Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska1)

DZIAL V

UDZIAL SPOLECZENSTWA W POSTEPOWANIU W SPRAWIE OCHRONY SRODOWISKA

Art. 31. Kazdy ma prawo skladania uwag i wnioskow w postepowaniu prowadzonym z udzialem spoleczenstwa.

Art. 32. 1. Przed wydaniem decyzji wymagajacych udzialu spoleczenstwa organ administracji wlasciwy do ich wydania:

1) podaje do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o mozliwosci skladania uwag i wnioskow, wskazujac jednoczesnie miejsce i 21-dniowy termin ich skladania, a w przypadku, o ktorym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, takze informacje o prowadzonym postepowaniu dotyczacym transgranicznego oddzialywania na srodowisko,

2) moze przeprowadzic rozprawe administracyjna, otwarta dla spoleczenstwa; przepis art. 91 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio,

3) rozpatruje zgloszone uwagi i wnioski.

2. Organ administracji wlasciwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o decyzjach wymagajacych udzialu spoleczenstwa, w trybie okreslonym w niniejszym dziale.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, podanie do publicznej wiadomosci powinno nastapic takze poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu wlasciwego do wydania decyzji, jesli organ ten prowadzi taka strone.

Art. 33. 1. Organizacje ekologiczne, ktore, uzasadniajac to miejscem swojego dzialania, zglosza chec uczestniczenia w okreslonym postepowaniu administracyjnym wymagajacym udzialu spoleczenstwa i zlozyly uwagi lub wnioski w ramach tego postepowania, uczestnicza w tym postepowaniu na prawach strony; przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego nie stosuje sie.

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udzialu w postepowaniu organizacji ekologicznej sluzy zazalenie.

Art. 34. 1. Organ wlasciwy do opracowania projektu polityki ekologicznej panstwa oraz organ administracji wlasciwy do opracowania dokumentow, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 1 i 2, art. 119 ust. 1 i art. 265 ust. 1, zapewniaja mozliwosc udzialu spoleczenstwa poprzedzajacego ich przyjecie; przepisy art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 stosuje sie odpowiednio, z tym ze termin zglaszania uwag i wnioskow wynosi co najmniej 21 dni.

2. Do dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, zalacza sie informacje o zgloszonych uwagach, wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania.

Art. 35. Do prowadzenia postepowan wymagajacych udzialu spoleczenstwa przepisy art. 20 stosuje sie odpowiednio.

Art. 36. Do uwag i wnioskow zglaszanych w postepowaniu wymagajacym udzialu spoleczenstwa przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego dotyczacych skarg i wnioskow nie stosuje sie.

Art. 37. Do przedsiewziecia realizowanego na terenach zamknietych nie stosuje sie przepisow art. 31-36; nie dotyczy to usytuowanych na terenach zamknietych linii kolejowych, jezeli informacjom o nich nie przyznano klauzuli tajnosci.

Art. 38. 1. Organizacje ekologiczne, jednostki pomocnicze samorzadu gminnego, samorzad pracowniczy, jednostki ochotniczych strazy pozarnych oraz zwiazki zawodowe moga wspoldzialac w dziedzinie ochrony srodowiska z organami administracji.

2. Zwiazki zawodowe i samorzady pracownicze moga powolywac zakladowe komisje ochrony srodowiska oraz spolecznych inspektorow ochrony srodowiska w celu organizowania i przeprowadzania spolecznej kontroli ochrony srodowiska na terenie zakladu pracy.

3. Organy administracji moga udzielac pomocy organizacjom ekologicznym w ich dzialalnosci w dziedzinie ochrony srodowiska.

Art. 39. Organizacje spoleczne moga wystepowac do wlasciwych organow administracji o zastosowanie srodkow zmierzajacych do zaprzestania reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub uslugi, jesli reklama ta lub inny rodzaj promocji sprzeczne sa z art. 80.

DZIAL VI

POSTEPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Rozdzial 1

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko skutkow realizacji planow i programow

Art. 40. 1. Przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, zgodnie z przepisami niniejszego rozdzialu, z zastrzezeniem ust. 3, wymagaja:

1) projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planow zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego,

2) projekty polityk, strategii, planow lub programow w dziedzinie przemyslu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lesnictwa, rolnictwa, rybolowstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane przez organy administracji, ustalajace ramy dla pozniejszej realizacji przedsiewziec, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,

3) projekty polityk, strategii, planow lub programow innych niz wymienione w pkt 2, ktore nie sa bezposrednio zwiazane z ochrona obszaru Natura 2000 lub nie wynikaja z tej ochrony, jezeli realizacja postanowien tych polityk, strategii, planow lub programow moze znaczaco oddzialywac na ten obszar.

2. Przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, zgodnie z przepisami niniejszego rozdzialu, z zastrzezeniem ust. 3, wymagane jest tez w przypadku wprowadzania zmian do przyjetych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Organ administracji opracowujacy projekty polityk, strategii, planow lub programow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, lub wprowadzajacy do nich zmiany moze, w porozumieniu z organem ochrony srodowiska oraz organem, o ktorym mowa w art. 45, odstapic od przeprowadzenia okreslonego w niniejszym rozdziale postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, jezeli uzna, ze realizacja postanowien tych dokumentow nie spowoduje znaczacego oddzialywania na srodowisko, uwzgledniajac:

1) charakter dzialan przewidzianych w tych dokumentach, w szczegolnosci:

a) powiazania z dzialaniami przewidzianymi w innych dokumentach,

b) powiazania z problemami dotyczacymi ochrony srodowiska,

2) rodzaj i skale oddzialywania na srodowisko, w szczegolnosci:

a) prawdopodobienstwo wystapienia, czas trwania, czestotliwosc i odwracal-nosc oddzialywan,

b) prawdopodobienstwo wystapienia oddzialywan skumulowanych lub trans-granicznych,

3) cechy obszaru objetego oddzialywaniem na srodowisko, w szczegolnosci:

a) obszary o szczegolnych wlasciwosciach naturalnych lub posiadajace znaczenie dla dziedzictwa kulturowego wrazliwe na oddzialywania, istniejace przekroczenia standardow jakosci srodowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,

b) formy ochrony przyrody oraz obszary podlegajace ochronie zgodnie z prawem miedzynarodowym.

