Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadow powszechnych

Dzial I

Sady powszechne

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Sadami powszechnymi sa sady rejonowe, sady okregowe oraz sady apelacyjne.

2. Sady powszechne sprawuja wymiar sprawiedliwosci w zakresie nienalezacym do sadow administracyjnych, sadow wojskowych oraz Sadu Najwyzszego.

3. Sady powszechne wykonuja rowniez zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

4. Ilekroc w dalszych przepisach jest mowa o sadach bez blizszego ich okreslenia, rozumie sie przez to sady powszechne.

Art. 2. 1. Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwosci wykonuja sedziowie.

2. Zadania z zakresu ochrony prawnej w sadach rejonowych wykonuja takze referendarze sadowi.

3. Zadania, o ktorych mowa w 1 i 2, moga wykonywac asesorzy sadowi, w zakresie udzielonego im upowaznienia.

Art. 3. Sedziowie tworza samorzad sedziowski. Organami samorzadu sedziowskiego sa: zgromadzenie ogolne sedziow okregu oraz zgromadzenie ogolne sedziow sadu apelacyjnego.

Art. 4. 1. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwosci obywatele biora udzial przez uczestnictwo lawnikow w rozpoznawaniu spraw przed sadami w pierwszej instancji, chyba ze ustawy stanowia inaczej.

2. Przy rozstrzyganiu spraw lawnicy maja rowne prawa z sedziami.

Art. 5. 1. Jezykiem urzedowym przed sadami jest jezyk polski.

2. Osoba niewladajaca w wystarczajacym stopniu jezykiem polskim ma prawo do wystepowania przed sadem w znanym przez nia jezyku i bezplatnego korzystania z pomocy tlumacza.

3. O przyznaniu tlumacza osobie, o ktorej mowa w 2, orzeka sad wlasciwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Wniosek o przyznanie tlumacza zgloszony w toku sprawy rozpoznaje sad tej instancji, w ktorej sprawa sie toczy.

Art. 6. Osoby pozostajace ze soba w stosunku pokrewienstwa w linii prostej lub powinowactwa w linii prostej albo w stosunku przysposobienia, malzonkowie oraz rodzenstwo nie moga byc sedziami, asesorami sadowymi ani referendarzami sadowymi w tym samym wydziale sadu.

Art. 7. Nadzor nad dzialalnoscia sadow w zakresie orzekania sprawuje Sad Najwyzszy, w trybie okreslonym ustawami.

Art. 8. 1. Dzialalnosc administracyjna sadow ma na celu zapewnienie sadom odpowiednich warunkow wykonywania ich zadan, o ktorych mowa w art. 1 2 i 3.

2. Dzialalnosc administracyjna sadow nalezy do organow sadow oraz do urzednikow; czynnosci z zakresu dzialalnosci administracyjnej sadow naleza takze do sedziow, jezeli to wynika z przepisow prawa.

Art. 9. Zwierzchni nadzor nad dzialalnoscia administracyjna sadow sprawuje Minister Sprawiedliwosci osobiscie oraz przez wlasciwa sluzbe nadzoru. Podstawowe zadania z zakresu zwierzchniego nadzoru nad dzialalnoscia administracyjna sadow bezposrednio zwiazana z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwosci sa wykonywane przez sedziow delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwosci w trybie okreslonym w art. 77.

Rozdzial 2

Organizacja sadow

Art. 10. 1. Sad rejonowy tworzy sie dla jednej lub wiekszej liczby gmin; w uzasadnionych przypadkach moze byc utworzony wiecej niz jeden sad rejonowy w obrebie tej samej gminy.

2. Sad okregowy tworzy sie dla obszaru wlasciwosci co najmniej dwoch sadow rejonowych, zwanego dalej "okregiem sadowym".

3. Sad apelacyjny tworzy sie dla obszaru wlasciwosci co najmniej dwoch okregow sadowych, zwanego dalej "obszarem apelacji".

Art. 11. 1. Sady dziela sie na wydzialy.

2. Wydzialem kieruje przewodniczacy wydzialu, ktorym jest prezes albo wiceprezes sadu lub inny sedzia.

3. Funkcje przewodniczacego wydzialu w sadzie apelacyjnym i okregowym powierza sedziemu prezes tego sadu, a w sadzie rejonowym, na wniosek prezesa tego sadu, prezes przelozonego sadu okregowego. Przed powierzeniem funkcji przewodniczacego wydzialu prezes zasiega opinii wlasciwego kolegium sadu.

4. W tym samym trybie prezes sadu zwalnia sedziego z funkcji przewodniczacego wydzialu.

5. Jezeli przemawiaja za tym szczegolne wzgledy, takie jak wielkosc wydzialu lub rozmiary jego zadan, wlasciwy prezes sadu moze powierzyc sedziemu funkcje zastepcy przewodniczacego tego wydzialu. Przepisy 2-4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 12. 1. Sad rejonowy dzieli sie na wydzialy:

1) cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego,

2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o wykroczenia rozpoznawanych w drugiej instancji,

3) rodzinny i nieletnich (sad rodzinny) - do spraw:

a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekunczego,

b) dotyczacych demoralizacji i czynow karalnych nieletnich,

c) dotyczacych leczenia osob uzaleznionych od alkoholu oraz od srodkow odurzajacych i psychotropowych,

d) nalezacych do sadu opiekunczego na podstawie odrebnych ustaw,

4) pracy (sad pracy) - do spraw z zakresu prawa pracy,

5) ksiag wieczystych - do prowadzenia ksiag wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postepowania wieczystoksiegowego.

2. W sadzie rejonowym majacym siedzibe w miescie bedacym siedziba sadu okregowego, w ktorym jest utworzony wydzial ubezpieczen spolecznych albo wydzial pracy i ubezpieczen spolecznych, w miejsce wydzialu, o ktorym mowa w 1 pkt 4, tworzy sie wydzial pracy i ubezpieczen spolecznych do spraw z zakresu prawa pracy oraz do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych, nalezacych do wlasciwosci sadow rejonowych w tym samym okregu sadowym. Wydzial pracy i ubezpieczen spolecznych mozna utworzyc takze w sadzie rejonowym majacym siedzibe w miescie na prawach powiatu.

