Tekst ujednolicony po zmianie z 29 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 166 z 22 wrzesnia 2003 r., poz. 1612) Stan prawny na 7 pazdziernika 2003 roku

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Tekst ujednolicony na podstawie Dziennikow Ustaw: Ostatnie zmiany wprowadzila ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzedowych nazwach miejscowosci i obiektow fizjograficznych (Dz. U. Nr 166 z 22 wrzesnia 2003 r.). Weszly w zycie 7 pazdziernika 2003 roku. Zaznaczone sa tlusta czcionka .

Rowniez tlusta czcionka, ale w nawiasach obok przepisow w dotychczasowym brzmieniu, zaznaczylismy zmiany z Dz. U. Nr 162 (o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami), ktore obowiazuja od 17 listopada 2003 r.

SPIS TRESCI

 

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy dotyczace:

1) geodezji i kartografii,

2) krajowego systemu informacji o terenie,

3) ewidencji gruntow i budynkow,

4) inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

5) rozgraniczania nieruchomosci,

6) panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

7) uprawnien do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,

8) numeracji porzadkowej nieruchomosci w miejscowosciach.

Art. 2. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) pracach geodezyjnych - rozumie sie przez to projektowanie i wykonywanie pomiarow geodezyjnych, wykonywanie zdjec lotniczych, dokonywanie obliczen, sporzadzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a takze zakladanie i aktualizacje baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne zwiazane z realizacja zadan w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

2) pracach kartograficznych - rozumie sie przez to opracowywanie, merytoryczne i techniczne redagowanie map i opracowan pochodnych oraz ich reprodukowanie,

3) (skreslony),

4) osnowach geodezyjnych - rozumie sie przez to usystematyzowany zbior punktow geodezyjnych, dla ktorych okreslono matematycznie ich wzajemne polozenie i dokladnosc usytuowania,

5) znakach geodezyjnych - rozumie sie przez to znaki z trwalego materialu, okreslajace polozenie punktow osnowy geodezyjnej,

6) mapie topograficznej - rozumie sie przez to opracowanie kartograficzne o tresci przedstawiajacej elementy srodowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne zwiazki,

7) mapie zasadniczej - rozumie sie przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych,

8) ewidencji gruntow i budynkow (katastrze nieruchomosci) - rozumie sie przez to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbior informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wlascicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych wladajacych tymi gruntami, budynkami i lokalami,

9) terenach zamknietych - rozumie sie przez to tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnosc i bezpieczenstwo panstwa, okreslone przez wlasciwych ministrow i kierownikow urzedow centralnych,

10) panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie sie przez to zbior map oraz materialow fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrow, wykazow, informatycznych baz danych, katalogow danych geodezyjnych i innych opracowan powstalych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych,

11) sieci uzbrojenia terenu - rozumie sie przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wylaczeniem urzadzen melioracji szczegolowych, a takze podziemne budowle, jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki itp.,

12) gleboznawczej klasyfikacji gruntow - rozumie sie przez to podzial gleb na klasy bonitacyjne ze wzgledu na ich jakosc produkcyjna, ustalona na podstawie cech genetycznych gleb,

13) powszechnej taksacji nieruchomosci - rozumie sie przez to wycene nieruchomosci, realizowana wedlug odrebnych przepisow,

14) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - rozumie sie przez to uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia,

15) systemie informacji o terenie - rozumie sie przez to baze danych przestrzennych dotyczacych okreslonego obszaru oraz procedury i techniki sluzace systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostepnianiu danych.

Art. 3. 1. Podstawe do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowia osnowy geodezyjne opracowane w panstwowym systemie odniesien przestrzennych.

2. Osnowy geodezyjne zaklada sie i aktualizuje dla obszaru calego kraju.

3. Projekty osnow geodezyjnych sa zatwierdzane przez:

1) Glownego Geodete Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie osnow podstawowych,

2) starostow - w zakresie osnow szczegolowych.

4. Przepisy ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 stosuje sie odpowiednio do osnow grawimetrycznych i magnetycznych.

5. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, panstwowy system odniesien przestrzennych obowiazujacy na terenie calego kraju, uwzgledniajac jego parametry techniczne oraz warunki stosowania.

Art. 4. 1. Dla obszaru calego kraju sporzadza sie i aktualizuje ewidencje gruntow i budynkow, mape zasadnicza oraz mapy topograficzne, stanowiace podstawe do wykonywania innych rodzajow map.

2. Dla terenow zamknietych, zamiast mapy zasadniczej, sporzadza sie odrebne mapy zawierajace w swojej tresci rowniez siec podziemnego uzbrojenia terenu. Sporzadzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenow zamknietych nalezy do wlasciwych ministrow i kierownikow urzedow centralnych.

2a. Tereny zamkniete sa ustalane przez wlasciwych ministrow i kierownikow urzedow centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej okreslane sa rowniez granice terenu zamknietego. Dokumentacja geodezyjna okreslajaca przebieg granic i powierzchnie terenu zamknietego przekazywana jest przez organy wydajace decyzje o zamknieciu terenu wlasciwym terytorialnie starostom w trybie art. 22.

2b. Wlasciwi ministrowie i kierownicy urzedow centralnych zawiadamiaja Glownego Geodete Kraju o ustaleniu terenu zamknietego oraz podaja klauzule tajnosci informacji dotyczacych obiektow znajdujacych sie na tym terenie.

2c. Jezeli teren utracil charakter terenu zamknietego, zarzadzajacy nim obowiazany jest przekazac wlasciwemu staroscie dokumentacje geodezyjna i kartograficzna oraz sporzadzone mapy w celu wlaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2d. Nadzor nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych sprawuje wlasciwy minister lub kierownik urzedu centralnego.

3. Koszty zakladania osnow geodezyjnych, sporzadzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntow i budynkow oraz map topograficznych, a takze systemu informacji o terenie, pokrywa sie z budzetu panstwa oraz ze srodkow Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji zadan wlasnych, moga uczestniczyc jednostki samorzadu terytorialnego lub inni inwestorzy.

Art. 5. Dane zawarte w ewidencji gruntow i budynkow, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz inne dane zawarte w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stanowia podstawe do zalozenia krajowego systemu informacji o terenie.

Rozdzial 2

Sluzba Geodezyjna i Kartograficzna

Art. 6. 1. Centralnym organem administracji rzadowej wlasciwym w sprawach geodezji i kartografii jest Glowny Geodeta Kraju.

2. Nadzor nad Glownym Geodeta Kraju sprawuje minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa.

3. Glowny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

4. Organizacje Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii okresla statut nadany przez Prezesa Rady Ministrow, w drodze rozporzadzenia.

