przeznaczenia okreslone na podstawie 6 przez Rade Ministrow.

  2. Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych, o ktorych mowa wart. 67a, w przypadku wymienionym w 1 pkt 3 lit. a, moga byc udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programow pomocowych okreslonych w odrebnych przepisach.

  3. Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych, o ktorych mowa wart. 67a, w przypadku wymienionym w 1 pkt 3 lit. b - d, moga byc udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rzadowymi lub samorzadowymi albo udzielana w ramach programow pomocowych okreslonych w odrebnych przepisach.

  4. Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych, o ktorych mowa wart. 67a, w przypadkach wymienionych w 1 pkt 3 lit. e - m, moga byc udzielane po spelnieniu szczegolowych warunkow okreslonych na podstawie 5 i 6.

  5. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzen, szczegolowe warunki udzielania ulg w splacie zobowiazan podatkowych, o ktorych mowa w art. 67a, w przypadkach wymienionych w 1 pkt 3 lit. e - l wraz ze wskazaniem przypadkow, w ktorych ulgi udzielane sa jako pomoc indywidualna, majac na uwadze dopuszczalne przeznaczenia i warunki udzielania pomocy panstwa okreslone w przepisach prawa wspolnotowego.

  6. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzen, inne niz okreslone w 1 pkt 3 lit. a - l, przeznaczenia pomocy udzielanej w formie ulg w splacie zobowiazan podatkowych, o ktorych mowa w art. 67a, oraz szczegolowe warunki udzielania tych ulg dla okreslonych przez Rade Ministrow przeznaczen wraz ze wskazaniem przypadkow, w ktorych ulgi udzielane sa jako pomoc indywidualna, majac na uwadze dopuszczalnosc i warunki udzielania pomocy panstwa okreslone w przepisach prawa wspolnotowego.

  Art. 67c. 1. Przepisy art. 67a 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67b stosuje sie odpowiednio do naleznosci przypadajacych od platnikow lub inkasentow.

  2. Przepisy art. 67a oraz art. 67b stosuje sie odpowiednio do naleznosci przypadajacych od spadkobiercow podatnika lub platnika oraz osob trzecich.

  Art. 67d. 1. Organ podatkowy moze z urzedu udzielac ulg w splacie zobowiazan podatkowych, o ktorych mowa w art. 67a 1 pkt 3, jezeli:

  1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w postepowaniu egzekucyjnym nie uzyska sie kwoty przewyzszajacej wydatki egzekucyjne;

  2) kwota zaleglosci podatkowej nie przekracza pieciokrotnej wartosci kosztow upomnienia w postepowaniu egzekucyjnym;

  3) kwota zaleglosci podatkowej nie zostala zaspokojona w zakonczonym postepowaniu likwidacyjnym lub upadlosciowym;

  4) podatnik zmarl nie pozostawiajac zadnego majatku lub pozostawil ruchomosci niepodlegajace egzekucji na podstawie odrebnych przepisow albo pozostawil przedmioty codziennego uzytku domowego, ktorych laczna wartosc nie przekracza kwoty 5000 zl i jednoczesnie brak jest spadkobiercow innych niz Skarb Panstwa lub jednostka samorzadu terytorialnego oraz nie ma mozliwosci orzeczenia odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej.

  2. W przypadkach, o ktorych mowa w 1 pkt 3 i 4, decyzje umarzajaca zaleglosc podatkowa pozostawia sie w aktach sprawy.

  3. Przepisy 1 pkt 3 i 4 i 2 stosuje sie odpowiednio do umarzania zaleglosci platnika lub inkasenta.

  Art. 67e. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wlasciwosc rzeczowa poszczegolnych organow podatkowych w sprawach stosowania ulg w splacie zobowiazan podatkowych, uwzgledniajac wysokosc kwoty bedacej przedmiotem ulgi oraz terminy wplat podatku lub zaleglosci podatkowej.

  Rozdzial 8

  Przedawnienie

  Art. 68. 1. Zobowiazanie podatkowe, o ktorym mowa w art. 21 1 pkt 2, nie powstaje, jezeli decyzja ustalajaca to zobowiazanie zostala doreczona po uplywie 3 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym powstal obowiazek podatkowy.

  2. Jezeli podatnik:

  1) nie zlozyl deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

  2) w zlozonej deklaracji nie ujawnil wszystkich danych niezbednych do ustalenia wysokosci zobowiazania podatkowego,

  zobowiazanie podatkowe, o ktorym mowa w 1, nie powstaje, pod warunkiem ze decyzja ustalajaca wysokosc tego zobowiazania zostala doreczona po uplywie 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym powstal obowiazek podatkowy.

  3. Dodatkowe zobowiazanie podatkowe w podatku od towarow i uslug nie powstaje, jezeli decyzja ustalajaca to zobowiazanie zostala doreczona po uplywie 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym powstal obowiazek podatkowy.

  4. Zobowiazanie z tytulu opodatkowania dochodu nieznajdujacego pokrycia w ujawnionych zrodlach przychodow lub pochodzacego ze zrodel nieujawnionych nie powstaje, jezeli decyzja ustalajaca to zobowiazanie zostala doreczona po uplywie 5 lat, liczac od konca roku, w ktorym uplynal termin do zlozenia zeznania rocznego dla podatnikow podatku dochodowego od osob fizycznych, za rok podatkowy, ktorego dotyczy decyzja.

  5. Bieg terminu przedawnienia zawiesza sie, jezeli wydanie decyzji jest uzaleznione od rozstrzygniecia zagadnienia wstepnego przez inny organ lub sad. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w ktorym decyzja innego organu stala sie ostateczna lub orzeczenie sadu uprawomocnilo sie, nie dluzej jednak niz przez 2 lata.

  Art. 69. 1. W razie niedopelnienia przez podatnika warunkow uprawniajacych do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalajacej zobowiazanie podatkowe powstaje w dniu, w ktorym nastapilo zdarzenie powodujace utrate prawa do ulgi.

  2. Termin do wydania decyzji, o ktorej mowa w 1, wynosi 3 lata od konca roku podatkowego, w ktorym nastapilo zdarzenie powodujace utrate prawa do ulgi podatkowej, a jezeli podatnik nie zglosil organowi podatkowemu utraty prawa do ulgi co najmniej na 2 miesiace przed uplywem tego terminu - termin do wydania decyzji, o ktorej mowa w 1, wynosi 5 lat.

  3. Ustalenie wysokosci zobowiazania podatkowego nastepuje na podstawie stanu prawnego obowiazujacego w dniu powstania obowiazku podatkowego oraz istniejacego w tym dniu stanu faktycznego.

  4. Jezeli, zgodnie z odrebnymi przepisami, zobowiazanie podatkowe ustalane jest na rok kalendarzowy lub na inny okres, decyzja, o ktorej mowa w 1, wydawana jest na podstawie stanu prawnego obowiazujacego w dniu nabycia prawa do ulgi.

  Art. 70. 1. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym uplynal termin platnosci podatku.

  2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna sie, a rozpoczety ulega zawieszeniu:

  1) od dnia wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 67a 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu platnosci odroczonego podatku lub zaleglosci podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaleglosci podatkowej;

  2) od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia w sprawie przedluzenia terminu platnosci podatku, wydanego przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, do dnia uplywu przedluzonego terminu.

  3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogloszenie upadlosci. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia nastepujacego po dniu uprawomocnienia sie postanowienia o ukonczeniu postepowania upadlosciowego.

  4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania srodka egzekucyjnego, o ktorym podatnik zostal zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia nastepujacego po dniu, w ktorym zastosowano srodek egzekucyjny.

  5. (uchylony).

  6. Bieg terminu przedawnienia zobowiazania podatkowego zostaje zawieszony z dniem:

  1) wszczecia postepowania w sprawie o przestepstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jezeli podejrzenie popelnienia przestepstwa lub wykroczenia wiaze sie z niewykonaniem tego zobowiazania;

  2) wniesienia skargi do sadu administracyjnego na decyzje dotyczaca tego zobowiazania;

  3) wniesienia zadania ustalenia przez sad powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

  7. Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia nastepujacego po dniu:

  1) prawomocnego zakonczenia postepowania w sprawie o przestepstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

  2) doreczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sadu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocnosci;

  3) uprawomocnienia sie orzeczenia sadu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

  8. Nie ulegaja przedawnieniu zobowiazania podatkowe zabezpieczone hipoteka lub zastawem skarbowym, jednakze po uplywie terminu przedawnienia zobowiazania te moga byc egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

  Art. 70a. 1. Bieg terminu przedawnienia, o ktorym mowa w art. 68 1 i 3 oraz w art. 70 1, ulega zawieszeniu, jezeli mozliwosc ustalenia lub okreslenia zobowiazania podatkowego wynika z umow o unikaniu podwojnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umow miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska, a ustalenie lub okreslenie przez organ podatkowy wysokosci tego zobowiazania uzaleznione jest od uzyskania odpowiednich informacji od organow innego panstwa.

  2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o ktorym mowa w 1, nastepuje od dnia wystapienia przez organ podatkowy z wnioskiem do organu innego panstwa do dnia uzyskania przez organ podatkowy zadanej informacji - jednak nie dluzej niz przez okres 3 lat.

  3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o ktorym mowa w 1, moze nastepowac wielokrotnie; w takich przypadkach okres lacznego zawieszenia terminu przedawnienia nie moze przekraczac 3 lat.

  Art. 70b.(uchylony)

  Art. 71. Przepisy art. 70 stosuje sie odpowiednio do naleznosci platnikow lub inkasentow z tytulu niepobranych albo niewplaconych podatkow.

  Rozdzial 9

  Nadplata

  Art. 72. 1. Za nadplate uwaza sie kwote:

  1) nadplaconego lub nienaleznie zaplaconego podatku;

  2) podatku pobrana przez platnika nienaleznie lub w wysokosci wiekszej od naleznej;

  3) zobowiazania zaplaconego przez platnika lub inkasenta, jezeli w decyzji, o ktorej mowa w art. 30 4, okreslono je nienaleznie lub w wysokosci wiekszej od naleznej;

  4) zobowiazania zaplaconego przez osobe trzecia lub spadkobierce, jezeli w decyzji o ich odpowiedzialnosci podatkowej lub decyzji ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego spadkodawcy okreslono je nienaleznie lub w wysokosci wiekszej od naleznej.

  2. Jezeli wplata dotyczyla zaleglosci podatkowej, na rowni z nadplata traktuje sie takze czesc wplaty, ktora zostala zaliczona na poczet odsetek za zwloke.

  Art. 73. 1. Nadplata powstaje, z zastrzezeniem 2, z dniem:

  1) zaplaty przez podatnika podatku nienaleznego lub w wysokosci wiekszej od naleznej;

  2) pobrania przez platnika podatku nienaleznego lub w wysokosci wiekszej od naleznej;

  3) zaplaty przez platnika lub inkasenta naleznosci wynikajacej z decyzji o jego odpowiedzialnosci podatkowej, jezeli naleznosc ta zostala okreslona nienaleznie lub w wysokosci wiekszej od naleznej;

  4) wplacenia przez platnika lub inkasenta podatku w wysokosci wiekszej od wysokosci pobranego podatku;

  5) zaplaty przez osobe trzecia lub spadkobierce naleznosci wynikajacej z decyzji o odpowiedzialnosci podatkowej lub decyzji ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego spadkodawcy, jezeli naleznosc ta zostala okreslona nienaleznie lub w wysokosci wiekszej od naleznej;

  6) zlozenia korekty deklaracji w podatku od towarow i uslug obnizajacej wysokosc zobowiazania podatkowego, w zwiazku ze zwiekszeniem kwoty podatku naliczonego lub obnizeniem kwoty podatku naleznego w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug.

  2. Nadplata powstaje z dniem zlozenia:

  1) zeznania rocznego - dla podatnikow podatku dochodowego;

  2) deklaracji podatku akcyzowego - dla podatnikow podatku akcyzowego;

  3) deklaracji o wplatach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowych spolek Skarbu Panstwa i przedsiebiorstw panstwowych.

  Art. 74. Jezeli nadplata powstala w wyniku orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego, a podatnik, ktorego zobowiazanie podatkowe powstaje w sposob przewidziany w art. 21 1 pkt 1:

  1) zlozyl jedna z deklaracji, o ktorych mowa w art. 73 2, lub inna deklaracje, z ktorej wynika wysokosc zobowiazania podatkowego - wysokosc nadplaty okresla podatnik we wniosku o jej zwrot, skladajac rownoczesnie skorygowana deklaracje;

  2) zostal rozliczony przez platnika - wysokosc nadplaty okresla podatnik we wniosku o jej zwrot, skladajac rownoczesnie zeznanie (deklaracje), o ktorym mowa w art. 73 2 pkt 1;

  3) nie byl obowiazany do skladania deklaracji - wysokosc nadplaty okresla podatnik we wniosku o jej zwrot.

  Art. 74a. W przypadkach niewymienionych w art. 73 2 i art. 74 wysokosc nadplaty okresla organ podatkowy.

  Art. 75. 1. Jezeli podatnik kwestionuje zasadnosc pobrania przez platnika podatku albo wysokosc pobranego podatku, moze zlozyc wniosek o stwierdzenie nadplaty podatku.

  2. Uprawnienie okreslone w 1 przysluguje rowniez:

  1) podatnikom, ktorych zobowiazanie podatkowe powstaje w sposob przewidziany w art. 21 1 pkt 1, jezeli:

  a) w zeznaniach (deklaracjach), o ktorych mowa w art. 73 2, wykazali zobowiazanie podatkowe nienalezne lub w wysokosci wiekszej od naleznej i wplacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadplate w wysokosci mniejszej od naleznej,

  b) w deklaracjach innych niz wymienione w art. 73 2 pkt 2 i 3, z wyjatkiem deklaracji dotyczacej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiazanie podatkowe nienalezne lub w wysokosci wiekszej od naleznej i wplacili zadeklarowany podatek,

  c) nie bedac obowiazanymi do skladania zeznan (deklaracji), dokonali wplaty podatku nienaleznego lub w wysokosci wiekszej od naleznej;

  2) platnikom lub inkasentom, jezeli:

  a) w zlozonej deklaracji wykazali oraz wplacili podatek w wysokosci wiekszej od wysokosci pobranego podatku,

  b) w zlozonej deklaracji wykazali oraz wplacili podatek w wysokosci wiekszej od naleznej,

  c) nie bedac obowiazanymi do skladania deklaracji, wplacili podatek w wysokosci wiekszej od naleznej.

  3. W przypadkach, o ktorych mowa w 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 lit. a) i b), podatnik, platnik lub inkasent rownoczesnie z wnioskiem o stwierdzenie nadplaty sa obowiazani zlozyc skorygowane zeznanie (deklaracje).

  4. Jezeli prawidlowosc skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi watpliwosci, organ podatkowy zwraca nadplate bez wydania decyzji stwierdzajacej nadplate.

  5. Jezeli zwrotu nadplaty w trybie, o ktorym mowa w 4, dokonano nienaleznie lub w wysokosci wyzszej od naleznej, od kwoty nadplaty podlegajacej zwrotowi nie nalicza sie odsetek za zwloke. W tym zakresie nie wszczyna sie postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

  6. Przepisow 2 pkt 1 lit. b) i pkt 2 nie stosuje sie, jezeli ustawy podatkowe przewiduja inny tryb zwrotu podatku.

  7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wlasciwosc miejscowa organow podatkowych w sprawach, o ktorych mowa w 1, uwzgledniajac w szczegolnosci rodzaj podatku i przypadki poboru podatku przez platnika.

  Art. 76. 1. Nadplaty wraz z ich oprocentowaniem podlegaja zaliczeniu z urzedu na poczet zaleglosci podatkowych wraz z odsetkami za zwloke, odsetek za zwloke okreslonych w decyzji, o ktorej mowa w art. 53a, oraz biezacych zobowiazan podatkowych, a w razie ich braku podlegaja zwrotowi z urzedu, chyba ze podatnik zlozy wniosek o zaliczenie nadplaty w calosci lub w czesci na poczet przyszlych zobowiazan podatkowych, z zastrzezeniem 2.

  2. Nadplaty, ktorych wysokosc nie przekracza wysokosci kosztow upomnienia w postepowaniu egzekucyjnym, podlegaja z urzedu zaliczeniu na poczet zaleglosci podatkowych wraz z odsetkami za zwloke, odsetek za zwloke okreslonych w decyzji, o ktorej mowa w art. 53a, oraz biezacych zobowiazan podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszlych zobowiazan podatkowych, chyba ze podatnik wystapi o ich zwrot.

  3. Przepisy 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zaliczania nadplaty platnika lub inkasenta na poczet jego zaleglosci podatkowych, biezacych zobowiazan podatkowych lub zobowiazan powstalych w zwiazku z wykonywaniem obowiazkow platnika lub inkasenta.

  Art. 76a. 1. W sprawach zaliczenia nadplaty na poczet zaleglych oraz biezacych zobowiazan podatkowych wydaje sie postanowienie, na ktore sluzy zazalenie. W przypadku zaliczenia nadplaty na poczet zaleglosci podatkowych przepisy art. 55 2 i art. 62 1 stosuje sie odpowiednio.

  2. Zaliczenie nadplaty na poczet zaleglosci podatkowych nastepuje z dniem:

  1) powstania nadplaty -w przypadkach, o ktorych mowa w art. 73 1 pkt 1 - 3 i 5 oraz 2;

  2) zlozenia wniosku o stwierdzenie nadplaty.

  Art. 76b. Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje sie odpowiednio do zwrotu podatku. Zaliczenie, o ktorym mowa w art. 76a 2 pkt 1, nastepuje z dniem zlozenia deklaracji wykazujacej zwrot podatku.

  Art. 76c. Nadplate wynikajaca z zaliczek na podatek zwraca sie po zakonczeniu okresu, za ktory rozlicza sie podatek. Jezeli jednak nadplata wynika z decyzji stwierdzajacej nadplate, wydanej w zwiazku z art. 75 1, zwrot nadplaty nastepuje w terminie 30 dni od dnia wydania tej decyzji.

  Art. 77. 1. Nadplata podlega zwrotowi w terminie:

  1) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu niewaznosci decyzji:

  a) ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego,

  b) okreslajacej wysokosc zobowiazania podatkowego,

  c) o odpowiedzialnosci podatkowej platnika lub inkasenta,

  d) o odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy,

  z zastrzezeniem 3;

  2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzajacej nadplate lub okreslajacej wysokosc nadplaty;</p>

  3) 14 dni od dnia doreczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sadu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocnosci, uchylajacego decyzje organu podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzajacego jej niewaznosc, z zastrzezeniem 3;

  4) 30 dni od dnia zlozenia wniosku, o ktorym mowa w art. 74;

  5) 3 miesiecy od dnia zlozenia zeznania lub deklaracji, o ktorych mowa w art. 73 2, z zastrzezeniem 2;

  6) 2 miesiecy od dnia zlozenia wniosku o stwierdzenie nadplaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracja) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 75 3, lecz nie wczesniej niz w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia zeznania lub deklaracji, o ktorych mowa w art. 73 2.

  2. W przypadku skorygowania deklaracji:

  1) w trybie okreslonym wart. 274 1 pkt 1 - nadplata podlega zwrotowi w terminie 3 miesiecy od dnia uplywu terminu do wniesienia sprzeciwu;

  2) przez podatnika - nadplata podlega zwrotowi w terminie 3 miesiecy od dnia jej skorygowania.

  3. W przypadku uchylenia decyzji, o ktorej mowa w 1 pkt 1 lit. a-d, lub stwierdzenia jej niewaznosci, jezeli nastepnie, w terminie 3 miesiecy od dnia uchylenia lub stwierdzenia niewaznosci przez organ podatkowy lub od dnia doreczenia organowi podatkowemu orzeczenia sadu administracyjnego wraz ze stwierdzeniem jego prawomocnosci, uchylajacego decyzje lub stwierdzajacego jej niewaznosc, zostanie wydana decyzja w tej samej sprawie, nadplata, ktora stanowi roznica miedzy podatkiem wplaconym a podatkiem wynikajacym z tej decyzji, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania nowej decyzji.

  4. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie, o ktorym mowa w 3, nadplata stanowiaca kwote wplacona na podstawie decyzji uchylonej lub decyzji, ktorej niewaznosc stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbednej zwloki.

  Art. 77a. Organ podatkowy moze, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego waznym interesem, dokonac zwrotu nadwyzki wplaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy.

  Art. 77b. 1. Zwrot nadplaty nastepuje:

  1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, platnika lub inkasenta obowiazanego do posiadania rachunku bankowego;

  2) w gotowce, jezeli podatnik, platnik lub inkasent nie sa obowiazani do posiadania rachunku bankowego, chyba ze zazadaja zwrotu nadplaty na rachunek bankowy.

  2. Za dzien zwrotu nadplaty uwaza sie dzien:

  1) obciazenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;

  2) zlozenia przekazu pocztowego;

  3) wyplacenia kwoty nadplaty przez organ podatkowy lub postawienia nadplaty do dyspozycji podatnika w kasie.

  3. Nadplata, ktorej wysokosc nie przekracza kosztow upomnienia w postepowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wylacznie w kasie.

  4. Nadplata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

  Art. 78. 1. Nadplaty podlegaja oprocentowaniu w wysokosci rownej wysokosci odsetek za zwloke pobieranych od zaleglosci podatkowych, z zastrzezeniem 2.

  2. Nadplaty, o ktorych mowa w art. 76 2, nie podlegaja oprocentowaniu.

  3. Oprocentowanie przysluguje:

  1) w przypadkach przewidzianych w art. 77 1 pkt 1 lit. a-d, z zastrzezeniem pkt 2, oraz w przypadku, o ktorym mowa w art. 77 1 pkt 3 - od dnia powstania nadplaty;

  2) w przypadkach przewidzianych w art. 77 1 pkt 1 lit. a-d - od dnia wydania decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji, jezeli organ podatkowy nie przyczynil sie do powstania przeslanki zmiany lub uchylenia decyzji, a nadplata nie zostala zwrocona w terminie;

  3) w przypadkach przewidzianych w art. 77 1 pkt 2 i pkt 6 - od dnia zlozenia wniosku o stwierdzenie nadplaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracja):

  a) jezeli nadplata nie zostala zwrocona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzajacej nadplate,

  b) jezeli decyzja stwierdzajaca nadplate nie zostala wydana w terminie 2 miesiecy od dnia zlozenia wniosku o stwierdzenie nadplaty, chyba ze do opoznienia w wydaniu decyzji przyczynil sie podatnik, platnik lub inkasent,

  c) jezeli nadplata nie zostala zwrocona w terminie, o ktorym mowa w art. 77 1 pkt 6, chyba ze do opoznienia w zwrocie nadplaty przyczynil sie podatnik, platnik lub inkasent;

  4) w przypadku przewidzianym w art. 77 1 pkt 5 i 2 - od dnia powstania nadplaty, jezeli nadplata nie zostala zwrocona w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia zeznania lub deklaracji, o ktorych mowa w art. 73 2, lub od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a.

  4. Oprocentowanie z tytulu nadplaty przysluguje do dnia zwrotu nadplaty, zaliczenia jej na poczet zaleglych lub biezacych zobowiazan podatkowych lub dnia zlozenia wniosku o zaliczenie nadplaty na poczet przyszlych zobowiazan podatkowych, z zastrzezeniem 5 pkt 2.

  5. W przypadku przewidzianym w art. 77 1 pkt 4 oprocentowanie przysluguje za okres:

  1) od dnia powstania nadplaty do dnia jej zwrotu - pod warunkiem zlozenia przez podatnika wniosku o zwrot nadplaty w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego lub od dnia, w ktorym uchylono lub zmieniono w calosci lub w czesci akt normatywny;

  2) od dnia powstania nadplaty do trzydziestego dnia od dnia wejscia w zycie orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego lub od dnia, w ktorym uchylono lub zmieniono w calosci lub w czesci akt normatywny - jezeli wniosek o zwrot nadplaty zostal zlozony po uplywie 30 dni od dnia wejscia w zycie orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego lub od dnia, w ktorym uchylono lub zmieniono w calosci lub w czesci ten akt.

  Art. 78a. Jezeli kwota dokonanego zwrotu podatku nie pokrywa kwoty nadplaty wraz z jej oprocentowaniem, zwrocona kwote zalicza sie proporcjonalnie na poczet kwoty nadplaty oraz kwoty jej oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu pozostaje kwota nadplaty do kwoty oprocentowania.

  Art. 79. 1. Postepowanie w sprawie stwierdzenia nadplaty nie moze zostac wszczete w czasie trwania postepowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie miedzy zakonczeniem kontroli a wszczeciem postepowania - w zakresie zobowiazan podatkowych, ktorych dotyczy postepowanie lub kontrola.

  2. Prawo do zlozenia wniosku o stwierdzenie nadplaty wygasa:

  1) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 75 1, po uplywie 5 lat od dnia:

  a) pobrania przez platnika podatku nienaleznie lub w wysokosci wiekszej od naleznej,

  b) uprawomocnienia sie decyzji o uchyleniu lub zmianie decyzji, na podstawie ktorej platnik dokonal obliczenia podatku,

  c) (uchylona);

  2) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 75 2 pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2 lit. a i b - po uplywie 5 lat od dnia zlozenia zeznania (deklaracji);

  3) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 75 2 pkt 1 lit. c oraz w pkt 2 lit. c - po uplywie 5 lat od dnia, w ktorym dokonano wplaty podatku.

  3. Przepisu 2 pkt 2 nie stosuje sie, jezeli ustawy podatkowe przewiduja inny tryb zwrotu podatku.

  Art. 80. 1. Prawo do zwrotu nadplaty podatku wygasa po uplywie 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym uplynal termin jej zwrotu.

  2. Po uplywie terminu okreslonego w 1 wygasa rowniez prawo do zlozenia wniosku o zaliczenie nadplaty na poczet przyszlych zobowiazan podatkowych oraz mozliwosc zaliczenia nadplaty na poczet zaleglych oraz biezacych zobowiazan podatkowych.

  3. Zlozenie wniosku o stwierdzenie nadplaty, zwrot nadplaty lub zaliczenie jej na poczet przyszlych zobowiazan podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadplaty.

  Rozdzial 10

  Korekta deklaracji

  Art. 81. 1. Jezeli odrebne przepisy nie stanowia inaczej, podatnicy, platnicy i inkasenci moga skorygowac uprzednio zlozona deklaracje.

  2. Skorygowanie deklaracji nastepuje przez zlozenie korygujacej deklaracji wraz z dolaczonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

  Art. 81a.(uchylony)

  Art. 81b. 1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  1) ulega zawieszeniu na czas trwania postepowania podatkowego lub kontroli podatkowej -w zakresie objetym tym postepowaniem lub kontrola;

  2) przysluguje nadal po zakonczeniu:

  a) kontroli podatkowej,

  b) postepowania podatkowego - w zakresie nieobjetym decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego.

