Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagan kwalifikacyjnych pracownikow samorzadowych zatrudnionych w urzedach gmin, starostwach powiatowych i urzedach marszalkowskich

(Dz. U. Nr 33 z 26 lutego 2003 r., poz. 264)

Zalaczniki

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) zarzadza sie, co nastepuje:

1. 1. Rozporzadzenie reguluje zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracownikow samorzadowych, zwanych dalej "pracownikami", zatrudnionych w urzedach gmin, starostwach powiatowych, urzedach marszalkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur), o ktorych mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzadowych.

2. Rozporzadzenia nie stosuje sie do pracownikow samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzadu terytorialnego oraz do pracownikow, o ktorych mowa w art. 1a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzadowych.

2. Ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) "ustawie" - rozumie sie przez to ustawe z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzadowych;

2) "najnizszym wynagrodzeniu zasadniczym" - rozumie sie przez to najnizsze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, okreslone w tabeli miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o ktorej mowa w 3 pkt 1;

3) "urzedzie" - rozumie sie przez to urzad gminy, starostwo powiatowe, urzad marszalkowski oraz biuro (odpowiednik biura), o ktorym mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy.

3. Ustala sie:

1) tabele miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ktora jest okreslona w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia;

2) tabele stawek dodatku funkcyjnego, ktora jest okreslona w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia;

3) tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i wymagan kwalifikacyjnych oraz stanowisk, zaszeregowan i wymagan kwalifikacyjnych pracownikow, ktore sa okreslone w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia.

4. Kierownik urzedu miasta stolecznego Warszawy i miast (miast na prawach powiatu) powyzej 300 tys. mieszkancow moze podwyzszyc o jedna kategorie maksymalna kategorie zaszeregowania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w lp. 1-3 w VI tabeli okreslonej w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia.

5. Kierownik urzedu moze, w uzasadnionych przypadkach, skrocic pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wylaczeniem stanowisk, dla ktorych wymagany okres pracy zawodowej okreslaja odrebne przepisy.

6. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach zwiazanych z kierowaniem zespolem oraz radcy prawnemu i kierownikowi urzedu stanu cywilnego przysluguje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o ktorym mowa w ust. 1, przysluguje rowniez pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiazanych z kierowaniem zespolem, dla ktorych w tabelach, o ktorych mowa w 3 pkt 3, przewiduje sie dodatek funkcyjny, z tym ze maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest nizsza o jedna stawke.

7. Wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroscie oraz marszalkowi wojewodztwa przysluguje dodatek specjalny w kwocie wynoszacej co najmniej 20% i nieprzekraczajacej 40% lacznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzedach miasta stolecznego Warszawy i miast (miast na prawach powiatu) powyzej 300 tys. mieszkancow - w kwocie nieprzekraczajacej 50% lacznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje wlasciwy organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego.

8. 1. Z tytulu okresowego zwiekszenia obowiazkow sluzbowych lub powierzenia dodatkowych zadan o wysokim stopniu zlozonosci lub odpowiedzialnosci kierownik urzedu lub wlasciwy organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego, jezeli przepisy szczegolne zobowiazuja ten organ do okreslenia wynagrodzenia, moze przyznac pracownikowi dodatek specjalny na czas okreslony, nie dluzszy niz rok.

2. Dodatek specjalny moze byc przyznawany na czas okreslony, nie dluzszy niz rok, rowniez ze wzgledu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadan.

3. Dodatek specjalny jest wyplacany w ramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczajacej 40% lacznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, a w urzedach miasta stolecznego Warszawy i miast (miast na prawach powiatu) powyzej 300 tys. mieszkancow - w kwocie nieprzekraczajacej 50% lacznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. Przepisy ust. 1-3 nie dotycza pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obslugi.

9. 1. Pracownikom moze byc przyznane wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynnosci z zakresu egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych, zwane dalej "wynagrodzeniem prowizyjnym".

2. Szczegolowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokosc okresla kierownik urzedu.

3. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od bezposrednio sciagnietej kwoty naleznosci pienieznych, objetych jednym tytulem wykonawczym, nie moze przekraczac dwukrotnej wysokosci najnizszego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Miesieczne wynagrodzenie prowizyjne nie moze przekraczac pieciokrotnej wysokosci najnizszego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Wynagrodzenie prowizyjne wyplaca sie miesiecznie.

