Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego

(Dz. U. Nr 203 z 29 listopada 2003 r., poz. 1966)

SPIS TRESCI

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa okresla:

1) zrodla dochodow jednostek samorzadu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodow;

2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogolnej oraz dotacji celowych z budzetu panstwa.

Art. 2. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) jednostkach samorzadu terytorialnego - rozumie sie przez to gminy, powiaty i wojewodztwa;

2) roku budzetowym - rozumie sie przez to rok, na ktory jest uchwalana ustawa budzetowa;

3) roku bazowym - rozumie sie przez to rok poprzedzajacy rok budzetowy;

4) liczbie mieszkancow - rozumie sie przez to liczbe mieszkancow faktycznie zamieszkalych na obszarze danej jednostki samorzadu terytorialnego lub obszarze kraju, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedzajacego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego;

5) ogolnej kwocie wplywow z podatku dochodowego od osob fizycznych - rozumie sie przez to 100 % wplywow z podatku dochodowego od osob fizycznych, pobieranego na zasadach ogolnych, tj. wedlug skali podatkowej, o ktorej mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pozn. zm.1)), oraz podatku pobieranego od dochodow z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci 19 %; przez wplywy rozumie sie wplaty pomniejszone o dokonane zwroty;

6) ogolnej kwocie wplywow z podatku dochodowego od osob prawnych - rozumie sie przez to 100 % wplywow z podatku dochodowego od osob prawnych, przy czym przez wplywy rozumie sie wplaty pomniejszone o dokonane zwroty;

7) nowych jednostkach samorzadu terytorialnego - rozumie sie przez to jednostki samorzadu terytorialnego, ktore zostaly utworzone lub ktorych granice ulegly zmianie po dniu 31 grudnia roku poprzedzajacego rok bazowy;

8) reprezentacji jednostek samorzadu terytorialnego - rozumie sie przez to przedstawicieli samorzadu terytorialnego w Komisji Wspolnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego;

9) produkcie krajowym brutto (PKB) na jednego mieszkanca - rozumie sie przez to srednia wartosc produktu krajowego brutto na jednego mieszkanca, ogloszona przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za rok poprzedzajacy o 3 lata rok bazowy;

10) stopie bezrobocia i liczbie bezrobotnych - rozumie sie przez to stope bezrobocia i liczbe bezrobotnych, ustalone przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedzajacego rok bazowy;

11) gestosci zaludnienia - rozumie sie przez to liczbe mieszkancow przypadajacych na jeden kilometr kwadratowy danej jednostki samorzadu terytorialnego lub kraju, ustalona przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedzajacego rok bazowy;

12) powierzchni drog - rozumie sie przez to, wynikajaca z ewidencji drog, o ktorej mowa w art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z pozn. zm.2)), powierzchnie wydzielonych pasow terenu przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdow oraz do ruchu pieszych, wraz z poboczami oraz z lezacymi w ich ciagu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdujacymi sie w wydzielonych pasach terenu chodnikami i sciezkami rowerowymi - wykazana przez ministra wlasciwego do spraw transportu;

13) przewodniczacym zarzadu jednostki samorzadu terytorialnego - rozumie sie przez to rowniez wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Art. 3. 1. Dochodami jednostek samorzadu terytorialnego sa:

1) dochody wlasne;

2) subwencja ogolna;

3) dotacje celowe z budzetu panstwa.

2. W rozumieniu ustawy dochodami wlasnymi jednostek samorzadu terytorialnego sa rowniez udzialy we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz z podatku dochodowego od osob prawnych.

3. Dochodami jednostek samorzadu terytorialnego moga byc:

1) srodki pochodzace ze zrodel zagranicznych niepodlegajace zwrotowi;

2) srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej;

3) inne srodki okreslone w odrebnych przepisach.

Rozdzial 2

Zrodla dochodow jednostek samorzadu terytorialnego

Art. 4. 1. Zrodlami dochodow wlasnych gminy sa:

1) wplywy z podatkow:

a) od nieruchomosci,

b) rolnego,

c) lesnego,

d) od srodkow transportowych,

e) dochodowego od osob fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej,

f) od posiadania psow,

g) od spadkow i darowizn,

h) od czynnosci cywilnoprawnych;

2) wplywy z oplat:

a) skarbowej,

b) targowej,

c) miejscowej,

d) administracyjnej,

e) eksploatacyjnej - w czesci okreslonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z pozn. zm.3)),

f) innych stanowiacych dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrebnych przepisow;

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budzetowe gminy oraz wplaty od gminnych zakladow budzetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budzetowych;

4) dochody z majatku gminy;

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;

6) dochody z kar pienieznych i grzywien okreslonych w odrebnych przepisach;

7) 5,0 % dochodow uzyskiwanych na rzecz budzetu panstwa w zwiazku z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej;

8) odsetki od pozyczek udzielanych przez gmine, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej;

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych naleznosci stanowiacych dochody gminy;

10) odsetki od srodkow finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej;

11) dotacje z budzetow innych jednostek samorzadu terytorialnego;

12) inne dochody nalezne gminie na podstawie odrebnych przepisow.

2. Wysokosc udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, od podatnikow tego podatku zamieszkalych na obszarze gminy wynosi 39,34 %, z zastrzezeniem art. 89.

3. Wysokosc udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych, od podatnikow tego podatku, posiadajacych siedzibe na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.

Art. 5. 1. Zrodlami dochodow wlasnych powiatu sa:

1) wplywy z oplat stanowiacych dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrebnych przepisow;

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budzetowe powiatu oraz wplaty od powiatowych zakladow budzetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budzetowych;

3) dochody z majatku powiatu;

4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;

5) dochody z kar pienieznych i grzywien okreslonych w odrebnych przepisach;

6) 5,0 % dochodow uzyskiwanych na rzecz budzetu panstwa w zwiazku z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej;

7) odsetki od pozyczek udzielanych przez powiat, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej;

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych naleznosci stanowiacych dochody powiatu;

9) odsetki od srodkow finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej;

10) dotacje z budzetow innych jednostek samorzadu terytorialnego;

11) inne dochody nalezne powiatowi na podstawie odrebnych przepisow.

2. Wysokosc udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, od podatnikow tego podatku zamieszkalych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %.

3. Wysokosc udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych, od podatnikow tego podatku, posiadajacych siedzibe na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %.

Art. 6. 1. Zrodlami dochodow wlasnych wojewodztwa sa:

1) dochody uzyskiwane przez wojewodzkie jednostki budzetowe oraz wplaty od wojewodzkich zakladow budzetowych i gospodarstw pomocniczych wojewodzkich jednostek budzetowych;

2) dochody z majatku wojewodztwa;

3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz wojewodztwa;

4) dochody z kar pienieznych i grzywien okreslonych w odrebnych przepisach;

5) 5,0 % dochodow uzyskiwanych na rzecz budzetu panstwa w zwiazku z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej;

6) odsetki od pozyczek udzielanych przez wojewodztwo, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej;

7) odsetki od nieterminowo przekazywanych naleznosci stanowiacych dochody wojewodztwa;

8) odsetki od srodkow finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wojewodztwa, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej;

9) dotacje z budzetow innych jednostek samorzadu terytorialnego;

10) inne dochody nalezne wojewodztwu na podstawie odrebnych przepisow.

2. Wysokosc udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, od podatnikow tego podatku zamieszkalych na obszarze wojewodztwa wynosi 1,60 %.

3. Wysokosc udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych, od podatnikow tego podatku, posiadajacych siedzibe na obszarze wojewodztwa, wynosi 15,90 %.

Art. 7. 1. Subwencja ogolna sklada sie z czesci:

1) dla gmin:

a) wyrownawczej,

b) rownowazacej;

2) dla powiatow:

a) wyrownawczej,

b) rownowazacej;

3) dla wojewodztw:

a) wyrownawczej,

b) regionalnej;

4) oswiatowej - dla gmin, powiatow i wojewodztw.

2. Jednostki samorzadu terytorialnego dokonuja, na zasadach okreslonych w ustawie, wplat do budzetu panstwa.

3. O przeznaczeniu srodkow otrzymanych z tytulu subwencji ogolnej decyduje organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego.

Art. 8. 1. Dochodami jednostek samorzadu terytorialnego moga byc dotacje celowe z budzetu panstwa na:

1) zadania z zakresu administracji rzadowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;

2) zadania realizowane przez jednostki samorzadu terytorialnego na mocy porozumien zawartych z organami administracji rzadowej;

3) usuwanie bezposrednich zagrozen dla bezpieczenstwa i porzadku publicznego, skutkow powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutkow innych klesk zywiolowych;

4) finansowanie lub dofinansowanie zadan wlasnych;

5) realizacje zadan wynikajacych z umow miedzynarodowych.

2. Dochodami powiatu sa dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacje zadan strazy i inspekcji, o ktorych mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pozn. zm.4)).

3. Dochodami jednostek samorzadu terytorialnego moga byc srodki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrebnych przepisow.

Rozdzial 3

Zasady ustalania i gromadzenia dochodow wlasnych jednostek samorzadu terytorialnego

Art. 9. 1. Kwote udzialu gminy we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, stanowiacego dochod budzetu panstwa, ustala sie mnozac ogolna kwote wplywow z tego podatku przez wskaznik 0,3934, z zastrzezeniem art. 89, i wskaznik rowny udzialowi naleznego w roku poprzedzajacym rok bazowy podatku dochodowego od osob fizycznych zamieszkalych na obszarze gminy, w ogolnej kwocie naleznego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie zlozonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznan podatkowych o wysokosci osiagnietego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez platnikow.

2. Kwote udzialu powiatu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, stanowiacego dochod budzetu panstwa, ustala sie mnozac ogolna kwote wplywow z tego podatku przez wskaznik 0,1025, z zastrzezeniem art. 90 ust. 2, i wskaznik rowny udzialowi naleznego w roku poprzedzajacym rok bazowy podatku dochodowego od osob fizycznych zamieszkalych na obszarze powiatu, w ogolnej kwocie naleznego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie zlozonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznan podatkowych o wysokosci osiagnietego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez platnikow.

3. Kwote udzialu wojewodztwa we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, stanowiacego dochod budzetu panstwa, ustala sie mnozac ogolna kwote wplywow z tego podatku przez wskaznik 0,0160 i wskaznik rowny udzialowi naleznego w roku poprzedzajacym rok bazowy podatku dochodowego od osob fizycznych zamieszkalych na obszarze wojewodztwa, w ogolnej kwocie naleznego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie zlozonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznan podatkowych o wysokosci osiagnietego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez platnikow.

Art. 10. 1. Jezeli podatnik podatku dochodowego od osob prawnych posiada zaklad (oddzial) polozony na obszarze jednostki samorzadu terytorialnego innej niz wlasciwa dla jego siedziby, to czesc dochodu z tytulu udzialu we wplywach z tego podatku jest przekazywana do budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, na ktorej obszarze znajduje sie ten zaklad (oddzial), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osob na podstawie umowy o prace, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku podatkowej grupy kapitalowej przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do spolek wchodzacych w sklad podatkowej grupy kapitalowej oraz zakladow (oddzialow) tych spolek.

3. Zakladem (oddzialem) w rozumieniu ustawy jest okreslone w umowie o prace miejsce wykonywania pracy, polozone na obszarze jednostki samorzadu terytorialnego innej niz jednostka samorzadu terytorialnego wlasciwa dla siedziby podatnika.

4. Podatnicy podatku dochodowego od osob prawnych sa obowiazani do sporzadzania i przekazywania informacji skladanych do urzedow skarbowych, zawierajacych wykaz zakladow (oddzialow) oraz liczbe osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, swiadczacych prace w poszczegolnych zakladach (oddzialach) ze wskazaniem jednostek samorzadu terytorialnego, na ktorych obszarze sa polozone.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb rozliczen dochodow z tytulu udzialu jednostek samorzadu terytorialnego we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych, od podatnikow posiadajacych zaklady (oddzialy), polozone na obszarze jednostki samorzadu terytorialnego innej niz jednostka samorzadu terytorialnego wlasciwa dla siedziby podatnika, przyjmujac za podstawe tych rozliczen informacje, o ktorych mowa w ust. 4, z uwzglednieniem sposobu zwrotu nadplaty dochodow wynikajacej z rozliczenia rocznego wplywow z tego podatku;

2) wzor i terminy skladania informacji, o ktorej mowa w ust. 4.

Art. 11. 1. Srodki stanowiace dochody jednostek samorzadu terytorialnego, ktore na podstawie odrebnych przepisow pobieraja urzedy skarbowe, sa odprowadzane na rachunek budzetu wlasciwej jednostki samorzadu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, w ktorym wplynely na rachunek urzedu skarbowego, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Srodki stanowiace dochody jednostek samorzadu terytorialnego z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych podlegaja przekazaniu z centralnego rachunku biezacego budzetu panstwa na rachunki budzetow wlasciwych jednostek samorzadu terytorialnego w terminie do 10 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym podatek wplynal na rachunek urzedu skarbowego.

Art. 12. Naczelnik urzedu skarbowego przekazuje jednostkom samorzadu terytorialnego, na wniosek przewodniczacego zarzadu jednostki samorzadu terytorialnego, kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodow, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 13. Jezeli dochody pobrane przez urzedy skarbowe na rzecz jednostek samorzadu terytorialnego nie zostana przekazane w terminach, o ktorych mowa w art. 11, jednostce samorzadu terytorialnego przysluguja odsetki w wysokosci ustalonej jak dla zaleglosci podatkowych.

Art. 14. 1. Wplywy z oplaty skarbowej:

1) z punktow sprzedazy znakow oplaty skarbowej i urzedowych blankietow wekslowych sa przekazywane na rachunek budzetu gminy, w siedzibie ktorej znajduja sie te punkty, a z pozostalych punktow sprzedazy - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej znajduja sie te punkty;

2) uiszczanej gotowka, sa wplacane na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej ma siedzibe podmiot, ktory przyjal podanie, dokonal czynnosci urzedowej albo wydal zaswiadczenie lub zezwolenie, z zastrzezeniem ust. 2;

3) pobieranej przez platnika, sa wplacane przez platnika na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej platnik ma siedzibe;

4) w pozostalych przypadkach sa wplacane na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej jest polozony wlasciwy miejscowo organ podatkowy.

2. Jezeli podmiotem, ktory przyjal podanie, dokonal czynnosci urzedowej albo wydal zaswiadczenie lub zezwolenie, jest wojt (burmistrz, prezydent miasta) lub upowazniony przez niego podmiot, wplywy z oplaty skarbowej uiszczanej gotowka sa wplacane na rachunek budzetu tej gminy.

Art. 15. Wplywy z podatku od spadkow i darowizn sa przekazywane:

1) w przypadku pobranego przez platnika podatku od spadkow i darowizn z tytulu nabycia, w drodze darowizny, wlasnosci nieruchomosci, prawa uzytkowania wieczystego, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego, spoldzielczego prawa do lokalu uzytkowego oraz wynikajacych z przepisow prawa spoldzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w malym domu mieszkalnym - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej jest polozona nieruchomosc; jezeli nieruchomosc ta jest polozona na obszarze roznych gmin lub darowizna obejmuje przedmioty polozone na obszarze roznych gmin - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej ma miejsce zamieszkania (siedzibe) darczynca w dniu przyjecia darowizny przez obdarowanego, a jezeli darczynca nie ma miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju - na rachunek budzetu gminy wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania obdarowanego;

2) w przypadku pobranego przez platnika podatku od spadkow i darowizn z tytulu nabycia, w drodze nieodplatnego zniesienia wspolwlasnosci, przedmiotow, o ktorych mowa w pkt 1 - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej jest polozona nieruchomosc, a jezeli nieruchomosc jest polozona na obszarze roznych gmin - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej ma miejsce zamieszkania nabywca w dniu powstania obowiazku podatkowego, a jezeli nabywca nie ma miejsca zamieszkania w kraju - na rachunek budzetu gminy wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania (siedziby) zbywcy;

3) w przypadku darowizny innych rzeczy lub innych praw majatkowych, niz wymienione w pkt 1 - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej ma miejsce zamieszkania lub siedzibe darczynca w dniu przyjecia darowizny przez obdarowanego, a jezeli darczynca nie ma miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju - na rachunek budzetu gminy, wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania obdarowanego;

4) w przypadku nieodplatnego zniesienia wspolwlasnosci innych rzeczy lub innych praw majatkowych, niz wymienione w pkt 1 - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej w chwili powstania obowiazku podatkowego ma miejsce zamieszkania nabywca, a jezeli nabywca nie ma miejsca zamieszkania w kraju - na rachunek budzetu gminy, wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania zbywcy;

5) z tytulu spadku lub zachowku - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej sa polozone przedmioty spadku, a jezeli przedmioty spadku sa polozone na obszarze roznych gmin - na rachunek budzetu gminy wlasciwej ze wzgledu na ostatnie miejsce zamieszkania (pobytu) spadkodawcy; jezeli spadkodawca nie mial miejsca zamieszkania w kraju - na rachunek budzetu gminy, na terenie ktorej ma miejsce zamieszkania spadkobierca;

6) z tytulu zasiedzenia, jezeli:

a) przedmiotem zasiedzenia jest wlasnosc nieruchomosci lub sluzebnosc gruntowa - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej jest polozona nieruchomosc,

b) przedmiotem zasiedzenia jest nieruchomosc polozona na obszarze roznych gmin lub rzeczy ruchome - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej ma miejsce zamieszkania nabywca;

7) w pozostalych przypadkach - na rachunek miasta stolecznego Warszawy.