  2. Korekta zlozona w przypadku, o ktorym mowa w 1 pkt 1, nie wywoluje skutkow prawnych.

  3. Przepisu 1 pkt 2 lit. a nie stosuje sie w zakresie podatku od towarow i uslug.

  Art. 81c. (uchylony)

  Rozdzial 11

  Informacje podatkowe

  Art. 82. 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza sa obowiazane do sporzadzania i przekazywania informacji:

  1) na pisemne zadanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikajacych ze stosunkow cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogacych miec wplyw na powstanie obowiazku podatkowego lub wysokosc zobowiazania podatkowego osob lub jednostek, z ktorymi zawarto umowe;

  2) bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisow prawa dewizowego;

  3) w zakresie i na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach.

  2. Banki i spoldzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe obowiazane sa do sporzadzania i przekazywania ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, comiesiecznych informacji o zalozonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, w terminie do 7 dnia nastepnego miesiaca.

  2a. Jednostki organizacyjne Zakladu Ubezpieczen Spolecznych na pisemne zadanie naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego obowiazane sa do sporzadzenia i przekazania informacji o skladkach platnika i ubezpieczonego.

  2b. (uchylony)

  3. Banki, spoldzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe oraz inne instytucje finansowe, na pisemne zadanie ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych lub jego upowaznionego przedstawiciela, sa obowiazane do udzielenia informacji w razie wystapienia wladz panstw obcych -w zakresie i na zasadach okreslonych w rozdziale 2 dzialu VIIa oraz wynikajacych z ratyfikowanych umow o unikaniu podwojnego opodatkowania i innych ratyfikowanych umow miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska.

  4. Zadanie, o ktorym mowa w 3, oznacza sie klauzula: "Tajemnica skarbowa", a jego przekazanie nastepuje w trybie przewidzianym dla dokumentow zawierajacych informacje niejawne stanowiace tajemnice sluzbowa w rozumieniu przepisow o ochronie informacji niejawnych.

  5. Organ podatkowy okresla zakres zadanych informacji, o ktorych mowa w 1 pkt 1 i 2a, oraz termin ich przekazania.

  6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

  1) przypadki oraz zakres informacji, o ktorych mowa w 1 pkt 2, a takze szczegolowe zasady, termin oraz tryb ich sporzadzania i przekazywania, ze szczegolnym uwzglednieniem powiazan kapitalowych oraz nadzorczych pomiedzy rezydentami i nierezydentami w rozumieniu przepisow prawa dewizowego oraz posiadania przez nierezydentow przedsiebiorstw, oddzialow i przedstawicielstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) organy administracji rzadowej lub samorzadowej obowiazane do przekazywania informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych informacji, a takze tryb ich sporzadzania oraz terminy przekazywania.

  7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych majac na uwadze usprawnienie przekazywania i przetwarzania informacji, o ktorych mowa w 2, okresli, w drodze rozporzadzenia:

  1) format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego, uwzgledniajac jego zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem;

  2) wzor informacji o zalozonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych, o ktorych mowa w 2, uwzgledniajac numer rachunku, date jego zalozenia albo likwidacji, dane identyfikujace posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imie lub nazwe posiadacza, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj i numer identyfikatora posiadacza rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji podatkowej.

  8. Obowiazek okreslony w 2 moze byc wykonany za posrednictwem instytucji, o ktorych mowa wart. 105 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

  Art. 82a. 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza obowiazane sa do gromadzenia, sporzadzania i przekazywania, bez wezwania przez organ podatkowy, informacji o wynagrodzeniach za swiadczone na ich rzecz uslugi (wykonywana prace), wyplacanych przez podmiot bedacy nierezydentem osobom fizycznym bedacym nierezydentami w rozumieniu przepisow prawa dewizowego, swiadczacym te uslugi (wykonujacym prace), jezeli:

  1) w zwiazku z umowami o unikaniu podwojnego opodatkowania oraz innymi ratyfikowanymi umowami miedzynarodowymi, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska, moze to miec wplyw na powstanie obowiazku podatkowego lub wysokosc zobowiazania podatkowego osob otrzymujacych wynagrodzenie;

  2) podmiot bedacy nierezydentem bezposrednio lub posrednio bierze udzial w zarzadzaniu lub kontroli podmiotu, ktorego dotyczy obowiazek informacyjny, albo posiada udzial w kapitale tego podmiotu uprawniajacy do co najmniej 5 % wszystkich praw glosu.

  2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres informacji, o ktorych mowa w 1, a takze szczegolowe zasady, termin oraz tryb ich sporzadzania, ze szczegolnym uwzglednieniem czasu pobytu nierezydenta w kraju, danych identyfikujacych nierezydenta i podmiot wyplacajacy nierezydentowi wynagrodzenie, wysokosc wynagrodzenia, formy i termin jego wyplaty.

  Art. 83. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych oraz ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres i termin przekazywania informacji, o ktorych mowa w art. 82 1, przez organy lub jednostki podlegle tym ministrom, uwzgledniajac dane identyfikujace strony zawartej umowy oraz tryb ich przekazywania zapewniajacy szczegolna ochrone informacji w nich zawartych.

  Art. 84. 1. Sady, komornicy sadowi oraz notariusze sa obowiazani sporzadzac i przekazywac wlasciwym organom podatkowym informacje wynikajace ze zdarzen prawnych, ktore moga spowodowac powstanie zobowiazania podatkowego.

  2. Minister Sprawiedliwosci, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje informacji, ich forme, z uwzglednieniem formy wypisu aktu, zakres, terminy oraz sposob przekazywania informacji przez sady, komornikow sadowych i notariuszy.

  Art. 85. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, w zakresie niezbednym do kontroli prawidlowosci wykonywania obowiazkow podatkowych oraz korzystania z uprawnien przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, grupy podmiotow obowiazanych do skladania zeznan, wykazow, informacji lub deklaracji oraz ustalac zakres danych zawartych w tych dokumentach, a takze terminy ich skladania i rodzaje dokumentow, ktore powinny byc do nich dolaczone.

  Art. 86. 1. Podatnicy obowiazani do prowadzenia ksiag podatkowych przechowuja ksiegi i zwiazane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu uplywu okresu przedawnienia zobowiazania podatkowego.

  2. W razie likwidacji lub rozwiazania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowosci prawnej podmiot dokonujacy jej likwidacji lub rozwiazania zawiadamia pisemnie wlasciwy organ podatkowy, nie pozniej niz w ostatnim dniu istnienia tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o miejscu przechowywania ksiag podatkowych oraz dokumentow zwiazanych z ich prowadzeniem.

  Rozdzial 12

  Rachunki

  Art. 87. 1. Jezeli odrebne przepisy nie stanowia inaczej, podatnicy prowadzacy dzialalnosc gospodarcza obowiazani sa na zadanie kupujacego lub uslugobiorcy wystawic rachunek potwierdzajacy dokonanie sprzedazy lub wykonanie uslugi.

  2. Obowiazek wystawienia rachunku, o ktorym mowa w 1, nie dotyczy rolnikow sprzedajacych produkty roslinne i zwierzece pochodzace z wlasnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemyslowym, chyba ze sprzedaz jest dokonywana w ich odrebnych, stalych miejscach sprzedazy, poza obrebem uprawy lub hodowli.

  3. Podatnicy wymienieni w 1, od ktorych zazadano rachunku przed wykonaniem uslugi lub wydaniem towaru, wystawiaja rachunek nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia wykonania uslugi lub wydania towaru. Jezeli jednak zadanie wystawienia rachunku zostalo zgloszone po wykonaniu uslugi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku nastepuje w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania.

  4. Podatnik nie ma obowiazku wystawienia rachunku, jezeli zadanie zostalo zgloszone po uplywie 3 miesiecy od dnia wydania towaru lub wykonania uslugi.

  5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres informacji, ktore musza byc zawarte w rachunkach, uwzgledniajac w szczegolnosci dane identyfikujace sprzedawce i kupujacego, wykonawce i odbiorce uslug oraz oznaczenie wartosci i rodzaju transakcji.

  Art. 88. 1. Podatnicy wystawiajacy rachunki sa obowiazani kolejno je numerowac i przechowywac kopie tych rachunkow, w kolejnosci ich wystawienia, do czasu uplywu okresu przedawnienia zobowiazania podatkowego.

  2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do podatnikow obowiazanych do zadania rachunkow.

  Art. 89.(uchylony)

  Art. 90. (uchylony)

  Rozdzial 13

  Odpowiedzialnosc solidarna

  Art. 91. Do odpowiedzialnosci solidarnej za zobowiazania podatkowe stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiazan cywilnoprawnych.

  Art. 92. 1. Jezeli, zgodnie z ustawami podatkowymi, podatnicy ponosza solidarna odpowiedzialnosc za zobowiazania podatkowe, a zobowiazania te powstaja w sposob przewidziany w art. 21 1 pkt 2, odpowiedzialnymi solidarnie sa podatnicy, ktorym doreczono decyzje ustalajaca wysokosc zobowiazania podatkowego.

  2. Przepisu 1 nie stosuje sie do zobowiazan podatkowych pobieranych w formie lacznego zobowiazania pienieznego. W tym przypadku zasady odpowiedzialnosci solidarnej stosuje sie z chwila doreczenia decyzji (nakazu platniczego) osobie, na ktora, zgodnie z odrebnymi przepisami, wystawia sie decyzje (nakaz platniczy).

  3. Malzonkowie wspolnie opodatkowani na podstawie odrebnych przepisow ponosza solidarna odpowiedzialnosc za zobowiazania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelnosc o zwrot nadplaty podatku.

  4. Do wierzytelnosci o zwrot nadplaty, o ktorej mowa w 3, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego o wierzytelnosciach cywilnoprawnych.

  Rozdzial 14

  Prawa i obowiazki nastepcow prawnych oraz podmiotow przeksztalconych

  Art. 93. 1. Osoba prawna zawiazana (powstala) w wyniku laczenia sie:

  1) osob prawnych,

  2) osobowych spolek handlowych,

  3) osobowych i kapitalowych spolek handlowych

  - wstepuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiazki kazdej z laczacych sie osob lub spolek.

  2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do osoby prawnej laczacej sie przez przejecie:

  1) innej osoby prawnej (osob prawnych);

  2) osobowej spolki handlowej (osobowych spolek handlowych).

  3. (uchylony)

  Art. 93a. 1. Osoba prawna zawiazana (powstala) w wyniku:

  1) przeksztalcenia innej osoby prawnej,

  2) przeksztalcenia spolki niemajacej osobowosci prawnej

  - wstepuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiazki przeksztalcanej osoby lub spolki.

  2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do:

  1) osobowej spolki handlowej zawiazanej (powstalej) w wyniku przeksztalcenia:

  a) innej spolki niemajacej osobowosci prawnej,

  b) spolki kapitalowej;

  2) spolki niemajacej osobowosci prawnej, do ktorej osoba fizyczna wniosla na pokrycie udzialu wklad w postaci swojego przedsiebiorstwa.

  Art. 93b. Przepisy art. 93 i art. 93a stosuje sie odpowiednio do laczenia sie i przeksztalcen komunalnych zakladow budzetowych.

  Art. 93c. 1. Osoby prawne przejmujace lub osoby prawne powstale w wyniku podzialu wstepuja, z dniem podzialu lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiazki osoby prawnej dzielonej pozostajace w zwiazku z przydzielonymi im, w planie podzialu, skladnikami majatku.

  2. Przepis 1 stosuje sie, jezeli majatek przejmowany na skutek podzialu, a przy podziale przez wydzielenie - takze majatek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowana czesc przedsiebiorstwa.

  Art. 93d. Przepisy art. 93-93c maja zastosowanie rowniez do praw i obowiazkow wynikajacych z decyzji wydanych na podstawie przepisow prawa podatkowego.

  Art. 93e. Przepisy art. 93-93d stosuje sie w zakresie, w jakim odrebne ustawy, umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy miedzynarodowe, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowia inaczej.

  Art. 94. Przepisy art. 93 1, art. 93d i art. 93e, z zastrzezeniem art. 95, stosuje sie rowniez do nabywcow przedsiebiorstw panstwowych oraz do spolek, ktore na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych [UWAGA, obecnie: o komercjalizacji i prywatyzacji (na podstawie Dz. U. Nr 240 z 2002 r., poz. 2055)] nabyly lub przejely te przedsiebiorstwa.

  Art. 95. 1. Odpowiedzialnosc nabywcow lub spolek, o ktorych mowa w art. 94, z tytulu:

  1) odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych zlikwidowanego przedsiebiorstwa,

  2) oprocentowania przypadajacych do zwrotu zaliczek naliczonego podatku od towarow i uslug

  - ograniczona jest do odsetek (oprocentowania) naliczonych do dnia wykreslenia przedsiebiorstwa z rejestru przedsiebiorstw panstwowych [UWAGA, obecnie: Krajowego Rejestru Sadowego (na podstawie Dz. U. Nr 17 z 2001 r., poz. 209)].

  2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do odpowiedzialnosci Skarbu Panstwa lub gminy, powiatu albo wojewodztwa z tytulu oprocentowania nadplat oraz oprocentowania zwrotu roznicy podatku od towarow i uslug.

  Art. 96. Odsetki za zwloke oraz oprocentowanie, o ktorych mowa w art. 95, naliczane sa nadal:

  1) po uplywie 14 dni od dnia doreczenia spolce decyzji okreslajacej wysokosc zobowiazania podatkowego lub wydania decyzji w sprawie zwrotu zaliczek naliczonego podatku od towarow i uslug;

  2) poczawszy od dnia otrzymania przez organ podatkowy wniosku o zwrot nadplaty lub o zwrot roznicy podatku od towarow i uslug.

  Art. 97. 1. Spadkobiercy podatnika, z zastrzezeniem 2, przejmuja przewidziane w przepisach prawa podatkowego majatkowe prawa i obowiazki spadkodawcy.

  2. Jezeli, na podstawie przepisow prawa podatkowego, spadkodawcy przyslugiwaly prawa o charakterze niemajatkowym, zwiazane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza, uprawnienia te przechodza na spadkobiercow pod warunkiem dalszego prowadzenia tej dzialalnosci na ich rachunek.

  3. Przepis 2 stosuje sie odpowiednio do praw i obowiazkow z tytulu sprawowanej przez spadkodawce funkcji platnika.

  4. Przepisy 1-3 stosuje sie rowniez do praw i obowiazkow wynikajacych z decyzji wydanych na podstawie przepisow prawa podatkowego.

  Art. 97a. (uchylony)

  Art. 98. 1. Do odpowiedzialnosci spadkobiercow za zobowiazania podatkowe spadkodawcy stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego o przyjeciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialnosci za dlugi spadkowe.

  2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do odpowiedzialnosci spadkobiercow za:

  1) zaleglosci podatkowe, w tym rowniez za zaleglosci, o ktorych mowa w art. 52 1;

  2) odsetki za zwloke od zaleglosci podatkowych spadkodawcy;

  3) pobrane, a niewplacone podatki z tytulu sprawowanej przez spadkodawce funkcji platnika lub inkasenta;

  4) niezwrocone przez spadkodawce zaliczki na naliczony podatek od towarow i uslug oraz ich oprocentowanie;

  5) oplate prolongacyjna;

  6) koszty postepowania podatkowego;

  7) koszty upomnienia i koszty postepowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstale do dnia otwarcia spadku.

  3. (uchylony).

  Art. 99. Bieg terminow przewidzianych w art. 68, 70, 71, 77 1 oraz art. 80 1 ulega zawieszeniu od dnia smierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia sie postanowienia sadu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dluzej jednak niz do dnia, w ktorym uplynely 2 lata od smierci spadkodawcy.

  Art. 100. 1. Organy podatkowe wlasciwe ze wzgledu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekaja w odrebnych decyzjach o zakresie odpowiedzialnosci poszczegolnych spadkobiercow lub okreslaja wysokosc nadplaty albo zwrotu podatku.

  2. W decyzji organ podatkowy okresla wysokosc znanych w dniu otwarcia spadku zobowiazan spadkodawcy, o ktorych mowa w art. 98 1 i 2, z zastrzezeniem 2a.

  2a. Wydajac decyzje, organ podatkowy okresla prawidlowa wysokosc zobowiazania podatkowego, wysokosc poniesionej straty uprawniajacej spadkobiercow do skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatkowych, wysokosc nadplaty lub zwrotu podatku, jezeli ich wysokosc jest inna niz wykazana w deklaracji zlozonej przez spadkodawce albo spadkodawca deklaracji nie zlozyl.

  3. Termin platnosci przez spadkobierce zobowiazan, o ktorych mowa w 2, wynosi 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

  Art. 101. 1. Odsetki za zwloke od zaleglosci podatkowych spadkodawcy oraz oprocentowanie niezwroconych zaliczek naliczonego podatku od towarow i uslug naliczane sa do dnia otwarcia spadku.

  2. Odsetki za zwloke oraz oprocentowanie, o ktorych mowa w 1, naliczane sa nadal w przypadku niedotrzymania przez spadkobiercow terminu okreslonego w art. 100 3.

  3. (uchylony).

  Art. 102. 1. Przepisy art. 100 i 101 stosuje sie, jezeli:

  1) w stosunku do spadkodawcy nie zostalo wszczete postepowanie podatkowe lub

  2) postepowanie podatkowe, ktorego strona byl spadkodawca, zostalo zakonczone decyzja ostateczna.

  2. W razie smierci strony w toku postepowania w sprawach dotyczacych praw lub obowiazkow wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony wstepuja jej spadkobiercy.

  3. Przepis 2 stosuje sie odpowiednio do nastepcow prawnych, o ktorych mowa w art. 93-93c i art. 94.

  Art. 103. 1. Organy podatkowe zawiadamiaja spadkobiercow o:

  1) zlozonych przez spadkodawce odwolaniach od decyzji, zazaleniach na postanowienia i skargach do sadu administracyjnego;

  2) decyzjach wydanych na podstawie art. 67a 1 pkt 1 lub 2, jezeli nie uplynal termin platnosci odroczonego podatku lub zaleglosci podatkowej lub termin platnosci rat;

  3) decyzjach i postanowieniach, ktore zostaly doreczone spadkodawcy, a w dniu jego smierci nie uplynal jeszcze termin do zlozenia odwolania, zazalenia lub skargi do sadu administracyjnego;

  4) wszczetej kontroli podatkowej;

  5) zlozonych przez spadkodawce wnioskach o wszczecie postepowania;

  6) postepowaniach wszczetych z urzedu wobec spadkodawcy.

  2. W przypadkach, o ktorych mowa w 1 pkt 1 i 3, terminy do zlozenia odwolania, zazalenia lub skargi do sadu administracyjnego biegna ponownie od dnia doreczenia zawiadomienia.

  Art. 104. 1. Jezeli spadkodawca byl podatnikiem podatku dochodowego od osob fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobiercow, na podstawie posiadanych danych, o wysokosci dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokosci wplaconych zaliczek na podatek lub podatku, podajac rownoczesnie przypadajaca do zaplacenia kwote podatku lub kwote nadplaty.

  2. Jezeli spadkodawca poniosl wydatki uprawniajace do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokosci poniesionych wydatkow.

  3. Po uplywie terminu, o ktorym mowa w 2, organ podatkowy dorecza spadkobiercom decyzje ustalajaca wysokosc zobowiazania podatkowego lub stwierdzajaca nadplate.

  4. (uchylony).

  Art. 105. 1. Oprocentowanie z tytulu przypadajacych na rzecz spadkodawcy nadplat oraz zwrotow podatkow naliczane jest do dnia otwarcia spadku.

  2. Przypadajace na rzecz spadkodawcy nadplaty oraz zwroty podatkow, a takze oprocentowanie z tych tytulow zwracane sa poszczegolnym spadkobiercom w proporcji okreslonej w ich zgodnym oswiadczeniu woli, pod warunkiem zlozenia w organie podatkowym:

  1) prawomocnego postanowienia sadu o stwierdzeniu nabycia spadku;

  2) zgodnego oswiadczenia woli wszystkich spadkobiercow o podziale tych naleznosci.

  3. W razie niezlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia zlozenia prawomocnego postanowienia sadu o stwierdzeniu nabycia spadku kwoty naleznych nadplat i zwrotow podatku, a takze kwoty oprocentowania z tych tytulow skladane sa do depozytu organu podatkowego. Nadplata lub zwrot podatku sa pomniejszane o koszty przechowywania w depozycie.

  4. Oprocentowanie naliczane jest nadal, jezeli zwrot nadplaty lub zwrot podatku nie zostal dokonany w terminie 15 dni od dnia zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w 2 pkt 2.

  Art. 106. 1. Zapisobierca, ktory otrzymal nalezny mu zapis, ponosi odpowiedzialnosc za zobowiazania podatkowe spadkodawcy.

  2. Zakres odpowiedzialnosci zapisobiercy ograniczony jest do wartosci otrzymanego zapisu.

  3. Do odpowiedzialnosci zapisobiercy stosuje sie odpowiednio art. 97 1 oraz art. 98-104.

  Rozdzial 15

  Odpowiedzialnosc podatkowa osob trzecich

  Art. 107. 1. W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaleglosci podatkowe podatnika odpowiadaja calym swoim majatkiem solidarnie z podatnikiem rowniez osoby trzecie.

  1a. Osoby trzecie odpowiadaja calym swoim majatkiem solidarnie z nastepca prawnym podatnika za przejete przez niego zaleglosci podatkowe.

  2. Jezeli dalsze przepisy nie stanowia inaczej, osoby trzecie odpowiadaja rowniez za:

  1) podatki niepobrane oraz pobrane, a niewplacone przez platnikow lub inkasentow;

  2) odsetki za zwloke od zaleglosci podatkowych;

  3) niezwrocone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarow i uslug oraz za oprocentowanie tych zaliczek;

  4) koszty postepowania egzekucyjnego.

  Art. 108. 1. O odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji.

  2. Postepowanie w sprawie odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej nie moze zostac wszczete przed:

  1) uplywem terminu platnosci ustalonego zobowiazania;

  2) dniem doreczenia decyzji:

  a) okreslajacej wysokosc zobowiazania podatkowego,

  b) o odpowiedzialnosci podatkowej platnika lub inkasenta,

  c) w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarow i uslug,

  d) okreslajacej wysokosc naleznych odsetek za zwloke;

  3) dniem wszczecia postepowania egzekucyjnego - w przypadku, o ktorym mowa w 3.

  3. W razie wystawienia tytulu wykonawczego na podstawie deklaracji, na zasadach przewidzianych w przepisach o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, przed orzeczeniem o odpowiedzialnosci osoby trzeciej nie wymaga sie uprzedniego wydania decyzji okreslajacej wysokosc zobowiazania podatkowego i decyzji, o ktorej mowa w art. 53a.

  4. Egzekucja zobowiazania wynikajacego z decyzji o odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej moze byc wszczeta dopiero wowczas, gdy egzekucja z majatku podatnika okazala sie w calosci lub w czesci bezskuteczna.

  Art. 109. . 1 W sprawie odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej przepisy art. 29, art. 47 1, art. 51 1, art. 53 3, art. 55, art. 57, art. 59, art. 60 oraz art. 64 - 66 stosuje sie odpowiednio.

  2. W razie niedotrzymania terminu platnosci osoba trzecia odpowiada rowniez za naliczone po dniu wydania decyzji o jej odpowiedzialnosci podatkowej odsetki za zwloke od:

  1) zaleglosci podatkowych;

  2) naleznosci wymienionych w art. 107 2 pkt 1;

  3) niezwroconych w terminie zaliczek na naliczony podatek od towarow i uslug.

  Art. 110. 1. Rozwiedziony malzonek podatnika odpowiada calym swoim majatkiem solidarnie z bylym malzonkiem za zaleglosci podatkowe z tytulu zobowiazan podatkowych powstalych w czasie trwania wspolnosci majatkowej, jednakze tylko do wysokosci wartosci przypadajacego mu udzialu w majatku wspolnym.

  2. Odpowiedzialnosc, o ktorej mowa w 1, nie obejmuje:

  1) niepobranych naleznosci wymienionych w art. 107 2 pkt 1;

  2) odsetek za zwloke oraz kosztow egzekucyjnych powstalych po dniu uprawomocnienia sie orzeczenia o rozwodzie.

  3. Przepisy 1 i 2 stosuje sie odpowiednio w razie uniewaznienia malzenstwa oraz separacji.

  Art. 111. 1. Czlonek rodziny podatnika odpowiada calym swoim majatkiem solidarnie z podatnikiem prowadzacym dzialalnosc gospodarcza za zaleglosci podatkowe wynikajace z tej dzialalnosci i powstale w okresie, w ktorym stale wspoldzialal z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiagajac korzysci z prowadzonej przez niego dzialalnosci.

  2. Odpowiedzialnosc, o ktorej mowa w 1, nie dotyczy osob, ktore w okresie stalego wspoldzialania z podatnikiem byly osobami, wobec ktorych na podatniku ciazyl obowiazek alimentacyjny - w zakresie wynikajacym z obowiazku alimentacyjnego.

  3. Za czlonkow rodziny podatnika uwaza sie zstepnych, wstepnych, rodzenstwo, malzonkow zstepnych, osobe pozostajaca w stosunku przysposobienia oraz pozostajaca z podatnikiem w faktycznym pozyciu.

  4. Przepis 1 stosuje sie rowniez do malzonkow, ktorzy zawarli umowe o ograniczeniu lub wylaczeniu wspolnosci majatkowej, ktorych wspolnosc majatkowa zostala zniesiona przez sad, oraz malzonkow pozostajacych w separacji.

  5. Odpowiedzialnosc, o ktorej mowa w 1:

  1) ograniczona jest do wysokosci uzyskanych korzysci;

  2) nie obejmuje niepobranych naleznosci wymienionych w art. 107 2 pkt 1, z wyjatkiem naleznosci, ktore nie zostaly pobrane od osob wymienionych w 3 i 4.

  Art. 112. 1. Nabywca:

  1) przedsiebiorstwa,

  2) zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa,

  3) skladnikow majatku zwiazanego z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza wymienionych w 2, jezeli ich wartosc jednostkowa w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 000 zl [UWAGA, z dniem 1 stycznia 2005 r. ta kwota zostala podwyzszona do 15.300 zl (na podstawie M. P. Nr 35 z 2004 r., poz. 613)]

  - odpowiada calym swoim majatkiem solidarnie z podatnikiem za powstale do dnia nabycia zaleglosci podatkowe zwiazane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza.

  2. Skladniki majatku zwiazane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza stanowia aktywa trwale w rozumieniu przepisow o rachunkowosci, z wylaczeniem naleznosci dlugoterminowych, udzielonych pozyczek i dlugoterminowych rozliczen miedzyokresowych.

  3. Zakres odpowiedzialnosci nabywcy jest ograniczony do wartosci nabytego przedsiebiorstwa, jego zorganizowanej czesci lub skladnikow majatku.

  4. Zakres odpowiedzialnosci nabywcy nie obejmuje:

  1) naleznosci wymienionych w art. 107 2 pkt 1;

  2) odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych oraz oprocentowania, o ktorym mowa w art. 107 2 pkt 3, powstalych po dniu nabycia.

  5. Przepisu 4 nie stosuje sie do nabywcow bedacych malzonkami lub czlonkami rodziny podatnika, o ktorych mowa w art. 111 3.

  6. Nabywca nie odpowiada za zaleglosci podatkowe, ktore nie zostaly wykazane w zaswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 306g.