4. Odstapienie od przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, o ktorym mowa w ust. 3, moze dotyczyc wylacznie projektow polityk, strategii, planow lub programow stanowiacych niewielkie modyfikacje w ustaleniach wczesniej przyjetych dokumentow albo dotyczacych obszarow w granicach jednego powiatu.

Art. 41. 1. Organ administracji opracowujacy projekt dokumentu lub wprowadzajacy zmiany do przyjetego juz dokumentu, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1, sporzadza prognoze oddzialywania na srodowisko.

2. Prognoza oddzialywania na srodowisko, o ktorej mowa w ust. 1, powinna:

1) zawierac informacje o zawartosci, glownych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiazaniach z innymi dokumentami,

2) okreslac, analizowac i oceniac istniejacy stan srodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

3) okreslac, analizowac i oceniac stan srodowiska na obszarach objetych przewidywanym znaczacym oddzialywaniem,

4) okreslac, analizowac i oceniac istniejace problemy ochrony srodowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczegolnosci dotyczace obszarow chronionych,

5) okreslac, analizowac i oceniac cele ochrony srodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy srodowiska zostaly uwzglednione podczas opracowywania dokumentu,

6) okreslac, analizowac i oceniac przewidywane znaczace oddzialywania na srodowisko oraz zabytki, w tym oddzialywania bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krotkoterminowe, srednioterminowe i dlugoterminowe, stale i chwilowe,

7) przedstawiac rozwiazania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddzialywan na srodowisko, mogacych byc rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,

8) przedstawiac rozwiazania alternatywne do rozwiazan zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzacej do tego wyboru, w tym takze wskazania napotkanych trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspolczesnej wiedzy,

9) zawierac informacje o metodach zastosowanych przy sporzadzaniu prognozy,

10) zawierac informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowien projektowanego dokumentu oraz czestotliwosci jej przeprowadzania,

11) zawierac informacje o mozliwym transgranicznym oddzialywaniu na srodowisko,

12) zawierac streszczenie sporzadzone w jezyku niespecjalistycznym.

2a. W prognozie oddzialywania na srodowisko, o ktorej mowa w ust. 1, uwzglednia sie informacje zawarte w prognozach oddzialywania na srodowisko sporzadzonych dla przyjetych dokumentow powiazanych z projektem dokumentu, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1.

3. Minister wlasciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia oraz ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, kierujac sie wymaganiami, o ktorych mowa w ust. 2, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki, jakim powinna odpowiadac prognoza oddzialywania na srodowisko dotyczaca projektow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.

4. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy uwzglednic:

1) forme sporzadzenia prognozy,

2) zakres zagadnien, ktore powinny zostac okreslone i ocenione w prognozie,

3) zakres terytorialny prognozy,

4) rodzaje dokumentow, z ktorych informacje powinny byc uwzglednione w prognozie.

Art. 42. 1. Organ administracji opracowujacy projekt dokumentu lub wprowadzajacy zmiany do przyjetego juz dokumentu, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1, uzgadnia z organem ochrony srodowiska oraz organem, o ktorym mowa w art. 45, zakres i stopien szczegolowosci informacji wymaganych w prognozie oddzialywania na srodowisko.

2. Obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do sporzadzania prognoz oddzialywania na srodowisko projektow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.

Art. 43. 1. Organ administracji opracowujacy projekt dokumentu lub wprowadzajacy zmiany do przyjetego juz dokumentu, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1, poddaje go, wraz z prognoza oddzialywania na srodowisko, opiniowaniu przez organ ochrony srodowiska oraz organ, o ktorym mowa w art. 45.

2. Organ administracji, o ktorym mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3, zapewnia mozliwosc udzialu spoleczenstwa w postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko projektow, o ktorych mowa w art. 40 ust. 1.

3. Zasady wnoszenia uwag i wnioskow oraz opiniowania projektow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego okreslaja przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

Art. 44. 1. Organ administracji opracowujacy projekt dokumentu lub wprowadzajacy zmiany do przyjetego juz dokumentu, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1, bierze pod uwage ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko, opinie organu ochrony srodowiska oraz organu, o ktorym mowa w art. 45, a takze rozpatruje uwagi i wnioski zgloszone w zwiazku z udzialem spoleczenstwa.

2. Do przyjetego dokumentu, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1, zalacza sie pisemne informacje o sposobie wykorzystania:

1) ustalen zawartych w prognozie oddzialywania na srodowisko,

2) opinii i uzgodnien organu ochrony srodowiska oraz organu, o ktorym mowa w art. 45,

3) wynikow udzialu spoleczenstwa, o ktorym mowa w art. 43 ust. 2, a w przypadku przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko - rowniez wynikow konsultacji, o ktorych mowa w art. 63 ust. 2,

4) informacji o metodach i czestotliwosci przeprowadzania analizy realizacji postanowien dokumentu.

3. Organ administracji, o ktorym mowa w ust. 1, jest obowiazany przeprowadzic dla przyjetego dokumentu, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1, analize skutkow realizacji jego ustalen w zakresie oddzialywania na srodowisko, zgodnie z czestotliwoscia i metodami wskazanymi w informacji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4.

