Rozdzial 2

Wychowanie przedszkolne, obowiazek szkolny i obowiazek nauki

Rozdzial 2

Wychowanie przedszkolne, obowiazek szkolny i obowiazek nauki

Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.

1a. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do ksztalcenia specjalnego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczna, wychowaniem przedszkolnym moze byc objete dziecko w wieku powyzej 6 lat, nie dluzej jednak niz do konca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 10 lat. Obowiazek szkolny tych dzieci moze byc odroczony do konca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 10 lat.

[Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku dzieci posiadajacych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym moze byc objete dziecko w wieku powyzej 6 lat, nie dluzej jednak niz do konca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 10 lat. Obowiazek szkolny tych dzieci moze byc odroczony do konca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 10 lat."]

[Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. dodaje sie ust. 1b w brzmieniu:

"1b. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola moze przyjac do przedszkola dziecko, ktore ukonczylo 2,5 roku."]

2. Przedszkole realizuje podstawe programowa wychowania przedszkolnego, okreslona przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania.

3. Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy).

[Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiazane odbyc roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej."]

[Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 3, rozpoczyna sie z poczatkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 6 lat. W przypadku dziecka, o ktorym mowa w ust. 1a, obowiazek ten rozpoczyna sie z poczatkiem roku szkolnego poprzedzajacego rok szkolny, w ktorym dziecko rozpocznie spelnianie obowiazku szkolnego."]

4. Realizacja uprawnienia okreslonego w ust. 3 jest obowiazkowym zadaniem wlasnym gminy. Odmowa zrealizowania tego uprawnienia nastepuje w drodze decyzji.

[Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zapewnienie warunkow do spelniania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3, jest zadaniem wlasnym gminy."]

5. Oplaty za swiadczenia prowadzonych przez gmine przedszkoli publicznych ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzace te przedszkola, z uwzglednieniem art. 6 pkt 1.

Art. 14a. Siec publicznych przedszkoli, prowadzonych przez gmine, ustala rada gminy.

[Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. art. 14a otrzymuje brzmienie:

"Art. 14a. 1. Rada gminy ustala siec prowadzonych przez gmine publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych.

2. Siec publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych powinna byc ustalona tak, aby wszystkie dzieci szescioletnie zamieszkale na obszarze gminy mialy mozliwosc spelniania obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, a droga dziecka szescioletniego z domu do najblizszego publicznego przedszkola lub oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczala 3 km.

3. Jezeli droga dziecka szescioletniego z domu do najblizszego publicznego przedszkola lub oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiazkiem gminy jest zapewnienie bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztow przejazdu dziecka i opiekuna srodkami komunikacji publicznej, jezeli dowozenie zapewniaja rodzice.

4. Obowiazkiem gminy jest zapewnienie niepelnosprawnym dzieciom szescioletnim bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najblizszego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej lub osrodka umozliwiajacego dzieciom, o ktorych mowa w art. 16 ust. 7, a takze dzieciom uposledzonym umyslowo ze sprzezonymi niepelnosprawnosciami realizacje obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztow przejazdu ucznia i opiekuna srodkami komunikacji publicznej, jezeli dowozenie zapewniaja rodzice."]

[Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. po art. 14a dodaje sie art. 14b w brzmieniu:

"Art. 14b. 1. Rodzice dziecka podlegajacego obowiazkowi, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, sa obowiazani dopelnic czynnosci zwiazanych ze zgloszeniem dziecka do przedszkola lub oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej, a takze zapewnic regularne uczeszczanie dziecka na zajecia.

2. Kontrolowanie spelniania obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, nalezy do zadan dyrektora szkoly podstawowej, w obwodzie ktorej dziecko mieszka.

3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkol podstawowych, w ktorych zorganizowano oddzialy przedszkolne, sa obowiazani powiadomic dyrektora szkoly, w obwodzie ktorej dziecko mieszka, o spelnianiu przez dziecko obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie."]

Art. 15. 1. Nauka jest obowiazkowa do ukonczenia 18 roku zycia.

2. Obowiazek szkolny dziecka rozpoczyna sie z poczatkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 7 lat, oraz trwa do ukonczenia gimnazjum, nie dluzej jednak niz do ukonczenia 18 roku zycia.

Art. 16. 1. Na wniosek rodzicow nauke w szkole podstawowej moze takze rozpoczac dziecko, ktore przed 1 wrzesnia konczy 6 lat, jezeli wykazuje psychofizyczna dojrzalosc do podjecia nauki szkolnej.

2. Decyzje o wczesniejszym przyjeciu dziecka do szkoly podstawowej podejmuje dyrektor szkoly po zasiegnieciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, ktore zostalo wczesniej przyjete do szkoly podstawowej, jest zwolnione z obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3.

3. W przypadkach uzasadnionych waznymi przyczynami rozpoczecie spelniania przez dziecko obowiazku szkolnego moze byc odroczone, nie dluzej jednak niz o jeden rok.

4. Decyzje w sprawie odroczenia obowiazku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoly podstawowej, w obwodzie ktorej dziecko mieszka, po zasiegnieciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Obowiazek szkolny spelnia sie przez uczeszczanie do szkoly podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.

5a. Po ukonczeniu gimnazjum obowiazek nauki spelnia sie:

1) przez uczeszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoly ponadgimnazjalnej,

2) przez uczeszczanie na zajecia realizowane w formach pozaszkolnych w placowkach publicznych i niepublicznych posiadajacych akredytacje, o ktorej mowa w art. 68b,

3) przez uczeszczanie na zajecia realizowane w ramach dzialalnosci oswiatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2, dla ktorej osoby te uzyskaly akredytacje, o ktorej mowa w art. 68b,

4) przez realizowanie, zgodnie z odrebnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

6. Dyrektorzy niepublicznych szkol podstawowych i gimnazjow oraz dyrektorzy publicznych szkol podstawowych i gimnazjow, a takze dyrektorzy szkol specjalnych i osrodkow, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie bedace jednostkami samorzadu terytorialnego, ktorym nie ustalono obwodow, o przyjeciu ucznia do szkoly sa obowiazani powiadomic dyrektora publicznej szkoly podstawowej lub gimnazjum, w ktorych obwodzie uczen mieszka, oraz informowac go o spelnianiu przez ucznia obowiazku szkolnego.

6a. Przepis ust. 6 stosuje sie odpowiednio do dyrektora publicznej szkoly podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, ktory przyjal do szkoly ucznia zamieszkujacego w obwodzie innej szkoly publicznej.

7. Za spelnianie obowiazku szkolnego i obowiazku nauki uznaje sie rowniez udzial dzieci i mlodziezy uposledzonych umyslowo w stopniu glebokim w zajeciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrebnymi przepisami.

[Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Za spelnianie obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, obowiazku szkolnego i obowiazku nauki uznaje sie rowniez udzial dzieci i mlodziezy uposledzonych umyslowo w stopniu glebokim w zajeciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrebnymi przepisami."

 

Po ust. 7 dodaje sie ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Na wniosek rodzicow dyrektor szkoly, o ktorej mowa w art. 14b ust. 2, moze zezwolic na spelnianie przez dziecko obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem albo oddzialem przedszkolnym oraz okreslic warunki jego spelniania, uwzgledniajac koniecznosc uzyskania przez dziecko przed rozpoczeciem spelniania obowiazku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej."]

8. Na wniosek rodzicow dyrektor publicznej szkoly podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie ktorych dziecko mieszka, lub dyrektor szkoly ponadgimnazjalnej, do ktorej dziecko uczeszcza, moze zezwolic na spelnianie przez dziecko odpowiednio obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki poza szkola oraz okresla warunki jego spelniania. Dziecko spelniajac odpowiednio obowiazek szkolny lub obowiazek nauki w tej formie moze otrzymac swiadectwo ukonczenia poszczegolnych klas danej szkoly lub ukonczenia tej szkoly na podstawie egzaminow klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkole, ktorej dyrektor zezwolil na taka forme spelniania obowiazku szkolnego lub nauki.

9. (skreslony)

Art. 17. 1. Siec publicznych szkol powinna byc zorganizowana w sposob umozliwiajacy wszystkim dzieciom spelnianie obowiazku szkolnego, z uwzglednieniem ust. 2.

2. Droga dziecka z domu do szkoly nie moze przekraczac:

1) 3 km - w przypadku uczniow klas I-IV szkol podstawowych,

2) 4 km - w przypadku uczniow klas V i VI szkol podstawowych oraz uczniow gimnazjow.

3. Jezeli droga dziecka z domu do szkoly, w ktorej obwodzie dziecko mieszka, przekracza odleglosci wymienione w ust. 2, obowiazkiem gminy jest zapewnienie bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztow przejazdu srodkami komunikacji publicznej.

3a. Obowiazkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepelnosprawnym, ktorych ksztalcenie i wychowanie odbywa sie na podstawie art. 71b, bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najblizszej szkoly podstawowej, gimnazjum lub osrodka umozliwiajacego realizacje obowiazku szkolnego i obowiazku nauki dzieciom i mlodziezy, o ktorych mowa w art. 16 ust. 7, a takze dzieciom i mlodziezy z uposledzeniem umyslowym ze sprzezonymi niepelnosprawnosciami albo zwrot kosztow przejazdu ucznia i opiekuna srodkami komunikacji publicznej, jezeli dowozenie zapewniaja rodzice.

4. Rada gminy, z uwzglednieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez gmine, a takze okresla granice obwodow publicznych szkol podstawowych i gimnazjow, z wyjatkiem specjalnych, majacych siedzibe na obszarze gminy, z zastrzezeniem art. 58 ust. 2. W przypadku publicznych szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez inne organy, okreslenie granic ich obwodow nastepuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwala rady gminy podlega ogloszeniu w wojewodzkim dzienniku urzedowym.

5. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkol ponadgimnazjalnych oraz szkol specjalnych, z uwzglednieniem szkol ponadgimnazjalnych i specjalnych majacych siedzibe na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzace, tak aby umozliwic dzieciom i mlodziezy zamieszkujacym na obszarze powiatu lub przebywajacym w zakladach i jednostkach, o ktorych mowa w art. 3 pkt 1a lit. b), realizacje odpowiednio obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki.

6. Ustalanie planow sieci publicznych szkol, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, nastepuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oswiaty o zgodnosci planu z przepisami ust. 1-5.

Art. 18. Rodzice dziecka podlegajacego obowiazkowi szkolnemu sa obowiazani do:

1) dopelnienia czynnosci zwiazanych ze zgloszeniem dziecka do szkoly,

2) zapewnienia regularnego uczeszczania dziecka na zajecia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunkow umozliwiajacych przygotowanie sie do zajec szkolnych,

4) zapewnienia dziecku realizujacemu obowiazek szkolny poza szkola warunkow nauki okreslonych w zezwoleniu, o ktorym mowa w art. 16 ust. 8,

5) powiadamiania organow gminy o formie spelniania obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki przez mlodziez w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkol podstawowych i gimnazjow kontroluja spelnianie obowiazku szkolnego przez dzieci zamieszkujace w obwodach tych szkol, a gmina kontroluje spelnianie obowiazku nauki przez mlodziez w wieku 16-18 lat, w tym odpowiednio:

1) kontroluja wykonywanie obowiazkow, o ktorych mowa w art. 18 pkt 1, 2 i 5, a takze wspoldzialaja z rodzicami w realizacji obowiazku, o ktorym mowa w art. 18 pkt 3 i 4,

2) prowadza ewidencje spelniania obowiazku szkolnego oraz obowiazku nauki.

2. Organ gminy prowadzacy ewidencje ludnosci jest obowiazany w ramach zadan wlasnych przesylac wlasciwym dyrektorom szkol informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i mlodziezy w wieku 3-18 lat.

Art. 20. Niespelnianie obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

[Z dniem 1 wrzesnia 2004 r. art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20. Niespelnianie obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3, obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki podlega egzekucji w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji."]

Rozdzial 3

Zarzadzanie szkolami i placowkami publicznymi

Art. 21. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania koordynuje i realizuje polityke oswiatowa panstwa i wspoldziala w tym zakresie z wojewodami oraz z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi wlasciwymi w sprawach funkcjonowania systemu oswiaty.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania inicjuje, koordynuje i nadzoruje organizacje ogolnopolskich olimpiad i turniejow dla uczniow, a takze moze zlecic zadania z tego zakresu, w drodze umowy, szkolom wyzszym, placowkom naukowym, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzacym statutowa dzialalnosc oswiatowa lub naukowa.

