Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska1)

DZIAL IV

POZWOLENIA NA WPROWADZANIE DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 180. Eksploatacja instalacji powodujaca:

1) wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza,

2) wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi,

3) wytwarzanie odpadow,

4) emitowanie halasu,

5) emitowanie pol elektromagnetycznych

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jezeli jest ono wymagane.

Art. 181. 1. Organ ochrony srodowiska moze udzielic pozwolenia:

1) zintegrowanego,

2) na wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza,

3) wodnoprawnego na wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi,

4) na wytwarzanie odpadow,

5) na emitowanie halasu do srodowiska,

6) na emitowanie pol elektromagnetycznych.

1a. Organ ochrony srodowiska, wydajac jedno z pozwolen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-6, na wniosek prowadzacego instalacje moze objac jednym pozwoleniem instalacje polozone na obszarze swojej wlasciwosci.

2. Warunki i tryb wydawania, wygasania, cofania i ograniczania pozwolenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz wlasciwosc organow okreslaja przepisy ustawy - Prawo wodne, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Do pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi stosuje sie odpowiednio art. 187, 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 190, 191, 193 ust. 2 i art. 198.

Art. 182. Pozwolenia, o ktorych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-6, nie sa wymagane w przypadku obowiazku posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Art. 183. 1. Pozwolenie wydaje w drodze decyzji organ ochrony srodowiska.

2. O wygasnieciu, cofnieciu oraz ograniczeniu pozwolenia orzeka organ wlasciwy do wydania pozwolenia.

Rozdzial 2

Wydawanie pozwolen

Art. 184. 1. Pozwolenie wydaje sie, z zastrzezeniem art. 189, na wniosek prowadzacego instalacje.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierac:

1) oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2) adres zakladu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3) informacje o tytule prawnym do instalacji,

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urzadzeniach i technologiach oraz charakterystyke techniczna zrodel powstawania i miejsc emisji,

5) ocene stanu technicznego instalacji.

6) informacje o rodzaju prowadzonej dzialalnosci,

7) opis mozliwych wariantow funkcjonowania instalacji,

8) bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materialow, surowcow i paliw, wraz ze schematem technologicznym,

9) informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacje,

10) wielkosc i zrodla powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegajacych od normalnych, w szczegolnosci takich jak: rozruch, awaria, wylaczenia,

11) informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych,

12) informacje o istniejacym lub przewidywanym oddzialywaniu emisji na srodowisko,

13) wyniki pomiarow wielkosci emisji z istniejacej instalacji,

14) zmiany wielkosci emisji, jakie nastapily po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejacej instalacji,

15) planowane dzialania, w tym przewidywane srodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,

16) proponowane procedury monitorowania procesow technologicznych, w szczegolnosci pomiaru lub ewidencjonowania wielkosci emisji,

17) przewidywany sposob zakonczenia eksploatacji instalacji niestwarzajacy zagrozenia dla srodowiska,

18) czas, na jaki wydane ma byc pozwolenie.

3. Jezeli wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposob istotny zmienianych, powinien on zawierac informacje o spelnianiu wymogow, o ktorych mowa w art. 143.

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia nalezy dolaczyc:

1) dokument potwierdzajacy, ze wnioskodawca jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, jezeli prowadzacy instalacje nie jest osoba fizyczna,

2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli zostal sporzadzony, oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jej uzyskanie bylo wymagane,

3) streszczenie wniosku sporzadzone w jezyku niespecjalistycznym.

5. Dodatkowe wymagania dotyczace wniosku o wydanie pozwolenia okreslaja art. 208, 221, 232 i 235 oraz przepisy ustawy o odpadach.

Art. 185. 1. Jezeli w postepowaniu o wydanie pozwolenia zachodzi prawdopodobienstwo, ze w sprawie moga byc jeszcze inne strony nieznane organowi administracji, informacje o wszczeciu postepowania nalezy podac do publicznej wiadomosci.

2. Podanie do publicznej wiadomosci, o ktorym mowa w ust. 1, czyni zadosc obowiazkowi zawiadomienia stron w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego .

Art. 186. Organ wlasciwy do wydania pozwolenia odmowi jego wydania, jezeli:

1) nie sa spelnione wymagania, o ktorych mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i 204 ust. 1 lub przepisach ustawy o odpadach,

2) eksploatacja instalacji powodowalaby przekroczenie dopuszczalnych standardow emisyjnych,

3) eksploatacja instalacji powodowalaby przekroczenie standardow jakosci srodowiska,

4) wydanie pozwolenia byloby niezgodne z programami dzialan, o ktorych mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1,

5) wniosek dotyczy uprawnien wnioskodawcy objetych decyzja o cofnieciu lub ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o ktorych mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1, a nie minely jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofniecia lub ograniczenia pozwolenia stala sie ostateczna.

Art. 187. 1. Jezeli przemawia za tym szczegolnie wazny interes spoleczny zwiazany z ochrona srodowiska, a w szczegolnosci z zagrozeniem pogorszenia stanu srodowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu, o ktorym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1-4, moze byc ustanowione zabezpieczenie roszczen z tytulu wystapienia negatywnych skutkow w srodowisku.

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze miec forme depozytu, gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej.

3. Zabezpieczenie w formie depozytu jest wplacane na odrebny rachunek bankowy wskazany przez organ wydajacy pozwolenie, a zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej jest skladane do organu wydajacego pozwolenie.

4. Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzac, ze w razie wystapienia negatywnych skutkow w srodowisku w wyniku niewywiazania sie przez podmiot z obowiazkow okreslonych w pozwoleniu, o ktorym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1-4, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiazania na rzecz organu wydajacego pozwolenie.

Art. 188. 1. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dluzszy niz 10 lat.

2. Pozwolenie okresla:

1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdzialania zanieczyszczeniom,

2) wielkosc dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie wieksza niz wynikajaca z prawidlowej eksploatacji instalacji, dla poszczegolnych wariantow funkcjonowania,

3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, w szczegolnosci w przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a takze warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii w takich przypadkach oraz warunki emisji,

4) rodzaj i ilosc wykorzystywanej energii, materialow, surowcow i paliw,

5) zrodla powstawania albo miejsca wprowadzania do srodowiska substancji lub energii,

6) zakres i sposob monitorowania procesow technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisji,

7) sposob postepowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej sluzacej do monitorowania procesow technologicznych, jezeli jej zastosowanie jest wymagane,

8) sposob i czestotliwosc przekazywania informacji i danych, o ktorych mowa w pkt 6, organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia,

9) wymagane dzialania, w tym srodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

3. Pozwolenie moze okreslac:

1) sposob postepowania w razie zakonczenia eksploatacji instalacji,

2) wielkosc i forme zabezpieczenia roszczen.

4. Eksploatacja instalacji jest dozwolona po wniesieniu zabezpieczenia, o ile zostalo ono ustanowione.

5. Dodatkowe wymagania dotyczace pozwolenia okreslaja przepisy art. 211, 224, 233 i 236 oraz przepisy ustawy o odpadach.

Art. 189. Pozwolenie moze byc wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytulu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej czesci.

Art. 190. 1. Zainteresowany nabyciem tytulu prawnego do calej instalacji moze zlozyc wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiazkow wynikajacych z pozwolen dotyczacych tej instalacji.

2. Przeniesienie praw i obowiazkow jest mozliwe tylko wtedy, gdy nabywca daje rekojmie prawidlowego wykonania tych obowiazkow.

3. Przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiazkow nastepuje w drodze decyzji.

4. Nabywca, o ktorym mowa w ust. 1, przejmuje wszystkie obowiazki ciazace w zwiazku z eksploatacja instalacji na poprzednio prowadzacym instalacje, wynikajace z pozwolenia i przepisow ustawy oraz ustawy - Prawo wodne i przepisow ustawy o odpadach.

5. W razie podjecia decyzji, o ktorej mowa w ust. 3, organ wlasciwy do wydania pozwolenia moze w tej decyzji orzec o obowiazku ustanowienia zabezpieczenia roszczen lub zmienic uprzednio okreslone warunki zabezpieczenia roszczen; przepisy art. 187 stosuje sie odpowiednio.

Art. 191. 1. Decyzje, o ktorych mowa w art. 189 i 190 ust. 3:

1) wywoluja skutki prawne po uzyskaniu tytulu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej czesci,

2) wygasaja po uplywie roku od daty ich wydania, jezeli wnioskodawca nie uzyskal tytulu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej czesci.

2. Decyzje, o ktorych mowa w art. 189 i 190 ust. 3, mozna wydac wiecej niz jednemu wnioskodawcy.

Art. 192. Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany jego warunkow.

Rozdzial 3

Wygasniecie, cofniecie i ograniczenie pozwolenia

Art. 193. 1. Pozwolenie wygasa:

1) po uplywie czasu, na jaki zostalo wydane,

2) jezeli podmiot przestal byc prowadzacym instalacje w rozumieniu ustawy, z zastrzezeniem art. 190 ust. 1-3, lub z innych powodow pozwolenie stalo sie bezprzedmiotowe,

1a. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do pozwolen na emitowanie halasu do srodowiska.

3) na wniosek prowadzacego instalacje,

4) jezeli prowadzacy instalacje nie rozpoczal dzialalnosci objetej pozwoleniem w terminie dwoch lat od dnia, w ktorym pozwolenie stalo sie ostateczne,

5) jezeli prowadzacy instalacje nie prowadzil dzialalnosci objetej pozwoleniem przez dwa lata,

6) w przypadku, o ktorym mowa w art. 229 ust. 4.

2. Pozwolenia, o ktorych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-6, wygasaja z chwila, gdy pozwolenie zintegrowane stanie sie ostateczne.

3. Organ wlasciwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygasniecie pozwolenia, jezeli zachodza okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Decyzji stwierdzajacej wygasniecie pozwolenia nie wydaje sie, jezeli prowadzacy instalacje uzyska nowe pozwolenie oraz jezeli nastapilo przeniesienie praw i obowiazkow, o ktorym mowa w art. 190 ust. 1-3.

Art. 194. 1. Pozwolenie podlega cofnieciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jezeli instalacja nie jest nalezycie eksploatowana, przez co stwarza zagrozenie pogorszenia stanu srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, decyzji w przedmiocie cofniecia lub ograniczenia pozwolenia nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Art. 195. 1. Pozwolenie moze zostac cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli:

1) eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunkow pozwolenia, innych przepisow ustawy lub ustawy o odpadach,

2) przepisy dotyczace ochrony srodowiska zmienily sie w stopniu uniemozliwiajacym emisje na warunkach okreslonych w pozwoleniu,

3) instalacja jest objeta postepowaniem, o ktorym mowa w art. 227-229.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofniecia lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa prowadzacego instalacje do usuniecia naruszen w oznaczonym terminie.

