Tekst ujednolicony po zmianie z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 z 17 wrzesnia 2003 r., poz. 1568), obowiazujacy od 17 listopada 2003 r. do 30 kwietnia 2004 roku

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym

Tekst ujednolicony na podstawie Dziennikow Ustaw:

SPIS TRESCI

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Mieszkancy powiatu tworza z mocy prawa lokalna wspolnote samorzadowa.

2. Ilekroc w ustawie jest mowa o powiecie, nalezy przez to rozumiec lokalna wspolnote samorzadowa oraz odpowiednie terytorium.

Art. 2. 1. Powiat wykonuje okreslone ustawami zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasna odpowiedzialnosc.

2. Powiat ma osobowosc prawna.

3. Samodzielnosc powiatu podlega ochronie sadowej.

4. O ustroju powiatu stanowi jego statut.

5. (skreslony).

Art. 3. 1. Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia:

1) tworzy, laczy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice,

2) ustala i zmienia nazwy powiatow oraz siedziby ich wladz.

2. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze byc wydane takze na wniosek zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy.

3. Ustalenie granic powiatu nastepuje poprzez wskazanie gmin wchodzacych w sklad powiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposob zapewniajacy powiatowi terytorium mozliwie jednorodne ze wzgledu na uklad osadniczy i przestrzenny, uwzgledniajacy wiezi spoleczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniajacy zdolnosc wykonywania zadan publicznych.

4. Przez laczenie powiatow nalezy rowniez rozumiec polaczenie miasta na prawach powiatu z powiatem majacym siedzibe wladz w tym miescie. Z dniem polaczenia wygasaja prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto.

5. Przez dzielenie powiatow nalezy rowniez rozumiec wylaczenie jednej lub wiecej gmin z terytorium powiatu z jednoczesnym:

1) wlaczeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu,

2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin i miasta na prawach powiatu; z dniem utworzenia powiatu wygasaja prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuja z dniem 1 stycznia.

Art. 3a. 1. Wydanie rozporzadzenia, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, wymaga zasiegniecia przez ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad powiatow albo rady miasta na prawach powiatu i rady powiatu - poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkancami, a w przypadku zmian granic powiatow naruszajacych granice wojewodztw - dodatkowo opinii odpowiednich sejmikow wojewodztw. Minister wlasciwy do spraw administracji publicznej moze wystapic takze o opinie zainteresowanych rad gmin; w tym przypadku nie jest konieczne przeprowadzenie konsultacji z mieszkancami gminy.

2. Konsultacje z mieszkancami dotyczace, naruszajacej granice wojewodztw, zmiany granic powiatow albo powiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 i 4 - jezeli zmiana granic wynika z wylaczenia tylko jednej gminy lub miasta na prawach powiatu - moga zostac ograniczone przez sejmiki wojewodztw do mieszkancow odpowiedniego powiatu lub miasta na prawach powiatu objetego zmiana.

3. W przypadku niewyrazenia opinii, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania wystapienia o opinie, wymog zasiegniecia opinii uznaje sie za spelniony.

Art. 3b. 1. Wydanie rozporzadzenia, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, na wniosek odpowiednio rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy wymaga:

1) wniosku rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez te rade konsultacji z mieszkancami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbednymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzajacymi zasadnosc wniosku,

2) opinii odpowiednio rad powiatow lub rady miasta na prawach powiatu objetych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkancami, a w przypadku zmiany granic powiatu naruszajacej granice wojewodztw - opinii sejmikow wojewodztw,

3) opinii rad gmin, ktorych dotyczy wniosek,

4) opinii wojewody wlasciwego dla powiatu lub miasta na prawach powiatu objetego wnioskiem.

2. Do wniosku i opinii, o ktorych mowa w ust. 1, przepisy art. 3a ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

3. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy wystepuje z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 1, do ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej za posrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.

4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb postepowania przy skladaniu wnioskow, o ktorych mowa w ust. 1, oraz dokumenty, ktore nalezy dolaczyc do wniosku.

Art. 3c. W przypadku uzyskania zgody na polaczenie miasta na prawach powiatu z powiatem majacym siedzibe wladz w tym miescie lub utworzenie powiatu, w ktorego sklad wejdzie dotychczasowe miasto na prawach powiatu, wyrazonej we wniosku lub opinii rady powiatu lub rady miasta na prawach powiatu oraz w wyniku przeprowadzonych przez te rady konsultacji z mieszkancami, Rada Ministrow obowiazana jest dokonac tego polaczenia lub utworzenia powiatu, w drodze rozporzadzenia, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 3d. 1. W przypadkach przewidzianych ustawa oraz w innych sprawach waznych dla powiatu moga byc przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkancami powiatu.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkancami powiatu okresla uchwala rady powiatu.

Rozdzial 2

Zakres dzialania i zadania powiatu

Art. 4. 1. Powiat wykonuje okreslone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1) edukacji publicznej,

2) promocji i ochrony zdrowia,

3) pomocy spolecznej,

4) polityki prorodzinnej,

5) wspierania osob niepelnosprawnych,

6) transportu zbiorowego i drog publicznych,

7) kultury oraz ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami,

8) kultury fizycznej i turystyki,

9) geodezji, kartografii i katastru,

10) gospodarki nieruchomosciami,

11) administracji architektoniczno-budowlanej,

12) gospodarki wodnej,

13) ochrony srodowiska i przyrody,

14) rolnictwa, lesnictwa i rybactwa srodladowego,

15) porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli,

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpozarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrozeniom zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska,

17) przeciwdzialania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

18) ochrony praw konsumenta,

19) utrzymania powiatowych obiektow i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiektow administracyjnych,

20) obronnosci,

21) promocji powiatu,

22) wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi.

2. Do zadan publicznych powiatu nalezy rowniez zapewnienie wykonywania okreslonych w ustawach zadan i kompetencji kierownikow powiatowych sluzb, inspekcji i strazy.

3. Ustawy moga okreslac inne zadania powiatu.

4. Ustawy moga okreslac niektore sprawy nalezace do zakresu dzialania powiatu jako zadania z zakresu administracji rzadowej, wykonywane przez powiat.

5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej wlasciwosci na warunkach ustalonych w porozumieniu.

6. Zadania powiatu nie moga naruszac zakresu dzialania gmin.

Art. 4a. Ustawy moga nakladac na powiat obowiazek wykonywania zadan z zakresu organizacji przygotowan i przeprowadzenia wyborow powszechnych oraz referendow.

Art. 5. 1. Powiat moze zawierac z organami administracji rzadowej porozumienia w sprawie wykonywania zadan publicznych z zakresu administracji rzadowej.

2. Powiat moze zawierac porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadan publicznych z jednostkami lokalnego samorzadu terytorialnego, a takze z wojewodztwem, na ktorego obszarze znajduje sie terytorium powiatu.

3. Porozumienia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, podlegaja ogloszeniu w wojewodzkim dzienniku urzedowym.

4. Do porozumien stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).

Art. 6. 1. W celu wykonywania zadan powiat moze tworzyc jednostki organizacyjne i zawierac umowy z innymi podmiotami.

2. Powiat nie moze prowadzic dzialalnosci gospodarczej wykraczajacej poza zadania o charakterze uzytecznosci publicznej.

Art. 7. 1. Ustawy okreslaja przypadki, w ktorych wlasciwe organy administracji rzadowej moga nalozyc na powiat obowiazek wykonania okreslonych czynnosci w zakresie nalezacym do zadan powiatu, zwiazanych z usuwaniem bezposrednich zagrozen dla bezpieczenstwa i porzadku publicznego oraz z obronnoscia.

2. Jezeli dzialania zwiazane z usuwaniem zagrozen dla bezpieczenstwa i porzadku publicznego oraz z obronnoscia przeprowadza sie w ramach zorganizowanej akcji, nalozenie obowiazku moze dotyczyc wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, rowniez poza terenem powiatu.

3. Za czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, powiatowi przysluguje zwrot koniecznych wydatkow i nakladow wraz z ustawowymi odsetkami od organu administracji, ktory nalozyl obowiazek wykonania tych czynnosci.

Art. 7a. Powiaty, zwiazki i stowarzyszenia powiatow moga sobie wzajemnie badz innym jednostkom samorzadu terytorialnego udzielac pomocy, w tym pomocy finansowej.

Rozdzial 3

Wladze powiatu

Art. 8. 1. Mieszkancy powiatu podejmuja rozstrzygniecia w glosowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum powiatowe - lub za posrednictwem organow powiatu.

2. Organami powiatu sa:

1) rada powiatu,

2) zarzad powiatu.

Art. 8a. 1. Dzialalnosc organow powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnosci moga wynikac wylacznie z ustaw.

2. Jawnosc dzialania organow powiatu obejmuje w szczegolnosci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstepu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a takze dostepu do dokumentow wynikajacych z wykonywania zadan publicznych, w tym protokolow posiedzen organow powiatu i komisji rady powiatu.

3. Zasady dostepu do dokumentow i korzystania z nich okresla statut powiatu.

Art. 9. 1. Rada powiatu jest organem stanowiacym i kontrolnym powiatu, z zastrzezeniem przepisow o referendum powiatowym.

2. Kadencja rady trwa 4 lata, liczac od dnia wyborow.

3. Radni wybierani sa w wyborach bezposrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborow do rady powiatu okresla odrebna ustawa.

4. W sklad rady powiatu wchodza radni w liczbie pietnastu w powiatach liczacych do 40 000 mieszkancow oraz po dwoch na kazde kolejne rozpoczete 20 000 mieszkancow, ale nie wiecej niz dwudziestu dziewieciu radnych.

Art. 10. 1. Odwolanie rady powiatu przed uplywem kadencji nastepuje w drodze referendum powiatowego.

2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego okresla odrebna ustawa.

Art. 11. (skreslony).