Art. 16. Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych sa przekazywane:

1) od czynnosci cywilnoprawnych, ktorych przedmiotem jest przeniesienie wlasnosci nieruchomosci, prawa uzytkowania wieczystego, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego, spoldzielczego prawa do lokalu uzytkowego oraz wynikajacych z przepisow prawa spoldzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w malym domu mieszkalnym - na rachunek budzetu gminy wlasciwej ze wzgledu na miejsce polozenia nieruchomosci;

2) od umowy spolki - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej spolka ma siedzibe;

3) od czynnosci cywilnoprawnych, ktorych przedmiotem jest przeniesienie wlasnosci rzeczy ruchomych i praw majatkowych, niewymienionych w pkt 1 - na rachunek budzetu gminy wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe nabywcy, a jezeli:

a) jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibe w kraju - na rachunek budzetu gminy wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe zbywcy,

b) zadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju - na rachunek budzetu gminy wlasciwej ze wzgledu na miejsce dokonania czynnosci;

4) od umowy sprzedazy przedsiebiorstwa albo jego zorganizowanej czesci - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej znajduje sie siedziba tego przedsiebiorstwa albo jego zorganizowana czesc;

5) od pozostalych czynnosci cywilnoprawnych - na rachunek budzetu gminy, na obszarze ktorej ma siedzibe wlasciwy miejscowo urzad skarbowy.

Art. 17. 1. Organ podatkowy potraca z biezacych wplywow naleznych gminie kwoty przekazanego jej podatku od spadkow i darowizn lub podatku od czynnosci cywilnoprawnych, wyplacone podatnikom tytulem zwrotu nadplaty, wraz z jej oprocentowaniem, lub tytulem zwrotu podatku.

2. Kwoty wyplacone podatnikom tytulem zwrotu nadplaty, wraz z jej oprocentowaniem, w przekazanej gminie oplacie skarbowej, do ktorej maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23, z pozn. zm.5)), a takze tytulem zwrotu tej oplaty, organ podatkowy potraca z biezacych wplywow z oplaty skarbowej, a w przypadku ich braku - z biezacych wplywow z podatku od czynnosci cywilnoprawnych.

3. W przypadku braku srodkow, z ktorych moze nastapic potracenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, organ podatkowy dokonuje potracenia z kolejnych wplywow naleznych gminie z danego podatku.

Art. 18. 1. Do udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkladania na raty i odraczania terminow platnosci naleznosci z tytulu podatkow i oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego, a takze zwalniania z obowiazku pobrania badz ograniczenia poboru tych naleznosci maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pozn. zm.6)).

2. W przypadku pobieranych przez urzad skarbowy podatkow i oplat stanowiacych w calosci dochody jednostek samorzadu terytorialnego, naczelnik tego urzedu moze umarzac, odraczac termin zaplaty lub rozkladac na raty naleznosci oraz zwalniac platnika z obowiazku pobrania badz ograniczac pobor naleznosci wylacznie na wniosek lub za zgoda przewodniczacego zarzadu jednostki samorzadu terytorialnego.

3. Wniosek lub zgoda, o ktorych mowa w ust. 2, sa wydawane w formie postanowienia, na ktore nie przysluguje zazalenie.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, naczelnik urzedu skarbowego przekazuje jednostce samorzadu terytorialnego informacje o wydanych decyzjach w terminie 10 dni po uplywie kazdego kwartalu.

Rozdzial 4

Zasady ustalania subwencji ogolnej i wplat dla jednostek samorzadu terytorialnego

Art. 19. Kwoty przeznaczone na czesci subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1, oraz kwoty wplat, o ktorych mowa w art. 7 ust. 2, odpowiednio dla gmin, powiatow i wojewodztw okresla ustawa budzetowa.

Art. 20. 1. Czesc wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin stanowi suma kwoty podstawowej oraz, z zastrzezeniem ust. 9, kwoty uzupelniajacej.

2. Kwote podstawowa otrzymuje gmina, w ktorej wskaznik dochodow podatkowych na jednego mieszkanca w gminie, zwany dalej "wskaznikiem G", jest mniejszy niz 92 % wskaznika dochodow podatkowych dla wszystkich gmin, zwanego dalej "wskaznikiem Gg".

3. Przez dochody podatkowe, o ktorych mowa w ust. 2, rozumie sie laczne dochody z tytulu:

1) podatku od nieruchomosci;

2) podatku rolnego;

3) podatku lesnego;

4) podatku od srodkow transportowych;

5) podatku od czynnosci cywilnoprawnych;

6) podatku od osob fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej;

7) wplywow z oplaty skarbowej;

8) wplywow z oplaty eksploatacyjnej;

9) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych;

10) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych.

4. Wskaznik G oblicza sie dzielac kwote dochodow podatkowych gminy, uzyskanych w roku poprzedzajacym rok bazowy, przez liczbe mieszkancow gminy.

5. Wskaznik Gg oblicza sie dzielac sume dochodow podatkowych wszystkich gmin, uzyskanych w roku poprzedzajacym rok bazowy, przez liczbe mieszkancow kraju.

6. Wysokosc naleznej gminie kwoty podstawowej oblicza sie dla gmin, w ktorych:

1) wskaznik G jest rowny lub nizszy od 40 % wskaznika Gg - mnozac liczbe mieszkancow gminy przez liczbe stanowiaca sume:

a) liczby stanowiacej 90 % roznicy miedzy 40 % wskaznika Gg i wskaznikiem G,

b) liczby stanowiacej 40,75 % wskaznika Gg;

2) wskaznik G jest wyzszy od 40 % i nie wyzszy od 75 % wskaznika Gg - mnozac liczbe mieszkancow gminy przez liczbe stanowiaca sume:

a) liczby stanowiacej 80 % roznicy miedzy 75 % wskaznika Gg i wskaznikiem G,

b) liczby stanowiacej 12,75 % wskaznika Gg;

3) wskaznik G jest wyzszy od 75 % i nizszy od 92 % wskaznika Gg - mnozac liczbe mieszkancow gminy przez liczbe stanowiaca 75 % roznicy miedzy 92 % wskaznika Gg i wskaznikiem G.

7. Kwote uzupelniajaca otrzymuje gmina, w ktorej gestosc zaludnienia jest nizsza od sredniej gestosci zaludnienia w kraju.

8. Wysokosc naleznej gminie kwoty uzupelniajacej oblicza sie jako iloczyn:

1) 17 % wskaznika Gg;

2) liczby mieszkancow gminy;

3) ilorazu roznicy sredniej gestosci zaludnienia w kraju i gestosci zaludnienia w gminie do sredniej gestosci zaludnienia w kraju.

9. Jezeli w gminie, o ktorej mowa w ust. 7, wskaznik G jest wyzszy od 150 % wskaznika Gg, gmina ta nie otrzymuje kwoty uzupelniajacej. Kwota uzupelniajaca, wyliczona w sposob okreslony w ust. 8, zwieksza czesc rownowazaca subwencji ogolnej dla gmin.

Art. 21. 1. Czesc rownowazaca subwencji ogolnej dla gmin ustala sie w wysokosci stanowiacej sume lacznej kwoty wplat gmin okreslonych w art. 29 oraz lacznej kwoty uzupelniajacej czesci wyrownawczej subwencji ogolnej, o ktorej mowa w art. 20 ust. 9.

2. Czesc rownowazaca subwencji ogolnej dzieli sie miedzy gminy w celu uzupelnienia dochodow w zwiazku ze zmiana finansowania zadan - w sposob okreslony na podstawie ust. 3.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, po zasiegnieciu opinii reprezentacji jednostek samorzadu terytorialnego, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy sposob podzialu czesci rownowazacej subwencji ogolnej dla gmin, uwzgledniajac sytuacje finansowa gmin, a w szczegolnosci kierujac sie wysokoscia wydatkow zwiazanych z realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej, w tym wydatkow zwiazanych z wyplata dodatkow mieszkaniowych.

Art. 22. 1. Czesc wyrownawcza subwencji ogolnej dla powiatow stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupelniajacej.

2. Kwote podstawowa otrzymuje powiat, w ktorym wskaznik dochodow podatkowych na jednego mieszkanca w powiecie, zwany dalej "wskaznikiem P", jest mniejszy niz wskaznik dochodow podatkowych dla wszystkich powiatow, zwany dalej "wskaznikiem Pp".

3. Przez dochody podatkowe, o ktorych mowa w ust. 2, rozumie sie laczne dochody z tytulu:

1) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych;

2) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych.

4. Wskaznik P oblicza sie dzielac kwote dochodow podatkowych powiatu, uzyskanych w roku poprzedzajacym rok bazowy, przez liczbe mieszkancow powiatu.

5. Wskaznik Pp oblicza sie dzielac sume dochodow podatkowych wszystkich powiatow, uzyskanych w roku poprzedzajacym rok bazowy, przez liczbe mieszkancow kraju.

6. Wysokosc naleznej powiatowi kwoty podstawowej ustala sie mnozac liczbe stanowiaca 88 % roznicy miedzy wskaznikiem Pp a wskaznikiem P przez liczbe mieszkancow danego powiatu.

7. Kwote uzupelniajaca otrzymuje powiat, w ktorym wskaznik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany dalej "wskaznikiem B", jest wyzszy od 1,10.

8. Wysokosc naleznej powiatowi kwoty uzupelniajacej oblicza sie:

1) dla powiatow, w ktorych wskaznik B jest nie wiekszy niz 1,25 - mnozac roznice miedzy wskaznikiem B a liczba 1,10 przez liczbe stanowiaca 10 % wskaznika Pp i przez liczbe mieszkancow tego powiatu;

2) dla powiatow, w ktorych wskaznik B jest wiekszy niz 1,25 i nie wiekszy niz 1,40 - mnozac roznice miedzy wskaznikiem B a liczba 1,25 przez liczbe stanowiaca 25 % wskaznika Pp, powiekszona o 1,50 % wskaznika Pp, i przez liczbe mieszkancow tego powiatu;

3) dla powiatow, w ktorych wskaznik B jest wiekszy niz 1,40 - mnozac roznice miedzy wskaznikiem B a liczba 1,40 przez liczbe stanowiaca 40 % wskaznika Pp, powiekszona o 5,25 % wskaznika Pp, i przez liczbe mieszkancow tego powiatu.

Art. 23. 1. Czesc rownowazaca subwencji ogolnej dla powiatow ustala sie w wysokosci lacznej kwoty wplat powiatow okreslonych w art. 30.

2. Czesc rownowazaca subwencji ogolnej dzieli sie miedzy powiaty w celu uzupelnienia dochodow w zwiazku ze zmiana finansowania zadan - w sposob okreslony na podstawie ust. 3.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, po zasiegnieciu opinii reprezentacji jednostek samorzadu terytorialnego, okresla, w drodze rozporzadzenia, sposob podzialu czesci rownowazacej subwencji ogolnej dla powiatow, uwzgledniajac sytuacje finansowa powiatow, a w szczegolnosci kierujac sie wysokoscia wydatkow zwiazanych z realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej oraz zroznicowaniem sieci drog powiatowych.

Art. 24. 1. Czesc wyrownawcza subwencji ogolnej dla wojewodztw stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupelniajacej.

2. Kwote podstawowa otrzymuje wojewodztwo, w ktorym wskaznik dochodow podatkowych na jednego mieszkanca w wojewodztwie, zwany dalej "wskaznikiem W", jest mniejszy niz wskaznik dochodow podatkowych dla wszystkich wojewodztw, zwany dalej "wskaznikiem Ww".

3. Przez dochody podatkowe, o ktorych mowa w ust. 2, rozumie sie laczne dochody z tytulu:

1) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych;

2) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych.

4. Wskaznik W oblicza sie dzielac kwote dochodow podatkowych wojewodztwa, uzyskanych w roku poprzedzajacym rok bazowy, przez liczbe mieszkancow wojewodztwa.

5. Wskaznik Ww oblicza sie dzielac sume dochodow podatkowych wszystkich wojewodztw, uzyskanych w roku poprzedzajacym rok bazowy, przez liczbe mieszkancow kraju.

6. Wysokosc naleznej wojewodztwu kwoty podstawowej ustala sie mnozac liczbe stanowiaca 70 % roznicy miedzy wskaznikiem Ww a wskaznikiem W przez liczbe mieszkancow wojewodztwa.

7. Kwote uzupelniajaca otrzymuje wojewodztwo, w ktorym liczba mieszkancow nie przekracza 3 milionow.

8. Wysokosc kwoty uzupelniajacej naleznej wojewodztwu oblicza sie mnozac liczbe stanowiaca 9 % wskaznika Ww przez przeliczeniowa liczbe mieszkancow, ustalona dla wojewodztw o liczbie mieszkancow:

1) nie wiekszej niz 2 miliony - jako sume 2 milionow mieszkancow i 50 % liczby mieszkancow powyzej 1 miliona;

2) wiekszej niz 2 miliony, ale nie wiekszej niz 2,5 miliona - jako sume 2,5 miliona mieszkancow i 50 % liczby mieszkancow powyzej 2 milionow;

3) wiekszej niz 2,5 miliona, ale nie wiekszej niz 3 miliony - jako sume 2,75 miliona mieszkancow i 50 % liczby mieszkancow ponad 2,5 miliona.

Art. 25. 1. Czesc regionalna subwencji ogolnej dla wojewodztw ustala sie w wysokosci lacznej kwoty wplat wojewodztw okreslonych w art. 31.

2. Kwote stanowiaca 20 % czesci regionalnej, o ktorej mowa w ust. 1, dzieli sie miedzy wojewodztwa, w ktorych stopa bezrobocia jest wyzsza niz 110 % sredniej stopy bezrobocia w kraju.

3. Wysokosc naleznej wojewodztwu kwoty, o ktorej mowa w ust. 2, oblicza sie w nastepujacy sposob:

1) ustala sie wojewodztwa, w ktorych stopa bezrobocia jest wyzsza od 110 % sredniej stopy bezrobocia w kraju;

2) oblicza sie - dla kraju - procentowy udzial w ogolnej liczbie bezrobotnych liczby bezrobotnych w nastepujacych przedzialach wiekowych:

a) przedzial I - do 24 lat,

b) przedzial II - 25-34 lat,

c) przedzial III - 35-44 lat,

d) przedzial IV - 45-54 lat,

e) przedzial V - 55 i wiecej lat

- zwanych dalej "przedzialami";

3) oblicza sie - dla kazdego z wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 1 - procentowy udzial w ogolnej liczbie bezrobotnych w tym wojewodztwie liczby bezrobotnych w poszczegolnych przedzialach;

4) ustala sie - dla kazdego z wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 1 - przedzialy, w ktorych procentowy udzial liczby bezrobotnych w okreslonym wieku w ogolnej liczbie bezrobotnych jest wiekszy niz ustalony dla kraju, odrebnie dla kazdego przedzialu, udzial procentowy bezrobotnych w danym przedziale w ogolnej liczbie bezrobotnych;

5) ustala sie - dla kazdego z wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 1 - przeliczeniowa liczbe bezrobotnych w wojewodztwie dla przedzialow ustalonych zgodnie z pkt 4:

a) dla przedzialu I - obliczona jako iloczyn wskaznika 1,75 i liczby bezrobotnych w tym przedziale w wojewodztwie,

b) dla przedzialu II - obliczona jako iloczyn wskaznika 1,65 i liczby bezrobotnych w tym przedziale w wojewodztwie,

c) dla przedzialu III - obliczona jako iloczyn wskaznika 1,45 i liczby bezrobotnych w tym przedziale w wojewodztwie,

d) dla przedzialu IV - obliczona jako iloczyn wskaznika 1,25 i liczby bezrobotnych w tym przedziale w wojewodztwie,

e) dla przedzialu V - rowna liczbie bezrobotnych w tym przedziale w wojewodztwie;

6) ustala sie - dla kazdego z wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 1 - ogolna przeliczeniowa liczbe bezrobotnych, stanowiaca sume przeliczeniowych liczb bezrobotnych w przedzialach, ustalonych zgodnie z pkt 4;

7) ustala sie - dla wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 1 - laczna przeliczeniowa liczbe bezrobotnych, stanowiaca sume ogolnych przeliczeniowych liczb bezrobotnych;

8) ustala sie - dla kazdego z wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 1 - wspolczynnik udzialu ogolnej przeliczeniowej liczby bezrobotnych w lacznej przeliczeniowej liczbie bezrobotnych;

9) wspolczynnik udzialu obliczony dla danego wojewodztwa mnozy sie przez wskaznik 0,20 i laczna kwote czesci regionalnej, o ktorej mowa w ust. 1.

4. Kwote stanowiaca 40 % czesci regionalnej, o ktorej mowa w ust. 1, dzieli sie miedzy wojewodztwa, w ktorych powierzchnia drog wojewodzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkanca wojewodztwa, jest wyzsza od powierzchni drog wojewodzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkanca kraju.