5. Organizacje wewnetrzna i szczegolowy zakres zadan Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii okresla Glowny Geodeta Kraju w regulaminie organizacyjnym.

6. (skreslony).

Art. 6a. 1. Sluzbe Geodezyjna i Kartograficzna stanowia:

1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

a) Glowny Geodeta Kraju,

b) wojewoda wykonujacy zadania przy pomocy wojewodzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzacej w sklad zespolonej administracji rzadowej w wojewodztwie,

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:

a) marszalek wojewodztwa wykonujacy zadania przy pomocy geodety wojewodztwa wchodzacego w sklad urzedu marszalkowskiego,

b) starosta wykonujacy zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzacego w sklad starostwa powiatowego.

2. Wojewodzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej okreslone w ustawie i przepisach odrebnych.

3. Zadania organow okreslonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane sa jako zadania z zakresu administracji rzadowej.

4. Starosta na wniosek gminy powierza wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w drodze porozumienia, prowadzenie spraw nalezacych do zakresu jego zadan i kompetencji, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, po spelnieniu warunkow, o ktorych mowa w ust. 6.

5. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi sprawy powierzone na podstawie ust. 4 przy pomocy geodety gminnego wchodzacego w sklad urzedu gminy.

6. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny zostac spelnione przez gminy wnioskujace o przejecie okreslonych w ustawie zadan i kompetencji, majac na uwadze koniecznosc zapewnienia przez gmine prawidlowego poziomu merytorycznego i technicznego wykonywania pelnego zakresu zadan.

Art. 6b. Glownego Geodete Kraju powoluje i odwoluje Prezes Rady Ministrow na wniosek ministra wlasciwego do spraw architektury i budownictwa.

Art. 6c. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagania, jakim powinni odpowiadac wojewodzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci wojewodztw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, uwzgledniajac koniecznosc posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych do zakresu wykonywanych zadan.

Art. 7. 1. Do zadan Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej nalezy w szczegolnosci:

1) realizacja polityki panstwa w zakresie geodezji i kartografii,

2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym:

a) rejestracji stanow prawnych i faktycznych nieruchomosci (kataster),

b) pomiarow geodezyjnych i opracowan kartograficznych,

c) fotogrametrycznych zdjec powierzchni kraju i opracowan fotogrametrycznych,

d) wydawania urzedowych map i atlasow terytorium Polski,

e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie,

3) administrowanie panstwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym i jego aktualizacja,

4) kontrolowanie urzedow, instytucji publicznych i przedsiebiorcow w zakresie przestrzegania przepisow dotyczacych geodezji i kartografii,

5) opracowanie wytycznych dotyczacych powszechnej taksacji nieruchomosci i jej nadzorowanie,

6) prowadzenie panstwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podzialu terytorialnego kraju,

7) sporzadzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej,

8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorzadow zawodowych, uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osob uprawnionych oraz wspolpraca z tymi samorzadami zawodowymi,

9) wspolpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, miedzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzedami innych krajow,

10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardow organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie,

11) prowadzenie spraw zwiazanych z ochrona informacji niejawnych w dzialalnosci geodezyjnej i kartograficznej,

12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrozenie katastru.

2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje materialow geodezyjnych i kartograficznych, ktore ze wzgledu na ochrone interesow panstwa lub interesu spolecznego oznacza sie klauzula "poufne", uwzgledniajac przy tym potrzeby ochrony informacji niejawnych w dzialalnosci geodezyjnej i kartograficznej.

Art. 7a. Glowny Geodeta Kraju wykonuje zadania okreslone w ustawie, a w szczegolnosci:

1) nadzoruje realizacje polityki panstwa w zakresie geodezji i kartografii,

2) pelni funkcje organu wyzszego stopnia w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego w stosunku do wojewodzkich inspektorow nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a takze nadzoruje i kontroluje ich dzialania,

3) prowadzi centralny zasob geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje srodkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

4) zaklada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne,

5) opracowuje zasady dotyczace techniczno-organizacyjnego przygotowania katastru oraz wspoldziala w jego tworzeniu,

6) prowadzi panstwowy rejestr granic i powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszczegolnych wojewodztw,

7) ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogolnopanstwowym oraz wspolpracuje z innymi resortami w zakladaniu i prowadzeniu systemow informacji geograficznej,

8) wspolpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami miedzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzedami innych krajow,

9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardow organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie,

10) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osob uprawnionych oraz wspolpracuje z samorzadami i organizacjami zawodowymi geodetow i kartografow,

11) prowadzi sprawy zwiazane z ochrona informacji niejawnych w dzialalnosci geodezyjnej i kartograficznej,

12) opracowuje wytyczne dotyczace powszechnej taksacji nieruchomosci i nadzoruje jej przebieg,

13) wspoldziala z organami administracji geodezyjnej i kartograficznej przy wykonywaniu:

a) fotogrametrycznych zdjec powierzchni kraju,

b) map topograficznych,

c) map tematycznych,

d) opracowan fotogrametrycznych,

14) wykorzystuje mapy topograficzne i tematyczne, o ktorych mowa w art. 7c pkt 2, do sporzadzania map topograficznych i tematycznych kraju,

15) prowadzi sprawy zwiazane z nazewnictwem geograficznym, w tym panstwowy rejestr nazw geograficznych,

16) opracowuje zasady dotyczace uzgodnien co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Art. 7b. 1. Wojewodzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego dzialajacy w imieniu wojewody wykonuje zadania nie zastrzezone na rzecz organow administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczegolnosci:

1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisow ustawy, a w szczegolnosci:

a) zgodnosc wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,

b) posiadanie uprawnien zawodowych przez osoby wykonujace samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

2) kontroluje dzialania administracji geodezyjnej i kartograficznej,

3) wspoldziala z Glownym Geodeta Kraju oraz organami kontroli panstwowej w zakresie wlasciwosci nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,

4) ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczajace bazy danych, w tym w szczegolnosci bazy danych ewidencji gruntow i budynkow,

5) prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podzialu terytorialnego panstwa w zakresie dotyczacym wojewodztwa,

6) na wniosek starosty wyraza opinie o przygotowaniu gminy do przejecia zadan w trybie art. 6a ust. 4.

2. W rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego wojewodzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:

1) pierwszej instancji w sprawach okreslonych w ustawie,

2) wyzszego stopnia w stosunku do organow administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Art. 7c. Do zadan marszalka wojewodztwa nalezy w szczegolnosci:

1) prowadzenie wojewodzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a takze dysponowanie srodkami wojewodzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

2) zlecanie wykonania i udostepnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarow wlasciwych wojewodztw,

3) prowadzenie wojewodzkich baz danych wchodzacych w sklad krajowego systemu informacji o terenie,

4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzadzeniowo-rolnych,

5) monitorowanie zmian w sposobie uzytkowania gruntow oraz ich bonitacji.