10. 1. Pracownikom przysluguje dodatek za prace wykonywane w warunkach uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia:

1) przy pierwszym stopniu uciazliwosci lub szkodliwosci - w wysokosci do 5%,

2) przy drugim stopniu uciazliwosci lub szkodliwosci - w wysokosci do 10%,

3) przy trzecim stopniu uciazliwosci lub szkodliwosci - w wysokosci do 15%

- najnizszego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wykaz prac, o ktorych mowa w ust. 1, jest okreslony w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia.

3. Prace okreslone w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia w pkt 1 lit. d i e oraz w pkt 2 lit. b, d i e uwaza sie za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniajacych przyznanie dodatku, jezeli w srodowisku pracy sa przekroczone najwyzsze dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia okreslone w odrebnych przepisach, stwierdzone przez laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upowaznione przez wlasciwych miejscowo panstwowych wojewodzkich inspektorow sanitarnych.

4. Dodatek przysluguje pracownikom wykonujacym prace okreslone w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia w pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a, c i d przez co najmniej 80 godzin w miesiacu, natomiast pracownikom wykonujacym prace okreslone w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia w pkt 3 lit. b - przez polowe dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrozenia.

5. W razie zbiegu uprawnien do dodatkow za wykonywanie pracy o roznym stopniu uciazliwosci lub szkodliwosci dla zdrowia, pracownikowi przysluguje jeden dodatek wedlug najwyzszego stopnia uciazliwosci lub szkodliwosci.

11. 1. Do okresow pracy uprawniajacych do dodatku za wieloletnia prace, zwanego dalej "dodatkiem", i jednorazowej odprawy pienieznej przyslugujacej w zwiazku z przejsciem na rente z tytulu niezdolnosci do pracy lub emeryture wlicza sie wszystkie poprzednie zakonczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jezeli z mocy odrebnych przepisow podlegaja one wliczeniu do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze.

2. Jezeli praca w urzedzie stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegaja zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

3. Pracownikowi, ktory wykonuje prace w urzedzie w ramach urlopu bezplatnego udzielonego przez pracodawce w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegaja zaliczeniu zakonczone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, ktory udzielil urlopu - do dnia rozpoczecia tego urlopu.

4. Dodatek przysluguje pracownikowi za dni, za ktore otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecnosci w pracy z powodu niezdolnosci do pracy wskutek choroby albo koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny, za ktore pracownik otrzymuje z tego tytulu zasilek z ubezpieczenia spolecznego.

5. Dodatek jest wyplacany w terminie wyplaty wynagrodzenia:

1) poczawszy od pierwszego dnia miesiaca kalendarzowego nastepujacego po miesiacu, w ktorym pracownik nabyl prawo do dodatku lub wyzszej stawki dodatku, jezeli nabycie prawa nastapilo w ciagu miesiaca;

2) za dany miesiac, jezeli nabycie prawa do dodatku lub wyzszej stawki dodatku nastapilo pierwszego dnia miesiaca.

12. 1. Do okresu pracy uprawniajacego do nagrody jubileuszowej wlicza sie wszystkie poprzednie zakonczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jezeli z mocy odrebnych przepisow podlegaja one wliczeniu do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze.

2. Pracownikowi, ktory wykonuje prace w urzedzie w ramach urlopu bezplatnego udzielonego przez pracodawce w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniajacego do nagrody jubileuszowej wlicza sie okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczecia tego urlopu.

3. W razie rownoczesnego pozostawania wiecej niz w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniajacego do nagrody jubileuszowej wlicza sie jeden z tych okresow.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu uplywu okresu uprawniajacego do tej nagrody albo w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych nagrody jubileuszowe.

5. Nagrode jubileuszowa wyplaca sie niezwlocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawe obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przyslugujace pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jezeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przyslugujace mu w dniu jej wyplaty. Jezeli pracownik nabyl prawo do nagrody jubileuszowej, bedac zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niz w dniu jej wyplaty, podstawe obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przyslugujace pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, oblicza sie zgodnie z przepisami okreslonymi w 14-17 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegolowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wyplacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienieznego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 oraz z 2002 r. Nr 214, poz. 1810).