3. W sadzie rejonowym majacym siedzibe w miescie bedacym siedziba sadu okregowego tworzy sie wydzial gospodarczy albo wydzialy gospodarcze (sad gospodarczy) - do spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, powierzonych sadom gospodarczym (spraw gospodarczych). Wydzial gospodarczy mozna utworzyc takze w sadzie rejonowym majacym siedzibe w miescie na prawach powiatu.

4. Do orzekania w jednostkach, o ktorych mowa w 1 pkt 4, wyznacza sie sedziow i lawnikow wykazujacych szczegolna znajomosc problematyki spraw pracowniczych, a do orzekania w jednostkach, o ktorych mowa w 2, takze sedziow i lawnikow wykazujacych szczegolna znajomosc celow ubezpieczenia i potrzeb osob ubezpieczonych.

5. Do orzekania w jednostkach, o ktorych mowa w 3, wyznacza sie sedziow wykazujacych szczegolna znajomosc problematyki gospodarczej.

Art. 13. 1. W sadzie rejonowym moga byc tworzone, w jego siedzibie lub poza jego siedziba, sady grodzkie jako wydzialy lub wydzialy zamiejscowe sadow rejonowych.

2. Sadom grodzkim powierza sie rozpoznawanie spraw:

1) o wykroczenia w pierwszej instancji,

2) o wykroczenia skarbowe, a takze o przestepstwa skarbowe zagrozone kara grzywny, kara ograniczenia wolnosci lub kara pozbawienia wolnosci do lat 2, z wyjatkiem spraw niepodlegajacych rozpoznaniu w postepowaniu uproszczonym,

3) o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego, z wyjatkiem spraw podlegajacych rozpoznaniu z udzialem lawnikow,

4) o pozostale przestepstwa, podlegajace rozpoznaniu w postepowaniu uproszczonym,

5) cywilnych podlegajacych rozpoznaniu w postepowaniu uproszczonym oraz dotyczacych depozytow sadowych i przepadku rzeczy.

3. Sady grodzkie tworzy i znosi Minister Sprawiedliwosci w drodze rozporzadzenia. W rozporzadzeniu o utworzeniu sadu grodzkiego nalezy okreslic jego siedzibe, obszar wlasciwosci w granicach obszaru wlasciwosci sadu rejonowego oraz zakres spraw przekazanych do rozpoznawania sadowi grodzkiemu, sposrod spraw wymienionych w 2. Przy tworzeniu i znoszeniu sadow grodzkich nalezy kierowac sie iloscia spraw wplywajacych do sadow oraz wzgledami ekonomii postepowania sadowego.

Art. 14. W trybie okreslonym w art. 13 3, Minister Sprawiedliwosci moze tworzyc poza siedziba sadu rejonowego inne wydzialy zamiejscowe.

Art. 15. W razie zniesienia wydzialu zamiejscowego sadu rejonowego pracownicy zatrudnieni w zniesionej jednostce przechodza do odpowiedniego sadu.

Art. 16. 1. Sad okregowy dzieli sie na wydzialy:

1) cywilny - do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz do rozpoznawania w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw nalezacych do wlasciwosci sadow rodzinnych, z wyjatkiem spraw przeciwko nieletnim o popelnienie czynu karalnego, jezeli wobec nieletniego zastosowano srodek poprawczy lub gdy srodek odwolawczy zawiera wniosek o orzeczenie srodka poprawczego,

2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego w pierwszej i drugiej instancji oraz do spraw rozpoznawanych w drugiej instancji przeciwko nieletnim o popelnienie czynu karalnego, jezeli wobec nieletniego zastosowano srodek poprawczy lub gdy srodek odwolawczy zawiera wniosek o orzeczenie srodka poprawczego,

3) penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczen karnych - do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sadowym postepowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

4) pracy (sad pracy) - do spraw z zakresu prawa pracy oraz wydzial ubezpieczen spolecznych (sad ubezpieczen spolecznych) - do spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych,

5) gospodarczy (sad gospodarczy) - do spraw gospodarczych.

2. W sadzie okregowym, w ktorym wplyw spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych jest niewielki, zamiast odrebnych wydzialow pracy i ubezpieczen spolecznych tworzy sie wydzial pracy i ubezpieczen spolecznych (sad pracy i ubezpieczen spolecznych).

3. Do orzekania w jednostkach organizacyjnych, o ktorych mowa w 1 pkt 4 oraz w 2, wyznacza sie sedziow i lawnikow wykazujacych szczegolna znajomosc problematyki spraw pracowniczych oraz celow ubezpieczenia i potrzeb osob ubezpieczonych.

4. Do orzekania w jednostkach, o ktorych mowa w 1 pkt 5, wyznacza sie sedziow wykazujacych sie szczegolna znajomoscia problematyki gospodarczej.

5. W Sadzie Okregowym w Warszawie dzialaja ponadto jako wydzialy:

1) odrebna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sad ochrony konkurencji i konsumentow),

2) odrebna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu sadowi na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 17. 1. W trybie okreslonym w art. 13 3, Minister Sprawiedliwosci moze tworzyc poza siedziba sadu okregowego, a takze znosic osrodki zamiejscowe albo wydzialy zamiejscowe sadow okregowych.

2. Pracownicy zniesionego osrodka zamiejscowego albo wydzialu zamiejscowego przechodza do odpowiedniego sadu okregowego.

Art. 18. 1. Sad apelacyjny dzieli sie na wydzialy:

1) cywilny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekunczego,

2) karny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa karnego,

3) pracy i ubezpieczen spolecznych - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych.

2. W Sadzie Apelacyjnym w Warszawie dziala ponadto Wydzial Lustracyjny.

Art. 19. 1. W zaleznosci od potrzeb w sadzie moga byc tworzone wydzialy inne niz wymienione w art. 12-18, z uwzglednieniem rodzaju i liczby spraw wplywajacych do sadu, liczby sedziow i ilosci sadow w obszarze wlasciwosci, a takze zapewnienia prawidlowego wykonywania czynnosci nadzorczych.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w 1, wydzialy tworzy i znosi Minister Sprawiedliwosci w drodze zarzadzenia.

