Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej1) z dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej

(Dz. U. Nr 170 z 30 wrzesnia 2003 r., poz. 1656)

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268) zarzadza sie, co nastepuje:

1. Rozporzadzenie okresla:

1) wzor wniosku o przyznanie renty socjalnej;

2) wykaz dokumentow, ktore nalezy dolaczyc do wniosku;

3) szczegolowy tryb postepowania w sprawach o przyznanie renty socjalnej;

4) tryb powiadamiania Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, zwanego dalej "Zakladem", oraz organow emerytalno-rentowych o tymczasowym aresztowaniu i odbywaniu kary pozbawienia wolnosci;

5) wykaz dokumentow potwierdzajacych prawo do 50 % kwoty renty socjalnej.

2. Wzor wniosku o przyznanie renty socjalnej wraz z instrukcja jego wypelnienia stanowi zalacznik do rozporzadzenia.

3. Do wniosku o przyznanie renty socjalnej nalezy dolaczyc:

1) zaswiadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczacego, dokumentacje medyczna oraz inne dokumenty majace znaczenie dla wydania orzeczenia o calkowitej niezdolnosci do pracy;

2) zaswiadczenie o okresie uczeszczania do szkoly lub szkoly wyzszej;

3) zaswiadczenie jednostki prowadzacej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiow;

4) zaswiadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej;

5) zaswiadczenie wydane przez platnika skladek na ubezpieczenia spoleczne okreslajace kwote osiaganego przychodu oraz okres, na jaki zostala zawarta umowa, z tytulu ktorej osiagany jest ten przychod;

6) zaswiadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolnosci do pracy, zasilku chorobowego lub swiadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania, jezeli osoba ubiegajaca sie o rente socjalna pobiera to wynagrodzenie, zasilek chorobowy lub swiadczenie rehabilitacyjne, wydane przez wyplacajacego wynagrodzenie, zasilek chorobowy lub swiadczenie rehabilitacyjne;

7) zaswiadczenie wlasciwego organu jednostki samorzadu terytorialnego okreslajace powierzchnie uzytkow rolnych nieruchomosci rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pozn. zm.2)) - w hektarach przeliczeniowych;

8) uwierzytelniona przez jednostke organizacyjna Zakladu lub kierownika osrodka pomocy spolecznej, jezeli kierownik ten sklada wniosek o rente socjalna, kopie dokumentu potwierdzajacego okolicznosci wymienione w art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, zwanej dalej "ustawa".

4. 1. Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z dokumentami, o ktorych mowa w 3, sklada sie do wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegajacej sie o rente socjalna jednostki organizacyjnej Zakladu.

2. Zgoda, o ktorej mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, powinna byc wyrazona na pismie lub ustnie do protokolu.

3. Po stwierdzeniu, iz osoba ubiegajaca sie o rente socjalna udowodnila okolicznosci niezbedne do ustalenia prawa do renty socjalnej, Zaklad kieruje te osobe na badanie przez lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia o niezdolnosci do pracy.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio w razie ustania prawa do renty socjalnej w zwiazku z uplywem terminu waznosci orzeczenia i zgloszenia wniosku o przyznanie renty socjalnej.

5. W decyzji przyznajacej rente socjalna Zaklad ustala okres, przez ktory renta socjalna przysluguje, oraz jej wysokosc.

6. W przypadku zbiegu uprawnien osoby ubiegajacej sie o rente socjalna z prawem do renty rodzinnej wyplacanej przez organ emerytalno-rentowy, Zaklad przesyla decyzje, o ktorej mowa w ust. 5, do tego organu w celu wydania decyzji w sprawie zbiegu uprawnien do swiadczen i wyplaty renty socjalnej w trybie art. 12 ustawy. W takim przypadku decyzja Zakladu zawiera informacje o tresci art. 12 ust. 3 ustawy.

7. Postepowanie w sprawie renty socjalnej podlega umorzeniu, jako bezprzedmiotowe, jezeli osoba ubiegajaca sie o rente socjalna zmarla przed wydaniem decyzji w sprawie tej renty.

8. W przypadku stwierdzenia braku uprawnien do renty socjalnej Zaklad wydaje decyzje odmowna.

5. 1. Osoba majaca ustalone prawo do renty socjalnej oraz dyrektor aresztu sledczego lub zakladu karnego powiadamia pisemnie wlasciwa jednostke organizacyjna Zakladu lub organ emerytalno-rentowy o tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolnosci, podajac date osadzenia w areszcie lub date rozpoczecia odbywania kary pozbawienia wolnosci.

2. W przypadku ubiegania sie o wyplate 50 % renty socjalnej osoba, o ktorej mowa w ust. 1, do powiadomienia dolacza czesc V wniosku wedlug wzoru okreslonego w zalaczniku do rozporzadzenia i podejmuje zobowiazanie, ze z kwoty 50 % renty socjalnej bedzie dokonywala oplaty z tytulu czynszu lub innych naleznosci za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

3. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, nalezy dolaczyc:

1) zaswiadczenie zarzadcy domu mieszkalnego potwierdzajace prawo do lokalu mieszkalnego lub wypis z ksiegi wieczystej potwierdzajacy prawo wlasnosci nieruchomosci;

2) zaswiadczenie wydzialu ewidencji ludnosci wlasciwego urzedu gminy potwierdzajace, iz w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym nie sa zameldowane inne osoby.

4. Przy ubieganiu sie o zaswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3, pomocy udziela administracja aresztu sledczego lub zakladu karnego.

6. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 pazdziernika 2003 r.


1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej kieruje dzialem administracji rzadowej - zabezpieczenie spoleczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.

Zalacznik

WZOR WNIOSKU O RENTE SOCJALNA

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.