Art. 196. 1. Pozwolenie moze zostac cofniete lub ograniczone za odszkodowaniem, jezeli:

1) przemawiaja za tym wzgledy ochrony srodowiska lub

2) korzystanie z pozwolenia stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

2. Ustalenie odszkodowania nastepuje w drodze decyzji organu wlasciwego do cofniecia lub ograniczenia pozwolenia; decyzja jest niezaskarzalna.

3. Odszkodowanie przysluguje od organu wlasciwego do cofniecia lub ograniczenia pozwolenia.

4. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania moze w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji, o ktorej mowa w ust. 2, wniesc powodztwo do sadu powszechnego; droga sadowa przysluguje takze w razie niewydania decyzji przez wlasciwy organ w terminie 3 miesiecy od zgloszenia zadania przez poszkodowanego.

5. Wystapienie na droge sadowa nie wstrzymuje wykonania decyzji, o ktorej mowa w ust. 2.

6. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia sie z uplywem roku od dnia, w ktorym decyzja o cofnieciu lub ograniczeniu pozwolenia stala sie ostateczna.

Art. 197. 1. Jezeli nie usunieto negatywnych skutkow w srodowisku powstalych w wyniku prowadzonej dzialalnosci, organ wlasciwy do wydania pozwolenia okresla zakres i termin wykonania tego obowiazku w decyzji o wygasnieciu, cofnieciu lub ograniczeniu pozwolenia.

2. Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1, nie naruszaja kompetencji organu administracji wynikajacych z art. 362 ust. 1 pkt 2.

Art. 198. 1. Po wydaniu decyzji o wygasnieciu, cofnieciu lub ograniczeniu pozwolenia, jezeli prowadzacy instalacje usunal negatywne skutki w srodowisku powstale w wyniku prowadzonej dzialalnosci lub skutki takie nie wystapily, organ wlasciwy do wydania pozwolenia orzeka na wniosek prowadzacego instalacje o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia.

2. W razie stwierdzenia, iz nie usunieto w wyznaczonym terminie negatywnych skutkow w srodowisku powstalych w wyniku prowadzonej dzialalnosci, organ wlasciwy do wydania pozwolenia orzeka o przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia w wysokosci niezbednej do usuniecia tych skutkow.

Art. 199. Postepowanie w przedmiocie wygasniecia, cofniecia lub ograniczenia pozwolenia wszczyna sie z urzedu albo na wniosek prowadzacego instalacje lub zainteresowanego jej nabyciem.

Art. 200. W razie ogloszenia likwidacji lub upadlosci podmiotu korzystajacego ze srodowiska przepisy art. 198 stosuje sie odpowiednio w zakresie orzekania o zwrocie zabezpieczenia albo o jego przeznaczeniu na usuniecie szkod.

Rozdzial 4

Pozwolenia zintegrowane

Art. 201. 1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, ktorej funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj i skale prowadzonej w niej dzialalnosci, moze powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako calosci.

2. Minister wlasciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako calosci.

3. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 2, minister wlasciwy do spraw srodowiska uwzgledni rodzaj i skale dzialalnosci prowadzonej w instalacjach.

Art. 202. 1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala sie warunki emisji na zasadach okreslonych dla pozwolen, o ktorych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-6.

2. W pozwoleniu zintegrowanym ustala sie wielkosc emisji gazow lub pylow wprowadzanych do powietrza z instalacji, niezaleznie od tego, czy wymagane byloby dla niej, zgodnie z ustawa, uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza.

3. W pozwoleniu zintegrowanym ustala sie dopuszczalny poziom halasu niezaleznie od tego, czy dla zakladu wymagane byloby, zgodnie z ustawa, uzyskanie pozwolenia na emitowanie halasu do srodowiska.

4. W pozwoleniu zintegrowanym okresla sie warunki wytwarzania i sposoby postepowania z odpadami na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o odpadach, niezaleznie od tego, czy dla instalacji wymagane byloby, zgodnie z tymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadow.

5. Jezeli z instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym odprowadzane sa scieki do kanalizacji, w pozwoleniu okresla sie warunki, jakim powinny one odpowiadac.

6. W pozwoleniu zintegrowanym okresla sie warunki poboru wod na zasadach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo wodne .

Art. 203. Instalacje, o ktorych mowa w art. 201 ust. 1, polozone na terenie jednego zakladu obejmuje sie jednym pozwoleniem zintegrowanym.

Art. 204. 1. Instalacje wymagajace pozwolenia zintegrowanego powinny spelniac wymagania ochrony srodowiska wynikajace z najlepszej dostepnej techniki, a w szczegolnosci, z zastrzezeniem art. 207 ust. 2, nie moga powodowac przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych.

2. Przez graniczne wielkosci emisyjne rozumie sie takie dodatkowe standardy emisyjne, ktore nie moga byc przekraczane przez instalacje wymagajace pozwolenia zintegrowanego.

Art. 205. Nieprzekraczanie wielkosci emisji wynikajacej z zastosowania najlepszej dostepnej techniki nie zwalnia z obowiazku dotrzymania standardow jakosci srodowiska.

Art. 206. 1. Minister wlasciwy do spraw srodowiska gromadzi informacje o najlepszych dostepnych technikach oraz koordynuje przeplyw tych informacji na potrzeby organow wlasciwych do wydawania pozwolen oraz zainteresowanych podmiotow korzystajacych ze srodowiska.

