Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1)

(Dz. U. Nr 99 z 1 maja 2004 r., poz. 1001)

 

Spis tresci

 

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Ustawa okresla zadania panstwa w zakresie promocji zatrudnienia, lagodzenia skutkow bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

2. Zadania panstwa w zakresie promocji zatrudnienia, lagodzenia skutkow bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej sa realizowane przez instytucje rynku pracy dzialajace w celu:

1) pelnego i produktywnego zatrudnienia;

2) rozwoju zasobow ludzkich;

3) osiagniecia wysokiej jakosci pracy;

4) wzmacniania integracji oraz solidarnosci spolecznej.

3. Ustawa ma zastosowanie do:

1) obywateli polskich poszukujacych i podejmujacych zatrudnienie lub inna prace zarobkowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inna prace zarobkowa za granica u pracodawcow zagranicznych;

2) cudzoziemcow poszukujacych i podejmujacych zatrudnienie lub inna prace zarobkowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorzy:

a) sa obywatelami panstw czlonkowskich Unii Europejskiej,

b) sa obywatelami panstw, z ktorymi Unia Europejska zawarla umowy o swobodzie przeplywu osob,

c) posiadaja status uchodzcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadaja zezwolenie na osiedlenie sie w Rzeczypospolitej Polskiej,

e) posiadaja zgode na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystaja z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcow - czlonkow rodzin cudzoziemcow, o ktorych mowa w pkt 2 lit. a i b;

4) cudzoziemcow - czlonkow rodzin obywateli polskich i cudzoziemcow, o ktorych mowa w pkt 2 lit. c-e, ktorzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcow, ktorym wlasciwy organ udzielil zezwolenia na prace na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Na zasadach okreslonych w ustawie zasilki i inne swiadczenia z tytulu bezrobocia przysluguja osobom, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-d, oraz cudzoziemcom - czlonkom rodzin obywateli polskich.

Art. 2. 1. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostke dzialajaca na rzecz aktywizacji zawodowej studentow i absolwentow szkoly wyzszej, prowadzona przez szkole wyzsza lub organizacje studencka, do ktorej zadan nalezy w szczegolnosci:

a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoly wyzszej informacji o rynku pracy i mozliwosciach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

b) zbieranie, klasyfikowanie i udostepnianie ofert pracy, stazy i praktyk zawodowych,

c) prowadzenie bazy danych studentow i absolwentow uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,

d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatow na wolne miejsca pracy oraz staze zawodowe,

e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

2) bezrobotnym - oznacza to osobe, o ktorej mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-d lub cudzoziemca - czlonka rodziny obywatela polskiego, niezatrudniona i niewykonujaca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjecia zatrudnienia w pelnym wymiarze czasu pracy obowiazujacym w danym zawodzie lub sluzbie albo innej pracy zarobkowej, badz, jesli jest osoba niepelnosprawna, zdolna i gotowa do podjecia zatrudnienia co najmniej w polowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczaca sie w szkole, z wyjatkiem szkol dla doroslych lub szkol wyzszych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowana we wlasciwym dla miejsca zameldowania stalego lub czasowego powiatowym urzedzie pracy oraz poszukujaca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jezeli:

a) ukonczyla 18 lat,

b) nie ukonczyla 60 lat - kobieta lub 65 lat - mezczyzna,

c) nie nabyla prawa do emerytury lub renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci, nie pobiera zasilku przedemerytalnego, swiadczenia przedemerytalnego, swiadczenia rehabilitacyjnego, zasilku chorobowego lub macierzynskiego,

d) nie jest wlascicielem lub posiadaczem samoistnym lub zaleznym nieruchomosci rolnej w rozumieniu przepisow ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z pozn. zm.2)) o powierzchni uzytkow rolnych przekraczajacej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytulu stalej pracy jako wspolmalzonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni uzytkow rolnych przekraczajacej 2 ha przeliczeniowe,

e) nie uzyskuje przychodow podlegajacych opodatkowaniu podatkiem dochodowym z dzialow specjalnych produkcji rolnej, chyba ze dochod z dzialow specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osob fizycznych, nie przekracza wysokosci przecietnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego na podstawie przepisow o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytulu stalej pracy jako wspolmalzonek lub domownik w takim gospodarstwie,

f) nie podjela pozarolniczej dzialalnosci od dnia wskazanego w zgloszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej dzialalnosci albo nie podlega na podstawie odrebnych przepisow obowiazkowi ubezpieczenia spolecznego, z wyjatkiem ubezpieczenia spolecznego rolnikow,

g) nie jest osoba tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolnosci,

h) nie uzyskuje miesiecznie przychodu w wysokosci przekraczajacej polowe minimalnego wynagrodzenia za prace, z wylaczeniem przychodow uzyskanych z tytulu odsetek lub innych przychodow od srodkow pienieznych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

i) nie pobiera na podstawie przepisow o pomocy spolecznej zasilku stalego,

j) nie pobiera, na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, swiadczenia pielegnacyjnego lub dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania,

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia swiadczenia szkoleniowego, o ktorym mowa w art. 70 ust. 6;

3) bezrobotnym do 25 roku zycia - oznacza to bezrobotnego, ktory w roku kalendarzowym zastosowania wobec niego uslug lub instrumentow rynku pracy nie ukonczyl 25 roku zycia;

4) bezrobotnym powyzej 50 roku zycia - oznacza to bezrobotnego, ktory w roku kalendarzowym zastosowania wobec niego uslug lub instrumentow rynku pracy ukonczyl co najmniej 50 lat zycia;

5) bezrobotnym dlugotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostajacego w rejestrze powiatowego urzedu pracy lacznie przez okres ponad 12 miesiecy w okresie ostatnich 2 lat;

6) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego o wyksztalceniu gimnazjalnym lub nizszym oraz nieposiadajacego kwalifikacji do wykonywania zawodu;

7) cudzoziemcu - oznacza to osobe nieposiadajaca obywatelstwa polskiego;

8) czlonku rodziny - oznacza to:

a) osobe pozostajaca z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o ktorym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, w zwiazku malzenskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zstepnego obywatela polskiego lub cudzoziemca, o ktorym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, w wieku do 21 lat lub pozostajacego na jego utrzymaniu;

9) dodatku aktywizacyjnym - oznacza to kwote wyplacona osobie, ktora bedac bezrobotnym posiadajacym prawo do zasilku, podjela samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urzad pracy zatrudnienie lub inna prace zarobkowa;

10) dodatku szkoleniowym - oznacza to kwote wyplacana bezrobotnemu w okresie szkolenia;

11) innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub swiadczenie uslug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzielo albo w okresie czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej, spoldzielni kolek rolniczych lub spoldzielni uslug rolniczych;

12) koszcie szkolenia - oznacza to:

a) uprzednio uzgodniona naleznosc przyslugujaca instytucji szkoleniowej,

b) koszt ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) koszty przejazdu, zakwaterowania i wyzywienia, jezeli szkolenie odbywa sie w miejscowosci innej niz miejsce zameldowania stalego lub czasowego,

d) koszty badan lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrebnych,

e) koszty egzaminow umozliwiajacych uzyskanie swiadectw, dyplomow, zaswiadczen, okreslonych uprawnien zawodowych lub tytulow zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbednych do wykonywania danego zawodu;

13) nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej - oznacza to:

a) zatrudnienie przez pracodawce osoby bez potwierdzenia na pismie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunkow,

b) niezgloszenie osoby zatrudnionej lub wykonujacej inna prace zarobkowa do ubezpieczenia spolecznego,

c) podjecie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzialalnosci bez powiadomienia o tym wlasciwego powiatowego urzedu pracy,

d) zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu bez zawiadomienia wlasciwego powiatowego urzedu pracy,

e) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadajacemu zezwolenia na prace wydanego przez wlasciwy organ, z wyjatkiem cudzoziemcow zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiazku posiadania takiego zezwolenia, lub powierzenie wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach niz okreslone w zezwoleniu na prace,

f) wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na prace wydanego przez wlasciwy organ, z wyjatkiem cudzoziemcow zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiazku posiadania takiego zezwolenia, lub na innym stanowisku lub na innych warunkach niz okreslone w zezwoleniu na prace;

14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na prace, z wyjatkiem cudzoziemcow zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiazku posiadania takiego

zezwolenia, lub na innych warunkach lub na innym stanowisku niz okreslone w zezwoleniu na prace, niezgodnie z deklarowanym celem pobytu oraz bez zawarcia wymaganych umow o prace lub umow cywilnoprawnych;

15) nielegalnym prowadzeniu agencji zatrudnienia - oznacza to:

a) prowadzenie agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,

b) pobieranie przez agencje zatrudnienia od osob, dla ktorych poszukuje ona zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, kwot innych niz okreslone w art. 85 ust. 2 pkt 7;

16) odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inna prace zarobkowa, ktore podlegaja ubezpieczeniom spolecznym i do wykonywania ktorych bezrobotny ma wystarczajace kwalifikacje lub doswiadczenie zawodowe lub moze je wykonywac po uprzednim szkoleniu, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz laczny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem srodkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin;

17) organach zatrudnienia - oznacza to ministra wlasciwego do spraw pracy oraz wojewodow, marszalkow wojewodztw i starostow;

18) organizacji pozarzadowej - oznacza to niebedace jednostkami sektora finansow publicznych w rozumieniu przepisow o finansach publicznych i niedzialajace w celu osiagniecia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadajace osobowosci prawnej, utworzone na podstawie przepisow ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjatkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji;

19) osobie samotnie wychowujacej dzieci - oznacza to osobe samotnie wychowujaca co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od osob fizycznych;

20) osobie wspolpracujacej - oznacza to osobe wspolpracujaca z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisow o systemie ubezpieczen spolecznych;

21) osobie zaleznej - oznacza to osobe wymagajaca ze wzgledu na stan zdrowia lub wiek stalej opieki, polaczona wiezami rodzinnymi lub powinowactwem z osoba objeta uslugami lub instrumentami rynku pracy lub pozostajaca z nia we wspolnym gospodarstwie domowym;

22) poszukujacym pracy - oznacza to osobe niezatrudniona, o ktorej mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2, lub cudzoziemca, czlonka rodziny obywatela polskiego, poszukujaca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz osobe zatrudniona zglaszajaca zamiar i gotowosc podjecia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wyzszym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowana w powiatowym urzedzie pracy;

23) pozarolniczej dzialalnosci - oznacza to pozarolnicza dzialalnosc w rozumieniu przepisow o systemie ubezpieczen spolecznych;

24) przychodach - oznacza to przychody z tytulu innego niz zasilek lub inne swiadczenie wyplacane z Funduszu Pracy, podlegajace opodatkowaniu na podstawie przepisow o podatku dochodowym od osob fizycznych;

25) pracodawcy - oznacza to jednostke organizacyjna, chociazby nie posiadala osobowosci prawnej, a takze osobe fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza, ktore zatrudniaja lub maja zamiar zatrudnic co najmniej jednego pracownika;

26) pracach interwencyjnych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawce, ktore nastapilo w wyniku umowy zawartej ze starosta i ma na celu wsparcie osob bedacych w szczegolnej sytuacji na rynku pracy, o ktorych mowa w art. 49;

27) pozyczce szkoleniowej - oznacza to pozyczke udzielona bezrobotnemu na sfinansowanie kosztow szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzedu pracy na to szkolenie;

28) przecietnym wynagrodzeniu -a oznacza to przecietne miesieczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nastepnego miesiaca po ogloszeniu przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

29) przyczynach dotyczacych zakladu pracy - oznacza to:

a) rozwiazanie stosunku pracy lub stosunku sluzbowego z przyczyn niedotyczacych pracownikow, zgodnie z przepisami o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow lub zgodnie z przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z pozn. zm.3)) , w przypadku rozwiazania stosunku pracy lub stosunku sluzbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniajacego mniej niz 20 pracownikow,

b) rozwiazanie stosunku pracy lub stosunku sluzbowego z powodu ogloszenia upadlosci pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

c) wygasniecie stosunku pracy lub stosunku sluzbowego w przypadku smierci pracodawcy lub gdy odrebne przepisy przewiduja wygasniecie stosunku pracy lub stosunku sluzbowego w wyniku przejscia zakladu pracy lub jego czesci na innego pracodawce i niezaproponowania przez tego pracodawce nowych warunkow pracy i placy;

30) przyrzeczeniu - oznacza to przyrzeczenie wydania cudzoziemcowi zezwolenia na prace pod warunkiem uzyskania przez niego odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia, o ktorym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz czlonkow ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

31) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oznacza to zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejetnosci zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadan zawodowych na stanowisku pracy wedlug ustalonego programu uzgodnionego pomiedzy starosta, pracodawca i bezrobotnym;

32) robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dluzszym niz 12 miesiecy przy wykonywaniu prac majacych na celu reintegracje zawodowa i spoleczna, okreslona na podstawie przepisow o zatrudnieniu socjalnym, organizowane przez osrodki pomocy spolecznej lub organizacje pozarzadowe statutowo zajmujace sie problematyka: ochrony srodowiska, kultury, oswiaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy spolecznej, a takze spolki wodne i ich zwiazki, jezeli prace te sa finansowane lub dofinansowane ze srodkow samorzadu terytorialnego, budzetu panstwa, funduszy celowych, organizacji pozarzadowych, spolek wodnych i ich zwiazkow;

33) sieci EURES - oznacza to siec europejskich sluzb zatrudnienia;

34) stazu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadan w miejscu pracy bez nawiazania stosunku pracy z pracodawca;

35) stypendium - oznacza to kwote wyplacana z Funduszu Pracy bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w okresie odbywania szkolenia, stazu u pracodawcy oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo w szkole wyzszej, do ktorej uczeszcza w systemie wieczorowym lub zaocznym;

36) staroscie - oznacza to staroste powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawujacego zwierzchnictwo nad powiatowym urzedem pracy;

37) szkoleniu - oznacza to pozaszkolne zajecia edukacyjne majace na celu uzyskanie lub uzupelnienie umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych oraz ogolnych, w tym umiejetnosci poszukiwania zatrudnienia;

38) skladkach na ubezpieczenia spoleczne - oznacza to skladki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z wlasnych srodkow platnika tych skladek;

39) uslugach EURES - oznacza to uslugi rynku pracy realizowane przez publiczne sluzby zatrudnienia oraz zwiazki zawodowe i organizacje pracodawcow, obejmujace w szczegolnosci posrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilnosci na rynku pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz panstw, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b;

40) wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pelnienie funkcji w zarzadach osob prawnych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza;

41) zasilku - oznacza to zasilek dla bezrobotnych;

42) zajeciach aktywizacyjnych - oznacza to zajecia dla bezrobotnych i poszukujacych pracy, ktore maja na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i podjecia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej;

43) zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku sluzbowego oraz umowy o prace nakladcza;

44) zwolnieniu monitorowanym - oznacza to rozwiazanie stosunku pracy lub stosunku sluzbowego z przyczyn dotyczacych zakladu pracy, w zwiazku z ktorym sa swiadczone uslugi rynku pracy dla pracownikow bedacych w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku sluzbowego, a takze zagrozonych wypowiedzeniem;

45) zolnierzach rezerwy - oznacza to osoby zwolnione z zawodowej sluzby wojskowej w wyniku restrukturyzacji Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ktore nie nabyly uprawnien do swiadczen emerytalnych lub rentowych w pelnej wysokosci; status zolnierza rezerwy przysluguje przez okres 36 miesiecy od dnia zwolnienia z zawodowej sluzby wojskowej.

2. Wykonywanie przez wolontariuszy swiadczen odpowiadajacych swiadczeniu pracy na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, jezeli wolontariusz przedstawi wlasciwemu powiatowemu urzedowi pracy porozumienie z korzystajacym.

3. Badania lekarskie majace na celu stwierdzenie ogolnej zdolnosci bezrobotnego do wykonywania pracy przeprowadzaja, na wniosek powiatowego urzedu pracy, lekarze ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisow o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Koszty tych badan sa finansowane z Funduszu Pracy.

Rozdzial 2

Polityka rynku pracy

Art. 3. 1. Zadania panstwa w zakresie promocji zatrudnienia, lagodzenia skutkow bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej sa realizowane na podstawie uchwalanego przez Rade Ministrow Krajowego Planu Dzialan na Rzecz Zatrudnienia, zawierajacego zasady realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zwanego dalej Krajowym Planem Dzialan, oraz w oparciu o inicjatywy samorzadu gminy, powiatu, wojewodztwa i partnerow spolecznych.

2. Projekt Krajowego Planu Dzialan przygotowuje minister wlasciwy do spraw pracy wspoldzialajac z ministrem wlasciwym do spraw gospodarki, ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania oraz ministrem wlasciwym do spraw szkolnictwa wyzszego i przedstawia do zaopiniowania Naczelnej Radzie Zatrudnienia.

3. Krajowy Plan Dzialan okresla:

1) cele i dzialania zgodne z kierunkami i priorytetami polityki panstwa w dziedzinie rynku pracy;

2) dzialania i zakladane wyniki wdrozenia priorytetow i wytycznych Europejskiej Strategii Zatrudnienia;

3) zadania, programy i projekty, ktore moga uzyskac wsparcie w ramach Krajowego Planu Dzialan;

4) kryteria uzyskania wsparcia finansowego przez samorzady terytorialne;

5) przewidywane wydatki Funduszu Pracy oraz budzetu panstwa na dofinansowanie zadan objetych Krajowym Planem Dzialan, z okresleniem wydatkow w kolejnych latach budzetowych;

6) wskazniki efektywnosci Krajowego Planu Dzialan;

7) sposob monitorowania i koordynowania wykonywania zadan.

4. Samorzad wojewodztwa na podstawie Krajowego Planu Dzialan, uwzgledniajac strategie rozwoju wojewodztwa oraz strategie wojewodzka w zakresie polityki spolecznej, o ktorych mowa w odrebnych przepisach, przygotowuje corocznie regionalny plan dzialan na rzecz zatrudnienia, okreslajacy preferowane programy regionalne, projekty lokalne, priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osob wymagajacych wsparcia - po zasiegnieciu opinii powiatowych jednostek samorzadu terytorialnego oraz partnerow spolecznych.

5. Rada Ministrow w ramach Krajowego Planu Dzialan moze przyjac rzadowe programy promocji zatrudnienia i przeciwdzialania bezrobociu, majace na celu aktywizacje zawodowa bezrobotnych.

6. Rada Ministrow przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej przyjety Krajowy Plan Dzialan oraz sprawozdania z jego realizacji.

Art. 4. 1. Minister wlasciwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez:

1) przygotowywanie i koordynacje realizacji Krajowego Planu Dzialan;

2) koordynacje publicznych sluzb zatrudnienia, w szczegolnosci przez:

a) realizowanie zadan wynikajacych z funkcji dysponenta Funduszu Pracy,

b) okreslanie instrumentow stymulujacych rozwoj ksztalcenia ustawicznego rozumianego jako ksztalcenie w szkolach dla doroslych, a takze uzyskiwanie i uzupelnianie wiedzy ogolnej, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujacych pracy, pracownikow i pracodawcow,

c) tworzenie narzedzi i metod na potrzeby poradnictwa zawodowego, posrednictwa pracy, organizacji szkolen bezrobotnych, aktywizacji bezrobotnych i poszukujacych pracy oraz uslug EURES,

d) realizowanie zadan wynikajacych z prawa swobodnego przeplywu pracownikow miedzy panstwami, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w szczegolnosci przez realizowanie i koordynowanie dzialan w wojewodztwach i powiatach w zakresie udzialu publicznych sluzb zatrudnienia w sieci EURES,

e) reprezentowanie publicznych sluzb zatrudnienia wobec publicznych sluzb zatrudnienia innych panstw,

f) realizowanie postanowien i koordynowanie dzialan wynikajacych z umow miedzynarodowych i innych porozumien zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie przeplywu pracownikow;

3) realizowanie zadan z zakresu koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego panstw, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w zakresie swiadczen dla bezrobotnych, w szczegolnosci pelnienie funkcji instytucji lacznikowej;

4) zapewnianie jednolitosci stosowania prawa, w szczegolnosci przez:

a) udzielanie wyjasnien dotyczacych stosowania przepisow ustawy,

b) ustalanie standardow realizacji uslug rynku pracy swiadczonych przez publiczne sluzby zatrudnienia;

5) sporzadzanie rocznych sprawozdan z realizacji Krajowego Planu Dzialan;

6) planowanie i wykonywanie dzialan wynikajacych z programow sektorowych, regionalnych i inicjatyw wspolnotowych, o ktorych mowa w odrebnych przepisach, wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego;

7) dazenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobow ludzkich,

w szczegolnosci przez:

a) prowadzenie badan i analiz rynku pracy,

b) ustalanie klasyfikacji zawodow i specjalnosci na potrzeby rynku pracy,

c) koordynowanie opracowywania standardow kwalifikacji zawodowych dla zawodow wystepujacych w klasyfikacji zawodow i specjalnosci oraz prowadzenie baz danych o standardach kwalifikacji,

d) koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modulowych programow szkolen zawodowych dla bezrobotnych i poszukujacych pracy, a takze prowadzenie baz danych tych programow;

8) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych sluzbach zatrudnienia systemow informatycznych zapewniajacych spojny system obslugi rynku pracy przez ustalenie zasad i procedur homologacji systemow informatycznych stosowanych w tych sluzbach.

2. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, standardy wymagan homologacyjnych i tryb homologacji systemow informatycznych stosowanych w urzedach pracy przez wskazanie rodzajow oprogramowania objetych procedurami homologacji, zakresu wymagan homologacyjnych, sposobu oglaszania wymagan, warunkow zglaszania oprogramowania do homologacji, przebiegu procedury homologacji, majac na uwadze jednorodnosc zakresu i rodzaju danych, ktora umozliwia ich scalanie w zbior centralny.

Art. 5. 1. Minister wlasciwy do spraw pracy pelni funkcje koordynatora publicznych sluzb zatrudnienia przy pomocy Biura Koordynacji Publicznych Sluzb Zatrudnienia.

2. Minister wlasciwy do spraw pracy zadania w zakresie udzialu publicznych sluzb zatrudnienia w sieci EURES realizuje za posrednictwem krajowego koordynatora EURES, dzialajacego w ramach urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw pracy.

3. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze zarzadzenia, szczegolowe zasady funkcjonowania Biura Koordynacji Publicznych Sluzb Zatrudnienia, w tym zasady wynagradzania pracownikow Biura.

Rozdzial 3

Instytucje rynku pracy

Art. 6. 1. Instytucjami rynku pracy realizujacymi zadania okreslone w ustawie sa:

1) publiczne sluzby zatrudnienia;

2) Ochotnicze Hufce Pracy;

3) agencje zatrudnienia;

4) instytucje szkoleniowe;

5) instytucje dialogu spolecznego;

6) instytucje partnerstwa lokalnego.

2. Publiczne sluzby zatrudnienia tworza organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewodzkimi urzedami pracy, urzedem obslugujacym ministra wlasciwego do spraw pracy oraz urzedami wojewodzkimi, realizujacymi zadania okreslone ustawa.

3. Ochotnicze Hufce Pracy sa panstwowa jednostka wyspecjalizowana w dzialaniach na rzecz mlodziezy, w szczegolnosci mlodziezy zagrozonej wykluczeniem spolecznym oraz bezrobotnych do 25 roku zycia.

4. Agencje zatrudnienia sa niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi swiadczacymi uslugi w zakresie posrednictwa pracy, posrednictwa do pracy za granica u pracodawcow zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

5. Instytucjami szkoleniowymi sa publiczne i niepubliczne podmioty prowadzace na podstawie odrebnych przepisow edukacje pozaszkolna.

6. Instytucjami dialogu spolecznego na rynku pracy sa organizacje i instytucje zajmujace sie problematyka rynku pracy: organizacje zwiazkow zawodowych, pracodawcow i bezrobotnych oraz organizacje pozarzadowe wspolpracujace z publicznymi sluzbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadan okreslonych ustawa.

7. Instytucje partnerstwa lokalnego sa instytucjami realizujacymi inicjatywy partnerow rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadan okreslonych ustawa i wspieranymi przez organy samorzadu terytorialnego.

8. Publiczne sluzby zatrudnienia moga zlecac jednostkom samorzadu terytorialnego, organizacjom pozarzadowym, instytucjom szkoleniowym, organizacjom zwiazkow zawodowych, organizacjom pracodawcow oraz agencjom zatrudnienia niektore zadania okreslone w ustawie.

Art. 7. 1. Instytucje rynku pracy oraz jednostki naukowe, o ktorych mowa w odrebnych przepisach, moga otrzymac wsparcie ze srodkow budzetu panstwa lub ze srodkow Funduszu Pracy na realizacje dzialan zwiazanych z rozwojem uslug lub instrumentow rynku pracy oraz na integracje spoleczna.

2. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje dzialan realizowanych w ramach programow i projektow, ktore moga otrzymac wsparcie ze srodkow budzetu panstwa lub ze srodkow Funduszu Pracy na cele, o ktorych mowa w ust. 1, tryb tego wsparcia, w tym w systemie konkursow i przetargow, majac na wzgledzie efektywnosc i skutecznosc tych dzialan oraz okreslone w art. 108 ust. 1 wydatki, na ktore moga byc przeznaczone srodki Funduszu Pracy.

3. W przypadku szkolen dla pracownikow wspolfinansowanych z funduszy strukturalnych rodzaje programow i projektow, procedury ich przygotowania, podmioty uprawnione do zglaszania programow i projektow oraz zakres przeznaczenia srodkow na realizacje tych programow i projektow okreslaja odrebne przepisy.

Rozdzial 4

Publiczne sluzby zatrudnienia

Art. 8. 1. Do zadan samorzadu wojewodztwa w zakresie polityki rynku pracy nalezy:

1) okreslanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobow ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizacje regionalnego planu dzialan na rzecz zatrudnienia;

2) podzial posiadanych srodkow Funduszu Pracy, z uwzglednieniem kierunkow i priorytetow okreslonych w regionalnym planie dzialan na rzecz zatrudnienia, na dzialania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobow ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;

3) opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na prace, w tym prowadzenie monitoringu zawodow deficytowych i nadwyzkowych;

4) wspoldzialanie z wojewodzka rada zatrudnienia w okreslaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobow ludzkich;

5) badanie efektywnosci projektow lokalnych;

6) programowanie i wykonywanie zadan realizowanych przy wspolfinansowaniu Europejskiego Funduszu Spolecznego przez:

a) opracowywanie, realizacje i finansowanie programow regionalnych i projektow lokalnych, o ktorych mowa w art. 63-66,

b) wykonywanie innych zadan wynikajacych z programow sektorowych, o ktorych mowa w odrebnych przepisach;

7) inicjowanie i realizowanie przedsiewziec majacych na celu rozwiazanie lub zlagodzenie problemow zwiazanych z planowanymi zwolnieniami grup pracownikow z przyczyn dotyczacych zakladu pracy;

8) realizowanie zadan wynikajacych z koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego panstw, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w zakresie swiadczen dla bezrobotnych, w szczegolnosci:

a) pelnienie funkcji instytucji wlasciwej,

b) przyjmowanie i rozpatrywanie wnioskow bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaswiadczen w sprawach swiadczen z tytulu bezrobocia,

c) wydawanie decyzji w sprawach swiadczen z tytulu bezrobocia;

9) realizowanie zadan wynikajacych z prawa swobodnego przeplywu pracownikow miedzy panstwami, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w szczegolnosci realizowanie zadan z zakresu udzialu w sieci EURES, w tym:

a) wspieranie i koordynowanie realizacji zadan na terenie wojewodztwa we wspolpracy z ministrem wlasciwym do spraw pracy oraz samorzadem powiatowym, zwiazkami zawodowymi i organizacjami pracodawcow,

b) swiadczenie uslug EURES;

10) realizowanie zadan wynikajacych z umow miedzynarodowych i innych porozumien zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie kierowania polskich obywateli do pracy za granica u pracodawcow zagranicznych;

11) organizowanie i koordynowanie uslug poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a takze ich rozwijanie na terenie wojewodztwa;

12) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie wojewodztwa;

13) koordynowanie dzialan w zakresie ksztalcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujacych pracy, w szczegolnosci:

a) diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie ksztalcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujacych pracy,

b) okreslanie i wdrazanie instrumentow sluzacych dostosowaniu kierunkow ksztalcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

c) prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych,

d) prowadzenie dialogu spolecznego w zakresie polityki zatrudnienia i ksztalcenia ustawicznego pracownikow i poszukujacych pracy;

14) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkolen pracownikow wojewodzkich i powiatowych urzedow pracy;

15) okreslanie, po zasiegnieciu opinii wojewodzkiej rady zatrudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodow i specjalnosci, o ktorej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, wykazu zawodow, w ktorych za przygotowanie zawodowe mlodocianych pracownikow moze byc dokonywana refundacja, o ktorej mowa w art. 12 ust. 2; wykaz zawodow podlega ogloszeniu w wojewodzkim dzienniku urzedowym;

16) wspoldzialanie z wlasciwymi organami oswiatowymi w harmonizowaniu ustawicznego ksztalcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy.

