Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadow powszechnych

Rozdzial 3

Odpowiedzialnosc dyscyplinarna sedziow

Art. 107. 1. Za przewinienia sluzbowe, w tym za oczywista i razaca obraze przepisow prawa i uchybienia godnosci urzedu (przewinienia dyscyplinarne), sedzia odpowiada dyscyplinarnie.

2. Sedzia odpowiada dyscyplinarnie takze za swoje postepowanie przed objeciem stanowiska, jezeli przez nie uchybil obowiazkowi piastowanego wowczas urzedu panstwowego lub okazal sie niegodnym urzedu sedziego.

Art. 108. 1. Po uplywie trzech lat od chwili czynu nie mozna wszczac postepowania dyscyplinarnego.

2. W razie wszczecia postepowania dyscyplinarnego przed uplywem terminu, o ktorym mowa w 1, przedawnienie dyscyplinarne nastepuje z uplywem pieciu lat od chwili czynu. Jezeli jednak przed uplywem terminu, o ktorym mowa w 1, sprawa nie zostala prawomocnie zakonczona, sad dyscyplinarny orzeka o popelnieniu przewinienia dyscyplinarnego, umarzajac postepowanie w zakresie wymierzenia kary dyscyplinarnej.

3. W zakresie odpowiedzialnosci dyscyplinarnej za wykroczenie przedawnienie dyscyplinarne nastepuje jednoczesnie z przedawnieniem przewidzianym dla wykroczen.

4. Jezeli jednak przewinienie dyscyplinarne zawiera znamiona przestepstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie moze nastapic wczesniej niz przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.

Art. 109. 1. Karami dyscyplinarnymi sa:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) usuniecie z zajmowanej funkcji,

4) przeniesienie na inne miejsce sluzbowe,

5) zlozenie sedziego z urzedu.

2. Sad moze podac prawomocne orzeczenie dyscyplinarne do wiadomosci publicznej.

3. Wymierzenie kary okreslonej w 1 pkt 3 lub 4 pociaga za soba pozbawienie mozliwosci awansowania na wyzsze stanowisko sedziowskie przez okres pieciu lat, niemoznosc udzialu w tym okresie w kolegium sadu, orzekania w sadzie dyscyplinarnym oraz uzyskania utraconej funkcji.

4. Wymierzenie kary okreslonej w 1 pkt 5 pociaga za soba utrate mozliwosci ponownego powolania ukaranego do pelnienia urzedu na stanowisku sedziowskim.

5. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, sad dyscyplinarny moze odstapic od wymierzenia kary.

Art. 110. 1. Sadami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sedziow sa:

1) w pierwszej instancji - sady apelacyjne,

2) w drugiej instancji - Sad Najwyzszy.

2. Sady dyscyplinarne sa ponadto wlasciwe do orzekania w sprawach, o ktorych mowa w art. 37 4a, w art. 75 2 pkt 3 oraz w art. 80.

3. Do rozpoznania spraw wymienionych w 1 i 2 wlasciwy miejscowo jest sad dyscyplinarny, w okregu ktorego pelni sluzbe sedzia objety postepowaniem. Jezeli jednak sprawa dotyczy sedziego sadu apelacyjnego albo sedziego sadu okregowego, wlasciwy jest inny sad dyscyplinarny wyznaczony, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, przez Pierwszego Prezesa Sadu Najwyzszego.

4. Sady dyscyplinarne orzekaja w skladzie trzech sedziow. Do orzekania w sadzie dyscyplinarnym sa uprawnieni wszyscy sedziowie danego sadu dyscyplinarnego, z wyjatkiem prezesa sadu, wiceprezesow sadu oraz rzecznika dyscyplinarnego.

5. Sad dyscyplinarny pierwszej instancji moze orzekac na sesjach wyjazdowych w sadzie okregowym, na obszarze wlasciwosci ktorego obwiniony zajmuje stanowisko sedziego, chyba ze sprzeciwia sie temu dobro wymiaru sprawiedliwosci.