Art. 7d. Do zadan starosty nalezy w szczegolnosci:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntow i budynkow, gleboznawczej klasyfikacji gruntow i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie srodkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

2) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) zakladanie osnow szczegolowych,

4) zakladanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomosci oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczacych nieruchomosci,

6) ochrona znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzacych w sklad krajowego systemu informacji o terenie.

Art. 7e. Sluzba Geodezyjna i Kartograficzna wspolpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbednym do realizacji jego zadan ustawowych.

Art. 8. 1. Przy Glownym Geodecie Kraju dzialaja:

1) Panstwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna jako organ doradczy i opiniodawczy,

2) Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Glowny Geodeta Kraju okresla sklad osobowy Rady i Komisji, o ktorych mowa w ust. 1 i 3.

3. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i zakres dzialania Panstwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady wynagradzania ich czlonkow, majac na uwadze koniecznosc zapewnienia odpowiedniego poziomu przedstawianych Glownemu Geodecie Kraju opracowan i opinii.

Art. 9. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob, tryb i szczegolowy zakres przeprowadzania przez organy sluzby geodezyjnej i kartograficznej kontroli urzedow, instytucji publicznych i przedsiebiorcow w zakresie przestrzegania przepisow dotyczacych geodezji i kartografii, uwzgledniajac podzial zadan kontrolnych pomiedzy poszczegolne organy sluzby geodezyjnej i kartograficznej oraz ich obowiazki i uprawnienia podczas wykonywania kontroli, a takze obowiazki i uprawnienia podmiotow kontrolowanych.

Art. 10. 1. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzedow centralnych okresli, w drodze rozporzadzenia, tereny zamkniete niezbedne dla obronnosci panstwa, na ktorych nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne.

1a. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw architektury i budownictwa, okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych, a w szczegolnosci okresli rodzaje prac, nad ktorymi sprawowany jest nadzor, uwzgledniajac potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz ochrony informacji niejawnych.

2. Prawo wykonywania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjec lotniczych na terytorium panstwa przysluguje jednostkom organizacyjnym podleglym Ministrowi Obrony Narodowej w zakresie obronnosci panstwa, a w pozostalym zakresie geodezyjnym i kartograficznym jednostkom organizacyjnym.

3. Wykonawca fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjec lotniczych, w czasie nie krotszym niz 7 dni przed planowanym terminem nalotu, zobowiazany jest poinformowac wlasciwy organ Ministerstwa Obrony Narodowej o swoim zamiarze wykonania zdjec wskazanego w zawiadomieniu obszaru.

4. Wykonawca zdjec lotniczych ich negatywy obowiazany jest przekazac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw architektury i budownictwa, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady pozyskiwania i rejestrowania oraz warunki udostepniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjec lotniczych oraz zdjec satelitarnych, a w szczegolnosci tryb postepowania zwiazanego z wykonywaniem zdjec lotniczych, uwzgledniajac potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa lub potrzeby administracji publicznej oraz przedsiebiorcow.

6. Do jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, wykonujacych prace geodezyjne i kartograficzne, oraz innych wykonawcow dzialajacych na zlecenie tych jednostek nie stosuje sie przepisow art. 6 i art. 7 ust. 1, art. 9, 12, 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust 2, art. 42-46, 49 i art. 50 ust. 2.

Rozdzial 3

Prace geodezyjne i kartograficzne

Art. 11. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonuja podmioty prowadzace dzialalnosc gospodarcza, a takze inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jezeli przedmiot ich dzialania obejmuje prowadzenie tych prac.

Art. 12. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiazany zglosic do organow, o ktorych mowa w art. 40 ust. 3, prace przed przystapieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazac powstale materialy lub informacje o tych materialach do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 13. 1. Osoby wykonujace prace geodezyjne i kartograficzne maja prawo:

1) wstepu na grunt i do obiektow budowlanych oraz dokonywania niezbednych czynnosci zwiazanych z wykonywanymi pracami,

2) dokonywania przecinek drzew i krzewow, niezbednych do wykonania prac geodezyjnych,

3) nieodplatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urzadzen zabezpieczajacych te znaki,

4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

2. Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1, nie naruszaja:

1) przepisow o ochronie zabytkow, ochronie i ksztaltowaniu srodowiska, ochronie przyrody, zagospodarowaniu lasow i o drogach publicznych,

[Od 17 listopada 2003 r. w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, o ochronie srodowiska, o lasach i o drogach publicznych,"]

2) przywilejow i immunitetow przyslugujacych obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzedom konsularnym, a takze czlonkom ich personelu oraz innym osobom korzystajacym z przywilejow i immunitetow na podstawie ustaw, umow lub powszechnie uznanych zwyczajow miedzynarodowych.

3. Na terenach zamknietych prace geodezyjne moga byc wykonywane tylko przez wykonawcow dzialajacych na zlecenie organow, ktore wydaly decyzje o zamknieciu terenu, lub za ich zgoda.

Art. 14. Wlasciciel lub inna osoba wladajaca nieruchomoscia sa obowiazani umozliwic podmiotom i jednostkom organizacyjnym, o ktorych mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych okreslonych w art. 13 ust. 1.

Art. 15. 1. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie.

2. W miare potrzeby moze byc wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbedny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na obszarze tym nie moga byc wykonywane czynnosci, ktore zagrazalyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej.

3. Wlasciciel lub inna osoba wladajaca nieruchomoscia, na ktorej znajduja sie znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, sa obowiazani:

1) nie dokonywac czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie,

2) niezwlocznie zawiadomic wlasciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrazaniu przez nie bezpieczenstwu zycia lub mienia.

4. Przepis ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do znakow grawimetrycznych i magnetycznych.

Art. 16. 1. Szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegaja naprawieniu na zasadach prawa cywilnego.

2. W razie ograniczenia korzystania z nieruchomosci przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 i 4, wlascicielowi lub innej osobie wladajacej nieruchomoscia przysluguje wynagrodzenie.

Art. 17. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zagranicznych, ustala, w drodze rozporzadzenia, sposob przedstawiania na mapach przedmiotow sporow miedzynarodowych, uwzgledniajac na mapach:

1) sporne terytoria panstwa lub ich czesci, terytoria okupowane, terytoria i granice pomiedzy panstwami osciennymi,

2) granice polityczne bedace liniami demarkacyjnymi,

3) nazewnictwo niektorych terytoriow spornych.

Art. 18. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materialow fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiacych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia:

1) Glownego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego,

2) marszalka wojewodztwa - w zakresie zasobu wojewodzkiego,

3) starosty - w zakresie zasobu powiatowego.

