Tekst ujednolicony, obowiazujacy od 1 maja do 30 wrzesnia 2004 roku

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych


I. Ujednolicony tekst ustawy sporzadzilismy na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:

II. Ostatnie zmiany wprowadzila ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. Nr 64 z 15 kwietnia 2004 r., poz. 593) zmieniona pozniej przez ustawe o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 1 maja 2004 r., poz. 1001); patrz tekst ujednolicony.

Wszystkie zmiany weszly w zycie 1 maja 2004 r., czyli tak, jak cala ponizsza ustawa (patrz art. 72) Zaznaczylismy je tlusta czcionka.

Spis tresci:

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Spis tresci

Art. 1. 1. Ustawa okresla warunki nabywania prawa do swiadczen rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wyplacania tych swiadczen.

2. Swiadczenia rodzinne przysluguja:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom posiadajacym obywatelstwo panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

3) cudzoziemcom przebywajacym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajacym status uchodzcy lub zezwolenie na osiedlenie sie w Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli zamieszkuja lacznie z czlonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. Swiadczeniami rodzinnymi sa:

1) zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego;

2) swiadczenia opiekuncze: zasilek pielegnacyjny i swiadczenie pielegnacyjne.

Art. 3. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentow swiadczonych na rzecz innych osob:

a) przychody podlegajace opodatkowaniu na zasadach ogolnych na podstawie przepisow o podatku dochodowym od osob fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nalezny podatek dochodowy od osob fizycznych, skladki na ubezpieczenia spoleczne niezaliczone do kosztow uzyskania przychodu oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) deklarowany w oswiadczeniu dochod z dzialalnosci podlegajacej opodatkowaniu na podstawie przepisow o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o nalezny zryczaltowany podatek dochodowy i skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne,

c) inne dochody niepodlegajace opodatkowaniu na podstawie przepisow o podatku dochodowym od osob fizycznych:

- renty okreslone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- renty wyplacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin, przyznane na zasadach okreslonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- swiadczenia pieniezne oraz ryczalt energetyczny okreslone w przepisach o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, ryczalt energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- swiadczenie pieniezne okreslone w przepisach o swiadczeniu pienieznym przyslugujacym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze Niemiecka lub Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, ktore utracily wzrok w wyniku dzialan wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostalych po tej wojnie niewypalow i niewybuchow,

- renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz czlonkow ich rodzin, renty wypadkowe osob, ktorych inwalidztwo powstalo w zwiazku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasilki chorobowe okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow oraz w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych,

- srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzadow panstw obcych, organizacji miedzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych, pochodzace ze srodkow bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umow zawartych z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez Rade Ministrow, wlasciwego ministra lub agencje rzadowe, w tym rowniez w przypadkach, gdy przekazanie tych srodkow jest dokonywane za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotow, ktorym sluzyc ma ta pomoc,

- naleznosci ze stosunku pracy lub z tytulu stypendium osob fizycznych majacych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajacych czasowo za granica - w wysokosci odpowiadajacej rownowartosci diet z tytulu podrozy sluzbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracownikow zatrudnionych w panstwowych lub samorzadowych jednostkach sfery budzetowej na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 717, z 1999 r. nr 99, poz. 1152, z 2000 r. nr 19, poz. 239, nr 43, poz. 489, nr 107, poz. 1127 i nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 11, poz. 84, nr 28, poz. 301, nr 52, poz. 538, nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, nr 123, poz. 1354, nr 128, poz. 1405 i nr 154, poz. 1805, z 2002 r. nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146, nr 196, poz. 1660, nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. nr 166, poz. 1608 i nr 213, poz. 2081),

- naleznosci pieniezne wyplacone policjantom, zolnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uzytych poza granicami panstwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sil panstwa albo panstw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takze naleznosci pieniezne wyplacone zolnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pelniacym funkcje obserwatorow w misjach pokojowych organizacji miedzynarodowych i sil wielonarodowych,

- naleznosci pieniezne ze stosunku sluzbowego otrzymywane w czasie sluzby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej i Biura Ochrony Rzadu, obliczone za okres, w ktorym osoby te uzyskaly dochod,

- wynagrodzenia czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu uzytkowania przez spoldzielnie wniesionych wkladow gruntowych,

- alimenty na rzecz dzieci,

- stypendia okreslone w przepisach o systemie oswiaty, o szkolnictwie wyzszym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osob fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujace czynnosci zwiazane z pelnieniem obowiazkow spolecznych i obywatelskich,

- naleznosci pieniezne otrzymywane z tytulu wynajmu pokoi goscinnych w budynkach mieszkalnych polozonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajacym na wypoczynku oraz uzyskane z tytulu wyzywienia tych osob,

- dodatki za tajne nauczanie okreslone w ustawie z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966 i nr 213, poz. 2081),

- dochody uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okreslonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

- ekwiwalenty pieniezne za deputaty weglowe okreslone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe",

- ekwiwalenty z tytulu prawa do bezplatnego wegla okreslone w przepisach o restrukturyzacji gornictwa wegla kamiennego w latach 2003-2006,

- swiadczenia okreslone w przepisach o wykonywaniu mandatu posla i senatora,

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;

2) dochodzie rodziny - oznacza to przecietny miesieczny dochod czlonkow rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasilkowy;

3) dochodzie osoby uczacej sie lub pelnoletniej osoby niepelnosprawnej - oznacza to jej przecietny miesieczny dochod uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasilkowy;

4) dziecku - oznacza to dziecko wlasne, malzonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie ktorego toczy sie postepowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujace sie pod opieka prawna;

5) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytulu niezdolnosci do pracy, w tym renty szkoleniowe okreslone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a takze uposazenia w stanie spoczynku okreslone w przepisach prawa o ustroju sadow powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sadzie Najwyzszym, a takze renty szkoleniowe i renty z tytulu niezdolnosci do pracy okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych oraz renty z tytulu niezdolnosci do pracy okreslone w przepisach o zaopatrzeniu z tytulu wypadkow lub chorob zawodowych powstalych w szczegolnych okolicznosciach;

6) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisow o podatku rolnym;

7) instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy spolecznej, placowke opiekunczo-wychowawcza, mlodziezowy osrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zaklad poprawczy, areszt sledczy, zaklad karny, zaklad opiekunczo-leczniczy, zaklad pielegnacyjno-opiekunczy, a takze szkole wojskowa lub inna szkole zapewniajaca nieodplatnie pelne utrzymanie, w tym wyzywienie, zakwaterowanie i umundurowanie;

8) koszyku zywnosciowym - oznacza to asortyment artykulow spozywczych, okreslony wartosciowo i ilosciowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, ktorych spozycie jest niezbedne do prawidlowego rozwoju dziecka w okreslonym wieku;

9) niepelnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukonczenia 16 roku zycia legitymujace sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci okreslonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych;

10) okresie zasilkowym - oznacza to okres od 1 wrzesnia do 31 sierpnia nastepnego roku kalendarzowego, na jaki ustala sie prawo do swiadczen rodzinnych;

11) organie wlasciwym - oznacza to wojta, burmistrza lub prezydenta miasta wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajacej sie o swiadczenie rodzinne lub otrzymujacej swiadczenie rodzinne;

12) osobach pozostajacych na utrzymaniu - oznacza to czlonkow rodziny utrzymujacych sie z polaczonych dochodow tych osob;

13) osobie uczacej sie - oznacza to osobe pelnoletnia uczaca sie, niepozostajaca na utrzymaniu rodzicow w zwiazku z ich smiercia lub z zasadzeniem od rodzicow na jej rzecz alimentow;

14) opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobe faktycznie opiekujaca sie dzieckiem, jezeli wystapila z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka;

15) pelnoletniej osobie niepelnosprawnej - oznacza to osobe pelnoletnia, legitymujaca sie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawnosci, a takze osobe, ktora ukonczyla 75 lat;

16) rodzinie - oznacza to odpowiednio nastepujacych czlonkow rodziny: malzonkow, rodzicow, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostajace na utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 25 roku zycia;

17) samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez panne, kawalera, osobe pozostajaca w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osobe rozwiedziona, wdowe lub wdowca, jezeli wspolnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matka dziecka;

18) szkole - oznacza to szkole podstawowa, gimnazjum, szkole ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna, a takze specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek wychowawczy dla dzieci i mlodziezy wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz osrodek umozliwiajacy dzieciom i mlodziezy uposledzonym umyslowo w stopniu glebokim realizacje obowiazku szkolnego i obowiazku nauki;

19) szkole wyzszej - oznacza to szkole wyzsza w rozumieniu przepisow o szkolnictwie wyzszym, przepisow o wyzszych szkolach zawodowych oraz o wyzszym szkolnictwie wojskowym;

20) umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci - oznacza to:

a) niepelnosprawnosc w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych,

b) calkowita niezdolnosc do pracy orzeczona na podstawie przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych,

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidow;

21) znacznym stopniu niepelnosprawnosci - oznacza to:

a) niepelnosprawnosc w stopniu znacznym w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych,

b) calkowita niezdolnosc do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczona na podstawie przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych,

c) stala albo dlugotrwala niezdolnosc do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczona na podstawie przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow w celu uzyskania swiadczen okreslonych w tych przepisach,

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidow;

22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to zatrudnienie lub inna prace zarobkowa w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.

Rozdzial 2

Zasilek rodzinny i dodatki do zasilku rodzinnego

Spis tresci

Art. 4. 1. Zasilek rodzinny ma na celu czesciowe pokrycie wydatkow na utrzymanie dziecka.

2. Prawo do zasilku rodzinnego i dodatkow do tego zasilku przysluguje:

1) rodzicom, jednemu z rodzicow albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczacej sie.

Art. 5. 1. Zasilek rodzinny przysluguje osobom, o ktorych mowa w art. 4 ust. 2, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osobe albo dochod osoby uczacej sie nie przekracza kwoty 504,00 zl.

2. W przypadku gdy czlonkiem rodziny jest dziecko legitymujace sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, zasilek rodzinny przysluguje, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osobe albo dochod osoby uczacej sie nie przekracza kwoty 583,00 zl.

3. W przypadku gdy dochod rodziny lub dochod osoby uczacej sie przekracza kwote uprawniajaca dana rodzine lub osobe uczaca sie do zasilku rodzinnego, o kwote nizsza lub rowna kwocie odpowiadajacej najnizszemu zasilkowi rodzinnemu przyslugujacemu w okresie, na ktory jest ustalany, zasilek rodzinny przysluguje, jezeli przyslugiwal w poprzednim okresie zasilkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasilek rodzinny nie przysluguje.

4. W przypadku utraty dochodu prawo do zasilku rodzinnego ustala sie na wniosek osoby, o ktorej mowa w art. 4 ust. 2, na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczacej sie pomniejszonego o utracony dochod.

5. W przypadku gdy z dochodu rodziny ponoszona jest oplata za pobyt w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie czlonka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje sie te oplate. Ustalajac dochod rodziny w przeliczeniu na osobe nie uwzglednia sie czlonka rodziny przebywajacego w tej instytucji.

6. (uchylony)

7. W przypadku gdy czlonek rodziny przebywa w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie i nie ponosi oplaty za pobyt, ustalajac dochod rodziny w przeliczeniu na osobe, nie uwzglednia sie osoby przebywajacej w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie.