Art. 12. Do wylacznej wlasciwosci rady powiatu nalezy:

1) stanowienie aktow prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2) wybor i odwolanie zarzadu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczacego,

3) powolywanie i odwolywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, bedacego glownym ksiegowym budzetu powiatu,

4) stanowienie o kierunkach dzialania zarzadu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdan z dzialalnosci zarzadu, w tym z dzialalnosci finansowej,

5) uchwalanie budzetu powiatu,

6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budzetu oraz podejmowanie uchwaly w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarzadu z tego tytulu,

7) podejmowanie uchwal w sprawach wysokosci podatkow i oplat w granicach okreslonych ustawami,

8) podejmowanie uchwal w sprawach majatkowych powiatu dotyczacych:

a) zasad nabycia, zbycia i obciazania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub wynajmowania na okres dluzszy niz trzy lata, o ile ustawy szczegolne nie stanowia inaczej,

b) emitowania obligacji oraz okreslania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c) zaciagania dlugoterminowych pozyczek i kredytow,

d) ustalania maksymalnej wysokosci pozyczek i kredytow krotkoterminowych zaciaganych przez zarzad oraz maksymalnej wysokosci pozyczek i poreczen udzielanych przez zarzad w roku budzetowym,

e) zobowiazan w zakresie podejmowania inwestycji i remontow o wartosci przekraczajacej granice ustalona corocznie przez rade,

f) tworzenia i przystepowania do zwiazkow, stowarzyszen, fundacji i spoldzielni oraz ich rozwiazywania lub wystepowania z nich,

g) tworzenia i przystepowania do spolek, ich rozwiazywania i wystepowania z nich oraz okreslania zasad wnoszenia wkladow oraz obejmowania, nabywania i zbywania udzialow i akcji,

h) wspoldzialania z innymi powiatami i z gminami, jezeli zwiazane jest to z koniecznoscia wydzielenia majatku,

i) tworzenia, przeksztalcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposazania ich w majatek,

8a) podejmowanie uchwal w sprawie przyjecia zadan z zakresu administracji rzadowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadan publicznych, o ktorych mowa w art. 5,

9) okreslanie wysokosci sumy, do ktorej zarzad moze samodzielnie zaciagac zobowiazania,

9a) podejmowanie uchwal w sprawach wspolpracy ze spolecznosciami lokalnymi innych panstw oraz przystepowania do miedzynarodowych zrzeszen spolecznosci lokalnych,

9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestepczosci oraz ochrony bezpieczenstwa obywateli i porzadku publicznego,

9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzialania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,

10) podejmowanie uchwal w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

10a) podejmowanie uchwal w sprawie zasad udzielania stypendiow dla uczniow i studentow,

11) podejmowanie uchwal w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Art. 13. 1. Uchwaly rady i zarzadu powiatu zapadaja zwykla wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady (zarzadu), w glosowaniu jawnym, chyba ze przepisy ustawy stanowia inaczej.

2. Odrzucenie w glosowaniu uchwaly o udzieleniu absolutorium jest rownoznaczne z przyjeciem uchwaly o nieudzieleniu zarzadowi absolutorium.

Art. 14. 1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczacego i jednego lub dwoch wiceprzewodniczacych bezwzgledna wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady, w glosowaniu tajnym.

2. Radny wchodzacy w sklad zarzadu nie moze pelnic funkcji, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Zadaniem przewodniczacego jest wylacznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczacy moze wyznaczyc do wykonywania swoich zadan wiceprzewodniczacego. W przypadku nieobecnosci przewodniczacego i niewyznaczenia wiceprzewodniczacego, zadania przewodniczacego wykonuje wiceprzewodniczacy najstarszy wiekiem.

4. Odwolanie przewodniczacego i wiceprzewodniczacego rady nastepuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego skladu rady powiatu, w trybie okreslonym w ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczacego lub wiceprzewodniczacego rada podejmuje uchwale w sprawie przyjecia tej rezygnacji zwykla wiekszoscia glosow, nie pozniej niz w ciagu jednego miesiaca od dnia zlozenia rezygnacji.

6. Niepodjecie uchwaly, o ktorej mowa w ust. 5, w ciagu 1 miesiaca od dnia zlozenia rezygnacji przez przewodniczacego lub wiceprzewodniczacego jest rownoznaczne z przyjeciem rezygnacji przez rade z uplywem ostatniego dnia miesiaca, w ktorym powinna byc podjeta uchwala.

Art. 15. 1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwolywanych przez przewodniczacego rady powiatu w miare potrzeby, nie rzadziej jednak niz raz na kwartal. Do zawiadomienia o zwolaniu sesji dolacza sie porzadek obrad wraz z projektami uchwal.

2. Rada powiatu moze wprowadzic zmiany w porzadku bezwzgledna wiekszoscia glosow ustawowego skladu rady.

3. Pierwsza sesje nowo wybranej rady powiatu zwoluje przewodniczacy rady poprzedniej kadencji w ciagu 7 dni po ogloszeniu zbiorczych wynikow wyborow do rad na obszarze calego kraju lub w przypadku wyborow przedterminowych w ciagu 7 dni po ogloszeniu wynikow wyborow do rady powiatu.

4. Po uplywie terminu okreslonego w ust. 3 sesje zwoluje komisarz wyborczy w ciagu 21 dni po ogloszeniu zbiorczych wynikow wyborow dla calego kraju lub w przypadku wyborow przedterminowych w ciagu 21 dni po ogloszeniu wynikow wyborow do rady powiatu.

5. Jezeli wybory byly wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwolania rady powiatu, pierwsza sesje zwoluje osoba, ktora Prezes Rady Ministrow wyznaczyl do pelnienia funkcji organow jednostki samorzadu terytorialnego.

6. Pierwsza sesje nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczacego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

7. Na wniosek zarzadu lub co najmniej 1/4 ustawowego skladu rady powiatu przewodniczacy obowiazany jest zwolac sesje w ciagu 7 dni od dnia zlozenia wniosku. Wniosek o zwolanie sesji powinien spelniac wymogi okreslone w ust. 1.

8. Do zmiany porzadku obrad sesji zwolanej w trybie okreslonym w ust. 7 stosuje sie przepis ust. 2, z tym ze dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

9. Na wniosek starosty przewodniczacy rady powiatu jest obowiazany wprowadzic do porzadku obrad najblizszej sesji rady powiatu projekt uchwaly, jezeli wnioskodawca jest zarzad powiatu, a projekt wplynal do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia sesji rady.

Art. 16. 1. Rada powiatu kontroluje dzialalnosc zarzadu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powoluje komisje rewizyjna.

2. W sklad komisji rewizyjnej wchodza radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubow, z wyjatkiem radnych pelniacych funkcje, o ktorych mowa w art. 14 ust. 1, oraz bedacych czlonkami zarzadu.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budzetu powiatu i wystepuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarzadowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalna izbe obrachunkowa.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rade powiatu w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnien kontrolnych innych komisji powolywanych przez rade na podstawie art. 17.

Art. 17. 1. Rada powiatu moze powolywac ze swojego grona stale i dorazne komisje do okreslonych zadan, ustalajac przedmiot ich dzialania oraz sklad osobowy.

2. Komisje podlegaja radzie powiatu w calym zakresie swojej dzialalnosci, przedkladaja jej swoje plany pracy i sprawozdania z dzialalnosci.

3. Radny pobiera diety z tytulu czlonkostwa w nie wiecej niz dwoch komisjach.

Art. 18. Radni moga tworzyc kluby radnych.

Art. 19. Organizacje wewnetrzna oraz tryb pracy rady i komisji powolywanych przez rade, a takze zasady tworzenia klubow radnych, okresla statut.

Art. 20. 1. Radny przed objeciem mandatu sklada slubowanie:

"Uroczyscie slubuje rzetelnie i sumiennie wykonywac obowiazki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerennosci i interesow Panstwa Polskiego, czynic wszystko dla pomyslnosci Ojczyzny, wspolnoty samorzadowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegac Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomoz Bog".

2. Odmowa zlozenia slubowania oznacza zrzeczenie sie mandatu.

3. Radny nieobecny na pierwszej sesji rady powiatu oraz radny, ktory uzyskal mandat w czasie trwania kadencji, sklada slubowanie na pierwszej sesji, na ktorej jest obecny.

Art. 21. 1. Radny obowiazany jest kierowac sie dobrem wspolnoty samorzadowej powiatu. Radny utrzymuje stala wiez z mieszkancami oraz ich organizacjami, a w szczegolnosci przyjmuje zglaszane przez mieszkancow powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak zwiazany instrukcjami wyborcow.

2. Radny obowiazany jest brac udzial w pracach organow powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do ktorych zostal wybrany lub desygnowany.

3. W zwiazku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje sie rowniez do osob wchodzacych w sklad zarzadu niebedacych radnymi.

4. Na zasadach ustalonych przez rade powiatu, z zastrzezeniem ust. 5, radnemu przysluguja diety oraz zwrot kosztow podrozy sluzbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokosci diet radnych bierze pod uwage funkcje pelnione przez radnego.

4a. Dieta nie przysluguje radnemu pelniacemu odplatnie funkcje czlonka zarzadu w powiecie, w ktorym uzyskal mandat.

5. Wysokosc diet przyslugujacych radnemu nie moze przekroczyc w ciagu miesiaca lacznie poltorakrotnosci kwoty bazowej okreslonej w ustawie budzetowej dla osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

5a. Rada Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, maksymalna wysokosc diet przyslugujacych radnemu w ciagu miesiaca, uwzgledniajac liczbe mieszkancow powiatow.

5b. Minister wlasciwy do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob ustalania naleznosci z tytulu zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnych, uwzgledniajac celowosc zwrotu rzeczywiscie poniesionych wydatkow zwiazanych z wykonywaniem mandatu oraz ulatwienie dokonywania rozliczen.

