Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

(Dz. U. Nr 122 z 14 lipca 2003 r., poz. 1143)

SPIS TRESCI:

 

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Ustawa okresla zasady zatrudnienia socjalnego.

2. Przepisy ustawy stosuje sie w szczegolnosci do:

1) bezdomnych realizujacych indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci, w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej,

2) uzaleznionych od alkoholu, po zakonczeniu programu psychoterapii w zakladzie lecznictwa odwykowego,

3) uzaleznionych od narkotykow lub innych srodkow odurzajacych, po zakonczeniu programu terapeutycznego w zakladzie opieki zdrowotnej,

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisow o ochronie zdrowia psychicznego,

5) bezrobotnych, w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, pozostajacych bez pracy przez okres co najmniej 36 miesiecy,

6) zwalnianych z zakladow karnych, majacych trudnosci w integracji ze srodowiskiem, w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej,

7) uchodzcow realizujacych indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej,

ktorzy podlegaja wykluczeniu spolecznemu i ze wzgledu na swoja sytuacje zyciowa nie sa w stanie wlasnym staraniem zaspokoic swoich podstawowych potrzeb zyciowych i znajduja sie w sytuacji powodujacej ubostwo oraz uniemozliwiajacej lub ograniczajacej uczestnictwo w zyciu zawodowym, spolecznym i rodzinnym.

3. Przepisow ustawy nie stosuje sie do osob wymienionych w ust. 2, ktore maja prawo do:

1) zasilku dla bezrobotnych;

2) zasilku przedemerytalnego;

3) swiadczenia przedemerytalnego;

4) renty socjalnej;

5) renty strukturalnej;

6) renty z tytulu niezdolnosci do pracy;

7) emerytury.

4. Zadania okreslone w ustawie realizowane sa poprzez zatrudnienie socjalne, przez co nalezy rozumiec zapewnianie osobom, o ktorych mowa w ust. 2, mozliwosci uczestnictwa w zajeciach prowadzonych przez centra integracji spolecznej, kluby integracji spolecznej i zatrudnienia wspieranego, o ktorym mowa w art. 2 pkt 8.

Art. 2. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) dotacji - oznacza to dotacje w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874);

2) organizacjach pozytku publicznego - oznacza to organizacje pozytku publicznego w rozumieniu przepisow o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie dzialajace na rzecz osob, o ktorych mowa w art. 1;

3) przecietnym wynagrodzeniu - oznacza to przecietne miesieczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nastepnego miesiaca po ogloszeniu przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

4) reintegracji spolecznej - oznacza to dzialania, w tym rowniez o charakterze samopomocowym, majace na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczacej w zajeciach w centrum integracji spolecznej, klubie integracji spolecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejetnosci uczestniczenia w zyciu spolecznosci lokalnej i pelnienia rol spolecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;

5) reintegracji zawodowej - oznacza to dzialania majace na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczacej w zajeciach w centrum integracji spolecznej i klubie integracji spolecznej zdolnosci do samodzielnego swiadczenia pracy na rynku pracy;

6) swiadczeniu integracyjnym - oznacza to swiadczenie pieniezne wyplacane uczestnikowi centrum integracji spolecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego;

7) uczestniku - oznacza to osobe uczestniczaca w zajeciach w centrum integracji spolecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego;

8) zatrudnieniu wspieranym - oznacza to udzielanie pomocy osobie, o ktorej mowa w art. 1, w podjeciu pracy na podstawie stosunku pracy lub podjeciu dzialalnosci gospodarczej;

9) zasilku dla bezrobotnych - oznacza to zasilek dla bezrobotnych w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 i Nr 90, poz. 844).

Rozdzial 2

Zasady tworzenia centrum integracji spolecznej

Art. 3. 1. Centrum integracji spolecznej, zwane dalej "Centrum", jest jednostka organizacyjna realizujaca reintegracje zawodowa i spoleczna przez nastepujace uslugi:

1) ksztalcenie umiejetnosci pozwalajacych na pelnienie rol spolecznych i osiaganie pozycji spolecznych dostepnych osobom niepodlegajacym wykluczeniu spolecznemu;

2) nabywanie umiejetnosci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyzszanie kwalifikacji zawodowych;

3) nauke planowania zycia i zaspokajania potrzeb wlasnym staraniem, zwlaszcza przez mozliwosc osiagniecia wlasnych dochodow przez zatrudnienie lub dzialalnosc gospodarcza;

4) uczenie umiejetnosci racjonalnego gospodarowania posiadanymi srodkami pienieznymi.