  7. Nabywca odpowiada rowniez za zaleglosci podatkowe i inne naleznosci zbywcy, wymienione wart. 107 2 pkt 2 - 4, z zastrzezeniem 4 pkt 2, powstale po dniu wydania zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia przedsiebiorstwa, jego czesci lub skladnikow majatku, jezeli od dnia wydania zaswiadczenia do dnia zbycia:

  1) uplynelo 30 dni -w przypadku zbycia przedsiebiorstwa lub jego czesci;

  2) uplynely 3 dni -w przypadku zbycia skladnikow majatku.

  Art. 113. Jezeli podatnik, za zgoda innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia dzialalnosci gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarow tej dzialalnosci, posluguje sie lub poslugiwal sie imieniem i nazwiskiem, nazwa lub firma tej osoby, osoba ta ponosi solidarna odpowiedzialnosc z podatnikiem calym swoim majatkiem za zaleglosci podatkowe powstale podczas prowadzenia tej dzialalnosci.

  Art. 114. 1. Wlasciciel, samoistny posiadacz lub uzytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majatkowego pozostajacy z uzytkownikiem danej rzeczy lub prawa majatkowego w zwiazku, o ktorym mowa w 2, odpowiada za zaleglosci podatkowe uzytkownika powstale w zwiazku z dzialalnoscia gospodarcza prowadzona przez uzytkownika, jezeli dana rzecz lub prawo sa zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza lub sluza do jej prowadzenia.

  2. Zwiazek, o ktorym mowa w 1, ma miejsce, gdy podczas trwania uzytkowania miedzy:

  1) wlascicielem, samoistnym posiadaczem lub uzytkownikiem wieczystym rzeczy lub prawa majatkowego i jej uzytkownikiem lub

  2) osobami pelniacymi funkcje zarzadzajace, nadzorcze albo kontrolne w podmiocie bedacym wlascicielem, samoistnym posiadaczem lub uzytkownikiem wieczystym rzeczy lub prawa majatkowego i w podmiocie bedacym jego uzytkownikiem

  - istnieja powiazania o charakterze rodzinnym, kapitalowym, majatkowym, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, lub wynikajace ze stosunku pracy.

  3. Odpowiedzialnosc, o ktorej mowa w 1, ograniczona jest do rownowartosci rzeczy lub praw majatkowych bedacych przedmiotem uzytkowania.

  4. Przepisy 1-3 stosuje sie odpowiednio do najmu, dzierzawy, leasingu lub innych umow o podobnym charakterze.

  Art. 114a. 1. Dzierzawca lub uzytkownik nieruchomosci odpowiada calym swoim majatkiem solidarnie z podatnikiem bedacym wlascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomosci za zaleglosci podatkowe z tytulu zobowiazan podatkowych wynikajacych z opodatkowania nieruchomosci, powstalych podczas trwania dzierzawy lub uzytkowania.

  2. Zakres odpowiedzialnosci dzierzawcy lub uzytkownika nieruchomosci nie obejmuje naleznosci wymienionych w art. 107 2.

  Art. 115. 1. Wspolnik spolki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spolki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebedacy akcjonariuszem, odpowiada calym swoim majatkiem solidarnie ze spolka i z pozostalymi wspolnikami za zaleglosci podatkowe spolki i wspolnikow, wynikajace z dzialalnosci spolki.

  2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do odpowiedzialnosci bylego wspolnika za zaleglosci podatkowe z tytulu zobowiazan powstalych w okresie, gdy byl on wspolnikiem. Za zobowiazania podatkowe powstale, na podstawie odrebnych przepisow, po rozwiazaniu spolki odpowiadaja osoby bedace wspolnikami w momencie rozwiazania spolki.

  3. (uchylony).

  4. Orzeczenie o odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w 1, za zaleglosci podatkowe spolki z tytulu zobowiazan podatkowych powstalych w sposob przewidziany w art. 21 1 pkt 1 nie wymaga uprzedniego wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 108 2 pkt 2. W tym przypadku okreslenie wysokosci zobowiazan podatkowych spolki, orzeczenie o odpowiedzialnosci platnika (inkasenta), zwrocie zaliczki na naliczony podatek od towarow i uslug lub okreslenie wysokosci naleznych odsetek za zwloke nastepuje w decyzji, o ktorej mowa w art. 108 1.

  5. Przepis 4 stosuje sie rowniez w przypadku rozwiazania spolki.

  Art. 116. 1. Za zaleglosci podatkowe spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia, spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w organizacji, spolki akcyjnej lub spolki akcyjnej w organizacji odpowiadaja solidarnie calym swoim majatkiem czlonkowie jej zarzadu, jezeli egzekucja z majatku spolki okazala sie w calosci lub w czesci bezskuteczna, a czlonek zarzadu:

  1) nie wykazal, ze:

  a) we wlasciwym czasie zgloszono wniosek o ogloszenie upadlosci lub wszczeto postepowanie zapobiegajace ogloszeniu upadlosci (postepowanie ukladowe) albo

  b) niezgloszenie wniosku o ogloszenie upadlosci lub niewszczecie postepowania zapobiegajacego ogloszeniu upadlosci (postepowania ukladowego) nastapilo bez jego winy;

  2) nie wskazuje mienia spolki, z ktorego egzekucja umozliwi zaspokojenie zaleglosci podatkowych spolki w znacznej czesci.

  2. Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu, okreslona w 1, obejmuje zaleglosci podatkowe z tytulu zobowiazan, ktore powstaly w czasie pelnienia przez nich obowiazkow czlonka zarzadu.

  3. W przypadku gdy spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w organizacji lub spolka akcyjna w organizacji nie posiada zarzadu, za zaleglosci podatkowe spolki odpowiada jej pelnomocnik albo odpowiadaja wspolnicy, jezeli pelnomocnik nie zostal powolany. Przepisy 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.

  4. Przepisy 1-3 stosuje sie rowniez do bylego czlonka zarzadu oraz bylego pelnomocnika lub wspolnika spolki w organizacji.

  Art. 116a. Za zaleglosci podatkowe innych osob prawnych niz wymienione w art. 116 odpowiadaja solidarnie calym swoim majatkiem czlonkowie organow zarzadzajacych tymi osobami. Przepisy art. 116 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 117. 1. Osoby prawne przejmujace lub osoby prawne powstale w wyniku podzialu (osoby nowo zawiazane) odpowiadaja solidarnie calym swoim majatkiem za zaleglosci podatkowe osoby prawnej dzielonej, jezeli majatek przejmowany na skutek podzialu, a przy podziale przez wydzielenie - takze majatek osoby prawnej dzielonej, nie stanowi zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa.

  2. Zakres odpowiedzialnosci osob prawnych przejmujacych lub osob prawnych nowo zawiazanych ograniczony jest do wartosci aktywow netto nabytych, wynikajacych z planu podzialu.

  3. Zakres odpowiedzialnosci osob prawnych przejmujacych lub osob prawnych nowo zawiazanych przy podziale przez wydzielenie ograniczony jest do zaleglosci z tytulu zobowiazan podatkowych powstalych do dnia wydzielenia.

  4. Przepis art. 115 4 stosuje sie odpowiednio do orzekania o odpowiedzialnosci podatkowej za zaleglosci podatkowe osoby prawnej wykreslonej z wlasciwego rejestru na skutek jej podzialu.

  Art. 117a. Gwarant lub poreczyciel, ktorego zabezpieczenie zostalo przyjete przez organ podatkowy, odpowiada calym swoim majatkiem solidarnie z podatnikiem, platnikiem, inkasentem, ich nastepca prawnym lub osoba trzecia za zobowiazanie wynikajace z decyzji, ktora jest przedmiotem zabezpieczenia, wraz z odsetkami za zwloke, oraz kosztami postepowania egzekucyjnego powstalymi w zwiazku z wykonaniem tej decyzji - do wysokosci kwoty gwarancji lub poreczenia i w terminie wskazanym w gwarancji lub poreczeniu.

  Art. 118. 1. Nie mozna wydac decyzji o odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej, jezeli od konca roku kalendarzowego, w ktorym powstala zaleglosc podatkowa, uplynelo 5 lat.

  2. Przedawnienie zobowiazania wynikajacego z decyzji, o ktorej mowa w 1, nastepuje po uplywie 3 lat od konca roku kalendarzowego, w ktorym zostala doreczona decyzja o odpowiedzialnosci podatkowej osoby trzeciej. Przepisy art. 70 2 pkt 1, 3 i 4 stosuje sie odpowiednio, z tym ze termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.

  Art. 119. 1. Kwota, o ktorej mowa w art. 41 1 i w art. 112 1 pkt 3, podlega w kazdym roku podwyzszeniu w stopniu odpowiadajacym wskaznikowi wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych w pierwszych dwoch kwartalach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jezeli wskaznik ten ma wartosc ujemna, kwota nie ulega zmianie.

  2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z Prezesem Glownego Urzedu Statystycznego, oglasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do dnia 15 sierpnia danego roku, kwoty, o ktorych mowa w art. 41 1 i w art. 112 1 pkt 3, z zaokragleniem do pelnych setek zlotych (z pominieciem dziesiatek zlotych).

  DZIAL IV

  POSTEPOWANIE PODATKOWE

  Rozdzial 1

  Zasady ogolne

  Art. 120. Organy podatkowe dzialaja na podstawie przepisow prawa.

  Art. 121. 1. Postepowanie podatkowe powinno byc prowadzone w sposob budzacy zaufanie do organow podatkowych.

  2. Organy podatkowe w postepowaniu podatkowym obowiazane sa udzielac niezbednych informacji i wyjasnien o przepisach prawa podatkowego pozostajacych w zwiazku z przedmiotem tego postepowania.

  Art. 122. W toku postepowania organy podatkowe podejmuja wszelkie niezbedne dzialania w celu dokladnego wyjasnienia stanu faktycznego oraz zalatwienia sprawy w postepowaniu podatkowym.

  Art. 123. 1. Organy podatkowe obowiazane sa zapewnic stronom czynny udzial w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwic im wypowiedzenie sie co do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zadan.

  2. Organ podatkowy moze odstapic od zasady przewidzianej w 1, jezeli w wyniku postepowania wszczetego na wniosek strony ma zostac wydana decyzja w calosci uwzgledniajaca wniosek strony, oraz w przypadkach, o ktorych mowa w art. 200 2 pkt 2.

  Art. 124. Organy podatkowe powinny wyjasniac stronom zasadnosc przeslanek, ktorymi kieruja sie przy zalatwianiu sprawy, aby w miare mozliwosci doprowadzic do wykonania przez strony decyzji bez stosowania srodkow przymusu.

  Art. 125. 1. Organy podatkowe powinny dzialac w sprawie wnikliwie i szybko, poslugujac sie mozliwie najprostszymi srodkami prowadzacymi do jej zalatwienia.

  2. Sprawy, ktore nie wymagaja zbierania dowodow, informacji lub wyjasnien, powinny byc zalatwiane niezwlocznie.

  Art. 126. Sprawy podatkowe zalatwiane sa w formie pisemnej, chyba ze przepisy szczegolne stanowia inaczej.

  Art. 127. Postepowanie podatkowe jest dwuinstancyjne.

  Art. 128. Decyzje, od ktorych nie sluzy odwolanie w postepowaniu podatkowym, sa ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich niewaznosci oraz wznowienie postepowania moga nastapic tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach podatkowych.

  Art. 129. Postepowanie podatkowe jest jawne wylacznie dla stron.

  Rozdzial 2

  Wylaczenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego

  Art. 130. 1. Pracownik urzedu skarbowego, urzedu gminy (miasta), starostwa, urzedu marszalkowskiego, izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzedu celnego, izby celnej, urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych oraz czlonek samorzadowego kolegium odwolawczego podlegaja wylaczeniu od udzialu w postepowaniu w sprawach dotyczacych zobowiazan podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w ktorych:

  1) sa strona;

  2) pozostaja ze strona w takim stosunku prawnym, ze rozstrzygniecie sprawy moze miec wplyw na ich prawa lub obowiazki;

  3) strona jest ich malzonek, rodzenstwo, wstepny, zstepny lub powinowaty pierwszego stopnia;

  4) stronami sa osoby zwiazane z nimi z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli;

  5) byli swiadkami lub bieglymi, byli lub sa przedstawicielami podatnika albo przedstawicielem podatnika jest jedna z osob wymienionych w pkt 3 i 4;

  6) brali udzial w wydaniu zaskarzonej decyzji;

  7) zaistnialy okolicznosci, w zwiazku z ktorymi wszczeto przeciw nim postepowanie sluzbowe, dyscyplinarne lub karne;

  8) strona jest osoba pozostajaca wobec nich w stosunku nadrzednosci sluzbowej.

  2. Przyczyny wylaczenia od zalatwienia sprawy trwaja takze po ustaniu malzenstwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

  3. Bezposredni przelozony pracownika lub funkcjonariusza celnego jest obowiazany na jego zadanie lub na zadanie strony albo z urzedu wylaczyc go od udzialu w postepowaniu, jezeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okolicznosci niewymienionych w 1, ktore moga wywolac watpliwosci co do bezstronnosci pracownika lub funkcjonariusza celnego.

  4. Jezeli nastapi wylaczenie pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik urzedu skarbowego, naczelnik urzedu celnego, wojt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszalek wojewodztwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej lub minister wlasciwy do spraw finansow publicznych wyznaczaja innego pracownika lub funkcjonariusza do prowadzenia sprawy.

  5. W przypadku wylaczenia czlonka samorzadowego kolegium odwolawczego jego prezes wyznacza osobe uprawniona do zastapienia osoby wylaczonej. Jezeli samorzadowe kolegium odwolawcze na skutek wylaczenia jego czlonkow nie moze zalatwic sprawy z braku pelnego skladu orzekajacego, Prezes Rady Ministrow, w drodze postanowienia, wyznacza do zalatwienia sprawy inne samorzadowe kolegium odwolawcze.

  Art. 131. 1. Naczelnik urzedu skarbowego podlega wylaczeniu od zalatwiania spraw dotyczacych zobowiazan podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:

  1) naczelnika urzedu skarbowego albo jego zastepcy;

  2) dyrektora izby skarbowej albo jego zastepcy;

  3) malzonka, rodzenstwa, wstepnych, zstepnych albo powinowatych pierwszego stopnia osob wymienionych w pkt 1 albo 2;

  4) osoby zwiazanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osoba wymieniona w pkt 1 albo 2.

  2. W przypadku wylaczenia naczelnika urzedu skarbowego z przyczyn okreslonych w:

  1) 1 pkt 1, a takze pkt 3 lub 4 w zwiazku z pkt 1 - sprawe zalatwia naczelnik urzedu skarbowego wyznaczony przez wlasciwego dyrektora izby skarbowej;

  2) 1 pkt 2, a takze pkt 3 lub 4 w zwiazku z pkt 2 - sprawe zalatwia naczelnik urzedu skarbowego wyznaczony przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

  3. W przypadku, o ktorym mowa w 2 pkt 2, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych nie moze wyznaczyc naczelnika urzedu skarbowego podlegajacego dyrektorowi izby skarbowej, ktorej dyrektora lub jego zastepcy dotycza przeslanki wylaczenia.

  Art. 131a. W sprawach wylaczenia naczelnika urzedu celnego art. 131 stosuje sie odpowiednio, z tym ze w przypadku, o ktorym mowa w art. 131 2 pkt 1, naczelnika urzedu celnego wyznacza wlasciwy dyrektor izby celnej.

  Art. 132. 1. Wojt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszalek wojewodztwa, ich zastepcy oraz skarbnik jednostki samorzadu terytorialnego podlegaja wylaczeniu od zalatwiania spraw dotyczacych ich zobowiazan podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego.

  2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do spraw dotyczacych:

  1) malzonka, rodzenstwa, wstepnych, zstepnych albo powinowatych pierwszego stopnia osob wymienionych w 1;

  2) osob zwiazanych stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wymienionymi w 1.

  3. W przypadku wylaczenia organu, o ktorym mowa w 1, samorzadowe kolegium odwolawcze wyznacza, w drodze postanowienia, organ wlasciwy do zalatwienia sprawy.

  Rozdzial 3

  Strona

  Art. 133. 1. Strona w postepowaniu podatkowym jest podatnik, platnik, inkasent lub ich nastepca prawny, a takze osoby trzecie, o ktorych mowa w art. 110 - 117a, ktore z uwagi na swoj interes prawny zadaja czynnosci organu podatkowego, do ktorej czynnosc organu podatkowego sie odnosi lub ktorej interesu prawnego dzialanie organu podatkowego dotyczy.

  2. Strona w postepowaniu podatkowym moze byc rowniez osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej inna niz wymieniona w 1, jezeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiazku podatkowego ciaza na niej szczegolne obowiazki lub zamierza skorzystac z uprawnien wynikajacych z tego prawa.

  3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 92 3, jedna strona postepowania sa malzonkowie i kazdy z nich jest uprawniony do dzialania w imieniu obojga.

  Art. 133a. 1. Organizacja spoleczna moze w sprawie dotyczacej innej osoby, za jej zgoda, wystepowac z zadaniem:

  1) wszczecia postepowania;

  2) dopuszczenia jej do udzialu w postepowaniu

  - jezeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes publiczny.

  2. Organ podatkowy, uznajac zadanie organizacji spolecznej za uzasadnione, postanawia o wszczeciu postepowania z urzedu lub o dopuszczeniu organizacji do udzialu w postepowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczecia postepowania lub dopuszczenia do udzialu w postepowaniu organizacji spolecznej sluzy zazalenie.

  3. Organizacja spoleczna uczestniczy w postepowaniu na prawach strony.

  Art. 134. (uchylony).

  Art. 135. Zdolnosc prawna i zdolnosc do czynnosci prawnych w sprawach podatkowych ocenia sie wedlug przepisow prawa cywilnego, jezeli przepisy prawa podatkowego nie stanowia inaczej.

  Art. 136. Strona moze dzialac przez pelnomocnika, chyba ze charakter czynnosci wymaga jej osobistego dzialania.

  Art. 137. 1. Pelnomocnikiem strony moze byc osoba fizyczna majaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych.

  1a. Pelnomocnikiem strony w postepowaniu przed organami celnymi, w sprawach dotyczacych podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego z tytulu importu towarow, moze byc takze osoba, o ktorej mowa w art. 79 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703), zwanej dalej "Prawem celnym".

  2. Pelnomocnictwo powinno byc udzielone na pismie lub zgloszone ustnie do protokolu.

  3. Pelnomocnik dolacza do akt oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis pelnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy moze sam uwierzytelnic odpis udzielonego mu pelnomocnictwa.

  3a. W poszczegolnych wynikajacych w toku postepowania kwestiach mniejszej wagi organ podatkowy moze nie zadac pelnomocnictwa, jezeli pelnomocnikiem jest malzonek strony, a nie ma watpliwosci co do istnienia i zakresu jego upowaznienia do wystepowania w imieniu strony.

  4. W zakresie nieuregulowanym w 1-3a stosuje sie przepisy prawa cywilnego.

  Art. 138. 1. Organ podatkowy wystepuje do sadu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynnosci prawnych lub osoby nieobecnej, jezeli kurator nie zostal juz wyznaczony.

  2. W przypadku koniecznosci podjecia czynnosci niecierpiacych zwloki organ podatkowy wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela, za jego zgoda, uprawnionego do dzialania do czasu wyznaczenia kuratora dla osoby nieobecnej przez sad.

  3. Jezeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej nie moze prowadzic swoich spraw wskutek braku powolanych do tego organow, organ podatkowy sklada do sadu wniosek o ustanowienie kuratora.

  Rozdzial 4

  Zalatwianie spraw

  Art. 139. 1. Zalatwienie sprawy wymagajacej przeprowadzenia postepowania dowodowego powinno nastapic bez zbednej zwloki, jednak nie pozniej niz w ciagu miesiaca, a sprawy szczegolnie skomplikowanej - nie pozniej niz w ciagu 2 miesiecy od dnia wszczecia postepowania, chyba ze przepisy niniejszej ustawy stanowia inaczej.

  2. Niezwlocznie powinny byc zalatwiane sprawy, ktore moga byc rozpatrzone na podstawie dowodow przedstawianych przez strone lacznie z zadaniem wszczecia postepowania lub na podstawie faktow powszechnie znanych i dowodow znanych z urzedu organowi prowadzacemu postepowanie.

  3. Zalatwienie sprawy w postepowaniu odwolawczym powinno nastapic nie pozniej niz w ciagu 2 miesiecy od dnia otrzymania odwolania przez organ odwolawczy.

  4. Do terminow okreslonych w 1-3 nie wlicza sie terminow przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia postepowania oraz okresow opoznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

  Art. 140. 1. O kazdym przypadku niezalatwienia sprawy we wlasciwym terminie organ podatkowy obowiazany jest zawiadomic strone, podajac przyczyny niedotrzymania terminu i wskazujac nowy termin zalatwienia sprawy.

  2. Ten sam obowiazek ciazy na organie podatkowym rowniez w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastapilo z przyczyn niezaleznych od organu.

  Art. 141. 1. Na niezalatwienie sprawy we wlasciwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 stronie sluzy ponaglenie do:

  1) organu podatkowego wyzszego stopnia;

  2) ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, jezeli sprawa nie zostala zalatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

  2. Organ podatkowy wymieniony w 1, uznajac ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin zalatwienia sprawy oraz zarzadza wyjasnienie przyczyn i ustalenie osob winnych niezalatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje srodki zapobiegajace naruszaniu terminow zalatwiania spraw w przyszlosci.

  Art. 142. Pracownik organu podatkowego, ktory z nieuzasadnionych przyczyn nie zalatwil sprawy w terminie lub nie dopelnil obowiazku wynikajacego z art. 140 albo nie zalatwil sprawy w dodatkowym terminie ustalonym zgodnie z art. 141 2, podlega odpowiedzialnosci porzadkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialnosci przewidzianej przepisami prawa.

  Art. 143. 1. Organ podatkowy moze upowaznic funkcjonariusza celnego lub pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do zalatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w szczegolnosci do wydawania decyzji, postanowien i zaswiadczen.

  1a. Upowaznienie moze obejmowac podpisywanie pism podpisem elektronicznym oraz ich przesylanie za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej - z wylaczeniem wydawania zaswiadczen.

  2.

  Upowaznienie, o ktorym mowa w 1 i 1a, moze byc udzielone rowniez:

  1) pracownikom urzedu skarbowego - przez naczelnika urzedu skarbowego;

  2) pracownikom izby skarbowej - przez dyrektora izby skarbowej;

  3) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzedu celnego - przez naczelnika urzedu celnego,

  4) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby celnej.

  3. Upowaznienie udzielane jest w formie pisemnej.

  Rozdzial 5

  Doreczenia

  Art. 144. Organ podatkowy dorecza pisma za pokwitowaniem przez poczte, przez swoich pracownikow lub przez osoby uprawnione na podstawie odrebnych przepisow.

  Art. 144a. 1. Doreczanie pism, z wyjatkiem zaswiadczen, moze nastapic za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisow o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, na adres poczty elektronicznej strony, jej przedstawiciela lub pelnomocnika, jezeli wystapiono do organu podatkowego o doreczanie pism droga elektroniczna.

  2. W sprawie sporzadzania struktury pism w formie dokumentow elektronicznych oraz warunkow organizacyjno-technicznych stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy -Kodeks postepowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

  Art. 145. 1. Pisma dorecza sie stronie, a gdy strona dziala przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.

  2. Jezeli strona ustanowila pelnomocnika, pisma dorecza sie pelnomocnikowi.

  3. Strona, ustanawiajac pelnomocnikow, wyznacza jednego z nich jako wlasciwego do doreczen. W przypadku niewyznaczenia pelnomocnika wlasciwego do doreczen organ podatkowy dorecza pismo jednemu z pelnomocnikow.

  Art. 146. 1. W toku postepowania strona oraz jej przedstawiciel lub pelnomocnik maja obowiazek zawiadomic organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adresu poczty elektronicznej, jezeli wystapiono o doreczanie pism droga elektroniczna.

  2. W razie zaniedbania obowiazku okreslonego w 1, pismo uznaje sie za doreczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

  Art. 147. 1. W razie wyjazdu za granice na okres co najmniej 2 miesiecy, strona obowiazana jest do ustanowienia pelnomocnika do spraw doreczen.

  2. Obowiazek, o ktorym mowa w 1, dotyczy rowniez osob fizycznych bedacych nierezydentami w rozumieniu przepisow prawa dewizowego.

  3. Ustanowienie pelnomocnika do spraw doreczen zglaszane jest organowi podatkowemu wlasciwemu w sprawie.

  4. W razie niedopelnienia obowiazkow przewidzianych w 1-3 pismo uwaza sie za doreczone:

  1) pod dotychczasowym adresem - w przypadku, o ktorym mowa w 1;

  2) pod adresem ostatniego czasowego pobytu - w przypadku, o ktorym mowa w 2.

  Art. 147a. W postepowaniu przed organami celnymi, w sprawach dotyczacych podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego z tytulu importu towarow, stosuje sie przepisy art. 83 i art. 84 Prawa celnego.

  Art. 148. 1. Pisma dorecza sie osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.

  2. Pisma moga byc rowniez doreczane:

  1) w siedzibie organu podatkowego;

  2) w miejscu pracy adresata - osobie upowaznionej przez pracodawce do odbioru korespondencji,

  3) na wskazany adres poczty elektronicznej.

  3. W razie niemoznosci doreczenia pisma w sposob okreslony w 1 i 2, a takze w innych uzasadnionych przypadkach pisma dorecza sie w kazdym miejscu, gdzie sie adresata zastanie.

  Art. 149. W przypadku nieobecnosci adresata w mieszkaniu pisma dorecza sie za pokwitowaniem pelnoletniemu domownikowi, sasiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjely sie oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doreczeniu pisma sasiadowi lub dozorcy domu umieszcza sie w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejsciu na posesje adresata.

  Art. 150. 1. W razie niemoznosci doreczenia pisma w sposob wskazany w art. 148 1 lub art. 149:

  1) poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placowce pocztowej - w przypadku doreczania pisma przez poczte;

  2) pismo sklada sie na okres 14 dni w urzedzie gminy (miasta) - w przypadku doreczania pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inna upowazniona osobe.

  1a. Adresata zawiadamia sie dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu okreslonym w 1. Powtorne zawiadomienie nastepuje w razie niepodjecia pisma w terminie 7 dni.

  2. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu okreslonym w 1 umieszcza sie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to mozliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w ktorym adresat wykonuje swoje czynnosci zawodowe, badz w widocznym miejscu przy wejsciu na posesje adresata. W tym przypadku doreczenie uwaza sie za dokonane z uplywem ostatniego dnia okresu, o ktorym mowa w 1, a pismo pozostawia sie w aktach sprawy.

  Art. 151. Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemajacym osobowosci prawnej pisma dorecza sie w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia dzialalnosci - osobie upowaznionej do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 2 pkt 1 i 3 oraz art. 150 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 151a. Jezeli podany przez osobe prawna lub jednostke organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie mozna ustalic miejsca prowadzenia dzialalnosci, pismo pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia.

  Art. 152. 1. Odbierajacy pismo potwierdza doreczenie pisma wlasnorecznym podpisem, ze wskazaniem daty doreczenia.

  2. Jezeli odbierajacy pismo nie moze potwierdzic doreczenia lub uchyla sie od tego, doreczajacy sam stwierdza date doreczenia oraz wskazuje osobe, ktora odebrala pismo, i przyczyne braku jej podpisu.