2. W sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c, organem odwolawczym od decyzji wydawanych przez marszalka wojewodztwa jest minister wlasciwy do spraw pracy.

3. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1, sa realizowane przez wojewodzki urzad pracy bedacy jednostka organizacyjna samorzadu wojewodztwa.

4. Zadania z zakresu udzialu w sieci EURES samorzad wojewodztwa realizuje za posrednictwem dzialajacych w ramach wojewodzkiego urzedu pracy kierownikow liniowych EURES, doradcow EURES i asystentow EURES.

5. Marszalek wojewodztwa moze, w formie pisemnej, upowaznic dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy lub na jego wniosek innych pracownikow tego urzedu do zalatwiania w imieniu marszalka wojewodztwa spraw, w tym wydawania decyzji i postanowien w trybie przepisow o postepowaniu administracyjnym; w zakresie zadan wynikajacych z programow sektorowych wspolfinansowanych z Funduszu Pracy, o ktorych mowa w odrebnych przepisach, w imieniu marszalka wojewodztwa zadania wykonuje dyrektor wojewodzkiego urzedu pracy.

6. Marszalek wojewodztwa powoluje i odwoluje dyrektora wojewodzkiego urzed pracy wylonionego w drodze konkursu sposrod osob posiadajacych wyksztalcenie wyzsze oraz co najmniej 3-letni staz pracy w publicznych sluzbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staz pracy w innych instytucjach rynku pracy lub u innego pracodawcy na stanowisku zwiazanym z zarzadzaniem zasobami ludzkimi.

7. Wicedyrektorow wojewodzkich urzedow pracy powoluje i odwoluje dyrektor wojewodzkiego urzedu pracy.

8. W ramach wojewodzkiego urzedu pracy funkcjonuje centrum informacji i planowania kariery zawodowej bedace wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, ktora:

1) wspomaga powiatowe urzedy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez swiadczenie wyspecjalizowanych uslug w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujacych pracy;

2) opracowuje, aktualizuje i upowszechnia informacje zawodowe na terenie wojewodztwa;

3) prowadzi zajecia aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i poszukujacych pracy;

4) wspolpracuje przy swiadczeniu uslug EURES.

9. Sejmik wojewodztwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji zadan w zakresie polityki rynku pracy.

Art. 9. 1. Do zadan samorzadu powiatu w zakresie polityki rynku pracy nalezy:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiacego czesc powiatowej strategii rozwiazywania problemow spolecznych, o ktorej mowa w odrebnych przepisach;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie srodkami finansowymi na realizacje zadan z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukujacym pracy w znalezieniu pracy, a takze pracodawcom w pozyskaniu pracownikow przez posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujacych pracy;

5) inicjowanie i wdrazanie instrumentow rynku pracy;

6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie uslug i instrumentow rynku pracy;

7) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubow pracy;

8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektow lokalnych i innych dzialan na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

9) opracowywanie analiz i sprawozdan, w tym prowadzenie monitoringu zawodow deficytowych i nadwyzkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczacych rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organow zatrudnienia;

10) inicjowanie i realizowanie przedsiewziec majacych na celu rozwiazanie lub zlagodzenie problemow zwiazanych z planowanymi zwolnieniami grup pracownikow z przyczyn dotyczacych zakladu pracy;

11) wspoldzialanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania srodkow Funduszu Pracy;

12) wspolpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o uslugach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robot publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrebnych przepisow;

13) przyznawanie i wyplacanie zasilkow oraz innych swiadczen z tytulu bezrobocia;

14) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotna oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wyplaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasilku, dodatku szkoleniowego albo stypendium,

c) obowiazku zwrotu nienaleznie pobranego zasilku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienaleznie pobranych swiadczen lub kosztow szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu splaty, rozlozeniu na raty lub umorzeniu czesci albo calosci nienaleznie pobranego swiadczenia udzielonego z Funduszu Pracy;

15) realizowanie zadan wynikajacych z koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego panstw, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w zakresie swiadczen dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o ktorych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c;

16) realizowanie zadan wynikajacych z prawa swobodnego przeplywu pracownikow miedzy panstwami, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w szczegolnosci realizowanie zadan z zakresu udzialu w sieci EURES, w tym swiadczenie uslug EURES we wspolpracy z ministrem wlasciwym do spraw pracy, samorzadem wojewodztwa, zwiazkami zawodowymi i organizacjami pracodawcow;

17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w zwiazku z postepowaniem o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca;

18) organizowanie i finansowanie szkolen pracownikow powiatowego urzedu pracy.

2. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1, sa wykonywane przez powiatowe urzedy pracy wchodzace w sklad powiatowej administracji zespolonej.

3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru dzialania powiatowego urzedu pracy wymaga zgody ministra wlasciwego do spraw pracy.

4. Zadania z zakresu udzialu w sieci EURES samorzad powiatu realizuje za posrednictwem asystentow EURES dzialajacych w ramach powiatowych urzedow pracy.

5. Starosta powoluje i odwoluje dyrektora powiatowego urzedu pracy, wylonionego w drodze konkursu, sposrod osob posiadajacych wyksztalcenie wyzsze oraz co najmniej 3-letni staz pracy w publicznych sluzbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staz pracy w innych instytucjach rynku pracy lub u pracodawcy na stanowisku zwiazanym z zarzadzaniem zasobami ludzkimi.

6. Zastepcow dyrektora powiatowego urzedu pracy powoluje i odwoluje dyrektor powiatowego urzedu pracy.

7. Starosta moze, w formie pisemnej, upowaznic dyrektora powiatowego urzedu pracy lub na jego wniosek innych pracownikow tego urzedu do zalatwiania w imieniu starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowien oraz zaswiadczen w trybie przepisow o postepowaniu administracyjnym.

Art. 10. 1. Do zadan wojewody w zakresie polityki rynku pracy nalezy sprawowanie nadzoru nad dzialalnoscia samorzadu powiatu i wojewodztwa, realizujacego zadania przy pomocy odpowiednio powiatowego i wojewodzkiego urzedu pracy w zakresie:

1) wdrazania i stosowania standardow uslug rynku pracy, o ktorych mowa art. 35 ust. 3;

2) spelniania wymogow kwalifikacyjnych okreslonych dla pracownikow urzedow pracy;

3) kontroli realizacji zadan, wynikajacych z przestrzegania przepisow ustawy, wykonywanych przez jednostki samorzadu terytorialnego.

2. Do zadan wojewody nalezy:

1) sprawowanie kontroli w zakresie okreslonym w art. 116;

2) ustalanie, po zasiegnieciu opinii marszalka wojewodztwa, kryteriow wydawania przyrzeczen i zezwolen na prace cudzoziemcow; kryteria te nie moga zawierac wymagan dyskryminujacych kandydatow ze wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, narodowosc, orientacje seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze wzgledu na przynaleznosc zwiazkowa;

3) organizowanie i finansowanie szkolen pracownikow urzedu wojewodzkiego i powiatowych urzedow pracy;

4) wydawanie licencji posrednikom pracy i doradcom zawodowym;

5) wydawanie przyrzeczen i zezwolen na prace cudzoziemcow;

6) realizacja zadan organu wyzszego stopnia w postepowaniu administracyjnym w sprawach dotyczacych swiadczen z tytulu bezrobocia.

3. Kryteria, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, podlegaja ogloszeniu w wojewodzkim dzienniku urzedowym.

4. W postepowaniu administracyjnym w sprawach zwiazanych z wykonywaniem zadan wynikajacych z ustawy, jezeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) organem wlasciwym jest starosta;

2) organem wyzszego stopnia jest wojewoda.

Rozdzial 5

Ochotnicze Hufce Pracy

Art. 11. 1. Ochotnicze Hufce Pracy sa panstwowa jednostka budzetowa.

2. Nadzor nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister wlasciwy do spraw pracy.

3. W ramach nadzoru, o ktorym mowa w ust. 2, minister wlasciwy do spraw pracy w szczegolnosci akceptuje roczne plany pracy i sprawozdania z wykonania planu pracy Ochotniczych Hufcow Pracy za rok poprzedni.

Art. 12. 1. Ochotnicze Hufce Pracy wykonuja zadania panstwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdzialania marginalizacji i wykluczeniu spolecznemu mlodziezy, a takze zadania w zakresie jej ksztalcenia i wychowania.

2. W zakresie ksztalcenia i wychowania mlodziezy Ochotnicze Hufce Pracy, w szczegolnosci prowadza dzialania majace na celu:

1) umozliwienie mlodziezy, ktora nie ukonczyla szkoly podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukonczeniu tych szkol, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupelnienie wyksztalcenia podstawowego lub gimnazjalnego;

2) umozliwienie mlodziezy uzupelnianie ponadgimnazjalnego wyksztalcenia ogolnego i zawodowego.

3. Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 2, organizuja rekrutacje mlodziezy do Ochotniczych Hufcow Pracy, prowadza dzialalnosc edukacyjno-szkoleniowa oraz w porozumieniu z kuratorami oswiaty i organami prowadzacymi szkoly kieruja uczestnikow Ochotniczych Hufcow Pracy do szkol i placowek, o ktorych mowa w przepisach o systemie oswiaty.

4. Mlodziez objeta opieka Ochotniczych Hufcow Pracy, ktora ukonczyla 15 lat najpozniej w dniu rozpoczecia zajec dydaktyczno-wychowawczych, jezeli:

1) ma opoznienie w cyklu ksztalcenia i nie rokuje ukonczenia szkoly podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i mlodziezy, albo

2) ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudna sytuacje zyciowa ograniczajaca mozliwosc nauki w szkole - moze uczeszczac do szkol dla doroslych.

5. W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdzialania marginalizacji i wykluczeniu spolecznemu mlodziezy Ochotnicze Hufce Pracy, w szczegolnosci:

1) organizuja zatrudnianie:

a) mlodziezy w wieku powyzej 15 lat, ktora nie ukonczyla szkoly podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukonczeniu tych szkol,

b) bezrobotnych do 25 roku zycia,

c) uczniow i studentow;

2) prowadza poradnictwo zawodowe dla mlodziezy oraz mobilne centra informacji zawodowej;

3) inicjuja miedzynarodowa wspolprace i wymiane mlodziezy;

4) prowadza agencje zatrudnienia bez koniecznosci uzyskania wpisu do rejestru zatrudnienia;

5) refunduja koszty poniesione przez pracodawce na wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenia spoleczne mlodocianych pracownikow, zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego w ramach szkolen ogolnych w rozumieniu przepisow o dopuszczalnosci pomocy publicznej dla przedsiebiorcow.

6. Ochotnicze Hufce Pracy moga dokonywac zwrotu kosztow poniesionych przez pracodawce na wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenia spoleczne mlodocianych pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego z uwzglednieniem wykazu zawodow, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15, do wysokosci najnizszych stawek, okreslonych w odrebnych przepisach obowiazujacych w okresie, za ktory jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawca lub organizacja zrzeszajaca pracodawcow.

7. Ochotnicze Hufce Pracy wspolpracuja w szczegolnosci z jednostkami administracji rzadowej, z publicznymi sluzbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy oraz jednostkami samorzadu terytorialnego.

8. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze srodkow Funduszu Pracy wynagrodzen wyplacanych mlodocianym pracownikom oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne od refundowanych wynagrodzen, w szczegolnosci:

1) elementy wniosku o zawarcie umowy o refundacje, terminy skladania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundacje, elementy umowy o refundacje i wniosku o zwrot poniesionych kosztow przez pracodawce;

2) wymiar dopuszczalnej refundacji w granicach okreslonych w przepisach rozporzadzenia nr 68/2001 Komisji Europejskiej z 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy publicznej udzielanej na szkolenia (Dz. Urz. WE L 10, z 13.01.2001 r., s. 20)

- majac na wzgledzie zapewnienie mlodocianym pracownikom wlasciwych warunkow odbywania przygotowania zawodowego.

Art. 13. Wspoldzialanie Ochotniczych Hufcow Pracy z jednostkami samorzadu terytorialnego odbywa sie na warunkach okreslonych w zawieranych umowach lub porozumieniach, okreslajacych cele, zadania do realizacji na rzecz mlodziezy oraz wzajemne zobowiazania organizacyjne i finansowe w tym zakresie.

Art. 14. 1. Zadania, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 i 2, sa realizowane przez komendanta Gglownego Ochotniczych Hufcow Pracy, w szczegolnosci przy pomocy:

1) Komendy Glownej Ochotniczych Hufcow Pracy;

2) wojewodzkich komendantow Ochotniczych Hufcow Pracy;

3) dyrektorow centrow ksztalcenia i wychowania.

2. Komendanta glownego Ochotniczych Hufcow Pracy powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw pracy.

Art. 15. Minister wlasciwy do spraw pracy moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, w zakresie zadan, o ktorych mowa w art. 12, programy i projekty na rzecz mlodziezy wspolfinansowane ze srodkow budzetu panstwa i funduszy Unii Europejskiej, okreslajac sposob dofinansowania ich realizacji ze srodkow budzetowych, majac na wzgledzie efektywnosc i skutecznosc tych projektow.

Art. 16. Minister wlasciwy do spraw pracy okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zadania i organizacje Ochotniczych Hufcow Pracy, majac na wzgledzie zapewnienie efektywnosci i skutecznosci realizacji zadan przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Art. 17. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob organizacji uzupelnienia wyksztalcenia ogolnego mlodziezy w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nia kwalifikacji zawodowych, majac na wzgledzie szczegolne potrzeby w tym zakresie mlodziezy rekrutowanej do Ochotniczych Hufcow Pracy.

Rozdzial 6

Agencje zatrudnienia

Art. 18. 1. Podmioty, ktore zamierzaja prowadzic uslugi w zakresie:

1) posrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posrednictwa do pracy za granica u pracodawcow zagranicznych obywateli polskich;

3) doradztwa personalnego;

4) poradnictwa zawodowego;

5) pracy tymczasowej - moga je swiadczyc na zasadach okreslonych w ustawie, po uzyskaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

2. Podmioty prowadzace uslugi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zwane sa dalej "agencjami posrednictwa pracy".

3. Podmioty prowadzace uslugi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, zwane sa dalej "agencjami doradztwa personalnego".

4. Doradztwo personalne polega w szczegolnosci na:

1) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawcow, okreslaniu kwalifikacji pracownikow i ich predyspozycji oraz innych cech niezbednych do wykonywania okreslonej pracy;

2) wskazywaniu zrodel i metod pozyskania kandydatow na okreslone stanowiska pracy;

3) weryfikacji kandydatow pod wzgledem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzedzi i metod psychologicznych.

5. Podmioty prowadzace uslugi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4, zwane sa dalej "agencjami poradnictwa zawodowego".

6. Poradnictwo zawodowe polega w szczegolnosci na:

1) udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;

2) udzielaniu informacji zawodowych;

3) udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatow do pracy na stanowiska wymagajace szczegolnych predyspozycji psychofizycznych.

7. Podmioty prowadzace uslugi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5, zwane dalej "agencjami pracy tymczasowej", kieruja pracownikow do pracodawcy uzytkownika, ktorym moze byc pracodawca w rozumieniu niniejszej ustawy. Pracodawca uzytkownik wyznacza pracownikowi agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonywanie. Uslugi w zakresie zatrudnienia pracownikow wykonuja wylacznie agencje pracy tymczasowej, bedace podmiotami prowadzacymi dzialalnosc gospodarcza.

Art. 19. 1. Minister wlasciwy do spraw pracy prowadzi rejestr agencji zatrudnienia.

2. Minister wlasciwy do spraw pracy na wniosek podmiotu okreslonego w art. 18 dokonuje wpisu do rejestru agencji zatrudnienia; dokonanie wpisu potwierdza wydaniem certyfikatu.

3. Minister wlasciwy do spraw pracy moze wykreslic agencje zatrudnienia z rejestru, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli agencja zatrudnienia nie przestrzega zasad okreslonych w ustawie.

4. Agencja zatrudnienia ma obowiazek informowania ministra wlasciwego do spraw pracy o kazdej zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddzialow lub filii, zaprzestaniu dzialalnosci, a takze okolicznosci faktycznej lub prawnej majacej znaczenie dla jej dzialalnosci.

5. Przetwarzanie danych przez agencje zatrudnienia odbywa sie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Agencja zatrudnienia nie moze dyskryminowac ze wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, pochodzenie etniczne, narodowosc, orientacje seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze wzgledu na przynaleznosc zwiazkowa osob, dla ktorych poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

7. Agencja zatrudnienia od osob, dla ktorych poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ktorym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, nie moze pobierac kwot innych niz okreslone w art. 85 ust. 2 pkt 7.

8. Agencja zatrudnienia ma obowiazek przedstawiania ministrowi wlasciwemu do spraw pracy oraz marszalkowi wojewodztwa i wojewodzie informacji o dzialalnosci w okresach rocznych, w terminie do 31 stycznia.

9. Agencja zatrudnienia ma obowiazek wspolpracowac z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy.

10. Nie wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia gromadzenie w postaci elektronicznej i udostepnianie informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za posrednictwem Internetu i innych sieci telekomunikacyjnych.

11. Minister wlasciwy do spraw pracy przez okres roku odmawia dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem nielegalnego prowadzenia przez podmiot agencji zatrudnienia.

12. W dokumentach, ogloszeniach i ofertach agencja zatrudnienia podaje numer wpisu do rejestru, a agencja pracy tymczasowej podaje ponadto okreslenie "agencja pracy tymczasowej". Oferty pracy oglaszane przez agencje pracy tymczasowej sa oznaczane jako oferty pracy tymczasowej.

13. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb dokonywania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, odmowy dokonania wpisu, a takze przypadki wykreslenia z rejestru, wzor wniosku o wpis i wzor certyfikatu, rodzaje dokumentow wymaganych do uzyskania wpisu, zakres skladanych informacji oraz wzory formularzy skladanych informacji, a takze warunki uznawania upowaznien do swiadczenia uslug w zakresie, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1, posiadanych przez podmioty z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, majac na wzgledzie tworzenie warunkow do rozwoju posrednictwa pracy.

Rozdzial 7

Instytucje szkoleniowe

Art. 20. 1. Instytucja szkoleniowa oferujaca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujacych pracy moze uzyskac zlecenie finansowane ze srodkow publicznych na prowadzenie tych szkolen po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewodzki urzad pracy wlasciwy ze wzgledu na siedzibe instytucji szkoleniowej.

2. Instytucja szkoleniowa, ktora posiada akredytacje wydana przez kuratora oswiaty na podstawie przepisow o systemie oswiaty, uzyskuje na swoj wniosek wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

3. Instytucja szkoleniowa moze ubiegac sie o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych po zlozeniu wniosku o wpis wraz z informacja o:

1) tematyce prowadzonych szkolen;

2) kadrze prowadzacej szkolenia;

3) bazie lokalowej, jej wyposazeniu i srodkach dydaktycznych;

4) metodach oceny jakosci szkolen;

5) liczbie bezrobotnych i poszukujacych pracy objetych szkoleniami w okresie ostatniego roku;

6) udzielanej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po ukonczeniu szkolenia.

4. Wojewodzki urzad pracy potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych i wydaje zaswiadczenie o wpisie do rejestru oraz przekazuje informacje o dokonanym wpisie ministrowi wlasciwemu do spraw pracy.

5. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezplatny.

6. Wojewodzki urzad pracy wykresla instytucje szkoleniowa z rejestru instytucji szkoleniowych:

1) na wniosek instytucji szkoleniowej;

2) w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisow ustawy;

3) w przypadku zakonczenia dzialalnosci przez instytucje szkoleniowa.

7. Instytucja szkoleniowa ma obowiazek informowac wojewodzki urzad pracy o zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddzialow lub filii oraz o kontynuowaniu dzialalnosci szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

8. Minister wlasciwy do spraw pracy gromadzi informacje o instytucjach szkoleniowych przekazane przez wojewodzkie urzedy pracy.

9. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb dokonywania i wykreslania wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz uaktualniania danych w rejestrze, wzor wniosku o wpis oraz wymagane dokumenty, majac na wzgledzie efektywne wydatkowanie srodkow publicznych na szkolenia dla bezrobotnych i poszukujacych pracy oraz zasade wzajemnosci w stosunku do podmiotow z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej zamierzajacych uzyskac zlecenie finansowane ze srodkow publicznych na prowadzenie szkolen.

Rozdzial 8

Dialog spoleczny i partnerstwo na rynku pracy

Art. 21. Polityka rynku pracy realizowana przez wladze publiczne opiera sie na dialogu i wspolpracy z partnerami spolecznymi, w szczegolnosci w ramach:

1) dzialalnosci rad zatrudnienia;

2) partnerstwa lokalnego;

3) uzupelniania i rozszerzania oferty uslug publicznych sluzb zatrudnienia przez partnerow spolecznych i agencje zatrudnienia.

Art. 22. 1. Naczelna Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym ministra wlasciwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy.

2. Wojewodzkie rady zatrudnienia sa organami opiniodawczo-doradczymi marszalka wojewodztwa w sprawach polityki rynku pracy.

3. Powiatowe rady zatrudnienia sa organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

4. Do zakresu dzialania Naczelnej Rady Zatrudnienia nalezy w szczegolnosci:

1) inspirowanie przedsiewziec zmierzajacych do pelnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobow ludzkich;

2) opiniowanie projektow Krajowego Planu Dzialan i regionalnego planu dzialan na rzecz zatrudnienia;

3) opiniowanie rocznych sprawozdan z dzialalnosci Funduszu Pracy, a takze ocena racjonalnosci gospodarki srodkami tego funduszu;

4) opiniowanie okresowych sprawozdan z realizacji Krajowego Planu Dzialan;

5) opiniowanie projektow aktow prawnych dotyczacych problematyki zatrudnienia.

5. Do zakresu dzialania wojewodzkich rad zatrudnienia nalezy w szczegolnosci:

1) inspirowanie przedsiewziec zmierzajacych do pelnego i produktywnego zatrudnienia w wojewodztwie;

2) ocena racjonalnosci gospodarki srodkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie kryteriow podzialu srodkow Funduszu Pracy dla samorzadow powiatowych danego wojewodztwa na finansowanie programow dotyczacych promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadan oraz opiniowanie opracowanych przez wojewodzkie urzedy pracy propozycji przeznaczenia srodkow Funduszu Pracy bedacych w dyspozycji samorzadu wojewodztwa i sprawozdan z ich wykorzystania;

4) skladanie wnioskow i wydawanie opinii w sprawach dotyczacych kierunkow ksztalcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w wojewodztwie;

5) ocenianie okresowych sprawozdan z dzialalnosci wojewodzkich urzedow pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdan i wnioskow w sprawach zatrudnienia;

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie rownej co najmniej polowie skladu komisji dokonujacej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy;

7) opiniowanie wnioskow o odwolanie lub wnioskowanie o odwolanie dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy;

8) delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.

6. Do zakresu dzialania powiatowych rad zatrudnienia stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 5. Powiatowe rady zatrudnienia opiniuja refundowanie z Funduszu Pracy kosztow szkolen, o ktorych mowa w art. 69.

Art. 23. 1. W sklad Naczelnej Rady Zatrudnienia wchodza osoby powolywane przez ministra wlasciwego do spraw pracy sposrod przedstawicieli:

1) organizacji zwiazkowych i organizacji pracodawcow reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080, z pozn. zm.4)), zwanej dalej "ustawa o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych";

2) ogolnopolskich organizacji jednostek samorzadu terytorialnego reprezentowanych w Komisji Wspolnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego;

3) wojewodzkich rad zatrudnienia;

4) organizacji pozarzadowych o zasiegu krajowym zajmujacych sie statutowo problematyka rynku pracy;

5) nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spolecznej Polskiej Akademii Nauk.

2. W sklad wojewodzkiej rady zatrudnienia wchodza osoby powolywane przez marszalka wojewodztwa sposrod dzialajacych na terenie wojewodztwa:

1) wojewodzkich struktur kazdej organizacji zwiazkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych;

2) wojewodzkich struktur kazdej organizacji pracodawcow reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych;

3) spoleczno-zawodowych organizacji rolnikow, w tym zwiazkow zawodowych rolnikow indywidualnych i izb rolniczych;

4) powiatowych rad zatrudnienia;

5) organizacji pozarzadowych zajmujacych sie statutowo problematyka rynku pracy;

6) przedstawicieli nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spolecznej Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciel wojewody.

3. W sklad powiatowej rady zatrudnienia wchodza osoby powolywane przez staroste sposrod dzialajacych na terenie powiatu:

1) terenowych struktur kazdej reprezentatywnej organizacji zwiazkowej w rozumieniu ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych;

2) terenowych struktur kazdej reprezentatywnej organizacji pracodawcow w rozumieniu ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych;

3) spoleczno-zawodowych organizacji rolnikow, w tym zwiazkow zawodowych rolnikow indywidualnych i izb rolniczych;

4) jednostek samorzadu terytorialnego;

5) organizacji pozarzadowych zajmujacych sie statutowo problematyka rynku pracy.

4. Czlonkow Naczelnej Rady Zatrudnienia powoluje minister wlasciwy do spraw pracy, czlonkow wojewodzkich rad zatrudnienia - marszalek wojewodztwa, a czlonkow powiatowych rad zatrudnienia - starosta, sposrod kandydatow zgloszonych przez organy i organizacje, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 1-3.

5. Czlonek rady zatrudnienia moze zostac odwolany:

1) na wniosek organu lub organizacji, ktore zglosily jego kandydature na czlonka rady;

2) z inicjatywy odpowiednio ministra wlasciwego do spraw pracy, marszalka wojewodztwa oraz starosty, po zasiegnieciu opinii organu lub organizacji, ktore zglosily jego kandydature na czlonka rady.

6. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.

7. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, organizacje oraz tryb dzialania rad zatrudnienia, a takze warunki, na jakich moga uczestniczyc w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organow, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz tryb finansowania kosztow szkolen czlonkow rad, majac na wzgledzie zapewnienie efektywnego dialogu spolecznego.

8. Pracodawca jest obowiazany zwolnic pracownika od pracy w celu wziecia udzialu w posiedzeniach rady zatrudnienia. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wedlug zasad obowiazujacych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

9. Na wniosek czlonkow rady zatrudnienia zamieszkalych poza miejscem obrad rady koszty przejazdow srodkami transportu zbiorowego sa refundowane ze srodkow Funduszu Pracy odpowiednio przez ministra wlasciwego do spraw pracy, marszalka wojewodztwa albo staroste, w wysokosci i na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych dla pracownika zatrudnionego w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju.

Art. 24. 1. Marszalek wojewodztwa lub starosta moga zlecac realizacje zadan z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, poszukujacych pracy i osob zagrozonych zwolnieniem z pracy:

1) jednostkom samorzadu terytorialnego;

2) organizacjom pozarzadowym statutowo zajmujacym sie problematyka rynku pracy;

3) zwiazkom zawodowym;

4) organizacjom pracodawcow;

5) instytucjom szkoleniowym;

6) agencjom zatrudnienia.

2. Zlecanie realizacji zadan moze byc dokonywane w ramach posiadanych na ich realizacje srodkow w formie:

1) powierzenia wykonywania zadan;

2) wspierania realizacji zadan.