2. Centrum, na zasadach okreslonych w ustawie, moze byc tworzone przez wojta, burmistrza, prezydenta miasta i organizacje pozytku publicznego, zwane dalej "instytucjami tworzacymi".

3. Centrum utworzone przez wojta, burmistrza i prezydenta miasta dziala w formie gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4. Centrum utworzone przez organizacje pozytku publicznego dziala w formie jednostki wyodrebnionej organizacyjnie i finansowo w sposob zapewniajacy nalezyta identyfikacje pod wzgledem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umozliwiajacym okreslenie przychodow, kosztow i wynikow, z uwzglednieniem przepisow o rachunkowosci.

Art. 4. 1. Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworzaca sklada do wojewody wlasciwego ze wzgledu na siedzibe Centrum.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, powinien zawierac:

1) nazwe instytucji tworzacej Centrum;

2) informacje o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczecia dzialalnosci;

3) przewidywana liczbe uczestnikow oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestnikow Centrum bedzie swiadczyc uslugi;

4) planowany rodzaj dzialalnosci wytworczej, handlowej lub uslugowej;

5) program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i spolecznej;

6) przewidywana liczbe pracownikow Centrum oraz ich kwalifikacje;

7) dane o organizacji i systemie zajec w Centrum;

8) dane o zakladanych efektach dzialania Centrum, w tym planowana liczbe osob do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyzszenia kwalifikacji, planowana liczbe osob, ktorym uczestniczenie w zajeciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomoga w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjeciu dzialalnosci gospodarczej, planowana liczbe osob usamodzielnionych ekonomicznie;

9) dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogolnych kosztow dzialalnosci Centrum, w tym kosztow realizacji reintegracji zawodowej i spolecznej;

10) dane o wysokosci zasobow wlasnych instytucji tworzacej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobow, a takze o przewidywanym udziale wlasnym w finansowaniu dzialalnosci Centrum;

11) dane o innych zrodlach finansowania dzialalnosci Centrum, w tym ze srodkow okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemow uzaleznien oraz przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu;

12) projekt regulaminu Centrum.

Art. 5. 1. Status Centrum przyznaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, po zaopiniowaniu wniosku, o ktorym mowa w art. 4, przez marszalka wojewodztwa.

2. Status Centrum nadaje sie na okres 3 lat.

3. W postepowaniu administracyjnym dotyczacym wydawania decyzji o nadaniu lub utracie statusu Centrum organem wyzszego stopnia jest minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego.

4. Centrum jest obowiazane:

1) informowac wojewode o kazdej zmianie danych zawartych we wniosku, o ktorym mowa w art. 4, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany;

2) przedstawiac corocznie, nie pozniej niz do dnia 31 marca, wojewodzie, wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta udzielajacym dotacji Centrum i instytucji tworzacej sprawozdanie zawierajace rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz sprawozdanie z dzialalnosci i efektow reintegracji zawodowej i spolecznej, a takze preliminarz wydatkow i przychodow na rok biezacy.

5. Wojewoda prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, ktorym nadal status Centrum, o ktorym mowa w ust. 1. Nadanie statusu jest rownoznaczne z wpisem do rejestru.

6. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2, zawierajacy dane dotyczace:

1) liczby uczestnikow i pracownikow w okresie sprawozdawczym,

2) liczby uczestnikow usamodzielnionych ekonomicznie,

3) liczby uczestnikow przyuczonych do zawodu oraz uczestnikow, ktorzy zmienili lub podwyzszyli kwalifikacje,

4) wykonania planu finansowego za rok poprzedni z uwzglednieniem przyznanych dotacji,

5) projektu planu finansowego na dany rok,

kierujac sie potrzeba ujednolicenia elementow sprawozdawczych.