5. Wysokosc naleznej wojewodztwu kwoty, o ktorej mowa w ust. 4, oblicza sie w nastepujacy sposob:

1) oblicza sie - dla kraju - wskaznik rowny ilorazowi powierzchni drog wojewodzkich i liczby mieszkancow kraju;

2) oblicza sie dla danego wojewodztwa wskaznik rowny ilorazowi powierzchni drog wojewodzkich w wojewodztwie i liczby mieszkancow tego wojewodztwa;

3) ustala sie wojewodztwa, dla ktorych wskaznik okreslony w pkt 2 jest wyzszy od wskaznika okreslonego w pkt 1;

4) oblicza sie - dla wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 3 - sume wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 2;

5) wylicza sie - dla kazdego z wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 3 - wspolczynnik udzialu wskaznika, o ktorym mowa w pkt 2, w sumie wskaznikow obliczonej zgodnie z pkt 4;

6) wspolczynnik udzialu obliczony dla danego wojewodztwa mnozy sie przez wskaznik 0,40 i laczna kwote czesci regionalnej, o ktorej mowa w ust. 1.

6. Kwote stanowiaca 10 % czesci regionalnej, o ktorej mowa w ust. 1, dzieli sie miedzy wojewodztwa, w ktorych PKB w wojewodztwie, w przeliczeniu na jednego mieszkanca wojewodztwa, jest nizszy od 75 % PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkanca kraju.

7. Wysokosc naleznej wojewodztwu kwoty, o ktorej mowa w ust. 6, oblicza sie w nastepujacy sposob:

1) ustala sie wojewodztwa, w ktorych PKB w wojewodztwie, w przeliczeniu na jednego mieszkanca wojewodztwa, jest nizszy od 75 % PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkanca kraju;

2) oblicza sie - dla kazdego z wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 1 - roznice pomiedzy 75 % PKB w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkanca kraju a PKB w wojewodztwie w przeliczeniu na jednego mieszkanca wojewodztwa;

3) oblicza sie - dla wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 1 - sume roznic, o ktorej mowa w pkt 2;

4) oblicza sie - dla kazdego z wojewodztw ustalonych zgodnie z pkt 1 - wspolczynnik udzialu roznicy, o ktorej mowa w pkt 2, w sumie roznic obliczonej zgodnie z pkt 3;

5) wspolczynnik udzialu, obliczony dla danego wojewodztwa mnozy sie przez wskaznik 0,10 i laczna kwote czesci regionalnej, o ktorej mowa w ust. 1.

8. Kwote stanowiaca 30 % czesci regionalnej, o ktorej mowa w ust. 1, dzieli sie miedzy wojewodztwa w celu uzupelnienia dochodow w zwiazku ze zmiana finansowania zadan - w sposob okreslony na podstawie ust. 9.

9. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, po zasiegnieciu opinii reprezentacji jednostek samorzadu terytorialnego, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob podzialu kwoty, o ktorej mowa w ust. 8, z uwzglednieniem sytuacji finansowej wojewodztwa, a w szczegolnosci wydatkow zwiazanych z realizacja zadan z zakresu regionalnych kolejowych przewozow pasazerskich.

Art. 26. 1. W budzecie panstwa tworzy sie rezerwe subwencji ogolnej.

2. Wysokosc rezerwy subwencji ogolnej, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi suma:

1) kwoty ustalonej w wysokosci 2,0 % sumy planowanych czesci wyrownawczych subwencji ogolnej, ustalonych dla gmin, powiatow i wojewodztw;

2) kwoty nie mniejszej niz kwota rezerwy, przyjeta na dofinansowanie zadan, o ktorych mowa w ust. 4, w ustawie budzetowej na rok bazowy, skorygowanej w przypadku zmiany zakresu realizowanych zadan, z zastrzezeniem art. 86.

3. Srodki, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza sie na uzupelnienie dochodow jednostek samorzadu terytorialnego, w szczegolnosci na zadania zwiazane z pomoca spoleczna oraz na wyrownywanie roznic w dochodach jednostek samorzadu terytorialnego po zmianie systemu finansowania zadan.

4. Srodki, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, przeznacza sie na dofinansowanie:

1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewodzkich oraz na drogach powiatowych, wojewodzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, rozpoczetych przed dniem 1 stycznia 1999 r.;

2) utrzymania rzecznych przepraw promowych o srednim natezeniu ruchu w skali roku powyzej 2.000 pojazdow na dobe, wskazanych przez ministra wlasciwego do spraw transportu oraz w kwocie nie mniejszej niz w roku bazowym;

3) budowy, modernizacji, utrzymania, ochrony i zarzadzania drogami krajowymi i wojewodzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

5. Rezerwa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, dysponuje minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, po zasiegnieciu opinii reprezentacji jednostek samorzadu terytorialnego i wlasciwych ministrow.

6. Rezerwa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, dysponuje minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw transportu, po zasiegnieciu opinii reprezentacji jednostek samorzadu terytorialnego.

Art. 27. Wielkosc czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla wszystkich jednostek samorzadu terytorialnego ustala corocznie ustawa budzetowa.

Art. 28. 1. Kwote przeznaczona na czesc oswiatowa subwencji ogolnej dla wszystkich jednostek samorzadu terytorialnego ustala sie w wysokosci lacznej kwoty czesci oswiatowej subwencji ogolnej, nie mniejszej niz przyjeta w ustawie budzetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwote innych wydatkow z tytulu zmiany realizowanych zadan oswiatowych.

2. Od kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, odlicza sie 0,6 % na rezerwe czesci oswiatowej subwencji ogolnej.

3. Rezerwa czesci oswiatowej subwencji ogolnej dysponuje minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, po zasiegnieciu opinii ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorzadu terytorialnego.

4. Podzial rezerwy czesci oswiatowej subwencji ogolnej nastepuje nie pozniej niz do dnia 30 listopada kazdego roku. Srodki z rezerwy czesci oswiatowej subwencji ogolnej przekazuje jednostkom samorzadu terytorialnego minister wlasciwy do spraw finansow publicznych.

5. Czesc oswiatowa subwencji ogolnej, po odliczeniu rezerwy, o ktorej mowa w ust. 2, dzieli sie miedzy poszczegolne jednostki samorzadu terytorialnego, biorac pod uwage zakres realizowanych przez te jednostki zadan oswiatowych, z wylaczeniem zadan zwiazanych z dowozem uczniow oraz zadan zwiazanych z prowadzeniem przedszkoli ogolnodostepnych i oddzialow ogolnodostepnych w przedszkolach z oddzialami integracyjnymi - w sposob okreslony na podstawie ust. 6.

6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, po zasiegnieciu opinii ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych oraz reprezentacji jednostek samorzadu terytorialnego, okresla, w drodze rozporzadzenia, sposob podzialu czesci oswiatowej subwencji ogolnej miedzy poszczegolne jednostki samorzadu terytorialnego, z uwzglednieniem w szczegolnosci typow i rodzajow szkol i placowek prowadzonych przez te jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniow w tych szkolach i placowkach.

Art. 29. 1. Gminy, w ktorych wskaznik G jest wiekszy niz 150 % wskaznika Gg, dokonuja wplat do budzetu panstwa, z przeznaczeniem na czesc rownowazaca subwencji ogolnej dla gmin.

2. Kwote rocznej wplaty oblicza sie mnozac liczbe mieszkancow gminy przez kwote wynoszaca:

1) 20 % nadwyzki wskaznika G ponad 150 % wskaznika Gg - dla gmin, w ktorych wskaznik G jest nie wiekszy niz 200 % wskaznika Gg;

2) 10 % wskaznika Gg, powiekszona o 25 % nadwyzki wskaznika G ponad 200 % wskaznika Gg - dla gmin, w ktorych wskaznik G jest wiekszy niz 200 % i nie wiekszy niz 300 % wskaznika Gg;

3) 35 % wskaznika Gg, powiekszona o 30 % nadwyzki wskaznika G ponad 300 % wskaznika Gg - dla gmin, w ktorych wskaznik G jest wiekszy niz 300 % wskaznika Gg.

Art. 30. 1. Powiaty, w ktorych wskaznik P jest wiekszy niz 110 % wskaznika Pp, dokonuja wplat do budzetu panstwa, z przeznaczeniem na czesc rownowazaca subwencji ogolnej dla powiatow.

2. Kwote rocznej wplaty oblicza sie mnozac liczbe mieszkancow powiatu przez kwote wynoszaca:

1) 80 % nadwyzki wskaznika P ponad 110 % wskaznika Pp - dla powiatow, w ktorych wskaznik P jest nie wiekszy niz 120 % wskaznika Pp;

2) 8 % wskaznika Pp, powiekszona o 95 % nadwyzki wskaznika P ponad 120 % wskaznika Pp - dla powiatow, w ktorych wskaznik P jest wiekszy niz 120 % i nie wiekszy niz 125 % wskaznika Pp;

3) 12,75 % wskaznika Pp, powiekszona o 98 % nadwyzki wskaznika P ponad 125 % wskaznika Pp - dla powiatow, w ktorych wskaznik P jest wiekszy niz 125 % wskaznika Pp.

Art. 31. 1. Wojewodztwa, w ktorych wskaznik W jest wiekszy od 110 % wskaznika Ww, dokonuja wplat do budzetu panstwa, z przeznaczeniem na czesc regionalna subwencji ogolnej dla wojewodztw.

2. Kwote rocznej wplaty oblicza sie mnozac liczbe mieszkancow wojewodztwa przez kwote wynoszaca:

1) 80 % nadwyzki wskaznika W ponad 110 % wskaznika Ww - dla wojewodztw, w ktorych wskaznik W jest nie wiekszy niz 170 % wskaznika Ww;

2) 48 % wskaznika Ww, powiekszona o 95 % nadwyzki wskaznika W ponad 170 % wskaznika Ww - dla wojewodztw, w ktorych wskaznik W jest wiekszy niz 170 % wskaznika Ww.

Art. 32. 1. Podstawe do wyliczenia wskaznikow G, Gg, P, Pp, W i Ww stanowia dochody wykazane, za rok poprzedzajacy rok bazowy, w sprawozdaniach jednostek samorzadu terytorialnego, ktorych obowiazek sporzadzania wynika z odrebnych przepisow, z uwzglednieniem korekt, zlozonych do wlasciwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku bazowego.

2. Dla ustalenia czesci wyrownawczej subwencji ogolnej i wplat przyjmuje sie dochody, ktore jednostka samorzadu terytorialnego moze uzyskac z podatku rolnego, stosujac do ich obliczenia srednia cene skupu zyta, a z podatku lesnego - srednia cene sprzedazy drewna, ogloszone przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, a w przypadku innych podatkow, stosujac do ich obliczenia gorne granice stawek podatkow obowiazujace w danym roku, bez zwolnien, odroczen, umorzen oraz zaniechan poboru takich podatkow.

3. Skutki finansowe wynikajace z uchwal organow jednostek samorzadu terytorialnego, okreslajacych nizsze stawki podatkow, z wylaczeniem podatku od srodkow transportowych, niz stawki, o ktorych mowa w ust. 2, oraz skutki finansowe decyzji wydanych przez organy podatkowe nie stanowia podstawy do zwiekszenia czesci wyrownawczej subwencji ogolnej lub zmniejszenia wplat.

Rozdzial 5

Zasady i tryb przekazywania czesci subwencji ogolnej

Art. 33. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych informuje wlasciwe jednostki samorzadu terytorialnego o:

1) rocznych planowanych kwotach czesci subwencji ogolnej i planowanych wplatach, przyjetych w projekcie ustawy budzetowej, oraz o planowanej kwocie dochodow z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych - w terminie do dnia 15 pazdziernika roku bazowego;

2) rocznych kwotach czesci subwencji ogolnej, wynikajacych z ustawy budzetowej, oraz o rocznych wplatach, wynikajacych z ustawy budzetowej - w terminie 14 dni od dnia ogloszenia ustawy budzetowej;

3) zmianach kwot czesci subwencji ogolnej w wyniku podzialu rezerwy tej czesci subwencji.

2. Jezeli roczne kwoty czesci subwencji ogolnej dla poszczegolnych jednostek samorzadu terytorialnego, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, zostaly ustalone w innej wysokosci niz kwoty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 - minister wlasciwy do spraw finansow publicznych dokonuje rozliczenia srodkow naleznych i przekazanych:

1) w przypadku, gdy raty przekazane sa mniejsze od rat naleznych - zwiekszajac kolejna rate o kwote stanowiaca roznice miedzy kwota nalezna za dany okres, ustalona na podstawie kwot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, a kwota faktycznie przekazana, wyliczona w oparciu o kwoty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1;

2) w przypadku, gdy raty przekazane sa wieksze od rat naleznych - zmniejszajac kolejna rate o kwote stanowiaca roznice miedzy kwota faktycznie przekazana, wyliczona w oparciu o kwoty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, a kwota nalezna za dany okres, ustalona na podstawie kwot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, a jezeli roznica jest wyzsza od jednej raty, ustalonej na podstawie kwot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 - wstrzymujac przekazywanie rat az do zlikwidowania powstalej nadplaty.

3. Pozostale po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ust. 2 raty czesci subwencji ogolnej wynosza 1/12 kwot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, a raty czesci oswiatowej subwencji ogolnej - 1/13 (2/13 za marzec) kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Jezeli roczne kwoty wplat jednostek samorzadu terytorialnego, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, zostaly ustalone w innej wysokosci niz kwoty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 -jednostka samorzadu terytorialnego dokonuje rozliczenia srodkow naleznych i przekazanych:

1) w przypadku, gdy raty przekazane sa mniejsze od rat naleznych - zwiekszajac kolejna rate o kwote stanowiaca roznice miedzy kwota nalezna za dany okres, ustalona na podstawie kwot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, a kwota faktycznie przekazana, wyliczona w oparciu o kwoty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1;

2) w przypadku, gdy raty przekazane sa wieksze od naleznych - zmniejszajac kolejna rate o kwote stanowiaca roznice miedzy kwota faktycznie przekazana, wyliczona w oparciu o kwoty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, a kwota nalezna za dany okres ustalona na podstawie kwot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, a jezeli roznica jest wyzsza od jednej raty, ustalonej na podstawie kwot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 - wstrzymujac przekazywanie rat az do zlikwidowania powstalej nadplaty.

5. Pozostale po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ust. 4 raty wplat wynosza 1/12 kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 34. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przekazuje wlasciwym jednostkom samorzadu terytorialnego:

1) czesc oswiatowa subwencji ogolnej, w dwunastu ratach miesiecznych - w terminie do 25 dnia miesiaca poprzedzajacego miesiac wyplaty wynagrodzen, z tym ze rata za marzec wynosi 2/13 ogolnej kwoty czesci oswiatowej subwencji ogolnej;

2) czesc wyrownawcza subwencji ogolnej, w dwunastu ratach miesiecznych - w terminie do 15 dnia kazdego miesiaca;

3) czesc rownowazaca i regionalna subwencji ogolnej, w dwunastu ratach miesiecznych - w terminie do 25 dnia kazdego miesiaca.

2. Jednostkom samorzadu terytorialnego przysluguja odsetki ustalone jak dla zaleglosci podatkowych od kwoty subwencji nieprzekazanej w terminach okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

3. W przypadku zmiany banku prowadzacego obsluge budzetu jednostki samorzadu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obslugi budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, jednostka samorzadu terytorialnego jest zobowiazana do przekazania ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamkniecia rachunku funkcjonujacego przed zmiana, informacji o nowym rachunku bankowym.

4. Jezeli jednostka samorzadu terytorialnego nie dopelni obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3, i minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przy przekazywaniu srodkow z tytulow, o ktorych mowa w ust. 1, nie dotrzyma terminow okreslonych w tym przepisie - jednostce samorzadu terytorialnego nie przysluguja odsetki, o ktorych mowa w ust. 2.

5. Dodatkowe oplaty zwiazane z niedopelnieniem przez jednostke samorzadu terytorialnego obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3, pobierane przez bank prowadzacy obsluge budzetu panstwa obciazaja jednostke samorzadu terytorialnego, ktora niezwlocznie, bez wezwania, dokonuje zwrotu tych oplat.

Art. 35. 1. Jednostki samorzadu terytorialnego dokonuja wplat okreslonych w art. 29-31 na rachunek budzetu panstwa w dwunastu rownych ratach w terminie do 15 dnia kazdego miesiaca, z zastrzezeniem art. 91. Od kwot niewplaconych w tym terminie nalicza sie odsetki ustalone jak dla zaleglosci podatkowych.

2. Jezeli jednostka samorzadu terytorialnego, mimo ciazacego na niej obowiazku, nie dokonala w terminie - w calosci lub w czesci - wplat okreslonych w art. 29-31, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych wydaje decyzje, w ktorej okresla wysokosc zobowiazania z tytulu wplat wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaleglosci podatkowych.

3. Do wplat okreslonych w art. 29-31 stosuje sie przepisy dzialu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Do wplat okreslonych w art. 29-31 nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczacych odraczania terminu platnosci podatku lub zaplaty zaleglosci podatkowej, rozkladania na raty podatku lub zaplaty zaleglosci podatkowej, a takze umarzania zaleglosci podatkowej oraz odsetek za zwloke.