Art. 20. Minister Sprawiedliwosci, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa, w drodze rozporzadzenia:

1) tworzy i znosi sady oraz ustala ich siedziby i obszary wlasciwosci,

2) moze przekazac jednemu sadowi okregowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczen spolecznych z wlasciwosci innego okregu sadowego z obszaru tej samej apelacji, a jednemu sadowi rejonowemu - rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z obszaru wlasciwosci wiecej niz jednego sposrod sadow rejonowych dzialajacych w tym samym okregu sadowym,

3) moze przekazac jednemu sadowi okregowemu rozpoznawanie spraw gospodarczych z innego okregu sadowego z obszaru tej samej apelacji oraz utworzyc odrebne jednostki organizacyjne do spraw gospodarczych (sady gospodarcze) w innych sadach rejonowych niz okreslone w art. 12 3,

4) moze przekazac jednemu sadowi rejonowemu rozpoznawanie spraw nalezacych do kompetencji wydzialu rodzinnego i nieletnich w zakresie wlasciwosci wiecej niz jednego sposrod sadow rejonowych dzialajacych w tym samym okregu sadowym,

5) moze przekazac jednemu sadowi rejonowemu - sadowi gospodarczemu, w ktorym zostal utworzony wydzial dla spraw upadlosciowych i ukladowych, rozpoznawanie tych spraw, nalezacych do wlasciwosci innych sadow rejonowych - sadow gospodarczych, dzialajacych w tym samym okregu sadowym,

6) moze powierzyc, kierujac sie iloscia spraw wplywajacych do sadow rejestrowych oraz wzgledami ekonomii postepowania rejestrowego:

a) prowadzenie rejestrow, przekazanych ustawami do wlasciwych sadow rejonowych, jednemu z nich dla dwu lub wiecej tych sadow,

b) prowadzenie Krajowego Rejestru Sadowego jednemu z sadow rejonowych (sadow gospodarczych) dla obszaru wlasciwosci dwu lub wiecej tych sadow lub czesci obszarow ich wlasciwosci.

Rozdzial 3

Organy sadow

Art. 21. 1. Organami sadow sa:

1) w sadzie rejonowym - prezes sadu,

2) w sadzie okregowym - prezes sadu oraz kolegium sadu okregowego,

3) w sadzie apelacyjnym - prezes sadu oraz kolegium sadu apelacyjnego.

2. W zakresie finansowym i gospodarczym organem sadu apelacyjnego oraz sadu okregowego jest dyrektor danego sadu, a w sadzie rejonowym, w razie powolania, kierownik finansowy sadu.

3. Dyrektor sadu oraz kierownik finansowy sadu podlega sluzbowo prezesowi sadu, z zastrzezeniem art. 177 4.

Art. 22. 1. Prezes sadu:

1) kieruje sadem i reprezentuje go na zewnatrz, z wyjatkiem spraw nalezacych do dyrektora sadu lub kierownika finansowego sadu,

2) pelni czynnosci z zakresu administracji sadowej,

3) pelni inne czynnosci przewidziane w ustawie oraz w odrebnych przepisach,

4) jest zwierzchnikiem sluzbowym sedziow danego sadu,

5) powierza sedziom pelnienie funkcji i zwalnia z ich pelnienia, po zasiegnieciu wymaganych opinii, z zastrzezeniem art. 11 3.

2. Prezes sadu w zakresie administracji sadowej podlega Ministrowi Sprawiedliwosci oraz prezesowi sadu przelozonego.

3. Prezes sadu okregowego wykonuje czynnosci administracji sadowej w stosunku do sadow rejonowych na obszarze wlasciwosci sadu okregowego oraz sprawuje nadzor nad dzialalnoscia tych sadow.

4. Prezes sadu apelacyjnego sprawuje nadzor nad dzialalnoscia administracyjna sadow okregowych na obszarze wlasciwosci sadu apelacyjnego. Prezes sadu apelacyjnego w uzasadnionych wypadkach lub na wniosek prezesa sadu okregowego moze rowniez podjac czynnosci z zakresu nadzoru nad dzialalnoscia sadow rejonowych na obszarze apelacji.

5. Prezesa sadu zastepuje wiceprezes, a w razie jego nieobecnosci - wyznaczony sedzia.

Art. 23. 1. Prezesa sadu apelacyjnego powoluje Minister Sprawiedliwosci sposrod sedziow sadu apelacyjnego, po zasiegnieciu opinii zgromadzenia ogolnego sedziow sadu apelacyjnego.

2. Minister Sprawiedliwosci przedstawia zgromadzeniu ogolnemu kandydata na prezesa, w celu wydania opinii.

3. Jezeli opinia nie zostanie wydana w terminie dwoch miesiecy od przedstawienia kandydata wlasciwemu zgromadzeniu ogolnemu, Minister Sprawiedliwosci moze powolac prezesa sadu apelacyjnego bez opinii.

4. W razie wydania przez zgromadzenie ogolne negatywnej opinii o kandydacie, Minister Sprawiedliwosci moze go powolac po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sadownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady Sadownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwosci wiazaca.

5. Jezeli Krajowa Rada Sadownictwa w terminie miesiaca od przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwosci zamiaru powolania prezesa, mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogolnego, nie wyda opinii, uwaza sie, ze opinia jest pozytywna.

6. Wiceprezesa sadu apelacyjnego powoluje Minister Sprawiedliwosci sposrod sedziow sadu apelacyjnego, na wniosek prezesa danego sadu apelacyjnego, po zasiegnieciu opinii kolegium tego sadu.

7. Liczbe wiceprezesow sadu apelacyjnego ustala Minister Sprawiedliwosci na wniosek prezesa tego sadu.

Art. 24. 1. Prezesa sadu okregowego powoluje Minister Sprawiedliwosci sposrod sedziow sadu okregowego albo sadu apelacyjnego, po zasiegnieciu opinii zgromadzenia ogolnego sedziow okregu i opinii prezesa przelozonego sadu apelacyjnego.

2. Do powolania prezesa sadu okregowego stosuje sie przepisy art. 23 2-5.

3. Wiceprezesa sadu okregowego powoluje Minister Sprawiedliwosci sposrod sedziow sadu okregowego albo sadu apelacyjnego, na wniosek prezesa danego sadu okregowego, po zasiegnieciu opinii kolegium tego sadu i opinii prezesa przelozonego sadu apelacyjnego.