3. Powierzanie wykonywania zadan i wspieranie realizacji zadan odbywa sie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

4. Powierzenie wykonywania zadan moze nastapic w innym trybie niz okreslony w ust. 3, jezeli okreslone zadanie mozna zrealizowac efektywniej, przez zakup uslug na zasadach i w trybie okreslonych w przepisach o zamowieniach publicznych.

5. Zlecanie realizacji zadan nie moze dotyczyc spraw podlegajacych rozstrzygnieciu w drodze decyzji administracyjnej.

6. Wolontariusze moga wykonywac swiadczenia w zakresie realizacji zadan obejmujacych uslugi rynku pracy na rzecz podmiotow okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

7. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki zlecania realizacji zadan z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz tryb przekazywania srodkow finansowych na ten cel, uwzgledniajac sytuacje na lokalnych rynkach pracy oraz racjonalna gospodarke srodkami publicznymi.

Art. 25. Otwarty konkurs ofert realizacji zadan z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej odbywa sie przy uwzglednieniu zasady pomocniczosci, efektywnosci, uczciwej konkurencji i jawnosci.

Art. 26. 1. Podmioty, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1, moga z wlasnej inicjatywy wystapic z oferta realizacji zadania, zwana dalej "oferta".

2. Marszalek wojewodztwa lub starosta w terminie nieprzekraczajacym 2 miesiecy od dnia zlozenia oferty:

1) rozpatruje celowosc zlecenia okreslonego zadania, biorac pod uwage stopien, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadan z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej i daje gwarancje realizacji zadan zgodnie z obowiazujacymi standardami, oraz posiadane srodki na realizacje tych zadan;

2) podejmuje decyzje w przedmiocie celowosci zlecenia realizacji tego zadania, a w przypadku stwierdzenia tej celowosci, informuje skladajacego oferte o przyblizonym terminie wszczecia konkursu ofert.

Art. 27. 1. Marszalek wojewodztwa lub starosta zamierzajacy zlecic realizacje zadania oglasza otwarty konkurs ofert z terminem skladania ofert nie krotszym niz 30 dni.

2. Ogloszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierac informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokosci srodkow finansowych na realizacje zadania;

3) warunkach przekazywania srodkow finansowych na realizacje zadania;

4) terminie i warunkach realizacji zadania;

5) terminie skladania ofert;

6) terminie i trybie wyboru oferty oraz kryteriach stosowanych przy wyborze oferty.

3. Ogloszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza sie, w zaleznosci od rodzaju zadania, w dzienniku o zasiegu ogolnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak rowniez na tablicy ogloszen w siedzibie organu zlecajacego realizacje zadania w miejscu przeznaczonym na ogloszenia. Ogloszenie moze byc ponadto rozpowszechniane w inny sposob zapewniajacy dostep do informacji potencjalnym oferentom, w tym, w miare mozliwosci, z uzyciem powszechnie dostepnych sieci teleinformatycznych.

Art. 28. 1. Oferta podmiotu, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1, powinna zawierac:

1) szczegolowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) kalkulacje przewidywanych kosztow realizacji zadania;

4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajacych realizacje zadania;

5) informacje o wysokosci srodkow finansowych wlasnych albo pozyskanych z innych zrodel na realizacje danego zadania;

6) informacje o wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladajacego oferte w zakresie, ktorego dotyczy zadanie.

2. Marszalek wojewodztwa lub starosta oglaszajacy otwarty konkurs ofert moze uzaleznic rozpatrzenie oferty od zlozenia, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji lub dokumentow, dostepnych uprawnionemu podmiotowi skladajacemu oferte.

Art. 29. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1) zamieszczenie w ofercie precyzyjnie sporzadzonego opisu planowanego dzialania;

2) dolaczenie aktualnego odpisu potwierdzajacego wpis do wlasciwej ewidencji lub rejestru, dotyczacego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego dzialalnosci;

3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z dzialalnosci podmiotu za ubiegly rok lub w przypadku dotychczasowej krotszej dzialalnosci - za okres tej dzialalnosci.

2. Przepisow ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do jednostek samorzadu terytorialnego.

Art. 30. 1. Marszalek wojewodztwa lub starosta przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwage:

1) zgloszone mozliwosci realizacji zadania;

2) przedstawiona we wniosku kalkulacje kosztow realizacji zadania, uwzgledniajac relacje przedstawionych kosztow do zakresu rzeczowego zadania;

3) zadeklarowany udzial srodkow finansowych wlasnych albo pozyskanych z innych zrodel na realizacje zadania;

4) analize i ocene realizacji zadan zleconych w okresie poprzednim, z uwzglednieniem rzetelnosci i terminowosci ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel srodkow;

5) wysokosc srodkow finansowych niezbednych do realizacji zadania.

2. Marszalek wojewodztwa lub starosta oglaszajacy otwarty konkurs ofert jest obowiazany w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkowac sie do spelniania przez oferenta warunkow okreslonych w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 27 ust. 2.

Art. 31. 1. Oferty sporzadzone wadliwie albo niekompletne pozostaja bez rozpatrzenia.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania podaje sie do wiadomosci publicznej.

3. Wyloniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zawiera umowe o realizacje zadania.

Art. 32. 1. Podmiot, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1, przyjmujacy zlecenie realizacji zadania zobowiazuje sie do wykonania zadania w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie o realizacje zadania, a marszalek wojewodztwa lub starosta zlecajacy realizacje zadania - do przekazania okreslonych srodkow finansowych w formie dotacji celowej.

2. Umowa o realizacje zadania jest sporzadzana w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinna okreslac w szczegolnosci:

1) szczegolowy opis zadania i termin jego realizacji;

2) wysokosc dotacji, tryb i terminy jej przekazywania;

3) tryb sprawdzania sposobu realizacji zadania;

4) sposob rozliczenia udzielonej dotacji i warunki zwrotu niewykorzystanej czesci dotacji;

5) konsekwencje niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji lub niedotrzymania innych warunkow umowy.

3. Umowe o realizacje zadania zawiera sie na czas okreslony, uzalezniony od rodzaju zleconego zadania, nie dluzszy jednak niz 3 lata.

4. Podmiot przyjmujacy zlecenie jest obowiazany do wyodrebnienia w ewidencji ksiegowej srodkow otrzymanych na realizacje umowy.

5. Wysokosc dotacji, o ktorej mowa w ust. 1, nie moze przewyzszac kwoty koniecznej do pokrycia kosztow poniesionych na realizacje zadan, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1.

Rozdzial 9

Rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy oraz formy udzielanego wsparcia

Art. 33. 1. Powiatowe urzedy pracy rejestruja bezrobotnych i poszukujacych pracy oraz prowadza rejestr tych osob.

2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy nastepuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentow niezbednych do ustalenia ich statusu i uprawnien.

3. Bezrobotni maja obowiazek zglaszania sie do wlasciwego powiatowego urzedu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowosci do podjecia pracy i uzyskania informacji o mozliwosciach zatrudnienia lub szkolenia.

4. Starosta, z zastrzezeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego, bezrobotnego ktory:

1) nie spelnia warunkow, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2;

2) otrzymal pozyczke z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych lub instytucji z udzialem srodkow publicznych na podjecie dzialalnosci pozarolniczej lub rolniczej;

3) odmowil bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac interwencyjnych lub robot publicznych, albo udzialu w szkoleniu, stazu, przygotowaniu

zawodowym w miejscu pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego nastepuje na okres 90 dni;

4) nie stawil sie w powiatowym urzedzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomil w okresie do 5 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego nastepuje na okres 3 miesiecy od dnia niestawienia sie w powiatowym urzedzie pracy;

5) odmowil poddania sie badaniom lekarskim lub psychologicznym majacym na celu ustalenie zdolnosci do pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego nastepuje na okres 3 miesiecy od dnia tej odmowy;

6) zlozyl wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

5. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb rejestracji i sposob prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujacych pracy, wzor karty rejestracyjnej, a takze dokumenty niezbedne do ustalenia statusu bezrobotnego i uprawnien rejestrowanych osob, majac na wzgledzie pozyskanie wszystkich koniecznych informacji majacych wplyw na uprawnienia rejestrowanych osob.

Art. 34. Powiatowe urzedy pracy prowadza posrednictwo pracy dla zarejestrowanych osob, a w razie braku mozliwosci zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia:

1) swiadcza usluge poradnictwa zawodowego;

2) umozliwiaja udzial w zajeciach klubu pracy;

3) inicjuja, organizuja i finansuja szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osob oraz przyznaja i wyplacaja dodatki szkoleniowe lub stypendia;

4) inicjuja i dofinansowuja tworzenie dodatkowych miejsc pracy;

5) inicjuja oraz finansuja w zakresie okreslonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy;

6) inicjuja i realizuja projekty lokalne;

7) przyznaja i wyplacaja zasilki i inne swiadczenia z tytulu bezrobocia.

Rozdzial 10

Uslugi rynku pracy

Art. 35. 1. Podstawowymi uslugami rynku pracy sa:

1) posrednictwo pracy;

2) uslugi EURES;

3) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;

4) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

5) organizacja szkolen.

2. Uslugi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisow ustawy przez publiczne sluzby zatrudnienia oraz agencje zatrudnienia sa realizowane zgodnie ze standardami uslug rynku pracy.

3. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, standardy uslug rynku pracy realizowanych przez publiczne sluzby zatrudnienia oraz agencje zatrudnienia, a takze terminy dostosowania tych sluzb i agencji do wymaganych standardow, uwzgledniajac zakres uslug, miejsce i sposob ich realizacji oraz koniecznosc zapewnienia respektowania praw osob korzystajacych z uslug.

4. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki prowadzenia przez publiczne sluzby zatrudnienia uslug posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i organizowania szkolen oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, majac na uwadze ujednolicenie procedur uslug rynku pracy realizowanych przez publiczne sluzby zatrudnienia oraz koniecznosc zapewnienia zgodnosci udzielania pomocy publicznej dla przedsiebiorcow z warunkami jej dopuszczalnosci.

Art. 36. 1. Posrednictwo pracy polega w szczegolnosci na:

1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukujacym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownikow o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

2) pozyskiwaniu ofert pracy;

3) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwiazku ze zgloszona oferta pracy;

4) informowaniu bezrobotnych i poszukujacych pracy oraz pracodawcow o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

5) inicjowaniu i organizowaniu kontaktow bezrobotnych i poszukujacych pracy z pracodawcami;

6) wspoldzialaniu powiatowych urzedow pracy w zakresie wymiany informacji o mozliwosciach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich dzialania;

7) informowaniu bezrobotnych o przyslugujacych im prawach i obowiazkach.

2. Nie stanowi posrednictwa pracy:

1) kierowanie za granice do pracodawcow zagranicznych wlasnych pracownikow, jezeli wynika to z umow miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska;

2) kierowanie za granice do zatrudnienia polegajacego na czasowym przyjeciu do rodziny w zamian za okreslone swiadczenia w celu doskonalenia umiejetnosci jezykowych lub zawodowych na okres do 2 lat; przepisy art. 19 ust. 7 i art. 85 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

3. Posrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub posrednictwo do pracy za granica prowadza powiatowe i wojewodzkie urzedy pracy, agencje posrednictwa pracy i Ochotnicze Hufce Pracy.

4. Posrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujacych pracy realizowane przez powiatowe i wojewodzkie urzedy pracy jest prowadzone nieodplatnie, zgodnie z zasadami:

1) dostepnosci uslug posrednictwa pracy dla poszukujacych pracy oraz dla pracodawcow;

2) dobrowolnosci - oznaczajacej wolne od przymusu korzystanie z uslug posrednictwa pracy przez poszukujacych pracy;

3) rownosci - oznaczajacej obowiazek udzielania wszystkim poszukujacym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, pochodzenie etniczne, narodowosc, orientacje seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynaleznosc zwiazkowa;

4) jawnosci - oznaczajacej, ze kazde wolne miejsce pracy zgloszone do urzedu pracy jest podawane do wiadomosci bezrobotnym i poszukujacym pracy.

5. Pracodawcy sa obowiazani na biezaco informowac powiatowe urzedy pracy wlasciwe ze wzgledu na siedzibe pracodawcy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego. Informujac o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego, pracodawcy nie moga formulowac wymagan dyskryminujacych kandydatow ze wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, pochodzenie etniczne, narodowosc, orientacje seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzgledu na przynaleznosc zwiazkowa.

6. Pracodawca przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej jest obowiazany uzyskac od niej pisemne oswiadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujacych pracy, a osoba podejmujaca prace jest obowiazana zlozyc takie oswiadczenie.

7. Pracodawca jest obowiazany zawiadomic w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, wlasciwy powiatowy urzad pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej.

8. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, klasyfikacje zawodow i specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania, uwzgledniajac zawody i specjalnosci wystepujace na rynku pracy oraz potrzeby posrednictwa i poradnictwa zawodowego.

Art. 37. 1. Uslugi EURES sa realizowane na terenie panstw, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, i polegaja w szczegolnosci na:

1) udzielaniu bezrobotnym i poszukujacym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przeplywu pracownikow w Unii Europejskiej;

2) udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracownikow o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

3) inicjowaniu i organizowaniu kontaktow bezrobotnych i poszukujacych pracy z pracodawcami;

4) informowaniu o sytuacji na rynkach pracy, z uwzglednieniem wystepujacych tam zawodow deficytowych i nadwyzkowych;

5) przeciwdzialaniu i zwalczaniu pojawiajacych sie przeszkod w mobilnosci w dziedzinie zatrudnienia;

6) informowaniu pracownikow publicznych sluzb zatrudnienia oraz zwiazkow zawodowych i organizacji pracodawcow o uslugach EURES;

7) inicjowaniu projektow o zasiegu miedzynarodowym i zarzadzaniu nimi.

2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy sposob realizacji przez organy zatrudnienia zadan wynikajacych z udzialu publicznych sluzb zatrudnienia w sieci EURES, w tym zwiazanych z:

1) planowaniem krajowej dzialalnosci sieci EURES;

2) procedurami, trybem i warunkami finansowania z Funduszu Pracy kosztow poniesionych na realizacje dzialalnosci krajowej, okreslonych w odrebnych procedurach finansowych panstw Unii Europejskiej;

3) okresleniem sposobu wyznaczania i szkolenia krajowego koordynatora EURES, kierownikow liniowych EURES, doradcow EURES i asystentow EURES oraz zakresem, formami, warunkami i trybem wspolpracy miedzy nimi;

4) przekazywaniem informacji miedzy publicznymi sluzbami zatrudnienia a publicznymi sluzbami zatrudnienia panstw, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, oraz trybem i zakresem tego przekazywania;

5) procedura wymiany ofert pracy miedzy publicznymi sluzbami zatrudnienia a publicznymi sluzbami zatrudnienia panstw, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b;

6) wspolpraca transgraniczna w ramach sieci EURES oraz jej zakresem, trybem, warunkami i formami;

7) monitorowaniem i ocena krajowej dzialalnosci sieci EURES - uwzgledniajac procedury i standardy obowiazujace panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej.

Art. 38. 1. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukujacym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatow do pracy na stanowiska wymagajace szczegolnych predyspozycji psychofizycznych, w szczegolnosci na:

1) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz mozliwosciach szkolenia i ksztalcenia;

2) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ulatwiajacych wybor zawodu, zmiane kwalifikacji, podjecie lub zmiane zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowan i uzdolnien zawodowych;

3) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umozliwiajace wydawanie opinii o przydatnosci zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;

4) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujacych pracy;

5) udzielaniu informacji i doradztwie pracodawcom w zakresie doboru kandydatow do pracy na stanowiska wymagajace szczegolnych predyspozycji psychofizycznych.

2. Poradnictwo zawodowe prowadzone przez powiatowe urzedy pracy oraz centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewodzkich urzedow pracy jest realizowane zgodnie z zasadami:

1) dostepnosci uslug poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujacych pracy oraz dla pracodawcow;

2) dobrowolnosci korzystania z uslug poradnictwa zawodowego;

3) rownosci w korzystaniu z uslug poradnictwa zawodowego, bez wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, pochodzenie etniczne, narodowosc, orientacje seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynaleznosc zwiazkowa;

4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

5) bezplatnosci uslug poradnictwa zawodowego;

6) poufnosci i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujacych pracy korzystajacych z uslug poradnictwa zawodowego.

3. Poradnictwo zawodowe jest swiadczone w formie porad indywidualnych i grupowych.

4. Porady indywidualne moga byc poprzedzone specjalistycznymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi. Koszty badan sa finansowane z Funduszu Pracy.

5. Przeprowadzenie badan, o ktorych mowa w ust. 4, moze nastapic wylacznie za zgoda bezrobotnego lub poszukujacego pracy.

Art. 39. 1. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujacych pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczegolnosci przez:

1) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejetnosci poszukiwania pracy;

2) uczestnictwo w zajeciach aktywizacyjnych;

3) dostep do informacji i elektronicznych baz danych sluzacych uzyskaniu umiejetnosci poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest przeznaczona dla bezrobotnych i poszukujacych pracy. Z pomocy okreslonej w ust. 1 pkt 3 moga korzystac wszyscy zainteresowani.

3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez powiatowe urzedy pracy w ramach klubow pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewodzkich urzedow pracy.

4. Koszty utworzenia klubu pracy i prowadzonych w nim dzialan sa finansowane ze srodkow przeznaczonych na funkcjonowanie powiatowego urzedu pracy oraz ze srodkow Funduszu Pracy w zakresie wyposazenia klubu pracy oraz kosztow prowadzenia zajec przez osoby niebedace pracownikami powiatowego urzedu pracy.

5. Starosta inicjuje i wspiera tworzenie klubow pracy przez instytucje lub organizacje, udzielajac im pomocy organizacyjnej i metodologicznej.

Art. 40. 1. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, osob pobierajacych rente szkoleniowa i zolnierzy rezerwy w celu zwiekszenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

podwyzszenia kwalifikacji zawodowych lub zwiekszenia aktywnosci zawodowej, w szczegolnosci w przypadku:

1) braku kwalifikacji zawodowych;

2) koniecznosci zmiany lub uzupelnienia kwalifikacji w zwiazku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy;

3) utraty zdolnosci do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

4) braku umiejetnosci aktywnego poszukiwania pracy.

2. Starosta organizuje szkolenie bezrobotnych w szczegolnosci z wykorzystaniem umow szkoleniowych, zawieranych pomiedzy starosta, pracodawca i instytucja szkoleniowa. W umowach tych sa ustalane w szczegolnosci kwalifikacje wymagane przez pracodawce od kandydatow do pracy i kwalifikacje te powinny byc uwzgledniane w programie szkolenia.

3. Starosta kieruje bezrobotnego, osobe pobierajaca rente szkoleniowa i zolnierza rezerwy na wskazane przez niego szkolenie, jezeli uprawdopodobni, ze szkolenie to zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy, koszt tego szkolenia nie przekroczy 200 proc. przecietnego wynagrodzenia, a takze jest spelniony przynajmniej jeden z warunkow, o ktorych mowa w ust. 1.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 - szkolenie moze trwac do 12 miesiecy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dluzej niz 24 miesiace;

2) w pkt 2 i 3 - szkolenie moze trwac do 6 miesiecy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dluzej niz 12 miesiecy.

5. Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, osoby pobierajacej rente szkoleniowa i zolnierza rezerwy, powinno byc poprzedzone okresleniem przez doradce zawodowego powiatowego urzedu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, ktory uzyskaja w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie moze byc poprzedzone skierowaniem na badania specjalistyczne finansowane z Funduszu Pracy.

6. Przy kierowaniu na szkolenie obowiazuje zasada rownosci w korzystaniu ze szkolen bez wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, pochodzenie etniczne, narodowosc, orientacje seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynaleznosc zwiazkowa.

7. Minister wlasciwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, tryb opracowywania standardow kwalifikacji zawodowych i ich wykaz, uwzgledniajac potrzeby ksztalcenia i szkolenia zawodowego.

8. Minister wlasciwy do spraw pracy moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, tryb opracowywania modulowych programow szkolen zawodowych i ich wykaz, uwzgledniajac sposob ich wykorzystania na rynku pracy.

Art. 41. 1. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na ktore zostal skierowany przez staroste, przysluguje dodatek szkoleniowy, z zastrzezeniem art. 52.

2. Dodatek szkoleniowy nie przysluguje bezrobotnemu, jezeli w okresie odbywania szkolenia przysluguje mu z tego tytulu stypendium, dieta lub innego rodzaju swiadczenie pieniezne w wysokosci rownej lub wyzszej niz dodatek szkoleniowy.

3. Wysokosc dodatku szkoleniowego wynosi miesiecznie 20 proc. zasilku, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1.

4. W przypadku skierowania bezrobotnego lub zolnierza rezerwy na szkolenie koszty tego szkolenia sa finansowane z Funduszu Pracy.

5. Starosta, na wniosek bezrobotnego, moze wyrazic zgode na czesciowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztow szkolenia, jezeli skierowanie na to szkolenie nastapilo na prosbe bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywajacej czesc kosztow tego szkolenia. Przepisy art. 40 stosuje sie odpowiednio.

6. Osoba, ktora z wlasnej winy nie ukonczyla szkolenia, jest obowiazana do zwrotu kosztow szkolenia, chyba ze powodem nieukonczenia szkolenia bylo podjecie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

7. Osobom skierowanym na szkolenie przez staroste, z wyjatkiem osob posiadajacych z tego tytulu prawo do stypendium, przysluguje odszkodowanie z tytulu ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow powstalych w zwiazku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wyplacane przez instytucje ubezpieczeniowa, w ktorej osoby te zostaly ubezpieczone.

8. Instytucja szkoleniowa jest obowiazana ubezpieczyc osobe, o ktorej mowa w ust. 7, od nastepstw nieszczesliwych wypadkow.

9. Starosta moze w umowie zawartej z instytucja szkoleniowa przewidziec przyznanie tej instytucji z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wysokosci do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdego skierowanego bezrobotnego uczestniczacego w szkoleniu, ktory wskutek dzialan tej instytucji szkoleniowej podjal w ciagu 30 dni od dnia ukonczenia szkolenia zatrudnienie lub inna prace zarobkowa i wykonuje je co najmniej przez okres 6 miesiecy.

Art. 42. 1. Starosta moze, na wniosek bezrobotnego lub zolnierza rezerwy, udzielic pozyczki na sfinansowanie kosztow szkolenia do wysokosci 400 proc. przecietnego wynagrodzenia obowiazujacego w dniu podpisania umowy pozyczki, w celu umozliwienia podjecia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagajacych szczegolnych kwalifikacji.

2. Pozyczka, o ktorej mowa w ust. 1, jest nieoprocentowana, a okres jej splaty nie moze przekroczyc 18 miesiecy od ustalonego w umowie dnia zakonczenia szkolenia.

3. W przypadku wykorzystania pozyczki na cele inne niz okreslone w umowie, niepodjecia lub nieukonczenia szkolenia pozyczka podlega bezzwlocznemu zwrotowi w calosci, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala sie takze od kwoty pozyczki niesplaconej w terminie.

Art. 43. Starosta moze sfinansowac z Funduszu Pracy koszty szkolenia poszukujacego pracy skierowanego na szkolenie, ktory:

1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku sluzbowego z przyczyn dotyczacych zakladu pracy;

2) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec ktorego ogloszono upadlosc lub ktory jest w stanie likwidacji, z wylaczeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

3) otrzymuje swiadczenie socjalne przyslugujace na urlopie gorniczym lub gorniczy zasilek socjalny, okreslone w odrebnych przepisach;

4) uczestniczy w indywidualnym programie integracji, o ktorym mowa w przepisach o pomocy spolecznej.

Rozdzial 11

Instrumenty rynku pracy

Art. 44. Instrumentami rynku pracy wspierajacymi podstawowe uslugi rynku pracy sa:

1) finansowanie kosztow przejazdu do pracodawcy zglaszajacego oferte pracy lub do miejsca pracy, odbywania stazu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajec w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stalego zamieszkania w zwiazku ze skierowaniem przez powiatowy urzad pracy;

2) finansowanie kosztow zakwaterowania w miejscu pracy osobie, ktora podjela zatrudnienie lub inna prace zarobkowa, staz, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stalego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urzad pracy;

3) dofinansowanie wyposazenia miejsca pracy, podjecia dzialalnosci gospodarczej, kosztow pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;

4) refundowanie kosztow poniesionych z tytulu oplaconych skladek na ubezpieczenia spoleczne w zwiazku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

5) finansowanie dodatkow aktywizacyjnych.

Art. 45. 1. Starosta moze dokonywac z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesiecy zwrotu kosztow przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stazu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajec z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, ktora spelnia lacznie nastepujace warunki:

1) na podstawie skierowania powiatowego urzedu pracy podjela zatrudnienie lub inna prace zarobkowa, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenie, staz lub zostala skierowana na zajecia z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania;

2) uzyskuje wynagrodzenie w wysokosci nieprzekraczajacej 200 proc. minimalnego wynagrodzenia za prace.

2. Starosta moze dokonywac przez okres do 12 miesiecy zwrotu z Funduszu Pracy kosztow zakwaterowania osobie, ktora spelnia lacznie nastepujace warunki:

1) na podstawie skierowania powiatowego urzedu pracy podjela zatrudnienie lub inna prace zarobkowa, staz, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem zamieszkania w miejscowosci, do ktorej czas dojazdu i powrotu do miejsca stalego zamieszkania wynosi lacznie ponad 3 godziny dziennie;

2) mieszka w hotelu lub wynajetym mieszkaniu w miejscowosci, w ktorej jest zatrudniona, wykonuje inna prace zarobkowa, odbywa staz lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w poblizu tej miejscowosci;

3) uzyskuje wynagrodzenie w wysokosci nieprzekraczajacej 200 proc. minimalnego wynagrodzenia za prace obowiazujacego w miesiacu, za ktory jest dokonywany zwrot kosztow zakwaterowania.

3. Starosta finansuje z Funduszu Pracy koszty zakwaterowania i wyzywienia bezrobotnego lub innej uprawnionej osoby, skierowanych na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jezeli wynika to z umowy zawartej z instytucja szkoleniowa.

4. Starosta moze zwrocic bezrobotnemu koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, ktory zglosil oferte pracy, jezeli siedziba tego pracodawcy znajduje sie poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

Art. 46. 1. Starosta ze srodkow Funduszu Pracy moze:

1) refundowac koszty wyposazenia i doposazenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokosci okreslonej w umowie;

2) przyznac bezrobotnemu jednorazowo srodki na podjecie dzialalnosci gospodarczej;

3) refundowac koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczacych podjecia dzialalnosci gospodarczej, o ktorej mowa w pkt 2.

2. Pracodawcy, ktory poniosl koszty wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, pod warunkiem jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesiecy w pelnym wymiarze czasu pracy, moze byc dokonana refundacja, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokosci okreslonej w umowie, nie wyzszej jednak niz 300 proc. przecietnego wynagrodzenia.

3. Bezrobotnemu moga byc przyznawane srodki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, w wysokosci okreslonej w umowie nieprzekraczajacej jednak 500 proc. przecietnego wynagrodzenia. W przypadku gdy dzialalnosc jest podejmowana na zasadach okreslonych dla spoldzielni socjalnych w rozumieniu przepisow prawa spoldzielczego, wysokosc przyznanych bezrobotnemu srodkow nie moze przekraczac 300 proc. przecietnego wynagrodzenia na jednego czlonka zalozyciela spoldzielni oraz 200 proc. przecietnego wynagrodzenia na jednego czlonka przystepujacego do niej po zalozeniu spoldzielni.

4. Bezrobotnemu moga byc zrefundowane koszty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, do wysokosci 80 proc. udokumentowanych kosztow pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa, nie wyzszej jednak niz przecietne wynagrodzenie.

5. Wysokosc przecietnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2-4, jest przyjmowana na dzien zawarcia umowy.

6. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki realizacji instrumentow rynku pracy, w tym:

1) warunki i tryb refundacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 i 3;

2) warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu jednorazowo srodkow na podjecie dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2;

3) wymiar dopuszczalnej pomocy w granicach okreslonych w przepisach rozporzadzenia nr 2204/2002 Komisji WE z 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy panstwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE nr L 337, 13/12/2002 r., s. 3) - majac na wzgledzie zwiekszenie mobilnosci bezrobotnych i poszukujacych pracy oraz racjonalne gospodarowanie srodkami Funduszu Pracy, a takze koniecznosc zapewnienia zgodnosci udzielania pomocy publicznej dla przedsiebiorcow z warunkami jej dopuszczalnosci.

