Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadow powszechnych

Dzial II

Sedziowie

Rozdzial 1

Status sedziego

Art. 55. 1. Sedziow sadow powszechnych do pelnienia urzedu na stanowisku sedziowskim powoluje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sadownictwa.

2. Sedziowie sadow powszechnych sa powolywani na stanowiska:

1) sedziego sadu rejonowego,

2) sedziego sadu okregowego,

3) sedziego sadu apelacyjnego.

3. Powolujac do pelnienia urzedu na stanowisku sedziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza miejsce sluzbowe (siedzibe) sedziego. Zmiana miejsca sluzbowego sedziego moze byc dokonana bez zmiany stanowiska w przypadkach i w trybie okreslonych w art. 75.

Art. 56. 1. Minister Sprawiedliwosci ustala corocznie liczbe wolnych stanowisk sedziowskich dla poszczegolnych sadow i obwieszcza o tym w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", najpozniej do dnia 1 czerwca kazdego roku.

2. W razie zwolnienia stanowiska sedziowskiego, Minister Sprawiedliwosci obwieszcza o tym w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", najpozniej w ciagu dwoch miesiecy od zwolnienia stanowiska.

3. O zwolnieniu stanowiska sedziowskiego nie obwieszcza sie, jezeli jego obsadzenie nastepuje w drodze przeniesienia sluzbowego sedziego rownorzednego sadu.

Art. 57. 1. Kazdy, kto spelnia warunki do objecia stanowiska sedziego sadu powszechnego, moze zglosic swoja kandydature na jedno wolne stanowisko sedziowskie, w ciagu miesiaca od obwieszczenia, o ktorym mowa w art. 56. Zglaszajacy swoja kandydature wypelnia w dwoch egzemplarzach karte zgloszenia kandydata na wolne stanowisko sedziowskie oraz dolacza do niej informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczaca jego osoby i zaswiadczenie stwierdzajace, ze jest zdolny, ze wzgledu na stan zdrowia, do pelnienia obowiazkow sedziego, z zastrzezeniem art. 58 4a.

2. Kandydature zglasza sie prezesowi sadu okregowego - gdy zgloszenie dotyczy stanowiska sedziego sadu rejonowego albo sedziego sadu okregowego, a prezesowi sadu apelacyjnego - gdy zgloszenie dotyczy stanowiska sedziego sadu apelacyjnego.

2a. Jezeli swoja kandydature zglosila osoba, ktora nie spelnia warunkow do objecia stanowiska sedziego sadu powszechnego, o ktorych mowa w art. 61 1 pkt 1, 3, 4 oraz 6 i 7, albo zgloszenie nastapilo po uplywie terminu, o ktorym mowa w 1, lub nie spelnia wymogow formalnych okreslonych w tym przepisie, prezes sadu zawiadamia zglaszajacego o pozostawieniu zgloszenia bez rozpatrzenia, podajac przyczyne. Osoba, ktorej zgloszenie pozostawiono bez rozpatrzenia, moze, w terminie 7 dni zlozyc pisemne zastrzezenie. Jezeli prezes sadu nie uwzgledni zastrzezenia, niezwlocznie przekazuje je wraz ze zgloszeniem Krajowej Radzie Sadownictwa. W przedmiocie pozostawienia zgloszenia bez rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada Sadownictwa.

3. Prezes sadu, po stwierdzeniu spelniania warunkow przez kandydata, przedstawia jego kandydature wlasciwemu kolegium sadu, wraz z ocena jego kwalifikacji, oraz okresla termin zgromadzenia ogolnego sedziow, na ktorym bedzie prezentowana kandydatura, wraz z opinia kolegium o kandydacie.

4. O zgloszeniu kazdego kandydata na wolne stanowisko sedziowskie wlasciwy prezes sadu zawiadamia Ministra Sprawiedliwosci, przekazujac wypelniona karte zgloszenia kandydata.

5. Minister Sprawiedliwosci, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa, okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor karty zgloszenia na wolne stanowisko sedziowskie. Karta zgloszenia powinna zawierac informacje dotyczace warunkow wymaganych przez ustawe od kandydatow na stanowisko sedziowskie.

6. Minister Sprawiedliwosci, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres i sposob przeprowadzania badan kandydatow do objecia urzedu sedziego, w tym badan lekarskich i psychologicznych, oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i psychologow uprawnionych do przeprowadzania tych badan i wydawania zaswiadczen o zdolnosci do pelnienia obowiazkow sedziego.

Art. 58. 1. Jezeli na wolne stanowisko sedziowskie zostanie zgloszona wiecej niz jedna kandydatura, rozpatrzenie wszystkich kandydatur odbywa sie na tym samym posiedzeniu zgromadzenia.

2. Zgromadzenie ogolne sedziow ocenia zgloszonych kandydatow w drodze glosowania i przekazuje prezesowi wlasciwego sadu wszystkie zgloszone kandydatury, ze wskazaniem liczby uzyskanych glosow.

3. Kandydatury ocenione w sposob, o ktorym mowa w 2, prezes wlasciwego sadu przekazuje Krajowej Radzie Sadownictwa, za posrednictwem Ministra Sprawiedliwosci.

4. Minister Sprawiedliwosci zasiega od wlasciwego organu Policji informacji o kazdym z kandydatow do objecia stanowiska sedziowskiego, z zastrzezeniem 4a, a nastepnie przedstawia kandydatury Krajowej Radzie Sadownictwa, wyrazajac o kazdym z kandydatow opinie wraz z uzasadnieniem oraz przekazujac informacje uzyskana od organu Policji.

4a. Dolaczanie informacji i zaswiadczenia, o ktorych mowa w art. 57 1, oraz zasieganie informacji, o ktorej mowa w 4, nie dotyczy kandydatow zajmujacych stanowisko sedziego sadu powszechnego, administracyjnego lub wojskowego oraz stanowisko prokuratora.

5. Przedstawiajac informacje, o ktorej mowa w 4, organ Policji przekazuje Ministrowi Sprawiedliwosci wszystkie zebrane materialy, sluzace do sporzadzenia informacji.

6. O tresci informacji uzyskanej od organu Policji oraz wyrazonej o kandydacie opinii Minister Sprawiedliwosci zawiadamia kandydata najpozniej z przedstawieniem kandydatury Krajowej Radzie Sadownictwa.

7. Minister Sprawiedliwosci, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy sposob i tryb oraz zakres uzyskiwania i sporzadzania informacji przez organy Policji o kandydacie do objecia stanowiska sedziowskiego, majac na wzgledzie sprawnosc uzyskiwania informacji, dbalosc o ochrone dobr osobistych kandydatow oraz ich praw i wolnosci chronionych konstytucyjnie, a takze potrzebe oceny spelnienia przez kandydatow warunku nieskazitelnosci charakteru.

Art. 59. Na kazde wolne stanowisko sedziowskie moze zglosic Krajowej Radzie Sadownictwa kandydata takze Minister Sprawiedliwosci. Art. 58 1-3 nie stosuje sie. Do informacji przedstawianych przez kandydata na urzad sedziego w karcie zgloszenia przepis art. 57 stosuje sie.

Art. 60. Krajowa Rada Sadownictwa rozpatruje kandydatury na stanowiska sedziow sadow powszechnych, w trybie okreslonym w odrebnej ustawie.

Art. 61. 1. Na stanowisko sedziego sadu rejonowego moze byc powolany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pelni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukonczyl wyzsze studia prawnicze w Polsce i uzyskal tytul magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4) jest zdolny, ze wzgledu na stan zdrowia, do pelnienia obowiazkow sedziego,

5) ukonczyl 29 lat,

6) zlozyl egzamin sedziowski lub prokuratorski,

7) pracowal w charakterze asesora sadowego lub prokuratorskiego co najmniej trzy lata lub referendarza sadowego przez okres pieciu lat.

