Tekst ujednolicony po zmianie z 27 marca 2003 roku

Ustawa z 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Spis rozdzialow

Powrot na strone tytulowa
VADEMECUM RZECZPOSPOLITEJ:
Co wolno inspektorowi sanitarnemu

Ujednolicony tekst ustawy z 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:

  • z 1998 r. nr 90, poz. 575 (urzedowy tekst jednolity); nr 106, poz. 668; nr 117, poz. 756,
  • z 1999 r. nr 70, poz. 778,
  • z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 120, poz. 1268,
  • z 2001 r. nr 11, poz. 84, nr 29, poz. 320, nr 42, poz. 473, nr 63, poz. 634, nr 125, poz. 1367, nr 126, poz. 1382, nr 128, poz. 1407 i 1408,
  • z 2002 r. nr 37, poz. 329, nr 74, poz. 676 i nr 135, poz. 1145,
  • z 2003 r. nr 80, poz. 717.
Ostatnia zmiana wchodzi w zycie 11 lipca 2003 r., a dotyczy art. 3.

Spis rozdzialow:

 

Rozdzial 1

Zadania i zakres dzialania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 1. Panstwowa Inspekcja Sanitarna jest powolana do realizacji zadan z zakresu zdrowia publicznego, w szczegolnosci poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1) higieny srodowiska,

2) higieny pracy w zakladach pracy,

3) higieny radiacyjnej,

4) higieny procesow nauczania i wychowania,

5) higieny wypoczynku i rekreacji,

6) zdrowotnymi zywnosci, zywienia i przedmiotow uzytku,

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spelniac personel medyczny, sprzet oraz pomieszczenia, w ktorych sa udzielane swiadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wplywem szkodliwosci i uciazliwosci srodowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorob, w tym chorob zakaznych i zawodowych.

Art. 2. Wykonywanie zadan okreslonych w art. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i biezacego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu dzialalnosci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorob zakaznych i innych chorob powodowanych warunkami srodowiska, a takze na prowadzeniu dzialalnosci oswiatowozdrowotnej.

Art. 3. Do zakresu dzialania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nalezy w szczegolnosci:

1) uzgadnianie projektow wojewodzkich i miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego oraz warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a takze wskazan lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,

[UWAGA, od 11 lipca 2003 r. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uzgadnianie projektow planow zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa, miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,"]

2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych dotyczacych:

a) budowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektow budowlanych, statkow morskich, zeglugi srodladowej i powietrznych,

b) nowych materialow i procesow technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,

3) uczestniczenie w dopuszczeniu do uzytku obiektow budowlanych, statkow morskich, zeglugi srodladowej i powietrznych oraz srodkow komunikacji ladowej,

4) inicjowanie przedsiewziec oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wplywom czynnikow i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

Art. 4. Do zakresu dzialania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie biezacego nadzoru sanitarnego nalezy kontrola przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczegolnosci dotyczacych:

1) higieny srodowiska, a zwlaszcza wody do spozycia, czystosci powietrza atmosferycznego, gleby, wod i innych elementow srodowiska w zakresie ustalonym w odrebnych przepisach,

2) utrzymania nalezytego stanu higienicznego nieruchomosci, zakladow pracy, instytucji, obiektow i urzadzen uzytecznosci publicznej, drog, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego,

3) warunkow produkcji, transportu, przechowywania i sprzedazy zywnosci oraz warunkow zywienia zbiorowego,

4) warunkow zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami uzytku, materialow i wyrobow przeznaczonych do kontraktu z zywnoscia, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogacymi miec wplyw na zdrowie ludzi,

5) warunkow zdrowotnych srodowiska pracy, a zwlaszcza zapobiegania powstawaniu chorob zawodowych i innych chorob zwiazanych z warunkami pracy,

6) higieny pomieszczen i wymagan w stosunku do sprzetu uzywanego w szkolach i innych placowkach oswiatowo-wychowawczych, szkolach wyzszych oraz w osrodkach wypoczynku,

7) higieny procesow nauczania,

8) przestrzegania przez osoby wprowadzajace substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez uzytkownikow substancji lub preparatow chemicznych obowiazkow wynikajacych z ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84),

9) przestrzegania przez podmioty wprowadzajace do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R obowiazkow wynikajacych z ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. nr 75, poz. 468, z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 715, z 2000 r. nr 20, poz. 256 i nr 103, poz. 1097 oraz z 2001 r. nr 111, poz. 1194 i nr 125, poz. 1367).

