Tekst ujednolicony - obowiazuje od 3 do 30 wrzesnia 2005 roku

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych1)

I. Tekst ujednolicony ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych powstal na podstawie:

II. Od 3 wrzesnia 2005 roku zaczna obowiazywac zmiany w art. 36. Wynikaja z ustawy nowelizujacej ustawe o minimalnym wynagrodzeniu za prace (patrz jej tekst ujednolicony) oraz kilka innych ustaw, ktora Sejm uchwalil 1 lipca 2005 r.

III. Natomiast 1 pazdziernika 2005 r. wchodza w zycie zmiany w art 3 ust. 1 i 2. Wynikaja z kwietniowej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 94, poz. 788). Zmienione przepisy wyroznilismy kolorem fioletowym.

SPIS TRESCI


DZIAL I

Przepisy ogolne

Rozdzial 1

Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objasnienia okreslen ustawowych

Art. 1. Ustawa okresla:

1) warunki udzielania i zakres swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych;

2) zasady i tryb finansowania swiadczen, o ktorych mowa w pkt 1;

3) zadania wladz publicznych w zakresie zapewnienia rownego dostepu do swiadczen, o ktorych mowa w pkt 1;

4) zasady powszechnego - obowiazkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego;

5) podstawy instytucjonalno-proceduralne do stosowania rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemow zabezpieczenia spolecznego do pracownikow najemnych, osob prowadzacych dzialalnosc na wlasny rachunek i do czlonkow ich rodzin przemieszczajacych sie we Wspolnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 5.07.1971, str. 2 i n., z pozn. zm.) i rozporzadzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporzadzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemow zabezpieczenia spolecznego do pracownikow najemnych, osob prowadzacych dzialalnosc na wlasny rachunek i do czlonkow ich rodzin przemieszczajacych sie we Wspolnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1 i n., z pozn. zm.) oraz rozporzadzenia Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzajacego przepisy rozporzadzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporzadzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli panstw trzecich, ktorzy nie sa jeszcze objeci tymi przepisami wylacznie ze wzgledu na ich obywatelstwo (Dz. Urz. WE L 124 z 20.05.2003, str. 1 i n., z pozn. zm.);

6) zasady funkcjonowania, organizacje i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem";

7) zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacja swiadczen, o ktorych mowa w pkt 1.

Art. 2. 1. Do korzystania ze swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych na zasadach okreslonych w ustawie maja prawo:

1) osoby objete powszechnym - obowiazkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",

2) inne, niz ubezpieczeni, osoby posiadajace obywatelstwo polskie i posiadajace miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktore spelniaja kryterium dochodowe, o ktorym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), co do ktorych nie stwierdzono okolicznosci, o ktorej mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie okreslonych dla ubezpieczonych

- zwane dalej "swiadczeniobiorcami".

2. Osobom nieposiadajacym obywatelstwa polskiego, innym niz swiadczeniobiorcy, swiadczenia zdrowotne udzielane sa na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych i umowach miedzynarodowych.

Art. 3. 1. Ubezpieczonymi sa:

1) osoby posiadajace obywatelstwo panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamieszkujace na terytorium panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) osoby nieposiadajace obywatelstwa panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przebywajace na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie sie, zgody na pobyt tolerowany lub posiadajace status uchodzcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystajace z ochrony czasowej na jej terytorium,

[UWAGA, z dniem 1 pazdziernika 2005 r.w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) osoby nieposiadajace obywatelstwa panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przebywajace na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie sie, zezwolenia na pobyt rezydenta dlugoterminowego Wspolnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub posiadajace status uchodzcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystajace z ochrony czasowej na jej terytorium,"

(na podstawie Dz. U. Nr 94 z 30 maja 2005 r., poz. 788)]

3) osoby nieposiadajace obywatelstwa panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym legalnie zamieszkujace na terytorium innego niz Rzeczpospolita Polska panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

- jezeli podlegaja zgodnie z art. 66 obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczaja sie dobrowolnie na zasadach okreslonych w art. 68;

4) osoby posiadajace obywatelstwo panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym niezamieszkujace na terytorium panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jezeli podlegaja obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sa objete:

a) ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pozn. zm.2)),

b) ubezpieczeniem spolecznym rolnikow na podstawie przepisow ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z pozn. zm.3)).

2. Ubezpieczonymi sa takze:

1) studenci i uczestnicy studiow doktoranckich, ktorzy studiuja w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, ktorzy odbywaja w Rzeczypospolitej Polskiej obowiazkowy staz, nieposiadajacy obywatelstwa panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niebedacy osobami, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3,

2) czlonkowie zakonow oraz alumni wyzszych seminariow duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i juniorysci zakonow i ich odpowiednicy nieposiadajacy obywatelstwa panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niebedacy osobami, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywajacy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na osiedlenie sie lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

[UWAGA, z dniem 1 pazdziernika 2005 r. w art. 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) czlonkowie zakonow oraz alumni wyzszych seminariow duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i juniorysci zakonow i ich odpowiednicy nieposiadajacy obywatelstwa panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niebedacy osobami, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywajacy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie sie, zezwolenia na pobyt rezydenta dlugoterminowego Wspolnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub posiadajacy status uchodzcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystajacy z ochrony czasowej na jej terytorium,"

(na podstawie Dz. U. Nr 94 z 30 maja 2005 r., poz. 788)]

3) odbywajacy staz adaptacyjny,

4) odbywajacy kursy jezyka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjecia nauki w jezyku polskim, o ktorych mowa w przepisach o szkolnictwie wyzszym, nieposiadajacy obywatelstwa panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niebedacy osobami, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3

- jezeli ubezpieczaja sie dobrowolnie na zasadach okreslonych w art. 68,

5) czlonkowie rodzin osob, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zamieszkujacy na terytorium panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jezeli nie sa osobami podlegajacymi obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1, z zastrzezeniem art. 66 ust. 2 i 3, ani nie sa osobami uprawnionymi do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o koordynacji,

6) czlonkowie rodzin osob, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszkujacy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli nie sa osobami podlegajacymi obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1, z zastrzezeniem art. 66 ust. 2 i 3.

Art. 4. Ubezpieczeniu nie podlegaja, z zastrzezeniem art. 3, cudzoziemcy przebywajacy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzedach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub miedzynarodowych instytucjach, chyba ze umowy miedzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolita Polska stanowia inaczej.

Art. 5. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:

1) ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez swiadczeniodawcow swiadczen opieki zdrowotnej osobom niewymagajacym leczenia w warunkach calodobowych lub calodziennych;

2) apteka - apteke ogolnodostepna, apteke zakladowa prowadzona w zakladzie opieki zdrowotnej utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwosci albo ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych lub punkt apteczny;

3) czlonek rodziny - nastepujace osoby:

a) dziecko wlasne, dziecko malzonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla ktorego ustanowiono opieke, albo dziecko obce w ramach rodziny zastepczej, do ukonczenia przez nie 18 lat, a jezeli ksztalci sie dalej - do ukonczenia 26 lat, natomiast jezeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnosci lub inne traktowane na rowni - bez ograniczenia wieku,

b) malzonka,

c) wstepnych pozostajacych z ubezpieczonym we wspolnym gospodarstwie domowym;

4) felczer ubezpieczenia zdrowotnego - felczera lub starszego felczera udzielajacego swiadczen opieki zdrowotnej u swiadczeniodawcy, z ktorym zawarto umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

5) inwalida wojenny lub wojskowy - osobe, o ktorej mowa w art. 6-8 lub w art. 30 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z pozn. zm.4));

6) instytucja wyplacajaca emeryture lub rente - instytucje wyplacajaca rente strukturalna zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow pochodzacych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

7) kombatant - osobe, o ktorej mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658 oraz z 2004 r. Nr 46, poz. 444);

8) korzystajacy - organizacje, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostke organizacyjna, o ktorych mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203);

9) lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z pozn. zm.5));

10) lek podstawowy - produkt leczniczy ratujacy zycie lub niezbedny w terapii dla przywracania lub poprawy zdrowia, spelniajacy warunki bezpieczenstwa, skutecznosci i efektywnosci kosztowej;

11) lek recepturowy - produkt leczniczy sporzadzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej;

12) lek uzupelniajacy - produkt leczniczy wspomagajacy lub uzupelniajacy dzialanie lekow podstawowych, a takze produkt leczniczy o zblizonych wlasciwosciach terapeutycznych do leku podstawowego;

13) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - w szczegolnosci lekarza:

a) posiadajacego specjalizacje co najmniej pierwszego stopnia w dziedzinie medycyny ogolnej, chorob wewnetrznych lub pediatrii lub

b) posiadajacego tytul specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, chorob wewnetrznych lub pediatrii

- udzielajacego swiadczen w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, z ktorym Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej albo ktory jest zatrudniony lub wykonuje zawod u swiadczeniodawcy, z ktorym Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen podstawowej opieki zdrowotnej;

14) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - lekarza, lekarza dentyste bedacego swiadczeniodawca, z ktorym Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentyste, ktory jest zatrudniony lub wykonuje zawod u swiadczeniodawcy, z ktorym Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

15) minimalne wynagrodzenie - minimalne wynagrodzenie, o ktorym mowa w art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679);

16) nazwa miedzynarodowa leku - nazwe leku zalecana przez Swiatowa Organizacje Zdrowia;

17) niepelnosprawny - osobe, o ktorej mowa w art. 4-5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pozn. zm.6));

18) odbywajacy staz adaptacyjny - odbywajacego staz adaptacyjny wnioskodawce w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodow regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) lub odbywajacego staz adaptacyjny wnioskodawce w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektorych dzialalnosci (Dz. U. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);

19) osoba bezdomna wychodzaca z bezdomnosci - osobe objeta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomnosci zgodnie z przepisami o pomocy spolecznej;

20) osoba pobierajaca emeryture lub rente - osobe objeta zaopatrzeniem emerytalnym lub rentowym, pobierajaca rente socjalna albo rente strukturalna na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873) lub ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow pochodzacych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709);

21) osoba prowadzaca dzialalnosc pozarolnicza - osobe, o ktorej mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych;

22) osoba represjonowana - osobe, o ktorej mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

23) osoba uprawniona do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o koordynacji - osobe, ktora nie jest ubezpieczona w Funduszu i posiada prawo do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie ustawodawstwa innego niz Rzeczpospolita Polska panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a ktorej przysluguja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej swiadczenia opieki zdrowotnej z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przepisow o koordynacji;

24) osoba wspolpracujaca - osobe, o ktorej mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych;

25) pielegniarka podstawowej opieki zdrowotnej - pielegniarke, ktora ukonczyla szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielegniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, srodowiskowego, srodowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepelnosprawnych, opieki dlugoterminowej, w ochronie zdrowia pracujacych oraz srodowiska nauczania i wychowania lub ukonczyla kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielegniarstwa: rodzinnego, srodowiskowego, srodowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepelnosprawnych, opieki dlugoterminowej, w ochronie zdrowia pracujacych oraz srodowiska nauczania i wychowania, udzielajaca swiadczen w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, bedaca swiadczeniodawca, z ktorym Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej albo ktora jest zatrudniona lub wykonuje zawod u swiadczeniodawcy, z ktorym Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

26) pielegniarka lub polozna ubezpieczenia zdrowotnego - pielegniarke lub polozna bedaca swiadczeniodawca, z ktorym Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, albo pielegniarke lub polozna zatrudniona lub wykonujaca zawod u swiadczeniodawcy, z ktorym Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

27) podstawowa opieka zdrowotna - swiadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielegnacyjne z zakresu medycyny ogolnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

28) polozna podstawowej opieki zdrowotnej - polozna, ktora ukonczyla szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielegniarstwa rodzinnego, srodowiskowego, srodowiskowo-rodzinnego lub ukonczyla kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielegniarstwa rodzinnego, srodowiskowego, srodowiskowo-rodzinnego, udzielajaca swiadczen w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, bedaca swiadczeniodawca, z ktorym Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej albo ktora jest zatrudniona lub wykonuje zawod u swiadczeniodawcy, z ktorym Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

29) potrzeby zdrowotne - liczbe i rodzaj swiadczen opieki zdrowotnej, ktore powinny byc zapewnione w celu zachowania, przywrocenia lub poprawy zdrowia danej grupy swiadczeniobiorcow;

30) program zdrowotny - zespol zaplanowanych i zamierzonych dzialan z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umozliwiajacych w okreslonym terminie osiagniecie zalozonych celow, polegajacych na wykrywaniu i zrealizowaniu okreslonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia okreslonej grupy swiadczeniobiorcow, finansowany ze srodkow publicznych;

31) przecietne wynagrodzenie - przecietne miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw z poprzedniego kwartalu, wlacznie z wyplatami z zysku, oglaszane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

32) przepisy o koordynacji - przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego, okreslone w rozporzadzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemow zabezpieczenia spolecznego do pracownikow najemnych, osob prowadzacych dzialalnosc na wlasny rachunek i do czlonkow ich rodzin przemieszczajacych sie we Wspolnocie i rozporzadzeniu Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. dotyczacym wykonywania rozporzadzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemow zabezpieczenia spolecznego do pracownikow najemnych, osob prowadzacych dzialalnosc na wlasny rachunek i do czlonkow ich rodzin przemieszczajacych sie we Wspolnocie oraz w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzajacym przepisy rozporzadzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporzadzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli panstw trzecich, ktorzy nie sa jeszcze objeci tymi przepisami wylacznie ze wzgledu na ich obywatelstwo;

33) stan nagly - stan, o ktorym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207, z pozn. zm.7));

34) swiadczenie opieki zdrowotnej - swiadczenie zdrowotne, swiadczenie zdrowotne rzeczowe i swiadczenie towarzyszace;

35) swiadczenie gwarantowane - swiadczenie opieki zdrowotnej finansowane w calosci ze srodkow publicznych, na zasadach i w trybie okreslonych w ustawie;

36) swiadczenie specjalistyczne - swiadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wylaczeniem swiadczen udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