Art. 19. 1. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady i tryb zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, przekazywania materialow i informacji powstalych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencjonowania systemow informacji o terenie, a takze szczegolowe zasady przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych systemu informacji o terenie, ogolne warunki umow o udostepnianie tych baz oraz rodzaje prac niepodlegajacych zglaszaniu i materialow niepodlegajacych przekazywaniu, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia odpowiedniej jakosci prac przekazywanych do zasobu oraz zabezpieczenia baz danych przed zniszczeniem i utrata,

2) sposob i tryb ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje znakow niepodlegajacych ochronie, z uwzglednieniem zadan, obowiazkow i praw podmiotow bioracych udzial w czynnosciach zwiazanych z ochrona tych znakow,

3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych majacych znaczenie dla obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz szczegolowe zasady wspoldzialania Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostka organizacyjna Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wlasciwa w sprawach geodezji i kartografii, w zakresie wykonania tych prac, a takze wzajemnego przekazywania materialow, uwzgledniajac potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz potrzeby administracji publicznej,

4) standardy techniczne dotyczace geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, majac na celu zapewnienie jednolitosci i spojnosci opracowan geodezyjnych, kartograficznych i systemu informacji o terenie,

5) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje map, materialow fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiacych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, ktorych rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz tryb udzielania tych zezwolen, majac na wzgledzie koniecznosc ochrony informacji niejawnych oraz prawa wlasnosci Skarbu Panstwa do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Szczegolowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych i kartograficznych, przeznaczonych na potrzeby resortow, okreslaja wlasciwi ministrowie i kierownicy urzedow centralnych w porozumieniu z Glownym Geodeta Kraju.

Rozdzial 4

Ewidencja gruntow i budynkow

Art. 20. 1. Ewidencja gruntow i budynkow obejmuje informacje dotyczace:

1) gruntow - ich polozenia, granic, powierzchni, rodzajow uzytkow gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiag wieczystych lub zbiorow dokumentow, jezeli zostaly zalozone dla nieruchomosci, w sklad ktorej wchodza grunty,

2) budynkow - ich polozenia, przeznaczenia, funkcji uzytkowych i ogolnych danych technicznych,

3) lokali - ich polozenia, funkcji uzytkowych oraz powierzchni uzytkowej.

2. W ewidencji gruntow i budynkow wykazuje sie takze:

1) wlasciciela, a w odniesieniu do gruntow panstwowych i samorzadowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w ktorych wladaniu znajduja sie grunty i budynki lub ich czesci,

2) miejsce zamieszkania lub siedzibe osob wymienionych w pkt 1,

3) informacje o wpisaniu do rejestru zabytkow,

4) wartosc nieruchomosci.

3. Grunty rolne i lesne obejmuje sie gleboznawcza klasyfikacja gruntow, przeprowadzana w sposob jednolity dla calego kraju, na podstawie urzedowej tabeli klas gruntow.

3a. Ewidencje gruntow i budynkow, w czesci dotyczacej lasow, prowadzi sie z uwzglednieniem przepisow o lasach.

4. Rada Ministrow moze rozszerzyc, w drodze rozporzadzenia, zakres informacji objetych ewidencja gruntow i budynkow, uwzgledniajac zadania administracji publicznej.

Art. 21. 1. Podstawe planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatkow i swiadczen, oznaczania nieruchomosci w ksiegach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomosciami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowia dane zawarte w ewidencji gruntow i budynkow.

2. Organy i jednostki organizacyjne realizujace zadania, o ktorych mowa w ust. 1, wspoldzialaja z organami Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostepu i wymiany danych miedzy ewidencja gruntow i budynkow a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne.

Art. 22. 1. Ewidencje gruntow i budynkow oraz gleboznawcza klasyfikacje gruntow prowadza starostowie.

2. Osoby, o ktorych mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, sa obowiazane zglaszac wlasciwemu staroscie wszelkie zmiany danych objetych ewidencja gruntow i budynkow, w terminie 30 dni liczac od dnia powstania tych zmian. Obowiazek ten nie dotyczy zmian danych objetych ewidencja gruntow i budynkow, wynikajacych z decyzji wlasciwych organow.

3. Na zadanie starosty osoby, o ktorych mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, zglaszajace zmiany sa obowiazane dostarczyc dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbedne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow i budynkow.

Art. 23. Wlasciwe organy, sady i kancelarie notarialne przesylaja staroscie odpisy prawomocnych decyzji i orzeczen oraz odpisy aktow notarialnych, z ktorych wynikaja zmiany danych objetych ewidencja gruntow i budynkow, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie decyzji, orzeczenia lub sporzadzenia aktu notarialnego.

Art. 24. 1. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, ktory sklada sie z map, rejestrow i dokumentow uzasadniajacych wpisy do tych rejestrow.

2. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym sa jawne. Informacji tych udziela sie odplatnie.

3. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego sa wydawane przez organ prowadzacy ewidencje gruntow i budynkow odplatnie na zadanie wlascicieli lub osob fizycznych i prawnych, w ktorych wladaniu znajduje sie grunt, budynek lub lokal, osob fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej, ktore maja interes prawny w tym zakresie, a takze na zadanie zainteresowanych organow administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego

4. Starosta zapewnia nieodplatnie gminom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu zalozenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierzat gospodarskich bezposredni dostep do bazy danych ewidencji gruntow i budynkow bez prawa ich udostepniania osobom trzecim.

Art. 25. 1. Na podstawie danych z ewidencji gruntow i budynkow sporzadza sie terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych objetych ta ewidencja.

2. Starostowie sporzadzaja gminne i powiatowe, a marszalkowie wojewodztw wojewodzkie zestawienia zbiorcze danych objetych ewidencja gruntow i budynkow.

3. Glowny Geodeta Kraju sporzadza, na podstawie zestawien wojewodzkich, krajowe zestawienia zbiorcze danych objetych ewidencja gruntow i budynkow.

Art. 26. 1. Minister wlasciwy do spraw rozwoju wsi okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) urzedowa tabele klas gruntow,

2) sposob i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntow,

3) rodzaje gruntow wylaczonych z klasyfikacji,

4) szczegolowe warunki, jakim powinny odpowiadac podmioty wykonujace te klasyfikacje,

5) niezbedne kwalifikacje zawodowe osob wykonujacych klasyfikacje,

- majac na celu wykonanie prawidlowego podzialu gleb na klasy bonitacyjne ze wzgledu na ich jakosc produkcyjna, ustalona na podstawie cech genetycznych gleb, oraz zapewnienie prawidlowego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rozwoju wsi, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob zakladania i prowadzenia ewidencji gruntow i budynkow oraz szczegolowy zakres informacji objetych ta ewidencja, sposob i terminy sporzadzania powiatowych, wojewodzkich i krajowych zestawien zbiorczych danych objetych ta ewidencja, a takze rodzaje budynkow i lokali, ktore nie beda wykazywane w ewidencji, oraz zakres informacji objetych rejestrem cen i wartosci nieruchomosci, zapewniajac informacje o gruntach, budynkach, lokalach, ich wlascicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych, wladajacych tymi gruntami, budynkami i lokalami, a takze szczegolowe zasady wymiany danych ewidencyjnych.

