Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1) oraz Ministra Zdrowia2) z dnia 2 pazdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentow i studentek

(Dz. U. Nr 174 z 7 pazdziernika 2003 r., poz. 1686)

Na podstawie art. 166a ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z pozn. zm.3)) zarzadza sie, co nastepuje:

1. Studenci i studentki, o ktorych mowa w art. 166a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawa", skladaja wniosek w sprawie odbycia przysposobienia obronnego do dnia 31 pazdziernika.

2. Program przysposobienia obronnego okresla zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

3. 1. Szkola wyzsza zapewnia studentom i studentkom odbywajacym przysposobienie obronne konsultacje udzielane przez osobe posiadajaca wiedze z zakresu objetego programem, o ktorym mowa w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia, w szczegolnosci przez nauczyciela akademickiego lub, za zgoda rektora, przez osobe, ktora wskaze organizacja albo stowarzyszenie, o ktorych mowa w art. 166a ust. 7 ustawy.

2. Konsultacje, o ktorych mowa w ust. 1, przeprowadzane sa dla grupy nieprzekraczajacej stu osob w wymiarze co najmniej dwoch godzin w semestrze.

4. 1. Egzamin z przysposobienia obronnego przeprowadza co najmniej dwuosobowa komisja egzaminacyjna powolana przez rektora.

2. W sklad komisji egzaminacyjnej wchodzi co najmniej jeden nauczyciel akademicki albo osoba, o ktorych mowa w 3 ust. 1.

3. Przewodniczacego komisji egzaminacyjnej wyznacza rektor.

5. 1. Egzamin z przysposobienia obronnego, w tym egzamin poprawkowy i komisyjny, przeprowadzany jest w formie testu.

2. Zakres wiedzy objetej egzaminem, o ktorym mowa w ust. 1, okresla zalacznik nr 2 do rozporzadzenia.

6. 1. Egzaminy, o ktorych mowa w 5, dla studentow i studentek studiow wyzszych zawodowych powinny byc przeprowadzone do dnia 31 marca, a dla studentow i studentek jednolitych studiow magisterskich lub rownorzednych - do dnia 30 wrzesnia.

2. Nieprzystapienie lub niezdanie egzaminow z przysposobienia obronnego nie ma wplywu na zaliczenie semestru (roku studiow).

7. W roku akademickim 2003/2004 wniosek, o ktorym mowa w 1, studenci i studentki skladaja do dnia 20 listopada 2003 r.

8. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia [czyli 22 pazdziernika 2003 r.].


1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzialem administracji rzadowej - szkolnictwo wyzsze na podstawie 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Minister Zdrowia kieruje dzialem administracji rzadowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874 i Nr 139, poz. 1326.

Zalacznik Nr 1

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

Cel ksztalcenia

Opanowanie przez studentow i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczenstwie narodowym, w szczegolnosci o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadan panstwa, w tym sil zbrojnych, w zapewnieniu bezpieczenstwa narodowego, a takze przygotowanie studentow i studentek do spelnienia przez nich powinnosci obronnych.

Program szczegolowy

1. Tradycje ksztalcenia obronnego w Polsce:

1) w okresie rozbiorow;

2) w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej;

3) po drugiej wojnie swiatowej.

2. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczenstwa Polski:

1) pojecie i zakres bezpieczenstwa narodowego i obrony narodowej:

a) pojecie bezpieczenstwa,

b) bezpieczenstwo jako naczelna potrzeba czlowieka (narodu),

c) interesy bezpieczenstwa narodowego,

d) wymiary bezpieczenstwa:

- podmiotowy (jednostkowy, narodowy, miedzynarodowy),

- przedmiotowy (wartosci, srodki i narzedzia, aktywnosc panstwa),

e) obrona narodowa jako dziedzina bezpieczenstwa narodowego,

f) pojecia i istota obrony narodowej,

g) ewolucja pojecia i zakresu obrony narodowej;

2) konstytucyjne i ustawowe cele, zadania i obowiazki w sferze bezpieczenstwa i obrony narodowej:

a) funkcje panstwa i podmiotow prawa panstwowego w dziedzinie bezpieczenstwa narodowego i obrony narodowej,

b) jednosc organizacyjna systemow bezpieczenstwa narodowego i obrony narodowej,

c) interesy bezpieczenstwa narodowego i obrony narodowej w prawie polskim,

d) rola organow wladzy w tworzeniu bezpieczenstwa narodowego i obrony narodowej,

e) zadania i obowiazki organow wladzy i administracji, przedsiebiorcow i obywateli,

f) rola organizacji pozarzadowych w umacnianiu bezpieczenstwa narodowego i w obronie narodowej;