8. W przypadku gdy rodzina lub osoba uczaca sie utrzymuje sie z gospodarstwa rolnego, przyjmuje sie, ze miesieczny dochod z 1 hektara przeliczeniowego odpowiada 50 proc. kwoty, o ktorej mowa w ust. 1.

9. W przypadku gdy rodzina lub osoba uczaca sie utrzymuje sie z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje sie.

10. W przypadku osob rozliczajacych sie z podatku na podstawie ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z 2000 r. nr 104, poz. 1104 i nr 122, poz. 1324, z 2001 r. nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 125, poz. 1363 i 1369 i nr 134, poz. 1509, z 2002 r. nr 141, poz. 1183, nr 169, poz. 1384, nr 172, poz. 1412 i nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391, nr 96, poz. 874, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302 i nr 202, poz. 1958) dochod deklarowany w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 23 ust. 4 pkt 3 lit. a, nie moze byc nizszy od kwoty odpowiadajacej szesciokrotnosci sumy naleznego zryczaltowanego podatku dochodowego i skladki na ubezpieczenie zdrowotne.

Art. 6. 1. Zasilek rodzinny przysluguje osobom, o ktorych mowa w art. 4 ust. 2, do ukonczenia przez dziecko:

1) 18 roku zycia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dluzej niz do ukonczenia 21 roku zycia, albo

3) 24 roku zycia, jezeli kontynuuje nauke w szkole lub szkole wyzszej i legitymuje sie orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci.

2. Wysokosc zasilku rodzinnego wynosi miesiecznie:

1) 44,00 zl na dziecko w wieku do ukonczenia 5 roku zycia;

2) 56,00 zl na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukonczenia 18 roku zycia;

3) 65,00 zl na dziecko w wieku powyzej 18 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia.

[UWAGA, ust. 2 w art. 6 obowiazuje od 1 wrzesnia 2005 r.]

Art. 7. Zasilek rodzinny nie przysluguje, jezeli dziecko:

1) przebywa w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastepczej;

2) pozostaje w zwiazku malzenskim.

Art. 8. Do zasilku rodzinnego przysluguja dodatki z tytulu:

1) urodzenia dziecka;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania;

4) samotnego wychowywania dziecka;

5) ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego;

6) rozpoczecia roku szkolnego;

7) podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Art. 9. 1. Dodatek z tytulu urodzenia dziecka przysluguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysluguje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukonczenia przez dziecko pierwszego roku zycia, jezeli nie zostal przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

3. Dodatek przysluguje jednorazowo, w wysokosci 500,00 zl.

4. W przypadku wystapienia o przysposobienie wiecej niz jednego dziecka lub urodzenia wiecej niz jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysluguje na kazde dziecko.

5. W przypadku zbiegu prawa do dodatku z prawem do swiadczenia z tytulu urodzenia dziecka finansowanego z budzetu panstwa przysluguje jedno swiadczenie wybrane przez osobe, o ktorej mowa w ust. 1 lub 2.

Art. 10. 1. Dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jezeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna opieka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dluzej jednak niz przez okres:

1) 24 miesiecy kalendarzowych;

2) 36 miesiecy kalendarzowych, jezeli sprawuje opieke nad wiecej niz jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

3) 72 miesiecy kalendarzowych, jezeli sprawuje opieke nad dzieckiem legitymujacym sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci.

2. Dodatek przysluguje w wysokosci 400,00 zl miesiecznie.

3. Dodatek przyslugujacy za niepelne miesiace kalendarzowe wyplaca sie w wysokosci 1/30 dodatku miesiecznego za kazdy dzien. Kwote dodatku przyslugujaca za niepelny miesiac zaokragla sie do 10 groszy w gore.

4. W przypadku rownoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodzicow lub opiekunow prawnych dziecka przysluguje jeden dodatek.

5. Dodatek nie przysluguje osobie, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli:

1) (uchylony)

2) bezposrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawala w zatrudnieniu przez okres krotszy niz 6 miesiecy;

3) podjela lub kontynuuje zatrudnienie lub inna prace zarobkowa w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

4) dziecko przebywa w placowce zapewniajacej calodobowa opieke przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w zlobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniajacej dzienna opieke lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasilku macierzynskiego.

6. Obywatelom panstw czlonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza sie okres zatrudnienia na terytorium panstw czlonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art. 11. 1. Dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania przysluguje przez okres 3 lat, nie dluzej jednak niz do ukonczenia przez dziecko 7 roku zycia, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jezeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna opieka.

2. Dodatek przysluguje w wysokosci 400,00 zl miesiecznie.

3. Dodatek przyslugujacy za niepelne miesiace kalendarzowe wyplaca sie w wysokosci 1/30 dodatku miesiecznego za kazdy dzien. Kwote dodatku przyslugujaca za niepelny miesiac zaokragla sie do 10 groszy w gore.

4. W przypadku podjecia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej prawo do wyplaty dodatku ulega zawieszeniu od dnia podjecia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

5. Przywrocenie prawa do wyplaty dodatku moze nastapic w razie utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o ktorych mowa w ust. 4, jezeli osoba ubiegajaca sie o dodatek:

1) nie nabyla prawa do zasilku dla bezrobotnych;

2) wystapila z wnioskiem o przywrocenie prawa do dodatku nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

3) nie zrezygnowala z pracy lub utrata zatrudnienia nie nastapila z przyczyn lezacych po stronie tej osoby.

6. Dodatek nie przysluguje osobie, jezeli:

1) wniosek o przyznanie dodatku zlozyla po uplywie 30 dni od dnia ustania prawa do zasilku dla bezrobotnych;

2) nie jest zarejestrowana w powiatowym urzedzie pracy jako poszukujaca pracy;

3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty albo swiadczenia pielegnacyjnego, o ktorym mowa w art. 17.

Art. 12. 1. Dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysluguje rowniez osobie uczacej sie.

3. Dodatek przysluguje w wysokosci 170,00 zl na dziecko.

4. W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymujacego sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub znacznym stopniu niepelnosprawnosci dodatek przysluguje w wysokosci 250,00 zl na dziecko.

5. Dodatek przyslugujacy za niepelne miesiace kalendarzowe wyplaca sie w wysokosci 1/30 dodatku miesiecznego za kazdy dzien. Nalezna kwote dodatku zaokragla sie do 10 groszy w gore.

6. W przypadku zbiegu prawa do dodatku, o ktorym mowa w ust. 1, z prawem do dodatku, o ktorym mowa w art. 11, przysluguje prawo do jednego dodatku wybranego przez osobe, o ktorej mowa w ust. 1 lub 2.

7. Dodatek nie przysluguje, jezeli dziecko lub osoba uczaca sie ma ustalone prawo do renty socjalnej lub renty.

Art. 13. 1. Dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takze osobie uczacej sie na pokrycie zwiekszonych wydatkow zwiazanych z rehabilitacja lub ksztalceniem dziecka w wieku:

1) do ukonczenia 16 roku zycia, jezeli legitymuje sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci;

2) powyzej 16 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia, jezeli legitymuje sie orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci.

2. Dodatek przysluguje miesiecznie w wysokosci:

1) 50,00 zl na dziecko w wieku do ukonczenia 5 roku zycia;

2) 70,00 zl na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia.

Art. 14. 1. Dodatek z tytulu rozpoczecia roku szkolnego przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takze osobie uczacej sie na czesciowe pokrycie wydatkow zwiazanych z rozpoczeciem w szkole nowego roku szkolnego.

2. Dodatek wyplaca sie jeden raz w roku, we wrzesniu, w wysokosci 90,00 zl na dziecko.

Art. 15. 1. Dodatek z tytulu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysluguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczacej sie:

1) na czesciowe pokrycie wydatkow zwiazanych z zamieszkaniem w miejscowosci, w ktorej znajduje sie siedziba szkoly ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - w wysokosci 80 zl miesiecznie na dziecko albo

2) na pokrycie wydatkow zwiazanych z zapewnieniem dziecku mozliwosci dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowosci, w ktorej znajduje sie siedziba szkoly, w przypadku dojazdu do szkoly ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - w wysokosci 40 zl miesiecznie na dziecko.

2. Dodatek przysluguje przez 10 miesiecy w roku w okresie pobierania nauki od wrzesnia do czerwca nastepnego roku kalendarzowego.

Rozdzial 3

Swiadczenia opiekuncze

Spis tresci

Art. 16. 1. Zasilek pielegnacyjny przyznaje sie w celu czesciowego pokrycia wydatkow wynikajacych z koniecznosci zapewnienia osobie niepelnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwiazku z niezdolnoscia do samodzielnej egzystencji.

2. Zasilek pielegnacyjny przysluguje:

1) niepelnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepelnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia, jezeli legitymuje sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci;

3) osobie, ktora ukonczyla 75 lat.

3. Zasilek pielegnacyjny przysluguje takze osobie niepelnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia legitymujacej sie orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci, jezeli niepelnosprawnosc powstala w wieku do ukonczenia 21 roku zycia.

4. Zasilek pielegnacyjny przysluguje w wysokosci 144,00 zl miesiecznie.

5. Zasilek pielegnacyjny nie przysluguje osobie przebywajacej w rodzinie zastepczej lub w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie, jezeli pobyt osoby i udzielane przez te instytucje swiadczenia czesciowo lub w calosci finansowane sa z budzetu panstwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.

6. Zasilek pielegnacyjny nie przysluguje osobie uprawnionej do dodatku pielegnacyjnego.

Art. 17. 1. Swiadczenie pielegnacyjne z tytulu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwiazku z koniecznoscia opieki nad dzieckiem przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jezeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymujacym sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci lacznie ze wskazaniami, o ktorych mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pozn. zm.), albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci.

2. Swiadczenie pielegnacyjne przysluguje, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osobe nie przekracza kwoty, o ktorej mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio.

3. Swiadczenie pielegnacyjne przysluguje w wysokosci 420,00 zl miesiecznie.

4. Swiadczenie pielegnacyjne przyslugujace za niepelne miesiace kalendarzowe wyplaca sie w wysokosci 1/30 swiadczenia pielegnacyjnego za kazdy dzien. Nalezna kwote swiadczenia zaokragla sie do 10 groszy w gore.

5. Swiadczenie pielegnacyjne nie przysluguje, jezeli:

1) osoba sprawujaca opieke ma ustalone prawo do zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego;

2) osoba sprawujaca opieke ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty;

3) dziecko wymagajace opieki przebywa, w zwiazku z koniecznoscia ksztalcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placowce zapewniajacej calodobowa opieke przez co najmniej 5 dni w tygodniu;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wczesniejszej emerytury na to dziecko.

Rozdzial 4

Zasady weryfikacji swiadczen rodzinnych

Spis tresci

Art. 18. 1. Kwoty, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokosci swiadczen rodzinnych podlegaja weryfikacji co 3 lata, z uwzglednieniem wynikow badan progu wsparcia dochodowego rodzin. Date pierwszej weryfikacji ustala sie na 1 wrzesnia 2006 r.