4. Liczbe wiceprezesow sadu okregowego ustala Minister Sprawiedliwosci na wniosek prezesa tego sadu, po zasiegnieciu opinii prezesa przelozonego sadu apelacyjnego.

Art. 25. 1. Prezesa sadu rejonowego powoluje Minister Sprawiedliwosci sposrod sedziow sadu rejonowego albo sadu okregowego, po zasiegnieciu opinii kolegium przelozonego sadu okregowego i prezesa przelozonego sadu okregowego.

2. Do powolania prezesa sadu rejonowego stosuje sie odpowiednio przepisy art. 23 2-5, z tym ze termin do wydania opinii przez kolegium wynosi jeden miesiac.

3. Wiceprezesa sadu rejonowego powoluje Minister Sprawiedliwosci sposrod sedziow sadu rejonowego albo sadu okregowego na wniosek prezesa danego sadu rejonowego, po zasiegnieciu opinii kolegium przelozonego sadu okregowego i prezesa przelozonego sadu okregowego.

4. Liczbe wiceprezesow sadu rejonowego, na wniosek prezesa danego sadu, ustala prezes przelozonego sadu okregowego.

Art. 26. 1. Prezes i wiceprezes sadu apelacyjnego oraz sadu okregowego sa powolywani na okres szesciu lat i nie moga byc, bezposrednio po zakonczeniu kadencji, ponownie powolani do pelnienia tej samej funkcji.

2. Prezes i wiceprezes sadu rejonowego sa powolywani na okres czterech lat.

Art. 27. 1. Prezes i wiceprezes sadu moze byc odwolany przez Ministra Sprawiedliwosci w toku kadencji w przypadku razacego niewywiazywania sie z obowiazkow sluzbowych lub gdy dalsze pelnienie przez prezesa jego funkcji z innych powodow nie da sie pogodzic z dobrem wymiaru sprawiedliwosci.

2. Odwolanie prezesa albo wiceprezesa sadu nastepuje po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa. Zamiar odwolania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Minister Sprawiedliwosci przedstawia Krajowej Radzie Sadownictwa w celu uzyskania opinii.

3. Jezeli Krajowa Rada Sadownictwa, w terminie miesiaca od przedstawienia zamiaru odwolania prezesa albo wiceprezesa, opinii nie wyda, uwaza sie, ze opinia jest pozytywna.

4. W razie zlozenia przez prezesa albo wiceprezesa sadu, w trakcie kadencji, rezygnacji z pelnionej funkcji, Minister Sprawiedliwosci odwoluje go bez zasiegniecia opinii, o ktorej mowa w 2.

Art. 28. 1. Kolegium sadu apelacyjnego sklada sie z trzech do pieciu czlonkow, wybieranych przez zgromadzenie ogolne sedziow sadu apelacyjnego sposrod sedziow tego sadu, a takze z prezesa sadu apelacyjnego. Liczbe czlonkow kolegium pochodzacych z wyboru ustala zgromadzenie ogolne sedziow sadu apelacyjnego.

2. Przewodniczacym kolegium sadu apelacyjnego jest prezes sadu apelacyjnego, a w razie jego nieobecnosci - najstarszy sluzba czlonek kolegium.

3. Kadencja kolegium sadu apelacyjnego trwa dwa lata.

4. Do podjecia uchwal jest wymagana obecnosc co najmniej dwoch trzecich skladu kolegium sadu apelacyjnego. Uchwaly zapadaja wiekszoscia glosow, a w razie rownej liczby glosow przesadza glos przewodniczacego.

5. Kolegium sadu apelacyjnego zbiera sie w zaleznosci od potrzeb, co najmniej jednak raz na kwartal. Posiedzenia kolegium zwoluje prezes sadu apelacyjnego z wlasnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby czlonkow kolegium.

6. W posiedzeniach kolegium uczestniczy z glosem doradczym dyrektor sadu apelacyjnego w przypadku, o ktorym mowa w art. 29 1 pkt 9.

Art. 29. 1. Kolegium sadu apelacyjnego realizuje zadania okreslone w ustawie, a w szczegolnosci:

1) na wniosek prezesa sadu apelacyjnego ustala podzial czynnosci w sadzie apelacyjnym, okresla zasady zastepstw sedziow, a takze zasady przydzialu spraw poszczegolnym sedziom, chyba ze ustawa stanowi inaczej,

2) przedstawia zgromadzeniu ogolnemu sedziow sadu apelacyjnego opinie o kandydatach na stanowiska sedziow,

3) wyraza opinie o kandydacie na wiceprezesa sadu apelacyjnego,

4) wyraza opinie o kandydatach do pelnienia w sadzie apelacyjnym funkcji przewodniczacych wydzialow, zastepcow przewodniczacych wydzialow, wizytatorow, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego,

5) rozpatruje wnioski wynikajace z wizytacji i lustracji sadow,

6) rozpatruje odwolania od rozstrzygniecia prezesa sadu apelacyjnego, odmawiajacego zgody na podjecie dodatkowego zatrudnienia przez sedziego,

7) wybiera zastepce rzecznika dyscyplinarnego,

8) wyraza opinie w innych sprawach osobowych dotyczacych sedziow,

9) wyraza opinie o projekcie planu finansowego, o ktorym mowa w art. 178 1,

10) wyraza opinie w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sadu apelacyjnego, Krajowa Rade Sadownictwa oraz Ministra Sprawiedliwosci,

11) wyraza zgode na delegowanie sedziego sadu okregowego przez prezesa sadu apelacyjnego,

12) wypowiada sie w przypadkach zachowan sedziow naruszajacych zasady etyki.

2. Podzial czynnosci na nastepny rok kalendarzowy ustala kolegium sadu apelacyjnego najpozniej w listopadzie kazdego roku, opierajac sie na projekcie przedstawionym przez prezesa tego sadu.

Art. 30. 1. Kolegium sadu okregowego sklada sie z czterech do osmiu czlonkow, wybieranych przez zgromadzenie ogolne sedziow okregu sposrod jego czlonkow, w tym w polowie sposrod sedziow sadu okregowego, a takze z prezesa sadu okregowego. Liczbe czlonkow kolegium pochodzacych z wyboru ustala zgromadzenie ogolne sedziow okregu.

