Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadow powszechnych


Dzial IV

Referendarze sadowi, pracownicy sadow, kuratorzy sadowi, lawnicy oraz organy pomocnicze sadow

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 147. 1. W sadach rejonowych i okregowych sa zatrudniani referendarze sadowi do wykonywania okreslonych w ustawach czynnosci nalezacych do sadow w zakresie ochrony prawnej, a w szczegolnosci postepowania w sprawach zwiazanych z prowadzeniem ksiag wieczystych i rejestrow sadowych.

[Z dniem 2 marca 2006 r. w art. 147 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. W sadach rejonowych i okregowych sa zatrudniani referendarze sadowi do wykonywania okreslonych w ustawach czynnosci nalezacych do sadow w zakresie ochrony prawnej, a w szczegolnosci postepowania w sprawach zwiazanych z prowadzeniem ksiag wieczystych i rejestrow sadowych oraz do orzekania o kosztach sadowych w sprawach cywilnych." - na podstawie Dz. U. Nr 167, poz. 1398]

2. W sadach dzialaja kuratorzy sadowi (kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla doroslych), ktorzy stanowia sluzbe kuratorska i wykonuja czynnosci o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym oraz inne czynnosci okreslone w przepisach szczegolnych.

3. W sadach sa zatrudniani urzednicy i inni pracownicy sadowi.

4. W sadach moga byc zatrudniani asystenci sedziow.

Art. 148. 1. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze zarzadzenia, organizacje i zakres dzialania sekretariatow sadowych oraz innych dzialow administracji sadowej, a takze kategorie pracownikow sadowych obowiazanych do noszenia stroju urzedowego lub oznak i warunki ich przydzialu.

2. Minister Sprawiedliwosci moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych kuratorow, referendarzy sadowych, asystentow sedziow, urzednikow oraz innych pracownikow sadowych. W rozporzadzeniu nalezy okreslic terminy dokonywania ocen, sposob ich wyrazania i podawania do wiadomosci osobom ocenianym oraz uwzglednic prawo osob ocenianych do kwestionowania dokonanych ocen.

Rozdzial 2

Referendarze sadowi

Art. 149. 1. Na stanowisko referendarza sadowego moze byc mianowany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pelni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukonczyl wyzsze studia prawnicze w Polsce i uzyskal tytul magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4) ukonczyl 24 lata,

5) odbyl aplikacje referendarska i zlozyl egzamin referendarski albo odbyl aplikacje sadowa, prokuratorska, notarialna, adwokacka lub radcowska i zlozyl odpowiedni egzamin, albo zlozyl egzamin referendarski.

2. Aplikacja referendarska trwa rok i konczy sie egzaminem referendarskim.

Art. 150. 1. Stosunek pracy z referendarzem sadowym nawiazuje sie na podstawie mianowania, z dniem okreslonym w akcie mianowania.

2. Referendarza sadowego mianuje i rozwiazuje z nim stosunek pracy Minister Sprawiedliwosci na wniosek prezesa sadu okregowego. Prezes sadu okregowego przed wystapieniem z wnioskiem o mianowanie referendarza sadowego zasiega informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Przed podjeciem pracy referendarz sadowy sklada slubowanie wobec prezesa sadu okregowego wedlug nastepujacej roty:

"Slubuje uroczyscie na powierzonym mi stanowisku referendarza sadowego sluzyc wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i starannie wykonywac obowiazki urzedowe, przestrzegac prawa, kierowac sie zasadami godnosci i uczciwosci oraz dochowac tajemnicy panstwowej i sluzbowej."; skladajacy slubowanie moze dodac na koncu zwrot: "Tak mi dopomoz Bog."

4. Referendarz sadowy w zakresie wykonywanych obowiazkow jest niezalezny.

5. Rozwiazanie stosunku pracy z referendarzem sadowym moze nastapic w drodze wypowiedzenia w razie:

1) otrzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowna ujemna ocena, dokonana nie wczesniej niz po uplywie 3 miesiecy,

2) zniesienia sadu lub jego reorganizacji, powodujacej utrate mozliwosci dalszego zatrudnienia referendarza sadowego,

3) uznania przez lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych za trwale niezdolnego do pelnienia obowiazkow referendarza sadowego,

4) nabycia prawa do emerytury.