2. Prog wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin, w tym grupy wydatkow i ich zakres, zrodla danych, okres, z jakiego przyjmuje sie wysokosc cen towarow i uslug, uwzgledniajac poziom wydatkow gospodarstw domowych z II kwintyla rozkladu dochodow.

Art. 19. 1. W roku, w ktorym przeprowadza sie weryfikacje, o ktorej mowa w art. 18 ust. 1, Rada Ministrow, do 15 maja, przedstawia Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych:

1) propozycje wysokosci kwot, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 i 2;

2) propozycje wysokosci swiadczen rodzinnych;

3) wyniki badan progu wsparcia dochodowego rodzin;

4) informacje o realizacji swiadczen rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, w tym liczbe osob otrzymujacych swiadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel w poszczegolnych latach;

5) informacje o sytuacji dochodowej rodzin posiadajacych dzieci na utrzymaniu.

2. Trojstronna Komisja do Spraw Spoleczno-Gospodarczych, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrow, uzgadnia wysokosc kwot, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokosc swiadczen rodzinnych, w terminie do 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

3. Wysokosc zasilku rodzinnego od 1 wrzesnia 2009 r. nie moze byc nizsza niz 40 proc. wartosci koszyka zywnosciowego dla danej grupy wieku ustalonej w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin.

4. W przypadku gdy Trojstronna Komisja do Spraw Spoleczno-Gospodarczych nie uzgodni w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, wysokosci kwot, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokosci swiadczen rodzinnych, Rada Ministrow ustala kwoty, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokosc swiadczen rodzinnych, w drodze rozporzadzenia, w terminie do 15 lipca danego roku, na poziomie nie nizszym niz wynika to z propozycji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Wysokosc kwot, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokosc swiadczen rodzinnych oglasza sie w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia prezesa Rady Ministrow, w terminie do 15 lipca roku, w ktorym przeprowadza sie weryfikacje.

Rozdzial 5

Podmioty realizujace zadania w zakresie swiadczen rodzinnych

Spis tresci

Art. 20. 1. Organ wlasciwy realizuje zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzadowej.

2. Postepowanie w sprawie swiadczen rodzinnych prowadzi organ wlasciwy.

3. Organ wlasciwy moze upowaznic, w formie pisemnej, swojego zastepce, pracownika urzedu albo kierownika osrodka pomocy lub inna osobe, na wniosek kierownika osrodka pomocy spolecznej, do prowadzenia postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 2, a takze do wydawania w tych sprawach decyzji.

4. W przypadku upowaznienia kierownika osrodka pomocy spolecznej, w osrodku tym tworzy sie komorke organizacyjna do realizacji swiadczen rodzinnych. Realizacja swiadczen rodzinnych nie moze powodowac nieprawidlowosci w wykonywaniu zadan pomocy spolecznej, a takze nie moze naruszac norm zatrudnienia pracownikow socjalnych okreslonych w przepisach o pomocy spolecznej.

Art. 21. 1. Samorzad wojewodztwa realizuje zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej. Do zadan tych nalezy:

1) pelnienie funkcji instytucji wlasciwej w zwiazku z udzialem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego w przypadku przemieszczania sie osob w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) wydawanie decyzji w sprawach swiadczen rodzinnych realizowanych w zwiazku z koordynacja systemow zabezpieczenia spolecznego.

2. Marszalek wojewodztwa moze, w formie pisemnej, upowaznic dyrektora, jego zastepce lub innego pracownika regionalnego osrodka polityki spolecznej albo innego pracownika urzedu marszalkowskiego do zalatwiania w jego imieniu spraw dotyczacych realizacji swiadczen rodzinnych w ramach koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego i wydawania w tych sprawach decyzji.

3. Swiadczenia rodzinne przyznane decyzja wydana przez marszalka wojewodztwa wyplaca organ wlasciwy.

Art. 22. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego jest wladza wlasciwa oraz instytucja lacznikowa w zakresie swiadczen rodzinnych w zwiazku z udzialem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego.

Rozdzial 6

Postepowanie w sprawach przyznawania i wyplacania swiadczen rodzinnych

Spis tresci

Art. 23. 1. Ustalenie prawa do swiadczen rodzinnych oraz ich wyplata nastepuja odpowiednio na wniosek malzonkow, jednego z malzonkow, rodzicow, jednego z rodzicow, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczacej sie, pelnoletniej osoby niepelnosprawnej lub innej osoby upowaznionej do reprezentowania dziecka lub pelnoletniej osoby niepelnosprawnej.

2. Wniosek sklada sie w urzedzie gminy lub miasta wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby, o ktorej mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierac dane dotyczace:

1) osoby wystepujacej o przyznanie swiadczen rodzinnych, w tym: imie, nazwisko, date urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerow lub jednego z nich - serie i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwe organu rentowego wyplacajacego emeryture lub rente, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego;

2) dzieci pozostajacych na utrzymaniu osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w tym: imie, nazwisko, numer PESEL, date urodzenia, stan cywilny.

4. Do wniosku nalezy dolaczyc odpowiednio:

1) zaswiadczenia o dochodzie podlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych na zasadach ogolnych kazdego czlonka rodziny, wydane przez wlasciwy urzad skarbowy, zawierajace informacje o:

a) wysokosci dochodu,

b) wysokosci skladek na ubezpieczenia spoleczne odliczonych od dochodu,

c) wysokosci skladek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d) wysokosci naleznego podatku;

2) zaswiadczenia lub oswiadczenia dokumentujace wysokosc innych dochodow;

3) oswiadczenie o deklarowanych dochodach osiaganych przez osoby podlegajace przepisom o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne, zawierajace w szczegolnosci informacje o:

a) wysokosci dochodu,

b) wysokosci naleznych skladek na ubezpieczenia spoleczne,

c) wysokosci naleznych skladek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokosci i formie oplacanego podatku dochodowego,

e) wysokosci dochodu po odliczeniu naleznych skladek i podatku;

4) inne zaswiadczenia lub oswiadczenia oraz dowody niezbedne do ustalenia prawa do swiadczen rodzinnych, w tym:

a) dokument stwierdzajacy wiek dziecka,

b) orzeczenie o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci,

c) prawomocny wyrok sadu rodzinnego stwierdzajacy przysposobienie lub zaswiadczenie sadu rodzinnego lub osrodka adopcyjno-opiekunczego o prowadzonym postepowaniu sadowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d) prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekajacy rozwod lub separacje,

e) orzeczenie sadu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

f) zaswiadczenie o uczeszczaniu dziecka do szkoly lub szkoly wyzszej,

g) zaswiadczenie z urzedu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegajacej sie o dodatek, o ktorym mowa w art. 11,

h) zaswiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki zostal udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

5. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb postepowania w sprawach o przyznanie swiadczen rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wyplaty tych swiadczen, a takze sposob ustalania dochodu uprawniajacego do swiadczen rodzinnych i wzory:

1) wnioskow o ustalenie prawa do swiadczen rodzinnych,

2) zaswiadczenia z urzedu skarbowego, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1,

3) oswiadczen o dochodach rodziny, w tym oswiadczen osob rozliczajacych sie na podstawie przepisow o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne, oraz innych oswiadczen i dowodow niezbednych do ustalenia prawa do swiadczen rodzinnych,

kierujac sie koniecznoscia zapewnienia stosownej dokumentacji niezbednej do sprawnej realizacji swiadczen rodzinnych.

6. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb homologacji systemow informatycznych stosowanych w urzedach administracji publicznej realizujacych zadania w zakresie swiadczen rodzinnych, w celu zapewnienia jednolitosci stosowania prawa oraz spojnosci monitorowania swiadczen w zakresie objetym ustawa.

Art. 24. 1. Prawo do swiadczen rodzinnych ustala sie na okres zasilkowy, z wyjatkiem swiadczen, o ktorych mowa w art. 9 i 14-16.

2. Prawo do swiadczen rodzinnych ustala sie, poczawszy od miesiaca, w ktorym wplynal wniosek z prawidlowo wypelnionymi dokumentami, do konca okresu zasilkowego.

3. W przypadku ustalania prawa do swiadczen rodzinnych uzaleznionych od niepelnosprawnosci osoby prawo do swiadczen rodzinnych ustala sie na okres zasilkowy, chyba ze orzeczenie o niepelnosprawnosci lub orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci zostalo wydane na czas okreslony. W tym przypadku prawo do swiadczen rodzinnych ustala sie do ostatniego dnia miesiaca, w ktorym uplywa termin waznosci orzeczenia.

4. W przypadku ustalania prawa do zasilku pielegnacyjnego prawo ustala sie na czas nieokreslony, chyba ze orzeczenie o niepelnosprawnosci lub orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci zostalo wydane na czas okreslony. W tym przypadku prawo do zasilku pielegnacyjnego ustala sie do ostatniego dnia miesiaca, w ktorym uplywa termin waznosci orzeczenia.

5. Zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego przysluguja za wrzesien, jezeli dziecko legitymujace sie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawnosci po zakonczeniu szkoly zostalo przyjete w tym samym roku kalendarzowym do szkoly wyzszej.

Art. 25. 1. W przypadku wystapienia zmian w liczbie czlonkow rodziny lub innych zmian majacych wplyw na prawo do swiadczen rodzinnych osoba, o ktorej mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiazana do niezwlocznego powiadomienia o tym organu wyplacajacego swiadczenia rodzinne.

2. W przypadku gdy w okresie zasilkowym dziecko osiagnelo wiek powodujacy przejscie do nastepnej grupy wiekowej, zasilek rodzinny wyplaca sie w wysokosci odpowiadajacej nowej grupie wiekowej dziecka, od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym nastapila ta zmiana.

3. Osoby otrzymujace swiadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarzadowe sa obowiazane do udzielania, na zadanie organu wlasciwego, wyjasnien oraz informacji co do okolicznosci majacych wplyw na prawo do swiadczen rodzinnych.

Art. 26. 1. Swiadczenia rodzinne wyplaca sie najpozniej do 15 dnia danego miesiaca.

2. W przypadku zlozenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do swiadczen rodzinnych po 5. dniu miesiaca swiadczenia rodzinne za dany miesiac wyplaca sie najpozniej do 15. dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zlozono wniosek.

3. Dodatek, o ktorym mowa w art. 9, wyplaca sie do ukonczenia przez dziecko pierwszego roku zycia.

Art. 27. 1. W przypadku zbiegu prawa rodzicow, opiekunow faktycznych dziecka lub opiekunow prawnych dziecka do swiadczen rodzinnych swiadczenia te wyplaca sie temu z rodzicow, opiekunow faktycznych dziecka lub opiekunow prawnych dziecka, ktory pierwszy zlozyl wniosek.

2. Jezeli dziecko nie pozostaje we wspolnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodzicow, swiadczenia rodzinne wyplaca sie temu z rodzicow, pod ktorego opieka dziecko sie znajduje.

3. W przypadku zbiegu prawa do zasilku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku rodzinnego przyslugujacego pracownikom polskich placowek dyplomatycznych i urzedow konsularnych przysluguje prawo do jednego wybranego swiadczenia.

Art. 28. 1. Wstrzymuje sie wyplate swiadczen rodzinnych, jezeli osoba, o ktorej mowa w art. 23 ust. 1, odmowila udzielenia lub nie udzielila, w wyznaczonym terminie, wyjasnien co do okolicznosci majacych wplyw na prawo do swiadczen rodzinnych.