8. W razie ustania stosunku pracy w zwiazku z przejsciem na rente z tytulu niezdolnosci do pracy lub emeryture, pracownikowi, ktoremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niz 12 miesiecy, liczac od dnia rozwiazania stosunku pracy, nagrode te wyplaca sie w dniu rozwiazania stosunku pracy.

9. Jezeli w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zaliczalnosc do okresow uprawniajacych do swiadczen pracowniczych okresow niepodlegajacych dotychczas wliczeniu uplywa okres uprawniajacy pracownika do dwoch lub wiecej nagrod jubileuszowych, wyplaca mu sie tylko jedna nagrode - najwyzsza.

10. Pracownikowi, ktory w dniu wejscia w zycie przepisow, o ktorych mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dluzszy niz wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciagu 12 miesiecy od tego dnia uplynie okres uprawniajacy go do nabycia nagrody jubileuszowej wyzszego stopnia, nagrode nizsza wyplaca sie w pelnej wysokosci, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyzszej - roznice miedzy kwota nagrody wyzszej a kwota nagrody nizszej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 maja odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w ktorym pracownik udokumentowal swoje prawo do nagrody jubileuszowej, byl uprawniony do nagrody wyzszego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabedzie w ciagu 12 miesiecy od tego dnia.

13. W ramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia moze byc utworzony fundusz nagrod, z przeznaczeniem na nagrody za szczegolne osiagniecia w pracy zawodowej, pozostajacy w dyspozycji kierownika urzedu.

14. Godzinowa stawke wynagrodzenia zasadniczego wynikajacego z osobistego zaszeregowania pracownika, okreslonego stawka miesieczna, ustala sie dzielac miesieczna stawke wynagrodzenia przez liczbe godzin pracy przypadajacych do przepracowania w danym miesiacu.

15. Pracownikowi wykonujacemu prace w porze nocnej przysluguje dodatkowe wynagrodzenie za kazda godzine pracy w porze nocnej w wysokosci 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, nie nizsze jednak od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, , z pozn. zm.).

16. 1. Dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obslugi tworzy sie, w ramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia, fundusz premiowy.

2. Wysokosc funduszu premiowego, o ktorym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania i wyplacania premii ustala kierownik urzedu.

17. 1. Kierowcy samochodu osobowego moze byc przyznane, za jego zgoda, wynagrodzenie ryczaltowe. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje poszczegolne skladniki wynagrodzenia (w szczegolnosci wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za prace w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej) i uwzglednia liczbe godzin przypadajacych do przepracowania w okresie jednego miesiaca.

2. Kierowcy, z wyjatkiem kierowcy samochodu osobowego, za powierzone mu dodatkowe czynnosci, niewchodzace w zakres jego normalnych obowiazkow, przysluguje dodatek w wysokosci nieprzekraczajacej 60% najnizszego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wysokosc dodatku, o ktorym mowa w ust. 2, za wykonywanie poszczegolnych czynnosci ustala kierownik urzedu, uwzgledniajac rodzaj czynnosci i ich uciazliwosc.

18. Pracownicy, ktorzy nie spelniaja wymagan kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejscia w zycie rozporzadzenia, moga byc nadal zatrudniani na tych stanowiskach.

19. Pracownikom zatrudnionym w niepelnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne skladniki wynagrodzenia przysluguja w wysokosci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy okreslonego w umowie o prace.

20. 1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przyslugujacej pracownikowi, ktory byl zatrudniony w urzedzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzedzie marszalkowskim w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabyl prawo do nagrody jubileuszowej z uwzglednieniem okresow podlegajacych wliczeniu do okresu pracy uprawniajacego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisow obowiazujacych przed tym dniem, okresy te podlegaja wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

2. Pracownik, ktory podjal zatrudnienie w urzedzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzedzie marszalkowskim po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach okreslonych w 12, niezaleznie od wczesniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

21. Traci moc rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagan kwalifikacyjnych pracownikow samorzadowych zatrudnionych w urzedach gmin, starostwach powiatowych i urzedach marszalkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707, z 2001 r. Nr 34, poz. 392 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1308 i Nr 210, poz. 1784).