5. Do egzekucji wplat okreslonych w art. 29-31 stosuje sie przepisy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 36. 1. W przypadku stwierdzenia, ze jednostka samorzadu terytorialnego otrzymala czesc wyrownawcza, rownowazaca lub regionalna subwencji ogolnej, w kwocie wyzszej od naleznej lub dokonala wplat okreslonych w art. 29-31, w kwocie nizszej od naleznej, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze decyzji:

1) zmniejsza o odpowiednie kwoty lub wstrzymuje kolejne raty tej czesci subwencji ogolnej oraz zobowiazuje do zaplaty odsetek ustalonych jak dla zaleglosci podatkowych od nienaleznie otrzymanych kwot - w zakresie subwencji na rok budzetowy;

2) zobowiazuje do zwrotu nienaleznej kwoty czesci subwencji ogolnej wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaleglosci podatkowych, chyba ze jednostka ta dokonala wczesniej zwrotu nienaleznie otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaleglosci podatkowych - w zakresie subwencji za lata poprzedzajace rok budzetowy;

3) zwieksza kwote wplat od jednostki samorzadu terytorialnego oraz zobowiazuje do zaplaty naleznej kwoty wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaleglosci podatkowych.

2. Decyzja, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych zawiadamia wlasciwa regionalna izbe obrachunkowa o zmniejszeniu kwoty czesci subwencji ogolnej dla jednostki samorzadu terytorialnego lub zwiekszeniu kwoty jej wplat.

4. Kwoty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uzyskane nienaleznie przez jednostke samorzadu terytorialnego:

1) ustalone za rok budzetowy - podlegaja zwrotowi do budzetu panstwa i zwiekszaja rezerwe subwencji ogolnej w zakresie kwoty, o ktorej mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1;

2) za lata poprzedzajace rok budzetowy - podlegaja zwrotowi do budzetu panstwa i stanowia wydatek budzetow jednostek samorzadu terytorialnego.

5. Kwoty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, podlegaja wplacie do budzetu panstwa.

6. Odsetki od kwot, o ktorych mowa w ust. 1, jednostka samorzadu terytorialnego nalicza:

1) od dnia nastepnego po dniu, w ktorym obciazono rachunek bankowy budzetu panstwa na podstawie polecenia przelewu z tytulu kazdej kolejnej zawyzonej raty odpowiedniej czesci subwencji ogolnej, a w przypadku wplat okreslonych w art. 29-31 - od dnia nastepnego po dniu, w ktorym wplata powinna byc dokonana w prawidlowej wysokosci;

2) do dnia:

a) zwrotu na rachunek budzetu panstwa nienaleznej kwoty lub

b) potracenia nienaleznej kwoty, lub

c) obciazenia rachunku gminy na podstawie polecenia przelewu z tytulu wplaty.

7. Jezeli jednostka samorzadu terytorialnego, z przyczyn od siebie niezaleznych, otrzymala czesc wyrownawcza, rownowazaca lub regionalna subwencji ogolnej, w kwocie wyzszej od naleznej lub dokonala wplat okreslonych w art. 29-31, w kwocie nizszej od naleznej, nie nalicza sie odsetek, o ktorych mowa w ust. 1. 8. Decyzja o zwrocie nienaleznej kwoty czesci subwencji ogolnej nie moze byc wydana po uplywie 5 lat, liczac od konca roku budzetowego, za ktory sporzadzono sprawozdanie z wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, zawierajace dane stanowiace podstawe do wyliczenia subwencji.

9. Decyzja zwiekszajaca kwote wplat od jednostki samorzadu terytorialnego nie moze byc wydana po uplywie 5 lat, liczac od konca roku budzetowego, za ktory sporzadzono sprawozdanie z wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, zawierajace dane stanowiace podstawe do wyliczenia wplat.

10. W przypadku stwierdzenia, ze jednostka samorzadu terytorialnego otrzymala czesc wyrownawcza, rownowazaca lub regionalna subwencji ogolnej, w kwocie nizszej od naleznej lub dokonala wplat okreslonych art. 29-31, w kwocie wyzszej od naleznej - jednostce tej nie przysluguje zwiekszenie odpowiedniej czesci subwencji ogolnej lub zmniejszenie wplat.

Art. 37. 1. W przypadku stwierdzenia, ze jednostka samorzadu terytorialnego otrzymala czesc oswiatowa subwencji ogolnej, w kwocie wyzszej od naleznej, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze decyzji:

1) zmniejsza o odpowiednie kwoty lub wstrzymuje kolejne raty tej czesci subwencji - w zakresie subwencji za rok budzetowy;

2) zobowiazuje do zwrotu nienaleznej kwoty tej czesci subwencji, chyba ze jednostka ta dokonala wczesniej zwrotu nienaleznie otrzymanych kwot - w zakresie subwencji za lata poprzedzajace rok budzetowy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych zawiadamia wlasciwa regionalna izbe obrachunkowa o zmniejszeniu kwoty czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostki samorzadu terytorialnego.

3. Kwoty, o ktorych mowa w ust. 1, uzyskane nienaleznie przez jednostke samorzadu terytorialnego:

1) ustalone na rok budzetowy - podlegaja zwrotowi do budzetu panstwa i zwiekszaja kwote rezerwy, o ktorej mowa w art. 28 ust. 2;

2) za lata poprzedzajace rok budzetowy - podlegaja zwrotowi do budzetu panstwa i stanowia wydatek budzetow jednostek samorzadu terytorialnego.

4. Jezeli w sprawozdaniu, ktorego obowiazek sporzadzenia wynika z odrebnych przepisow, zostaly podane nieprawdziwe dane i jednostka samorzadu terytorialnego otrzymala czesc oswiatowa subwencji ogolnej w kwocie nizszej od naleznej - jednostce tej nie przysluguje zwiekszenie czesci oswiatowej subwencji ogolnej.

5. Przepis art. 36 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Art. 38. 1. O ile przepisy ustawy nie stanowia inaczej, do nienaleznie otrzymanych przez jednostki samorzadu terytorialnego kwot czesci wyrownawczej, rownowazacej i regionalnej subwencji ogolnej stosuje sie przepisy dzialu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wylaczeniem przepisu art. 57 tej ustawy.

2. Do kompetencji ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych nalezy wydawanie decyzji w sprawach rozkladania na raty, odraczania terminu platnosci i umarzania - w calosci lub w czesci - podlegajacej zwrotowi nienaleznej subwencji ogolnej oraz odsetek.

Rozdzial 6

Zasady i tryb ustalania kwot czesci subwencji ogolnej, udzialow we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych i wplat dla nowych jednostek samorzadu terytorialnego

Art. 39. 1. Czesci subwencji ogolnej dla nowych jednostek samorzadu terytorialnego i wplaty od nowych jednostek samorzadu terytorialnego oblicza sie w nastepujacy sposob:

1) kwoty czesci wyrownawczej, rownowazacej i regionalnej subwencji ogolnej i kwoty wplat, obliczone na rok budzetowy dla wszystkich, istniejacych w roku poprzedzajacym rok bazowy, jednostek samorzadu terytorialnego, lezacych na obszarze dzielonych jednostek samorzadu terytorialnego, dzieli sie miedzy nowe jednostki samorzadu terytorialnego proporcjonalnie do liczby ich mieszkancow, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedzajacego rok bazowy, z uwzglednieniem zmian w podziale administracyjnym kraju wprowadzonych po dniu 31 grudnia roku poprzedzajacego rok bazowy;

2) kwoty czesci oswiatowej subwencji ogolnej, obliczone na rok budzetowy dla wszystkich, istniejacych w roku poprzedzajacym rok bazowy, jednostek samorzadu terytorialnego, lezacych na obszarze dzielonych jednostek samorzadu terytorialnego, oblicza sie dzielac kwoty tej czesci subwencji, obliczonej zgodnie z art. 28, miedzy nowe jednostki samorzadu terytorialnego, proporcjonalnie do zakresu zadan oswiatowych.

2. Udzial we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, zaplanowany na rok budzetowy dla wszystkich, istniejacych w roku poprzedzajacym rok bazowy, jednostek samorzadu terytorialnego, lezacych na obszarze dzielonych jednostek samorzadu terytorialnego, dzieli sie miedzy nowe jednostki samorzadu terytorialnego proporcjonalnie do liczby ich mieszkancow, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedzajacego rok bazowy, z uwzglednieniem zmian w podziale administracyjnym kraju wprowadzonych po dniu 31 grudnia roku poprzedzajacego rok bazowy.

3. W przypadku polaczenia jednostek samorzadu terytorialnego, kwoty czesci subwencji ogolnej i wplat oraz udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dla nowej jednostki samorzadu terytorialnego ustala sie jako sumy tych kwot ustalonych dla laczonych jednostek samorzadu terytorialnego.

Art. 40. 1. Nowe jednostki samorzadu terytorialnego, w terminie jednego miesiaca od dnia podjecia decyzji o podziale, w drodze uchwal podjetych przez organy stanowiace wszystkich zainteresowanych jednostek samorzadu terytorialnego, moga uzgodnic inny, niz okreslony w art. 39, sposob podzialu ostatecznych kwot czesci subwencji ogolnej, wplat oraz planowanego udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych.

2. Ustalenie nowego podzialu czesci subwencji ogolnej, wplat oraz udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych nastepuje w terminie jednego miesiaca od dnia otrzymania przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych uchwal, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 41. 1. Dla gminy powstalej w wyniku polaczenia dwoch lub wiecej gmin, w drodze zgodnych uchwal, wskaznik udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, okreslony w art. 4 ust. 2, w okresie 5 lat, poczawszy od dnia 1 stycznia roku nastepujacego po roku, w ktorym podjeto decyzje o polaczeniu, jest zwiekszony o piec punktow procentowych.

2. Dla powiatu powstalego w wyniku polaczenia dwoch lub wiecej powiatow, w drodze zgodnych uchwal, wskaznik udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, okreslony w art. 5 ust. 2, w okresie 5 lat, poczawszy od dnia 1 stycznia roku nastepujacego po roku, w ktorym podjeto decyzje o polaczeniu, jest zwiekszony o piec punktow procentowych.

3. Dochody z tytulu zwiekszonych udzialow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza sie do dochodow podatkowych w rozumieniu niniejszej ustawy.

Rozdzial 7

Dotacje dla jednostek samorzadu terytorialnego

Art. 42. 1. Jednostki samorzadu terytorialnego moga otrzymywac dotacje celowe z budzetu panstwa na dofinansowanie zadan wlasnych objetych kontraktem wojewodzkim.

2. Oprocz dotacji, o ktorych mowa w ust. 1, jednostki samorzadu terytorialnego moga otrzymywac dotacje celowe z budzetu panstwa na dofinansowanie zadan wlasnych:

1) o ktorych mowa w art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z pozn. zm.7));

2) z zakresu zadan inwestycyjnych szkol i placowek oswiatowych;

3) zwiazanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na stypendia i pomoc materialna dla mlodziezy wiejskiej;

4) zwiazanych z wdrazaniem reformy systemu oswiaty, wyrownywaniem szans edukacyjnych oraz zapewnianiem ksztalcenia praktycznego;

5) realizowanych w celu zagospodarowania nieruchomosci Skarbu Panstwa przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej i przekazanych jednostce samorzadu terytorialnego na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomosci Skarbu Panstwa przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363, z pozn. zm.8));

6) o ktorych mowa w odrebnych przepisach - na zasadach w nich okreslonych.

3. Dotacje z budzetu panstwa na dofinansowanie zadan, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, moga byc udzielane do wysokosci 50 % planowanych wydatkow jednostki samorzadu terytorialnego na realizacje danego zadania, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej.

4. Jednostka samorzadu terytorialnego, ktora otrzymala dotacje okreslona w ust. 3, a ktora nie przeznaczy w danym roku budzetowym na realizacje zadania objetego dofinansowaniem srodkow wlasnych w wysokosci co najmniej 50 % planowanych wydatkow na jego realizacje, jest obowiazana zwrocic kwote dotacji w wysokosci ustalonej jako roznica pomiedzy kwota otrzymanej dotacji a wysokoscia wydatkow poniesionych ze srodkow wlasnych.

5. Nadmiernie pobrana dotacja z budzetu panstwa, o ktorej mowa w ust. 4, podlega zwrotowi do budzetu panstwa na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pozn. zm.9)).

6. Podzialu srodkow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3, na poszczegolne jednostki samorzadu terytorialnego dokonuje, w porozumieniu z wojewodami, minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania.

Art. 43. 1. Jednostki samorzadu terytorialnego moga otrzymywac dotacje na zadania objete mecenatem panstwa w dziedzinie kultury, w szczegolnosci na dofinansowanie programow realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, przejete przez jednostki samorzadu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r.

2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres zadan objetych mecenatem panstwa w dziedzinie kultury, wykonywanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, ktorych organizatorem jest jednostka samorzadu terytorialnego, w tym zadan objetych programami realizowanymi przez instytucje filmowe i instytucje kultury, ktore zostaly przejete przez jednostki samorzadu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r., a takze sposob i tryb udzielania dotacji na te zadania.

3. Wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 2, Rada Ministrow uwzglednia w szczegolnosci znaczenie zadan lub programow dla realizowanej polityki kulturalnej panstwa, charakter zadan objetych mecenatem panstwa i zadan realizowanych w ramach programow oraz sytuacje finansowa jednostki samorzadu terytorialnego i instytucji kultury oraz instytucji filmowej.

Art. 44. Srodki, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, sa przekazywane zgodnie z procedurami zawartymi w umowie miedzynarodowej lub w umowie z przekazujacym srodki albo z innymi procedurami obowiazujacymi przy ich wykorzystaniu.

Art. 45. Jednostka samorzadu terytorialnego realizujaca zadania z zakresu administracji rzadowej, na mocy porozumien zawartych z organami administracji rzadowej, otrzymuje od tych organow dotacje celowe w kwocie wynikajacej z zawartego porozumienia.

Art. 46. Jednostka samorzadu terytorialnego realizujaca zadania z zakresu dzialania innych jednostek samorzadu terytorialnego, na mocy porozumien zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych jednostek dotacje celowe w kwocie wynikajacej z zawartego porozumienia, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej.

Art. 47. 1. Jednostka samorzadu terytorialnego moze udzielac dotacji innym jednostkom samorzadu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadan.

2. Wysokosc dofinansowania okresla, w drodze uchwaly, organ stanowiacy tej jednostki samorzadu terytorialnego, ktora udziela dotacji.

Art. 48. Szczegolowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizacje przez jednostke samorzadu terytorialnego zadan na mocy porozumien, o ktorych mowa w art. 45 i 46, okreslaja te porozumienia.

Art. 49. 1. Jednostka samorzadu terytorialnego wykonujaca zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budzetu panstwa dotacje celowe w wysokosci zapewniajacej realizacje tych zadan.

2. Na realizacje zadan wykonywanych przez straze i inspekcje, o ktorych mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym, powiat otrzymuje dotacje celowe z budzetu panstwa w wysokosci zapewniajacej ich realizacje przez te straze i inspekcje.

3. Kwoty dotacji celowych, o ktorych mowa w ust. 1, ustala sie zgodnie z zasadami przyjetymi w budzecie panstwa do okreslania wydatkow podobnego rodzaju.

4. Dotacje celowe, o ktorych mowa w ust. 1, sa przekazywane przez wojewodow, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej, na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

5. Dotacje celowe, o ktorych mowa w ust. 1, powinny byc przekazywane w sposob umozliwiajacy pelne i terminowe wykonanie zlecanych zadan.

6. W przypadku niedotrzymania warunku okreslonego w ust. 5, jednostce samorzadu terytorialnego przysluguje prawo dochodzenia naleznego swiadczenia wraz z odsetkami w wysokosci ustalonej jak dla zaleglosci podatkowych, w postepowaniu sadowym.

Art. 50. Podzialu dotacji celowych, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1, na poszczegolne jednostki samorzadu terytorialnego dla gmin i powiatow dokonuje wojewoda, o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej.

Art. 51. Z budzetu panstwa moga byc udzielane wlasciwym jednostkom samorzadu terytorialnego dotacje celowe na realizacje zadan zwiazanych z usuwaniem bezposrednich zagrozen dla bezpieczenstwa i porzadku publicznego oraz z usuwaniem skutkow powodzi i osuwisk ziemnych oraz usuwaniem skutkow innych klesk zywiolowych.

Rozdzial 8

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 52. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) w art. 53 uchyla sie ust. 2a.

Art. 53. W ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z pozn. zm.10)) w art. 70a uchyla sie ust. 2.