2. W przypadku udzielenia wyjasnien, o ktorych mowa w ust. 1, wyplaca sie swiadczenia rodzinne od miesiaca, w ktorym wplynely wyjasnienia, do konca okresu zasilkowego. Jezeli wznowienie wyplaty wstrzymanych swiadczen rodzinnych nie nastapi do konca okresu zasilkowego, prawo do swiadczen rodzinnych wygasa.

Art. 29. 1. Podmiot realizujacy zadania w zakresie swiadczen rodzinnych moze gromadzic i przetwarzac, w zakresie okreslonym w ustawie, dane osobowe osoby, o ktorej mowa w art. 23 ust. 1, oraz czlonkow jej rodziny.

2. Pracodawcy, wlasciwe jednostki organizacyjne podlegle ministrowi obrony narodowej, ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych, szefowi Agencji Wywiadu, szefowi Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, ministrowi sprawiedliwosci, podmioty wyplacajace uposazenie osobom w stanie spoczynku lub uposazenie rodzinne, jednostki, ktore zawarly umowe agencyjna lub umowe zlecenia albo umowe o swiadczenie uslug, rolnicze spoldzielnie produkcyjne, wlasciwe organy finansowe, organy emerytalne lub rentowe, Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, zwany dalej "Zakladem", Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego oraz urzedy administracji rzadowej i samorzadowej sa obowiazani wydawac zaswiadczenia niezbedne do ustalenia prawa do swiadczen rodzinnych. Wydawanie zaswiadczen jest wolne od oplat.

Art. 30. 1. Osoba, ktora pobrala nienaleznie swiadczenia rodzinne, jest obowiazana do ich zwrotu.

2. Za nienaleznie pobrane swiadczenia rodzinne uwaza sie:

1) swiadczenia rodzinne wyplacone mimo zaistnienia okolicznosci powodujacych ustanie lub zawieszenie prawa do swiadczen rodzinnych albo wstrzymanie wyplaty swiadczen rodzinnych w calosci lub w czesci, jezeli osoba pobierajaca te swiadczenia byla pouczona o braku prawa do ich pobierania;

2) swiadczenia rodzinne przyznane lub wyplacone na podstawie falszywych zeznan lub dokumentow albo w innych przypadkach swiadomego wprowadzenia w blad przez osobe pobierajaca te swiadczenia.

3. Naleznosci z tytulu nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych ulegaja przedawnieniu z uplywem 3 lat, liczac od dnia uprawomocnienia sie decyzji ustalajacej te naleznosci.

4. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu platnosci naleznosci, rozlozenie splaty naleznosci na raty i kazda inna czynnosc zmierzajaca do sciagniecia naleznosci, jezeli o czynnosci tej dluznik zostal zawiadomiony.

5. Nie wydaje sie decyzji o zwrocie nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych, jezeli od terminu ich pobrania uplynelo wiecej niz 10 lat.

6. Kwoty nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych ustalone prawomocna decyzja podlegaja potraceniu z wyplacanych swiadczen rodzinnych.

7. Nienaleznie pobrane swiadczenia rodzinne podlegaja egzekucji w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Kwoty swiadczen rodzinnych, o ktorych mowa w ust. 2, podlegaja zwrotowi lacznie z ustawowymi odsetkami.

9. Organ wlasciwy, ktory wydal decyzje w sprawie nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych, moze umorzyc kwote nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych w calosci lub w czesci, odroczyc termin platnosci albo rozlozyc na raty, jezeli zachodza szczegolnie uzasadnione okolicznosci dotyczace sytuacji rodziny.

Art. 31. Jezeli odmowa przyznania swiadczen rodzinnych lub ustalenie ich wysokosci byly nastepstwem bledu podmiotu realizujacego zadania w zakresie swiadczen rodzinnych, wyplata swiadczen rodzinnych moze nastapic za 3 lata wstecz, liczac od dnia zawiadomienia o popelnieniu bledu lub dnia wydania decyzji prostujacej blad z urzedu.

Art. 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje sie przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z 2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. nr 130, poz. 1188 i nr 170, poz. 1660).

Rozdzial 7

Finansowanie swiadczen rodzinnych

Spis tresci

Art. 33. 1. Do finansowania swiadczen rodzinnych maja zastosowanie przepisy o finansach publicznych.

2. Swiadczenia rodzinne i koszty ich obslugi, skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne sa finansowane w formie dotacji celowej z budzetu panstwa.

3. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb przekazywania srodkow finansowych na wyplaty swiadczen rodzinnych podmiotom, o ktorych mowa w art. 48 i 49, uwzgledniajacy etapy realizacji swiadczen rodzinnych przez wlasciwe organy i podmioty;

2) sposob sporzadzania sprawozdan rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze srodkow budzetu panstwa, uwzgledniajac w szczegolnosci terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdan.

Rozdzial 8

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Spis tresci

Art. 34. W ustawie z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z 1965 r. nr 15, poz. 113, z 1974 r. nr 27, poz. 157 i nr 39, poz. 231, z 1975 r. nr 45, poz. 234, z 1982 r. nr 11, poz. 82 i nr 30, poz. 210, z 1983 r. nr 5, poz. 33, z 1984 r. nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. nr 20, poz. 86, z 1987 r. nr 21, poz. 123, z 1988 r. nr 41, poz. 324, z 1989 r. nr 4, poz. 21 i nr 33, poz. 175, z 1990 r. nr 14, poz. 88, nr 34, poz. 198, nr 53, poz. 306, nr 55, poz. 318 i nr 79, poz. 464, z 1991 r. nr 7, poz. 24, nr 22, poz. 92 i nr 115, poz. 496, z 1993 r. nr 12, poz. 53, z 1994 r. nr 105, poz. 509, z 1995 r. nr 83, poz. 417, z 1996 r. nr 24, poz. 110, nr 43, poz. 189, nr 73, poz. 350 i nr 149, poz. 703, z 1997 r. nr 43, poz. 270, nr 54, poz. 348, nr 75, poz. 471, nr 102, poz. 643, nr 117, poz. 752, nr 121, poz. 769 i 770, nr 133, poz. 882, nr 139, poz. 934, nr 140, poz. 940 i nr 141, poz. 944, z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 117, poz. 757, z 1999 r. nr 52, poz. 532, z 2000 r. nr 22, poz. 269 i 271, nr 48, poz. 552 i 554, nr 55, poz. 665, nr 73, poz. 852, nr 94, poz. 1037, nr 114, poz. 1191 i 1193 i nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 49, poz. 508, nr 63, poz. 635, nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, nr 123, poz. 1353, nr 125, poz. 1368 i nr 138, poz. 1546, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 26, poz. 265, nr 74, poz. 676, nr 84, poz. 764, nr 126, poz. 1069 i 1070, nr 129, poz. 1102, nr 153, poz. 1271, nr 219, poz. 1849 i nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. nr 41, poz. 360, nr 42, poz. 363, nr 60, poz. 535, nr 109, poz. 1035, nr 119, poz. 1121, nr 130, poz. 1188, nr 139, poz. 1323 i nr 199, poz. 1939) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 476:

a) w 2 uchyla sie pkt 3,

b) w 5 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) swiadczenia w sprawach nalezacych do wlasciwosci Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,";

2) w art. 4778 w 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) o zasilek chorobowy, wyrownawczy, opiekunczy, macierzynski, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasilku rodzinnego,",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) o ustalenie niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci,";

3) w art. 833 6 otrzymuje brzmienie:

" 6. Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne, swiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe i dla sierot zupelnych.".

Art. 35. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 110, poz. 968, nr 113, poz. 984, nr 127, poz. 1090, nr 141, poz. 1178, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387, nr 199, poz. 1672, nr 200, poz. 1679 i nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. nr 80, poz. 718, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 193, poz. 1884 i nr 217, poz. 2124) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 8 w 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) kwoty otrzymane z tytulu zasilku stalego wyrownawczego, pomocy pienieznej dla rodzin zastepczych oraz pomocy dla uczacych sie i studiujacych wychowankow placowek opiekunczo-wychowawczych i rodzin zastepczych,";

2) w art. 10 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne, swiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe i dla sierot zupelnych.".

Art. 36. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z 1997 r. nr 121, poz. 770, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 90, poz. 1000, z 2001 r. nr 154, poz. 1791, z 2002 r. nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. nr 83, poz. 759) w art. 4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w ust. 4a wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastepuje sie wyrazami "30 kwietnia 2004 r.";

2) w ust. 5a wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastepuje sie wyrazami "30 kwietnia 2004 r.";

3) w ust. 7 wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastepuje sie wyrazami "30 kwietnia 2004 r.";

4) po ust. 7 dodaje sie ust. 7a w brzmieniu:

"7a. W przypadku osob ubiegajacych sie o swiadczenia z funduszu alimentacyjnego za okres po 31 grudnia 2003 r. swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysluguja, jezeli przecietny miesieczny dochod na osobe w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 612 zl.".

Art. 37. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64, poz. 414, nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 i nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 20, poz. 170, nr 79, poz. 885 i nr 90, poz. 1001, z 2000 r. nr 12, poz. 136 i nr 19, poz. 238, z 2001 r. nr 72, poz. 748, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 973, nr 111, poz. 1194, nr 122, poz. 1349 i nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 44, poz. 389, nr 122, poz. 1143, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1304 i nr 203, poz. 1966) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 4a otrzymuje brzmienie:

"Art. 4a. Przy ustalaniu prawa do zasilku stalego wyrownawczego w skladzie rodziny nie uwzglednia sie dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastepczej, a do dochodu rodziny nie wlicza sie ich dochodow i pomocy pienieznej, o ktorej mowa w art. 33g ust. 1-3, chyba ze zasilek ma byc przyznany ze wzgledu na te dzieci.";

2) w art. 11 pkt 1-2a otrzymuja brzmienie:

"1) przyznawanie i wyplacanie zasilku stalego wyrownawczego,

2) przyznawanie i wyplacanie zasilkow okresowych, specjalnych okresowych i macierzynskich okresowych,

2a) oplacanie skladek na ubezpieczenie spoleczne za osoby, o ktorych mowa w art. 31b ust. 2 i 3,";

3) w art. 27:

va) uchyla sie ust. 1-3a i 5,

b) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wysokosc zasilku stalego wyrownawczego nie moze byc wyzsza od kwoty 418 zl i nizsza od kwoty 19 zl miesiecznie.";

4) uchyla sie art. 30;

5) w art. 31:

a) uchyla sie ust. 4a-4g i 9,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Macierzynski zasilek okresowy przysluguje osobom, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli dochod na osobe w rodzinie nie przekracza dochodu na osobe w rodzinie okreslonego w art. 4 ust. 1.";

6) w art. 31b:

a) uchyla sie ust. 1,

b) ust. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2. Za osobe nieotrzymujaca swiadczenia pielegnacyjnego zdolna do pracy, lecz niepozostajaca w zatrudnieniu ze wzgledu na koniecznosc sprawowania opieki nad dzieckiem wymagajacym stalej pielegnacji, polegajacej na bezposredniej, osobistej pielegnacji i systematycznym wspoldzialaniu w postepowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jezeli dochod rodziny przekracza poltorakrotny dochod okreslony zgodnie z art. 4, a dziecko ma orzeczona niepelnosprawnosc wraz ze wskazaniami, o ktorych mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019 i nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 49, poz. 486, nr 90, poz. 1001, nr 95, poz. 1101 i nr 111, poz. 1280, z 2000 r. nr 48, poz. 550 i nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 39, poz. 459, nr 100, poz. 1080, nr 125, poz. 1368, nr 129, poz. 1444 i nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. nr 169, poz. 1387, nr 200, poz. 1679 i 1683 i nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 90, poz. 844 i nr 223, poz. 2217), osrodek pomocy spolecznej oplaca skladke na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od kwoty swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, chyba ze osoba ta podlega obowiazkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytulow lub otrzymuje emeryture albo rente, z zastrzezeniem ust. 8.