2. Wymagania okreslone w 1 pkt 6 i 7 nie dotycza tego, kto przed powolaniem:

1) zajmowal stanowisko sedziego sadu administracyjnego lub sadu wojskowego,

2) zajmowal stanowisko prokuratora,

3) pracowal w polskiej szkole wyzszej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej placowce naukowej, majac tytul naukowy profesora albo stopien naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,

4) wykonywal zawod adwokata, radcy prawnego lub notariusza - co najmniej przez trzy lata.

3. Na stanowisko sedziego sadu rejonowego moze byc powolany ten, kto spelnia wymagania okreslone w 1 pkt 1-5, zajmowal stanowisko asystenta sedziego lub referendarza sadowego co najmniej przez szesc lat i zlozyl egzamin sedziowski.

4. Na stanowisko sedziego sadu rejonowego moze byc powolany ten, kto zajmowal jedno ze stanowisk okreslonych w 1 pkt 7 oraz w 2 i 3 w okresie 3 lat przed powolaniem.

Art. 62. Profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych w polskich szkolach wyzszych, w Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych i innych placowkach naukowych moze byc powolany na stanowisko sedziego sadu powszechnego, w niepelnym, nie mniejszym niz polowa, wymiarze czasu pracy.

Art. 63. 1. Na stanowisko sedziego sadu okregowego moze byc powolany sedzia sadu rejonowego oraz sedzia wojskowego sadu garnizonowego, ktory posiada co najmniej czteroletni okres pracy na stanowisku sedziego sadu rejonowego lub sedziego wojskowego sadu garnizonowego lub na stanowisku prokuratora.

1a. Na stanowisko sedziego sadu okregowego moze byc powolany rowniez prokurator, ktory posiada co najmniej czteroletni okres pracy na stanowisku prokuratora lub sedziego.

2. Na stanowisko sedziego sadu okregowego moze byc powolany takze ten, kto spelnia wymagania okreslone w art. 61 1 pkt 1-4, jezeli:

1) wykonywal zawod adwokata, radcy prawnego lub notariusza - co najmniej przez szesc lat,

2) pracowal na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w polskiej szkole wyzszej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej placowce naukowej, majac tytul naukowy profesora albo stopien naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,

3) zajmowal stanowisko sedziego wojskowego sadu okregowego.

3. Na stanowisko sedziego sadu okregowego moze byc powolany ten, kto wykonywal zawod lub zajmowal stanowisko okreslone w 2 w okresie 3 lat przed powolaniem.

Art. 64. 1. Na stanowisko sedziego sadu apelacyjnego moze byc powolany sedzia sadu powszechnego i sadu wojskowego, ktory posiada co najmniej szescioletni okres pracy na stanowisku sedziego lub prokuratora, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku sedziego sadu okregowego, sedziego wojskowego sadu okregowego lub prokuratora prokuratury okregowej.

1a. Na stanowisko sedziego sadu apelacyjnego moze byc powolany rowniez prokurator, ktory posiada co najmniej szescioletni okres pracy na stanowisku prokuratora lub sedziego, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku prokuratora prokuratury okregowej, prokuratora wojskowej prokuratury okregowej, sedziego sadu okregowego, sedziego wojskowego sadu okregowego lub prokuratora prokuratury apelacyjnej, Prokuratury Krajowej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej lub prokuratora Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Na stanowisko sedziego sadu apelacyjnego moze byc powolany takze ten, kto spelnia wymagania okreslone w art. 61 1 pkt 1-4, jezeli:

1) wykonywal zawod adwokata, radcy prawnego lub notariusza co najmniej przez osiem lat,

2) pracowal na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w polskiej szkole wyzszej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej placowce naukowej, majac tytul naukowy profesora albo stopien naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

3. Na stanowisko sedziego sadu apelacyjnego moze byc powolany ten, kto wykonywal zawod lub zajmowal stanowisko okreslone w 2 w okresie 3 lat przed powolaniem.

Art. 65. 1. Stosunek sluzbowy sedziego nawiazuje sie po doreczeniu mu aktu powolania.

2. Sedzia powinien zglosic sie w celu objecia pierwszego stanowiska w ciagu czternastu dni od dnia otrzymania aktu powolania.

3. W razie nieusprawiedliwionego nieobjecia pierwszego stanowiska sedziowskiego w terminie okreslonym w 2, powolanie traci moc; okolicznosc te stwierdza Minister Sprawiedliwosci.

Art. 66. Przy powolaniu sedzia sklada slubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wedlug nastepujacej roty:

"Slubuje uroczyscie jako sedzia sadu powszechnego sluzyc wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stac na strazy prawa, obowiazki sedziego wypelniac sumiennie, sprawiedliwosc wymierzac zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie wedlug mego sumienia, dochowac tajemnicy panstwowej i sluzbowej, a w postepowaniu kierowac sie zasadami godnosci i uczciwosci."; skladajacy slubowanie moze dodac na koncu zwrot: "Tak mi dopomoz Bog."

Art. 67. 1. Prezes sadu okregowego prowadzi dla kazdego sedziego sadu rejonowego i sedziego sadu okregowego, sprawujacego urzad w danym okregu sadowym, osobny wykaz sluzbowy, zawierajacy podstawowe dane dotyczace jego stosunkow sluzbowych i osobistych w zakresie majacym wplyw na pelnienie urzedu sedziego. Prezes sadu apelacyjnego prowadzi taki wykaz dla sedziow sadu apelacyjnego.

2. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor wykazow sluzbowych oraz sposob ich prowadzenia, na podstawie akt osobowych prowadzonych dla sedziego, dokumentow oraz innych informacji, stwierdzajacych dane zamieszczane w wykazie.

Art. 68. 1. Stosunek sluzbowy sedziego rozwiazuje sie z mocy prawa, jezeli sedzia zrzekl sie urzedu. Zrzeczenie sie urzedu jest skuteczne po uplywie trzech miesiecy od dnia zlozenia na rece Ministra Sprawiedliwosci oswiadczenia, chyba ze na wniosek sedziego Minister Sprawiedliwosci okresli inny termin. O zrzeczeniu sie urzedu przez sedziego Minister Sprawiedliwosci zawiadamia Krajowa Rade Sadownictwa i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Prawomocne orzeczenie sadu dyscyplinarnego o zlozeniu sedziego z urzedu oraz prawomocne orzeczenie sadu skazujace na srodek karny pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska sedziego pociaga za soba, z mocy prawa, utrate urzedu i stanowiska sedziego; stosunek sluzbowy sedziego wygasa z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia.

3. Stosunek sluzbowy sedziego wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa polskiego.

Art. 69. 1. Sedzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukonczenia 65 roku zycia, chyba ze Krajowa Rada Sadownictwa na wniosek sedziego, po zasiegnieciu opinii kolegium wlasciwego sadu, wyrazi zgode na dalsze zajmowanie stanowiska, nie dluzej jednak niz do ukonczenia przez sedziego 70 roku zycia.

2. Sedzia przechodzi na swoj wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do uposazenia okreslonego w art. 100 2, po ukonczeniu 55 lat przez kobiete, jezeli przepracowala na stanowisku sedziego lub prokuratora nie mniej niz 25 lat, a 60 lat przez mezczyzne, jezeli przepracowal na stanowisku sedziego lub prokuratora nie mniej niz 30 lat.