2a. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob ewidencjonowania przez Sluzbe Geodezyjna i Kartograficzna przebiegu granic i powierzchni jednostek podzialu terytorialnego panstwa, majac na uwadze koniecznosc zapewnienia aktualnych urzedowych informacji o przebiegu granic i powierzchni tych jednostek.

3. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob wykazywania w ewidencji gruntow i budynkow danych odnoszacych sie do gruntow, budynkow i lokali, znajdujacych sie na terenach zamknietych, a w szczegolnosci wskaze dane przekazywane do ewidencji gruntow i budynkow, tryb przekazywania zmian oraz sposob postepowania z dokumentacja geodezyjna i kartograficzna w przypadku ustalenia terenu zamknietego lub utraty przez teren charakteru zamknietego, uwzgledniajac potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa lub potrzeby administracji publicznej.

Rozdzial 5

Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Art. 27. 1. Siec uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

2. Inwestorzy sa obowiazani:

1) uzgadniac usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z wlasciwymi starostami,

2) zapewnic wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarow powykonawczych i sporzadzenie zwiazanej z tym dokumentacji.

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Art. 28. 1. Starostowie przy pomocy zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej koordynuja uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje:

1) ewidencje geodezyjna, zawierajaca dane geodezyjne dotyczace sieci,

2) ewidencje branzowa, zawierajaca podstawowe charakterystyki branzowe sieci.

3. Zalozenie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu zapewniaja:

1) starostowie - w zakresie ewidencji geodezyjnej,

2) inne wlasciwe organy albo zainteresowani ministrowie i kierownicy urzedow centralnych - w zakresie ewidencji branzowej.

4. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci oraz wspoldzialania miedzy jednostkami prowadzacymi ewidencje geodezyjna i jednostkami prowadzacymi ewidencje branzowa sieci, a takze organizacje, kompetencje oraz sposob wynagradzania zespolow, o ktorych mowa w ust. 1, uwzgledniajac koniecznosc udzialu jednostek prowadzacych ewidencje branzowe w uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci, a takze majac na celu bezkolizyjne usytuowanie projektowanych sieci z obiektami budowlanymi.

Rozdzial 6

Rozgraniczanie nieruchomosci

Art. 29. 1. Rozgraniczenie nieruchomosci ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez okreslenie polozenia punktow i linii granicznych, utrwalenie tych punktow znakami granicznymi na gruncie oraz sporzadzenie odpowiednich dokumentow.

2. Rozgraniczeniu podlegaja, w miare potrzeby, wszystkie albo niektore granice okreslonej nieruchomosci z przyleglymi nieruchomosciami lub innymi gruntami.

3. Rozgraniczenia nieruchomosci dokonuja wojtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach okreslonych w ustawie, sady.

Art. 30. 1. Wojtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzaja rozgraniczenie nieruchomosci z urzedu lub na wniosek strony.

2. Postepowanie o rozgraniczenie nieruchomosci przeprowadza sie z urzedu przy scaleniu gruntow, a takze jezeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes spoleczny uzasadniaja przeprowadzenie rozgraniczenia.

3. Postanowienie o wszczeciu postepowania w sprawie scalenia gruntow zastepuje postanowienie o wszczeciu postepowania o rozgraniczenie nieruchomosci.

4. Na postanowienie o wszczeciu postepowania o rozgraniczenie nieruchomosci nie sluzy zazalenie.

Art. 31. 1. Czynnosci ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upowazniony przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze sie pod uwage znaki i slady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.

3. Jezeli jest brak danych, o ktorych mowa w ust. 2, lub sa one niewystarczajace albo sprzeczne, ustala sie przebieg granicy na podstawie zgodnego oswiadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postepowania oswiadczenia nie sklada i nie kwestionuje przebiegu granicy.

4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta naklania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodeta posiada moc ugody sadowej.

Art. 32. 1. Wezwanie do stawienia sie na gruncie dorecza sie stronom za zwrotnym poswiadczeniem odbioru, nie pozniej niz 7 dni przed wyznaczonym terminem.

2. W wezwaniu nalezy poinformowac strony o skutkach niestawiennictwa.

3. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynnosci geodety.

4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynnosci do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pelnomocnika - nie dluzej jednak niz na okres jednego miesiaca.

5. Z czynnosci ustalenia przebiegu granic sporzadza sie protokol graniczny lub akt ugody.

6. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rozwoju wsi, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady rozgraniczania nieruchomosci, okreslajac w szczegolnosci rodzaje dokumentow stanowiacych podstawe ustalania przebiegu granic oraz sposob i tryb wykonywania przez geodete czynnosci ustalania przebiegu granic i sporzadzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomosci, majac na wzgledzie dazenie do ugodowego rozstrzygniecia sporu oraz poszanowanie prawa wlasnosci nieruchomosci uczestnikow postepowania.

Art. 33. 1. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzje o rozgraniczeniu nieruchomosci, jezeli zainteresowani wlasciciele nieruchomosci nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastapilo na podstawie zebranych dowodow lub zgodnego oswiadczenia stron.

2. Wydanie decyzji poprzedza:

1) dokonanie przez wojta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidlowosci wykonania czynnosci ustalenia przebiegu granic nieruchomosci przez upowaznionego geodete oraz zgodnosci sporzadzonych dokumentow z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynnosci upowaznionemu geodecie zwraca sie dokumentacje do poprawy i uzupelnienia,

2) wlaczenie dokumentacji technicznej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy moze zadac, w terminie 14 dni od dnia doreczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sadowi.

Art. 34. 1. Jezeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o ktorej mowa w art. 33 ust. 1, upowazniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne wedlug ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentow i wskazan stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporzadza opinie i calosc dokumentacji przekazuje wlasciwemu wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

2. Organ, o ktorym mowa w ust. 1, umarza postepowanie administracyjne i przekazuje sprawe z urzedu do rozpatrzenia sadowi.

3. Sad rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomosci w trybie postepowania nieprocesowego.

4. Przepisow ust. 1-3 i art. 31 ust. 4 nie stosuje sie do sporow wyniklych przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomosci na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 35. 1. Na obszarach objetych postepowaniem scaleniowym sprawy sporne zwiazane z ustaleniem przebiegu granic nieruchomosci rozstrzyga organ prowadzacy to postepowanie, stosujac odpowiednio przepisy o rozgraniczaniu nieruchomosci.