Art. 54. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z pozn. zm.11)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2a w ust. 1 po pkt 12 dodaje sie pkt 12a w brzmieniu:

"12a) srednim miesiecznym koszcie utrzymania w domu pomocy spolecznej lub placowce opiekunczo-wychowawczej - oznacza to kwote rocznych wydatkow na dzialalnosc domu lub placowki opiekunczo-wychowawczej wynikajaca z utrzymania mieszkancow lub dzieci, z roku poprzedniego, bez wydatkow inwestycyjnych, powiekszona o prognozowany srednioroczny wskaznik cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem, przyjety w ustawie budzetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbe miejsc w domu lub placowce i przez dwanascie,";

2) w art. 10 w ust. 2:

a) po pkt 5 dodaje sie pkt 5a w brzmieniu:

"5a) kierowanie do domu pomocy spolecznej odpowiedniego typu i ponoszenie oplat za pobyt mieszkanca gminy umieszczonego w tym domu, wedlug zasad okreslonych w art. 35,",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zapewnienie srodkow na wynagrodzenia dla pracownikow i warunkow realizacji zadan wymienionych w pkt 1-5a i w ust. 1.";

3) w art. 10a:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie i rozwoj infrastruktury domow pomocy spolecznej o zasiegu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osob,",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) prowadzenie mieszkan chronionych dla osob z terenu wiecej niz jednej gminy oraz powiatowych osrodkow wsparcia, w tym domow dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciazy, z wylaczeniem srodowiskowych domow samopomocy i osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi,",

c) po pkt 11b dodaje sie pkt 11c w brzmieniu:

"11c) pokrywanie kosztow utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placowkach opiekunczo-wychowawczych i w rodzinach zastepczych, rowniez na terenie innego powiatu,",

d) w pkt 13 na koncu kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 14 w brzmieniu:

"14) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie srodkow na wynagrodzenia pracownikow realizujacych zadania okreslone w pkt 1-13.";

4) w art. 11a:

a) dotychczasowa tresc oznacza sie jako ust. 1,

b) w ust. 1 uchyla sie pkt 7,

c) dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

"2. Srodki na realizacje zadan, o ktorych mowa w ust. 1, zapewnia budzet panstwa.";

5) w art. 11b w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej o charakterze specjalistycznym, ktore ze wzgledu na rodzaj i zakres swiadczonych uslug nie moga byc prowadzone przez powiaty oraz umieszczanie w nich skierowanych osob.";

6) w art. 12:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nadzor nad dzialalnoscia samorzadu gminnego, powiatowego i wojewodztwa realizujacego zadania przy pomocy jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej oraz podmiotow niepublicznych wykonujacych zadania zlecone przez organy administracji samorzadowej w zakresie zgodnosci:

a) dzialan i uslug ze standardami, o ktorych mowa w art. 20 ust. 7 pkt 2 i art. 33k ust. 9 pkt 2, oraz z wymogami, o ktorych mowa w art. 20 ust. 7 pkt 1, art. 33g ust. 7 pkt 2-4, art. 33k ust. 9 pkt 1, art. 33l ust. 7 i 8,

b) opieki i wychowania ze standardami, o ktorych mowa w art. 33k ust. 9 pkt 3,

c) zatrudniania pracownikow jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej z kwalifikacjami, o ktorych mowa w art. 18 ust. 5, art. 33k ust. 9 pkt 3, art. 33l ust. 7, art. 49 ust. 1 i art. 51a ust. 1,",

- po pkt 3 dodaje sie pkt 3a w brzmieniu:

"3a) kontrola, w zakresie okreslonym w pkt 3, podmiotow niepublicznych realizujacych zadania zlecone przez organy administracji rzadowej,",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) akceptacja programow naprawczych w jednostkach organizacyjnych pomocy spolecznej oraz ocena stopnia ich realizacji,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, kwalifikacje pracownikow, ktorzy z upowaznienia wojewody moga wykonywac zadania, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonania tych zadan.";

7) w art. 20 w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) standard obowiazujacych podstawowych uslug swiadczonych przez domy pomocy spolecznej,";

8) w art. 33g:

a) w ust. 2 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Starosta wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania rodziny zastepczej udziela pomocy pienieznej na czesciowe pokrycie kosztow utrzymania kazdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka, uwzgledniajac jego:",

b) po ust. 6 dodaje sie ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Przepisow art. 33n ust. 5b i 5c nie stosuje sie do rodzin zastepczych, ktore otrzymywaly pomoc pieniezna przed dniem 1 stycznia 2004 r.";

9) w art. 33j ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzice, ktorych dzieci przebywaja w rodzinach zastepczych, sa obowiazani do ponoszenia odplatnosci z tego tytulu. Starosta wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastepczej wydaje decyzje o wysokosci tej odplatnosci.";

10) w art. 33k ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Oplate, o ktorej mowa w ust. 4, ustala w drodze decyzji administracyjnej starosta wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego skierowaniem do placowki.";

11) w art. 33m pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) publiczne - prowadzone przez gmine, powiat lub samorzad wojewodztwa,";

12) w art. 33n:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Placowki opiekunczo-wychowawcze, osrodki adopcyjno-opiekuncze prowadzone przez powiat oraz regionalne placowki opiekunczo-wychowawcze sa jednostkami budzetowymi.",

b) uchyla sie ust. 2 i 3,

c) ust. 4 i 5 otrzymuja brzmienie:

"4. Niepubliczne placowki opiekunczo-wychowawcze, osrodki adopcyjno-opiekuncze otrzymuja dotacje odpowiednio z budzetu powiatu lub samorzadu wojewodztwa.

5. W przypadku gdy powiat wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka nieposiadajacy miejsca w placowce opiekunczo-wychowawczej albo rodziny zastepczej wystapi do powiatu prowadzacego tego typu placowke lub posiadajacego rodzine zastepcza o przyjecie dziecka pozbawionego calkowicie lub czesciowo opieki albo niedostosowanego spolecznie, powiat prowadzacy taka placowke lub posiadajacy rodzine zastepcza ma obowiazek przyjac to dziecko, jezeli dysponuje wolnym miejscem.",

d) po ust. 5 dodaje sie ust. 5a-5d w brzmieniu:

"5a. W przypadku umieszczenia dziecka w placowce opiekunczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placowki opiekunczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokosci sredniego miesiecznego kosztu utrzymania dziecka w tej placowce.

5b. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastepczej na terenie innego powiatu, powiat wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastepczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w lacznej kwocie swiadczen przyslugujacych danej rodzinie zastepczej.

5c. Powiat prowadzacy placowke opiekunczo-wychowawcza lub posiadajacy rodzine zastepcza przyjmujaca dziecko zawiera z powiatem wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w rodzinie zastepczej lub skierowaniem do placowki opiekunczo-wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokosci wydatkow, o ktorych mowa w ust. 5a lub 5b.

5d. W przypadku wystapienia powiatu do samorzadu wojewodztwa prowadzacego regionalna placowke opiekunczo-wychowawcza o przyjecie dziecka pozbawionego calkowicie lub czesciowo opieki albo niedostosowanego spolecznie stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 5a i 5c. Samorzad wojewodztwa nie moze odmowic przyjecia dziecka z powiatu lezacego w granicach innego wojewodztwa, jezeli dysponuje wolnym miejscem.",

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Powiat lub samorzad wojewodztwa prowadzacy placowke opiekunczo-wychowawcza lub osrodek adopcyjno-opiekunczy nie moze ich zlikwidowac bez zgody wojewody.",

f) dodaje sie ust. 9-11 w brzmieniu:

"9. Wojewoda wydaje zgode na likwidacje placowki opiekunczo-wychowawczej, jezeli powiat zapewni wlasciwa opieke dzieciom z tej placowki w rodzinie zastepczej lub w innej placowce opiekunczo-wychowawczej.

10. Wojewoda wydaje zgode na likwidacje osrodka adopcyjno-opiekunczego, jezeli zadania nalezace do wylacznych kompetencji osrodka przejmie inny osrodek adopcyjno-opiekunczy.

11. Sredni miesieczny koszt utrzymania dziecka w placowce opiekunczo-wychowawczej ustala starosta na wniosek dyrektora placowki opiekunczo-wychowawczej, a w przypadku placowek regionalnych - marszalek wojewodztwa, i oglasza w wojewodzkim dzienniku urzedowym, nie pozniej niz do dnia 31 marca danego roku.";

13) w art. 33o uchyla sie ust. 6-9;

14) w art. 33p ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Pomocy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, udziela starosta powiatu wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastepczej lub skierowaniem do placowki, o ktorej mowa w ust. 1.";

15) art. 35 otrzymuje brzmienie:

"Art. 35. 1. Pobyt w domu pomocy spolecznej jest odplatny.

2. Obowiazani do wnoszenia oplaty za pobyt w domu pomocy spolecznej sa w kolejnosci:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osob maloletnich przedstawiciel ustawowy z dochodow dziecka,

2) malzonek, zstepni przed wstepnymi,

3) gmina, z ktorej osoba zostala skierowana do domu pomocy spolecznej

- przy czym osoby i gmina okreslone w pkt 2 i 3 nie maja obowiazku wnoszenia oplat, jezeli mieszkaniec domu ponosi pelna odplatnosc.

3. Oplate za pobyt w domu pomocy spolecznej wnosza:

1) mieszkaniec domu, nie wiecej jednak niz 70 % swojego dochodu, a w przypadku osob maloletnich przedstawiciel ustawowy z dochodow dziecka, nie wiecej niz 70 % tego dochodu,

2) malzonek, zstepni przed wstepnymi - zgodnie z umowa zawarta w trybie art. 39 ust. 1a:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarujacej, jezeli dochod jest wyzszy niz 250 % kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostajaca po wniesieniu oplaty nie moze byc nizsza niz 250 % kryterium dochodowego,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jezeli posiadany dochod na osobe jest wyzszy niz 250 % kryterium dochodowego, z tym ze przy ustalaniu dochodu na osobe w rodzinie nie wlicza sie mieszkanca domu, chyba ze mieszkaniec domu nie posiada dochodu; kwota dochodu pozostajaca po wniesieniu oplaty nie moze byc nizsza niz 250 % kryterium dochodowego na osobe w rodzinie,

3) gmina, z ktorej osoba zostala skierowana do domu pomocy spolecznej - w wysokosci roznicy miedzy srednim kosztem utrzymania w domu pomocy spolecznej a oplatami wnoszonymi przez osoby, o ktorych mowa w pkt 1 i 2.

4. W przypadku niewywiazywania sie osob, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, z obowiazku oplaty za pobyt w domu pomocy spolecznej, oplaty te zastepczo wnosi gmina, z ktorej osoba zostala skierowana do domu pomocy spolecznej. Gminie przysluguje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatkow.

5. Decyzje o skierowaniu do domu pomocy spolecznej i decyzje ustalajaca oplate za pobyt w takim domu wydaje organ gminy wlasciwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy spolecznej.

6. Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy spolecznej wydaje starosta powiatu, na terenie ktorego jest usytuowany dom. W przypadku regionalnych domow pomocy spolecznej decyzje wydaje marszalek wojewodztwa.

7. Osoby wnoszace oplate za pobyt w domu pomocy spolecznej mozna zwolnic, na ich wniosek, czesciowo lub calkowicie z tej oplaty, w szczegolnosci jezeli:

1) wnosza oplate za pobyt innych czlonkow rodziny w domu pomocy spolecznej, osrodku wsparcia lub innej placowce,

2) wystepuja uzasadnione okolicznosci, zwlaszcza dlugotrwala choroba, bezrobocie, niepelnosprawnosc, smierc czlonka rodziny, straty materialne powstale w wyniku kleski zywiolowej lub innych zdarzen losowych,

3) malzonkowie, zstepni, wstepni utrzymuja sie z jednego swiadczenia lub wynagrodzenia,

4) osoba zobowiazana do wnoszenia oplaty jest w ciazy lub samotnie wychowuje dziecko.

8. Dochod mieszkanca domu, podejmujacego prace ze wskazan terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczacego w warsztatach terapii zajeciowej, stanowiacy podstawe naliczania oplaty, moze byc zmniejszony o 50 % kwoty otrzymywanej z tytulu wynagrodzenia za te prace lub o kwote odpowiadajaca wysokosci kieszonkowego wyplacanego z tytulu uczestnictwa w tych warsztatach.

9. Mieszkaniec domu wnosi oplate do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgoda oplata moze byc potracana:

1) z emerytury lub renty mieszkanca - przez wlasciwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrebnymi przepisami,

2) z zasilku stalego wyrownawczego mieszkanca - przez osrodek pomocy spolecznej dokonujacy wyplaty swiadczenia. Oplate za pobyt osrodek pomocy spolecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy spolecznej.

10. Osoby, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, wnosza oplate ustalona zgodnie z ust. 3 pkt 2 do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z ktorej osoba umieszczona w domu pomocy spolecznej zostala skierowana. Oplate te osrodek pomocy spolecznej wraz z oplata, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3, przekazuje na rachunek wlasciwego domu pomocy spolecznej.

11. Mieszkaniec domu, a takze inna osoba zobowiazana do wnoszenia oplat za pobyt w domu pomocy spolecznej, jezeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponosza oplat za okres nieobecnosci mieszkanca domu nieprzekraczajacej 30 dni w roku kalendarzowym.

12. Za maloletniego mieszkanca domu nie wnosi sie oplaty w okresie jego nieobecnosci nieprzekraczajacej 90 dni w roku kalendarzowym, jezeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.

13. Sredni miesieczny koszt utrzymania mieszkanca w powiatowym domu pomocy spolecznej ustala starosta na wniosek dyrektora domu pomocy spolecznej i oglasza w wojewodzkim dzienniku urzedowym, nie pozniej niz do dnia 31 marca kazdego roku.

14. W przypadku regionalnych domow pomocy spolecznej sredni miesieczny koszt utrzymania mieszkanca ustala marszalek wojewodztwa na wniosek dyrektora regionalnego domu pomocy spolecznej i oglasza w wojewodzkim dzienniku urzedowym, nie pozniej niz do dnia 31 marca kazdego roku.

15. W przypadku regionalnych domow pomocy spolecznej o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu, finansowanych z dochodow wlasnych samorzadu wojewodztwa, decyzje o skierowaniu wydaje gmina kierujaca, a oplate za pobyt w domu ustala marszalek wojewodztwa na podstawie ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, przy czym ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

16. Rada powiatu i sejmik wojewodztwa, w drodze uchwaly, moze okreslic szczegolowe zasady ustalania kosztow utrzymania w domach pomocy spolecznej, a takze sposob i tryb postepowania w tych sprawach.

17. Do domow pomocy spolecznej prowadzonych przez gminy lub podmioty niepubliczne, jezeli nie sa one prowadzone na zlecenie starosty lub marszalka, nie stosuje sie ust. 1-16.

18. Rada gminy moze okreslic, w drodze uchwaly, szczegolowe warunki ustalania oplat za pobyt w domu pomocy spolecznej o zasiegu lokalnym, czesciowego lub calkowitego zwolnienia z tych oplat, zwrotu naleznosci za okres nieobecnosci osoby w domu.

19. Oplate za pobyt w osrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujacy w uzgodnieniu z osoba kierowana, uwzgledniajac przyznany zakres uslug. Osoby nie ponosza oplat, jezeli ich dochod lub dochod na osobe w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1.";

16) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wlasciwosc miejscowa gminy ustala sie wedlug miejsca zamieszkania osoby ubiegajacej sie o swiadczenie.",

b) po ust. 6 dodaje sie ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Dla mieszkanca domu pomocy spolecznej wlasciwa jest gmina, ktora skierowala go do domu pomocy spolecznej.";

17) w art. 39:

a) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kierownik osrodka pomocy spolecznej ustala, w drodze umowy, z malzonkiem, zstepnymi przed wstepnymi wysokosc ponoszonej przez nich oplaty za pobyt w domu pomocy spolecznej osoby umieszczonej.",

b) uchyla sie ust. 2;

18) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zadania pomocy spolecznej w gminach wykonuja jednostki organizacyjne - osrodki pomocy spolecznej.",

b) uchyla sie ust. 2;

19) w dziale III po rozdziale 3 dodaje sie rozdzial 4 w brzmieniu:

"Rozdzial 4

Nadzor i kontrola

Art. 54a. Wojewoda sprawuje nadzor, o ktorym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, przez:

1) zadanie informacji, dokumentow i danych, niezbednych do sprawowania nadzoru,

2) wizytacje obiektow i pomieszczen jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej.

Art. 54b. Wojewoda sprawuje kontrole, o ktorej mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3a, przez:

1) zadanie informacji, dokumentow i danych, niezbednych do sprawowania kontroli,

2) swobodny wstep o kazdej porze dnia i nocy do obiektow i pomieszczen jednostki kontrolowanej,

3) przeprowadzanie ogledzin obiektow, skladnikow majatku kontrolowanej jednostki oraz obserwacje przebiegu okreslonych czynnosci objetych obowiazujacym standardem,

4) zadanie od pracownikow kontrolowanej jednostki udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli,

5) wzywanie i przesluchiwanie swiadkow,

6) zwrocenie sie o wydanie opinii bieglych i specjalistow z zakresu pomocy spolecznej.

Art. 54c. 1. Czynnosci, o ktorych mowa w art. 54a i 54b, w imieniu i z upowaznienia wojewody przeprowadza zespol pracownikow wlasciwego do spraw pomocy spolecznej wydzialu urzedu wojewodzkiego w skladzie co najmniej dwoch osob, zwany dalej "zespolem inspektorow".

2. Zespol inspektorow przeprowadzajac czynnosci, o ktorych mowa w art. 54a i 54b, jest obowiazany do okazania legitymacji sluzbowych oraz imiennego upowaznienia do przeprowadzenia nadzoru albo kontroli wskazujacego jednostke organizacyjna pomocy spolecznej albo kontrolowana jednostke.

Art. 54d. 1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespol inspektorow czynnosci, o ktorych mowa w art. 54a i 54b, moze wydac jednostce organizacyjnej pomocy spolecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

2. Jednostka organizacyjna pomocy spolecznej albo kontrolowana jednostka moze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zalecen pokontrolnych, zglosic do nich zastrzezenia.

3. Wojewoda ustosunkowuje sie do zastrzezen w terminie 14 dni od dnia ich doreczenia.

4. W przypadku nieuwzglednienia przez wojewode zastrzezen, jednostka organizacyjna pomocy spolecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiazana do powiadomienia wojewody o realizacji zalecen pokontrolnych.

5. W przypadku uwzglednienia przez wojewode zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna pomocy spolecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiazana do powiadomienia wojewody o realizacji zalecen pokontrolnych, o ktorych mowa w ust. 1, majac na uwadze zmiany wynikajace z uwzglednionych przez wojewode zastrzezen.