Art. 47. 1. Starosta moze zawrzec z pracodawca umowe przewidujaca jednorazowe refundowanie poniesionych kosztow z tytulu oplaconych skladek na ubezpieczenia spoleczne w zwiazku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

2. Refundacja moze nastapic, w przypadku gdy:

1) pracodawca zatrudnial skierowanego bezrobotnego w pelnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesiecy oraz

2) po uplywie 12 miesiecy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

3. Kwota refundowanych skladek, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc 300 proc. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace obowiazujacego w dniu spelnienia warunkow okreslonych w ust. 2.

Art. 48. 1. Bezrobotnemu posiadajacemu prawo do zasilku przysluguje dodatek aktywizacyjny, jezeli:

1) w wyniku skierowania przez powiatowy urzad pracy podjal zatrudnienie w niepelnym wymiarze czasu pracy obowiazujacym w danym zawodzie lub sluzbie i otrzymuje wynagrodzenie nizsze od minimalnego wynagrodzenia za prace;

2) z wlasnej inicjatywy podjal zatrudnienie lub inna prace zarobkowa.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, dodatek aktywizacyjny przysluguje w wysokosci stanowiacej roznice miedzy minimalnym wynagrodzeniem za prace a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie wiekszej jednak niz 50 proc. zasilku, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1, przez okres, w jakim przyslugiwalby bezrobotnemu zasilek.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, dodatek aktywizacyjny przysluguje w wysokosci do 30 proc. zasilku, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1, przez polowe okresu, w jakim przyslugiwalby bezrobotnemu zasilek.

Art. 49. W stosunku do:

1) bezrobotnych do 25 roku zycia;

2) bezrobotnych dlugotrwale;

3) bezrobotnych powyzej 50 roku zycia;

4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych;

5) bezrobotnych samotnie wychowujacych co najmniej jedno dziecko do 7 roku zycia;

6) bezrobotnych niepelnosprawnych - zwanych dalej "osobami bedacymi w szczegolnej sytuacji na rynku pracy", moga byc dodatkowo stosowane dzialania okreslone w art. 50-61.

Art. 50. 1. Bezrobotnym, o ktorych mowa w art. 49 pkt 1 i 3, powiatowy urzad pracy w okresie do 6 miesiecy od dnia rejestracji powinien przedstawic propozycje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stazu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robot publicznych.

2. Bezrobotnym, o ktorych mowa w art. 49 pkt 2, ktorzy pobieraja swiadczenia z pomocy spolecznej lub realizuja indywidualny program usamodzielnienia na podstawie przepisow o pomocy spolecznej, powiatowy urzad pracy w okresie 6 miesiecy od dnia utraty prawa do zasilku z powodu uplywu okresu jego pobierania powinien przedstawic propozycje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stazu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robot publicznych.

Art. 51. 1. Starosta zwraca pracodawcy, ktory zatrudnil w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesiecy skierowanych bezrobotnych, o ktorych mowa w art. 49, czesc kosztow poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne skierowanych bezrobotnych w wysokosci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajacej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiacu w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasilku okreslonej w art. 72 ust. 1, obowiazujacej w ostatnim dniu zatrudnienia kazdego rozliczanego miesiaca i skladek na ubezpieczenia spoleczne od refundowanego wynagrodzenia.

2. Starosta zwraca pracodawcy, ktory zatrudnil w ramach prac interwencyjnych w co najmniej w polowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesiecy skierowanych bezrobotnych, o ktorych mowa w art. 49, czesc kosztow poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne skierowanych bezrobotnych w wysokosci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajacej jednak kwoty polowy minimalnego wynagrodzenia za prace i skladek na ubezpieczenia spoleczne od refundowanego wynagrodzenia za kazda osobe bezrobotna.

3. Starosta moze dokonywac, w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez pracodawce kosztow z tytulu zatrudnienia na okres do 12 miesiecy skierowanych bezrobotnych, o ktorych mowa w art. 49, w ramach prac interwencyjnych, w wysokosci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajacej jednak minimalnego wynagrodzenia za prace i skladek na ubezpieczenia spoleczne od refundowanego wynagrodzenia za kazdego bezrobotnego, jezeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiac ich zatrudnienia.

4. Jezeli pracodawca bezposrednio po zakonczeniu prac interwencyjnych trwajacych co najmniej 6 miesiecy zatrudnial skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesiecy i po uplywie tego okresu dalej go zatrudnia w pelnym wymiarze czasu pracy, starosta moze przyznac pracodawcy jednorazowa refundacje wynagrodzenia w wysokosci uprzednio uzgodnionej, nie wyzszej jednak niz 150 proc. przecietnego wynagrodzenia obowiazujacego w dniu spelnienia tego warunku.

5. Starosta, kierujac bezrobotnego do prac interwencyjnych, ma obowiazek wziac pod uwage jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy.

Art. 52. Bezrobotnemu do 25 roku zycia skierowanemu przez staroste na szkolenie przysluguje w okresie jego odbywania stypendium w wysokosci 40 proc. kwoty zasilku, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1; przepisy art. 41 ust. 6 oraz art. 80 stosuje sie odpowiednio.

Art. 53. 1. Bezrobotnego, o ktorym mowa w art. 49 pkt 1, starosta na wniosek lub za zgoda tego bezrobotnego moze skierowac do odbycia u pracodawcy stazu przez okres nieprzekraczajacy 12 miesiecy.

2. Do osoby zarejestrowanej jako bezrobotna w okresie do uplywu 12 miesiecy od dnia okreslonego w dyplomie, swiadectwie lub innym dokumencie poswiadczajacym ukonczenie szkoly wyzszej, ktora nie ukonczyla 27 roku zycia, ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

3. Starosta moze skierowac na okres do 6 miesiecy bezrobotnych, o ktorych mowa w art. 49 pkt 1 i 4, a za ich zgoda takze bezrobotnych, o ktorych mowa w art. 49 pkt 2, 3, 5 i 6, do odbycia przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy, bez nawiazywania stosunku pracy.

4. Staz i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywaja sie na podstawie umowy zawartej przez staroste z pracodawca, wedlug programu okreslonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny byc uwzglednione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wyksztalcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program powinien okreslac:

1) nazwe zawodu lub specjalnosci, ktorej program dotyczy;

2) zakres zadan wykonywanych przez bezrobotnego;

3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejetnosci zawodowych;

4) sposob potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejetnosci zawodowych;

5) opiekuna osoby objetej programem przygotowania zawodowego i stazu.

5. Nadzor nad odbywaniem stazu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zakonczeniu realizacji programu, o ktorym mowa w ust. 4, wydaje opinie zawierajaca informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejetnosciach zawodowych pozyskanych w procesie przygotowania zawodowego. Starosta wydaje bezrobotnemu zaswiadczenie o odbyciu przygotowania zawodowego i stazu.

6. Bezrobotnemu w okresie odbywania stazu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy do wykonywania zawodu przysluguje stypendium w wysokosci zasilku, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1, wyplacane przez staroste; przepisy art. 41 ust. 6 oraz art. 80 stosuje sie odpowiednio. Za okres, za ktory przysluguje stypendium, zasilek nie przysluguje.

7. Na wniosek bezrobotnego odbywajacego staz lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, pracodawca jest obowiazany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za kazde 30 dni odbywania stazu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Za dni wolne przysluguje stypendium.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio do organizacji pozarzadowych.

9. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki odbywania stazu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy majac na uwadze zapewnienie wlasciwych warunkow nabywania umiejetnosci.

Art. 54. Starosta ustala i oplaca w wysokosci i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach skladki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od stypendiow wyplaconych na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6.

Art. 55. 1. Bezrobotnemu, o ktorym mowa w art. 49 pkt 1 i 4, ktory w okresie 6 miesiecy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzedzie pracy podjal dalsza nauke w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla doroslych albo w szkole wyzszej w systemie studiow wieczorowych lub zaocznych, starosta, na wniosek bezrobotnego, przyznaje stypendium w wysokosci 40 proc. kwoty zasilku, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1, wyplacane przez okres 12 miesiecy.

2. Starosta moze podjac decyzje o kontynuacji wyplacania stypendium do ukonczenia nauki zgodnie z programem nauczania.

3. Stypendium przysluguje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci dochodu na osobe w rodzinie w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej uprawniajacego do swiadczen z pomocy spolecznej.

4. Podstawa wyplaty stypendium jest zaswiadczenie wystawione przez szkole, potwierdzajace kontynuowanie nauki.

5. Stypendium nie przysluguje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego.

Art. 56. 1. Starosta moze dokonywac z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesiecy zwrotu poniesionych przez pracodawce z tytulu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pelnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, o ktorym mowa w art. 49 pkt 1, 2 i 6, kosztow wyplaconego mu wynagrodzenia, nagrod oraz oplaconych skladek na ubezpieczenia spoleczne w wysokosci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajacej jednak kwoty zasilku okreslonej w art. 72 ust. 1, obowiazujacej w ostatnim dniu kazdego rozliczanego miesiaca i skladek na ubezpieczenia spoleczne od refundowanego wynagrodzenia.

2. Starosta moze dokonywac z Funduszu Pracy przez okres do 18 miesiecy zwrotu poniesionych przez pracodawce z tytulu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pelnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, o ktorym mowa w art. 49 pkt 1, 2 i 6, kosztow wyplaconego mu wynagrodzenia, nagrod oraz oplaconych skladek na ubezpieczenia spoleczne w wysokosci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajacej jednak minimalnego wynagrodzenia za prace i skladek na ubezpieczenia spoleczne od tego wynagrodzenia, jezeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiac.

Art. 57. 1. Starosta zwraca organizatorowi robot publicznych, ktory zatrudnial skierowanych bezrobotnych, o ktorych mowa w art. 49 pkt 2, 3 i 5, przez okres do 6 miesiecy, czesc kosztow poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne bezrobotnych w wysokosci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajacej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiacu w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy oraz 50 proc. przecietnego wynagrodzenia obowiazujacego w ostatnim dniu zatrudnienia kazdego rozliczanego miesiaca i skladek na ubezpieczenia spoleczne od refundowanego wynagrodzenia.

2. Starosta moze dokonywac, w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez organizatora robot publicznych kosztow z tytulu zatrudnienia na okres do 12 miesiecy skierowanych bezrobotnych, o ktorych mowa w art. 49 pkt 2, 3 i 5, w wysokosci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajacej jednak przecietnego wynagrodzenia i skladek na ubezpieczenia spoleczne od refundowanego wynagrodzenia za kazdego bezrobotnego, jezeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiac ich zatrudnienia.

3. Na wniosek organizatora robot publicznych starosta moze przyznawac zaliczki ze srodkow Funduszu Pracy na poczet wyplat wynagrodzen oraz oplacenia skladek na ubezpieczenia spoleczne.

4. Bezrobotni, o ktorych mowa w art. 49 pkt 1 i 2, na swoj wniosek lub za ich zgoda, moga zostac skierowani przez staroste, na zasadach dotyczacych robot publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesiecy pracy niezwiazanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczajacym polowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach uzytecznosci publicznej oraz organizacjach zajmujacych sie problematyka kultury, oswiaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy spolecznej.

5. Skierowanie, o ktorym mowa w ust. 4, powinno dotyczyc w szczegolnosci bezrobotnych zobowiazanych do alimentow na mocy odrebnych przepisow.

6. Starosta zwraca pracodawcy, ktory zatrudnil bezrobotnych skierowanych do prac, o ktorych mowa w ust. 4, czesc poniesionych kosztow na wynagrodzenia, nagrody oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne w wysokosci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajacej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i polowy minimalnego wynagrodzenia za prace obowiazujacego w ostatnim dniu zatrudnienia kazdego rozliczanego miesiaca, lacznie ze skladka na ubezpieczenia spoleczne od refundowanego wynagrodzenia.

Art. 58. Bezrobotni, o ktorych mowa w art. 49 pkt 3, po uplywie 6 miesiecy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzedzie pracy moga ubiegac sie o przyznanie prawa do swiadczenia przedemerytalnego, jezeli spelniaja warunki do nabycia tego swiadczenia, okreslone w odrebnych przepisach.

Art. 59. 1. Starosta moze skierowac bezrobotnych, o ktorych mowa w art. 49 pkt 3, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesiecy oraz dokonywac refundacji poniesionych przez pracodawce kosztow na wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenia spoleczne.

2. Starosta moze skierowac bezrobotnych, o ktorych mowa w ust. 1, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych u pracodawcy przez okres do 4 lat i dokonywac refundacji poniesionych przez pracodawce kosztow wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia spoleczne, jezeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiac ich zatrudnienia.

3. Starosta, kierujac bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, moze przyznac pracodawcy dofinansowanie na wyposazenie nowego stanowiska pracy w wysokosci nie wyzszej niz 400 proc. przecietnego wynagrodzenia, na warunkach okreslonych w umowie.

4. Jezeli do pracy w ramach prac interwencyjnych sa kierowani bezrobotni, ktorzy:

1) spelniaja warunki konieczne do nabycia prawa do swiadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokosci do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za prace i skladek na ubezpieczenia spoleczne od refundowanego wynagrodzenia;

2) nie spelniaja warunkow koniecznych do uzyskania swiadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokosci do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za prace i skladek na ubezpieczenia spoleczne od refundowanego wynagrodzenia.

Art. 60. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowy sposob i tryb organizowania prac interwencyjnych i robot publicznych, jednorazowej refundacji kosztow z tytulu oplaconych skladek na ubezpieczenia spoleczne poniesionych w zwiazku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, tresc wniosku o organizowanie robot publicznych, prac interwencyjnych oraz tryb i warunki zawieranych umow z uprawnionymi pracodawcami;

2) wymiar dopuszczalnej pomocy w granicach okreslonych w przepisach rozporzadzenia nr 2204/2002 Komisji WE z 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy panstwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE nr L 337, 13/12/2002 r., s. 3) - majac na uwadze prawidlowosc wydatkowania srodkow z Funduszu Pracy.

Art. 61. 1. Bezrobotnym, o ktorych mowa w art. 49 pkt 5, starosta moze, po udokumentowaniu poniesionych kosztow, refundowac koszty opieki nad dzieckiem do lat 7, w wysokosci uzgodnionej, nie wyzszej jednak niz polowa zasilku, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1, jezeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inna prace zarobkowa lub zostanie skierowany na staz, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie oraz pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci kryterium dochodowego na osobe w rodzinie, w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej.

2. Refundacja kosztow opieki nad dzieckiem do lat 7 nastepuje:

1) na okres do 3 miesiecy, jezeli bezrobotny podjal zatrudnienie lub inna prace zarobkowa na okres co najmniej 6 miesiecy;

2) na okres do 6 miesiecy, jezeli bezrobotny podjal zatrudnienie lub inna prace zarobkowa na okres co najmniej 12 miesiecy.

3. W przypadku skierowania na staz, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie refundacja kosztow opieki nad dzieckiem do lat 7 nastepuje na okres odbywania stazu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia.

4. Na wniosek osoby, o ktorej mowa w ust. 1, starosta moze wyplacic zaliczke na refundacje kosztow opieki nad dzieckiem.

5. Na zasadach okreslonych w ust. 1-4 moze nastapic rowniez refundacja kosztow opieki nad osoba zalezna.

Rozdzial 12

Swiadczenia przyslugujace rolnikom zwalnianym z pracy

Art. 62. 1. Osobie podlegajacej ubezpieczeniu spolecznemu rolnikow, z ktora stosunek pracy lub stosunek sluzbowy zostal rozwiazany z przyczyn dotyczacych zakladu pracy i ktora nie jest uprawniona do zasilku:

1) przysluguje:

a) pokrycie skladek na ubezpieczenia spoleczne rolnikow w okresie pierwszych czterech kwartalow po rozwiazaniu stosunku pracy lub stosunku sluzbowego,

b) dodatek szkoleniowy okreslony w art. 41 ust. 1,

c) odszkodowanie z tytulu ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow powstalych w zwiazku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych;

2) starosta moze:

a) sfinansowac koszty szkolenia w celu podjecia zatrudnienia lub pozarolniczej dzialalnosci poza gospodarstwem rolnym; przepis art. 41 ust. 6 stosuje sie odpowiednio,

b) przyznac jednorazowo srodki, o ktorych mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, na podjecie pozarolniczej dzialalnosci lub na zakup ziemi, nie wylaczajac dzialalnosci wytworczej lub uslugowej zwiazanej z rolnictwem.

2. Swiadczenia przyznaje sie osobie, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli:

1) w okresie 18 miesiecy poprzedzajacych dzien zgloszenia wniosku o przyznanie swiadczenia pozostawala w stosunku pracy lub stosunku sluzbowym i osiagala wynagrodzenie stanowiace podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy, wynoszace co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace przez okres 365 dni i stosunek ten zostal rozwiazany z przyczyn dotyczacych zakladu pracy;

2) podatek z gospodarstwa rolnego lub dzialu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 czlonka gospodarstwa domowego niemajacego stalych pozarolniczych zrodel dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

3. Pokrycie skladek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia spolecznego rolnikow, na podstawie decyzji wlasciwego starosty wydanej na wniosek rolnika obowiazanego do zaplacenia skladek, kwot naleznosci z tytulu poszczegolnych rat kwartalnych. Swiadczenie to przysluguje poczawszy od najblizszej raty kwartalnej, ktorej wymagalnosc przypada po dniu rozwiazania stosunku pracy lub stosunku sluzbowego.

Rozdzial 13

Wspieranie lokalnych i regionalnych rynkow pracy

Art. 63. 1. Starosta, samodzielnie lub we wspolpracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami zajmujacymi sie problematyka rynku pracy, w celu promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych i poszukujacych pracy, inicjuje i realizuje projekty lokalne.

2. Projekty lokalne stanowia zespol dzialan laczacych uslugi rynku pracy oraz instrumenty rynku pracy.

3. Projekty lokalne moga stanowic dzialania samodzielne powiatu lub element programow regionalnych.

4. Projekty lokalne sa przygotowywane i realizowane na zasadzie partnerstwa, polegajacego w szczegolnosci na stworzeniu odpowiednich warunkow organizacyjnych dla realizacji projektow z udzialem partnerow spolecznych oraz na zapewnieniu wsparcia finansowego.

Art. 64. 1. Projekty lokalne przygotowuje sie na podstawie:

1) regionalnego planu dzialan na rzecz zatrudnienia;

2) badan i analiz lokalnego rynku pracy, w tym sytuacji osob bedacych w szczegolnej sytuacji na rynku pracy;

3) analiz i informacji osrodkow pomocy spolecznej i innych organow, organizacji i podmiotow zajmujacych sie problematyka rynku pracy.

2. Projekty lokalne sa realizowane przez powiatowy urzad pracy lub przez wykonawcow wylonionych w drodze otwartego konkursu ofert na zasadach, o ktorych mowa w art. 25-32, albo w trybie okreslonym w przepisach o zamowieniach publicznych.

3. Projekty lokalne sa wspolfinansowane, w zakresie i na zasadach okreslonych w ustawie, ze srodkow Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie zadan realizowanych w wojewodztwie lub w powiecie.

4. Projekty lokalne realizowane w ramach programu regionalnego moga obejmowac okres dluzszy niz rok budzetowy.

Art. 65. 1. Marszalek wojewodztwa, samodzielnie lub we wspolpracy z samorzadami powiatowymi, na podstawie regionalnego planu dzialan na rzecz zatrudnienia, inicjuje tworzenie programow regionalnych majacych na celu:

1) utrzymanie i tworzenie miejsc pracy;

2) zmniejszenie negatywnych skutkow bezrobocia;

3) wsparcie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiebiorstwach;

4) rozwoj zasobow ludzkich;

5) wzmocnienie rownych szans na rynku pracy.

2. Programy regionalne moga skladac sie z:

1) projektow lokalnych lub

2) inicjatyw samorzadu wojewodztwa.

3. Programy regionalne sa przygotowywane i realizowane na zasadzie partnerstwa, polegajacego w szczegolnosci na stworzeniu odpowiednich warunkow organizacyjnych dla realizacji projektow z udzialem partnerow spolecznych oraz na zapewnieniu wsparcia finansowego.

Art. 66. 1. Programy regionalne moga byc wspolfinansowane ze srodkow Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie zadan w wojewodztwie lub w powiecie oraz z innych zrodel okreslonych w odrebnych przepisach.

2. Programy regionalne moga obejmowac okres dluzszy niz rok budzetowy.

3. Na realizacje programow regionalnych, na wniosek marszalka wojewodztwa, moga byc przyznane dodatkowe srodki Funduszu Pracy, z rezerwy bedacej w dyspozycji ministra wlasciwego do spraw pracy, w przypadku gdy realizacja programu jest szczegolnie istotna dla realizacji Krajowego Planu Dzialan.

4. Realizacja zadan przewidzianych w programach regionalnych nastepuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach, o ktorych mowa w art. 25-32, albo w trybie okreslonym w przepisach o zamowieniach publicznych.

5. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb przygotowywania programow regionalnych i projektow lokalnych;

2) rodzaje wydatkow, jakie moga byc wspolfinansowane ze srodkow Funduszu Pracy;

3) szczegolowe warunki, zakres i tryb wspierania ze srodkow Funduszu Pracy realizacji programow regionalnych - uwzgledniajac uzasadnione potrzeby rynku pracy oraz procedury i standardy obowiazujace panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej.

Rozdzial 14

Instrumenty dotyczace rozwoju zasobow ludzkich

Art. 67. 1. Pracodawcy, w ramach posiadanych srodkow, moga tworzyc zakladowy fundusz szkoleniowy, zwany dalej "funduszem szkoleniowym".

2. Fundusz szkoleniowy jest przeznaczony na finansowanie lub wspolfinansowanie kosztow ksztalcenia ustawicznego pracownikow i pracodawcow.

3. Fundusz szkoleniowy moze byc tworzony przez wiecej niz jednego pracodawce na zasadzie porozumienia.

4. Utworzenie, funkcjonowanie i likwidacje funduszu szkoleniowego reguluje uklad zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego.

Art. 68. 1. Dochodami funduszu szkoleniowego sa:

1) wplaty pracodawcow, zgodnie z postanowieniami ukladu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokosci nie nizszej niz 0,25 proc. funduszu plac;

2) inne wplywy.

2. Wydatkowanie srodkow funduszu szkoleniowego nastepuje na podstawie planu szkolen uzgadnianego przez pracodawce z zakladowa organizacja zwiazkowa. Pracodawca, u ktorego nie dziala zakladowa organizacja zwiazkowa, plan szkolen uzgadnia z pracownikiem wybranym przez zaloge do reprezentowania jej interesow.

3. W przypadku nieuzgodnienia planu szkolen w ustalonym przez strony terminie, nie dluzszym niz 30 dni, plan szkolen jest realizowany zgodnie z propozycjami pracodawcy.

4. Plan szkolen powinien zawierac:

1) diagnoze potrzeb szkoleniowych;

2) liczbe osob przewidzianych do szkolenia;

3) zakres szkolen;

4) sposob monitorowania efektow szkolen;

5) naklady przewidziane na realizacje szkolen.

Art. 69. 1. Na wniosek pracodawcy, ktory utworzyl fundusz szkoleniowy, starosta moze refundowac z Funduszu Pracy, na warunkach okreslonych w umowie, koszty szkolenia specjalistycznego pracownikow zagrozonych zwolnieniem z przyczyn dotyczacych zakladu pracy, w wysokosci do 50 proc., nie wiecej jednak niz do wysokosci przecietnego wynagrodzenia obowiazujacego w dniu zawarcia umowy, na jedna osobe, jezeli po ukonczeniu szkolenia pracownicy ci zostana zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia, przez tego pracodawce, na innych stanowiskach pracy co najmniej przez okres 12 miesiecy.

2. Na wniosek pracodawcy, ktory skieruje pracownika na trwajace co najmniej 22 dni robocze szkolenie w wymiarze rownym czasowi pracy skierowanego pracownika i udzieli mu na ten okres platnego urlopu szkoleniowego, a na okres szkolenia tego pracownika zatrudni bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzad pracy, starosta moze zrefundowac z Funduszu Pracy:

1) koszty szkolenia - w wysokosci do 80 proc. przecietnego wynagrodzenia obowiazujacego w dniu rozpoczecia szkolenia, na jednego pracownika;

2) wynagrodzenie, wraz ze skladkami na ubezpieczenia spoleczne od tego wynagrodzenia, w wysokosci nieprzekraczajacej 40 proc. przecietnego wynagrodzenia obowiazujacego w dniu rozpoczecia szkolenia, za kazdego skierowanego bezrobotnego.

3. Zasady wspolfinansowania z budzetu panstwa ksztalcenia ustawicznego pracownikow i pracodawcow w oparciu o zakladowe plany szkolen sa regulowane w odrebnych przepisach.

4. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki refundacji kosztow szkolen oraz wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia spoleczne, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, w granicach okreslonych w przepisach rozporzadzenia nr 68/2001 Komisji Europejskiej z 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy publicznej udzielanej na szkolenia (Dz. Urz. WE L 10, z 13.01.2001 r., s. 20), majac na uwadze prawidlowosc wydatkowania srodkow.

Art. 70. 1. Pracodawca zamierzajacy zwolnic co najmniej 100 pracownikow w okresie 3 miesiecy jest obowiazany uzgodnic z powiatowym urzedem pracy wlasciwym dla siedziby tego pracodawcy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracownikow, w szczegolnosci:

1) posrednictwa pracy;

2) poradnictwa zawodowego;

3) szkolen;

4) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

2. W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiazany podjac dzialania polegajace na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub bedacym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesiecy po rozwiazaniu stosunku pracy lub stosunku sluzbowego uslug rynku pracy realizowanych w formie programu.

3. Program moze byc realizowany przez powiatowy urzad pracy, agencje zatrudnienia lub instytucje szkoleniowa.

4. Program moze byc finansowany:

1) przez pracodawce;

2) przez pracodawce i odpowiednie jednostki administracji publicznej;

3) na podstawie porozumienia organizacji i osob prawnych z udzialem pracodawcy.

5. Pracodawcy, ktorzy utworzyli fundusz szkoleniowy, w ramach programu, o ktorym mowa w ust. 2, moga na wniosek pracownika finansowac ze srodkow funduszu szkoleniowego swiadczenie szkoleniowe.

6. Swiadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawce na wniosek pracownika i przysluguje po rozwiazaniu stosunku pracy lub stosunku sluzbowego na czas udzialu pracownika w szkoleniach, w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy.

7. W okresie korzystania ze swiadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysluguje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego. Pracownik ten moze byc skierowany na jednorazowe szkolenie organizowane i finansowane przez powiatowy urzad pracy, na zasadach okreslonych w ustawie.

8. Po przyznaniu przez pracodawce swiadczenia szkoleniowego powiatowy urzad pracy refunduje pracodawcy skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane ze srodkow wlasnych pracodawcy, w wysokosci okreslonej w odrebnych przepisach.

9. Pracodawca wyplaca co miesiac zwolnionemu pracownikowi, na podstawie zawartej z nim umowy, poczawszy od miesiaca, w ktorym pracownik rozpoczal szkolenie, swiadczenie szkoleniowe w wysokosci rownej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyzszej jednak niz 200 proc. minimalnego wynagrodzenia za prace.