Art. 45. Organem wlasciwym do uzgadniania zakresu i stopnia szczegolowosci informacji wymaganych w prognozie oddzialywania na srodowisko oraz opiniowania projektow, o ktorych mowa w art. 40, jest:

1) Glowny Inspektor Sanitarny - w odniesieniu do postepowan przeprowadzanych przez centralne organy administracji rzadowej,

2) panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny - w odniesieniu do pozostalych postepowan.

Rozdzial 2

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko planowanych przedsiewziec

Art. 46. 1. Realizacja:

1) planowanego przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywac na srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) planowanego przedsiewziecia innego niz okreslone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, ktore nie jest bezposrednio zwiazane z ochrona obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddzialywac na ten obszar

- jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, zwanej dalej "decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach".

1a. W przypadku:

1) drog,

2) linii kolejowych,

3) napowietrznych linii elektroenergetycznych,

4) instalacji do przesylu ropy naftowej, produktow naftowych, substancji chemicznych lub gazu

- bedacych przedsiewzieciami mogacymi znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje sie dla calego przedsiewziecia realizowanego w granicach wojewodztwa.

2. Ilekroc w przepisach niniejszego dzialu jest mowa o przedsiewzieciu, rozumie sie przez to zamierzenie budowlane lub inna ingerencje w srodowisko polegajaca na przeksztalceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym rowniez na wydobywaniu kopalin, wymagajaca decyzji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2-9, lub zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4a.

2a. Przedsiewziecia powiazane technologicznie kwalifikuje sie jako jedno przedsiewziecie, takze jezeli sa one realizowane przez rozne podmioty.

3. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, ktore dla tego samego przedsiewziecia przeprowadza sie jednokrotnie.

4. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem:

1) (uchylony)

2) decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959),

2a) decyzji o pozwoleniu na rozbiorke obiektow jadrowych - na podstawie ustawy, o ktorej mowa w pkt 2,

3) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie zloz kopalin, na wydobywanie kopalin ze zloz, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz skladowanie odpadow w gorotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gorniczych - na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758),

4) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych - na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,

5) decyzji ustalajacej warunki prowadzenia robot polegajacych na regulacji wod oraz budowie walow przeciwpowodziowych, a takze robot melioracyjnych, odwodnien budowlanych oraz innych robot ziemnych zmieniajacych stosunki wodne na terenach o szczegolnych wartosciach przyrodniczych, zwlaszcza na terenach, na ktorych znajduja sie skupienia roslinnosci o szczegolnej wartosci z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych legow ptactwa, wystepowania skupien gatunkow chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przeplawek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmow wodnych - na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

6) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntow - na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntow (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1206),

7) decyzji o zmianie lasu na uzytek rolny - na podstawie ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435),

8) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - na podstawie ustawy z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach platnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703),

9) decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej - na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 i Nr 217, poz. 2124).

4a. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje takze przed dokonaniem zgloszenia budowy lub wykonywania robot budowlanych oraz zgloszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

4b. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w ust. 4; wniosek ten powinien byc zlozony nie pozniej niz przed uplywem dwoch lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

4c. Termin, o ktorym mowa w ust. 4b, moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywac na srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

Art. 46a. 1. Postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sie na wniosek podmiotu podejmujacego realizacje przedsiewziecia.

2. Dla przedsiewziecia, dla ktorego zgodnie z przepisami odrebnymi jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntow, postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sie z urzedu; informacje zawierajace dane okreslone w art. 49 ust. 3 sporzadza organ wlasciwy do wydania tej decyzji.

3. Jezeli zostal zlozony wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntow, postepowanie w sprawie wydania tej decyzji zawiesza sie do czasu wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

4. Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy dolaczyc:

1) poswiadczona przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosek, oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie,

2) dla przedsiewziec, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1 - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony.

5. Jezeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje sie przepis art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

6. W postepowaniu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje sie art. 31 Kodeksu postepowania administracyjnego.

7. Organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest:

1) wojewoda - w przypadku:

a) bedacych przedsiewzieciami mogacymi znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1:

- drog,

- linii kolejowych,

- napowietrznych linii elektroenergetycznych,

- instalacji do przesylu ropy naftowej, produktow naftowych, substancji chemicznych lub gazu,

- sztucznych zbiornikow wodnych,

b) przedsiewziec na terenach zamknietych,

c) przedsiewziec realizowanych na obszarach morskich,

d) zmiany lasu, niestanowiacego wlasnosci Skarbu Panstwa, na uzytek rolny,

2) starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podzialu gruntow,

3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych - w przypadku zmiany lasu, stanowiacego wlasnosc Skarbu Panstwa, na uzytek rolny,

4) wojt, burmistrz lub prezydent miasta - w przypadku pozostalych przedsiewziec.

8. W przypadku przedsiewziecia, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 4, wykraczajacego poza obszar jednej gminy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz lub prezydent miasta, na ktorego obszarze wlasciwosci znajduje sie najwieksza czesc terenu, na ktorym ma byc realizowane to przedsiewziecie, w porozumieniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

Art. 46b. 1. Jezeli organ wlasciwy do wydania decyzji, o ktorej mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9, stwierdzi, iz planowane przedsiewziecie, inne niz okreslone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, moze znaczaco oddzialywac na obszar Natura 2000 i nie jest ono bezposrednio zwiazane z ochrona tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wydaje postanowienie o zawieszeniu postepowania do czasu uzyskania przez wnioskodawce decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Postanowienie, o ktorym mowa w ust. 1, wydaje sie po zasiegnieciu opinii wojewody.