3) zagrozenia bezpieczenstwa narodowego:

a) pojecie i istota zagrozen bezpieczenstwa narodowego,

b) typologia zagrozen,

c) charakterystyka zagrozen,

d) zagrozenia globalne,

e) zagrozenia dla Europy,

f) zagrozenia dla Polski i narodu polskiego;

4) obrona narodowa i obrona wspolna NATO:

a) wlasciwosci obrony narodowej (obrona: powszechna, panstwowa, ciagla i ogolna),

b) organizacja i funkcjonowanie obrony narodowej,

c) charakterystyka elementow funkcjonalnych obrony narodowej,

d) obrona wspolna NATO,

e) zasady dzialania NATO,

f) zakres wspolnych przedsiewziec obronnych,

g) koncepcja strategiczna NATO,

h) rola panstwa - czlonka NATO,

i) interesy narodowe a sojusznicze;

5) zalozenia strategii bezpieczenstwa narodowego:

a) pojecie i istota strategii bezpieczenstwa narodowego,

b) ksztaltowanie sie strategii bezpieczenstwa Rzeczypospolitej Polskiej,

c) cele i zasady polityki bezpieczenstwa Rzeczypospolitej Polskiej,

d) przeciwdzialanie zagrozeniom zewnetrznym i wewnetrznym bezpieczenstwa narodowego;

6) stany nadzwyczajne i gotowosc obronna panstwa:

a) pojecie i istota stanow nadzwyczajnych i gotowosci obronnej panstwa,

b) stan kleski zywiolowej, stan wyjatkowy i stan wojenny - zasady wprowadzania stanow nadzwyczajnych, zasady dzialania organow wladzy publicznej, zakres ograniczen wolnosci i praw czlowieka i obywatela,

c) funkcjonowanie panstwa po wprowadzeniu stanow nadzwyczajnych,

d) zarzadzanie kryzysowe;

7) zalozenia strategii obrony narodowej:

a) pojecie i istota strategii obrony narodowej,

b) cele i zasady strategii obronnosci Rzeczypospolitej Polskiej,

c) system obronnosci panstwa,

d) rola organow wladzy, sil zbrojnych i ukladu pozamilitarnego w systemie obronnosci Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizacja wojskowa Polski:

1) pojecie systemu wojskowego oraz jego misje i zadania:

a) pojecie wojska, jego miejsce i rola w panstwie,

b) pojecie i struktura systemu wojskowego panstwa,

c) zadania systemu wojskowego;

2) Sily Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju, kryzysu i wojny:

a) podstawowa funkcja sil zbrojnych,

b) dzialalnosc pokojowa,

c) reagowanie w sytuacjach kryzysowych (operacje inne niz wojna),

d) udzial Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w miedzynarodowych operacjach pokojowych,

e) system mobilizacyjny sil zbrojnych,

f) dzialania w operacjach sojuszniczych poza terytorium kraju i w obronie kolektywnej Polski,

g) obowiazki panstwa-gospodarza,

h) opor na terenach okupowanych;

3) struktura organizacyjna sil zbrojnych:

a) czynniki wplywajace na ksztalt i mozliwosci sil zbrojnych,

b) system dowodzenia,

c) rola Sztabu Generalnego,

d) Wojska Ladowe,

e) Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej (Sily Powietrzne),

f) Marynarka Wojenna,

g) wojska operacyjne i terytorialny system wsparcia,

h) rola okregow wojskowych, wojewodzkich sztabow wojskowych, wojskowych komend uzupelnien i garnizonow,

i) organizacja i przeznaczenie;

4) struktura organizacyjna rodzajow wojsk:

a) ogolne zasady organizacji wojsk:

- zwiazki taktyczne,

- oddzialy i pododdzialy,

b) przeznaczenie, organizacja i podstawowe uzbrojenie wojsk pancernych, zmechanizowanych, desantowych, Zandarmerii Wojskowej, obrony terytorialnej, artylerii i obrony przeciwlotniczej, wojsk inzynieryjnych, chemicznych, lacznosci, komunikacji, logistyki, sluzby zdrowia,

c) duszpasterstwo wojskowe;

5) sluzba wojskowa:

a) rodzaje sluzby wojskowej (zawodowa, ochotnicza, obowiazek wojskowy obywateli - zasadnicza sluzba wojskowa i sluzba w rezerwie),

b) organizacja funkcjonowania wojska (hierarchia, dyscyplina, porzadek wojskowy, garnizon i jednostka wojskowa);

6) podstawowe pojecia i zasady walki zbrojnej:

a) pojecie sztuki wojennej i jej czesci skladowych: strategii, sztuki operacyjnej i taktyki;

b) srodki, czynniki, sposoby, rodzaje i formy walki zbrojnej,

c) zasady sztuki wojennej;

7) wspolpraca cywilno-wojskowa:

a) istota, potrzeba, formy i zakres wspolpracy,

b) wojskowe wsparcie wladz cywilnych i spoleczenstwa - zasady i procedury,

c) organizacja wspoldzialania cywilno-wojskowego.