Art. 22. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresla w drodze rozporzadzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania uczniow do szkol oraz przechodzenia z jednych typow szkol do innych, a takze moze okreslic maksymalna liczbe szkol ponadgimnazjalnych, o przyjecie do ktorych mozna ubiegac sie rownoczesnie, uwzgledniajac w szczegolnosci zasade powszechnej dostepnosci do szkol wszystkich typow,

2) (skreslony),

3) organizacje ksztalcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajacych za granica,

3a) warunki i sposob wspomagania nauczania jezyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotow nauczanych w jezyku polskim wsrod Polonii i Polakow zamieszkalych za granica, uwzgledniajac w szczegolnosci:

a) kierowanie nauczycieli do pracy za granica w srodowiskach polonijnych,

b) przekazywanie niezbednych podrecznikow i pomocy dydaktycznych sluzacych temu nauczaniu,

c) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujacych w srodowiskach polonijnych w kraju i za granica,

d) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i mlodziezy polonijnej,

4) zakres i warunki przyznawania swiadczen przyslugujacych nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granica w celach, o ktorych mowa w pkt 3 i 3a, uwzgledniajac w szczegolnosci czesciowy zwrot kosztow utrzymania i zakwaterowania oraz kosztow podrozy, a takze wyposazenie nauczycieli w niezbedne podreczniki, srodki dydaktyczne i inne pomoce niezbedne w procesie nauczania w miejscu zatrudnienia.

5) (skreslony)

1a. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania moze wylaczyc stosowanie niektorych przepisow ustawy w odniesieniu do szkol, zespolow szkol i szkolnych punktow konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzedach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1, w zakresie wynikajacym ze szczegolnych warunkow funkcjonowania tych szkol, zespolow szkol i szkolnych punktow konsultacyjnych, a takze wprowadzic w tym zakresie odrebne unormowania.

2. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli ponadto, w drodze rozporzadzenia:

1) ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoly, z uwzglednieniem w szczegolnosci obowiazujacego wymiaru godzin zajec edukacyjnych dla poszczegolnych etapow edukacyjnych, a takze wymiaru godzin zajec rewalidacyjnych dla uczniow niepelnosprawnych,

2) podstawy programowe:

a) wychowania przedszkolnego,

b) ksztalcenia ogolnego w poszczegolnych typach szkol,

c) ksztalcenia w poszczegolnych profilach ksztalcenia ogolnozawodowego,

d) ksztalcenia w poszczegolnych zawodach,

uwzgledniajac w szczegolnosci zestawy celow i tresci nauczania, umiejetnosci uczniow, a takze zadania wychowawcze szkoly, odpowiednio do poszczegolnych etapow ksztalcenia i typow szkol oraz zawodow i profili ksztalcenia ogolnozawodowego,

3) warunki i tryb zalecania do uzytku szkolnego srodkow dydaktycznych, uwzgledniajac w szczegolnosci:

a) koniecznosc uzyskania opinii rzeczoznawcow wpisanych na liste prowadzona przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania,

b) warunki, jakie musza spelniac osoby wpisywane na liste rzeczoznawcow, oraz warunki i tryb skreslania z listy,

c) koniecznosc zapewnienia poprawnosci merytorycznej i przydatnosci dydaktycznej, stopnia bezpieczenstwa, jakosci technicznej i estetyki wykonania tych srodkow,

4) warunki i sposob oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow oraz przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow, z uwzglednieniem:

a) prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych,

b) tworzenia wewnatrzszkolnych systemow oceniania,

c) dostosowania wymagan edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

d) przekazywania rodzicom informacji o postepach i trudnosciach ucznia w nauce,

e) kompetencji okregowych komisji egzaminacyjnych w zakresie przygotowywania, przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminow,

f) mozliwosci zwalniania z czesci lub calosci sprawdzianu i egzaminu laureatow i finalistow odpowiednio konkursow i olimpiad przedmiotowych,

g) mozliwosci uniewaznienia sprawdzianu lub egzaminu w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisow dotyczacych przeprowadzania sprawdzianu i egzaminow, jezeli to naruszenie moglo miec wplyw na wynik sprawdzianu lub egzaminu,

5) sposob prowadzenia przez szkoly i placowki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekunczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzgledniajace w szczegolnosci ewidencje dzieci i mlodziezy podlegajacych obowiazkowi szkolnemu i obowiazkowi nauki, a takze stanowiace podstawe wydawania uczniom swiadectw i dyplomow,

6) warunki prowadzenia dzialalnosci innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoly i placowki, uwzgledniajace mozliwosc wprowadzania nowych rozwiazan programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej, a takze wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiazujacych warunkow dzialania i organizacji szkol i placowek,

7) organizacje roku szkolnego, uwzgledniajaca w szczegolnosci terminy rozpoczynania i konczenia zajec dydaktyczno-wychowawczych, przerw swiatecznych i ferii szkolnych,

8) organizacje oraz sposob przeprowadzania konkursow, turniejow i olimpiad, uwzgledniajac, ze konkursy, turnieje i olimpiady powinny sluzyc odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnien uczniow, pobudzaniu tworczego myslenia, wspomaganiu zdolnosci stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym dzialaniu, a takze lepszemu przygotowaniu uczniow do nauki w szkolach wyzszego stopnia lub do wykonywania zawodu,

9) (skreslony),

10) standardy wymagan bedace podstawa przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow, z uwzglednieniem zasady, ze wymagania powinny uwzgledniac cele i zadania edukacyjne, zakres tresci nauczania oraz umiejetnosci i osiagniecia uczniow zawarte w odpowiednich podstawach programowych,

11) zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkolach i placowkach, ktore powinny tworzyc warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniow, w szczegolnosci wspomagac rozwoj uczniow i efektywnosc uczenia sie,

12) warunki i sposob organizowania przez szkoly i placowki krajoznawstwa i turystyki, z uwzglednieniem celow edukacyjnych i wychowawczych oraz bezpieczenstwa uczniow.

2a. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, przypadki, w ktorych do szkoly dla doroslych mozna przyjac osobe, ktora ukonczyla 16 lat, biorac pod uwage opoznienie w cyklu ksztalcenia.

3. Minister Sprawiedliwosci, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania, okresli, w drodze rozporzadzenia, organizacje roku szkolnego w szkolach w zakladach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich, z uwzglednieniem w szczegolnosci specyfiki organizacji pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w tych zakladach i schroniskach oraz zapewnienia wykonywania orzeczen sadowych.

4. Rozporzadzenie wydane na podstawie ust. 2 pkt 4, okresli warunki zwalniania uczniow z obowiazku zdawania odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Art. 22a. 1. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podrecznika sposrod programow i podrecznikow dopuszczonych do uzytku szkolnego.

2. Nauczyciel ma prawo opracowania wlasnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.

3. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w przypadku programow nauczania i podrecznikow do szkol artystycznych - minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji administracyjnej, dopuszcza do uzytku szkolnego programy wychowania przedszkolnego, programy nauczania i podreczniki.

4. Program lub podrecznik moze byc dopuszczony do uzytku szkolnego, jezeli uzyskal pozytywne opinie rzeczoznawcow wskazanych odpowiednio przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania lub ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sposrod rzeczoznawcow wpisanych na listy rzeczoznawcow prowadzone przez tych ministrow.