22. Przepisy rozporzadzenia maja zastosowanie do wynagrodzen naleznych od dnia 1 stycznia 2003 r.

23. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Zalacznik nr 1

TABELA MIESIECZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO


Kategoria zaszeregowania

Kwota w zlotych

1

2

I

730-1.000

II

740-1.050

III

750-1.100

IV

760-1.150

V

770-1.220

VI

780-1.330

VII

790-1.450

VIII

800-1.570

IX

820-1.690

X

840-1.810

XI

870-1.930

XII

900-2.050

XIII

930-2.170

XIV

960-2.330

XV

1.000-2.630

XVI

1.040-2.950

XVII

1.080-3.270

XVIII

1.120-3.590

XIX

1.170-3.910

XX

1.230-4.240

XXI

1.290-4.570

XXII

1.360-4.900

Zalacznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO


Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najnizszego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 40

2

do 60

3

do 80

4

do 100

5

do 120

6

do 140

7

do 160

8

do 200

9

do 250

Zalacznik nr 3


TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAN I WYMAGAN KWALIFIKACYJNYCH

I. TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I WYMAGAN KWALIFIKACYJNYCH WOJTOW (BURMISTRZOW, PREZYDENTOW MIAST), STAROSTOW I MARSZALKOW WOJEWODZTW


Lp.

Stanowisko

Kwota w zlotych

Wymagane kwalifikacje

wynagrodzenie zasadnicze

dodatek funkcyjny

wyksztalcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Prezydent m.st. Warszawy

5.200

2.150

-

-

2.

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu) powyzej 300 tys. mieszkancow

3.800-4.900

1.600-2.150

-

-

3.

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu)

3.800-4.900

1.300-1.800

-

-

4.

Wojt, burmistrz w gminie:

- powyzej 100 tys. mieszkancow,

3.800-4.900

1.300-1.800

-

-

- powyzej 15 tys. do 100 tys. mieszkancow,

3.500-4.600

1.300-1.800

- do 15 tys. mieszkancow

3.200-4.300

1.000-1.450

5.

Starosta w powiecie:

- powyzej 120 tys. mieszkancow,

3.800-4.900

1.300-1.800

-

-

- powyzej 60 tys. do 120 tys. mieszkancow,

3.500-4.600

1.300-1.800

- do 60 tys. mieszkancow

3.200-4.300

1.000-1.450

6.

Marszalek wojewodztwa w wojewodztwie:

- powyzej 2 mln mieszkancow,

4.200-5.200

1.600-2.150

-

-

- do 2 mln mieszkancow

4.200-4.900

1.600-2.150


II. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAN I WYMAGAN KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKOW URZEDOW GMIN, MIAST (MIAST NA PRAWACH POWIATU)


Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wyksztalcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Zastepca prezydenta m.st. Warszawy, skarbnik m.st. Warszawy (glowny ksiegowy budzetu m.st. Warszawy), skarbnik (glowny ksiegowy budzetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyzej 300 tys. mieszkancow

XX-XXII

9

wyzsze

6

2.

Burmistrz dzielnicy:

- powyzej 100 tys. mieszkancow,

XX-XXII

9

-

-

- do 100 tys. mieszkancow

XIX-XXI

3.

Zastepca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyzej 300 tys. mieszkancow

XIX-XXI

9

wyzsze

6

przewodniczacy zarzadu zwiazku

8

-

-

zastepca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu), sekretarz m.st. Warszawy, sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyzej 300 tys. mieszkancow

wyzsze

6

4.

Zastepca wojta, burmistrza w gminie:

- powyzej 100 tys. mieszkancow,

XIX-XXI

8

wyzsze

6

- powyzej 15 tys. do 100 tys. mieszkancow,

XVIII-XX

8

- do 15 tys. mieszkancow

XVII-XIX

7

5.

Zastepca burmistrza dzielnicy:

- powyzej 100 tys. mieszkancow,

XIX-XXI

8

-

-

- do 100 tys. mieszkancow

XVIII-XX

6.

