Wstep

SPIS TRESCI

Oswiata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspolne dobro calego spoleczenstwa; kieruje sie zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a takze wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka, Miedzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektujac chrzescijanski system wartosci - za podstawe przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Ksztalcenie i wychowanie sluzy rozwijaniu u mlodziezy poczucia odpowiedzialnosci, milosci ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu sie na wartosci kultur Europy i swiata. Szkola winna zapewnic kazdemu uczniowi warunki niezbedne do jego rozwoju, przygotowac go do wypelnienia obowiazkow rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarnosci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwosci i wolnosci.

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. System oswiaty zapewnia w szczegolnosci:

1) realizacje prawa kazdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do ksztalcenia sie oraz prawa dzieci i mlodziezy do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiagnietego rozwoju,

2) wspomaganie przez szkole wychowawczej roli rodziny,

3) mozliwosc zakladania i prowadzenia szkol i placowek przez rozne podmioty,

4) dostosowanie tresci, metod i organizacji nauczania do mozliwosci psychofizycznych uczniow, a takze mozliwosc korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

5) mozliwosc pobierania nauki we wszystkich typach szkol przez dzieci i mlodziez niepelnosprawna oraz niedostosowana spolecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

5a) opieke nad uczniami niepelnosprawnymi przez umozliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu ksztalcenia, form i programow nauczania oraz zajec rewalidacyjnych,

6) opieke nad uczniami szczegolnie uzdolnionymi poprzez umozliwienie realizowania indywidualnych programow nauczania oraz ukonczenia szkoly kazdego typu w skroconym czasie,

7) upowszechnianie dostepu do szkol, ktorych ukonczenie umozliwia dalsze ksztalcenie w szkolach wyzszych,

8) mozliwosc uzupelniania przez osoby dorosle wyksztalcenia ogolnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,

9) zmniejszanie roznic w warunkach ksztalcenia, wychowania i opieki miedzy poszczegolnymi regionami kraju, a zwlaszcza osrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi,

10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunkow nauki, wychowania i opieki w szkolach i placowkach,

11) upowszechnianie wsrod dzieci i mlodziezy wiedzy o zasadach zrownowazonego rozwoju oraz ksztaltowanie postaw sprzyjajacych jego wdrazaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,

12) opieke uczniom pozostajacym w trudnej sytuacji materialnej i zyciowej,

13) dostosowywanie kierunkow i tresci ksztalcenia do wymogow rynku pracy,

13a) ksztaltowanie u uczniow postaw przedsiebiorczosci sprzyjajacych aktywnemu uczestnictwu w zyciu gospodarczym,

14) przygotowywanie uczniow do wyboru zawodu i kierunku ksztalcenia,

15) warunki do rozwoju zainteresowan i uzdolnien uczniow przez organizowanie zajec pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ksztaltowanie aktywnosci spolecznej i umiejetnosci spedzania czasu wolnego,

16) upowszechnianie wsrod dzieci i mlodziezy wiedzy o bezpieczenstwie oraz ksztaltowanie wlasciwych postaw wobec zagrozen i sytuacji nadzwyczajnych.

Art. 2. System oswiaty obejmuje:

1) przedszkola, w tym z oddzialami integracyjnymi, oraz przedszkola specjalne,

2) szkoly:

a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddzialami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, z oddzialami integracyjnymi, dwujezycznymi, sportowymi i przysposabiajacymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, z oddzialami integracyjnymi, dwujezycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

d) artystyczne,

3) placowki oswiatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska mlodziezowe, umozliwiajace rozwijanie zainteresowan i uzdolnien oraz korzystanie z roznych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

3a) placowki ksztalcenia ustawicznego, placowki ksztalcenia praktycznego oraz osrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego, umozliwiajace uzyskanie i uzupelnienie wiedzy ogolnej, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych,

3b) placowki artystyczne - ogniska artystyczne umozliwiajace rozwijanie zainteresowan i uzdolnien artystycznych,

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielajace dzieciom, mlodziezy, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a takze pomocy uczniom w wyborze kierunku ksztalcenia i zawodu,

5) mlodziezowe osrodki wychowawcze, mlodziezowe osrodki socjoterapii, specjalne osrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne osrodki wychowawcze dla dzieci i mlodziezy wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a takze osrodki umozliwiajace dzieciom i mlodziezy, o ktorych mowa w art. 16 ust. 7, a takze dzieciom i mlodziezy uposledzonym umyslowo ze sprzezonymi niepelnosprawnosciami realizacje odpowiednio obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, obowiazku szkolnego i obowiazku nauki,

6) (skreslony),

7) placowki zapewniajace opieke i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania,

8) Ochotnicze Hufce Pracy - w zakresie ksztalcenia i wychowania ich uczestnikow,

9) zaklady ksztalcenia i placowki doskonalenia nauczycieli,

10) biblioteki pedagogiczne.

Art. 2a. 1. System oswiaty wspieraja organizacje pozarzadowe, w tym organizacje harcerskie, a takze osoby prawne prowadzace statutowa dzialalnosc w zakresie oswiaty i wychowania.

2. Organy administracji publicznej prowadzace szkoly i placowki wspoldzialaja z podmiotami, o ktorych mowa w ust. 1, w wykonywaniu zadan wymienionych w art. 1.

Art. 3. Ilekroc w dalszych przepisach jest mowa bez blizszego okreslenia o:

1) szkole - nalezy przez to rozumiec takze przedszkole,

1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - nalezy przez to rozumiec odpowiednio:

a) szkole lub oddzial dla uczniow posiadajacych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2,

b) szkole lub oddzial zorganizowane w zakladzie opieki zdrowotnej, w tym w zakladzie opiekunczo-leczniczym i zakladzie lecznictwa uzdrowiskowego, a takze w jednostce pomocy spolecznej, w celu ksztalcenia dzieci i mlodziezy przebywajacych w tym zakladzie lub jednostce, w ktorych stosuje sie odpowiednia organizacje ksztalcenia oraz specjalne dzialania opiekunczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71c ust. 2,

2) szkole artystycznej - nalezy przez to rozumiec takze szkole bibliotekarska i animatorow kultury,

3) placowce - nalezy przez to rozumiec jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10,

4) (skreslony),

5) organie prowadzacym szkole lub placowke - nalezy przez to rozumiec ministra, jednostke samorzadu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne,

6) (skreslony),

7) (skreslony),

8) kuratorze oswiaty - nalezy przez to rozumiec kierownika kuratorium oswiaty jako jednostki organizacyjnej wchodzacej w sklad zespolonej administracji rzadowej w wojewodztwie,

9) nauczycielu - nalezy przez to rozumiec takze wychowawce i innego pracownika pedagogicznego szkoly, placowki oraz zakladu ksztalcenia i placowki doskonalenia nauczycieli,

10) rodzicach - nalezy przez to rozumiec takze prawnych opiekunow dziecka,

11) uczniach - nalezy przez to rozumiec takze sluchaczy i wychowankow,

11a) szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym - nalezy przez to rozumiec odpowiednio szkole lub oddzial, w ktorych uczniowie posiadajacy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego ucza sie i wychowuja razem z pozostalymi uczniami, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3,

11b) oddziale dwujezycznym - nalezy przez to rozumiec oddzial szkolny, w ktorym nauczanie jest prowadzone w dwoch jezykach: polskim oraz obcym nowozytnym bedacym drugim jezykiem nauczania,

11c) oddziale sportowym - nalezy przez to rozumiec oddzial szkolny, w ktorym sa prowadzone zajecia sportowe obejmujace szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 5,

11d) centrach ksztalcenia ustawicznego albo centrach ksztalcenia praktycznego - nalezy przez to rozumiec rodzaj odpowiednio placowki ksztalcenia ustawicznego i placowki ksztalcenia praktycznego,

12) profilu ksztalcenia ogolnozawodowego - nalezy przez to rozumiec ksztalcenie w zakresie okreslonej dziedziny gospodarki,

13) podstawie programowej - nalezy przez to rozumiec obowiazkowe, na danym etapie ksztalcenia, zestawy celow i tresci nauczania oraz umiejetnosci, a takze zadania wychowawcze szkoly, ktore sa uwzgledniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umozliwiaja ustalenie kryteriow ocen szkolnych i wymagan egzaminacyjnych,

14) zadaniach oswiatowych jednostek samorzadu terytorialnego - nalezy przez to rozumiec zadania w zakresie ksztalcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spolecznej,

15) szkole dla doroslych - nalezy przez to rozumiec szkole, w ktorej stosuje sie odrebna organizacje ksztalcenia i do ktorej przyjmowane sa osoby majace 18 lat, a takze konczace 18 lat w roku kalendarzowym, w ktorym przyjmowane sa do szkoly,

16) formach pozaszkolnych - nalezy przez to rozumiec formy uzyskiwania i uzupelniania wiedzy ogolnej, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych w placowkach i osrodkach, o ktorych mowa w art. 2 pkt 3a,

17) ksztalceniu ustawicznym - nalezy przez to rozumiec ksztalcenie w szkolach dla doroslych, a takze uzyskiwanie i uzupelnianie wiedzy ogolnej, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, ktore spelnily obowiazek szkolny.

Art. 4. Nauczyciel w swoich dzialaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych ma obowiazek kierowania sie dobrem uczniow, troska o ich zdrowie, postawe moralna i obywatelska z poszanowaniem godnosci osobistej ucznia.

Art. 5. 1. Szkola i placowka moze byc szkola i placowka publiczna albo niepubliczna.

2. Szkola i placowka, z zastrzezeniem ust. 3a-3c, moze byc zakladana i prowadzona przez:

1) jednostke samorzadu terytorialnego,

2) inna osobe prawna,

3) osobe fizyczna.

3. Jednostki samorzadu terytorialnego moga zakladac i prowadzic jedynie szkoly i placowki publiczne.

3a. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwosci moga zakladac i prowadzic publiczne szkoly i placowki, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29.

3b. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania:

1) zaklada i prowadzi:

a) szkoly, zespoly szkol oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzedach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w celu ksztalcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajacych za granica,

b) publiczne placowki doskonalenia nauczycieli o zasiegu ogolnokrajowym,

2) moze zakladac i prowadzic:

a) publiczne szkoly i placowki o charakterze eksperymentalnym,

b) publiczne placowki ksztalcenia ustawicznego o zasiegu ogolnokrajowym.

3c. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaklada i prowadzi publiczne szkoly artystyczne oraz placowki, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych, a takze placowki doskonalenia nauczycieli szkol artystycznych.

4. (skreslony)

5. Zakladanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddzialami integracyjnymi, oraz przedszkoli specjalnych, szkol podstawowych oraz gimnazjow, w tym z oddzialami integracyjnymi, z wyjatkiem szkol podstawowych specjalnych i gimnazjow specjalnych, szkol artystycznych oraz szkol przy zakladach karnych, zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, nalezy do zadan wlasnych gmin.

5a. Zakladanie i prowadzenie publicznych szkol podstawowych specjalnych i gimnazjow specjalnych, szkol ponadgimnazjalnych, w tym z oddzialami integracyjnymi, szkol sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placowek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z wyjatkiem szkol i placowek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, nalezy do zadan wlasnych powiatu, z zastrzezeniem ust. 3c.

5b. Jednostki samorzadu terytorialnego moga zakladac i prowadzic szkoly i placowki, ktorych prowadzenie nie nalezy do ich zadan wlasnych, po zawarciu porozumienia z jednostka samorzadu terytorialnego, dla ktorej prowadzenie danego typu szkoly lub placowki jest zadaniem wlasnym, a w przypadku szkol artystycznych - z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5c. Przepis ust. 5b stosuje sie rowniez w przypadku przekazywania szkol i placowek pomiedzy jednostkami samorzadu terytorialnego.

5d. Prowadzenie szkol artystycznych oraz placowek, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych, a takze placowek doskonalenia nauczycieli szkol artystycznych moze byc przekazywane w drodze porozumienia miedzy ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostka samorzadu terytorialnego.

6. Zakladanie i prowadzenie publicznych zakladow ksztalcenia i placowek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkol i placowek wymienionych w ust. 5a o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym nalezy do zadan samorzadu wojewodztwa, z zastrzezeniem ust. 3c i 6c.

6a. Powiat i gmina moga w uzgodnieniu z kuratorem oswiaty zakladac i prowadzic w ramach zadan wlasnych publiczne placowki doskonalenia nauczycieli, zaklady ksztalcenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzezeniem ust. 3c.

6b. (skreslony)

6c. Plan sieci publicznych zakladow ksztalcenia i placowek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkol i placowek, o ktorych mowa w ust. 6, okresla strategia rozwoju wojewodztwa ustalona na podstawie odrebnych przepisow.

7. Organ prowadzacy szkole lub placowke odpowiada za jej dzialalnosc. Do zadan organu prowadzacego szkole lub placowke nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie warunkow dzialania szkoly lub placowki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunkow nauki, wychowania i opieki,

2) wykonywanie remontow obiektow szkolnych oraz zadan inwestycyjnych w tym zakresie,

3) zapewnienie obslugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoly lub placowki,

4) wyposazenie szkoly lub placowki w pomoce dydaktyczne i sprzet niezbedny do pelnej realizacji programow nauczania, programow wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow oraz wykonywania innych zadan statutowych.

8. (skreslony)

9. W celu wykonywania zadan wymienionych w ust. 7, organy prowadzace szkoly i placowki moga tworzyc jednostki obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkol i placowek lub organizowac wspolna obsluge administracyjna, finansowa i organizacyjna prowadzonych szkol i placowek, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 3.

10. (skreslony)

Art. 5a. 1. Zadania oswiatowe jednostek samorzadu terytorialnego finansowane sa na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach.

2. Zapewnienie ksztalcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spolecznej, jest zadaniem oswiatowym:

1) gmin - w przedszkolach oraz szkolach, o ktorych mowa w art. 5 ust. 5,

2) powiatow - w szkolach i placowkach, o ktorych mowa w art. 5 ust. 5a,

3) samorzadow wojewodztw - w szkolach, placowkach, zakladach ksztalcenia i placowkach doskonalenia nauczycieli, o ktorych mowa w art. 5 ust. 6.

2a. Zadaniem oswiatowym gminy jest takze zapewnienie dodatkowej bezplatnej nauki jezyka polskiego, o ktorej mowa w art. 94a ust. 4.

3. Srodki niezbedne na realizacje zadan oswiatowych, o ktorych mowa w ust. 2, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkol i placowek, zagwarantowane sa w dochodach jednostek samorzadu terytorialnego.

Art. 5b. Prawa i obowiazki nauczycieli przedszkoli, szkol i placowek okresla ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz. 357, z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 162, poz. 1118, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 19, poz. 239, nr 22, poz. 291 i nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. nr 111, poz. 1194).

Art. 5c. W przypadku szkol i placowek prowadzonych przez jednostki samorzadu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzacego okreslone w:

1) art. 5 ust. 9, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik wojewodztwa,

2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 2, 4, 4a, 5, 6 i 9, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wojt, burmistrz (prezydent miasta), zarzad powiatu, zarzad wojewodztwa,

3) art. 31 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 71b ust. 2b, art. 77 ust. 6, art. 82 ust. 1 i 3-5 oraz art. 85 ust. 3 - wykonuje odpowiednio: wojt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszalek wojewodztwa.

Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, ktore:

1) prowadzi bezplatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasade powszechnej dostepnosci,

3) zatrudnia nauczycieli posiadajacych kwalifikacje okreslone w odrebnych przepisach.

Art. 7. 1. Szkola publiczna jest szkola, ktora:

1) zapewnia bezplatne nauczanie w zakresie ramowych planow nauczania,

2) przeprowadza rekrutacje uczniow w oparciu o zasade powszechnej dostepnosci,

3) zatrudnia nauczycieli posiadajacych kwalifikacje okreslone w odrebnych przepisach, z zastrzezeniem ust. 1a,

4) realizuje:

a) programy nauczania uwzgledniajace podstawe programowa ksztalcenia ogolnego, w przypadku liceum profilowanego - rowniez podstawe programowa ksztalcenia w profilach ksztalcenia ogolnozawodowego, a w przypadku szkoly prowadzacej ksztalcenie zawodowe - rowniez podstawe programowa ksztalcenia w danym zawodzie,

b) ramowy plan nauczania,

5) realizuje ustalone przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow oraz przeprowadzania egzaminow i sprawdzianow.

1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej moze byc, za zgoda kuratora oswiaty, a w przypadku szkoly artystycznej - ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba nie bedaca nauczycielem, posiadajaca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoly za odpowiednie do prowadzenia danych zajec.

1b. Osobe, o ktorej mowa w ust. 1a, zatrudnia sie na zasadach okreslonych w kodeksie pracy, z tym ze do osob tych stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec edukacyjnych nauczycieli oraz ustala sie wynagrodzenie jak dla nauczyciela kontraktowego.

1c. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje sie odpowiednio do placowek artystycznych, placowek, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych i placowek doskonalenia nauczycieli szkol artystycznych, z tym ze zgode na zatrudnienie osoby niebedacej nauczycielem wyraza minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Szkoly publiczne umozliwiaja uzyskanie swiadectw lub dyplomow panstwowych.

3. Szkola niepubliczna moze uzyskac uprawnienia szkoly publicznej wymienione w ust. 2, jezeli:

1) realizuje programy nauczania uwzgledniajace podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a),

2) realizuje zajecia edukacyjne w cyklu nie krotszym oraz w wymiarze nie nizszym niz laczny wymiar obowiazkowych zajec edukacyjnych okreslony w ramowym planie nauczania szkoly publicznej danego typu,

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniow oraz przeprowadzania egzaminow i sprawdzianow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5, z wyjatkiem egzaminow wstepnych,

4) prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania ustalona dla szkol publicznych,

5) w przypadku szkoly prowadzacej ksztalcenie zawodowe - ksztalci w zawodach okreslonych w klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1, a w przypadku liceum profilowanego - ksztalci w profilach ksztalcenia ogolnozawodowego, o ktorych mowa w art. 24 ust. 6,

6) zatrudnia nauczycieli obowiazkowych zajec edukacyjnych, o ktorych mowa w pkt 2, posiadajacych kwalifikacje okreslone dla nauczycieli szkol publicznych; przepis ust. 1a stosuje sie odpowiednio,

z zastrzezeniem art. 86.

Art. 8. Szkola podstawowa i gimnazjum moze byc tylko szkola publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoly publicznej.

Art. 9. 1. Szkoly publiczne i niepubliczne dziela sie na nastepujace typy:

1) szescioletnia szkole podstawowa, w ktorej w ostatnim roku nauki przeprowadza sie sprawdzian,

2) trzyletnie gimnazjum, w ktorym w ostatnim roku nauki przeprowadza sie egzamin, dajace mozliwosc dalszego ksztalcenia w szkolach, o ktorych mowa w pkt 3 lit. a)-d) oraz h),

3) szkoly ponadgimnazjalne:

a) zasadnicze szkoly zawodowe o okresie nauczania nie krotszym niz 2 lata i nie dluzszym niz 3 lata, ktorych ukonczenie umozliwia uzyskanie dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a takze dalsze ksztalcenie w szkolach wymienionych w lit. e) i f),

b) trzyletnie licea ogolnoksztalcace, ktorych ukonczenie umozliwia uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu maturalnego,

c) trzyletnie licea profilowane ksztalcace w profilach ksztalcenia ogolnozawodowego, ktorych ukonczenie umozliwia uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu maturalnego,

d) czteroletnie technika, ktorych ukonczenie umozliwia uzyskanie dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a takze umozliwiajace uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu maturalnego,

e) dwuletnie uzupelniajace licea ogolnoksztalcace dla absolwentow szkol wymienionych w lit. a), ktorych ukonczenie umozliwia uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu maturalnego,

f) trzyletnie technika uzupelniajace dla absolwentow szkol wymienionych w lit. a), ktorych ukonczenie umozliwia uzyskanie dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a takze umozliwiajace uzyskanie swiadectwa dojrzalosci po zdaniu egzaminu maturalnego,

g) szkoly policealne o okresie nauczania nie dluzszym niz 2,5 roku, ktorych ukonczenie umozliwia osobom posiadajacym wyksztalcenie srednie uzyskanie dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,

h) trzyletnie szkoly specjalne przysposabiajace do pracy dla uczniow z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniow z niepelnosprawnosciami sprzezonymi, ktorych ukonczenie umozliwia uzyskanie swiadectwa potwierdzajacego przysposobienie do pracy. [UWAGA, litera h) obowiazuje od 1 wrzesnia 2004 r.]