5. Podmiot ubiegajacy sie o dopuszczenie do uzytku szkolnego programu lub podrecznika wnosi oplate, ktora stanowi dochod budzetu panstwa.

6. Koszty sporzadzania opinii rzeczoznawcow, o ktorych mowa w ust. 4, pokrywane sa z budzetu panstwa z czesci bedacej w dyspozycji odpowiednio ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania oraz minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji administracyjnej, moze cofnac dopuszczenie do uzytku szkolnego programu lub podrecznika:

1) na wniosek podmiotu, ktory posiada tytul prawny do programu lub podrecznika,

2) z urzedu - w przypadku gdy co najmniej dwoch rzeczoznawcow, o ktorych mowa w ust. 4, stwierdzi, ze program lub podrecznik utracil aktualnosc lub przydatnosc dydaktyczna, albo od wyczerpania nakladu minely 3 lata i nie przewiduje sie wznowienia wydania.

8. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w przypadku programow nauczania i podrecznikow dla szkol artystycznych - minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe warunki, jakie musza spelniac programy i podreczniki dopuszczane do uzytku szkolnego, a takze warunki tworzenia przez nauczycieli wlasnych programow,

2) szczegolowe warunki i tryb dopuszczania do uzytku szkolnego programow i podrecznikow oraz cofania dopuszczenia,

3) warunki, jakie musza spelnic osoby wpisywane na liste rzeczoznawcow, oraz warunki i tryb skreslania z listy,

4) wysokosc i tryb wnoszenia oplat w postepowaniu o dopuszczenie do uzytku szkolnego programu lub podrecznika, a takze warunki wynagradzania rzeczoznawcow.

9. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 8, powinno w szczegolnosci uwzglednic:

1) obowiazek uwzgledniania w programach i podrecznikach tresci nauczania zawartych w podstawach programowych,

2) posiadanie przez rzeczoznawcow wyksztalcenia wyzszego oraz doswiadczenia w pracy naukowej lub dydaktycznej,

3) instytucje, ktorych opinia jest wymagana przy ubieganiu sie o wpisanie na liste rzeczoznawcow,

4) prowadzenie wykazow programow i podrecznikow dopuszczonych do uzytku szkolnego,

5) tworzenie szkolnych zestawow programow nauczania,

6) wysokosc oplat wnoszonych w postepowaniu o dopuszczenie programu lub podrecznika do uzytku szkolnego z mozliwoscia roznicowania oplat w zaleznosci od rodzaju programu i podrecznika oraz etapu edukacyjnego, do ktorego sa przeznaczone, z tym ze oplata za dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania nie powinna przekraczac 800 zl, a za dopuszczenie podrecznika - 4.800 zl, waloryzowanych corocznie sredniorocznym wskaznikiem cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem ustalonym w ustawie budzetowej.

Art. 23. W zakresie ksztalcenia zawodowego zadania okreslone w art. 22 ust. 2 pkt 1-3 i w art. 22a ust. 8 minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania wykonuje w uzgodnieniu z ministrami wlasciwymi dla zawodow ujetych w klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1.

Art. 24. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania na wniosek wlasciwych ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, klasyfikacje zawodow szkolnictwa zawodowego, z uwzglednieniem klasyfikacji zawodow i specjalnosci wystepujacych w gospodarce narodowej.

2. Wniosek wlasciwego ministra, o ktorym mowa w ust. 1, powinien zawierac opis zawodu ze zbiorem umiejetnosci zawodowych, uzasadnienie potrzeby ksztalcenia w tym zawodzie, nazwe i miejsce zawodu w okreslonej grupie klasyfikacji zawodow i specjalnosci, o ktorej mowa w ust. 1, a takze informacje o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu oraz opinie organizacji pracodawcow reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056).

2a. Wlasciwy minister, o ktorym mowa w ust. 1, moze wspomagac materialnie i organizacyjnie szkoly i placowki ksztalcace w danym zawodzie w zakresie zajec praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie ksztalcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

3. (skreslony)

4. Stowarzyszenia zawodowe, samorzady gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze moga wystepowac do wlasciwych ministrow z propozycja ustanawiania nowych zawodow szkolnictwa zawodowego.

5. (skreslony)

6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, profile ksztalcenia ogolnozawodowego odpowiadajace okreslonym dziedzinom gospodarki.

Art. 25-27. (skreslone)

Art. 28. Przepisy ustawy nie naruszaja uprawnien Ministra Obrony Narodowej do zakladania, prowadzenia i nadzorowania szkol na podstawie przepisow o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych.

Art. 29. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wykaz szkol i placowek, ktore prowadza: minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwosci.

Art. 30. 1. Kuratora oswiaty powoluje i odwoluje wojewoda w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania. W przypadku odwolania kuratora oswiaty, wojewoda, z dniem odwolania kuratora, powierza pelnienie jego obowiazkow wicekuratorowi oswiaty.

2. Kandydata na stanowisko kuratora oswiaty wylania sie w drodze konkursu. Konkurs oglasza wojewoda najpozniej w ciagu miesiaca od dnia, w ktorym nastapilo odwolanie kuratora.

2a. Kandydatem na stanowisko kuratora oswiaty moze byc nauczyciel mianowany lub dyplomowany majacy wyksztalcenie wyzsze magisterskie oraz posiadajacy co najmniej 7-letni staz pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letni staz na stanowisku wymagajacym sprawowania nadzoru pedagogicznego.

2b. Konkurs na stanowisko kuratora oswiaty przeprowadza komisja konkursowa powolywana przez wojewode. W sklad komisji konkursowej wchodzi po dwoch przedstawicieli:

1) ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania,

2) wojewody,

3) sejmiku wojewodztwa

oraz po jednym przedstawicielu wojewodzkich struktur zwiazkow zawodowych o zasiegu ogolnokrajowym, zrzeszajacych nauczycieli.

3. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, regulamin konkursu na stanowisko kuratora oswiaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

4. Wicekuratorow oswiaty powoluje i odwoluje wojewoda na wniosek kuratora oswiaty.

Art. 31. Kurator oswiaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oswiaty okreslone w ustawie i przepisach odrebnych na obszarze wojewodztwa, a w szczegolnosci:

1) sprawuje nadzor pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkolami i placowkami oraz placowkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placowkami doskonalenia nauczycieli o zasiegu ogolnokrajowym, ktore znajduja sie na obszarze danego wojewodztwa,

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach okreslonych w ustawie,

3) (skreslony),

4) wspoldziala z radami oswiatowymi powolanymi na podstawie art. 48,

5) wykonuje zadania organu wyzszego stopnia w rozumieniu przepisow kodeksu postepowania administracyjnego:

a) w stosunku do organow jednostek samorzadu terytorialnego - w sprawach szkol publicznych, zakladanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkol i placowek niepublicznych,

b) w stosunku do dyrektorow szkol - w sprawach z zakresu obowiazku szkolnego i obowiazku nauki oraz w sprawach skreslenia uczniow z listy uczniow,

6) realizuje polityke oswiatowa panstwa, a takze wspoldziala z organami jednostek samorzadu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oswiatowej, zgodnych z polityka oswiatowa panstwa,

6a) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkol i placowek, z wyjatkiem szkol i placowek prowadzonych przez ministrow, w zakresie ich zgodnosci z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzace szkoly i placowki przed zatwierdzeniem arkuszy,

6b) opiniuje plany pracy placowek doskonalenia nauczycieli, z wyjatkiem placowek prowadzonych przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania i ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

6c) opracowuje programy wykorzystania srodkow na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrebnionych w budzecie wojewody, po zasiegnieciu opinii zwiazkow zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego,

7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglady oraz inne formy wspolzawodnictwa i prezentacji osiagniec uczniow szkol na obszarze wojewodztwa,

8) wspoldziala z okregowymi komisjami egzaminacyjnymi,

9) bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje dzialania zwiazane z doskonaleniem nauczycieli, wspoldzialajac z organami prowadzacymi szkoly i placowki, a takze moze podejmowac dzialania wspomagajace materialnie i organizacyjnie doskonalenie nauczycieli, w szczegolnosci promowac nowatorstwo dydaktyczno-wychowawcze,

10) wspomaga dzialania w zakresie organizowania egzaminow i sprawdzianow w szkolach,

11) wspoldziala z organami jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie ksztaltowania i rozwoju bazy materialnej szkol i placowek,

12) wspoldziala z wlasciwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczacych warunkow rozwoju dzieci i mlodziezy, w tym w przeciwdzialaniu zjawiskom patologii spolecznej, a takze moze wspomagac dzialania tych podmiotow,

13) koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizacje wypoczynku dzieci i mlodziezy na obszarze wojewodztwa w okresie ferii letnich i zimowych.

14) wykonuje inne zadania okreslone w przepisach odrebnych, w szczegolnosci w zakresie obronnosci.

Art. 32. 1. Kurator oswiaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy kuratorium oswiaty.

2. Kuratoria oswiaty sa panstwowymi jednostkami budzetowymi.

3. Wojewoda, na wniosek kuratora oswiaty, moze tworzyc delegatury kuratorium oswiaty. Kierownik delegatury moze, z upowaznienia kuratora oswiaty, prowadzic sprawy na obszarze dzialania delegatury, w tym sprawowac nadzor pedagogiczny i wydawac decyzje administracyjne.

4. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresla, w drodze rozporzadzenia, organizacje kuratoriow oswiaty oraz zasady tworzenia ich delegatur.

Art. 32a. 1. Nadzor pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkolami i placowkami artystycznymi, placowkami, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych oraz placowkami doskonalenia nauczycieli szkol artystycznych sprawuje minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ktory w tym celu, a takze w celu realizacji zadan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 7, w odniesieniu do szkol i placowek przez siebie prowadzonych moze, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania, w drodze rozporzadzenia, utworzyc specjalistyczna jednostke nadzoru oraz okreslic jej organizacje i zakres powierzonych zadan zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 7.

2. Specjalistyczna jednostka nadzoru jest panstwowa jednostka budzetowa finansowana z budzetu ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Przepisy ust. 1 nie naruszaja uprawnien kuratora oswiaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotow ogolnoksztalcacych w szkolach artystycznych.

4. W odniesieniu do publicznych szkol i placowek artystycznych minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania przepisy okreslone w art. 11 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-8.

Art. 32b. W przypadku publicznych i niepublicznych szkol prowadzacych ksztalcenie w zawodach dla zeglugi morskiej i srodladowej kurator oswiaty sprawuje nadzor pedagogiczny, we wspoldzialaniu odpowiednio z ministrem wlasciwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem wlasciwym do spraw transportu, w zakresie realizowania w procesie ksztalcenia w tych szkolach postanowien Miedzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im swiadectw oraz pelnienia wacht, 1978, sporzadzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286).

Art. 33. 1. Nadzor pedagogiczny polega na:

1) ocenianiu stanu i warunkow dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej szkol, placowek i nauczycieli,

2) analizowaniu i ocenianiu efektow dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej oraz innej dzialalnosci statutowej szkol i placowek,

3) udzielaniu pomocy szkolom, placowkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych,

4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczegolnosci:

1) zgodnosc zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planow nauczania,

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow oraz przeprowadzania egzaminow, a takze przestrzeganie przepisow dotyczacych obowiazku szkolnego oraz obowiazku nauki,

4) przestrzeganie statutu szkoly lub placowki,

5) (skreslony)

6) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,

7) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunkow nauki, wychowania i opieki.

3. Nauczyciele, o ktorych mowa w art. 35 ust. 5, wykonujacy czynnosci z zakresu nadzoru pedagogicznego, maja prawo:

1) wstepu do szkol i placowek,

2) wgladu do prowadzonej przez szkole lub placowke dokumentacji dotyczacej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy,

3) udzialu w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoly,

4) wstepu w charakterze obserwatora na zajecia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuncze i inne zajecia organizowane przez szkole lub placowke, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoly lub placowki,

5) przeprowadzania badan sluzacych ocenie efektywnosci dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekunczej szkol i placowek.

4. Nauczyciele, o ktorych mowa w art. 35 ust. 5, moga wydawac dyrektorom szkol i placowek dorazne zalecenia oraz zglaszac uwagi i wnioski wynikajace z przeprowadzonych czynnosci.

5. Dyrektor szkoly lub placowki w ciagu 7 dni od otrzymania zalecen, uwag i wnioskow, o ktorych mowa w ust. 4, moze zglosic wobec nich zastrzezenia do organu sprawujacego nadzor pedagogiczny.

6. W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen przez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny, dyrektor szkoly lub placowki jest obowiazany powiadomic ten organ o realizacji zalecen, uwag i wnioskow w terminie 30 dni.

7. W razie stwierdzenia istotnych uchybien w dzialalnosci szkoly lub placowki, organ sprawujacy nadzor pedagogiczny niezaleznie od srodkow, o ktorych mowa w ust. 4, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzacy szkole lub placowke.