Kierownik delegatury urzedu w gminach powyzej 100 tys. mieszkancow

XIX-XXI

8

wyzsze

6

7.

Skarbnik gminy (glowny ksiegowy budzetu) w gminach:

- powyzej 100 tys. mieszkancow,

XIX-XXI

8

wyzsze

6

- powyzej 15 tys. do 100 tys. mieszkancow,

XVIII-XX

8

- do 15 tys. mieszkancow

XVII-XIX

7

8.

Sekretarz gminy w gminach:

- powyzej 100 tys. mieszkancow,

XVI-XXI

8

wyzsze

5

- powyzej 15 tys. do 100 tys. mieszkancow,

XVI-XX

8

- do 15 tys. mieszkancow

XVI-XIX

7

9.

Zastepca skarbnika:

- m.st. Warszawy,

XVIII-XXI

7

wyzsze

5

- miasta (miasta na prawach powiatu) powyzej 300 tys. mieszkancow

10.

Zastepca skarbnika gminy w gminach:

- powyzej 100 tys. mieszkancow,

XVI-XIX

6

wyzsze

5

- powyzej 15 tys. do 100 tys. mieszkancow,

XV-XVIII

6

- do 15 tys. mieszkancow

XV-XVII

5

11.

Zastepca przewodniczacego zarzadu zwiazku

XVIII-XIX

7

-

-

12.

Glowny ksiegowy zwiazku

XVIII-XIX

6

wyzsze

6

13.

Pozostali czlonkowie zarzadu dzielnicy:

- powyzej 100 tys. mieszkancow,

XVII-XX

6

-

-

- do 100 tys. mieszkancow

XVI-XIX

5

14.

Pozostali czlonkowie zarzadu zwiazku

XVII-XVIII

5

-

-

15.

Kierownik urzedu stanu cywilnego

XVI-XVIII

6

wyzsze

5

16.

Zastepca kierownika urzedu stanu cywilnego, komendant gminny ochrony przeciwpozarowej

XIII-XVI

4

wyzsze

4

17.

Geodeta w miescie na prawach powiatu

XV-XIX

6

wedlug odrebnych przepisow

zastepca geodety w miescie na prawach powiatu

XV-XVIII

5

geodeta gminny

XIII-XVI

4

18.

Komornik

XIII-XVI

4

wyzsze srednie

4

19.

Starszy poborca

IX-XII

-

srednie

2

20.

Poborca

V-VIII

-

srednie

-


III. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAN I WYMAGAN KWALIFIKACYJNYCH STRAZNIKOW STRAZY GMINNEJ (MIEJSKIEJ)


Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wyksztalcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Komendant strazy w gminach:

- powyzej 100 tys. mieszkancow,

XVI - XIX

7

wyzsze

5

- powyzej 15 tys. do 100 tys. mieszkancow,

XV - XVIII

7

6

- do 15 tys. mieszkancow

XV - XVII

2.

Zastepca komendanta strazy w gminach:

- powyzej 100 tys. mieszkancow,

XV - XVIII

7

wyzsze

4

- powyzej 15 tys. do 100 tys. mieszkancow,

XIV - XVII

6

- do 15 tys. mieszkancow

XIII - XVI

6

3.

Naczelnik oddzialu (wydzialu)

XIII - XVII

6

wyzsze

4

zastepca naczelnika oddzialu (wydzialu), kierownik referatu

5

4.

Starszy inspektor

XII - XV

-

wyzsze

3

srednie

6

inspektor

wyzsze

2

srednie

5

5.

Mlodszy inspektor

XI - XIV

-

wyzsze

-

srednie

3

6.

Starszy straznik

X - XIV

-

srednie

3

7.

Straznik

IX - XIII

-

srednie

2

8.

Mlodszy straznik

VIII - XII

-

srednie

1

9.

Aplikant

VII - VIII

-

srednie

-


IV. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAN I WYMAGAN KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKOW STAROSTW POWIATOWYCH


Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wyksztalcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Wicestarosta w powiecie:

- powyzej 120 tys. mieszkancow,

XIX-XXI

8

-

-

- powyzej 60 tys. do 120 tys. mieszkancow,

XVIII-XX

8

- do 60 tys. mieszkancow

XVII-XIX

7

2.