3. Wniosek, o ktorym mowa w 1, sklada sie do Krajowej Rady Sadownictwa najpozniej na szesc miesiecy przed ukonczeniem przez sedziego 65 roku zycia. W razie niezakonczenia postepowania zwiazanego z rozpoznaniem wniosku, sedzia pozostaje w sluzbie do czasu zakonczenia postepowania, w tym postepowania przed Sadem Najwyzszym.

Art. 70. 1. Sedziego przenosi sie w stan spoczynku na jego wniosek albo na wniosek wlasciwego kolegium sadu, jezeli z powodu choroby lub utraty sil uznany zostal przez lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych za trwale niezdolnego do pelnienia obowiazkow sedziego.

2. Z zadaniem przeniesienia w stan spoczynku oraz zbadania niezdolnosci do pelnienia obowiazkow przez sedziego i wydania orzeczenia moze wystapic zainteresowany sedzia lub wlasciwe kolegium sadu. W przypadku sedziego pelniacego funkcje prezesa sadu okregowego i apelacyjnego z wnioskiem moze wystapic takze Minister Sprawiedliwosci.

3. Orzeczenie w sprawie trwalej niezdolnosci do pelnienia obowiazkow sedziego, o ktorym mowa w 1 i 2, lekarz orzecznik Zakladu Ubezpieczen Spolecznych dorecza zainteresowanemu sedziemu oraz odpowiednio prezesowi sadu okregowego albo apelacyjnego, a w przypadku sedziego pelniacego funkcje prezesa sadu okregowego albo apelacyjnego orzeczenie dorecza sie takze Ministrowi Sprawiedliwosci.

4. Koszty badania i wydania orzeczenia pokrywa Skarb Panstwa.

Art. 71. 1. Sedzia moze byc przeniesiony w stan spoczynku, na wniosek kolegium wlasciwego sadu, jezeli z powodu choroby lub platnego urlopu dla poratowania zdrowia nie pelnil sluzby przez okres roku. Do okresu tego wlicza sie okresy poprzedniej przerwy w pelnieniu sluzby z powodu choroby lub platnego urlopu dla poratowania zdrowia, jezeli okres czynnej sluzby nie przekroczyl 30 dni.

2. Sedzia moze byc przeniesiony w stan spoczynku, jezeli bez uzasadnionej przyczyny nie poddal sie badaniu, o ktorym mowa w art. 70 2, jezeli z zadaniem badania wystapilo kolegium sadu albo Minister Sprawiedliwosci.

3. Sedzia moze byc rowniez przeniesiony w stan spoczynku, na wniosek Ministra Sprawiedliwosci, w razie zmiany ustroju sadow lub zmiany granic okregow sadowych, jezeli nie zostal przeniesiony do innego sadu.

Art. 72. O rozwiazaniu stosunku sluzbowego, o ktorym mowa w art. 68 1, lub o wygasnieciu stosunku sluzbowego, o ktorym mowa w art. 68 2, albo o przejsciu sedziego w stan spoczynku na podstawie art. 69 sedziego zawiadamia Minister Sprawiedliwosci.

Art. 73. 1. W sprawach przeniesienia sedziego w stan spoczynku, o ktorych mowa w art. 70 i 71, podejmuje decyzje Krajowa Rada Sadownictwa, na wniosek sedziego, kolegium wlasciwego sadu albo Ministra Sprawiedliwosci.

2. Od decyzji Krajowej Rady Sadownictwa w sprawach, o ktorych mowa w art. 69 3, art. 70 i 71, przysluguje odwolanie do Sadu Najwyzszego.

3. Odwolanie wnosi sie, za posrednictwem Krajowej Rady Sadownictwa, w terminie miesiaca od doreczenia skarzacemu decyzji. Odwolanie przysluguje sedziemu i prezesowi wlasciwego sadu, a w sprawach, w ktorych wniosek zostal zlozony przez kolegium sadu albo przez Ministra Sprawiedliwosci - takze temu kolegium albo Ministrowi Sprawiedliwosci.

Art. 74. 1. Sedzia przeniesiony w stan spoczynku z przyczyn, o ktorych mowa w art. 71 3, ma prawo powrocic na stanowisko zajmowane poprzednio albo otrzymac stanowisko rownorzedne poprzednio zajmowanemu, jezeli ustaly przyczyny bedace podstawa przeniesienia w stan spoczynku.

2. W celu wykonania prawa, o ktorym mowa w 1, sedzia zglasza zamiar powrotu na stanowisko zajmowane poprzednio albo wniosek o wyznaczenie mu stanowiska rownorzednego do Krajowej Rady Sadownictwa, ktora w terminie miesiaca wydaje w tej sprawie decyzje. W razie decyzji negatywnej sedziemu przysluguje odwolanie do Sadu Najwyzszego.

Art. 75. 1. Przeniesienie sedziego na inne miejsce sluzbowe moze nastapic tylko za jego zgoda.

2. Zgoda sedziego na przeniesienie na inne miejsce sluzbowe nie jest wymagana w przypadkach:

1) zniesienia stanowiska wywolanego zmiana w organizacji sadownictwa lub zniesienia danego sadu lub wydzialu zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sadu,

2) niedopuszczalnosci zajmowania stanowiska sedziego w danym sadzie wskutek zawarcia miedzy sedziami zwiazku malzenskiego albo powstania powinowactwa, o ktorym mowa w art. 6,

3) gdy wymaga tego wzglad na powage stanowiska, na podstawie orzeczenia sadu dyscyplinarnego, wydanego na wniosek kolegium wlasciwego sadu lub Krajowej Rady Sadownictwa,

4) przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej.

3. O przeniesieniu sedziego w przypadkach okreslonych w 1 i 2 wydaje decyzje Minister Sprawiedliwosci, z tym ze przeniesienie sedziego z przyczyn wymienionych w 2 pkt 1 moze nastapic, jezeli uwzglednienie wniosku sedziego co do nowego miejsca sluzbowego nie jest mozliwe.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w 2 pkt 1 i 2, od decyzji Ministra Sprawiedliwosci sedziemu przysluguje odwolanie do Sadu Najwyzszego.

Art. 76. W razie przeniesienia sedziego do innej miejscowosci, przysluguje mu zwrot kosztow przeniesienia, z wyjatkiem przypadku, gdy przeniesienie nastapilo w drodze dyscyplinarnej lub na wniosek sedziego. Sedziemu przenoszonemu na jego wniosek Minister Sprawiedliwosci, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, moze przyznac zwrot kosztow przeniesienia.

Art. 77. 1. Minister Sprawiedliwosci moze delegowac sedziego, za jego zgoda, do pelnienia obowiazkow sedziego lub czynnosci administracyjnych w innym sadzie, Ministerstwie Sprawiedliwosci lub innej jednostce organizacyjnej podleglej Ministrowi Sprawiedliwosci albo przez niego nadzorowanej, na wniosek Pierwszego Prezesa Sadu Najwyzszego - w Sadzie Najwyzszym, a na wniosek Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego - w sadzie administracyjnym, na czas okreslony, nie dluzszy niz dwa lata, albo na czas nieokreslony.

2. Minister Sprawiedliwosci moze delegowac sedziego, za jego zgoda, na wniosek Przewodniczacego Krajowej Rady Sadownictwa do pelnienia czynnosci w Biurze tej Rady.

3. Minister Sprawiedliwosci moze delegowac sedziego na jego wniosek do pelnienia obowiazkow w miedzynarodowej sedziowskiej organizacji pozarzadowej.

4. Sedzia delegowany na podstawie 1, na czas nieokreslony, moze byc odwolany z delegowania wzglednie z niego ustapic za trzymiesiecznym uprzedzeniem.