8. Organ sprawujacy nadzor pedagogiczny moze wydawac organowi prowadzacemu szkole lub placowke zalecenia wynikajace z czynnosci nadzoru. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje sie odpowiednio.

Art. 34. 1. Jezeli szkola lub placowka albo organ prowadzacy prowadzi swoja dzialalnosc z naruszeniem przepisow ustawy, organ sprawujacy nadzor pedagogiczny moze polecic, w drodze decyzji, usuniecie uchybien w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem ust. 5.

2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektow ksztalcenia lub wychowania w szkole lub placowce organ sprawujacy nadzor pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoly lub placowki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzacym, programu i harmonogramu poprawy efektywnosci ksztalcenia lub wychowania. Wdrozenie programu nastepuje w terminach okreslonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny. Program musi uwzglednic uwagi i wnioski zgloszone przez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny.

2a. Jezeli dyrektor szkoly lub placowki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybien, o ktorych mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdrozy w okreslonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywnosci ksztalcenia lub wychowania albo nie uwzgledni w tym programie zgloszonych uwag i wnioskow, organ sprawujacy nadzor pedagogiczny wystepuje do organu prowadzacego szkole lub placowke z wnioskiem o odwolanie dyrektora szkoly lub placowki z koncem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek zlozony w tej sprawie przez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny jest wiazacy dla organu prowadzacego szkole lub placowke.

3. W przypadku szkoly prowadzonej przez osobe prawna lub fizyczna, z wyjatkiem szkoly prowadzonej przez jednostke samorzadu terytorialnego, niewykonanie polecenia, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2, moze stanowic podstawe cofniecia, w drodze decyzji, zezwolenia na zalozenie tej szkoly. Cofniecie zezwolenia na zalozenie szkoly jest rownoznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji.

4. Jezeli szkola lub placowka prowadzone przez jednostke samorzadu terytorialnego, a takze sama jednostka samorzadu terytorialnego, nie usunie uchybien wyniklych z naruszenia przepisow ustawy, o ktorych mowa w ust. 1, organ sprawujacy nadzor pedagogiczny zawiadamia o tym fakcie wojewode sprawujacego nadzor nad dzialalnoscia komunalna.

5. Przepisow ust. 1 i 4 nie stosuje sie, jezeli naruszenie przepisow ustawy nastapilo w uchwale organu jednostki samorzadu terytorialnego. W tym przypadku kurator oswiaty jest obowiazany niezwlocznie powiadomic o naruszeniu przepisow ustawy wojewode.

Art. 34a. 1. Organ prowadzacy szkole lub placowke sprawuje nadzor nad jej dzialalnoscia w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzglednieniem odrebnych przepisow.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1, nadzorowi podlega w szczegolnosci:

1) prawidlowosc dysponowania przyznanymi szkole lub placowce srodkami budzetowymi oraz pozyskanymi przez szkole lub placowke srodkami pochodzacymi z innych zrodel, a takze gospodarowania mieniem,

2) przestrzeganie obowiazujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow i uczniow,

3) przestrzeganie przepisow dotyczacych organizacji pracy szkoly i placowki.

3. Do wykonywania nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4-6.

4. Organ prowadzacy szkole lub placowke, nie posiadajacy uprawnien do sprawowania nadzoru pedagogicznego, moze wystepowac w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekunczych z wnioskami do dyrektora szkoly lub placowki i organu sprawujacego nadzor pedagogiczny. Dyrektor lub organ, ktory otrzymal wniosek, jest obowiazany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

Art. 34b. Organ prowadzacy szkole lub placowke, a w zakresie dzialalnosci dydaktyczno-wychowawczej i opiekunczej rowniez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny, moga ingerowac w dzialalnosc szkoly lub placowki wylacznie w zakresie i na zasadach okreslonych w ustawie. W przypadku szkol przy zakladach karnych ingerencja ta jest dopuszczalna rowniez w zakresie realizacji celow wykonania kary pozbawienia wolnosci okreslonych w kodeksie karnym wykonawczym, a w przypadku szkol przy zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - w zakresie realizacji celow okreslonych w przepisach o postepowaniu w sprawach nieletnich.

Art. 35. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania:

1) sprawuje nadzor pedagogiczny nad szkolami oraz placowkami doskonalenia nauczycieli, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3b,

2) nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczegolnosci nadzoruje dzialalnosc kuratorow oswiaty w tym zakresie.

2. W celu realizacji zadan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21, minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania w szczegolnosci:

1) ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorow oswiaty polityki oswiatowej panstwa, w szczegolnosci zadan z zakresu nadzoru pedagogicznego,

2) kontroluje sprawnosc i efektywnosc nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorow oswiaty oraz przestrzeganie przepisow obowiazujacych w tym zakresie, a takze moze wydawac na pismie kuratorom oswiaty wiazace ich wytyczne i polecenia, z wyjatkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej,

3) moze zadac od kuratorow oswiaty informacji, dokumentow i sprawozdan okresowych lub dotyczacych okreslonej sprawy albo rodzaju spraw,

4) moze organizowac szkolenia, narady i konferencje kuratorow oswiaty,

5) moze oglaszac w wydawanym przez siebie dzienniku urzedowym zalecane standardy wyposazenia szkol niezbedne do nauczania przedmiotow ogolnoksztalcacych.

2a. Minister Sprawiedliwosci i podporzadkowane organy sprawuja nadzor pedagogiczny nad zakladami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, osrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz nad szkolami w tych zakladach i schroniskach, a takze nad szkolami przy zakladach karnych, z wyjatkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotow ogolnoksztalcacych, ktory sprawuje kurator oswiaty.

3. (skreslony)

4. Dyrektor szkoly lub placowki oraz inni nauczyciele zajmujacy stanowiska kierownicze, z zastrzezeniem art. 36 ust. 2, sprawuja nadzor pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkolach i placowkach, a w szkolach i placowkach prowadzacych ksztalcenie zawodowe oraz u pracodawcow, u ktorych jest organizowana praktyczna nauka zawodu, takze w stosunku do instruktorow praktycznej nauki zawodu.

5. Kurator oswiaty oraz organy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2a oraz w art. 32a i 32b, sprawuja nadzor pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagajacych kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oswiaty oraz w urzedach tych organow lub podporzadkowanych im jednostkach organizacyjnych.

5a. Kurator oswiaty oraz organy, o ktorych mowa w ust. 5, moga zlecac osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje prowadzenie badan i opracowywanie ekspertyz sluzacych ocenie efektywnosci dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekunczej szkol i placowek.

6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk, o ktorych mowa w ust. 5, kwalifikacje niezbedne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takze kwalifikacje osob, o ktorych mowa w ust. 5a.