2. Minister wlasciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw gospodarki, uwzgledniajac potrzebe zapewnienia jednolitego podejscia do wydawania zintegrowanych pozwolen na obszarze calego kraju, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, minimalne wymagania wynikajace z najlepszej dostepnej techniki, jakie musza spelniac instalacje, o ktorych mowa w art. 201 ust. 2, w tym:

1) graniczne wielkosci emisyjne,

2) w uzasadnionych przypadkach wzajemne, wariantowe relacje pomiedzy granicznymi wielkosciami emisyjnymi dotyczacymi wprowadzania gazow lub pylow do powietrza, odprowadzania sciekow, wytwarzania odpadow i emitowania halasu oraz pol elektromagnetycznych,

3) progi tolerancji dla uzasadnionych odstepstw od ustalonych granicznych wielkosci emisyjnych oraz czas ich stosowania,

4) wymagania dotyczace energochlonnosci i materialochlonnosci,

5) inne niezbedne wymagania techniczne.

3. Przez prog tolerancji rozumie sie ustalona na podstawie ust. 2 pkt 3 wartosc, o ktora do wskazanego czasu moga byc przekraczane graniczne wielkosci emisyjne.

4. Przy ustalaniu granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie:

1) wprowadzania gazow lub pylow do powietrza,

2) wytwarzania odpadow,

3) emitowania halasu

stosuje sie odpowiednio przepisy art. 145 ust. 2 i 3.

5. Graniczne wielkosci emisji w razie odprowadzania sciekow moga byc okreslone odpowiednio jako:

1) masa substancji w sciekach przypadajaca na jednostke masy wykorzystywanego surowca, materialu, paliwa lub powstajacego produktu,

2) stezenie substancji w sciekach,

3) masa substancji w sciekach wprowadzana w okreslonym czasie,

4) temperatura sciekow.

Przepisy art. 145 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

6. Graniczne wielkosci emisji w razie wytwarzania pol elektromagnetycznych moga byc okreslone jako:

1) napiecia znamionowe linii i stacji elektroenergetycznych,

2) maksymalna rownowazna moc promieniowana izotropowo dla instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 0,03 MHz do 300.000 MHz: radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych.

Przepisy art. 145 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 207. 1. Najlepsza dostepna technika powinna spelniac wymagania, przy ktorych okreslaniu uwzglednia sie jednoczesnie:

1) rachunek kosztow i korzysci,

2) czas niezbedny do wdrozenia najlepszych dostepnych technik dla danego rodzaju instalacji,

3) zapobieganie zagrozeniom dla srodowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum,

4) podjecie srodkow zapobiegajacych powaznym awariom przemyslowym lub zmniejszajacych do minimum powodowane przez nie zagrozenia dla srodowiska.

1a. Przy okreslaniu najlepszej dostepnej techniki bierze sie pod uwage wymagania, o ktorych mowa w art. 143, takze w przypadku gdy instalacja nie jest nowo uruchamiana lub zmieniana w sposob istotny.

2. Odstepstwo od granicznych wielkosci emisji jest dopuszczalne w zakresie progow tolerancji ustalonych na podstawie art. 206 ust. 2 pkt 3, pod warunkiem ze:

1) bedzie to z korzyscia dla srodowiska jako calosci,

2) nie zostana naruszone standardy emisyjne.

3. Jezeli graniczne wielkosci emisyjne nie zostaly okreslone na podstawie art. 206 ust. 2 pkt 1, dopuszczalna wielkosc emisji z instalacji ustala sie, uwzgledniajac potrzebe przestrzegania obowiazujacych standardow emisyjnych.

Art. 208. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spelniac wymagania okreslone dla wnioskow o wydanie pozwolen, o ktorych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-6, oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod w rozumieniu przepisow ustawy - Prawo wodne .

2. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien takze zawierac:

1) informacje o:

a) oddzialywaniu emisji na srodowisko jako calosc,

b) istniejacym lub mozliwym oddzialywaniu transgranicznym na srodowisko,

2) uzasadnienie dla proponowanej wielkosci emisji w przypadkach, o ktorych mowa w art. 207 ust. 2 i 3, wskazujace spelnienie okreslonych w tych przepisach wymagan.

3. Wniosek przedklada sie w dwu egzemplarzach.

4. Do wniosku dolacza sie dowod uiszczenia oplaty rejestracyjnej.

5. (uchylony)

Art. 209. Organ wlasciwy do wydania pozwolenia przedstawia niezwlocznie ministrowi wlasciwemu do spraw srodowiska albo podmiotowi, o ktorym mowa w art. 213 ust. 1, kopie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Art. 210. 1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie oplaty rejestracyjnej.

2. (uchylony)

3. Wysokosc oplaty rejestracyjnej nie moze byc wyzsza niz 3.000 EURO.

4. Minister wlasciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oplat rejestracyjnych, kierujac sie zakresem dokumentacji niezbednej do wydania pozwolenia ze wzgledu na skale i rodzaj dzialalnosci prowadzonej w instalacjach oraz koniecznoscia zgromadzenia srodkow umozliwiajacych wykonywanie zadan, o ktorych mowa w art. 206 i 212.

Art. 211. 1. Pozwolenie zintegrowane powinno spelniac wymagania okreslone dla pozwolen, o ktorych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-6.