Skarbnik powiatu (glowny ksiegowy budzetu powiatu ) w powiecie:

- powyzej 120 tys. mieszkancow,

XIX-XX

8

wyzsze

5

- powyzej 60 tys. do 120 tys. mieszkancow,

XVIII-XIX

7

- do 60 tys. mieszkancow

XVII-XVIII

6

3.

Sekretarz powiatu:

- powyzej 120 tys. mieszkancow,

XVI-XX

6

wyzsze

5

- powyzej 60 tys. do 120 tys. mieszkancow,

XVI-XIX

5

- do 60 tys. mieszkancow

XVI-XVIII

5

4.

Pozostali czlonkowie zarzadu w powiecie:

- powyzej 120 tys. mieszkancow,

XVIII-XIX

6

-

-

- powyzej 60 tys. do 120 tys. mieszkancow,

XVII-XVIII

- do 60 tys. mieszkancow

XVI-XVII

5.

Geodeta powiatowy

XV-XIX

9

wedlug odrebnych przepisow

zastepca geodety powiatowego

XV-XVIII

8

6.

Geolog powiatowy

XV-XIX

9

wyzsze geologiczne

5

7.

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentow

XV-XVIII

6

wyzsze

5

8.

Przewodniczacy powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci

XV-XVIII

7

wedlug odrebnych

9.

Przewodniczacy skladu orzekajacego o niepelnosprawnosci

XIV-XVII

6

przepisow

10.

Sekretarz powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci

XIII-XVI

5

wedlug odrebnych

11.

Czlonkowie powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII-XV

4

przepisow


V. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAN I WYMAGAN KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKOW URZEDOW MARSZALKOWSKICH


Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wyksztalcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Wicemarszalek w wojewodztwie:

- powyzej 2 mln mieszkancow,

XIX-XXII

9

-

-

- do 2 mln mieszkancow

XVIII-XXI

8

2.

Skarbnik wojewodztwa (glowny ksiegowy budzetu wojewodztwa) w wojewodztwie:

- powyzej 2 mln mieszkancow,

XIX-XXII

9

wyzsze

6

- do 2 mln mieszkancow

XVIII-XXI

8

3.

Pozostali czlonkowie zarzadu wojewodzkiego w wojewodztwie:

- powyzej 2 mln mieszkancow,

XVIII-XXI

8

-

-

- do 2 mln mieszkancow

XVII-XX

7

4.

Geodeta wojewodztwa

XVII-XVIII

9

5.

Kierownik wojewodzkiego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

XVI-XVIII

8

wedlug odrebnych przepisow


VI. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAN I WYMAGAN KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH WSPOLNYCH


Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wyksztalcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Glowny ksiegowy,

XV-XVIII

7

wyzsze

5

naczelnik wydzialu (jednostki rownorzednej),

rzecznik prasowy

audytor wewnetrzny

wedlug odrebnych przepisow

2.

Kierownik referatu (jednostki rownorzednej),

XIII-XVIII

6

wyzsze

4

pelnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

zastepca naczelnika wydzialu (jednostki rownorzednej)

radca prawny

wedlug odrebnych przepisow

3.

Glowny specjalista

XII-XVII

5

wyzsze

4

4.

Zastepca glownego ksiegowego

XIV-XV

2

srednie

4

5.

Inspektor

XII-XVI

-

wyzsze

3

6.

Starszy specjalista,

XI-XV

-

wyzsze

3

starszy informatyk

7.

Podinspektor,

X-XIII

-

wyzsze

-

informatyk

srednie

3

8.

Specjalista

X-XIII

-

srednie

3

9.

Samodzielny referent

IX-XII

-

srednie

2

10.

Referent prawny

VIII-XII

-

wyzsze prawnicze

-

11.

Referent prawno-administracyjny

VIII-XII

-

wyzsze prawnicze lub administracyjne

-

12.

Referent,

IX-XI

-

srednie

2

kasjer,

ksiegowy

13.

Mlodszy referent,

VIII-X

-

srednie

-

mlodszy ksiegowy


VII. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAN I WYMAGAN KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH


Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wyksztalcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Kierownik warsztatu,

X-XII

3

srednie

4

kierownik stacji obslugi

kierownik biblioteki

wedlug odrebnych przepisow

2.