6. (uchylony)

7. Radny nie moze brac udzialu w glosowaniu, jezeli dotyczy to jego interesu prawnego.

8. Mandatu radnego powiatu nie mozna laczyc z:

1) mandatem posla lub senatora,

2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,

3) czlonkostwem w organie innej jednostki samorzadu terytorialnego.

Art. 22. 1. Pracodawca obowiazany jest zwolnic radnego od pracy zawodowej w celu umozliwienia radnemu brania udzialu w pracach organow powiatu.

2. Rozwiazanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, ktorej radny jest czlonkiem. Rada powiatu odmowi zgody na rozwiazanie stosunku pracy z radnym, jezeli podstawa rozwiazania tego stosunku sa zdarzenia zwiazane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Art. 23. 1. Z radnym nie moze byc nawiazany stosunek pracy w starostwie powiatowym powiatu, w ktorym radny uzyskal mandat.

2. Radny nie moze pelnic funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastepcy.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarzadu, z ktorymi stosunek pracy nawiazywany jest na podstawie wyboru.

4. Nawiazanie przez radnego stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie mandatu.

5. Zarzad powiatu lub starosta nie moze powierzyc radnemu powiatu, w ktorym radny uzyskal mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Art. 24. 1. Radny, ktory przed uzyskaniem mandatu wykonywal prace w ramach stosunku pracy w starostwie powiatowym lub pelnil funkcje kierownika jednostki organizacyjnej tego powiatu, w ktorym uzyskal mandat, obowiazany jest zlozyc wniosek o urlop bezplatny w terminie 7 dni od dnia ogloszenia wynikow wyborow przez wlasciwy organ wyborczy, przed zlozeniem slubowania, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1.

2. Radny, o ktorym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezplatny na okres sprawowania mandatu.

3. Radny, o ktorym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezplatny bez wzgledu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas okreslony, ktory ustalby przed terminem wygasniecia mandatu, przedluza sie do 3 miesiecy po uplywie tego terminu.

4. W odniesieniu do radnego pelniacego funkcje kierownika jednostki organizacyjnej przejetej lub utworzonej przez powiat w czasie kadencji termin, o ktorym mowa w ust. 1, uplywa po 6 miesiacach od dnia przejecia lub utworzenia tej jednostki.

5. Niezlozenie przez radnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie mandatu.

Art. 25. Po wygasnieciu mandatu radnego, o ktorym mowa w art. 24, odpowiednio starostwo powiatowe lub powiatowa jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na tym samym lub rownorzednym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem odpowiadajacym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywalby, gdyby nie korzystal z urlopu bezplatnego. Radny zglasza gotowosc przystapienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygasniecia mandatu.

Art. 25a. 1. Radni nie moga podejmowac dodatkowych zajec ani otrzymywac darowizn mogacych podwazyc zaufanie wyborcow do wykonywania mandatu zgodnie z art. 20 ust. 1.

2. Radni nie moga powolywac sie na swoj mandat w zwiazku z podjetymi dodatkowymi zajeciami badz dzialalnoscia gospodarcza prowadzona na wlasny rachunek lub wspolnie z innymi osobami.

Art. 25b. 1. Radni nie moga prowadzic dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspolnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w ktorym radny uzyskal mandat, a takze zarzadzac taka dzialalnoscia lub byc przedstawicielem czy pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnosci.

2. Jezeli radny przed rozpoczeciem wykonywania mandatu prowadzil dzialalnosc gospodarcza, o ktorej mowa w ust. 1, jest obowiazany do zaprzestania prowadzenia tej dzialalnosci gospodarczej w ciagu 3 miesiecy od dnia zlozenia slubowania. Niewypelnienie obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawe do stwierdzenia wygasniecia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw.

3. Radni i ich malzonkowie oraz malzonkowie czlonkow zarzadu powiatu, sekretarzy powiatu, skarbnikow powiatu, kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu oraz osob zarzadzajacych i czlonkow organow zarzadzajacych powiatowymi osobami prawnymi nie moga byc czlonkami wladz zarzadzajacych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pelnomocnikami spolek handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza takie osoby. Wybor lub powolanie tych osob na te funkcje sa z mocy prawa niewazne.

4. Jezeli wybor lub powolanie, o ktorych mowa w ust. 3, nastapily przed rozpoczeciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru czlonka zarzadu powiatu lub przed powolaniem na stanowisko sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna, osoby, o ktorych mowa w ust. 3, sa obowiazane zrzec sie stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia slubowania przez radnego albo od dnia wyboru lub powolania na stanowisko. W razie niezrzeczenia sie stanowiska lub funkcji osoba, o ktorej mowa w ust. 3, traci je z mocy prawa po uplywie terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym.

5. Radni nie moga posiadac pakietu wiekszego niz 10% udzialow lub akcji w spolkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza takie osoby. Udzialy lub akcje przekraczajace ten pakiet powinny byc zbyte przez radnego przed pierwsza sesja rady powiatu, a w razie niezbycia ich nie uczestnicza one przez okres sprawowania mandatu i 2 lat po jego wygasnieciu w wykonywaniu przyslugujacych im uprawnien (prawa glosu, prawa do dywidendy, prawa do podzialu majatku, prawa poboru).

Art. 25c. 1. Radny, czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty sa obowiazani do zlozenia oswiadczenia o swoim stanie majatkowym, zwanego dalej "oswiadczeniem majatkowym". Oswiadczenie majatkowe dotyczy ich majatku odrebnego oraz majatku objetego malzenska wspolnoscia majatkowa. Oswiadczenie majatkowe zawiera informacje o:

1) zasobach pienieznych, nieruchomosciach, udzialach i akcjach w spolkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej mienia, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu, a takze dane o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej oraz dotyczace zajmowania stanowisk w spolkach handlowych,

2) dochodach osiaganych z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu,

3) mieniu ruchomym o wartosci powyzej 10.000 zlotych,

4) zobowiazaniach pienieznych o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciagnietych kredytach i pozyczkach oraz warunkach, na jakich zostaly udzielone.

2. Osoba skladajaca oswiadczenie majatkowe okresla w nim przynaleznosc poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzenska wspolnoscia majatkowa.

3. Oswiadczenie majatkowe wraz z kopia swojego zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korekta skladaja w dwoch egzemplarzach:

1) radny - przewodniczacemu rady powiatu,

2) starosta, przewodniczacy rady powiatu - wojewodzie,

3) wicestarosta, czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty - staroscie.

4. Radny sklada pierwsze oswiadczenie majatkowe w terminie 30 dni od dnia zlozenia slubowania. Do pierwszego oswiadczenia majatkowego radny jest obowiazany dolaczyc informacje o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w ktorym uzyskal mandat, jezeli taka dzialalnosc prowadzil przed dniem wyboru. Kolejne oswiadczenia majatkowe sa skladane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiace przed uplywem kadencji.

5. Czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty skladaja pierwsze oswiadczenie majatkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powolania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oswiadczenia majatkowego czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty sa obowiazani dolaczyc informacje o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, jezeli prowadzili ja przed dniem wyboru, powolania lub zatrudnienia. Kolejne oswiadczenia majatkowe sa skladane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwolania ze stanowiska lub rozwiazania umowy o prace.

6. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuja osoby, ktorym zlozono oswiadczenie majatkowe. Osoby, ktorym zlozono oswiadczenie majatkowe, przekazuja jeden egzemplarz urzedowi skarbowemu wlasciwemu ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe. Oswiadczenie majatkowe przechowuje sie przez 6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuje rowniez urzad skarbowy wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe. Analizujac oswiadczenie majatkowe, urzad skarbowy uwzglednia rowniez zeznanie o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym (PIT) malzonka osoby skladajacej oswiadczenie.

8. Podmiot dokonujacy analizy, o ktorej mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porownania tresci analizowanego oswiadczenia majatkowego oraz zalaczonej kopii zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym (PIT) z trescia uprzednio zlozonych oswiadczen majatkowych oraz z dolaczonymi do nich kopiami zeznan o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym (PIT).

9. W przypadku podejrzenia, ze osoba skladajaca oswiadczenie majatkowe podala w nim nieprawde lub zataila prawde, podmiot dokonujacy analizy oswiadczenia wystepuje do dyrektora urzedu kontroli skarbowej wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie z wnioskiem o kontrole jej oswiadczenia majatkowego.

10. W przypadku odmowy wszczecia kontroli oswiadczenia majatkowego podmiotowi, ktory zlozyl wniosek w tej sprawie, przysluguje odwolanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

11. Do postepowania w sprawie kontroli oswiadczenia majatkowego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczace kontroli oswiadczen majatkowych osob zatrudnionych lub pelniacych sluzbe w jednostkach organizacyjnych podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych.

12. Podmiot dokonujacy analizy oswiadczen majatkowych w terminie do dnia 30 pazdziernika kazdego roku przedstawia radzie powiatu informacje o:

1) osobach, ktore nie zlozyly oswiadczenia majatkowego lub zlozyly je po terminie,

2) nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach majatkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osob, ktore zlozyly nieprawidlowe oswiadczenia,

3) dzialaniach podjetych w zwiazku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w analizowanych oswiadczeniach majatkowych.

13. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor formularza oswiadczenia majatkowego radnego oraz wzor formularza oswiadczenia majatkowego czlonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty, uwzgledniajac zakazy okreslone w odniesieniu do tych osob w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806).

Art. 25d. 1. Informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa jawne, z wylaczeniem informacji o adresie zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz o miejscu polozenia nieruchomosci.