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania moze okreslac, w drodze rozporzadzenia, inne typy szkol niz wymienione w ust. 1 pkt 1-3 oraz ustalac zasady ich dzialania.

3. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, typy szkol artystycznych publicznych i niepublicznych, uwzgledniajac szkoly realizujace ksztalcenie ogolne i ksztalcenie artystyczne, a takze szkoly realizujace wylacznie ksztalcenie artystyczne.

4. (skreslony)

5. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury fizycznej i sportu, okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki tworzenia, organizacji oraz dzialania klas i szkol sportowych oraz szkol mistrzostwa sportowego, uwzgledniajac umozliwienie uczniom godzenia zajec sportowych z nauka, w szczegolnosci poprzez odpowiednia organizacje zajec dydaktycznych.

Art. 9a. 1. Tworzy sie Centralna Komisje Egzaminacyjna z siedziba w Warszawie.

2. Do zadan Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie propozycji standardow wymagan bedacych podstawa przeprowadzania sprawdzianow oraz egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, we wspolpracy w szczegolnosci z zainteresowanymi ministrami, szkolami wyzszymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pracodawcow i samorzadami zawodowymi,

1a) przygotowywanie pytan, zadan i testow oraz ustalanie zestawow do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1,

1b) opracowywanie, we wspolpracy z okregowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminow zawodowych rowniez z ministrami wlasciwymi dla zawodow, oraz oglaszanie informatorow zawierajacych w szczegolnosci opis zakresu sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, przykladowe pytania, zadania i testy oraz kryteria ich oceniania,

2) dokonywanie analizy wynikow sprawdzianow i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, oraz skladanie ministrowi wlasciwemu do spraw oswiaty i wychowania corocznych sprawozdan o poziomie osiagniec uczniow na poszczegolnych etapach ksztalcenia,

3) przygotowywanie i upowszechnianie programow doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,

4) inspirowanie badan naukowych i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania,

5) (uchylony)

6) koordynowanie dzialalnosci okregowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie ich prac zwiazanych z opracowywaniem propozycji zestawow zadan, pytan i testow do sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, a takze nadzorowanie prac zwiazanych z ich przeprowadzaniem, w tym ocenianiem przez okregowe komisje egzaminacyjne prac egzaminacyjnych, w celu zapewnienia jednolitosci i jakosci dzialan wykonywanych przez okregowe komisje egzaminacyjne oraz porownywalnosci wynikow sprawdzianu i egzaminow.

Art. 9b. (uchylony)

Art. 9c. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania tworzy, w drodze rozporzadzenia, okregowe komisje egzaminacyjne oraz okresla ich zasieg terytorialny.

2. Do zadan okregowych komisji egzaminacyjnych nalezy w szczegolnosci:

1) przeprowadzanie sprawdzianow i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1,

2) przygotowywanie, w porozumieniu z Centralna Komisja Egzaminacyjna, propozycji pytan, zadan i testow oraz ich zestawow do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1,

2a) przygotowywanie, w porozumieniu z Centralna Komisja Egzaminacyjna, propozycji pytan, zadan i testow oraz kryteriow ich oceniania do informatorow, o ktorych mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b,

3) analizowanie wynikow sprawdzianow i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, oraz formulowanie wnioskow,

4) opracowywanie i przekazywanie sprawozdan z przeprowadzonych sprawdzianow i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, dyrektorom szkol, organom prowadzacym szkoly, kuratorom oswiaty i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

5) szkolenie kandydatow na egzaminatorow i egzaminatorow,

6) wspolpraca z innymi okregowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna,

7) prowadzenie ewidencji egzaminatorow zamieszkujacych na terenie objetym wlasciwoscia danej okregowej komisji egzaminacyjnej,

8) wspolpraca z kuratorami oswiaty wlasciwymi ze wzgledu na zasieg terytorialny komisji w sprawach zwiazanych z przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, oraz doskonaleniem nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania, egzaminowania i badania osiagniec edukacyjnych uczniow.

3. Do ewidencji egzaminatorow, z zastrzezeniem ust. 4, moze byc wpisana osoba, ktora:

1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu ktorej jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, albo jest nauczycielem akademickim specjalizujacym sie w dziedzinie zwiazanej z zajeciami edukacyjnymi wchodzacymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,

2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed zlozeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staz pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoly publicznej, zakladzie ksztalcenia nauczycieli lub szkole wyzszej albo co najmniej trzyletni staz pracy na stanowisku wymagajacym kwalifikacji pedagogicznych w placowce doskonalenia nauczycieli, urzedzie organu administracji rzadowej, kuratorium oswiaty lub innej jednostce sprawujacej nadzor pedagogiczny,

3) spelnia warunki okreslone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

4) ukonczyla z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatow na egzaminatorow organizowane przez okregowa komisje egzaminacyjna, zakonczone egzaminem ze znajomosci zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1.

4. Do ewidencji egzaminatorow w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe moze rowniez byc wpisana osoba, ktora:

1) jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawcow albo stowarzyszenia lub samorzadu zawodowego,

2) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu oraz uzyskany w okresie ostatnich 6 lat przed zlozeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staz pracy w zawodzie, w ktorym przeprowadzany jest egzamin,

3) spelnia warunki okreslone w ust. 3 pkt 3 i 4.

5. Skreslenie z ewidencji egzaminatorow nastepuje:

1) na wniosek egzaminatora,

2) w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorow, organizowanych przez okregowe komisje egzaminacyjne,

b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczacych przeprowadzania sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, do ktorych egzaminator zostal wyznaczony przez dyrektora okregowej komisji egzaminacyjnej,

c) nieprzestrzegania przepisow dotyczacych przeprowadzania sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, oraz ich oceniania,

3) w razie niespelniania warunkow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3,

4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

6. Wpis do ewidencji egzaminatorow, odmowa wpisu oraz skreslenie z ewidencji nastepuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora okregowej komisji egzaminacyjnej.

7. Organem wyzszego stopnia w stosunku do dyrektora okregowej komisji egzaminacyjnej w sprawach, o ktorych mowa w ust. 6, jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

8. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, ramowy program szkolenia kandydatow na egzaminatorow, sposob prowadzenia ewidencji egzaminatorow oraz tryb wpisywania i skreslania egzaminatorow z ewidencji, uwzgledniajac w szczegolnosci obowiazkowy wymiar godzin szkolenia, a takze dokumenty wymagane od osob ubiegajacych sie o wpis do ewidencji oraz zakres danych wpisywanych w ewidencji.

Art. 9d. 1. Nadzor nad dzialalnoscia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okregowych komisji egzaminacyjnych sprawuje minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania.

2. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okregowe komisje egzaminacyjne sa panstwowymi jednostkami budzetowymi finansowanymi z budzetu ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania.

2a. Dzialalnoscia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okregowych komisji egzaminacyjnych kieruja dyrektorzy powolywani po przeprowadzeniu konkursu i odwolywani przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania moze odwolac dyrektora okregowej komisji egzaminacyjnej na wniosek lub po zasiegnieciu opinii dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2b. Wicedyrektorow Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okregowych komisji egzaminacyjnych powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania na wniosek dyrektora odpowiednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okregowej komisji egzaminacyjnej.

3. Organizacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okregowych komisji egzaminacyjnych okresla ich statuty nadane przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania.

Art. 9e. Osoby uczestniczace w przygotowywaniu, drukowaniu, przechowywaniu i transporcie pytan, zadan i testow oraz ich zestawow, a takze arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, sa obowiazane do nieujawniania osobom nieuprawnionym informacji dotyczacych tych pytan, zadan, testow, zestawow i arkuszy egzaminacyjnych.

Art. 10. 1. Osoba, ktora ukonczyla 18 lat i nie jest uczniem szkoly, moze uzyskac swiadectwo ukonczenia szkoly, z wyjatkiem szkoly ksztalcacej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminow eksternistycznych przeprowadzanych przez panstwowa komisje egzaminacyjna powolana przez kuratora oswiaty, a w przypadku szkol artystycznych przez ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

1a. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza sie z zakresu wszystkich zajec edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania szkoly dla doroslych odpowiedniego typu.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w przypadku szkol artystycznych minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania, okresli, w drodze rozporzadzenia, sklad, warunki powolywania i odwolywania panstwowych komisji egzaminacyjnych, tryb ich dzialania, szczegolowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminow eksternistycznych, wysokosc oplat pobieranych za ich przeprowadzenie oraz warunki wynagradzania czlonkow komisji, a takze moze okreslic przypadki, w ktorych do egzaminow eksternistycznych moze przystapic osoba, ktora nie ukonczyla 18 lat.

3. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 2, powinno w szczegolnosci okreslac szkoly i placowki, przy ktorych moga byc powolywane panstwowe komisje egzaminacyjne, a takze ustalac wysokosc oplaty za egzamin z jednych zajec edukacyjnych tak, aby nie przekraczala kwoty 30 zl waloryzowanej corocznie sredniorocznym wskaznikiem cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem, ustalonym w ustawie budzetowej, a takze uwzgledniac mozliwosc zwalniania z calosci lub czesci oplat za przeprowadzenie egzaminu eksternistycznego osob o niskich dochodach.

Art. 11. 1. Swiadectwa i dyplomy panstwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoly, placowki ksztalcenia ustawicznego i placowki ksztalcenia praktycznego, zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz okregowe komisje egzaminacyjne sa dokumentami urzedowymi.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresla w drodze rozporzadzenia:

1) zasady wydawania oraz wzory swiadectw, dyplomow panstwowych i innych drukow szkolnych, sposob dokonywania ich sprostowan i wydawania duplikatow, a takze zasady legalizacji dokumentow przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica.

2) zasady odplatnosci za wykonywanie czynnosci wymienionych w pkt. 1.

Art. 11a. 1. Wyksztalcenie podstawowe posiada osoba, ktora ukonczyla szkole podstawowa lub ukonczyla podstawowe studium zawodowe.

2. Wyksztalcenie gimnazjalne posiada osoba, ktora ukonczyla gimnazjum.

3. Wyksztalcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, ktora:

1) ukonczyla zasadnicza szkole zawodowa, szkole zasadnicza lub inna szkole rownorzedna, albo

2) ukonczyla zasadnicza szkole zawodowa, o ktorej mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a).

4. Wyksztalcenie srednie posiada osoba, ktora:

1) ukonczyla szkole ponadpodstawowa, z wyjatkiem szkol wymienionych w ust. 3 pkt 1, lub

2) ukonczyla szkole ponadgimnazjalna, z wyjatkiem szkoly wymienionej w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i h).

Art. 12. 1. Publiczne przedszkola, szkoly podstawowe i gimnazja organizuja nauke religii na zyczenie rodzicow, publiczne szkoly ponadgimnazjalne na zyczenie badz rodzicow, badz samych uczniow; po osiagnieciu pelnoletnosci o pobieraniu nauki religii decyduja uczniowie.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania w porozumieniu z wladzami Kosciola Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kosciola Prawoslawnego oraz innych kosciolow i zwiazkow wyznaniowych okresla, w drodze rozporzadzenia, warunki i sposob wykonywania przez szkoly zadan, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 13. 1. Szkola i placowka publiczna umozliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tozsamosci narodowej, etnicznej, jezykowej i religijnej, a w szczegolnosci nauke jezyka oraz wlasnej historii i kultury.

2. Na wniosek rodzicow nauka, o ktorej mowa w ust. 1, moze byc prowadzona:

1) w osobnych grupach, oddzialach lub szkolach,

2) w grupach, oddzialach lub szkolach - z dodatkowa nauka jezyka oraz wlasnej historii i kultury,

3) w miedzyszkolnych zespolach nauczania.

3. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i sposob wykonywania przez szkoly i placowki zadan, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, w szczegolnosci minimalna liczbe uczniow, dla ktorych organizuje sie poszczegolne formy nauczania wymienione w ust. 2.

4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoly publiczne zapewniaja podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.

5. Podreczniki szkolne i ksiazki pomocnicze do ksztalcenia uczniow w zakresie niezbednym do podtrzymywania poczucia tozsamosci narodowej, etnicznej i jezykowej moga byc dofinansowywane z budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania.

Rozdzial 2

Wychowanie przedszkolne, obowiazek szkolny i obowiazek nauki

Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.

1a. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do ksztalcenia specjalnego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczna, wychowaniem przedszkolnym moze byc objete dziecko w wieku powyzej 6 lat, nie dluzej jednak niz do konca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 10 lat. Obowiazek szkolny tych dzieci moze byc odroczony do konca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 10 lat.

[UWAGA, Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku dzieci posiadajacych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym moze byc objete dziecko w wieku powyzej 6 lat, nie dluzej jednak niz do konca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 10 lat. Obowiazek szkolny tych dzieci moze byc odroczony do konca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 10 lat."]

[UWAGA, Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. dodaje sie ust. 1b w brzmieniu:

"1b. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola moze przyjac do przedszkola dziecko, ktore ukonczylo 2,5 roku."]

2. Przedszkole realizuje podstawe programowa wychowania przedszkolnego, okreslona przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania.

3. Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy).

[UWAGA, Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiazane odbyc roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej."]

[UWAGA, Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 3, rozpoczyna sie z poczatkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 6 lat. W przypadku dziecka, o ktorym mowa w ust. 1a, obowiazek ten rozpoczyna sie z poczatkiem roku szkolnego poprzedzajacego rok szkolny, w ktorym dziecko rozpocznie spelnianie obowiazku szkolnego."]

4. Realizacja uprawnienia okreslonego w ust. 3 jest obowiazkowym zadaniem wlasnym gminy. Odmowa zrealizowania tego uprawnienia nastepuje w drodze decyzji.

[UWAGA, Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zapewnienie warunkow do spelniania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3, jest zadaniem wlasnym gminy."]

5. Oplaty za swiadczenia prowadzonych przez gmine przedszkoli publicznych ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzace te przedszkola, z uwzglednieniem art. 6 pkt 1.

Art. 14a. Siec publicznych przedszkoli, prowadzonych przez gmine, ustala rada gminy.

[UWAGA, Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. art. 14a otrzymuje brzmienie:

"Art. 14a. 1. Rada gminy ustala siec prowadzonych przez gmine publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych.

2. Siec publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych powinna byc ustalona tak, aby wszystkie dzieci szescioletnie zamieszkale na obszarze gminy mialy mozliwosc spelniania obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, a droga dziecka szescioletniego z domu do najblizszego publicznego przedszkola lub oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczala 3 km.

3. Jezeli droga dziecka szescioletniego z domu do najblizszego publicznego przedszkola lub oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiazkiem gminy jest zapewnienie bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztow przejazdu dziecka i opiekuna srodkami komunikacji publicznej, jezeli dowozenie zapewniaja rodzice.

4. Obowiazkiem gminy jest zapewnienie niepelnosprawnym dzieciom szescioletnim bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najblizszego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej lub osrodka umozliwiajacego dzieciom, o ktorych mowa w art. 16 ust. 7, a takze dzieciom uposledzonym umyslowo ze sprzezonymi niepelnosprawnosciami realizacje obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztow przejazdu ucznia i opiekuna srodkami komunikacji publicznej, jezeli dowozenie zapewniaja rodzice."]

[UWAGA, Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. po art. 14a dodaje sie art. 14b w brzmieniu:

"Art. 14b. 1. Rodzice dziecka podlegajacego obowiazkowi, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, sa obowiazani dopelnic czynnosci zwiazanych ze zgloszeniem dziecka do przedszkola lub oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej, a takze zapewnic regularne uczeszczanie dziecka na zajecia.

2. Kontrolowanie spelniania obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, nalezy do zadan dyrektora szkoly podstawowej, w obwodzie ktorej dziecko mieszka.

3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkol podstawowych, w ktorych zorganizowano oddzialy przedszkolne, sa obowiazani powiadomic dyrektora szkoly, w obwodzie ktorej dziecko mieszka, o spelnianiu przez dziecko obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie."]

Art. 15. 1. Nauka jest obowiazkowa do ukonczenia 18 roku zycia.

2. Obowiazek szkolny dziecka rozpoczyna sie z poczatkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 7 lat, oraz trwa do ukonczenia gimnazjum, nie dluzej jednak niz do ukonczenia 18 roku zycia.

Art. 16. 1. Na wniosek rodzicow nauke w szkole podstawowej moze takze rozpoczac dziecko, ktore przed 1 wrzesnia konczy 6 lat, jezeli wykazuje psychofizyczna dojrzalosc do podjecia nauki szkolnej.

2. Decyzje o wczesniejszym przyjeciu dziecka do szkoly podstawowej podejmuje dyrektor szkoly po zasiegnieciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, ktore zostalo wczesniej przyjete do szkoly podstawowej, jest zwolnione z obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3.

3. W przypadkach uzasadnionych waznymi przyczynami rozpoczecie spelniania przez dziecko obowiazku szkolnego moze byc odroczone, nie dluzej jednak niz o jeden rok.

4. Decyzje w sprawie odroczenia obowiazku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoly podstawowej, w obwodzie ktorej dziecko mieszka, po zasiegnieciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Obowiazek szkolny spelnia sie przez uczeszczanie do szkoly podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.

5a. Po ukonczeniu gimnazjum obowiazek nauki spelnia sie:

1) przez uczeszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoly ponadgimnazjalnej,

2) przez uczeszczanie na zajecia realizowane w formach pozaszkolnych w placowkach publicznych i niepublicznych posiadajacych akredytacje, o ktorej mowa w art. 68b,

3) przez uczeszczanie na zajecia realizowane w ramach dzialalnosci oswiatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2, dla ktorej osoby te uzyskaly akredytacje, o ktorej mowa w art. 68b,

4) przez realizowanie, zgodnie z odrebnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

6. Dyrektorzy niepublicznych szkol podstawowych i gimnazjow oraz dyrektorzy publicznych szkol podstawowych i gimnazjow, a takze dyrektorzy szkol specjalnych i osrodkow, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie bedace jednostkami samorzadu terytorialnego, ktorym nie ustalono obwodow, o przyjeciu ucznia do szkoly sa obowiazani powiadomic dyrektora publicznej szkoly podstawowej lub gimnazjum, w ktorych obwodzie uczen mieszka, oraz informowac go o spelnianiu przez ucznia obowiazku szkolnego.

6a. Przepis ust. 6 stosuje sie odpowiednio do dyrektora publicznej szkoly podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, ktory przyjal do szkoly ucznia zamieszkujacego w obwodzie innej szkoly publicznej.

7. Za spelnianie obowiazku szkolnego i obowiazku nauki uznaje sie rowniez udzial dzieci i mlodziezy uposledzonych umyslowo w stopniu glebokim w zajeciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrebnymi przepisami.

[UWAGA, Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Za spelnianie obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, obowiazku szkolnego i obowiazku nauki uznaje sie rowniez udzial dzieci i mlodziezy uposledzonych umyslowo w stopniu glebokim w zajeciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrebnymi przepisami."

 

Po ust. 7 dodaje sie ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Na wniosek rodzicow dyrektor szkoly, o ktorej mowa w art. 14b ust. 2, moze zezwolic na spelnianie przez dziecko obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem albo oddzialem przedszkolnym oraz okreslic warunki jego spelniania, uwzgledniajac koniecznosc uzyskania przez dziecko przed rozpoczeciem spelniania obowiazku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej."]

8. Na wniosek rodzicow dyrektor publicznej szkoly podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie ktorych dziecko mieszka, lub dyrektor szkoly ponadgimnazjalnej, do ktorej dziecko uczeszcza, moze zezwolic na spelnianie przez dziecko odpowiednio obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki poza szkola oraz okresla warunki jego spelniania. Dziecko spelniajac odpowiednio obowiazek szkolny lub obowiazek nauki w tej formie moze otrzymac swiadectwo ukonczenia poszczegolnych klas danej szkoly lub ukonczenia tej szkoly na podstawie egzaminow klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkole, ktorej dyrektor zezwolil na taka forme spelniania obowiazku szkolnego lub nauki.