Zastepca kierownika warsztatu,

IX-XI

2

srednie

3

zastepca kierownika stacji obslugi,

kierownik garazu

starszy bibliotekarz

-

wedlug odrebnych przepisow

3.

Zaopatrzeniowiec

VIII-XI

-

srednie

2

4.

Kierownik magazynu,

IX-X

2

srednie

3

kierownik hali maszyn

maszynistka klasy mistrzowskiej,

-

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny

sekretarka

-

5.

Kierownik kancelarii glownej,

VIII-IX

2

srednie

3

kierownik archiwum,

kierownik centrali telefonicznej

starszy magazynier

-

intendent,

starsza maszynistka

bibliotekarz

wedlug odrebnych przepisow

6.

Archiwista,

VII-VIII

-

srednie

-

magazynier,

starsza telefonistka,

maszynistka,

teletypistka

7.

Telefonistka

V-VI

-

podstawowe

-


VIII. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAN I WYMAGAN KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKOW OBSLUGI


Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wyksztalcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Kierowca autobusu

X-XI

-

wedlug odrebnych przepisow

rzemieslnik specjalista

zasadnicze

3

2.

Kierowca samochodu ciezarowego

IX-X

-

wedlug odrebnych przepisow

mechanik samochodowy,

zasadnicze

2

maszynista offsetowy,

kserografista

3.

Konserwator,

VIII-IX

-

zasadnicze

-

rzemieslnik wykwalifikowany,

slusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

tapicer,

szklarz,

malarz,

introligator,

palacz c.o.

4.

Kierowca samochodu osobowego

VII-VIII

-

wedlug odrebnych przepisow

5.

Operator urzadzen powielajacych

VI-VIII

-

podstawowe

-

6.

Robotnik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe

-

7.

Portier,

IV-V

-

podstawowe

-

szatniarz,

dozorca,

dzwigowy,

wozny

8.

Sprzataczka

III-IV

-

podstawowe

-

9.

Goniec

II-IV

-

podstawowe

-

Zalacznik nr 4

WYKAZ PRAC WYKONYWANYCH W WARUNKACH UCIAZLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA


1) Do pierwszego stopnia uciazliwosci lub szkodliwosci dla zdrowia zalicza sie prace wykonywane:

a) w pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledow technologicznych jest konieczne stale stosowanie sztucznego oswietlenia,

b) w warunkach narazenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,

c) w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych utrzymuje sie stala temperatura efektywna powyzej 25C lub ponizej 10C,

d) w warunkach narazenia na dzialanie pylow niewywolujacych zwloknienia tkanki plucnej,

e) w warunkach narazenia na dzialanie substancji toksycznych niekumulujacych sie w organizmie,

f) w warunkach narazenia na wibracje ogolna;

2) Do drugiego stopnia uciazliwosci lub szkodliwosci dla zdrowia zalicza sie prace wykonywane:

a) w pomieszczeniach specjalnych zaglebionych i polzaglebionych obwalowanych w warunkach niewlasciwej wentylacji i sztucznego oswietlenia,

b) w warunkach narazenia na halas,

c) w warunkach nadmiernego obciazenia wysilkiem fizycznym co najmniej 2.000 kcal dla mezczyzn i 1.200 kcal dla kobiet lub wymagajace wymuszonej pozycji ciala,

d) w warunkach narazenia na dzialanie pylow wywolujacych zwloknienie tkanki plucnej,

e) w warunkach narazenia na dzialanie substancji toksycznych kumulujacych sie w organizmie;

3) Do trzeciego stopnia uciazliwosci lub szkodliwosci dla zdrowia zalicza sie prace wykonywane:

a) w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujace,

b) w warunkach narazenia na dzialanie pol elektromagnetycznych wysokiej czestotliwosci w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrozenia,

c) w warunkach narazenia na dzialanie benzydyny alfa i beta, naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynnikow o analogicznym jak te substancje dzialaniu, o ile zostanie to stwierdzone przez instytut medycyny pracy,

d) pod ziemia lub pod woda.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.