2. Pozwolenie zintegrowane powinno takze okreslac:

1) rodzaj prowadzonej dzialalnosci,

2) sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako calosci,

3) sposoby ograniczania oddzialywan transgranicznych na srodowisko,

4) sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkow awarii oraz wymog informowania o wystapieniu awarii, jezeli nie dotyczy to zakladow, o ktorych mowa w art. 248 ust. 1,

5) sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usuniecia negatywnych skutkow powstalych w srodowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy sa one przewidywane,

6) sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

3. W pozwoleniu zintegrowanym mozna okreslic dodatkowe wymagania dla instalacji, jesli jest to konieczne do osiagniecia wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako calosci.

3a. Pozwolenie zintegrowane wydaje sie po uzgodnieniu z wojewodzkim inspektorem ochrony srodowiska, chyba ze organem wydajacym to pozwolenie jest wojewoda.

4. Organ wlasciwy do wydania pozwolenia przedklada niezwlocznie kopie wydanego pozwolenia zintegrowanego ministrowi wlasciwemu do spraw srodowiska albo podmiotowi, o ktorym mowa w art. 213 ust. 1.

Art. 212. 1. Minister wlasciwy do spraw srodowiska prowadzi rejestr wnioskow o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwolen zintegrowanych, a takze analizuje wnioski i wydane pozwolenia z punktu widzenia spelnienia wymagan wynikajacych z najlepszej dostepnej techniki, okreslonych w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 206 ust. 2.

2. Minister wlasciwy do spraw srodowiska lub podmiot, o ktorym mowa w art. 213 ust. 1, moze zwrocic sie do starosty o udzielenie informacji lub udostepnienie innych niz wskazane w ust. 1 dokumentow zwiazanych z wydawaniem pozwolen zintegrowanych; uprawnienie to przysluguje podmiotowi, o ktorym mowa w art. 213 ust. 1, takze w stosunku do wojewody.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w zakresie wydawania przez staroste pozwolen zintegrowanych minister wlasciwy do spraw srodowiska kieruje wystapienie, ktorego trescia moze byc w szczegolnosci wniosek o stwierdzenie niewaznosci decyzji w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego.

4. W przypadku skierowania wystapienia, o ktorym mowa w ust. 3, ministrowi wlasciwemu do spraw srodowiska przysluguja prawa strony w postepowaniu administracyjnym i postepowaniu przed sadem administracyjnym.

5. Podmiot, o ktorym mowa w art. 213 ust. 1, przekazuje ministrowi wlasciwemu do spraw srodowiska informacje mogace stanowic podstawe do podjecia przez ministra dzialan w celu wyeliminowania nieprawidlowosci przy wydawaniu pozwolen zintegrowanych.

Art. 213. 1. Wykonywanie zadan, o ktorych mowa w art. 206 ust. 1 oraz art. 212 ust. 1 i 2, minister wlasciwy do spraw srodowiska moze zlecic osobie fizycznej albo prawnej, ktora ze wzgledu na posiadane kompetencje, doswiadczenie i wyposazenie bedzie gwarantowala nalezyte ich wykonywanie.

2. Zlecenie, o ktorym mowa w ust. 1, dokonywane jest w trybie przepisow o zamowieniach publicznych, na okres od 5 do 8 lat.

3. Ustalajac warunki przetargu na wykonanie zadan, minister uwzglednia wymagania, o ktorych mowa w ust. 1, a takze koniecznosc zapewnienia przez wybrany podmiot bezpieczenstwa powierzonych oraz sporzadzonych w zwiazku z wykonywaniem zadan dokumentow i baz danych.

4. Informacja o zawarciu umowy zlecajacej wykonywanie zadan, jej wypowiedzeniu albo wygasnieciu jest publikowana, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie pozniej niz na 60 dni przed terminem odpowiednio wejscia w zycie umowy, jej wypowiedzenia albo wygasniecia.

5. W obwieszczeniu, o ktorym mowa w ust. 4, podaje sie do wiadomosci:

1) imie i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby fizycznej albo nazwe i adres siedziby osoby prawnej, z ktora zawarto umowe,

2) date rozpoczecia przez wskazany podmiot wykonywania zleconych zadan albo date zakonczenia ich wykonywania z uwagi na wygasniecie lub wypowiedzenie umowy.

6. W okresie wykonywania zadan przez podmiot, o ktorym mowa w ust. 1, organ wlasciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego przedstawia kopie wniosku o wydanie pozwolenia oraz kopie wydanego pozwolenia temu podmiotowi.

7. W ciagu 30 dni od daty wygasniecia lub wypowiedzenia umowy podmiot, o ktorym mowa w ust. 1, ma obowiazek przekazania ministrowi wlasciwemu do spraw srodowiska powierzonych oraz sporzadzonych w zwiazku z wykonywaniem zadan dokumentow i baz danych.

8. Wykonanie obowiazkow okreslonych w ust. 7 podlega egzekucji w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 214. 1. Przed dokonaniem zmian w instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym, polegajacych na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzacy instalacje jest obowiazany poinformowac o planowanych zmianach organ wlasciwy do wydania pozwolenia.

2. Organ, o ktorym mowa w ust. 1, moze uznac, ze planowane zmiany w instalacji wymagaja zmiany niektorych warunkow wydanego pozwolenia zintegrowanego i zobowiazac prowadzacego instalacje, w terminie 30 dni od otrzymania informacji, do zlozenia wniosku o zmiane pozwolenia.

Art. 215. 1. Przed dokonaniem istotnych zmian w instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym prowadzacy instalacje jest obowiazany poinformowac organ wlasciwy do wydania pozwolenia o planowanych zmianach i zlozyc wniosek o zmiane wydanego pozwolenia zintegrowanego.