Art. 35a. 1. Nadzor pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placowkami opiekunczo-wychowawczymi oraz osrodkami adopcyjno-opiekunczymi, dzialajacymi na podstawie przepisow o pomocy spolecznej, reguluja te przepisy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Kurator oswiaty sprawuje nadzor pedagogiczny nad szkolami dzialajacymi w placowkach, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 36. 1. Szkola lub placowka kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktoremu powierzono stanowisko dyrektora.

2. Szkola lub placowka, za zgoda kuratora oswiaty, moze rowniez kierowac osoba niebedaca nauczycielem powolana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzacy. Kurator oswiaty przy wyrazaniu zgody uwzglednia w szczegolnosci posiadanie przez te osobe wyksztalcenia i przygotowania zawodowego odpowiadajacego kierunkowi ksztalcenia w szkole lub zakresowi zadan placowki.

2a. Osoba, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze sprawowac nadzoru pedagogicznego. W przypadku powolania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzor pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujacy inne stanowisko kierownicze w szkole lub placowce.

3. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w stosunku do szkol artystycznych - w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okresla, w drodze rozporzadzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadac osoba zajmujaca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach szkol i placowek.

Art. 36a. 1. Stanowisko dyrektora szkoly lub placowki, z zastrzezeniem ust. 2, powierza organ prowadzacy szkole lub placowke.

2. Powierzenie przez organ prowadzacy stanowiska dyrektora szkoly lub placowki moze nastapic, jezeli organ sprawujacy nadzor pedagogiczny nie zglosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzezenia.

3. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoly lub placowki wylania sie w drodze konkursu. Kandydatowi nie mozna odmowic powierzenia stanowiska dyrektora, chyba ze organ sprawujacy nadzor pedagogiczny zglosil zastrzezenie, o ktorym mowa w ust. 2.

3a. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje sie do szkol i placowek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie bedace jednostkami samorzadu terytorialnego.

4. Jezeli do konkursu nie zglosi sie zaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyloniono kandydata, organ prowadzacy powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasiegnieciu opinii rady szkoly lub placowki i rady pedagogicznej. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

4a. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z ust. 3 lub 4, organ prowadzacy moze powierzyc pelnienie obowiazkow dyrektora szkoly wicedyrektorowi, a w szkolach, w ktorych nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoly, jednak nie dluzej niz na okres 6 miesiecy.

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzacy szkole lub placowke powoluje komisje konkursowa w skladzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzacego szkole lub placowke,

b) organu sprawujacego nadzor pedagogiczny,

2) po dwoch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rodzicow,

3) po jednym przedstawicielu zakladowych organizacji zwiazkowych, przy czym przedstawiciel zwiazku zawodowego nie moze byc zatrudniony w szkole lub placowce, ktorej konkurs dotyczy.

5a. (skreslony)

5b. Przepis ust. 5 stosuje sie rowniez w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakladanego zespolu szkol lub placowek, z tym ze:

1) dwoch przedstawicieli rady pedagogicznej wylania sie sposrod przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkol lub placowek laczonych w zespol,

2) dwoch przedstawicieli rodzicow wylania sie sposrod rodzicow uczniow wszystkich szkol lub placowek laczonych w zespol.

6. W przypadku szkol i placowek nowo zakladanych sklad komisji konkursowej okresla organ prowadzacy te szkole lub placowke w uzgodnieniu z organem sprawujacym nadzor pedagogiczny.

7. W przypadku szkol i placowek, o ktorych mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1, w sklad komisji nie wchodza odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rodzicow.

7a. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, a w przypadku szkol artystycznych i placowek, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych - minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okresli, w drodze rozporzadzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoly lub placowki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob oglaszania konkursu oraz sposob nadzorowania prawidlowosci postepowania konkursowego przez organ prowadzacy szkole lub placowke.

8. Stanowisko dyrektora szkoly lub placowki powierza sie na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oswiaty, a w przypadku szkoly i placowki artystycznej oraz placowek, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych - z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mozna powierzyc to stanowisko na krotszy okres, jednak nie krotszy niz 1 rok szkolny.

9. Po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 8, organ prowadzacy, po zasiegnieciu opinii rady szkoly lub placowki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oswiaty, a w przypadku szkoly i placowki artystycznej oraz placowki, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych - z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, moze przedluzac powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 8.

9a. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do osoby, o ktorej mowa w art. 36 ust. 2.

10. Przepisy ust. 1-9a i art. 37 nie dotycza szkol prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwosci lub podporzadkowane im organy.

Art. 37. 1. W szkole lub placowce, w ktorych zgodnie z ramowym statutem moze byc utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwolania z nich dokonuje dyrektor szkoly lub placowki, po zasiegnieciu opinii organu prowadzacego, rady szkoly lub placowki oraz rady pedagogicznej.

2. Umowa o prace na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas okreslony krotszy niz okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedluzeniu na okres powierzenia.

3. W przypadku osob, o ktorych mowa w art. 36 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 38. 1. Organ, ktory powierzyl nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placowce:

1) odwoluje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a) zlozenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesiecznym wypowiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadan wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie okreslonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,

c) zlozenia przez organ sprawujacy nadzor pedagogiczny wniosku, o ktorym mowa w art. 34 ust. 2a,

2) w przypadkach szczegolnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oswiaty, a w przypadku szkoly i placowki artystycznej oraz placowki, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniow szkol artystycznych prowadzonej przez jednostke samorzadu terytorialnego po zasiegnieciu opinii ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, moze odwolac nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

2. Wymogu uzyskania opinii, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, oswiaty nie stosuje sie do szkol i placowek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie bedace jednostkami samorzadu terytorialnego.

Art. 38a. Przepisy art. 38 stosuje sie odpowiednio do osoby, o ktorej mowa w art. 36 ust. 2.

Art. 39. 1. Dyrektor szkoly lub placowki w szczegolnosci:

1) kieruje dzialalnoscia szkoly lub placowki i reprezentuje ja na zewnatrz,

2) sprawuje nadzor pedagogiczny, z zastrzezeniem art. 36 ust. 2,

3) sprawuje opieke nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzialania prozdrowotne,

4) realizuje uchwaly rady szkoly lub placowki oraz rady pedagogicznej, podjete w ramach ich kompetencji stanowiacych,

5) dysponuje srodkami okreslonymi w planie finansowym szkoly lub placowki zaopiniowanym przez rade szkoly lub placowki i ponosi odpowiedzialnosc za ich prawidlowe wykorzystanie, a takze moze organizowac administracyjna, finansowa i gospodarcza obsluge szkoly lub placowki,

6) wykonuje inne zadania wynikajace z przepisow szczegolnych,

7) wspoldziala ze szkolami wyzszymi oraz zakladami ksztalcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiada za wlasciwa organizacje i przebieg sprawdzianu i egzaminow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, przeprowadzanych w szkole lub placowce.