Rozdzial 15

Swiadczenia dla bezrobotnych

Art. 71. 1. Prawo do zasilku przysluguje bezrobotnemu za kazdy dzien kalendarzowy po uplywie 7 dni od dnia zarejestrowania sie we wlasciwym powiatowym urzedzie pracy, z zastrzezeniem art. 75, jezeli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stazu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robot publicznych oraz

2) w okresie 18 miesiecy poprzedzajacych dzien zarejestrowania, lacznie przez okres co najmniej 365 dni:

a) byl zatrudniony i osiagal wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace, od ktorego istnieje obowiazek oplacania skladki na Fundusz Pracy, z wyjatkiem obowiazku oplacania skladek za niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art. 104; w okresie tym nie uwzglednia sie okresow urlopow bezplatnych trwajacych lacznie dluzej niz 30 dni,

b) wykonywal prace na podstawie umowy o prace nakladcza i osiagal z tego tytulu dochod w wysokosci co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace,

c) swiadczyl uslugi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o swiadczenie uslug, do ktorych zgodnie z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje sie przepisy dotyczace zlecenia, albo wspolpracowal przy wykonywaniu tych umow, przy czym podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy stanowila kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace,

d) oplacal skladki na ubezpieczenia spoleczne z tytulu prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci lub wspolpracy, przy czym podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy stanowila kwota wynoszaca co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace,

e) wykonywal prace w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolnosci, przy czym podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy stanowila kwota co najmniej polowy minimalnego wynagrodzenia za prace,

f) wykonywal prace w rolniczej spoldzielni produkcyjnej, spoldzielni kolek rolniczych lub spoldzielni uslug rolniczych, bedac czlonkiem tej spoldzielni, przy czym podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy stanowila kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace,

g) oplacal skladke na Fundusz Pracy w zwiazku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granica u pracodawcy zagranicznego w panstwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b,

h) byl zatrudniony za granica przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesiecy przed zarejestrowaniem sie w powiatowym urzedzie pracy i przybyl do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

i) byl zatrudniony lub wykonywal inna prace zarobkowa i osiagal wynagrodzenie lub dochod, od ktorego istnieje obowiazek oplacania skladki na Fundusz Pracy.

2. Do 365 dni, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza sie rowniez okresy:

1) zasadniczej sluzby wojskowej, nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej, zawodowej sluzby wojskowej pelnionej na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby terminowej, przeszkolenia wojskowego absolwentow szkol wyzszych, sluzby wojskowej pelnionej w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego, cwiczen wojskowych, okresowej sluzby wojskowej oraz zasadniczej sluzby w obronie cywilnej i sluzby zastepczej;

2) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrebnych przepisow;

3) pobierania renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej oraz przypadajace po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci, okresy pobierania zasilku chorobowego, macierzynskiego lub swiadczenia rehabilitacyjnego, jezeli podstawe wymiaru tych zasilkow i swiadczenia stanowila kwota wynoszaca co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace, po odliczeniu kwoty skladek na ubezpieczenia spoleczne nalezne od pracownika;

4) niewymienione w ust. 1 pkt 2, za ktore byly oplacane skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy, jezeli podstawe wymiaru skladek stanowila kwota wynoszaca co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace;

5) za ktore przyznano odszkodowanie z tytulu niezgodnego z przepisami rozwiazania przez pracodawce stosunku pracy lub stosunku sluzbowego, oraz okres, za ktory wyplacono pracownikowi odszkodowanie z tytulu skrocenia okresu wypowiedzenia umowy o prace.

3. Prawo do zasilku przysluguje bezrobotnym zwolnionym z zakladow karnych i aresztow sledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jezeli suma okresow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadajacych w okresie 18 miesiecy przed ostatnim pozbawieniem wolnosci oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolnosci wynosila co najmniej 365 dni, przy czym podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy stanowila kwota w wysokosci co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace przed pozbawieniem wolnosci oraz 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za prace w okresie pozbawienia wolnosci. W przypadku pozbawienia wolnosci w okresie pobierania zasilku, po zwolnieniu z zakladu karnego lub aresztu sledczego przysluguje prawo do zasilku na okres skrocony o okres pobierania zasilku przed pozbawieniem wolnosci i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

4. Prawo do zasilku przysluguje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej sluzby wojskowej, jezeli okres jej odbywania wynosil co najmniej 240 dni i przypadal w okresie 18 miesiecy poprzedzajacych dzien zarejestrowania sie w powiatowym urzedzie pracy.

5. W razie rownoczesnego spelnienia kilku warunkow uprawniajacych do zasilku bezrobotnemu przysluguje wybor podstawy jego przyznania.

6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniajacego do zasilku po uplywie 7 dni od dnia zarejestrowania sie w powiatowym urzedzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasilku przysluguje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o ktorym mowa w art. 73 ust. 1.

7. Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasilku zalicza sie takze okresy zatrudnienia w panstwach, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, na zasadach okreslonych przepisami o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego panstw czlonkowskich Unii Europejskiej.

Art. 72. 1. Wysokosc zasilku wynosi 504,20 zl miesiecznie.

2. Bezrobotnemu, ktorego laczne okresy wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 7, zwane dalej "okresem uprawniajacym do zasilku", wynosza mniej niz 5 lat, przysluguje zasilek w wysokosci 80 proc. kwoty zasilku okreslonego w ust. 1.

3. Bezrobotnemu, ktorego okres uprawniajacy do zasilku wynosi co najmniej 20 lat, przysluguje zasilek w wysokosci 120 proc. kwoty zasilku okreslonego w ust. 1.

4. Do okresu uprawniajacego do zasilku, od ktorego zalezy wysokosc i okres pobierania zasilku, zalicza sie rowniez okresy pobierania gwarantowanego zasilku okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego mlodocianych pracownikow, okres zatrudnienia za granica osoby, ktora przesiedlila sie do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisow o repatriacji, oraz okresy urlopu bezplatnego udzielonego na podstawie przepisow w sprawie bezplatnych urlopow dla matek pracujacych, opiekujacych sie malymi dziecmi, innych udzielonych w tym celu urlopow bezplatnych, a takze okresy niewykonywania pracy przed 8 czerwca 1968 r. stanowiace przerwe w zatrudnieniu spowodowana opieka nad dzieckiem:

1) w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na kazde dziecko oraz lacznie z okresami, o ktorych mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2, bez wzgledu na liczbe dzieci - do 6 lat;

2) na ktore, ze wzgledu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysluguje zasilek pielegnacyjny - dodatkowo do 3 lat na kazde dziecko.

5. Do okresu uprawniajacego do zasilku, od ktorego zalezy wysokosc i okres pobierania zasilku, zalicza sie rowniez okresy zatrudnienia, o ktorych mowa w art. 89, a takze okresy podlegania zaopatrzeniu emerytalnemu.

6. Zasilki podlegaja waloryzacji od 1 czerwca o wskaznik wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem w poprzednim roku. Zasilki nie podlegaja waloryzacji w przypadku, gdy wskaznik wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem nie ulegl zmianie lub byl ujemny.

7. Przepis ust. 6 stosuje sie odpowiednio do dodatkow szkoleniowych i stypendiow.

8. Minister wlasciwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, oglasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", kwoty zasilkow po waloryzacji.

9. Prezes Glownego Urzedu Statystycznego oglasza, w formie komunikatu w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do 20 kwietnia, wskaznik cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem w poprzednim roku.

10. Zasilki wyplaca sie w okresach miesiecznych z dolu. Zasilek za niepelny miesiac ustala sie dzielac kwote przyslugujacego zasilku przez 30 i mnozac przez liczbe dni kalendarzowych przypadajacych w okresie, za ktory przysluguje zasilek.

11. Do obliczania okresow przyslugiwania zasilku nie stosuje sie przepisow o postepowaniu administracyjnym dotyczacych terminow.

12. Uprawnionym do zasilku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych swiadczen wyplacanych z Funduszu Pracy przysluguja odsetki ustawowe, jezeli powiatowy urzad pracy z przyczyn niezaleznych od uprawnionych osob nie dokonal ich wyplaty w terminie.

13. Starosta ustala i oplaca, na zasadach i w wysokosci okreslonych w odrebnych przepisach, skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasilkow wyplaconych bezrobotnym.

Art. 73. 1. Okres pobierania zasilku wynosi:

1) 6 miesiecy - dla bezrobotnych zamieszkalych w okresie pobierania zasilku na obszarze dzialania powiatowego urzedu pracy, jezeli stopa bezrobocia na tym obszarze 30 czerwca roku poprzedzajacego dzien nabycia prawa do zasilku nie przekraczala 125 proc. przecietnej stopy bezrobocia w kraju;

2) 12 miesiecy - dla bezrobotnych:

a) zamieszkalych w okresie pobierania zasilku na obszarze dzialania powiatowego urzedu pracy, jezeli stopa bezrobocia na tym obszarze 30 czerwca roku poprzedzajacego dzien nabycia prawa do zasilku przekraczala 125 proc. przecietnej stopy bezrobocia w kraju, lub

b) sa bezrobotnymi powyzej 50 roku zycia oraz posiadajacych jednoczesnie co najmniej 20-letni okres uprawniajacy do zasilku;

3) 18 miesiecy dla bezrobotnych:

a) zamieszkalych w dniu nabycia prawa do zasilku oraz w okresie jego pobierania na obszarze dzialania powiatowego urzedu pracy, jezeli stopa bezrobocia na tym obszarze 30 czerwca roku poprzedzajacego dzien nabycia prawa do zasilku przekraczala 2-krotnie przecietna stope bezrobocia w kraju, oraz posiadajacych jednoczesnie co najmniej 20-letni okres uprawniajacy do zasilku lub

b) ktorzy maja na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a malzonek bezrobotnego jest takze bezrobotny i utracil prawo do zasilku z powodu uplywu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasilku przez tego bezrobotnego.

2. Okres pobierania zasilku przez bezrobotnych zamieszkalych w miejscowosciach, ktore w okresie pobierania zasilku przez bezrobotnego zostaly objete obszarem dzialania innego powiatowego urzedu pracy, nie ulega zmianie.

3. W razie urodzenia dziecka przez kobiete pobierajaca zasilek w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, lub w ciagu miesiaca po jego zakonczeniu, okres ten ulega przedluzeniu o czas, przez ktory przyslugiwalby jej, zgodnie z odrebnymi przepisami, zasilek macierzynski.

4. Okres pobierania zasilku, o ktorym mowa w ust. 1 i 3, ulega skroceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robot publicznych oraz o okres odbywania stazu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadajacych na okres, w ktorym przyslugiwalby zasilek, oraz o okresy nieprzyslugiwania zasilku, o ktorych mowa w art. 75 ust. 1 i 2.

5. Bezrobotny, ktory utracil status bezrobotnego na okres krotszy niz 365 dni z powodu podjecia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej dzialalnosci lub uzyskiwania przychodu w wysokosci przekraczajacej polowe minimalnego wynagrodzenia za prace miesiecznie i zarejestrowal sie w powiatowym urzedzie pracy jako bezrobotny w okresie 7 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci lub osiagania przychodu przekraczajacego polowe minimalnego wynagrodzenia za prace miesiecznie, posiada prawo do zasilku na czas skrocony o okres pobierania zasilku przed utrata statusu bezrobotnego na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasilku oraz o okresy, o ktorych mowa w ust. 4.

6. Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio w przypadku:

1) powolania i zwolnienia z zasadniczej sluzby wojskowej, nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentow szkol wyzszych, sluzby wojskowej pelnionej w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego, cwiczen wojskowych, okresowej sluzby wojskowej oraz zasadniczej sluzby w obronie cywilnej i sluzby zastepczej;

2) bezrobotnych odbywajacych szkolenia lub staze organizowane przez inny podmiot niz powiatowy urzad pracy.

7. Osoba, ktora utracila na okres nie dluzszy niz 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spelnia warunki okreslone w art. 71, uzyskuje prawo do zasilku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasilku oraz o okresy, o ktorych mowa w ust. 4.

8. Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej dzialalnosci oraz uzyskiwania przychodu, o ktorym mowa w ust. 5, wlicza sie do okresow, o ktorych mowa w art. 75 ust. 2.

Art. 74. Bezrobotny jest obowiazany zawiadomic w ciagu 7 dni powiatowy urzad pracy o podjeciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej dzialalnosci oraz zaistnienia innych okolicznosci powodujacych utrate statusu bezrobotnego albo utrate prawa do zasilku.

Art. 75. 1. Prawo do zasilku nie przysluguje bezrobotnemu, ktory:

1) odmowil bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stazu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robot publicznych;

2) w okresie 6 miesiecy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzedzie pracy rozwiazal stosunek pracy lub stosunek sluzbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba ze porozumienie stron nastapilo z powodu upadlosci, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczacych zakladu pracy albo rozwiazanie stosunku pracy lub stosunku sluzbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastapilo z powodu zmiany miejsca zamieszkania;

3) w okresie 6 miesiecy przed zarejestrowaniem sie w powiatowym urzedzie pracy spowodowal rozwiazanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku sluzbowego bez wypowiedzenia;

4) otrzymal przewidziane w odrebnych przepisach swiadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pienieznego za urlop gorniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasilkowej, pienieznej po zasilku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pienieznej bezwarunkowej;

5) otrzymal odszkodowanie za skrocenie okresu wypowiedzenia umowy o prace;

6) pobiera po ustaniu zatrudnienia swiadczenie szkoleniowe.

2. Bezrobotnemu, o ktorym mowa w ust. 1, spelniajacemu warunki okreslone w art. 71, zasilek przysluguje:

1) po okresie 90 dni - w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 1;

2) po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania sie w powiatowym urzedzie pracy - w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 2;

3) po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania sie w powiatowym urzedzie pracy - w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 3;

4) po uplywie okresu, za ktory otrzymal ekwiwalent, odprawe, odszkodowanie lub swiadczenie szkoleniowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4-6.

3. Bezrobotny, ktory w okresie krotszym niz 30 dni przebywa za granica lub pozostaje w innej sytuacji powodujacej brak gotowosci do podjecia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jezeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodujacej brak gotowosci do podjecia zatrudnienia zawiadomil powiatowy urzad pracy. Zasilek za ten okres nie przysluguje.

4. Bezrobotny, ktory nabyl w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do swiadczen z tytulu bezrobocia i udaje sie do innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa okreslonego w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b w celu

poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych swiadczen.

5. Swiadczenia przyslugujace bezrobotnemu, o ktorym mowa w ust. 4, sa wyplacane na zasadach okreslonych przepisami o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego panstw, o ktorych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b.

6. Bezrobotny jest obowiazany do skladania lub przesylania powiatowemu urzedowi pracy co miesiac pisemnego oswiadczenia o przychodach oraz innych dokumentow niezbednych do ustalenia jego uprawnien do swiadczen przewidzianych w ustawie. W razie niedokonania tych czynnosci zasilek lub inne swiadczenia z tytulu bezrobocia przysluguja od dnia zlozenia oswiadczenia i innych wymaganych dokumentow.

Art. 76. 1. Osoba, ktora pobrala nienalezne swiadczenie pieniezne, jest obowiazana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, kwoty otrzymanego swiadczenia wraz z przekazana od tego swiadczenia zaliczka na podatek dochodowy od osob fizycznych oraz skladka na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Za nienaleznie pobrane swiadczenie pieniezne uwaza sie:

1) swiadczenie pieniezne wyplacone mimo zaistnienia okolicznosci powodujacych ustanie prawa do jego pobierania, jezeli pobierajacy to swiadczenie byl pouczony o tych okolicznosciach;

2) swiadczenie pieniezne wyplacone na podstawie nieprawdziwych oswiadczen lub sfalszowanych dokumentow albo w innych przypadkach swiadomego wprowadzenia w blad powiatowego urzedu pracy przez osobe pobierajaca to swiadczenie;

3) zasilek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne swiadczenie pieniezne finansowane z Funduszu Pracy wyplacone osobie za okres, za ktory nabyla prawo do emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasilku chorobowego lub swiadczenia rehabilitacyjnego, jezeli organ rentowy, ktory przyznal swiadczenie, nie dokonal jego pomniejszenia na zasadach okreslonych w art. 78;

4) koszty szkolenia, w przypadku okreslonym w art. 41 ust. 6;

5) zasilek wyplacony za okres, za ktory, w zwiazku z orzeczeniem sadu, wyplacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytulu wadliwego wypowiedzenia umowy o prace;

6) swiadczenie pieniezne wyplacone z Funduszu Pracy za okres po smierci uprawnionego.

3. Roszczenia z tytulu zasilkow, dodatkow szkoleniowych, stypendiow i innych swiadczen pienieznych finansowanych z Funduszu Pracy ulegaja przedawnieniu z uplywem 3 lat od dnia spelnienia warunkow do ich nabycia przez uprawniona osobe, a roszczenia powiatowego urzedu pracy ulegaja przedawnieniu z uplywem 3 lat od dnia ich wyplaty.

4. Roszczenia pracodawcow z tytulu refundacji z Funduszu Pracy naleznych swiadczen ulegaja przedawnieniu z uplywem 12 miesiecy od dnia, w ktorym roszczenie stalo sie wymagalne.

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczace przerwania biegu terminu przedawnienia.

6. Kwoty nienaleznie pobranych swiadczen podlegaja sciagnieciu w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Starosta moze w szczegolnie uzasadnionych przypadkach odroczyc, rozlozyc na raty, umorzyc calosc lub czesc nienaleznie pobranego swiadczenia, na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

Art. 77. Swiadczenia z tytulu bezrobocia przyslugujace bezrobotnym i innym uprawnionym osobom stanowia ich prawa majatkowe i przechodza po ich smierci, w rownych czesciach, na malzonka oraz inne osoby spelniajace warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w mysl przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen

Spolecznych. W razie braku takich osob prawa te wchodza do spadku.

Art. 78. 1. W przypadku przyznania bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie prawa do emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasilku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokosci przekraczajacej polowe minimalnego wynagrodzenia za prace za okres, za ktory pobierala zasilek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne swiadczenie pieniezne z tytulu pozostawania bez pracy, pobrane z tego tytulu kwoty w wysokosci uwzgledniajacej zaliczke na podatek dochodowy od osob fizycznych i skladke na ubezpieczenie zdrowotne zalicza sie na poczet przyznanego przez organ rentowy swiadczenia. Kwoty te traktuje sie jak swiadczenia wyplacane w kwocie zaliczkowej w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

2. Kwota zaliczona na poczet przyznanego swiadczenia nie moze byc wyzsza niz ustalona za poszczegolne miesiace okresu, o ktorym mowa w ust. 1, kwota emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasilku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej.

3. Organ rentowy przekazuje kwote zaliczona na poczet przyznanego swiadczenia, o ktorej mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Funduszu Pracy powiatowego urzedu pracy, ktory wyplacil zasilek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne swiadczenie pieniezne z tytulu pozostawania bez pracy.

Art. 79. 1. Okresy pobierania zasilku i stypendium przyznanych na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6 wlicza sie do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnien pracowniczych oraz okresow skladkowych w rozumieniu przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

2. Okresow pobierania zasilku i stypendium nie wlicza sie jednak do:

1) okresow wymaganych do nabycia prawa i dlugosci okresu pobierania zasilku;

2) okresu zatrudnienia, od ktorego zalezy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;

3) stazu pracy okreslonego w odrebnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektorych zawodow.

3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio do okresu pobierania swiadczen socjalnych przyslugujacych na urlopie gorniczym, gorniczych zasilkow socjalnych, okresu uprawnienia do swiadczenia gorniczego lub okresu pobierania stypendium na przekwalifikowanie, okreslonych w odrebnych przepisach.

Art. 80. Bezrobotny zachowuje prawo do zasilku lub stypendium za okres udokumentowanej niezdolnosci do pracy, za ktory na podstawie odrebnych przepisow pracownicy zachowuja prawo do wynagrodzenia lub przysluguja im zasilki z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby lub macierzynstwa.

Art. 81. Kwoty zasilkow, dodatkow szkoleniowych, stypendiow i innych swiadczen z tytulu bezrobocia finansowanych z Funduszu Pracy za nalezny okres zaokragla sie w gore do 10 groszy.

Art. 82. Prezes Glownego Urzedu Statystycznego w terminie do 30 wrzesnia kazdego roku oglasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przecietna stope bezrobocia w kraju oraz na obszarze dzialania powiatowych urzedow pracy wedlug stanu na 30 czerwca danego roku.

Art. 83. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb przyznawania zasilku, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, majac na wzgledzie zapewnienie prawidlowego przyznawania swiadczen oraz racjonalnego wydatkowania srodkow Funduszu Pracy.

Rozdzial 16

Podejmowanie przez obywateli polskich pracy za granica u pracodawcow zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemcow w Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 84. Obywatele polscy moga podejmowac prace za granica u pracodawcow zagranicznych w trybie i na zasadach obowiazujacych w panstwie zatrudnienia oraz okreslonych w umowach miedzynarodowych.

Art. 85. 1. Podejmowanie pracy za granica nastepuje w drodze bezposrednich uzgodnien dokonywanych przez obywateli polskich z pracodawcami zagranicznymi lub za posrednictwem publicznych sluzb zatrudnienia, a takze agencji posrednictwa pracy swiadczacych uslugi, o ktorych mowa w art. 36 ust. 1.

2. Kierowanie do pracy za granica u pracodawcow zagranicznych za posrednictwem agencji posrednictwa pracy odbywa sie na podstawie umowy zawieranej przez te agencje z obywatelami polskimi. Umowa ta powinna okreslac w szczegolnosci:

1) pracodawce zagranicznego;

2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

3) rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a takze przyslugujace osobie kierowanej do pracy swiadczenia socjalne;

4) warunki ubezpieczenia spolecznego oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow i chorob tropikalnych;

5) obowiazki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji posrednictwa pracy;

6) zakres odpowiedzialnosci cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zawartej miedzy agencja posrednictwa pracy a obywatelem polskim, w tym strone pokrywajaca koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiazania sie pracodawcy zagranicznego z warunkow umowy oraz tryb dochodzenia zwiazanych z tym roszczen;

7) kwote nalezna agencji posrednictwa pracy z tytulu faktycznie poniesionych kosztow zwiazanych ze skierowaniem do pracy za granica;

8) informacje o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemcow do rynku pracy w panstwie wykonywania pracy;

9) inne zobowiazania stron.

3. Agencja posrednictwa pracy ma obowiazek zawierania z pracodawca zagranicznym, do ktorego zamierza kierowac obywateli polskich do pracy za granica, umowy okreslajacej w szczegolnosci:

1) liczbe miejsc pracy;

2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

3) rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a takze przyslugujace osobom podejmujacym prace swiadczenia socjalne;

4) zakres odpowiedzialnosci cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zawartej miedzy pracownikiem a pracodawca, w tym strone pokrywajaca koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiazania sie pracodawcy zagranicznego z warunkow umowy oraz tryb dochodzenia zwiazanych z tym roszczen.

4. Agencja posrednictwa pracy ma obowiazek poinformowac osobe kierowana do pracy za granica o przyslugujacych jej uprawnieniach, o ktorych mowa w art. 86.

5. Agencja posrednictwa pracy jest obowiazana do przestrzegania miedzynarodowych umow, porozumien i programow dotyczacych zatrudnienia wiazacych Rzeczpospolita Polska oraz obowiazujacych w panstwie zatrudnienia przepisow o zatrudnieniu.

Art. 86. 1. Jezeli umowy miedzynarodowe nie stanowia inaczej, udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich za granica u pracodawcow zagranicznych sa zaliczane do okresow pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnien pracowniczych, pod warunkiem oplacania skladek na Fundusz Pracy.

2. Udokumentowane okresy zatrudnienia za granica repatriantow oraz osob uznanych za repatriantow sa zaliczane do okresow pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnien pracowniczych.

3. Okres zatrudnienia obywateli polskich oraz wykonywania przez nich innej pracy zarobkowej za granica jest traktowany jak okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnien, o ktorych mowa w ust. 1, od dnia zawiadomienia wlasciwego terytorialnie powiatowego urzedu pracy o podjeciu pracy za granica i przystapienia do oplacania skladek na Fundusz Pracy w wysokosci 9,75 proc. przecietnego wynagrodzenia za kazdy miesiac tego zatrudnienia; jezeli zawiadomienie i przystapienie do oplacania skladek nastepuje w ciagu miesiaca, podstawe wymiaru skladki dzieli sie przez 30 i mnozy przez liczbe dni, za ktore skladka ma byc oplacona.

4. Skladki, o ktorych mowa w ust. 3, nie moga byc oplacone za okres wsteczny i nie podlegaja zwrotowi, chyba ze zostaly wplacone w wyzszej od okreslonej w tym przepisie wysokosci.

5. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb dokonywania wplat skladek, o ktorych mowa w ust. 3, na Fundusz Pracy uwzgledniajac zasady obowiazujace przy oplacaniu skladek na ubezpieczenia spoleczne.

6. Minister wlasciwy do spraw gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagane dokumenty, tryb i kryteria rozdzialu limitu zatrudnienia pracownikow polskich za granica w celu realizacji umow o dzielo przez polskich pracodawcow, jezeli zostal on ustanowiony w umowie miedzynarodowej, majac na wzgledzie istniejace potrzeby w tym zakresie.

Art. 87. Cudzoziemiec moze wykonywac prace na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli posiada zezwolenie na prace wydane przez wojewode wlasciwego ze wzgledu na siedzibe pracodawcy. Z obowiazku tego sa zwolnieni cudzoziemcy:

1) posiadajacy status uchodzcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiadajacy zezwolenie na osiedlenie sie w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiadajacy zgode na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) korzystajacy z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) czlonkowie rodziny obywatela polskiego:

a) bedacy obywatelami panstwa, o ktorym mowa w art. 1 ust. 3, pkt 2 lit. a i b,

b) nie bedacy obywatelami panstwa, o ktorym mowa w art. 1 ust. 3, pkt. 2, lit. a i b i posiadajacy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w zwiazku z zawarciem zwiazku malzenskiego;

6) czlonkowie rodziny cudzoziemca, o ktorym mowa w pkt 1-4, posiadajacy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w zwiazku z zawarciem zwiazku malzenskiego;

7) zwolnieni z obowiazku posiadania zezwolenia na prace na podstawie odrebnych przepisow;

8) cudzoziemcy z mozliwoscia zastosowania wobec nich zasady wzajemnosci z uzyciem srodkow rownowaznych lub ograniczen, o ktorych mowa w zalaczniku XII, pkt 2, ust. 11 traktatu o przystapieniu Polski do Unii Europejskiej:

a) obywatele panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej;

b) obywatele panstw, z ktorymi Unia Europejska zawarla umowy o swobodzie przeplywu osob;

c) czlonkowie rodziny cudzoziemca, o ktorym mowa w pkt a i b, ktory na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje prace lub prowadzi dzialalnosc gospodarcza,

d) czlonkowie rodziny cudzoziemca, o ktorym mowa w pkt a i b, ktory przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisow:

- o prawie pobytu obowiazujacych panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej,

- o prawie pobytu pracownikow i osob prowadzacych dzialalnosc na wlasny rachunek, ktore zakonczyly dzialalnosc zawodowa, obowiazujacych panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej,

- dotyczacych prawa pobytu studentow, obowiazujacych panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej.

Art. 88. 1. Zezwolenie na prace jest wymagane, jezeli cudzoziemiec:

1) wykonuje prace w podmiocie majacym siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wykonuje prace u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji uslugi eksportowej;

3) wykonuje prace u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do podmiotu majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczajacy 30 dni w roku w celu wykonania zadania okreslonego przez delegujacego w innym trybie niz realizacja uslugi eksportowej; przepis ten nie narusza przepisow, o ktorych mowa w art. 90 ust. 2, dotyczacych trybu zatrudniania cudzoziemcow przy realizacji uslug eksportowych swiadczonych przez pracodawcow zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunkiem wydania zezwolenia na prace jest wczesniejsze uzyskanie przez pracodawce przyrzeczenia i uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia, o ktorym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz czlonkow ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednia wize lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda wydaje decyzje w sprawie zezwolenia na prace. Wojewoda wydaje decyzje w sprawie zezwolenia na prace takze na podstawie dokumentu podrozy lub zezwolen, o ktorych mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz czlonkow ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4. Przepisow ust. 1-3 nie stosuje sie w przypadku, gdy pracodawca powierza cudzoziemcowi wykonywanie pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. O zezwolenie na prace cudzoziemcow:

1) pelniacych funkcje w zarzadach - wystepuje podmiot upowazniony do reprezentacji;

2) o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 - wystepuje pracodawca zagraniczny; decyzje w sprawie przyrzeczenia i zezwolenia na prace wydaje wojewoda wlasciwy ze wzgledu na miejsce realizacji uslugi eksportowej;

3) o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 - wystepuje pracodawca zagraniczny lub podmiot, u ktorego bedzie wykonywane zadanie okreslone przez delegujacego; decyzje w sprawie przyrzeczenia i zezwolenia na prace wydaje wojewoda wlasciwy ze wzgledu na siedzibe podmiotu, u ktorego bedzie wykonywane zadanie.