Art. 6. 1. W przypadku nierealizowania przez Centrum zalozen przyjetych we wniosku, o ktorym mowa w art. 4, w stopniu uniemozliwiajacym wykonywanie uslug okreslonych w art. 3 lub w razie stwierdzenia nieprawidlowosci rozliczen finansowych przewidzianych ustawa, majacych wplyw na wynik finansowy, wojewoda wydaje decyzje o utracie statusu Centrum z urzedu lub na wniosek wojta, burmistrza lub prezydenta miasta udzielajacych dotacji Centrum lub instytucji tworzacej Centrum.

2. W przypadku likwidacji instytucji tworzacej Centrum wojewoda wydaje decyzje o utracie statusu Centrum, z zastrzezeniem ust. 4.

3. W przypadku wydania decyzji o utracie statusu Centrum niewykorzystane srodki finansowe pochodzace z dotacji podlegaja zwrotowi do jednostek, ktore udzielily dotacji, w wysokosci proporcjonalnej do wysokosci udzielonej dotacji.

4. W przypadku gdy instytucja tworzaca, bedaca organizacja pozytku publicznego, ulega likwidacji, prawa i obowiazki tej instytucji moze przejac gmina wlasciwa ze wzgledu na siedzibe Centrum. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 7. 1. Utworzenie Centrum jest finansowane:

1) w przypadku Centrum tworzonego przez wojta, burmistrza i prezydenta miasta - na zasadach okreslonych w przepisach o finansach publicznych;

2) w przypadku Centrum tworzonego przez organizacje pozytku publicznego z:

a) zasobow instytucji tworzacej pochodzacych ze zbiorek, darowizn lub innych zrodel,

b) dotacji na pierwsze wyposazenie pochodzacej z dochodow wlasnych samorzadu wojewodztwa przeznaczonych na realizacje wojewodzkiego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, na zasadach porozumienia, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1,

c) dotacji na pierwsze wyposazenie pochodzacej z dochodow wlasnych gminy przeznaczonych na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych,

d) innych dochodow wlasnych gminy niz okreslone w lit. c.

2. Utworzenie Centrum majacego prowadzic dzialalnosc wytworcza w rolnictwie moze byc finansowane ze srodkow Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa na zasadach okreslonych w porozumieniu zawartym miedzy Agencja a instytucja tworzaca.

Art. 8. 1. Marszalek wojewodztwa, na zasadach okreslonych w porozumieniu zawartym z instytucja tworzaca, moze przyznac Centrum dotacje na pierwsze wyposazenie oraz dotacje na dzialalnosc przez okres pierwszych 3 miesiecy ze srodkow, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. b.

2. Dotacja na pierwsze wyposazenie, o ktorej mowa w ust. 1, moze byc przeznaczona na:

1) przystosowanie do potrzeb uczestnikow zajec w Centrum pomieszczen przeznaczonych na reintegracje zawodowa i spoleczna;

2) wyposazenie pomieszczen oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urzadzen niezbednych do prowadzenia dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 9;

3) zakup surowcow, materialow i narzedzi niezbednych do rozpoczecia dzialalnosci.

3. Wysokosc dotacji na dzialalnosc Centrum przez okres pierwszych 3 miesiecy jest rowna kwocie ustalonej jako iloczyn 50% kwoty zasilku dla bezrobotnych, obowiazujacej w dniu zawarcia porozumienia, o ktorym mowa w ust. 1, oraz liczby uczestnikow zajec reintegracji zawodowej i spolecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracownikow Centrum zatrudnionych na okres nie krotszy niz rok, wedlug stanu na koniec kazdego miesiaca.

4. Dotacje na pierwsze wyposazenie przekazuje sie Centrum w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia, o ktorym mowa w ust. 1.

5. Dotacje na dzialalnosc przez okres pierwszych 3 miesiecy przekazuje sie Centrum w trzech ratach miesiecznych w terminie do 10 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, za ktory zostala przyznana dotacja.

Rozdzial 3

Zasady dzialalnosci centrum integracji spolecznej

Art. 9. 1. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, moze prowadzic dzialalnosc wytworcza, handlowa lub uslugowa oraz dzialalnosc wytworcza w rolnictwie, z wylaczeniem dzialalnosci polegajacej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemyslu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takze pozostalych wyrobow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 0,5% oraz wyrobow z metali szlachetnych albo z udzialem tych metali.

2. Dzialalnosc wytworcza, handlowa i uslugowa, o ktorej mowa w ust. 1, nie stanowi dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu przepisow o dzialalnosci gospodarczej.