3. Za osobe, ktora zrezygnuje z zatrudnienia w zwiazku z koniecznoscia sprawowania bezposredniej, osobistej opieki nad ciezko chorym czlonkiem rodziny lub wspolnie niezamieszkujacymi matka, ojcem lub rodzenstwem, osrodek pomocy spolecznej oplaca skladke na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od kwoty swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, jezeli dochod w rodzinie osoby opiekujacej sie nie przekracza poltorakrotnego dochodu okreslonego zgodnie z art. 4 i osoba opiekujaca sie nie podlega obowiazkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytulow lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to rowniez osob, ktore w zwiazku z koniecznoscia sprawowania opieki pozostaja na urlopie bezplatnym.",

c) w ust. 6:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osoby, o ktorych mowa w ust. 2, przez okres niezbedny do uzyskania 20-letniego w przypadku kobiet i 25-letniego w przypadku mezczyzn okresu ubezpieczenia (skladkowego i nieskladkowego), jednak nie dluzej niz przez 20 lat,",

- uchyla sie pkt 2,

d) uchyla sie ust. 7,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Nie oplaca sie skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobe, o ktorej mowa w ust. 2 i 3, jezeli w dniu zlozenia wniosku o oplacanie skladki osoba ta ma wiecej niz 50 lat i nie ma okresu ubezpieczenia (skladkowego i nieskladkowego) wynoszacego co najmniej 10 lat, oraz za osobe, ktora legitymuje sie tym okresem w wymiarze 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mezczyzn.";

7) w art. 35a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wysokosc macierzynskiego zasilku okresowego,";

8) w art. 37 uchyla sie ust. 5.

Art. 38. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25, nr 106, poz. 668 i nr 117, poz. 756, z 1999 r. nr 60, poz. 636, z 2000 r. nr 45, poz. 531, z 2001 r. nr 73, poz. 764, z 2002 r. nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 9 uchyla sie pkt 3;

2) art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. Z tytulu urodzenia dziecka, a takze z tytulu przyjecia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie, jezeli w tym czasie zostal zlozony wniosek o przysposobienie, ubezpieczonemu przysluguje zasilek macierzynski w wysokosci trzyipolkrotnej emerytury podstawowej. Jezeli ubezpieczeniu podlegaja oboje rodzice, zasilek ten przysluguje im lacznie.".

Art. 39. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 703, nr 70, poz. 816, nr 104, poz. 1104, nr 117, poz. 1228 i nr 122, poz. 1324, z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 8, poz. 64, nr 52, poz. 539, nr 73, poz. 764, nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 968, nr 102, poz. 1117, nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363 i 1370 i nr 134, poz. 1509, z 2002 r. nr 19, poz. 199, nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 78, poz. 715, nr 89, poz. 804, nr 135, poz. 1146, nr 141, poz. 1182, nr 169, poz. 1384, nr 181, poz. 1515, nr 200, poz. 1679 i nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 595, nr 84, poz. 774, nr 90, poz. 844, nr 96, poz. 874, nr 122, poz. 1143, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 166, poz. 1608, nr 202, poz. 1956, nr 222, poz. 2201 i nr 223, poz. 2217) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) swiadczenia rodzinne wyplacone na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielegnacyjne oraz zasilki porodowe wyplacone na podstawie odrebnych przepisow,".

Art. 40. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. nr 102, poz. 651, nr 106, poz. 668 i nr 162, poz. 1118, z 1999 r. nr 60, poz. 636 i nr 110, poz. 1256, z 2000 r. nr 104, poz. 1104, z 2001 r. nr 122, poz. 1349, nr 128, poz. 1405 i nr 154, poz. 1791, z 2002 r. nr 74, poz. 676 i nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. nr 83, poz. 759, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268 i nr 202, poz. 1956) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 2a wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastepuje sie wyrazami "30 kwietnia 2004 r.",

b) w ust. 8 wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastepuje sie wyrazami "30 kwietnia 2004 r.",

c) po ust. 8 dodaje sie ust. 8a w brzmieniu:

"8a. W przypadku osob ubiegajacych sie o zasilek rodzinny za okres po 31 grudnia 2003 r. zasilek rodzinny przysluguje, jezeli przecietny miesieczny dochod na osobe w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 548 zl.",

d) w ust. 9 wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastepuje sie wyrazami "30 kwietnia 2004 r.",

e) po ust. 9 dodaje sie ust. 9a w brzmieniu:

"9a. W przypadku osob samotnie wychowujacych dzieci oraz osob wychowujacych dzieci uprawnione do zasilku pielegnacyjnego, ubiegajacych sie o zasilek rodzinny za okres po 31 grudnia 2003 r., zasilek rodzinny przysluguje, jezeli przecietny miesieczny dochod na osobe w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 612 zl.",

f) w ust. 10 po wyrazach "2001" dodaje sie wyrazy "i 2002",

g) w ust. 11 wyrazy "ust. 8 i 9" zastepuje sie wyrazami "ust. 8, 8a, 9 i 9a";

2) w art. 3 po ust. 3 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku ustalania prawa do zasilku rodzinnego na podstawie dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 2001 albo 2002 do dochodu tego wlicza sie otrzymywana rente socjalna przyznana na podstawie przepisow o pomocy spolecznej.";

3) w art. 13 w ust. 8a po wyrazach "W 2003 r." dodaje sie wyrazy "i 2004 r.";

4) w art. 15a w ust. 4 wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastepuje sie wyrazami "30 kwietnia 2004 r.";

5) w art. 15b:

a) w ust. 1 po wyrazach "ust. 4" dodaje sie wyrazy "i 4a",

b) w ust. 4 wyrazy "31 grudnia 2003 r." zastepuje sie wyrazami "30 kwietnia 2004 r.",

c) po ust. 4 dodaje sie ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku osob ubiegajacych sie o zasilek wychowawczy za okres po 31 grudnia 2003 r. zasilek wychowawczy przysluguje, jezeli przecietny miesieczny dochod na osobe w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 548 zl.",

d) w ust. 5 po wyrazach "ust. 4" dodaje sie wyrazy "i 4a".

Art. 41. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514, nr 90, poz. 844, nr 122, poz. 1143, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 142, poz. 1380, nr 166, poz. 1608, nr 203, poz. 1966, nr 210, poz. 2036 i 2037 i nr 223, poz. 2217) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) nie pobiera, na podstawie przepisow o pomocy spolecznej, zasilku stalego wyrownawczego,",

b) po lit. j dodaje sie lit. k w brzmieniu:

"k) nie pobiera, na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, swiadczenia pielegnacyjnego lub dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania;";

2) w art. 16 w ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pobiera dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania przyslugujacy na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych.";

3) w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do okresu uprawniajacego do zasilku, od ktorego zalezy wysokosc i okres pobierania zasilku, zalicza sie rowniez okresy pobierania, na podstawie przepisow o pomocy spolecznej, gwarantowanego zasilku okresowego oraz okresy pobierania, na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego mlodocianych pracownikow, okres zatrudnienia za granica osoby, ktora przesiedlila sie do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisow o obywatelstwie polskim, oraz okresy urlopu bezplatnego, udzielonego na podstawie przepisow w sprawie bezplatnych urlopow dla matek pracujacych opiekujacych sie malymi dziecmi, innych udzielonych w tym celu urlopow bezplatnych, a takze okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiace przerwe w zatrudnieniu spowodowana opieka nad dzieckiem:

1) w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na kazde dziecko oraz lacznie z okresami, o ktorych mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 - bez wzgledu na liczbe dzieci - do 6 lat,

2) na ktore, ze wzgledu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysluguje zasilek pielegnacyjny - dodatkowo do 3 lat na kazde dziecko.";

4) w art. 53 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) inne niz wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegajace ubezpieczeniu spolecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjatkiem osob duchownych, osob pobierajacych, na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, swiadczenie pielegnacyjne lub dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania i osob podlegajacych ubezpieczeniu spolecznemu rolnikow, a takze zolnierzy niezawodowych w sluzbie czynnej, osob odbywajacych zastepcze formy sluzby wojskowej, osob przebywajacych na urlopach wychowawczych oraz pobierajacych zasilek macierzynski.".

Art. 42. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, nr 128, poz. 840, z 1999 r. nr 64, poz. 729 i nr 83, poz. 931, z 2000 r. nr 48, poz. 548, nr 93, poz. 1027 i nr 116, poz. 1216, z 2001 r. nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r. nr 111, poz. 1061 i nr 121, poz. 1142, nr 179, poz. 1750 i nr 199, poz. 1935) art. 209 otrzymuje brzmienie:

"Art. 209. 1. Kto uporczywie uchyla sie od wykonania ciazacego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sadowego obowiazku opieki przez nielozenie na utrzymanie osoby najblizszej lub innej osoby i przez to naraza ja na niemoznosc zaspokojenia podstawowych potrzeb zyciowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy spolecznej lub organu udzielajacego odpowiedniego swiadczenia rodzinnego.

3. Jezeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie swiadczenie rodzinne, sciganie odbywa sie z urzedu.".

Art. 43. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926, nr 160, poz. 1083, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062, z 2000 r. nr 94, poz. 1037, nr 116, poz. 1216, nr 120, poz. 1268 i nr 122, poz. 1315, z 2001 r. nr 16, poz. 166, nr 39, poz. 459, nr 42, poz. 475, nr 110, poz. 1189, nr 125, poz. 1368 i nr 130, poz. 1452, z 2002 r. nr 89, poz. 804, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 137, poz. 1302 i nr 170, poz. 1660) w art. 299 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w 3 w pkt 8 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 9 w brzmieniu:

"9) wojtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postepowan o przyznanie swiadczen rodzinnych.";

2) 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Informacje o numerach rachunkow bankowych posiadanych przez podatnikow moga byc udostepniane:

1) Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego,

2) komornikom sadowym w zwiazku z toczacym sie postepowaniem egzekucyjnym,

3) wojtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postepowan o przyznanie swiadczen rodzinnych.".