6. Przyrzeczenie i zezwolenie na prace cudzoziemca w jednostkach podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi wlasciwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, ministrowi wlasciwemu do spraw nauki, ministrowi wlasciwemu do spraw turystyki, ministrowi wlasciwemu do spraw szkolnictwa wyzszego, ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia, ministrowi wlasciwemu do spraw oswiaty i wychowania oraz prezesowi Polskiej Akademii Nauk wydaje wojewoda, jezeli zostaly spelnione warunki okreslone w przepisach ustawy oraz w odrebnych przepisach.

7. Przyrzeczenie i zezwolenie na prace wydaje pracodawcy wojewoda, uwzgledniajac sytuacje na lokalnym rynku pracy oraz kryteria, o ktorych mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2. Wojewoda moze, w przypadkach uzasadnionych sytuacja na rynku pracy, ograniczyc rodzaj pracy do czynnosci zarzadzajacych i reprezentacji podmiotu. Wojewoda moze takze uwzglednic przydatnosc podmiotu dla rynku pracy i gospodarki.

8. Przyrzeczenie i zezwolenie na prace cudzoziemca sa wydawane na wniosek pracodawcy, na czas okreslony, dla okreslonego cudzoziemca i pracodawcy, na okreslone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy. Zezwolenie jest wydawane na warunkach okreslonych w przyrzeczeniu, na okres nie dluzszy niz czas pobytu okreslony w odpowiedniej wizie lub nie dluzszy niz okres waznosci zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia, o ktorym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz czlonkow ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy wydane zostalo przyrzeczenie, zezwolenie wydaje sie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia pracodawcy o dacie rozpoczecia wykonywania pracy przez cudzoziemca. Data rozpoczecia wykonywania przez cudzoziemca pracy nie moze byc wczesniejsza niz data wydania decyzji w sprawie zezwolenia na prace. Na wniosek pracodawcy wojewoda moze przedluzyc przyrzeczenie i zezwolenie na prace cudzoziemca.

9. Na wniosek wlasciwego urzedu skarbowego lub Zakladu Ubezpieczen Spolecznych wojewoda przekazuje kopie wydanych decyzji.

10. Jezeli odrebne przepisy nie stanowia inaczej, pracodawca zatrudnia cudzoziemca lub zawiera z nim umowe o wykonywanie innej pracy zarobkowej na czas udzielonego zezwolenia na prace.

11. Jezeli odrebne przepisy uzalezniaja mozliwosc zajmowania okreslonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia innej dzialalnosci od uzyskania zgody wlasciwego organu, pracodawca przed wystapieniem do wojewody jest obowiazany uzyskac taka zgode.

12. Przyrzeczenie lub zezwolenie na prace podlegaja uchyleniu przez wojewode, jezeli:

1) cudzoziemiec wykonuje prace nielegalnie;

2) cudzoziemiec utracil uprawnienia do wykonywania pracy;

3) ulegly zmianie okolicznosci lub dowody odnoszace sie do wydanej decyzji;

4) ustala przyczyna, dla ktorej zostalo udzielone zezwolenie na prace;

5) cudzoziemiec wykonujacy za pracodawce bedacego jednostka organizacyjna czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy narusza to prawo; uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na prace w przypadku naruszenia przepisow prawa pracy nastepuje na wniosek wlasciwego inspektora pracy.

13. Uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na prace zobowiazuje pracodawce do niezwlocznego rozwiazania umowy z cudzoziemcem. W przypadku cudzoziemca delegowanego pracodawca jest obowiazany do niezwlocznego odwolania go z delegacji.

14. Pracodawca sklada wniosek o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca po dokonaniu jednorazowej wplaty w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, za kazda osobe, stanowiacej dochod budzetu panstwa. W przypadku ubiegania sie o przedluzenie zezwolenia na prace wplata wynosi polowe minimalnego wynagrodzenia za prace.

15. Minister wlasciwy do spraw pracy i wojewoda gromadza i przetwarzaja dane dotyczace cudzoziemcow, wydawania zezwolen na prace, kontroli przestrzegania przepisow ustawy i toczacych sie w tych sprawach postepowan, w zakresie niezbednym do realizacji przepisow ustawy.

16. Przepisy ust. 1-15 stosuje sie odpowiednio do osoby fizycznej zamierzajacej powierzyc cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Art. 89. 1. Okresy zatrudnienia obywateli polskich w bylej Niemieckiej Republice Demokratycznej i bylej Czechoslowackiej Republice Socjalistycznej na podstawie umow i porozumien miedzynarodowych przypadajace przed 1 grudnia 1991 r. sa traktowane jak okresy zatrudnienia w panstwie polskim w zakresie uprawnien pracowniczych.

2. Okres urlopu bezplatnego udzielonego pracownikowi na okres skierowania do pracy za granica na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektorych praw i obowiazkow pracownikow skierowanych do pracy za granica w celu realizacji budownictwa eksportowego i uslug zwiazanych z eksportem (Dz. U. z 1990 r. nr 44, poz. 259, z 1991 r. nr 78, poz. 346 oraz z 1993 r. nr 99, poz. 452), a takze przypadajacy bezposrednio po zakonczeniu tego urlopu okres niezdolnosci do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w zwiazku z choroba zakazna - wlicza sie do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze, jezeli pracownik podjal zatrudnienie u macierzystego pracodawcy w terminie przewidzianym w tym rozporzadzeniu.

3. Okres zatrudnienia za granica pracownika, ktory nie pozostawal w stosunku pracy przed skierowaniem do pracy za granica na podstawie rozporzadzenia, o ktorym mowa w ust. 2, jest traktowany jak okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnien pracowniczych. Dotyczy to takze pracownika, ktoremu udzielono urlopu bezplatnego na okres skierowania do pracy za granica, a ktory nie podjal pracy u macierzystego pracodawcy po zakonczeniu pracy za granica lub podjal prace u macierzystego pracodawcy, lecz po uplywie terminu przewidzianego w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 2.

Art. 90. 1. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb i warunki wydawania lub przedluzania przyrzeczen lub zezwolen na prace cudzoziemcow;

2) tryb i warunki odmowy wydania lub przedluzenia przyrzeczen i zezwolen na prace cudzoziemcow;

3) wzory wniosku o wydanie zezwolenia na prace, przedluzenie zezwolenia na prace oraz zezwolen i przyrzeczen, ktore moga zawierac dane osobowe cudzoziemca - majac na uwadze potrzeby rynku pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie wlasciwej organizacji wydawania i odmowy wydawania przyrzeczen i zezwolen na prace.

2. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb i warunki wydawania lub przedluzania, a takze odmowy wydawania lub przedluzania przyrzeczen lub zezwolen na prace cudzoziemcow zatrudnionych przy realizacji uslug eksportowych swiadczonych przez pracodawcow zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wzory wniosku o wydanie zezwolenia na prace, przedluzenie zezwolenia na prace oraz zezwolen i przyrzeczen, ktore moga zawierac dane osobowe cudzoziemca - majac na uwadze potrzeby rynku pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie wlasciwej organizacji wydawania i odmowy wydawania przyrzeczen i zezwolen na prace.

3. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, warunki wykonywania pracy przez cudzoziemcow w ramach swiadczenia uslug artystycznych, kwalifikacje i umiejetnosci, jakie powinien posiadac cudzoziemiec, oraz staz pracy, majac na wzgledzie uzasadnione potrzeby rynku pracy w tym zakresie.

4. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, przypadki, w ktorych powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace, jezeli przypadki te wynikaja z umow i porozumien miedzynarodowych, programow szkoleniowych lub doradczych prowadzonych w ramach Unii Europejskiej, specyfiki wykonywanego zawodu, charakteru pracy, a takze szczegolnego statusu, ktory byl podstawa udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Minister wlasciwy do spraw pracy moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, przypadki, w ktorych przyrzeczenie i zezwolenie na prace cudzoziemca sa wydawane przez wojewode bez wzgledu na sytuacje na lokalnym rynku pracy i kryteria, o ktorych mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2, kierujac sie w szczegolnosci zasada wzajemnosci.

6. W sytuacji, o ktorej mowa w art. 87 pkt 8, minister wlasciwy do spraw pracy moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, zakres ograniczen w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemcow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, majac na wzgledzie ochrone polskiego rynku pracy.

Rozdzial 17

Pracownicy publicznych sluzb zatrudnienia

Art. 91. Pracownikami publicznych sluzb zatrudnienia sa pracownicy zatrudnieni w tych sluzbach, w tym:

1) posrednicy pracy;

2) doradcy zawodowi;

3) specjalisci do spraw rozwoju zawodowego;

4) specjalisci do spraw programow;

5) liderzy klubow pracy;

6) krajowa kadra sieci EURES.

Art. 92. 1. Zadania w zakresie posrednictwa pracy realizuja:

1) posrednik pracy - stazysta;

2) posrednik pracy;

3) posrednik pracy I stopnia;

4) posrednik pracy II stopnia.

2. Posrednikiem pracy moze zostac osoba, ktora otrzymala licencje zawodowa, jezeli:

1) posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych;

2) nie byla karana za przestepstwo popelnione umyslnie;

3) posiada co najmniej srednie wyksztalcenie;

4) wykonywala zadania w zakresie posrednictwa pracy przez okres co najmniej 12 miesiecy w publicznych sluzbach zatrudnienia lub ukonczyla szkolenie przygotowujace do swiadczenia posrednictwa pracy, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w ciagu dwoch lat przed dniem zlozenia wniosku o licencje;

5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaze sie znajomoscia jezyka polskiego wystarczajaca do wykonywania zadan.

3. Osoba niespelniajaca warunku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4, moze wykonywac czynnosci na stanowisku posrednika pracy - stazysty pod nadzorem posrednika pracy lub po ukonczeniu szkolenia przygotowujacego do swiadczenia uslug w zakresie posrednictwa pracy.

4. Posrednikiem pracy I stopnia moze zostac osoba spelniajaca lacznie warunki, o ktorych mowa w ust. 2, i ktora:

1) posiada co najmniej 24-miesieczny staz pracy na stanowisku posrednika pracy w publicznych sluzbach zatrudnienia;

2) ukonczyla szkolenie w zakresie posrednictwa pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

5. Posrednikiem pracy II stopnia moze zostac osoba spelniajaca lacznie warunki, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, oraz:

1) posiada wyzsze wyksztalcenie;

2) posiada co najmniej 36-miesieczny staz pracy na stanowisku posrednika pracy I stopnia w publicznych sluzbach zatrudnienia;

3) ukonczyla studia podyplomowe w zakresie posrednictwa pracy lub szkolenia w zakresie posrednictwa pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Art. 93. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje licencje zawodowa posrednika pracy okreslonego stopnia osobie spelniajacej warunki, o ktorych mowa w art. 92 ust. 2, 4 i 5.

Art. 94. 1. Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego realizuja:

1) doradca zawodowy - stazysta;

2) doradca zawodowy;

3) doradca zawodowy I stopnia;

4) doradca zawodowy II stopnia.

2. Doradca zawodowym moze zostac osoba, ktora otrzymala licencje zawodowa, jezeli:

1) posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych;

2) nie byla karana;

3) posiada wyzsze wyksztalcenie;

4) wykonywala zadania w zakresie poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 12 miesiecy w publicznych sluzbach zatrudnienia lub ukonczyla szkolenia przygotowujace do swiadczenia poradnictwa zawodowego potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w ciagu dwoch lat przed dniem zlozenia wniosku o licencje;

5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaze sie znajomoscia jezyka polskiego wystarczajaca do wykonywania zadan.

3. Osoba niespelniajaca warunkow, o ktorych mowa w ust. 2, moze wykonywac czynnosci na stanowisku doradcy zawodowego _ stazysty pod nadzorem doradcy zawodowego lub po ukonczeniu szkolenia przygotowujacego do swiadczenia poradnictwa zawodowego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

4. Doradca zawodowym I stopnia moze zostac osoba spelniajaca lacznie warunki, o ktorych mowa w ust. 2, oraz:

1) posiada co najmniej 24-miesieczny staz pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych sluzbach zatrudnienia i ukonczone studia magisterskie lub co najmniej 12-miesieczny staz pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych sluzbach zatrudnienia i ukonczone studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego;

2) ukonczyla szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

5. Doradca zawodowym II stopnia moze zostac osoba spelniajaca lacznie warunki, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, oraz:

1) ukonczyla studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego;

2) posiada co najmniej 36-miesieczny staz pracy na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia.

Art. 95. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje licencje zawodowa doradcy zawodowego okreslonego stopnia osobie spelniajacej warunki, o ktorych mowa w art. 94 ust. 2, 4 i 5.

Art. 96. 1. Zadania w zakresie planowania rozwoju zasobow ludzkich oraz organizacji szkolen bezrobotnych i poszukujacych pracy wykonuje specjalista do spraw rozwoju zawodowego.

2. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego moze zostac osoba, ktora:

1) posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych;

2) nie byla karana;

3) posiada co najmniej srednie wyksztalcenie;

4) wykonywala zadania z zakresu organizacji szkolen przez okres co najmniej 12 miesiecy w publicznych sluzbach zatrudnienia;

5) ukonczyla szkolenie w zakresie organizacji szkolen lub rozwoju zasobow ludzkich potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

3. Samodzielnym specjalista do spraw rozwoju zawodowego moze zostac osoba spelniajaca lacznie warunki, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, ktora:

1) posiada wyzsze wyksztalcenie;

2) przez co najmniej 24 miesiace wykonywala zadania na stanowisku specjalisty do spraw rozwoju zawodowego;

3) ukonczyla szkolenie z zakresu rozwoju zasobow ludzkich potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

4. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiazany doskonalic kwalifikacje zawodowe przez udzial w co najmniej jednym szkoleniu w okresie 24 miesiecy pracy.

Art. 97. 1. Zadania z zakresu przygotowywania, realizacji i oceniania efektow programow i projektow z zakresu promocji zatrudnienia, lagodzenia skutkow bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wykonuje specjalista do spraw programow.

2. Specjalista do spraw programow moze zostac osoba, ktora:

1) posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych;

2) nie byla karana;

3) posiada wyzsze wyksztalcenie zawodowe;

4) wykonywala zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programow i projektow, o ktorych mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesiecy w publicznych sluzbach zatrudnienia;

5) ukonczyla szkolenie w zakresie projektowania, realizowania lub oceniania programow i projektow potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

3. Samodzielnym specjalista do spraw programow moze zostac osoba, ktora:

1) posiada wyzsze wyksztalcenie;

2) przez co najmniej 24 miesiace wykonywala zadania na stanowisku specjalisty do spraw programow;

3) ukonczyla szkolenie z zakresu rozwoju zasobow ludzkich potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

4. Specjalista, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiazany doskonalic kwalifikacje zawodowe przez udzial w co najmniej jednym szkoleniu w okresie 24 miesiecy pracy.

Art. 98. 1. Zadania polegajace na udzielaniu pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy wykonuje lider klubu pracy.

2. Liderem klubu pracy moze zostac osoba, ktora:

1) posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych;

2) nie byla karana;

3) posiada co najmniej srednie wyksztalcenie;

4) wykonywala zadania w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez okres co najmniej 12 miesiecy w publicznych sluzbach zatrudnienia, w Ochotniczych Hufcach Pracy lub ukonczyla szkolenie przygotowujace do wykonywania zadan polegajacych na udzielaniu pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, potwierdzone odpowiednimi dokumentami;

5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaze sie znajomoscia jezyka polskiego wystarczajaca do wykonywania zadan.

3. Lider klubu pracy jest obowiazany doskonalic kwalifikacje zawodowe przez udzial w co najmniej jednym szkoleniu w okresie 24 miesiecy pracy.

Art. 99. 1. Krajowa kadre sieci EURES stanowia pracownicy publicznych sluzb zatrudnienia wykonujacy uslugi EURES.

2. Krajowa kadre sieci EURES tworza: krajowy koordynator EURES, asystenci krajowego koordynatora EURES, kierownicy liniowi EURES, doradcy EURES i asystenci EURES. Pracownicy krajowej kadry sieci EURES sa obowiazani do stalego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Art. 100. 1. Pracownikom wojewodzkich i powiatowych urzedow pracy, o ktorych mowa w art. 91 pkt 1 i 2, przysluguja dodatki do wynagrodzen uzaleznione od stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakosci wykonywanej pracy, z wylaczeniem pracownikow bedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej.

2. Pracownikom wojewodzkich i powiatowych urzedow pracy, o ktorych mowa w art. 91 pkt 3-6, przysluguja dodatki do wynagrodzen uzaleznione od posiadanego przygotowania zawodowego, doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakosci wykonywanej pracy, z wylaczeniem pracownikow bedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej.

3. Dodatki, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, sa finansowane ze srodkow Funduszu Pracy.

4. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb nadawania licencji zawodowych posrednika pracy i doradcy zawodowego, biorac pod uwage rozwoj zawodowy pracownikow publicznych sluzb zatrudnienia.

5. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oraz tryb przyznawania i wyplacania dodatkow do wynagrodzenia pracownikom, o ktorych mowa w art. 91 pkt 1-6, majac na uwadze osiagniecie zwiekszonej efektywnosci oraz rozwoju zawodowego pracownikow publicznych sluzb zatrudnienia.

Art. 101. 1. Przepisy art. 92, 94, 96-98 i 100 stosuje sie odpowiednio do osob zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy.

2. Przepis art. 94 stosuje sie odpowiednio do osob zatrudnionych w placowkach ksztalcenia ustawicznego, o ktorych mowa w przepisach o systemie oswiaty.

Art. 102. 1. Szkolenia, o ktorych mowa w art. 92-98, realizowane sa przez instytucje szkoleniowe po uzyskaniu zgody ministra wlasciwego do spraw pracy.

2. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, ramowe programy szkolen dla stanowisk, o ktorych mowa w art. 91, z uwzglednieniem poziomow i stopni kwalifikacyjnych, warunki, jakie powinny spelniac instytucje szkoleniowe oraz wzory dokumentow potwierdzajacych ukonczenie wlasciwego szkolenia, majac na uwadze zapewnienie jednolitego systemu ksztalcenia pracownikow publicznych sluzb zatrudnienia.

Rozdzial 18

Fundusz Pracy

Art. 103. 1. Fundusz Pracy jest panstwowym funduszem celowym.

2. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister wlasciwy do spraw pracy.

Art. 104. 1. Obowiazkowe skladki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiacych podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o ktorym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887, z pozn. zm.5)), wynoszacych w przeliczeniu na okres miesiaca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace, w przypadku osob, o ktorych mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. nr 200, poz. 1679), co najmniej wynagrodzenie, o ktorym mowa w tym przepisie, a w przypadku osob wykonujacych prace w okresie odbywania kary pozbawienia wolnosci lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za prace, oplacaja:

1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:

a) pozostajace w stosunku pracy lub stosunku sluzbowym,

b) wykonujace prace na podstawie umowy o prace nakladcza,

c) wykonujace prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o swiadczenie uslug, do ktorej zgodnie z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje sie przepisy dotyczace zlecenia, oraz za osoby z nimi wspolpracujace,

d) wykonujace prace w okresie odbywania kary pozbawienia wolnosci lub tymczasowego aresztowania,

e) pobierajace stypendia sportowe,

f) otrzymujace swiadczenie socjalne przyslugujace na urlopie gorniczym, swiadczenie gornicze lub gorniczy zasilek socjalny lub wynagrodzenie przyslugujace w okresie swiadczenia gorniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego - przewidziane w odrebnych przepisach;

2) rolnicze spoldzielnie produkcyjne, spoldzielnie kolek rolniczych lub spoldzielnie uslug rolniczych - za swoich czlonkow, z wyjatkiem czlonkow, ktorzy wniesli wklad gruntowy o powierzchni uzytkow rolnych wiekszej niz 2 ha przeliczeniowe;

3) inne niz wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegajace ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjatkiem:

a) duchownych,

b) pobierajacych na podstawie przepisow o pomocy spolecznej zasilek staly,

c) pobierajacych na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych swiadczenie pielegnacyjne lub dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka,

d) podlegajacych ubezpieczeniu spolecznemu rolnikow,

e) zolnierzy niezawodowych w sluzbie czynnej,

f) odbywajacych zastepcze formy sluzby wojskowej,

g) przebywajacych na urlopach wychowawczych oraz pobierajacych zasilek macierzynski,

h) pobierajacych swiadczenie szkoleniowe, o ktorym mowa w art. 70 ust. 6.

2. Wysokosc skladki na Fundusz Pracy okresla ustawa budzetowa.

3. W przypadku gdy kwoty, o ktorych mowa w ust. 1, pochodza z roznych zrodel, obowiazek oplacania skladek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy laczna kwota stanowiaca podstawe wymiaru skladek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace, a w przypadku osob, o ktorych mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace, o ktorym mowa w tym przepisie.

4. Osoba, do ktorej ma zastosowanie przepis ust. 3, sklada stosowne oswiadczenie kazdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, jezeli sama oplaca skladki na ubezpieczenia spoleczne.

Art. 105. Przedsiebiorcy Polskiego Zwiazku Gluchych i Polskiego Zwiazku Niewidomych oraz Zwiazku Ociemnialych Zolnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemnialymi, Zaklad Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zaklady aktywizacji zawodowej nie oplacaja skladek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracownikow o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci.

Art. 106. 1. Przychodami Funduszu Pracy sa:

1) obowiazkowe skladki na Fundusz Pracy;

2) dotacje budzetu panstwa;

3) srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej na wspolfinansowanie projektow finansowanych z Funduszu Pracy;

4) odsetki od srodkow Funduszu Pracy pozostajacych na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu Pracy oraz samorzadow wojewodztw, powiatow, Ochotniczych Hufcow Pracy i wojewodow;

5) splaty rat i odsetki od pozyczek udzielonych z Funduszu Pracy;

6) srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej, przeznaczone na wspolfinansowanie dzialan z zakresu udzialu publicznych sluzb zatrudnienia w EURES;

7) inne wplywy.

2. Przychodami Funduszu Pracy sa rowniez oplaty, wplaty, kary pieniezne i grzywny, o ktorych mowa w art. 88 ust. 14, art. 115 i art. 119-124, ktore sa przeznaczane na wspieranie rzadowych programow promocji zatrudnienia i przeciwdzialania bezrobociu, majace na celu aktywizacje zawodowa bezrobotnych.

3. Dysponent Funduszu Pracy, za zgoda ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, moze zaciagac kredyty i pozyczki na uzupelnienie srodkow niezbednych na wyplate zasilkow.

Art. 107. 1. Skladki na Fundusz Pracy oplaca sie za okres trwania obowiazkowych ubezpieczen emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla skladek na ubezpieczenia spoleczne.

2. Poboru skladek na Fundusz Pracy dokonuje Zaklad Ubezpieczen Spolecznych na wyodrebniony rachunek bankowy prowadzony dla skladek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych i przekazuje na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od ich otrzymania, w formie zaliczek, czesc skladek zgromadzonych na koncie odpowiadajaca udzialowi stopy procentowej skladek na Fundusz Pracy w sumie stop procentowych skladek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych ostatecznie rozlicza pobrane skladki na Fundusz Pracy do 20. dnia nastepnego miesiaca.

3. W razie nieoplacania skladek na Fundusz Pracy lub oplacenia ich w nizszej od naleznej wysokosci Zaklad Ubezpieczen Spolecznych moze obciazyc pracodawce lub osobe podlegajaca ubezpieczeniu spolecznemu dodatkowa oplata w wysokosci do 100 proc. naleznej kwoty skladek.

4. Od skladek na Fundusz Pracy nieoplaconych w terminie Zaklad Ubezpieczen Spolecznych pobiera odsetki za zwloke, na zasadach i w wysokosci okreslonych przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926, z pozn. zm.6)) . Skladki te oraz naleznosci z tytulu odsetek za zwloke i dodatkowej oplaty, o ktorych mowa w ust. 3, nieoplacone w terminie, podlegaja sciagnieciu w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Skladki, odsetki i dodatkowe oplaty sa przekazywane na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy.

5. Koszty poboru skladek na Fundusz Pracy obciazaja ten fundusz i sa zwracane Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych w wysokosci 0,5 proc. kwoty skladek przekazanych na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy.

6. W przypadku nieprzekazania w terminach okreslonych w ust. 2 skladek, pobranych odsetek oraz dodatkowych oplat, o ktorych mowa w ust. 4 na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy nalezne sa od Zakladu Ubezpieczen Spolecznych odsetki ustawowe.

Art. 108. 1. Srodki Funduszu Pracy przeznacza sie na finansowanie:

1) kosztow badan lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o ktorym mowa w art. 2 ust. 3, w art. 38 ust. 4 oraz w art. 40 ust. 5;

2) kosztow zwiazanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o ktorym mowa w art. 6 ust. 7, obejmujacych koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkan i konferencji z udzialem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujacych inicjatywy partnerow rynku pracy;

3) wsparcia instytucji rynku pracy oraz jednostek naukowych, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1, w zakresie realizacji programow i projektow zwiazanych z rozwojem uslug i instrumentow rynku pracy oraz integracja spoleczna;

4) kosztow wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia spoleczne pracownikow wojewodzkich urzedow pracy wykonujacych zadania wynikajace z realizacji programow wspolfinansowanych ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego, w zakresie okreslonym w umowie, o ktorej mowa w art. 109 ust. 7;

5) kosztow wynagrodzen wyplacanych mlodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne od refundowanych wynagrodzen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 6;

6) kosztow szkolenia oraz przejazdu czlonkow rad zatrudnienia, o ktorych mowa w art. 23 ust. 7 i 9;

7) zadan wynikajacych z udzialu publicznych sluzb zatrudnienia w sieci EURES, o ktorych mowa w ustawie;

8) dodatkow szkoleniowych, o ktorych mowa w art. 41 ust. 1;

9) kosztow szkolenia pracownikow, bezrobotnych i innych uprawnionych osob, o ktorych mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43;

10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o ktorych mowa w art. 41 ust. 9;

11) pozyczek na sfinansowanie kosztow szkolenia, o ktorych mowa w art. 42;

12) kosztow przejazdow, zakwaterowania i wyzywienia, o ktorych mowa w art. 45;

13) kosztow wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, podjecia dzialalnosci gospodarczej oraz kosztow pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o ktorych mowa w art. 46;

14) kosztow z tytulu oplaconych skladek na ubezpieczenia spoleczne refundowanych pracodawcy, o ktorych mowa w art. 47;

15) dodatkow aktywizacyjnych, o ktorych mowa w art. 48;

16) zwrotu czesci kosztow poniesionych przez pracodawce z tytulu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o ktorych mowa w art. 51, 56 i 59;

17) stypendiow, o ktorych mowa w art. 52, 53 i 55;

18) skladek na ubezpieczenia spoleczne oplacanych od stypendiow, o ktorych mowa w art. 54;

19) zwrotu kosztow poniesionych przez organizatora robot publicznych z tytulu zatrudnienia bezrobotnych, o ktorych mowa w art. 57;

20) kosztow wyposazenia nowego stanowiska pracy, o ktorym mowa w art. 59 ust. 3;

21) kosztow opieki nad dzieckiem i osoba zalezna, o ktorych mowa w art. 61;

22) swiadczen przyslugujacych rolnikom zwalnianym z pracy, o ktorych mowa w art. 62;

23) refundowania pracodawcy kosztow szkolenia pracownikow, o ktorych mowa w art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 1;

24) refundowania pracodawcy wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia spoleczne, o ktorych mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2;

25) refundacji pracodawcom skladek na ubezpieczenia spoleczne, o ktorych mowa w art. 70 ust. 8;

26) zasilkow, o ktorych mowa w art. 71, oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne od tych zasilkow, o ktorych mowa w art. 72 ust. 13;

27) dodatkow do wynagrodzen, o ktorych mowa w art. 100;

28) kosztow poboru skladek, o ktorych mowa w art. 107 ust. 5;

29) kosztow opracowywania, upowszechniania i wdrazania klasyfikacji zawodow i specjalnosci, standardow kwalifikacji zawodowych oraz modulowych programow szkolen dla bezrobotnych i poszukujacych pracy;

30) opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposazenia dla prowadzenia poradnictwa zawodowego;

31) opracowywania, wydawania i rozpowszechniania informacji o uslugach organow zatrudnienia oraz innych partnerow rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujacych pracy oraz pracodawcow;

32) kosztow wezwan, zawiadomien, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych drukow niezbednych do ustalenia uprawnien do zasilku i innych swiadczen z tytulu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym naleznych swiadczen pienieznych oraz kosztow komunikowania sie z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukujacymi pracy, organami rentowymi oraz urzedami skarbowymi;

33) badan, opracowywania programow, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursow dotyczacych rynku pracy;

34) kosztow wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych sluzbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy;

35) wydatkow zwiazanych z promocja oraz pomoca prawna zatrudnionym za granica w ramach umow miedzynarodowych;

36) kosztow opracowywania i rozpowszechniania materialow informacyjnych i szkoleniowych dotyczacych nabywania umiejetnosci poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia;

37) wyposazenia klubow pracy oraz kosztow prowadzenia zajec przez osoby niebedace pracownikami urzedow pracy, o ktorych mowa w art. 39 ust. 4;

38) kosztow szkolenia kadr publicznych sluzb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufcow Pracy;

39) czesci kosztow realizacji zadan na rzecz bezrobotnych, wykonywanych w ramach dzialan statutowych przez organizacje i instytucje;

40) swiadczen integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisow o zatrudnieniu socjalnym;

41) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;

42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiebiorcow o szczegolnym znaczeniu dla rynku pracy;

43) kosztow postepowania sadowego i egzekucyjnego w sprawach nienaleznie pobranych swiadczen pienieznych i innych wyplat z Funduszu Pracy;

44) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiazan pokrywanych z Funduszu Pracy;

45) splaty i obslugi kredytow i pozyczek wraz z odsetkami, zaciagnietych przez Fundusz Pracy;

46) zasilkow przedemerytalnych, swiadczen przedemerytalnych oraz zasilkow pogrzebowych, o ktorych mowa w art. 141;

47) wydatkow, o ktorych mowa w art. 66 ust. 5 pkt 2, niewymienionych w pkt 1-46.