2. Dyrektor szkoly lub placowki moze, w drodze decyzji, skreslic ucznia z listy uczniow w przypadkach okreslonych w statucie szkoly lub placowki. Skreslenie nastepuje na podstawie uchwaly rady pedagogicznej, po zasiegnieciu opinii samorzadu uczniowskiego.

2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objetego obowiazkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczen ten, na wniosek dyrektora szkoly, moze zostac przeniesiony przez kuratora oswiaty do innej szkoly.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placowce nauczycieli i pracownikow nie bedacych nauczycielami. Dyrektor w szczegolnosci decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownikow szkoly lub placowki,

2) przyznawania nagrod oraz wymierzania kar porzadkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoly lub placowki,

3) wystepowania z wnioskami, po zasiegnieciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoly lub placowki, w sprawach odznaczen, nagrod i innych wyroznien dla nauczycieli oraz pozostalych pracownikow szkoly lub placowki.

4. Dyrektor szkoly lub placowki w wykonywaniu swoich zadan wspolpracuje z rada szkoly lub placowki, rada pedagogiczna, rodzicami i samorzadem uczniowskim.

4a. Dyrektor liceum profilowanego, w porozumieniu z organem prowadzacym szkole oraz po zasiegnieciu opinii kuratora oswiaty, ustala profile ksztalcenia ogolnozawodowego prowadzone w tym liceum, z zastrzezeniem art. 59 ust. 2.

5. Dyrektor szkoly prowadzacej ksztalcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzacym szkole i po zasiegnieciu opinii kuratora oswiaty oraz opinii odpowiednio wojewodzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w ktorych ksztalci szkola, z zastrzezeniem art. 59 ust. 2.

6. Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 3, nie przysluguja dyrektorom jednooddzialowych przedszkoli oraz kierownikom szkol podstawowych (szkol filialnych) podporzadkowanych organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te przysluguja odpowiednio organowi prowadzacemu przedszkole lub dyrektorowi szkoly, ktoremu szkola filialna jest organizacyjnie podporzadkowana.

7. W przypadku nieobecnosci dyrektora szkoly lub placowki zastepuje go wicedyrektor, a w szkolach i placowkach, w ktorych nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoly lub placowki, wyznaczony przez organ prowadzacy.

Art. 40. 1. W szkole lub placowce zatrudniajacej co najmniej 3 nauczycieli dziala rada pedagogiczna, ktora jest kolegialnym organem szkoly lub placowki w zakresie realizacji jej statutowych zadan dotyczacych ksztalcenia, wychowania i opieki.

2. Nauczyciele szkol zatrudniajacych mniej niz 3 nauczycieli sa czlonkami rady pedagogicznej szkoly, ktorej jest podporzadkowana szkola filialna.

3. W sklad rady pedagogicznej wchodza wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placowce oraz pracownicy innych zakladow pracy pelniacy funkcje instruktorow praktycznej nauki zawodu lub prowadzacy prace wychowawcza z mlodocianymi pracownikami w placowkach zbiorowego zakwaterowania, dla ktorych praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajecie. W zebraniach rady pedagogicznej moga takze brac udzial z glosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczacego za zgoda lub na wniosek rady pedagogicznej.

4. Przewodniczacym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoly lub placowki.

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej sa organizowane przed rozpoczeciem roku szkolnego, w kazdym okresie (semestrze) w zwiazku z zatwierdzeniem wynikow klasyfikowania i promowania uczniow, po zakonczeniu rocznych zajec szkolnych oraz w miare biezacych potrzeb. Zebrania moga byc organizowane na wniosek organu sprawujacego nadzor pedagogiczny z inicjatywy przewodniczacego, rady szkoly lub placowki, organu prowadzacego szkole lub placowke albo co najmniej 1/3 czlonkow rady pedagogicznej.

6. Przewodniczacy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej czlonkow o terminie i porzadku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Dyrektor szkoly lub placowki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niz dwa razy w roku szkolnym, ogolne wnioski wynikajace ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzialalnosci szkoly.

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiacych rady pedagogicznej nalezy:

1) zatwierdzanie planow pracy szkoly lub placowki po zaopiniowaniu przez rade szkoly lub placowki,

2) podejmowanie uchwal w sprawie wynikow klasyfikacji i promocji uczniow,

3) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentow pedagogicznych w szkole lub placowce, po zaopiniowaniu ich projektow przez rade szkoly lub placowki,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoly lub placowki,

5) podejmowanie uchwal w sprawach skreslenia z listy uczniow.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczegolnosci:

1) organizacje pracy szkoly lub placowki, w tym zwlaszcza tygodniowy rozklad zajec lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoly lub placowki,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagrod i innych wyroznien,

4) propozycje dyrektora szkoly lub placowki w sprawach przydzialu nauczycielom stalych prac i zajec w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo platnych zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych.

3. Dyrektor szkoly lub placowki wstrzymuje wykonanie uchwal, o ktorych mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwaly dyrektor niezwlocznie zawiadamia organ prowadzacy szkole lub placowke oraz organ sprawujacy nadzor pedagogiczny. Organ sprawujacy nadzor pedagogiczny uchyla uchwale w razie stwierdzenia jej niezgodnosci z przepisami prawa po zasiegnieciu opinii organu prowadzacego szkole lub placowke. Rozstrzygniecie organu sprawujacego nadzor pedagogiczny jest ostateczne.

Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoly lub placowki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoly lub placowki.

2. Rada pedagogiczna moze wystapic z wnioskiem o odwolanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placowce.

3. W przypadku okreslonym w ust. 2, organ uprawniony do odwolania jest obowiazany przeprowadzic postepowanie wyjasniajace i powiadomic o jego wyniku rade pedagogiczna w ciagu 14 dni od otrzymania wniosku.

Art. 43. 1. Uchwaly rady pedagogicznej sa podejmowane zwykla wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy jej czlonkow.

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzialalnosci. Zebrania rady pedagogicznej sa protokolowane.

3. Nauczyciele sa zobowiazani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, ktore moga naruszac dobro osobiste uczniow lub ich rodzicow, a takze nauczycieli i innych pracownikow szkoly lub placowki.

Art. 44. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze rozporzadzenia, typy szkol i placowek, w ktorych nie tworzy sie rady pedagogicznej ze wzgledu na specyficzna organizacje pracy szkoly lub placowki.

Rozdzial 4

Spoleczne organy w systemie oswiaty

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.