2. Wniosek o zmiane pozwolenia zintegrowanego oraz decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego powinny zawierac dane, o ktorych mowa w art. 184 i 208, oraz okreslac wymagania zawarte w art. 188 i 211, ktore maja zwiazek z planowanymi zmianami, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 216. 1. Organ wlasciwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego.

2. Wydane pozwolenie zintegrowane analizowane jest rowniez, jezeli nastapila zmiana w najlepszych dostepnych technikach, pozwalajaca na znaczne zmniejszenie wielkosci emisji bez powodowania nadmiernych kosztow, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisow o ochronie srodowiska.

Art. 217. W przypadku gdy analizy dokonane w oparciu o art. 216 wykazaly koniecznosc zmiany tresci pozwolenia zintegrowanego, ktorego termin waznosci uplynie pozniej niz rok po zakonczeniu analiz, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 195.

Art. 218. Organ administracji zapewnia mozliwosc udzialu spoleczenstwa w postepowaniu, ktorego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego.

Art. 219. W razie mozliwosci wystapienia transgranicznego oddzialywania na srodowisko instalacji wymagajacej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, przepisy art. 58-70 stosuje sie odpowiednio.

Rozdzial 5

Pozwolenia na wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza

Art. 220. 1. Wprowadzanie do powietrza gazow lub pylow z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Minister wlasciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia, przypadki, w ktorych wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, uwzgledniajac rodzaj i skale dzialalnosci prowadzonej w instalacjach oraz rodzaje i ilosci gazow lub pylow wprowadzanych z instalacji do powietrza.

3. Jezeli w zwiazku z wejsciem w zycie rozporzadzenia, o ktorym mowa w ust. 2, wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza:

1) nie bedzie wymagac pozwolenia, to pozwolenie wydane na podstawie dotychczasowych przepisow wygasa z dniem wejscia w zycie tego rozporzadzenia,

2) bedzie wymagac pozwolenia, a dotychczas pozwolenie nie bylo wymagane, to obowiazek posiadania pozwolenia powstaje po uplywie 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie tego rozporzadzenia.

Art. 221. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza, oprocz informacji, o ktorych mowa w art. 184 ust. 2-4, powinien takze zawierac:

1) czas pracy zrodel powstawania i miejsc wprowadzania gazow lub pylow do powietrza w ciagu roku,

2) okreslenie wprowadzanych do powietrza rodzajow i ilosci gazow lub pylow przypadajacych na jednostke wykorzystywanego surowca, materialu, paliwa lub powstajacego produktu,

3) opis terenu w zasiegu piecdziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego miejsca wprowadzania gazow lub pylow do powietrza, z uwzglednieniem obszarow poddanych ochronie na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268),

4) okreslenie aerodynamicznej szorstkosci terenu,

5) aktualny stan jakosci powietrza,

6) okreslenie warunkow meteorologicznych,

7) graficzne przedstawienie wynikow obliczen stanu jakosci powietrza, z uwzglednieniem referencyjnych metodyk modelowania.

2. Informacje, o ktorych mowa:

1) w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierac okreslenie wielkosci emisji w zakresie gazow lub pylow wprowadzanych do powietrza, wyrazonej w mg/m3 gazow odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i cisnieniu 101,3 kPa, a takze w kg/h oraz w Mg/rok,

2) w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny wskazywac usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazow lub pylow wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodyke i sposob wykonywania tych pomiarow.

Art. 222. 1. W razie braku standardow emisyjnych i dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu ilosci gazow lub pylow dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala sie na poziomie niepowodujacym przekroczen wartosci odniesienia w powietrzu i standardow zapachowej jakosci powietrza.

2. Minister wlasciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia, wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu.

3. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 2, zostana ustalone:

1) warunki, w jakich ustala sie wartosci odniesienia, takie jak temperatura i cisnienie,

2) oznaczenie numeryczne substancji pozwalajace na jednoznaczna jej identyfikacje,

3) okresy, dla ktorych usrednione sa wartosci odniesienia,

4) zroznicowane poziomy substancji w powietrzu dla:

a) terenu kraju, z wylaczeniem obszarow parkow narodowych i obszarow ochrony uzdrowiskowej,

b) obszarow parkow narodowych,

c) obszarow ochrony uzdrowiskowej,

5) referencyjne metodyki modelowania poziomow substancji w powietrzu.

4. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 2, moga zostac ustalone:

1) czas obowiazywania wartosci odniesienia,

2) warunki uznawania wartosci odniesienia za dotrzymane.

Art. 223. (uchylony)

Art. 224. 1. Pozwolenie na wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza, oprocz wymagan, o ktorych mowa w art. 188, powinno okreslac:

1) charakterystyke miejsc wprowadzania gazow lub pylow do powietrza,

2) usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazow lub pylow wprowadzanych do powietrza.

2. Okreslajac w pozwoleniu warunki, o ktorych mowa w art. 188 ust. 2 pkt 2, ustala sie rodzaje i ilosc gazow lub pylow dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, wyrazone:

1) w mg/m3 gazow odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i cisnieniu 101,3 kPa albo w kg/h - dla kazdego zrodla powstawania i miejsca wprowadzania gazow lub pylow do powietrza,

2) w Mg/rok - dla calej instalacji.