2. Sprawy o rozgraniczenie nieruchomosci, toczace sie przed organami administracji panstwowej po wszczeciu postepowania scaleniowego, sa rozpatrywane w ramach tego postepowania.

3. Decyzja o scaleniu gruntow, wydana w trybie okreslonym w ust. 1, zastepuje decyzje o rozgraniczeniu nieruchomosci.

4. W wypadku umorzenia postepowania scaleniowego sprawy, o ktorych mowa w ust. 2, sa prowadzone przy zastosowaniu przepisow o rozgraniczaniu nieruchomosci.

Art. 36. Sad, przed ktorym toczy sie sprawa o wlasnosc lub o wydanie nieruchomosci albo jej czesci, jest wlasciwy rowniez do przeprowadzenia rozgraniczenia, jezeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygniecia rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku sad w orzeczeniu zamieszcza rowniez rozstrzygniecie o rozgraniczeniu nieruchomosci.

Art. 37. 1. Wykonanie orzeczen sadowych o rozgraniczeniu nieruchomosci odbywa sie z udzialem geodety.

2. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalajace przebieg granic nieruchomosci sad lub organ rozstrzygajacy przesyla z urzedu w terminie 30 dni do sadow rejonowych wlasciwych do prowadzenia ksiag wieczystych i do wlasciwych starostow, w celu ujawnienia ich w ksiegach wieczystych oraz w ewidencji gruntow i budynkow.

Art. 38. Wlasciciele lub inne osoby wladajace nieruchomosciami (gruntami) sa obowiazane do ochrony znakow granicznych.

Art. 39. 1. Przesuniete, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, moga byc wznowione bez przeprowadzenia postepowania rozgraniczeniowego, jezeli istnieja dokumenty pozwalajace na okreslenie ich pierwotnego polozenia. Jezeli jednak wyniknie spor co do polozenia znakow, strony moga wystapic do sadu o rozstrzygniecie sprawy.

2. Wznowienia znakow granicznych dokonuja, na zlecenie zainteresowanych, podmioty prowadzace dzialalnosc gospodarcza i inne jednostki, o ktorych mowa w art. 11.

3. O czynnosciach wznowienia znakow granicznych zawiadamia sie zainteresowane strony. Do zawiadomien stosuje sie przepisy art. 32 ust. 1-4.

4. Z czynnosci wznowienia znakow granicznych sporzadza sie protokol.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje sie odpowiednio przy wyznaczaniu punktow granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntow i budynkow.

Rozdzial 7

Panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny

Art. 40. 1. Panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny sluzy gospodarce narodowej, obronnosci panstwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli.

2. Panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, skladajacy sie z zasobu centralnego, zasobow wojewodzkich i zasobow powiatowych, stanowi wlasnosc Skarbu Panstwa i jest gromadzony w osrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3. Gromadzenie i prowadzenie panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowan przyjmowanych do zasobu oraz udostepnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym nalezy do:

1) Glownego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego,

2) marszalkow wojewodztw - w zakresie zasobow wojewodzkich,

3) starostow - w zakresie zasobow powiatowych.

3a. Nadzor nad prowadzeniem panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy do Glownego Geodety Kraju, a w zakresie zasobow powiatowych i wojewodzkich takze do wojewodzkich inspektorow nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

3b. Wykonywanie czynnosci zwiazanych z prowadzeniem panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz zwiazanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a takze wykonywanie wyrysow i wypisow z operatu ewidencyjnego jest odplatne.

4. Materialy z panstwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego, ktore utracily przydatnosc uzytkowa, podlegaja wylaczeniu z tego zasobu, przy czym ta czesc, ktora stanowi materialy archiwalne, jest przekazywana do wlasciwych archiwow panstwowych.

5. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa okresli, w drodze rozporzadzen:

1) w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rozwoju wsi:

a) rodzaje materialow stanowiacych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposob i tryb ich pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, wylaczania z zasobu oraz udostepniania zasobu, a takze wzory klauzul umieszczanych na materialach gromadzonych w zasobie i udostepnianych z zasobu, uwzgledniajac zapewnienie wlasciwych warunkow przechowywania i zabezpieczania zasobu, wykazy materialow gromadzonych w centralnym, wojewodzkich i powiatowych osrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz podzial materialow na grupy asortymentowe i funkcjonalne,

b) wysokosc oplat za czynnosci zwiazane z prowadzeniem panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz zwiazane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a takze za wykonywanie wyrysow i wypisow z operatu ewidencyjnego, uwzgledniajac potrzeby roznych podmiotow oraz koniecznosc zapewnienia srodkow na aktualizacje i utrzymywanie panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury, szczegolowy sposob klasyfikowania i kwalifikowania materialow przeznaczonych do wylaczania z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a takze sposob ich porzadkowania i tryb wylaczania z zasobu, uwzgledniajac przydatnosc uzytkowa w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadana wartosc historyczna,

3) w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, szczegolowe zasady i tryb zalozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, zakres danych zawartych w systemie, szczegolowy tryb zakladania, prowadzenia i przetwarzania danych systemu oraz ewidencjonowania lokalnych systemow informacji o terenie, uwzgledniajac koniecznosc systematycznego gromadzenia, aktualizowania i udostepniania danych systemu oraz zasady wspolpracy organow administracji publicznej i innych podmiotow wspoltworzacych system.

Art. 40a. Przepisy ustawy dotyczace panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie naruszaja przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Art. 41. 1. Tworzy sie Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej "Funduszem", skladajacy sie z funduszy centralnego, wojewodzkich i powiatowych.

2. Przychodami funduszu centralnego sa wplywy ze sprzedazy map oraz innych materialow i informacji z zasobu centralnego, z oplat za czynnosci zwiazane z prowadzeniem tego zasobu, przekazywane w okresach kwartalnych, w ciagu 30 dni od zakonczenia kwartalu, wplaty z funduszy wojewodzkich i powiatowych w wysokosci 10% ich wplywow, a takze inne wplywy. Wplaty na fundusz centralny geodeta powiatowy przekazuje za posrednictwem geodety wojewodzkiego.

3. Przychodami funduszy wojewodzkich sa wplywy ze sprzedazy map oraz innych materialow i informacji zasobow wojewodzkich, z oplat za czynnosci zwiazane z prowadzeniem tych zasobow, przekazywane w okresach kwartalnych, w ciagu 30 dni od zakonczenia kwartalu, wplaty z funduszy powiatowych w wysokosci 10% ich wplywow, a takze inne wplywy. Fundusze wojewodzkie moga byc uzupelniane dotacja z funduszu centralnego.

