Rozporzadzenie Rady Ministrow z 8 lipca 1999 r. w sprawie rodzin zastepczych

Na podstawie art. 31f ust. 4 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64, poz. 414, nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 i nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. nr 20, poz. 170) zarzadza sie, co nastepuje:

1. 1. Rodziny zastepcze zapewniaja dziecku, pozbawionemu trwale lub przejsciowo szansy wychowania w rodzinie wlasnej, biezaca piecze oraz wlasciwe warunki wychowania i rozwoju.

2. Dziecko umieszcza sie w rodzinie zastepczej na czas potrzebny do unormowania jego sytuacji zyciowej.

3. Rodziny zastepcze dziela sie na rodziny zastepcze spokrewnione i rodziny zastepcze niespokrewnione z dzieckiem.

4. Pierwszenstwo w pelnieniu funkcji rodziny zastepczej maja osoby spokrewnione z dzieckiem, jezeli daja gwarancje poprawy sytuacji dziecka.

2. 1. Organizacje opieki w rodzinach zastepczych powiatowe centrum pomocy rodzinie moze powierzyc publicznemu osrodkowi adopcyjno-opiekunczemu badz zlecic niepublicznemu osrodkowi adopcyjno-opiekunczemu.

2. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastepczej na okres powyzej szesciu miesiecy powiatowe centrum pomocy rodzinie lub osrodki, o ktorym mowa w ust. 1, ustalaja, nie rzadziej niz co pol roku, koniecznosc dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastepczej.

3. Jezeli pelnienie funkcji rodziny zastepczej dotyczy dziecka niepelnosprawnego albo z zaburzeniami rozwoju wymagajacymi pomocy, pielegnacji specjalistycznej lub resocjalizacji, to osoby pelniace funkcje rodziny zastepczej powinny byc przygotowane do sprawowania opieki oraz wychowania odpowiedniego do umiejetnosci i potrzeb dziecka.

4. Przy doborze rodziny zastepczej dla dziecka nalezy kierowac sie w szczegolnosci:

1) odpowiednim przygotowaniem, o ktorym mowa w art. 31e ust. 2 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64, poz. 414, nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 i nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. nr 20, poz. 170), zwanej dalej "ustawa", przyszlych rodzicow zastepczych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej, organizowanym przez jednostki i podmioty okreslone w 2 ust. 1,

2) zasada nierozlaczania rodzenstwa, chyba ze dobro dziecka przemawia za odstepstwem od tej zasady,

3) zasada wysluchania opinii dziecka i w miare mozliwosci uwzglednienia jego zdania.

5. 1. Starosta umieszcza w rodzinie zastepczej, niespokrewnionej z dzieckiem, w pierwszej kolejnosci dziecko:

1) w wieku do dziesieciu lat,

2) oczekujace na przysposobienie,

3) rodzicow, w stosunku do ktorych toczy sie postepowanie o pozbawienie wladzy rodzicielskiej.

2. W szczegolnie trudnej sytuacji osobistej dziecka w rodzinie, o ktorej mowa w ust. 1, starosta moze umiescic w pierwszej kolejnosci dzieci starsze niz okreslone w ust. 1 pkt 1.

6. 1. Dzieci zakwalifikowane, w trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach, do ksztalcenia specjalnego, udzialu w zajeciach rewalidacyjno-wychowawczych albo pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej moga byc umieszczone jedynie w rodzinie zastepczej, ktora ma pelne rozeznanie wystepujacych u dziecka zaburzen.

2. W rodzinie zastepczej umieszcza sie w tym samym czasie nie wiecej niz troje dzieci, z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku rodzenstwa dopuszcza sie umieszczenie w rodzinie zastepczej wiekszej liczby dzieci.

4. Dzieci umieszczone w niespokrewnionej rodzinie zastepczej, otrzymujacej wynagrodzenie z tytulu swiadczonych uslug, nie moga byc oddawane do zlobka.