Art. 111. Sklad sadu dyscyplinarnego wyznacza sie w drodze losowania, z listy wszystkich sedziow danego sadu, z tym ze w skladzie sadu zasiada przynajmniej jeden sedzia stale orzekajacy w sprawach karnych. Skladowi sadu dyscyplinarnego przewodniczy sedzia stale orzekajacy w sprawach karnych, najstarszy sluzba.

2. uchylony

Art. 112. 1. Uprawnionym oskarzycielem przed sadem dyscyplinarnym, w sprawach sedziow sadow apelacyjnych, a takze prezesow oraz wiceprezesow sadow okregowych, jest rzecznik dyscyplinarny, w sprawach zas pozostalych sedziow - zastepca rzecznika dyscyplinarnego.

2. Rzecznika dyscyplinarnego wybiera, sposrod kandydatow zgloszonych przez zgromadzenia ogolne sedziow sadow apelacyjnych, Krajowa Rada Sadownictwa. Rzecznik dyscyplinarny dziala przy Krajowej Radzie Sadownictwa. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa cztery lata.

3. Zgromadzenia wymienione w 2 wybieraja sposrod sedziow sadu apelacyjnego po jednym kandydacie na rzecznika dyscyplinarnego i wybranych kandydatow zglaszaja Krajowej Radzie Sadownictwa, najpozniej na trzy miesiace przed uplywem kadencji rzecznika dyscyplinarnego albo w ciagu miesiaca po jego ustapieniu.

4. Zastepcow rzecznika dyscyplinarnego wybieraja dla kazdej apelacji kolegia sadow apelacyjnych, a dla kazdego okregu kolegia sadow okregowych sposrod sedziow danego sadu. Kadencja zastepcow rzecznika trwa dwa lata.

5. Rzecznik dyscyplinarny i jego zastepcy sa zwiazani wskazaniem organu uprawnionego, w zakresie przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego.

6. Rzecznik dyscyplinarny jest uprawniony do przejecia kazdej sprawy prowadzonej przez zastepce rzecznika dyscyplinarnego, jezeli uzna to za uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwosci.

7. W razie niemoznosci prowadzenia sprawy przez wlasciwego zastepce rzecznika dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wyznaczy do jej prowadzenia zastepce rzecznika dyscyplinarnego z innego okregu.

8. W razie przeszkod w pelnieniu obowiazkow przez rzecznika dyscyplinarnego, jego obowiazki przejmuje najstarszy sluzba sedziowska zastepca rzecznika dyscyplinarnego, do czasu ustania przeszkody.

9. Do zastepcow rzecznika dyscyplinarnego stosuje sie odpowiednio przepisy o rzeczniku dyscyplinarnym.

Art. 113. Obwiniony moze ustanowic obronce sposrod sedziow lub adwokatow.

Art. 114. 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynnosci dyscyplinarne na zadanie Ministra Sprawiedliwosci, prezesa sadu apelacyjnego lub okregowego oraz kolegium sadu apelacyjnego lub okregowego, Krajowej Rady Sadownictwa, a takze z wlasnej inicjatywy, po wstepnym wyjasnieniu okolicznosci koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, a takze zlozeniu wyjasnien przez sedziego, chyba ze zlozenie tych wyjasnien nie jest mozliwe.

2. Po przeprowadzeniu postepowania, o ktorym mowa w 1, jezeli zachodza podstawy do wszczecia postepowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wszczyna postepowanie dyscyplinarne i przedstawia sedziemu na pismie zarzuty. Jednoczesnie w sprawach, o ktorych mowa w art. 110 3 zdanie drugie, rzecznik dyscyplinarny zwraca sie do Pierwszego Prezesa Sadu Najwyzszego o wyznaczenie wlasciwego sadu dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Wyznaczenie tego sadu powinno nastapic w terminie siedmiu dni.