37) swiadczenie zdrowotne rzeczowe - zwiazane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne bedace przedmiotami ortopedycznymi, i srodki pomocnicze;

38) swiadczenie towarzyszace - zakwaterowanie i wyzywienie w zakladzie opieki zdrowotnej calodobowej lub calodziennej oraz uslugi transportu sanitarnego;

39) swiadczenie wysokospecjalistyczne - swiadczenie opieki zdrowotnej lub procedure medyczna spelniajace lacznie nastepujace kryteria:

a) udzielenie swiadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego swiadczeniodawcy i zaawansowanych umiejetnosci osob udzielajacych swiadczenia,

b) koszt jednostkowy swiadczenia jest wysoki;

40) swiadczenie zdrowotne - dzialanie sluzace profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dzialanie medyczne wynikajace z procesu leczenia lub przepisow odrebnych regulujacych zasady ich udzielania;

41) swiadczeniodawca:

a) zaklad opieki zdrowotnej wykonujacy zadania okreslone w jego statucie, grupowa praktyke lekarska, grupowa praktyke pielegniarek lub poloznych, osobe wykonujaca zawod medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

b) osobe fizyczna inna niz wymieniona w lit. a, ktora uzyskala fachowe uprawnienia do udzielania swiadczen zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej dzialalnosci gospodarczej,

c) jednostke budzetowa tworzona i nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych lub Ministra Sprawiedliwosci, posiadajaca w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izba chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o ktorej mowa w art. 50a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z pozn. zm.8)),

d) podmiot realizujacy czynnosci z zakresu zaopatrzenia w srodki pomocnicze i wyroby medyczne bedace przedmiotami ortopedycznymi;

42) procedura medyczna - postepowanie diagnostyczne, lecznicze, pielegnacyjne, profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzglednieniu wskazan do jego przeprowadzenia, realizowane w warunkach okreslonej infrastruktury zdrowotnej przy zastosowaniu produktow leczniczych, wyrobow medycznych i srodkow pomocniczych;

43) ubezpieczenia spoleczne - ubezpieczenia okreslone w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych;

44) ubezpieczenie spoleczne rolnikow - ubezpieczenie okreslone w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow;

45) wolontariusz - osobe, o ktorej mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdzial 2

Zadania wladz publicznych

Art. 6. Zadania wladz publicznych w zakresie zapewnienia rownego dostepu do swiadczen opieki zdrowotnej obejmuja w szczegolnosci:

1) tworzenie warunkow funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;

2) analize i ocene potrzeb zdrowotnych oraz czynnikow powodujacych ich zmiany;

3) promocje zdrowia i profilaktyke, majace na celu tworzenie warunkow sprzyjajacych zdrowiu;

4) finansowanie w trybie i na zasadach okreslonych ustawa swiadczen opieki zdrowotnej.

Art. 7. 1. Do zadan wlasnych gminy w zakresie zapewnienia rownego dostepu do swiadczen opieki zdrowotnej nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektow programow zdrowotnych wynikajacych z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkancow gminy;

2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych;

3) inicjowanie i udzial w wytyczaniu kierunkow przedsiewziec lokalnych zmierzajacych do zaznajamiania mieszkancow z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;

4) podejmowanie innych dzialan wynikajacych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkancow gminy.

2. Do zadan zleconych gminy nalezy wydawanie decyzji, o ktorych mowa w art. 54, w sprawach swiadczeniobiorcow innych niz ubezpieczeni spelniajacych kryterium dochodowe, o ktorym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej, w przypadku ktorych nie zachodzi okolicznosc, o ktorej mowa w art. 12 tej ustawy.

3. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majatkowej swiadczeniobiorcy, o ktorym mowa w ust. 2, przeprowadza sie rodzinny wywiad srodowiskowy na zasadach i w trybie okreslonych w przepisach o pomocy spolecznej.

4. Gmina otrzymuje dotacje z budzetu panstwa na sfinansowanie kosztow realizacji zadania, o ktorym mowa w ust. 2 i 3.

Art. 8. Do zadan wlasnych w zakresie zapewnienia rownego dostepu do swiadczen opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektow programow zdrowotnych wynikajacych z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkancow powiatu - po konsultacji z wlasciwymi terytorialnie gminami;

2) przekazywanie marszalkowi wojewodztwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych;

3) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie dzialan lokalnej wspolnoty samorzadowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;

4) pobudzanie dzialan na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialnosci za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;

5) podejmowanie innych dzialan wynikajacych z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

Art. 9. Do zadan wlasnych w zakresie zapewnienia rownego dostepu do swiadczen opieki zdrowotnej realizowanych przez samorzad wojewodztwa nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektow programow zdrowotnych wynikajacych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkancow wojewodztwa - po konsultacji z wlasciwymi terytorialnie gminami i powiatami;

2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie wojewodztwa programach zdrowotnych;

3) opracowywanie i wdrazanie programow innych niz okreslone w pkt 1 sluzacych realizacji zadan w zakresie ochrony zdrowia;

4) inspirowanie i promowanie rozwiazan w zakresie wzrostu efektywnosci, w tym restrukturyzacji w ochronie zdrowia;

5) podejmowanie innych dzialan wynikajacych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkancow wojewodztwa.

Art. 10. Do zadan wojewody w zakresie zapewnienia rownego dostepu do swiadczen opieki zdrowotnej nalezy w szczegolnosci:

1) ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie wojewodztwa;

2) ocena realizacji zadan z zakresu administracji rzadowej realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego;

3) przekazywanie ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia, do 15. dnia miesiaca nastepujacego po zakonczeniu danego kwartalu, kwartalnych informacji o programach zdrowotnych.

Art. 11. 1. Do zadan ministra wlasciwego do spraw zdrowia w zakresie objetym ustawa nalezy w szczegolnosci:

1) prowadzenie oraz wspoluczestniczenie w prowadzeniu edukacji w zakresie zapobiegania i rozwiazywania problemow zwiazanych z negatywnym wplywem na zdrowie czynnikow srodowiskowych i spolecznych;

2) ocena dostepnosci do swiadczen opieki zdrowotnej w konsultacji z samorzadami wojewodzkimi;

3) opracowywanie i finansowanie oraz ocena efektow programow zdrowotnych, a takze nadzor nad ich realizacja;

4) finansowanie swiadczen wysokospecjalistycznych w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 3;

5) wspoldzialanie z organizacjami pozarzadowymi o charakterze regionalnym lub ogolnokrajowym dzialajacymi na rzecz ochrony zdrowia;

6) sprawowanie nadzoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie okreslonym w dziale VII;

7) zatwierdzanie planu finansowego Funduszu w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych;

8) opiniowanie sprawozdania finansowego Funduszu;

9) przedkladanie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca roku nastepnego informacji o dostepnosci do swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych oraz sprawozdania finansowego Funduszu.

2. Do zadan ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych w zakresie objetym ustawa nalezy w szczegolnosci:

1) sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarki finansowej Funduszu na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie;

2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Funduszu po zasiegnieciu opinii ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

DZIAL II

Swiadczenia opieki zdrowotnej

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 12. Przepisy ustawy nie naruszaja przepisow o swiadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezplatnie swiadczeniobiorcom bez wzgledu na uprawnienia z tytulu ubezpieczenia zdrowotnego przez zaklady opieki zdrowotnej na podstawie:

1) art. 102 pkt 1 i art. 115 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm.9));

2) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z pozn. zm.10));

3) art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143);

4) art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z pozn. zm.11));

5) art. 117 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842);

6) przepisow ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach zakaznych i zakazeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z pozn. zm.12)) - w przypadku swiadczen zdrowotnych zwiazanych ze zwalczaniem chorob zakaznych i zakazen;

7) przepisow ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207, z pozn. zm.13));

8) przepisow ustawy z dnia 6 grudnia 2002 r. o swiadczeniu uslug ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 241, poz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 99, poz. 920).

Art. 13. 1. Swiadczeniobiorcy inni niz ubezpieczeni, ktorzy:

1) nie ukonczyli 18. roku zycia,

2) sa w okresie ciazy, porodu i pologu

- maja prawo do swiadczen opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie okreslonych dla ubezpieczonych.

2. Leki, wyroby medyczne i srodki pomocnicze sa wydawane osobom, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, o ile sa zwiazane z ciaza, porodem i pologiem.

3. Swiadczenia opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 12, udzielane swiadczeniobiorcom sa finansowane z:

1) budzetu panstwa - w przypadku swiadczeniobiorcow innych niz ubezpieczeni,

2) Funduszu - w przypadku ubezpieczonych

- chyba ze przepisy odrebne stanowia inaczej.

4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb finansowania z budzetu panstwa swiadczen opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz art. 12 pkt 1-5, uwzgledniajac zasady i sposob wydatkowania srodkow publicznych.

Art. 14. Na zasadach i w zakresie okreslonych w ustawie podmiotami zobowiazanymi do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych sa: wlasciwi ministrowie lub Fundusz.

Art. 15. 1. Swiadczeniobiorcy maja, na zasadach okreslonych w ustawie, prawo do swiadczen opieki zdrowotnej, ktorych celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorob, leczenie, pielegnacja oraz zapobieganie niepelnosprawnosci i jej ograniczanie.

2. Swiadczeniobiorcy zapewnia sie i finansuje ze srodkow publicznych na zasadach i w zakresie okreslonych w ustawie:

1) badanie diagnostyczne, w tym medyczna diagnostyke laboratoryjna;

2) swiadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorob, w tym obowiazkowe szczepienia ochronne;

3) podstawowa opieke zdrowotna;

4) swiadczenia w srodowisku nauczania i wychowania;

5) ambulatoryjne swiadczenia specjalistyczne;

6) rehabilitacje lecznicza;

7) swiadczenia stomatologiczne;

8) leczenie szpitalne;

9) swiadczenia wysokospecjalistyczne;

10) leczenie w domu chorego;

11) badanie i terapie psychologiczna;

12) badanie i terapie logopedyczna;

13) swiadczenia pielegnacyjne i opiekuncze, w tym opieke paliatywno-hospicyjna;

14) pielegnacje niepelnosprawnych i opieke nad nimi;

15) opieke nad kobieta w okresie ciazy, porodu i pologu;

16) opieke nad kobieta w okresie karmienia piersia;

17) opieke prenatalna nad plodem i opieke nad noworodkiem oraz wstepna ocene stanu zdrowia i rozwoju niemowlecia;

18) opieke nad zdrowym dzieckiem, w tym ocene stanu zdrowia i rozwoju dziecka do lat 18;

19) leczenie uzdrowiskowe;

20) zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i srodki pomocnicze;

21) transport sanitarny;

22) ratownictwo medyczne.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wykaz i zakres udzielania swiadczen wysokospecjalistycznych, ktore sa finansowane z budzetu panstwa z czesci pozostajacej w dyspozycji ministra wlasciwego do spraw zdrowia,

2) tryb przekazywania srodkow publicznych z tytulu realizacji swiadczen, o ktorych mowa w pkt 1,

3) sposob ustalania ceny oraz finansowania swiadczen, o ktorych mowa w pkt 1,

4) podmioty dokonujace oceny jakosci swiadczen, o ktorych mowa w pkt 1

- kierujac sie w szczegolnosci wymaganiami dotyczacymi szczegolnych kwalifikacji personelu udzielajacego tych swiadczen i koniecznoscia uzycia specjalistycznej aparatury.

Art. 16. 1. Swiadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysluguja:

1) orzeczenia o zdolnosci do prowadzenia pojazdow mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaswiadczenia lekarskie wydawane na zyczenie swiadczeniobiorcy, jezeli nie sa one zwiazane z dalszym leczeniem, rehabilitacja, niezdolnoscia do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniow, sluchaczy zakladow ksztalcenia nauczycieli i studentow w zajeciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a takze jezeli nie sa wydawane dla celow pomocy spolecznej lub uzyskania zasilku pielegnacyjnego;

2) swiadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.

2. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaswiadczenia, na zlecenie prokuratury albo sadu, w zwiazku z postepowaniem prowadzonym na podstawie odrebnych ustaw, sa pokrywane z czesci budzetu panstwa, ktorej dysponentem jest, odpowiednio, Minister Sprawiedliwosci, Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego albo Prezes Naczelnego Sadu Administracyjnego.

3. Przepis ust. 2 nie wylacza mozliwosci obciazenia strony postepowania kosztami badania lub wydawania orzeczenia lub zaswiadczenia, o ktorych mowa w tym przepisie, na podstawie odrebnych przepisow.

4. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaswiadczenia, zwiazanego z orzekaniem o niezdolnosci do pracy dla celow rentowych, orzekaniem o niepelnosprawnosci, ustalaniem uprawnien w ramach ubezpieczen spolecznych, sa finansowane przez podmiot, na ktorego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaswiadczenie.

5. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb finansowania kosztow, o ktorych mowa w ust. 4, uwzgledniajac cel wydania orzeczenia lub zaswiadczenia oraz przeprowadzenia badania.

Art. 17. Swiadczeniobiorcom na podstawie ustawy nie przysluguja swiadczenia opieki zdrowotnej okreslone w wykazie, stanowiacym zalacznik do ustawy.

Art. 18. 1. Swiadczeniobiorca przebywajacy w zakladzie opiekunczo-leczniczym, pielegnacyjno-opiekunczym lub w zakladzie rehabilitacji leczniczej, ktory udziela swiadczen calodobowych, ponosi koszty wyzywienia i zakwaterowania. Miesieczna oplate ustala sie w wysokosci odpowiadajacej 250 % najnizszej emerytury, z tym ze oplata nie moze byc wyzsza niz kwota odpowiadajaca 70 % miesiecznego dochodu swiadczeniobiorcy w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej.

2. Miesieczna oplate za wyzywienie i zakwaterowanie dziecka do ukonczenia 18. roku zycia, a jezeli ksztalci sie dalej - do ukonczenia 26. roku zycia, przebywajacego w zakladzie opiekunczo-leczniczym, pielegnacyjno-opiekunczym lub w zakladzie rehabilitacji leczniczej, ktory udziela swiadczen calodobowych, ustala sie w wysokosci odpowiadajacej 200 % najnizszej emerytury, z tym ze oplata nie moze byc wyzsza niz kwota odpowiadajaca 70 % miesiecznego dochodu na osobe w rodzinie w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej.