9. (skreslony)

Art. 17. 1. Siec publicznych szkol powinna byc zorganizowana w sposob umozliwiajacy wszystkim dzieciom spelnianie obowiazku szkolnego, z uwzglednieniem ust. 2.

2. Droga dziecka z domu do szkoly nie moze przekraczac:

1) 3 km - w przypadku uczniow klas I-IV szkol podstawowych,

2) 4 km - w przypadku uczniow klas V i VI szkol podstawowych oraz uczniow gimnazjow.

3. Jezeli droga dziecka z domu do szkoly, w ktorej obwodzie dziecko mieszka, przekracza odleglosci wymienione w ust. 2, obowiazkiem gminy jest zapewnienie bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztow przejazdu srodkami komunikacji publicznej.

3a. Obowiazkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepelnosprawnym, ktorych ksztalcenie i wychowanie odbywa sie na podstawie art. 71b, bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najblizszej szkoly podstawowej, gimnazjum lub osrodka umozliwiajacego realizacje obowiazku szkolnego i obowiazku nauki dzieciom i mlodziezy, o ktorych mowa w art. 16 ust. 7, a takze dzieciom i mlodziezy z uposledzeniem umyslowym ze sprzezonymi niepelnosprawnosciami albo zwrot kosztow przejazdu ucznia i opiekuna srodkami komunikacji publicznej, jezeli dowozenie zapewniaja rodzice.

4. Rada gminy, z uwzglednieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez gmine, a takze okresla granice obwodow publicznych szkol podstawowych i gimnazjow, z wyjatkiem specjalnych, majacych siedzibe na obszarze gminy, z zastrzezeniem art. 58 ust. 2. W przypadku publicznych szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez inne organy, okreslenie granic ich obwodow nastepuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwala rady gminy podlega ogloszeniu w wojewodzkim dzienniku urzedowym.

5. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkol ponadgimnazjalnych oraz szkol specjalnych, z uwzglednieniem szkol ponadgimnazjalnych i specjalnych majacych siedzibe na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzace, tak aby umozliwic dzieciom i mlodziezy zamieszkujacym na obszarze powiatu lub przebywajacym w zakladach i jednostkach, o ktorych mowa w art. 3 pkt 1a lit. b), realizacje odpowiednio obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki.

6. Ustalanie planow sieci publicznych szkol, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, nastepuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oswiaty o zgodnosci planu z przepisami ust. 1-5.

Art. 18. Rodzice dziecka podlegajacego obowiazkowi szkolnemu sa obowiazani do:

1) dopelnienia czynnosci zwiazanych ze zgloszeniem dziecka do szkoly,

2) zapewnienia regularnego uczeszczania dziecka na zajecia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunkow umozliwiajacych przygotowanie sie do zajec szkolnych,

4) zapewnienia dziecku realizujacemu obowiazek szkolny poza szkola warunkow nauki okreslonych w zezwoleniu, o ktorym mowa w art. 16 ust. 8,

5) powiadamiania organow gminy o formie spelniania obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki przez mlodziez w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkol podstawowych i gimnazjow kontroluja spelnianie obowiazku szkolnego przez dzieci zamieszkujace w obwodach tych szkol, a gmina kontroluje spelnianie obowiazku nauki przez mlodziez w wieku 16-18 lat, w tym odpowiednio:

1) kontroluja wykonywanie obowiazkow, o ktorych mowa w art. 18 pkt 1, 2 i 5, a takze wspoldzialaja z rodzicami w realizacji obowiazku, o ktorym mowa w art. 18 pkt 3 i 4,

2) prowadza ewidencje spelniania obowiazku szkolnego oraz obowiazku nauki.

2. Organ gminy prowadzacy ewidencje ludnosci jest obowiazany w ramach zadan wlasnych przesylac wlasciwym dyrektorom szkol informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i mlodziezy w wieku 3-18 lat.

Art. 20. Niespelnianie obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

[UWAGA, Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20. Niespelnianie obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki podlega egzekucji w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji."]

Rozdzial 3

Zarzadzanie szkolami i placowkami publicznymi

Art. 21. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania koordynuje i realizuje polityke oswiatowa panstwa i wspoldziala w tym zakresie z wojewodami oraz z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi wlasciwymi w sprawach funkcjonowania systemu oswiaty.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania inicjuje, koordynuje i nadzoruje organizacje ogolnopolskich olimpiad i turniejow dla uczniow, a takze moze zlecic zadania z tego zakresu, w drodze umowy, szkolom wyzszym, placowkom naukowym, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzacym statutowa dzialalnosc oswiatowa lub naukowa.

Art. 22. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresla w drodze rozporzadzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania uczniow do szkol oraz przechodzenia z jednych typow szkol do innych, a takze moze okreslic maksymalna liczbe szkol ponadgimnazjalnych, o przyjecie do ktorych mozna ubiegac sie rownoczesnie, uwzgledniajac w szczegolnosci zasade powszechnej dostepnosci do szkol wszystkich typow,

2) (skreslony),

3) organizacje ksztalcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajacych za granica,

3a) warunki i sposob wspomagania nauczania jezyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotow nauczanych w jezyku polskim wsrod Polonii i Polakow zamieszkalych za granica, uwzgledniajac w szczegolnosci:

a) kierowanie nauczycieli do pracy za granica w srodowiskach polonijnych,

b) przekazywanie niezbednych podrecznikow i pomocy dydaktycznych sluzacych temu nauczaniu,

c) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujacych w srodowiskach polonijnych w kraju i za granica,

d) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i mlodziezy polonijnej,

4) zakres i warunki przyznawania swiadczen przyslugujacych nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granica w celach, o ktorych mowa w pkt 3 i 3a, uwzgledniajac w szczegolnosci czesciowy zwrot kosztow utrzymania i zakwaterowania oraz kosztow podrozy, a takze wyposazenie nauczycieli w niezbedne podreczniki, srodki dydaktyczne i inne pomoce niezbedne w procesie nauczania w miejscu zatrudnienia.

5) (skreslony)

1a. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania moze wylaczyc stosowanie niektorych przepisow ustawy w odniesieniu do szkol, zespolow szkol i szkolnych punktow konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzedach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1, w zakresie wynikajacym ze szczegolnych warunkow funkcjonowania tych szkol, zespolow szkol i szkolnych punktow konsultacyjnych, a takze wprowadzic w tym zakresie odrebne unormowania.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli ponadto, w drodze rozporzadzenia:

1) ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoly, z uwzglednieniem w szczegolnosci obowiazujacego wymiaru godzin zajec edukacyjnych dla poszczegolnych etapow edukacyjnych, a takze wymiaru godzin zajec rewalidacyjnych dla uczniow niepelnosprawnych,

2) podstawy programowe:

a) wychowania przedszkolnego,

b) ksztalcenia ogolnego w poszczegolnych typach szkol,

c) ksztalcenia w poszczegolnych profilach ksztalcenia ogolnozawodowego,

d) ksztalcenia w poszczegolnych zawodach,

uwzgledniajac w szczegolnosci zestawy celow i tresci nauczania, umiejetnosci uczniow, a takze zadania wychowawcze szkoly, odpowiednio do poszczegolnych etapow ksztalcenia i typow szkol oraz zawodow i profili ksztalcenia ogolnozawodowego,

3) warunki i tryb zalecania do uzytku szkolnego srodkow dydaktycznych, uwzgledniajac w szczegolnosci:

a) koniecznosc uzyskania opinii rzeczoznawcow wpisanych na liste prowadzona przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania,

b) warunki, jakie musza spelniac osoby wpisywane na liste rzeczoznawcow, oraz warunki i tryb skreslania z listy,

c) koniecznosc zapewnienia poprawnosci merytorycznej i przydatnosci dydaktycznej, stopnia bezpieczenstwa, jakosci technicznej i estetyki wykonania tych srodkow,

4) warunki i sposob oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow oraz przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow, z uwzglednieniem:

a) prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych,

b) tworzenia wewnatrzszkolnych systemow oceniania,

c) dostosowania wymagan edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

d) przekazywania rodzicom informacji o postepach i trudnosciach ucznia w nauce,

e) kompetencji okregowych komisji egzaminacyjnych w zakresie przygotowywania, przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminow,

f) mozliwosci zwalniania z czesci lub calosci sprawdzianu i egzaminu laureatow i finalistow odpowiednio konkursow i olimpiad przedmiotowych,

g) mozliwosci uniewaznienia sprawdzianu lub egzaminu w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisow dotyczacych przeprowadzania sprawdzianu i egzaminow, jezeli to naruszenie moglo miec wplyw na wynik sprawdzianu lub egzaminu,

5) sposob prowadzenia przez szkoly i placowki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekunczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzgledniajace w szczegolnosci ewidencje dzieci i mlodziezy podlegajacych obowiazkowi szkolnemu i obowiazkowi nauki, a takze stanowiace podstawe wydawania uczniom swiadectw i dyplomow,

6) warunki prowadzenia dzialalnosci innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoly i placowki, uwzgledniajace mozliwosc wprowadzania nowych rozwiazan programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej, a takze wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiazujacych warunkow dzialania i organizacji szkol i placowek,

7) organizacje roku szkolnego, uwzgledniajaca w szczegolnosci terminy rozpoczynania i konczenia zajec dydaktyczno-wychowawczych, przerw swiatecznych i ferii szkolnych,

8) organizacje oraz sposob przeprowadzania konkursow, turniejow i olimpiad, uwzgledniajac, ze konkursy, turnieje i olimpiady powinny sluzyc odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnien uczniow, pobudzaniu tworczego myslenia, wspomaganiu zdolnosci stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym dzialaniu, a takze lepszemu przygotowaniu uczniow do nauki w szkolach wyzszego stopnia lub do wykonywania zawodu,

9) (skreslony),

10) standardy wymagan bedace podstawa przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow, z uwzglednieniem zasady, ze wymagania powinny uwzgledniac cele i zadania edukacyjne, zakres tresci nauczania oraz umiejetnosci i osiagniecia uczniow zawarte w odpowiednich podstawach programowych,

11) zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkolach i placowkach, ktore powinny tworzyc warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniow, w szczegolnosci wspomagac rozwoj uczniow i efektywnosc uczenia sie,

12) warunki i sposob organizowania przez szkoly i placowki krajoznawstwa i turystyki, z uwzglednieniem celow edukacyjnych i wychowawczych oraz bezpieczenstwa uczniow.

2a. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, przypadki, w ktorych do szkoly dla doroslych mozna przyjac osobe, ktora ukonczyla 16 lat, biorac pod uwage opoznienie w cyklu ksztalcenia.

3. Minister Sprawiedliwosci, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania, okresli, w drodze rozporzadzenia, organizacje roku szkolnego w szkolach w zakladach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich, z uwzglednieniem w szczegolnosci specyfiki organizacji pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w tych zakladach i schroniskach oraz zapewnienia wykonywania orzeczen sadowych.

4. Rozporzadzenie wydane na podstawie ust. 2 pkt 4, okresli warunki zwalniania uczniow z obowiazku zdawania odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Art. 22a. 1. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podrecznika sposrod programow i podrecznikow dopuszczonych do uzytku szkolnego.

2. Nauczyciel ma prawo opracowania wlasnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.

3. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w przypadku programow nauczania i podrecznikow do szkol artystycznych - minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji administracyjnej, dopuszcza do uzytku szkolnego programy wychowania przedszkolnego, programy nauczania i podreczniki.

4. Program lub podrecznik moze byc dopuszczony do uzytku szkolnego, jezeli uzyskal pozytywne opinie rzeczoznawcow wskazanych odpowiednio przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania lub ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sposrod rzeczoznawcow wpisanych na listy rzeczoznawcow prowadzone przez tych ministrow.

5. Podmiot ubiegajacy sie o dopuszczenie do uzytku szkolnego programu lub podrecznika wnosi oplate, ktora stanowi dochod budzetu panstwa.

6. Koszty sporzadzania opinii rzeczoznawcow, o ktorych mowa w ust. 4, pokrywane sa z budzetu panstwa z czesci bedacej w dyspozycji odpowiednio ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania oraz minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji administracyjnej, moze cofnac dopuszczenie do uzytku szkolnego programu lub podrecznika:

1) na wniosek podmiotu, ktory posiada tytul prawny do programu lub podrecznika,

2) z urzedu - w przypadku gdy co najmniej dwoch rzeczoznawcow, o ktorych mowa w ust. 4, stwierdzi, ze program lub podrecznik utracil aktualnosc lub przydatnosc dydaktyczna, albo od wyczerpania nakladu minely 3 lata i nie przewiduje sie wznowienia wydania.

8. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w przypadku programow nauczania i podrecznikow dla szkol artystycznych - minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe warunki, jakie musza spelniac programy i podreczniki dopuszczane do uzytku szkolnego, a takze warunki tworzenia przez nauczycieli wlasnych programow,

2) szczegolowe warunki i tryb dopuszczania do uzytku szkolnego programow i podrecznikow oraz cofania dopuszczenia,

3) warunki, jakie musza spelnic osoby wpisywane na liste rzeczoznawcow, oraz warunki i tryb skreslania z listy,

4) wysokosc i tryb wnoszenia oplat w postepowaniu o dopuszczenie do uzytku szkolnego programu lub podrecznika, a takze warunki wynagradzania rzeczoznawcow.

9. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 8, powinno w szczegolnosci uwzglednic:

1) obowiazek uwzgledniania w programach i podrecznikach tresci nauczania zawartych w podstawach programowych,

2) posiadanie przez rzeczoznawcow wyksztalcenia wyzszego oraz doswiadczenia w pracy naukowej lub dydaktycznej,

3) instytucje, ktorych opinia jest wymagana przy ubieganiu sie o wpisanie na liste rzeczoznawcow,

4) prowadzenie wykazow programow i podrecznikow dopuszczonych do uzytku szkolnego,

5) tworzenie szkolnych zestawow programow nauczania,

6) wysokosc oplat wnoszonych w postepowaniu o dopuszczenie programu lub podrecznika do uzytku szkolnego z mozliwoscia roznicowania oplat w zaleznosci od rodzaju programu i podrecznika oraz etapu edukacyjnego, do ktorego sa przeznaczone, z tym ze oplata za dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania nie powinna przekraczac 800 zl, a za dopuszczenie podrecznika - 4.800 zl, waloryzowanych corocznie sredniorocznym wskaznikiem cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem ustalonym w ustawie budzetowej.

Art. 23. W zakresie ksztalcenia zawodowego zadania okreslone w art. 22 ust. 2 pkt 1-3 i w art. 22a ust. 8 minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania wykonuje w uzgodnieniu z ministrami wlasciwymi dla zawodow ujetych w klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1.

Art. 24. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania na wniosek wlasciwych ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, klasyfikacje zawodow szkolnictwa zawodowego, z uwzglednieniem klasyfikacji zawodow i specjalnosci wystepujacych w gospodarce narodowej.

2. Wniosek wlasciwego ministra, o ktorym mowa w ust. 1, powinien zawierac opis zawodu ze zbiorem umiejetnosci zawodowych, uzasadnienie potrzeby ksztalcenia w tym zawodzie, nazwe i miejsce zawodu w okreslonej grupie klasyfikacji zawodow i specjalnosci, o ktorej mowa w ust. 1, a takze informacje o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu oraz opinie organizacji pracodawcow reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056).

2a. Wlasciwy minister, o ktorym mowa w ust. 1, moze wspomagac materialnie i organizacyjnie szkoly i placowki ksztalcace w danym zawodzie w zakresie zajec praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie ksztalcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

3. (skreslony)

4. Stowarzyszenia zawodowe, samorzady gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze moga wystepowac do wlasciwych ministrow z propozycja ustanawiania nowych zawodow szkolnictwa zawodowego.

5. (skreslony)

6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, profile ksztalcenia ogolnozawodowego odpowiadajace okreslonym dziedzinom gospodarki.

Art. 25-27. (skreslone)

Art. 28. Przepisy ustawy nie naruszaja uprawnien Ministra Obrony Narodowej do zakladania, prowadzenia i nadzorowania szkol na podstawie przepisow o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych.

Art. 29. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wykaz szkol i placowek, ktore prowadza: minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwosci.

Art. 30. 1. Kuratora oswiaty powoluje i odwoluje wojewoda w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania. W przypadku odwolania kuratora oswiaty, wojewoda, z dniem odwolania kuratora, powierza pelnienie jego obowiazkow wicekuratorowi oswiaty.

2. Kandydata na stanowisko kuratora oswiaty wylania sie w drodze konkursu. Konkurs oglasza wojewoda najpozniej w ciagu miesiaca od dnia, w ktorym nastapilo odwolanie kuratora.

2a. Kandydatem na stanowisko kuratora oswiaty moze byc nauczyciel mianowany lub dyplomowany majacy wyksztalcenie wyzsze magisterskie oraz posiadajacy co najmniej 7-letni staz pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letni staz na stanowisku wymagajacym sprawowania nadzoru pedagogicznego.

2b. Konkurs na stanowisko kuratora oswiaty przeprowadza komisja konkursowa powolywana przez wojewode. W sklad komisji konkursowej wchodzi po dwoch przedstawicieli:

1) ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania,

2) wojewody,

3) sejmiku wojewodztwa

oraz po jednym przedstawicielu wojewodzkich struktur zwiazkow zawodowych o zasiegu ogolnokrajowym, zrzeszajacych nauczycieli.

3. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, regulamin konkursu na stanowisko kuratora oswiaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

4. Wicekuratorow oswiaty powoluje i odwoluje wojewoda na wniosek kuratora oswiaty.

Art. 31. Kurator oswiaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oswiaty okreslone w ustawie i przepisach odrebnych na obszarze wojewodztwa, a w szczegolnosci:

1) sprawuje nadzor pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkolami i placowkami oraz placowkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placowkami doskonalenia nauczycieli o zasiegu ogolnokrajowym, ktore znajduja sie na obszarze danego wojewodztwa,

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach okreslonych w ustawie,

3) (skreslony),

4) wspoldziala z radami oswiatowymi powolanymi na podstawie art. 48,

5) wykonuje zadania organu wyzszego stopnia w rozumieniu przepisow kodeksu postepowania administracyjnego:

a) w stosunku do organow jednostek samorzadu terytorialnego - w sprawach szkol publicznych, zakladanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkol i placowek niepublicznych,

b) w stosunku do dyrektorow szkol - w sprawach z zakresu obowiazku szkolnego i obowiazku nauki oraz w sprawach skreslenia uczniow z listy uczniow,

6) realizuje polityke oswiatowa panstwa, a takze wspoldziala z organami jednostek samorzadu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oswiatowej, zgodnych z polityka oswiatowa panstwa,

6a) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkol i placowek, z wyjatkiem szkol i placowek prowadzonych przez ministrow, w zakresie ich zgodnosci z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzace szkoly i placowki przed zatwierdzeniem arkuszy,

6b) opiniuje plany pracy placowek doskonalenia nauczycieli, z wyjatkiem placowek prowadzonych przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania i ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

6c) opracowuje programy wykorzystania srodkow na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrebnionych w budzecie wojewody, po zasiegnieciu opinii zwiazkow zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego,

7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglady oraz inne formy wspolzawodnictwa i prezentacji osiagniec uczniow szkol na obszarze wojewodztwa,

8) wspoldziala z okregowymi komisjami egzaminacyjnymi,

9) bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje dzialania zwiazane z doskonaleniem nauczycieli, wspoldzialajac z organami prowadzacymi szkoly i placowki, a takze moze podejmowac dzialania wspomagajace materialnie i organizacyjnie doskonalenie nauczycieli, w szczegolnosci promowac nowatorstwo dydaktyczno-wychowawcze,

10) wspomaga dzialania w zakresie organizowania egzaminow i sprawdzianow w szkolach,

11) wspoldziala z organami jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie ksztaltowania i rozwoju bazy materialnej szkol i placowek,

12) wspoldziala z wlasciwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczacych warunkow rozwoju dzieci i mlodziezy, w tym w przeciwdzialaniu zjawiskom patologii spolecznej, a takze moze wspomagac dzialania tych podmiotow,

13) koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizacje wypoczynku dzieci i mlodziezy na obszarze wojewodztwa w okresie ferii letnich i zimowych.

14) wykonuje inne zadania okreslone w przepisach odrebnych, w szczegolnosci w zakresie obronnosci.