7. Starosta wlasciwy dla miejsca zamieszkania rodziny zastepczej, po otrzymaniu orzeczenia sadu opiekunczego o ustanowieniu dla dziecka rodziny zastepczej, zawiadamia niezwlocznie sad opiekunczy o zawarciu umowy, o ktorej mowa w art. 31f ust. 2 ustawy, jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia doreczenia orzeczenia, oraz przesyla odpis tej umowy.

8. 1. Starosta, w przypadku orzeczenia sadu opiekunczego o ustanowieniu dla dziecka rodziny zastepczej bez jej wskazania, umieszcza dziecko w rodzinie zastepczej wskazanej przez jednostke lub podmiot, o ktorych mowa w 2 ust. 1.

2. Starosta zawiadamia sad opiekunczy o sposobie wykonania orzeczenia, o ktorym mowa w ust. 1, lub o okolicznosciach uniemozliwiajacych wykonanie orzeczenia i o sposobie zapewnienia w tym czasie dziecku opieki.

9. Umowa cywilnoprawna powierzenia dziecka, o ktorej mowa w art. 31d ust. 3 ustawy, powinna zawierac w szczegolnosci:

1) okreslenie rodzaju rodziny zastepczej,

2) okreslenie czasu pobytu dziecka w rodzinie zastepczej,

3) wysokosc pomocy pienieznej na czesciowe pokrycie wydatkow zwiazanych z utrzymaniem dziecka.

10. Rodzina zastepcza sprawuje opieke nad powierzonym dzieckiem osobiscie.

11. Rodzina zastepcza jest obowiazana podtrzymywac, w miare mozliwosci i odpowiednio do potrzeb dziecka, jego kontakt emocjonalny z rodzina naturalna.

12. 1. Rodzina zastepcza pozostaje w kontakcie z jednostka lub podmiotem, o ktorych mowa w 2 ust. 1, oraz sadem opiekunczym. W szczegolnosci jest zobowiazana do informowania o trudnosciach w pelnieniu funkcji rodziny zastepczej.

2. Rodziny zastepcze sa obowiazane do informowania jednostki lub podmiotu, o ktorych mowa w 2 ust. 1, o kazdej zmianie w sytuacji zyciowej dziecka, zwlaszcza o przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem, przerwaniu przez dziecko nauki lub dluzszym niz miesiac pobycie poza domem.

13. 1. Starosta wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania rodziny zastepczej udziela jej pomocy pienieznej na czesciowe pokrycie kosztow utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastepczej, zwanej dalej "pomoca pieniezna".

2. Pomoc pieniezna, o ktorej mowa w ust. 1, przysluguje od dnia faktycznego przyjecia dziecka w wykonaniu orzeczenia sadu opiekunczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastepczej lub od dnia zawarcia przez staroste umowy cywilnoprawnej powierzenia dziecka do uzyskania przez nie pelnoletnosci.

14. Rodzinie zastepczej przysluguje pomoc pieniezna na kazde umieszczone dziecko. Wysokosc tej pomocy jest uzalezniona od:

1) sytuacji dochodowej rodziny,

2) wieku i stanu zdrowia dziecka.

15. 1. Rodzina zastepcza otrzymuje miesiecznie pomoc pieniezna:

1) 40 proc. kwoty bazowej, o ktorej mowa w art. 19 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. nr 38, poz. 360), oglaszanej przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celow emerytalno-rentowych, zwanej dalej "kwota bazowa", jezeli dochod rodziny nie przekracza lub jest rowny dochodowi ustalonemu zgodnie z art. 4 ustawy,

2) 20 proc. kwoty bazowej, jezeli dochod nie przekracza lub jest rowny 200 proc. dochodu ustalonego zgodnie z art. 4 ustawy,

3) 10 proc. kwoty bazowej, jezeli dochod przekracza 200 proc. dochodu ustalonego zgodnie z art. 4 ustawy.