2. Wojewoda i przewodniczacy rady powiatu przekazuja staroscie kopie oswiadczen majatkowych, ktore im zlozono.

3. Jawne informacje zawarte w oswiadczeniach majatkowych sa udostepniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o ktorym mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

Art. 25e. 1. Radny, czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty sa obowiazani do zlozenia oswiadczenia o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez ich malzonka, wstepnych, zstepnych oraz rodzenstwo, jezeli dzialalnosc ta wykonywana jest na terenie powiatu, w ktorym osoba obowiazana do zlozenia oswiadczenia pelni funkcje lub jest zatrudniona. Obowiazani sa oni rowniez do zlozenia oswiadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich malzonkow, wstepnych, zstepnych i rodzenstwo, jezeli umowy te zawarte zostaly z organami powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi i nie dotycza stosunkow prawnych wynikajacych z korzystania z powszechnie dostepnych uslug lub ze stosunkow prawnych powstalych na warunkach powszechnie obowiazujacych.

2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1, ktorej malzonek, wstepny, zstepny lub rodzenstwo w okresie pelnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danego powiatu w jednostce organizacyjnej jednostki samorzadu terytorialnego, zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego albo rozpoczeli swiadczyc prace lub wykonywac czynnosci zarobkowe na innej podstawie w spolkach handlowych, w ktorych co najmniej 50% udzialow lub akcji posiadaja jednostki samorzadu terytorialnego, jest obowiazana do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobe, ktorej sklada oswiadczenie majatkowe. Obowiazek zlozenia informacji dotyczy rowniez przypadku zmiany stanowiska przez malzonka, wstepnego, zstepnego lub rodzenstwo zatrudnionych w podmiotach, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

3. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1, skladane sa w ciagu 30 dni od dnia wyboru, powolania lub zatrudnienia, a w przypadku podjecia dzialalnosci gospodarczej albo zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie pelnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zlozenia oswiadczenia. Informacja, o ktorej mowa w ust. 2, skladana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej zlozenia.

4. Do skladania oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepis art. 25c ust. 3.

5. Do oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 1, oraz informacji, o ktorej mowa w ust. 2, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 25c ust. 6 i 8, z tym ze nie przesyla sie ich wlasciwemu urzedowi skarbowemu i nie podlegaja one analizie przez urzad skarbowy.

6. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1, oraz informacja, o ktorej mowa w ust. 2, podlegaja ujawnieniu na zasadach okreslonych w art. 25d, z tym ze ujawnieniu nie podlegaja informacje dotyczace adresow zamieszkania osob je skladajacych oraz osob, ktorych one dotycza.

Art. 25f. 1. Niezlozenie oswiadczenia majatkowego w terminie okreslonym w art. 25c ust. 4 i 5, oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o ktorej mowa w art. 25e ust. 2, w terminie okreslonym w art. 25e ust. 3 przez:

1) radnego - powoduje utrate diety do czasu zlozenia oswiadczenia lub informacji,

2) czlonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osobe zarzadzajaca i czlonka organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osobe wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty - powoduje utrate ich wynagrodzenia za okres od dnia, w ktorym powinny byc zlozone oswiadczenie lub informacja, do dnia zlozenia oswiadczenia lub informacji.

2. Jezeli czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu lub skarbnik powiatu nie zloza w terminie oswiadczenia majatkowego, oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o ktorej mowa w art. 25e ust. 2, rada powiatu odwoluje ich, w drodze uchwaly, najpozniej po uplywie 30 dni od dnia, w ktorym uplynal termin do zlozenia oswiadczenia lub informacji.

3. Jezeli kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty nie zloza w terminie oswiadczenia majatkowego, oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o ktorej mowa w art. 25e ust. 2, wlasciwy organ odwoluje ich albo rozwiazuje z nimi umowe o prace najpozniej po uplywie 30 dni od dnia, w ktorym uplynal termin do zlozenia oswiadczenia lub informacji.

4. Odwolanie i rozwiazanie umowy o prace w trybie okreslonym w ust. 2 i 3 jest rownoznaczne z rozwiazaniem umowy o prace bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Art. 25g. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym, oswiadczeniach, o ktorych mowa w art. 25e ust. 1, albo informacji, o ktorej mowa w art. 25e ust. 2, powoduje odpowiedzialnosc na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego.

Art. 25h. 1. Czlonek zarzadu powiatu, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty w trakcie pelnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakonczeniu pelnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie moga przyjac jakiegokolwiek swiadczenia o charakterze majatkowym, nieodplatnie lub odplatnie w wysokosci nizszej od jego rzeczywistej wartosci od podmiotu lub podmiotu od niego zaleznego, jezeli biorac udzial w wydaniu rozstrzygniecia w sprawach indywidualnych jego dotyczacych mieli bezposredni wplyw na jego tresc.

2. Podmiotem zaleznym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w ktorym:

1) przedsiebiorca posiada bezposrednio lub posrednio wiekszosc glosow w jego organach, takze na podstawie porozumien z innymi wspolnikami i akcjonariuszami,

2) przedsiebiorca jest uprawniony do powolywania albo odwolywania wiekszosci czlonkow organow zarzadzajacych podmiotu zaleznego,

3) wiecej niz polowa czlonkow zarzadu przedsiebiorcy jest jednoczesnie czlonkami zarzadu albo osobami pelniacymi funkcje kierownicze w podmiocie pozostajacym z przedsiebiorca w stosunku zaleznosci.

3. Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub uslugi dostepnych w ramach publicznej oferty, a takze nie dotyczy przedmiotow zwyczajowo wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyjnych oraz nagrod przyznawanych w konkursach na dzialalnosc artystyczna.

Art. 26. 1. Zarzad powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2. W sklad zarzadu powiatu wchodza starosta jako jego przewodniczacy, wicestarosta i pozostali czlonkowie.

3. Czlonkostwa w zarzadzie powiatu nie mozna laczyc z czlonkostwem w organie innej jednostki samorzadu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rzadowej, a takze z mandatem posla i senatora.

4. Do zarzadu i czlonkow zarzadu stosuje sie odpowiednio art. 21 ust. 7.

Art. 27. 1. Rada powiatu wybiera zarzad w liczbie od 3 do 5 osob, w tym staroste i wicestaroste, w ciagu 3 miesiecy od dnia ogloszenia wynikow wyborow przez wlasciwy organ wyborczy, z uwzglednieniem ust. 2 i 3. Liczbe czlonkow zarzadu okresla w statucie rada powiatu.

2. Rada powiatu wybiera staroste bezwzgledna wiekszoscia glosow ustawowego skladu rady, w glosowaniu tajnym.

3. Rada powiatu wybiera wicestaroste oraz pozostalych czlonkow zarzadu na wniosek starosty zwykla wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady, w glosowaniu tajnym.

Art. 28. Zarzad powiatu dziala do dnia wyboru nowego zarzadu, z zastrzezeniem art. 29 ust. 5.

Art. 29. 1. Jezeli rada powiatu nie dokona wyboru zarzadu w terminie okreslonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiazaniu z mocy prawa.

2. Informacje o rozwiazaniu rady powiatu z przyczyny okreslonej w ust. 1 wojewoda niezwlocznie podaje do wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjety na obszarze powiatu oraz oglasza w formie obwieszczenia w wojewodzkim dzienniku urzedowym.

3. Po rozwiazaniu rady powiatu z przyczyny okreslonej w ust. 1 przeprowadza sie wybory przedterminowe.

3a. Do czasu wyboru zarzadu przez nowa rade Prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobe, ktora w tym okresie pelni funkcje organow powiatu.

4. Jezeli rada powiatu, wybrana w wyniku wyborow przedterminowych, o ktorych mowa w ust. 3, nie dokona wyboru zarzadu w terminie okreslonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiazaniu z mocy prawa. Informacje o rozwiazaniu rady podaje sie do wiadomosci w trybie okreslonym w ust. 2.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, nie przeprowadza sie wyborow przedterminowych. Do dnia wyborow rady powiatu na kolejna kadencje oraz wyboru zarzadu powiatu zadania i kompetencje rady i zarzadu przejmuje komisarz rzadowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrow na wniosek ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej.

6. Organy powiatu ulegaja rozwiazaniu z mocy prawa rowniez w przypadkach okreslonych w art. 197 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971).

7. W przypadku zmian w podziale terytorialnym panstwa, ktorych skutki okresla art. 197 ust. 3 i 5 ustawy, o ktorej mowa w ust. 6, stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 2-5 z uwzglednieniem zasady, ze osobe, ktora w tym okresie pelni funkcje organow powiatu, wyznacza sie dla kazdego z powiatow powstalych w wyniku zmian w podziale terytorialnym panstwa.

Art. 30. 1. Uchwala rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarzadowi absolutorium jest rownoznaczna ze zlozeniem wniosku o odwolanie zarzadu, chyba ze po zakonczeniu roku budzetowego zarzad powiatu zostal odwolany z innej przyczyny.

1a. Uchwale w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzgledna wiekszoscia glosow ustawowego skladu rady powiatu.

2. Rada powiatu rozpoznaje sprawe odwolania zarzadu z przyczyny, o ktorej mowa w ust. 1, na sesji zwolanej nie wczesniej niz po uplywie 14 dni od podjecia uchwaly w sprawie nieudzielenia zarzadowi absolutorium. Po zapoznaniu sie z opiniami, o ktorych mowa w art. 16 ust. 3, oraz z uchwala regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwaly rady powiatu o nieudzieleniu zarzadowi absolutorium, rada powiatu moze odwolac zarzad wiekszoscia co najmniej 3/5 glosow ustawowego skladu rady, w glosowaniu tajnym.

Art. 31. 1. Rada powiatu moze odwolac staroste z innej przyczyny niz nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego skladu rady.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwolania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisje rewizyjna.