6. W razie rozwiazania stosunku pracy z referendarzem sadowym na podstawie 5 pkt 2, w okresie miedzy ustaniem zatrudnienia w likwidowanym lub reorganizowanym sadzie a podjeciem pracy lub dzialalnosci gospodarczej, referendarzowi przysluguje swiadczenie pieniezne ze srodkow budzetu panstwa przez okres nie dluzszy niz 6 miesiecy, obliczone jak ekwiwalent pieniezny za urlop wypoczynkowy; swiadczenie to nie przysluguje referendarzowi sadowemu mianowanemu, ktory nabyl prawo do emerytury.

7. Referendarz sadowy moze wypowiedziec stosunek pracy.

8. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiace.

9. Stosunek pracy z referendarzem sadowym moze byc rozwiazany za porozumieniem stron.

10. W razie utraty obywatelstwa polskiego stosunek pracy z referendarzem rozwiazuje sie bez wypowiedzenia. Stosunek pracy z referendarzem moze byc rozwiazany bez wypowiedzenia z przyczyn okreslonych w art. 53 Kodeksu pracy.

11. Minister Sprawiedliwosci moze przeniesc referendarza sadowego na jego wniosek lub za jego zgoda na inne miejsce sluzbowe.

12. Zgoda referendarza sadowego na przeniesienie na inne miejsce sluzbowe nie jest wymagana w przypadku:

1) zniesienia stanowiska wywolanego zmiana w organizacji sadownictwa lub zniesienia danego sadu lub wydzialu albo przeniesienia siedziby sadu,

2) niedopuszczalnosci zajmowania stanowiska referendarza sadowego w danym sadzie wskutek zawarcia zwiazku malzenskiego albo powstania stosunku powinowactwa, o ktorym mowa w art. 6,

3) gdy wymaga tego wzglad na powage stanowiska referendarza sadowego, na wniosek kolegium wlasciwego sadu okregowego.

13. Do przeniesienia referendarza sadowgo na inne miejsce sluzbowe przepis art. 76 stosuje sie odpowiednio.

Art. 151. 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sadowego wynosi 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej sedziego sadu rejonowego, powiekszone o nalezna skladke z tytulu ubezpieczenia spolecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sadowego wynagrodzenie zasadnicze podwyzsza sie do wysokosci 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej awansowej sedziego sadu rejonowego, powiekszone o nalezna skladke z tytulu ubezpieczenia spolecznego, a po dalszych siedmiu latach pracy - do wysokosci 75% wynagrodzenia zasadniczego w drugiej stawce awansowej sedziego sadu rejonowego, powiekszone o nalezna skladke z tytulu ubezpieczenia spolecznego.

2. Do referendarzy sadowych stosuje sie odpowiednio przepisy art. 45 1, art. 47, art. 87-89, art. 92, art. 93 oraz art. 97 1 i 2.

3. Minister Sprawiedliwosci moze delegowac referendarza sadowego, za jego zgoda, do pelnienia czynnosci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwosci. W okresie delegowania referendarz sadowy ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przyslugujacego na jego stanowisku oraz dodatku za dlugoletnia prace. Przepisy art. 77 1 i 6 oraz art. 78 3 stosuje sie odpowiednio.

4. Za naruszenie swoich obowiazkow, w tym za oczywista i razaca obraze przepisow prawa i uchybienie godnosci stanowiska, referendarz sadowy ponosi odpowiedzialnosc dyscyplinarna.

5. Karami dyscyplinarnymi sa:

1) nagana,

2) nagana z ostrzezeniem,

3) nagana z obnizeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10% na okres dwoch lat,

4) wydalenie z pracy.

6. W sprawach dyscyplinarnych referendarzy orzekaja komisje dyscyplinarne.

7. Komisje dyscyplinarne powoluja prezesi sadow okregowych do rozpatrywania w pierwszej instancji spraw dyscyplinarnych referendarzy zatrudnionych w okregu sadowym.

8. Minister Sprawiedliwosci powoluje komisje dyscyplinarna do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy w drugiej instancji.

9. Do skladu komisji dyscyplinarnych, o ktorych mowa w 6 i 7, powoluje sie referendarzy.

10. Za przewinienia mniejszej wagi referendarz ponosi odpowiedzialnosc porzadkowa. Kara porzadkowa wymierzana przez prezesa sadu jest upomnienie.

11. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej i porzadkowej referendarzy stosuje sie odpowiednio przepisy o odpowiedzialnosci dyscyplinarnej i porzadkowej urzednikow panstwowych mianowanych.

Art. 152. 1. Referendarze sadowi zatrudnieni na obszarze tego samego sadu okregowego co najmniej raz w roku odbywaja zebranie referendarzy sadowych okregu.

2. Zebranie referendarzy sadowych okregu zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach istotnych dla wykonywania zadan przez referendarzy sadowych, wybiera na okres kadencji przedstawiciela, reprezentuje referendarzy sadowych okregu wobec organow sadu okregowego. Przewodniczacym zebrania referendarzy sadowych okregu jest referendarz sadowy najstarszy wiekiem.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do referendarzy sadowych stosuje sie odpowiednio przepisy o pracownikach sadow i prokuratury.

[UWAGA, z dniem 1 stycznia 2006 r. w art. 152 dodaje sie 4 w brzmieniu:

" 4. Do referendarzy sadowych stosuje sie odpowiednio przepisy art. 82a." - na podstawie Dz. U. Nr 169 z 6 wrzesnia 2005 r., poz. 1410]

Art. 153. 1. Aplikantem referendarskim moze byc mianowany ten, kto spelnia warunki okreslone w art. 149 1 pkt 1-3, i zostal zakwalifikowany na aplikacje referendarska przez komisje konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, o ktorym mowa w 2.

2. Aplikanta referendarskiego mianuje na czas okreslony, oznaczony w art. 149 2, i zwalnia prezes sadu okregowego. Mianowanie aplikanta referendarskiego nastepuje po przeprowadzeniu konkursu przez prezesa sadu apelacyjnego.

3. Wraz z mianowaniem prezes sadu okregowego przydziela aplikanta referendarskiego do sadu, w ktorym bedzie odbywac aplikacje.

4. Aplikanta referendarskiego zwalnia sie, jezeli:

1) zrezygnowal z odbywania aplikacji,

2) nie spelnia warunkow przystapienia do egzaminu referendarskiego,

3) razaco narusza obowiazki aplikanta,

4) zostal uznany za trwale niezdolnego do pelnienia obowiazkow aplikanta.

5. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do aplikantow referendarskich stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy o pracownikach sadow i prokuratury.

6. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb przeprowadzania konkursu, o ktorym mowa w 2, uwzgledniajac zakres wiedzy podlegajacej sprawdzeniu w trakcie konkursu, etapy konkursu i ich forme oraz system punktowy ocen konkursowych, a takze sposob powolywania i sklad komisji konkursowej oraz wysokosc wynagrodzenia jej czlonkow, uwzgledniajac zakres i naklad ich pracy w trakcie konkursu,

2) organizacje aplikacji referendarskiej oraz obowiazki aplikanta referendarskiego, uwzgledniajac zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbednej na stanowisku referendarza, dyscypline pracy oraz wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajecia teoretyczne i praktyke,

3) zakres i przebieg egzaminu referendarskiego, uwzgledniajac zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbednej do wykonywania obowiazkow referendarza, pisemna i ustna forme egzaminu, dopuszczalnosc jednokrotnego poprawiania niepomyslnego egzaminu, istotna wage przyczyn ustalania terminu pozniejszego zdawania egzaminu oraz zasade poprawnosci jego przebiegu i rzetelnosci ocen egzaminacyjnych, a takze sklad komisji egzaminacyjnej, sposob powolywania jej czlonkow i postepowania komisji egzaminacyjnej oraz wysokosc wynagrodzenia czlonkow komisji, uwzgledniajac kwalifikacje czlonkow komisji egzaminacyjnej a takze zakres i naklad ich pracy.

Rozdzial 3

Kuratorzy sadowi

Art. 154. 1. Kuratorzy sadowi pelnia swoje czynnosci zawodowo (kuratorzy zawodowi) albo spolecznie (kuratorzy spoleczni).

2. Zasady organizacji sluzby kuratorskiej i wykonywania obowiazkow przez kuratorow sadowych oraz status kuratorow sadowych okresla odrebna ustawa.