Art. 10. 1. Dzialalnosc Centrum jest finansowana z:

1) dotacji pochodzacej z dochodow wlasnych gminy, przeznaczonych na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych;

2) dochodow uzyskiwanych z dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 9.

2. W przypadku Centrum utworzonego przez organizacje pozytku publicznego dzialalnosc Centrum moze byc ponadto finansowana z:

1) zasobow instytucji tworzacej pochodzacych ze zbiorek, darowizn lub innych zrodel;

2) innych dochodow wlasnych gminy niz okreslone w ust. 1 pkt 1.

3. Dzialalnosc Centrum prowadzacego dzialalnosc wytworcza w rolnictwie moze byc finansowana ze srodkow Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa na zasadach okreslonych w porozumieniu zawartym miedzy Agencja a instytucja tworzaca.

4. Kwota dotacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucja tworzaca jest organizacja pozytku publicznego, jest ustalana jako iloczyn kwoty okreslonej uchwala rady gminy oraz liczby uczestnikow zajec reintegracji zawodowej i spolecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracownikow Centrum, wedlug stanu na koniec miesiaca, i wyplacana co miesiac, przez okres dzialalnosci Centrum, w terminie do 10 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, za ktory zostala przyznana dotacja.

5. Kwota dotacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucja tworzaca jest wojt, burmistrz i prezydent miasta, jest ustalana jako iloczyn kosztow realizacji reintegracji zawodowej i spolecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz liczby uczestnikow zajec reintegracji zawodowej i spolecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracownikow Centrum, nie wiecej jednak niz 90% ogolnych kosztow dzialalnosci Centrum, i okreslana corocznie przez rade gminy.

6. Srodki finansowe na dzialalnosc Centrum sa przeznaczane na:

1) wyplate uczestnikom Centrum swiadczen integracyjnych, o ktorych mowa w art. 15;

2) zakup materialow, energii, uslug niezbednych do dzialalnosci Centrum;

3) najem lokalu i remonty pomieszczen uzytkowanych przez Centrum;

4) podatki oplacane przez Centrum;

5) wynagrodzenia pracownikow Centrum i pochodne od tych wynagrodzen;

6) realizacje reintegracji zawodowej i spolecznej oraz niezbedna obsluge dzialalnosci Centrum w tym zakresie;

7) szkolenia pracownikow Centrum zwiazane z dzialalnoscia Centrum;

8) posilki dla uczestnikow;

9) wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum;

10) inne wydatki zwiazane z dzialalnoscia Centrum.

7. Centrum moze otrzymac dofinansowanie ze srodkow Funduszu Pracy i Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na realizacje programow specjalnych zmierzajacych do reintegracji zawodowej i spolecznej, na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

Art. 11. 1. Pracownikami Centrum sa:

1) pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 9, oraz za obsluge finansowa Centrum;

2) prowadzacy zajecia reintegracji zawodowej i spolecznej;

3) pracownik socjalny;

4) instruktorzy zawodu;

5) osoby, o ktorych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b.

2. Kierownika Centrum zatrudnia instytucja tworzaca Centrum.

3. Pracownikow Centrum zatrudnia kierownik Centrum, z tym ze na jednego pracownika prowadzacego bezposrednio zajecia z uczestnikami nie powinno przypadac wiecej niz 5 uczestnikow. Warunek ten nie dotyczy osob, o ktorych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b.

Rozdzial 4

Zasady kierowania do centrum integracji spolecznej

Art. 12. 1. Osoba, o ktorej mowa w art. 1, moze, na podstawie:

1) wlasnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,

2) wniosku zakladu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, powiatowego urzedu pracy, osrodka pomocy spolecznej, organizacji pozarzadowej lub klubu integracji spolecznej, za zgoda tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego

- zostac skierowana do uczestnictwa w zajeciach prowadzonych przez Centrum, przez wlasciwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby osrodek pomocy spolecznej.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego osrodka pomocy spolecznej wlasciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu srodowiskowego (rodzinnego).

3. W przypadku osob uzaleznionych, o ktorych mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3, warunkiem przyjecia do Centrum jest zakonczenie programu psychoterapii w zakladzie lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego w zakladzie opieki zdrowotnej.