3. Odwolanie starosty nastepuje wiekszoscia co najmniej 3/5 glosow ustawowego skladu rady, w glosowaniu tajnym. Glosowanie w sprawie odwolania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu sie z opinia komisji rewizyjnej na nastepnej sesji po tej, na ktorej zgloszono wniosek o odwolanie, nie wczesniej jednak niz po uplywie 1 miesiaca od dnia zgloszenia wniosku. Jezeli wniosek o odwolanie starosty nie uzyskal wymaganej wiekszosci glosow, kolejny wniosek o odwolanie moze byc zgloszony nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od poprzedniego glosowania.

4. Odwolanie starosty albo zlozenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, rownoznaczne z odwolaniem calego zarzadu powiatu albo zlozeniem rezygnacji przez caly zarzad powiatu.

5. Rada powiatu moze na uzasadniony wniosek starosty odwolac poszczegolnych czlonkow zarzadu zwykla wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady, w glosowaniu tajnym.

Art. 31a. 1. W przypadku zlozenia rezygnacji przez staroste jej przyjecie nastepuje zwykla wiekszoscia glosow.

2. W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najblizszej sesji podejmuje uchwale o przyjeciu rezygnacji calego zarzadu.

3. Niepodjecie uchwaly, o ktorej mowa w ust. 2, jest rownoznaczne z przyjeciem rezygnacji z uplywem ostatniego dnia miesiaca, w ktorym odbyla sie sesja rady powiatu, o ktorej mowa w ust. 2.

Art. 31b. 1. W przypadku odwolania albo rezygnacji calego zarzadu rada powiatu dokonuje wyboru nowego zarzadu w trybie, o ktorym mowa w art. 27, odpowiednio, w ciagu 3 miesiecy od dnia odwolania albo od dnia przyjecia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego zarzadu w terminie 3 miesiecy od dnia odwolania albo od dnia przyjecia rezygnacji, przepisy art. 29 stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku odwolania czlonka zarzadu niebedacego jego przewodniczacym, rada powiatu dokonuje wyboru nowego czlonka zarzadu w terminie 1 miesiaca od dnia odwolania.

3. Odwolany zarzad powiatu lub jego poszczegolni czlonkowie pelnia dotychczasowe obowiazki do czasu wyboru nowego zarzadu lub poszczegolnych jego czlonkow. Rada powiatu moze zwolnic czlonka zarzadu z tego obowiazku.

4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje sie odpowiednio w przypadku zlozenia rezygnacji przez caly zarzad.

Art. 31c. 1. W przypadku zlozenia rezygnacji z czlonkostwa w zarzadzie przez czlonka niebedacego jego przewodniczacym, rada powiatu podejmuje uchwale o przyjeciu rezygnacji i zwolnieniu z pelnienia obowiazkow czlonka zarzadu zwykla wiekszoscia glosow nie pozniej niz w ciagu 1 miesiaca od dnia zlozenia rezygnacji.

2. Niepodjecie przez rade powiatu uchwaly w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, jest rownoznaczne z przyjeciem rezygnacji z uplywem ostatniego dnia miesiaca, w ktorym powinna byc podjeta uchwala.

3. W przypadku zlozenia rezygnacji przez czlonka zarzadu niebedacego jego przewodniczacym, starosta obowiazany jest, najpozniej w ciagu 1 miesiaca od dnia przyjecia rezygnacji lub uplywu okresu, o ktorym mowa w ust. 2, przedstawic radzie powiatu nowa kandydature na czlonka zarzadu.

Art. 32. 1. Zarzad powiatu wykonuje uchwaly rady powiatu i zadania powiatu okreslone przepisami prawa.

2. Do zadan zarzadu powiatu nalezy w szczegolnosci:

1) przygotowywanie projektow uchwal rady,

2) wykonywanie uchwal rady,

3) gospodarowanie mieniem powiatu,

4) wykonywanie budzetu powiatu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu.

3. W realizacji zadan zarzad powiatu podlega wylacznie radzie powiatu.

4. Organizacje wewnetrzna oraz tryb pracy zarzadu okresla statut powiatu.

Art. 33. Zarzad wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzedu pracy.

Art. 33a. 1. Kierownicy powiatowych sluzb, inspekcji i strazy wykonuja okreslone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratow.

2. Jednostki organizacyjne stanowiace aparat pomocniczy kierownikow powiatowych sluzb, inspekcji i strazy moze tworzyc, przeksztalcac i likwidowac wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez wlasciwego kierownika zespolonej sluzby, inspekcji lub strazy wojewodzkiej, chyba ze przepisy odrebne stanowia inaczej.

3. Jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w ust. 2, z wyjatkiem jednostek organizacyjnych Policji, sa powiatowymi jednostkami budzetowymi w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z pozn. zm.).

4. Szczegolne warunki lub zasady powolywania, odwolywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierownikow i pracownikow powiatowych sluzb, inspekcji i strazy okreslaja odrebne ustawy.

Art. 33b. Powiatowa administracje zespolona stanowia:

1) starostwo powiatowe,

2) powiatowy urzad pracy, bedacy jednostka organizacyjna powiatu,

3) jednostki organizacyjne stanowiace aparat pomocniczy kierownikow powiatowych sluzb, inspekcji i strazy.

Art. 34. 1. Starosta organizuje prace zarzadu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje biezacymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnatrz.

1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzia oraz oglasza i odwoluje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

1b. W przypadku wprowadzenia stanu kleski zywiolowej starosta dziala na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

2. W sprawach niecierpiacych zwloki, zwiazanych z zagrozeniem interesu publicznego, zagrazajacych bezposrednio zdrowiu i zyciu oraz w sprawach mogacych spowodowac znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbedne czynnosci nalezace do wlasciwosci zarzadu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisow porzadkowych w przypadku, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2.

3. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, wymagaja przedstawienia do zatwierdzenia na najblizszym posiedzeniu zarzadu powiatu.

Art. 35. 1. Organizacje i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego okresla regulamin organizacyjny uchwalony przez rade powiatu na wniosek zarzadu powiatu.

2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem sluzbowym pracownikow starostwa i kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych sluzb, inspekcji i strazy.

3. Starosta sprawujac zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych sluzb, inspekcji i strazy:

1) powoluje i odwoluje kierownikow tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewoda, a takze wykonuje wobec nich czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy, jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej,

2) zatwierdza programy ich dzialania,

3) uzgadnia wspolne dzialanie tych jednostek na obszarze powiatu,

4) w sytuacjach szczegolnych kieruje wspolnymi dzialaniami tych jednostek,

5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Art. 36. 1. Organizacje i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okreslaja regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarzad powiatu, chyba ze przepisy odrebne stanowia inaczej.

2. Status prawny pracownikow starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu okresla odrebna ustawa.

Art. 37. 1. Rada powiatu powoluje i odwoluje sekretarza powiatu oraz skarbnika powiatu na wniosek starosty.

2. Sekretarz i skarbnik uczestnicza w pracach zarzadu powiatu oraz moga uczestniczyc w obradach rady powiatu i jej komisji z glosem doradczym.

Art. 38. 1. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalezacych do wlasciwosci powiatu decyzje wydaje starosta, chyba ze przepisy szczegolne przewiduja wydawanie decyzji przez zarzad powiatu.

2. Starosta moze upowaznic wicestaroste, poszczegolnych czlonkow zarzadu powiatu, pracownikow starostwa, powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o ktorych mowa w ust. 1.

2a. Decyzje wydane przez zarzad powiatu z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzji wymienia sie imiona i nazwiska czlonkow zarzadu, ktorzy brali udzial w wydaniu decyzji.

3. Od decyzji, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, sluzy odwolanie do samorzadowego kolegium odwolawczego, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Art. 38a. 1. W celu realizacji zadan starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi sluzbami, inspekcjami i strazami oraz zadan okreslonych w ustawach w zakresie porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli, tworzy sie komisje bezpieczenstwa i porzadku, zwana dalej "komisja".

2. Do zadan komisji nalezy:

1) ocena zagrozen porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych sluzb, inspekcji i strazy, a takze jednostek organizacyjnych wykonujacych na terenie powiatu zadania z zakresu porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli,

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestepczosci oraz porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli,

4) opiniowanie projektow innych programow wspoldzialania Policji i innych powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz jednostek organizacyjnych wykonujacych na terenie powiatu zadania z zakresu porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budzetu powiatu - w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektow aktow prawa miejscowego i innych dokumentow w sprawach zwiazanych z wykonywaniem zadan, o ktorych mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez staroste, innych niz wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnien dotyczacych porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli.

3. Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu graniczacego z takim miastem moga utworzyc, w drodze porozumienia, wspolna komisje dla miasta na prawach powiatu oraz powiatu graniczacego z takim miastem. W takim przypadku prezydent miasta i starosta wspolprzewodnicza komisji.

4. Porozumienie, o ktorym mowa w ust. 3, okresla w szczegolnosci:

1) tryb powolywania czlonkow komisji, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2-4,

2) zasady pokrywania kosztow dzialania komisji oraz zwrotu czlonkom komisji i osobom powolanym do udzialu w jej pracach wydatkow rzeczywiscie poniesionych w zwiazku z udzialem w pracach komisji,

3) zasady obslugi administracyjno-biurowej komisji.

5. W sklad komisji wchodzi:

1) starosta jako przewodniczacy komisji,

2) dwoch radnych delegowanych przez rade powiatu,

3) trzy osoby powolane przez staroste sposrod osob wyrozniajacych sie wiedza o problemach bedacych przedmiotem prac komisji oraz cieszacych sie wsrod miejscowej spolecznosci osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczegolnosci przedstawicieli samorzadow gminnych, organizacji pozarzadowych, pracownikow oswiaty, a takze instytucji zajmujacych sie zwalczaniem zjawisk patologii spolecznych i zapobieganiem bezrobociu,

4) dwoch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, a w przypadku m.st. Warszawy delegowanych przez Komendanta Stolecznego Policji.