Rozdzial 4

Asystenci sedziow

Art. 155. 1. Asystent sedziego wykonuje samodzielnie czynnosci administracji sadowej oraz czynnosci przygotowania spraw sadowych do ich rozpoznania.

2. Na stanowisku asystenta sedziego moze byc zatrudniony ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pelni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukonczyl wyzsze studia prawnicze w Polsce i uzyskal tytul magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4) ukonczyl 24 lata,

5) odbyl staz urzedniczy w sadzie lub w prokuraturze albo spelnia warunki do zwolnienia od odbywania tego stazu, okreslone w przepisach o pracownikach sadow i prokuratury.

3. Przed zatrudnieniem asystenta sedziego prezes sadu zasiega informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.

4. Asystentowi sedziego przysluguje wynagrodzenie zasadnicze. Poza tym do asystentow sedziego stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sadow i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125).

5. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres i sposob wykonywania czynnosci przez asystentow sedziow, majac na uwadze zasady sprawnosci, racjonalnosci, ekonomicznego i szybkiego dzialania, zapewniajac rzetelne wykonywanie powierzonych zadan.

6. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc wynagrodzenia asystentow sedziow, uwzgledniajac poziom wynagrodzen sedziow, referendarzy sadowych i urzednikow sadowych oraz zasade roznicowania wynagrodzenia asystentow sedziow w zaleznosci od tego, czy zatrudnieni sa w sadzie rejonowym, okregowym czy apelacyjnym.

7. Asystent sedziego po przepracowaniu szesciu lat na tym stanowisku moze zglosic prezesowi przelozonego sadu apelacyjnego zamiar przystapienia do egzaminu sedziowskiego. W takim przypadku asystent sedziego dopuszczany jest do egzaminu sedziowskiego w najblizszym terminie przewidzianym dla aplikantow sadowych. Art. 140 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

[UWAGA, z dniem 1 stycznia 2006 r. w art. 155 dodaje sie 8 w brzmieniu:

" 8. Do asystentow sedziow stosuje sie odpowiednio przepisy art. 82a." - na podstawie Dz. U. Nr 169 z 6 wrzesnia 2005 r., poz. 1410]

Rozdzial 5

Urzednicy i inni pracownicy sadowi

Art. 156. Zasady zatrudniania urzednikow i innych pracownikow sadowych oraz ich obowiazki i prawa okreslaja odrebne przepisy.

Rozdzial 6

Biegli sadowi

Art. 157. 1. Prezes sadu okregowego ustanawia bieglych sadowych i prowadzi ich liste.

2. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb ustanawiania bieglych sadowych, pelnienia przez nich czynnosci oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwosci moze rowniez okreslic szczegolowe zasady powolywania i dzialania zespolow bieglych sadowych.

Rozdzial 7

Lawnicy

Art. 158. 1. Lawnikiem moze byc wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pelni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukonczyl 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczyl 70 lat,

6) jest zdolny, ze wzgledu na stan zdrowia, do pelnienia obowiazkow lawnika,

7) posiada co najmniej wyksztalcenie srednie.

2. (uchylony)

Art. 159. 1. Lawnikami nie moga byc:

1) osoby zatrudnione w sadach powszechnych i innych sadach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzace w sklad organow, od ktorych orzeczenia mozna zadac skierowania sprawy na droge postepowania sadowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujace stanowiska zwiazane ze sciganiem przestepstw i wykroczen,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) zolnierze w czynnej sluzbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Sluzby Wieziennej,

9) radni gminy, ktorej rada dokonuje wyboru lawnikow.

2. Nie mozna byc lawnikiem jednoczesnie w wiecej niz jednym sadzie.

Art. 160. 1. Lawnikow do sadow okregowych oraz do sadow rejonowych wybieraja rady gmin, ktorych obszar jest objety wlasciwoscia tych sadow - w glosowaniu tajnym.

2. Wybory przygotowuja gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzadowej.

Art. 161. 1. Liczbe lawnikow wybieranych przez poszczegolne rady gmin do wszystkich sadow dzialajacych na obszarze wlasciwosci sadu okregowego, w tym takze liczbe lawnikow do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ustala kolegium sadu okregowego; liczbe lawnikow do poszczegolnych sadow rejonowych ustala sie po zasiegnieciu opinii prezesow tych sadow.