3. Po przedstawieniu zarzutow obwiniony, w terminie czternastu dni, moze zlozyc wyjasnienia i zglosic wnioski o przeprowadzenie dowodow.

4. Po uplywie terminu, o ktorym mowa w 3, a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dalszych dowodow, rzecznik dyscyplinarny sklada wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do wlasciwego sadu dyscyplinarnego. Wniosek powinien zawierac dokladne okreslenie czynu, ktory jest przedmiotem postepowania, oraz uzasadnienie.

5. Jezeli rzecznik dyscyplinarny nie znajduje podstaw do wszczecia postepowania dyscyplinarnego na zadanie uprawnionego organu, wydaje postanowienie o odmowie jego wszczecia. Odpis postanowienia dorecza sie organowi, ktory zlozyl wniosek o wszczecie postepowania, kolegium odpowiednio sadu okregowego lub apelacyjnego i obwinionemu.

6. W terminie siedmiu dni od dnia doreczenia postanowienia, o ktorym mowa w 5, lub postanowienia o umorzeniu postepowania dyscyplinarnego, organowi, ktory zlozyl wniosek o wszczecie postepowania dyscyplinarnego, i wlasciwemu kolegium sluzy zazalenie do sadu dyscyplinarnego.

7. Zazalenie powinno byc rozpoznane w terminie dwoch tygodni od dnia wniesienia zazalenia do sadu.

Art. 115. 1. Po wplynieciu wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej prezes sadu dyscyplinarnego wyznacza rozprawe.

2. Pomiedzy wplywem wniosku a terminem rozprawy nie powinno uplynac wiecej niz miesiac.

3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obroncy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Art. 116. 1. Postepowanie dyscyplinarne jest jawne.

2. Sad dyscyplinarny moze wylaczyc jawnosc postepowania dyscyplinarnego ze wzgledu na moralnosc, bezpieczenstwo panstwa i porzadek publiczny oraz ze wzgledu na ochrone zycia prywatnego stron lub inny wazny interes prywatny.

3. W razie wylaczenia jawnosci postepowania dyscyplinarnego orzeczenie oglaszane jest publicznie.

Art. 117. Jezeli w toku rozprawy ujawni sie inne przewinienie, oprocz objetego wnioskiem o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, sad moze wydac co do tego przewinienia wyrok tylko za zgoda rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obroncy; w razie braku zgody rzecznik dyscyplinarny prowadzi w tym zakresie odrebne postepowanie dyscyplinarne.

Art. 118. W razie rozwiazania lub wygasniecia stosunku sluzbowego sedziego w toku postepowania dyscyplinarnego, postepowanie to toczy sie nadal. Jezeli obwiniony podjal prace w urzedzie panstwowym, adwokaturze lub jako radca prawny albo notariusz, sad przesyla wyrok odpowiednio temu urzedowi, Naczelnej Radzie Adwokackiej lub Krajowej Radzie Radcow Prawnych albo Krajowej Radzie Notarialnej.

Art. 119. Jezeli przewinienie zawiera znamiona przestepstwa, sad dyscyplinarny z urzedu rozpoznaje sprawe w zakresie zezwolenia na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej i wydaje uchwale, o ktorej mowa w art. 80 1, co nie wstrzymuje biegu postepowania dyscyplinarnego.

Art. 120. 1. Po prawomocnym zakonczeniu postepowania karnego przeciwko sedziemu, sad lub prokurator przesyla akta sprawy wlasciwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. Jezeli postepowanie dyscyplinarne nie bylo wszczete, rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynnosci dyscyplinarne, chocby w postepowaniu karnym zostal wydany wyrok uniewinniajacy.

2. Jezeli przeciwko sedziemu zapadl prawomocny wyrok pociagajacy za soba, w mysl ustawy, utrate stanowiska, sad dyscyplinarny zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwosci, ktory zarzadza zlozenie ukaranego sedziego z urzedu, chociazby wykonano juz wyrok dyscyplinarny skazujacy na kare lagodniejsza niz zlozenie z urzedu.