Art. 5. Do zakresu dzialania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorob, o ktorych mowa w art. 2, nalezy:

1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,

2) opracowywanie programow i planow dzialalnosci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakladom opieki zdrowotnej [UWAGA, stosownie do art. 71 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej - Dz. U. nr 91, poz. 408 z pozn. zm.- ilekroc w obowiazujacych przepisach jest mowa o zakladzie spolecznym sluzby zdrowia, rozumie sie przez to publiczny zaklad opieki zdrowotnej] oraz kontrola realizacji tych programow i planow,

3) ustalanie zakresow i terminow szczepien ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

4) wydawanie zarzadzen i decyzji lub wystepowanie do innych organow o ich wydanie - w wypadkach okreslonych w przepisach o zwalczaniu chorob zakaznych,

4a) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,

5) planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic panstwa,

6) nadzor sanitarny nad ruchem pasazerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach,

7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okretowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, zeglugi srodladowej i powietrznych,

8) kierowanie akcja sanitarna przy masowych przemieszczeniach ludnosci, zjazdach i zgromadzeniach.

Art. 6. Panstwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje dzialalnosc oswiatowo-zdrowotna w celu uksztaltowania odpowiednich postaw i zachowan zdrowotnych, a w szczegolnosci:

1) inicjuje i wytycza kierunki przedsiewziec zmierzajacych do zaznajamiania spoleczenstwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego zywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

2) pobudza aktywnosc spoleczna do dzialan na rzecz wlasnego zdrowia,

3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wplywu czynnikow i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,

4) ocenia dzialalnosc oswiatowo-zdrowotna prowadzona przez szkoly i inne placowki oswiatowo-wychowawcze, szkoly wyzsze oraz srodki masowego przekazywania, zaklady opieki zdrowotnej, inne zaklady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej dzialalnosci.

Art. 6a. 1. Do zadan Panstwowej Inspekcji Sanitarnej nalezy rowniez wydawanie opinii co do zgodnosci z warunkami sanitarnymi okreslonymi przepisami Unii Europejskiej przedsiewziec i zrealizowanych inwestycji, ktorych realizacja jest wspomagana przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze srodkow pochodzacych z funduszy Unii Europejskiej.

2. Opinie, o ktorych mowa w ust. 1, sa wydawane na wniosek podmiotu ubiegajacego sie o pomoc finansowa.

Rozdzial 2

Organizacja Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 7. 1. Panstwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia.

2. Panstwowa Inspekcja Sanitarna kieruje glowny inspektor sanitarny jako centralny organ administracji rzadowej.

3. Glowny inspektor sanitarny zadania wykonuje przy pomocy Glownego Inspektoratu Sanitarnego.

4. Organizacje Glownego Inspektoratu Sanitarnego okresla statut nadany w drodze rozporzadzenia przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

Art. 8. 1. Glowny inspektor sanitarny jest centralnym organem administracji rzadowej podleglym ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia.

2. Glownego inspektora sanitarnego powoluje i odwoluje prezes Rady Ministrow na wniosek ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

2a. Zastepcow glownego inspektora sanitarnego w liczbie 2 powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw zdrowia na wniosek glownego inspektora sanitarnego.

3. Nadzor nad glownym inspektorem sanitarnym sprawuje minister wlasciwy do spraw zdrowia.

Art. 9. 1. Organem doradczym i opiniodawczym glownego inspektora sanitarnego w sprawach objetych zakresem dzialania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, powolywana na okres trzech lat.

2. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna sklada sie z przewodniczacego, sekretarza i 15 czlonkow, ktorych powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw zdrowia na wniosek glownego inspektora sanitarnego, sposrod pracownikow nauki i osob posiadajacych wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej. W pracach Rady, na zaproszenie glownego inspektora sanitarnego, uczestnicza przedstawiciele centralnych organow administracji rzadowej, jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow zawodowych, organizacji pracodawcow i organizacji spolecznych statutowo zajmujacych sie problemami sanitarno-epidemiologicznymi.

3. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna dziala na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego, w drodze zarzadzenia, przez glownego inspektora sanitarnego.

Art. 10. 1. Zadania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej okreslone w rozdziale 1 wykonuja nastepujace organy:

1) glowny inspektor sanitarny,

2) panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny,

3) panstwowy powiatowy inspektor sanitarny,

4) panstwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarow przejsc granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portow lotniczych i morskich oraz jednostek plywajacych na obszarze wod terytorialnych.

2. Organy, wymienione w ust. 1, wykonuja zadania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z kompetencjami okreslonymi w ustawie i w przepisach odrebnych.

3. Glowny inspektor sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawowa dzialalnosc panstwowych inspektorow sanitarnych.

4. Panstwowy wojewodzki, panstwowy powiatowy i panstwowy graniczny inspektor sanitarny kieruja dzialalnoscia odpowiednio wojewodzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, bedacych zakladami opieki zdrowotnej.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, uwzgledniajac w szczegolnosci terytorialny zakres dzialania oraz siedziby panstwowych granicznych inspektorow sanitarnych.

6. Panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny moze powierzyc panstwowemu powiatowemu i panstwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, w drodze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu swojej wlasciwosci, w tym wydawanie w jego imieniu decyzji administracyjnych.

7. Ilekroc w dalszych przepisach ustawy jest mowa o panstwowym inspektorze sanitarnym bez blizszego rozroznienia, to przepisy te odnosza sie do panstwowego wojewodzkiego, panstwowego powiatowego i panstwowego granicznego inspektora sanitarnego.

Art. 11. 1. Panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego powoluje glowny inspektor sanitarny po zakonczeniu postepowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udzialem wojewody.

2. Zastepce panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego powoluje i odwoluje glowny inspektor sanitarny na wniosek wlasciwego panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

3. Panstwowego granicznego i panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego powoluje panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny po zakonczeniu postepowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udzialem wojewody.

4. Zastepce panstwowego powiatowego i panstwowego granicznego inspektora sanitarnego powoluje i odwoluje panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny na wniosek wlasciwego odpowiednio panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego.

5. Powolanie na stanowisko panstwowego inspektora sanitarnego nastepuje na okres 5 lat.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i sposob prowadzenia postepowania kwalifikacyjnego, o ktorym mowa w ust. 1 i 3, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob oglaszania o zamiarze przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego oraz sklad i zasady dzialania komisji kwalifikacyjnej.

7. Glowny inspektor sanitarny moze w kazdym czasie odwolac panstwowego wojewodzkiego, panstwowego powiatowego i panstwowego granicznego inspektora sanitarnego, jezeli przemawia za tym interes sluzby, a w szczegolnosci jezeli dzialalnosc tego panstwowego inspektora sanitarnego lub podleglej mu jednostki moze zagrozic prawidlowemu wykonywaniu zadan Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, a zwlaszcza naruszyc bezpieczenstwo sanitarne na terenie wlasciwosci danej jednostki. Odwolanie w tym trybie nastepuje w drodze decyzji administracyjnej i wymaga szczegolowego uzasadnienia na pismie.

Art. 12. 1. W rozumieniu kodeksu postepowania administracyjnego, w sprawach nalezacych do zakresu zadan i kompetencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, organem wlasciwym jest panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzezeniem ust. 1a.

1a. Panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny jest organem wlasciwym w zakresie higieny radiacyjnej.

2. W postepowaniu administracyjnym organami wyzszego stopnia w rozumieniu kodeksu postepowania administracyjnego sa:

1) w stosunku do panstwowego powiatowego i panstwowego granicznego inspektora sanitarnego - panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny,

2) w stosunku do panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego - glowny inspektor sanitarny.

Art. 12a. 1. Glowny inspektor sanitarny ustala ogolne kierunki dzialania organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub - w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa sanitarnego w zakresie nalezacym do wlasciwosci Panstwowej Inspekcji Sanitarnej - szczegolowe zasady postepowania panstwowych inspektorow sanitarnych, a takze zasady wspoldzialania z innymi organami kontroli panstwowej.

2. Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1, przysluguja panstwowemu wojewodzkiemu inspektorowi sanitarnemu w stosunku do panstwowych powiatowych i panstwowych granicznych inspektorow sanitarnych, ktorym panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny moze rowniez wydawac polecenia dotyczace podjecia konkretnych czynnosci w calym zakresie ich dzialania.

3. Rada powiatu i sejmik wojewodztwa przynajmniej raz na rok rozpatruja informacje wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczenstwa sanitarnego powiatu i wojewodztwa. Panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny informuje zarzad powiatu o wynikach kontroli obiektow o podstawowym znaczeniu dla danego terenu.

4-7. skreslone.

Art. 12b. skreslony.

Art. 12c. skreslony.

Art. 13. 1. Panstwowym inspektorem sanitarnym moze byc osoba, ktora:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzysta z pelni praw publicznych,

3) jest lekarzem i uzyskala kierunkowa specjalizacje w trybie przewidzianym w odrebnych przepisach albo posiada inne wyzsze wyksztalcenie i uzyskala specjalizacje z dziedziny medycyny,

4) swoja postawa obywatelska daje rekojmie nalezytego wykonywania zadan pracownika organu panstwowego,

5) posiada stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na okreslonym stanowisku.

2. Do panstwowych inspektorow sanitarnych stosuje sie przepisy dotyczace pracownikow publicznych zakladow opieki zdrowotnej.

Art. 14. 1. Pracownikom Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wykonujacym czynnosci kontrolne przysluguje dodatek specjalny do wynagrodzenia.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb przyznawania dodatku, o ktorym mowa w ust. 1, a takze jego wysokosc, uwzgledniajac w szczegolnosci, przy okreslaniu trybu przyznawania dodatku - zadania, ktore beda zaliczane do czynnosci kontrolnych.

Art. 15. 1. Panstwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podleglej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej, bedacej zakladem opieki zdrowotnej, finansowanym z budzetu panstwa.

1a. Minister wlasciwy do spraw zdrowia posiada w stosunku do stacji sanitarno-epidemiologicznych uprawnienia organu zalozycielskiego w rozumieniu przepisow o zakladach opieki zdrowotnej.

1b. Panstwowi powiatowi i panstwowi graniczni inspektorzy sanitarni sa bezposrednio podlegli panstwowym wojewodzkim inspektorom sanitarnym, w rozumieniu przepisow ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014, z 1999 r. nr 38, poz. 360, nr 49, poz. 485, nr 70, poz. 778 i nr 110, poz. 1255, z 2000 r. nr 6, poz. 69, nr 12, poz. 136, nr 48, poz. 550, nr 95, poz. 1041, nr 119, poz. 1251 i nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. nr 45, poz. 497, nr 46, poz. 499, nr 88, poz. 961, nr 98, poz. 1070, nr 100, poz. 1082, nr 102, poz. 1116, nr 125, poz. 1368 i nr 145, poz. 1623).

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, strukture organizacyjna, warunki i sposob dzialania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane na poszczegolne stanowiska pracy, a takze wzor legitymacji sluzbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) przy okreslaniu struktury organizacyjnej - komorki organizacyjne stacji sanitarno-epidemiologicznych,

2) przy okreslaniu warunkow dzialania - sposob nadawania regulaminu organizacyjnego stacji sanitarno-epidemiologicznych,

3) przy okreslaniu kwalifikacji - kwalifikacje zawodowe, wyksztalcenie, specjalizacje, przeszkolenia oraz minimalna liczbe lat pracy.

3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna moze byc prowadzona w formie jednostki budzetowej.

Art. 16-19. skreslone.

Art. 20. 1. W Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej, Biurze Ochrony Rzadu, jednostkach organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, zakladach opieki zdrowotnej tworzonych przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu zadania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Panstwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji, finansowana z budzetu panstwa.

2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze rozporzadzenia, organizacje oraz zasady i tryb wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji:

1) na terenie urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych oraz jednostek organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez tego ministra,

2) na terenie zakladow opieki zdrowotnej tworzonych przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych,

3) w stosunku do pracownikow jednostek, o ktorych mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej i Biura Ochrony Rzadu,

uwzgledniajac specyfike zadan wykonywanych przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji i potrzebe zapewnienia sprawnego dzialania tej Inspekcji.

3. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, po zasiegnieciu opinii szefow Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu, okresli, w drodze rozporzadzenia, organizacje oraz zasady i tryb wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji na terenie obiektow Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu.

Art. 20a. 1. Na terenach jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi obrony narodowej, w rejonach zakwaterowania przejsciowego jednostek wojskowych oraz w stosunku do wojsk obcych przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemieszczajacych sie przez to terytorium, zadania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuja organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, finansowanej z budzetu panstwa.

2. Minister obrony narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, organizacje oraz warunki i tryb wykonywania zadan przez Wojskowa Inspekcje Sanitarna:

1) na terenie jednostek organizacyjnych okreslonych w ust. 1 oraz w rejonach zakwaterowania przejsciowego jednostek wojskowych,

2) w stosunku do zolnierzy w sluzbie czynnej oraz pracownikow wojska zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych okreslonych w ust. 1,

3) w stosunku do zolnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przemieszczajacych sie.

Art. 21. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem sprawiedliwosci okresla, w drodze rozporzadzenia, zasady wykonywania zadan przez panstwowych inspektorow sanitarnych w odniesieniu do zakladow karnych, aresztow sledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakladow poprawczych, podleglych ministrowi sprawiedliwosci.

Art. 22. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, jednolite formy nadzoru sanitarnego i warunki dokonywania ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego, uwzgledniajac zadania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego i biezacego nadzoru sanitarnego oraz dzialalnosci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorob zakaznych i innych chorob zwiazanych z warunkami srodowiska.

Rozdzial 3

Uprawnienia Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 23. 1. Panstwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodnosci budowanych obiektow z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, okreslonymi w obowiazujacych przepisach.

2. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidlowosci sa wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu ich usuniecia.

Art. 24. skreslony.

Art. 25. 1. Panstwowy inspektor sanitarny w zwiazku z wykonywana kontrola ma prawo:

1) wstepu o kazdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:

a) zakladow pracy oraz wszystkich pomieszczen i urzadzen wchodzacych w ich sklad,

b) obiektow uzytecznosci publicznej, obiektow handlowych, ogrodow dzialkowych i nieruchomosci oraz wszystkich pomieszczen wchodzacych w ich sklad,

c) srodkow transportu i obiektow z nimi zwiazanych, w tym rowniez na statki morskie, zeglugi srodladowej i powietrzne,

d) obiektow bedacych w trakcie budowy,

2) zadania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesluchiwania osob,

3) zadania okazania dokumentow i udostepniania wszelkich danych,

4) pobierania probek do badan laboratoryjnych.

2. Warunki i tryb pobierania probek do badan okreslaja Polskie Normy, a w przypadku braku Polskiej Normy warunki te i tryb okresli, w drodze rozporzadzenia, minister wlasciwy do spraw zdrowia, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob pobierania i przechowywania probek.

Art. 26. 1. Panstwowy inspektor sanitarny ma prawo wstepu do mieszkan w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaznej, zagrozenia zdrowia czynnikami srodowiskowymi, a takze jezeli w mieszkaniu jest lub ma byc prowadzona dzialalnosc produkcyjna lub uslugowa.

2. Wstep do mieszkan osob korzystajacych z immunitetow dyplomatycznych na mocy ustaw, umow badz zwyczajow miedzynarodowych jest dozwolony jedynie w porozumieniu z wlasciwym przedstawicielem dyplomatycznym.

Art. 27. 1. W razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych i zdrowotnych, panstwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usuniecie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybien.

2. Jezeli naruszenie wymagan, o ktorych mowa w ust. 1, spowodowalo bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, panstwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakladu pracy lub jego czesci (stanowiska pracy, maszyny lub innego urzadzenia), zamkniecie obiektu uzytecznosci publicznej, wylaczenie z eksploatacji srodka transportu, wycofanie z obrotu srodka spozywczego, przedmiotu uzytku, materialow i wyrobow przeznaczonych do kontraktu z zywnoscia, kosmetyku lub innego wyrobu mogacego miec wplyw na zdrowie ludzi albo podjecie lub zaprzestanie innych dzialan; decyzje w tych sprawach podlegaja natychmiastowemu wykonaniu.