6. W pracach komisji uczestniczy takze prokurator wskazany przez wlasciwego prokuratora okregowego.

7. Starosta moze powolac do udzialu w pracach komisji funkcjonariuszy i pracownikow innych niz Policja powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz pracownikow innych organow administracji publicznej wykonujacych zadania z zakresu porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli na terenie powiatu.

8. Funkcjonariusze i pracownicy, o ktorych mowa w ust. 7, uczestnicza w pracach komisji z glosem doradczym.

9. Kadencja komisji trwa 3 lata.

10. Odwolanie czlonka komisji przed uplywem kadencji przez organ, ktory go powolal lub delegowal, jest mozliwe jedynie z waznych powodow, ktore podaje sie na pismie. Czlonkostwo w komisji radnego delegowanego przez rade powiatu ustaje zawsze z wygasnieciem jego mandatu.

11. W przypadku smierci, odwolania lub rezygnacji czlonka komisji przed uplywem kadencji, organ, ktory go powolal lub delegowal, powoluje lub deleguje nowego czlonka komisji na okres pozostaly do uplywu kadencji poprzedniego czlonka.

Art. 38b. 1. Przewodniczacy komisji, w celu wykonania zadan komisji, moze zadac od Policji oraz innych powiatowych sluzb, inspekcji i strazy, a takze od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujacych zadania z zakresu porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli, dokumentow i informacji o ich pracy, z wyjatkiem akt personalnych pracownikow i funkcjonariuszy, materialow operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-sledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

2. Komisja przy wykonywaniu swoich zadan moze wspolpracowac z samorzadami gmin z terenu powiatu, a takze ze stowarzyszeniami, fundacjami, kosciolami i zwiazkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

3. Nie pozniej niz do konca stycznia nastepnego roku kalendarzowego starosta sklada radzie powiatu sprawozdanie z dzialalnosci komisji za rok ubiegly. Sprawozdanie starosty oglasza sie w wojewodzkim dzienniku urzedowym.

Art. 38c. 1. Koszty dzialania komisji pokrywa sie ze srodkow wlasnych budzetu powiatu. Rada powiatu okresli zasady zwrotu czlonkom komisji i osobom powolanym do udzialu w jej pracach wydatkow rzeczywiscie poniesionych w zwiazku z udzialem w pracach komisji, stosujac odpowiednio przepisy o zwrocie kosztow podrozy sluzbowych dla radnych powiatu.

2. Obsluge administracyjno-biurowa komisji zapewnia starostwo.

Art. 39. Prezes Rady Ministrow ustala, w drodze rozporzadzenia, instrukcje kancelaryjna dla organow powiatu, okreslajaca zasady i tryb wykonywania czynnosci kancelaryjnych w starostwach powiatowych w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentow oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrata.

Rozdzial 4

Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat

Art. 40. 1. Na podstawie i w granicach upowaznien zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiazujace na obszarze powiatu.

2. Akty prawa miejscowego stanowione sa w szczegolnosci w sprawach:

1) wymagajacych uregulowania w statucie,

2) porzadkowych, o ktorych mowa w art. 41,

3) szczegolnego trybu zarzadzania mieniem powiatu,

4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektow i urzadzen uzytecznosci publicznej.

Art. 41. 1. W zakresie nieuregulowanym w odrebnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiazujacych, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu moze wydawac powiatowe przepisy porzadkowe, jezeli jest to niezbedne do ochrony zycia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony srodowiska naturalnego albo do zapewnienia porzadku, spokoju i bezpieczenstwa publicznego, o ile przyczyny te wystepuja na obszarze wiecej niz jednej gminy.

2. Powiatowe przepisy porzadkowe, o ktorych mowa w ust. 1, moga przewidywac za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach okreslonych w prawie o wykroczeniach.

Art. 42. 1. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwaly, jezeli ustawa upowazniajaca do wydania aktu nie stanowi inaczej.

2. Powiatowe przepisy porzadkowe, o ktorych mowa w art. 41, w przypadkach niecierpiacych zwloki, moze wydac zarzad.

3. Powiatowe przepisy porzadkowe, o ktorych mowa w ust. 2, podlegaja zatwierdzeniu na najblizszej sesji rady powiatu. Traca one moc w razie nieprzedlozenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiazujacej okresla rada powiatu.

4. Starosta przesyla przepisy porzadkowe do wiadomosci organom wykonawczym gmin polozonych na obszarze powiatu i starostom sasiednich powiatow nastepnego dnia po ich ustanowieniu.

Art. 43. 1. (skreslony).

2. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwlocznie po ich uchwaleniu przewodniczacy rady powiatu i kieruje do publikacji.

3. (skreslony).

4. (skreslony).

Art. 44. Zasady i tryb oglaszania aktow prawa miejscowego oraz wydawania wojewodzkiego dziennika urzedowego okresla ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).

Art. 45. (skreslony).

Rozdzial 5

Mienie powiatu

Art. 46. 1. Mieniem powiatu jest wlasnosc i inne prawa majatkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, sa samorzadowe jednostki organizacyjne, ktorym ustawy przyznaja wprost taki status, oraz te osoby prawne, ktore moga byc tworzone na podstawie odrebnych ustaw wylacznie przez powiat.

3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiazkow, ktore dotycza mienia powiatu nienalezacego do innych powiatowych osob prawnych.

Art. 47. 1. Nabycie mienia przez powiat nastepuje:

1) na podstawie odrebnej ustawy, z zastrzezeniem, ze nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy,

2) przez przekazanie w zwiazku z utworzeniem lub zmiana granic powiatu w trybie art. 3; przekazanie mienia nastepuje w drodze porozumienia zainteresowanych powiatow, a w razie braku porozumienia - decyzja Prezesa Rady Ministrow, podjeta na wniosek ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej,

3) w wyniku przejecia od Skarbu Panstwa na podstawie porozumienia, z wylaczeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczen reprywatyzacyjnych oraz realizacje programu powszechnego uwlaszczenia,

4) przez inne czynnosci prawne,

5) w innych przypadkach okreslonych odrebnymi przepisami.

2. Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia, okresli:

1) tryb przekazywania mienia przez Skarb Panstwa powiatom, z uwzglednieniem potrzeb w zakresie wykonywania zadan powiatow,

2) kategorie mienia wylaczonego z przekazywania powiatom, przeznaczonego na zaspokojenie roszczen reprywatyzacyjnych oraz realizacje programu powszechnego uwlaszczenia.

Art. 48. 1. Oswiadczenie woli w sprawach majatkowych w imieniu powiatu skladaja dwaj czlonkowie zarzadu lub jeden czlonek zarzadu i osoba upowazniona przez zarzad.

2. Zarzad moze upowaznic pracownikow starostwa, kierownikow powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz jednostek organizacyjnych powiatu do skladania oswiadczen woli zwiazanych z prowadzeniem biezacej dzialalnosci powiatu.

3. Jezeli czynnosc prawna moze spowodowac powstanie zobowiazan majatkowych, do jej skutecznosci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowaznionej.

4. Skarbnik powiatu, ktory odmowil kontrasygnaty, ma jednak obowiazek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy rownoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

Art. 49. Powiat nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania innych powiatowych osob prawnych, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie ponosza odpowiedzialnosci za zobowiazania powiatu.

Art. 50. Zarzad i ochrona mienia powiatu powinny byc wykonywane ze szczegolna starannoscia.

Rozdzial 6

Finanse powiatu

Art. 51. 1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarke finansowa na podstawie budzetu powiatu.

2. Budzet powiatu jest planem finansowym obejmujacym dochody i wydatki powiatu.

3. Budzet powiatu jest uchwalany przez rade powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej "rokiem budzetowym".

Art. 52. Zamieszczenie w budzecie powiatu wydatkow na okreslone cele nie stanowi podstawy zobowiazan wobec osob trzecich oraz roszczen osob trzecich wobec powiatu.

Art. 53. Rada powiatu okresla tryb prac nad projektem uchwaly budzetowej, ustalajac w szczegolnosci:

1) obowiazki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych sluzb, inspekcji i strazy w toku prac nad projektem budzetu powiatu,

2) wymagana przez rade powiatu szczegolowosc projektu, z zastrzezeniem, ze szczegolowosc ta nie moze byc mniejsza niz okreslona w odrebnych przepisach,

3) wymagane materialy informacyjne, ktore zarzad powiatu powinien przedstawic radzie powiatu wraz z projektem uchwaly budzetowej,

4) terminy obowiazujace w toku prac nad projektem budzetu powiatu.

Art. 54. 1. Uchwala budzetowa powiatu powinna byc uchwalona przed rozpoczeciem roku budzetowego.

2. W przypadku nieuchwalenia budzetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia budzetu przez rade powiatu, nie pozniej jednak niz do dnia 31 marca roku budzetowego, podstawa gospodarki budzetowej jest projekt budzetu przedlozony radzie powiatu.

3. W przypadku nieuchwalenia budzetu w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala budzet powiatu najpozniej do dnia 30 kwietnia roku budzetowego. Do dnia ustalenia budzetu przez regionalna izbe obrachunkowa podstawa gospodarki budzetowej jest projekt budzetu, o ktorym mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy dochody i wydatki panstwa okresla ustawa o prowizorium budzetowym, rada powiatu moze uchwalic prowizorium budzetowe powiatu na okres objety prowizorium budzetowym panstwa.

5. Uchwale budzetowa powiatu lub uchwale, o ktorej mowa w ust. 4, starosta przedklada regionalnej izbie obrachunkowej w ciagu 7 dni od dnia jej podjecia.

Art. 55. 1. Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budzetu powiatu, a takze inicjatywa w sprawie zmian tego budzetu, naleza do wylacznej kompetencji zarzadu powiatu.