Art. 19. 1. W stanach naglych swiadczenia opieki zdrowotnej sa udzielane swiadczeniobiorcy niezwlocznie.

2. W przypadku gdy swiadczenia opieki zdrowotnej w stanie naglym sa udzielane przez swiadczeniodawce, ktory nie zawarl umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, swiadczeniobiorca ma prawo do tych swiadczen w niezbednym zakresie.

3. W razie braku mozliwosci udzielania swiadczen opieki zdrowotnej okreslonych w umowie o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej z przyczyn lezacych po stronie swiadczeniodawcy lub w zwiazku z wystapieniem sily wyzszej, swiadczeniodawca zapewnia, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, udzielenie swiadczen opieki zdrowotnej przez innego swiadczeniodawce.

4. Swiadczeniodawca, ktory nie zawarl umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, ma prawo do wynagrodzenia za swiadczenie opieki zdrowotnej udzielone swiadczeniobiorcy w stanie naglym. Wynagrodzenie uwzglednia wylacznie uzasadnione koszty udzielenia niezbednych swiadczen opieki zdrowotnej.

5. W celu uzyskania wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4, swiadczeniodawca sklada wniosek do podmiotu zobowiazanego do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej wraz z rachunkiem, wykazem udzielonych swiadczen opieki zdrowotnej i ich kosztow oraz pisemnym przedstawieniem okolicznosci udzielenia swiadczen uzasadniajacych ich sfinansowanie ze srodkow publicznych.

6. Podmiotowi zobowiazanemu do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych przysluguje prawo kontroli zasadnosci wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. Przepisy art. 64 stosuje sie odpowiednio.

Art. 20. 1. Swiadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i swiadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej sa udzielane wedlug kolejnosci zgloszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez swiadczeniodawce, ktory zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

2. Swiadczeniodawca, o ktorym mowa w ust. 1:

1) ustala kolejnosc udzielenia swiadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgloszen swiadczeniobiorcy;

2) informuje pisemnie swiadczeniobiorce o terminie udzielenia swiadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu;

3) wpisuje za zgoda swiadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego:

a) numer kolejny,

b) date i godzine wpisu,

c) imie i nazwisko swiadczeniobiorcy,

d) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzajacego tozsamosc swiadczeniobiorcy,

e) rozpoznanie lub powod przyjecia,

f) adres swiadczeniobiorcy,

g) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze swiadczeniobiorca lub jego opiekunem,

h) termin udzielenia swiadczenia,

i) imie i nazwisko oraz podpis osoby dokonujacej wpisu

- w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujacych na udzielenie swiadczenia;

4) wpisuje date i przyczyne skreslenia swiadczeniobiorcy z prowadzonej przez siebie listy oczekujacych na udzielenie swiadczenia.

3. Dokonanie przez swiadczeniodawce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest rownoznaczne z zobowiazaniem sie do udzielenia danego swiadczenia opieki zdrowotnej.

4. Lista oczekujacych na udzielenie swiadczenia stanowi integralna czesc dokumentacji medycznej prowadzonej przez swiadczeniodawce.

5. Liste oczekujacych prowadzi sie w sposob zapewniajacy poszanowanie zasady sprawiedliwego, rownego, niedyskryminujacego i przejrzystego dostepu do swiadczen opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

6. Swiadczeniodawca ustala kolejnosc przyjec i zapewnia prawidlowe prowadzenie list oczekujacych albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizacje tych zadan.

7. W razie zmiany stanu zdrowia swiadczeniobiorcy, wskazujacej na potrzebe wczesniejszego niz w ustalonym terminie udzielenia swiadczenia, swiadczeniobiorca informuje o tym swiadczeniodawce, ktory, jezeli wynika to z kryteriow medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia swiadczenia i informuje niezwlocznie swiadczeniobiorce o nowym terminie.

8. W razie wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili ustalania terminu udzielenia swiadczenia opieki zdrowotnej, a ktore uniemozliwiaja zachowanie terminu wynikajacego z listy oczekujacych, swiadczeniodawca informuje swiadczeniobiorce w kazdy dostepny sposob o zmianie terminu wynikajacego ze zmiany kolejnosci udzielenia swiadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy rowniez przypadku zmiany terminu udzielenia swiadczenia opieki zdrowotnej na wczesniejszy.

9. W przypadku gdy swiadczeniobiorca nie moze stawic sie u swiadczeniodawcy w terminie okreslonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnowal ze swiadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiazany niezwlocznie powiadomic o tym swiadczeniodawce.

10. W celu otrzymania jednego swiadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania swiadczeniobiorca moze wpisac sie na jedna liste oczekujacych u jednego swiadczeniodawcy.

11. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, po zasiegnieciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych, kryteria medyczne, jakimi powinni kierowac sie swiadczeniodawcy, umieszczajac swiadczeniobiorcow na listach oczekujacych, uwzgledniajac aktualna wiedze medyczna.

Art. 21. 1. Listy oczekujacych na udzielenie swiadczenia podlegaja okresowej, co najmniej raz w miesiacu, ocenie zespolu oceny przyjec powolanego przez swiadczeniodawce, ktory zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

2. W sklad zespolu oceny przyjec wchodza:

1) lekarz specjalista w specjalnosci zabiegowej;

2) lekarz specjalista w specjalnosci niezabiegowej;

3) pielegniarka naczelna, a w razie jej braku - inna pielegniarka albo polozna.

3. Swiadczeniodawca, o ktorym mowa w ust. 1, wyznacza przewodniczacego zespolu sposrod osob, o ktorych mowa w ust. 2, a takze okresla tryb pracy.

4. Do zadan zespolu oceny przyjec nalezy przeprowadzanie oceny list oczekujacych na udzielenie swiadczenia pod wzgledem:

1) prawidlowosci prowadzenia dokumentacji;

2) czasu oczekiwania na udzielenie swiadczenia;

3) zasadnosci i przyczyn zmian terminow udzielenia swiadczen.

5. Zespol oceny przyjec sporzadza kazdorazowo raport z oceny i przedstawia go swiadczeniodawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

6. Jezeli u swiadczeniodawcy nie udziela swiadczen lekarz specjalista w specjalnosci zabiegowej, to w sklad zespolu oceny przyjec wchodza osoby, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

7. Jezeli w zakladzie opieki zdrowotnej bedacym swiadczeniodawca, o ktorym mowa w ust. 1, dziala zespol zarzadzania jakoscia, spelniajacy warunki okreslone w ust. 2, wykonuje on zadania, o ktorych mowa w ust. 4 i 5.

Art. 22. 1. Swiadczeniodawca udzielajacy swiadczen wysokospecjalistycznych prowadzi liste oczekujacych na te swiadczenia zgodnie z zasadami, o ktorych mowa w art. 20 i 21.

2. Listy oczekujacych na udzielenie swiadczen wysokospecjalistycznych co najmniej raz w miesiacu sa przekazywane do Funduszu i ministra wlasciwego do spraw zdrowia. Przepisy art. 23 stosuje sie odpowiednio.

3. Nadzor nad tworzeniem i prowadzeniem list oczekujacych na swiadczenia wysokospecjalistyczne prowadzi minister wlasciwy do spraw zdrowia, uwzgledniajac w szczegolnosci zmiany terminu, zmiany kolejnosci i ich przyczyny.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia udostepnia na stronie internetowej ministerstwa informacje o liczbie oczekujacych na udzielenie swiadczenia wysokospecjalistycznego i srednim czasie oczekiwania na te swiadczenia, aktualizujac ja nie rzadziej niz raz na miesiac.

Art. 23. 1. Swiadczeniodawca, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje co miesiac oddzialowi wojewodzkiemu Funduszu wlasciwemu ze wzgledu na miejsce udzielania swiadczenia informacje o liczbie oczekujacych na udzielenie swiadczenia opieki zdrowotnej i srednim czasie oczekiwania.

2. Informacje o prowadzonych przez poszczegolnych swiadczeniodawcow listach oczekujacych, liczbie osob oczekujacych i srednim czasie oczekiwania na udzielenie poszczegolnych swiadczen opieki zdrowotnej oraz o mozliwosci udzielenia swiadczenia przez innych swiadczeniodawcow posiadajacych umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej oddzial wojewodzki Funduszu, wlasciwy ze wzgledu na miejsce udzielania swiadczenia, publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizujac je co najmniej raz w miesiacu.

3. Oddzial wojewodzki Funduszu, o ktorym mowa w ust. 2, informuje, na zadanie, swiadczeniobiorce o mozliwosci udzielenia swiadczenia opieki zdrowotnej przez swiadczeniodawcow posiadajacych umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej i srednim czasie oczekiwania na dane swiadczenie opieki zdrowotnej.

4. Swiadczeniodawca, na umotywowany wniosek dyrektora wlasciwego miejscowo oddzialu wojewodzkiego Funduszu, jest obowiazany dostarczyc niezwlocznie inne niz okreslone w ust. 7 informacje dotyczace realizacji obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1-6.

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przez swiadczeniodawce obowiazkow, o ktorych mowa w art. 20-22, dyrektor wlasciwego miejscowo oddzialu wojewodzkiego Funduszu przeprowadza kontrole w trybie art. 64.

6. Fundusz tworzy centralny wykaz informacji o liczbie oczekujacych na udzielenie swiadczenia opieki zdrowotnej i srednim czasie oczekiwania w poszczegolnych oddzialach wojewodzkich Funduszu na podstawie informacji, o ktorych mowa w ust. 2, przekazywanych przez te oddzialy.

7. Fundusz udziela swiadczeniobiorcom informacji o danych zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 6, w szczegolnosci poprzez bezplatna linie telefoniczna.

Art. 24. Przepisow art. 19-23 nie stosuje sie do swiadczen opieki zdrowotnej z zakresu przeszczepow udzielanych osobom, ktore sa wpisywane na krajowe listy osob oczekujacych na przeszczepienie komorek, tkanek i narzadow, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komorek, tkanek i narzadow.

Art. 25. 1. Fundusz nie finansuje kosztow leczenia ubezpieczonego lub badan diagnostycznych poza granicami kraju, z wyjatkiem kosztow swiadczen opieki zdrowotnej udzielonych ubezpieczonemu zgodnie z przepisami o koordynacji.

2. Prezes Funduszu wydaje ubezpieczonemu, na wniosek: ubezpieczonego, jego przedstawiciela ustawowego lub malzonka, zwanego dalej "podmiotem uprawnionym", zgode na przeprowadzenie leczenia lub badan diagnostycznych w przypadku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1408/71.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb skladania i rozpatrywania wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju, o ktorych mowa w ust. 2,

2) wzor wniosku, o ktorym mowa w pkt 1

- majac na wzgledzie dobro ubezpieczonego oraz zasadnosc i skutecznosc takiego leczenia lub badania diagnostycznego poza granicami kraju.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu i Naczelnej Rady Lekarskiej, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i kryteria ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane swiadczenia opieki zdrowotnej, uwzgledniajac aktualna, oparta na potwierdzonych dowodach naukowych, wiedze i praktyke medyczna oraz kierujac sie potrzeba wlasciwej realizacji art. 22 ust. 2 rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1408/71.

Art. 26. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze, na wniosek podmiotu uprawnionego, skierowac swiadczeniobiorce do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badan diagnostycznych, ktorych nie przeprowadza sie w kraju, kierujac sie niezbednoscia udzielenia takiego swiadczenia w celu ratowania zycia lub poprawy stanu zdrowia swiadczeniobiorcy, po zasiegnieciu opinii konsultanta krajowego wlasciwego w danej dziedzinie medycyny.

2. Koszty leczenia lub badan diagnostycznych swiadczeniobiorcy poza granicami kraju:

1) wynikajace z umow miedzynarodowych zawartych z panstwami niebedacymi czlonkami Unii Europejskiej lub czlonkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) powstale na podstawie skierowania, o ktorym mowa w ust. 1, wraz z kosztami transportu swiadczeniobiorcy do miejsca leczenia za granica i do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju

- sa finansowane z budzetu panstwa.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb skladania i rozpatrywania wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju, o ktorym mowa w ust. 1,

2) wzor wniosku, o ktorym mowa w ust. 1,

3) tryb pokrywania kosztow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2

- majac na wzgledzie dobro pacjenta oraz zasadnosc i skutecznosc takiego leczenia lub badania diagnostycznego poza granicami kraju.

Art. 27. 1. Swiadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorob obejmuja:

1) propagowanie zachowan prozdrowotnych, w szczegolnosci poprzez zachecanie do indywidualnej odpowiedzialnosci za wlasne zdrowie;

2) wczesna, wielospecjalistyczna i kompleksowa opieke nad dzieckiem zagrozonym niepelnosprawnoscia lub niepelnosprawnym;

3) profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorob, ze szczegolnym uwzglednieniem chorob ukladu krazenia oraz chorob nowotworowych;

4) promocje zdrowia i profilaktyke, w tym profilaktyke stomatologiczna obejmujaca dzieci i mlodziez do ukonczenia 19. roku zycia,

5) prowadzenie badan profilaktycznych obejmujacych kobiety w ciazy, w tym badan prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyzej 40. roku zycia oraz profilaktyki stomatologicznej,

6) profilaktyczna opieke zdrowotna nad dziecmi i mlodzieza w srodowisku nauczania i wychowania;

7) wykonywanie szczepien ochronnych;

8) wykonywanie badan z zakresu medycyny sportowej obejmujacych dzieci i mlodziez do ukonczenia 21. roku zycia uprawiajacych sport amatorski.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych oraz Krajowej Rady Diagnostow Laboratoryjnych, okresli, w drodze rozporzadzenia, w odniesieniu do dzialan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, zakres swiadczen opieki zdrowotnej, w szczegolnosci badan przesiewowych, wraz z okresami, w ktorych te badania sa przeprowadzane, uwzgledniajac szczegolna role profilaktyki.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych oraz Krajowej Rady Diagnostow Laboratoryjnych, okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres i organizacje profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziecmi i mlodzieza objetymi obowiazkiem szkolnym i obowiazkiem nauki oraz ksztalcacymi sie w szkolach ponadgimnazjalnych do ukonczenia 19. roku zycia, a takze zakres informacji przekazywanych wojewodzie o swiadczeniodawcach sprawujacych profilaktyczna opieke nad tymi osobami, uwzgledniajac profilaktyke stomatologiczna i promocje zdrowia, a w przypadku dzieci i mlodziezy ksztalcacej sie w szkolach - profilaktyke w srodowisku nauczania.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury fizycznej i sportu, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu i Naczelnej Rady Lekarskiej, okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres koniecznych badan lekarskich oraz czestotliwosc ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i mlodziezy do ukonczenia 21. roku zycia ubiegajacych sie o przyznanie licencji albo posiadajacych licencje na amatorskie uprawianie okreslonej dyscypliny sportu, uwzgledniajac potrzebe szczegolnej ochrony zdrowia dzieci i mlodziezy.