Art. 47. W postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko okresla sie, analizuje oraz ocenia:

1) bezposredni i posredni wplyw danego przedsiewziecia na:

a) srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi,

b) dobra materialne,

c) zabytki,

d) wzajemne oddzialywanie miedzy czynnikami, o ktorych mowa w lit. a)-c),

e) dostepnosc do zloz kopalin,

2) mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddzialywania na srodowisko,

3) wymagany zakres monitoringu.

Art. 48. 1. Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko przeprowadza organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje sie po uzgodnieniu:

1) z organem ochrony srodowiska oraz z organem, o ktorym mowa w art. 57,

2) w przypadku drog oraz linii kolejowych bedacych przedsiewzieciami mogacymi znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 - z ministrem wlasciwym do spraw srodowiska oraz panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym,

3) w przypadku przedsiewziec, ktore moga znaczaco oddzialywac na obszar Natura 2000 i nie sa bezposrednio zwiazane z ochrona tego obszaru lub nie wynikaja z tej ochrony:

a) bedacych przedsiewzieciami, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-2 - z wojewoda, a na obszarach morskich z dyrektorem urzedu morskiego, oraz z organem, o ktorym mowa w art. 57,

b) bedacych przedsiewzieciami, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 - z wojewoda, a na obszarach morskich z dyrektorem urzedu morskiego,

4) w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania zloz kopalin, wydobywania kopalin ze zloz, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz skladowania odpadow w gorotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gorniczych, bedacego przedsiewzieciem, o ktorym mowa w art. 51 ust. 1 i 2 - z wlasciwym organem koncesyjnym, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1-2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze,

5) w przypadku przedsiewziec realizowanych na obszarach morskich - z dyrektorem urzedu morskiego.

3. Organ wystepujacy o uzgodnienie przedklada:

1) wniosek o wydanie decyzji,

2) raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko albo informacje zawierajace dane okreslone w art. 49 ust. 3, jezeli sporzadzenie raportu nie jest wymagane,

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony.

Art. 49. 1. Wnioskodawca przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach moze zwrocic sie z zapytaniem do organu wlasciwego do wydania tej decyzji o okreslenie zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla przedsiewziec, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1.

1a. Jezeli przedsiewziecie, o ktorym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, moze transgranicznie oddzialywac na srodowisko, wnioskodawca przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest obowiazany zwrocic sie z zapytaniem do organu wlasciwego do wydania tej decyzji o okreslenie zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

2. (uchylony)

3. Do zapytania, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy dolaczyc informacje o planowanym przedsiewzieciu, zawierajace w szczegolnosci dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szata roslinna,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsiewziecia,

5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow, materialow, paliw oraz energii,

6) rozwiazaniach chroniacych srodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddzialywaniu na srodowisko,

9) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

4. Organ, okreslajac zakres raportu, uwzglednia wymagania, o ktorych mowa w art. 52 ust. 1 i 2, w stopniu uzasadnionym rodzajem i usytuowaniem przedsiewziecia oraz skala jego oddzialywania na srodowisko.

5. Postanowienie ustalajace zakres raportu wydaje sie po zasiegnieciu opinii:

1) wojewody oraz organu, o ktorym mowa w art. 57,

2) ministra wlasciwego do spraw srodowiska oraz panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego w przypadku drog oraz linii kolejowych,

3) wlasciwego organu koncesyjnego, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1-2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze, w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania zloz kopalin, wydobywania kopalin ze zloz, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz skladowania odpadow w gorotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gorniczych,

4) dyrektora urzedu morskiego w przypadku przedsiewziec realizowanych na obszarach morskich.

6. Na postanowienie, o ktorym mowa w ust. 5, przysluguje zazalenie.

Art. 50. 1. Jezeli wymagane jest sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, wnioskodawca dolacza go do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. W postepowaniu dotyczacym przedsiewziec okreslonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zalacza sie informacje zawierajace dane okreslone w art. 49 ust. 3.

3. (uchylony)

Art. 51. 1. Sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko wymagaja:

1) planowane przedsiewziecia mogace znaczaco oddzialywac na srodowisko,

2) planowane przedsiewziecia mogace znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla ktorych obowiazek jest ustalony na podstawie ust. 2,

3) planowane przedsiewziecia mogace znaczaco oddzialywac na obszar Natura 2000, dla ktorych obowiazek jest ustalony na podstawie ust. 2.

2. Obowiazek sporzadzenia raportu dla planowanego przedsiewziecia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, stwierdza, w drodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, okreslajac jednoczesnie zakres raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko; wlasciwy organ uwzglednia lacznie szczegolowe uwarunkowania, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 2; postanowienie wydaje sie rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby sporzadzenia raportu.

2a. W przypadku przedsiewziec, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, zakres raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien byc ograniczony do okreslenia oddzialywania przedsiewziecia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000.

3. Organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdza obowiazek sporzadzenia raportu i okresla jego zakres po zasiegnieciu opinii:

1) organu ochrony srodowiska oraz organu, o ktorym mowa w art. 57,

2) wojewody, a na obszarach morskich dyrektora urzedu morskiego, w przypadku przedsiewziec, ktore moga znaczaco oddzialywac na obszar Natura 2000 i nie sa bezposrednio zwiazane z ochrona tego obszaru lub nie wynikaja z tej ochrony,

3) wlasciwego organu koncesyjnego, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1-2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze, w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania zloz kopalin, wydobywania kopalin ze zloz, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz skladowania odpadow w gorotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gorniczych, bedacego przedsiewzieciem, o ktorym mowa w ust. 2,

4) dyrektora urzedu morskiego w przypadku przedsiewziec realizowanych na obszarach morskich.