3. W pozwoleniu nie okresla sie wielkosci emisji dla tych rodzajow gazow lub pylow, ktore wprowadzone do powietrza nie powoduja przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu albo 10% wartosci odniesienia; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje sie rodzaje gazow i pylow, ktorych wielkosci emisji nie okreslono.

3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku, gdy dla instalacji sa okreslone standardy emisyjne lub graniczne wielkosci emisyjne w zakresie wprowadzania gazow lub pylow do powietrza.

4. Jezeli dla instalacji sa ustalone standardy emisyjne, to w pozwoleniu na wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza nie okresla sie innych rodzajow gazow lub pylow niz objete standardem; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje sie na odstapienie od okreslania warunkow emisji dla pozostalych gazow i pylow.

Art. 225. 1. Na obszarze, na ktorym zostaly przekroczone standardy jakosci powietrza, wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposob istotny jest mozliwe, jezeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilosci wprowadzanych do powietrza gazow lub pylow powodujacych naruszenia tych standardow, wprowadzanych z innych instalacji usytuowanych na tym obszarze.

2. Laczna redukcja ilosci wprowadzanych do powietrza gazow lub pylow z innych instalacji powinna byc o co najmniej 30% wieksza niz ilosc gazow lub pylow dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z nowo zbudowanej instalacji lub instalacji zmienionej w sposob istotny.

3. Pozwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze byc wydane, gdy nie spowoduje to zwiekszenia zagrozenia zdrowia ludzi.

Art. 226. 1. Wydanie pozwolenia w przypadku, o ktorym mowa w art. 225 ust. 1, wymaga przeprowadzenia postepowania kompensacyjnego, o ktorym mowa w art. 227-229.

2. Postepowanie kompensacyjne prowadzi sie zgodnie z warunkami okreslonymi w rozdzialach 2 i 3, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z niniejszego rozdzialu.

Art. 227. W postepowaniu kompensacyjnym uczestnicza prowadzacy inne instalacje, ktorzy wyrazili zgode na ograniczenie ilosci wprowadzanych do powietrza gazow lub pylow.

Art. 228. Do wniosku o wszczecie postepowania kompensacyjnego nalezy dolaczyc:

1) wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza,

2) zgode uczestnikow postepowania na dokonanie odpowiedniej redukcji ilosci wprowadzanych do powietrza gazow lub pylow.

Art. 229. 1. Pozwolenie na wprowadzanie do powietrza gazow lub pylow z instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposob istotny jest wykonalne nie wczesniej niz od dnia, w ktorym decyzje, o ktorych mowa w ust. 2, stana sie ostateczne.

2. Organ wlasciwy do wydania pozwolenia cofnie lub ograniczy bez odszkodowania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazow lub pylow z innych instalacji objetych postepowaniem kompensacyjnym w zakresie, w jakim uczestnicy postepowania wyrazili zgode.

3. Z chwila gdy decyzje, o ktorych mowa w ust. 2, staly sie ostateczne, organ wlasciwy do wydania pozwolenia niezwlocznie informuje o tym wnioskodawce.

4. Jezeli decyzja o pozwoleniu, wydana w wyniku postepowania kompensacyjnego, nie stanie sie wykonalna w terminie dwoch lat od jej wydania, organ wlasciwy do wydania pozwolenia stwierdza jej wygasniecie.

Rozdzial 6

Pozwolenie na emitowanie halasu do srodowiska

Art. 230. 1. Pozwolenie na emitowanie halasu do srodowiska jest wymagane, gdy halas w srodowisku przekracza dopuszczalne poziomy, z zastrzezeniem ust. 2 i art. 231 ust. 2.

2. Pozwolenie na emitowanie halasu do srodowiska nie jest wymagane, gdy halas powstaje w zwiazku z eksploatacja drog, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portow lub z dzialalnoscia osoby fizycznej niebedacej przedsiebiorca.

Art. 231. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ wlasciwy do wydania pozwolenia na emitowanie halasu do srodowiska, iz poza zakladem przekroczone sa dopuszczalne poziomy halasu, organ, w drodze postanowienia, wzywa prowadzacego zaklad do przedlozenia wniosku o wydanie pozwolenia; na postanowienie to przysluguje zazalenie.

2. Obowiazek posiadania pozwolenia na emitowanie halasu do srodowiska powstaje po uplywie 6 miesiecy od daty doreczenia postanowienia, o ktorym mowa w ust. 1.

Art. 232. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na emitowanie halasu do srodowiska, oprocz informacji, o ktorych mowa w art. 184 ust. 2-4, powinien zawierac:

1) rozklad czasu pracy zrodel halasu dla pory dnia i nocy,

2) charakterystyke terenu, na ktorym usytuowany jest zaklad, i terenow otaczajacych, wynikajaca z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub w razie braku planu, zgodnie z art. 115 - w zasiegu oddzialywania halasu emitowanego przez zaklad,

3) aktualny stan akustyczny srodowiska wokol zakladu.

2. Informacje, o ktorych mowa w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierac:

1) okreslenie poziomu mocy akustycznej zrodel halasu,

2) proponowane wartosci dopuszczalne poziomu halasu emitowanego przez zaklad okreslone dla pory dnia i nocy.

Art. 233. 1. Pozwolenie na emitowanie halasu do srodowiska, oprocz wymagan, o ktorych mowa w art. 188 ust. 2 i 3, powinno takze okreslac dla pory dnia i nocy:

1) czas pracy zrodel,

2) dopuszczalne warianty pracy instalacji, z uwzglednieniem wykorzystywanych urzadzen.