4. Kierownik Centrum przyjmuje osobe skierowana do Centrum po podpisaniu z nia indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, zwanego dalej "programem", w uzgodnieniu z kierownikiem osrodka pomocy spolecznej wlasciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby.

5. Pierwszenstwo w skierowaniu do Centrum maja osoby zamieszkale w gminach, na terenie ktorych zostalo utworzone Centrum. Osoby zamieszkale w innych gminach moga byc kierowane do Centrum:

1) w przypadku zawarcia porozumienia miedzy gminami o kierowaniu osob do Centrum, okreslajacego zasady finansowania kosztow uczestnictwa kierowanych tam osob;

2) w przypadku posiadania przez Centrum wolnych miejsc i sfinansowania kosztow uczestnictwa osoby kierowanej przez gmine.

Art. 13. 1. Program, o ktorym mowa w art. 12 ust. 4, opracowuje pracownik socjalny Centrum.

2. Program powinien okreslac w szczegolnosci:

1) zakres i formy reintegracji zawodowej i spolecznej;

2) rodzaje sprawnosci psychofizycznych niezbednych do podjecia pracy oraz metody ich cwiczenia;

3) osoby odpowiedzialne za realizacje programu.

3. Program na wniosek kazdej ze stron moze ulec zmianie.

4. Zaprzestanie realizacji programu nastepuje w przypadku:

1) stwierdzenia przez kierownika Centrum, ze nastapilo uporczywe naruszanie przez uczestnika postanowien programu uniemozliwiajace jego dalsza realizacje;

2) trwalego opuszczenia przez uczestnika zajec w Centrum;

3) oswiadczenia uczestnika o odstapieniu od realizacji programu.

5. Zakonczenie realizacji programu nastepuje w dniu, w ktorym uczestnik objety programem podjal zatrudnienie na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub podjal dzialalnosc gospodarcza, albo w dniu, w ktorym uplynal okres uczestnictwa w zajeciach w Centrum, o ktorym mowa w art. 15.

6. Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze swiadczen z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach okreslonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz z innych swiadczen okreslonych w niniejszej ustawie.

7. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 3, moga byc realizowane takze przez pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o prace w organizacji pozytku publicznego, ktora uzyska zgode na wykonywanie tych zadan wlasciwego dla siedziby tej organizacji wojewody.

Rozdzial 5

Zasady uczestnictwa w centrum integracji spolecznej

Art. 14. 1. Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum nie moze byc krotszy niz 6 godzin.

2. Kierownik Centrum jest obowiazany zapewnic uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym srodki ochrony indywidualnej, szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeprowadzenie odpowiednich badan lekarskich.

3. Uczestnikom zajec w Centrum przysluguje zaopatrzenie z tytulu wypadku w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisow o zaopatrzeniu z tytulu wypadkow lub chorob zawodowych powstalych w szczegolnych okolicznosciach.

4. Uczestnikom zajec w Centrum przysluguje nieodplatnie jeden posilek dziennie w trakcie pobytu.

Art. 15. 1. Okres probny w Centrum trwa 1 miesiac. W okresie probnym uczestnik otrzymuje swiadczenie integracyjne w wysokosci 50% zasilku dla bezrobotnych.

2. Po pomyslnym zakonczeniu okresu probnego, kierownik osrodka pomocy spolecznej, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajeciach w Centrum.

3. Okres uczestnictwa w zajeciach w Centrum moze trwac do 11 miesiecy. Jezeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebe przedluzenia okresu uczestnictwa w zajeciach w Centrum, kierownik Centrum, na wniosek lub po zasiegnieciu opinii pracownika socjalnego Centrum, moze przedluzyc okres uczestnictwa o kolejne 6 miesiecy.

4. W okresie uczestnictwa w zajeciach w Centrum, o ktorym mowa w ust. 3, na wniosek uczestnika kierownik Centrum przyznaje swiadczenie integracyjne w wysokosci 80% zasilku dla bezrobotnych.

5. Swiadczenie integracyjne jest wyplacane przez Centrum w okresach miesiecznych z dolu.

6. Swiadczenie integracyjne za niepelny miesiac uczestnictwa ustala sie dzielac kwote swiadczenia przez 30 i mnozac przez liczbe dni kalendarzowych przypadajacych w okresie, za ktory swiadczenie to przysluguje.

7. Swiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnosci uczestnika na zajeciach w Centrum trwajacej nie dluzej niz 3 dni w miesiacu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci trwajacej dluzej niz 3 dni w miesiacu swiadczenie integracyjne za dany miesiac nie przysluguje.

8. Na wniosek kierownika Centrum, zawierajacy kopie listy wyplaconych swiadczen integracyjnych, starosta wlasciwy dla siedziby Centrum refunduje ze srodkow Funduszu Pracy kwote wyplaconych w poprzednim miesiacu swiadczen integracyjnych. Na wniosek kierownika Centrum starosta moze przekazac Centrum zaliczke na wyplate swiadczen integracyjnych.

Rozdzial 6

Zatrudnienie wspierane

Art. 16. 1. Po zakonczeniu uczestnictwa w zajeciach w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach takze przed jego zakonczeniem, na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego lub uczestnika:

1) powiatowy urzad pracy moze skierowac uczestnika do pracy:

a) u pracodawcy,

b) w Centrum;

2) uczestnicy moga podjac wspolna dzialalnosc gospodarcza na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 wrzesnia 1982 r. - Prawo spoldzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288, z pozn. zm.1)).

2. Skierowanie do pracy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa sie na podstawie umowy zawartej miedzy starosta wlasciwym dla siedziby Centrum a pracodawca, w ktorej pracodawca zobowiazuje sie do zatrudnienia skierowanego uczestnika, przez okres nie krotszy niz 18 miesiecy, a starosta do refundowania pracodawcy czesci wyplaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesiecy, w wysokosci nieprzekraczajacej:

1) 80% zasilku dla bezrobotnych wraz ze skladka na ubezpieczenia spoleczne, w pierwszych 3 miesiacach;

2) 60% zasilku dla bezrobotnych wraz ze skladka na ubezpieczenia spoleczne, w 3 kolejnych miesiacach;

3) 40% zasilku dla bezrobotnych wraz ze skladka na ubezpieczenia spoleczne, w nastepnych 6 miesiacach.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio w przypadku skierowania uczestnika Centrum do pracy w Centrum.

4. Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podjeciu dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moga byc dofinansowane ze srodkow Funduszu Pracy do wysokosci 80% udokumentowanych kosztow pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa, w wysokosci nieprzekraczajacej jednak przecietnego wynagrodzenia.

5. Refundacja, o ktorej mowa w ust. 2, jest finansowana ze srodkow Funduszu Pracy na zasadach okreslonych dla prac interwencyjnych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.

Art. 17. 1. W przypadku, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, w stosunku do osob zatrudnionych na podstawie spoldzielczej umowy o prace, bedacych uprzednio uczestnikami Centrum, czesc wynagrodzenia odpowiadajaca skladce naleznej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz czesc kosztow osobowych pracodawcy odpowiadajaca skladce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej miedzy starosta wlasciwym dla siedziby spoldzielni a spoldzielnia moze podlegac finansowaniu ze srodkow Funduszu Pracy przez okres 12 miesiecy od dnia zatrudnienia.

2. Zwrotu oplaconych skladek, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje starosta, w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spoldzielni, w terminie 30 dni od dnia jego zlozenia.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, oraz tryb dokonywania zwrotu oplaconych skladek, uwzgledniajacy rodzaj niezbednej dokumentacji, jaka nalezy dolaczyc do wniosku.

Rozdzial 7

Kluby integracji spolecznej

Art. 18. 1. Gmina lub na jej zlecenie osrodek pomocy spolecznej lub organizacje pozytku publicznego prowadzace reintegracje zawodowa i spoleczna dla osob, o ktorych mowa w art. 1, moga:

1) organizowac roboty publiczne;

2) prowadzic kluby integracji spolecznej organizujace dzialania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

2. W klubach integracji spolecznej mozna organizowac i prowadzic w szczegolnosci:

1) programy zatrudnienia tymczasowego majace na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okreslony lub na czas wykonania okreslonej pracy, w pelnym lub niepelnym wymiarze czasu pracy, u pracodawcow, wykonywania uslug na podstawie umow cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjecia zatrudnienia;

2) poradnictwo prawne;

3) dzialalnosc samopomocowa w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