2. Zarzad powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie pozniej niz do dnia 15 listopada roku poprzedzajacego rok budzetowy:

1) projekt budzetu powiatu uwzgledniajacy zasady ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) oraz ustalenia rady powiatu, o ktorych mowa w art. 53 pkt 1, 2 i 4,

2) materialy informacyjne, o ktorych mowa w art. 53 pkt 3.

3. Bez zgody zarzadu powiatu rada powiatu nie moze wprowadzic w projekcie budzetu powiatu zmian powodujacych zwiekszenie wydatkow nieznajdujacych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiekszenie planowanych dochodow bez jednoczesnego ustanowienia zrodel tych dochodow.

Art. 56. 1. Dochodami powiatu sa:

1) udzialy w podatkach stanowiacych dochod budzetu panstwa w wysokosci okreslonej odrebna ustawa,

2) subwencje z budzetu panstwa na zadania realizowane przez powiat,

3) dotacje celowe z budzetu panstwa na zadania realizowane przez powiatowe sluzby, inspekcje i straze,

4) dochody powiatowych jednostek budzetowych oraz wplaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych,

5) dochody z majatku powiatu,

6) odsetki za nieterminowe przekazywanie udzialow, dotacji i subwencji, o ktorych mowa w pkt 1-3.

2. Dochodami powiatu moga byc:

1) subwencja wyrownawcza z budzetu panstwa,

2) dotacje celowe z budzetu panstwa przekazywane na wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1,

3) dotacje z panstwowych funduszow celowych,

4) dotacje celowe z budzetu panstwa na zadania z zakresu administracji rzadowej wykonywane przez powiat na mocy porozumien zawartych z organami administracji rzadowej,

5) dotacje celowe z budzetu wojewodztwa na zadania z zakresu samorzadu wojewodztwa wykonywane przez powiat na mocy porozumien zawartych z wojewodztwem,

6) spadki, zapisy i darowizny,

7) odsetki od srodkow finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych,

8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapitalu,

9) inne wplywy uzyskiwane na podstawie odrebnych przepisow.

3. Przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, nowych zadan wymaga zapewnienia srodkow finansowych koniecznych na ich realizacje w postaci zwiekszenia dochodow.

Art. 57. 1. Subwencje dla powiatow ustalane sa wedlug zobiektywizowanych kryteriow okreslonych w odrebnej ustawie.

2. Zasady ustalania kwot subwencji dla powiatow oraz ich rozdzialu miedzy powiaty okresla odrebna ustawa.

Art. 58. Wysokosc kwoty subwencji wyrownawczej oraz zasady i kryteria jej rozdzialu okresla odrebna ustawa.

Art. 59. 1. Roznica miedzy dochodami a wydatkami budzetu powiatu stanowi nadwyzke lub niedobor budzetu powiatu.

2. Uchwala budzetowa powiatu okresla przeznaczenie nadwyzki lub zrodla pokrycia niedoboru budzetu powiatu.

3. Zasady zaciagania przez organy powiatu kredytow i pozyczek na pokrywanie wystepujacych w ciagu roku budzetowego niedoborow lub na sfinansowanie wydatkow nieznajdujacych pokrycia w planowanych rocznych dochodach okresla odrebna ustawa.

4. Zasady emisji obligacji powiatowych okresla odrebna ustawa.

Art. 60. 1. Za prawidlowe wykonanie budzetu powiatu odpowiada zarzad powiatu.

2. Zarzadowi powiatu przysluguje wylaczne prawo:

1) zaciagania zobowiazan majacych pokrycie w ustalonych w uchwale budzetowej kwotach wydatkow, w ramach upowaznien udzielonych przez rade powiatu,

2) emitowania papierow wartosciowych, w ramach upowaznien udzielonych przez rade powiatu,

3) dokonywania wydatkow budzetowych,

4) zglaszania propozycji zmian w budzecie powiatu,

5) dysponowania rezerwa budzetu powiatu,

6) blokowania srodkow budzetowych, w przypadkach okreslonych ustawa.

Art. 61. Gospodarka srodkami finansowymi znajdujacymi sie w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymog jawnosci jest spelniany w szczegolnosci przez:

1) jawnosc debaty budzetowej,

2) opublikowanie uchwaly budzetowej oraz sprawozdan z wykonania budzetu powiatu,

3) przedstawienie pelnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budzetu powiatu,

4) ujawnienie sprawozdania zarzadu z dzialan, o ktorych mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2.

Art. 62. (skreslony).

Art. 63. Dyspozycja srodkami pienieznymi powiatu jest oddzielona od jej kasowego wykonania.

Art. 64. 1. Kontrole gospodarki finansowej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa.

2. Z zastrzezeniem przepisow tego rozdzialu do trybu uchwalania budzetu oraz gospodarki finansowej powiatu stosuje sie przepisy odrebnej ustawy.

Rozdzial 7

Zwiazki, stowarzyszenia i porozumienia powiatow

Art. 65. 1. W celu wspolnego wykonywania zadan publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty moga tworzyc zwiazki z innymi powiatami.

2. Uchwaly o utworzeniu zwiazku, przystapieniu do zwiazku lub wystapieniu ze zwiazku podejmuja rady zainteresowanych powiatow.

3. Prawa i obowiazki powiatow uczestniczacych w zwiazku, zwiazane z wykonywaniem zadan przekazanych zwiazkowi, przechodza na zwiazek z dniem ogloszenia statutu zwiazku.

4. Do zwiazkow powiatow stosuje sie odpowiednio art. 38.

Art. 66. 1. Zwiazek wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasna odpowiedzialnosc.

2. Zwiazek ma osobowosc prawna.

Art. 67. 1. Utworzenie zwiazku wymaga przyjecia jego statutu przez rady zainteresowanych powiatow bezwzgledna wiekszoscia glosow ustawowego skladu rady powiatu.

2. Statut zwiazku powinien okreslac:

1) nazwe i siedzibe zwiazku,

2) czlonkow i czas trwania zwiazku,

3) zadania zwiazku,

4) organy zwiazku, ich strukture, zakres i tryb dzialania,

5) zasady korzystania z obiektow i urzadzen zwiazku,

6) zasady udzialu w kosztach wspolnej dzialalnosci, zyskach i pokrywania strat zwiazku,

7) zasady przystepowania i wystepowania czlonkow oraz zasady rozliczen majatkowych,

8) zasady likwidacji zwiazku,

9) tryb wprowadzania zmian w statucie zwiazku,

10) inne zasady okreslajace wspoldzialanie.

Art. 68. 1. Rejestr zwiazkow prowadzi minister wlasciwy do spraw administracji publicznej.

2. Zwiazek nabywa osobowosc prawna po zarejestrowaniu, z dniem ogloszenia statutu.

3. Na decyzje o odmowie wpisania do rejestru przysluguje skarga do sadu administracyjnego.

4. Minister wlasciwy do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob prowadzenia rejestru zwiazkow powiatow oraz oglaszania statutow zwiazkow, uwzgledniajac dokumentacje niezbedna do wpisania zwiazku do rejestru, dane podlegajace wpisowi oraz sposob wykonywania zmian wpisow w rejestrze.

Art. 69. 1. Organem stanowiacym i kontrolnym zwiazku jest zgromadzenie zwiazku, zwane dalej "zgromadzeniem".

2. W sklad zgromadzenia wchodzi po dwoch reprezentantow powiatow uczestniczacych w zwiazku. Zasady reprezentacji powiatu w zwiazku okresla rada powiatu.

Art. 70. 1. Uchwaly zgromadzenia podejmowane sa bezwzgledna wiekszoscia glosow statutowej liczby czlonkow zgromadzenia.

2. Czlonek zgromadzenia moze wniesc pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem w stosunku do uchwaly zgromadzenia w ciagu 7 dni od dnia jej podjecia.

3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwaly i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

4. Sprzeciwu nie mozna zglosic wobec uchwaly podjetej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

Art. 71. 1. Organem wykonawczym zwiazku jest zarzad.

2. Zarzad zwiazku jest powolywany i odwolywany przez zgromadzenie sposrod czlonkow zgromadzenia.

3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybor czlonkow zarzadu spoza czlonkow zgromadzenia w liczbie nieprzekraczajacej 1/3 skladu zarzadu zwiazku.

Art. 72. 1. Do gospodarki finansowej zwiazku powiatow stosuje sie odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej powiatu.

2. Plan finansowy zwiazku uchwala zgromadzenie zwiazku.

Art. 73. 1. Powiaty moga zawierac porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadan publicznych.

2. W zakresie nieuregulowanym trescia porozumienia do porozumien, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace zwiazkow powiatow.

Art. 74. Miasto na prawach powiatu moze tworzyc zwiazki i zawierac porozumienia komunalne z gminami.

Art. 75. 1. Powiaty moga tworzyc stowarzyszenia, w tym rowniez z gminami i wojewodztwami.

2. Do stowarzyszen, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), z tym ze dla zalozenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 zalozycieli.

Art. 75a. Zasady przystepowania powiatu do miedzynarodowych zrzeszen spolecznosci lokalnych i regionalnych okreslaja odrebne przepisy.

Rozdzial 8

Nadzor nad dzialalnoscia powiatu

Art. 76. 1. Nadzor nad dzialalnoscia powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrow oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.

2. Organy nadzoru moga wkraczac w dzialalnosc powiatu tylko w przypadkach okreslonych ustawami.

3. Nadzor nad zwiazkiem powiatow sprawuje wojewoda wlasciwy dla siedziby zwiazku.

Art. 77. Nadzor nad wykonywaniem zadan powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodnosci z prawem.

Art. 77a. Organy nadzoru maja prawo zadania informacji i danych dotyczacych organizacji i funkcjonowania powiatu, niezbednych do wykonywania przyslugujacych im uprawnien nadzorczych.