2. Prezes sadu okregowego podaje liczbe lawnikow do wiadomosci poszczegolnym radom gmin najpozniej na trzydziesci dni przed uplywem terminu zglaszania kandydatow.

Art. 162. 1. Kandydatow na lawnikow zglaszaja radom gmin prezesi sadow, stowarzyszenia, organizacje zwiazkowe, organizacje pracodawcow oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisow prawa, z wylaczeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pieciu obywateli majacych czynne prawo wyborcze, zamieszkujacych stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

2. Kandydatow na lawnikow do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zglaszaja zwiazki zawodowe oraz organizacje pracodawcow.

3. Do zgloszenia kandydata na lawnika zalacza sie informacje z Krajowego Rejestru Karnego, oswiadczenie kandydata, ze nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie karne, oraz zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

4. O kandydatach na lawnikow rady gmin zasiegaja informacji od wlasciwych organow Policji.

5. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb zglaszania radom gmin kandydatow na lawnikow oraz wzor karty zgloszenia, majac na uwadze potrzebe udokumentowania przez podmioty zglaszajace spelnienia przez kandydatow na lawnikow wymogow okreslonych w ustawie, a takze zapewnienia wyboru kandydatow o najwyzszych walorach etycznych i intelektualnych, umozliwienia rzetelnej weryfikacji zgloszen i przejrzystosci dzialan zwiazanych ze zglaszaniem kandydatow na lawnikow, a przez okreslenie wzoru karty zgloszenia - potrzebe ujednolicenia procedury zglaszania i ulatwienia rozpatrywania zgloszen.

Art. 163. 1. Wybory lawnikow odbywaja sie najpozniej w pazdzierniku roku kalendarzowego, w ktorym uplywa kadencja dotychczasowych lawnikow.

2. Przed przystapieniem do wyborow rada gminy powoluje zespol, ktory przedstawia na sesji rady gminy swoja opinie o zgloszonych kandydatach, w szczegolnosci w zakresie spelnienia przez nich wymogow okreslonych w ustawie.

Art. 164. 1. Liste wybranych lawnikow wraz z dotyczacymi ich danymi rady gmin, ktore dokonaly ich wyboru, przesylaja prezesom wlasciwych sadow, najpozniej do konca pazdziernika. Sposrod lawnikow znajdujacych sie na tej liscie rady gmin wskazuja lawnikow wybranych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

2. Prezes sadu wrecza lawnikom zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich slubowanie wedlug roty ustalonej dla sedziow, z odpowiednia zmiana.

3. Po odebraniu slubowania prezes sadu wpisuje lawnika na liste lawnikow, ktorzy moga byc wyznaczani do orzekania, i wydaje mu legitymacje.

Art. 165. 1. Kadencja lawnikow sadow okregowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe nastepujace po roku, w ktorym dokonano wyborow, jednak mandat lawnika wybranego dodatkowo wygasa z uplywem kadencji ogolu lawnikow.

2. Po uplywie kadencji lawnik moze brac udzial jedynie w rozpoznawaniu sprawy rozpoczetej wczesniej z jego udzialem, do czasu jej zakonczenia.

Art. 166. 1. Mandat lawnika wygasa w razie prawomocnego skazania za przestepstwo badz wykroczenie, w tym rowniez za przestepstwo lub wykroczenie skarbowe. Rada gminy, ktora wybrala lawnika, stwierdza wygasniecie mandatu z tego powodu i informuje o tym prezesa wlasciwego sadu.

2. Rada gminy, ktora wybrala lawnika, moze go odwolac na wniosek prezesa wlasciwego sadu, w razie:

1) (uchylony)

2) niewykonywania obowiazkow lawnika,

3) zachowania godzacego w powage sadu,

4) niezdolnosci do wykonywania obowiazkow lawnika.

3. Przed uplywem kadencji mandat lawnika wygasa z dniem doreczenia mu zawiadomienia prezesa sadu o skresleniu z listy lawnikow wskutek zrzeczenia sie mandatu z waznych przyczyn lub odwolania lawnika przez rade gminy.