3a. Przychodami funduszy powiatowych sa wplywy ze sprzedazy map, danych z ewidencji gruntow i budynkow oraz innych materialow i informacji z zasobow powiatowych, z oplat za czynnosci zwiazane z prowadzeniem tych zasobow i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a takze inne wplywy. Fundusze powiatowe moga byc uzupelniane dotacja z funduszu centralnego i wojewodzkiego.

4. Srodki Funduszu sa przeznaczone na uzupelnienie srodkow budzetowych niezbednych na finansowanie zadan zwiazanych z aktualizacja i utrzymywaniem panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urzadzen i wyposazenie lokali niezbednych do prowadzenia tego zasobu.

5. Srodkami Funduszu dysponuja:

1) Glowny Geodeta Kraju - w zakresie funduszu centralnego,

2) marszalkowie wojewodztw - w zakresie funduszy wojewodzkich,

3) starostowie - w zakresie funduszy powiatowych.

6. (skreslony).

7. Marszalkowie wojewodztw i starostowie przedstawiaja do zatwierdzenia wlasciwym sejmikom lub radom powiatow coroczne projekty planow oraz sprawozdania z wykonania zadan i gospodarowania funduszami, o ktorych mowa w ust. 3 i 3a.

8. Srodki funduszy centralnego, wojewodzkiego, powiatowego i gminnego gromadzone sa na wyodrebnionym rachunku bankowym. Srodki tych funduszy nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodza na rok nastepny.

Art. 41a. 1. W przypadku przejecia kompetencji przez wojtow (burmistrzow, prezydentow miast), zgodnie z art. 6a ust. 4, tworzy sie gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

2. Do funduszu gminnego stosuje sie odpowiednio zasady wynikajace z przepisow art. 41, w zakresie dotyczacym funduszu powiatowego.

Rozdzial 8

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

Art. 42. 1. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbedne posiadanie uprawnien zawodowych.

2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie sie:

1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegajacymi zgloszeniu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezposredniego nadzoru,

2) wykonywanie czynnosci rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegajacych zgloszeniu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3) pelnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,

4) wykonywanie czynnosci technicznych i administracyjnych zwiazanych z rozgraniczaniem nieruchomosci,

5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbednych do dokonywania wpisow w ksiegach wieczystych oraz prac, w wyniku ktorych mogloby nastapic zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

3. Osoby wykonujace samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii sa obowiazane wykonywac swoje zadania z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami prawa.

Art. 43. Uprawnienia zawodowe nadaje sie w nastepujacych zakresach:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

2) rozgraniczanie i podzialy nieruchomosci (gruntow) oraz sporzadzanie dokumentacji do celow prawnych,

3) geodezyjne pomiary podstawowe,

4) geodezyjna obsluga inwestycji,

5) geodezyjne urzadzanie terenow rolnych i lesnych,

6) redakcja map,

7) fotogrametria i teledetekcja,

8) (skreslony).

Art. 44. 1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii moga otrzymac osoby, ktore:

1) posiadaja wyzsze lub srednie wyksztalcenie geodezyjne,

2) posiadaja 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wyksztalcenia wyzszego i 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wyksztalcenia sredniego,

3) wykaza sie znajomoscia przepisow w dziedzinie geodezji i kartografii,

4) posiadaja nienaganna opinie zawodowa.

2. Uprawnienia zawodowe w zakresach, o ktorych mowa w art. 43 pkt 6 i 7, moga otrzymac rowniez osoby posiadajace wyzsze wyksztalcenie geograficzne o specjalnosci kartografia albo innej specjalnosci, po ukonczeniu podyplomowego studium w zakresie kartografii.

2a. (skreslony).

3. Osoby posiadajace w dziedzinie geodezji i kartografii tytul naukowy profesora albo I lub II stopien specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrebnych przepisow, sa zwolnione z wymogow okreslonych w ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Glowny Geodeta Kraju moze w uzasadnionych wypadkach, na wniosek osoby ubiegajacej sie o uzyskanie uprawnien zawodowych, uznac posiadanie innego pokrewnego wyksztalcenia i dlugoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spelnienie wymagan kwalifikacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

Art. 45. 1. Uprawnienia zawodowe nadaje Glowny Geodeta Kraju na podstawie wynikow postepowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisje kwalifikacyjna do spraw uprawnien zawodowych.

2. Nadanie uprawnien zawodowych stwierdza sie swiadectwem. Odmowa nadania uprawnien zawodowych nastepuje w drodze decyzji.

3. Glowny Geodeta Kraju powoluje komisje do spraw uprawnien zawodowych z udzialem przedstawicieli stowarzyszen spoleczno-zawodowych dzialajacych w dziedzinie geodezji i kartografii, a takze prowadzi centralny rejestr osob posiadajacych uprawnienia zawodowe.

4. Koszty postepowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegajaca sie o nadanie uprawnien zawodowych.

5. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob, tryb i szczegolowe warunki nadawania uprawnien zawodowych oraz dzialania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a w szczegolnosci:

1) tryb skladania wnioskow o nadanie uprawnien zawodowych,

2) sposob i warunki uznania praktyki zawodowej,

3) organizacje dzialania komisji kwalifikacyjnej,

4) sposob przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztow,

5) wzory swiadectw tych uprawnien,

6) sposob prowadzenia i zakres danych centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia zawodowe,

- majac na uwadze potrzebe oceny umiejetnosci samodzielnego wykonywania prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej.

Art. 46. 1. Osobom, o ktorych mowa w art. 42, ktore ze swojej winy naruszyly przepisy art. 42 ust. 3, mozna:

1) udzielic upomnienia,

2) udzielic nagany z wpisem do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia zawodowe,

3) zawiesic wykonywanie uprawnien zawodowych na okres od 6 miesiecy do jednego roku,

4) zawiesic wykonywanie uprawnien zawodowych do czasu ponownego zlozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym,

5) odebrac uprawnienia zawodowe, z mozliwoscia ubiegania sie o ponowne ich uzyskanie po uplywie 3 lat od dnia ich odebrania.

2. W sprawach wymienionych w ust. 1 orzeka, w drodze decyzji, Glowny Geodeta Kraju na wniosek wojewodzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

3. W przypadku utraty zdolnosci do czynnosci prawnych przez osoby, o ktorych mowa w art. 42, albo skazania ich za przestepstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodnosci dokumentow, obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi, za przestepstwa skarbowe oraz inne przestepstwa majace znaczenie ze wzgledu na wykonywany zawod - o pozbawieniu uprawnien zawodowych orzeka Glowny Geodeta Kraju w drodze decyzji.

