Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

(Dz. U. Nr 164 z 19 wrzesnia 2003 r., poz. 1588)

Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zarzadza sie, co nastepuje:

1. Rozporzadzenie okresla sposob ustalania w decyzji o warunkach zabudowy wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wymagania dotyczace ustalania:

1) linii zabudowy;

2) wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki albo terenu;

3) szerokosci elewacji frontowej;

4) wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;

5) geometrii dachu (kata nachylenia, wysokosci kalenicy i ukladu polaci dachowych).

2. Ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu - nalezy przez to rozumiec sposob uzytkowania obiektow budowlanych oraz zagospodarowania terenu zgodny z przepisami odrebnymi;

3) cechach zabudowy i zagospodarowania terenu - nalezy przez to rozumiec w szczegolnosci gabaryty, forme architektoniczna obiektow budowlanych, usytuowanie linii zabudowy oraz intensywnosc wykorzystania terenu;

4) obszarze analizowanym - nalezy przez to rozumiec teren okreslony i wyznaczony granicami, ktorego funkcje zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabudowy i zagospodarowania analizuje sie w celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania;

5) froncie dzialki - nalezy przez to rozumiec czesc dzialki budowlanej, ktora przylega do drogi, z ktorej odbywa sie glowny wjazd lub wejscie na dzialke.

3. 1. W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wlasciwy organ wyznacza wokol dzialki budowlanej, ktorej dotyczy wniosek o ustalenie warunkow zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow, o ktorych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy.

2. Granice obszaru analizowanego wyznacza sie na kopii mapy, o ktorej mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, w odleglosci nie mniejszej niz trzykrotna szerokosc frontu dzialki objetej wnioskiem o ustalenie warunkow zabudowy, nie mniejszej jednak niz 50 metrow.

4. 1. Obowiazujaca linie nowej zabudowy na dzialce objetej wnioskiem wyznacza sie jako przedluzenie linii istniejacej zabudowy na dzialkach sasiednich.

2. W przypadku niezgodnosci linii istniejacej zabudowy na dzialce sasiedniej z przepisami odrebnymi, obowiazujaca linie nowej zabudowy nalezy ustalic zgodnie z tymi przepisami.

3. Jezeli linia istniejacej zabudowy na dzialkach sasiednich przebiega tworzac uskok, wowczas obowiazujaca linie nowej zabudowy ustala sie jako kontynuacje linii zabudowy tego budynku, ktory znajduje sie w wiekszej odleglosci od pasa drogowego.

4. Dopuszcza sie inne wyznaczenie obowiazujacej linii nowej zabudowy, jezeli wynika to z analizy, o ktorej mowa w 3 ust. 1.

5. 1. Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki albo terenu wyznacza sie na podstawie sredniego wskaznika tej wielkosci dla obszaru analizowanego.

2. Dopuszcza sie wyznaczenie innego wskaznika wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki albo terenu, jezeli wynika to z analizy, o ktorej mowa w 3 ust. 1.

6. 1. Szerokosc elewacji frontowej, znajdujacej sie od strony frontu dzialki, wyznacza sie dla nowej zabudowy na podstawie sredniej szerokosci elewacji frontowych istniejacej zabudowy na dzialkach w obszarze analizowanym, z tolerancja do 20%.

2. Dopuszcza sie wyznaczenie innej szerokosci elewacji frontowej, jezeli wynika to z analizy, o ktorej mowa w 3 ust. 1.

7. 1. Wysokosc gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza sie dla nowej zabudowy jako przedluzenie tych krawedzi odpowiednio do istniejacej zabudowy na dzialkach sasiednich.

2. Wysokosc, o ktorej mowa w ust. 1, mierzy sie od sredniego poziomu terenu przed glownym wejsciem do budynku.

3. Jezeli wysokosc, o ktorej mowa w ust. 1, na dzialkach sasiednich przebiega tworzac uskok, wowczas przyjmuje sie jej srednia wielkosc wystepujaca na obszarze analizowanym.

4. Dopuszcza sie wyznaczenie innej wysokosci, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli wynika to z analizy, o ktorej mowa w 3 ust. 1.

8. Geometrie dachu (kat nachylenia, wysokosc glownej kalenicy i uklad polaci dachowych, a takze kierunek glownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dzialki) ustala sie odpowiednio do geometrii dachow wystepujacych na obszarze analizowanym.

9. 1. Warunki i wymagania dotyczace nowej zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sie w decyzji o warunkach zabudowy, zawierajacej czesc tekstowa i graficzna.

2. Wyniki analizy, o ktorej mowa w 3 ust. 1, zawierajace czesc tekstowa i graficzna, stanowia zalacznik do decyzji o warunkach zabudowy.

3. Czesc graficzna decyzji o warunkach zabudowy oraz czesc graficzna analizy, o ktorej mowa w 3 ust. 1, sporzadza sie na kopiach mapy, o ktorej mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, w czytelnej technice graficznej zapewniajacej mozliwosc wykonywania ich kopii.

4. Czesc graficzna analizy, o ktorej mowa w 3 ust. 1, sporzadza sie z uwzglednieniem nazewnictwa i oznaczen graficznych stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy.

10. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 7 dni od dnia ogloszenia (czyli 27 wrzesnia 2003 r. - dopisek rol).


1) Minister Infrastruktury kieruje dzialem administracji rzadowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.