Art. 32. 1. Kurator oswiaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy kuratorium oswiaty.

2. Kuratoria oswiaty sa panstwowymi jednostkami budzetowymi.

3. Wojewoda, na wniosek kuratora oswiaty, moze tworzyc delegatury kuratorium oswiaty. Kierownik delegatury moze, z upowaznienia kuratora oswiaty, prowadzic sprawy na obszarze dzialania delegatury, w tym sprawowac nadzor pedagogiczny i wydawac decyzje administracyjne.

4. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresla, w drodze rozporzadzenia, organizacje kuratoriow oswiaty oraz zasady tworzenia ich delegatur.

Art. 32a. 1. Nadzor pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkolami i placowkami artystycznymi, placowkami, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych oraz placowkami doskonalenia nauczycieli szkol artystycznych sprawuje minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ktory w tym celu, a takze w celu realizacji zadan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 7, w odniesieniu do szkol i placowek przez siebie prowadzonych moze, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania, w drodze rozporzadzenia, utworzyc specjalistyczna jednostke nadzoru oraz okreslic jej organizacje i zakres powierzonych zadan zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 7.

2. Specjalistyczna jednostka nadzoru jest panstwowa jednostka budzetowa finansowana z budzetu ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Przepisy ust. 1 nie naruszaja uprawnien kuratora oswiaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotow ogolnoksztalcacych w szkolach artystycznych.

4. W odniesieniu do publicznych szkol i placowek artystycznych minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania przepisy okreslone w art. 11 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-8.

Art. 32b. W przypadku publicznych i niepublicznych szkol prowadzacych ksztalcenie w zawodach dla zeglugi morskiej i srodladowej kurator oswiaty sprawuje nadzor pedagogiczny, we wspoldzialaniu odpowiednio z ministrem wlasciwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem wlasciwym do spraw transportu, w zakresie realizowania w procesie ksztalcenia w tych szkolach postanowien Miedzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im swiadectw oraz pelnienia wacht, 1978, sporzadzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286).

Art. 33. 1. Nadzor pedagogiczny polega na:

1) ocenianiu stanu i warunkow dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej szkol, placowek i nauczycieli,

2) analizowaniu i ocenianiu efektow dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej oraz innej dzialalnosci statutowej szkol i placowek,

3) udzielaniu pomocy szkolom, placowkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych,

4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczegolnosci:

1) zgodnosc zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planow nauczania,

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow oraz przeprowadzania egzaminow, a takze przestrzeganie przepisow dotyczacych obowiazku szkolnego oraz obowiazku nauki,

4) przestrzeganie statutu szkoly lub placowki,

5) (skreslony)

6) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,

7) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunkow nauki, wychowania i opieki.

3. Nauczyciele, o ktorych mowa w art. 35 ust. 5, wykonujacy czynnosci z zakresu nadzoru pedagogicznego, maja prawo:

1) wstepu do szkol i placowek,

2) wgladu do prowadzonej przez szkole lub placowke dokumentacji dotyczacej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy,

3) udzialu w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoly,

4) wstepu w charakterze obserwatora na zajecia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuncze i inne zajecia organizowane przez szkole lub placowke, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoly lub placowki,

5) przeprowadzania badan sluzacych ocenie efektywnosci dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekunczej szkol i placowek.

4. Nauczyciele, o ktorych mowa w art. 35 ust. 5, moga wydawac dyrektorom szkol i placowek dorazne zalecenia oraz zglaszac uwagi i wnioski wynikajace z przeprowadzonych czynnosci.

5. Dyrektor szkoly lub placowki w ciagu 7 dni od otrzymania zalecen, uwag i wnioskow, o ktorych mowa w ust. 4, moze zglosic wobec nich zastrzezenia do organu sprawujacego nadzor pedagogiczny.

6. W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen przez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny, dyrektor szkoly lub placowki jest obowiazany powiadomic ten organ o realizacji zalecen, uwag i wnioskow w terminie 30 dni.

7. W razie stwierdzenia istotnych uchybien w dzialalnosci szkoly lub placowki, organ sprawujacy nadzor pedagogiczny niezaleznie od srodkow, o ktorych mowa w ust. 4, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzacy szkole lub placowke.

8. Organ sprawujacy nadzor pedagogiczny moze wydawac organowi prowadzacemu szkole lub placowke zalecenia wynikajace z czynnosci nadzoru. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje sie odpowiednio.

Art. 34. 1. Jezeli szkola lub placowka albo organ prowadzacy prowadzi swoja dzialalnosc z naruszeniem przepisow ustawy, organ sprawujacy nadzor pedagogiczny moze polecic, w drodze decyzji, usuniecie uchybien w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem ust. 5.

2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektow ksztalcenia lub wychowania w szkole lub placowce organ sprawujacy nadzor pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoly lub placowki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzacym, programu i harmonogramu poprawy efektywnosci ksztalcenia lub wychowania. Wdrozenie programu nastepuje w terminach okreslonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny. Program musi uwzglednic uwagi i wnioski zgloszone przez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny.

2a. Jezeli dyrektor szkoly lub placowki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybien, o ktorych mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdrozy w okreslonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywnosci ksztalcenia lub wychowania albo nie uwzgledni w tym programie zgloszonych uwag i wnioskow, organ sprawujacy nadzor pedagogiczny wystepuje do organu prowadzacego szkole lub placowke z wnioskiem o odwolanie dyrektora szkoly lub placowki z koncem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek zlozony w tej sprawie przez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny jest wiazacy dla organu prowadzacego szkole lub placowke.

3. W przypadku szkoly prowadzonej przez osobe prawna lub fizyczna, z wyjatkiem szkoly prowadzonej przez jednostke samorzadu terytorialnego, niewykonanie polecenia, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2, moze stanowic podstawe cofniecia, w drodze decyzji, zezwolenia na zalozenie tej szkoly. Cofniecie zezwolenia na zalozenie szkoly jest rownoznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji.

4. Jezeli szkola lub placowka prowadzone przez jednostke samorzadu terytorialnego, a takze sama jednostka samorzadu terytorialnego, nie usunie uchybien wyniklych z naruszenia przepisow ustawy, o ktorych mowa w ust. 1, organ sprawujacy nadzor pedagogiczny zawiadamia o tym fakcie wojewode sprawujacego nadzor nad dzialalnoscia komunalna.

5. Przepisow ust. 1 i 4 nie stosuje sie, jezeli naruszenie przepisow ustawy nastapilo w uchwale organu jednostki samorzadu terytorialnego. W tym przypadku kurator oswiaty jest obowiazany niezwlocznie powiadomic o naruszeniu przepisow ustawy wojewode.

Art. 34a. 1. Organ prowadzacy szkole lub placowke sprawuje nadzor nad jej dzialalnoscia w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzglednieniem odrebnych przepisow.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1, nadzorowi podlega w szczegolnosci:

1) prawidlowosc dysponowania przyznanymi szkole lub placowce srodkami budzetowymi oraz pozyskanymi przez szkole lub placowke srodkami pochodzacymi z innych zrodel, a takze gospodarowania mieniem,

2) przestrzeganie obowiazujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow i uczniow,

3) przestrzeganie przepisow dotyczacych organizacji pracy szkoly i placowki.

3. Do wykonywania nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4-6.

4. Organ prowadzacy szkole lub placowke, nie posiadajacy uprawnien do sprawowania nadzoru pedagogicznego, moze wystepowac w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekunczych z wnioskami do dyrektora szkoly lub placowki i organu sprawujacego nadzor pedagogiczny. Dyrektor lub organ, ktory otrzymal wniosek, jest obowiazany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

Art. 34b. Organ prowadzacy szkole lub placowke, a w zakresie dzialalnosci dydaktyczno-wychowawczej i opiekunczej rowniez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny, moga ingerowac w dzialalnosc szkoly lub placowki wylacznie w zakresie i na zasadach okreslonych w ustawie. W przypadku szkol przy zakladach karnych ingerencja ta jest dopuszczalna rowniez w zakresie realizacji celow wykonania kary pozbawienia wolnosci okreslonych w kodeksie karnym wykonawczym, a w przypadku szkol przy zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - w zakresie realizacji celow okreslonych w przepisach o postepowaniu w sprawach nieletnich.

Art. 35. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania:

1) sprawuje nadzor pedagogiczny nad szkolami oraz placowkami doskonalenia nauczycieli, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3b,

2) nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczegolnosci nadzoruje dzialalnosc kuratorow oswiaty w tym zakresie.

2. W celu realizacji zadan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21, minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania w szczegolnosci:

1) ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorow oswiaty polityki oswiatowej panstwa, w szczegolnosci zadan z zakresu nadzoru pedagogicznego,

2) kontroluje sprawnosc i efektywnosc nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorow oswiaty oraz przestrzeganie przepisow obowiazujacych w tym zakresie, a takze moze wydawac na pismie kuratorom oswiaty wiazace ich wytyczne i polecenia, z wyjatkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej,

3) moze zadac od kuratorow oswiaty informacji, dokumentow i sprawozdan okresowych lub dotyczacych okreslonej sprawy albo rodzaju spraw,

4) moze organizowac szkolenia, narady i konferencje kuratorow oswiaty,

5) moze oglaszac w wydawanym przez siebie dzienniku urzedowym zalecane standardy wyposazenia szkol niezbedne do nauczania przedmiotow ogolnoksztalcacych.

2a. Minister Sprawiedliwosci i podporzadkowane organy sprawuja nadzor pedagogiczny nad zakladami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, osrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz nad szkolami w tych zakladach i schroniskach, a takze nad szkolami przy zakladach karnych, z wyjatkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotow ogolnoksztalcacych, ktory sprawuje kurator oswiaty.

3. (skreslony)

4. Dyrektor szkoly lub placowki oraz inni nauczyciele zajmujacy stanowiska kierownicze, z zastrzezeniem art. 36 ust. 2, sprawuja nadzor pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkolach i placowkach, a w szkolach i placowkach prowadzacych ksztalcenie zawodowe oraz u pracodawcow, u ktorych jest organizowana praktyczna nauka zawodu, takze w stosunku do instruktorow praktycznej nauki zawodu.

5. Kurator oswiaty oraz organy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2a oraz w art. 32a i 32b, sprawuja nadzor pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagajacych kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oswiaty oraz w urzedach tych organow lub podporzadkowanych im jednostkach organizacyjnych.

5a. Kurator oswiaty oraz organy, o ktorych mowa w ust. 5, moga zlecac osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje prowadzenie badan i opracowywanie ekspertyz sluzacych ocenie efektywnosci dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekunczej szkol i placowek.

6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk, o ktorych mowa w ust. 5, kwalifikacje niezbedne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takze kwalifikacje osob, o ktorych mowa w ust. 5a.

Art. 35a. 1. Nadzor pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placowkami opiekunczo-wychowawczymi oraz osrodkami adopcyjno-opiekunczymi, dzialajacymi na podstawie przepisow o pomocy spolecznej, reguluja te przepisy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Kurator oswiaty sprawuje nadzor pedagogiczny nad szkolami dzialajacymi w placowkach, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 36. 1. Szkola lub placowka kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktoremu powierzono stanowisko dyrektora.

2. Szkola lub placowka, za zgoda kuratora oswiaty, moze rowniez kierowac osoba niebedaca nauczycielem powolana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzacy. Kurator oswiaty przy wyrazaniu zgody uwzglednia w szczegolnosci posiadanie przez te osobe wyksztalcenia i przygotowania zawodowego odpowiadajacego kierunkowi ksztalcenia w szkole lub zakresowi zadan placowki.

2a. Osoba, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze sprawowac nadzoru pedagogicznego. W przypadku powolania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzor pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujacy inne stanowisko kierownicze w szkole lub placowce.

3. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w stosunku do szkol artystycznych - w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okresla, w drodze rozporzadzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadac osoba zajmujaca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach szkol i placowek.

Art. 36a. 1. Stanowisko dyrektora szkoly lub placowki, z zastrzezeniem ust. 2, powierza organ prowadzacy szkole lub placowke.

2. Powierzenie przez organ prowadzacy stanowiska dyrektora szkoly lub placowki moze nastapic, jezeli organ sprawujacy nadzor pedagogiczny nie zglosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzezenia.

3. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoly lub placowki wylania sie w drodze konkursu. Kandydatowi nie mozna odmowic powierzenia stanowiska dyrektora, chyba ze organ sprawujacy nadzor pedagogiczny zglosil zastrzezenie, o ktorym mowa w ust. 2.

3a. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje sie do szkol i placowek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie bedace jednostkami samorzadu terytorialnego.

4. Jezeli do konkursu nie zglosi sie zaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyloniono kandydata, organ prowadzacy powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasiegnieciu opinii rady szkoly lub placowki i rady pedagogicznej. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

4a. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z ust. 3 lub 4, organ prowadzacy moze powierzyc pelnienie obowiazkow dyrektora szkoly wicedyrektorowi, a w szkolach, w ktorych nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoly, jednak nie dluzej niz na okres 6 miesiecy.

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzacy szkole lub placowke powoluje komisje konkursowa w skladzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzacego szkole lub placowke,

b) organu sprawujacego nadzor pedagogiczny,

2) po dwoch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rodzicow,

3) po jednym przedstawicielu zakladowych organizacji zwiazkowych, przy czym przedstawiciel zwiazku zawodowego nie moze byc zatrudniony w szkole lub placowce, ktorej konkurs dotyczy.

5a. (skreslony)

5b. Przepis ust. 5 stosuje sie rowniez w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakladanego zespolu szkol lub placowek, z tym ze:

1) dwoch przedstawicieli rady pedagogicznej wylania sie sposrod przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkol lub placowek laczonych w zespol,

2) dwoch przedstawicieli rodzicow wylania sie sposrod rodzicow uczniow wszystkich szkol lub placowek laczonych w zespol.

6. W przypadku szkol i placowek nowo zakladanych sklad komisji konkursowej okresla organ prowadzacy te szkole lub placowke w uzgodnieniu z organem sprawujacym nadzor pedagogiczny.

7. W przypadku szkol i placowek, o ktorych mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1, w sklad komisji nie wchodza odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rodzicow.

7a. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w przypadku szkol artystycznych i placowek, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych - minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okresli, w drodze rozporzadzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoly lub placowki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob oglaszania konkursu oraz sposob nadzorowania prawidlowosci postepowania konkursowego przez organ prowadzacy szkole lub placowke.

8. Stanowisko dyrektora szkoly lub placowki powierza sie na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oswiaty, a w przypadku szkoly i placowki artystycznej oraz placowek, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych - z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mozna powierzyc to stanowisko na krotszy okres, jednak nie krotszy niz 1 rok szkolny.

9. Po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 8, organ prowadzacy, po zasiegnieciu opinii rady szkoly lub placowki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oswiaty, a w przypadku szkoly i placowki artystycznej oraz placowki, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych - z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, moze przedluzac powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 8.

9a. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do osoby, o ktorej mowa w art. 36 ust. 2.

10. Przepisy ust. 1-9a i art. 37 nie dotycza szkol prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwosci lub podporzadkowane im organy.

Art. 37. 1. W szkole lub placowce, w ktorych zgodnie z ramowym statutem moze byc utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwolania z nich dokonuje dyrektor szkoly lub placowki, po zasiegnieciu opinii organu prowadzacego, rady szkoly lub placowki oraz rady pedagogicznej.

2. Umowa o prace na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas okreslony krotszy niz okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedluzeniu na okres powierzenia.

3. W przypadku osob, o ktorych mowa w art. 36 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 38. 1. Organ, ktory powierzyl nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placowce:

1) odwoluje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a) zlozenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesiecznym wypowiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadan wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie okreslonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,

c) zlozenia przez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny wniosku, o ktorym mowa w art. 34 ust. 2a,

2) w przypadkach szczegolnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oswiaty, a w przypadku szkoly i placowki artystycznej oraz placowki, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych prowadzonej przez jednostke samorzadu terytorialnego po zasiegnieciu opinii ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, moze odwolac nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

2. Wymogu uzyskania opinii, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, oswiaty nie stosuje sie do szkol i placowek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie bedace jednostkami samorzadu terytorialnego.

Art. 38a. Przepisy art. 38 stosuje sie odpowiednio do osoby, o ktorej mowa w art. 36 ust. 2.

Art. 39. 1. Dyrektor szkoly lub placowki w szczegolnosci:

1) kieruje dzialalnoscia szkoly lub placowki i reprezentuje ja na zewnatrz,

2) sprawuje nadzor pedagogiczny, z zastrzezeniem art. 36 ust. 2,

3) sprawuje opieke nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzialania prozdrowotne,

4) realizuje uchwaly rady szkoly lub placowki oraz rady pedagogicznej, podjete w ramach ich kompetencji stanowiacych,

5) dysponuje srodkami okreslonymi w planie finansowym szkoly lub placowki zaopiniowanym przez rade szkoly lub placowki i ponosi odpowiedzialnosc za ich prawidlowe wykorzystanie, a takze moze organizowac administracyjna, finansowa i gospodarcza obsluge szkoly lub placowki,

6) wykonuje inne zadania wynikajace z przepisow szczegolnych,

7) wspoldziala ze szkolami wyzszymi oraz zakladami ksztalcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiada za wlasciwa organizacje i przebieg sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, przeprowadzanych w szkole lub placowce.

2. Dyrektor szkoly lub placowki moze, w drodze decyzji, skreslic ucznia z listy uczniow w przypadkach okreslonych w statucie szkoly lub placowki. Skreslenie nastepuje na podstawie uchwaly rady pedagogicznej, po zasiegnieciu opinii samorzadu uczniowskiego.

2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objetego obowiazkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczen ten, na wniosek dyrektora szkoly, moze zostac przeniesiony przez kuratora oswiaty do innej szkoly.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placowce nauczycieli i pracownikow nie bedacych nauczycielami. Dyrektor w szczegolnosci decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownikow szkoly lub placowki,

2) przyznawania nagrod oraz wymierzania kar porzadkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoly lub placowki,

3) wystepowania z wnioskami, po zasiegnieciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoly lub placowki, w sprawach odznaczen, nagrod i innych wyroznien dla nauczycieli oraz pozostalych pracownikow szkoly lub placowki.

4. Dyrektor szkoly lub placowki w wykonywaniu swoich zadan wspolpracuje z rada szkoly lub placowki, rada pedagogiczna, rodzicami i samorzadem uczniowskim.

4a. Dyrektor liceum profilowanego, w porozumieniu z organem prowadzacym szkole oraz po zasiegnieciu opinii kuratora oswiaty, ustala profile ksztalcenia ogolnozawodowego prowadzone w tym liceum, z zastrzezeniem art. 59 ust. 2.

5. Dyrektor szkoly prowadzacej ksztalcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzacym szkole i po zasiegnieciu opinii kuratora oswiaty oraz opinii odpowiednio wojewodzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w ktorych ksztalci szkola, z zastrzezeniem art. 59 ust. 2.

6. Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 3, nie przysluguja dyrektorom jednooddzialowych przedszkoli oraz kierownikom szkol podstawowych (szkol filialnych) podporzadkowanych organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te przysluguja odpowiednio organowi prowadzacemu przedszkole lub dyrektorowi szkoly, ktoremu szkola filialna jest organizacyjnie podporzadkowana.

7. W przypadku nieobecnosci dyrektora szkoly lub placowki zastepuje go wicedyrektor, a w szkolach i placowkach, w ktorych nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoly lub placowki, wyznaczony przez organ prowadzacy.

Art. 40. 1. W szkole lub placowce zatrudniajacej co najmniej 3 nauczycieli dziala rada pedagogiczna, ktora jest kolegialnym organem szkoly lub placowki w zakresie realizacji jej statutowych zadan dotyczacych ksztalcenia, wychowania i opieki.

2. Nauczyciele szkol zatrudniajacych mniej niz 3 nauczycieli sa czlonkami rady pedagogicznej szkoly, ktorej jest podporzadkowana szkola filialna.

3. W sklad rady pedagogicznej wchodza wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placowce oraz pracownicy innych zakladow pracy pelniacy funkcje instruktorow praktycznej nauki zawodu lub prowadzacy prace wychowawcza z mlodocianymi pracownikami w placowkach zbiorowego zakwaterowania, dla ktorych praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajecie. W zebraniach rady pedagogicznej moga takze brac udzial z glosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczacego za zgoda lub na wniosek rady pedagogicznej.