5. Sedzia delegowany do sadu wyzszego, po szesciu miesiacach delegowania, na pozostaly okres delegacji uzyskuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla sedziego tego sadu, chyba ze przysluguje mu druga stawka awansowa na zajmowanym stanowisku.

6. Jezeli delegowanie sedziego nastepuje do innej miejscowosci niz miejscowosc, w ktorej znajduje sie miejsce sluzbowe sedziego, niebedacej miejscem jego stalego zamieszkania, sedziemu delegowanemu przysluguje prawo do nieodplatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadajacych godnosci urzedu, albo zwrot kosztow zamieszkania w miejscu delegowania oraz swiadczenia dodatkowe, rekompensujace niedogodnosci wynikajace z delegowania poza stale miejsce sluzbowe.

7. Delegowanie sedziego w przypadkach, o ktorych mowa w 1, moze nastapic nawet bez jego zgody na okres nie dluzszy niz trzy miesiace w ciagu roku. Delegowanie sedziego bez jego zgody moze byc powtorzone nie wczesniej niz po uplywie dwoch lat.

8. Prezes sadu okregowego, po uzyskaniu zgody kolegium sadu okregowego, moze delegowac sedziego sadu rejonowego albo sedziego sadu okregowego do pelnienia obowiazkow sedziego na obszarze wlasciwosci tego samego sadu okregowego, jednakze na czas nie dluzszy niz miesiac w ciagu roku. Prezes sadu apelacyjnego, po uzyskaniu zgody kolegium sadu apelacyjnego, moze delegowac do sadu apelacyjnego sedziego sadu okregowego z obszaru wlasciwosci danego sadu apelacyjnego rowniez na czas nie dluzszy niz miesiac w ciagu roku.

Art. 78. 1. Sedziemu delegowanemu do pelnienia czynnosci w Ministerstwie Sprawiedliwosci moga byc powierzane obowiazki na stanowiskach urzedniczych, z wylaczeniem stanowiska dyrektora generalnego urzedu.

2. Sedzia delegowany do pelnienia czynnosci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwosci ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przyslugujacego mu na zajmowanym stanowisku sedziowskim oraz dodatku za dlugoletnia prace. W okresie delegowania sedzia otrzymuje dodatek funkcyjny, okreslony w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 91 8.

3. Ponadto w okresie delegowania, ze wzgledu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadan, sedziemu moze byc przyznany przez Ministra Sprawiedliwosci dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczajacej 40% lacznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje sie na czas okreslony, a w indywidualnych przypadkach - takze na czas nieokreslony.

4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dodatek ten moze przekraczac wysokosc, o ktorej mowa w 3.

5. Minister Sprawiedliwosci, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady delegowania sedziow do pelnienia obowiazkow w Ministerstwie Sprawiedliwosci oraz szczegolowe zasady i zakres swiadczen dodatkowych zwiazanych z delegowaniem sedziow poza stale miejsce sluzbowe, majac na wzgledzie poziom swiadczen przyslugujacych pracownikom odbywajacym podroze sluzbowe oraz czasowo przenoszonym.

Art. 79. Sedzia nie moze, powolujac sie na zasade niezawislosci sedziowskiej, uchylic sie od wykonania polecen w zakresie czynnosci administracyjnych, jezeli z mocy przepisow ustawy naleza do obowiazkow sedziowskich, a takze polecen dotyczacych sprawnosci postepowania sadowego; moze jednak domagac sie wydania polecenia na pismie.

Art. 80. 1. Sedzia nie moze byc zatrzymany ani pociagniety do odpowiedzialnosci karnej bez zezwolenia wlasciwego sadu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujecia sedziego na goracym uczynku przestepstwa, jezeli zatrzymanie jest niezbedne do zapewnienia prawidlowego toku postepowania. Do czasu wydania uchwaly zezwalajacej na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej wolno podejmowac tylko czynnosci niecierpiace zwloki.

2. O zatrzymaniu sedziego niezwlocznie powiadamia sie prezesa sadu apelacyjnego wlasciwego ze wzgledu na miejsce zatrzymania. Moze on nakazac natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sedziego. O fakcie zatrzymania sedziego prezes sadu apelacyjnego niezwlocznie zawiadamia Krajowa Rade Sadownictwa i Ministra Sprawiedliwosci.

2a. Wniosek o zezwolenie na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej, jezeli nie pochodzi od prokuratora, powinien byc sporzadzony i podpisany przez adwokata albo radce prawnego bedacego pelnomocnikiem.

2b. Jezeli wniosek o zezwolenie na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego okreslonym w Kodeksie postepowania karnego lub jest oczywiscie bezzasadny, prezes sadu dyscyplinarnego odmawia jego przyjecia. Na zarzadzenie o odmowie przyjecia wniosku przysluguje zazalenie do sadu dyscyplinarnego wlasciwego do rozpoznania wniosku.

2c. Uchwale zezwalajaca na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej mozna wydac, jezeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popelnienia przez niego przestepstwa.

3. W terminie siedmiu dni od doreczenia uchwaly odmawiajacej zezwolenia na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej sadowej lub administracyjnej, organowi lub osobie, ktora wniosla o zezwolenie, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przysluguje zazalenie do sadu dyscyplinarnego drugiej instancji. W tym samym terminie sedziemu przysluguje zazalenie na uchwale zezwalajaca na pociagniecie go do odpowiedzialnosci karnej sadowej. Poza tym do postepowania przed sadem dyscyplinarnym w sprawach o zezwolenie na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej sadowej lub administracyjnej stosuje sie przepisy o postepowaniu dyscyplinarnym.

3. W terminie siedmiu dni od doreczenia uchwaly odmawiajacej zezwolenia na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej, organowi lub osobie, ktora wniosla o zezwolenie oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przysluguje zazalenie do sadu dyscyplinarnego drugiej instancji. W tym samym terminie sedziemu przysluguje zazalenie na uchwale zezwalajaca na pociagniecie go do odpowiedzialnosci karnej. Poza tym do postepowania przed sadem dyscyplinarnym w sprawach o zezwolenie na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej stosuje sie przepisy o postepowaniu dyscyplinarnym.

4. Orzekajac w sprawie, o ktorej mowa w 1, sad dyscyplinarny moze poprzestac na oswiadczeniu sedziego, ze wnosi o wydanie uchwaly o zezwoleniu na pociagniecie go do odpowiedzialnosci karnej.

Art. 81. Za wykroczenia sedzia odpowiada wylacznie dyscyplinarnie.

Rozdzial 2

Prawa i obowiazki sedziow

Art. 82. 1. Sedzia jest obowiazany postepowac zgodnie ze slubowaniem sedziowskim oraz stale podnosic kwalifikacje zawodowe.

2. Sedzia powinien w sluzbie i poza sluzba strzec powagi stanowiska sedziego i unikac wszystkiego, co mogloby przyniesc ujme godnosci sedziego lub oslabiac zaufanie do jego bezstronnosci.

3. Minister Sprawiedliwosci, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb ksztalcenia sedziow.

Art. 83. Czas pracy sedziego jest okreslony wymiarem jego zadan.

Art. 84. 1. Sedzia na rozprawach uzywa stroju urzedowego. Strojem urzedowym sedziego na rozprawie sadowej jest toga, a sedziego przewodniczacego na rozprawie - takze nakladany na kolnierz togi lancuch z wizerunkiem orla. Do stroju urzedowego sedziego nalezy rowniez biret, jezeli jego uzywanie wynika z przepisow o czynnosciach sadowych.