  3. W przypadku doreczenia pisma za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej, doreczenie jest skuteczne, jezeli w terminie 2 dni od dnia wyslania pisma organ podatkowy otrzyma w formie elektronicznej potwierdzenie doreczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ podatkowy dorecza pismo wsposob okreslony w art. 144.

  Art. 153. 1. Jezeli adresat odmawia przyjecia pisma przeslanego mu w sposob okreslony w art. 144, pismo zwraca sie nadawcy z adnotacja o odmowie jego przyjecia i data odmowy. Pismo wraz z adnotacja wlacza sie do akt sprawy.

  2. W przypadkach, o ktorych mowa w 1, uznaje sie, ze pismo doreczone zostalo w dniu odmowy jego przyjecia przez adresata.

  Art. 154. 1. Pisma skierowane do osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej, ktore nie maja organow, dorecza sie kuratorowi wyznaczonemu przez sad.

  2. Pisma skierowane do osob fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla ktorych sad nie wyznaczyl przedstawiciela, dorecza sie przedstawicielowi wyznaczonemu na podstawie art. 138 2.

  3. Pisma kierowane do osob korzystajacych ze szczegolnych uprawnien wynikajacych z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego dorecza sie w sposob przewidziany w przepisach szczegolnych, w umowach i przyjetych zwyczajach miedzynarodowych.

  Art. 154a. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze wystapic do wladzy panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej wlasciwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej "obca wladza", z wnioskiem o doreczenie pisma organu podatkowego.

  2. Wniosek, o ktorym mowa w 1, powinien zawierac dane niezbedne do identyfikacji podmiotu, ktoremu ma byc doreczone pismo, w szczegolnosci nazwisko lub nazwe (firme) oraz adres.

  Art. 154b. Pisma pochodzace od obcej wladzy dorecza organ podatkowy wskazany przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, stosujac przepisy art. 144 - 154.

  Art. 154c. Przepisy art. 154a i 154b stosuje sie do doreczania pism w zakresie spraw, o ktorych mowa w art. 305b. Pisma obcych wladz w sprawach niewymienionych w art. 305b sa doreczane z zachowaniem zasady wzajemnosci.

  Rozdzial 6

  Wezwania

  Art. 155. 1. Organ podatkowy moze wezwac strone lub inne osoby do zlozenia wyjasnien, zeznan lub dokonania okreslonej czynnosci osobiscie, przez pelnomocnika lub na pismie, jezeli jest to niezbedne dla wyjasnienia stanu faktycznego lub rozstrzygniecia sprawy.

  2. Jezeli osoba wezwana nie moze stawic sie z powodu choroby, kalectwa lub innej waznej przyczyny, organ podatkowy moze przyjac wyjasnienie lub zeznanie albo dokonac czynnosci w miejscu pobytu tej osoby.

  Art. 156. 1. Wezwany jest obowiazany do osobistego stawienia sie tylko na obszarze wojewodztwa, w ktorym zamieszkuje lub przebywa.

  2. Jezeli wlasciwym miejscowo do rozpatrzenia sprawy jest organ podatkowy majacy siedzibe na obszarze wojewodztwa innego niz okreslone w 1, osoba obowiazana do osobistego stawienia sie moze zastrzec, ze chce stawic sie przed organem wlasciwym do rozpatrzenia sprawy.

  3. W przypadku wszczecia postepowania podatkowego z urzedu organ podatkowy w postanowieniu o wszczeciu postepowania poucza strone o mozliwosci zlozenia, w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia, zastrzezenia, o ktorym mowa w 2.

  Art. 157. 1. Jezeli postepowanie podatkowe prowadzone jest przez organ podatkowy, ktorego siedziba nie znajduje sie na obszarze wojewodztwa, w ktorym zamieszkuje lub przebywa osoba obowiazana do osobistego stawiennictwa, oraz jezeli osoba ta nie zlozyla zastrzezenia, o ktorym mowa w art. 156 2, organ ten zwraca sie do organu podatkowego wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby o wezwanie jej w celu zlozenia wyjasnien lub zeznan albo dokonania innych czynnosci, zwiazanych z prowadzonym postepowaniem.

  2. Zwracajac sie do innego organu podatkowego, organ prowadzacy postepowanie okresla okolicznosci, ktore maja byc przedmiotem wyjasnien lub zeznan, albo czynnosci, jakie maja byc dokonane.

  Art. 158. Przepisow art. 156 1 oraz art. 157 nie stosuje sie w przypadkach, w ktorych charakter sprawy lub czynnosci wymaga osobistego stawienia sie przed organem podatkowym prowadzacym postepowanie.

  Art. 159. 1. W wezwaniu nalezy wskazac:

  1) nazwe i adres organu podatkowego;

  2) imie i nazwisko osoby wzywanej;

  3) w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana;

  4) czy osoba wezwana powinna stawic sie osobiscie lub przez pelnomocnika, czy tez moze zlozyc wyjasnienie lub zeznanie na pismie;

  5) termin, do ktorego zadanie powinno byc spelnione, albo dzien, godzine i miejsce zgloszenia sie osoby wzywanej lub jej pelnomocnika;

  6) skutki prawne niezastosowania sie do wezwania.

  2. Wezwanie powinno byc podpisane przez pracownika organu podatkowego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzbowego osoby podpisujacej.

  Art. 160. 1. W sprawach uzasadnionych waznym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga, wezwania mozna dokonac telegraficznie lub telefonicznie albo przy uzyciu innych srodkow lacznosci, z podaniem danych wymienionych w art. 159 1.

  2. Wezwanie przekazane w sposob okreslony w 1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma watpliwosci, ze dotarlo do adresata we wlasciwej tresci i w odpowiednim terminie.

  Rozdzial 7

  Przywrocenie terminu

  Art. 161. (uchylony).

  Art. 162. 1. W razie uchybienia terminu nalezy przywrocic termin na wniosek zainteresowanego, jezeli uprawdopodobni, ze uchybienie nastapilo bez jego winy.

  2. Podanie o przywrocenie terminu nalezy wniesc w ciagu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednoczesnie z wniesieniem podania nalezy dopelnic czynnosci, dla ktorej byl okreslony termin.

  3. Przywrocenie terminu do zlozenia podania przewidzianego w 2 jest niedopuszczalne.

  4. Przepisy 1-3 stosuje sie do terminow procesowych.

  Art. 163. 1. W sprawie przywrocenia terminu postanawia wlasciwy w sprawie organ podatkowy.

  2. W sprawie przywrocenia terminu do wniesienia odwolania lub zazalenia postanawia ostatecznie organ podatkowy wlasciwy do rozpatrzenia odwolania lub zazalenia.

  3. Na postanowienie, o ktorym mowa w 1, sluzy zazalenie.

  Art. 164. Przed rozpatrzeniem podania o przywrocenie terminu do wniesienia odwolania lub zazalenia organ podatkowy pierwszej instancji, na zadanie strony, moze wstrzymac wykonanie decyzji lub postanowienia.

  Rozdzial 8

  Wszczecie postepowania

  Art. 165. 1. Postepowanie podatkowe wszczyna sie na zadanie strony lub z urzedu.

  2. Wszczecie postepowania z urzedu nastepuje w formie postanowienia.

  3. Data wszczecia postepowania na zadanie strony jest dzien doreczenia zadania organowi podatkowemu, z zastrzezeniem art. 165a.

  3a. O wszczeciu postepowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia wszystkie pozostale osoby bedace strona w sprawie.

  3b. Data wszczecia postepowania na zadanie strony wniesione za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej jest dzien otrzymania zadania przez organ podatkowy lub przez jednostke informatyczna obslugi administracji podatkowej.

  4. Data wszczecia postepowania z urzedu jest dzien doreczenia stronie postanowienia o wszczeciu postepowania.

  5. Przepisow 2 i 4 nie stosuje sie do postepowania w sprawie:

  1) ustalenia zobowiazan podatkowych, ktore zgodnie z odrebnymi przepisami ustalane sa corocznie, jezeli stan faktyczny, na podstawie ktorego ustalono wysokosc zobowiazania podatkowego za poprzedni okres, nie ulegl zmianie;

  2) umorzenia zaleglosci podatkowych w przypadkach, o ktorych mowa w art. 67d 1.

  6. W postepowaniu przed organami celnymi w sprawach dotyczacych podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego z tytulu importu towarow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 Prawa celnego, organ celny nie wydaje postanowienia o wszczeciu postepowania. Za date wszczecia postepowania przyjmuje sie date przyjecia zgloszenia celnego.

  7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczeciu postepowania w przypadku zlozenia zeznania podatkowego przez podatnikow podatku od spadkow i darowizn. W tym przypadku za date wszczecia postepowania przyjmuje sie date zlozenia zeznania.

  Art. 165a. 1. Gdy zadanie, o ktorym mowa w art. 165, zostalo wniesione przez osobe niebedaca strona lub z jakichkolwiek innych przyczyn postepowanie nie moze byc wszczete, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczecia postepowania.

  2. Na postanowienie, o ktorym mowa w 1, sluzy zazalenie.

  Art. 166. 1. W sprawach, w ktorych prawa i obowiazki stron wynikaja z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w ktorych wlasciwy jest ten sam organ podatkowy, mozna wszczac i prowadzic jedno postepowanie dotyczace wiecej niz jednej strony.

  2. W sprawie polaczenia postepowan organ podatkowy wydaje postanowienie, na ktore sluzy zazalenie.

  Art. 166a. W postepowaniu przed organami celnymi, w sprawach dotyczacych podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego z tytulu importu towarow, stosuje sie przepis art. 90 Prawa celnego.

  Art. 167. 1. Do czasu wydania decyzji przez organ pierwszej instancji strona moze wystapic o rozszerzenie zakresu zadania lub zglosic nowe zadanie, niezaleznie od tego, czy zadanie to wynika z tej samej podstawy prawnej co dotychczasowe, pod warunkiem ze dotyczy tego samego stanu faktycznego. Termin okreslony w art. 139 1 biegnie na nowo od dnia rozszerzenia zakresu lub zgloszenia nowego zadania.

  2. Odmowa uwzglednienia zadania w sprawie zmiany zakresu postepowania nastepuje w drodze postanowienia. Nieuwzglednione zadanie wszczyna odrebne postepowanie podatkowe; przepisy art. 165 1-3b stosuje sie odpowiednio.

  Art. 168. 1. Podania (zadania, wyjasnienia, odwolania, zazalenia, ponaglenia, wnioski) moga byc wnoszone na pismie, telegraficznie lub za pomoca dalekopisu, telefaksu, srodkow komunikacji elektronicznej albo za pomoca formularza umieszczonego na stronie internetowej wlasciwego organu podatkowego lub jednostki informatycznej obslugi administracji podatkowej, umozliwiajacego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu lub jednostki, a takze ustnie do protokolu.

  2. Podanie powinno zawierac co najmniej tresc zadania, wskazanie osoby, od ktorej pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia dzialalnosci), a takze czynic zadosc innym wymogom ustalonym w przepisach szczegolnych.

  3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokolu powinno byc podpisane przez wnoszacego, a protokol ponadto przez pracownika, ktory go sporzadzil. Jezeli podanie wnosi osoba, ktora nie moze lub nie umie zlozyc podpisu, podanie lub protokol podpisuje za nia inna osoba przez nia upowazniona, czyniac o tym wzmianke obok podpisu.

  4. Organ podatkowy obowiazany jest potwierdzic wniesienie podania, jezeli wnoszacy je tego zazada. Organ podatkowy lub jednostka informatyczna obslugi administracji podatkowej poswiadcza, w formie elektronicznej, wniesienie podania za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej albo za pomoca formularza umieszczonego na stronie internetowej wlasciwego organu podatkowego.

  5. Do podan wnoszonych w formie elektronicznej stosuje sie odpowiednio przepis art. 3b.

  Art. 169. 1. Jezeli podanie nie spelnia wymogow okreslonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszacego podanie do usuniecia brakow w terminie 7 dni, z pouczeniem, ze niewypelnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

  1a. Jezeli podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokonuje sie wezwania, o ktorym mowa w 1, oraz nie wydaje postanowienia, o ktorym mowa w 4.

  2. Przepis 1 stosuje sie rowniez, jezeli strona nie wniosla oplat, ktore zgodnie z odrebnymi przepisami powinny zostac uiszczone z gory.

  3. Organ podatkowy rozpatrzy jednak podanie niespelniajace warunku, o ktorym mowa w 2, jezeli:

  1) za niezwlocznym rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub wazny interes strony;

  2) wniesienie podania stanowi czynnosc, dla ktorej jest ustanowiony termin zawity;

  3) podanie wniosla osoba zamieszkala za granica.

  4. Organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, na ktore przysluguje zazalenie.

  Art. 170. 1. Jezeli organ podatkowy, do ktorego podanie wniesiono, jest niewlasciwy w sprawie, powinien niezwlocznie przekazac je organowi wlasciwemu, zawiadamiajac o tym wnoszacego podanie.

  2. Podanie wniesione do organu niewlasciwego przed uplywem terminu okreslonego przepisami prawa uwaza sie za wniesione z zachowaniem terminu.

  Art. 171. 1. Jezeli podanie dotyczy kilku spraw podlegajacych zalatwieniu przez rozne organy, organ podatkowy, do ktorego wniesiono podanie, rozpatruje sprawe nalezaca do jego wlasciwosci. Rownoczesnie organ podatkowy zawiadamia wnoszacego podanie, ze w sprawach innych powinien wniesc odrebne podanie do wlasciwego organu, informujac go o tresci 2.

  2. Jezeli organ podatkowy otrzyma podanie zlozone zgodnie z zawiadomieniem, o ktorym mowa w 1, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, podanie uwaza sie za zlozone w dniu wniesienia pierwszego podania, z tym ze nie wywoluje ono skutkow w postaci skrocenia terminow okreslonych w art. 139 1 i 3.

  2a. Jezeli podanie dotyczy kilku spraw, w tym spraw niepodlegajacych zalatwieniu przez organy podatkowe, organ podatkowy, do ktorego wniesiono podanie, zawiadamia wnoszacego, ze w tych sprawach powinien wniesc odrebne podanie do wlasciwego organu, informujac go o tresci art. 66 2 Kodeksu postepowania administracyjnego.

  3. Jezeli podanie wniesiono do organu niewlasciwego, a organu wlasciwego nie mozna ustalic na podstawie danych zawartych w podaniu, albo gdy z podania wynika, ze wlasciwym w sprawie jest sad, organ podatkowy zwraca podanie osobie, ktora je wniosla, z odpowiednim pouczeniem. Zwrot podania nastepuje w formie postanowienia, na ktore sluzy zazalenie.

  4. Organ podatkowy nie moze zwrocic podania z tej przyczyny, ze wlasciwy jest sad powszechny, jezeli w tej sprawie sad uznal sie za niewlasciwy.

  Rozdzial 9

  Protokoly i adnotacje

  Art. 172. 1. Organ podatkowy sporzadza zwiezly protokol z kazdej czynnosci postepowania majacej istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy, chyba ze czynnosc zostala w inny sposob utrwalona na pismie.

  2. W szczegolnosci sporzadza sie protokol:

  1) przyjecia wniesionego ustnie podania;

  2) przesluchania strony, swiadka i bieglego;

  3) ogledzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale pracownika organu podatkowego;

  4) ustnego ogloszenia postanowienia.

  Art. 173. 1. Protokol sporzadza sie tak, aby z jego tresci wynikalo, kto, kiedy, gdzie i jakich czynnosci dokonal, kto i w jakim charakterze byl przy nich obecny, co i w jaki sposob w wyniku tych czynnosci ustalono i jakie uwagi zglosily obecne osoby.

  2. Protokol odczytuje sie wszystkim osobom obecnym, bioracym udzial w czynnosci urzedowej, ktore powinny nastepnie protokol podpisac. Odmowe lub brak podpisu ktorejkolwiek osoby nalezy omowic w protokole.

  Art. 174. 1. Protokol przesluchania powinien byc odczytany i przedlozony do podpisu osobie zeznajacej niezwlocznie po zlozeniu zeznania.

  2. W protokolach przesluchania osoby, ktora zlozyla zeznanie w jezyku obcym, nalezy podac w przekladzie na jezyk polski tresc zlozonego zeznania oraz wskazac osobe i adres tlumacza, ktory dokonal przekladu. Tlumacz powinien podpisac protokol przesluchania.

  Art. 175. Organ podatkowy moze zezwolic na dolaczenie do protokolu zeznania na pismie podpisanego przez zeznajacego oraz innych dokumentow majacych znaczenie dla sprawy.

  Art. 176. Skreslen i poprawek w protokole nalezy tak dokonywac, aby wyrazy skreslone i poprawione byly czytelne. Dokonanie skreslen i poprawek powinno byc potwierdzone w protokole przed jego podpisaniem.

  Art. 177. Czynnosci organu podatkowego, z ktorych nie sporzadza sie protokolu, a ktore maja znaczenie dla sprawy lub toku postepowania, utrwala sie w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika dokonujacego tych czynnosci.

  Rozdzial 10

  Udostepnianie akt

  Art. 178. 1. W kazdym stadium postepowania organ podatkowy obowiazany jest umozliwic stronie przegladanie akt sprawy oraz sporzadzanie z nich notatek, kopii lub odpisow.

  2. Czynnosci okreslone w 1 dokonywane sa w lokalu organu podatkowego w obecnosci pracownika tego organu.

  3. Strona moze zadac uwierzytelnienia odpisow lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisow.

  Art. 179. 1. Przepisow art. 178 nie stosuje sie do znajdujacych sie w aktach sprawy dokumentow objetych ochrona tajemnicy panstwowej, a takze do innych dokumentow, ktore organ podatkowy wylaczy z akt sprawy ze wzgledu na interes publiczny.

  2. Odmowa umozliwienia stronie zapoznania sie z dokumentami, o ktorych mowa w 1, sporzadzania z nich notatek, kopii i odpisow, uwierzytelniania odpisow i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisow nastepuje w drodze postanowienia.

  3. Na postanowienie, o ktorym mowa w 2, sluzy zazalenie.

  Rozdzial 11

  Dowody

  Art. 180. 1. Jako dowod nalezy dopuscic wszystko, co moze przyczynic sie do wyjasnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

  2. Jezeli przepis prawa nie wymaga urzedowego potwierdzenia okreslonych faktow lub stanu prawnego w drodze zaswiadczenia, organ podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, oswiadczenie zlozone pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania; przepis art. 196 3 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 181. Dowodami w postepowaniu podatkowym moga byc w szczegolnosci ksiegi podatkowe, deklaracje zlozone przez strone, zeznania swiadkow, opinie bieglych, materialy i informacje zebrane w wyniku ogledzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynnosci sprawdzajacych lub kontroli podatkowej, z zastrzezeniem art. 284a 3, art. 284b 3 i art.288 2, oraz materialy zgromadzone wtoku prawomocnie zakonczonego postepowania karnego albo postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

  Art. 182. 1. Jezeli z dowodow zgromadzonych w toku postepowania podatkowego wynika potrzeba uzupelnienia tych dowodow lub ich porownania z informacjami pochodzacymi z banku, bank jest obowiazany na pisemne zadanie naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego do sporzadzenia i przekazania informacji dotyczacych strony postepowania w zakresie:

  1) posiadanych rachunkow bankowych lub rachunkow oszczednosciowych, liczby tych rachunkow, a takze obrotow i stanow tych rachunkow;

  2) posiadanych rachunkow pienieznych lub rachunkow papierow wartosciowych, liczby tych rachunkow, a takze obrotow i stanow tych rachunkow;

  3) zawartych umow kredytowych lub umow pozyczek pienieznych, a takze umow depozytowych;

  4) nabytych za posrednictwem bankow akcji Skarbu Panstwa lub obligacji Skarbu Panstwa, a takze obrotu tymi papierami wartosciowymi;

  5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartosciowymi.

  2. Przepisy 1 stosuje sie odpowiednio do zakladow ubezpieczen, funduszy inwestycyjnych i bankow prowadzacych dzialalnosc maklerska, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, a takze do domow maklerskich oraz spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych.

  3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne zadanie naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego sa obowiazane do sporzadzania informacji o umorzonych jednostkach uczestnictwa. Przepis 1 w czesci dotyczacej wystapienia z zadaniem stosuje sie odpowiednio.

  4. Zadanie udzielenia informacji, o ktorym mowa w 1, nastepuje w drodze postanowienia.

  Art. 183. Z zadaniem sporzadzenia i przekazania informacji, o ktorych mowa w art. 182, naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celnego moze wystapic po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upowaznienia odpowiednio naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego do wystapienia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczonym terminie:

  1) nie udzielila informacji;

  2) nie upowaznila odpowiednio naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego do wystapienia do instytucji finansowych o przekazanie informacji;

  3) udzielila informacji, ktore wymagaja uzupelnienia lub porownania z informacjami pochodzacymi z instytucji finansowej.

  Art. 184. 1. Naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celnego, wystepujac z zadaniem, o ktorym mowa w art. 182, powinien zwracac szczegolna uwage na zasade szczegolnego zaufania pomiedzy instytucjami finansowymi a ich klientami.

  2. W zadaniu okresla sie zakres informacji oraz termin ich przekazania. Przepis art. 82 4 stosuje sie odpowiednio.

  3. Zadanie zawiera ponadto:

  1) wskazanie przeslanek uzasadniajacych koniecznosc uzyskania informacji objetych zadaniem;

  2) dowody potwierdzajace, ze strona:

  a) odmowila udzielenia informacji lub

  b) nie wyrazila zgody na udzielenie naczelnikowi urzedu skarbowego lub naczelnikowi urzedu celnego upowaznienia do zazadania tych informacji lub

  c) w terminie okreslonym przez naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego nie udzielila informacji albo upowaznienia.

  4. Odpis zadania naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celnego przekazuje odpowiednio dyrektorowi nadrzednej izby skarbowej lub dyrektorowi nadrzednej izby celnej.

  Art. 185. Instytucje finansowe wymienione w art. 182 odmawiaja udzielenia informacji, jezeli zadanie naczelnika urzedu celnego lub naczelnika urzedu skarbowego nie spelnia wymogow formalnych okreslonych w art. 184 2 i 3.

  Art. 186. (uchylony).

  Art. 187. 1. Organ podatkowy jest obowiazany zebrac i w sposob wyczerpujacy rozpatrzyc caly material dowodowy.

  2. Organ podatkowy moze w kazdym stadium postepowania zmienic, uzupelnic lub uchylic swoje postanowienie dotyczace przeprowadzenia dowodu.

  3. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z urzedu nie wymagaja dowodu. Fakty znane organowi podatkowemu z urzedu nalezy zakomunikowac stronie.

  Art. 188. Zadanie strony dotyczace przeprowadzenia dowodu nalezy uwzglednic, jezeli przedmiotem dowodu sa okolicznosci majace znaczenie dla sprawy, chyba ze okolicznosci te stwierdzone sa wystarczajaco innym dowodem.

  Art. 189. 1. Organ podatkowy moze wyznaczyc stronie termin do przedstawienia dowodu bedacego w jej posiadaniu.

  2. Termin ustala sie uwzgledniajac charakter dowodu i stan postepowania, przy czym nie moze on byc krotszy niz 3 dni.

  Art. 190. 1. Strona powinna byc zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznan swiadkow, opinii bieglych lub ogledzin przynajmniej na 7 dni przed terminem.

  2. Strona ma prawo brac udzial w przeprowadzaniu dowodu, moze zadawac pytania swiadkom i bieglym oraz skladac wyjasnienia.

  Art. 191. Organ podatkowy ocenia na podstawie calego zebranego materialu dowodowego, czy dana okolicznosc zostala udowodniona.

  Art. 192. Okolicznosc faktyczna moze byc uznana za udowodniona, jezeli strona miala mozliwosc wypowiedzenia sie co do przeprowadzonych dowodow.

  Art. 193. 1. Ksiegi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposob niewadliwy stanowia dowod tego, co wynika z zawartych w nich zapisow.

  2. Ksiegi podatkowe uwaza sie za rzetelne, jezeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlaja stan rzeczywisty.

  3. Za niewadliwe uwaza sie ksiegi podatkowe prowadzone zgodnie z zasadami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

  4. Organ podatkowy nie uznaje za dowod w rozumieniu przepisu 1 ksiag podatkowych, ktore sa prowadzone nierzetelnie lub w sposob wadliwy.

  5. Organ podatkowy uznaje jednak za dowod ksiegi podatkowe, ktore prowadzone sa w sposob wadliwy, jezeli wady nie maja istotnego znaczenia dla sprawy.

  6. Jezeli organ podatkowy stwierdzi, ze ksiegi podatkowe sa prowadzone nierzetelnie lub w sposob wadliwy, to w protokole badania ksiag okresla, za jaki okres i w jakiej czesci nie uznaje ksiag za dowod tego, co wynika z zawartych w nich zapisow.

  7. Odpis protokolu, o ktorym mowa w 6, organ podatkowy dorecza stronie.

  8. Strona, w terminie 14 dni od dnia doreczenia protokolu, moze wniesc zastrzezenia do zawartych w nim ustalen, przedstawiajac jednoczesnie dowody, ktore umozliwia organowi podatkowemu prawidlowe okreslenie podstawy opodatkowania.

  Art. 194. 1. Dokumenty urzedowe sporzadzone w formie okreslonej przepisami prawa przez powolane do tego organy wladzy publicznej stanowia dowod tego, co zostalo w nich urzedowo stwierdzone.

  2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do dokumentow urzedowych sporzadzonych przez inne jednostki, jezeli na podstawie odrebnych przepisow uprawnione sa do ich wydawania.

  3. Przepisy 1 i 2 nie wylaczaja mozliwosci przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom wymienionym w tych przepisach.

  Art. 195. Swiadkami nie moga byc:

  1) osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych spostrzezen;

  2) osoby obowiazane do zachowania tajemnicy panstwowej lub sluzbowej na okolicznosci objete tajemnica, jezeli nie zostaly, w trybie okreslonym obowiazujacymi przepisami, zwolnione od obowiazku zachowania tej tajemnicy;

  3) duchowni prawnie uznanych wyznan - co do faktow objetych tajemnica spowiedzi.

  Art. 196. 1. Nikt nie ma prawa odmowic zeznan w charakterze swiadka, z wyjatkiem malzonka strony, wstepnych, zstepnych i rodzenstwa strony oraz powinowatych pierwszego stopnia, jak rowniez osob pozostajacych ze strona w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznan trwa takze po ustaniu malzenstwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

  2. Swiadek moze odmowic odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedz moglaby narazic jego lub jego bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialnosc karna, karna skarbowa albo spowodowac naruszenie obowiazku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej.

  3. Przed odebraniem zeznania organ podatkowy poucza swiadka o prawie odmowy zeznan i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza o odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania.

  4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob sporzadzania oraz przechowywania protokolow zeznan obejmujacych okolicznosci, na ktore rozciaga sie obowiazek zachowania tajemnicy panstwowej, sluzbowej lub zawodowej.

  Art. 197. 1. W przypadku gdy w sprawie wymagane sa wiadomosci specjalne, organ podatkowy moze powolac na bieglego osobe dysponujaca takimi wiadomosciami, w celu wydania opinii.