Art. 121. 1. Od wydanych w pierwszej instancji wyrokow sadu dyscyplinarnego oraz postanowien i zarzadzen zamykajacych droge do wydania wyroku przysluguje odwolanie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu, a takze Krajowej Radzie Sadownictwa i Ministrowi Sprawiedliwosci.

2. Odwolanie powinno byc rozpoznane w terminie dwoch miesiecy od dnia jego wplyniecia do sadu dyscyplinarnego drugiej instancji.

Art. 122. Od wyroku sadu dyscyplinarnego drugiej instancji kasacja nie przysluguje.

Art. 123. 1. Jezeli orzeczona zostala kara zlozenia sedziego z urzedu, a sad dyscyplinarny wczesniej nie zawiesil sedziego w czynnosciach sluzbowych, wyrok wywoluje zawieszenie sedziego w czynnosciach sluzbowych, z jednoczesnym obnizeniem do 50% jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Art. 129 3 stosuje sie odpowiednio.

2. Przewodniczacy sadu dyscyplinarnego pierwszej instancji przesyla odpis prawomocnego wyroku sadu dyscyplinarnego Krajowej Radzie Sadownictwa i Ministrowi Sprawiedliwosci, a ponadto - prezesowi wlasciwego sadu i kolegium tego sadu.

3. Wykonanie wyroku nalezy do Ministra Sprawiedliwosci co do kar wymienionych w art. 109 1 pkt 4 i 5, a co do kar wymienionych w art. 109 1 pkt 3 - do prezesa sadu okregowego oraz do prezesa sadu apelacyjnego w stosunku do sedziow tego sadu.

Art. 124. 1. Odpis prawomocnego wyroku skazujacego na kare dyscyplinarna dolacza sie do akt osobowych obwinionego.

2. Po uplywie pieciu lat od uprawomocnienia sie wyroku orzekajacego kare przewidziana w art. 109 1 pkt 1-4 Minister Sprawiedliwosci zarzadza usuniecie odpisu wyroku z akt osobowych, jezeli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego wyroku skazujacego.

Art. 125. Krajowa Rada Sadownictwa, Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego i Minister Sprawiedliwosci moga wystapic o wznowienie postepowania dyscyplinarnego.

Art. 126. 1. Wznowienie postepowania dyscyplinarnego na niekorzysc obwinionego moze nastapic, jezeli umorzenie postepowania lub wydanie wyroku nastapilo wskutek przestepstwa albo jezeli w ciagu pieciu lat od umorzenia lub od wydania wyroku wyjda na jaw nowe okolicznosci lub dowody, ktore mogly uzasadniac skazanie lub wymierzenie kary surowszej.

2. Wznowienie postepowania na korzysc skazanego moze nastapic takze po jego smierci, jezeli wyjda na jaw nowe okolicznosci lub dowody, ktore moglyby uzasadniac uniewinnienie lub wymierzenie kary lagodniejszej.

3. W razie smierci skazanego, wniosek o wznowienie postepowania moga zlozyc jego malzonek, krewni w linii prostej, rodzenstwo, przysposabiajacy lub przysposobiony oraz rzecznik dyscyplinarny.

Art. 127. Rozstrzygniecia zapadajace w toku postepowania dyscyplinarnego wymagaja z urzedu uzasadnienia na pismie i doreczenia ich stronom. Wyroki oraz postanowienia i zarzadzenia zamykajace droge do wydania wyroku dorecza sie takze Krajowej Radzie Sadownictwa i Ministrowi Sprawiedliwosci.

Art. 128. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania karnego.

Art. 129. 1. Sad dyscyplinarny moze zawiesic w czynnosciach sluzbowych sedziego, przeciwko ktoremu wszczeto postepowanie dyscyplinarne lub o ubezwlasnowolnienie.

2. Jezeli sad dyscyplinarny wydaje uchwale zezwalajaca na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej, z urzedu zawiesza sedziego w czynnosciach sluzbowych.