3. Uczestnictwo w klubach integracji spolecznej jest dobrowolne.

Rozdzial 8

Zmiany w przepisach obowiazujacych oraz przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 19. W ustawie z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) leczenie, rehabilitacje i reintegracje osob uzaleznionych od alkoholu,",

b) w pkt 6 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

"7) przeciwdzialanie przemocy w rodzinie.";

2) w art. 21 w pkt 9 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu:

"10) reintegracja - reintegracje zawodowa i spoleczna w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu socjalnym.";

3) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Samorzad wojewodztwa realizuje zadania, o ktorych mowa w art. 1 i 2, w postaci wojewodzkiego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych stanowiacego czesc wojewodzkiej strategii integracji i polityki spolecznej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Program, o ktorym mowa w ust. 1, jest realizowany przez regionalny osrodek polityki spolecznej, o ktorym mowa w przepisach o pomocy spolecznej, lub inna jednostke wskazana w programie. W celu realizacji programu zarzad wojewodztwa moze powolac pelnomocnika.";

4) w art. 41:

a) w ust. 1:

- zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Prowadzenie dzialan zwiazanych z profilaktyka i rozwiazywaniem problemow alkoholowych oraz integracji spolecznej osob uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadan wlasnych gmin.",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,",

- w pkt 6 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

"7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow integracji spolecznej.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Realizacja zadan, o ktorych mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, stanowiacego czesc strategii integracji i polityki spolecznej, uchwalanego corocznie przez rade gminy. Program jest realizowany przez osrodek pomocy spolecznej, o ktorym mowa w przepisach o pomocy spolecznej, lub inna jednostke wskazana w programie. W celu realizacji programu wojt (burmistrz, prezydent miasta) moze powolac pelnomocnika.".

Art. 20. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z pozn. zm.2)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1a w zdaniu pierwszym po wyrazach "przez osobe bezrobotna" dodaje sie wyrazy "lub podjecia leczenia odwykowego w zakladzie lecznictwa odwykowego przez osobe uzalezniona";

2) w art. 10 po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do zadan gminy nalezy opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki spolecznej obejmujacej w szczegolnosci programy pomocy spolecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej.";

3) w art. 10a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) opracowanie i realizacja powiatowej strategii integracji i polityki spolecznej obejmujacej w szczegolnosci programy pomocy spolecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, wspierania osob niepelnosprawnych, przeciwdzialania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - po konsultacji z wlasciwymi terytorialnie gminami,";

4) w art. 11b:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywanie i realizacja wojewodzkiej strategii integracji i polityki spolecznej obejmujacej w szczegolnosci programy pomocy spolecznej, wyrownywania szans osob niepelnosprawnych i przeciwdzialania ich wykluczeniu spolecznemu oraz pomocy w realizacji zadan na rzecz zatrudniania osob niepelnosprawnych, profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych - po konsultacji z wlasciwymi terytorialnie gminami i powiatami,",

b) w ust. 2 wyrazy "mozna powolac" zastepuje sie wyrazami "samorzad wojewodztwa powoluje";

5) w art. 46 po ust. 3 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Osrodek pomocy spolecznej koordynuje realizacje strategii, o ktorej mowa w art. 10 ust. 3.";

6) w art. 47a po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizacje strategii, o ktorej mowa w art. 10a pkt 2.".

Art. 21. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pozn. zm.3)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 98a dodaje sie pkt 98b w brzmieniu:

"98b) zwroty kwoty znizki dla inwalidow wojennych i wojskowych okreslone w art. 8 ustawy z dnia 11 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz ustawy o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1515).".

Art. 22. W ustawie z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z pozn. zm.4)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wspierania dzialan majacych na celu udzielanie pomocy bylym pracownikom panstwowych przedsiebiorstw gospodarki rolnej i czlonkom ich rodzin w przezwyciezaniu trudnych sytuacji zyciowych, w szczegolnosci przez wspieranie zatrudnienia socjalnego, okreslonego w odrebnych przepisach, przyznawanie stypendiow dzieciom bylych pracownikow, uczacym sie w szkolach ponadgimnazjalnych lub ksztalcacym sie w szkolach wyzszych, oraz finansowanie dozywiania tych dzieci w szkolach podstawowych, gimnazjach i szkolach ponadgminazjalnych.";

2) po art. 20f dodaje sie art. 20g w brzmieniu:

"Art. 20g. Agencja, ze srodkow uzyskanych z tytulow okreslonych w art. 20c ust. 1, moze dofinansowac utworzenie i dzialalnosc centrum integracji spolecznej, o ktorym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.".