6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybien w dzialalnosci jednostki organizacyjnej pomocy spolecznej albo kontrolowanej jednostki, wojewoda niezaleznie od przyslugujacych mu innych srodkow zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ zalozycielski tych jednostek lub organ zlecajacy realizacje zadania z zakresu pomocy spolecznej kontrolowanej jednostce.

7. Organ, o ktorym mowa w ust. 6, do ktorego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiazany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomic wojewode o podjetych czynnosciach.

Art. 54e. 1. W przypadku niepodjecia lub niewykonania czynnosci wynikajacych z zalecen pokontrolnych, o ktorych mowa w art. 54d, majacych na celu ograniczenie lub likwidacje stwierdzonych istotnych uchybien lub nieprawidlowosci w zakresie dzialan i uslug objetych standardami swiadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy spolecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda moze orzec o czasowym lub stalym cofnieciu zezwolenia na prowadzenie placowki.

2. Jezeli w wyniku przeprowadzonych czynnosci, o ktorych mowa w art. 54a, zostaly ujawnione razace zaniedbania lub zaniechania realizacji obowiazkow ustawowych, wojewoda moze wezwac jednostke samorzadu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastepczego w terminie nie dluzszym niz dwa miesiace od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku niewyznaczenia przez jednostke samorzadu terytorialnego wykonawcy zastepczego w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, wojewoda moze wystapic do sadu administracyjnego ze skarga na bezczynnosc organu jednostki samorzadu terytorialnego.

Art. 54f. Kto nie realizuje zalecen pokontrolnych - podlega karze pienieznej do wysokosci 6.000 zl.

Art. 54g. 1. Kare pieniezna, o ktorej mowa w art. 54f, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda.

2. Wysokosc kary, o ktorej mowa w art. 54f, ustala wojewoda, biorac pod uwage rozmiar prowadzonej dzialalnosci, stopien, liczbe i spoleczna szkodliwosc stwierdzonych uchybien.

3. Od decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, przysluguje odwolanie do ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

4. Od nieuiszczonych w terminie kar pobiera sie odsetki ustawowe.

5. Egzekucja kar wraz z odsetkami za zwloke nastepuje w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 54h. 1. Przychody z tytulu kar pienieznych wymierzanych na podstawie art. 54g ust. 1 stanowia dochod urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego i sa gromadzone na wyodrebnionym rachunku bankowym w formie srodkow specjalnych.

2. Przychody, o ktorych mowa w ust. 1, sa przeznaczane na wspieranie programow rzadowych majacych na celu ochrone poziomu zycia osob, rodzin i grup spolecznych oraz rozwoj specjalistycznego wsparcia.

Art. 54i. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje sie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660).

Art. 54j. 1. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, organizacje i tryb przeprowadzania nadzoru i kontroli, kwalifikacje inspektorow upowaznionych do wykonywania czynnosci nadzorczych i kontrolnych, kwalifikacje, w tym pedagogiczne, niezbedne do sprawowania nadzoru nad placowkami opiekunczo-wychowawczymi i osrodkami adopcyjno-opiekunczymi, a takze wzor legitymacji uprawniajacej do wykonywania czynnosci nadzorczych i kontrolnych, kierujac sie koniecznoscia zapewnienia sprawnosci postepowania kontrolnego.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, kwalifikacje pozostalych pracownikow wykonujacych z upowaznienia wojewody zadania z zakresu pomocy spolecznej, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia odpowiedniego poziomu ich wykonywania.";

20) w art. 55e:

a) ust. 1-3 otrzymuja brzmienie:

"1. Powiat i miasto na prawach powiatu nie moze, bez zgody wojewody, zmienic przeznaczenia i typu domu pomocy spolecznej, placowek i osrodkow wsparcia, o ktorych mowa w art. 2a ust. 1 pkt 7.

2. Decyzje administracyjna o umieszczeniu w domu pomocy spolecznej wydaje starosta wlasciwy ze wzgledu na miejsce polozenia domu, jezeli okres oczekiwania na miejsce w domu pomocy spolecznej nie przekracza 3 miesiecy.

3. W przypadku niemoznosci wydania decyzji, o ktorej mowa w ust. 2, w zwiazku z brakiem miejsc - kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiadamia osobe i gmine o umieszczeniu na liscie oczekujacych, z podaniem miejsca na liscie i przewidywanego czasu oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy spolecznej.",

b) uchyla sie ust. 4;

21) po art. 55f dodaje sie art. 55g i 55h w brzmieniu:

"Art. 55g. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. Krajowy Osrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osob Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dabku, zwany dalej "Krajowym Osrodkiem", staje sie regionalnym domem pomocy spolecznej, o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu. Prowadzenie Krajowego Osrodka nalezy do zadan Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego. Zadanie to jest finansowane z dochodow wlasnych Mazowieckiego Wojewodztwa Samorzadowego.

2. Z dniem 1 stycznia 2004 r. mienie Krajowego Osrodka staje sie z mocy prawa mieniem Mazowieckiego Wojewodztwa Samorzadowego.

3. Osoby przyjete do Krajowego Osrodka przed dniem 1 stycznia 2004 r. ponosza odplatnosc na dotychczasowych zasadach.

Art. 55h. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. Dom im. Janusza Korczaka Zaklad Opiekunczo-Leczniczy dla Dzieci w Gdansku, zwany dalej "Domem", staje sie regionalna placowka opiekunczo-wychowawcza Samorzadu Wojewodztwa Pomorskiego. Zadanie to jest finansowane z dochodow wlasnych Pomorskiego Wojewodztwa Samorzadowego.

2. Decyzje o skierowaniu do Domu wydaje starosta wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka.

3. Decyzje o odplatnosci za pobyt dziecka w Domu wydaje Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego. Do odplatnosci tej stosuje sie zasady okreslone w art. 33k ust. 4 i 5. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach marszalek moze zwolnic w calosci lub czesci osoby zobowiazane do ponoszenia oplat.

4. W przypadku Domu art. 33n ust. 5a i 5c nie ma zastosowania.".

Art. 55. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z pozn. zm.12)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 10 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jezeli gorna granica stawki podatku, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest nizsza od odpowiedniej stawki minimalnej, okreslonej w zalacznikach nr 1-3 do ustawy, gornej granicy stawki nie uwzglednia sie. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawke podatku od srodkow transportowych dla poszczegolnych rodzajow pojazdow w wysokosci odpowiedniej stawki, okreslonej w zalacznikach nr 1-3 do ustawy.";

2) art. 20a otrzymuje brzmienie:

"Art. 20a. 1. W przypadku nieuchwalenia stawek podatkow lub oplat lokalnych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1, w art. 10 ust. 1, w art. 14 pkt 1 oraz w art. 19 pkt 1, stosuje sie stawki obowiazujace w roku poprzedzajacym rok podatkowy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku nieuchwalenia stawek podatku od srodkow transportowych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jesli stawki minimalne dla poszczegolnych rodzajow pojazdow sa wyzsze od stawek uchwalonych na rok poprzedzajacy rok podatkowy - stosuje sie odpowiednie stawki wynikajace z zalacznikow nr 1-3 do ustawy.".

Art. 56. W ustawie z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z pozn. zm.13)) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Starosta prowadzi rejestr pomnikow przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uzytkow ekologicznych oraz zespolow przyrodniczo-krajobrazowych.".

Art. 57. W ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z pozn. zm.14)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 5 uchyla sie ust. 1a;

2) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dla lasow rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiacych wlasnosci Skarbu Panstwa, zadania z zakresu gospodarki lesnej okresla decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasow.";

3) w art. 21:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dla lasow niestanowiacych wlasnosci Skarbu Panstwa, nalezacych do osob fizycznych i wspolnot gruntowych - na zlecenie starosty,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Inwentaryzacje stanu lasow, o ktorej mowa w art. 19 ust. 3, przeprowadza sie na zlecenie starosty.";

4) w art. 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Starosta nadzoruje wykonanie zatwierdzonych uproszczonych planow urzadzenia lasow niestanowiacych wlasnosci Skarbu Panstwa.";

5) w art. 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiacych wlasnosci Skarbu Panstwa, niezgodnie z uproszczonym planem urzadzania lasu lub decyzja, o ktorej mowa w art. 19 ust. 3, jest mozliwe wylacznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek wlasciciela lasu, wydaje starosta.";

6) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Decyzje w sprawie okreslonej w ust. 1 wydaje starosta.".

Art. 58. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 149, poz. 1452) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Finansowanie ustawowych uprawnien do ulgowych przejazdow nalezy do zadan wlasnych samorzadu wojewodztwa.".

Art. 59. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z pozn. zm.15)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Do zadan samorzadu powiatowego nalezy w szczegolnosci:

1) rejestrowanie bezrobotnych i innych osob poszukujacych pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form majacych na celu ich aktywizacje zawodowa, a w razie braku takich mozliwosci wyplacanie uprawnionym zasilkow i innych swiadczen pienieznych;

2) przyznawanie i wyplacanie uprawnionym osobom swiadczen przedemerytalnych oraz wyplacanie zasilkow przedemerytalnych;

3) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osob poszukujacych pracy;

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukujacym pracy w znalezieniu pracy, a takze pracodawcom w pozyskaniu pracownikow;

5) podejmowanie i realizacja dzialan zmierzajacych do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutkow;

6) pozyskiwanie i gospodarowanie srodkami finansowymi na realizacje zadan z zakresu przeciwdzialania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

7) inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu dzialalnosci na wlasny rachunek i scisla wspolpraca w tym zakresie z izba rolnicza w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkalych na wsi;

8) inicjowanie i finansowanie:

a) prac interwencyjnych,

b) robot publicznych,

c) zatrudnienia absolwentow,

d) programow specjalnych,

e) szkolen;

9) wspoldzialanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutkow, a w szczegolnosci rozdzialu i wykorzystania srodkow Funduszu Pracy;

10) inicjowanie i wspieranie dzialalnosci klubow pracy;

11) opracowywanie analiz, ocen i sprawozdan dotyczacych problematyki zatrudnienia i przeciwdzialania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewodzkiego urzedu pracy oraz powiatowej rady zatrudnienia;

12) inicjowanie i realizacja przedsiewziec majacych na celu rozwiazanie lub zlagodzenie problemow zwiazanych z planowanymi, na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach, zwolnieniami grupy pracownikow z przyczyn dotyczacych pracodawcy;

13) wydawanie biletow kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stalego zamieszkania;

14) refundowanie wynagrodzen i skladek na ubezpieczenie spoleczne mlodocianych pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego;

15) wydawanie decyzji w sprawach o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotna oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wyplaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasilku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub swiadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wyplaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasilku przedemerytalnego,

c) obowiazku zwrotu nienaleznie pobranego zasilku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasilku przedemerytalnego, swiadczenia przedemerytalnego, innych nienaleznie pobranych swiadczen lub kosztow szkolenia, finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu splaty, rozlozeniu na raty lub umorzeniu czesci albo calosci nienaleznie pobranego swiadczenia lub pozyczki udzielonej z Funduszu Pracy;

16) realizowanie zadan wynikajacych z koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego panstw czlonkowskich Unii Europejskiej w zakresie swiadczen dla bezrobotnych oraz wspoldzialanie w tym obszarze z pozostalymi organami zatrudnienia;

17) wyplacanie swiadczen na podstawie decyzji, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 10f;

18) realizowanie zadan w zakresie prawa swobodnego przeplywu pracownikow miedzy panstwami Unii Europejskiej;

19) wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczacych zatrudnienia i przeciwdzialania bezrobociu na podstawie innych ustaw;

20) wykonywanie zadan okreslonych w odrebnych przepisach.";

2) uchyla sie art. 6a;

3) w art. 6b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zadania, o ktorych mowa w art. 6, sa wykonywane przez powiatowe urzedy pracy wchodzace w sklad powiatowej administracji zespolonej.";

4) w art. 6c w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kontrola realizacji zadan wynikajacych z przestrzegania przepisow ustawy, wykonywanych przez jednostki samorzadu terytorialnego;".

Art. 60. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z pozn. zm.16)) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nadzor nad dzialalnoscia stowarzyszen kultury fizycznej oraz zwiazkow sportowych, z zastrzezeniem ust. 2, sprawuje starosta wlasciwy ze wzgledu na ich siedzibe.".

Art. 61. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504) w art. 18:

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) finansowanie oswietlenia ulic, placow i drog, znajdujacych sie na terenie gminy.";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie maja zastosowania do autostrad i drog ekspresowych w rozumieniu przepisow o autostradach platnych.";

3) uchyla sie ust. 3a i 4.

Art. 62. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o sluzbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z pozn. zm.17)) art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. 1. Ze srodkow budzetu samorzadu wojewodztwa finansuje sie:

1) zadania sluzby medycyny pracy, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d) i e) oraz pkt 3 i 4, a takze w art. 20a pkt 1 lit. b),

2) zadania sluzby medycyny pracy, wykonywane zgodnie z art. 6 ust. 3,

3) profilaktyczna opieke zdrowotna sprawowana w odniesieniu do osob swiadczacych prace w czasie odbywania kary pozbawienia wolnosci w zakladach karnych, przebywania w aresztach sledczych lub wykonujacych prace w ramach kary ograniczenia wolnosci, jezeli obowiazek objecia profilaktyka nie spoczywa na pracodawcy,

4) dzialalnosc wojewodzkiego osrodka medycyny pracy obejmujaca realizacje zadan, o ktorych mowa w art. 17 pkt 1-8, 11 i 12,

5) dzialalnosc profilaktyczna wynikajaca z programow zapobiegania i zwalczania okreslonych chorob oraz programow promocji zdrowia ustalonych przez samorzad wojewodztwa,

6) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, ktory zatrudnial pracownika, ulegl likwidacji, z wylaczeniem badan wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 65, poz. 596).

2. Z czesci budzetu panstwa, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw zdrowia, moga byc finansowane w calosci lub w czesci programy prewencji zagrozen zdrowia, o ktorych mowa w art. 20a pkt 3.".

Art. 63. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z pozn. zm.18)) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od wplywow osiaganych ze sprzedazy, oplat z tytulu trwalego zarzadu, uzytkowania, uzytkowania wieczystego, czynszu dzierzawnego i najmu - nieruchomosci Skarbu Panstwa, o ktorych mowa w ust. 1, potraca sie 25 % srodkow, ktore stanowia dochody powiatu, na ktorego terenie znajduja sie te nieruchomosci.".

Art. 64. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu drog publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z pozn. zm.19)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Wydatki zwiazane z budowa, modernizacja, utrzymaniem, ochrona i zarzadzaniem drogami krajowymi, finansowanymi przez ministra wlasciwego do spraw transportu ustala sie w ustawie budzetowej w wysokosci nie nizszej niz 12 % planowanych na dany rok wplywow z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.";

2) uchyla sie art. 4;

3) art. 4a otrzymuje brzmienie:

"Art. 4a. 1. Minister wlasciwy do spraw transportu moze przekazac czesc srodkow, o ktorych mowa w art. 3, na nabywanie nieruchomosci przeznaczonych pod budowe autostrad platnych.

2. W razie wystapienia zagrozenia w realizacji budowy autostrad platnych z powodu braku srodkow na nabywanie nieruchomosci, o ktorych mowa w ust. 1, minister wlasciwy do spraw transportu okresli, w drodze rozporzadzenia, procentowy udzial przekazywanej czesci srodkow, o ktorych mowa w art. 3, w wysokosci do 20 %.".

Art. 65. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o uslugach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) art. 38 otrzymuje brzmienie:

"Art. 38. 1. Zaszeregowania obiektow hotelarskich do poszczegolnych rodzajow dokonuje, kategorie nadaje oraz prowadzi ich ewidencje wojewoda wlasciwy ze wzgledu na miejsce polozenia obiektu hotelarskiego, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zaszeregowania pol biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencje wojt (burmistrz, prezydent miasta) wlasciwy ze wzgledu na miejsce ich polozenia.

3. Ewidencje innych obiektow, o ktorych mowa w art. 35 ust. 2, prowadzi wojt (burmistrz, prezydent miasta) wlasciwy ze wzgledu na miejsce ich polozenia.

4. Przed wydaniem decyzji w zakresie rodzajow i kategorii obiektow hotelarskich organy wymienione w ust. 1 moga zwracac sie o opinie do wyspecjalizowanych stowarzyszen.

5. Zadania okreslone w ust. 2 i 3 sa zadaniami wlasnymi gminy.".

Art. 66. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z pozn. zm.20)) w art. 140:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jezeli sumy, o ktorych mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, maja byc potracane na rzecz kilku wierzycieli, a laczna suma, ktora moze byc potracona, nie wystarcza na pelne pokrycie egzekwowanych naleznosci, organ rentowy dokonuje przekazania potraconych kwot po uzyskaniu rozstrzygniecia organu egzekucyjnego. Do czasu uzyskania tego rozstrzygniecia kwoty te pozostaja w depozycie Zakladu.";

2) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisy ust. 2 stosuje sie odpowiednio w przypadku potracania sum, o ktorych mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5.";

3) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 65 % miesiecznego swiadczenia - jezeli potraceniu podlegaja naleznosci, o ktorych mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.";

4) w ust. 6 pkt 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2) potracen sum egzekwowanych, o ktorych mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 5, z potraceniami innych naleznosci, o ktorych mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6-9 - stosuje sie odpowiednio przepis pkt 1 lit. a) i b),

3) potracen, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 - stosuje sie odpowiednio przepis pkt 1 lit. a) i b).";

5) po ust. 6 dodaje sie ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Potracen, o ktorych mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10, dokonuje sie do wysokosci 70 % swiadczenia - w przypadku zbiegu tych potracen z potraceniami, o ktorych mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-9.";

6) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wysokosc czesci swiadczenia podlegajacego egzekucjom, o ktorych mowa w ust. 1, oraz wysokosc potracen, o ktorych mowa w ust. 4, a takze wysokosc czesci swiadczenia podlegajacego potraceniom, o ktorych mowa w ust. 6, oraz ustalona orzeczeniem sadu, ugoda sadowa lub aktem notarialnym procentowa wysokosc potracen ze swiadczen z tytulu naleznosci alimentacyjnych bez wskazania sposobu ich naliczania ustala sie od kwoty swiadczenia przed odliczeniem miesiecznej zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych.".