Art. 28. 1. Swiadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, pielegniarki i poloznej podstawowej opieki zdrowotnej sposrod lekarzy, pielegniarek i poloznych ubezpieczenia zdrowotnego nie czesciej niz dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku kazdej kolejnej zmiany wnosi oplate w wysokosci 80 zlotych, z zastrzezeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z pozn. zm.14)), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o Strazy Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z pozn. zm.15)) i art. 115 1a Kodeksu karnego wykonawczego. Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania swiadczen opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielegniarke i polozna podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezaleznych od woli swiadczeniobiorcy.

2. Oplata, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi przychod podmiotu zobowiazanego do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych.

Art. 29. Swiadczeniobiorca ma prawo wyboru swiadczeniodawcy udzielajacego ambulatoryjnych swiadczen specjalistycznych sposrod tych swiadczeniodawcow, ktorzy zawarli umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, z zastrzezeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o Strazy Granicznej i art. 115 1a Kodeksu karnego wykonawczego.

Art. 30. Swiadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala sposrod szpitali, ktore zawarly umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, z zastrzezeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o Strazy Granicznej i art. 115 1a Kodeksu karnego wykonawczego.

Art. 31. 1. Swiadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza dentysty sposrod lekarzy dentystow, ktorzy zawarli umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, z zastrzezeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o Strazy Granicznej i art. 115 1a Kodeksu karnego wykonawczego.

2. Swiadczeniobiorca ma prawo do swiadczen zdrowotnych lekarza dentysty oraz materialow stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych swiadczen, zakwalifikowanych jako swiadczenia gwarantowane.

3. Dzieci i mlodziez do ukonczenia 18. roku zycia oraz kobiety w ciazy i w okresie pologu maja prawo do dodatkowych swiadczen zdrowotnych lekarza dentysty oraz materialow stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych swiadczen, zakwalifikowanych jako swiadczenia gwarantowane dla tych osob.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu oraz Naczelnej Rady Lekarskiej, okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz gwarantowanych swiadczen lekarza dentysty, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, i materialow stomatologicznych oraz rodzaj dokumentu potwierdzajacego uprawnienia do tych swiadczen, uwzgledniajac dobro swiadczeniobiorcy oraz mozliwosci platnicze Funduszu.

Rozdzial 2

Zakres swiadczen opieki zdrowotnej

Art. 32. Swiadczeniobiorca ma prawo do swiadczen z zakresu badan diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, zakwalifikowanych jako swiadczenia gwarantowane.

Art. 33. 1. Leczenie uzdrowiskowe przysluguje swiadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Skierowanie, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez oddzial wojewodzki Funduszu wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania swiadczeniobiorcy, a jezeli nie mozna ustalic miejsca jego zamieszkania - oddzial wojewodzki Funduszu wlasciwy dla siedziby swiadczeniodawcy, ktory wystawil skierowanie.

3. Swiadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz czesciowa odplatnosc za koszty wyzywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych pokrywa do wysokosci okreslonej w umowie oddzialu wojewodzkiego Funduszu z sanatorium uzdrowiskowym roznice kosztow wyzywienia i zakwaterowania ubezpieczonego.

4. Dzieci i mlodziez do ukonczenia lat 18, a jezeli ksztalca sie dalej - do ukonczenia lat 26, dzieci niepelnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a takze dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponosza odplatnosci za koszty wyzywienia i zakwaterowania w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu oraz Naczelnej Rady Lekarskiej, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) sposob wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

2) tryb potwierdzania skierowania, o ktorym mowa w pkt 1,

3) wysokosc czesciowej odplatnosci swiadczeniobiorcy za koszty wyzywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym,

4) poziomy warunkow zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym oraz okresy pobytu

- uwzgledniajac koniecznosc weryfikacji celowosci skierowania na leczenie uzdrowiskowe, a takze warunki bytowe i okresy, w ktorych realizowane jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Art. 34. 1. Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysluguje swiadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzezeniem art. 40.

2. Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysluguje swiadczeniobiorcy takze na podstawie recepty wystawionej przez lekarza niebedacego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jezeli posiada on prawo wykonywania zawodu oraz zawarl z oddzialem wojewodzkim Funduszu umowe upowazniajaca go do wystawiania takich recept.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do felczera ubezpieczenia zdrowotnego oraz felczera i starszego felczera.

Art. 35. Swiadczeniobiorcy przyjetemu do szpitala lub innego zakladu opieki zdrowotnej przeznaczonego dla osob potrzebujacych calodobowych lub calodziennych swiadczen opieki zdrowotnej, oraz przy wykonywaniu zabiegow leczniczych i pielegnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania swiadczen, a takze przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach naglych, zapewnia sie bezplatnie leki i wyroby medyczne, jezeli sa one konieczne do wykonania swiadczenia.

Art. 36. 1. Leki podstawowe, leki uzupelniajace oraz leki recepturowe sa wydawane swiadczeniobiorcy na podstawie recepty, za odplatnoscia:

1) ryczaltowa - za leki podstawowe i recepturowe przygotowywane z surowcow farmaceutycznych, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 4, lub z lekow gotowych zamieszczonych w wykazach lekow podstawowych i uzupelniajacych, pod warunkiem ze przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stalej stosowanej doustnie;

2) w wysokosci 30 % albo 50 % ceny leku - za leki uzupelniajace.

2. Oplata ryczaltowa oraz czesciowa odplatnosc dotyczy jednostkowego opakowania leku okreslonego w wykazach, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1.

3. Oplata ryczaltowa nie moze przekraczac 4,25 zl w przypadku leku podstawowego oraz kwoty 12,74 zl w przypadku leku recepturowego.

3a. Kwoty, o ktorych mowa w ust. 3, sa waloryzowane w kazdym roku sredniorocznym wskaznikiem cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem, ustalonym w ustawie budzetowej.

4. Leki niewpisane do Rejestru Produktow Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzone z zagranicy na warunkach i w trybie okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z pozn. zm.16)) moga byc wydawane po wniesieniu oplaty ryczaltowej, pod warunkiem ze koniecznosc ich refundacji zostala potwierdzona przez Prezesa Funduszu, ktory uwzglednia w szczegolnosci ich skutecznosc kliniczna, bezpieczenstwo i cene w porownaniu do lekow wpisanych do Rejestru Produktow Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o tym samym wskazaniu terapeutycznym.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wykaz lekow podstawowych i uzupelniajacych,

2) wysokosc oplaty ryczaltowej za leki podstawowe i recepturowe,

3) wysokosc odplatnosci za leki uzupelniajace,

4) wykaz lekow, ktore moga byc traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporzadzaniu lekow recepturowych,

5) ilosc leku recepturowego, ktorego dotyczy oplata ryczaltowa, oraz sposob obliczania kosztu sporzadzania leku recepturowego

- uwzgledniajac w szczegolnosci koniecznosc zapewnienia ochrony zdrowia spoleczenstwa, dostepnosc do lekow oraz bezpieczenstwo ich stosowania, znaczenie leku w zwalczaniu chorob o znacznym zagrozeniu epidemiologicznym i cywilizacyjnym, wplyw leku na bezposrednie koszty leczenia, a takze mozliwosci platnicze podmiotu zobowiazanego do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych.

6. Wykazy, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1, sa aktualizowane co najmniej raz na 6 miesiecy.

Art. 37. 1. Swiadczeniobiorcom chorujacym na choroby zakazne lub psychiczne oraz uposledzonym umyslowo, a takze chorujacym na niektore choroby przewlekle, wrodzone lub nabyte, leki i wyroby medyczne sa przepisywane bezplatnie, za oplata ryczaltowa okreslona w art. 36 ust. 1 pkt 1 lub za czesciowa odplatnoscia okreslona w art. 36 ust. 1 pkt 2.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wykaz chorob, o ktorych mowa w ust. 1,

2) dla kazdej z chorob, o ktorych mowa w ust. 1, wykaz lekow i wyrobow medycznych, ktore ze wzgledu na choroby okreslone w wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, sa przepisywane bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub za czesciowa odplatnoscia

- uwzgledniajac w szczegolnosci koniecznosc zapewnienia ochrony zdrowia spoleczenstwa, dostepnosc do lekow, bezpieczenstwo ich stosowania oraz mozliwosci platnicze podmiotu zobowiazanego do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych.

3. Wykazy, o ktorych mowa w ust. 2, aktualizowane sa co najmniej raz na 6 miesiecy.

Art. 38. 1. Wprowadza sie limity cen lekow zawartych w wykazach, o ktorych mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2, posiadajacych te sama nazwe miedzynarodowa albo rozne nazwy miedzynarodowe, ale podobne dzialanie terapeutyczne.

2. Jednakowy limit ceny leku dotyczy lekow, o ktorych mowa w ust. 1, o tej samej dawce, wielkosci opakowania i drodze podania.

3. Apteka moze wydac lek, o ktorym mowa w ust. 1, ktorego cena przekracza limit ceny, pobierajac doplate w wysokosci roznicy miedzy cena wydawanego leku a wysokoscia limitu ceny.

4. Apteka ma obowiazek poinformowac swiadczeniobiorce o mozliwosci nabycia leku, innego niz przepisany na recepcie, o tej samej nazwie miedzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, ktorego cena nie przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiajacy recepte dokonal odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazujacej na niemoznosc dokonania zamiany przepisanego leku.

5. Jezeli w wykazach, o ktorych mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2, zamieszczono lek o nazwie miedzynarodowej, apteka moze wydac, na zasadach okreslonych w art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 43-46, rowniez inny lek dopuszczony do obrotu, niezamieszczony w tych wykazach, a o tej samej nazwie miedzynarodowej, pod warunkiem ze jego cena nie jest wyzsza od limitu ceny, a jezeli limit nie zostal ustalony - od ceny leku zamieszczonego w wykazach.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, ustala, w drodze rozporzadzenia, limity cen lekow posiadajacych te sama nazwe miedzynarodowa oraz lekow o roznych nazwach miedzynarodowych, ale o podobnym dzialaniu terapeutycznym, wymienionych w wykazach lekow podstawowych i uzupelniajacych, o ktorych mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1, oraz limity cen lekow i wyrobow medycznych, o ktorych mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2, uwzgledniajac w szczegolnosci skutecznosc i bezpieczenstwo ich stosowania.

7. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, kryteria kwalifikacji lekow o roznych nazwach miedzynarodowych, ale o podobnym dzialaniu terapeutycznym, do grupy objetej wspolnym limitem ceny, biorac pod uwage wskazania terapeutyczne i bezpieczenstwo ich stosowania oraz skutecznosc lekow.

Art. 39. 1. Podmiot odpowiedzialny, a takze wytworca wyrobow medycznych, jego autoryzowany przedstawiciel albo importer, zwani dalej "wnioskodawca", moga skladac do ministra wlasciwego do spraw zdrowia wnioski o umieszczenie lekow lub wyrobow medycznych w wykazach, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2.

2. Wnioski, o ktorych mowa w ust. 1, zawieraja:

1) oznaczenie (firme) wnioskodawcy, jego siedzibe i adres;

2) nazwe i proponowana cene leku lub wyrobu medycznego;

3) wielkosc realizowanych dostaw w okresie poprzedzajacym zlozenie wniosku i deklarowanych w okresie pozniejszym;

4) dzienny koszt terapii oraz sredni koszt standardowej terapii;

5) uzasadnienie wniosku i proponowanej ceny;

6) analize skutecznosci klinicznej, efektywnosci kosztowej oraz analize wplywu na ogolne koszty refundacji dla leku oryginalnego.

3. Wnioski okreslone w ust. 1 rozpatruje Zespol do Spraw Gospodarki Lekami, o ktorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), zwany dalej "Zespolem".

4. Zespol nie rozpatruje wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli nie spelnia on wymogow okreslonych w ust. 2.

5. Zespol przekazuje wnioskodawcy stanowisko w sprawie nieuwzglednienia wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska wnioskodawca moze zwrocic sie do ministra wlasciwego do spraw zdrowia o ponowne rozpatrzenie wniosku.

6. Rozpatrywanie wniosku nie powinno trwac dluzej niz 90 dni, liczac od dnia jego zlozenia, z tym ze w przypadku koniecznosci uzupelnienia danych niezbednych do umieszczenia danego leku i wyrobu medycznego we wlasciwym wykazie bieg tego terminu ulega zawieszeniu do dnia otrzymania uzupelnienia wniosku.

7. W przypadku gdy procedura umieszczenia leku lub wyrobu medycznego w wykazach, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2, wystepuje lacznie z rozpatrywaniem informacji lub wniosku o ustalenie ceny urzedowej, laczny termin nie powinien przekroczyc 180 dni, a w przypadku koniecznosci uzupelnienia danych niezbednych do rozpatrzenia wnioskow lacznie - bieg tego terminu ulega zawieszeniu do dnia otrzymania uzupelnienia wniosku.

8. Od decyzji ministra wlasciwego do spraw zdrowia przysluguje skarga do sadu administracyjnego.

9. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowy zakres informacji zawartych we wnioskach, o ktorych mowa w ust. 1,

2) sposob skladania oraz tryb i terminy rozpatrywania wnioskow, o ktorych mowa w ust. 1

- z uwzglednieniem przepisow ust. 2-7.