4. Organ zasiegajacy opinii przedklada wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz informacje zawierajace dane okreslone w art. 49 ust. 3.

5. Na postanowienia, o ktorych mowa w ust. 2, przysluguje zazalenie.

6. (uchylony)

7. Obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko stwierdza sie obligatoryjnie dla przedsiewziec, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, jezeli mozliwosc realizacji przedsiewziecia uzalezniona jest od ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

8. Rada Ministrow, uwzgledniajac mozliwe oddzialywanie na srodowisko przedsiewziec, o ktorych mowa w ust. 1, okresli w drodze rozporzadzenia:

1) rodzaje przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko, oraz rodzaje przedsiewziec, dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu moze byc wymagany, w tym przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach sa kwalifikowane jako takie przedsiewziecia, biorac pod uwage: rodzaj dzialalnosci, wielkosc produkcji i inne parametry techniczne,

2) szczegolowe uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu, biorac pod uwage charakterystyke przedsiewziecia, wielkosc emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skale jego oddzialywania na srodowisko.

Art. 52. 1. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien zawierac, z zastrzezeniem ust. 1a:

1) opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegolnosci:

a) charakterystyke calego przedsiewziecia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,

b) glowne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych,

c) przewidywane wielkosci emisji, wynikajace z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia,

2) opis elementow przyrodniczych srodowiska, objetych zakresem przewidywanego oddzialywania planowanego przedsiewziecia,

2a) opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewziecia zabytkow chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

3) opis analizowanych wariantow, w tym wariantu:

a) polegajacego na niepodejmowaniu przedsiewziecia,

b) najkorzystniejszego dla srodowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

4) okreslenie przewidywanego oddzialywania na srodowisko analizowanych wariantow, w tym rowniez w wypadku wystapienia powaznej awarii przemyslowej, a takze mozliwego transgranicznego oddzialywania na srodowisko,

4a) analize i ocene mozliwych zagrozen i szkod dla zabytkow chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w szczegolnosci zabytkow archeologicznych, w obrebie terenu, na ktorym ma byc realizowane przedsiewziecie,

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddzialywania na srodowisko, w szczegolnosci na:

a) ludzi, zwierzeta, rosliny, wode i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow,

e) wzajemne oddzialywanie miedzy elementami, o ktorych mowa w lit. a)-d),

6) opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-, srednio- i dlugoterminowe, stale i chwilowe oddzialywania na srodowisko, wynikajace z:

a) istnienia przedsiewziecia,

b) wykorzystywania zasobow srodowiska,

c) emisji,

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawce,

7) opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddzialywan na srodowisko,

7a) dla drog bedacych przedsiewzieciami mogacymi znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 - okreslenie zalozen do:

a) ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkow znajdujacych sie na obszarze planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie prac budowlanych,

b) programu zabezpieczenia istniejacych zabytkow przed negatywnym oddzialywaniem planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

8) jezeli planowane przedsiewziecie jest zwiazane z uzyciem instalacji, porownanie, z zastrzezeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologia spelniajaca wymagania, o ktorych mowa w art. 143,

9) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobow korzystania z nich,

10) przedstawienie zagadnien w formie graficznej,

10a) mapy dla bedacych przedsiewzieciami mogacymi znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1:

a) drog oraz linii kolejowych:

- w skali 1:10000 lub wiekszej - dla przedsiewziec lokalizowanych na obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz na terenie ich otulin,

- w skali 1:25000 lub wiekszej - dla przedsiewziec na pozostalych obszarach,

b) napowietrznych linii elektroenergetycznych,

c) instalacji do przesylu ropy naftowej, produktow naftowych, substancji chemicznych lub gazu,

11) analize mozliwych konfliktow spolecznych zwiazanych z planowanym przedsiewzieciem,

12) przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywania planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji,

13) wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspolczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport,

14) streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

15) nazwisko osoby lub osob sporzadzajacych raport,

16) zrodla informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu.

1a. Organ, okreslajac zakres raportu, moze - kierujac sie usytuowaniem, charakterem i skala oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko - odstapic od wymagan co do zawartosci raportu, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 10, 11 i 12, oraz od wymagania opisu wariantu polegajacego na niepodejmowaniu przedsiewziecia; nie dotyczy to drog oraz linii kolejowych - bedacych przedsiewzieciami mogacymi znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1.

1b. Informacje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4-7, powinny uwzgledniac przewidywane oddzialywanie analizowanych wariantow w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000.

1c. Jezeli dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania, do raportu powinna byc zalaczona poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na ktorym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania; nie dotyczy to przedsiewziec polegajacych na budowie drogi krajowej.

2. Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwiazane z uzyciem instalacji objetej obowiazkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien zawierac porownanie proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi technikami.

3. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien uwzgledniac oddzialywanie przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

4. (uchylony)

4a. W razie stwierdzenia mozliwosci transgranicznego oddzialywania na srodowisko, informacje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-13, powinny uwzgledniac okreslenie oddzialywania planowanego przedsiewziecia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

Art. 53. Organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zapewnia mozliwosc udzialu spoleczenstwa w postepowaniu, w ramach ktorego sporzadzany jest raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Art. 54. (uchylony)

Art. 55. Jezeli z postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko wynika zasadnosc realizacji przedsiewziecia w wariancie innym niz proponowany, organ administracji, za zgoda wnioskodawcy, wskazuje w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmowi, w drodze decyzji, okreslenia srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje przedsiewziecia.

Art. 56. 1. Wlasciwy organ wydaje decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony.