4. Cywilna organizacja obrony narodowej:

1) misje i zadania cywilnej organizacji obrony narodowej:

a) zarys rozwoju cywilnej czesci obrony narodowej,

b) organizacja pozamilitarnej czesci obrony narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zasady funkcjonowania i organizacji obrony cywilnej, swiadczen osobistych i rzeczowych oraz powszechnej samoobrony ludnosci;

2) zagrozenia:

a) charakterystyka zagrozen zycia, mienia i srodowiska,

b) zasady oceny i analizy zagrozen bezposrednich ludnosci i zakladow pracy,

c) podstawowe procedury postepowania wynikajace z zagrozen aktami terroryzmu biologicznego, radiacyjnego i chemicznego,

d) monitoring zagrozen niemilitarnych,

e) podstawy prawne i zasady funkcjonowania spoleczenstwa w czasie zagrozen nadzwyczajnych;

3) ochrona ludnosci:

a) sposoby ochrony ludnosci,

b) organizacja i funkcjonowanie ochrony ludnosci w Polsce,

c) zasady ochrony ludnosci w zakladach pracy i miejscu zamieszkania;

4) ratownictwo:

a) krajowy system ratownictwa z uwzglednieniem przepisow prawnych,

b) resortowe systemy ratownictwa (ogolne i specjalistyczne),

c) spoleczne (pozarzadowe) systemy ratownictwa;

5) bezpieczenstwo i porzadek publiczny:

a) rola administracji publicznej w ksztaltowaniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego,

b) zadania i kompetencje policji, strazy miejskich (gminnych), Zandarmerii Wojskowej oraz innych sluzb w utrzymaniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego;

6) wsparcie cywilne sil zbrojnych:

a) relacje i wspolpraca cywilno-wojskowa,

b) zasady realizacji zadan gospodarczo-obronnych oraz swiadczen osobistych i rzeczowych,

c) ksztaltowanie spolecznego wsparcia sil zbrojnych;

7) organizacje pozarzadowe w obronie narodowej:

a) miejsce i zadania organizacji pozarzadowych w obronie narodowej,

b) zasady wykonywania zadan przez organizacje pozarzadowe na rzecz obrony narodowej;

8) ochrona i obrona granicy panstwowej, waznych obiektow i instytucji:

a) zasady ochrony granicy panstwowej i waznych obiektow,

b) ochrona obiektow i dobr niezbednych do przetrwania ludnosci,

c) ochrona dobr kultury,

d) ochrona instytucji i zakladow pracy,

e) formacje ochronne;

9) zarzadzanie kryzysowe w sytuacjach klesk zywiolowych:

a) istota i znaczenie zarzadzania w sytuacjach kryzysowych,

b) organizacja zarzadzania w sytuacjach kryzysowych w Polsce,

c) zasady i przedsiewziecia zarzadzania w sytuacjach kryzysowych (zaklad pracy, gmina, powiat),

d) zachowanie sie ludzi w sytuacjach ekstremalnych.

Zalacznik nr 2

ZAKRES WIEDZY OBJETEJ EGZAMINEM Z PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

Egzaminowany student powinien:

1) znac:

a) pojecie i zakres bezpieczenstwa narodowego i obronnosci (obrony narodowej),

b) konstytucyjne i ustawowe ujecie (regulacje) obowiazkow obrony Ojczyzny,

c) charakter i zakres zagrozen bezpieczenstwa narodowego,

d) ogolna organizacje wojskowa Polski i organizacje obrony cywilnej,

e) formy wypelniania obowiazkow obronnych przez obywateli;

2) posiadac ogolna wiedze o:

a) zalozeniach strategii bezpieczenstwa i strategii obronnosci,

b) strukturze systemu obronnego,

c) strukturze sil zbrojnych,

d) organizacji sluzby wojskowej obywateli,

e) rodzajach, formach i sposobach walki zbrojnej;

3) potrafic okreslic:

a) zagrozenia nadzwyczajne zycia ludzkiego, mienia i srodowiska,

b) organy i instytucje organizujace ochrone ludnosci,

c) sposoby postepowania w sytuacjach zagrozen,

d) organy i instytucje ratownictwa oraz bezpieczenstwa i porzadku publicznego;

4) wykazac orientacje i ogolna znajomosc zasad planowania i organizowania dzialan w administracji publicznej i przedsiebiorstwach, w sytuacjach nadzwyczajnych zagrozen.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.