Art. 67. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektorych ustaw zwiazanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, z pozn. zm.21)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 46 uchyla sie pkt 2;

2) uchyla sie art. 70;

3) w art. 75 uchyla sie pkt 7.

Art. 68. W ustawie z dnia 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z pozn. zm.22)) uchyla sie art. 79.

Art. 69. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokosci i wyplacania dodatkow mieszkaniowych oraz wlasciwosc organow w tych sprawach.";

2) w art. 6:

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Wysokosc dodatku mieszkaniowego, lacznie z ryczaltem, o ktorym mowa w ust. 7, nie moze przekraczac, z zastrzezeniem ust. 11, 70 % wydatkow przypadajacych na normatywna powierzchnie zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatkow ponoszonych za lokal mieszkalny, jezeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub rowna normatywnej powierzchni.",

b) po ust. 10 dodaje sie ust. 11 w brzmieniu:

"11. Rada gminy, w drodze uchwaly, moze podwyzszyc lub obnizyc, nie wiecej niz o 20 punktow procentowych, wysokosc wskaznikow procentowych, o ktorych mowa w ust. 10.";

3) po art. 9 dodaje sie art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Wyplata dodatkow mieszkaniowych jest zadaniem wlasnym gminy.";

4) uchyla sie oznaczenie i tytul rozdzialu 2 oraz art. 10-13;

5) uchyla sie art. 14;

6) uchyla sie art. 18;

7) uchyla sie art. 20.

Art. 70. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 i Nr 170, poz. 1652) w art. 40:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozow pasazerskich wykonywanych w ramach obowiazku sluzby publicznej oraz nabywanie kolejowych pojazdow szynowych nalezy do zadan wlasnych samorzadu wojewodztwa. Zadanie to finansowane jest z dochodow wlasnych samorzadu wojewodztwa.";

2) uchyla sie ust. 2;

3) uchyla sie ust. 6.

Rozdzial 9

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 71. 1. Laczna kwote czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego, o ktorej mowa w art. 28 ust. 1, w 2004 r. zwieksza sie o srodki:

1) na odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych dla nauczycieli bedacych emerytami i rencistami;

2) na finansowanie dodatkow i premii dla opiekunow praktyk zawodowych;

3) na wdrozenie obowiazkowego wymiaru zajec wychowania fizycznego okreslonego w art. 19 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 60, dla uczniow klas V i VI szkol podstawowych;

4) na zadania wlasne zwiazane z przejetymi szkolami artystycznymi, prowadzonymi dotychczas na podstawie porozumienia z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

5) na zadania wlasne zwiazane z prowadzeniem mlodziezowych osrodkow wychowawczych i mlodziezowych osrodkow socjoterapii.

2. Do wyliczenia srodkow na zadania wlasne jednostek, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przyjmuje sie kwoty dotacji celowych ustalonych w ustawie budzetowej na rok 2003 na finansowanie lub dofinansowanie tych zadan.

Art. 72. Laczna kwote czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego, o ktorej mowa w art. 28 ust. 1, w 2005 r. zwieksza sie o srodki na wdrozenie obowiazkowego wymiaru zajec wychowania fizycznego okreslonego w art. 19 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 60, dla uczniow gimnazjow.

Art. 73. Rezerwe czesci oswiatowej subwencji ogolnej, o ktorej mowa w art. 28 ust. 2, na rok 2004 ustala sie w wysokosci 1 %.

Art. 74. 1. W celu wyliczenia na 2004 r. czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla gmin, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1, oraz wplat okreslonych w art. 29 przyjmuje sie dochody podatkowe gminy, o ktorych mowa w art. 20 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow, z zastrzezeniem ust. 2 i art. 83 ust. 1.

2. Dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych zwieksza sie do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu gmin we wplywach z tego podatku w wysokosci 37,42 %.

Art. 75. 1. W celu wyliczenia na 2005 r. czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla gmin, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1, oraz wplat okreslonych w art. 29 przyjmuje sie dochody podatkowe gminy, o ktorych mowa w art. 20 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych za 2003 r. na podstawie odrebnych przepisow, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych zwieksza sie do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu gmin we wplywach z tego podatku w wysokosci 37,42 %.

Art. 76. 1. W roku 2004 czesc rownowazaca subwencji ogolnej, o ktorej mowa w art. 21 ust. 1, otrzymuja gminy, w ktorych dochody przeliczeniowe sa nizsze od dochodow bazowych, z zastrzezeniem art. 83 ust. 2.

2. Przez dochody bazowe gminy rozumie sie, z zastrzezeniem ust. 3, wykazane w sprawozdaniach i wnioskach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow oraz w informacjach sporzadzonych za 2002 r. przez wlasciwych dysponentow, laczne dochody z tytulu:

1) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez gminy w 2002 r. zadan biezacych, o ktorych mowa w art. 18 ust. 3 i 3a ustawy wymienionej w art. 61 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 69 - w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a ktorych sposob finansowania ulegl zmianie z tym dniem;

2) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych;

3) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych;

4) czesci podstawowej subwencji ogolnej dla gmin;

5) czesci rekompensujacej subwencji ogolnej dla gmin - w zakresie kwoty rekompensujacej dochody utracone w zwiazku z czesciowa likwidacja podatku od srodkow transportowych;

6) rekompensaty, w formie czesci rekompensujacej subwencji ogolnej dla gmin, utraconych w 2002 r. dochodow z tytulu ustawowych ulg i zwolnien wynikajacych z art. 12 ust. 1 pkt 4-6 i ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 i art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z pozn. zm.23)), z art. 62 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 57 oraz z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z pozn. zm.24)) - w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 1 stycznia 2003 r.

3. Dochody bazowe gminy, o ktorych mowa w ust. 2, pomniejsza sie o wplate na zwiekszenie czesci podstawowej subwencji ogolnej ustalona na 2002 r.

4. Przez dochody przeliczeniowe gminy rozumie sie, z zastrzezeniem ust. 5, laczne dochody:

1) wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow - z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, zwiekszonych do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu we wplywach z tego podatku w wysokosci 33,80 %;

2) wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow - z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych;

3) z czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla gmin, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1, ustalonej na 2004 r.

5. Dochody przeliczeniowe gminy, o ktorych mowa w ust. 4, pomniejsza sie o wplate okreslona w art. 29, ustalona na 2004 r.

6. Wysokosc naleznej gminie czesci rownowazacej subwencji ogolnej ustala sie w nastepujacy sposob:

1) oblicza sie dla danej gminy roznice miedzy dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;

2) oblicza sie wspolczynnik udzialu dodatniej roznicy dla danej gminy w lacznej kwocie dodatnich roznic dla wszystkich gmin;

3) wspolczynnik udzialu, obliczony w sposob okreslony w pkt 2, mnozy sie przez kwote czesci rownowazacej subwencji ogolnej, ustalonej zgodnie z art. 21;

4) jezeli kwota obliczona w sposob okreslony w pkt 3 jest wyzsza od roznicy miedzy dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi gminy - wysokosc naleznej gminie czesci rownowazacej jest rowna roznicy, obliczonej dla gminy w sposob okreslony w pkt 1, a nadwyzka srodkow zwieksza rezerwe subwencji ogolnej w zakresie kwoty, o ktorej mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1;

5) jezeli kwota obliczona w sposob okreslony w pkt 3 jest nizsza od roznicy miedzy dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi gminy - wysokosc naleznej gminie czesci rownowazacej jest rowna kwocie obliczonej w sposob okreslony w pkt 3.

Art. 77. 1. W celu wyliczenia na 2004 r. czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla powiatow, o ktorej mowa w art. 22 ust. 1, oraz wplat okreslonych w art. 30 przyjmuje sie dochody podatkowe powiatu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow, z zastrzezeniem ust. 2 i art. 84 ust. 1.

2. Dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych zwieksza sie do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu powiatow we wplywach z tego podatku w wysokosci 8,00 %.

3. Dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych dla danego powiatu ustala sie jako laczna kwote dochodow z tego tytulu, wykazanych przez gminy, polozone na terenie tego powiatu, w sprawozdaniach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow, zmniejszona do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu powiatow we wplywach z tego podatku w wysokosci 1,00 %.

Art. 78. 1. W celu wyliczenia na 2005 r. czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla powiatow, o ktorej mowa w art. 22 ust. 1, oraz wplat okreslonych w art. 30 przyjmuje sie dochody podatkowe powiatu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporzadzonych za 2003 r. na podstawie odrebnych przepisow, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych zwieksza sie do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu powiatow we wplywach z tego podatku w wysokosci 8,00 %.

3. Dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych ustala sie jako laczna kwote dochodow z tego tytulu wykazanych przez gminy, polozone na terenie danego powiatu, w sprawozdaniach sporzadzonych za 2003 r. na podstawie odrebnych przepisow, zmniejszona do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu powiatow we wplywach z tego podatku w wysokosci 1,00 %.

Art. 79. 1. W roku 2004 czesc rownowazaca subwencji ogolnej, o ktorej mowa w art. 23 ust. 1, otrzymuja powiaty, w ktorych dochody przeliczeniowe sa nizsze od dochodow bazowych, z zastrzezeniem art. 84 ust. 2.

2. Przez dochody bazowe powiatu rozumie sie, wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow oraz w informacjach za 2002 r. sporzadzonych przez wlasciwych dysponentow, laczne dochody z tytulu:

1) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez powiaty w 2002 r., zadan biezacych, o ktorych mowa w art. 53 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 52 - w zakresie dotyczacym nauczycieli placowek opiekunczo-wychowawczych bedacych emerytami i rencistami, w art. 10a pkt 7 i 11b i art. 11a pkt 7 ustawy wymienionej w art. 54, w art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 22 ust. 5, art. 23 ust. 4 i art. 36 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 57 oraz w art. 6 i 6a ustawy wymienionej w art. 59 - w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a ktorych sposob finansowania ulegl zmianie z tym dniem,

2) czesci drogowej subwencji ogolnej dla powiatow za 2002 r., z wylaczeniem srodkow otrzymanych z rezerwy tej czesci subwencji oraz srodkow na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o srednim natezeniu ruchu w skali roku powyzej 2.000 pojazdow na dobe,

3) czesci wyrownawczej subwencji ogolnej za 2002 r.,

4) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych za 2002 r.,

5) dochodow, o ktorych mowa w art. 23 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 63, za 2002 r.

- powiekszone o 3 %.

3. Przez dochody przeliczeniowe powiatu rozumie sie, zastrzezeniem ust. 4, laczne dochody:

1) wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow oraz w informacjach sporzadzonych za 2002 r. przez wlasciwych dysponentow z tytulu:

a) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, zwiekszonego do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu we wplywach z tego podatku, w wysokosci 8,00 %,

b) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych, ustalonego jako laczna kwota dochodow z tego tytulu uzyskanych w 2002 r. przez gminy polozone na obszarze danego powiatu, zmniejszona do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu we wplywach z tego podatku, w wysokosci 1,00 %,

c) dochodow, o ktorych mowa w art. 23 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 63, zwiekszonych do wysokosci wynikajacej ze wskaznika udzialu w tych dochodach obowiazujacego od dnia 1 stycznia 2004 r.;

2) z czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla powiatow, o ktorej mowa w art. 22 ust. 1, ustalonej na 2004 r.

4. Dochody przeliczeniowe powiatu, o ktorych mowa w ust. 3, pomniejsza sie o wplate, okreslona w art. 30, ustalona na 2004 r.

5. Wysokosc naleznej powiatowi czesci rownowazacej subwencji ogolnej ustala sie w nastepujacy sposob:

1) oblicza sie dla danego powiatu roznice miedzy dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;

2) oblicza sie wspolczynnik udzialu dodatniej roznicy dla danego powiatu w lacznej kwocie dodatnich roznic dla wszystkich powiatow;

3) wspolczynnik udzialu, obliczony w sposob okreslony w pkt 2, mnozy sie przez laczna kwote czesci rownowazacej subwencji ogolnej dla powiatow, ustalonej zgodnie z art. 23;

4) jezeli kwota obliczona w sposob okreslony w pkt 3 jest wyzsza od roznicy miedzy dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi powiatu - wysokosc naleznej powiatowi czesci rownowazacej jest rowna roznicy obliczonej dla powiatu w sposob okreslony w pkt 1, a nadwyzka srodkow zwieksza rezerwe subwencji ogolnej w zakresie kwoty, o ktorej mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1;

5) jezeli kwota obliczona w sposob okreslony w pkt 3 jest nizsza od roznicy miedzy dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi powiatu - wysokosc naleznej powiatowi czesci rownowazacej jest rowna kwocie obliczonej w sposob okreslony w pkt 3.

Art. 80. 1. W celu wyliczenia na 2004 r. czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla wojewodztw, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1, oraz wplat okreslonych w art. 31 przyjmuje sie dochody podatkowe wojewodztwa, o ktorych mowa w art. 24 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych zwieksza sie do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu wojewodztw we wplywach z tego podatku w wysokosci 11,90 %.

Art. 81. 1. W celu wyliczenia na 2005 r. czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla wojewodztw, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1, oraz wplat okreslonych w art. 31 przyjmuje sie dochody podatkowe wojewodztwa, o ktorych mowa w art. 24 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporzadzonych za 2003 r. na podstawie odrebnych przepisow, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych zwieksza sie do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu wojewodztw we wplywach z tego podatku w wysokosci 11,90 %.

Art. 82. 1. W 2004 r. kwote, stanowiaca 30 % czesci regionalnej subwencji ogolnej dla wojewodztw, o ktorej mowa w art. 25 ust. 8, dzieli sie miedzy wojewodztwa, w ktorych dochody przeliczeniowe sa nizsze od dochodow bazowych.

2. Przez dochody bazowe wojewodztwa rozumie sie, wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow oraz w informacjach sporzadzonych za 2002 r. przez wlasciwych dysponentow, laczne dochody z tytulu:

1) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez wojewodztwa w 2002 r. zadan, o ktorych mowa w art. 8a ustawy wymienionej w art. 58, w art. 21 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 62 oraz w art. 40 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 70 - w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz w art. 5 ustawy wymienionej w art. 59, a ktorych sposob finansowania ulegl zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

2) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez powiaty w 2002 r. zadan, o ktorych mowa w art. 11b ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 54 - w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a ktorych sposob finansowania ulegl zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych;

4) udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych;

5) czesci drogowej subwencji ogolnej dla wojewodztw za 2002 r., z wylaczeniem srodkow otrzymanych z rezerwy tej czesci subwencji;

6) czesci wyrownawczej subwencji ogolnej za 2002 r.

3. Przez dochody przeliczeniowe wojewodztwa rozumie sie, z zastrzezeniem ust. 4, laczne dochody:

1) wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow - z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych;

2) wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych za 2002 r. na podstawie odrebnych przepisow - z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych, zwiekszonego do kwoty wynikajacej ze wskaznika udzialu we wplywach z tego podatku, w wysokosci 10,80 %;

3) ustalone na 2004 r., z tytulu:

a) czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla wojewodztw, o ktorej mowa w art. 24,

b) kwot wchodzacych w sklad czesci regionalnej subwencji ogolnej dla wojewodztw, o ktorych mowa w art. 25 ust. 2, 4 i 6.

4. Dochody przeliczeniowe wojewodztwa, o ktorych mowa w ust. 3, pomniejsza sie o wplate okreslona w art. 31, ustalona na 2004 r. 5. Wysokosc naleznej wojewodztwu kwoty ustala sie w nastepujacy sposob:

1) oblicza sie dla danego wojewodztwa roznice miedzy dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;

2) oblicza sie wspolczynnik udzialu dodatniej roznicy dla danego wojewodztwa w lacznej kwocie dodatnich roznic dla wszystkich wojewodztw;

3) wspolczynnik udzialu, obliczony w sposob okreslony w pkt 2, mnozy sie przez wskaznik 0,30 i laczna kwote czesci regionalnej subwencji ogolnej dla wojewodztw, o ktorej mowa w art. 25 ust. 1;

4) jezeli kwota obliczona w sposob okreslony w pkt 3 jest wyzsza od roznicy miedzy dochodami bazowymi i dochodami przeliczeniowymi wojewodztwa - wysokosc naleznej wojewodztwu kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, jest rowna roznicy obliczonej dla wojewodztwa w sposob okreslony w pkt 1, a nadwyzka srodkow zwieksza rezerwe subwencji ogolnej w zakresie kwoty, o ktorej mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1;

5) jezeli kwota obliczona w sposob okreslony w pkt 3 jest nizsza od roznicy miedzy dochodami bazowymi i dochodami przeliczeniowymi wojewodztwa - wysokosc naleznej wojewodztwu kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, jest rowna kwocie obliczonej w sposob okreslony w pkt 3.