Art. 40. 1. Zaopatrzenie w wyroby medyczne bedace przedmiotami ortopedycznymi oraz w srodki pomocnicze przysluguje swiadczeniobiorcom na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach okreslonych w ustawie.

2. Udzial srodkow publicznych w cenie wyrobu medycznego bedacego przedmiotem ortopedycznym lub srodka pomocniczego nie moze byc nizszy niz kwota stanowiaca 50 % limitu ceny okreslonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 dla wyrobu medycznego bedacego przedmiotem ortopedycznym lub srodka pomocniczego albo ceny nabycia przedmiotu ortopedycznego i srodka pomocniczego.

3. Limit ceny okreslony dla naprawy wyrobu medycznego bedacego przedmiotem ortopedycznym moze byc wykorzystany przez swiadczeniobiorce do dokonania naprawy uzytkowanego przedmiotu ortopedycznego w okresie uzywalnosci ustalonym dla danego przedmiotu.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, okresli, w drodze rozporzadzenia, limit cen dla wyrobow medycznych bedacych przedmiotami ortopedycznymi i srodkow pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale roznych cenach - w zakresie ktorego podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych finansuje to swiadczenie, oraz limit cen dla napraw przedmiotow ortopedycznych, uwzgledniajac dobro swiadczeniobiorcy oraz mozliwosci platnicze podmiotu zobowiazanego do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu oraz Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy wykaz wyrobow medycznych bedacych przedmiotami ortopedycznymi i srodkow pomocniczych, wysokosc udzialu wlasnego swiadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteria ich przyznawania, okresy uzytkowania, a takze wyroby medyczne bedace przedmiotami ortopedycznymi podlegajace naprawie w zaleznosci od wskazan medycznych oraz wzor zlecenia, o ktorym mowa w ust. 1 i w art. 47, uwzgledniajac dobro swiadczeniobiorcy oraz mozliwosci platnicze podmiotu zobowiazanego do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych.

Art. 41. 1. Swiadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysluguje bezplatny przejazd srodkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najblizszego zakladu opieki zdrowotnej udzielajacego swiadczen we wlasciwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

1) koniecznosci podjecia natychmiastowego leczenia w zakladzie opieki zdrowotnej;

2) wynikajacych z potrzeby zachowania ciaglosci leczenia.

2. Swiadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysluguje bezplatny przejazd srodkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narzadu ruchu uniemozliwiajacej korzystanie ze srodkow transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najblizszego zakladu opieki zdrowotnej udzielajacego swiadczen we wlasciwym zakresie, i z powrotem.

3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego swiadczeniobiorcy przysluguje przejazd srodkami transportu sanitarnego odplatnie lub za czesciowa odplatnoscia.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu oraz Naczelnej Rady Lekarskiej, okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz grup jednostek chorobowych, stopnie niesprawnosci oraz wysokosc udzialu wlasnego swiadczeniobiorcy, w przypadkach okreslonych w ust. 3, w zaleznosci od wskazan medycznych, uwzgledniajac w szczegolnosci mozliwosc samodzielnego poruszania sie oraz srednie koszty przejazdu srodkami transportu sanitarnego.

Art. 42. 1. Swiadczenia opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w zalaczniku do ustawy, oraz odplatne swiadczenia opieki zdrowotnej udzielane zolnierzom w czynnej sluzbie wojskowej i pracownikom wojska, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uzycia lub pobytu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami panstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), oraz po ich zwolnieniu ze sluzby lub ustaniu umowy o prace, w zwiazku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadan poza granicami panstwa, pokrywa sie z budzetu panstwa z czesci pozostajacej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

2. Swiadczenia opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w zalaczniku do ustawy, oraz odplatne swiadczenia opieki zdrowotnej udzielane policjantom, funkcjonariuszom Strazy Granicznej, funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzadu, strazakom Panstwowej Strazy Pozarnej, a takze pracownikom tych sluzb, oraz po ich zwolnieniu ze sluzby lub ustaniu umowy o prace, w zwiazku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadan poza granicami panstwa, pokrywa sie z budzetu panstwa z czesci pozostajacej w dyspozycji ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych.

Rozdzial 3

Szczegolne uprawnienia do swiadczen opieki zdrowotnej

Art. 43. 1. Swiadczeniobiorcy, ktory posiada tytul "Zasluzonego Honorowego Dawcy Krwi" i przedstawi legitymacje "Zasluzonego Honorowego Dawcy Krwi", przysluguje bezplatne zaopatrzenie w leki objete wykazami lekow podstawowych i uzupelniajacych do wysokosci limitu, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1, oraz w okreslone, w drodze rozporzadzenia, przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia leki, ktore zasluzony honorowy dawca krwi moze stosowac w zwiazku z oddawaniem krwi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebedacego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jezeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarl z oddzialem wojewodzkim Funduszu umowe upowazniajaca go do wystawiania takich recept.

2. Osoba przedstawiajaca recepte do realizacji jest obowiazana do okazania dokumentu, o ktorym mowa w ust. 1.

Art. 44. 1. Osobom, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, przysluguje bezplatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach lekow podstawowych i uzupelniajacych oraz leki recepturowe.

2. Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, recepte moze wystawic lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebedacy lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jezeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarl z oddzialem wojewodzkim Funduszu umowe upowazniajaca go do wystawiania takich recept.

3. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazane do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiajacemu recepte dokumentu potwierdzajacego przyslugujace uprawnienie.

4. Osoba przedstawiajaca recepte do realizacji jest obowiazana do okazania dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3.

Art. 45. 1. Osobom:

1) ktore sa inwalidami wojskowymi,

2) ktore doznaly uszczerbku na zdrowiu w okolicznosciach okreslonych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, i nie zostaly zaliczone do zadnej z grup inwalidow,

3) wymienionym w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

- przysluguje bezplatne zaopatrzenie w leki objete wykazami lekow podstawowych i uzupelniajacych.

2. Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, recepte moze wystawic lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebedacy lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jezeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarl z oddzialem wojewodzkim Funduszu umowe upowazniajaca go do wystawiania takich recept.

3. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazane do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiajacemu recepte dokumentu potwierdzajacego przyslugujace uprawnienie.

4. Lekarz albo felczer wystawiajacy recepte obowiazany jest wpisac na recepcie numer PESEL osoby, o ktorej mowa w ust. 1.

5. Osoba przedstawiajaca recepte do realizacji jest obowiazana do okazania dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3.

6. Bezplatne zaopatrzenie w leki osob, o ktorych mowa w ust. 1, przysluguje do wysokosci limitu, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1.

Art. 46. 1. Inwalidom wojennym, ich malzonkom pozostajacym na ich wylacznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poleglych zolnierzach i zmarlych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej, a takze osobom represjonowanym, przysluguje bezplatne zaopatrzenie w leki spelniajace lacznie nastepujace warunki:

1) oznaczone symbolem Rp w decyzji dopuszczajacej do obrotu;

2) wpisane do Rejestru Produktow Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, recepte moze wystawic lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebedacy lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jezeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarl z Funduszem umowe upowazniajaca go do wystawiania takich recept.

3. Lekarz albo felczer wystawiajacy recepte obowiazany jest wpisac na recepcie numer PESEL osoby, o ktorej mowa w ust. 1.

4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazane do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiajacemu recepte dokumentu potwierdzajacego przyslugujace uprawnienie.

5. Osoba przedstawiajaca recepte do realizacji jest obowiazana do okazania dokumentu, o ktorym mowa w ust. 4.

Art. 47. 1. Inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym przysluguje prawo do bezplatnych wyrobow medycznych bedacych przedmiotami ortopedycznymi i srodkow pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebedacego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jezeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarl z oddzialem wojewodzkim Funduszu umowe upowazniajaca go do wystawiania takich recept, do wysokosci limitu ceny okreslonego w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 4.

2. Przepisy art. 40 ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

Rozdzial 4

Programy zdrowotne

Art. 48. 1. Programy zdrowotne moga opracowywac, wdrazac, realizowac i finansowac ministrowie, jednostki samorzadu terytorialnego lub Fundusz.

2. Programy zdrowotne dotycza w szczegolnosci:

1) waznych zjawisk epidemiologicznych;

2) innych niz okreslone w pkt 1 istotnych problemow zdrowotnych dotyczacych calej lub okreslonej grupy swiadczeniobiorcow przy istniejacych mozliwosciach ich eliminowania badz ograniczania;

3) wdrozenia nowych procedur medycznych i przedsiewziec profilaktycznych.

3. Program zdrowotny moze byc realizowany w okresie jednego roku albo wielu lat.

4. Wyboru realizatora programu zdrowotnego dokonuje sie w drodze konkursu ofert przeprowadzanego przez podmiot, o ktorym mowa w ust. 1; nie dotyczy to Funduszu.

5. O przeprowadzeniu konkursu ofert, o ktorym mowa w ust. 4, podmiot, o ktorym mowa w ust. 1, oglasza w swojej siedzibie i na swojej stronie internatowej co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym uplywem terminu skladania ofert.

6. W ogloszeniu, o ktorym mowa w ust. 5, okresla sie w szczegolnosci:

1) przedmiot konkursu ofert;

2) wymagania stawiane oferentom, niezbedne do realizacji programu zdrowotnego;

3) termin i miejsce skladania ofert.

7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umow o realizacje programu zdrowotnego stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczace przetargu.

8. W przypadku programow zdrowotnych opracowywanych, wdrazanych, realizowanych i finansowanych przez Fundusz, dokonuje on wyboru realizatora programu zdrowotnego i zawiera z nim umowy, na zasadach i w trybie okreslonych dla umow zawieranych ze swiadczeniodawcami.

9. Do wyboru realizatora programu zdrowotnego nie stosuje sie przepisow o zamowieniach publicznych.

Rozdzial 5

Dokumenty potwierdzajace prawo do swiadczen opieki zdrowotnej

Art. 49. 1. Dokumentem potwierdzajacym prawo ubezpieczonego do swiadczen opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest karta typu elektronicznego.

3. Karta ubezpieczenia zdrowotnego zawiera w szczegolnosci nastepujace dane:

1) imie (imiona) i nazwisko;

2) date urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosc;

4) kody, rodzaje oraz okresy waznosci uprawnien;

5) numer identyfikacyjny instytucji ubezpieczenia zdrowotnego;

6) kod ISO 3166-1 dla Rzeczypospolitej Polskiej;

7) nazwe "Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego";

8) nazwe "Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego";

9) date waznosci karty;

10) numer identyfikacyjny karty.

4. Karta ubezpieczenia zdrowotnego wydawana jest bezplatnie. W przypadku utraty karty ubezpieczenia zdrowotnego za wydanie nowej karty pobiera sie oplate w wysokosci 1,5 % minimalnego wynagrodzenia.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wzor karty ubezpieczenia zdrowotnego, uwzgledniajac przepisy Unii Europejskiej w sprawie wzoru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;

2) wzor wniosku o wydanie karty ubezpieczenia zdrowotnego, sposob jego skladania do Funduszu oraz sposob dostarczenia karty ubezpieczenia zdrowotnego do ubezpieczonego, uwzgledniajac koniecznosc weryfikacji danych ubezpieczonego zawartych we wniosku oraz koniecznosc jego potwierdzenia.

Art. 50. 1. Swiadczeniobiorca ubiegajacy sie o udzielenie swiadczenia opieki zdrowotnej jest obowiazany przedstawic:

1) karte ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego;

2) dokument, o ktorym mowa w art. 54 ust. 1 - w przypadku swiadczeniobiorcy innego niz ubezpieczony.

2. W przypadku stanu naglego dokument, o ktorym mowa w ust. 1, moze zostac przedstawiony w innym czasie, nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia udzielania swiadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu.

3. Jezeli przedstawienie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie okreslonym w ust. 2 nie jest mozliwe, dokument ten moze byc przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakonczenia udzielania swiadczen opieki zdrowotnej.

4. W razie nieprzedstawienia dokumentu, o ktorym mowa w ust. 1, w terminach okreslonych w ust. 2 i 3, swiadczenie zostaje udzielone na koszt swiadczeniobiorcy.

5. W razie nieodprowadzenia przez zobowiazanego platnika przez okres dluzszy niz miesiac skladki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonego, Fundusz obciaza tego platnika poniesionymi kosztami udzielonych ubezpieczonemu swiadczen opieki zdrowotnej.

6. Pozniejsze niz przewidziane w ust. 2 i 3 przedstawienie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze stanowic podstawy odmowy zwolnienia z kosztow, o ktorych mowa w ust. 4, albo ich zwrotu.

7. Oplacenie zaleglych skladek wraz z odsetkami nie zwalnia z obowiazku pokrycia kosztow udzielonego swiadczenia opieki zdrowotnej.

8. Roszczenia przyslugujace na podstawie ust. 4 i 5 ulegaja przedawnieniu z uplywem 5 lat od dnia, w ktorym staly sie wymagalne.

9. Przepisow ust. 1-8 nie stosuje sie do swiadczen opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do ukonczenia 6. miesiaca zycia.

Art. 51. 1. W celu potwierdzenia prawa do swiadczen opieki zdrowotnej przyslugujacych ubezpieczonemu, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niz Rzeczpospolita Polska panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oddzial wojewodzki Funduszu wydaje zaswiadczenie o prawie do tych swiadczen.

2. Zaswiadczenie wydaje sie na zasadach i w zakresie okreslonych w przepisach o koordynacji.

3. Zaswiadczenie okreslone w ust. 1 dla osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16 i art. 67 ust. 7, zamieszkalych na terytorium innego niz Rzeczpospolita Polska panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wydaje Mazowiecki Oddzial Wojewodzki Funduszu.

Art. 52. 1. Osobie uprawnionej do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o koordynacji, w celu korzystania z tych swiadczen z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddzial wojewodzki Funduszu wydaje dokument potwierdzajacy prawo do swiadczen opieki zdrowotnej, zwany dalej "poswiadczeniem".