2. Dysponent Funduszu Pracy moze dokonywac przesuniec przewidzianych w planie Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczegolnych zadan oraz na finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie zadan w przypadku ich wprowadzenia ustawa, z tym jednak, ze laczna kwota srodkow na finansowanie zadan na rzecz przeciwdzialania bezrobociu nie powinna zostac zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele.

Art. 109. 1. Minister wlasciwy do spraw pracy przekazuje, na wyodrebniony rachunek bankowy, samorzadom wojewodztw i powiatow srodki Funduszu Pracy na finansowanie zadan realizowanych w wojewodztwie do wysokosci kwot ustalonych zgodnie z ust. 2-11.

2. Kwoty srodkow (limity), jakie moga byc wydatkowane w roku budzetowym na realizacje programow na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutkow bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadan w wojewodztwie, sa ustalane przez ministra wlasciwego do spraw pracy wedlug algorytmu.

3. Minister wlasciwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrebniony rachunek bankowy Ochotniczym Hufcom Pracy kwote srodkow Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na refundowanie wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia spoleczne mlodocianych pracownikow, szkolenie pracownikow Ochotniczych Hufcow Pracy oraz realizacje innych zadan finansowanych z Funduszu Pracy.

4. Minister wlasciwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrebniony rachunek bankowy urzedom wojewodzkim srodki Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztow szkolenia pracownikow urzedu wojewodzkiego i powiatowych urzedow pracy.

5. Srodki Funduszu Pracy na wyplate zasilkow i innych obligatoryjnych swiadczen sa przekazywane samorzadom wojewodztw i powiatow do wysokosci faktycznych potrzeb.

6. Minister wlasciwy do spraw pracy w odniesieniu do kwoty srodkow na finansowanie zadan w wojewodztwie ustala udzial srodkow, jakie moga byc przeznaczane na finansowanie programow regionalnych, w tym projektow wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego.

7. Podstawe wydatkowania srodkow na finansowanie projektow wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego, w tym kosztow ich realizacji, stanowi umowa zawarta miedzy ministrem wlasciwym do spraw pracy oraz zarzadem wojewodztwa, okreslajaca wielkosc srodkow na ten cel oraz sposob ich wydatkowania.

8. Kwoty srodkow Funduszu Pracy na finansowanie programow na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutkow bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadan realizowanych przez powiaty sa ustalane przez zarzad wojewodztwa, wedlug kryteriow okreslonych przez sejmik wojewodztwa, w ramach kwoty, o ktorej mowa w ust. 2. Okreslajac kryteria, sejmik wojewodztwa powinien wziac pod uwage w szczegolnosci:

1) skale naplywow do bezrobocia i odplywow z bezrobocia;

2) udzial osob bedacych w szczegolnej sytuacji na rynku pracy w ogolnej liczbie bezrobotnych;

3) stope bezrobocia;

4) wskaznik efektywnosci realizowanych uslug lub instrumentow rynku pracy.

9. Decyzje w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osob, w ramach lacznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programow na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutkow bezrobocia i aktywizacji zawodowej, podejmuje starosta, po zasiegnieciu opinii powiatowej rady zatrudnienia.

10. Organy zatrudnienia oraz ochotnicze hufce pracy moga zawierac umowy, porozumienia i udzielac zlecen dotyczacych realizacji programow rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy, powodujacych powstawanie zobowiazan przechodzacych na rok nastepny do wysokosci 30 proc. kwoty srodkow (limitow) ustalonych na dany rok kalendarzowy, a lacznie z zobowiazaniami wynikajacymi z realizacji projektow wspolfinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej do wysokosci okreslonej przez ministra wlasciwego do spraw pracy. Zobowiazania te obciazaja kwote (limit) srodkow Funduszu Pracy ustalona na rok nastepny.

11. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, po zasiegnieciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Komisji Wspolnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego, algorytm, o ktorym mowa w ust. 2, szczegolowe zasady ustalania kwot srodkow z Funduszu Pracy dla samorzadow wojewodztw i powiatow oraz wysokosc i przeznaczenie rezerwy bedacej w dyspozycji ministra wlasciwego do spraw pracy; przy ustalaniu kwot srodkow na finansowanie programow na rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutkow bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wojewodztwie algorytm powinien w szczegolnosci uwzgledniac:

1) skale naplywow do bezrobocia i odplywow z bezrobocia;

2) udzial osob bedacych w szczegolnej sytuacji na rynku pracy w ogolnej liczbie bezrobotnych;

3) stope bezrobocia.

Art. 110. W sprawach z zakresu gospodarki funduszami celowymi nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje sie odpowiednio przepisy o finansach publicznych.

Rozdzial 19

Nadzor i kontrola

Art. 111. Wojewoda sprawuje nadzor, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1, przez:

1) badanie dokumentow i danych, niezbednych do sprawowania nadzoru;

2) wizytacje obiektow i pomieszczen;

3) przeprowadzanie ogledzin obiektow, skladnikow majatku oraz obserwacje przebiegu okreslonych czynnosci objetych obowiazujacym standardem;

4) zadanie od pracownikow nadzorowanej jednostki udzielania informacji w formie ustnej i pisemnej w zwiazku z czynnosciami nadzorczymi;

5) wzywanie i przesluchiwanie swiadkow;

6) zwracanie sie o wydanie opinii przez bieglych i specjalistow z zakresu rynku pracy;

7) badanie wymogow kwalifikacyjnych, o ktorych mowa w art. 92, 94, 96-99.

Art. 112. 1. Czynnosci, o ktorych mowa w art. 111, w imieniu i z upowaznienia wojewody, przeprowadza zespol pracownikow wlasciwego do spraw pracy wydzialu urzedu wojewodzkiego w skladzie co najmniej dwoch osob, zwany dalej "zespolem inspektorow".

2. Zespol inspektorow przeprowadzajac czynnosci, o ktorych mowa w art. 111, jest obowiazany do okazania legitymacji sluzbowych oraz imiennego upowaznienia wskazujacego urzad pracy, ktorego czynnosci te dotycza.

Art. 113. 1. Wojewoda, w wyniku przeprowadzonych przez zespol inspektorow czynnosci, o ktorych mowa w art. 111, moze przekazac jednostce samorzadu terytorialnego zalecenia, pouczenia oraz moze zglaszac uwagi i wnioski.

2. Urzad pracy objety czynnosciami nadzorczymi moze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zalecen, uwag i wnioskow, zglosic do nich zastrzezenia.

3. Wojewoda ustosunkowuje sie do zastrzezen w terminie 14 dni od dnia ich doreczenia.

4. W przypadku nieuwzglednienia przez wojewode zastrzezen, urzad pracy w terminie 30 dni jest obowiazany do powiadomienia wojewody o realizacji zalecen, uwag i wnioskow.

5. W przypadku uwzglednienia przez wojewode zastrzezen wojewodzki lub powiatowy urzad pracy w terminie 30 dni jest obowiazany do powiadomienia wojewody o realizacji zalecen, uwag i wnioskow, o ktorych mowa w ust. 1, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z zastrzezen.

6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybien w dzialalnosci wojewodzkiego lub powiatowego urzedu pracy w zakresie wdrazania i stosowania standardow uslug rynku pracy, o ktorych mowa w art. 35 ust. 3, oraz spelniania wymogow kwalifikacyjnych okreslonych dla pracownikow urzedow pracy, wojewoda, niezaleznie od przyslugujacych mu innych srodkow, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach odpowiednio marszalka wojewodztwa lub staroste.

7. Organ, o ktorym mowa w ust. 6, do ktorego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiazany powiadomic wojewode o podjetych czynnosciach w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach.

Art. 114. 1. Jezeli w wyniku przeprowadzonych czynnosci, o ktorych mowa w art. 111, zostaly ujawnione razace zaniedbania lub zaniechania w zakresie wdrazania i stosowania standardow uslug rynku pracy, o ktorych mowa w art. 35 ust. 3, oraz spelniania wymogow kwalifikacyjnych okreslonych dla pracownikow urzedow pracy, wojewoda moze wezwac jednostke samorzadu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastepczego w terminie nie dluzszym niz 2 miesiace od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niewyznaczenia przez jednostke samorzadu terytorialnego wykonawcy zastepczego w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, wojewoda moze wystapic do sadu administracyjnego ze skarga na bezczynnosc organu.

Art. 115. 1. Kto nie realizuje zalecen wojewody, o ktorych mowa w art. 113 - podlega karze pienieznej w wysokosci do 6000 zl.

2. Kto nie wdraza lub nie stosuje standardow uslug rynku pracy w zakresie posrednictwa pracy - podlega karze pienieznej w wysokosci do 10.000 zl.

3. Kare pieniezna wymierza wojewoda w drodze decyzji administracyjnej, biorac pod uwage rozmiar, stopien i spoleczna szkodliwosc stwierdzonych uchybien.

4. Od kary pienieznej nieuiszczonej w terminie pobiera sie odsetki ustawowe.

5. Egzekucja kary pienieznej wraz z odsetkami za zwloke nastepuje w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 116. 1. Wojewoda sprawuje kontrole przestrzegania:

1) legalnosci zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania dzialalnosci oraz wykonywania pracy przez cudzoziemcow;

2) obowiazku informowania powiatowych urzedow pracy o zatrudnianiu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania innej pracy zarobkowej;

3) obowiazku informowania powiatowych urzedow pracy przez bezrobotnych o podjeciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzialalnosci;

4) obowiazku oplacania skladek na Fundusz Pracy;

5) obowiazku dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w przypadku prowadzenia dzialalnosci, ktorej prowadzenie jest uzaleznione od uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;

6) obowiazku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie.

2. Kontrole przestrzegania legalnosci wykonywania pracy przez cudzoziemca sprawuja rowniez organy celne, zgodnie z odrebnymi przepisami.

3. Kontrola moga byc objeci pracodawcy, jednoosobowi przedsiebiorcy i inne instytucje oraz osoby fizyczne.

4. Przeprowadzajacy kontrole moga badac dokumenty objete jej zakresem, sporzadzac niezbedne ich kopie, przesluchiwac osoby podejrzane o naruszenie przepisow ustawy, przesluchiwac swiadkow, sprawdzac tozsamosc osob zatrudnionych i wykonujacych inne prace zarobkowe, a takze innych osob w celu ustalenia charakteru ich pobytu na terenie kontrolowanej jednostki w czasie przeprowadzania kontroli.

5. Kontrolowani sa obowiazani udostepniac wszelkie dokumenty i udzielac wyjasnien w sprawach objetych zakresem kontroli.

6. Przeprowadzajacy kontrole sa uprawnieni do przeprowadzenia kontroli bez uprzedzenia. Kontrolujacy sa obowiazani do okazania legitymacji sluzbowych i upowaznienia.

7. W przypadku podejrzenia, ze przepisy ustawy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, nie sa przestrzegane, a nie ma mozliwosci ustalenia nazwy jednostki kontrolowanej, wystawia sie upowaznienie w formie uproszczonej.

8. W postepowaniu, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy kodeksu postepowania administracyjnego, z wylaczeniem przepisow dotyczacych decyzji i postanowien.

Art. 117. 1. Wojewoda, w zakresie okreslonym w art. 116 ust. 1, oraz organy celne w zakresie okreslonym w odrebnych przepisach wspoldzialaja w szczegolnosci ze zwiazkami zawodowymi, organizacjami pracodawcow, Panstwowa Inspekcja Pracy, Policja, Zakladem Ubezpieczen Spolecznych, Straza Graniczna oraz urzedami kontroli skarbowej.

2. Organy Policji, w razie uzasadnionej potrzeby oraz w celu zapewnienia bezpieczenstwa kontrolujacym, sa obowiazane, na wniosek wlasciwego wojewody lub odpowiednio organu celnego, do udzielenia stosownej pomocy.

3. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, organizacje i tryb przeprowadzania przez wojewodow i organy celne kontroli oraz sposob ich wspoldzialania z innymi organami, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia sprawnosci i skutecznosci wykonywanej kontroli.

Art. 118. 1. Wojewoda przekazuje ministrowi wlasciwemu do spraw pracy w terminie do 31 stycznia wyniki przeprowadzonych w roku poprzednim kontroli oraz ich ocene.

2. Wojewoda niezwlocznie powiadamia ministra wlasciwego do spraw pracy o stwierdzonych przypadkach prowadzenia agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz o przypadkach naruszenia zasad prowadzenia agencji zatrudnienia okreslonych w ustawie.

3. Wojewoda niezwlocznie powiadamia wlasciwego staroste o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisow ustawy przez bezrobotnego oraz przez pracodawce.

Rozdzial 20

Odpowiedzialnosc za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

Art. 119. 1. Kto zatrudnia lub powierza wykonywanie innej pracy zarobkowej bezrobotnemu, nie zawiadamiajac o tym wlasciwego powiatowego urzedu pracy, podlega karze grzywny nie nizszej niz 3000 zl.

2. Bezrobotny, ktory podjal zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub dzialalnosc gospodarcza bez powiadomienia o tym wlasciwego powiatowego urzedu pracy, podlega karze grzywny nie nizszej niz 500 zl.

3. Sprawca nie podlega odpowiedzialnosci, jezeli przed dniem przeprowadzenia kontroli obowiazek, o ktorym mowa odpowiednio w art. 36 ust. 7 i art. 74, zostal juz spelniony.

Art. 120. 1. Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi nieposiadajacemu zezwolenia na prace, o ktorym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niz okreslone w zezwoleniu na prace, podlega karze grzywny nie nizszej niz 3000 zl.

2. Cudzoziemiec, ktory wykonuje prace bez zezwolenia, o ktorym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niz okreslone w zezwoleniu na prace, podlega karze grzywny nie nizszej niz 1000 zl.

Art. 121. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi agencje zatrudnienia, podlega karze grzywny nie nizszej niz 3000 zl.

2. Kto prowadzac agencje zatrudnienia, pobiera od osoby, dla ktorej poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, dodatkowe oplaty inne niz kwota wymieniona w art. 85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie nizszej niz 3000 zl.

3. Tej samej karze podlega, kto prowadzac agencje zatrudnienia, nie przestrzega zasady zakazu dyskryminacji ze wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, pochodzenie etniczne, narodowosc, orientacje seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzgledu na przynaleznosc zwiazkowa.

Art. 122. 1. Kto:

1) nie dopelnia obowiazku oplacania skladek na Fundusz Pracy lub nie oplaca ich w przewidzianym przepisami terminie;

2) nie zglasza wymaganych danych lub zglasza nieprawdziwe dane majace wplyw na wymiar skladek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakresie nieprawdziwych wyjasnien albo odmawia ich udzielenia

- podlega karze grzywny nie nizszej niz 3000 zl.

2. Sprawca nie podlega odpowiedzialnosci, jezeli przed dniem przeprowadzenia kontroli zalegle skladki na Fundusz Pracy zostaly juz oplacone w wymaganej wysokosci.

Art. 123. Kto ze wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, pochodzenie etniczne, narodowosc, orientacje seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzgledu na przynaleznosc zwiazkowa odmowi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny nie nizszej niz 3000 zl.

Art. 124. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o ktorej mowa w art. 116, podlega karze grzywny nie nizszej niz 3000 zl.

Art. 125. Orzekanie w sprawach o czyny, o ktorych mowa w art. 119-124, nastepuje w trybie przepisow ustawy z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. nr 109, poz. 1031 i nr 213, poz. 2081).

Rozdzial 21

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 126. W ustawie z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z pozn. zm.7)) art. 91 otrzymuje brzmienie:

"Art. 91. § 1. Naleznosci inne niz wymienione w art. 87 § 1 i 7 moga byc potracane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgoda wyrazona na pismie.

§ 2. W przypadkach okreslonych w § 1 wolna od potracen jest kwota wynagrodzenia za prace w wysokosci:

1) okreslonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potracaniu naleznosci na rzecz pracodawcy,

2) 80 proc. kwoty okreslonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potracaniu innych naleznosci niz okreslone w pkt 1.".

Art. 127. W ustawie z 16 wrzesnia 1982 r. - Prawo spoldzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Liczba zalozycieli spoldzielni nie moze byc mniejsza od dziesieciu, jezeli zalozycielami sa osoby fizyczne, i trzech, jezeli zalozycielami sa osoby prawne. W spoldzielniach produkcji rolnej i spoldzielniach socjalnych liczba zalozycieli - osob fizycznych nie moze byc mniejsza od pieciu.";

2) w art. 15 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Spoldzielnia liczy co najmniej dziesieciu czlonkow, spoldzielnia produkcji rolnej co najmniej pieciu czlonkow, a spoldzielnia socjalna nie mniej niz pieciu i nie wiecej niz piecdziesieciu czlonkow, o ile statut nie wymaga liczby wiekszej.";

3) w czesci I "Spoldzielnie":

a) tytul II otrzymuje brzmienie:

"Przepisy szczegolne dla spoldzielni produkcji rolnej, spoldzielni kolek rolniczych, spoldzielni pracy, spoldzielni mieszkaniowych i spoldzielni socjalnych",

b) w tytule II po art. 203 dodaje sie dzial V w brzmieniu:

"Dzial V

Spoldzielnie socjalne

Art. 203a. § 1. Spoldzielnie socjalne moga tworzyc:

1) osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisow o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2) osoby, o ktorych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. nr 69, po 624 i nr 99, poz. 1100);

3) niepelnosprawni, w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.

§ 2. Nazwa spoldzielni niezaleznie od jej brzmienia musi zawierac oznaczenie «spoldzielnia socjalna».

§ 3. Spoldzielnia socjalna moze polaczyc sie wylacznie z inna spoldzielnia socjalna.

§ 4. Spoldzielnia socjalna moze podzielic sie na podstawie uchwaly walnego zgromadzenia, podjetej zwykla wiekszoscia glosow, wylacznie w ten sposob, ze z jej wydzielonej czesci zostaje utworzona nowa spoldzielnia socjalna.

§ 5. Spoldzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadku, gdy dokonane zmiany statutu naruszaja zasady okreslone w art. 203b.

§ 6. Spoldzielnia inwalidow i spoldzielnia niewidomych staje sie spoldzielnia socjalna na podstawie uchwaly walnego zgromadzenia, podjetej zwykla wiekszoscia glosow. Przepisy o laczeniu sie spoldzielni stosuje sie odpowiednio.

§ 7. Minister wlasciwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory dokumentow niezbednych do utworzenia spoldzielni socjalnej, majac na wzgledzie ulatwienie procedur rejestracyjnych.

Art. 203b. § 1. Przedmiotem dzialalnosci spoldzielni socjalnej jest prowadzenie wspolnego przedsiebiorstwa w oparciu o osobista prace czlonkow w celu zawodowej i spolecznej integracji przez osoby, o ktorych mowa w art. 203a § 1.

§ 2. Spoldzielnie socjalne moga zatrudniac osoby niebedace osobami, o ktorych mowa w art. 203a § 1, przy pracach wymagajacych szczegolnych kwalifikacji, ktorych nie posiadaja czlonkowie spoldzielni. Liczba tych osob nie moze byc wieksza niz jedna na pieciu czlonkow spoldzielni.

§ 3. W spoldzielniach socjalnych, w ktorych liczba czlonkow nie przekracza 15, nie powoluje sie rady nadzorczej, zas jej zadania wykonuje walne zgromadzenie, a prawo kontroli dzialalnosci spoldzielni przysluguje kazdemu czlonkowi.

§ 4. W spoldzielniach socjalnych calosc nadwyzki bilansowej walne zgromadzenie przeznacza na fundusz zasobowy spoldzielni.

Art. 203c. § 1. W przypadku likwidacji spoldzielni socjalnej jej majatek pochodzacy ze srodkow publicznych po zakonczeniu postepowania likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy.

§ 2. W razie likwidacji spoldzielni socjalnej utworzonej z udzialem osob, o ktorych mowa w art. 203a § 1 pkt 3, jej majatek pochodzacy ze srodkow publicznych po zakonczeniu postepowania likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy i Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych proporcjonalnie do wskaznika niepelnosprawnych udzialowcow i zatrudnionych osob niepelnosprawnych, ustalonego odpowiednio na zasadach okreslonych w art. 2 pkt 6 i art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3-6 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.

Art. 203d. W sprawach nieuregulowanych w art. 203a-203c do spoldzielni socjalnej stosuje sie przepisy ustawy odnoszace sie do spoldzielni pracy.".

Art. 128. W ustawie z 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 i nr 167, poz. 1372, z 2003 r. nr 80, poz. 719 i nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. nr 29, poz. 257) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Samorzad wojewodztwa realizuje zadania, o ktorych mowa w art. 1 i 2, w postaci wojewodzkiego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych stanowiacego czesc strategii wojewodzkiej w zakresie polityki spolecznej.";

2) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Realizacja zadan, o ktorych mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, stanowiacego czesc strategii rozwiazywania problemow spolecznych, uchwalanego corocznie przez rade gminy. Program jest realizowany przez osrodek pomocy spolecznej, o ktorym mowa w przepisach o pomocy spolecznej, lub inna jednostke wskazana w programie. W celu realizacji programu wojt (burmistrz, prezydent miasta) moze powolac pelnomocnika.".

Art. 129. W ustawie 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z pozn. zm.8)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 102 otrzymuje brzmienie:

"102) zwrot kosztow przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stazu, szkolenia, zajec z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztow zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stazu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001),",

b) w pkt 117 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje pkt 118 w brzmieniu:

"118) wartosc nieodplatnych swiadczen lub swiadczen czesciowo odplatnych oraz wartosc swiadczen rzeczowych, z tytulu szkolen, badan lekarskich oraz ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow otrzymanych na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001).";

2) w art. 34 po ust. 10 dodaje sie ust. 10a i 10b w brzmieniu:

"10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasilkow z ubezpieczenia spolecznego, albo swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny, za okres, za ktory podatnik pobieral swiadczenie z innego organu rentowego w wysokosci uwzgledniajacej zaliczke na podatek i skladke na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego swiadczenia przy ustalaniu wysokosci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczajac na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasilkow z ubezpieczenia spolecznego lub renty rodzinnej, za okres, za ktory podatnik pobieral zasilek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne swiadczenie pieniezne z tytulu pozostawania bez pracy, albo zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytulu kwoty w wysokosci uwzgledniajacej zaliczke na podatek i skladke na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego swiadczenia przy ustalaniu wysokosci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczajac na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.".

Art. 130. W ustawie z 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, z pozn. zm.9)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2 po pkt 10 dodaje sie pkt 11 w brzmieniu:

"11) kolegia pracownikow sluzb spolecznych,";

2) w art. 5 po ust. 6c dodaje sie ust. 6d w brzmieniu:

"6d. Zakladanie publicznych kolegiow pracownikow sluzb spolecznych nalezy do zadan wlasnych samorzadu wojewodztwa.";

3) w art. 5a w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie "nauczycieli" skresla sie przecinek i dodaje wyrazy "oraz kolegiach pracownikow sluzb spolecznych,";

4) po art. 9e dodaje sie art. 9f w brzmieniu:

"Art. 9f. 1. Sluchaczem kolegium pracownikow sluzb spolecznych moze byc tylko osoba posiadajaca swiadectwo dojrzalosci.

2. W zakresie uprawnien do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego, korzystania ze swiadczen publicznych zakladow opieki zdrowotnej i odbywania przeszkolenia wojskowego do sluchaczy kolegiow pracownikow sluzb spolecznych stosuje sie przepisy dotyczace studentow szkol wyzszych.

3. Kolegia sluzb spolecznych moga pobierac oplaty za egzaminy wstepne oraz za zajecia dydaktyczne, z wylaczeniem zajec dydaktycznych w systemie dziennym w publicznych kolegiach pracownikow sluzb spolecznych, chyba ze sa powtarzane z powodu niezadowalajacych wynikow w nauce.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i warunki tworzenia, przeksztalcania i likwidowania oraz organizacje i zasady dzialania, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych, a takze zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami pracownikow sluzb spolecznych.

5. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresla, w drodze rozporzadzenia, standardy ksztalcenia w kolegiach pracownikow sluzb spolecznych, uwzgledniajac w szczegolnosci wymagania dotyczace realizowania planow nauczania, przedmioty ksztalcenia, zakres i wymiar praktyk zawodowych, tresci programowe i wymagane umiejetnosci.

6. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, do kolegiow pracownikow sluzb spolecznych stosuje sie przepisy dotyczace szkol wyzszych.";

5) w art. 22 w ust. 2a po wyrazach "ktora ukonczyla 16 lat" dodaje sie wyrazy "a w przypadku uczestnikow Ochotniczych Hufcow Pracy 15 lat";

6) w art. 69 uchyla sie ust. 2 i 3.

Art. 131. W ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z pozn. zm.10)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. 1. Osoba niepelnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzedzie pracy jako bezrobotna albo poszukujaca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu ma prawo korzystac z uslug lub instrumentow rynku pracy na zasadach okreslonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Wydatki na instrumenty lub uslugi rynku pracy, dotyczace bezrobotnych osob niepelnosprawnych, przewyzszajace wydatki okreslone w przepisach, o ktorych mowa w ust. 1, a takze wydatki dotyczace osob niepelnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujace pracy i niepozostajacych w zatrudnieniu, sa realizowane i finansowane na zasadach okreslonych w ustawie.";

2) w art. 26a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pracodawcy prowadzacemu zaklad pracy chronionej przysluguje:

1) 100 proc. kwot dofinansowania, o ktorych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem pkt 2,

2) kwoty, o ktorych mowa w ust. 1, zwieksza sie o 75 proc. najnizszego wynagrodzenia w przypadku osob niepelnosprawnych, u ktorych stwierdzono chorobe psychiczna, uposledzenie umyslowe lub epilepsje oraz niewidomych.";

3) w art. 26b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Miesieczne dofinansowanie nie przysluguje do wynagrodzenia pracownika w czesci finansowanej ze srodkow publicznych.";

4) w art. 26c:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje sie pkt 3 w brzmieniu:

"3) informacje o wysokosci podwyzszonych kosztow zatrudnienia osob niepelnosprawnych, z zastrzezeniem ust. 1a",

b) po ust. 1a dodaje sie ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Informacje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, skladaja przedsiebiorcy.";

5) w art. 32 w ust. 1 uchyla sie pkt 4.