Art. 167. 1. W czasie trwania kadencji nie powoluje sie lawnika do pelnienia obowiazkow w razie ujawnienia okolicznosci, ktore nie pozwalaly na jego wybor, oraz w razie wszczecia postepowania karnego przeciwko lawnikowi, do czasu prawomocnego rozstrzygniecia sprawy.

2. W razie zniesienia sadu, osrodka zamiejscowego lub wydzialu zamiejscowego - lawnicy tych jednostek staja sie lawnikami sadow, ktore przejmuja kompetencje zniesionych jednostek.

Art. 168. W razie potrzeby, zwlaszcza z powodu zmniejszenia sie w czasie kadencji liczby lawnikow, rada gminy na wniosek prezesa sadu okregowego dokonuje uzupelnienia listy, wybierajac nowych lawnikow w sposob okreslony w ustawie.

Art. 169. 1. W zakresie orzekania lawnicy sa niezawisli i podlegaja tylko Konstytucji oraz ustawom.

2. Lawnik nie moze przewodniczyc na rozprawie i naradzie ani tez wykonywac czynnosci sedziego poza rozprawa, chyba ze ustawy stanowia inaczej.

Art. 170. 1. Lawnik moze byc wyznaczony do udzialu w rozprawach do dwunastu dni w ciagu roku; liczba tych dni moze byc zwiekszona przez prezesa sadu tylko z waznych przyczyn, a zwlaszcza w przypadku koniecznosci zakonczenia rozprawy z udzialem tego lawnika.

2. Do udzialu w rozprawie w sprawach z zakresu prawa pracy prezes sadu wyznacza jednego lawnika wybranego sposrod kandydatow zgloszonych przez organizacje zwiazkowe i, w miare mozliwosci, jednego lawnika wybranego sposrod kandydatow zgloszonych przez organizacje pracodawcow.

3. Wyznaczajac lawnika do udzialu w rozprawie, zawiadamia sie o tym jednoczesnie pracodawce zatrudniajacego lawnika.

Art. 171. 1. Prezes sadu moze wyznaczyc lawnika dodatkowego do rozprawy, jezeli istnieje prawdopodobienstwo, ze bedzie ona trwac czas dluzszy. W razie potrzeby mozna wyznaczyc dwoch lawnikow dodatkowych; w takim razie nalezy wskazac kolejnosc, w ktorej beda oni wstepowac do udzialu w naradzie i glosowaniu.

2. Lawnik dodatkowy bierze udzial w naradzie i glosowaniu, jezeli jeden z lawnikow nie moze uczestniczyc w skladzie sadu.

Art. 172. 1. Pracodawca zatrudniajacy lawnika jest obowiazany zwolnic go od pracy na czas wykonywania czynnosci w sadzie.

2. Za czas zwolnienia od pracy lawnik zachowuje prawo do swiadczen wynikajacych ze stosunku pracy, z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia.

3. Lawnik, za czas wykonywania czynnosci w sadzie, otrzymuje rekompensate pieniezna.

4. Wysokosc rekompensaty dla lawnikow bioracych udzial w rozpoznawaniu spraw w sadach powszechnych, za jeden dzien pelnienia obowiazkow lawnika, wynosi 3 % kwoty bazowej, stanowiacej podstawe ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sadowego, z zastrzezeniem 5.

5. W przypadku gdy ogloszenie ustawy budzetowej nastapi po dniu 1 stycznia roku, ktorego dotyczy ustawa budzetowa, podstawe obliczenia rekompensaty za okres od 1 stycznia do dnia ogloszenia ustawy budzetowej stanowi kwota bazowa w wysokosci obowiazujacej w grudniu roku poprzedniego.

6. Koszty wyplaty rekompensaty, o ktorej mowa w 3, ponosi Skarb Panstwa.

Art. 173. Lawnicy zamieszkali poza siedziba sadu otrzymuja diety oraz zwrot kosztow przejazdu i noclegu wedlug zasad ustalonych w tym zakresie dla sedziow.

Art. 174. 1. Naleznosci, o ktorych mowa w art. 172 3 i art. 173, przyznaje prezes wlasciwego sadu.

2. Od decyzji prezesa sadu rejonowego przysluguje odwolanie do prezesa sadu okregowego, a gdy decyzje w pierwszej instancji wydal prezes sadu okregowego lub prezes sadu apelacyjnego - do Ministra Sprawiedliwosci.