2. Minister Sprawiedliwosci, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa, okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor stroju urzedowego sedziow, uwzgledniajac uroczysty charakter stroju, odpowiedni dla powagi sadu i utrwalonej tradycji.

3. Sedzia otrzymuje legitymacje sluzbowa, wymieniajaca zajmowane przez niego stanowisko i miejsce sluzbowe. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze zarzadzenia, wzor legitymacji sluzbowej sedziego.

Art. 85. 1. Sedzia jest obowiazany zachowac w tajemnicy okolicznosci sprawy, o ktorych powzial wiadomosc ze wzgledu na swoj urzad, poza jawna rozprawa sadowa.

2. Obowiazek zachowania tajemnicy trwa takze po ustaniu stosunku sluzbowego.

3. Obowiazek zachowania tajemnicy ustaje, gdy sedzia sklada zeznania jako swiadek przed sadem, chyba ze ujawnienie tajemnicy zagraza dobru panstwa albo takiemu waznemu interesowi prywatnemu, ktory nie jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwosci. W tych przypadkach od obowiazku zachowania tajemnicy moze zwolnic sedziego Minister Sprawiedliwosci.

4. Wobec osoby pelniacej urzad na stanowisku sedziego postepowania sprawdzajacego przewidzianego w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155) nie przeprowadza sie. Przed przystapieniem do pelnienia obowiazkow sedzia zapoznaje sie z przepisami o ochronie informacji niejawnych i sklada oswiadczenie o znajomosci tych przepisow. Informacje niejawne moga byc udostepnione sedziemu tylko w zakresie niezbednym do pelnienia urzedu na stanowisku sedziowskim, pelnienia powierzonej funkcji lub wykonania powierzonych czynnosci.

Art. 86. 1. Sedzia nie moze podejmowac dodatkowego zatrudnienia, z wyjatkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w lacznym wymiarze nieprzekraczajacym pelnego wymiaru czasu pracy pracownikow zatrudnionych na tych stanowiskach, jezeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pelnieniu obowiazkow sedziego.

2. Sedziemu nie wolno takze podejmowac innego zajecia ani sposobu zarobkowania, ktore przeszkadzaloby w pelnieniu obowiazkow sedziego, moglo oslabiac zaufanie do jego bezstronnosci lub przyniesc ujme godnosci urzedu sedziego.

3. Sedzia nie moze:

1) byc czlonkiem zarzadu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spolki prawa handlowego,

2) byc czlonkiem zarzadu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spoldzielni,

3) byc czlonkiem zarzadu fundacji prowadzacej dzialalnosc gospodarcza,

4) posiadac w spolce prawa handlowego wiecej niz 10% akcji lub udzialy przedstawiajace wiecej niz 10% kapitalu zakladowego,

5) prowadzic dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspolnie z innymi osobami, a takze zarzadzac taka dzialalnoscia lub byc przedstawicielem badz pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnosci.

4. O zamiarze podjecia dodatkowego zatrudnienia, o ktorym mowa w 1, a takze o podjeciu innego zajecia lub sposobu zarobkowania, sedzia sadu apelacyjnego oraz sedzia sadu okregowego zawiadamia prezesa wlasciwego sadu, a prezesi tych sadow - Ministra Sprawiedliwosci. Sedzia sadu rejonowego kieruje zawiadomienie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, do prezesa wlasciwego sadu okregowego.

5. Prezes wlasciwego sadu w stosunku do sedziego, a Minister Sprawiedliwosci w stosunku do prezesa sadu apelacyjnego i prezesa sadu okregowego wydaje decyzje o sprzeciwie wobec zamiaru podjecia zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole wyzszej, jezeli uzna, ze bedzie ono przeszkadzalo w pelnieniu obowiazkow sedziego, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania innego zajecia, ktore przeszkadza w pelnieniu obowiazkow sedziego, oslabia zaufanie do jego bezstronnosci lub przynosi ujme godnosci urzedu sedziego.

6. Jezeli prezes sadu sprzeciwil sie podjeciu przez sedziego dodatkowego zatrudnienia lub zajecia, o ktorych mowa w 4, sprawe, na wniosek sedziego, rozstrzyga kolegium wlasciwego sadu.

Art. 87. 1. Sedziowie sa obowiazani do zlozenia oswiadczenia o swoim stanie majatkowym. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku odrebnego oraz objetego malzenska wspolnoscia majatkowa. Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci informacje o posiadanych zasobach pienieznych, nieruchomosciach, udzialach i akcjach w spolkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez sedziego albo jego malzonka od Skarbu Panstwa albo innej panstwowej lub samorzadowej osoby prawnej mieniu, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu.

1a. Oswiadczenie, o ktorym mowa w 1, sklada sie w dwoch egzemplarzach.

2. Oswiadczenie, o ktorym mowa w 1, sedziowie skladaja wlasciwemu terytorialnie prezesowi sadu apelacyjnego.

3. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w 1, dokonuje wlasciwe kolegium sadu apelacyjnego w terminie do dnia 30 czerwca kazdego roku i przedstawia jej wyniki zgromadzeniu ogolnemu sedziow sadu apelacyjnego.

4. Prezesi sadow apelacyjnych skladaja oswiadczenie, o ktorym mowa w 1, Krajowej Radzie Sadownictwa, ktora dokonuje analizy zawartych w nim danych w terminie do dnia 30 czerwca kazdego roku.

5. Oswiadczenie, o ktorym mowa w 1, sklada sie przed objeciem urzedu sedziego, a nastepnie co roku do dnia 31 marca, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, a takze w dniu opuszczenia urzedu.

6. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktorym mowa w 1, stanowia tajemnice sluzbowa, chyba ze sedzia, ktory zlozyl oswiadczenie, wyrazil pisemna zgode na ich ujawnienie. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z 2 lub 4, do odebrania oswiadczenia moze je ujawnic pomimo braku zgody skladajacego oswiadczenie.

7. Oswiadczenie, o ktorym mowa w 1, przechowuje sie przez szesc lat.

8. Jeden egzemplarz oswiadczenia o stanie majatkowym podmiot uprawniony do odebrania oswiadczenia zgodnie z 2 lub 4 przekazuje do urzedu skarbowego wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania sedziego. Wlasciwy urzad skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w oswiadczeniu, w tym rowniez do porownania jego tresci z trescia uprzednio zlozonych oswiadczen oraz rocznych zeznan podatkowych (PIT). Jezeli wynik analizy budzi uzasadnione watpliwosci co do legalnosci pochodzenia majatku ujawnionego w oswiadczeniu, urzad skarbowy kieruje sprawe do wlasciwego postepowania, prowadzonego na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 88. Do zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 87 1, stosuje sie odpowiednio formularz okreslony przepisami o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne.

Art. 89. 1. Zadania, wystapienia i zazalenia w sprawach zwiazanych z pelnionym urzedem sedzia moze wnosic tylko w drodze sluzbowej. W takich sprawach sedzia nie moze zwracac sie do instytucji i osob postronnych ani podawac tych spraw do wiadomosci publicznej.

2. W sprawach o roszczenia ze stosunku sluzbowego sedziemu przysluguje droga sadowa.

Art. 90. Sedzia sadu rejonowego i sedzia sadu okregowego jest obowiazany niezwlocznie zawiadomic prezesa sadu okregowego, sedzia sadu apelacyjnego i prezes sadu okregowego - prezesa sadu apelacyjnego, a prezes sadu apelacyjnego - Ministra Sprawiedliwosci o toczacej sie sprawie sadowej, w ktorej wystepuje jako strona lub uczestnik postepowania.