Art. 132. W ustawie z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnien przyslugujacych skarbowi panstwa (Dz. U. nr 106, poz. 493, z pozn. zm.11)) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie rowniez do Najwyzszej Izby Kontroli oraz komendanta Glownego Ochotniczych Hufcow Pracy.".

Art. 133. W ustawie z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887, z pozn. zm.12)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2 po lit. w dodaje sie lit. z w brzmieniu:

"z) podmiot, ktory wyplaca swiadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia w stosunku do osob, ktorym wyplaca to swiadczenie,";

2) w art. 6 w ust. 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) osobami pobierajacymi zasilek dla bezrobotnych lub pobierajacymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stazu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na ktore zostaly skierowane przez powiatowy urzad pracy, zwanymi dalej «bezrobotnymi»,",

b) w pkt 20 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 21 w brzmieniu:

"21) osobami pobierajacymi swiadczenie szkoleniowe wyplacane po ustaniu zatrudnienia.";

3) w art. 9 ust. 1 i 1a otrzymuja brzmienie:

"1. Osoby, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a, 20 i 21, spelniajace jednoczesnie warunki do objecia ich obowiazkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytulow, sa obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytulu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o swiadczenie uslug, do ktorej zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje sie przepisy dotyczace zlecenia albo umowy o dzielo, jezeli umowe taka zawarly z pracodawca, z ktorym pozostaja w stosunku pracy, lub jezeli w ramach takiej umowy wykonuja prace na rzecz pracodawcy, z ktorym pozostaja w stosunku pracy, czlonkostwa w spoldzielni, sluzby, pobierania swiadczenia szkoleniowego, swiadczenia socjalnego, zasilku socjalnego albo wynagrodzenia przyslugujacego w okresie korzystania ze swiadczenia gorniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Moga one dobrowolnie, na swoj wniosek, byc objete ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi rowniez z innych tytulow, z zastrzezeniem ust. 1a.

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, ktorych podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytulu stosunku pracy, czlonkostwa w spoldzielni, sluzby, pobierania swiadczenia szkoleniowego, swiadczenia socjalnego, zasilku socjalnego lub wynagrodzenia przyslugujacego w okresie korzystania ze swiadczenia gorniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres miesiaca jest nizsza od okreslonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegaja rowniez obowiazkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytulow, z zastrzezeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.";

4) w art. 12 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Nie podlegaja ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21.";

5) w art. 13 w pkt 15 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje pkt 16 w brzmieniu:

"16) osoby, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21, od dnia nabycia prawa do swiadczenia szkoleniowego do dnia utraty tego prawa.";

6) w art. 16 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osob pobierajacych swiadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia finansuja z wlasnych srodkow, w rownych czesciach, ubezpieczeni i platnicy skladek.";

7) w art. 18 w ust. 4 w pkt 6 na koncu dodaje sie przecinek i pkt 7 w brzmieniu:

"7) osob, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 stanowi kwota swiadczenia szkoleniowego";

8) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obowiazek zgloszenia do ubezpieczen spolecznych osob okreslonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9, 11, 12, 18a-21, ust. 2 i ust. 2a, duchownych bedacych czlonkami zakonow lub klasztorow oraz osob wspolpracujacych, o ktorych mowa w art. 8 ust. 11, nalezy do platnika skladek.".

Art. 134. W ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 i nr 64, poz. 593) w art. 139 w ust. 1 uchyla sie pkt 9.

Art. 135. W ustawie z 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673, z pozn. zm.13)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) odbywania szkolenia, stazu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobe pobierajaca stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stazu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urzad pracy;";

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pracodawca, u ktorego osoba pobierajaca stypendium odbywa staz, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub jednostka, w ktorej osoba pobierajaca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do osoby pobierajacej stypendium w okresie odbywania tego stazu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urzad pracy;";

3) w art. 9 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"4) kwota otrzymanego za ten miesiac stypendium - dla ubezpieczonych bedacych osobami pobierajacymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stazu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na ktore zostaly skierowane przez powiatowy urzad pracy,".

Art. 136. W ustawie z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. nr 45, poz. 391, z pozn. zm.14)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 dodaje sie lit. i w brzmieniu:

"i) osobami pobierajacymi swiadczenie szkoleniowe wyplacane po ustaniu zatrudnienia;";

2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, c-i, powstaje i wygasa w terminach okreslonych w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym, z zastrzezeniem ust. 3.";

3) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do ustalenia podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie zdrowotne osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 2a i 10, stosuje sie przepisy okreslajace podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osob, z zastrzezeniem ust. 6, 7 i 10.",

b) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15, jest kwota emerytury, renty z wylaczeniem dodatkow, zasilkow, swiadczen pienieznych i ryczaltu energetycznego, ekwiwalentu pienieznego z tytulu prawa do bezplatnego wegla oraz deputatu weglowego albo kwota uposazenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposazenia rodzinnego, kwota uposazenia pobieranego po zwolnieniu ze sluzby lub swiadczenia pienieznego o takim samym charakterze, pomniejszona o kwote zaliczona na poczet emerytury lub renty.";

4) w art. 27 po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Za osobe pobierajaca swiadczenie szkoleniowe wyplacane po ustaniu zatrudnienia skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot, ktory wyplaca to swiadczenie.";

5) w art. 29 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osob wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 2-29 i 31 oraz w art. 11 sa oplacane i ewidencjonowane w Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych, z zastrzezeniem pkt 2,".

Art. 137. W ustawie z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. nr 69, poz. 624) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) bezrobotnych, w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, pozostajacych bez pracy przez okres co najmniej 24 miesiecy,";

2) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organizacjach pozarzadowych - oznacza to organizacje pozarzadowe w rozumieniu przepisow o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie dzialajace na rzecz osob, o ktorych mowa w art. 1;";

3) w art. 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Centrum, na zasadach okreslonych w ustawie, moze byc tworzone przez wojta, burmistrza, prezydenta miasta i organizacje pozarzadowa, zwane dalej «instytucjami tworzacymi».",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Centrum utworzone przez organizacje pozarzadowa dziala w formie jednostki wyodrebnionej organizacyjnie i finansowo w sposob zapewniajacy nalezyta identyfikacje pod wzgledem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umozliwiajacym okreslenie przychodow, kosztow i wynikow, z uwzglednieniem przepisow o rachunkowosci.";

4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Status Centrum przyznaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, po zaopiniowaniu przez marszalka wojewodztwa wniosku, o ktorym mowa w art. 4, skladanego w terminie 30 kwietnia i 30 wrzesnia danego roku.";

5) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy instytucja tworzaca, bedaca organizacja pozarzadowa, ulega likwidacji, prawa i obowiazki tej instytucji moze przejac gmina wlasciwa ze wzgledu na siedzibe Centrum. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.";

6) w art. 7:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"w przypadku Centrum tworzonego przez organizacje pozarzadowa z:",

- uchyla sie lit. b,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Utworzenie Centrum moze byc finansowane z dotacji na pierwsze wyposazenie pochodzacej z dochodow wlasnych samorzadu wojewodztwa przeznaczonych na realizacje wojewodzkiego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, na zasadach porozumienia, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1.";

7) w art. 10:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropke zastepuje sie srednikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

"3) srodkow z Unii Europejskiej.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku Centrum utworzonego przez organizacje pozarzadowa dzialalnosc Centrum moze byc ponadto finansowana z:

1) zasobow instytucji tworzacej pochodzacych ze zbiorek, darowizn lub innych zrodel;

2) innych dochodow wlasnych gminy niz okreslone w ust. 1 pkt 1.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kwota dotacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucja tworzaca jest organizacja pozarzadowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty okreslonej uchwala rady gminy oraz liczby uczestnikow zajec reintegracji zawodowej i spolecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracownikow Centrum, wedlug stanu na koniec miesiaca, i wyplacana co miesiac, przez okres dzialalnosci Centrum, w terminie do 10. dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, za ktory zostala przyznana dotacja.";

8) w art. 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 3, moga byc realizowane takze przez pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o prace w organizacji pozarzadowej, ktora uzyska zgode na wykonywanie tych zadan wlasciwego dla siedziby tej organizacji wojewody.";

9) w art. 16:

a) w ust. 1 po wyrazach "pracownika socjalnego" dodaje sie wyrazy "i uczestnika lub po uczestnictwie w klubie integracji spolecznej na wniosek pracownika socjalnego",

b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uczestnicy moga podjac wspolna dzialalnosc gospodarcza w formie spoldzielni socjalnej, na zasadach okreslonych w ustawie z 16 wrzesnia 1982 r. - Prawo spoldzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 oraz z 2004 r. nr 99, poz. 1001).",

c) po ust. 5 dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku podjecia dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, przysluguja uprawnienia, o ktorych mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.";

10) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gmina, osrodek pomocy spolecznej lub organizacja pozarzadowa prowadzace reintegracje zawodowa i spoleczna dla osob, o ktorych mowa w art. 1, moga:

1) organizowac roboty publiczne;

2) prowadzic kluby integracji spolecznej organizujace dzialania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.".

Art. 138. W ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 9 dodaje sie ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o ktorych mowa w ust. 5 i 6, obowiazuja od 1 pazdziernika roku, w ktorym jest przeprowadzana weryfikacja.";

2) w art. 17 w ust. 2 dodaje sie pkt 5 w brzmieniu:

"5) wspolpraca z powiatowym urzedem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o uslugach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.";

3) w art. 23:

a) w ust. 1 dodaje sie pkt 7a w brzmieniu:

"7a) finansowe wspieranie programow w okreslonym przez ministra obszarze pomocy spolecznej, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1;",

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do wyboru programow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje sie odpowiednio art. 25, 26 oraz 28-35.";

4) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikiem socjalnym moze byc osoba, ktora posiada dyplom uzyskania tytulu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyzszej szkoly zawodowej o specjalnosci praca socjalna lub ukonczone studia wyzsze o specjalnosci praca socjalna na jednym z kierunkow: pedagogika, politologia, polityka spoleczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.";

5) w art. 143 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

«3. Organ wlasciwy moze upowaznic, w formie pisemnej, swojego zastepce, pracownika urzedu albo kierownika osrodka pomocy lub inna osobe, na wniosek kierownika osrodka pomocy spolecznej, do prowadzenia postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 2, a takze do wydawania w tych sprawach decyzji.»,";

6) w art. 149 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Decyzje przyznajace swiadczenia na podstawie art. 16, 17, 18, 21 oraz 31 ust. 6-10 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy spolecznej realizuje sie wedlug przepisow dotychczasowych, przez czas, na jaki te decyzje zostaly wydane, nie dluzej niz do 31 grudnia 2004 r.";

7) w art. 155 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. W stosunku do osob umieszczonych w domu pomocy spolecznej na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 r., decyzje zmieniajace decyzje o odplatnosci i o skierowaniu do domu pomocy spolecznej wydaje starosta wlasciwy ze wzgledu na polozenie domu.".

Rozdzial 22

Przepisy przejsciowe

Art. 139. 1. Zasilki, dodatki szkoleniowe oraz inne swiadczenia z tytulu bezrobocia przyznane bezrobotnym przed dniem wejscia w zycie ustawy sa wyplacane na zasadach okreslonych w dotychczasowych przepisach, z wyjatkiem ich waloryzacji i zawieszania, ktore sa dokonywane na zasadach okreslonych w niniejszej ustawie.

2. Do kwot z tytulu zasilkow, dodatkow szkoleniowych oraz innych swiadczen z tytulu bezrobocia przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisow za okres do dnia wejscia w zycie ustawy zasady okreslone w art. 78 ustawy stosuje sie odpowiednio.

3. Osoby, ktore do dnia wejscia w zycie ustawy zostaly skierowane na staz, szkolenie, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne formy aktywizacji kontynuuja je na zasadach okreslonych w przepisach dotychczasowych.

4. Umowy zawarte przed dniem wejscia w zycie ustawy sa kontynuowane na zasadach okreslonych w przepisach dotychczasowych.

5. Pozyczki z Funduszu Pracy otrzymane na podstawie umow zawartych przed dniem wejscia w zycie ustawy podlegaja umorzeniu, rozlozeniu na raty, odroczeniu terminu splaty na zasadach okreslonych w przepisach dotychczasowych.

6. Do refundacji wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia spoleczne mlodocianych pracownikow zatrudnionych na podstawie umow o prace w celu przygotowania zawodowego zawartych przed dniem wejscia w zycie ustawy z 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oswiaty (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 65) stosuje sie przepisy obowiazujace przed dniem jej wejscia w zycie, nie dluzej jednak niz do 30 czerwca 2005 r.

7. Do 30 czerwca 2005 r. powiatowe urzedy pracy refunduja na dotychczasowych zasadach wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenia spoleczne od tych wynagrodzen za mlodocianych pracownikow zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego na podstawie umow o refundacje zawartych do 31 sierpnia 2004 r.

8. Od 1 lipca 2005 r. Ochotnicze Hufce Pracy staja sie z mocy prawa strona umow o refundacje wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia spoleczne zawartych do 31 sierpnia 2004 r. przez starostow z pracodawcami lub organizacjami pracodawcow.

Art. 140. Do 31 grudnia 2005 r. powiat moze byc organizatorem robot publicznych dla wszystkich osob bezrobotnych.

Art. 141. 1. Zasilki przedemerytalne i swiadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie przepisow dotychczasowych sa wyplacane i finansowane z Funduszu Pracy za okres do dnia przejecia wyplaty przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych.

2. Zasilki pogrzebowe wyplacane osobie, ktora poniosla koszty pogrzebu osoby pobierajacej zasilek przedemerytalny lub swiadczenia przedemerytalne albo czlonka rodziny tej osoby pozostajacego na jej utrzymaniu i spelniajacego warunki do uzyskania renty rodzinnej, sa finansowane z Funduszu Pracy za okres do dnia przejecia wyplaty przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, o ile nie przysluguja one na podstawie odrebnych przepisow.

3. Zasilki pogrzebowe, o ktorych mowa w ust. 2, przysluguja w wysokosci okreslonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

Art. 142. 1. Naczelna Rada Zatrudnienia oraz wojewodzkie i powiatowe rady zatrudnienia w skladzie istniejacym w dniu wejscia w zycie ustawy dzialaja do 30 czerwca 2004 r.

2. Dyrektorzy wojewodzkich urzedow pracy i wicedyrektorzy pelniacy funkcje w dniu wejscia w zycie ustawy staja sie z mocy prawa dyrektorami wojewodzkich urzedow pracy i wicedyrektorami w rozumieniu ustawy bez koniecznosci ich ponownego powolywania.

3. Kierownicy powiatowych urzedow pracy i ich zastepcy pelniacy funkcje w dniu wejscia w zycie ustawy staja sie z mocy prawa odpowiednio dyrektorami i zastepcami dyrektorow powiatowych urzedow pracy w rozumieniu ustawy bez koniecznosci ich ponownego powolywania.

4. Osoby zatrudnione w urzedach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejscia w zycie ustawy, jezeli przez okres co najmniej 12 miesiecy byly zatrudnione na stanowiskach posrednika pracy lub wykonujacy zadania w zakresie posrednictwa pracy, z dniem wejscia w zycie ustawy staja sie z mocy prawa posrednikami pracy, o ktorych mowa w art. 92 ust. 2.

5. Osoby zatrudnione w urzedach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejscia w zycie ustawy, jezeli przez okres co najmniej 12 miesiecy byly zatrudnione na stanowiskach doradcy zawodowego lub wykonujacych zadania w zakresie poradnictwa zawodowego z dniem wejscia w zycie ustawy, staja sie z mocy prawa doradcami zawodowymi, o ktorych mowa w art. 94 ust. 2.

6. Osoby zatrudnione w urzedach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejscia w zycie ustawy, jezeli przez okres co najmniej 12 miesiecy byly zatrudnione przy wykonywaniu zadan dotyczacych opracowania i realizacji programow i projektow miedzynarodowych z zakresu rynku pracy, z dniem wejscia w zycie ustawy staja sie z mocy prawa specjalistami do spraw programow w rozumieniu niniejszej ustawy.

7. Osoby zatrudnione w urzedach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejscia w zycie ustawy, jezeli przez okres co najmniej 12 miesiecy zatrudnione byly przy wykonywaniu zadan dotyczacych organizacji szkolen dla osob bezrobotnych, staja sie z mocy prawa specjalistami do spraw rozwoju zawodowego w rozumieniu ustawy.

Art. 143. Instytucje szkoleniowe moga prowadzic dzialalnosc w zakresie okreslonym ustawa bez koniecznosci uzyskania wpisu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1, w okresie do 6 miesiecy po dniu wejscia w zycie ustawy.

Art. 144. Uprawnienia nabyte na podstawie przepisow o ulatwieniu zatrudnienia absolwentom szkol sa kontynuowane na dotychczasowych zasadach do czasu ich wygasniecia.

Art. 145. Ilekroc w przepisach prawa jest mowa o ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu przez odwolanie sie do odrebnych przepisow lub wprost do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, rozumie sie przez to odwolanie do niniejszej ustawy.

Art. 146. Sprawy, w ktorych przed dniem wejscia w zycie ustawy wszczeto postepowanie odwolawcze lub postepowanie przed sadem administracyjnym, podlegaja rozpatrzeniu wedlug przepisow dotychczasowych.

Art. 147. Szkoly policealne ksztalcace w zawodzie "pracownik socjalny" przeprowadzaja ostatni nabor sluchaczy na ten kierunek w roku szkolnym 2004/2005.

Art. 148. Przepis art. 106 ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zaciagania kredytow i pozyczek na uzupelnienie srodkow niezbednych na wyplate zasilkow przedemerytalnych i swiadczen przedemerytalnych za okres, w ktorym wyplata zasilkow przedemerytalnych i swiadczen przedemerytalnych jest dokonywana z Funduszu Pracy.

Art. 149. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 7 i 10, art. 22, art. 36 ust. 1 pkt 1-5, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 18, art. 37b ust. 6, art. 45, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 1-5, art. 57 ust. 6 i 8, art. 57a ust. 9 i art. 61 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514, z pozn. zm.15)) zachowuja moc do czasu wydania nowych przepisow wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow wydane na podstawie art. 37h ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu zachowuje moc do 31 grudnia 2005 r.

Art. 150. Upowaznia sie ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych do dokonania, na wniosek ministra wlasciwego do spraw pracy, przeniesienia planowanych wydatkow na finansowanie zadan dotyczacych zatrudnienia i przeciwdzialania bezrobociu okreslonych w ustawie budzetowej na rok 2004 miedzy odpowiednimi czesciami, dzialami, rozdzialami i paragrafami.

Rozdzial 23

Przepisy koncowe

Art. 151. Traca moc:

1) ustawa z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514, z pozn. zm.16)) z wyjatkiem art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. g, ktory traci moc 30 kwietnia 2004 r.;

2) ustawa z 18 wrzesnia 2001 r. o ulatwianiu zatrudnienia absolwentom szkol (Dz. U. nr 122, poz. 1325 i nr 154, poz. 1793, z 2002 r. nr 112, poz. 975 oraz z 2003 r. nr 241, poz. 2074).

Art. 152. Ustawa wchodzi w zycie pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu ogloszenia, z wyjatkiem:

1) art. 138 pkt 5-7, ktore wchodza w zycie 1 maja 2004 r.;

2) art. 12 ust. 2, ktory wchodzi w zycie 1 wrzesnia 2004 r.;

3) art. 101 ust. 2, ktory wchodzi w zycie 1 stycznia 2005 r.


1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspolnot Europejskich:

- dyrektywy 68/360/EWG z 15 pazdziernika 1968 r. o zniesieniu restrykcji dotyczacych przemieszczania sie oraz pobytu we Wspolnocie pracownikow z panstw czlonkowskich oraz ich rodzin (Dz. Urz. EWG L 257 z 19.10.1968 r.),

- dyrektywy 90/364/EWG z 28 lipca 1990 r. o prawie pobytu (Dz. Urz. EWG L 180 z 13.07.1990 r.),

- dyrektywy 90/365/EWG z 28 lipca 1990 r. o prawie pobytu pracownikow i osob prowadzacych dzialalnosc na wlasny rachunek, ktorzy zakonczyli dzialalnosc zawodowa (Dz. Urz. EWG L 180 z 13.07.1990 r.),

- dyrektywy 93/96/WE z 29 pazdziernika 1993 r. o prawie pobytu studentow (Dz. Urz. EWG L 317 z 18.12.1993 r.).

Dane dotyczace ogloszenia aktow prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej - dotycza ogloszenia tych aktow w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1971 r. nr 27, poz. 252, z 1976 r. nr 19, poz. 122, z 1982 r. nr 11, poz. 81, nr 19, poz. 147, nr 30, poz. 210, z 1984 r. nr 45, poz. 242, z 1985 r. nr 22, poz. 99, z 1989 r. nr 3, poz. 11, z 1990 r. nr 34, poz. 198, nr 55, poz. 321, nr 79, poz. 464, z 1991 r. nr 107, poz. 464 i nr 115, poz. 496, z 1993 r. nr 17, poz. 78, z 1994 r. nr 27, poz. 96, nr 85, poz. 388 i nr 105, poz. 509, z 1995 r. nr 83, poz. 417, z 1996 r. nr 114, poz. 542, nr 139, poz. 646, nr 149, poz. 703, z 1997 r. nr 43, poz. 272, nr 115, poz. 741, nr 117, poz. 751 i nr 157, poz. 1040, z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 117, poz. 758, z 1999 r. nr 52, poz. 532, z 2000 r. nr 22, poz. 271, nr 74, poz. 855 i 857, nr 88, poz. 983, nr 114, poz. 1191, z 2001 r. nr 11, poz. 91, nr 71, poz. 733, nr 130, poz. 1450, nr 145, poz. 1638, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 141, poz. 1176, z 2003 r. nr 49, poz. 408, nr 60, poz. 535, nr 64, poz. 592 i nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. nr 91, poz. 870 i nr 96, poz. 959.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 717, z 1999 r. nr 99, poz. 1152, z 2000 r. nr 19, poz. 239, nr 43, poz. 489, nr 107, poz. 1127 i nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 11, poz. 84, nr 28, poz. 301, nr 52, poz. 538, nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, nr 123, poz. 1354, nr 128, poz. 1405 i nr 154, poz. 1805, z 2002 r. nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146, nr 196, poz. 1660, nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679, z 2003 r. nr 166, poz. 1608 i nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. nr 10, poz. 89 i nr 240, poz. 2056.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875 i nr 110, poz. 1256, z 2000 r. nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104, nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 8, poz. 64, nr 27, poz. 298, nr 39, poz. 459, nr 72, poz. 748, nr 100, poz. 1080, nr 110, poz. 1189, nr 111, poz. 1194, nr 130, poz. 1452 i nr 154, poz. 1792, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 74, poz. 676, nr 155, poz. 1287, nr 169, poz. 1387, nr 199, poz. 1673, nr 200, poz. 1679 i nr 241, poz. 2074, z 2003 r. nr 56, poz. 498, nr 65, poz. 595, nr 135, poz. 1268, nr 149, poz. 1450, nr 166, poz. 1609, nr 170, poz. 1651, nr 190, poz. 1864, nr 210, poz. 2037, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177 i nr 64, poz. 593.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. nr 160, poz. 1083, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062, z 2000 r. nr 94 poz. 1037, nr 116, poz. 1216, nr 120, poz. 1268 i nr 122, poz. 1315, z 2001 r. nr 16, poz. 166, nr 39, poz. 459, nr 42, poz. 475, nr 110, poz. 1189, nr 125, poz. 1368 i nr 130, poz. 1452, z 2002 r. nr 89, poz. 804, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 137, poz. 1302, nr 170, poz. 1660 i nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. nr 29, poz. 257, nr 64, poz. 593, nr 68, poz. 623, nr 91, poz. 868 i nr 93, poz. 894.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 717, z 1999 r. nr 99, poz. 1152, z 2000 r. nr 19, poz. 239, nr 43, poz. 489, nr 107, poz. 1127 i nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 11, poz. 84, nr 28, poz. 301, nr 52, poz. 538, nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, nr 123, poz. 1354, nr 128, poz. 1405 i nr 154, poz. 1805, z 2002 r. nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146, nr 196, poz. 1660, nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679, z 2003 r. nr 166, poz. 1608 i nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 703, nr 70, poz. 816, nr 104, poz. 1104, nr 117, poz. 1228, nr 122, poz. 1324, z 2001 r. nr 4 poz. 27, nr 8, poz. 64, nr 52, poz. 539, nr 73, poz. 764, nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 968, nr 102, poz. 1117, nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363 i 1370, i nr 134, poz. 1509, z 2002 r. nr 19, poz. 199, nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 78, poz. 715, nr 89, poz. 804, nr 135, poz. 1146, nr 141, poz. 1182, nr 169, poz. 1384, nr 181, poz. 1515, nr 200, poz. 1679, nr 240, poz. 2058, z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 595, nr 84, poz. 774, nr 90, poz. 844, nr 96, poz. 874, nr 122, poz. 1143, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 166, poz. 1608, nr 202, poz. 1956, nr 222, poz. 2201, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 29, poz. 257, nr 54, poz. 535 i nr 93, poz. 984.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 162 i poz. 1126, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 19, poz. 239, nr 48, poz. 550, nr 104, poz. 1104, nr 120, poz. 1268, nr 122, poz. 1320, z 2001 r. nr 111, poz. 1194 i nr 144, poz. 1615, z 2002 r. nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, nr 141, poz. 1185 i nr 200, poz. 1683, z 2003 r. nr 6, poz. 65, nr 128, poz. 1176, nr 137, poz. 1304,i nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. nr 69, poz. 624, nr 96, poz. 959.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019 i nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 49, poz. 486, nr 90, poz. 1001, nr 95, poz. 1101 i nr 111, poz. 1280, z 2000 r. nr 48, poz. 550 i nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 39, poz. 459, nr 100, poz. 1080, nr 125, poz. 1368, nr 129, poz. 1444 i nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. nr 169, poz. 1387, nr 200, poz. 1679 i 1683 i nr 241, poz. 2074, z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 90, poz. 844, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1996 r. nr 156, poz. 775, z 1997 r. nr 106, poz. 673, nr 115, poz. 741 i nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 155, poz. 1014, z 2000 r. nr 48, poz. 550, z 2001 r. nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253 i nr 240, poz. 2055.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875, nr 110, poz. 1256, z 2000 r. nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104 i nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 8, poz. 64, nr 27, poz. 298, nr 39, poz. 459, nr 72, poz. 748, nr 100, poz. 1080, nr 110, poz. 1189, nr 111, poz. 1194, nr 130, poz. 1452, nr 154, poz. 1792, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 74, poz. 676, nr 155, poz. 1287, nr 169, poz. 1387, nr 199, poz. 1673, nr 200, poz. 1679, nr 241, poz. 2074, z 2003 r. nr 56, poz. 498, nr 65, poz. 595, nr 135, poz. 1268, nr 149, poz. 1450, nr 166, poz. 1609, nr 170, poz. 1651, nr 190, poz. 1864, nr 210, poz. 2037, nr 223, poz. 2217 i nr 228 poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177 i nr 64, poz. 593.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. nr 83, poz. 760 i nr 223, poz. 2217

14) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. nr 73, poz. 660, nr 96, poz. 874, nr 122, poz. 1143, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 166, poz. 1609, nr 190, poz. 1864, nr 202, poz. 1956, nr 210, poz. 2037, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 5, poz. 37, nr 19, poz. 177, nr 64, poz. 593, nr 93, poz. 892 i 896 i nr 96, poz. 959.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844, nr 122, poz. 1143, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 142, poz. 1380, nr 166, poz. 1608, nr 203, poz. 1966, nr 210, poz. 2036 i 2037, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 69, poz. 624 i nr 96, poz. 959.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844, nr 122, poz. 1143, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 142, poz. 1380, nr 166, poz. 1608, nr 203, poz. 1966, nr 210, poz. 2036 i 2037, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004. nr 64, poz. 593, nr 69, poz. 624 i nr 96, poz. 959.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.