2. Poswiadczenie zawiera nastepujace dane:

1) imiona i nazwisko;

2) date urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie, o ktorej mowa w ust. 1, nie nadano tego numeru - serie i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie ktorego mozliwe jest ustalenie danych osobowych;

4) adres miejsca zamieszkania;

5) nazwe instytucji zagranicznej, na koszt ktorej beda udzielane swiadczenia opieki zdrowotnej;

6) adres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zakres swiadczen opieki zdrowotnej przyslugujacych uprawnionemu w rozumieniu przepisow o koordynacji;

8) okres przyslugiwania swiadczen opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) numer poswiadczenia.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob wydawania poswiadczenia oraz jego wzor, uwzgledniajac dane, o ktorych mowa w ust. 2, oraz dokumenty, na podstawie ktorych sa wydawane poswiadczenia, kierujac sie koniecznoscia zapewnienia dostepu do swiadczen opieki zdrowotnej i rzetelnego potwierdzania prawa do tych swiadczen.

Art. 53. 1. Osoba uprawniona do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o koordynacji, ubiegajaca sie o swiadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiazana przedstawic poswiadczenie.

2. Osoba uprawniona do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o koordynacji, ubiegajaca sie o swiadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 22 ust. 1 lit. a rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1408/71, jest obowiazana do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego prawo do tych swiadczen, wystawionego przez zagraniczna instytucje wlasciwa.

3. Jezeli poswiadczenie albo dokument, o ktorym mowa w ust. 2, nie zostana przedstawione w przypadku:

1) stanu naglego,

2) porodu

- przepisy art. 50 ust. 2-4, 6, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

Art. 54. 1. Dokumentem potwierdzajacym prawo do swiadczen opieki zdrowotnej swiadczeniobiorcy, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, jest decyzja wojta (burmistrza, prezydenta) gminy wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania swiadczeniobiorcy, potwierdzajaca to prawo.

2. Decyzje, o ktorej mowa w ust. 1, wydaje sie po:

1) przedlozeniu przez swiadczeniobiorce, o ktorym mowa w ust. 1, dokumentow potwierdzajacych:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu srodowiskowego;

3) stwierdzeniu spelniania kryterium dochodowego, o ktorym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej;

4) stwierdzeniu braku okolicznosci, o ktorej mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu srodowiskowego, o ktorym mowa w pkt 2.

3. Decyzje, o ktorej mowa w ust. 1, wydaje sie na wniosek swiadczeniobiorcy, a w przypadku stanu naglego - na wniosek swiadczeniodawcy udzielajacego swiadczenia opieki zdrowotnej zlozony niezwlocznie po udzieleniu swiadczenia.

4. Wojt (burmistrz, prezydent) gminy wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania swiadczeniobiorcy moze wszczac postepowanie w celu wydania decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, rowniez z wlasnej inicjatywy lub na wniosek wlasciwego oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

5. W przypadku wydania decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek wlasciwego oddzialu wojewodzkiego Funduszu, wojt (burmistrz, prezydent) gminy wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania swiadczeniobiorcy jest obowiazany dostarczyc niezwlocznie te decyzje wlasciwemu oddzialowi wojewodzkiemu Funduszu.

6. Prawo do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, przysluguje przez okres 30 dni, chyba ze w tym okresie swiadczeniobiorca zostanie objety ubezpieczeniem zdrowotnym.

7. Wojt (burmistrz, prezydent) gminy wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania swiadczeniobiorcy, o ktorym mowa w art. 7 ust. 2, niezwlocznie stwierdza wygasniecie decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, w przypadku gdy w okresie, o ktorym mowa w ust. 6:

1) swiadczeniobiorca zostanie objety ubezpieczeniem zdrowotnym lub

2) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 8.

8. Swiadczeniobiorca, o ktorym mowa w art. 7 ust. 2, jest obowiazany niezwlocznie poinformowac wojta (burmistrza, prezydenta) gminy, wlasciwej ze wzgledu na swoje miejsce zamieszkania, o kazdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majatkowej, wplywajacej na podstawe do wydania decyzji, o ktorej mowa w ust. 1.

DZIAL III

Zasady udzielania swiadczen opieki zdrowotnej

Art. 55. 1. Swiadczeniodawca udzielajacy swiadczen z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiazany w szczegolnosci do postepowania zgodnie z zakresem zadan okreslonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 odpowiednio dla lekarza, pielegniarki i poloznej podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Swiadczeniodawca udzielajacy swiadczen z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia swiadczeniobiorcom, w kosztach wlasnej dzialalnosci, zgodnie z zakresem, o ktorym mowa w ust. 1, w szczegolnosci dostep do:

1) opieki ambulatoryjnej, w tym opieki w domu chorego;

2) badan diagnostycznych.

3. Na swiadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane - w zwiazku z zachorowaniem - przez lekarzy, pielegniarki i polozne, poza godzinami pracy okreslonymi w umowie o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, a w szczegolnosci w dni wolne od pracy i w swieta, oddzial wojewodzki Funduszu zawiera odrebna umowe, o ile jest to niezbedne dla zapewnienia swiadczeniobiorcom ciaglosci udzielanych swiadczen.

4. Swiadczeniodawca udzielajacy swiadczen z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiazany do informowania swiadczeniobiorcow o zasadach organizacji opieki, o ktorej mowa w ust. 3, w szczegolnosci poprzez umieszczenie informacji w miejscu udzielania swiadczen i w siedzibie swiadczeniodawcy.

5. Osoba udzielajaca swiadczen opieki zdrowotnej poza siedziba swiadczeniodawcy i jednostkami organizacyjnymi swiadczeniodawcy korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres zadan lekarza, pielegniarki i poloznej podstawowej opieki zdrowotnej, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia kompleksowosci udzielanych swiadczen oraz dobro pacjenta.

Art. 56. 1. Wybor lekarza, pielegniarki i poloznej podstawowej opieki zdrowotnej swiadczeniobiorca potwierdza pisemnym oswiadczeniem woli, zwanym dalej "deklaracja wyboru".

2. Deklaracja wyboru zawiera:

1) dane dotyczace swiadczeniobiorcy:

a) imie i nazwisko,

b) nazwisko rodowe,

c) date urodzenia,

d) plec,

e) numer PESEL, o ile taki zostal nadany,

f) miejsce nauki - w przypadku uczniow i studentow,

g) adres zamieszkania,

h) numer telefonu;

2) okreslenie, ktory raz w danym roku dokonywany jest wybor;

3) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonych;

4) kod oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

5) dane dotyczace lekarza, pielegniarki i poloznej podstawowej opieki zdrowotnej:

a) imie i nazwisko,

b) siedzibe swiadczeniodawcy udzielajacego swiadczen z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

c) miejsce udzielania swiadczen opieki zdrowotnej;

6) date dokonania wyboru;

7) podpis swiadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego;

8) podpis osoby przyjmujacej deklaracje wyboru.

3. Wzor deklaracji wyboru okresli Prezes Funduszu.

4. Swiadczeniodawca udzielajacy swiadczen z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiazany:

1) udostepnic swiadczeniobiorcy deklaracje wyboru i sprawdzic poprawnosc jej wypelnienia;

2) przed przyjeciem deklaracji wyboru sprawdzic uprawnienia do korzystania ze swiadczen opieki zdrowotnej okreslonych w ustawie.

5. Wypelnione deklaracje wyboru swiadczeniodawca przechowuje w swojej siedzibie, zapewniajac ich dostepnosc swiadczeniobiorcom, ktorzy je zlozyli, z zachowaniem wymagan wynikajacych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).

Art. 57. 1. Ambulatoryjne swiadczenia specjalistyczne finansowane ze srodkow publicznych sa udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Skierowanie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do swiadczen:

1) ginekologa i poloznika;

2) dentysty;

3) dermatologa;

4) wenerologa;

5) onkologa;

6) okulisty;

7) psychiatry;

8) dla osob chorych na gruzlice;

9) dla osob zakazonych wirusem HIV;

10) dla inwalidow wojennych i osob represjonowanych;

11) dla osob uzaleznionych od alkoholu, srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Art. 58. Swiadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, ktory zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jezeli cel leczenia nie moze byc osiagniety przez leczenie ambulatoryjne.

Art. 59. Swiadczeniobiorca ma prawo do rehabilitacji leczniczej u swiadczeniodawcy, ktory zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Art. 60. W stanach naglych swiadczenia zdrowotne sa udzielane bez wymaganego skierowania.

Art. 61. Ambulatoryjne swiadczenie specjalistyczne udzielone swiadczeniobiorcy bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oplaca swiadczeniobiorca, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w art. 57 ust. 2 i art. 60.

Art. 62. Apteka ma w szczegolnosci obowiazek:

1) zapewnic swiadczeniobiorcy dostepnosc lekow objetych wykazami lekow podstawowych i uzupelniajacych, o ktorych mowa w art. 36, oraz lekow i wyrobow medycznych, o ktorych mowa w art. 37;

2) udostepniac do kontroli przez podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych lub na jego zlecenie przez organy nadzoru farmaceutycznego dokumentacje, ktora apteka jest obowiazana prowadzic na podstawie odrebnych przepisow;

3) przekazywac podmiotowi, o ktorym mowa w pkt 2, informacje zawarte w tresci poszczegolnych zrealizowanych recept na refundowane leki i wyroby medyczne;

4) wywiesic na widocznym i latwo dostepnym miejscu informacje, o ktorych mowa w art. 38 ust. 4.

Art. 63. 1. Apteka, po przedstawieniu podmiotowi zobowiazanemu do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych zestawien, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1, oraz informacji, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 2, nie czesciej niz co 14 dni, otrzymuje refundacje ceny leku lub wyrobu medycznego wydawanego swiadczeniobiorcy bezplatnie lub za czesciowa odplatnoscia.

2. Refundacja, o ktorej mowa w ust. 1, nie moze przekraczac ustalonego limitu ceny, z zastrzezeniem art. 44 i 45 ust. 1, i dokonywana jest przez podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych na zasadach, o ktorych mowa w ust. 3-5.

3. Po przeprowadzeniu analizy przedstawionych przez apteke zbiorczych zestawien recept i informacji, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 2, nie pozniej niz 15 dni od dnia otrzymania zestawienia, podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych dokonuje refundacji, o ktorej mowa w ust. 1.

4. W przypadku przekroczenia przez podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych terminu, o ktorym mowa w ust. 3, aptece przysluguja odsetki ustawowe.

5. W przypadku nieprzekazania lub przekazania niezgodnie z ustawa danych, o ktorych mowa w art. 62 pkt 3, oraz danych okreslonych zgodnie z art. 188 i informacji, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 2, termin, o ktorym mowa w ust. 3, moze zostac przedluzony do czasu przekazania przez apteke kompletnych danych.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu i Naczelnej Rady Aptekarskiej, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) sposob przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiazanym do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych zbiorczych zestawien zrealizowanych recept podlegajacych refundacji,

2) terminy przedstawiania zestawien,

3) wzor zbiorczego zestawienia recept podlegajacych refundacji

- uwzgledniajac przepisy ust. 1-5 oraz dane, o ktorych mowa w art. 188 i art. 190 ust. 2.

Art. 64. 1. Podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych moze przeprowadzic kontrole udzielania swiadczen swiadczeniobiorcom, a w szczegolnosci kontrole:

1) organizacji i sposobu udzielania swiadczen opieki zdrowotnej oraz ich dostepnosci;

2) udzielania swiadczen opieki zdrowotnej pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w umowie o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

3) zasadnosci wyboru lekow i wyrobow medycznych, w tym przedmiotow ortopedycznych i srodkow pomocniczych stosowanych w leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych;

4) przestrzegania zasad wystawiania recept.

2. Podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych w upowaznieniu do prowadzenia kontroli okresla przedmiot i zakres kontroli oraz wskazuje osobe upowazniona do przeprowadzenia kontroli. Przepisy art. 173 ust. 5-9 stosuje sie odpowiednio.

3. Kontrole dokumentacji medycznej, jakosci i zasadnosci udzielanych swiadczen zdrowotnych przeprowadzaja upowaznieni pracownicy podmiotu zobowiazanego do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych, posiadajacy wyksztalcenie medyczne odpowiadajace zakresowi prowadzonej kontroli.

4. Kontrole dokumentacji medycznej, jakosci i zasadnosci udzielanych swiadczen zdrowotnych podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych moze zlecic, w razie potrzeby, osobie posiadajacej wyksztalcenie medyczne odpowiadajace zakresowi prowadzonej kontroli.

5. Swiadczeniodawca jest obowiazany do przedkladania podmiotowi zobowiazanemu do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych zadanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbednych w zwiazku z prowadzona kontrola.

6. Z przebiegu przeprowadzonej kontroli sporzadza sie protokol, ktory jest podpisywany przez osobe przeprowadzajaca kontrole i swiadczeniodawce.

7. Podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych sporzadza wystapienie pokontrolne zawierajace ocene dzialalnosci kontrolowanego swiadczeniodawcy lub zalecenia pokontrolne w sprawie usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci.

8. Swiadczeniodawca moze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystapienia pokontrolnego, zglosic zastrzezenia podmiotowi zobowiazanemu do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych. Zastrzezenia rozpatruje sie w terminie 14 dni. W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen niezwlocznie informuje sie o tym swiadczeniodawce.

9. Swiadczeniodawca jest obowiazany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystapienia pokontrolnego albo od dnia otrzymania informacji o nieuwzglednieniu zastrzezen, do poinformowania podmiotu zobowiazanego do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podjetych dzialaniach lub przyczynach niepodjecia tych dzialan.

10. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy sposob i tryb przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiazany do finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze srodkow publicznych, uwzgledniajac wlasciwa realizacje celow kontroli oraz zapewnienie jej szybkosci i skutecznosci.

DZIAL IV

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

Rozdzial 1

Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego

Art. 65. Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczegolnosci na zasadach:

1) rownego traktowania oraz solidarnosci spolecznej;

2) zapewnienia ubezpieczonemu rownego dostepu do swiadczen opieki zdrowotnej i wyboru swiadczeniodawcow sposrod tych swiadczeniodawcow, ktorzy zawarli umowe z Funduszem, z zastrzezeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o Strazy Granicznej i art. 115 1a Kodeksu karnego wykonawczego.