Art. 91. 1. Wynagrodzenie zasadnicze sedziego stanowi wielokrotnosc kwoty bazowej, ktorej wysokosc, ustalona wedlug zasad okreslonych w 1a i 1b, okresla ustawa budzetowa. Wysokosc wynagrodzenia sedziow sadow rownorzednych roznicuje staz pracy i pelnione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie moze byc nizsze niz wynagrodzenie zasadnicze w stawce awansowej drugiej dla bezposrednio nizszego stanowiska sedziowskiego.

1a. W 2003 r. kwoty bazowe ustala sie w nastepujacej wysokosci:

1) dla sedziow - w wysokosci 1.355,71 zl,

2) dla asesorow sadowych i aplikantow sadowych - w wysokosci 1.667,70 zl.

1b. Kwoty bazowe, o ktorych mowa w 1a, poczawszy od 2004 r., waloryzowane sa corocznie sredniorocznym wskaznikiem wzrostu wynagrodzen ustalanym na podstawie przepisow o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej.

2. Wynagrodzenie zasadnicze sedziego na danym stanowisku ustala sie w stawce podstawowej, w stawce pierwszej awansowej albo w stawce drugiej awansowej. Pierwsza stawka awansowa stanowi 107% stawki podstawowej, a druga stawka awansowa - 115% stawki podstawowej dla danego stanowiska sedziowskiego.

2a. Sedzia, obejmujac stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej.

3. Wynagrodzenie zasadnicze sedziego podwyzsza sie do wysokosci stawki pierwszej awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku sedziowskim lub na innym, odpowiednio rownorzednym, stanowisku sedziego lub prokuratora. Okres ten ulega wydluzeniu o trzy lata w razie ukarania sedziego w tym czasie, a takze w okresie zajmowania stanowiska prokuratora, kara dyscyplinarna lub dwukrotnego wytkniecia uchybienia, o ktorym mowa w art. 40, wzglednie dwukrotnego zwrocenia uwagi w trybie okreslonym w art. 37 4.

4. Wynagrodzenie zasadnicze sedziego ulega podwyzszeniu do stawki drugiej awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku sedziowskim lub na innym, odpowiednio rownorzednym, stanowisku sedziego lub prokuratora, od uzyskania przez sedziego stawki pierwszej awansowej. Przepis 3 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

5. Do czasu pracy na stanowisku sedziego dolicza sie czas pozostawania przez sedziego poza zawodem sedziowskim, jezeli spowodowane to bylo represjami za polityczna postawe sedziego, o ile powrot do zawodu nastapil nie pozniej niz do 31 grudnia 1990 r.

6. W zwiazku z pelniona funkcja sedziemu przysluguje dodatek funkcyjny, stanowiacy procent kwoty bazowej, o ktorej mowa w 1.

7. Wynagrodzenie sedziow roznicuje ponadto dodatek za dlugoletnia prace, wynoszacy, poczawszy od szostego roku pracy, 5% wynagrodzenia zasadniczego i wzrastajacy po kazdym roku o 1%, az do osiagniecia 20% wynagrodzenia zasadniczego.

8. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa, okresla, w drodze rozporzadzenia, stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego oraz stawki dodatku funkcyjnego sedziow.

9. Od wynagrodzenia sedziow nie odprowadza sie skladek na ubezpieczenie spoleczne.

10. W razie rozwiazania albo wygasniecia stosunku sluzbowego sedziego w sposob, o ktorym mowa w art. 68, od wynagrodzenia wyplaconego sedziemu w okresie sluzby, od ktorego nie odprowadzano skladki na ubezpieczenie spoleczne, przekazuje sie skladke do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, przewidziana za ten okres w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym.

11. Skladka na ubezpieczenie spoleczne, o ktorej mowa w 10, podlega waloryzacji:

1) za okres do 31 grudnia 1998 r. wskaznikiem wzrostu plac wynikajacym ze wzrostu prognozowanego przecietnego wynagrodzenia, okreslanego corocznie w ustawie budzetowej, ktore stanowilo podstawe do ustalania srodkow i limitow na wynagrodzenia sedziow,

2) za okres od 1 stycznia 1999 r. wskaznikiem waloryzacji skladek okreslonym na podstawie przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

12. Przy obliczaniu kwoty naleznych skladek, waloryzowanych na podstawie 11 pkt 2, stosuje sie odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459 i Nr 72, poz. 748).

Art. 92. 1. Sedziemu przysluguje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze:

1) szesciu dni roboczych - po dziesieciu latach pracy,

2) dwunastu dni roboczych - po pietnastu latach pracy.

2. Do okresu pracy, od ktorego zalezy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza sie wszystkie okresy zatrudnienia w sadzie lub prokuraturze na stanowiskach: aplikantow, asesorow, sedziow i prokuratorow, a takze okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach wladzy publicznej, z ktorym zwiazana byla praktyka prawnicza, oraz inne okresy pracy, jezeli z tytulu tego zatrudnienia przyslugiwal zwiekszony wymiar urlopu.

3. Sedziemu przysluguje gratyfikacja jubileuszowa w wysokosci:

1) po dwudziestu latach pracy - 100% wynagrodzenia miesiecznego,

2) po dwudziestu pieciu latach pracy - 150% wynagrodzenia miesiecznego,

3) po trzydziestu latach pracy - 200% wynagrodzenia miesiecznego,

4) po trzydziestu pieciu latach pracy - 250% wynagrodzenia miesiecznego,

5) po czterdziestu latach pracy - 350% wynagrodzenia miesiecznego,

6) po czterdziestu pieciu latach pracy - 400% wynagrodzenia miesiecznego.

4. Do okresu pracy uprawniajacego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza sie wszystkie poprzednie zakonczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jezeli z mocy odrebnych przepisow podlegaja one wliczeniu do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze.

5. Do obliczania i wyplacania gratyfikacji jubileuszowej stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace nagrod jubileuszowych, o ktorych mowa w przepisach o pracownikach urzedow panstwowych.

Art. 93. 1. Sedziemu mozna udzielic platnego urlopu dla poratowania zdrowia.

2. Urlop dla poratowania zdrowia nie moze przekraczac szesciu miesiecy i nie moze byc udzielony, jezeli sedzia nie pelnil sluzby przez okres roku z powodu choroby.

3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Minister Sprawiedliwosci.

Art. 94. 1. W okresie nieobecnosci w pracy z powodu choroby sedzia otrzymuje wynagrodzenie, nie dluzej jednak niz przez okres roku.

2. W razie niemoznosci wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniajacych do uzyskania swiadczen, okreslonych w przepisach o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego, sedziemu przysluguje wynagrodzenie w wysokosci swiadczen pienieznych z ubezpieczenia spolecznego, przez okres przewidziany w tych przepisach.

3. Za inna usprawiedliwiona nieobecnosc w pracy sedziemu przysluguje wynagrodzenie.

4. W przypadkach, w ktorych pracownikom podlegajacym ubezpieczeniu spolecznemu przysluguja zasilki niezaleznie od prawa do wynagrodzenia, sedziemu przysluguje swiadczenie pieniezne w wysokosci zasilku z ubezpieczenia spolecznego.

Art. 94a. 1. Sedziemu, ktory wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, doznal stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu, przysluguje jednorazowe odszkodowanie.

2. Czlonkom rodziny sedziego, ktory zmarl wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysluguje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysluguje rowniez w razie smierci w nastepstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej sedziego w stanie spoczynku, ktory zmarl uznany za trwale niezdolnego do pelnienia obowiazkow sedziego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

3. Jednorazowe odszkodowanie i jego zwiekszenie, a takze jednorazowe odszkodowanie dla czlonkow rodziny sedziego lub sedziego w stanie spoczynku, ustala sie na zasadach i w wysokosci okreslonej w ustawie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217).