3. Z powodow i w trybie okreslonych w ust. 2 panstwowy inspektor sanitarny nakazuje likwidacje hodowli lub chowu zwierzat.

4. skreslony.

Art. 28. 1. Panstwowemu inspektorowi sanitarnemu przysluguje prawo zgloszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakladu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materialow stosowanych w budownictwie lub innych wyrobow mogacych miec wplyw na zdrowie ludzi - jezeli w toku wykonywanych czynnosci stwierdzi, ze z powodu nieuwzglednienia wymagan higienicznych i zdrowotnych okreslonych w obowiazujacych przepisach mogloby nastapic zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

2. Zgloszenie sprzeciwu wstrzymuje dalsze dzialania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, do czasu wydania decyzji przez panstwowego inspektora sanitarnego wyzszego stopnia.

Art. 29. W wypadkach wymienionych w art. 27 i 28 panstwowi inspektorzy sanitarni sa uprawnieni do zabezpieczenia pomieszczen, srodkow transportu, maszyn i innych urzadzen, srodkow spozywczych, przedmiotow uzytku, materialow i wyrobow przeznaczonych do kontraktu z zywnoscia, kosmetykow i innych wyrobow mogacych miec wplyw na zdrowie ludzi. Do postepowania zabezpieczajacego stosuje sie przepisy ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. nr 36, poz. 161, z 1992 r. nr 20, poz. 78, z 1993 r. nr 28, poz. 127, z 1995 r. nr 85, poz. 426, z 1996 r. nr 43, poz. 189 i nr 146, poz. 680 oraz z 1997 r. nr 137, poz. 926 i nr 141, poz. 943 i 944), o ile przepisy szczegolne nie stanowia inaczej.

Art. 30. 1. W razie stwierdzenia istotnych uchybien w dzialalnosci kontrolowanej jednostki, mogacych miec wplyw na stan zdrowia lub zycie ludzi, panstwowy inspektor sanitarny, niezaleznie od przyslugujacych mu srodkow, o ktorych mowa w art. 27 i 28, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowanej jednostki lub jednostke albo organ powolany do sprawowania nadzoru nad ta jednostka.

2. skreslony.

3. Jednostka organizacyjna lub organ, do ktorego skierowano zawiadomienie, jest obowiazany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powiadomic o podjetych i wykonanych czynnosciach wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

Art. 31. 1. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski, wynikajace z przeprowadzonej kontroli zakladu pracy (statku), panstwowy inspektor sanitarny wpisuje do ksiazki kontroli sanitarnej, ktora jest obowiazany posiadac zaklad pracy (statek).

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, w drodze rozporzadzenia, okresla wzor ksiazki kontroli sanitarnej, sposob jej prowadzenia, zasady dokonywania wpisow oraz tryb powiadamiania o usunieciu stwierdzonych uchybien.

Art. 31a. Panstwowy inspektor sanitarny wyzszego stopnia moze podejmowac wszelkie czynnosci nalezace do zakresu dzialania panstwowego inspektora sanitarnego nizszego stopnia, jezeli jest to wskazane ze wzgledu na szczegolna wage lub zawilosc sprawy. W tych wypadkach panstwowy inspektor sanitarny wyzszego stopnia staje sie organem pierwszej instancji. O podjeciu czynnosci glowny inspektor sanitarny lub panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny zawiadamia wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

Art. 32-33. skreslone.

Art. 34. 1. Glowny inspektor sanitarny moze osobie posiadajacej wymagane kwalifikacje nadac, z zastrzezeniem ust. 2, w okreslonym zakresie oraz cofnac uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu panstwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

2. skreslony.

3. Glowny inspektor sanitarny powoluje w drodze zarzadzenia Komisje Kwalifikacyjna do spraw oceny kwalifikacji kandydata na rzeczoznawce do spraw sanitarnohigienicznych oraz prowadzi liste rzeczoznawcow.