Art. 77b. 1. Jezeli prawo uzaleznia waznosc rozstrzygniecia organu powiatu od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajecie stanowiska przez ten organ powinno nastapic nie pozniej niz w ciagu 14 dni od dnia doreczenia tego rozstrzygniecia lub jego projektu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Termin, o ktorym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jezeli zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiacego jednostki samorzadu terytorialnego.

3. Jezeli organ, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygniecie uwaza sie za przyjete w brzmieniu przedlozonym przez powiat, z uplywem terminu okreslonego w ust. 1 lub 2.

4. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez organy powiatu rozstrzygniec innych organow przepisy ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 78. 1. Starosta zobowiazany jest do przedlozenia wojewodzie uchwal rady w ciagu 7 dni od dnia ich podjecia. Uchwaly organow powiatu w sprawie wydania przepisow porzadkowych podlegaja przekazaniu w ciagu dwoch dni od ich podjecia.

2. Starosta przedklada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach okreslonych w ust. 1, uchwale budzetowa, uchwale w sprawie absolutorium dla zarzadu oraz inne uchwaly objete zakresem nadzoru izby.

Art. 79. 1. Uchwala organu powiatu sprzeczna z prawem jest niewazna. O niewaznosci uchwaly w calosci lub w czesci orzeka organ nadzoru w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia jej doreczenia organowi nadzoru.

2. Organ nadzoru, wszczynajac postepowanie w sprawie stwierdzenia niewaznosci uchwaly lub w toku tego postepowania, moze wstrzymac wykonanie uchwaly.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do uchwaly o zaskarzeniu rozstrzygniecia nadzorczego do sadu administracyjnego.

3. Rozstrzygniecie nadzorcze powinno zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalnosci wniesienia skargi do sadu administracyjnego.

4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza niewaznosci uchwaly, ograniczajac sie do wskazania, iz uchwale wydano z naruszeniem prawa.

5. Przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

Art. 80. 1. Stwierdzenie przez organ nadzoru niewaznosci uchwaly organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objetym stwierdzeniem niewaznosci, z dniem doreczenia rozstrzygniecia nadzorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do uchwaly o zaskarzeniu rozstrzygniecia nadzorczego do sadu administracyjnego.

Art. 80a. W przypadku zlozenia przez organ powiatu skargi na rozstrzygniecie nadzorcze, sad administracyjny wyznacza rozprawe nie pozniej niz w ciagu 30 dni od dnia wplyniecia skargi do sadu.

Art. 81. 1. Po uplywie terminu, o ktorym mowa w art. 79 ust. 1, organ nadzoru nie moze we wlasnym zakresie stwierdzic niewaznosci uchwaly organu powiatu. W tym przypadku organ nadzoru moze zaskarzyc uchwale do sadu administracyjnego.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwaly nalezy do sadu.

Art. 82. 1. Nie stwierdza sie niewaznosci uchwaly organu powiatu po uplywie 1 roku od dnia jej podjecia, chyba ze uchybiono obowiazkowi przedlozenia uchwaly w terminie, o ktorym mowa w art. 78 ust. 1, albo jezeli uchwala jest aktem prawa miejscowego.

2. Jezeli nie stwierdzono niewaznosci uchwaly z powodu uplywu terminu okreslonego w ust. 1, a istnieja przeslanki stwierdzenia niewaznosci, sad administracyjny orzeka o niezgodnosci uchwaly z prawem. Uchwala taka traci moc prawna z dniem orzeczenia o jej niezgodnosci z prawem. Przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego co do skutkow takiego orzeczenia stosuje sie odpowiednio.

Art. 83. 1. W razie powtarzajacego sie naruszenia przez rade powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrow, moze w drodze uchwaly rozwiazac rade powiatu. Rozwiazanie rady rownoznaczne jest z rozwiazaniem wszystkich organow powiatu. Prezes Rady Ministrow na wniosek ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej wyznacza wowczas osobe, ktora do czasu wyborow nowych organow powiatu pelni funkcje tych organow.

2. Jezeli powtarzajacego sie naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza sie zarzad powiatu, wojewoda wzywa rade powiatu do zastosowania niezbednych srodkow, a jezeli wezwanie to nie odnosi skutku - za posrednictwem ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej - wystepuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrow o rozwiazanie zarzadu powiatu. W razie rozwiazania zarzadu, do czasu wyboru nowego zarzadu, funkcje zarzadu pelni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrow.

Art. 84. 1. W razie nierokujacego nadziei na szybka poprawe i przedluzajacego sie braku skutecznosci w wykonywaniu zadan publicznych przez organy powiatu, Prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej, moze zawiesic organy powiatu i ustanowic zarzad komisaryczny na okres do 2 lat, nie dluzej jednak niz do wyboru zarzadu przez rade kolejnej kadencji.

2. Ustanowienie zarzadu komisarycznego moze nastapic po uprzednim przedstawieniu zarzutow organom powiatu i wezwaniu ich do niezwlocznego przedlozenia programu poprawy sytuacji.

3. Komisarza rzadowego powoluje Prezes Rady Ministrow na wniosek wojewody zgloszony za posrednictwem ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej.

4. Komisarz rzadowy przejmuje wykonywanie zadan i kompetencji organow powiatu z dniem powolania.

Art. 85. 1. Rozstrzygniecia organu nadzorczego dotyczace powiatu, w tym rozstrzygniecia, o ktorych mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 ust. 1, a takze stanowisko zajete w trybie art. 77b, podlegaja zaskarzeniu do sadu administracyjnego z powodu niezgodnosci z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doreczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do rozstrzygniec dotyczacych organow zwiazkow i porozumien powiatow.

3. Do zlozenia skargi uprawniony jest powiat lub zwiazek powiatow, ktorego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostaly naruszone. Podstawa do wniesienia skargi jest uchwala organu, ktory podjal uchwale lub ktorego dotyczy rozstrzygniecie nadzorcze.

3a. Do zlozenia skargi na rozstrzygniecie organu nadzorczego, dotyczace uchwaly rady powiatu, doreczone po uplywie kadencji rady, uprawniona jest rada powiatu nastepnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczacego rady.

4. Do postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, stosuje sie odpowiednio przepisy o zaskarzaniu do sadu administracyjnego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

5. Rozstrzygniecia nadzorcze staja sie prawomocne z uplywem terminu do wniesienia skargi albo z dniem oddalenia lub odrzucenia skargi przez sad.

Art. 85a. 1. Jezeli wlasciwy organ powiatu, wbrew obowiazkowi wynikajacemu z przepisow art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne, w zakresie dotyczacym odpowiednio wygasniecia mandatu radnego, odwolania ze stanowiska albo rozwiazania umowy o prace z czlonkiem zarzadu powiatu, sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu i osoba zarzadzajaca lub czlonkiem organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna, nie podejmuje uchwaly, nie odwoluje ze stanowiska albo nie rozwiazuje umowy o prace, wojewoda wzywa organ powiatu do podjecia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego uplywu terminu okreslonego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarzadzenie zastepcze.

3. Przepisy art. 85 stosuje sie odpowiednio.

Art. 86. Postepowanie sadowe, o ktorym mowa w artykulach poprzedzajacych, jest wolne od oplat sadowych.

Art. 87. 1. Kazdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostaly naruszone uchwala podjeta przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, moze, po bezskutecznym wezwaniu do usuniecia naruszenia, zaskarzyc uchwale do sadu administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie, jezeli w sprawie orzekal juz sad administracyjny i skarge oddalil.

3. Skarge na uchwale, o ktorej mowa w ust. 1, mozna wniesc do sadu administracyjnego w imieniu wlasnym lub reprezentujac grupe mieszkancow powiatu, ktorzy na to wyraza pisemna zgode.

4. W sprawie wezwania do usuniecia naruszenia stosuje sie przepisy o terminach zalatwiania spraw w postepowaniu administracyjnym.

Art. 88. 1. Przepisy art. 87 stosuje sie odpowiednio, gdy organ powiatu nie wykonuje czynnosci nakazanych prawem albo przez podejmowane czynnosci prawne lub faktyczne narusza prawa osob trzecich.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, sad administracyjny moze nakazac organowi nadzoru wykonanie niezbednych czynnosci na rzecz skarzacego, na koszt i ryzyko powiatu.

Art. 89. Przepisow tego rozdzialu nie stosuje sie do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy powiatow oraz zwiazki powiatow. Kontrole instancyjna w tym zakresie oraz nadzor pozainstancyjny, a takze kontrole sprawowana przez sad okreslaja odrebne przepisy.

Art. 90. Przepisy tego rozdzialu maja zastosowanie rowniez do zwiazkow i porozumien, o ktorych mowa w ustawie.

Art. 90a. W sprawach, o ktorych mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje sie przepisow art. 52 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Rozdzial 9

Miasta na prawach powiatu

Art. 91. Prawa powiatu przysluguja miastom, ktore w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyly wiecej niz 100 000 mieszkancow, a takze miastom, ktore z tym dniem przestaly byc siedzibami wojewodow, chyba ze na wniosek wlasciwej rady miejskiej odstapiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, ktorym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podzialu administracyjnego kraju na powiaty.

Art. 92. 1. Funkcje organow powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:

1) rada miasta,

2) prezydent miasta.

2. Miasto na prawach powiatu jest gmina wykonujaca zadania powiatu na zasadach okreslonych w tej ustawie.

3. Ustroj i dzialanie organow miasta na prawach powiatu, w tym nazwe, sklad, liczebnosc oraz ich powolywanie i odwolywanie, a takze zasady sprawowania nadzoru okresla ustawa o samorzadzie gminnym.

Rozdzial 10

Przepis koncowy

Art. 93. [stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie w terminie i na zasadach okreslonych w odrebnej ustawie (1 stycznia 1999 r. - rol), z wyjatkiem przepisu art. 3, ktory wchodzi w zycie z dniem ogloszenia ustawy (czyli 18 lipca 1998 r - rol)].

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.