2. W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ okresla:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia,

2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich,

3) wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym,

4) wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do przedsiewziec zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii,

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko w odniesieniu do przedsiewziec, dla ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na srodowisko,

6) w przypadku, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 - stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

3. Charakterystyka calego przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach mozna na wnioskodawce nalozyc obowiazki:

1) dotyczace zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, a takze wykonania kompensacji przyrodniczej,

2) przedstawienia analizy porealizacyjnej, okreslajac zakres oraz termin jej przedstawienia, w przypadku przedsiewziec, dla ktorych sporzadza sie raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

5. W analizie porealizacyjnej, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, dokonuje sie porownania ustalen zawartych w raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko i w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddzialywaniem przedsiewziecia na srodowisko i dzialaniami podjetymi w celu jego ograniczenia.

6. Jezeli z analizy porealizacyjnej, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, wynika, iz dla przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania, do analizy powinna byc zalaczona poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na ktorym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

7. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

8. Uzasadnienie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan wynikajacych z przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego, powinno zawierac informacje o sposobie wykorzystania uwag i wnioskow zgloszonych w zwiazku z udzialem spoleczenstwa oraz informacje dotyczace koniecznosci wykonania analizy porealizacyjnej, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2.

9. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktorej mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9.

Art. 56a. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Art. 57. 1. Organem wlasciwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wydawania opinii w sprawie zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko w odniesieniu do przedsiewziec, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, jest panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny, a organem wlasciwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wydawania opinii w sprawie obowiazku sporzadzenia raportu i jego zakresu w odniesieniu do przedsiewziec, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, jest panstwowy powiatowy inspektor sanitarny.

1a. Organem wlasciwym w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, w odniesieniu do przedsiewziec, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, jest panstwowy wojewodzki lub graniczny inspektor sanitarny w zakresie zadan okreslonych dla tych organow w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

2. (uchylony)

Rozdzial 3

Postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na srodowisko

Art. 58. W razie stwierdzenia mozliwosci znaczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, pochodzacego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:

1) realizacji planowanych przedsiewziec objetych decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

2) realizacji projektow polityk, strategii, planow lub programow, o ktorych mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2,

przeprowadza sie postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Art. 59. Postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na srodowisko przeprowadza sie takze w przypadku, gdy mozliwe oddzialywanie pochodzace spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogloby ujawnic sie na jej terytorium.

Art. 60. 1. Organ administracji przeprowadzajacy postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko w przypadku stwierdzenia mozliwosci znaczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji planowanego przedsiewziecia:

1) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, w ktorym ustala zakres dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia tego postepowania oraz obowiazek sporzadzenia tej dokumentacji, przez wnioskodawce, w jezyku panstwa, na ktorego terytorium moze oddzialywac przedsiewziecie,

2) niezwlocznie informuje ministra wlasciwego do spraw srodowiska o mozliwosci transgranicznego oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia i przekazuje informacje zawierajace dane, o ktorych mowa w art. 49 ust. 3,

3) po otrzymaniu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko przekazuje go ministrowi wlasciwemu do spraw srodowiska.

2. Na postanowienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, przysluguje zazalenie.

3. Przez dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie sie informacje zawierajace dane, o ktorych mowa w art. 49 ust. 3, oraz te czesc raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, ktora umozliwi panstwu, na ktorego terytorium planowane przedsiewziecie moze oddzialywac, ocene mozliwego znaczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

4. W przypadku postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko prowadzonego przed wydaniem pozwolenia zintegrowanego, przez dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie sie te czesc wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, ktora umozliwi panstwu, na ktorego terytorium moze oddzialywac instalacja wymagajaca uzyskania takiego pozwolenia, ocene mozliwego znaczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Art. 61. 1. Minister wlasciwy do spraw srodowiska po uzyskaniu informacji o mozliwym transgranicznym oddzialywaniu na srodowisko planowanego przedsiewziecia niezwlocznie powiadamia o tym panstwo, na ktorego terytorium przedsiewziecie to moze oddzialywac, oraz proponuje termin na odpowiedz, czy panstwo to jest zainteresowane uczestnictwem w postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko.

2. Minister wlasciwy do spraw srodowiska zalacza do powiadomienia dane, o ktorych mowa w art. 49 ust. 3.

Art. 62. Jezeli panstwo, o ktorym mowa w art. 61 ust. 1, powiadomi, iz jest zainteresowane uczestnictwem w postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, minister wlasciwy do spraw srodowiska:

1) w porozumieniu z organem administracji przeprowadzajacym postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, uzgadnia z tym panstwem terminy etapow postepowania,

2) po otrzymaniu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko niezwlocznie przekazuje temu panstwu czesc raportu, o ktorej mowa w art. 60 ust. 3.

Art. 63. 1. (uchylony)

2. Organ administracji przeprowadzajacy postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko prowadzi, za posrednictwem ministra wlasciwego do spraw srodowiska, konsultacje z panstwem, na ktorego terytorium moze oddzialywac przedsiewziecie, w sprawie srodkow eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

3. Minister wlasciwy do spraw srodowiska moze przejac prowadzenie konsultacji, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli uzna to za celowe ze wzgledu na wage lub zawilosc sprawy.

4. W konsultacjach, o ktorych mowa w ust. 2, uczestniczy minister wlasciwy do spraw srodowiska, a w konsultacjach, o ktorych mowa w ust. 3, organ administracji przeprowadzajacy postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko.