  2. Powolanie na bieglego nastepuje z urzedu, jezeli opinii bieglego wymagaja przepisy prawa podatkowego.

  3. Do wylaczenia bieglego stosuje sie odpowiednio przepisy art. 130 1 i 2. W pozostalym zakresie do bieglych stosuje sie przepisy dotyczace przesluchania swiadkow.

  Art. 198. 1. Organ podatkowy moze w razie potrzeby przeprowadzic ogledziny.

  2. Jezeli przedmiot ogledzin znajduje sie u osob trzecich, osoby te sa obowiazane, na wezwanie organu podatkowego, do okazania tego przedmiotu.

  Art. 199. Organ podatkowy moze przesluchac strone po wyrazeniu przez nia zgody. Do przesluchania strony stosuje sie przepisy dotyczace swiadka, z wylaczeniem przepisow o srodkach przymusu.

  Art. 199a. 1. Organ podatkowy dokonujac ustalenia tresci czynnosci prawnej, uwzglednia zgodny zamiar stron i cel czynnosci, a nie tylko doslowne brzmienie oswiadczen woli zlozonych przez strony czynnosci.

  2. Jezeli pod pozorem dokonania czynnosci prawnej dokonano innej czynnosci prawnej, skutki podatkowe wywodzi sie z tej ukrytej czynnosci prawnej.

  3. Jezeli z dowodow zgromadzonych w toku postepowania, w szczegolnosci zeznan strony, chyba ze strona odmawia skladania zeznan, wynikaja watpliwosci co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z ktorym zwiazane sa skutki podatkowe, organ podatkowy wystepuje do sadu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa.

  Art. 200. 1. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia sie w sprawie zebranego materialu dowodowego.

  2. Przepisu 1 nie stosuje sie:

  1) w przypadkach przewidzianych w art. 123 2 oraz w art. 165 5;

  2) w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego.

  Rozdzial 12

  Zawieszenie postepowania

  Art. 201. 1. Organ podatkowy zawiesza postepowanie:

  1) w razie smierci strony, jezeli postepowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;

  2) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzaleznione od rozstrzygniecia zagadnienia wstepnego przez inny organ lub sad;

  3) w razie smierci przedstawiciela ustawowego strony;

  4) w razie utraty przez strone lub jej ustawowego przedstawiciela zdolnosci do czynnosci prawnych;

  5) w sprawie dotyczacej odpowiedzialnosci osoby trzeciej - do dnia, w ktorym decyzja, o ktorej mowa w art. 108 2, stanie sie ostateczna, z zastrzezeniem art. 108 3 oraz art. 115 4.

  6) w razie wystapienia, na podstawie ratyfikowanych umow o unikaniu podwojnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umow miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska, do organow innego panstwa o udzielenie informacji niezbednych do ustalenia lub okreslenia wysokosci zobowiazania podatkowego.

  2. Postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania organ podatkowy dorecza stronie lub jej spadkobiercom.

  3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania sluzy zazalenie.

  Art. 202. Organ podatkowy, ktory zawiesil postepowanie z przyczyn okreslonych w art. 201 1 pkt 1, 3 i 4, nie podejmuje zadnych czynnosci, z wyjatkiem tych, ktore maja na celu podjecie postepowania albo zabezpieczenie dowodu.

  Art. 203. 1. Organ podatkowy, ktory zawiesil postepowanie z przyczyny okreslonej w art. 201 1 pkt 2, wzywa rownoczesnie strone do wystapienia w oznaczonym terminie do wlasciwego organu lub sadu o rozstrzygniecie zagadnienia wstepnego, chyba ze strona wykaze, ze juz zwrocila sie w tej sprawie do wlasciwego organu lub sadu.

  2. Jezeli strona nie wystapila do wlasciwego organu lub sadu w wyznaczonym terminie, organ podatkowy z urzedu zwroci sie do wlasciwego organu lub sadu o rozstrzygniecie zagadnienia wstepnego.

  Art. 204. 1. Organ podatkowy, na wniosek strony, moze zawiesic postepowanie w sprawie udzielenia ulg w zaplacie zobowiazan podatkowych.

  2. Jezeli w ciagu 3 lat od daty zawieszenia postepowania strona nie zwroci sie o jego podjecie, zadanie wszczecia postepowania uwaza sie za wycofane.

  3. W postanowieniu o zawieszeniu postepowania organ podatkowy poucza strone o tresci 2.

  Art. 204a. W postepowaniu przed organami celnymi, w sprawach dotyczacych podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego z tytulu importu towarow, stosuje sie przepis art. 87 Prawa celnego.

  Art. 205. 1. Organ podatkowy podejmuje z urzedu lub na wniosek strony, w drodze postanowienia, zawieszone postepowanie, gdy ustapily przyczyny uzasadniajace jego zawieszenie.

  2. Na postanowienie o odmowie podjecia zawieszonego postepowania sluzy stronie zazalenie.

  Art. 205a. 1. Organ podatkowy podejmuje postepowanie z urzedu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczegolnosci:

  1) w razie smierci strony - po zgloszeniu sie lub po ustaleniu spadkobiercow zmarlego albo po ustanowieniu, w trybie okreslonym odrebnymi przepisami, kuratora spadku;

  2) w razie utraty zdolnosci do czynnosci prawnych - po ustanowieniu kuratora;

  3) w razie braku przedstawiciela ustawowego - po jego ustanowieniu;

  4) gdy rozstrzygniecie sprawy jest uzaleznione od rozstrzygniecia zagadnienia wstepnego przez inny organ lub sad - w dniu powziecia przez organ podatkowy wiadomosci o uprawomocnieniu sie orzeczenia konczacego to postepowanie.

  2. Jezeli w ciagu roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postepowania nie zglosza sie lub nie zostana ustaleni spadkobiercy zmarlej strony, organ podatkowy moze zwrocic sie do sadu o ustanowienie kuratora spadku, chyba ze kurator taki juz wczesniej zostal ustanowiony.

  Art. 206. Zawieszenie postepowania wstrzymuje bieg terminow przewidzianych w niniejszym dziale.

  Rozdzial 13

  Decyzje

  Art. 207. 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba ze przepisy niniejszej ustawy stanowia inaczej.

  2. Decyzja rozstrzyga sprawe co do jej istoty albo w inny sposob konczy postepowanie w danej instancji.

  Art. 208. 1. Gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo sie bezprzedmiotowe, w szczegolnosci w razie przedawnienia zobowiazania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzje o umorzeniu postepowania.

  2. Organ podatkowy moze umorzyc postepowanie, jezeli wystapi o to strona, na ktorej zadanie postepowanie zostalo wszczete, a nie sprzeciwiaja sie temu inne strony oraz nie zagraza to interesowi publicznemu.

  Art. 209. 1. Jezeli przepis prawa uzaleznia wydanie decyzji od zajecia stanowiska przez inny organ, w tym wyrazenia opinii lub zgody albo wyrazenia stanowiska w innej formie, decyzje wydaje sie po zajeciu stanowiska przez ten organ.

  2. Organ podatkowy zalatwiajacy sprawe, zwracajac sie do innego organu o zajecie stanowiska, zawiadamia o tym strone.

  3. Organ, do ktorego zwrocono sie o zajecie stanowiska, obowiazany jest przedstawic je niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia doreczenia wystapienia o zajecie stanowiska.

  4. Organ obowiazany do zajecia stanowiska moze w razie potrzeby przeprowadzic postepowanie wyjasniajace.

  5. Zajecie stanowiska przez ten organ nastepuje w drodze postanowienia, na ktore sluzy zazalenie, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej.

  6. W przypadku braku stanowiska w terminie okreslonym w 3 stosuje sie odpowiednio przepisy art. 139-142.

  Art. 210. 1. Decyzja zawiera:

  1) oznaczenie organu podatkowego;

  2) date jej wydania;

  3) oznaczenie strony;

  4) powolanie podstawy prawnej;

  5) rozstrzygniecie;

  6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

  7) pouczenie o trybie odwolawczym - jezeli od decyzji sluzy odwolanie;

  8) podpis osoby upowaznionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

  2. Decyzja, w stosunku do ktorej moze zostac wniesione powodztwo do sadu powszechnego lub skarga do sadu administracyjnego, zawiera ponadto pouczenie o mozliwosci wniesienia powodztwa lub skargi.

  3. Przepisy prawa podatkowego moga okreslac takze inne skladniki, ktore powinna zawierac decyzja.

  4. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczegolnosci wskazanie faktow, ktore organ uznal za udowodnione, dowodow, ktorym dal wiare, oraz przyczyn, dla ktorych innym dowodom odmowil wiarygodnosci, uzasadnienie prawne zas zawiera wyjasnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisow prawa.

  5. Mozna odstapic od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia ona w calosci zadanie strony. Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek odwolania badz na podstawie ktorej przyznano ulge w zaplacie podatku.

  Art. 211. Decyzje dorecza sie stronie na pismie.

  Art. 212. Organ podatkowy, ktory wydal decyzje, jest nia zwiazany od chwili jej doreczenia. Decyzje, o ktorych mowa w art. 67d, wiaza organ podatkowy od chwili ich wydania.

  Art. 213. 1. Strona moze w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji zazadac jej uzupelnienia co do rozstrzygniecia lub co do prawa odwolania, wniesienia w stosunku do decyzji powodztwa do sadu powszechnego lub co do skargi do sadu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

  2. Organ podatkowy moze z urzedu, w kazdym czasie, uzupelnic albo sprostowac decyzje w zakresie, o ktorym mowa w 1.

  3. Uzupelnienie lub sprostowanie decyzji nastepuje w drodze decyzji.

  4. W przypadku wydania decyzji o uzupelnieniu lub sprostowaniu decyzji termin do wniesienia odwolania lub skargi biegnie od dnia doreczenia tej decyzji.

  5. Odmowa uzupelnienia lub sprostowania decyzji nastepuje w drodze postanowienia, na ktore sluzy zazalenie. Przepis 4 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 214. Nie moze szkodzic stronie bledne pouczenie w decyzji co do prawa odwolania, wniesienia powodztwa do sadu powszechnego lub skargi do sadu administracyjnego albo brak takiego pouczenia.

  Art. 215. 1. Organ podatkowy moze, z urzedu lub na zadanie strony, prostowac w drodze postanowienia bledy rachunkowe oraz inne oczywiste omylki w wydanej przez ten organ decyzji.

  2. Organ podatkowy, ktory wydal decyzje, na zadanie strony lub organu egzekucyjnego wyjasnia w drodze postanowienia watpliwosci co do tresci decyzji.

  3. Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjasnienia sluzy zazalenie.

  Rozdzial 14

  Postanowienia

  Art. 216. 1. W toku postepowania organ podatkowy wydaje postanowienia.

  2. Postanowienia dotycza poszczegolnych kwestii wynikajacych w toku postepowania podatkowego, lecz nie rozstrzygaja o istocie sprawy, chyba ze przepisy niniejszej ustawy stanowia inaczej.

  Art. 217. 1. Postanowienie zawiera:

  1) oznaczenie organu podatkowego;

  2) date jego wydania;

  3) oznaczenie strony albo innych osob bioracych udzial w postepowaniu;

  4) powolanie podstawy prawnej;

  5) rozstrzygniecie;

  6) pouczenie, czy i w jakim trybie sluzy na nie zazalenie lub skarga do sadu administracyjnego;

  7) podpis osoby upowaznionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

  2. Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, jezeli sluzy na nie zazalenie lub skarga do sadu administracyjnego oraz gdy wydane zostalo na skutek zazalenia na postanowienie.

  Art. 218. Postanowienie, od ktorego sluzy zazalenie lub skarga do sadu administracyjnego, dorecza sie na pismie.

  Art. 219. Do postanowien stosuje sie odpowiednio przepisy art. 208, 210 3-5 oraz art. 211-215, a do postanowien, na ktore przysluguje zazalenie oraz postanowien, o ktorych mowa w art. 228 1, stosuje sie rowniez art. 240-249 oraz art. 252, z tym ze zamiast decyzji, o ktorych mowa w art. 243 3, art. 245 1 i art. 248 3, wydaje sie postanowienie.

  Rozdzial 15

  Odwolania

  Art. 220. 1. Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji sluzy stronie odwolanie tylko do jednej instancji.

  2. Wlasciwy do rozpatrzenia odwolania jest organ podatkowy wyzszego stopnia.

  Art. 221. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez samorzadowe kolegium odwolawcze odwolanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosujac odpowiednio przepisy o postepowaniu odwolawczym.

  Art. 222. Odwolanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierac zarzuty przeciw decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie.

  Art. 223. 1. Odwolanie wnosi sie do wlasciwego organu odwolawczego za posrednictwem organu podatkowego, ktory wydal decyzje.

  2. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia:

  1) decyzji stronie;

  2) zawiadomienia, o ktorym mowa w art. 103 1.

  Art. 223a. (uchylony)

  Art. 224. 1. Wniesienie odwolania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania, z zastrzezeniem art. 224a.

  2. Organ podatkowy, z urzedu lub na wniosek strony, wstrzymuje w drodze postanowienia wykonanie decyzji w calosci lub w czesci, w przypadku uzasadnionym waznym interesem strony lub interesem publicznym.

  3. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji moze byc zlozony rowniez przed wniesieniem odwolania.

  4. W sprawie wstrzymania wykonania decyzji postanawia:

  1) organ, ktory wydal decyzje -do czasu przekazania odwolania wraz z aktami sprawy wlasciwemu organowi odwolawczemu;

  2) organ odwolawczy - po otrzymaniu odwolania wraz z aktami sprawy.

  5. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji sluzy zazalenie.

  Art. 224a. 1. Organ podatkowy, z urzedu lub na wniosek strony, wstrzymuje wykonanie zaskarzonej decyzji w calosci lub w czesci do dnia wydania ostatecznej decyzji lub, w razie wniesienia skargi do sadu administracyjnego, do momentu uprawomocnienia sie orzeczenia sadu administracyjnego w przypadku:

  1) przyjecia na wniosek strony zabezpieczenia wykonania zobowiazania wynikajacego z decyzji wraz z odsetkami za zwloke, o ktorym mowa w art. 33d; wstrzymanie wykonania decyzji nastepuje do wysokosci zabezpieczenia, lub

  2) zabezpieczenia wykonania zobowiazania wynikajacego z decyzji wraz z odsetkami za zwloke przez ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego korzystajacych z pierwszenstwa zaspokojenia; wstrzymanie wykonania decyzji nastepuje do wysokosci odpowiadajacej wartosci przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

  2. W zakresie, o ktorym mowa w 1 pkt 1, przepisy art. 33d - 33g oraz art. 224 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 224b. 1. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia podatnika prawa do wykonania takiej decyzji.

  2. Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma wplywu na naliczanie odsetek za zwloke.

  Art. 225. Jezeli odwolanie nie zostalo rozpatrzone w terminie okreslonym w art. 139 3, a decyzja do tego czasu nie zostala wykonana, jej wykonanie ulega wstrzymaniu z mocy prawa w granicach okreslonych w odwolaniu - do dnia doreczenia decyzji organu odwolawczego.

  Art. 226. 1. Jezeli organ podatkowy, ktory wydal decyzje, uzna, ze odwolanie wniesione przez strone zasluguje na uwzglednienie w calosci, wyda nowa decyzje, ktora uchyli lub zmieni zaskarzona decyzje.

  2. Od nowej decyzji sluzy stronie odwolanie.

  Art. 227. 1. Organ podatkowy, do ktorego wplynelo odwolanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwolawczemu bez zbednej zwloki, jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwolania, chyba ze w tym terminie wyda decyzje na podstawie art. 226.

  2. Organ podatkowy, przekazujac sprawe, jest obowiazany ustosunkowac sie do przedstawionych zarzutow.

  Art. 228. 1. Organ odwolawczy stwierdza w formie postanowienia:

  1) niedopuszczalnosc odwolania;

  2) uchybienie terminowi do wniesienia odwolania;

  3) pozostawienie odwolania bez rozpatrzenia, jezeli nie spelnia warunkow wynikajacych z art. 222.

  2. Postanowienia w sprawach wymienionych w 1 sa ostateczne.

  Art. 229. Organ odwolawczy moze przeprowadzic, na zadanie strony lub z urzedu, dodatkowe postepowanie w celu uzupelnienia dowodow i materialow w sprawie albo zlecic przeprowadzenie tego postepowania organowi, ktory wydal decyzje.

  Art. 230. 1. W przypadku gdy w toku postepowania odwolawczego organ rozpatrujacy odwolanie stwierdzi, ze zobowiazanie podatkowe zostalo ustalone lub okreslone w wysokosci nizszej albo kwota zwrotu podatku zostala okreslona w wysokosci wyzszej, niz to wynika z przepisow prawa podatkowego, lub ze okreslono strate w wysokosci wyzszej od poniesionej, zwraca sprawe organowi pierwszej instancji w celu dokonania wymiaru uzupelniajacego poprzez zmiane wydanej decyzji. Postanowienie o przekazaniu sprawy organ odwolawczy dorecza stronie.

  1a. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio, w przypadku gdy roznica miedzy podatkiem naliczonym a naleznym w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug, obnizajaca podatek nalezny za nastepne okresy rozliczeniowe, zostala okreslona w wysokosci wyzszej, niz to wynika z przepisow o podatku od towarow i uslug.

  2. Nowa decyzja wydawana jest zgodnie ze stanem prawnym obowiazujacym w dniu powstania obowiazku podatkowego.

  3. Od nowej decyzji sluzy stronie odwolanie, ktore podlega rozpatrzeniu lacznie z odwolaniem wniesionym od zmienionej decyzji.

  4. Jezeli strona nie zlozyla odwolania od nowej decyzji, organ odwolawczy rozpatruje odwolanie od decyzji, ktora ulegla zmianie.

  Art. 231. (uchylony).

  Art. 232. 1. Strona moze cofnac odwolanie przed wydaniem decyzji przez organ odwolawczy, z zastrzezeniem 2.

  2. Organ odwolawczy odmawia uwzglednienia cofniecia odwolania, jezeli zachodzi prawdopodobienstwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisow, ktore uzasadnia jej uchylenie lub zmiane.

  Art. 233. 1. Organ odwolawczy wydaje decyzje, w ktorej:

  1) utrzymuje w mocy decyzje organu pierwszej instancji albo

  2) uchyla decyzje organu pierwszej instancji:

  a) w calosci lub w czesci - i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylajac te decyzje - umarza postepowanie w sprawie,

  b) w calosci i sprawe przekazuje do rozpatrzenia wlasciwemu organowi pierwszej instancji, jezeli decyzja ta zostala wydana z naruszeniem przepisow o wlasciwosci, albo

  3) umarza postepowanie odwolawcze.

  2. Organ odwolawczy moze uchylic w calosci decyzje organu pierwszej instancji i przekazac sprawe do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jezeli rozstrzygniecie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postepowania dowodowego w calosci lub w znacznej czesci. Przekazujac sprawe, organ odwolawczy wskazuje okolicznosci faktyczne, ktore nalezy zbadac przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

  3. W sprawach nalezacych do wlasciwosci organow jednostek samorzadu terytorialnego organ odwolawczy uprawniony jest do wydania decyzji uchylajacej i rozstrzygajacej sprawe co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiaja sposobu jej rozstrzygniecia uznaniu organu jednostki samorzadu terytorialnego. W pozostalych przypadkach organ odwolawczy, uwzgledniajac odwolanie, uchyla zaskarzona decyje, stosujac odpowiednio 2.

  3. Samorzadowe kolegium odwolawcze uprawnione jest do wydania decyzji uchylajacej i rozstrzygajacej sprawe co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiaja sposobu jej rozstrzygniecia uznaniu organu podatkowego pierwszej instancji. W pozostalych przypadkach samorzadowe kolegium odwolawcze, uwzgledniajac odwolanie, ogranicza sie do uchylenia zaskarzonej decyzji.

  Art. 234. Organ odwolawczy nie moze wydac decyzji na niekorzysc strony odwolujacej sie, chyba ze zaskarzona decyzja razaco narusza prawo lub interes publiczny.

  Art. 234a. Organ odwolawczy zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji nie wczesniej niz po uplywie terminu do wniesienia skargi do sadu administracyjnego.

  Art. 235. W sprawach nieuregulowanych w art. 220-234 w postepowaniu przed organami odwolawczymi maja odpowiednie zastosowanie przepisy o postepowaniu przed organami pierwszej instancji.

  Rozdzial 16

  Zazalenia

  Art. 236. 1. Na wydane w toku postepowania postanowienie sluzy zazalenie, gdy ustawa tak stanowi.

  2. Zazalenie wnosi sie w terminie 7 dni od dnia doreczenia:

  1) postanowienia stronie;

  2) zawiadomienia, o ktorym mowa w art. 103 1.

  Art. 237. Postanowienie, na ktore nie sluzy zazalenie, strona moze zaskarzyc tylko w odwolaniu od decyzji.

  Art. 238. Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ podatkowy, ktory wydal postanowienie, moze w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony, wstrzymac jego wykonanie.

  Art. 239. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zazalen maja odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczace odwolan.

  Rozdzial 17

  Wznowienie postepowania

  Art. 240. 1. W sprawie zakonczonej decyzja ostateczna wznawia sie postepowanie, jezeli:

  1) dowody, na ktorych podstawie ustalono istotne dla sprawy okolicznosci faktyczne, okazaly sie falszywe;

  2) decyzja wydana zostala w wyniku przestepstwa;

  3) decyzja wydana zostala przez pracownika lub organ podatkowy, ktory podlega wylaczeniu stosownie do art. 130-132;

  4) strona nie z wlasnej winy nie brala udzialu w postepowaniu;

  5) wyjda na jaw istotne dla sprawy nowe okolicznosci faktyczne lub nowe dowody istniejace w dniu wydania decyzji nieznane organowi, ktory wydal decyzje;

  6) decyzja wydana zostala bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;

  7) decyzja zostala wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sadu, ktore zostaly nastepnie uchylone lub zmienione w sposob mogacy miec wplyw na tresc wydanej decyzji;

  8) zostala wydana na podstawie przepisu, o ktorego niezgodnosci z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa lub ratyfikowana umowa miedzynarodowa orzekl Trybunal Konstytucyjny.

  9) ratyfikowana umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa miedzynarodowa, ktorej strona jest Rzeczpospolita Polska, ma wplyw na tresc wydanej decyzji;

  10) wynik zakonczonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrazowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy miedzynarodowej, ktorej strona jest Rzeczpospolita Polska, ma wplyw na tresc wydanej decyzji;

  11) orzeczenie Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci ma wplyw na tresc wydanej decyzji.

  2. Jezeli sfalszowanie dowodu lub popelnienie przestepstwa jest oczywiste, a wznowienie postepowania jest niezbedne w celu ochrony interesu publicznego, postepowanie z przyczyn okreslonych w 1 pkt 1 lub 2 moze byc wznowione rowniez przed wydaniem przez sad orzeczenia stwierdzajacego sfalszowanie dowodu lub popelnienie przestepstwa.

  3. Z przyczyn okreslonych w1 pkt 1 i 2 mozna wznowic postepowanie takze w przypadku, gdy postepowanie przed sadem nie moze byc wszczete na skutek uplywu czasu lub z innych przyczyn, okreslonych w przepisach prawa.

  Art. 241. 1. Wznowienie postepowania nastepuje z urzedu lub na zadanie strony.

  2. Wznowienie postepowania z przyczyny wymienionej w art. 240 1:

  1) pkt 4 nastepuje tylko na zadanie strony wniesione w terminie miesiaca od dnia powziecia wiadomosci o wydaniu decyzji;

  2) pkt 8 nastepuje tylko na zadanie strony wniesione w terminie miesiaca od dnia wejscia w zycie orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego.

  3) pkt 9 nastepuje tylko na zadanie strony.

  Art. 242. (uchylony).

  Art. 243. 1. W razie dopuszczalnosci wznowienia postepowania organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postepowania.

  1a. (uchylony)

  2. Postanowienie stanowi podstawe do przeprowadzenia przez wlasciwy organ postepowania co do przeslanek wznowienia oraz co do rozstrzygniecia istoty sprawy.

  3. Odmowa wznowienia postepowania nastepuje w drodze decyzji.

  Art. 244. 1. Organem wlasciwym w sprawach wymienionych w art. 243 jest organ, ktory wydal w sprawie decyzje w ostatniej instancji.

  2. Jezeli przyczyna wznowienia postepowania jest dzialanie organu wymienionego w 1, o wznowieniu postepowania rozstrzyga organ wyzszego stopnia, ktory rownoczesnie wyznacza organ wlasciwy w sprawach wymienionych w art. 243 2.

  3. Przepis 2 nie dotyczy przypadkow, w ktorych decyzja w ostatniej instancji zostala wydana przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorzadowe kolegium odwolawcze.

  Art. 245. 1. Organ podatkowy po przeprowadzeniu postepowania okreslonego w art. 243 2 wydaje decyzje, w ktorej:

  1) uchyla w calosci lub w czesci decyzje dotychczasowa, jezeli stwierdzi istnienie przeslanek okreslonych w art. 240 1, i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postepowanie w sprawie;

  2) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w calosci lub w czesci, jezeli nie stwierdzi istnienia przeslanek okreslonych w art. 240 1;

  3) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w calosci lub w czesci, jezeli stwierdzi istnienie przeslanek okreslonych w art. 240 1, lecz:

  a) w wyniku uchylenia moglaby zostac wydana wylacznie decyzja rozstrzygajaca istote sprawy tak jak decyzja dotychczasowa, albo

  b) wydanie nowej decyzji orzekajacej co do istoty sprawy nie mogloby nastapic z uwagi na uplyw terminow przewidzianych w art. 68 lub art. 70.

  2. Odmawiajac uchylenia decyzji w przypadkach wymienionych w 1 pkt 3, organ podatkowy w rozstrzygnieciu stwierdza istnienie przeslanek okreslonych w art. 240 1 oraz wskazuje okolicznosci uniemozliwiajace uchylenie decyzji.

  Art. 246. 1. Organ podatkowy wlasciwy w sprawie wznowienia postepowania wstrzyma z urzedu lub na zadanie strony wykonanie decyzji, jezeli okolicznosci sprawy wskazuja na prawdopodobienstwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postepowania.

  2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji sluzy stronie zazalenie, chyba ze postanowienie zostalo wydane przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorzadowe kolegium odwolawcze.

  Rozdzial 18

  Stwierdzenie niewaznosci decyzji

  Art. 247. 1. Organ podatkowy stwierdza niewaznosc decyzji ostatecznej, ktora:

  1) zostala wydana z naruszeniem przepisow o wlasciwosci;

  2) zostala wydana bez podstawy prawnej;

  3) zostala wydana z razacym naruszeniem prawa;

  4) dotyczy sprawy juz poprzednio rozstrzygnietej inna decyzja ostateczna;

  5) zostala skierowana do osoby niebedacej strona w sprawie;

  6) byla niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalnosc ma charakter trwaly;

  7) zawiera wade powodujaca jej niewaznosc na mocy wyraznie wskazanego przepisu prawa;

  8) w razie jej wykonania wywolalaby czyn zagrozony kara.

  2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia niewaznosci decyzji, jezeli wydanie nowej decyzji orzekajacej co do istoty sprawy nie mogloby nastapic z uwagi na uplyw terminow przewidzianych w art. 68 lub art. 70.