4. Za przyznanie uprawnienia rzeczoznawcy pobierana jest oplata.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, kwalifikacje rzeczoznawcow, warunki, zakres i tryb przyznawania i cofania uprawnien rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych, wysokosc oplat ponoszonych w zwiazku z przyznaniem uprawnienia rzeczoznawcy, warunki i tryb dzialania oraz wynagradzania Komisji Kwalifikacyjnej, a takze warunki i tryb uzgadniania przez rzeczoznawcow dokumentacji projektowej, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) przy okreslaniu kwalifikacji - wyksztalcenie, praktyke zawodowa oraz egzamin kwalifikacyjny,

2) przy okresleniu warunkow, zakresu i trybu przyznawania i cofania uprawnien rzeczoznawcy - wykaz dokumentow niezbednych do wszczecia postepowania, zakres uprawnien rzeczoznawcow oraz ich obowiazki.

Art. 35. 1. Panstwowy inspektor sanitarny moze upowaznic niektorych pracownikow stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w jego imieniu okreslonych czynnosci kontrolnych i wydawania decyzji na zasadach i w trybie okreslonych przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia w drodze rozporzadzenia. Rozporzadzenie w szczegolnosci ustali zakres uprawnien oraz rodzaj czynnosci kontrolnych, do wykonywania ktorych zostal dany pracownik upowazniony.

2. Osoby dokonujace czynnosci kontrolnych podlegaja przy wykonywaniu swoich zadan szczegolnej ochronie prawnej, przewidzianej w odrebnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 36. 1. Za badania laboratoryjne oraz inne czynnosci wykonywane przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w zwiazku ze sprawowaniem biezacego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera sie oplaty w wysokosci kosztow ich wykonania, z zastrzezeniem ust. 2. Oplaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiazana do przestrzegania wymagan higienicznych i zdrowotnych.

2. Za badania laboratoryjne i inne czynnosci wykonywane w zwiazku ze sprawowaniem biezacego nadzoru sanitarnego przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera sie oplat od osob oraz jednostek organizacyjnych obowiazanych do przestrzegania wymagan higienicznych i zdrowotnych, jezeli w wyniku badan nie stwierdzono naruszenia tych wymagan.

3. Za badania laboratoryjne i inne czynnosci zwiazane z wydaniem oceny o srodkach spozywczych, substancjach dodatkowych dozwolonych i przedmiotach uzytku, materialach i wyrobach przeznaczonych do kontraktu z zywnoscia, kosmetykach przywozonych z zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu lub produkcji, wykonywane w ramach biezacego nadzoru sanitarnego, pobiera sie od osob lub jednostek organizacyjnych, na rzecz ktorych sa one przywozone, oplaty w wysokosci okreslonej w ust. 1, chocby badania zwiazane z wydaniem oceny nie wykazaly naruszenia wymagan higienicznych i zdrowotnych.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob ustalania wysokosci oplat za badania laboratoryjne oraz inne czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1-3, z uwzglednieniem kosztow ich wykonania.

5. Niezaleznie od oplat z tytulu biezacego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, pobieranych wedlug zasad i w wysokosci, o ktorych mowa w ust. 1-4, stacje sanitarno-epidemiologiczne moga w ramach prowadzonych srodkow specjalnych wykonywac w zakresie badan, pomiarow i innych czynnosci nie wynikajacych z ustawowego nadzoru odplatne uslugi na zasadzie zlecenia tych uslug i za umownie ustalona zaplata.

6. Srodki finansowe uzyskane z oplat, o ktorych mowa w ust. 5, przeznacza sie na usprawnienie funkcjonowania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Glowny inspektor sanitarny okresli, w drodze zarzadzenia, regulamin gospodarowania srodkami specjalnymi.

Art. 37. W postepowaniu przed organami Panstwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje sie przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.

Rozdzial 4

Przepis karny

Art. 38. Kto utrudnia lub udaremnia dzialalnosc organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, ograniczenia wolnosci albo grzywny.

Rozdzial 5

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 38a. Przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 ma zastosowanie do panstwowych inspektorow sanitarnych powolywanych po 1 wrzesnia 1997 r.

Art. 39. pominiety; wprowadzal zmiany do ustawy z 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia.

Art. 40. 1. Traci moc dekret z 14 sierpnia 1954 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 37, poz. 160 i z 1975 r. nr 16, poz. 91).

2. Do czasu wydania przepisow wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowuja moc przepisy dotychczasowe, nie dluzej jednak niz przez okres szesciu miesiecy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.

Art. 41. (Stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie 1 wrzesnia 1985 r., z tym ze przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 wchodzi w zycie 1 wrzesnia 1997 r.).

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.