Art. 44. W ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887, nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875 i nr 110, poz. 1256, z 2000 r. nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104 i nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 8, poz. 64, nr 27, poz. 298, nr 39, poz. 459, nr 72, poz. 748, nr 100, poz. 1080, nr 110, poz. 1189, nr 111, poz. 1194, nr 130, poz. 1452 i nr 154, poz. 1792, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 74, poz. 676, nr 155, poz. 1287, nr 169, poz. 1387, nr 199, poz. 1673, nr 200, poz. 1679 i nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. nr 56, poz. 498, nr 65, poz. 595, nr 135, poz. 1268, nr 149, poz. 1450, nr 166, poz. 1609, nr 170, poz. 1651, nr 190, poz. 1864, nr 210, poz. 2037 i nr 223, poz. 2217) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) pracodawca - w stosunku do pracownikow oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostajaca z inna osoba fizyczna w stosunku prawnym uzasadniajacym objecie tej osoby ubezpieczeniami spolecznymi, w tym z tytulu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasilku macierzynskiego, z wylaczeniem osob, ktorym zasilek macierzynski wyplaca Zaklad,",

b) lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) osrodek pomocy spolecznej - w stosunku do osob nieotrzymujacych swiadczenia pielegnacyjnego rezygnujacych z zatrudnienia w zwiazku z koniecznoscia sprawowania bezposredniej, osobistej opieki nad dzieckiem wymagajacym stalej pielegnacji lub nad ciezko chorym czlonkiem rodziny oraz wspolnie niezamieszkujacymi matka, ojcem lub rodzenstwem,",

c) lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) Zaklad - w stosunku do osob podlegajacych ubezpieczeniom spolecznym z tytulu pobierania zasilku macierzynskiego albo zasilku w wysokosci zasilku macierzynskiego, jezeli zasilki te wyplaca Zaklad,",

d) po lit. u dodaje sie lit. w w brzmieniu:

"w) wojt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osob otrzymujacych swiadczenie pielegnacyjne, na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych,";

2) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu osob nieotrzymujacych swiadczenia pielegnacyjnego rezygnujacych z zatrudnienia w zwiazku z koniecznoscia sprawowania bezposredniej, osobistej opieki nad dzieckiem wymagajacym stalej pielegnacji lub ciezko chorym czlonkiem rodziny oraz wspolnie niezamieszkujacymi matka, ojcem lub rodzenstwem, za ktore skladki oplaca osrodek pomocy spolecznej, reguluja przepisy o pomocy spolecznej.",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Za osobe pobierajaca swiadczenie pielegnacyjne wojt, burmistrz lub prezydent miasta oplaca skladke na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadajacej wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych przez okres niezbedny do uzyskania okresu ubezpieczenia (skladkowego i nieskladkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobiete i 25-letniego przez mezczyzne, jednak nie dluzej niz przez 20 lat.

2b. Wojt, burmistrz lub prezydent miasta nie oplaca skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobe pobierajaca swiadczenie pielegnacyjne, jezeli w terminie przyznania swiadczenia pielegnacyjnego miala ukonczone 50 lat lub wiecej i okres ubezpieczenia (skladkowy i nieskladkowy) krotszy niz 10 lat.";

3) w art. 16:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osob nieotrzymujacych swiadczenia pielegnacyjnego rezygnujacych z zatrudnienia w zwiazku z koniecznoscia sprawowania bezposredniej, osobistej opieki nad dzieckiem wymagajacym stalej opieki i pielegnacji lub ciezko chorym czlonkiem rodziny oraz wspolnie niezamieszkujacymi matka, ojcem lub rodzenstwem finansuja w calosci osrodki pomocy spolecznej.",

b) po ust. 6a dodaje sie ust. 6b w brzmieniu:

"6b. Skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osob pobierajacych swiadczenie pielegnacyjne finansuje w calosci wojt, burmistrz lub prezydent miasta.";

4) w art. 18 ust. 5 i 5a otrzymuja brzmienie:

"5. Podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osob nieotrzymujacych swiadczenia pielegnacyjnego, o ktorych mowa w przepisach o pomocy spolecznej, rezygnujacych z zatrudnienia w zwiazku z koniecznoscia sprawowania bezposredniej, osobistej opieki nad dzieckiem wymagajacym stalej opieki i pielegnacji lub ciezko chorym czlonkiem rodziny oraz wspolnie niezamieszkujacymi matka, ojcem lub rodzenstwem, oraz osob pobierajacych swiadczenie pielegnacyjne na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych stanowi kwota swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, z zastrzezeniem ust. 9.

5a. Podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osob przebywajacych na urlopie wychowawczym stanowi kwota swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, z zastrzezeniem ust. 9.";

5) w art. 36 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym lub pobierajaca zasilek macierzynski albo zasilek w wysokosci zasilku macierzynskiego jest obowiazana poinformowac platnika skladek o ustaleniu prawa do emerytury i renty albo o podleganiu ubezpieczeniom spolecznym z innego tytulu niz przebywanie na urlopie wychowawczym.";

6) w art. 50 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Dane zgromadzone na kontach, o ktorych mowa w ust. 3, udostepnia sie bezplatnie sadom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, osrodkom pomocy spolecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych, a takze w zakresie niezbednym do realizacji swiadczen rodzinnych wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.";

7) w art. 76:

a) w ust. 1 w pkt 6 uchyla sie lit. a,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Naleznosci z tytulu poniesionych kosztow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6, podlegaja refundacji z budzetu panstwa w czesci proporcjonalnej do liczby swiadczen finansowanych z tych zrodel."

Art. 45. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118, z 1999 r. nr 38, poz. 360, nr 70, poz. 774, nr 72, poz. 801 i 802 i nr 106, poz. 1215, z 2000 r. nr 2, poz. 26, nr 9, poz. 118, nr 19, poz. 238, nr 56, poz. 678 i nr 84, poz. 948, z 2001 r. nr 8, poz. 64, nr 27, poz. 298, nr 85, poz. 924, nr 89, poz. 968, nr 111, poz. 1194 i nr 154, poz. 1792, z 2002 r. nr 74, poz. 676, nr 199, poz. 1673, nr 200, poz. 1679, nr 240, poz. 2054 i nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. nr 56, poz. 498, nr 135, poz. 1268, nr 166, poz. 1609, nr 203, poz. 1966 i nr 210, poz. 2037) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zasady, o ktorej mowa w ust. 3, nie stosuje sie, jezeli zmniejszenie podstawy wymiaru skladek ponizej najnizszego wynagrodzenia nastapilo na skutek pobierania wynagrodzenia za czas niezdolnosci do pracy wyplaconego na podstawie przepisow Kodeksu pracy, zasilkow i swiadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej nie stosuje sie rowniez, jezeli podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowila kwote zasilku stalego z pomocy spolecznej lub swiadczenia pielegnacyjnego okreslonego w przepisach o swiadczeniach rodzinnych oraz do: pracownikow, o ktorych mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1697), zolnierzy niezawodowych w sluzbie czynnej, ubezpieczonych odbywajacych zastepcze formy sluzby wojskowej, a takze pozostajacych w sluzbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Strazy Graniczej, Biura Ochrony Rzadu i Panstwowej Strazy Pozarnej.";

2) w art. 139 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) kwoty nienaleznie pobranych zasilkow rodzinnych lub pielegnacyjnych oraz swiadczen rodzinnych w razie braku mozliwosci potracenia z wyplacanych zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych oraz swiadczen rodzinnych, wraz z odsetkami za zwloke w ich splacie,";

3) w art. 141 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwoty wolne od potracen i egzekucji ustala sie dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiekszeniami, dodatkami oraz innymi swiadczeniami wyplacanymi wraz z emerytura lub renta na podstawie odrebnych przepisow, z wylaczeniem swiadczen rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupelnych i dodatku pielegnacyjnego.".

Art. 46. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. nr 45, poz. 391, nr 73, poz. 660, nr 96, poz. 874, nr 122, poz. 1143, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 166, poz. 1609, nr 190, poz. 1864, nr 202, poz. 1956, nr 210, poz. 2037 i nr 223, poz. 2217) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 9:

a) w ust. 1:

- pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) osoby pobierajace zasilek staly wyrownawczy z pomocy spolecznej niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;",

- po pkt 25 dodaje sie pkt 25a w brzmieniu:

"25a) osoby pobierajace swiadczenie pielegnacyjne lub dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania przyznane na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Status czlonka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiazku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 16-19, 23-25a, 26a i 29.";

2) w art. 11 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) osobe, o ktorej mowa w art. 7 ust. 1, stanowi kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;";

3) w art. 16 po pkt 9 dodaje sie pkt 9a w brzmieniu:

"9a) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25a, obejmuje okres od dnia przyznania swiadczenia pielegnacyjnego lub dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania do dnia utraty prawa do ich pobierania;";

4) w art. 17:

a) po ust. 11 dodaje sie ust. 11a w brzmieniu:

"11a. Osoby, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25a, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego wojt, burmistrz lub prezydent miasta.",

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Osoby, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 28, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego w imiennym raporcie miesiecznym kierowanym do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych pracodawca albo rolnicza spoldzielnia produkcyjna.",

c) uchyla sie ust. 15;

5) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podstawa wymiaru skladki dla rolnika, o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 30, oraz dla domownikow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 30, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych.";

6) w art. 23:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Podstawe wymiaru skladek osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, stanowi kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych.",

b) w ust. 9:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 16-19, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;",

- pkt 5-7 otrzymuja brzmienie:

"5) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 23, jest kwota odpowiadajaca wysokosci pobieranego zasilku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasilku lub stypendium - kwota odpowiadajaca 40 % wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

6) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadajaca wysokosci zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadajaca 40 % wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

7) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25, jest kwota odpowiadajaca wysokosci renty socjalnej lub zasilku stalego wyrownawczego z pomocy spolecznej;",

- po pkt 7 dodaje sie pkt 7a w brzmieniu:

"7a) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25a, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;";

- pkt 8-10 otrzymuja brzmienie:

"8) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26, 26a i 27, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

9) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 28, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

10) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 29, jest kwota odpowiadajaca kwocie faktycznie otrzymanych alimentow, nie wyzsza jednak od wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;",

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenie zdrowotne dla osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 20, z wylaczeniem osob duchownych bedacych podatnikami podatku dochodowego od osob fizycznych lub zryczaltowanego podatku od przychodow osob duchownych, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych.";

7) w art. 27 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Za osobe korzystajaca z urlopu wychowawczego skladke na ubezpieczenie zdrowotne oblicza pracodawca albo rolnicza spoldzielnia produkcyjna.";

8) w art. 28 w ust. 1 po pkt 8 dodaje sie pkt 8a w brzmieniu:

"8a) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25a, oplaca wojt, burmistrz lub prezydent miasta;".

Rozdzial 9

Przepisy przejsciowe i dostosowujace

Spis tresci

Art. 47. 1. W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. wysokosc miesiecznego zasilku rodzinnego wynosi:

1) 43,00 zl na pierwsze i drugie dziecko;

2) 53,00 zl na trzecie dziecko;

3) 66,00 zl na czwarte i kolejne dziecko.

2. W okresie, o ktorym mowa w ust. 1, prawo do swiadczen rodzinnych ustala sie na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzine w roku kalendarzowym 2002.

Art. 48. 1. Do dnia przekazania organowi wlasciwemu realizacji zadan w zakresie swiadczen rodzinnych wniosek o ustalenie prawa do swiadczen rodzinnych oraz ich wyplate sklada sie odpowiednio do podmiotow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 49 ust. 1 pkt 2.