4. Odszkodowanie przewidziane w niniejszym artykule przysluguje niezaleznie od innych swiadczen okreslonych w ustawie.

5. Skarb Panstwa pokrywa koszty skutkow wypadkow przy pracy lub chorob zawodowych, zwiazane ze swiadczeniami zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepien ochronnych, na ktore sedzia zostal skierowany przez lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych na wniosek lekarza prowadzacego, a nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie odrebnych przepisow. Skarb Panstwa pokrywa takze koszty przedmiotow ortopedycznych w wysokosci udzialu wlasnego ubezpieczonego, okreslonego w przepisach o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 94b. 1. Oceny uszczerbku na zdrowiu oraz jego zwiazku z wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa, a takze ustalenia zwiazku smierci sedziego lub sedziego w stanie spoczynku z takim wypadkiem lub choroba dokonuje, w formie orzeczenia, lekarz orzecznik Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. Koszty badania i wydania orzeczenia pokrywa Skarb Panstwa ze srodkow pozostajacych w dyspozycji Ministra Sprawiedliwosci.

2. Orzeczenie, o ktorym mowa w 1, lekarz orzecznik Zakladu Ubezpieczen Spolecznych dorecza zainteresowanemu sedziemu albo czlonkom rodziny zmarlego sedziego, albo zmarlego sedziego w stanie spoczynku oraz prezesowi sadu apelacyjnego wlasciwemu do wydania decyzji, o ktorej mowa w 4, lub Ministrowi Sprawiedliwosci.

3. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje sie na wniosek sedziego, a w razie smierci sedziego lub sedziego w stanie spoczynku - na wniosek uprawnionych czlonkow jego rodziny. Z wnioskiem o przyznanie swiadczenia moze rowniez wystapic kolegium wlasciwego sadu.

4. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje lub odmawia przyznania oraz ustala jego wysokosc, w drodze decyzji, a takze swiadczenie to wyplaca:

1) prezes wlasciwego sadu apelacyjnego - z tytulu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej sedziego sadu rejonowego, okregowego i apelacyjnego,

2) Minister Sprawiedliwosci - z tytulu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prezesa sadu apelacyjnego oraz sedziego delegowanego do wykonywania czynnosci w Ministerstwie Sprawiedliwosci.

5. Decyzje, o ktorej mowa w 4, prezes sadu apelacyjnego lub Minister Sprawiedliwosci wydaje w ciagu 14 dni od dnia:

1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika,

2) wyjasnienia ostatniej okolicznosci niezbednej do wydania decyzji.

6. Jednorazowe odszkodowanie wyplaca sie z urzedu w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, o ktorej mowa w 4.

7. Od decyzji, o ktorej mowa w 4, sedziemu lub uprawnionym czlonkom rodziny sedziego lub sedziego w stanie spoczynku, przysluguje odwolanie do sadu okregowego - sadu pracy i ubezpieczen spolecznych. Do postepowania w tych sprawach stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania cywilnego o postepowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych.

8. W zakresie nieuregulowanym ustawa, do wypadkow przy pracy i chorob zawodowych sedziego stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace pracownikow okreslone w ustawie, o ktorej mowa w art. 94a 3.

Art. 95. 1. Sedzia powinien mieszkac w miejscowosci bedacej siedziba sadu, w ktorym pelni sluzbe.

2. Prezes sadu okregowego w stosunku do sedziego sadu rejonowego oraz sedziego sadu okregowego, prezes sadu apelacyjnego w stosunku do sedziego tego sadu, a Minister Sprawiedliwosci w stosunku do prezesa sadu okregowego i prezesa sadu apelacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, moze wyrazic zgode na zamieszkanie sedziego w innej miejscowosci.

3. W razie uzyskania zgody, o ktorej mowa w 2, sedziemu przysluguje zwrot kosztow przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sadu, ustalonych na zasadach obowiazujacych przy ustalaniu wysokosci naleznosci przyslugujacych pracownikom z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju. Zwrot kosztow jednak nie przysluguje, jezeli zmiana miejsca sluzbowego nastapila w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 109 1 pkt 4 oraz orzeczenia sadu dyscyplinarnego o przeniesieniu sedziego na inne miejsce sluzbowe ze wzgledu na powage stanowiska.

Art. 96. 1. Sedziemu moze byc przyznana, jako pozyczka, pomoc finansowa na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych.

2. Srodki na pomoc finansowa, o ktorej mowa w 1, nie moga byc nizsze niz 5% rocznego funduszu plac przeznaczonego dla sedziow.

3. Minister Sprawiedliwosci, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob planowania i wykorzystywania srodkow na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sedziow oraz warunki przyznawania pomocy, o ktorej mowa w 1, z uwzglednieniem zaangazowania srodkow wlasnych sedziego, udzialu kolegiow sadow w przyznawaniu pomocy oraz zasady racjonalnosci gospodarowania srodkami oraz przy przyjeciu zasady, ze w razie rozwiazania albo wygasniecia stosunku sluzbowego sedziego w sposob, o ktorym mowa w art. 68, pozyczka podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokosci obowiazujacej przy powszechnie dostepnych kredytach bankowych.

Art. 97. 1. W razie powolania sedziego do niezawodowej sluzby wojskowej, jego prawa i obowiazki sluzbowe ulegaja zawieszeniu na czas trwania sluzby. Sedzia zachowuje jednak swoje stanowisko i prawo do wynagrodzenia, a czas sluzby wojskowej wlicza sie do okresu stosunku sluzbowego na stanowisku sedziego.

2. Inne szczegolne uprawnienia zwiazane ze stosunkiem sluzbowym sedziego powolanego do czynnej sluzby wojskowej i zwolnionego z tej sluzby normuja przepisy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych.

3. Sedzia powolany do niezawodowej sluzby wojskowej odbywa ja w organach sadownictwa wojskowego.

Art. 98. 1. Sedziemu ubiegajacemu sie o mandat posla albo senatora, albo radnego udziela sie urlopu bezplatnego na czas kampanii wyborczej.

2. Sedzia, ktory zostal mianowany, powolany lub wybrany do pelnienia funkcji w organach panstwowych, samorzadu terytorialnego, w sluzbie dyplomatycznej, konsularnej lub w organach organizacji miedzynarodowych oraz ponadnarodowych dzialajacych na podstawie umow miedzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolita Polska, jest obowiazany zrzec sie niezwlocznie swojego urzedu, chyba ze przechodzi w stan spoczynku.

3. Sedzia, ktory zrzekl sie urzedu z przyczyn okreslonych w 2, moze powrocic na urzad sedziego i poprzednio zajmowane stanowisko, jezeli przerwa w pelnieniu obowiazkow sedziego nie przekracza dziewieciu lat, chyba ze pelnil funkcje sedziowskie lub prokuratorskie w miedzynarodowych lub ponadnarodowych organach sadowych.

4. W przypadku przewidzianym w 3, Krajowa Rada Sadownictwa, z inicjatywy zainteresowanego, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powolanie bylego sedziego na urzad sedziego, chyba ze nie spelnia on warunkow wymaganych do powolania na urzad sedziego. Po powolaniu na urzad, sedziemu wyznacza sie poprzednio zajmowane stanowisko i miejsce sluzbowe, niezaleznie od liczby stanowisk sedziowskich w danym sadzie.

5. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o ktorym mowa w 4, zainteresowanemu sluzy skarga do Sadu Najwyzszego.