Art. 66. 1. Obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegaja:

1) osoby spelniajace warunki do objecia ubezpieczeniami spolecznymi lub ubezpieczeniem spolecznym rolnikow, ktore sa:

a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych,

b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow,

c) osobami prowadzacymi dzialalnosc pozarolnicza lub osobami z nimi wspolpracujacymi,

d) osobami wykonujacymi prace nakladcza,

e) osobami wykonujacymi prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o swiadczenie uslug, do ktorej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie przepisy dotyczace zlecenia, lub osobami z nimi wspolpracujacymi,

f) osobami duchownymi,

g) czlonkami rolniczych spoldzielni produkcyjnych, spoldzielni kolek rolniczych lub czlonkami ich rodzin,

h) osobami pobierajacymi swiadczenie socjalne wyplacane w okresie urlopu oraz osobami pobierajacymi zasilek socjalny wyplacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a takze osobami pobierajacymi wynagrodzenie przyslugujace w okresie korzystania ze swiadczenia gorniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikajace z odrebnych przepisow lub ukladow zbiorowych pracy,

i) osobami pobierajacymi swiadczenie szkoleniowe wyplacane po ustaniu zatrudnienia;

2) zolnierze odbywajacy zasadnicza sluzbe wojskowa, przeszkolenie wojskowe, cwiczenia wojskowe, o ile nie podlegaja obowiazkowi ubezpieczenia z innego tytulu, oraz pelniacy sluzbe wojskowa w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny, a takze kandydaci na zolnierzy zawodowych;

3) poborowi odbywajacy sluzbe zastepcza;

4) poborowi pelniacy sluzbe w Policji, Strazy Granicznej i Biurze Ochrony Rzadu;

5) zolnierze zawodowi oraz zolnierze odbywajacy nadterminowa zasadnicza sluzbe wojskowa i sluzbe okresowa;

6) policjanci;

7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego;

8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;

9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rzadu;

10) funkcjonariusze Strazy Granicznej;

11) funkcjonariusze Sluzby Celnej;

12) funkcjonariusze Sluzby Wieziennej;

13) funkcjonariusze Panstwowej Strazy Pozarnej;

14) poslowie pobierajacy uposazenia poselskie, poslowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej, pobierajacy z tego tytulu uposazenie oraz senatorowie pobierajacy uposazenie senatorskie;

15) sedziowie i prokuratorzy;

16) osoby pobierajace emeryture lub rente, osoby w stanie spoczynku pobierajace uposazenie lub uposazenie rodzinne oraz osoby pobierajace uposazenie po zwolnieniu ze sluzby lub swiadczenie pieniezne o takim samym charakterze;

17) uczniowie oraz sluchacze zakladow ksztalcenia nauczycieli w rozumieniu przepisow o systemie oswiaty niepodlegajacy obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

18) dzieci przebywajace w placowkach pelniacych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuncze lub w domach pomocy spolecznej niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

19) dzieci do czasu rozpoczecia realizacji obowiazku szkolnego nieprzebywajace w placowkach, o ktorych mowa w pkt 18, niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu, z zastrzezeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;

20) studenci i uczestnicy studiow doktoranckich niepodlegajacy obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu, z wylaczeniem osob, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;

21) alumni wyzszych seminariow duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i juniorysci zakonow meskich i zenskich i ich odpowiednikow, z wylaczeniem osob, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;

22) sluchacze Krajowej Szkoly Administracji Publicznej;

23) osoby pobierajace stypendium sportowe po ukonczeniu 15. roku zycia niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

24) bezrobotni niepodlegajacy obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

25) osoby pobierajace zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne oraz osoby niepobierajace zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego z przyczyn okreslonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z pozn. zm.17)) niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

26) osoby pobierajace zasilek staly z pomocy spolecznej niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

27) uchodzcy objeci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisow o pomocy spolecznej niepodlegajacy obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

28) osoby pobierajace swiadczenie pielegnacyjne lub dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

29) osoby bezdomne wychodzace z bezdomnosci niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

30) osoby objete indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegajacy ubezpieczeniom spolecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierajacy emerytury lub renty;

32) osoby korzystajace z urlopu wychowawczego niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

33) osoby uprawnione do swiadczen alimentacyjnych na podstawie ugody sadowej lub prawomocnego orzeczenia sadu niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu;

34) rolnicy i ich domownicy, ktorzy nie podlegaja ubezpieczeniom spolecznym rolnikow na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow, niepodlegajacy obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35;

35) czlonkowie rad nadzorczych pobierajacy z tego tytulu swiadczenia pieniezne.

2. Status czlonka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status czlonka rodziny bedacego osoba uprawniona do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o koordynacji zwalnia z obowiazku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 17-20, 24, 26-28, 30 i 33.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do malzonkow, wobec ktorych orzeczono separacje prawomocnym wyrokiem sadu.

Art. 67. 1. Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego uwaza sie za spelniony po zgloszeniu osoby podlegajacej temu obowiazkowi do Funduszu zgodnie z przepisami art. 74-76 oraz oplaceniu skladki w terminie i na zasadach okreslonych w ustawie.

2. Osoba podlegajaca obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgloszeniu do Funduszu uzyskuje prawo do swiadczen opieki zdrowotnej.

3. Osoba podlegajaca obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiazek zglosic do Funduszu czlonkow rodziny, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, ktorzy uzyskuja po zgloszeniu prawo do swiadczen opieki zdrowotnej.

4. Prawo do swiadczen opieki zdrowotnej osob, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, ustaje po uplywie 30 dni od dnia wygasniecia obowiazku ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Prawo do swiadczen opieki zdrowotnej dla osob, ktore ukonczyly szkole srednia lub wyzsza, wygasa po uplywie 4 miesiecy od zakonczenia nauki lub skreslenia z listy uczniow lub studentow.

6. Osoba, o ktorej mowa w ust. 2, pomimo wygasniecia obowiazku ubezpieczenia ma wraz z czlonkami rodziny, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, prawo do swiadczen opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez te osobe zasilku przyznanego na podstawie przepisow o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, ktorego nie zalicza sie do podstawy wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrowotne.

7. Osoba ubiegajaca sie o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygasniecia obowiazku ubezpieczenia ma wraz z czlonkami rodziny, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, prawo do swiadczen z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postepowania o przyznanie tych swiadczen.

Art. 68. 1. Osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1 moze ubezpieczyc sie dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku zlozonego w Funduszu, jezeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzezeniem art. 9 rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1408/71.

2. Korzystajacy moze zglosic wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jezeli nie jest on objety ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytulu.

3. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1, jest obowiazana zglosic do Funduszu czlonkow rodziny, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6.

4. Podstawe wymiaru skladki oplacanej przez:

1) osobe, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi kwota deklarowanego miesiecznego dochodu, nie nizsza jednak od kwoty odpowiadajacej przecietnemu wynagrodzeniu;

2) korzystajacego, o ktorym mowa w ust. 2, stanowi kwota odpowiadajaca minimalnemu wynagrodzeniu;

3) osobe, o ktorej mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4, stanowi kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych.

5. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1, zostaje objeta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem okreslonym w umowie zawartej przez te osobe z Funduszem, a przestaje byc nim objeta z dniem rozwiazania umowy lub po uplywie miesiaca nieprzerwanej zaleglosci w oplacaniu skladek.

6. Wolontariusz, o ktorym mowa w ust. 2, zostaje objety ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem okreslonym w umowie zawartej przez korzystajacego z Funduszem, a przestaje byc nim objety z dniem rozwiazania umowy lub po uplywie miesiaca nieprzerwanej zaleglosci w oplacaniu skladek.

7. Objecie osoby, o ktorej mowa w ust. 1, ubezpieczeniem zdrowotnym uzaleznione jest od wniesienia oplaty na rachunek Funduszu.

8. Wysokosc oplaty jest uzalezniona od okresu, w ktorym osoba, o ktorej mowa w ust. 1, nie byla objeta ubezpieczeniem zdrowotnym, i wynosi:

1) 20 % dochodow przyjetych jako podstawa wymiaru skladki dla osoby, ktorej przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i oplacaniu skladek wynosi nieprzerwanie od 3 miesiecy do roku;

2) 50 % dochodow przyjetych jako podstawa wymiaru skladki dla osoby, ktorej przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i oplacaniu skladek wynosi nieprzerwanie powyzej roku do 2 lat;

3) 100 % dochodow przyjetych jako podstawa wymiaru skladki dla osoby, ktorej przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i oplacaniu skladek wynosi nieprzerwanie powyzej 2 lat do 5 lat;

4) 150 % dochodow przyjetych jako podstawa wymiaru skladki dla osoby, ktorej przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i oplacaniu skladek wynosi nieprzerwanie powyzej 5 lat do 10 lat;

5) 200 % dochodow przyjetych jako podstawa wymiaru skladki dla osoby, ktorej przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i oplacaniu skladek wynosi nieprzerwanie powyzej 10 lat.

9. Oplata nie dotyczy osob wymienionych w art. 3 ust. 2.

10. Przy obliczaniu oplaty do okresu, w ktorym osoba ubezpieczajaca sie dobrowolnie nie byla ubezpieczona, dolicza sie okres niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie dotychczasowych przepisow.

11. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o ktorej mowa w ust. 1, Fundusz moze odstapic od pobrania oplaty lub rozlozyc ja na raty miesieczne, jednak nie wiecej niz na 12 rat.

12. Prawo do swiadczen opieki zdrowotnej osoby, o ktorej mowa w ust. 1, i zgloszonych do Funduszu czlonkow jej rodziny, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, oraz wolontariusza, o ktorym mowa w ust. 2, przysluguje od dnia objecia ubezpieczeniem zdrowotnym i wygasa po uplywie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Art. 69. 1. Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, powstaje i wygasa w terminach okreslonych w przepisach o ubezpieczeniach spolecznych.

2. Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, powstaje od dnia zgloszenia do ubezpieczenia w trybie przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow, a ustaje z ostatnim dniem miesiaca, w ktorym ustaly okolicznosci uzasadniajace podleganie ubezpieczeniu.

3. Pracownik korzystajacy z urlopu bezplatnego ma prawo do swiadczen z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okreslonych w art. 67 ust. 4.

4. Po wygasnieciu obowiazku ubezpieczenia zdrowotnego kazda osoba moze ubezpieczyc sie na zasadach okreslonych w art. 68.

Art. 70. 1. Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2-4, powstaje z dniem powolania lub skierowania do sluzby, a wygasa z dniem zwolnienia z tej sluzby.

2. Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-13 i 15, powstaje z dniem nawiazania stosunku sluzbowego, a wygasa z dniem jego ustania.

Art. 71. Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14, powstaje z dniem przyznania im uposazenia, a wygasa z dniem utraty prawa do pobierania uposazenia.

Art. 72. 1. Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego osob pobierajacych emeryture lub rente powstaje od dnia, od ktorego przysluguje wyplata emerytury lub renty, i wygasa z dniem zaprzestania pobierania swiadczenia.

2. W przypadku zawieszenia prawa do renty socjalnej z przyczyn, o ktorych mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252), prawo do swiadczen z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po uplywie 90 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

3. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do osob w stanie spoczynku pobierajacych uposazenie lub pobierajacych uposazenie rodzinne oraz osob pobierajacych uposazenie po zwolnieniu ze sluzby lub swiadczenie pieniezne o takim samym charakterze.

Art. 73. Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego:

1) uczniow i sluchaczy, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem przyjecia do szkoly lub zakladu ksztalcenia nauczycieli, a wygasa z dniem ukonczenia szkoly lub zakladu ksztalcenia nauczycieli albo skreslenia z listy uczniow lub sluchaczy;

2) dzieci, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18, przebywajacych w placowkach pelniacych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuncze lub w domach pomocy spolecznej, powstaje z dniem przyjecia do placowki albo domu, a wygasa z koncem pobytu w placowce badz domu;

3) dzieci, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, powstaje z dniem uznania przez osrodek pomocy spolecznej zasadnosci objecia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem uznania, ze ustala zasadnosc objecia ubezpieczeniem zdrowotnym, nie pozniej niz z dniem, w ktorym dziecko rozpoczyna realizacje obowiazku szkolnego; osrodek pomocy spolecznej moze odmowic uznania zasadnosci objecia ubezpieczeniem zdrowotnym lub uznac, ze ustala koniecznosc i zasadnosc objecia ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka spelniajacego przeslanki okreslone w art. 66 ust. 1 pkt 19, jezeli na podstawie wywiadu rodzinnego (srodowiskowego) stwierdzi, iz warunki materialne opiekunow prawnych lub faktycznych dziecka umozliwiaja jego ubezpieczenie zdrowotne na zasadach okreslonych w art. 68;

4) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem immatrykulacji lub przyjecia na studia doktoranckie i zlozenia oswiadczenia o niepodleganiu obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu, a wygasa z dniem ukonczenia szkoly wyzszej lub studiow doktoranckich albo skreslenia z listy studentow lub skreslenia z listy uczestnikow studiow doktoranckich;

5) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, powstaje z dniem przyjecia do wyzszego seminarium duchownego albo teologicznego lub do zakonu albo jego odpowiednikow, a wygasa z dniem ukonczenia 25. roku zycia albo wystapienia z wyzszego seminarium duchownego albo teologicznego lub zakonu albo jego odpowiednikow;

6) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, powstaje z dniem przyznania stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania;

7) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu;

8) osob pobierajacych swiadczenie przedemerytalne lub zasilek przedemerytalny obejmuje okres od dnia przyznania prawa do swiadczenia przedemerytalnego do dnia utraty prawa do jego pobierania, a w przypadku zasilku przedemerytalnego - do jego wygasniecia, a w odniesieniu do osob niepobierajacych zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25 - obejmuje okres od dnia zarejestrowania sie w urzedzie pracy do dnia przyznania prawa do zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego;

9) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, obejmuje okres od dnia przyznania zasilku do dnia utraty prawa do zasilku;

10) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, obejmuje okres od dnia przyznania swiadczenia pielegnacyjnego lub dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania do dnia utraty prawa do ich pobierania;

11) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29, powstaje od dnia rozpoczecia realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomnosci, a wygasa z dniem zakonczenia realizacji tego programu lub zaprzestania realizacji tego programu w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej;

12) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, powstaje od dnia rozpoczecia realizacji indywidualnego programu integracji, a wygasa z dniem zakonczenia lub wstrzymania realizacji tego programu;

13) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 30, powstaje po uplywie 30 dni od dnia rozpoczecia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem zakonczenia realizacji programu lub zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu socjalnym;

14) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, powstaje z dniem zlozenia w Urzedzie do Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych oswiadczenia o niepodleganiu przepisom o systemie ubezpieczen spolecznych i braku innego tytulu do objecia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tych warunkow;

15) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, powstaje z dniem rozpoczecia urlopu, a wygasa z dniem zakonczenia urlopu;

16) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, powstaje z dniem, w ktorym swiadczenie alimentacyjne staje sie wymagalne, a wygasa w dniu, w ktorym swiadczenie to przestaje byc wymagalne;

17) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, powstaje z dniem powolania na czlonka rady nadzorczej i przyznania swiadczenia pienieznego, a wygasa w dniu zaprzestania pelnienia tej funkcji.