Art. 23. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 i Nr 90, poz. 844) w art. 57 w ust. 1 w pkt 33 kropke zastepuje sie srednikiem i dodaje pkt 34 w brzmieniu:

"34) swiadczen integracyjnych oraz zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.".

Art. 24. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) leczenie, rehabilitacje i reintegracje osob uzaleznionych;";

2) w art. 3a w ust. 4 w pkt 9 wyraz "readaptacyjna" zastepuje sie wyrazem "reintegracyjna";

3) w art. 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) "reintegracja" - reintegracje zawodowa i spoleczna w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu socjalnym;";

4) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Reintegracje osob uzaleznionych moga prowadzic centra integracji spolecznej, tworzone na podstawie odrebnych przepisow, oraz podmioty wymienione w ust. 1 i 2 oraz w art. 3 ust. 3.";

5) w art. 56 w ust. 2 wyraz "readaptacje" zastepuje sie wyrazem "reintegracje".

Art. 25. W ustawie z dnia 11 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz ustawy o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1515) w art. 8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w ust. 1 wyrazy "wejscia w zycie niniejszej ustawy" zastepuje sie wyrazami "31 grudnia 2002 r.";

2) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W razie oplacenia skladki na obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej lub skladki na dobrowolne ubezpieczenie casco w ratach, ktorej pierwsza lub kolejna rata zostala oplacona w pelnej wysokosci w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, do kolejnych rat tej skladki oplaconych w pelnej wysokosci nie pozniej niz do dnia 30 listopada 2003 r. stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 1.";

3) w ust. 2 wyrazy "w terminie 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie przepisow ustawy." zastepuje sie wyrazami "do dnia 31 grudnia 2003 r.";

4) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, dolacza sie dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenie skladki oraz oswiadczenie wnioskodawcy o:

1) nieudzieleniu przez zaklad ubezpieczen znizki z tytulu oplaconej skladki;

2) niedokonaniu przez Urzad do Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych zwrotu znizki z tytulu oplaconej skladki.".

Art. 26. W ustawie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytulu wypadkow lub chorob zawodowych powstalych w szczegolnych okolicznosciach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 96, poz. 874) w art. 2 w ust. 1 w pkt 12 kropke zastepuje sie srednikiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu:

"13) w trakcie uczestnictwa w centrum integracji spolecznej.".

Art. 27. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660 i Nr 96, poz. 874) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 9:

a) w ust. 1 po pkt 26 dodaje sie pkt 26a w brzmieniu:

"26a) osoby objete indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;",

b) w ust. 2 wyrazy "23-25 i 29" zastepuje sie wyrazami "23-25, 26a i 29";

2) w art. 16 po pkt 10 dodaje sie pkt 10a w brzmieniu:

"10a) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26a, powstaje po uplywie 30 dni od dnia rozpoczecia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem zakonczenia realizacji programu lub zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu socjalnym;";

3) w art. 17 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Osoby, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26 i 26a, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego osrodek pomocy spolecznej realizujacy indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci lub indywidualny program zatrudnienia socjalnego.";

4) w art. 23 w ust. 9 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26, 26a i 27, jest kwota odpowiadajaca wysokosci zasilku stalego z pomocy spolecznej;";

5) w art. 28 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26 i 26a, oplaca osrodek pomocy spolecznej realizujacy indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci lub indywidualny program zatrudnienia socjalnego;".

Art. 28. Do dnia 31 grudnia 2004 r. nadanie statusu Centrum wymaga pozytywnej opinii ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

Art. 29. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia [czyli 14 sierpnia 2003 r. - rol], z wyjatkiem art. 22 pkt 1, ktory wchodzi w zycie z dniem 16 lipca 2003 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770, z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 54, poz. 572 i Nr 69, poz. 724 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2058.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 44, poz. 389.

3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844 i Nr 96, poz. 874.

4) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592 i Nr 80, poz. 721.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.