2. W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. swiadczenia rodzinne przyznaja i wyplacaja:

1) zasilek rodzinny, o ktorym mowa w art. 6, oraz dodatki do zasilku rodzinnego, o ktorych mowa w art. 9-15, a takze zasilek pielegnacyjny i swiadczenie pielegnacyjne - organ wlasciwy:

a) osobom bezrobotnym oraz osobom pobierajacym zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne,

b) osobom, ktorym do dnia wejscia w zycie ustawy zasilki rodzinne i pielegnacyjne przyznawaly i wyplacaly osrodki pomocy spolecznej,

c) osobom ubiegajacym sie o dodatki, o ktorych mowa w art. 10-12, lub o swiadczenie pielegnacyjne, o ktorym mowa w art. 17,

d) osobom zatrudnionym lub wykonujacym prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniajacego 31 marca 2004 r. nie wiecej niz 4 pracownikow,

e) osobom, ktorym sa wyplacane za okres po ustaniu zatrudnienia zasilki z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa,

f) poslom i senatorom,

g) osobom, ktorym po dniu wejscia w zycie ustawy ustalone zostalo prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub uposazenia rodzinnego;

2) zasilek rodzinny, o ktorym mowa w art. 6, oraz dodatki, o ktorych mowa w art. 9 i 13-15, a takze zasilki pielegnacyjne:

a) pracodawcy zatrudniajacy 31 marca 2004 r. co najmniej 5 pracownikow - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonujacym prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,

b) wlasciwe jednostki organizacyjne podlegle ministrowi obrony narodowej, ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych, szefowi Agencji Wywiadu, szefowi Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz ministrowi sprawiedliwosci - zolnierzom lub funkcjonariuszom tych sluzb,

c) prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego - osobom podlegajacym ubezpieczeniu spolecznemu rolnikow,

d) Zaklad:

- osobom ubezpieczonym innym niz wymienione w lit. a-c prowadzacym pozarolnicza dzialalnosc i osobom z nimi wspolpracujacym oraz duchownym,

- osobom, ktorym wyplacal emeryture, rente, rente socjalna albo rente rodzinna, do dnia wejscia w zycie ustawy,

e) rolnicze spoldzielnie produkcyjne - czlonkom, jezeli sa obowiazane do wyplaty swiadczen rodzinnych pracownikom,

f) jednostki, ktore zawarly umowe agencyjna lub umowe zlecenia, jezeli sa obowiazane do wyplaty swiadczen rodzinnych pracownikom,

g) wlasciwe organy emerytalne lub rentowe osobom, ktorym wyplacaly emerytury, renty, renty rodzinne lub uposazenia rodzinne, do dnia wejscia w zycie ustawy.

3. Podmioty realizujace zadania z zakresu swiadczen rodzinnych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b-d oraz g, swiadczenia rodzinne przyznaja w drodze decyzji administracyjnej.

4. Do dnia przekazania organowi wlasciwemu realizacji zadan z zakresu swiadczen rodzinnych podmioty, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 49 ust. 1 pkt 2, wyplacaja swiadczenia rodzinne w dotychczasowych terminach wyplaty zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych.

5. Do dnia przekazania organowi wlasciwemu realizacji zadan z zakresu swiadczen rodzinnych zadania te sa finansowane z budzetu panstwa.

Art. 48a. W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. koszty obslugi, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2, stanowia 2 % wydatkow na swiadczenia rodzinne.

Art. 48b. Swiadczenia rodzinne przyslugujace za maj 2004 r. wyplaca sie nie pozniej niz do dnia 15 czerwca 2004 r.

Art. 49. 1. W okresie od 1 wrzesnia 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. swiadczenia rodzinne przyznaja i wyplacaja:

1) zasilek rodzinny, o ktorym mowa w art. 6, oraz dodatki, o ktorych mowa w art. 9-15, a takze zasilki pielegnacyjne i swiadczenie pielegnacyjne - organ wlasciwy;

2) zasilek rodzinny, o ktorym mowa w art. 6, oraz dodatki, o ktorych mowa w art. 9 i 13-15, a takze zasilki pielegnacyjne, pracodawcy zatrudniajacy 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracownikow - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonujacym prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

2. Przepis art. 48 ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Art. 50. 1. W przypadku zmiany podmiotu realizujacego swiadczenia rodzinne obowiazek poinformowania o tym fakcie osoby otrzymujacej swiadczenie spoczywa na podmiocie dotychczas je realizujacym. Obowiazek ten dotyczy rowniez podmiotow realizujacych zasilki rodzinne, pielegnacyjne lub wychowawcze do dnia wejscia w zycie ustawy.

2. W przypadku gdy zmiana podmiotu realizujacego swiadczenia rodzinne nastepuje wskutek zmiany w sytuacji osoby otrzymujacej swiadczenie rodzinne, w szczegolnosci gdy wiaze sie ze zmiana miejsca zatrudnienia lub przejsciem na emeryture, rente, uposazenie rodzinne lub rente rodzinna, realizacje swiadczen rodzinnych przejmuje organ wlasciwy.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne jest obowiazany do niezwlocznego przekazania organowi wlasciwemu posiadanej dokumentacji dotyczacej osoby otrzymujacej swiadczenia rodzinne. Podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne pozostawia w swoich aktach poswiadczone przez siebie za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow.

4. Osobie niewymienionej w art. 48 i 49 uprawnionej do swiadczen rodzinnych swiadczenie przyznaje organ wlasciwy.

Art. 51. Upowaznia sie ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych do dokonania, na wniosek ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego, przeniesienia miedzy czesciami, dzialami, rozdzialami i paragrafami zawartych w ustawie budzetowej na rok 2004 planowanych wydatkow przeznaczonych na finansowanie wraz z kosztami obslugi:

1) zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych przyslugujacych na podstawie przepisow o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych;

2) swiadczen z funduszu alimentacyjnego przyslugujacych na podstawie przepisow o funduszu alimentacyjnym;

3) zasilkow stalych, gwarantowanych zasilkow okresowych, jednorazowych zasilkow macierzynskich przyslugujacych na podstawie przepisow o pomocy spolecznej;

4) skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Art. 52. Do dnia przekazania organowi wlasciwemu realizacji zadan w zakresie swiadczen rodzinnych kwoty swiadczen rodzinnych wyplaconych przez pracodawcow, a takze przez jednostki, ktore zawarly umowe agencyjna lub umowe zlecenia, zalicza sie na poczet naleznych skladek na ubezpieczenia spoleczne, z wyjatkiem swiadczen, ktorych wyplata zostala uznana, w drodze decyzji, za bezpodstawna.

Art. 53. 1. Osoba, ktorej swiadczenia rodzinne wyplaca pracodawca, rolnicza spoldzielnia produkcyjna lub jednostka, ktora zawarla umowe agencyjna lub umowe zlecenia, moze wystapic z wnioskiem do Zakladu o ustalenie prawa do tych swiadczen i o wydanie decyzji.

2. Z wnioskiem o ustalenie prawa do swiadczen rodzinnych i o wydanie decyzji moze wystapic do Zakladu takze pracodawca, rolnicza spoldzielnia produkcyjna lub kierownik jednostki, o ktorej mowa w ust. 1.

Art. 54. 1. Do dnia przekazania organowi wlasciwemu realizacji zadan w zakresie swiadczen rodzinnych Zaklad kontroluje pracodawcow, rolnicze spoldzielnie produkcyjne oraz jednostki, ktore zawarly umowe agencyjna lub umowe zlecenia, w zakresie prawidlowosci prowadzonego postepowania w sprawie przyznawania i wyplacania swiadczen rodzinnych.

2. Do dnia przekazania organowi wlasciwemu realizacji zadan w zakresie swiadczen rodzinnych pracodawcy, rolnicze spoldzielnie produkcyjne lub jednostki, ktore zawarly umowe agencyjna lub umowe zlecenia, wyplacajacy swiadczenia rodzinne sa obowiazani do:

1) prowadzenia dokumentacji dotyczacej wyplat swiadczen rodzinnych;

2) wystepowania do oddzialu Zakladu o ustalenie uprawnien w przypadkach watpliwych;

3) okazywania lub przedstawiania do wgladu wszystkich dokumentow dotyczacych wyplaty swiadczen rodzinnych - organom kontrolnym Zakladu oraz innym organom uprawnionym do kontroli oraz udzielania w tych sprawach niezbednych wyjasnien i informacji;

4) podejmowania lub wstrzymywania wyplaty na polecenie Zakladu.

3. Organ wlasciwy, Zaklad, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego oraz organy emerytalne lub rentowe realizujace swiadczenia rodzinne sa obowiazane do prowadzenia dokumentacji postepowania w sprawie przyznawania i wyplacania swiadczen rodzinnych.

Art. 55. 1. Do dnia przekazania organowi wlasciwemu zadan w zakresie realizacji swiadczen rodzinnych kontrola prawidlowosci przyznawania i wyplacania swiadczen rodzinnych nalezy do organu uprawnionego do wydania decyzji.

2. W razie powziecia watpliwosci organ uprawniony do wydania decyzji moze wezwac osobe, ktorej przyznano swiadczenia rodzinne, do zlozenia dodatkowych wyjasnien i udokumentowania dochodow.

3. Organ, ktory wydal decyzje w sprawie nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych, moze umorzyc kwoty nienaleznie pobranych swiadczen w calosci lub w czesci, odroczyc ich termin platnosci albo rozlozyc je na raty, jezeli zachodza szczegolnie uzasadnione okolicznosci.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb przekazywania przez Zaklad, Kase Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, inne organy emerytalne lub rentowe oraz inne podmioty wydajace decyzje w sprawie swiadczen rodzinnych dokumentacji dotyczacej nienaleznie pobranych zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych oraz swiadczen rodzinnych. Przepisy rozporzadzenia powinny zapewnic sprawne i plynne wprowadzenie w zycie nowego systemu swiadczen rodzinnych.

Art. 56. 1. Do dnia przekazania organowi wlasciwemu zadan w zakresie realizacji swiadczen rodzinnych od decyzji oddzialu Zakladu, prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego oraz innego wlasciwego organu emerytalnego lub rentowego przysluguje odwolanie w terminie i na zasadach przewidzianych dla swiadczen z ubezpieczenia spolecznego, okreslonych w ustawie z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego.

2. Do dnia przekazania organowi wlasciwemu zadan w zakresie realizacji swiadczen rodzinnych odwolanie od decyzji jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi obrony narodowej, ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych, szefowi Agencji Wywiadu, szefowi Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, ministrowi sprawiedliwosci nastepuje w trybie ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego.

Art. 57. Osoba uprawniona do dnia wejscia w zycie ustawy do zasilku pielegnacyjnego zachowuje do niego prawo, jezeli niepelnosprawnosc powstala w wieku uprawniajacym te osobe do zasilku rodzinnego przyslugujacego na dziecko.

Art. 58. 1. Osoba otrzymujaca zasilek staly na podstawie przepisow o pomocy spolecznej do dnia wejscia w zycie ustawy w zwiazku z pielegnacja dziecka legitymujacego sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci lacznie ze wskazaniami, o ktorych mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019 i nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 49, poz. 486, nr 90, poz. 1001, nr 95, poz. 1101 i nr 111, poz. 1280, z 2000 r. nr 48, poz. 550 i nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 39, poz. 459, nr 100, poz. 1080, nr 125, poz. 1368, nr 129, poz. 1444 i nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. nr 169, poz. 1387, nr 200, poz. 1679 i 1683 i nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 90, poz. 844 i nr 223, poz. 2217), nabywa prawo do swiadczenia pielegnacyjnego, o ktorym mowa w art. 17, do 31 sierpnia 2005 r., jezeli spelnia warunki okreslone w dotychczasowych przepisach.