6. Przepisow 2-5 nie stosuje sie do powolania sedziego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci. W takim przypadku, na okres pelnienia tego stanowiska, sedziego deleguje sie do Ministerstwa Sprawiedliwosci na zasadach okreslonych w art. 77 1.

Art. 99. Sedzia w stanie spoczynku moze uzywac dotychczasowego tytulu z dodaniem wyrazow "w stanie spoczynku".

Art. 100. 1. Sedziemu, ktory zostal przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sadow lub zmiany granic okregow sadowych, przysluguje do czasu osiagniecia wieku 65 lat uposazenie w wysokosci wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

2. Sedziemu przechodzacemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub utraty sil przysluguje uposazenie w wysokosci 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysluge lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku.

3. Uposazenie, o ktorym mowa w 1 i 2, jest waloryzowane w terminach i w wysokosci stosownie do zmian wynagrodzen zasadniczych sedziow czynnych zawodowo.

4. Sedziemu przechodzacemu w stan spoczynku przysluguje jednorazowa odprawa w wysokosci szesciomiesiecznego wynagrodzenia, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w 1. W takim przypadku sedzia w stanie spoczynku otrzymuje jednorazowa odprawe z chwila osiagniecia wieku, o ktorym mowa w 1.

5. Z tytulu pracy na stanowisku sedziego nie przysluguje prawo do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 91 10.

6. W razie zbiegu prawa do uposazenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, wyplaca sie wylacznie uposazenie, z zastrzezeniem 7.

6a. W razie zbiegu prawa do uposazenia w stanie spoczynku z prawem do uposazenia rodzinnego, na wniosek uprawnionego, wyplaca sie albo uposazenie w stanie spoczynku albo uposazenie rodzinne.

7. Jezeli zbieg praw, o ktorym mowa w 6, dotyczy sedziego w stanie spoczynku, ktory do chwili przejscia w stan spoczynku byl zatrudniony na podstawie powolania na stanowisko sedziowskie w niepelnym wymiarze czasu pracy stosownie do art. 62, wyplaca sie emeryture oraz uposazenie, z tym jednak, ze wyplate uposazenia ogranicza sie w taki sposob, aby suma emerytury i uposazenia nie przekraczala wysokosci calego uposazenia sedziego w stanie spoczynku, jakie by otrzymywal, gdyby nie zostal powolany w polowie wymiaru czasu pracy.

8. Wynagrodzenie z tytulu pracy na stanowisku sedziego oraz uposazenie przyslugujace w stanie spoczynku jest osiaganiem przychodu powodujacym zawieszenie prawa do emerytury lub renty albo zmniejszenie tych swiadczen, w rozumieniu przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych. Prezes wlasciwego sadu i sedzia uprawniony do swiadczen z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych sa obowiazani do powiadamiania organu rentowego o osiaganiu wynagrodzenia albo uposazenia i jego wysokosci, na zasadach i w terminach okreslonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

Art. 101. 1. W razie smierci sedziego jego rodzinie przysluguje odprawa posmiertna na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy dla rodzin pracownikow.

2. W razie smierci sedziego albo sedziego w stanie spoczynku lub czlonka jego rodziny, osobie, ktora pokryla koszty pogrzebu, przysluguje swiadczenie pieniezne w wysokosci i na zasadach okreslonych dla zasilku pogrzebowego z ubezpieczenia spolecznego.

3. Przepis 2 stosuje sie odpowiednio w razie smierci osoby pobierajacej uposazenie rodzinne albo czlonka rodziny tej osoby.

4. W razie zbiegu prawa do swiadczenia, o ktorym mowa w 2 i 3, z prawem do zasilku pogrzebowego z ubezpieczenia spolecznego, przysluguje prawo do jednego ze swiadczen, wybranego przez uprawnionego.

Art. 102. 1. W razie smierci sedziego albo sedziego w stanie spoczynku, czlonkom jego rodziny, spelniajacym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w mysl przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, przysluguje uposazenie rodzinne w wysokosci:

1) dla jednej osoby uprawnionej - 85%,

2) dla dwoch osob uprawnionych - 90%,

3) dla trzech lub wiecej osob uprawnionych - 95%

- podstawy wymiaru.

2. Podstawe wymiaru uposazenia rodzinnego przyslugujacego rodzinie stanowi:

1) w przypadku rodziny zmarlego sedziego w stanie spoczynku - uposazenie, jakie przyslugiwalo w chwili smierci zmarlemu sedziemu w stanie spoczynku, z zastrzezeniem pkt 2,

2) w przypadku rodziny zmarlego sedziego albo zmarlego sedziego w stanie spoczynku przeniesionego na podstawie art. 100 1 - uposazenie, jakie przyslugiwaloby mu w chwili smierci zgodnie z art. 100 2.

3. Do uposazenia, o ktorym mowa w 1, stosuje sie odpowiednio art. 100 3.

4. W razie zbiegu prawa do uposazenia rodzinnego z prawem do emerytury lub renty, na wniosek uprawnionego, przysluguje albo uposazenie rodzinne, albo emerytura lub renta.

5. Do uposazenia rodzinnego przysluguje dodatek dla sierot zupelnych w wysokosci i na zasadach okreslonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

Art. 103. Minister Sprawiedliwosci, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb ustalania i wyplacania uposazen oraz uposazen rodzinnych sedziom w stanie spoczynku i czlonkom ich rodzin oraz terminy przekazania do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych skladek, o ktorych mowa w art. 91 10 i 11, majac na wzgledzie w szczegolnosci koniecznosc zapewnienia osobom uprawnionym ciaglosci zrodel utrzymania oraz udogodnien w odbiorze uposazen i uposazen rodzinnych.

Art. 104. 1. Sedzia w stanie spoczynku jest obowiazany dochowac godnosci sedziego.

2. Za uchybienie godnosci sedziego po przejsciu w stan spoczynku oraz uchybienie godnosci urzedu sedziego w okresie pelnienia sluzby sedzia w stanie spoczynku odpowiada dyscyplinarnie.

3. Do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej sedziow w stanie spoczynku stosuje sie odpowiednio przepisy o odpowiedzialnosci dyscyplinarnej sedziow, z tym ze zamiast kar przewidzianych dla sedziow sad dyscyplinarny orzeka kary:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia waloryzacji uposazenia na okres od jednego roku do trzech lat,

4) pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposazenia.

4. Skazanie sedziego w stanie spoczynku prawomocnym wyrokiem sadu na pozbawienie praw publicznych za przestepstwo popelnione po przejsciu w stan spoczynku, jak rowniez przed przejsciem w stan spoczynku, lub prawomocne orzeczenie kary wydalenia ze sluzby, za przewinienie popelnione, w tym przed przejsciem w stan spoczynku, powoduje utrate uprawnien do stanu spoczynku i uposazenia sedziego oraz uposazenia rodzinnego czlonkow jego rodziny.

5. W razie orzeczenia kary wymienionej w 3 pkt 4, lub w przypadkach przewidzianych w 4, sedzia pozbawiony prawa do stanu spoczynku i uposazenia albo czlonek jego rodziny pozbawiony prawa do uposazenia rodzinnego nabywa prawo do emerytury lub renty, jezeli spelnia warunki okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym.

Art. 105. Do sedziow w stanie spoczynku stosuje sie odpowiednio art. 84 3, art. 86 i art. 96.

Art. 106. W razie utraty uprawnien do stanu spoczynku i uposazenia w przypadkach, o ktorych mowa w art. 104 5, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 91 10 i 11.

Dzial II

Sedziowie

Rozdzial 3

Odpowiedzialnosc dyscyplinarna sedziow

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.