Art. 64. 1. Uwagi i wnioski dotyczace informacji zawierajacych dane, o ktorych mowa w art. 49 ust. 3, zlozone przez panstwo uczestniczace w postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, rozpatruje sie przy wydawaniu postanowienia w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

1a. Uwagi i wnioski dotyczace raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, zlozone przez panstwo uczestniczace w postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, oraz wyniki konsultacji, o ktorych mowa w art. 63, rozpatruje sie przy wydawaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 46 ust. 4, nie powinno nastapic przed zakonczeniem postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Art. 65. Minister wlasciwy do spraw srodowiska przekazuje panstwu uczestniczacemu w postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko decyzje, o ktorych mowa w art. 46 ust. 4.

Art. 66. 1. Minister wlasciwy do spraw srodowiska po otrzymaniu dokumentow zawierajacych informacje o przedsiewzieciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ktore moze oddzialywac na srodowisko na jej terytorium, niezwlocznie przekazuje je wojewodzie wlasciwemu ze wzgledu na obszar mozliwego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

2. Wojewoda w zakresie, w jakim jest to niezbedne do analizy oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, wyklada do wgladu w jezyku polskim dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1; przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 stosuje sie odpowiednio.

3. Wojewoda przedklada ministrowi wlasciwemu do spraw srodowiska projekt stanowiska dotyczacego przedsiewziecia mogacego oddzialywac na srodowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Minister wlasciwy do spraw srodowiska powiadamia panstwo podejmujace przedsiewziecie, ktore moze oddzialywac na srodowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o stanowisku dotyczacym tego przedsiewziecia.

Art. 67. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie odpowiednio w przypadku uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia niewaznosci decyzji, o ktorych mowa w art. 46 ust. 4.

Art. 68. Do postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko projektow polityk, strategii, planow lub programow, o ktorych mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, ktorych realizacja moze spowodowac transgraniczne oddzialywanie na srodowisko, przepisy art. 61-66 stosuje sie odpowiednio.

Art. 69. Do postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko przepisy art. 20 i 21 stosuje sie odpowiednio.

Art. 70. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie, o ile umowy miedzynarodowe nie przewiduja innego trybu postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

DZIAL VII

OCHRONA SRODOWISKA W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Art. 71. 1. Zasady zrownowazonego rozwoju i ochrony srodowiska stanowia podstawe do sporzadzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju wojewodztw, planow zagospodarowania przestrzennego wojewodztw, studiow uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.

2. W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegolnosci:

1) okresla sie rozwiazania niezbedne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczen, zapewnienia ochrony przed powstajacymi zanieczyszczeniami oraz przywracania srodowiska do wlasciwego stanu,

2) ustala sie warunki realizacji przedsiewziec, umozliwiajace uzyskanie optymalnych efektow w zakresie ochrony srodowiska.

3. Przeznaczenie i sposob zagospodarowania terenu powinny w jak najwiekszym stopniu zapewniac zachowanie jego walorow krajobrazowych.

Art. 72. 1. W studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia sie warunki utrzymania rownowagi przyrodniczej i racjonalna gospodarke zasobami srodowiska, w szczegolnosci przez:

1) ustalanie programow racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji zloz kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami,

2) uwzglednianie obszarow wystepowania zloz kopalin oraz obecnych i przyszlych potrzeb eksploatacji tych zloz,

3) zapewnianie kompleksowego rozwiazania problemow zabudowy miast i wsi, ze szczegolnym uwzglednieniem gospodarki wodnej, odprowadzania sciekow, gospodarki odpadami, systemow transportowych i komunikacji publicznej oraz urzadzania i ksztaltowania terenow zieleni,

4) uwzglednianie koniecznosci ochrony wod, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w zwiazku z prowadzeniem gospodarki rolnej,

5) zapewnianie ochrony walorow krajobrazowych srodowiska i warunkow klimatycznych,

5a) uwzglednianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom,

6) uwzglednianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wod, gleby, ziemi, ochrony przed halasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

2. W studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenow na poszczegolne cele oraz przy okreslaniu zadan zwiazanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala sie proporcje pozwalajace na zachowanie lub przywrocenie na nich rownowagi przyrodniczej i prawidlowych warunkow zycia.

3. W studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego okresla sie takze sposob zagospodarowania obszarow zdegradowanych w wyniku dzialalnosci czlowieka, klesk zywiolowych oraz ruchow masowych ziemi.

4. Wymagania, o ktorych mowa w ust. 1-3, okresla sie na podstawie opracowan ekofizjograficznych, stosownie do rodzaju sporzadzanego dokumentu, cech poszczegolnych elementow przyrodniczych i ich wzajemnych powiazan.

5. Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie sie dokumentacje sporzadzana na potrzeby studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa, charakteryzujaca poszczegolne elementy przyrodnicze na obszarze objetym studium lub planem i ich wzajemne powiazania.

6. Minister wlasciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje, zakres i sposob wykonania opracowan ekofizjograficznych, o ktorych mowa w ust. 4, uwzgledniajac odpowiednio potrzeby, dla ktorych sporzadzane sa te opracowania, koniecznosc zapewnienia trwalosci podstawowych procesow przyrodniczych na obszarze objetym planem zagospodarowania przestrzennego oraz dane bedace podstawa sporzadzania tych opracowan.

7. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 stosuje sie odpowiednio do planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa.

Art. 73. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzglednia sie w szczegolnosci ograniczenia wynikajace z:

1) ustanowienia w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespolu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomnikow przyrody oraz ich otulin,

2) utworzenia obszarow ograniczonego uzytkowania lub stref przemyslowych,

2a) wyznaczenia obszarow cichych w aglomeracji oraz obszarow cichych poza aglomeracja,

3) ustalenia w trybie przepisow ustawy - Prawo wodne warunkow korzystania z wod regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujec wod, a takze obszarow ochronnych zbiornikow wod srodladowych.