4. Przewodniczacym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoly lub placowki.

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej sa organizowane przed rozpoczeciem roku szkolnego, w kazdym okresie (semestrze) w zwiazku z zatwierdzeniem wynikow klasyfikowania i promowania uczniow, po zakonczeniu rocznych zajec szkolnych oraz w miare biezacych potrzeb. Zebrania moga byc organizowane na wniosek organu sprawujacego nadzor pedagogiczny z inicjatywy przewodniczacego, rady szkoly lub placowki, organu prowadzacego szkole lub placowke albo co najmniej 1/3 czlonkow rady pedagogicznej.

6. Przewodniczacy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej czlonkow o terminie i porzadku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Dyrektor szkoly lub placowki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niz dwa razy w roku szkolnym, ogolne wnioski wynikajace ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzialalnosci szkoly.

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiacych rady pedagogicznej nalezy:

1) zatwierdzanie planow pracy szkoly lub placowki po zaopiniowaniu przez rade szkoly lub placowki,

2) podejmowanie uchwal w sprawie wynikow klasyfikacji i promocji uczniow,

3) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentow pedagogicznych w szkole lub placowce, po zaopiniowaniu ich projektow przez rade szkoly lub placowki,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoly lub placowki,

5) podejmowanie uchwal w sprawach skreslenia z listy uczniow.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczegolnosci:

1) organizacje pracy szkoly lub placowki, w tym zwlaszcza tygodniowy rozklad zajec lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoly lub placowki,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagrod i innych wyroznien,

4) propozycje dyrektora szkoly lub placowki w sprawach przydzialu nauczycielom stalych prac i zajec w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo platnych zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych.

3. Dyrektor szkoly lub placowki wstrzymuje wykonanie uchwal, o ktorych mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwaly dyrektor niezwlocznie zawiadamia organ prowadzacy szkole lub placowke oraz organ sprawujacy nadzor pedagogiczny. Organ sprawujacy nadzor pedagogiczny uchyla uchwale w razie stwierdzenia jej niezgodnosci z przepisami prawa po zasiegnieciu opinii organu prowadzacego szkole lub placowke. Rozstrzygniecie organu sprawujacego nadzor pedagogiczny jest ostateczne.

Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoly lub placowki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoly lub placowki.

2. Rada pedagogiczna moze wystapic z wnioskiem o odwolanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placowce.

3. W przypadku okreslonym w ust. 2, organ uprawniony do odwolania jest obowiazany przeprowadzic postepowanie wyjasniajace i powiadomic o jego wyniku rade pedagogiczna w ciagu 14 dni od otrzymania wniosku.

Art. 43. 1. Uchwaly rady pedagogicznej sa podejmowane zwykla wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy jej czlonkow.

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzialalnosci. Zebrania rady pedagogicznej sa protokolowane.

3. Nauczyciele sa zobowiazani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, ktore moga naruszac dobro osobiste uczniow lub ich rodzicow, a takze nauczycieli i innych pracownikow szkoly lub placowki.

Art. 44. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, typy szkol i placowek, w ktorych nie tworzy sie rady pedagogicznej ze wzgledu na specyficzna organizacje pracy szkoly lub placowki.

Rozdzial 4

Spoleczne organy w systemie oswiaty

Art. 45. 1. Przy ministrze wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania moze dzialac Krajowa Rada Oswiatowa, zwana dalej "Krajowa Rada", bedaca spolecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach oswiaty.

2. Krajowa Rade tworzy minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania na wniosek wojewodzkich rad oswiatowych reprezentujacych co najmniej 1/4 wojewodztw.

3. Krajowa Rada:

1) opracowuje i przedstawia ministrowi wlasciwemu do spraw oswiaty i wychowania projekty zalozen polityki oswiatowej panstwa, w tym propozycje udzialu nakladow budzetowych na oswiate w dochodzie narodowym podzielonym,

2) opiniuje projekt ustawy budzetowej w czesci dotyczacej oswiaty i przedstawia swoja opinie wlasciwym komisjom sejmowym i senackim,

3) opiniuje kryteria podzialu srodkow bedacych w dyspozycji ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania, przeznaczonych na oswiate,

4) opiniuje koncepcje ksztalcenia, w tym ramowe plany nauczania oraz zakres obowiazujacych podstaw programowych,

5) opiniuje projekty aktow prawnych dotyczacych oswiaty,

6) opiniuje inne sprawy dotyczace oswiaty, przedstawione przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania.

4. Krajowa Rada moze wystepowac z wnioskami dotyczacymi spraw oswiaty bezposrednio do naczelnych i centralnych organow administracji rzadowej.

Art. 46. 1. W sklad Krajowej Rady wchodza przedstawiciele wojewodzkich rad oswiatowych, po jednym z kazdej rady wojewodzkiej, oraz po jednym przedstawicielu centralnych struktur zwiazkow zawodowych zrzeszajacych nauczycieli.

2. Kadencja Krajowej Rady trwa 3 lata.

3. Krajowa Rada uchwala regulamin swojej dzialalnosci oraz wybiera przewodniczacego.

4. Krajowa Rada moze powolywac stale i dorazne komisje.

5. Obsluge administracyjna Krajowej Rady zapewnia minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania.

Art. 47. 1. Na wniosek przedstawicieli szkol artystycznych, srodowisk tworczych i artystycznych, minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego moze utworzyc Rade do Spraw Szkolnictwa Artystycznego bedaca spolecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach ksztalcenia artystycznego.

2. Do zasad dzialania Rady do Spraw Szkolnictwa Artystycznego stosuje sie odpowiednio przepisy art. 45 ust. 3 i 4 oraz art. 46 ust. 2-5.

3. Inni ministrowie prowadzacy szkoly lub placowki moga rowniez powolywac rady do spraw podporzadkowanego sobie szkolnictwa i okreslac zakres i zasady ich dzialania.

Art. 48. 1. Organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego moze powolac rade oswiatowa dzialajaca przy tym organie.

2. Do zadan rady oswiatowej nalezy:

1) badanie potrzeb oswiatowych na obszarze dzialania jednostki samorzadu terytorialnego oraz przygotowywanie projektow ich zaspokajania,

2) opiniowanie budzetu jednostki samorzadu terytorialnego w czesci dotyczacej wydatkow na oswiate,

3) opiniowanie projektow sieci publicznych szkol i placowek,

4) opiniowanie projektow aktow prawa miejscowego wydawanych w sprawach oswiaty,

5) wyrazanie opinii i wnioskow w innych sprawach dotyczacych oswiaty.

3. Wlasciwy organ jednostki samorzadu terytorialnego jest obowiazany przedstawic radzie oswiatowej projekty aktow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2-4.

Art. 49. Organ, o ktorym mowa w art. 48 ust. 1, ustala:

1) sklad i zasady wyboru czlonkow rady oswiatowej,

2) regulamin dzialania rady oswiatowej.

Art. 50. 1. W szkolach i placowkach moga dzialac rady szkol i placowek.

2. Rada szkoly lub placowki uczestniczy w rozwiazywaniu spraw wewnetrznych szkoly lub placowki, a takze:

1) uchwala statut szkoly lub placowki,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego srodkow specjalnych szkoly lub placowki i opiniuje projekt planu finansowego szkoly lub placowki,

3) moze wystepowac do organu sprawujacego nadzor pedagogiczny nad szkola lub placowka z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny dzialalnosci szkoly lub placowki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placowce; wnioski te maja dla organu charakter wiazacy,

4) opiniuje plan pracy szkoly lub placowki, projekty innowacji i eksperymentow pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoly lub placowki,

5) z wlasnej inicjatywy ocenia sytuacje oraz stan szkoly lub placowki i wystepuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzacego szkole lub placowke oraz do wojewodzkiej rady oswiatowej, w szczegolnosci w sprawach organizacji zajec pozalekcyjnych i przedmiotow nadobowiazkowych.

3. W celu wspierania dzialalnosci statutowej szkoly lub placowki rada szkoly lub placowki moze gromadzic fundusze z dobrowolnych skladek oraz innych zrodel. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoly lub placowki okresla regulamin, o ktorym mowa w art. 51 ust. 5.

Art. 51. 1. W sklad rady szkoly lub placowki wchodza, z zastrzezeniem ust. 1a, w rownej liczbie:

1) nauczyciele wybrani przez ogol nauczycieli,

2) rodzice wybrani przez ogol rodzicow,

3) uczniowie wybrani przez ogol uczniow.

1a. W sklad rady szkoly w szkolach podstawowych nie wchodza uczniowie, a w gimnazjach udzial uczniow w radzie szkoly nie jest obowiazkowy.

2. Rada powinna liczyc co najmniej 6 osob.

3. Tryb wyboru czlonkow rady szkoly lub placowki okresla statut szkoly lub placowki. Statut szkoly lub placowki moze przewidywac rozszerzenie skladu rady o inne osoby niz wymienione w ust. 1.

4. Kadencja rady szkoly lub placowki trwa 3 lata. Statut szkoly lub placowki moze dopuszczac dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej skladu rady.

5. Rada szkoly lub placowki uchwala regulamin swojej dzialalnosci oraz wybiera przewodniczacego. Zebrania rady sa protokolowane.

5a. W regulaminie, o ktorym mowa w ust. 5, moga byc okreslone rodzaje spraw, w ktorych rozpatrywaniu nie biora udzialu przedstawiciele uczniow.

6. W posiedzeniach rady szkoly lub placowki moze brac udzial, z glosem doradczym, dyrektor szkoly lub placowki.

7. Do udzialu w posiedzeniach rady szkoly lub placowki moga byc zapraszane przez przewodniczacego, za zgoda lub na wniosek rady, inne osoby z glosem doradczym.

8. Rady szkol lub placowek moga porozumiewac sie ze soba, ustalajac zasady i zakres wspolpracy.

9. Powstanie rady szkoly lub placowki organizuje dyrektor szkoly lub placowki z wlasnej inicjatywy albo na wniosek rady rodzicow, a w przypadku gimnazjow i szkol ponadgimnazjalnych takze na wniosek samorzadu uczniowskiego.

10. W szkolach artystycznych przepisy ust. 1a i 9 stosuje sie odpowiednio.

Art. 52. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, typy szkol i placowek, w ktorych w sklad rady szkoly lub placowki nie wchodza rodzice lub uczniowie, a takze typy szkol i placowek, w ktorych nie powoluje sie rady szkoly lub placowki, ze wzgledu na specyficzna organizacje pracy i zadania szkoly lub placowki badz brak mozliwosci wylonienia stalej reprezentacji rodzicow lub uczniow.

2. W szkolach lub placowkach, w ktorych rada nie zostala powolana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

Art. 53. 1. W szkole i placowce moze dzialac rada rodzicow, stanowiaca reprezentacje rodzicow uczniow.

2. Zasady tworzenia rady rodzicow uchwala ogol rodzicow uczniow tej szkoly lub placowki.

3. Rada rodzicow uchwala regulamin swojej dzialalnosci, ktory nie moze byc sprzeczny ze statutem szkoly lub placowki.

4. Reprezentacja rodzicow moze takze przybrac inna nazwe niz okreslona w ust. 1.

Art. 54. 1. Rada rodzicow moze wystepowac do organu prowadzacego szkole lub placowke, organu sprawujacego nadzor pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoly lub placowki z wnioskami i opiniami dotyczacymi wszystkich spraw szkoly lub placowki.

2. W celu wspierania dzialalnosci statutowej szkoly lub placowki rada rodzicow moze gromadzic fundusze z dobrowolnych skladek rodzicow oraz innych zrodel. Zasady wydatkowania funduszy rady rodzicow okresla regulamin, o ktorym mowa w art. 53 ust. 3.

Art. 55. 1. W szkole i placowce dziala samorzad uczniowski, zwany dalej "samorzadem".

2. Samorzad tworza wszyscy uczniowie szkoly lub placowki.

3. Zasady wybierania i dzialania organow samorzadu okresla regulamin uchwalany przez ogol uczniow w glosowaniu rownym, tajnym i powszechnym. Organy samorzadu sa jedynymi reprezentantami ogolu uczniow.

4. Regulamin samorzadu nie moze byc sprzeczny ze statutem szkoly lub placowki.

5. Samorzad moze przedstawiac radzie szkoly lub placowki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoly lub placowki, w szczegolnosci dotyczacych realizacji podstawowych praw uczniow, takich jak:

1) prawo do zapoznawania sie z programem nauczania, z jego trescia, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postepow w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji zycia szkolnego, umozliwiajace zachowanie wlasciwych proporcji miedzy wysilkiem szkolnym a mozliwoscia rozwijania i zaspokajania wlasnych zainteresowan,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania dzialalnosci kulturalnej, oswiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z wlasnymi potrzebami i mozliwosciami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pelniacego role opiekuna samorzadu.

6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, typy szkol i placowek, w ktorych nie tworzy sie samorzadu uczniowskiego ze wzgledu na koniecznosc stosowania w szkole lub placowce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a takze ze wzgledow wychowawczych, opiekunczych i resocjalizacyjnych.

7. Samorzad w szkole dla doroslych lub placowce ksztalcenia ustawicznego, w celu wspierania dzialalnosci statutowej szkoly lub placowki, moze gromadzic fundusze z dobrowolnych skladek i innych zrodel. Zasady wydatkowania tych funduszy okresla regulamin, o ktorym mowa w ust. 3.

Art. 56. 1. W szkole i placowce moga dzialac, z wyjatkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczegolnosci organizacje harcerskie, ktorych celem statutowym jest dzialalnosc wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej szkoly lub placowki.

2. Zgode na podjecie dzialalnosci przez stowarzyszenia i inne organizacje, o ktorych mowa w ust. 1, wyraza dyrektor szkoly lub placowki po uprzednim uzgodnieniu warunkow tej dzialalnosci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoly lub placowki, z zastrzezeniem art. 94a ust. 5.

Art. 57. Przepisy art. 50-56 nie dotycza szkol i placowek niepublicznych.

Rozdzial 5

Organizacja ksztalcenia, wychowanie i opieka w szkolach i placowkach publicznych

Art. 58. 1. Szkole lub placowke publiczna zaklada sie na podstawie aktu zalozycielskiego, ktory okresla jej typ, nazwe i siedzibe.

2. Akt zalozycielski szkoly publicznej, w ktorej jest realizowany obowiazek szkolny, oprocz danych wymienionych w ust. 1 okresla takze jej zasieg terytorialny (obwod), w szczegolnosci nazwy miejscowosci (w miastach nazwy ulic lub ich czesci) nalezacych do jej obwodu, a w przypadku szkoly podstawowej takze podporzadkowane jej organizacyjnie szkoly filialne. Szkole publicznej prowadzonej przez osobe fizyczna lub osobe prawna inna niz jednostka samorzadu terytorialnego nie ustala sie obwodu, chyba ze osoba prowadzaca wystapi z takim wnioskiem.

2a. Nie ustala sie obwodow szkolom specjalnym, szkolom integracyjnym, szkolom dla mniejszosci narodowych, szkolom artystycznym oraz szkolom sportowym i szkolom mistrzostwa sportowego.

3. Zalozenie szkoly lub placowki publicznej przez osobe prawna inna niz jednostka samorzadu terytorialnego lub osobe fizyczna wymaga zezwolenia wlasciwego organu jednostki samorzadu terytorialnego, ktorej zadaniem jest prowadzenie szkol lub placowek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oswiaty, a w przypadku szkol artystycznych - zezwolenia ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego w odniesieniu do szkol realizujacych ksztalcenie ogolne po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oswiaty.

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 3, lacznie z projektami aktu zalozycielskiego i statutu, powinien byc zlozony nie pozniej niz do 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok, w ktorym ma nastapic uruchomienie szkoly lub placowki. Termin ten moze zostac przedluzony za zgoda odpowiednio organu jednostki samorzadu terytorialnego, o ktorym mowa w ust. 3, albo ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w stosunku do szkol artystycznych - minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okreslaja, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na zalozenie szkoly lub placowki publicznej , tak aby tworzenie szkol publicznych przez osoby prawne i fizyczne sprzyjalo poprawie warunkow ksztalcenia, a takze korzystnie uzupelnialo siec szkol publicznych na danym terenie.

6. Organ lub osoba, o ktorych mowa w art. 5 ust. 2, zakladajaca szkole lub placowke podpisuje akt zalozycielski oraz nadaje pierwszy statut.

7. Akt zalozycielski i statut szkoly lub placowki publicznej przesyla sie wlasciwemu kuratorowi oswiaty oraz innym organom wlasciwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkola lub placowka.

Art. 59. 1. Szkola publiczna, z zastrzezeniem ust. 1a i 2, moze byc zlikwidowana z koncem roku szkolnego przez organ prowadzacy szkole, po zapewnieniu przez ten organ uczniom mozliwosci kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a takze odpowiednio o tym samym lub zblizonym profilu ksztalcenia ogolnozawodowego albo ksztalcacej w tym samym lub zblizonym zawodzie. Organ prowadzacy jest obowiazany, co najmniej na 6 miesiecy przed terminem likwidacji, zawiadomic o zamiarze likwidacji szkoly: rodzicow uczniow, wlasciwego kuratora oswiaty oraz organ wykonawczy jednostki samorzadu terytorialnego wlasciwej do prowadzenia szkol danego typu.

1a. Szkola w zakladzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich moze byc zlikwidowana w kazdym czasie, po zapewnieniu uczniom mozliwosci kontynuowania nauki w innej szkole.

2. Szkola, profil ksztalcenia ogolnozawodowego lub zawod, w jakim szkola ksztalci, a takze placowka publiczna prowadzona przez jednostke samorzadu terytorialnego, z zastrzezeniem ust. 2a, moga zostac zlikwidowane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oswiaty, a w przypadku szkoly rolniczej takze ministra wlasciwego do spraw rolnictwa, a szkola lub placowka publiczna prowadzona przez inna osobe prawna lub osobe fizyczna - za zgoda organu, ktory udzielil zezwolenia na jej zalozenie. W przypadku szkoly i placowki artystycznej jest wymagana pozytywna opinia ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2a. W przypadku szkoly prowadzacej ksztalcenie w zawodzie lub w profilu ksztalcenia ogolnozawodowego, kurator oswiaty, przed wyrazeniem opinii, o ktorej mowa w ust. 2, jest obowiazany zasiegnac opinii odpowiednio wojewodzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, a takze opinii:

1) ministra wlasciwego do spraw zdrowia - w przypadku szkoly medycznej,

2) ministra wlasciwego do spraw srodowiska - w przypadku szkoly lesnej,

3) odpowiednio ministra wlasciwego do spraw transportu i ministra wlasciwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku szkol, o ktorych mowa w art. 32b.

2b. Opinia, o ktorej mowa w ust. 2, jest wydawana w drodze postanowienia, na ktore sluzy zazalenie.

3. Dokumentacje zlikwidowanej szkoly publicznej przekazuje sie organowi prowadzacemu szkole, z wyjatkiem dokumentacji przebiegu nauczania, ktora przejmuje organ sprawujacy nadzor pedagogiczny.

4. Dokumentacje zlikwidowanej szkoly lub placowki publicznej prowadzonej przez osobe prawna lub fizyczna przekazuje sie wlasciwemu organowi jednostki samorzadu terytorialnego, o ktorym mowa w art. 58 ust. 3.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje sie odpowiednio do placowek publicznych, z wyjatkiem warunku o likwidacji z koncem roku szkolnego.

6. Przepisy ust. 1-5 i art. 58 stosuje sie odpowiednio w przypadku przeksztalcenia szkoly lub placowki.

Art. 60. 1. Statut szkoly lub placowki publicznej powinien okreslac w szczegolnosci:

1) nazwe i typ szkoly lub placowki oraz ich cele i zadania,

2) organ prowadzacy szkole lub placowke,

3) organy szkoly lub placowki oraz ich kompetencje,

4) organizacje szkoly lub placowki,

5) zakres zadan nauczycieli oraz innych pracownikow szkoly lub placowki,

6) zasady rekrutacji uczniow,

7) prawa i obowiazki uczniow, w tym przypadki, w ktorych uczen moze zostac (skreslony) z listy uczniow szkoly.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w stosunku do szkol i placowek artystycznych- minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okresli, w drodze rozporzadzenia, ramowe statuty szkol i placowek publicznych, uwzgledniajac w szczegolnosci ogolne zasady organizacji szkoly lub placowki, a takze zakresy spraw, ktore powinny byc ustalone w statucie szkoly lub placowki.