3. Sad dyscyplinarny, zawieszajac sedziego w czynnosciach sluzbowych, obniza w granicach od 25% do 50% wysokosc jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia; nie dotyczy to osob, w stosunku do ktorych wszczeto postepowanie o ubezwlasnowolnienie.

4. Jezeli postepowanie dyscyplinarne zostalo umorzone lub zakonczylo sie uniewinnieniem, sedziemu wyplaca sie zatrzymane wynagrodzenie.

Art. 130. 1. Jezeli sedziego zatrzymano z powodu schwytania na goracym uczynku popelnienia przestepstwa albo jezeli ze wzgledu na rodzaj czynu dokonanego przez sedziego powaga sadu lub istotne interesy sluzbowe wymagaja natychmiastowego odsuniecia go od wykonywania obowiazkow sluzbowych, prezes sadu moze zarzadzic natychmiastowa przerwe w czynnosciach sluzbowych sedziego az do czasu wydania uchwaly przez sad dyscyplinarny, nie dluzej niz na miesiac.

2. O zarzadzeniu, o ktorym mowa w 1, prezes sadu zawiadamia sad dyscyplinarny, ktory niezwlocznie wydaje uchwale w sprawie zawieszenia sedziego w czynnosciach sluzbowych lub uchyla zarzadzenie o przerwie w wykonywaniu tych czynnosci.

3. Jezeli sedzia, o ktorym mowa w 1, pelni funkcje prezesa sadu, zarzadzenie przerwy w czynnosciach sluzbowych nalezy do Ministra Sprawiedliwosci. W takim przypadku przepis 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 131. 1. W przypadkach przewidzianych w art. 37 4a lub w art. 75 2 pkt 3 oraz w sprawie zawieszenia sedziego w czynnosciach sluzbowych lub uchylenia zarzadzenia o przerwie w wykonywaniu czynnosci, o ktorej mowa w art. 130 1, sad dyscyplinarny wydaje uchwale po wysluchaniu rzecznika dyscyplinarnego oraz sedziego, chyba ze nie jest to mozliwe.

2. Na uchwale odmawiajaca uwzglednienia wniosku, o ktorym mowa w art. 75 2 pkt 3, przysluguje zazalenie Krajowej Radzie Sadownictwa oraz kolegium sadu, ktore zlozylo wniosek.

3. Na uchwale odmawiajaca uwzglednienia zastrzezenia, o ktorym mowa w art. 37 4a, sedziemu przysluguje zazalenie.

4. Na uchwale o zawieszeniu w czynnosciach sluzbowych sedziemu przysluguje zazalenie, a rzecznikowi dyscyplinarnemu - takze na uchwale o uchyleniu zarzadzenia o przerwie w wykonywaniu czynnosci, o ktorej mowa w art. 130 2; zazalenie nie wstrzymuje wykonania uchwaly.

5. Zazalenie rozpoznaje sad dyscyplinarny drugiej instancji, a w przypadkach, o ktorych mowa w 3, ten sam sad dyscyplinarny w innym rownorzednym skladzie.

2. Na uchwale o zawieszeniu w czynnosciach sluzbowych sedziemu przysluguje zazalenie, a rzecznikowi dyscyplinarnemu - takze na uchwale, o ktorej mowa w art. 130 2, o uchyleniu zarzadzenia o przerwie; zazalenie nie wstrzymuje wykonania uchwaly.

3. Zazalenie rozpoznaje sad dyscyplinarny drugiej instancji.

Art. 132. Zawieszenie w czynnosciach sluzbowych ustaje z chwila prawomocnego zakonczenia postepowania dyscyplinarnego, chyba ze sad dyscyplinarny uchylil je wczesniej.

Art. 133. Koszty postepowania dyscyplinarnego ponosi Skarb Panstwa.

Dzial III

Asesorzy sadowi. Aplikacja sadowa i aplikanci sadowi

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.