2. Rodzina zastepcza otrzymuje miesiecznie pomoc pieniezna, z zastrzezeniem 16, w wysokosci:

1) 80 proc. kwoty bazowej, jezeli dochod nie przekracza lub jest rowny dochodowi ustalonemu zgodnie z art. 4 ustawy, a dziecko spelnia warunki okreslone w 6 ust. 1 lub nie ukonczylo trzech lat,

2) 40 proc. kwoty bazowej, jezeli dochod przekracza dochod ustalony zgodnie z art. 4 ustawy, a dziecko spelnia warunki okreslone w 6 ust. 1 lub nie ukonczylo trzech lat,

3) 80 proc. kwoty bazowej, niezaleznie od dochodu ustalonego zgodnie z art. 4 ustawy, jezeli dziecko jest uprawnione do zasilku pielegnacyjnego.

16. W okresie przebywania dziecka w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym, placowce resocjalizacyjnej, domu pomocy spolecznej lub innej placowce opieki calodobowej rodzina zastepcza otrzymuje pomoc pieniezna w wysokosci 10 proc. kwoty ustalonej dla tej rodziny na podstawie 15.

17. 1. Wysokosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w 6 ust. 4, ustala starosta, biorac pod uwage w szczegolnosci:

1) liczbe dzieci objetych opieka,

2) wiek, stan zdrowia i rozwoju dzieci,

3) trudna sytuacje osobista dzieci,

4) problemy opiekunczo-wychowawcze.

2. Wysokosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc 150 proc. wysokosci kwoty bazowej, o ktorej mowa w 15 ust. 1 pkt 1.

18. 1. Rodzinie zastepczej moze byc przyznana, na jej wniosek, jednorazowa pomoc, w wysokosci do 150 proc. kwoty bazowej, na pokrycie niezbednych wydatkow zwiazanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny.

2. Przyznanie pomocy, o ktorej mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z rodzina.

3. Pomoc, o ktorej mowa w ust. 1, moze byc przyznana w formie pienieznej lub rzeczowej, zaleznie od dokonanych ustalen w tym zakresie.

19. Rodzinie zastepczej, ktorej dziecko na skutek zdarzenia losowego wymaga dodatkowej pomocy, starosta moze udzielic jednorazowej pomocy finansowej, w wysokosci do 50 proc. kwoty bazowej, lub pomocy okresowej, w wysokosci do 50 proc. kwoty bazowej, wyplacanej miesiecznie w okresie trwania tego zdarzenia.

20. 1. Rodzice, ktorych dzieci przebywaja w rodzinie zastepczej, ponosza odplatnosc, ustalona w decyzji przez staroste wlasciwego dla miejsca zamieszkania rodziny zastepczej, do wysokosci miesiecznej pomocy pienieznej otrzymywanej na dziecko umieszczone w rodzinie zastepczej.

2. Od ponoszenia odplatnosci, o ktorej mowa w ust. 1, sa zwolnieni rodzice uiszczajacy, na mocy orzeczenia sadu, alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastepczej.

3. Jezeli jedno z rodzicow placi alimenty na dziecko przebywajace w rodzinie zastepczej lub nie zyje, a dziecko otrzymuje z tego tytulu rente rodzinna, to drugie z rodzicow ponosi odplatnosc rowna roznicy miedzy wysokoscia alimentow lub renty a wysokoscia otrzymywanej miesiecznej pomocy pienieznej.

4. Jezeli jedno z rodzicow nie zyje, a dziecko nie otrzymuje z tego tytulu renty rodzinnej, to drugie z rodzicow ponosi odplatnosc rowna polowie wysokosci otrzymywanej miesiecznej pomocy pienieznej.

5. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach starosta moze okresowo zwolnic rodzicow, na ich wniosek, calkowicie lub czesciowo z odplatnosci.

21. Oplaty, o ktorych mowa w 20, sa wnoszone do kasy powiatu lub na rachunek bankowy powiatu, wskazane w decyzji, o ktorej mowa w 20 ust. 1.

22. Odplatnosc rodzicow za umieszczenie dzieci w rodzinach zastepczych na podstawie ustawy z 26 pazdziernika 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 35, poz. 228, z 1992 r. nr 24, poz. 101, z 1995 r. nr 89, poz. 443 i z 1998 r. nr 106, poz. 668) reguluja odrebne przepisy.

23. Rozporzadzenie wchodzi w zycie 1 sierpnia 1999 r. (Dz. U. nr 63, poz. 713 - dopisek redakcji)

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.