2a. (skreslony)

3. Kurator oswiaty, a w przypadku szkol i placowek artystycznych minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, moze uchylic statut szkoly lub placowki publicznej albo niektore jego postanowienia, jezeli sa sprzeczne z prawem. Organowi, ktory nadal lub uchwalil statut, od decyzji kuratora oswiaty przysluguje odwolanie do ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania.

4. (skreslony)

Art. 61. 1. Struktura organizacyjna szkoly podstawowej obejmuje klasy I-VI.

2. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, moga byc tworzone szkoly obejmujace czesc klas szkoly podstawowej, w tym takze szkoly filialne.

Art. 62. 1. Organ prowadzacy szkoly roznych typow lub placowki moze je polaczyc w zespol, z zastrzezeniem ust. 5a-5c. Polaczenie nie narusza odrebnosci rad pedagogicznych, rad rodzicow, rad szkol lub placowek i samorzadow uczniowskich poszczegolnych szkol lub placowek, o ile statut zespolu nie stanowi inaczej.

1a. (skreslony)

1b. (skreslony)

1c. (skreslony)

2. Dyrektor zespolu jest dyrektorem szkoly lub placowki w rozumieniu ustawy.

3. Utworzenie zespolu nastepuje w trybie art. 58, z tym ze akt zalozycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne.

4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespolu traca moc postanowienia zawarte w statutach polaczonych szkol lub placowek.

5. Organ prowadzacy zespol szkol lub placowek albo szkol i placowek moze wylaczyc z zespolu niektore szkoly lub placowki, wlaczyc do zespolu inne szkoly lub placowki, a takze moze rozwiazac zespol za zgoda kuratora oswiaty. W przypadku wylaczenia szkol lub placowek z zespolu oraz rozwiazania zespolu przepisow art. 58 i 59 nie stosuje sie.

5a. Do zespolow szkol moga byc wlaczane centra ksztalcenia ustawicznego i centra ksztalcenia praktycznego wylacznie za zgoda kuratora oswiaty.

5b. Polaczenie w zespol przedszkola ze szkola podstawowa albo z gimnazjum, szkoly podstawowej z gimnazjum albo przedszkola ze szkola podstawowa i gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oswiaty.

5c. Przepis ust. 5b nie dotyczy szkol artystycznych, szkol sportowych, szkol z oddzialami sportowymi, szkol mistrzostwa sportowego, szkol z oddzialami integracyjnymi, szkol specjalnych, szkol z oddzialami specjalnymi, szkol w zakladach opieki zdrowotnej, w tym w zakladach lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy spolecznej, szkol dla doroslych, szkol dwujezycznych oraz szkol dla mniejszosci narodowych i szkol z oddzialami dla mniejszosci narodowych, a takze szkol, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3b i art. 35 ust. 2a. Szkoly te moga byc laczone w zespoly na zasadach okreslonych przez organ prowadzacy.

6. Utworzenie zespolu, w ktorego sklad wchodza szkoly lub placowki albo szkoly i placowki prowadzone przez rozne organy, moze nastapic po zawarciu porozumienia miedzy tymi organami. Porozumienie powinno okreslac, ktory z organow bedzie wykonywac zadania organu prowadzacego, sposob finansowania oraz tryb rozwiazania zespolu.

Art. 63. Rok szkolny we wszystkich szkolach i placowkach rozpoczyna sie 1 wrzesnia kazdego roku, a konczy - 31 sierpnia nastepnego roku.

Art. 64. 1. Podstawowymi formami dzialalnosci dydaktyczno-wychowawczej szkoly sa:

1) obowiazkowe zajecia edukacyjne,

2) dodatkowe zajecia edukacyjne,

3) zajecia dydaktyczno-wyrownawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniow majacych trudnosci w nauce oraz inne zajecia wspomagajace rozwoj dzieci i mlodziezy z zaburzeniami rozwojowymi,

4) nadobowiazkowe zajecia pozalekcyjne,

5) w szkolach prowadzacych ksztalcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu.

2. Zajecia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 moga byc prowadzone takze z udzialem wolontariuszy.

Art. 65. (skreslony)

Art. 66. 1. Na wniosek lub za zgoda rodzicow albo pelnoletniego ucznia dyrektor szkoly po zasiegnieciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, moze zezwolic uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyc nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb udzielania zezwolen, o ktorych mowa w ust. 1, oraz organizacje indywidualnego programu lub toku nauki, uwzgledniajac umozliwienie uczniom szczegolnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnien oraz ukonczenie szkoly w skroconym czasie.

Art. 67. 1. Do realizacji zadan statutowych szkola publiczna powinna zapewnic uczniom mozliwosc korzystania z:

1) pomieszczen do nauki z niezbednym wyposazeniem,

2) biblioteki,

3) swietlicy,

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

5) zespolu urzadzen sportowych i rekreacyjnych,

6) pomieszczen administracyjno-gospodarczych.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 pkt 3-5 nie musza byc spelnione w szkolach dla doroslych.

Art. 68. (uchylony)

Art. 68a. 1. Ksztalcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

1) szkolach dla doroslych,

2) placowkach ksztalcenia ustawicznego, placowkach ksztalcenia praktycznego, osrodkach doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

2. Ksztalcenie ustawiczne moze byc prowadzone jako stacjonarne, zaoczne i na odleglosc.

3. Ustawa nie dotyczy ksztalcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 83a ust. 2 oraz w formach i na zasadach okreslonych odrebnymi przepisami, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

4. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje placowek, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, a takze szczegolowa organizacje, sposob, warunki i formy prowadzenia przez placowki oraz osrodki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, ksztalcenia ustawicznego, uwzgledniajac w szczegolnosci centra ksztalcenia ustawicznego i centra ksztalcenia praktycznego jako rodzaje odpowiednio placowek ksztalcenia ustawicznego i placowek ksztalcenia praktycznego oraz zadania placowek i osrodkow dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Art. 68b. 1. Placowki i osrodki, o ktorych mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzace ksztalcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, moga uzyskac akredytacje, stanowiaca potwierdzenie spelniania okreslonych wymogow i zapewniania wysokiej jakosci prowadzonego ksztalcenia. Akredytacja moze obejmowac calosc lub czesc prowadzonego ksztalcenia.

2. Akredytacje przyznaje kurator oswiaty wlasciwy dla siedziby placowki lub osrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespol powolany przez kuratora oswiaty oceny dzialalnosci danej placowki lub osrodka w zakresie okreslonym w ust. 3.

3. Akredytacje moze uzyskac placowka lub osrodek, ktore:

1) zapewniaja baze wyposazona w srodki dydaktyczne,

2) zatrudniaja wykwalifikowana kadre,

3) opracowuja i udostepniaja materialy metodyczno-dydaktyczne.

4. W postepowaniu o uzyskanie akredytacji kurator oswiaty uwzglednia rowniez wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placowka lub osrodkiem.

5. Kurator oswiaty, w drodze decyzji administracyjnej, moze cofnac akredytacje, jezeli stwierdzi niespelnianie przez placowke lub osrodek warunkow wymaganych do uzyskania akredytacji.

6. Podmiot ubiegajacy sie o uzyskanie akredytacji wnosi oplate, ktora stanowi dochod budzetu panstwa.

7. Z oplat, o ktorych mowa w ust. 6, zwolnione sa podmioty, ktore prowadza calosc ksztalcenia nieodplatnie.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje sie rowniez do placowek niepublicznych prowadzonych zgodnie z przepisami rozdzialu 8 oraz do dzialalnosci oswiatowej, o ktorej mowa w art. 83a ust. 2.

9. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, sklad i sposob dzialania zespolu, o ktorym mowa w ust. 2, oraz warunki wynagradzania jego czlonkow, wzory dokumentow stosowanych w postepowaniu o uzyskanie akredytacji, a takze wysokosc i tryb wnoszenia oplat przez podmioty ubiegajace sie o akredytacje.

10. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 9, powinno uwzgledniac w szczegolnosci wdrazanie i upowszechnianie przez podmioty ubiegajace sie o akredytacje nowatorskich rozwiazan programowo-metodycznych i organizacyjnych, majacych wplyw na jakosc prowadzonego ksztalcenia, udzial w zespole przedstawicieli wojewodzkiego lub powiatowego urzedu pracy oraz organizacji pracodawcow, a takze ustalac wysokosc oplat tak, aby nie przekraczala kwoty 760 zl waloryzowanej corocznie sredniorocznym wskaznikiem cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem, ustalonym w ustawie budzetowej.

Art. 68c. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb uzyskiwania i uzupelniania przez osoby dorosle wiedzy ogolnej, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, a takze moze okreslic warunki i tryb przeprowadzania egzaminow kwalifikacyjnych umozliwiajacych uzyskanie tytulow zawodowych, sklad, warunki powolywania i odwolywania przez kuratora oswiaty panstwowych komisji egzaminacyjnych, wzory wydawanych swiadectw i dyplomow, wysokosc oplat za przeprowadzenie egzaminow kwalifikacyjnych oraz warunki wynagradzania czlonkow komisji.

2. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzgledni w szczegolnosci:

1) zaliczanie przy podejmowaniu nauki w szkole dla doroslych prowadzacej ksztalcenie zawodowe wynikow kursow zawodowych prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placowki i osrodki posiadajace akredytacje albo przez osoby prawne lub fizyczne prowadzace dzialalnosc oswiatowa wymieniona w art. 83a ust. 2, dla ktorej uzyskaly akredytacje, [UWAGA, pkt 1 obowiazuje od 1 wrzesnia 2005 r.]

2) sposob potwierdzania posiadania okreslonych kwalifikacji zawodowych uzyskanych w wyniku ukonczenia poszczegolnych form ksztalcenia,

3) warunki i tryb prowadzenia ksztalcenia na odleglosc,

4) mozliwosc powolywania panstwowych komisji egzaminacyjnych przy szkolach i placowkach, warunki dopuszczania do egzaminu kwalifikacyjnego i sposob jego przeprowadzania,

5) wysokosc oplat za egzamin kwalifikacyjny, uwzgledniajac jako podstawe kwote przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, z tym ze wysokosc oplaty nie moze przekroczyc 30 % podstawy.

Art. 68d. (skreslony)

Art. 69. 1. Zadania w zakresie ksztalcenia i wychowania mlodziezy wykonuja takze Ochotnicze Hufce Pracy organizowane na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

2. Ochotnicze Hufce Pracy umozliwiaja mlodziezy w wieku powyzej 15 lat, ktora nie ukonczyla szkoly podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukonczeniu tych szkol, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupelnienie wyksztalcenia podstawowego lub gimnazjalnego.

3. Rada Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, zasady organizacji ksztalcenia mlodziezy w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Art. 70. 1. Praktyczna nauka zawodu moze odbywac sie w placowkach ksztalcenia ustawicznego, placowkach ksztalcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, u pracodawcow, a takze w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

2. Praktyczna nauka zawodu odbywa sie w podmiotach, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy zawartej pomiedzy szkola a tym podmiotem. Umowa powinna okreslac w szczegolnosci sposob ponoszenia kosztow realizowania praktycznej nauki zawodu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkole w swoich warsztatach, pracowniach szkolnych oraz szkolnych gospodarstwach pomocniczych dla uczniow tej szkoly.

4. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i szkolnych gospodarstwach pomocniczych, a takze w innych podmiotach wymienionych w ust. 1, uwzgledniajac w szczegolnosci zakres spraw, ktore powinny byc okreslone w umowie, o ktorej mowa w ust. 2, w tym prawa i obowiazki podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1, a takze kwalifikacje wymagane od osob prowadzacych praktyczna nauke zawodu i przyslugujace im uprawnienia.

5. Przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje sie odpowiednio do mlodocianych pracownikow odbywajacych praktyczna nauke zawodu w ramach odbywania przygotowania zawodowego. W przypadku mlodocianego pracownika umowe z podmiotem, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera pracodawca, ktory zatrudnia tego mlodocianego.

6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania moze zawierac porozumienia z organizacjami pracodawcow, samorzadami gospodarczymi oraz innymi organizacjami pozarzadowymi w celu poprawy stanu ksztalcenia zawodowego, w szczegolnosci realizacji praktycznej nauki zawodu.

Art. 70a. 1. Szkoly prowadzace ksztalcenie zawodowe przekazuja pracodawcom, u ktorych realizowana jest praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych, srodki na pokrycie dodatkow i premii wyplacanych pracownikom za wykonywanie obowiazkow opiekunow praktyk zawodowych oraz oplacanych od nich skladek na ubezpieczenia spoleczne.

2. (uchylony)

Art. 71. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) rodzaje i szczegolowe zasady dzialania placowek publicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7, warunki pobytu dzieci i mlodziezy w tych placowkach oraz moze okreslic wysokosc i zasady odplatnosci wnoszonej przez rodzicow za pobyt ich dzieci w tych placowkach,

2) szczegolowe zasady dzialania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych,

3) szczegolowe zasady dzialania publicznych bibliotek pedagogicznych.

2. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno uwzgledniac realizacje przez placowki zadan i celow edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz opiekunczych, i zapewnienie warunkow bezpieczenstwa wychowankow, a takze okresli warunki i zasady dzialania wolontariuszy.

3. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno uwzgledniac warunki zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i mlodziezy, pomoc dzieciom i mlodziezy w wyborze kierunku dalszego ksztalcenia i zawodu, realizacje zadan profilaktycznych i wspierajacych role wychowawcza i edukacyjna szkoly i rodziny oraz udzielanie pomocy dzieciom i mlodziezy przez wolontariuszy.

4. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno uwzgledniac realizacje przez biblioteki pedagogiczne zadan w zakresie wspierania procesu ksztalcenia i doskonalenia nauczycieli oraz pomocy bibliotekom szkolnym.

Art. 71a. (skreslony)

Art. 71b. 1. Ksztalceniem specjalnym obejmuje sie dzieci i mlodziez, o ktorych mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Ksztalcenie to moze byc prowadzone w formie nauki w szkolach ogolnodostepnych, szkolach lub oddzialach integracyjnych, szkolach lub oddzialach specjalnych i osrodkach, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5.

1a. Indywidualnym nauczaniem obejmuje sie dzieci i mlodziez, ktorych stan zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczeszczanie do szkoly.

2. W zaleznosci od rodzaju niepelnosprawnosci, w tym stopnia uposledzenia umyslowego, dzieciom i mlodziezy, o ktorych mowa w ust. 1, organizuje sie ksztalcenie i wychowanie, ktore stosownie do potrzeb umozliwia nauke w dostepnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidacje i resocjalizacje oraz zapewnia specjalistyczna pomoc i opieke.

2a. W przedszkolach i szkolach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w osrodkach, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5, a takze w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, moga byc tworzone zespoly wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i spolecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepelnosprawnosci do podjecia nauki w szkole, prowadzonego bezposrednio z dzieckiem i jego rodzina.

2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkol podstawowych specjalnych oraz osrodkow, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5, a takze dyrektorzy wlasciwych ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka szkol podstawowych ogolnodostepnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, moga organizowac wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzacymi.

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a takze o potrzebie zajec rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrebnymi przepisami wydaja zespoly orzekajace dzialajace w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego okresla zalecane formy ksztalcenia specjalnego, z uwzglednieniem rodzaju niepelnosprawnosci, w tym stopnia uposledzenia umyslowego.

3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o ktorych mowa w ust. 3, moga rowniez wydawac zespoly opiniujace dzialajace w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, zalozonych zgodnie z art. 82 oraz zatrudniajacych pracownikow posiadajacych kwalifikacje okreslone dla pracownikow publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagan edukacyjnych wynikajacych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u ktorego stwierdzono specyficzne trudnosci w uczeniu sie, uniemozliwiajace sprostanie tym wymaganiom, wydaja rowniez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zalozone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniajace pracownikow posiadajacych kwalifikacje okreslone dla pracownikow publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4. Od orzeczen, o ktorych mowa w ust. 3, rodzice dziecka moga zlozyc w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwolanie do kuratora oswiaty.

5. Starosta wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka posiadajacego orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, na wniosek rodzicow, zapewnia mu odpowiednia forme ksztalcenia, uwzgledniajac rodzaj niepelnosprawnosci, w tym stopien uposledzenia umyslowego, z zastrzezeniem ust. 5a.

5a. Jezeli orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego zaleca ksztalcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogolnodostepnych lub integracyjnych, odpowiednia forme ksztalcenia, na wniosek rodzicow, zapewnia jednostka samorzadu terytorialnego wlasciwa ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka, do ktorej zadan wlasnych nalezy prowadzenie przedszkoli lub szkol.

5b. Jezeli powiat wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoly specjalnej lub osrodka, o ktorym mowa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze wzgledu na rodzaj niepelnosprawnosci, w tym stopien uposledzenia umyslowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najblizszego powiatu prowadzacego taka szkole lub osrodek. Starosta najblizszego powiatu prowadzacego taka szkole lub osrodek nie moze odmowic przyjecia dziecka do szkoly lub osrodka.

5c. Dyrektor szkoly, ktorej uczen posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzacym.

6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, sklad zespolow orzekajacych, tryb ich powolania, szczegolowe zasady dzialania tych zespolow, tryb postepowania odwolawczego, wzory orzeczen oraz szczegolowe zasady kierowania dzieci i mlodziezy do ksztalcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Rozporzadzenie powinno uwzgledniac jak najpelniejsza realizacje potrzeb dziecka, a takze zapewnic mozliwosc dostosowania form ksztalcenia do aktualnych mozliwosci psychofizycznych dziecka.

7. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) w porozumieniu z ministrami wlasciwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia spolecznego, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o ktorych mowa w ust. 2a, w tym kwalifikacje wymagane od osob prowadzacych wczesne wspomaganie, uwzgledniajac w szczegolnosci przygotowanie do pracy z malymi dziecmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a takze formy wspolpracy z rodzina dziecka,

2) warunki organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezy, o ktorych mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminow i sprawdzianow oraz ich formy, w przedszkolach i szkolach lub oddzialach specjalnych oraz w osrodkach, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5, uwzgledniajac szczegolne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci i mlodziezy,

3) warunki organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezy, o ktorych mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminow i sprawdzianow oraz ich formy, w przedszkolach i szkolach ogolnodostepnych oraz przedszkolach i szkolach lub oddzialach integracyjnych, uwzgledniajac w szczegolnosci koniecznosc dostosowania programow nauczania oraz metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej ksztalcenia w formach integracyjnych, a takze zatrudnienie specjalistow dla jej realizacji.

8. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb organizowania indywidualnego nauczania, o ktorym mowa w ust. 1a, uwzgledniajac w szczegolnosci wymiar godzin zajec edukacyjnych realizowanych bezposrednio z uczniem.

Art. 71c. 1. Zaklad opieki zdrowotnej, w tym zaklad opiekunczo-leczniczy i zaklad lecznictwa uzdrowiskowego, a takze jednostka pomocy spolecznej, w ktorych zorganizowana jest szkola specjalna, zapewniaja korzystanie z pomieszczen dla prowadzenia zajec edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczen oraz ponoszenia kosztow ich utrzymania okresla umowa zawarta pomiedzy zakladem a organem prowadzacym szkole.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia oraz ministrem wlasciwym do spraw zabezpieczenia spolecznego, okresli, w drodze rozporzadzenia, organizacje ksztalcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych dzialan opiekunczo-wychowawczych w szkolach, o ktorych mowa w ust. 1, uwzgledniajac szczegolne potrzeby psychofizyczne dzieci i mlodziezy.

Art. 71d. Podreczniki szkolne i ksiazki pomocnicze do ksztalcenia specjalnego dla uczniow z uposledzeniem umyslowym, niewidomych, slabo widzacych i nieslyszacych sa dofinansowywane z budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania.

Art. 72. Dzieciom i mlodziezy pozbawionym calkowicie lub czesciowo opieki rodzicielskiej, a takze dzieciom i mlodziezy niedostosowanym spolecznie organizuje sie opieke i wychowanie na zasadach okreslonych w przepisach o pomocy spolecznej.