2. Osoba opiekujaca sie dzieckiem, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli przed 1 wrzesnia 2005 r. ukonczyla 50 lat, nabywa prawo do swiadczenia pielegnacyjnego, o ktorym mowa w art. 17, jezeli spelnia warunki okreslone w dotychczasowych przepisach.

3. Osoba zdolna do pracy, lecz niepozostajaca w zatrudnieniu ze wzgledu na koniecznosc sprawowania opieki nad dzieckiem wymagajacym stalej pielegnacji, posiadajacym orzeczenie o niepelnosprawnosci wraz ze wskazaniami, o ktorych mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, za ktore osrodek pomocy spolecznej oplacal skladke na ubezpieczenia spoleczne przed 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do emerytury bez wzgledu na wiek, jezeli 1 stycznia 1999 r. ukonczyla co najmniej 45 lat i ma okres ubezpieczenia (skladkowy i nieskladkowy) wynoszacy co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mezczyzn. Wysokosc emerytury dla tej osoby ustala sie wedlug zasad przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, dla osob ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Art. 59. 1. Osoba samotnie wychowujaca dziecko oraz osoba wychowujaca troje lub wiecej dzieci otrzymujaca do dnia wejscia w zycie ustawy podwyzszony zasilek wychowawczy nabywa prawo do dodatku, o ktorym mowa w art. 10, na dziecko, na ktore korzystala z urlopu wychowawczego do dnia wejscia w zycie ustawy, w wysokosci 505,80 zl, jezeli spelnia warunki okreslone w dotychczasowych przepisach.

1a. Osoba samotnie wychowujaca dziecko otrzymujaca do dnia wejscia w zycie ustawy zasilek wychowawczy, uprawniona do 36-miesiecznego okresu pobierania tego zasilku, nabywa prawo do dodatku, o ktorym mowa w art. 10, na dziecko, na ktore korzystala z urlopu wychowawczego do dnia wejscia w zycie ustawy, przez okres 36 miesiecy, jezeli spelnia warunki okreslone w dotychczasowych przepisach. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

2. Osoba otrzymujaca do dnia wejscia w zycie ustawy zasilek wychowawczy, jezeli pozostawala w zatrudnieniu bezposrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego przez okres krotszy niz 6 miesiecy, nabywa prawo do dodatku, o ktorym mowa w art. 10, jezeli spelnia warunki okreslone w dotychczasowych przepisach.

3. Do okresow, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1, wlicza sie okresy, za ktore zostaly wyplacone zasilki wychowawcze z tytulu wychowywania tego samego dziecka, do dnia wejscia w zycie ustawy.

4. Osoba otrzymujaca, przed dniem wejscia w zycie ustawy, zasilek wychowawczy przyznany na podstawie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, nabywa prawo do dodatku do zasilku rodzinnego, o ktorym mowa w art. 10, do dnia 31 grudnia 2004 r., jezeli spelnia warunki okreslone w ustawie.

Art. 59a. Osoba otrzymujaca, do dnia wejscia w zycie ustawy, gwarantowany zasilek okresowy na podstawie przepisow o pomocy spolecznej nabywa prawo do dodatku do zasilku rodzinnego, o ktorym mowa w art. 11. Do trzyletniego okresu, o ktorym mowa w art. 11 ust. 1, wlicza sie okresy, za ktore zostal wyplacony gwarantowany zasilek okresowy.

Art. 60. 1. Osoba otrzymujaca swiadczenia z funduszu alimentacyjnego, ktora ukonczyla 50 lat do dnia wejscia w zycie ustawy, nabywa na swoj wniosek prawo do dodatku, o ktorym mowa w art. 12, do czasu uzyskania prawa do emerytury lub renty albo prawa do zasilku stalego wyrownawczego okreslonego w przepisach o pomocy spolecznej, jezeli dochod rodziny nie przekracza kwoty, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1, i egzekucja ustalonych wyrokiem sadu rodzinnego alimentow jest bezskuteczna.

2. Osoba pozostajaca w zwiazku malzenskim otrzymujaca na dzieci do dnia wejscia w zycie ustawy swiadczenie z funduszu alimentacyjnego nabywa prawo do dodatku, o ktorym mowa w art. 12, przez okres jednego roku, jezeli spelnia warunki okreslone w ustawie.

Art. 61. W przypadku ustalania prawa do swiadczen rodzinnych na podstawie dochodu rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym 2002 do dochodu rodziny wlicza sie otrzymywana rente socjalna, przyznana na podstawie przepisow o pomocy spolecznej.

Art. 62. 1. Do czasu przejecia przez organ wlasciwy zadan w zakresie realizacji swiadczen rodzinnych postepowanie w sprawie nienaleznie pobranych zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych zakonczone prawomocna decyzja lub bedace w toku prowadzi organ, ktory wydal te decyzje lub wszczal postepowanie w sprawie nienaleznie pobranych zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych, na podstawie dotychczasowych przepisow.

2. Do czasu przejecia przez organ wlasciwy zadan w zakresie realizacji swiadczen rodzinnych kwoty nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych ustalone prawomocna decyzja sa potracane:

1) ze swiadczen rodzinnych;

2) z emerytury, renty, uposazenia rodzinnego lub renty rodzinnej, jezeli prawo do swiadczen rodzinnych nie istnieje, pod warunkiem ze swiadczenia rodzinne byly wyplacane lacznie z emerytura, renta, uposazeniem rodzinnym lub renta rodzinna;

3) w trybie postepowania egzekucyjnego w administracji.

3. Organ wlasciwy w przejetych sprawach dotyczacych nienaleznie pobranych zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych, a takze w sprawach swiadczen rodzinnych ustalonych prawomocna decyzja lub bedacych w toku staje sie strona w zakresie postepowan egzekucyjnych i przed sadem, a takze przejmuje zabezpieczenia wszelkich wierzytelnosci.

Art. 63. 1. Z dniem wejscia w zycie ustawy fundusz alimentacyjny, zwany dalej "funduszem", przechodzi w stan likwidacji.

2. Z dniem wejscia w zycie ustawy aktywa i pasywa funduszu staja sie aktywami i pasywami Skarbu Panstwa.

3. Likwidatorem funduszu jest prezes Zakladu w zakresie spraw o swiadczenia z funduszu, do ktorych prawo powstalo przed dniem wejscia w zycie ustawy.

4. Likwidator moze upowaznic innych pracownikow Zakladu do wykonywania okreslonych czynnosci zwiazanych z likwidacja funduszu.

Art. 64. 1. Niezwlocznie po rozpoczeciu likwidacji likwidator powinien powiadomic bank obslugujacy fundusz o rozpoczeciu likwidacji funduszu.

2. Likwidator prowadzi biezace sprawy, sciaga wierzytelnosci i wykonuje zobowiazania likwidowanego funduszu oraz reprezentuje w tych sprawach Skarb Panstwa.

3. Likwidacje funduszu likwidator prowadzi na podstawie planu finansowego likwidacji, obejmujacego zrodla przychodow i przewidywanych wydatkow w okresie likwidacji, w tym zaspokojenia zobowiazan funduszu, w ramach srodkow istniejacych po rozpoczeciu likwidacji.

4. Plan likwidacji funduszu, o ktorym mowa w ust. 3, likwidator przedstawia do zaopiniowania ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych.

5. Likwidator sporzadza sprawozdania budzetowe, do sporzadzania ktorych przed dniem likwidacji funduszu byl zobowiazany prezes Zakladu.

Art. 65. Sprawy o swiadczenia z funduszu, do ktorych prawo powstalo do dnia wejscia w zycie ustawy, podlegaja rozpatrzeniu na zasadach i w trybie okreslonych w dotychczasowych przepisach.

Art. 66. 1. Osoba, ktora bezpodstawnie pobrala swiadczenia z funduszu, jest obowiazana do ich zwrotu.

2. Sprawy o bezpodstawnie pobrane swiadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegaja rozpatrzeniu i dochodzeniu na zasadach i w trybie okreslonych w dotychczasowych przepisach.

3. Egzekucje z tytulu bezpodstawnie pobranych swiadczen z funduszu prowadzi sie w dalszym ciagu, az do ich zaspokojenia. Organ egzekucyjny przekazuje likwidatorowi kwoty sciagniete od osoby, ktora bezpodstawnie pobrala swiadczenia z funduszu. Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora.

Art. 67. Egzekucje naleznosci z tytulu wyplaconych swiadczen z funduszu prowadzi sie w dalszym ciagu, az do ich zaspokojenia. Organ egzekucyjny przekazuje likwidatorowi kwoty sciagniete od osoby zobowiazanej do alimentacji, pozostale po zaspokojeniu biezacych alimentow. Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora.

Art. 68. 1. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach zwiazanych z sytuacja zdrowotna lub rodzinna osoby, przeciwko ktorej jest prowadzona egzekucja alimentow, lub osoby zobowiazanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych swiadczen z funduszu, likwidator moze umorzyc, rozlozyc na raty lub odroczyc termin platnosci naleznosci likwidowanego funduszu z tytulu wyplaconych lub bezpodstawnie pobranych swiadczen z funduszu.

2. Likwidator, za zgoda ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, moze umorzyc naleznosci likwidowanego funduszu z tytulu wyplaconych lub bezpodstawnie pobranych swiadczen z funduszu.

Art. 69. 1. Srodki pozostale po zlikwidowanym funduszu podlegaja przekazaniu na dochody budzetu panstwa.

2. Po zakonczeniu likwidacji likwidator sporzadza sprawozdanie koncowe z zakonczenia likwidacji, podlegajace zatwierdzeniu przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

Art. 70. Postepowania karne o przestepstwa okreslone w art. 209 1 kodeksu karnego wszczete z urzedu przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy tocza sie dalej w tym samym trybie.

Rozdzial 10

Przepisy uchylajace i przepisy o wejsciu w zycie

Spis tresci

Art. 71. Traca moc:

1) ustawa z 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z 1997 r. nr 121, poz. 770, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 90, poz. 1000, z 2001 r. nr 154, poz. 1791, z 2002 r. nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. nr 83, poz. 759 i nr 228, poz. 2255);

2) ustawa z 1 grudnia 1994 r. o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. nr 102, poz. 651, z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 162, poz. 1118, z 1999 r. nr 60, poz. 636 i nr 110, poz. 1256, z 2000 r. nr 104, poz. 1104, z 2001 r. nr 122, poz. 1349, nr 128, poz. 1405 i nr 154, poz. 1791, z 2002 r. nr 74, poz. 676 i nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. nr 83, poz. 759, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 202, poz. 1956 i nr 228, poz. 2255).

Art. 72. Ustawa wchodzi w zycie 1 maja 2004 r., z wyjatkiem:

1) art. 36 i 40, ktore wchodza w zycie 31 grudnia 2003 r.;

2) art. 6 ust. 2, ktory wchodzi w zycie 1 wrzesnia 2005 r.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.