  3. Odmawiajac stwierdzenia niewaznosci decyzji w przypadku wymienionym w 2, organ podatkowy w rozstrzygnieciu stwierdza, ze decyzja zawiera wady okreslone w 1, oraz wskazuje okolicznosci uniemozliwiajace stwierdzenie niewaznosci decyzji.

  Art. 248. 1. Postepowanie w sprawie stwierdzenia niewaznosci decyzji wszczyna sie z urzedu lub na zadanie strony.

  2. Wlasciwym w sprawie stwierdzenia niewaznosci decyzji jest:

  1) organ wyzszego stopnia;

  2) minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej lub samorzadowe kolegium odwolawcze, jezeli decyzja zostala wydana przez ten organ;

  3) minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, jezeli decyzja zostala wydana przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, z tym ze w tym przypadku postepowanie moze byc wszczete wylacznie z urzedu.

  3. Rozstrzygniecie w sprawie stwierdzenia niewaznosci decyzji nastepuje w drodze decyzji.

  Art. 249. 1. Organ podatkowy wydaje decyzje o odmowie wszczecia postepowania w sprawie stwierdzenia niewaznosci decyzji ostatecznej, jezeli w szczegolnosci:

  1) zadanie zostalo wniesione po uplywie 5 lat od dnia doreczenia decyzji lub

  2) sad administracyjny oddalil skarge na te decyzje, chyba ze zadanie oparte jest na przepisie art. 247 1 pkt 4.

  2. Okolicznosci, o ktorych mowa w 1, uwzglednia sie rowniez w zakresie wszczecia postepowania z urzedu.

  Art. 250. (uchylony).

  Art. 251. (uchylony).

  Art. 252. 1. Organ podatkowy, wlasciwy w sprawie stwierdzenia niewaznosci decyzji, wstrzymuje z urzedu lub na zadanie strony wykonanie decyzji, jezeli zachodzi prawdopodobienstwo, ze jest ona dotknieta jedna z wad wymienionych w art. 247 1.

  2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji sluzy zazalenie.

  Rozdzial 19

  Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

  Art. 253. 1. Decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nie nabyla prawa, moze byc uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, ktory ja wydal, jezeli przemawia za tym interes publiczny lub wazny interes podatnika.

  2. (uchylony).

  3. Uprawnienie, o ktorym mowa w 1, nie przysluguje samorzadowemu kolegium odwolawczemu.

  4. W przypadkach wymienionych w 1 wlasciwy organ wydaje decyzje w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

  Art. 253a. 1. Decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyla prawo, moze byc za jej zgoda uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes publiczny lub wazny interes strony.

  2. Przepisy art. 253 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

  3. Organ nie moze wydac decyzji na niekorzysc strony.

  Art. 253b. Przepisow art. 253 i art. 253a nie stosuje sie do decyzji:

  1) ustalajacej albo okreslajacej wysokosc zobowiazania podatkowego;

  2) o odpowiedzialnosci podatkowej platnikow lub inkasentow;

  3) o odpowiedzialnosci podatkowej osob trzecich;

  4) okreslajacej wysokosc naleznych odsetek za zwloke;

  5) o odpowiedzialnosci spadkobiercy;

  6) okreslajacej wysokosc zwrotu podatku.

  Art. 254. 1. Decyzja ostateczna, ustalajaca lub okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego na dany okres, moze byc zmieniona przez organ podatkowy, ktory ja wydal, jezeli po jej doreczeniu nastapila zmiana okolicznosci faktycznych majacych wplyw na ustalenie lub okreslenie wysokosci zobowiazania, a skutki wystapienia tych okolicznosci zostaly uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiazujacych w dniu wydania decyzji.

  2. Zmiana decyzji ostatecznej moze dotyczyc tylko okresu, za ktory ustalono lub okreslono wysokosc zobowiazania podatkowego.

  Art. 255. 1. Organ podatkowy pierwszej instancji uchyla decyzje, jezeli zostala ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strone okreslonych czynnosci, a strona nie dopelnila ich w wyznaczonym terminie.

  2. Organ podatkowy uchyla decyzje w formie decyzji.

  Art. 256. 1. Organ podatkowy odmawia wszczecia postepowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, jezeli zadanie zostalo wniesione po uplywie 5 lat od jej doreczenia.

  2. Termin okreslony w 1 stosuje sie rowniez do wszczecia z urzedu postepowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej.

  3. Odmowa wszczecia postepowania, o ktorym mowa w 1, nastepuje w formie decyzji.

  Art. 257. (uchylony).

  Rozdzial 20

  Wygasniecie decyzji

  Art. 258. 1. Organ podatkowy, ktory wydal decyzje w pierwszej instancji, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

  1) stala sie bezprzedmiotowa;

  2) zostala wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strone okreslonego warunku, a strona nie dopelnila tego warunku;

  3) strona nie dopelnila przewidzianych w tej decyzji lub w przepisach prawa podatkowego warunkow uprawniajacych do skorzystania z ulg;

  4) strona nie dopelnila okreslonych w przepisach prawa podatkowego warunkow uprawniajacych do skorzystania z ryczaltowych form opodatkowania;

  5) (uchylony).

  2. Organ podatkowy stwierdza wygasniecie decyzji w drodze decyzji.

  3. W przypadkach, o ktorych mowa w 1 pkt 3 i 4, decyzja stwierdzajaca wygasniecie decyzji wywoluje skutki prawne od dnia doreczenia decyzji, ktorej wygasniecie sie stwierdza.

  Art. 259. 1. W razie niedotrzymania terminu platnosci odroczonego podatku lub zaleglosci podatkowej badz terminu platnosci ktorejkolwiek z rat, na jakie zostal rozlozony podatek lub zaleglosc podatkowa, nastepuje z mocy prawa wygasniecie decyzji:

  1) o odroczeniu terminu platnosci podatku lub zaleglosci podatkowej wraz z odsetkami za zwloke - w calosci;

  2) o rozlozeniu na raty zaplaty podatku lub zaleglosci podatkowej - w czesci dotyczacej raty niezaplaconej w terminie platnosci.

  2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do odroczonych lub rozlozonych na raty naleznosci platnikow lub inkasentow.

  Rozdzial 21

  Odpowiedzialnosc odszkodowawcza

  Art. 260. 1. Stronie, ktora poniosla szkode na skutek wydania decyzji, ktora nastepnie zostala uchylona w wyniku wznowienia postepowania lub stwierdzono niewaznosc tej decyzji, sluzy odszkodowanie za poniesiona strate i utracone korzysci, chyba ze przeslanki, ktore uzasadniaja uchylenie decyzji lub stwierdzenie jej niewaznosci, powstaly z winy strony.

  2. Przepis 1 stosuje sie rowniez, jezeli:

  1) szkoda zostala poniesiona wskutek uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postepowania lub stwierdzenia niewaznosci decyzji;

  2) decyzji nie mozna uchylic lub stwierdzic jej niewaznosci z przyczyn wymienionych w art. 245 1 pkt 3 lit. b lub w art. 247 2.

  3. Jezeli wine za powstanie okolicznosci stanowiacej przeslanke do uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postepowania lub stwierdzenia niewaznosci decyzji ponosi inna strona postepowania, stronie, ktora poniosla szkode, sluzy roszczenie o odszkodowanie od strony winnej powstania tej okolicznosci. Dochodzenie roszczenia nastepuje przed sadem powszechnym.

  Art. 261. 1. Do odszkodowania stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

  2. Odszkodowanie przysluguje od organu wydajacego decyzje, ktorej nastepnie stwierdzono niewaznosc lub ktora uchylono w wyniku wznowienia postepowania. Wniosek o odszkodowanie wnosi sie do tego organu.

  3. O odszkodowaniu orzeka organ podatkowy, ktory uchylil decyzje lub stwierdzil jej niewaznosc albo ktory wydal decyzje na podstawie art. 245 1 pkt 3 lub art. 247 2.

  3a. W przypadku gdy sad administracyjny stwierdzil niewaznosc decyzji, o odszkodowaniu orzeka organ, ktory rozstrzygal sprawe w ostatniej instancji.

  4. W przypadku odmowy orzeczenia odszkodowania lub orzeczenia o odszkodowaniu w wysokosci mniejszej od zgloszonej w zadaniu w tej sprawie, stronie przysluguje prawo wniesienia powodztwa do sadu powszechnego w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji.

  5. Za odmowe orzeczenia odszkodowania uwaza sie rowniez niewydanie decyzji w terminie 2 miesiecy od dnia wniesienia zadania przez strone. W tym przypadku wniesienie powodztwa moze nastapic w kazdym czasie.

  6. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia sie po uplywie 3 lat od dnia doreczenia decyzji uchylajacej decyzje lub stwierdzajacej jej niewaznosc albo od dnia doreczenia decyzji wydanej na podstawie art. 245 1 pkt 3 lub art. 247 2.

  Rozdzial 22

  Kary porzadkowe

  Art. 262. 1. Strona, pelnomocnik strony, swiadek lub biegly, ktorzy mimo prawidlowego wezwania organu podatkowego:

  1) nie stawili sie osobiscie bez uzasadnionej przyczyny, mimo ze byli do tego zobowiazani, lub

  2) bezzasadnie odmowili zlozenia wyjasnien, zeznan, wydania opinii, okazania przedmiotu ogledzin lub udzialu w innej czynnosci, lub

  3) bez zezwolenia tego organu opuscili miejsce przeprowadzenia czynnosci przed jej zakonczeniem,

  moga zostac ukarani kara porzadkowa do 2.500 zl.

  2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do osoby, ktora:

  1) wyrazila zgode na powolanie jej na bieglego;

  2) odmowila wyjawienia rzeczy lub praw majatkowych, mogacych byc przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

  3. Przepis 1 stosuje sie rowniez do osob trzecich, ktore bezzasadnie odmawiaja okazania przedmiotu ogledzin.

  4. Kary porzadkowej, o ktorej mowa w 1, nie stosuje sie w przypadku przesluchania strony w trybie art. 199.

  5. Kare porzadkowa naklada sie w formie postanowienia, na ktore sluzy zazalenie.

  5a. Termin platnosci kary porzadkowej wynosi 7 dni od dnia doreczenia postanowienia, o ktorym mowa w 5.

  6. Organ podatkowy, ktory nalozyl kare porzadkowa, moze, na wniosek ukaranego, zlozony w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia o nalozeniu kary porzadkowej, uznac za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiazkow, o ktorych mowa w 1, i uchylic postanowienie nakladajace kare.

  Art. 262a. 1. Kwota, o ktorej mowa w art. 262 1, podlega w kazdym roku podwyzszeniu w stopniu odpowiadajacym wskaznikowi wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych w pierwszych dwoch kwartalach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jezeli wskaznik ten ma wartosc ujemna, kwota nie ulega zmianie.

  2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z Prezesem Glownego Urzedu Statystycznego, oglasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do dnia 15 sierpnia danego roku, kwote, o ktorej mowa w 1, zaokraglajac ja do pelnych setek zlotych (z pominieciem dziesiatek zlotych).

  Art. 263. 1. O nalozeniu kary porzadkowej oraz o jej uchyleniu rozstrzyga organ podatkowy, przed ktorym toczy sie postepowanie.

  2. Na postanowienie o odmowie uchylenia kary przysluguje zazalenie.

  3. Ukaranie kara porzadkowa nie wyklucza mozliwosci zastosowania wobec opornego swiadka lub bieglego srodkow przymusu przewidzianych w przepisach szczegolnych.

  4. Przepisy art. 68 1 i art. 70 stosuje sie odpowiednio do kar porzadkowych.

  Rozdzial 23

  Koszty postepowania

  Art. 264. Jezeli dalsze przepisy nie stanowia inaczej, koszty postepowania przed organami podatkowymi ponosi Skarb Panstwa, wojewodztwo, powiat lub gmina.

  Art. 265. 1. Do kosztow postepowania zalicza sie:

  1) koszty podrozy i inne naleznosci swiadkow, bieglych i tlumaczy, ustalone zgodnie z przepisami o naleznosciach swiadkow i bieglych w postepowaniu sadowym;

  2) koszty, o ktorych mowa w pkt 1, zwiazane z osobistym stawiennictwem strony, jezeli postepowanie zostalo wszczete z urzedu albo gdy strona zostala blednie wezwana do stawienia sie;

  3) wynagrodzenie przyslugujace bieglym i tlumaczom;

  4) koszty ogledzin;

  5) koszty doreczenia pism urzedowych.

  2. Organ podatkowy moze zaliczyc do kosztow postepowania takze inne wydatki bezposrednio zwiazane z rozstrzygnieciem sprawy.

  Art. 266. 1. Organ podatkowy, na zadanie, zwraca koszty postepowania, o ktorych mowa w art. 265 1 pkt 1 i 2.

  2. Zadanie zwrotu poniesionych kosztow podrozy nalezy zglosic organowi podatkowemu, ktory prowadzi postepowanie, przed wydaniem decyzji w sprawie, pod rygorem utraty roszczenia.

  Art. 267. 1. Strone obciazaja koszty:

  1) ktore zostaly poniesione w jej interesie albo na jej zadanie, a nie wynikaja z ustawowego obowiazku organow prowadzacych postepowanie;

  2) (uchylony);

  3) sporzadzania odpisow lub kopii, o ktorych mowa w art. 178;

  4) przewidziane w odrebnych przepisach;

  5) powstale z jej winy, a w szczegolnosci koszty:

  a) o ktorych mowa w art. 268,

  b) wynikle wskutek zatajenia lub nieprzedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie,

  c) wynikle wskutek zlozenia wyjasnien lub zeznan niezgodnych z prawda.

  2. W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy moze zazadac od strony zlozenia zaliczki w okreslonej wysokosci na pokrycie kosztow postepowania.

  Art. 268. 1. Osobe, ktora przez niewykonanie obowiazkow, o ktorych mowa w art. 262 1, spowodowala dodatkowe koszty postepowania, mozna obciazyc tymi kosztami.

  2. Jezeli dodatkowe koszty spowodowalo kilka osob, odpowiadaja one solidarnie.

  3. Obciazenie dodatkowymi kosztami postepowania nastepuje w formie postanowienia, na ktore sluzy zazalenie.

  4. Przepisu 3 nie stosuje sie w razie uchylenia kary porzadkowej.

  Art. 269. Organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, wysokosc kosztow postepowania, ktore obowiazana jest poniesc strona, oraz termin i sposob ich uiszczenia.

  Art. 270. Organ podatkowy, na wniosek osoby obowiazanej, moze umorzyc w calosci lub w czesci koszty postepowania w przypadku stwierdzenia niemoznosci poniesienia ich przez obowiazanego.

  Art. 270a. W sprawie kosztow postepowania wydaje sie postanowienie, na ktore sluzy zazalenie.

  Art. 271. 1. Koszty postepowania podlegaja sciagnieciu w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

  2. Przepisy art. 68 1 i art. 70 stosuje sie odpowiednio do kosztow postepowania.

  DZIAL V

  CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE

  Art. 272. Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzezeniem art. 272a, dokonuja czynnosci sprawdzajacych, majacych na celu:

  1) sprawdzenie terminowosci:

  a) skladania deklaracji,

  b) wplacania zadeklarowanych podatkow, w tym rowniez pobieranych przez platnikow oraz inkasentow;

  2) stwierdzenie formalnej poprawnosci dokumentow wymienionych w pkt 1;

  3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbednym do stwierdzenia zgodnosci z przedstawionymi dokumentami.

  Art. 272a. Jednostka organizacyjna urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, wlasciwa na podstawie przepisow o podatku od towarow i uslug w zakresie wymiany z panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej informacji o tym podatku, dokonuje czynnosci sprawdzajacych odnoszacych sie do dokumentow skladanych do tej jednostki.

  Art. 273. (uchylony).

  Art. 274. 1. W razie stwierdzenia, ze deklaracja zawiera bledy rachunkowe lub inne oczywiste omylki, badz ze wypelniono ja niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zaleznosci od charakteru i zakresu uchybien:

  1) koryguje deklaracje, dokonujac stosownych poprawek lub uzupelnien, jezeli zmiana wysokosci zobowiazania podatkowego, kwoty nadplaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokosci straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zl;

  2) zwraca sie do skladajacego deklaracje o jej skorygowanie oraz zlozenie niezbednych wyjasnien, wskazujac przyczyny, z powodu ktorych informacje zawarte w deklaracji podaje sie w watpliwosc.

  2. Organ podatkowy:

  1) uwierzytelnia kopie skorygowanej deklaracji, o ktorej mowa w 1 pkt 1;

  2) dorecza podatnikowi uwierzytelniona kopie skorygowanej deklaracji wraz z informacja o zwiazanej z korekta deklaracji zmianie wysokosci zobowiazania podatkowego, kwoty nadplaty lub zwrotu podatku lub wysokosci straty, badz informacje o braku takich zmian.

  3. Na korekte, o ktorej mowa w 1 pkt 1, podatnik moze wniesc sprzeciw do organu, ktory dokonuje korekty, w terminie14 dni od dnia doreczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korekte.

  4. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji, o ktorej mowa w 1 pkt 1, wywoluje skutki prawne jak korekta deklaracji zlozona przez podatnika.

  5. Przepisy 1 - 4 stosuje sie odpowiednio do deklaracji skladanych przez platnikow lub inkasentow oraz do zalacznikow do deklaracji.

  Art. 274a. 1. Organ podatkowy moze zazadac zlozenia wyjasnien w sprawie przyczyn niezlozenia deklaracji lub wezwac do jej zlozenia, jezeli deklaracja nie zostala zlozona mimo takiego obowiazku.

  2. W razie watpliwosci co do poprawnosci zlozonej deklaracji organ podatkowy moze wezwac do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbednych wyjasnien lub uzupelnienia deklaracji, wskazujac przyczyny podania w watpliwosc rzetelnosci danych w niej zawartych.

  Art. 274b. 1. Jezeli przeprowadzenie czynnosci sprawdzajacych zasadnosc zwrotu podatku wymaga przedluzenia terminu zwrotu podatku wynikajacego z odrebnych przepisow, organ podatkowy moze postanowic o przedluzeniu tego terminu do czasu zakonczenia czynnosci sprawdzajacych.

  2. Na postanowienie, o ktorym mowa w 1, sluzy zazalenie.

  Art. 274c. 1. Organ podatkowy, w zwiazku z prowadzonym postepowaniem podatkowym lub kontrola podatkowa, moze zazadac od kontrahentow podatnika wykonujacych dzialalnosc gospodarcza przedstawienia dokumentow, w zakresie objetym kontrola u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidlowosci i rzetelnosci. Z czynnosci tych sporzadza sie protokol.

  2. Jezeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania dzialalnosci kontrahenta kontrolowanego znajduja sie poza obszarem dzialania organu przeprowadzajacego kontrole, czynnosci, o ktorych mowa w 1, na zlecenie tego organu moze takze dokonac organ wlasciwy miejscowo.

  Art. 275. 1. Jezeli ze zlozonej deklaracji wynika, ze podatnik skorzystal z przyslugujacych mu ulg podatkowych, organ podatkowy moze zwrocic sie do niego o okazanie dokumentow lub o zlozenie fotokopii dokumentow, ktorych posiadania przez podatnika, w okreslonym czasie, wymaga przepis prawa.

  2. Banki, na zadanie naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego, sa obowiazane do sporzadzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiacych podstawe do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jezeli zostaly wykazane w deklaracji zlozonej przez podatnika.

  3. Przepis 2 stosuje sie rowniez do zakladow ubezpieczen i funduszy inwestycyjnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, oraz do domow maklerskich, bankow prowadzacych dzialalnosc maklerska, towarzystw funduszy inwestycyjnych i spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych.

  4. Do informacji, o ktorych mowa w 2 i 3, przepis art. 82 4 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 276. 1. Organ podatkowy, za zgoda podatnika, moze dokonac ogledzin lokalu mieszkalnego lub czesci tego lokalu, jezeli jest to niezbedne do zweryfikowania zgodnosci stanu faktycznego z danymi wynikajacymi ze zlozonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentow potwierdzajacych poniesienie wydatkow na cele mieszkaniowe.

  2. W przypadku okreslonym w 1 pracownik organu podatkowego, w porozumieniu z podatnikiem, ustala termin dokonania ogledzin. Podpisana przez podatnika adnotacje o ustaleniu terminu ogledzin zamieszcza sie w aktach sprawy.

  3. W razie nieudostepnienia lokalu mieszkalnego w uzgodnionym terminie organ podatkowy moze wyznaczyc nowy termin przeprowadzenia ogledzin.

  4. Pracownik organu podatkowego sporzadza protokol przeprowadzonych ogledzin, ktory dolacza do akt sprawy.

  5. Przepisy 1-4 stosuje sie odpowiednio w przypadku skorzystania przez podatnika z ulg inwestycyjnych.

  Art. 277. Przepisy art. 274-276 stosuje sie odpowiednio w przypadku zlozenia deklaracji lub wniosku w sprawie zwrotu podatku.

  Art. 278. 1. Naczelnik urzedu skarbowego podlega wylaczeniu od wykonywania czynnosci sprawdzajacych w sprawach zobowiazan podatkowych powstajacych w sposob okreslony w art. 21 1 pkt 1, w przypadku gdy czynnosci te dotycza:

  1) naczelnika urzedu skarbowego albo jego zastepcy;

  2) dyrektora izby skarbowej albo jego zastepcy;

  3) malzonka, rodzenstwa, wstepnych, zstepnych albo powinowatych pierwszego stopnia osob wymienionych w pkt 1 albo 2;

  4) osoby zwiazanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osoba wymieniona w pkt 1 albo w pkt 2.

  2. Przyczyny wylaczenia naczelnika urzedu skarbowego trwaja takze po ustaniu malzenstwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

  3. Podstawe wylaczenia stanowi oswiadczenie zlozone przez naczelnika urzedu skarbowego (jego zastepce). Oswiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci za falszywe zeznania, jest skladane dyrektorowi nadrzednej izby skarbowej, w przypadku gdy naczelnik urzedu skarbowego jest wlasciwy miejscowo dla tych osob lub osob wymienionych w 1 pkt 3 i 4.

  4. Przepis 3 stosuje sie odpowiednio do osob wymienionych w 1 pkt 2 oraz osob pozostajacych z tymi osobami w stosunkach okreslonych w 1 pkt 3 i 4, jezeli naczelnik urzedu skarbowego, nad ktorym sprawuje nadzor dyrektor izby skarbowej (jego zastepca), jest organem wlasciwym miejscowo dla tych osob.

  5. W przypadku, o ktorym mowa w 4, oswiadczenie jest skladane ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych.

  6. W przypadku wylaczenia naczelnika urzedu skarbowego z przyczyn okreslonych w:

  1) 1 pkt 1, 3 lub 4 - czynnosci sprawdzajacych dokonuje naczelnik urzedu skarbowego wyznaczony przez dyrektora nadrzednej izby skarbowej;

  2) 1 pkt 2-4 - czynnosci sprawdzajacych dokonuje naczelnik urzedu skarbowego wyznaczony przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

  7. Deklaracje sa skladane w urzedzie skarbowym, ktorego naczelnik podlega wylaczeniu. Urzad skarbowy, do ktorego wplynela deklaracja, sporzadza jej kopie, ktora dolacza do akt sprawy, a oryginal przekazuje urzedowi skarbowemu, ktorego naczelnik zostal wyznaczony zgodnie z 6.

  Art. 278a. W sprawach wylaczenia naczelnika urzedu celnego art. 278 stosuje sie odpowiednio, z tym ze w przypadku, o ktorym mowa w art. 278 6 pkt 1, wlasciwego naczelnika urzedu celnego wyznacza dyrektor nadrzednej izby celnej.

  Art. 279. 1. Pracownik urzedu skarbowego, funkcjonariusz celny lub pracownik urzedu celnego podlegaja wylaczeniu od wykonywania czynnosci sprawdzajacych w sprawach zobowiazan podatkowych powstajacych w sposob przewidziany w art. 21 1 pkt 1, jezeli czynnosci te dotycza zobowiazan podatkowych ciazacych na pracowniku, funkcjonariuszu celnym lub osobach pozostajacych z nimi w stosunkach okreslonych w art. 278 1 pkt 3 lub 4.

  2. Przepis art. 278 2 stosuje sie odpowiednio.

  3. Podstawe wylaczenia stanowi oswiadczenie funkcjonariusza celnego lub pracownika skladane odpowiednio naczelnikowi urzedu skarbowego lub naczelnikowi urzedu celnego. Przepis art. 278 3 stosuje sie odpowiednio.

  4. W przypadku wylaczenia funkcjonariusza celnego lub pracownika odpowiednio naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celnego jest obowiazany do wyznaczenia innego funkcjonariusza celnego lub pracownika uprawnionego do wykonania czynnosci sprawdzajacych.

  Art. 280. W sprawach nieuregulowanych w art. 272-279 stosuje sie odpowiednio przepisy rozdzialow 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16 oraz 23 dzialu IV.

  DZIAL VI

  KONTROLA PODATKOWA

  Art. 281. 1. Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzezeniem 3, przeprowadzaja kontrole podatkowa u podatnikow, platnikow, inkasentow oraz nastepcow prawnych, zwanych dalej "kontrolowanymi".

  2. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiazuja sie z obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa podatkowego.

  3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przeprowadza kontrole podatkowa, ktorej celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi.

  Art. 281a. Podatnicy, platnicy, inkasenci oraz nastepcy prawni moga, w formie pisemnej, wyznaczyc osobe fizyczna, ktora bedzie upowazniona do ich reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej, oraz zglosic te osobe naczelnikowi urzedu skarbowego wlasciwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wojtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).

  Art. 282. Kontrole podatkowa podejmuje sie z urzedu.

  Art. 282a. 1. W zakresie spraw rozstrzygnietych decyzja ostateczna organu podatkowego kontrola podatkowa nie moze byc ponownie wszczeta, z zastrzezeniem 2.

  2. Przepisu 1 nie stosuje sie, jezeli kontrola podatkowa jest niezbedna dla przeprowadzenia postepowania w:

  1) sprawie stwierdzenia niewaznosci, stwierdzenia wygasniecia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postepowania w sprawie zakonczonej decyzja ostateczna;

  2) zwiazku z uchyleniem lub stwierdzeniem niewaznosci decyzji przez sad administracyjny.

  Art. 283. 1. Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upowaznienia udzielonego przez:

  1) naczelnika urzedu skarbowego lub osobe zastepujaca naczelnika urzedu skarbowego - pracownikom tego urzedu;

  2) wojta, burmistrza (prezydenta miasta), staroste lub marszalka wojewodztwa lub osobe zastepujaca wojta, burmistrza (prezydenta miasta), staroste lub marszalka wojewodztwa - pracownikom urzedu gminy (miasta), starostwa lub urzedu marszalkowskiego;

  3) ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych lub osobe zastepujaca ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych - pracownikom urzedu obslugujacego tego ministra.

  2. Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera:

  1) oznaczenie organu, date i miejsce wystawienia;

  1a) wskazanie podstawy prawnej;

  2) imie i nazwisko kontrolujacego (kontrolujacych);

  3) numer legitymacji sluzbowej kontrolujacego (kontrolujacych);

  4) oznaczenie kontrolowanego;

  5) okreslenie zakresu kontroli;

  6) date rozpoczecia i przewidywany termin zakonczenia kontroli;

  7) podpis osoby udzielajacej upowaznienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

  8) pouczenie o prawach i obowiazkach kontrolowanego wynikajacych z przepisow niniejszego dzialu.