Art. 175. 1. Lawnicy kazdego sadu wybieraja ze swego grona rade lawnicza, jej przewodniczacego i zastepcow.

2. Do zadan rady lawniczej nalezy w szczegolnosci podnoszenie poziomu pracy lawnikow i ich reprezentowanie oraz pobudzanie dzialalnosci wychowawczej lawnikow w spoleczenstwie.

3. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob wyboru, sklad i strukture organizacyjna, tryb dzialania oraz szczegolowe zadania rady lawniczej, uwzgledniajac obligatoryjny charakter rady lawniczej jako samorzadu lawniczego, reprezentujacego lawnikow w danym sadzie, zakres wspolpracy z prezesem sadu, potrzebe uwzglednienia w jej strukturze przewodniczacego i zastepcow oraz okreslenia ich zadan.

Dzial V

Finansowanie dzialalnosci sadow powszechnych

Rozdzial 1

Budzet sadownictwa

Art. 176. 1. Dochody i wydatki sadow powszechnych stanowia w budzecie panstwa odrebna czesc.

2. (uchylony)

Art. 177. 1. Dysponentem czesci budzetowej odpowiadajacej sadom powszechnym jest Minister Sprawiedliwosci.

2. Dyrektor sadu apelacyjnego wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budzetem sadow na obszarze apelacji oraz sprawuje kontrole gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Panstwa przez te sady.

3. Dyrektorowi sadu apelacyjnego podlega Oddzial Finansowo-Kontrolny, dzialajacy w sadzie apelacyjnym, sluzacy wykonywaniu zadan dyrektora sadu apelacyjnego, okreslonych w 2.

4. W zakresie, o ktorym mowa w 2, dyrektor sadu apelacyjnego podlega bezposrednio Ministrowi Sprawiedliwosci, dyrektor sadu okregowego podlega dyrektorowi sadu apelacyjnego, a kierownik finansowy sadu rejonowego podlega dyrektorowi danego sadu okregowego.

Art. 178. 1. Projekty planow finansowych oraz plany finansowe dla sadow w obszarze apelacji opracowuja dyrektorzy sadow apelacyjnych na podstawie projektow przygotowanych przez dyrektorow sadow okregowych, prezesow sadow rejonowych lub kierownikow finansowych sadow rejonowych w razie ich powolania, wedlug zasad okreslonych w przepisach o finansach publicznych.

2. Projekty, o ktorych mowa w 1, dyrektorzy sadow apelacyjnych przedkladaja Krajowej Radzie Sadownictwa i Ministrowi Sprawiedliwosci.

3. Krajowa Rada Sadownictwa w ciagu miesiaca od otrzymania projektu sklada Ministrowi Sprawiedliwosci wniosek o opracowanie projektu planu dochodow i wydatkow sadow powszechnych wraz ze swymi uwagami i zastrzezeniami.

4. Projekt planow dochodow i wydatkow sadow powszechnych sporzadzony w trybie okreslonym w przepisach 1-3 Minister Sprawiedliwosci przekazuje ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych w celu wlaczenia tego projektu do projektu ustawy budzetowej, na zasadach okreslonych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961).

Rozdzial 2

Gospodarka finansowa sadow

Art. 179. 1. Organami kierujacymi gospodarka finansowa sadow apelacyjnych i sadow okregowych sa dyrektorzy tych sadow, a w sadach rejonowych - prezesi tych sadow.

2. Jezeli w sadzie rejonowym zostal powolany kierownik finansowy, odpowiada on za gospodarke finansowa danego sadu.

3. Dzialalnosc inwestycyjna sadow prowadza, dla sadu apelacyjnego - dyrektor sadu apelacyjnego, a dla sadu okregowego i sadow rejonowych dzialajacych w danym okregu sadowym - dyrektor sadu okregowego.

4. Dyrektor sadu apelacyjnego moze przekazac wykonywanie zadan inwestycyjnych dyrektorowi jednego sadu okregowego dla innego sadu okregowego oraz sadow rejonowych dzialajacych w jego okregu sadowym.

5. Minister Sprawiedliwosci, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i dzialalnosci inwestycyjnej sadow.

Dzial VI

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Rozdzial 1: Zmiany w przepisach obowiazujacych

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.