2. Do kolegium sadu okregowego stosuje sie odpowiednio przepisy art. 28 2-6.

Art. 31. 1. Kolegium sadu okregowego realizuje zadania okreslone w ustawie, a w szczegolnosci:

1) na wniosek prezesa sadu okregowego ustala podzial czynnosci w sadzie, okresla zasady zastepstw sedziow i referendarzy sadowych, a takze zasady przydzialu spraw poszczegolnym sedziom oraz referendarzom sadowym, chyba ze ustawa stanowi inaczej,

2) przedstawia zgromadzeniu ogolnemu sedziow okregu opinie o kandydatach na stanowiska sedziow sadow rejonowych i okregowych,

3) wyraza opinie o kandydatach na wiceprezesa sadu okregowego oraz prezesow i wiceprezesow sadow rejonowych,

4) wyraza opinie o kandydatach do pelnienia w sadzie okregowym funkcji przewodniczacych wydzialow, zastepcow przewodniczacych wydzialow, wizytatorow, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a takze funkcji przewodniczacych wydzialow i zastepcow przewodniczacych wydzialow w sadach rejonowych oraz wyraza opinie w sprawie zwolnienia z pelnienia tych funkcji,

5) rozpatruje wnioski wynikajace z wizytacji i lustracji sadow,

6) rozpatruje odwolania od rozstrzygniecia prezesa sadu okregowego, odmawiajacego zgody na podjecie dodatkowego zatrudnienia przez sedziego,

7) wybiera zastepce rzecznika dyscyplinarnego,

8) wyraza opinie o projektach planow finansowych, o ktorych mowa w art. 178 1,

9) wyraza opinie w sprawach przedstawionych przez prezesa sadu okregowego, prezesa sadu apelacyjnego, Krajowa Rade Sadownictwa oraz Ministra Sprawiedliwosci,

10) wyraza opinie o kandydacie na stanowisko asesora sadowego oraz wyraza zgode na powierzenie asesorowi sadowemu pelnienia czynnosci sedziowskich w sadzie rejonowym,

11) wyraza zgode na delegowanie sedziego sadu rejonowego albo sedziego sadu okregowego przez prezesa sadu okregowego,

12) wypowiada sie w przypadkach zachowan sedziow naruszajacych zasady etyki.

2. W sprawach istotnych dla danego sadu rejonowego kolegium sadu okregowego moze zasiegnac opinii sedziow tego sadu, wyrazonej na zebraniu sedziow.

3. Podzial czynnosci na nastepny rok kalendarzowy ustala kolegium sadu okregowego najpozniej w listopadzie kazdego roku, opierajac sie na projekcie przedstawionym przez prezesa sadu okregowego, po zasiegnieciu opinii prezesow sadow rejonowych co do podzialu czynnosci w tych sadach.

Art. 32. 1. Dyrektora sadu apelacyjnego powoluje i odwoluje Minister Sprawiedliwosci na wniosek prezesa danego sadu apelacyjnego.

2. Dyrektora sadu okregowego powoluje i odwoluje Minister Sprawiedliwosci na wniosek prezesa danego sadu okregowego, po zasiegnieciu opinii prezesa przelozonego sadu apelacyjnego.

3. Kierownika finansowego sadu rejonowego powoluje i odwoluje Minister Sprawiedliwosci, na wniosek prezesa sadu okregowego, jezeli przemawiaja za tym szczegolne wzgledy, takie jak wielkosc sadu rejonowego i rozmiary jego zadan.

4. Minister Sprawiedliwosci moze odwolac dyrektorow, o ktorych mowa w 1 i 2, lub kierownika, o ktorym mowa w 3, takze z wlasnej inicjatywy, po zasiegnieciu opinii prezesow, o ktorych mowa w tych przepisach.

5. Minister Sprawiedliwosci, jezeli przemawiaja za tym szczegolne wzgledy, takie jak wielkosc sadu i rozmiary jego zadan, moze powolac zastepce dyrektora sadu apelacyjnego, zastepce dyrektora sadu okregowego lub zastepce kierownika sadu rejonowego. Przepisy 1-4 stosuje sie odpowiednio.

6. W sadzie, w ktorym nie powolano zastepcy, o ktorym mowa w 5, prezes danego sadu, na wniosek dyrektora lub kierownika finansowego, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwosci, wyznacza osobe upowazniona do wykonywania obowiazkow tego organu w okreslonym czasie lub w okreslonym zakresie.

Rozdzial 4

Samorzad sedziowski

Art. 33. 1. Zgromadzenie ogolne sedziow sadu apelacyjnego sklada sie z sedziow tego sadu.

2. Przewodniczacym zgromadzenia ogolnego sedziow sadu apelacyjnego jest prezes sadu apelacyjnego. W razie nieobecnosci prezesa sadu, obowiazki przewodniczacego pelni najstarszy sluzba wiceprezes tego sadu.

3. Czlonkowie zgromadzenia ogolnego sedziow sadu apelacyjnego sa obowiazani brac udzial w posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie do pelnienia czynnosci na podstawie art. 77 nie zwalnia czlonka zgromadzenia od tego obowiazku.

4. Sedziowie niebedacy czlonkami zgromadzenia ogolnego sedziow sadu apelacyjnego moga brac udzial w posiedzeniu tego zgromadzenia, bez prawa glosu i wyboru.

5. Do podjecia uchwal zgromadzenia ogolnego sedziow sadu apelacyjnego jest wymagana obecnosc przynajmniej dwoch trzecich liczby jego czlonkow. Uchwaly zapadaja bezwzgledna wiekszoscia glosow. Glosowanie jest tajne w sprawach, o ktorych mowa w art. 34 pkt 1-5, a ponadto jezeli zadanie takie zglosi chociazby jeden z obecnych czlonkow zgromadzenia.

6. Zgromadzenie ogolne sedziow sadu apelacyjnego zbiera sie co najmniej raz w roku; posiedzenia zgromadzenia zwoluje prezes sadu apelacyjnego z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Ministra Sprawiedliwosci, kolegium sadu apelacyjnego albo jednej piatej liczby czlonkow zgromadzenia.