Art. 83. 1. W celu ustalenia dochodow podatkowych stanowiacych podstawe do wyliczenia, zgodnie z art. 74, na 2004 r. dla miasta stolecznego Warszawy czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla gmin, o ktorej mowa w art. 20, i wplat okreslonych w art. 29 sumuje sie:

1) dochody z tytulow, o ktorych mowa w art. 20 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporzadzanych na podstawie odrebnych przepisow przez:

a) gminy warszawskie utworzone ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stolecznego Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195, z pozn. zm.25)) oraz gmine Wesola, zwane dalej "gminami warszawskimi" - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r.,

b) miasto stoleczne Warszawe - za okres od dnia 27 pazdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.;

2) dochody z tytulu oplaty skarbowej, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz dotacji na oswietlenie drog, wykazane w sprawozdaniu, sporzadzonym na podstawie odrebnych przepisow, przez zwiazek komunalny miasta stolecznego Warszawy utworzony ustawa wymieniona w pkt 1 lit. a, zwany dalej "zwiazkiem komunalnym m. st. Warszawy" - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r.

2. W celu wyliczenia na 2004 r. dla miasta stolecznego Warszawy czesci rownowazacej subwencji ogolnej dla gmin, zgodnie z art. 76:

1) przy ustalaniu dochodow bazowych z tytulow, o ktorych mowa w art. 76 ust. 2, sumuje sie dochody wykazane:

a) w sprawozdaniach sporzadzonych na podstawie odrebnych przepisow przez:

- gminy warszawskie - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r.,

- miasto stoleczne Warszawe - za okres od dnia 27 pazdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.,

b) w informacjach sporzadzonych przez wlasciwych dysponentow za 2002 r. - w odniesieniu do dochodow z tytulow, o ktorych mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1:

- za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r. - dla gmin warszawskich,

- za okres od dnia 27 pazdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. - dla miasta stolecznego Warszawy;

2) wplate na zwiekszenie czesci podstawowej subwencji ogolnej na 2002 r., o ktorej mowa w art. 76 ust. 3, ustala sie jako sume wplat ustalonych na 2002 r. dla gmin warszawskich za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r. i dla miasta stolecznego Warszawy za okres od dnia 27 pazdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.;

3) przy ustalaniu dochodow przeliczeniowych, o ktorych mowa w art. 76 ust. 4 pkt 1, sumuje sie dochody wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych na podstawie odrebnych przepisow przez:

a) gminy warszawskie - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r.,

b) miasto stoleczne Warszawe - za okres od dnia 27 pazdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

Art. 84. 1. W celu ustalenia dochodow podatkowych stanowiacych podstawe do wyliczenia, zgodnie z art. 77, na 2004 r. dla miasta stolecznego Warszawy czesci wyrownawczej subwencji ogolnej dla powiatow, o ktorej mowa w art. 22, oraz wplat, okreslonych w art. 30, sumuje sie dochody z tytulow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporzadzanych na podstawie odrebnych przepisow przez: 1) powiat warszawski - zniesiony ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stolecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087), zwany dalej "powiatem warszawskim" - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r.;

2) miasto stoleczne Warszawe - za okres od dnia 27 pazdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

2. W celu wyliczenia na 2004 r. dla miasta stolecznego Warszawy czesci rownowazacej subwencji ogolnej dla powiatow, zgodnie z art. 79:

1) przy ustalaniu dochodow bazowych z tytulow, o ktorych mowa w art. 79 ust. 2, sumuje sie dochody wykazane:

a) w sprawozdaniach sporzadzonych na podstawie odrebnych przepisow przez:

- powiat warszawski - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r.,

- miasto stoleczne Warszawe - za okres od dnia 27 pazdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.,

b) w informacjach sporzadzonych przez wlasciwych dysponentow za 2002 r. - w odniesieniu do dochodow z tytulow, o ktorych mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1:

- za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r. dla powiatu warszawskiego,

- za okres od dnia 27 pazdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. dla miasta stolecznego Warszawy,

- za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r. dla zwiazku komunalnego m. st. Warszawy, w przypadku dotacji, o ktorej mowa w ust. 3;

2) przy ustalaniu dochodow przeliczeniowych, o ktorych mowa w art. 79 ust. 3 pkt 1, sumuje sie dochody wykazane w sprawozdaniach sporzadzonych na podstawie odrebnych przepisow przez:

a) powiat warszawski - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pazdziernika 2002 r.,

b) miasto stoleczne Warszawe - za okres od dnia 27 pazdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

3. W odniesieniu do miasta stolecznego Warszawy przez czesc drogowa subwencji ogolnej dla powiatow za 2002 r. nalezy rozumiec rowniez dotacje z budzetu panstwa dla zwiazku komunalnego m. st. Warszawy na finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania, zarzadzania i ochrony drog krajowych, wojewodzkich i powiatowych w miescie stolecznym Warszawie. Art. 85. 1. W 2004 r. gminy otrzymuja czesc rekompensujaca subwencji ogolnej z tytulu ostatecznego rozliczenia czesci rekompensujacej subwencji ogolnej, okreslonej w art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983, z pozn. zm.26)), za 2003 r.

2. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, zachowuja moc do dnia 31 grudnia 2004 r. w zakresie dokonania rozliczenia faktycznych rocznych skutkow wynikajacych z decyzji i nakazow platniczych oraz deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2003.

3. W ustawie budzetowej na rok 2004 tworzy sie rezerwe celowa subwencji ogolnej z przeznaczeniem na rozliczenia czesci rekompensujacej subwencji ogolnej, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 86. Na rok 2004 rezerwa, o ktorej mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2, stanowi sume:

1) kwoty rezerwy czesci drogowej subwencji ogolnej na 2003 r. ustalonej zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego w latach 1999-2003 w brzmieniu obowiazujacym do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz

2) kwoty na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o srednim natezeniu ruchu powyzej 2.000 pojazdow na dobe ustalonej na 2003 r. w ramach czesci drogowej subwencji ogolnej.

Art. 87. 1. Powiat, ktory prowadzi lub zleca prowadzenie ponadgminnych domow pomocy spolecznej, zwanych dalej "domami", otrzymuje dotacje celowe z budzetu panstwa, wedlug zasad okreslonych w ust. 2-4.

2. Dotacja przysluguje powiatowi, ktory prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w ktorym przebywaja mieszkancy przyjeci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a takze powiatowi, ktory przyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

3. Dotacja, o ktorej mowa w ust. 1, jest przekazywana w okresach miesiecznych.

4. Wojewoda przekazuje kwote dotacji dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkancow domow, o ktorych mowa w ust. 2, i miesiecznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkancow, uzyskanych za miesiac poprzedzajacy miesiac, na ktory jest ustalana dotacja.

5. Miesieczna kwote dotacji dla powiatu ustala sie w wysokosci odpowiadajacej iloczynowi liczby mieszkancow domow, o ktorych mowa w ust. 2, w powiecie i sredniego miesiecznego kosztu utrzymania w domu, pomniejszonemu o dochody uzyskiwane z odplatnosci za pobyt w domu za mieszkanca, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Do wyliczenia dotacji przyjmuje sie sredni miesieczny koszt utrzymania w domu nie wyzszy jednak niz srednia miesieczna kwota dotacji wyliczona dla wojewodztwa.

7. Srednia miesieczna kwote dotacji dla wojewodztwa stanowi ustalana w budzecie wojewody miesieczna kwota dotacji przeznaczona na dzialalnosc domow, ustalona zgodnie z ust. 5, bez wydatkow inwestycyjnych, podzielona przez liczbe mieszkancow w tych domach.

8. Osoby przyjete do domu pomocy spolecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osoby posiadajace skierowania do domu pomocy spolecznej wydane przed dniem 1 stycznia 2004 r. ponosza oplate na dotychczasowych zasadach.

9. Zasady okreslone w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku przejecia przez samorzad wojewodztwa domu pomocy spolecznej na podstawie umowy z wlasciwym powiatem.

Art. 88. 1. Do przyznawania i wyplaty swiadczen okreslonych w ustawie wymienionej w art. 54, dla osob skierowanych do domu pomocy spolecznej przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, stosuje sie dotychczasowe przepisy o wlasciwosci miejscowej.

2. Z dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy jednostki organizacyjne pomocy spolecznej o zasiegu ponadpowiatowym staja sie jednostkami regionalnymi.

3. Do czasu wydania rozporzadzen na podstawie przepisow ustawy wymienionej w art. 54 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa stosuje sie przepisy dotychczasowe.

Art. 89. 1. Udzial gmin we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, o ktorym mowa w art. 4 ust. 2, zmniejsza sie o liczbe punktow procentowych odpowiadajacych iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaznika obliczonego lacznie dla calego kraju, wedlug zasad okreslonych w ust. 2.

2. Wskaznik, o ktorym mowa w ust. 1, ustala sie dzielac liczbe mieszkancow przyjetych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domow pomocy spolecznej, wedlug stanu na dzien 30 czerwca roku bazowego, przez liczbe mieszkancow przyjetych przed dniem 1 stycznia 2004 r., wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2003 r.

3. Dla 2004 r. wskaznik, o ktorym mowa w ust. 1, wynosi 0,95.

Art. 90. 1. W 2004 r. powiaty prowadzace placowki opiekunczo-wychowawcze otrzymuja dotacje celowe z budzetu panstwa na dotychczasowych zasadach.

2. W 2004 r. udzial powiatow we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych wynosi 8,42 %.

3. Do dnia 31 grudnia 2004 r. powiat prowadzacy placowke opiekunczo-wychowawcza jest zobowiazany do ustalenia powiatow wlasciwych ze wzgledu na miejsce zamieszkania przebywajacych w placowce dzieci przed ich skierowaniem do tej placowki.

4. Do dnia 31 grudnia 2004 r. powiat prowadzacy placowke opiekunczo-wychowawcza ma obowiazek zawrzec z wlasciwym powiatem, ustalonym zgodnie z ust. 3, umowe okreslajaca warunki i sposob przekazywania powiatowi prowadzacemu placowke srodkow finansowych przez powiat, na terenie ktorego mialy miejsce zamieszkania dzieci przebywajace w placowce.

Art. 91. Jednostki samorzadu terytorialnego zobowiazane do dokonania wplat do budzetu panstwa, o ktorych mowa w art. 29-31, przekazuja pierwsza rate tych wplat w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r.

Art. 92. Przy ustalaniu na 2004 r.:

1) czesci rownowazacej subwencji ogolnej i wplat dla gmin, w ktorych wskaznik G jest wyzszy od 150 % wskaznika Gg i dochody bazowe sa wyzsze od dochodow przeliczeniowych:

a) zmniejsza sie kwote wplat o kwote nie wieksza niz czesc rownowazaca subwencji ogolnej oraz

b) zmniejsza sie kwote czesci rownowazacej subwencji ogolnej o kwote zmniejszenia wplat, o ktorej mowa w lit. a;

2) czesci rownowazacej subwencji ogolnej i wplat dla powiatow, w ktorych wskaznik P jest wyzszy od 110 % wskaznika Pp i dochody bazowe sa wyzsze od dochodow przeliczeniowych:

a) zmniejsza sie kwote wplat o kwote nie wieksza niz czesc rownowazaca subwencji ogolnej oraz

b) zmniejsza sie kwote czesci rownowazacej subwencji ogolnej o kwote zmniejszenia wplat, o ktorej mowa w lit. a;

3) kwoty stanowiacej 30 % czesci regionalnej subwencji ogolnej, o ktorej mowa w art. 25 ust. 8, i wplat dla wojewodztw, w ktorych wskaznik W jest wyzszy od 110 % wskaznika Ww i dochody bazowe sa wyzsze od dochodow przeliczeniowych:

a) zmniejsza sie kwote wplat o kwote nie wieksza niz kwota wchodzaca w sklad czesci regionalnej subwencji ogolnej oraz

b) zmniejsza sie kwote wchodzaca w sklad czesci regionalnej subwencji ogolnej o kwote zmniejszenia wplat, o ktorej mowa w lit. a.

Art. 93. 1. W celu zapewnienia ciaglosci finansowania zadan gmin i powiatow w 2004 r., minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przekaze na ich rachunki, w terminie do dnia 20 stycznia 2004 r., jednorazowa zaliczke z budzetu panstwa w wysokosci 1/12 roznicy miedzy kwota wynikajaca z planowanej na 2004 r. dla danej jednostki kwoty udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych a kwota wynikajaca z udzialu we wplywach z tego podatku przed dniem 1 stycznia 2004 r. 2. W celu zapewnienia ciaglosci finansowania zadan wojewodztw w 2004 r., minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przekaze na ich rachunki, w terminie do dnia 20 stycznia 2004 r., jednorazowa zaliczke z budzetu panstwa w wysokosci 1/12 kwoty planowanych dochodow wojewodztwa z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych, ustalona jako iloczyn planowanej na 2004 r. ogolnej kwoty wplywow z tego podatku, wskaznika 0,1390 oraz wskaznika rownego udzialowi wplywow z podatku dochodowego od osob prawnych w 2002 r. z terenu danego wojewodztwa w ogolnej kwocie wplywow z tego podatku w tym samym roku, z zastrzezeniem ust. 6.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych potraci w szesciu rownych ratach, poczawszy od dnia 1 maja 2004 r., z dochodow z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych kwoty odpowiadajace przekazanej zaliczce, o ktorej mowa w ust. 1.

4. Wojewodztwa, poczawszy od dnia 1 maja 2004 r., dokonuja zwrotu zaliczki, o ktorej mowa w ust. 2, w szesciu rownych ratach, na rachunek budzetu panstwa, przy czym termin splaty kazdej z rat uplywa 5 dnia danego miesiaca. Od kwot niewplaconych w tym terminie nalicza sie odsetki jak dla zaleglosci podatkowych.

5. Do niewplaconych w terminie kwot, o ktorych mowa w ust. 4, stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Podstawe obliczenia wskaznika udzialu wplywow z podatku dochodowego od osob prawnych stanowia dochody z tytulu udzialu z tego podatku wykazane w sprawozdaniach za 2002 r., ktorych obowiazek sporzadzania wynika z odrebnych przepisow.

Art. 94. 1. Przepisy art. 10 ust. 6 i 8-10 oraz art. 11, 12 i 18 ustawy wymienionej w art. 69, w brzmieniu obowiazujacym przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, stosuje sie odpowiednio do rozliczenia w 2004 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie wyplat dodatkow mieszkaniowych za rok 2003.

2. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 13 ustawy wymienionej w art. 69, zachowuja moc do dnia 1 lutego 2004 r.

Art. 95. W zakresie oplat, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. e, naleznych za okres do dnia 31 grudnia 2001 r., wymierzonych przez organ wskazany w odrebnych przepisach inny niz urzad skarbowy, udzielanie ulg, odraczanie, umarzanie oraz rozkladanie na raty oplat moze nastapic w sposob, okreslony przepisami odrebnymi, po uzyskaniu zgody wojta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgoda jest wydawana w formie postanowienia, na ktore nie przysluguje zazalenie.

Art. 96. Do postepowan w sprawie zwrotu dotacji, o ktorych mowa w art. 43 i 44 ustawy wymienionej w art. 85 ust. 1, wszczetych i niezakonczonych przed wejsciem w zycie niniejszej ustawy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy o finansach publicznych.

Art. 97. Zasady wynikajace z art. 19-32, art. 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82-87, 89, art. 90 ust. 1 i 2 i art. 92 stosuje sie po raz pierwszy do ustalenia subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego na rok 2004 oraz do opracowania ustawy budzetowej i uchwal budzetowych na rok 2004.

Art. 98. W roku 2003:

1) termin, o ktorym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1, przedluza sie do dnia 1 grudnia 2003 r.;

2) termin, o ktorym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pozn. zm.), przedluza sie do dnia 1 grudnia 2003 r.;

3) termin, o ktorym mowa w art. 121 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 2 oraz w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pozn. zm.27)), w art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pozn. zm.) i w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z pozn. zm.28)), przedluza sie do dnia 15 grudnia 2003 r.;

4) termin, o ktorym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2, przedluza sie do dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 99. Traci moc art. 40 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 1a oraz art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983, z pozn. zm.26)).

Art. 100. W terminie 14 dni od dnia ogloszenia ustawy budzetowej na rok 2004, nie wczesniej jednak niz dnia 2 stycznia 2004 r., minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przekazuje wlasciwym jednostkom samorzadu terytorialnego informacje o ostatecznych wysokosciach kwot na rok 2004, o ktorych mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2.

Art. 101. Prezes Rady Ministrow do dnia 30 czerwca 2006 r. przedlozy Sejmowi informacje o skutkach obowiazywania art. 20-41 wraz z propozycjami zmian.

Art. 102. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym ze art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 55, art. 69 pkt 5, art. 97, art. 98, art. 99 i art. 100 wchodza w zycie z dniem ogloszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608 i Nr 202, poz. 1956.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 170, poz. 1660.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 60, poz. 700 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1683.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr 137, poz. 1304.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 162, poz. 1568.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380 i Nr 166, poz. 1608.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752.

17) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1938.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568.

19) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057 oraz z 2003 r. Nr 200, poz. 1953.

20) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.

21) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304.

22) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 63 i Nr 80, poz. 720.

23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568.

24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.

25) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1998 r. Nr 127, poz. 847, z 1999 r. Nr 92, poz. 1044, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497.

26) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 177, poz. 1725.

27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.

28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.