  3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor imiennego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzgledniajac elementy upowaznienia okreslone w 2.

  Art. 284. 1. Wszczecie kontroli podatkowej, z zastrzezeniem 4 i art. 284a 1, nastepuje przez doreczenie kontrolowanemu lub osobie, o ktorej mowa w art. 281a, upowaznienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji sluzbowej. Kontrolowany jest obowiazany wskazac osobe, ktora bedzie go reprezentowala w trakcie kontroli w czasie jego nieobecnosci, jezeli nie wskazal tej osoby w trybie art. 281a.

  2. Jezeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej, upowaznienie dorecza sie oraz okazuje legitymacje sluzbowa czlonkowi zarzadu, wspolnikowi, innej osobie upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a.

  3. W razie nieobecnosci kontrolowanego lub osob, o ktorych mowa w 2 albo w art. 281a, kontrolujacy wzywa kontrolowanego lub osobe wskazana w trybie art. 281a do stawienia sie w miejscu, w ktorym mozna prowadzic czynnosci kontrolne nastepnego dnia po uplywie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

  4. W przypadku niestawienia sie kontrolowanego lub osoby, o ktorej mowa w art. 281a, w terminie, o ktorym mowa w 3, wszczecie kontroli nastepuje w dniu uplywu tego terminu. Upowaznienie do kontroli dorecza sie kontrolowanemu lub osobie, o ktorej mowa w art. 281a, gdy stawi sie w miejscu prowadzenia kontroli.

  5. W przypadku gdy poprzez nieobecnosc kontrolowanego, osoby, o ktorej mowa w art. 281a lub w art. 284 1 zdanie drugie i 2, nie jest mozliwe prowadzenie czynnosci kontrolnych, a w szczegolnosci nie jest zapewniony dostep do dokumentow zwiazanych z przedmiotem kontroli, kontrole zawiesza sie do czasu umozliwienia przeprowadzenia tych czynnosci.

  6. Do czasu trwania kontroli nie wlicza sie okresu zawieszenia, o ktorym mowa w 5.

  Art. 284a. 1. W przypadku gdy okolicznosci faktyczne uzasadniaja niezwloczne podjecie kontroli, a w szczegolnosci istnieje ryzyko utraty materialu dowodowego lub istnieje uzasadnione prawdopodobienstwo popelnienia przestepstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kontrola podatkowa moze byc wszczeta po okazaniu legitymacji sluzbowej kontrolowanemu lub osobie, o ktorej mowa wart. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 2.

  2. W przypadku, o ktorym mowa w 1, kontrolowanemu lub osobie, o ktorej mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 2 nalezy bez zbednej zwloki, jednak nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia wszczecia kontroli, doreczyc upowaznienie do przeprowadzenia kontroli.

  3. Dokumenty z czynnosci kontrolnych dokonanych z naruszeniem obowiazku, o ktorym mowa w 2, nie stanowia dowodu w postepowaniu podatkowym, z zastrzezeniem 4.

  4. Przepisu 2 nie stosuje sie, jezeli nie mozna ustalic danych identyfikujacych kontrolowanego. Upowaznienie doreczane jest po ustaleniu tych danych.

  5. Organ podatkowy moze zawiesic kontrole podatkowa, jezeli w okresie 30 dni od dnia jej wszczecia nie zostana ustalone dane identyfikujace kontrolowanego.

  5a. Zawieszona kontrola podatkowa moze byc podjeta w kazdym czasie, gdy zostana ustalone dane identyfikujace kontrolowanego.

  5b. Zawieszona kontrola podatkowa podlega umorzeniu, jezeli w ciagu 5 lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu nie zostana ustalone dane identyfikujace kontrolowanego.

  6. Postanowienie o zawieszeniu kontroli oraz postanowienie o umorzeniu kontroli pozostawia sie w aktach sprawy.

  Art. 284b. 1. Kontrola powinna zostac zakonczona bez zbednej zwloki, jednak nie pozniej niz w terminie wskazanym w upowaznieniu, o ktorym mowa w art. 283.

  2. O kazdym przypadku niezakonczenia kontroli w terminie wskazanym w upowaznieniu, o ktorym mowa w art. 283, kontrolujacy obowiazany jest zawiadomic kontrolowanego, podajac przyczyny przedluzenia terminu zakonczenia kontroli i wskazujac nowy termin jej zakonczenia.

  3. Dokumenty dotyczace czynnosci kontrolnych dokonanych po uplywie tego terminu nie stanowia dowodu w postepowaniu podatkowym, chyba ze zostal wskazany nowy termin zakonczenia kontroli.

  Art. 285. 1. Czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej, chyba ze kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnosciach kontrolnych. Jezeli kontrolowanym jest osoba lub jednostka wymieniona w art. 284 2, czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci osob upowaznionych.

  2. Oswiadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnosciach kontrolnych skladane jest na pismie. W razie odmowy zlozenia oswiadczenia kontrolujacy dokonuje odpowiedniej adnotacji, dolaczajac ja do protokolu.

  3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujace beda nieobecne i nie nastapilo wskazanie osoby upowaznionej w trybie art. 281a lub 284 1 zdanie drugie, czynnosci kontrolne sa dokonywane w obecnosci przywolanego swiadka. Swiadkiem, o ile to mozliwe, powinien byc pracownik kontrolowanego, osoba wykonujaca czynnosci na rzecz kontrolowanego lub funkcjonariusz publiczny.

  Art. 285a. 1. Czynnosci kontrolne prowadzone sa w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach zwiazanych z prowadzona przez niego dzialalnoscia i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku skrocenia w toku kontroli czasu prowadzenia dzialalnosci - czynnosci kontrolne moga byc prowadzone przez 8 godzin dziennie. W przypadku gdy ksiegi podatkowe sa prowadzone lub przechowywane poza siedziba kontrolowanego, kontrolowany na zadanie kontrolujacego obowiazany jest zapewnic dostep do ksiag w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jezeli udostepnienie ich w siedzibie moze w znacznym stopniu utrudnic prowadzenie przez kontrolowanego biezacej dzialalnosci.

  2. Przepis 1 stosuje sie rowniez w przypadku, gdy kontrolowany prowadzi dzialalnosc w lokalu mieszkalnym.

  3. Jezeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze kontrolowany bedacy osoba fizyczna nie ujawnil wszystkich obrotow lub przychodow majacych znaczenie dla okreslenia lub ustalenia wysokosci zobowiazania podatkowego, kontrolujacy moze zwrocic sie do kontrolowanego o zlozenie oswiadczenia o stanie majatkowym na okreslony dzien. Oswiadczenie to skladane jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania. Kontrolujacy, zwracajac sie o zlozenie oswiadczenia, uprzedza kontrolowanego o odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania.

  4. Przepis 3 stosuje sie odpowiednio do osob fizycznych bedacych wspolnikami kontrolowanej spolki nieposiadajacej osobowosci prawnej.

  Art. 286. 1. Kontrolujacy, w zakresie wynikajacym z upowaznienia, sa w szczegolnosci uprawnieni do:

  1) wstepu na grunt oraz do budynkow, lokali lub innych pomieszczen kontrolowanego;

  2) wstepu do lokali mieszkalnych w przypadku, o ktorym mowa w art. 276 1;

  3) zadania okazania majatku podlegajacego kontroli oraz do dokonania jego ogledzin;

  4) zadania udostepniania akt, ksiag i wszelkiego rodzaju dokumentow zwiazanych z przedmiotem kontroli oraz do sporzadzania z nich odpisow, kopii, wyciagow, notatek, wydrukow i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;

  5) zbierania innych niezbednych materialow w zakresie objetym kontrola;

  6) zabezpieczania zebranych dowodow;

  7) legitymowania osob w celu ustalenia ich tozsamosci, jezeli jest to niezbedne dla potrzeb kontroli;

  8) zadania przeprowadzenia spisu z natury;

  9) przesluchiwania swiadkow, kontrolowanego oraz innych osob wymienionych w art. 287 4;

  10) zasiegania opinii bieglych.

  2. Kontrolujacy moze zazadac wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem:

  1) probek towarow;

  2) akt, ksiag i dokumentow, o ktorych mowa w 1 pkt 4:

  a) w razie powziecia uzasadnionego podejrzenia, ze sa one nierzetelne, lub

  b) gdy podatnik nie zapewnia kontrolujacym warunkow umozliwiajacych wykonywanie czynnosci kontrolnych zwiazanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczegolnosci nie udostepnia kontrolujacym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentow.

  3. Przegladanie akt postepowania przygotowawczego i sadowego, akt spraw sadowych, a takze dokumentow zawierajacych informacje stanowiace tajemnice panstwowa, sluzbowa lub zawodowa oraz sporzadzanie z nich odpisow i notatek nastepuje z zachowaniem wlasciwych przepisow.

  Art. 286a. 1. Kontrolujacy moze w razie uzasadnionej potrzeby wezwac, w pilnych przypadkach takze ustnie, pomocy organu Policji, Strazy Granicznej lub strazy miejskiej (gminnej), jezeli trafi na opor uniemozliwiajacy lub utrudniajacy przeprowadzenie czynnosci kontrolnych, albo zwrocic sie o ich asyste, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze na taki opor natrafi. Jezeli opor stawia zolnierz czynnej sluzby wojskowej, kontrolujacy wzywa do pomocy wlasciwy organ wojskowy, chyba ze zwloka grozi udaremnieniem czynnosci kontrolnych, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

  2. Organy wymienione w 1 nie moga odmowic udzielenia pomocy lub asysty.

  3. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres obowiazkow organow udzielajacych pomocy lub asystujacych przy wykonywaniu czynnosci kontrolnych, tryb udzielania pomocy lub asysty, sposob dokumentowania przebiegu pomocy lub asysty oraz wlasciwosc miejscowa organow do udzielenia pomocy lub asysty.

  4. Wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w 3, uwzglednia sie w szczegolnosci zroznicowanie zakresu obowiazkow organow udzielajacych pomocy w zaleznosci od sposobu stawiania oporu.

  Art. 287. 1. Kontrolowany, osoba upowazniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba wspoldzialajaca z kontrolowanym sa obowiazani umozliwic wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 286, a w szczegolnosci:

  1) umozliwic, nieodplatnie, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagran dzwiekowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomoca innych nosnikow informacji, jezeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nosniku moze stanowic dowod lub przyczynic sie do utrwalenia dowodu w sprawie bedacej przedmiotem kontroli;

  2) przedstawic, na zadanie kontrolujacego, tlumaczenie na jezyk polski sporzadzonej w jezyku obcym dokumentacji dotyczacej spraw bedacych przedmiotem kontroli.

  2. Czynnosci okreslone w 1 pkt 2 kontrolowany jest obowiazany wykonac nieodplatnie.

  3. Kontrolowany ma obowiazek w wyznaczonym terminie udzielac wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu kontroli, dostarczac kontrolujacemu zadane dokumenty oraz zapewnic kontrolujacemu warunki do pracy, a w tym w miare mozliwosci udostepnic samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentow.

  4. Osoby upowaznione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownicy oraz osoby wspoldzialajace z kontrolowanym sa obowiazani udzielic wyjasnien dotyczacych przedmiotu kontroli, w zakresie wynikajacym z wykonywanych czynnosci lub zadan.

  5. Kontrolujacy sa uprawnieni do wstepu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania sie po tym terenie na podstawie legitymacji sluzbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegaja rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnetrznym tej jednostki; podlegaja natomiast przepisom o bezpieczenstwie i higienie pracy obowiazujacym w kontrolowanej jednostce.

  Art. 288. 1. Kontrolujacy ma prawo wstepu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego w celu:

  1) dokonania ogledzin, jezeli:

  a) zostaly one wskazane jako miejsce wykonywania dzialalnosci gospodarczej lub jako siedziba kontrolowanego,

  b) jest to niezbedne dla ustalenia lub okreslenia wysokosci zobowiazania podatkowego lub podstawy opodatkowania,

  c) jest to niezbedne do zweryfikowania faktu poniesienia wydatkow na cele mieszkaniowe uprawniajacych do skorzystania z ulg podatkowych;

  2) dokonania ogledzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomieszczen lub rzeczy, jezeli powzieto informacje o prowadzeniu niezgloszonej do opodatkowania dzialalnosci gospodarczej albo w przypadku gdy sa tam przechowywane przedmioty, ksiegi podatkowe, akta lub inne dokumenty mogace miec wplyw na ustalenie istnienia obowiazku podatkowego lub okreslenie wysokosci zobowiazania podatkowego.

  2. Czynnosci wymienione w 1 pkt 2 przeprowadzaja upowaznieni pracownicy organu podatkowego po uzyskaniu, na wniosek organu podatkowego, zgody prokuratora rejonowego. Przed przystapieniem do tych czynnosci kontrolowanemu okazuje sie postanowienie prokuratora o wyrazeniu na nie zgody. Przepisy Kodeksu postepowania karnego o przeszukaniu odnoszace sie do Policji maja takze zastosowanie do kontrolujacych. Sporzadza sie protokol tych czynnosci, ktory wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. W razie odmowy zatwierdzenia protokolu materialy i informacje zebrane w toku czynnosci nie stanowia dowodu w postepowaniu podatkowym.

  3. Czynnosci wymienione w 1 pkt 1 dokonywane sa za zgoda kontrolowanego. W razie braku takiej zgody przepis 2 stosuje sie odpowiednio.

  4. W przypadku gdy nieruchomosci lub ich czesci albo rzeczy znajduja sie w posiadaniu osob trzecich, osoby te sa obowiazane je udostepnic, w celu przeszukania lub ogledzin, na zadanie organu podatkowego. Przepisy 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 288a. (uchylony).

  Art. 289. 1. Kontrolowanego, osobe go reprezentujaca lub osobe wskazana w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 1 zdanie drugie zawiadamia sie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznan swiadkow, opinii bieglych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z ogledzin nie pozniej niz bezposrednio przed podjeciem tych czynnosci.

  2. Przepisu 1 nie stosuje sie, jezeli kontrolowany, osoba go reprezentujaca lub przez niego wskazana w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 1 zdanie drugie sa nieobecne, a okolicznosci sprawy uzasadniaja natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.

  Art. 290. 1. Przebieg kontroli kontrolujacy dokumentuje w protokole. Stan faktyczny moze byc ponadto utrwalony za pomoca aparatury rejestrujacej obraz i dzwiek lub na informatycznych nosnikach danych.

  2. Protokol kontroli zawiera w szczegolnosci:

  1) wskazanie kontrolowanego;

  2) wskazanie osob kontrolujacych;

  3) okreslenie przedmiotu i zakresu kontroli;

  4) okreslenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;

  5) opis dokonanych ustalen faktycznych;

  6) dokumentacje dotyczaca przeprowadzonych dowodow;

  7) pouczenie o prawie zlozenia zastrzezen lub wyjasnien.

  3. Protokol nie zawiera oceny prawnej sprawy bedacej przedmiotem kontroli.

  4. Zalacznik do protokolu kontroli stanowia protokoly czynnosci, o ktorych mowa w art. 289 1.

  5. W protokole kontroli moga byc zawarte rowniez ustalenia dotyczace badania ksiag w zakresie przewidzianym w art. 193. W tym przypadku nie sporzadza sie odrebnego protokolu badania ksiag, o ktorym mowa w art. 193 6.

  6. Protokol jest sporzadzany w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokolu kontrolujacy dorecza kontrolowanemu.

  Art. 290a. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem sprawiedliwosci oraz ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji, w drodze rozporzadzenia, okresli sposob zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodow utrwalonych za pomoca aparatury rejestrujacej obraz i dzwiek lub na informatycznych nosnikach danych, uwzgledniajac rodzaje czynnikow zewnetrznych, ktorych dzialanie moze spowodowac zniszczenie lub uszkodzenie dowodu, obecnosc przedstawiciela organu kontrolujacego podczas ich odtwarzania, forme oznakowania dowodu oraz ewidencjonowania czynnosci odtworzenia i wykorzystania dowodu.

  Art. 291. 1. Kontrolowany, ktory nie zgadza sie z ustaleniami protokolu, moze w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia przedstawic zastrzezenia lub wyjasnienia, wskazujac rownoczesnie stosowne wnioski dowodowe.

  2. Kontrolujacy jest obowiazany rozpatrzyc zastrzezenia, o ktorych mowa w 1, i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomic kontrolowanego o sposobie ich zalatwienia oraz wskazac na mozliwosc skorygowania deklaracji.

  3. W przypadku niezlozenia wyjasnien lub zastrzezen w terminie okreslonym w 1, przyjmuje sie, ze kontrolowany nie kwestionuje ustalen kontroli.

  4. Kontrola zostaje zakonczona w dniu doreczenia protokolu kontroli.

  Art. 291a. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w celu usprawnienia wspolpracy oraz podniesienia efektywnosci kontroli, moze zawierac z obcymi wladzami porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie koordynacji czasu wszczynania i zakresu przeprowadzanych kontroli.

  2. Porozumienia, o ktorych mowa w 1, moga przewidywac obecnosc przedstawicieli obcej wladzy w toku czynnosci kontrolnych.

  Art. 292. W sprawach nieuregulowanych w art. 281-291 stosuje sie odpowiednio przepisy art. 102 2 i 3, art. 135-138, art. 139 4, art. 140 2, art. 141 i art. 142 oraz przepisy rozdzialow 1, 2, 5, 6, 9-12, 14, 16, 22 oraz 23 dzialu IV.

  DZIAL VII

  TAJEMNICA SKARBOWA

  Art. 293. 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach skladanych przez podatnikow, platnikow lub inkasentow objete sa tajemnica skarbowa.

  2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do danych zawartych w:

  1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niz wymienione w 1;

  2) aktach dokumentujacych czynnosci sprawdzajace;

  3) aktach postepowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

  4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;

  5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z bankow oraz z innych zrodel niz wymienione w 1 lub w pkt 1.

  6) informacjach uzyskanych w toku postepowania w sprawie zawarcia porozumien, o ktorych mowa w dziale IIa.

  Art. 294. 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiazani sa:

  1) pracownicy urzedow skarbowych oraz izb skarbowych;

  1a) funkcjonariusze celni i pracownicy urzedow celnych oraz izb celnych;

  2) wojt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszalek wojewodztwa oraz pracownicy samorzadowych sluzb finansowych;

  3) czlonkowie samorzadowych kolegiow odwolawczych, a takze pracownicy biur tych kolegiow;

  4) minister wlasciwy do spraw finansow publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansow [UWAGA, obecnie: urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych (na podstawie Dz. U. Nr 159 z 2003 r., poz. 1548)];

  5) osoby, ktore na podstawie odrebnych przepisow odbywaja praktyke zawodowa w Ministerstwie Finansow [UWAGA, obecnie: urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych (na podstawie Dz. U. Nr 159 z 2003 r., poz. 1548)] lub w organach podatkowych.

  6) przedstawiciele obcej wladzy obecni w toku czynnosci kontrolnych, w zwiazku z prowadzeniem rownoczesnych kontroli.

  2. Osoby wymienione w 1 sa obowiazane do zlozenia na pismie przyrzeczenia nastepujacej tresci:

  "Przyrzekam, ze bede przestrzegal tajemnicy skarbowej. Oswiadczam, ze sa mi znane przepisy o odpowiedzialnosci karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.".

  3. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiazuje rowniez po ustaniu zatrudnienia lub zakonczeniu praktyki zawodowej.

  4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiazane sa rowniez inne osoby, ktorym udostepniono informacje objete tajemnica skarbowa, chyba ze na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.

  5. Przepisu 4 nie stosuje sie do osob, ktorych dotycza informacje objete tajemnica skarbowa.

  Art. 295. W toku postepowania podatkowego dostep do informacji pochodzacych z banku lub innej instytucji finansowej, a takze do informacji uzyskanych z banku lub innej instytucji finansowej majacych siedzibe na terytorium panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, przysluguje:

  1) funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi - zalatwiajacym sprawe, ich bezposrednim przelozonym, naczelnikowi urzedu skarbowego oraz naczelnikowi urzedu celnego;

  2) organom i pracownikom organow, o ktorych mowa w art. 305c, wlasciwym w zakresie udzielania i wystepowania o udzielenie informacji.

  Art. 295a. W toku postepowania w sprawie zawarcia porozumien, o ktorych mowa w dziale IIa, dostep do informacji przekazanych przez przedsiebiorcow w tym postepowaniu przysluguje pracownikowi zalatwiajacemu sprawe, jego bezposredniemu przelozonemu oraz ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych.

  Art. 296. 1. Akta spraw zawierajace informacje:

  1) pochodzace z bankow lub spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych, z wylaczeniem informacji, o ktorych mowa w art. 82 2, oraz z innych instytucji finansowych,

  2) okreslone w art. 305b, uzyskane od panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, pochodzace z bankow oraz innych instytucji finansowych

  3) uzyskane w postepowaniu w sprawie zawarcia porozumien, o ktorych mowa w dziale IIa

  - przechowuje sie w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

  2. Informacje, o ktorych mowa w 1, po ich wykorzystaniu sa wylaczane z akt sprawy i przechowywane w kasach pancernych lub szafach pancernych. O wylaczeniu informacji dokonuje sie adnotacji w aktach sprawy.

  3. Ponowne wlaczenie do akt sprawy informacji, o ktorych mowa w 1, nastepuje wylacznie w przypadkach okreslonych w art. 297 i 297a.

  Art. 297. 1. Akta, w tym akta zawierajace informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzedow skarbowych oraz naczelnicy urzedow celnych udostepniaja wylacznie:

  1) ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, dyrektorowi izby skarbowej lub dyrektorowi izby celnej - w toku postepowania podatkowego, postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub postepowania kontrolnego prowadzonego w urzedzie skarbowym lub urzedzie celnym;

  2) innym naczelnikom urzedow skarbowych lub urzedow celnych albo organom kontroli skarbowej - w zwiazku ze wszczetym postepowaniem podatkowym, postepowaniem w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub kontrola podatkowa;

  2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o przeciwdzialaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci majatkowych pochodzacych z nielegalnych lub nieujawnionych zrodel [UWAGA, obecnie: o przeciwdzialaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci majatkowych pochodzacych z nielegalnych lub nieujawnionych zrodel oraz o przeciwdzialaniu finansowaniu terroryzmu (na podstawie Dz. U. Nr 180 z 2002 r., poz. 1500)];

  3) sadom lub prokuratorowi - w zwiazku z toczacym sie postepowaniem;

  4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w zwiazku z jego udzialem w postepowaniu przed sadem administracyjnym;

  5) Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek wlasciwego prokuratora:

  a) w przypadkach okreslonych w dziale IV Kodeksu postepowania administracyjnego,

  b) w zwiazku z udzialem prokuratora w postepowaniu przed sadem administracyjnym;

  6) (uchylony),

  7) sluzbom ochrony panstwa, Agencji Wywiadu, Policji, Zandarmerii Wojskowej, Strazy Granicznej, Sluzbie Wieziennej i ich posiadajacym pisemne upowaznienie funkcjonariuszom lub zolnierzom w zakresie niezbednym do przeprowadzenia postepowania sprawdzajacego na podstawie przepisow o ochronie informacji niejawnych.

  2. W przypadkach okreslonych w 1 pkt 1 lub 2 stosuje sie odpowiednio przepis art. 295.

  3. W przypadkach, o ktorych mowa w 1, akta spraw sa oznaczane oraz przekazywane w sposob przewidziany w art. 82 4.

  4. Naczelnicy urzedow skarbowych oraz naczelnicy urzedow celnych udostepniaja Najwyzszej Izbie Kontroli, w zwiazku z toczacym sie postepowaniem kontrolnym, akta, o ktorych mowa w 1, po wylaczeniu z nich informacji wymienionych w art. 182, chyba ze informacje takie zostaly uprzednio udzielone Najwyzszej Izbie Kontroli na podstawie odrebnych przepisow.

  Art. 297a. 1. Informacje okreslone w art. 305b, uzyskane od panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, lub akta zawierajace takie informacje, sa udostepniane wylacznie organom wymienionym w art. 297, na zasadach okreslonych w tym przepisie, gdy toczace sie przed tym organem postepowanie lub czynnosci wykonywane przez ten organ sa zwiazane z prawidlowym okreslaniem podstaw opodatkowania i wysokosci zobowiazania podatkowego lub wymiarem innych naleznosci, ktorych dochodzenie, zgodnie z przepisami o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, jest mozliwe na wniosek obcego panstwa.

  2. Udostepnienie informacji dla celow innych niz wymienione w 1 wymaga uzyskania zgody wlasciwej wladzy panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, od ktorego otrzymano informacje.

  Art. 297b. Akta spraw zawarcia porozumien, o ktorych mowa w dziale IIa, lub informacje wynikajace z tych akt sa udostepniane wylacznie organom wymienionym wart. 297 1 pkt 1 i pkt 2a - 7 oraz na zasadach okreslonych w tym przepisie.

  Art. 298. Akta niezawierajace informacji, o ktorych mowa w art. 182, organy podatkowe udostepniaja:

  1) ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych;

  2) innym organom podatkowym;

  3) organom kontroli skarbowej;

  3a) pracownikom wywiadu skarbowego;

  4) Najwyzszej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o Najwyzszej Izbie Kontroli;

  5) sadowi, prokuratorowi, a takze upowaznionym pisemnie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji lub Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego - w zwiazku z toczacym sie postepowaniem,

  5a) sluzbom ochrony panstwa, Agencji Wywiadu, Policji, Zandarmerii Wojskowej, Strazy Granicznej, Sluzbie Wieziennej i ich posiadajacym pisemne upowaznienie funkcjonariuszom lub zolnierzom w zakresie niezbednym do przeprowadzenia postepowania sprawdzajacego na podstawie przepisow o ochronie informacji niejawnych,

  6) bieglym powolanym w toku postepowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie okreslonym przez organ podatkowy;

  6a) wojewodzie i Prezesowi Urzedu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemcow - w zakresie prowadzonych postepowan dotyczacych legalizacji pobytu cudzoziemcow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  7) innym organom - w przypadkach i na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska.

  Art. 299. 1. Organy podatkowe udostepniaja informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wylaczeniem informacji okreslonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 298.

  2. Organy podatkowe udostepniaja informacje wynikajace z akt spraw podatkowych w zakresie i na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska.

  3. Informacje, o ktorych mowa w 1, udostepniane sa rowniez:

  1) (uchylony);

  2) (uchylony);

  3) powiatowym oraz wojewodzkim urzedom pracy;

  4) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego;

  5) jednostkom organizacyjnym Zakladu Ubezpieczen Spolecznych;

  6) ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych - w celu realizacji zadan okreslonych w przepisach o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow;

  7) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadan ustawowych;

  8) komornikom sadowym w zwiazku z toczacym sie postepowaniem egzekucyjnym;

  9) wojtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postepowan o przyznanie swiadczen rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych;

  10) osrodkom pomocy spolecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych postepowan o swiadczenia z pomocy spolecznej.