Art. 73-76. (skreslone)

Rozdzial 6

Zasady ksztalcenia i placowki doskonalenia nauczycieli

Art. 77. 1. W celu ksztalcenia nauczycieli przedszkoli, szkol podstawowych, placowek oswiatowo-wychowawczych, a takze nauczycieli jezykow obcych, moga byc tworzone kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia jezykow obcych, zwane dalej "kolegiami".

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i warunki tworzenia, przeksztalcania i likwidowania oraz organizacje i zasady dzialania kolegiow (w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych), a takze zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami.

3. Sluchaczem kolegium moze byc tylko osoba posiadajaca swiadectwo dojrzalosci.

4. W zakresie uprawnien do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego do sluchaczy kolegiow stosuje sie przepisy dotyczace studentow szkol wyzszych.

5. Kolegia moga pobierac oplaty za egzaminy wstepne oraz za zajecia dydaktyczne, z wylaczeniem zajec dydaktycznych w systemie dziennym w kolegiach publicznych, chyba ze sa powtarzane z powodu niezadowalajacych wynikow w nauce.

6. Organy prowadzace w porozumieniu z organami sprawujacymi nadzor pedagogiczny nad szkolami i placowkami maja obowiazek umozliwic w podleglych im szkolach i placowkach zorganizowanie przez szkoly wyzsze i kolegia praktyk nauczycielskich oraz wspolpracowac w organizacji tych praktyk.

7. W zakresie nie uregulowanym odmiennie w przepisach, o ktorych mowa w ust. 2 i 4, do kolegiow stosuje sie przepisy ustawy dotyczace szkol.

8. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, standardy ksztalcenia nauczycieli w kolegiach, uwzgledniajac w szczegolnosci wymagania dotyczace realizowanych planow nauczania, przedmioty ksztalcenia, wymiar i zakres praktyk pedagogicznych, tresci programowe i wymagane umiejetnosci.

Art. 77a. 1. W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli moga byc tworzone placowki doskonalenia nauczycieli, zwane dalej "placowkami doskonalenia".

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadza rowniez nauczyciele, ktorym powierzono zadania doradcow metodycznych.

3. Niepubliczne placowki doskonalenia moga zakladac i prowadzic osoby prawne nie bedace jednostkami samorzadu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie nie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 do niepublicznych placowek doskonalenia stosuje sie przepisy rozdzialu 8.

4. Placowki doskonalenia moga uzyskac akredytacje stanowiaca potwierdzenie, ze dana placowka zapewnia wysoka jakosc prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie do publicznych placowek doskonalenia, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3b.

6. Akredytacje przyznaje kurator oswiaty wlasciwy dla siedziby placowki, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu przez zespol powolany przez kuratora oswiaty oceny dzialalnosci danej placowki w zakresie okreslonym w ust. 7.

7. Akredytacje moze uzyskac placowka doskonalenia, ktora:

1) zapewnia wykwalifikowana kadre,

2) opracowuje i wdraza programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluacje,

3) prowadzi dzialalnosc informacyjna i upowszechnia problematyke doskonalenia nauczycieli,

4) zapewnia nowoczesna baze dydaktyczna.

8. Kurator oswiaty, w drodze decyzji administracyjnej, moze cofnac akredytacje, jezeli stwierdzi niespelnianie przez placowke doskonalenia warunkow wymaganych do uzyskania akredytacji.

9. Placowka doskonalenia ubiegajaca sie o uzyskanie akredytacji wnosi oplate, ktora stanowi dochod budzetu panstwa.

10. Z oplat, o ktorych mowa w ust. 9, zwolnione sa placowki, ktore prowadza calosc ksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodplatnie.

11. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, sklad i sposob dzialania zespolu, o ktorym mowa w ust. 6, oraz warunki wynagradzania jego czlonkow, wzory dokumentow stosowanych w postepowaniu o uzyskanie akredytacji, a takze wysokosc i tryb wnoszenia oplat przez placowki ubiegajace sie o akredytacje.

12. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 11, powinno uwzgledniac w szczegolnosci udzial w zespole niezaleznych specjalistow w dziedzinie doskonalenia i ksztalcenia nauczycieli, a takze ustalac wysokosc oplat tak, aby nie przekraczala kwoty 760 zl waloryzowanej corocznie wskaznikiem cen towarow i uslug konsumpcyjnych.

Art. 78. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w odniesieniu do placowek doskonalenia nauczycieli szkol artystycznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) warunki i tryb tworzenia, przeksztalcania i likwidowania oraz organizacje i sposob dzialania placowek doskonalenia, w tym zakres ich dzialalnosci obowiazkowej,

2) zadania doradcow metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadan doradcy metodycznego,

z uwzglednieniem zapewnienia nauczycielom dostepu do form doskonalenia i doksztalcania umozliwiajacych podnoszenie wiedzy ogolnej i umiejetnosci zawodowych, a takze mozliwosci prowadzenia niektorych form doskonalenia i doksztalcania przez zaklady ksztalcenia nauczycieli, szkoly wyzsze oraz inne jednostki.

2. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia ponadto zadania, ktore moga byc realizowane wylacznie przez placowki doskonalenia posiadajace akredytacje oraz publiczne placowki doskonalenia, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3b. [UWAGA, ust. 2 obowiazuje od 1 stycznia 2005 r.]

3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 do placowek doskonalenia stosuje sie przepisy dotyczace placowek.

Rozdzial 7

Finansowanie szkol i placowek publicznych

Art. 79. 1. Przedszkola, szkoly i placowki publiczne zakladane i prowadzone przez ministrow i jednostki samorzadu terytorialnego sa jednostkami lub zakladami budzetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkol, przedszkoli i placowek okreslaja odrebne przepisy, z zastrzezeniem ust. 1a.

1a. Szkola publiczna, przedszkole publiczne i placowka publiczna prowadzone przez jednostke samorzadu terytorialnego, bedace zakladem budzetowym, pokrywaja koszty swojej dzialalnosci z przychodow wlasnych oraz z dotacji przewidzianej w budzecie tej jednostki na zadania oswiatowe, o ktorych mowa w art. 5a ust. 2.

1b. Do dotacji, o ktorych mowa w ust. 1a, nie stosuje sie przepisu art. 19 ust. 10 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014, z 1999 r. nr 38, poz. 360, nr 49, poz. 485, nr 70, poz. 778 i nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. nr 6, poz. 69).

2. Przedszkola, szkoly i placowki, o ktorych mowa w ust. 1, bedace jednostkami budzetowymi moga tworzyc srodki specjalne na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach, z zastrzezeniem ust. 2a.

2a. Szkoly i placowki artystyczne, placowki, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych oraz placowki doskonalenia nauczycieli bedace jednostkami budzetowymi moga uzyskiwac srodki finansowe z tytulu dzialalnosci uslugowej, wydawniczej i szkoleniowej oraz z innych zrodel okreslonych w przepisach o finansach publicznych. Srodki te sa przekazywane na rachunek srodkow specjalnych tych szkol lub placowek z przeznaczeniem na poprawe warunkow realizacji ustawowych i statutowych zadan szkoly lub placowki.

3. Plan finansowy srodkow specjalnych, o ktorych mowa w ust. 2 i 2a, zatwierdza dyrektor na wniosek rady przedszkola, szkoly lub placowki.

Art. 80. 1. Przedszkola, szkoly i placowki publiczne nie wymienione w art. 79 prowadza gospodarke finansowa wedlug zasad okreslonych przez organ lub podmiot prowadzacy szkole.

2. Przedszkola, o ktorych mowa w ust. 1, otrzymuja na kazdego ucznia z budzetu gminy dotacje w wysokosci rownej wydatkom biezacym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gmine, z tym ze na ucznia niepelnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na niepelnosprawnego ucznia przedszkola i oddzialu przedszkolnego w czesci oswiatowej subwencji ogolnej otrzymywanej przez jednostke samorzadu terytorialnego.

2a. Jezeli do przedszkola, o ktorym mowa w ust. 1, uczeszcza uczen niebedacy mieszkancem gminy dotujacej to przedszkole, gmina, ktorej mieszkancem jest ten uczen, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2.

3. Szkoly, o ktorych mowa w ust. 1, otrzymuja na kazdego ucznia dotacje z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego obowiazanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkol, w wysokosci rownej wydatkom biezacym przewidzianym na jednego ucznia w szkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez te jednostke samorzadu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostke samorzadu terytorialnego szkoly tego samego typu i rodzaju podstawa ustalenia wysokosci dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoly publicznej danego typu i rodzaju w czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego.

3a. Placowki publiczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymuja na kazdego wychowanka dotacje z budzetu powiatu w wysokosci rownej wydatkom biezacym przewidzianym na jednego wychowanka w placowkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat. W przypadku nieprowadzenia przez powiat placowki publicznej danego rodzaju podstawa ustalenia wysokosci dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placowki tego rodzaju w czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego.

3b. Placowki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, nie wymienione w ust. 3a, moga otrzymywac dotacje z budzetu powiatu w wysokosci i na zasadach ustalonych przez rade powiatu.

3c. Dotacje, o ktorych mowa w ust. 2-3a, sa przekazywane w 12 czesciach w terminie do ostatniego dnia kazdego miesiaca.

4. Organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o ktorych mowa w ust. 2-3a, uwzgledniajac w szczegolnosci podstawe obliczania dotacji i zakres danych, ktore powinny byc zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

5. Publiczne szkoly artystyczne nie wymienione w art. 79 otrzymuja na kazdego ucznia dotacje z budzetu panstwa w wysokosci rownej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkolach tego samego typu prowadzonych przez ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6. Dotacje, o ktorych mowa w ust. 5, sa przekazywane w 12 czesciach w terminie do ostatniego dnia kazdego miesiaca.

7. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o ktorych mowa w ust. 5, uwzgledniajac w szczegolnosci podstawe obliczania dotacji i zakres danych, ktore powinny byc zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

Art. 81. Szkoly i placowki publiczne oraz organy prowadzace te szkoly i placowki sa zwolnione z podatkow oraz oplat z tytulu odpowiednio: zarzadu, uzytkowania lub uzytkowania wieczystego nieruchomosci szkolnych, z tym ze z podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku lesnego na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach.

Rozdzial 8

Szkoly i placowki niepubliczne

Art. 82. 1. Osoby prawne i fizyczne moga zakladac szkoly i placowki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostke samorzadu terytorialnego obowiazana do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkol i placowek.

1a. Osoby prawne i fizyczne moga zakladac niepubliczne szkoly artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Zgloszenie do ewidencji powinno zawierac:

1) oznaczenie osoby zamierzajacej prowadzic szkole lub placowke, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

2) okreslenie odpowiednio typu i rodzaju szkoly lub placowki oraz daty rozpoczecia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili ksztalcenia ogolnozawodowego, a w przypadku szkoly prowadzacej ksztalcenie zawodowe - nazw zawodow, w jakich szkola bedzie ksztalcic, zgodnych z nazwami zawodow wystepujacych w klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodow i specjalnosci ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra wlasciwego do spraw pracy,

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoly lub placowki oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniajacych:

a) mozliwosc prowadzenia zajec dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizacje innych zadan statutowych,

c) w przypadku szkoly prowadzacej ksztalcenie zawodowe - mozliwosc realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrebnymi przepisami,

4) statut szkoly lub placowki,

5) dane dotyczace kwalifikacji pracownikow pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placowce,

6) zobowiazanie do przestrzegania wymagan okreslonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoly podstawowej oraz gimnazjum, a takze w przypadku szkoly ponadgimnazjalnej ubiegajacej sie o nadanie uprawnien szkoly publicznej z dniem rozpoczecia dzialalnosci.

2a. W przypadku szkoly podstawowej, gimnazjum i szkoly ponadgimnazjalnej ubiegajacych sie o nadanie uprawnien szkoly publicznej z dniem rozpoczecia dzialalnosci wpis do ewidencji moze nastapic, jezeli osoba prowadzaca przedstawi pozytywna opinie kuratora oswiaty, a w przypadku szkoly medycznej - takze opinie ministra wlasciwego do spraw zdrowia, o spelnianiu wymagan okreslonych w art. 7 ust. 3.

2b. Organ, o ktorym mowa w ust. 1a, dokonuje wpisu do ewidencji w ciagu 30 dni od daty zgloszenia oraz z urzedu dorecza zglaszajacemu zaswiadczenie o wpisie do ewidencji, a kopie zaswiadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoly artystycznej realizujacej ksztalcenie ogolne rowniez wlasciwemu kuratorowi oswiaty.

3. Organ, o ktorym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciagu 30 dni od daty zgloszenia oraz z urzedu dorecza zglaszajacemu zaswiadczenie o wpisie do ewidencji, a kopie zaswiadczenia przekazuje wlasciwemu kuratorowi oswiaty oraz organowi podatkowemu.

3a. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji, o ktorym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

1) nazwe organu, ktory dokonal wpisu do ewidencji szkoly lub placowki,

2) date i numer wpisu do ewidencji,

3) nazwe oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoly lub placowki,

4) osobe prawna lub fizyczna prowadzaca szkole lub placowke,

5) adres szkoly lub placowki,

6) w przypadku szkoly prowadzacej ksztalcenie zawodowe - nazwy zawodow, w jakich szkola ksztalci,

7) w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili ksztalcenia ogolnozawodowego, w jakich szkola ksztalci.

4. Organ, o ktorym mowa w ust. 1 i 1a wydaje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jezeli:

1) zgloszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 i mimo wezwania nie zostalo uzupelnione w wyznaczonym terminie,

2) statut szkoly lub placowki jest sprzeczny z obowiazujacym prawem i mimo wezwania nie zostal zmieniony.

5. Osoba prowadzaca szkole lub placowke jest obowiazana zglosic organowi, o ktorym mowa w ust. 1 i 1a, w ciagu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgloszeniu, powstale po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 83. 1. Wpis do ewidencji podlega wykresleniu w przypadkach:

1) niepodjecia dzialalnosci przez szkole lub placowke w terminie wskazanym w zgloszeniu do ewidencji,

2) prawomocnego orzeczenia sadu zakazujacego osobie fizycznej, prowadzacej szkole lub placowke, prowadzenia dzialalnosci oswiatowej,

3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, ze dzialalnosc szkoly lub placowki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum sa takze nie wypelniane zobowiazania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 - jezeli osoba prowadzaca szkole lub placowke w wyznaczonym terminie nie zastosowala sie do polecen organu sprawujacego nadzor pedagogiczny,

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

5) zaprzestania dzialalnosci przez szkole lub placowke przez okres dluzszy niz trzy miesiace.

2. Wykreslenie z ewidencji nastepuje w drodze decyzji, w terminie okreslonym w decyzji i jest rownoznaczne z likwidacja szkoly lub placowki.

Art. 83a. 1. Do prowadzenia szkoly lub placowki oraz zespolu, o ktorym mowa w art. 90a ust. 1, nie maja zastosowania przepisy o dzialalnosci gospodarczej.

2. Dzialalnosc oswiatowa nieobejmujaca prowadzenia szkoly, placowki lub zespolu, o ktorym mowa w art. 90a ust. 1, moze byc podejmowana na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci gospodarczej.

Art. 84. 1. Szkola lub placowka dziala na podstawie statutu nadanego przez osobe prowadzaca.

2. Statut szkoly lub placowki powinien okreslac:

1) nazwe, typ szkoly lub cel placowki oraz ich zadania,

2) osobe prowadzaca szkole lub placowke,

3) organy szkoly lub placowki oraz zakres ich zadan,

4) organizacje szkoly lub placowki,

5) prawa i obowiazki pracownikow oraz uczniow szkoly lub placowki, w tym przypadki, w ktorych uczen moze zostac (skreslony) z listy uczniow szkoly lub placowki,

6) sposob uzyskiwania srodkow finansowych na dzialalnosc szkoly lub placowki,

7) zasady przyjmowania uczniow do szkoly lub placowki.

3. Osoba prowadzaca szkole lub placowke moze ja zlikwidowac z koncem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadzaca szkole lub placowke jest zobowiazana co najmniej na 6 miesiecy przed terminem likwidacji zawiadomic o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodzicow uczniow, organ, o ktorym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a, oraz gmine, na ktorej terenie jest polozona szkola lub placowka.

4. Dokumentacje przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoly przekazuje sie organowi sprawujacemu nadzor pedagogiczny nad szkola. Po zakonczeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykresleniu.

Art. 85. 1. Niepublicznej szkole podstawowej i gimnazjum zalozonym zgodnie z art. 82 ust. 1-3 przysluguja uprawnienia szkoly publicznej z dniem rozpoczecia dzialalnosci.

2. Kurator oswiaty w ciagu 6 miesiecy od dnia rozpoczecia dzialalnosci przez szkole podstawowa, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalna, ktora uzyskala uprawnienia szkoly publicznej z dniem rozpoczecia dzialalnosci, jest obowiazany sprawdzic spelnianie warunkow okreslonych w art. 7 ust. 3. W stosunku do szkol artystycznych uprawnienia kuratora oswiaty przysluguja odpowiednio ministrowi wlasciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Organ jednostki samorzadu terytorialnego, o ktorej mowa w art. 82 ust. 1, na wniosek osoby prowadzacej szkole niepubliczna nie posiadajaca uprawnien szkoly publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoly publicznej, jezeli osoba ta przedstawi pozytywna opinie kuratora oswiaty, w przypadku szkol medycznych - takze opinie ministra wlasciwego do spraw zdrowia, o spelnianiu przez szkole warunkow okreslonych w art. 7 ust. 3.

4. Organ, o ktorym mowa w art. 82 ust. 1a, na wniosek osoby prowadzacej niepubliczna szkole artystyczna nieposiadajaca uprawnien szkoly publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoly publicznej po stwierdzeniu, ze szkola ta spelnia warunki okreslone w art. 7 ust. 3, a w przypadku szkoly artystycznej realizujacej ksztalcenie ogolne - takze po przedstawieniu przez osobe prowadzaca pozytywnej opinii kuratora oswiaty.

Art. 86. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania moze, w drodze decyzji, nadac uprawnienia szkoly publicznej szkole nie spelniajacej warunkow okreslonych w art. 7 ust. 3, w szczegolnosci jezeli uzna ja za eksperymentalna.

1a. Osoba prowadzaca szkole, o ktorej mowa w ust. 1, sklada wniosek o nadanie szkole uprawnien szkoly publicznej do ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania za posrednictwem kuratora oswiaty, ktory dolacza swoja opinie.

1b. Wniosek o uznanie szkoly za eksperymentalna powinien zawierac w szczegolnosci:

1) okreslenie celu, zalozen i sposobu realizacji eksperymentu,

2) opinie instytucji naukowej dotyczaca zalozen eksperymentu wraz ze zgoda tej instytucji na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i dokonanie jego oceny,

3) zgode rady pedagogicznej,

4) w przypadku eksperymentu dotyczacego ksztalcenia w zawodzie nieumieszczonym w klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1, takze uzasadnienie potrzeby ksztalcenia w tym zawodzie wraz z opiniami:

a) wojewodzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia wydanymi po uzyskaniu stanowiska wojewodzkiego lub powiatowego urzedu pracy,

b) organu samorzadu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej wlasciwej dla danego zawodu albo organizacji pracodawcow,

c) instytucji naukowej lub stowarzyszenia zawodowego wlasciwego dla danego zawodu w zakresie oceny merytorycznej zawartosci programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu,

d) ministra wlasciwego dla danego zawodu w zakresie ewentualnego wprowadzenia tego zawodu do klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, nadajac uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1, okresla niezbedne warunki funkcjonowania szkoly, uwzgledniajac w szczegolnosci zalozenia i sposob realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku.

Art. 87. (skreslony)

Art. 88. Uprawnienia szkoly publicznej moga zostac cofniete przez organ, ktory je nadal, jezeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespelnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 7 ust. 3, lub okreslonych zgodnie z art. 86 ust. 2. Cofniecie uprawnien nastepuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoly podstawowej lub gimnazjum jest rownoznaczne z ich likwidacja z koncem roku szkolnego, w ktorym decyzja stala sie ostateczna.

Art. 89. Nadzor pedagogiczny nad szkolami i placowkami niepublicznymi sprawuja wlasciwi kuratorzy oswiaty, a w przypadku szkol i placowek artystycznych oraz placowek, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych - rowniez minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy art. 33 stosuje sie odpowiednio.