4. Na decyzje, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, przysluguje skarga do sadu administracyjnego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Art. 47. Jezeli przy wykonywaniu funkcji mierniczych gorniczych, asystentow mierniczych gorniczych lub bieglych sadowych jest niezbedne prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych podlegajacych obowiazkowi zgloszenia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, osoby wykonujace te prace powinny posiadac uprawnienia zawodowe zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdzial 8a

Numeracja porzadkowa nieruchomosci w miejscowosciach

Art. 47a. Do zadan gminy nalezy:

1) umieszczanie i utrzymywanie w nalezytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placow w miastach oraz innych miejscowosciach na obszarze gminy,

2) ustalanie numerow porzadkowych nieruchomosci zabudowanych oraz nieruchomosci przeznaczonych pod zabudowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a takze prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porzadkowej nieruchomosci.

Art. 47b. 1. Wlasciciele nieruchomosci zabudowanych oraz nieruchomosci przeznaczonych pod zabudowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sa obowiazani umiescic na nieruchomosci, w widocznym miejscu, tabliczke z numerem porzadkowym nieruchomosci oraz utrzymywac ja w nalezytym stanie.

2. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob ustalania numerow porzadkowych oraz oznaczania nimi nieruchomosci, uwzgledniajac w szczegolnosci, ze oznaczenie nieruchomosci numerem porzadkowym nastepuje z urzedu lub na wniosek wlasciciela nieruchomosci.

Rozdzial 9

Przepisy karne

Art. 48. 1. Kto:

1) wbrew przepisom art. 12 nie zglasza prac geodezyjnych i kartograficznych lub nie przekazuje materialow, powstalych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, lub informacji o tych materialach do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemozliwia osobie wykonujacej prace geodezyjne i kartograficzne wejscie na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbednych czynnosci zwiazanych z wykonywana praca,

3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych,

4) wbrew przepisom art. 18 bez wymaganego zezwolenia badz wbrew jego warunkom wykonuje prace reprodukcyjne lub rozpowszechnia mapy, materialy fotogrametryczne i teledetekcyjne,

5) wbrew przepisom art. 22 ust. 2 i 3, bedac obowiazany do zgloszenia zmian danych objetych ewidencja gruntow i budynkow, nie zglosi ich do wlasciwego organu w ciagu 30 dni od dnia powstania zmian albo bedac obowiazany dostarczyc dokumenty niezbedne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow i budynkow nie dostarczy ich,

6) wbrew przepisom art. 27 ust. 2 nie uzgadnia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu badz nie zapewnia przeprowadzenia wyznaczenia usytuowania obiektow budowlanych, geodezyjnych pomiarow powykonawczych i sporzadzenia dokumentacji z tym zwiazanej,

7) wbrew przepisom art. 42 bez wymaganych uprawnien zawodowych wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- podlega karze grzywny.

2. W wypadkach okreslonych w ust. 1 orzekanie nastepuje na podstawie przepisow o postepowaniu w sprawach o wykroczenia

Rozdzial 10

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 49. 1. Dzialalnosc gospodarcza w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzona w dniu wejscia w zycie ustawy na podstawie zezwolen przez podmioty nie bedace osobami prawnymi, podlega w terminie trzech miesiecy wpisowi z urzedu do ewidencji prowadzonej na podstawie przepisow o dzialalnosci gospodarczej.

2. W stosunku do osob wykonujacych prace geodezyjne i kartograficzne nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiosle (Dz. U. Nr 17, poz. 92 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770).

Art. 50. 1. Dokumenty stwierdzajace posiadanie kwalifikacji zawodowych, uzyskane w trybie przepisow obowiazujacych przed dniem wejscia w zycie ustawy, sa jednoznaczne z uprawnieniami zawodowymi, o ktorych mowa w art. 42.

2. Osoby nie posiadajace uprawnien zawodowych, zatrudnione w istniejacych jednostkach gospodarki uspolecznionej na stanowiskach, do ktorych zajmowania jest wymagane posiadanie tych uprawnien, sa obowiazane do ich uzyskania w ciagu 5 lat od dnia wejscia w zycie ustawy.

Art. 51. W ewidencji gruntow i budynkow, zalozonej na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. Nr 6, poz. 32), oprocz wlasciciela, do czasu uregulowania tytulu wlasnosci, wykazuje sie takze osobe wladajacego.

Art. 52. Postepowanie o rozgraniczenie nieruchomosci, wszczete przed dniem wejscia w zycie ustawy, prowadzi sie wedlug przepisow dotychczasowych.

Art. 53. Nieruchomosci panstwowe, wydzielone w zwiazku z usytuowaniem na nich znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki i budowli triangulacyjnych, przechodza w zarzad wlasciwych starostow.

Art. 53a. Do czasu przeksztalcenia ewidencji gruntow i budynkow w kataster nieruchomosci przez uzyte w niniejszej ustawie pojecie "kataster" rozumie sie te ewidencje.

Art. 54. Ustawa nie narusza przepisow:

1) art. 1 i 4 dekretu z dnia 6 wrzesnia 1951 r. o obszarach szczegolnie waznych dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341),

2) dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo gornicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 35, poz. 186, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 14, poz. 89 i z 1991 r. Nr 31, poz. 128), [dekret ten utracil moc z dniem 2 wrzesnia 1994 r. stosownie do art. 158 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96)]

3) art. 5 i art. 18 ust. 2 pkt 4 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic panstwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51, z 1959 r. Nr 27, poz. 168, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1977 r. Nr 37, poz. 162 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198), [dekret ten utracil moc z dniem 19 listopada 1990 r. stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o ochronie granicy panstwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461)]

4) ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48 i z 1983 r. Nr 38, poz. 173), [UWAGA, obecnie sprawy muzeow reguluje ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24), ktora weszla w zycie z dniem 4 lutego 1997 r.]

[Od 17 listopada 2003 r. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568),"]

5) ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), [ustawa ta utracila moc z dniem 1 stycznia 1995 r. stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).]

6) ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 89, poz. 991),

7) ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. o pracownikach urzedow panstwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400, Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 66, poz. 787).

Art. 55-57. (pominiete).

Art. 58. Traca moc:

1) dekret z dnia 13 wrzesnia 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomosci (Dz. U. Nr 53, poz. 298 i Nr 70, poz. 382),

2) dekret z dnia 25 kwietnia 1948 r. o prawie dokonywania zdjec aerofotogrametrycznych (Dz. U. Nr 24, poz. 160),

3) dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. Nr 6, poz. 32),

4) dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o panstwowej sluzbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115, z 1983 r. Nr 44, poz. 200, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 24, poz. 170).

Art. 59. Do czasu wydania przepisow wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostaja w mocy dotychczasowe przepisy, jezeli nie sa z nia sprzeczne.

Art. 60. (stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 1989 r.)

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.