  4. Informacje o numerach rachunkow bankowych posiadanych przez podatnikow moga byc udostepniane:

  1) Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego;

  2) komornikom sadowym w zwiazku z toczacym sie postepowaniem egzekucyjnym;

  3) wojtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postepowan o przyznanie swiadczen rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych.

  5. (uchylony).

  Art. 299a. Akta, o ktorych mowa w art. 298, i dokumenty zawierajace informacje, o ktorych mowa w art. 299, przekazywane organom i osobom wymienionym w art. 298 pkt 4-7 oraz art. 299 2-4 oznacza sie klauzula "Tajemnica skarbowa".

  Art. 300. (uchylony).

  Art. 301. Przepisy art. 297-299 nie naruszaja uprawnien strony przewidzianych w art. 178 i art. 179.

  Art. 302. (uchylony).

  Art. 303. (uchylony).

  Art. 304. 1. Naczelnicy urzedow skarbowych oraz naczelnicy urzedow celnych skladaja ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych polroczne sprawozdania zawierajace informacje o liczbie wszczetych w danym polroczu postepowan podatkowych oraz karnych skarbowych, w porownaniu z liczba spraw, w ktorych wystapiono o przekazanie informacji, o ktorych mowa w art. 182.

  2. Informacje, o ktorych mowa w 1, sa corocznie przedkladane Sejmowi lacznie ze sprawozdaniem z wykonania budzetu panstwa.

  Art. 305. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych podaje do wiadomosci publicznej zbiorcze informacje dotyczace podatkow.

  2. Uprawnienie, o ktorym mowa w 1, przysluguje rowniez organom podatkowym.

  3. Uprawnienie, o ktorym mowa w 1, przysluguje rowniez Prezesowi Najwyzszej Izby Kontroli.

  DZIAL VIIA

  WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PANSTWAMI

  Rozdzial 1

  Zasady ogolne wymiany informacji podatkowych

  Art. 305a. W zakresie i na zasadach wynikajacych z umow o unikaniu podwojnego opodatkowania, innych ratyfikowanych umow miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umow miedzynarodowych, ktorych strona jest Wspolnota Europejska, informacje zawarte w aktach spraw podatkowych lub inne informacje podatkowe moga byc udostepniane wlasciwym wladzom panstw obcych, pod warunkiem ze wykorzystywanie udostepnionych informacji nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w tych umowach.

  Rozdzial 2

  Szczegolowe zasady wymiany informacji podatkowych z panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej

  Art. 305b. Wymiana informacji podatkowych obejmuje wszelkie informacje istotne dla prawidlowego okreslania podstaw opodatkowania i wysokosci zobowiazania podatkowego w zakresie:

  1) opodatkowania dochodu, majatku lub kapitalu, bez wzgledu na sposob i forme opodatkowania, w tym opodatkowania dochodu ze sprzedazy rzeczy lub praw majatkowych oraz przyrostu wartosci majatku lub kapitalu,

  2) podatku akcyzowego od olei mineralnych, alkoholi, napojow alkoholowych i wyrobow tytoniowych,

  3) opodatkowania skladek ubezpieczeniowych

  - zwane dalej "informacjami".

  Art. 305c. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych wystepuje do obcych wladz o udzielenie informacji oraz udziela im informacji na zasadach okreslonych w niniejszym rozdziale.

  2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze upowaznic generalnego inspektora kontroli skarbowej, dyrektora izby skarbowej oraz dyrektora urzedu kontroli skarbowej do wystepowania do obcych wladz o udzielenie informacji i udzielania im informacji na zasadach okreslonych w niniejszym rozdziale.

  Art. 305d. Informacje sa udzielane na wniosek obcych wladz lub z urzedu.

  Art. 305e. Wniosek o udzielenie informacji powinien zawierac:

  1) dane identyfikujace podmiot, ktorego informacje maja dotyczyc: nazwisko lub nazwe (firme), adres i inne posiadane dane niezbedne do identyfikacji podmiotu, ktorego wniosek dotyczy;

  2) wskazanie zakresu zadanych informacji i celu ich wykorzystania;

  3) stwierdzenie, ze wyczerpano mozliwosci uzyskania informacji na podstawie przepisow prawa krajowego panstwa wnioskujacego;

  4) zobowiazanie sie do objecia tajemnica udzielonych informacji, zgodnie z przepisami prawa krajowego panstwa wnioskujacego.

  Art. 305f. 1. Wniosek obcej wladzy wszczyna postepowanie w sprawie udzielenia informacji.

  2. Postepowanie powinno byc zakonczone bez zbednej zwloki.

  3. O kazdym przypadku nieudzielenia informacji we wlasciwym terminie zawiadamia sie obce wladze, podajac przyczyny niedotrzymania terminu udzielenia informacji.

  4. W sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia informacji wydaje sie postanowienie.

  Art. 305g. 1. Jezeli dane zawarte we wniosku obcej wladzy nie sa wystarczajace do udzielenia informacji, wlasciwy organ wzywa niezwlocznie te wladze o nadeslanie danych uzupelniajacych, w wyznaczonym terminie.

  2. W przypadku nieuzupelnienia wniosku zgodnie z wezwaniem, o ktorym mowa w 1, wlasciwy organ odmawia udzielenia informacji.

  Art. 305h. Odmawia sie udzielenia informacji, jezeli:

  1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze obca wladza nie wyczerpala mozliwosci uzyskania wnioskowanych informacji na podstawie przepisow prawa krajowego;

  2) organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie posiada uprawnien do uzyskania wnioskowanych informacji;

  3) odrebne przepisy lub ratyfikowane umowy miedzynarodowe uniemozliwiaja udzielenie wnioskowanych informacji lub wykorzystanie ich przez panstwo wnioskujace dla celow wskazanych we wniosku;

  4) udzielenie informacji prowadziloby do ujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa, przemyslowej lub zawodowej albo procesu produkcyjnego;

  5) udzielenie informacji naruszyloby porzadek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej;

  6) panstwo wnioskujace nie moze udzielac informacji o podobnym charakterze;

  7) przepisy prawa krajowego panstwa wnioskujacego nie zapewniaja objecia informacji tajemnica na takich samych zasadach, na jakich sa chronione takie same informacje uzyskane na podstawie przepisow prawa krajowego panstwa wnioskujacego.

  Art. 305i. Wniosek o udzielenie informacji moze byc w kazdym czasie wycofany przez wlasciwy organ.

  Art. 305j. W sprawach nieuregulowanych w art. 305b-305i stosuje sie odpowiednio przepisy rozdzialow 1, 2, 4, 5, 8, 9 i 14 dzialu IV.

  Art. 305k. 1. Wlasciwy organ udziela z urzedu informacji obcym wladzom, gdy:

  1) uprawdopodobnione jest uszczuplenie naleznosci podatkowych lub obejscie prawa podatkowego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej;

  2) korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych moze byc podstawa powstania obowiazku podatkowego lub zwiekszenia zobowiazania podatkowego w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej;

  3) ustalenia postepowania podatkowego lub kontrolnego, dokonane w oparciu o informacje uzyskane od obcej wladzy, moga byc uzyteczne dla prawidlowego okreslania podstaw opodatkowania i wysokosci zobowiazania podatkowego.

  2. Przepis art. 305h stosuje sie odpowiednio.

  Art. 305l. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w celu usprawnienia wspolpracy, moze zawierac z obcymi wladzami porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegolowych zasad i trybu wymiany informacji.

  Art. 305m. Informacje otrzymane od obcej wladzy mozna przekazac innej obcej wladzy za zgoda wladzy panstwa udzielajacego informacji.

  Rozdzial 3

  Szczegolowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) z oszczednosci

  Art. 305n. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przekazuje z urzedu informacje dotyczace przychodow (dochodow) z oszczednosci osob fizycznych, ktorych wyplacanie wymaga, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osob fizycznych, skladania imiennej informacji o przychodach (dochodach), uzyskanych przez osoby, ktore ze wzgledu na miejsce zamieszkania podlegaja obowiazkowi podatkowemu od wszystkich swoich dochodow:

  1) w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, Ksiestwie Andory, Ksiestwie Liechtensteinu, Ksiestwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub

  2) na terytoriach zaleznych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej oraz Krolestwa Niderlandow, z ktorymi Rzeczpospolita Polska zawarla umowe w sprawie opodatkowania przychodow (dochodow) z oszczednosci osob fizycznych

  - wlasciwym wladzom tych panstw i terytoriow.

  2. Informacje przekazuje sie przynajmniej raz w roku w terminie 6 miesiecy od zakonczenia roku podatkowego podmiotu wyplacajacego przychody (dochody).

  3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w celu usprawnienia wspolpracy, moze zawierac z wlasciwymi wladzami panstw i terytoriow, o ktorych mowa w 1, porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegolowych zasad i trybu wymiany informacji.

  Art. 305o. Do informacji okreslonych w art. 305n 1 dotyczacych podatnikow, na ktorych ciazy nieograniczony obowiazek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymanych przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych od wlasciwych wladz innych panstw lub terytoriow zaleznych lub stowarzyszonych przepisy art. 297a stosuje sie odpowiednio.

  DZIAL VIII

  PRZEPISY KARNE

  Art. 306. 1. Kto, bedac obowiazanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objete ta tajemnica,

  podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 5.

  2. Kto, bedac obowiazanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje okreslone w art. 182,

  podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 5.

  3. Jezeli sprawca czynu okreslonego w 1 lub 2 dziala nieumyslnie,

  podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 2.

  4. Jezeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Panstwa, sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

  DZIAL VIIIA

  ZASWIADCZENIA

  Art. 306a. 1. Organ podatkowy wydaje zaswiadczenia na zadanie osoby ubiegajacej sie o zaswiadczenie.

  2. Zaswiadczenie wydaje sie, jezeli:

  1) urzedowego potwierdzenia okreslonych faktow lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

  2) osoba ubiega sie o zaswiadczenie ze wzgledu na swoj interes prawny w urzedowym potwierdzeniu okreslonych faktow lub stanu prawnego.

  3. Zaswiadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejacy w dniu jego wydania.

  4. Zaswiadczenie wydaje sie w granicach zadania wnioskodawcy.

  5. Zaswiadczenie powinno byc wydane bez zbednej zwloki, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie zaswiadczenia, z zastrzezeniem 6.

  6. Zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 306m 1, powinno byc wydane bez zbednej zwloki, nie pozniej jednak niz w terminie 2 miesiecy od dnia zlozenia wniosku o wydanie zaswiadczenia.

  Art. 306b. 1. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 306a 2, organ podatkowy jest obowiazany wydac zaswiadczenie, jezeli chodzi o potwierdzenie faktow albo stanu prawnego, wynikajacych z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrow lub z innych danych znajdujacych sie w jego posiadaniu.

  2. Organ podatkowy, przed wydaniem zaswiadczenia, moze przeprowadzic w niezbednym zakresie postepowanie wyjasniajace.

  Art. 306c. Odmowa wydania zaswiadczenia lub zaswiadczenia o tresci zadanej przez osobe ubiegajaca sie o nie nastepuje w drodze postanowienia, na ktore sluzy zazalenie.

  Art. 306d. 1. Organ podatkowy nie moze zadac zaswiadczenia w celu potwierdzenia faktow lub stanu prawnego, znanych organowi z urzedu lub mozliwych do ustalenia przez organ na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrow lub innych danych albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wgladu dokumentow urzedowych.

  2. Organ podatkowy zadajacy od strony zaswiadczenia w celu potwierdzenia faktow lub stanu prawnego jest obowiazany wskazac przepis prawa wymagajacy urzedowego potwierdzenia tych faktow lub stanu prawnego w drodze zaswiadczenia.

  Art. 306e. 1. Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglosci wydaje sie na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organow podatkowych.

  2. Przed wydaniem zaswiadczen, o ktorych mowa w 1, ustala sie, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postepowanie majace na celu ustalenie lub okreslenie wysokosci jego zobowiazan podatkowych. Jezeli takie postepowanie jest prowadzone i zgromadzony material dowodowy pozwala na jego zakonczenie, powinna byc niezwlocznie wydana decyzja ustalajaca lub okreslajaca wysokosc zobowiazan podatkowych, w celu wykazania ich w zaswiadczeniu.

  3. Nie mozna odmowic wydania zaswiadczenia, jezeli nie jest mozliwe zakonczenie postepowania, o ktorym mowa w 2, przed uplywem terminu okreslonego w art. 306a 5. Wydajac zaswiadczenie, organ podaje informacje o prowadzonym postepowaniu.

  4. Na zadanie wnioskodawcy w zaswiadczeniu podaje sie takze informacje:

  1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

  a) postepowanie majace na celu ujawnienie jego zaleglosci podatkowych i okreslenie ich wysokosci,

  b) postepowanie egzekucyjne w administracji, rowniez w zakresie innych niz podatkowe zobowiazan wnioskodawcy,

  c) postepowanie w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

  2) dotyczace:

  a) okresow, z ktorych pochodza zaleglosci, i ich tytulow,

  b) podatkow, ktorych termin platnosci zostal odroczony lub ktorych platnosc zostala rozlozona na raty.

  5. Jezeli zaplata zaleglosci podatkowej wraz z odsetkami za zwloke zostala odroczona lub rozlozona na raty, uznaje sie, ze podatnik, platnik lub inkasent, do dnia uplywu terminow, o ktorych mowa w art. 49 1, nie posiada zaleglosci podatkowych.

  Art. 306f. 1. Organ podatkowy na wniosek osoby, ktora uprawdopodobni, ze moze byc spadkobierca, wydaje zaswiadczenie o wysokosci znanych temu organowi zobowiazan spadkodawcy wymienionych w art. 98 1 i 2.

  2. Jezeli postepowanie podatkowe w sprawie okreslenia lub ustalenia wysokosci zobowiazan podatkowych spadkodawcy nie zostalo zakonczone, w zaswiadczeniu podaje sie przyblizona wysokosc zobowiazania na podstawie posiadanych danych co do podstawy opodatkowania.

  Art. 306g. 1. Organy podatkowe, za zgoda zbywajacego, wydaja na wniosek nabywcy, o ktorym mowa w art. 112 1, zaswiadczenie o wysokosci zaleglosci podatkowych zbywajacego.

  2. W zaswiadczeniu, o ktorym mowa w 1, organ podatkowy okresla wysokosc zaleglosci podatkowych zbywajacego na dzien wydania zaswiadczenia.

  3. Przepisy 1-2 stosuje sie odpowiednio do naleznosci wymienionych w art. 107 2 pkt 2-4, objetych zakresem odpowiedzialnosci nabywcy.

  Art. 306h. 1. Organy podatkowe, za zgoda podatnika, wydaja zaswiadczenie o wysokosci zaleglosci podatkowych podatnika na zadanie:

  1) jednostek organizacyjnych, ktore na podstawie ustaw regulujacych zasady ich funkcjonowania uprawnione sa do udzielania kredytow (pozyczek);

  2) kontrahentow podatnikow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza oraz dzierzawcow i uzytkownikow nieruchomosci - w zakresie opodatkowania dzierzawionej lub uzytkowanej nieruchomosci;

  3) malzonka podatnika, z zastrzezeniem 2, a takze rozwiedzionego malzonka w zakresie zaleglosci powstalych w czasie trwania wspolnosci majatkowej oraz innych osob wymienionych w art. 111;

  4) wspolnika spolek wymienionych w art. 115 1.

  2. Zgoda podatnika nie jest wymagana, jezeli z zadaniem wydania zaswiadczenia, o ktorym mowa w 1, wystepuje malzonek podatnika pozostajacy z nim we wspolnosci majatkowej. Malzonek podatnika sklada oswiadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspolnosci majatkowej pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania.

  Art. 306i. 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaswiadczenie o wysokosci jego dochodu lub obrotu.

  2. W zaswiadczeniach dotyczacych wysokosci dochodu lub obrotu stwierdza sie wylacznie, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem:

  1) podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego, z okresleniem wysokosci obrotu;

  2) podatku dochodowego (we wszystkich formach opodatkowania); w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych na zasadach ogolnych -z okresleniem wysokosci dochodu przyjetego do podstawy opodatkowania, a w przypadku osob prawnych - z okresleniem wysokosci dochodu przyjetego do podstawy opodatkowania, jak rowniez kwoty podatku naleznego.

  Art. 306j. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

  1) tryb wydawania zaswiadczen, uwzgledniajac w szczegolnosci odpowiednia organizacje czynnosci zwiazanych z wydawaniem zaswiadczen;

  2) wlasciwosc miejscowa i rzeczowa organow podatkowych do wydawania zaswiadczen, uwzgledniajac rodzaj zobowiazania podatkowego;

  3) wzor rejestru zaswiadczen oraz szczegolowy sposob jego prowadzenia, uwzgledniajac tresc wniosku o wydanie zaswiadczenia, date zlozenia wniosku lub wyrazenia zgody na wydanie zaswiadczenia, sposob zalatwienia wniosku, tresc wydanego zaswiadczenia oraz dane identyfikujace wnioskodawce, biorac pod uwage uproszczenie i usprawnienie procesu wydawania zaswiadczen;

  4) wzor ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaswiadczen oraz szczegolowy sposob jej prowadzenia, uwzgledniajac w szczegolnosci dane identyfikujace osobe, ktorej dotyczy zaswiadczenie, tresc przekazanych lub otrzymanych informacji, dane identyfikujace osobe lub organ przekazujacy informacje;

  5) wzory zaswiadczen, uwzgledniajac w szczegolnosci zakres danych wykazywanych w zaswiadczeniu oraz dane identyfikujace wnioskodawce i organ wydajacy zaswiadczenie,

  6) wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 306h 2, uwzgledniajac dane identyfikujace malzonkow.

  Art. 306k. W sprawach nieuregulowanych w art. 306a-306i oraz 306l i 306m stosuje sie odpowiednio przepisy rozdzialow 1-6, 8-12, 14, 16 oraz 23 dzialu IV.

  Art. 306l. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaswiadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celow podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat rezydencji).

  Art. 306m. 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaswiadczenie o miejscu zamieszkania dla celow podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiagajacej przychody (dochody), o ktorych mowa w art. 305n 1, ze zrodel przychodow polozonych:

  1) w Republice Austrii, Krolestwie Belgii, Wielkim Ksiestwie Luksemburga, Ksiestwie Andory, Ksiestwie Liechtensteinu, Ksiestwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub

  2) na terytoriach zaleznych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej oraz Krolestwa Niderlandow, z ktorymi Rzeczpospolita Polska zawarla umowy w sprawie opodatkowania przychodow (dochodow) z oszczednosci osob fizycznych.

  2. W zaswiadczeniu, o ktorym mowa w 1, podaje sie rowniez zgloszone organowi podatkowemu przez wnioskodawce:

  1) imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu, ktory wyplaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody);

  2) numer rachunku wnioskodawcy, a w przypadku jego braku - tytul prawny, z ktorego wynika wierzytelnosc stanowiaca podstawe wyplaty lub postawienia do dyspozycji przychodow (dochodow).

  Art. 306n. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 306l i art. 306m 1, uwzgledniajac zakres danych wykazywanych w zaswiadczeniach oraz dane identyfikujace wnioskodawce i organ wydajacy zaswiadczenie.

  DZIAL IX

  ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIAZUJACYCH, PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE

  Rozdzial 1

  Zmiany w przepisach obowiazujacych

  Art. 307-323 (w tekscie jednolitym pominiete).

  Rozdzial 2

  Przepisy przejsciowe

  Art. 324. 1. Do spraw wszczetych, a nierozpatrzonych przez organ podatkowy pierwszej instancji przed dniem 1 stycznia 1998 r. stosuje sie, z zastrzezeniem 2, przepisy niniejszej ustawy.

  2. Wnioski zlozone przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy w sprawach:

  1) odroczenia terminu platnosci podatku,

  2) rozlozenia na raty zaplaty podatku lub zaleglosci podatkowej,

  3) potracenia zobowiazan podatkowych

  - rozpatrywane sa na podstawie przepisow ustawy o zobowiazaniach podatkowych.

  Art. 325. Przepis art. 22 4 stosuje sie rowniez do zlozonych, a nierozpatrzonych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy wnioskow o zaniechanie poboru podatkow.

  Art. 326. 1. Hipoteka ustawowa powstala w okresie roku od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy wygasa po uplywie 12 miesiecy od dnia jej powstania, chyba ze organ podatkowy zlozy w tym czasie wniosek o jej wpis do ksiegi wieczystej.

  2. Hipoteki ustawowe powstale przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy wygasaja, jezeli organ podatkowy nie zlozy wniosku o ich wpis do ksiegi wieczystej w terminie 12 miesiecy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.

  Art. 327. Wygasaja zastawy ustawowe powstale przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy.

  Art. 328. Wierzytelnosci wobec Skarbu Panstwa lub panstwowych jednostek budzetowych, ktore staly sie wymagalne do dnia ogloszenia niniejszej ustawy, moga podlegac potraceniu na zasadach przewidzianych w ustawie o zobowiazaniach podatkowych, jezeli wniosek o dokonanie potracenia zostanie zlozony przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy.

  Art. 329. Terminy przewidziane w:

  1) art. 69 2 - stosuje sie rowniez do zdarzen, ktore nastapily przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy;

  2) art. 80 1 pkt 1 [UWAGA, od 1 stycznia 2003 r. w art. 80 1 nie ma pkt 1 (na podstawie Dz.U. Nr 169 z 2002 r., poz.1387)] - stosuje sie rowniez, jezeli platnik, w ciagu miesiaca poprzedzajacego dzien wejscia w zycie niniejszej ustawy, pobral podatek nienaleznie lub w wysokosci wiekszej od naleznej.

  Art. 330. Zwrot nadplat powstalych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy dokonywany jest na podstawie przepisow ustawy o zobowiazaniach podatkowych.

  Art. 331. 1. Prawo do skorygowania deklaracji, o ktorym mowa w art. 81 2 [UWAGA, od 1 stycznia 2003 r. w art. 81 nie ma 2 (na podstawie Dz.U. Nr 169 z 2002 r., poz.1387)], stosuje sie rowniez do deklaracji zlozonych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy.

  2. W sprawach, o ktorych mowa w 1, przepis art. 81 3 [UWAGA, od 1 stycznia 2003 r. w art. 81 nie ma 3 (na podstawie Dz.U. Nr 169 z 2002 r., poz.1387)] stosuje sie odpowiednio.

  Art. 332. Do odpowiedzialnosci osob trzecich, o ktorych mowa w ustawie o zobowiazaniach podatkowych, z tytulu zaleglosci podatkowych powstalych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy stosuje sie przepisy ustawy o zobowiazaniach podatkowych.

  Art. 333. Osoby prawne, o ktorych mowa w art. 117, ponosza rowniez odpowiedzialnosc za zaleglosci podatkowe powstale przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy.

  Art. 334. 1. Odwolania od decyzji urzedu skarbowego, wniesione do podatkowej komisji odwolawczej przed dniem 1 stycznia 1998 r., przekazuje sie do dalszego prowadzenia wlasciwym izbom skarbowym. Czynnosci podjete w toku postepowania przez podatkowa komisje odwolawcza pozostaja w mocy.

  2. Wnioski w sprawie wznowienia postepowania zakonczonego decyzja ostateczna wydana przez podatkowa komisje odwolawcza, a takze wnioski w sprawie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewaznosci takiej decyzji rozpatrywane sa przez izbe skarbowa, przy ktorej dzialala ta komisja.

  3. Wnioski w sprawach, o ktorych mowa w 2, zlozone przed dniem 1 stycznia 1998 r., rozpatrywane sa na podstawie dotychczasowych przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego.

  Art. 335. Odwolania od decyzji wydanych na podstawie przepisow ustawy o zobowiazaniach podatkowych, wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r., podlegaja rozpatrzeniu na podstawie przepisow tej ustawy oraz dotychczasowych przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego.

  Art. 336. Wnioski o uchylenie lub zmiane decyzji ostatecznej, na podstawie ktorej strona nabyla prawo, wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r., podlegaja rozpatrzeniu w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 155 i art. 177 Kodeksu postepowania administracyjnego.

  Art. 337. Zadanie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewaznosci decyzji ostatecznej okreslajacej wysokosc zaleglosci podatkowej, wniesione przed dniem 1 stycznia 1998 r., podlega rozpatrzeniu na zasadach przewidzianych w dotychczasowych przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego.

  Art. 338. 1. Umarza sie wszczete z urzedu postepowania w sprawie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewaznosci decyzji ostatecznych, jezeli decyzje te zostaly wydane przed dniem 1 stycznia 1997 r., chyba ze strona wniesie o dalsze rozpoznanie sprawy.

  2. Przepis 1 nie dotyczy postepowania w sprawach, o ktorych mowa w art. 250 [UWAGA, od 1 stycznia 2003 r. w art. 250 jest uchylony (na podstawie Dz.U. Nr 169 z 2002 r., poz.1387)].

  Art. 339. Przepisy art. 258 1 pkt 3-5 [UWAGA, od 5 czerwca 2001 r. pkt 5 w art. 258 1 jest uchylony (na podstawie Dz.U. Nr 39 z 2001 r., poz. 459)], 2 i 3 oraz art. 259 stosuje sie rowniez do decyzji wydanych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy.

  Art. 340. Oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 278 3-5 oraz art. 279 3, skladane sa w terminie 2 miesiecy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.

  Art. 341. Jezeli obowiazujace przepisy powoluja sie na ustawe o zobowiazaniach podatkowych lub odsylaja ogolnie do przepisow o zobowiazaniach podatkowych, stosuje sie przepisy dzialu III niniejszej ustawy.

  Art. 342. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 1999 r. instytucje finansowe wymienione w art. 182 moga wystepowac do urzedu skarbowego, ktory zadal przekazania informacji, z wnioskami o ograniczenie zakresu zadanej informacji i terminu jej przekazania.

  2. Wniosek, o ktorym mowa w 1, skladany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania i wymaga uzasadnienia.

  3. Urzad skarbowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku postanawia ostatecznie o zakresie zadanych informacji i terminie ich przekazania.

  Rozdzial 3

  Przepisy koncowe

  Art. 343. 1. Traca moc:

  1) dekret z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w splacaniu naleznosci panstwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 92 oraz z 1975 r. Nr 10, poz. 56);

  2) ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. o szczegolnym trybie sciagania zaleglosci z tytulu niektorych zobowiazan wlascicieli nieruchomosci wobec Panstwa (Dz. U. Nr 77, poz. 398, z 1962 r. Nr 38, poz. 166 oraz z 1971 r. Nr 27, poz. 250);

  3) ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiazaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 75, poz. 357 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770).

  2. Pozostaja w mocy, do czasu zastapienia ich nowymi przepisami, nie dluzej jednak niz przez 2 lata od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy, przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) ustawy o zobowiazaniach podatkowych,

  2) art. 164 Kodeksu postepowania administracyjnego.

  Art. 344. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym ze przepisy art. 22 6, art. 28 3, art. 46 3, art. 48 3, art. 56 3, art. 58, art. 67 3, art. 79 3, art. 82 3, art. 83, art. 84 2, art. 87 5, art. 119, art. 196 4, art. 283 3, art. 303, art. 314 pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wchodza w zycie z dniem ogloszenia.

  | ISO-Latin2 |   
  | Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
  | Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
  © Copyright by Presspublica Sp. z o.o.