Art. 90. 1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoly podstawowe i gimnazja, w tym z oddzialami integracyjnymi, z wyjatkiem szkol podstawowych specjalnych i gimnazjow specjalnych oraz szkol podstawowych artystycznych, otrzymuja dotacje z budzetu gminy.

2. Niepubliczne szkoly podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkol publicznych, w tym z oddzialami integracyjnymi, otrzymuja dotacje z budzetu powiatu.

2a. Dotacje dla szkol niepublicznych o uprawnieniach szkol publicznych, w ktorych realizowany jest obowiazek szkolny lub obowiazek nauki, przysluguja na kazdego ucznia w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoly w czesci oswiatowej subwencji ogolnej otrzymywanej przez jednostke samorzadu terytorialnego, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem ze osoba prowadzaca szkole poda organowi wlasciwemu do udzielania dotacji planowana liczbe uczniow nie pozniej niz do 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok udzielania dotacji.

2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysluguja na kazdego ucznia w wysokosci nie nizszej niz 75% ustalonych w budzecie danej gminy wydatkow biezacych ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym ze na ucznia niepelnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na niepelnosprawnego ucznia przedszkola i oddzialu przedszkolnego w czesci oswiatowej subwencji ogolnej otrzymywanej przez jednostke samorzadu terytorialnego - pod warunkiem, ze osoba prowadzaca niepubliczne przedszkole poda organowi wlasciwemu do udzielania dotacji planowana liczbe uczniow nie pozniej niz do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok udzielania dotacji.

2c. Jezeli do przedszkola, o ktorym mowa w ust. 2b, uczeszcza uczen niebedacy mieszkancem gminy dotujacej to przedszkole, gmina, ktorej mieszkancem jest ten uczen, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b.

3. Dotacje dla niepublicznych szkol o uprawnieniach szkol publicznych nie wymienionych w ust. 2a, przysluguja na kazdego ucznia w wysokosci nie nizszej niz 50 proc. ustalonych w budzecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatkow biezacych ponoszonych w szkolach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem ze osoba prowadzaca niepubliczna szkole poda organowi wlasciwemu do udzielania dotacji planowana liczbe uczniow nie pozniej niz do 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoly publicznej danego typu i rodzaju podstawa do ustalenia wysokosci dotacji sa wydatki biezace ponoszone przez najblizsza gmine lub powiat na prowadzenie szkoly publicznej danego typu lub rodzaju.

3a. Placowki niepubliczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymuja na kazdego wychowanka dotacje z budzetu powiatu w wysokosci rownej srednim wydatkom biezacym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placowki publicznej, a w przypadku niepublicznych osrodkow umozliwiajacych realizacje obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, obowiazku szkolnego i obowiazku nauki dzieciom i mlodziezy, o ktorych mowa w art. 16 ust. 7, a takze dzieciom i mlodziezy z uposledzeniem umyslowym ze sprzezonymi niepelnosprawnosciami, w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju osrodkow w czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego, pod warunkiem, ze osoba prowadzaca placowke przedstawi planowana liczbe wychowankow organowi wlasciwemu do udzielenia dotacji, nie pozniej niz do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok udzielenia dotacji.

3b. Szkoly niepubliczne nieposiadajace uprawnien szkoly publicznej oraz placowki niepubliczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10, moga otrzymywac dotacje z budzetu powiatu.

3c. Dotacje, o ktorych mowa w ust. 2-3a, sa przekazywane w 12 czesciach w terminie do ostatniego dnia kazdego miesiaca.

4. Organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o ktorych mowa w ust. 2a-3b, uwzgledniajac w szczegolnosci podstawe obliczania dotacji i zakres danych, ktore powinny byc zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

4a. Niepubliczne szkoly artystyczne o uprawnieniach szkol publicznych otrzymuja dotacje z budzetu panstwa.

4b. Dotacje dla niepublicznych szkol artystycznych o uprawnieniach szkol publicznych, w ktorych realizowany jest obowiazek szkolny lub obowiazek nauki, przysluguja na kazdego ucznia w wysokosci nie nizszej niz kwota wydatkow biezacych ustalonych dla szkol tego samego typu prowadzonych przez ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem ze osoba prowadzaca niepubliczna szkole poda ministrowi wlasciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana liczbe uczniow, nie pozniej niz do 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok udzielania dotacji.

4c. Dotacje dla niepublicznych szkol artystycznych o uprawnieniach szkol publicznych, nie wymienionych w ust. 4b, przysluguja na kazdego ucznia w wysokosci nie nizszej niz 50 proc. wydatkow biezacych ustalonych dla szkol tego samego typu prowadzonych przez ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem ze osoba prowadzaca niepubliczna szkole poda ministrowi wlasciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana liczbe uczniow, nie pozniej niz do 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok udzielania dotacji.

4d. Niepubliczne szkoly artystyczne nie posiadajace uprawnien szkoly publicznej moga otrzymywac dotacje z budzetu panstwa.

4e. Dotacje, o ktorych mowa w ust. 4a-4c, sa przekazywane w 12 czesciach w terminie do ostatniego dnia kazdego miesiaca.

4f. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o ktorych mowa w ust. 4a-4d, uwzgledniajac w szczegolnosci podstawe obliczania dotacji i zakres danych, ktore powinny byc zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

5. (skreslony)

6. (skreslony)

7. Zwolnienia z podatkow i oplat, o ktorych mowa w art. 81, stosuje sie rowniez do szkol i placowek niepublicznych oraz organow prowadzacych te szkoly lub placowki.

Art. 90a. 1. Osoba fizyczna lub osoba prawna nie bedaca jednostka samorzadu terytorialnego, prowadzaca szkoly publiczne, szkoly niepubliczne lub placowki, moze dla celow organizacyjnych polaczyc je w zespol i okreslic zasady dzialania zespolu. Polaczenie nie narusza odrebnosci szkol lub placowek w zakresie okreslonym w ustawie, w szczegolnosci w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i wykreslania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnien szkoly publicznej oraz uzyskiwania dotacji.

2. Zespol, o ktorym mowa w ust. 1, wpisuje sie jako odrebny podmiot do krajowego rejestru urzedowego podmiotow gospodarki narodowej.

Rozdzial 9

Przepisy szczegolne

Art. 91. 1. Uczniowi przysluguje prawo do pomocy materialnej ze srodkow przeznaczonych na ten cel w budzecie panstwa lub budzecie wlasciwej jednostki samorzadu terytorialnego.

2. Rada Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, warunki, formy, tryb przyznawania i wyplacania oraz wysokosc pomocy, o ktorej mowa w ust. 1.

3. Rada Ministrow moze przyjac rzadowy program majacy na celu:

1) wyrownywanie szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy oraz innych grup spolecznych, w tym program zwiekszajacy zdolnosc wykorzystania srodkow finansowych pochodzacych z funduszy strukturalnych na rozwoj ksztalcenia ustawicznego,

2) wspomaganie tworzenia warunkow do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady udzielania pomocy dzieciom i mlodziezy oraz innym grupom spolecznym objetym programem, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania w tych sprawach, uwzgledniajac w szczegolnosci przedsiewziecia sprzyjajace eliminowaniu barier edukacyjnych, a takze osoby i grupy osob uprawnione do pomocy,

2) szczegolowe zasady, formy i tryb wspomagania tworzenia warunkow do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, uwzgledniajac w szczegolnosci tworzenie gabinetow profilaktyki zdrowotnej dla uczniow.

Art. 92. 1. Uczniowie, z wyjatkiem uczniow szkol dla doroslych, objeci sa swiadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.

2. Organizacje oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami okreslaja przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 92a. 1. W czasie wolnym od zajec szkolnych dla uczniow moga byc organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresla, w drodze rozporzadzenia, warunki, jakie musza spelniac organizatorzy wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej, a takze zasady jego organizowania i nadzorowania.

Art. 93. 1. Swiadectwa szkolne oraz swiadectwa maturalne uzyskane za granica uznaje sie za rownorzedne swiadectwom ukonczenia odpowiednich szkol publicznych i swiadectwom dojrzalosci okreslonym w ustawie, na zasadach przewidzianych w umowach miedzynarodowych.

2. W razie braku odpowiednich umow miedzynarodowych swiadectwa, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc w drodze nostryfikacji uznane za rownorzedne odpowiednim swiadectwom okreslonym w ustawie, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zagranicznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb nostryfikacji swiadectw szkolnych i swiadectw maturalnych uzyskanych za granica, a takze rodzaje swiadectw szkolnych i swiadectw maturalnych uzyskanych za granica, ktore uznaje sie za rownorzedne ze swiadectwami okreslonymi w ustawie bez obowiazku przeprowadzania nostryfikacji.

4. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 3, powinno w szczegolnosci uwzgledniac porownanie okresow nauki za granica z okresami nauki w szkolach polskich, rodzaje dokumentow, ktore powinny byc dolaczone do wniosku o nostryfikacje, a takze moze uwzglednic dodatkowe warunki, jakie musza byc spelnione dla uznania swiadectwa szkolnego lub swiadectwa maturalnego uzyskanego za granica za rownorzedne ze swiadectwem okreslonym w ustawie bez przeprowadzania nostryfikacji.

Art. 94. 1. Ksztalcenie uczniow oraz doskonalenie nauczycieli moze odbywac sie za granica, na podstawie umow miedzynarodowych lub zaproszenia podmiotow zagranicznych.

1a. Okres doskonalenia za granica jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela w kraju, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze, na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 2.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zagranicznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki kierowania za granice uczniow w celu ksztalcenia oraz nauczycieli w celu doskonalenia, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) mozliwosc przyznania stypendium i innych swiadczen,

2) okres, na jaki przyznaje sie stypendium, oraz szczegolowe warunki wyplacania stypendium i innych swiadczen,

3) minimalna wysokosc stypendium, kierujac sie wysokoscia wynagrodzenia zasadniczego i dodatku zagranicznego, okreslona w przepisach w sprawie wynagrodzenia i dodatkow przyslugujacych czlonkom sluzby zagranicznej,

4) mozliwosc udzielania nauczycielom pozostajacym w zatrudnieniu urlopu szkoleniowego lub bezplatnego oraz okres, na jaki udziela sie tych urlopow, a takze zasady obliczania wysokosci wynagrodzenia za okres urlopu szkoleniowego,

5) mozliwosc przyznania swiadczen na rzecz rodzin osob, o ktorych mowa w pkt 4,

6) organy uprawnione do przyznawania stypendiow i swiadczen oraz udzielania urlopow,

7) warunki zaliczania okresu doskonalenia za granica do okresu zatrudnienia w kraju,

8) warunki odwolywania uczniow i nauczycieli skierowanych za granice oraz warunki zwrotu wyplaconych im stypendiow i swiadczen.

Art. 94a. 1. Osoby nie bedace obywatelami polskimi korzystaja z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, a podlegajace obowiazkowi szkolnemu korzystaja z nauki i opieki w publicznych szkolach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkolach artystycznych oraz w placowkach, w tym placowkach artystycznych, na warunkach dotyczacych obywateli polskich.

2. Na warunkach dotyczacych obywateli polskich korzystaja z nauki w publicznych szkolach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych publicznych szkolach ponadpodstawowych, publicznych szkolach artystycznych, publicznych zakladach ksztalcenia nauczycieli i publicznych placowkach:

1) pracownicy migrujacy, bedacy obywatelami panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, jezeli sa lub byli zatrudnieni w Polsce, a takze czlonkowie ich rodzin, o ile zamieszkuja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisow o repatriacji,

3) osoby, ktorym udzielono zezwolenia na osiedlenie sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) osoby, dla ktorych uprawnienie takie wynika z umow miedzynarodowych,

5) osoby, ktorym nadano status uchodzcy,

6) osoby posiadajace zgode na pobyt tolerowany,

7) osoby korzystajace z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osoby nie bedace obywatelami polskimi, nie wymienione w ust. 2, moga korzystac z nauki w publicznych szkolach, zakladach ksztalcenia nauczycieli i placowkach, o ktorych mowa w ust. 2:

1) jako stypendysci otrzymujacy stypendium przyznane przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania,

2) jako stypendysci otrzymujacy stypendium przyznane przez organ prowadzacy szkole, zaklad ksztalcenia nauczycieli lub placowke, dyrektora szkoly, zakladu ksztalcenia nauczycieli lub placowki,

3) na warunkach odplatnosci.

4. Osoby nie bedace obywatelami polskimi, podlegajace obowiazkowi szkolnemu, ktore nie znaja jezyka polskiego albo znaja go na poziomie niewystarczajacym do korzystania z nauki, maja prawo do dodatkowej, bezplatnej nauki jezyka polskiego. Dodatkowa nauke jezyka polskiego dla tych osob organizuje gmina wlasciwa ze wzgledu na ich miejsce zamieszkania.

5. Dla osob nie bedacych obywatelami polskimi, podlegajacych obowiazkowi szkolnemu, placowka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia dzialajaca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oswiatowe danej narodowosci moga organizowac w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoly i za zgoda organu prowadzacego, nauke jezyka i kultury kraju pochodzenia. Szkola udostepnia nieodplatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania osob nie bedacych obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkol, w tym szkol artystycznych, zakladow ksztalcenia nauczycieli i placowek, uwzgledniajac w szczegolnosci rodzaje dokumentow potwierdzajacych poziom wyksztalcenia i stan zdrowia, a takze sposob kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr,

2) wysokosc odplatnosci za nauke w publicznych szkolach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkolach ponadpodstawowych, szkolach artystycznych, zakladach ksztalcenia nauczycieli i placowkach oraz sposob wnoszenia oplat, uwzgledniajac przewidywane koszty ksztalcenia oraz mozliwosc calkowitego lub czesciowego zwolnienia z tej odplatnosci,

3) sposob organizacji dodatkowej nauki jezyka polskiego oraz jezyka i kultury kraju pochodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, z uwzglednieniem minimalnej liczby osob, dla ktorych organizuje sie te nauke, i wymiaru godzin zajec,

4) wysokosc stypendium dla osob, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przypadki, w ktorych stypendium moze byc obnizone lub zawieszone, kierujac sie wysokoscia swiadczen pomocy materialnej przyznawanej uczniom na warunkach i w trybie okreslonych na podstawie art. 91 ust. 2.

Art. 95. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady i warunki zatrudniania w szkolach i placowkach publicznych nauczycieli nie bedacych obywatelami polskimi.

Art. 95a. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny obowiazujace w publicznych i niepublicznych szkolach i placowkach, z uwzglednieniem w szczegolnosci warunkow pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie zajec z wychowania fizycznego, w czasie zawodow sportowych i wycieczek turystycznych oraz postepowanie w sprawach wypadkow uczniow.

Art. 96. (skreslony)

Rozdzial 10

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 97-103. pominiete.

Rozdzial 11

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 104. 1. Prowadzenie szkol podstawowych, z wyjatkiem szkol podstawowych specjalnych (w tym szkol przy zakladach karnych oraz zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich) i artystycznych, przechodzi do obowiazkowych zadan wlasnych gmin 1 stycznia 1994 r., z zastrzezeniem ust. 2.

2. Gmina moze ustalic inny termin przejecia szkol niz okreslony w ust. 1, nie pozniej jednak niz 1 stycznia 1996 r. O nieprzejeciu prowadzenia szkol podstawowych 1 stycznia 1994 r. gmina zawiadamia wlasciwego kuratora oswiaty do 30 grudnia 1993 r.

3. (skreslony)

4. Prowadzenie szkol ponadpodstawowych, szkol artystycznych I stopnia oraz placowek moze byc przekazane gminie, na jej wniosek, jako zadanie wlasne, za zgoda organu prowadzacego szkole oraz po zawiadomieniu wlasciwego kuratora oswiaty co najmniej na 6 miesiecy przed terminem przejecia.

5. Skladniki majatkowe szkol przekazanych w trybie okreslonym w ust. 2 i 4 wchodza w sklad mienia komunalnego z dniem przekazania.

6. Do 31 grudnia 1995 r. niepubliczne szkoly podstawowe otrzymuja dotacje z budzetu panstwa na zasadach okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5.

7. Do czasu przejecia przez gminy szkol podstawowych, okreslonych w ust. 1, w sklad komisji przeprowadzajacej konkurs na dyrektora szkoly podstawowej wchodzi dwoch przedstawicieli wlasciwej gminy, jezeli konkurs na dyrektora szkoly przeprowadza inny niz gmina organ prowadzacy szkole.

Art. 105. Zadanie wlasne gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli, o ktorym mowa w art. 5 ust. 5, staje sie zadaniem obowiazkowym 1 stycznia 1992 r.

Art. 106. Dzialajace w dniu wejscia w zycie ustawy szkoly panstwowe lub prowadzone przez gminy staja sie szkolami publicznymi w rozumieniu ustawy.

Art. 107. 1. Domy malego dziecka dzialajace w dniu wejscia w zycie ustawy 1 stycznia 1993 r. przeksztalca sie w placowki opiekunczo-wychowawcze okreslone w ustawie, prowadzone przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania i podporzadkowane mu organy.

2. Rada Ministrow okresli szczegolowo zasady i tryb przeksztalcania domow malego dziecka w placowki opiekunczo-wychowawcze, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 108. 1. Nauczyciele, ktorym przed dniem wejscia w zycie ustawy powierzono funkcje dyrektora w szkolach lub placowkach publicznych, wykonuja te funkcje do 31 sierpnia roku szkolnego, w ktorym zostal przeprowadzony konkurs na dyrektora tej szkoly lub placowki publicznej, nie dluzej jednak niz do 31 sierpnia 1994 r.

2. W przypadku szkol podstawowych przejmowanych przez gminy w terminie wczesniejszym niz okreslony w art. 104 ust. 1 dyrektorzy tych szkol wykonuja swe funkcje nie dluzej niz do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego, w ktorym gmina przejmuje szkole.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotycza nauczycieli, ktorym funkcje dyrektorow szkol lub placowek publicznych powierzono w drodze konkursu. Nauczyciele ci wykonuja funkcje dyrektorow nie dluzej niz 5 lat od dnia powierzenia.

Art. 109. 1. Osoby pelniace w dniu wejscia w zycie ustawy funkcje kuratorow oswiaty i wychowania staja sie kuratorami oswiaty, o ktorych mowa w ustawie.

2. Pracownicy zatrudnieni w dniu wejscia w zycie ustawy w kuratoriach oswiaty i wychowania staja sie pracownikami kuratoriow oswiaty, o ktorych mowa w ustawie.

Art. 110. 1. Osoby prawne i fizyczne prowadzace w dniu wejscia w zycie ustawy szkoly lub placowki niepanstwowe dostosuja zasady dzialania tych szkol lub placowek do wymogow okreslonych w niniejszej ustawie w terminie do 31 sierpnia 1992 r.

2. Z zastrzezeniem ust. 3 szkoly, o ktorych mowa w ust. 1, staja sie szkolami niepublicznymi w rozumieniu ustawy i podlegaja z urzedu wpisowi do ewidencji wymienionej w art. 82 ust. 1.

3. Na wniosek osoby prowadzacej szkole kurator oswiaty w drodze decyzji uznaje szkole, o ktorej mowa w ust. 1, za szkole publiczna, jezeli stwierdzi spelnienie przez szkole warunkow okreslonych odpowiednio w art. 6 lub art. 7 ust. 1. Przepisow art. 58 ust. 3 i 4 nie stosuje sie.

Art. 111. Statuty szkol i placowek panstwowych dzialajacych w dniu wejscia w zycie ustawy powinny byc dostosowane do wymogow tej ustawy do 31 sierpnia 1992 r.

Art. 112. (uchylony)

Art. 113. 1. (wygasl)

2. Dotychczasowe uprawnienia do prowadzenia szkol i innych placowek, wynikajace z przepisow wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 114 pkt 2, pozostaja w mocy do czasu wydania przepisow przewidzianych w art. 29 niniejszej ustawy.

Art. 114. Traca moc:

1) dekret z 23 marca 1956 r. o obowiazku szkolnym (Dz. U. nr 9, poz. 52 z pozn. zm.),

2) ustawa z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oswiaty i wychowania (Dz. U. nr 32, poz. 160 z pozn. zm.).

Art. 115. (Stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia [czyli 7 listopada 1991 r.], z tym ze przepisy rozdzialu 7 wchodza w zycie 1 stycznia 1992 r.).

Wstep

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.