2. Wymagania, o ktorych mowa w art. 188 ust. 2 pkt 2, powinny zawierac wartosci dopuszczalne poziomu halasu emitowanego przez zaklad, okreslone oddzielnie dla pory dnia i nocy.

Rozdzial 7

Pozwolenie na emitowanie pol elektromagnetycznych

Art. 234. Pozwolenie na emitowanie pol elektromagnetycznych jest wymagane dla:

1) linii i stacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 110 kV lub wyzszym,

2) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, ktorych rownowazna moc promieniowana izotropowo jest rowna 15 W lub wyzsza, emitujacych pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 0,03 MHz do 300.000 MHz.

Art. 235. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na emitowanie pol elektromagnetycznych do srodowiska, oprocz informacji, o ktorych mowa w art. 184 ust. 2-4, powinien zawierac propozycje zabezpieczenia przed dostepem ludnosci oraz oznaczenia obszarow wystepowania pol elektromagnetycznych o wartosciach wiekszych niz dopuszczalne.

2. Informacje, o ktorych mowa:

1) w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierac okreslenia zakresow czestotliwosci pol elektromagnetycznych i rownowaznej mocy promieniowanej izotropowo emitowanych przez instalacje oraz napiecia znamionowe w odniesieniu do linii i stacji elektroenergetycznych,

2) w art. 184 ust. 2 pkt 12, powinny wskazywac, w formie opisowej i graficznej, miejsca wystepowania w otoczeniu instalacji pol elektromagnetycznych o wartosciach granicznych dla terenow pod zabudowe mieszkaniowa oraz dla miejsc dostepnych dla ludnosci.

Art. 236. 1. Pozwolenie na emitowanie pol elektromagnetycznych, oprocz ustalen, o ktorych mowa w art. 188, powinno zawierac okreslenie granic obszarow w otoczeniu instalacji niedostepnych dla ludnosci, w ktorych beda wystepowaly pola elektromagnetyczne o wartosciach wiekszych niz dopuszczalne, oraz sposobu ich zabezpieczenia przed dostepem ludnosci, a takze ich oznaczenia.

2. Okreslajac w pozwoleniu warunki, o ktorych mowa w art. 188 ust. 2 pkt 2, ustala sie:

1) napiecia znamionowe linii i stacji elektroenergetycznych,

2) maksymalna rownowazna moc promieniowana izotropowo dla instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujacych pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 0,03 MHz do 300.000 MHz.

DZIAL V

PRZEGLADY EKOLOGICZNE

Art. 237. W razie stwierdzenia okolicznosci wskazujacych na mozliwosc negatywnego oddzialywania instalacji na srodowisko, organ ochrony srodowiska moze, w drodze decyzji, zobowiazac prowadzacy instalacje podmiot korzystajacy ze srodowiska do sporzadzenia i przedlozenia przegladu ekologicznego.

Art. 238. Przeglad ekologiczny instalacji, ktora jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktorym mowa w art. 51 ust. 1, powinien zawierac:

1) opis obejmujacy:

a) rodzaj, wielkosc i usytuowanie instalacji wraz z informacja o jej stanie technicznym,

b) powierzchnie zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,

c) rodzaj technologii,

d) istniejace w sasiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddzialywania instalacji obiekty mieszkalne i uzytecznosci publicznej,

e) istniejace w sasiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddzialywania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

f) istniejace w sasiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddzialywania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisow ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,

2) okreslenie oddzialywania na srodowisko instalacji, w tym rowniez w przypadku wystapienia powaznej awarii przemyslowej,

3) opis dzialan majacych na celu zapobieganie i ograniczanie oddzialywania na srodowisko,

4) porownanie wykorzystywanej technologii z technologia spelniajaca wymagania, o ktorych mowa w art. 143,

5) wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania, okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobow korzystania z nich,

6) zwiezle streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w przegladzie,

7) nazwisko osoby lub osob sporzadzajacych przeglad.

Art. 239. W decyzji, o ktorej mowa w art. 237, organ wlasciwy do jej wydania moze:

1) ograniczyc zakres przedmiotowy przegladu ekologicznego,

2) wskazac metody badan i studiow.

Art. 240. Jezeli mozliwosc negatywnego oddzialywania na srodowisko wynika z funkcjonowania instalacji, ktora nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktorym mowa w art. 51 ust. 1, organ wlasciwy do nalozenia obowiazku sporzadzenia przegladu okresla, ktore z wymagan wymienionych w art. 238 nalezy spelnic, sporzadzajac przeglad ekologiczny.

Art. 241. 1. Jezeli mozliwosc negatywnego oddzialywania na srodowisko wynika z dzialalnosci podmiotu korzystajacego ze srodowiska innej niz eksploatacja instalacji, art. 237, 239 pkt 2 i art. 240 stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli przeglad ekologiczny dotyczy drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, obowiazek sporzadzenia przegladu spoczywa na zarzadzajacych tymi obiektami.

Art. 242. 1. Minister wlasciwy do spraw srodowiska moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, dodatkowe wymagania, jakie powinien spelniac przeglad ekologiczny dla poszczegolnych rodzajow instalacji.

2. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 1, moga zostac ustalone szczegolowe wymagania odnosnie do:

1) formy sporzadzania przegladu,

2) zakresu zagadnien, ktore powinny zostac okreslone i ocenione w przegladzie,

3) rodzaju dokumentow, z ktorych informacje powinny zostac uwzglednione w przegladzie.

TYTUL IV
POWAZNE AWARIE

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.