Art. 34. Zgromadzenie ogolne sedziow sadu apelacyjnego realizuje zadania okreslone w ustawach, a w szczegolnosci:

1) przedstawia Krajowej Radzie Sadownictwa kandydatow na stanowiska sedziow sadu apelacyjnego sposrod osob zaopiniowanych przez kolegium wlasciwego sadu,

2) wybiera przedstawicieli na zebranie przedstawicieli zgromadzen ogolnych sedziow sadow apelacyjnych,

3) wyraza opinie o kandydatach na prezesa sadu apelacyjnego,

4) wybiera czlonkow kolegium sadu apelacyjnego,

5) wybiera kandydata na rzecznika dyscyplinarnego,

6) wysluchuje informacji prezesa sadu apelacyjnego o dzialalnosci sadow oraz wyraza opinie w tym zakresie,

7) rozpatruje sprawozdania z dzialalnosci kolegium sadu apelacyjnego oraz omawia kierunki jego pracy.

Art. 35. 1. Zgromadzenie ogolne sedziow okregu sklada sie z sedziow sadu okregowego oraz delegatow sedziow sadow rejonowych dzialajacych na obszarze wlasciwosci sadu okregowego, w liczbie dwoch trzecich liczby sedziow sadu okregowego. Delegatow wybiera zebranie sedziow danego sadu rejonowego w glosowaniu tajnym, na okres dwoch lat. Zebraniu sedziow przewodniczy prezes sadu. Liczbe delegatow sedziow dla kazdego sadu rejonowego ustala kolegium sadu okregowego proporcjonalnie do liczby sedziow w danym sadzie.

2. Jezeli zgromadzenie ogolne sedziow okregu utworzone na podstawie 1 mialoby liczyc wiecej niz stu piecdziesieciu czlonkow, jego funkcje wykonuje zgromadzenie przedstawicieli.

3. W przypadku, o ktorym mowa w 2, w sadach rejonowych okregu i w sadzie okregowym dokonuje sie wyboru przedstawicieli. Przedstawicieli wybiera zebranie sedziow danego sadu w glosowaniu tajnym, na okres dwoch lat. Zebraniu sedziow przewodniczy prezes sadu. Liczbe przedstawicieli ustala kolegium sadu okregowego. Liczbe te ustala sie dla kazdego sadu rejonowego przez podzielenie liczby sedziow tego sadu przez liczbe sedziow najmniejszego sadu w okregu. Jezeli wynik ten stanowi liczbe niecalkowita, podwyzsza sie ja do liczby calkowitej w gore. Liczba przedstawicieli wszystkich sadow rejonowych okregu jest rowna dwom trzecim liczby przedstawicieli sadu okregowego.

4. Przewodniczacym zgromadzenia ogolnego sedziow okregu jest prezes sadu okregowego. W razie nieobecnosci prezesa sadu obowiazki przewodniczacego pelni najstarszy sluzba wiceprezes tego sadu.

5. Czlonkowie zgromadzenia ogolnego sedziow okregu sa obowiazani brac udzial w posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie do pelnienia czynnosci na podstawie art. 77 nie zwalnia czlonka zgromadzenia od tego obowiazku.

6. Sedziowie niebedacy czlonkami zgromadzenia ogolnego sedziow okregu moga brac udzial w posiedzeniu tego zgromadzenia, bez prawa glosu i wyboru.

7. Do podjecia uchwal zgromadzenia ogolnego sedziow okregu jest wymagana obecnosc przynajmniej dwoch trzecich liczby jego czlonkow. Uchwaly zapadaja bezwzgledna wiekszoscia glosow. Glosowanie jest tajne w sprawach, o ktorych mowa w art. 36 pkt 1-4, a ponadto jezeli zadanie takie zglosi chociazby jeden z obecnych czlonkow zgromadzenia.

8. Zgromadzenie ogolne sedziow okregu zbiera sie co najmniej raz w roku; posiedzenia zgromadzenia zwoluje prezes sadu okregowego z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Ministra Sprawiedliwosci, kolegium sadu okregowego, jednej piatej liczby czlonkow zgromadzenia albo jednej piatej liczby sedziow danego obszaru sadu okregowego.

9. Przepisy 4-7 oraz art. 36 stosuje sie odpowiednio do zgromadzen przedstawicieli.

Art. 36. Zgromadzenie ogolne sedziow okregu realizuje zadania okreslone w ustawach, a w szczegolnosci:

1) przedstawia Krajowej Radzie Sadownictwa, po uzyskaniu opinii kolegium sadu, kandydatow na stanowiska sedziow,

2) wybiera przedstawicieli na zebranie przedstawicieli zgromadzen ogolnych sedziow,

3) wyraza opinie o kandydatach na prezesa sadu okregowego,

4) ustala liczbe i wybiera czlonkow kolegium sadu okregowego,

5) wysluchuje informacji prezesa sadu okregowego o dzialalnosci sadow oraz wyraza opinie w tym zakresie,

6) rozpatruje sprawozdania z dzialalnosci kolegium sadu okregowego oraz omawia kierunki jego pracy.

Rozdzial 5

Nadzor nad dzialalnoscia administracyjna sadow

Art. 37. 1. Osoby powolane do kierowania sadami i nadzoru nad dzialalnoscia administracyjna sadow maja prawo wgladu w czynnosci sadow, moga zadac wyjasnien oraz usuniecia uchybien. Zadania z zakresu nadzoru nad dzialalnoscia administracyjna sadow prezesi sadow wykonuja osobiscie oraz przez wyznaczone do tego osoby.

2. Minister Sprawiedliwosci oraz prezesi sadow uchylaja zarzadzenia administracyjne niezgodne z prawem.

3. Osoby, o ktorych mowa w 2, moga uchylac zarzadzenia administracyjne naruszajace sprawnosc postepowania sadowego lub z innych powodow niecelowe.

4. W razie stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawnosci postepowania sadowego, Minister Sprawiedliwosci oraz prezesi sadow moga zwrocic na nie, na pismie, uwage i zadac usuniecia skutkow tego uchybienia. Sedzia, ktorego dotyczy zwrocona uwaga, moze w terminie siedmiu dni zlozyc pisemne zastrzezenie do organu, ktory zwrocil uwage, co nie zwalnia go od obowiazku usuniecia skutkow uchybienia. Przepis art. 108 1 stosuje sie odpowiednio.