2. Linie komunikacyjne, napowietrzne i podziemne rurociagi, linie kablowe oraz inne obiekty liniowe przeprowadza sie i wykonuje w sposob zapewniajacy ograniczenie ich oddzialywania na srodowisko, w tym:

1) ochrone walorow krajobrazowych,

2) mozliwosc przemieszczania sie dziko zyjacych zwierzat.

3. W granicach administracyjnych miast oraz w obrebie zwartej zabudowy wsi jest zabroniona budowa zakladow stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegolnosci zagrozenie wystapienia powaznych awarii. Rozbudowa takich zakladow jest dopuszczalna pod warunkiem, ze doprowadzi ona do ograniczenia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wystapienia powaznych awarii.

3a. Przepis ust. 3 nie dotyczy budowy i rozbudowy zakladow na obszarach okreslanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do dzialalnosci produkcyjnej, skladowania i magazynowania, jezeli plany te nie zawieraja ograniczen dotyczacych zakladow stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

4. Zaklady stwarzajace zagrozenie wystapienia powaznych awarii powinny byc lokalizowane w bezpiecznej odleglosci od siebie, od osiedli mieszkaniowych, od obiektow uzytecznosci publicznej, budynkow zamieszkania zbiorowego i obszarow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.

Art. 74. 1. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z terenu.

2. Wymog, o ktorym mowa w ust. 1, uwzgledniaja w szczegolnosci projektanci oraz organy administracji ustalajace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz organy administracji wlasciwe do spraw wywlaszczania nieruchomosci.

Art. 75. 1. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowiazany uwzglednic ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych.

2. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztalcanie elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja konkretnej inwestycji.

3. Jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dzialania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegolnosci przez kompensacje przyrodnicza.

4. Wlasciwy organ administracji w pozwoleniu na budowe szczegolowo okresla zakres obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1 i 3.

5. Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej w przypadku przedsiewziec, dla ktorych przeprowadzone bylo postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, okresla decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Art. 76. 1. Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespol obiektow lub instalacja nie moga byc oddane do uzytkowania, jezeli nie spelniaja wymagan ochrony srodowiska, o ktorych mowa w ust. 2.

2. Wymaganiami ochrony srodowiska dla nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespolu obiektow lub instalacji sa:

1) wykonanie wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach administracyjnych srodkow technicznych chroniacych srodowisko,

2) zastosowanie odpowiednich rozwiazan technologicznych, wynikajacych z ustaw lub decyzji,

3) uzyskanie wymaganych decyzji okreslajacych zakres i warunki korzystania ze srodowiska,

4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badan i sprawdzen, wynikajacych z mocy prawa standardow emisyjnych oraz okreslonych w pozwoleniu warunkow emisji.

3. Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespol obiektow lub instalacja nie moga byc eksploatowane, jezeli w okresie 30 dni od zakonczenia rozruchu nie sa dotrzymywane wynikajace z mocy prawa standardy emisyjne albo okreslone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zakonczeniu rozruchu.

4. Na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespolu obiektow lub instalacji realizowanych jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktorym mowa w art. 51 ust. 1, inwestor jest obowiazany poinformowac wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska o planowanym terminie:

1) oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespolu obiektow lub instalacji,

2) zakonczenia rozruchu instalacji, jezeli jest on przewidywany.

DZIAL VIII

EDUKACJA EKOLOGICZNA, BADANIA Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA ORAZ REKLAMA

Art. 77. 1. Problematyke ochrony srodowiska i zrownowazonego rozwoju uwzglednia sie w podstawach programowych ksztalcenia ogolnego dla wszystkich typow szkol.

2. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje rowniez organizatorow kursow prowadzacych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Art. 78. Srodki masowego przekazu sa obowiazane ksztaltowac pozytywny stosunek spoleczenstwa do ochrony srodowiska oraz popularyzowac zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach.

Art. 79. Organy administracji, instytucje koordynujace oraz kierujace dzialalnoscia naukowa i naukowo-badawcza, a takze szkoly wyzsze, placowki naukowe i naukowo-badawcze, obejmujace swym zakresem dzialania dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe wiazace sie z ochrona srodowiska, sa obowiazane uwzgledniac w ustalanych programach oraz w swej dzialalnosci badania dotyczace zagadnien ochrony srodowiska i badania te rozwijac.

Art. 80. Reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub uslugi nie powinny zawierac tresci propagujacych model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony srodowiska i zrownowazonego rozwoju, a w szczegolnosci wykorzystywac obrazu dzikiej przyrody do promowania produktow i uslug negatywnie wplywajacych na srodowisko przyrodnicze.

Art. 80a. 1. Reklama i inny rodzaj promocji, zawierajace informacje o produkcie w zakresie okreslonym w art. 167 ust. 1, powinny byc czytelne oraz powinny uwzgledniac wymagania okreslone na podstawie art. 167 ust. 4 pkt 3.

2. Minister wlasciwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw srodowiska, kierujac sie zapewnieniem konsumentom mozliwosci latwej oceny cech produktu istotnych z punktu widzenia ochrony srodowiska, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe wymagania w zakresie zamieszczania w reklamie i materialach promocyjnych informacji o produkcie, o ktorej mowa w art. 167 ust. 1, w tym:

1) oznaczenie numeryczne pozwalajace na identyfikacje produktu lub grupy produktow oraz ich nazwy,

2) wymagania co do czytelnosci informacji o produkcie.

Art. 80b. Nadzor nad przestrzeganiem wymagan, o ktorych mowa w art. 80a ust. 2, sprawuje Inspekcja Handlowa.

TYTUL II
OCHRONA ZASOBOW SRODOWISKA

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.