4a. W razie zlozenia zastrzezenia, organ, o ktorym mowa w 4, uchyla uwage albo przekazuje sprawe do rozpoznania sadowi dyscyplinarnemu.

5. Minister Sprawiedliwosci moze zwrocic prezesowi lub wiceprezesowi sadu uwage na pismie, jezeli stwierdzi uchybienia w zakresie kierowania sadem albo sprawowania przez prezesa przyslugujacego mu nadzoru nad dzialalnoscia administracyjna sadow.

6. Prezes sadu przelozonego niezwlocznie zawiadamia prezesa wlasciwego sadu o stwierdzonych uchybieniach w dzialaniu tego sadu. W razie stwierdzenia istotnych uchybien w dzialaniu sadu, prezes tego sadu niezwlocznie zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach prezesa sadu przelozonego, a prezes sadu apelacyjnego - Ministra Sprawiedliwosci; wlasciwy prezes informuje rownoczesnie o dzialaniach podjetych w celu usuniecia tych uchybien.

7. Osoby, o ktorych mowa w 1, moga byc obecne na rozprawie toczacej sie z wylaczeniem jawnosci.

Art. 38. 1. Czynnosciami z zakresu nadzoru nad dzialalnoscia administracyjna sadow sa w szczegolnosci:

1) wizytacja sadu albo jego niektorych jednostek organizacyjnych,

2) lustracja w sadzie,

3) badanie toku i sprawnosci postepowania w poszczegolnych sprawach,

4) kontrola dzialalnosci sekretariatu w sadzie.

2. Wizytacja obejmuje pelna dzialalnosc sadu albo jego jednostki organizacyjnej.

3. Lustracja obejmuje wybrane zagadnienia z dzialalnosci sadu.

4. Czynnosci, o ktorych mowa w 1 pkt 1-3, moga byc wykonywane wylacznie przez sedziow.

5. Minister Sprawiedliwosci, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb sprawowania nadzoru nad dzialalnoscia administracyjna sadow przez organy i osoby do tego wyznaczone oraz podzial zadan tego nadzoru pomiedzy prezesami sadow.

Art. 39. Czynnosci z zakresu nadzoru nad dzialalnoscia administracyjna sadow nie moga wkraczac w dziedzine, w ktorej sedziowie sa niezawisli.

Art. 40. 1. Sad apelacyjny lub sad okregowy jako sad odwolawczy, w razie stwierdzenia przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisow, niezaleznie od innych uprawnien, wytyka uchybienie wlasciwemu sadowi. Sad apelacyjny lub sad okregowy przed wytknieciem uchybienia moze zadac wyjasnien od sedziego przewodniczacego skladowi sadu orzekajacego w pierwszej instancji. Stwierdzenie i wytkniecie uchybienia nie wplywa na rozstrzygniecie sprawy.

2. O wytknieciu uchybienia sad apelacyjny lub sad okregowy, o ktorym mowa w 1, zawiadamia prezesa wlasciwego sadu, a w przypadkach powazniejszych uchybien - takze Ministra Sprawiedliwosci.

Art. 41. 1. Minister Sprawiedliwosci, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa, wydaje, w drodze rozporzadzenia, regulamin wewnetrznego urzedowania sadow powszechnych okreslajacy wewnetrzna organizacje i porzadek funkcjonowania sadow, porzadek czynnosci w sadach, porzadek urzedowania organow sadow i wykonywania zadan sedziow pelniacych funkcje kierownicze, tok czynnosci administracyjnych w sprawach nalezacych do wlasciwosci sadow, dopuszczalne systemy i rozklad czasu urzedowania oraz szczegolowe warunki udostepniania pomieszczen dla uczestnikow postepowania, swiadkow i innych osob przebywajacych w sadach. Wydajac rozporzadzenie, nalezy brac pod uwage zasady sprawnosci, racjonalnosci, ekonomicznego i szybkiego dzialania, uwzgledniajac potrzeby zapewnienia rzetelnego wykonywania zadan powierzonych sadom.

2. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe czynnosci sadow w sprawach z zakresu miedzynarodowego postepowania cywilnego oraz karnego w stosunkach miedzynarodowych, w tym: uwierzytelnianie dokumentow przeznaczonych do uzytku za granica, sposob wykonywania czynnosci dotyczacych osob korzystajacych z immunitetow i przywilejow dyplomatycznych i konsularnych oraz czynnosci z udzialem tych osob, czynnosci zwiazane ze stawiennictwem przed sadami, tryb ustalania obywatelstwa, szczegolowy tryb wystepowania o pomoc prawna i udzielania takiej pomocy sadom i innym organom panstw obcych oraz szczegolowy tryb wystepowania o wydanie osob sciganych lub skazanych oraz inne formy wspolpracy w sprawach karnych.

Rozdzial 6

Ogolne przepisy o czynnosciach sadow

Art. 42. 1. Sady wydaja wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sady rozpoznaja i rozstrzygaja sprawy w postepowaniu jawnym.

3. Rozpoznanie sprawy w postepowaniu niejawnym lub wylaczenie jawnosci postepowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisow ustaw.

Art. 43. 1. Sad moze pelnic czynnosci poza swoja siedziba, a w razie koniecznosci takze poza obszarem swojej wlasciwosci, jezeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwosci lub jezeli przez to nastapi znaczne zmniejszenie kosztow.

2. Minister Sprawiedliwosci moze zarzadzic odbywanie stalych posiedzen sadow poza siedziba sadu.

Art. 44. 1. W przypadkach przewidzianych w ustawach sady sa obowiazane wykonywac poszczegolne czynnosci sadowe na zadanie innych sadow oraz innych organow.

2. Sady sa obowiazane udzielac pomocy sadowej rowniez na zadanie sadow zagranicznych, jezeli wzajemnosc jest zapewniona; zadanie pomocy sadowej, skierowane przez Ministra Sprawiedliwosci, jest wiazace dla sadu wezwanego.

3. Sady sa obowiazane wykonywac czynnosci dowodowe, w zakresie przewidzianym w przepisach o postepowaniu cywilnym, na wniosek organow orzekajacych w przypadkach innych niz wymienione w 1 i 2, jezeli wniosek zostal skierowany przez Ministra Sprawiedliwosci.

4. O wykonanie czynnosci wymienionych w 3 nalezy zwrocic sie do sadu rejonowego, w ktorego obszarze wlasciwosci czynnosc ma byc wykonana.

Art. 45. 1. Sedziego w jego czynnosciach moze zastapic sedzia tego samego sadu, a takze delegowany sedzia sadu rownorzednego lub bezposrednio wyzszego albo bezposrednio nizszego.

2. Zastapienie, o ktorym mowa w 1, moze nastapic na podstawie zarzadzenia przewodniczacego wydzialu lub prezesa sadu, wydanego na wniosek sedziego albo z urzedu, w celu zapewnienia sprawnosci postepowania.

Art. 46. 1. W skladzie sadu moze brac udzial tylko jeden sedzia innego sadu. Sedzia sadu nizszego nie moze byc przewodniczacym skladu sadu. Minister Sprawiedliwosci moze jednak przyznac sedziemu sadu rejonowego, delegowanemu do sadu okregowego, prawo przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych przez ten sad w pierwszej instancji, w skladzie jednego sedziego i dwoch lawnikow albo w skladzie jednego sedziego.

2. W tym samym skladzie sadu nie moga brac udzialu osoby, o ktorych mowa w art. 6.

Art. 47. 1. Prezes sadu moze wyznaczyc sedziego dodatkowego do rozprawy, jezeli istnieje prawdopodobienstwo, ze bedzie ona trwac czas dluzszy. W razie potrzeby mozna wyznaczyc dwoch sedziow dodatkowych; w takim razie nalezy wskazac kolejnosc, w ktorej beda oni wstepowac do udzialu w naradzie i glosowaniu.

2. Sedzia dodatkowy bierze udzial w naradzie i glosowaniu, jezeli jeden z sedziow nie moze uczestniczyc w skladzie sadu.

Art. 48. 1. Sedzia przewodniczacy skladowi sadu moze upomniec osobe, ktora narusza powage, spokoj lub porzadek czynnosci sadowych, a po bezskutecznym upomnieniu moze ja wydalic z sali rozpraw.

2. Sad moze wydalic osobe bioraca udzial w sprawie tylko wtedy, gdy mimo uprzedzenia o skutkach prawnych jej nieobecnosci przy czynnosciach sadowych nadal zachowuje sie w sposob okreslony w 1.

3. Sad moze wydalic z sali rozpraw publicznosc z powodu jej niewlasciwego zachowania.

Art. 49. 1. W razie naruszenia powagi, spokoju lub porzadku czynnosci sadowych albo ublizenia sadowi, innemu organowi panstwowemu lub osobom bioracym udzial w sprawie, sad moze ukarac winnego kara porzadkowa grzywny do wysokosci dwukrotnego najnizszego wynagrodzenia za prace pracownikow lub kara pozbawienia wolnosci do siedmiu dni; osobie pozbawionej wolnosci, w tym takze tymczasowo aresztowanej, mozna wymierzyc kare przewidziana w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci albo w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania.

2. Jezeli czynu okreslonego w 1 dopuscil sie zolnierz w czynnej sluzbie wojskowej, sad - zamiast wymierzenia kary - zwraca sie do wlasciwego dowodcy jednostki wojskowej, ktory stosuje srodki przewidziane w przepisach dotyczacych zolnierzy; przepis ten stosuje sie odpowiednio do osoby odbywajacej zasadnicza sluzbe w obronie cywilnej.

Art. 50. 1. Postanowienie o ukaraniu kara porzadkowa jest natychmiast wykonalne. Od postanowienia przysluguje zazalenie do sadu bezposrednio przelozonego, a gdy zostalo wydane przez sad apelacyjny - do Sadu Najwyzszego. Ponadto do zazalenia stosuje sie przepisy o postepowaniu wlasciwe w sprawie, w ktorej zastosowano kare porzadkowa. W razie wniesienia zazalenia sad, ktory wydal zaskarzone postanowienie, moze wstrzymac wykonanie kary porzadkowej.

2. Ukaranie kara porzadkowa nie uchyla odpowiedzialnosci karnej i dyscyplinarnej za ten sam czyn.

3. W razie nieuiszczenia grzywny, zamienia sie ja na kare pozbawienia wolnosci do siedmiu dni.

Art. 51. Zarzadzenia porzadkowe przewodniczacego oraz kary porzadkowe wymierzane przez sad nie maja zastosowania do sedziow i lawnikow nalezacych do skladu orzekajacego oraz do prokuratora, adwokata i radcy prawnego bioracych udzial w sprawie, a takze osob, do udzialu ktorych w sprawie stosuje sie przepisy o prokuratorze.

Art. 52. Sedziemu dokonujacemu czynnosci sadowej jednoosobowo przysluguja prawa przewodniczacego oraz prawa sadu przewidziane w art. 48-50.

Art. 53. 1. Dla kazdej sprawy z zakresu, o ktorym mowa w art. 1 2 i 3, tworzy sie akta. Akta moga byc tworzone i przetwarzane takze z wykorzystaniem technik informatycznych.

2. Akta sprawy przechowuje sie w sadzie przez okres niezbedny ze wzgledu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osob bioracych udzial w postepowaniu oraz znaczenie materialow zawartych w aktach jako zrodla informacji.

3. Po okresie przechowywania w sadzie akta sprawy podlegaja przekazaniu do wlasciwych archiwow panstwowych.

4. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i zakres przeslanek okreslonych w 2 oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt, a takze warunki i tryb niszczenia akt po uplywie okresu ich przechowywania.

Art. 54. 1. Do budynkow sadowych nie wolno wnosic broni ani amunicji, a takze materialow wybuchowych i innych srodkow niebezpiecznych. Nie dotyczy to osob wykonujacych w budynkach sadowych obowiazki sluzbowe wymagajace posiadania broni.

2. Prezes sadu moze zarzadzic stosowanie srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo w budynkach sadowych oraz zapobiegajacych naruszaniu zakazu, o ktorym mowa w 1. W takim przypadku do ochrony budynkow sadowych oraz osob w nich przebywajacych stosuje sie przepisy o ochronie osob i mienia.

Dzial II

Sedziowie

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.