Art. 74. 1. Do ubezpieczenia zdrowotnego osob objetych ubezpieczeniami spolecznymi lub ubezpieczeniem spolecznym rolnikow oraz wymienionych w art. 75 i 76 stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace zasad, trybu i terminu zglaszania do ubezpieczenia spolecznego lub do ubezpieczenia spolecznego rolnikow, z zastrzezeniem art. 77 i 86 ust. 6.

2. Do ubezpieczenia zdrowotnego osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2-15, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace zasad, trybu i terminu zglaszania do ubezpieczen spolecznych, z zastrzezeniem art. 77.

Art. 75. 1. Osoby pobierajace emeryture lub rente zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych okreslona w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych, wlasciwa do wydania decyzji w sprawach swiadczen, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, wlasciwy organ emerytalny lub instytucja wyplacajaca emeryture lub rente albo bank dokonujacy wyplaty emerytury lub renty z zagranicy do 15. dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal obowiazek ubezpieczenia lub zaistnialy zmiany dotyczace tego obowiazku.

2. Osoby pobierajace zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych okreslona w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych do 15. dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal obowiazek ubezpieczenia lub zaistnialy zmiany dotyczace tego obowiazku.

3. Osoby pobierajace uposazenie w stanie spoczynku lub uposazenie rodzinne, a takze osoby pobierajace uposazenie po zwolnieniu ze sluzby lub swiadczenie pieniezne o takim samym charakterze zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wyplacajacy to uposazenie lub swiadczenie.

4. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zglaszaja do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio szkoly, zaklady ksztalcenia nauczycieli, szkoly wyzsze, jednostki prowadzace studia doktoranckie, placowki pelniace funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuncze i domy pomocy spolecznej.

5. Dzieci, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego osrodek pomocy spolecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z wlasnej inicjatywy.

6. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio wyzsze seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego odpowiednik.

7. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego Krajowa Szkola Administracji Publicznej.

8. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wyplacajacy stypendium.

9. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego wlasciwy powiatowy urzad pracy.

10. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego osrodek pomocy spolecznej.

11. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego wojt, burmistrz lub prezydent miasta.

12. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego osrodek pomocy spolecznej realizujacy indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci lub indywidualny program zatrudnienia socjalnego.

13. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujace indywidualny program integracji.

14. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego Urzad do Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych.

15. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego w imiennym raporcie miesiecznym kierowanym do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych pracodawca albo rolnicza spoldzielnia produkcyjna.

16. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego. Osoby te obowiazane sa zglosic sie niezwlocznie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w celu ich zarejestrowania.

17. Osoby, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wyplacajacy swiadczenie pieniezne.

Art. 76. Osoby niewymienione w art. 74 i 75 do ubezpieczenia zdrowotnego zglaszaja sie same.

Art. 77. 1. Zgloszenia, o ktorych mowa w art. 74-76, kierowane sa do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego.

2. Zgloszenia, o ktorych mowa w ust. 1, zawieraja:

1) wskazanie oddzialu wojewodzkiego Funduszu wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wskazanie oddzialu wojewodzkiego Funduszu wybranego przez osobe zglaszana do ubezpieczenia zdrowotnego;

2) wskazanie Mazowieckiego Oddzialu Wojewodzkiego Funduszu w przypadku osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jezeli osoby te nie maja miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nazwisko i imie;

4) date urodzenia;

5) adres zamieszkania;

6) numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerow lub jednego z nich - serie i numer dowodu osobistego lub paszportu.

3. W przypadku zgloszenia do ubezpieczenia zdrowotnego czlonkow rodzin, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, podmiot obowiazany do zgloszenia ubezpieczonego przesyla rowniez do Funduszu dane wymienione w ust. 2 oraz nastepujace dane dotyczace czlonka rodziny:

1) nazwisko i imie;

2) date urodzenia;

3) adres zamieszkania;

4) stopien pokrewienstwa;

5) informacje o znacznym stopniu niepelnosprawnosci;

6) numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy czlonkowi rodziny nie nadano tych numerow lub jednego z nich - serie i numer dowodu osobistego lub paszportu;

7) informacje o pozostawaniu we wspolnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym - w przypadku osob, o ktorych mowa w art. 5 pkt 3 lit c.

Art. 78. Na wniosek ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego przeprowadza kontrole w:

1) Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych,

2) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

- w zakresie realizacji zadan ubezpieczenia zdrowotnego okreslonych przepisami ustawy.

Rozdzial 2

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne

Art. 79. 1. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru skladki, z zastrzezeniem art. 80 ust. 1, art. 82 i 242.

2. Skladka jest miesieczna i niepodzielna.

Art. 80. 1. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegajacego ubezpieczeniu spolecznemu rolnikow jest rowna kwocie odpowiadajacej cenie polowy kwintala zyta z kazdego hektara przeliczeniowego uzytkow rolnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celow wymiaru podatku rolnego.

2. Rolnik prowadzacy dzialalnosc w zakresie dzialow specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow oplaca ponadto skladki na ubezpieczenie zdrowotne od deklarowanej podstawy wymiaru skladki:

1) odpowiadajacej dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych w kwocie nie nizszej jednak niz kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

2) odpowiadajacej wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych w przypadku prowadzenia dzialalnosci niepodlegajacej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych.

3. Podstawa wymiaru skladki dla rolnika, o ktorym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, oraz dla domownikow, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych.

4. Skladka rolnika na ubezpieczenie zdrowotne obejmuje czlonkow jego rodziny, jezeli nie sa oni domownikami w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow.

Art. 81. 1. Do ustalenia podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie zdrowotne osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3 i 11, stosuje sie przepisy okreslajace podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osob, z zastrzezeniem ust. 5, 6 i 10.

2. Podstawe wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrowotne osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie nizsza jednak niz 75 % przecietnego wynagrodzenia. Skladka w nowej wysokosci obowiazuje od trzeciego miesiaca nastepnego kwartalu.

3. Podstawe wymiaru skladek dla osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-10, 12 i 13, stanowi kwota odpowiadajaca uposazeniu tych osob.

4. Podstawe wymiaru skladek dla osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych.

5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrowotne osob, o ktorych mowa w ust. 1, nie stosuje sie wylaczen wynagrodzen za czas niezdolnosci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwiazku z choroba zakazna oraz nie stosuje sie ograniczenia, o ktorym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych.

6. Podstawe wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza sie o kwoty skladek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebedacych platnikami skladek, potraconych przez platnikow ze srodkow ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczen spolecznych.

7. Podstawe wymiaru skladek dla funkcjonariuszy Panstwowej Strazy Pozarnej bedacych w sluzbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadajaca wysokosci minimalnego wynagrodzenia.

8. Podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenie zdrowotne dla:

1) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadajaca wysokosci uposazenia albo wynagrodzenia tych osob;

2) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty pomniejszona o kwote splaty nadplaty swiadczenia, z wylaczeniem dodatkow, zasilkow, swiadczen pienieznych i ryczaltu energetycznego, ekwiwalentu pienieznego z tytulu prawa do bezplatnego wegla oraz deputatu weglowego albo kwota uposazenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposazenia rodzinnego, kwota uposazenia pobieranego po zwolnieniu ze sluzby lub swiadczenia pienieznego o takim samym charakterze;

3) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

4) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22 i 23, jest kwota odpowiadajaca wysokosci pobieranego stypendium;

5) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadajaca wysokosci pobieranego zasilku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasilku lub stypendium - kwota odpowiadajaca 80 % wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, z zastrzezeniem art. 243;

6) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, jest kwota odpowiadajaca wysokosci zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadajaca 80 % wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, z zastrzezeniem art. 243;

7) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadajaca wysokosci przyznanego zasilku stalego z pomocy spolecznej;

8) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, 29 i 30, jest maksymalna kwota zasilku stalego z pomocy spolecznej;

9) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 31, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

10) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

11) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadajaca kwocie faktycznie otrzymanych alimentow, nie wyzsza jednak od wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

12) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, jest przychod, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od osob fizycznych, otrzymywany z tytulu pelnionej funkcji.

9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasilkow z ubezpieczenia spolecznego albo swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny za okres, za ktory ubezpieczony pobieral swiadczenie z innego wlasciwego organu emerytalnego lub rentowego, zasilek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne swiadczenie pieniezne z tytulu pozostawania bez pracy albo zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne w wysokosci uwzgledniajacej zaliczke na podatek dochodowy od osob fizycznych i skladke na ubezpieczenie zdrowotne - Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego swiadczenia.

10. Podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenie zdrowotne dla osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wylaczeniem osob duchownych bedacych podatnikami podatku dochodowego od osob fizycznych lub zryczaltowanego podatku dochodowego od przychodow osob duchownych, jest kwota odpowiadajaca wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych.

11. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy sposob ustalania podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow, ich domownikow oraz osob pobierajacych emeryture lub rente rolnicza, a takze terminy i tryb ich oplacania, uwzgledniajac potrzebe zapewnienia terminowego oplacania skladek.

Art. 82. 1. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z wiecej niz jednego tytulu do objecia obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o ktorym mowa w art. 66 ust. 1, skladka na ubezpieczenie zdrowotne oplacana jest z kazdego z tych tytulow odrebnie.

2. W przypadku gdy w ramach jednego z tytulow do objecia obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i, ubezpieczony uzyskuje wiecej niz jeden przychod, skladka na ubezpieczenie zdrowotne jest oplacana od kazdego z uzyskanych przychodow odrebnie.

3. Jezeli ubezpieczony prowadzacy dzialalnosc pozarolnicza uzyskuje przychody z wiecej niz jednego z rodzajow dzialalnosci okreslonych w ust. 5, skladka na ubezpieczenie zdrowotne jest oplacana odrebnie od kazdego rodzaju dzialalnosci, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli ubezpieczony prowadzacy dzialalnosc pozarolnicza uzyskuje przychody z wiecej niz jednej spolki w ramach tego samego rodzaju dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1-5, skladka na ubezpieczenie zdrowotne oplacana jest odrebnie od kazdej prowadzonej spolki.

5. Rodzajami dzialalnosci sa:

1) dzialalnosc gospodarcza prowadzona w formie spolki cywilnej;

2) dzialalnosc gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia;

3) dzialalnosc gospodarcza prowadzona w formie spolki jawnej;

4) dzialalnosc gospodarcza prowadzona w formie spolki komandytowej;

5) dzialalnosc gospodarcza prowadzona w formie spolki partnerskiej;

6) wykonywanie dzialalnosci tworczej lub artystycznej jako tworca lub artysta;

7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisow o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne;

8) wykonywanie wolnego zawodu, z ktorego przychody sa przychodami z dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od osob fizycznych;

9) inna niz okreslona w pkt 1-8 pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza prowadzona na podstawie przepisow o dzialalnosci gospodarczej lub innych przepisow szczegolnych.

6. W przypadku zbiegu tytulow do objecia obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1, skladka finansowana z budzetu panstwa jest oplacana tylko wtedy, gdy nie ma innego tytulu do objecia obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku ubezpieczony ma obowiazek poinformowac platnika skladek o oplacaniu skladek z innego tytulu do objecia obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

7. W przypadku zbiegu tytulow do objecia obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1, gdy w ramach kazdego z tych tytulow skladka finansowana jest z budzetu panstwa, skladka jest oplacana wylacznie z tytulu, ktory powstal najwczesniej. Jezeli tytuly powstaly rownoczesnie, skladka jest oplacana z pierwszego zgloszonego tytulu do objecia ubezpieczeniem zdrowotnym.

8. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest oplacana przez osobe, ktorej swiadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesiecznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, od tytulu do objecia obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o ktorym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, w przypadku gdy osoba ta:

1) uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytulu w wysokosci nieprzekraczajacej miesiecznie 50 % kwoty najnizszej emerytury lub

2) oplaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

9. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest oplacana przez osobe zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepelnosprawnosci od tytulu do objecia obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o ktorym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, w przypadku gdy osoba ta:

1) uzyskuje przychody z tego tytulu w wysokosci nieprzekraczajacej miesiecznie 50 % kwoty najnizszej emerytury lub

2) oplaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

10. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne jest oplacana w wysokosci nieprzekraczajacej kwoty naleznej zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych, w przypadku gdy osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepelnosprawnosci uzyskuje przychod jedynie z tytulu do objecia obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o ktorym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c.

11. W przypadku gdy osoba duchowna, ktora nie jest podatnikiem zryczaltowanego podatku dochodowego od przychodow osob duchownych, uzyskuje przychod jedynie z tytulu do objecia obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o ktorym mowa w:

1) art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a albo

2) art. 66 ust. 1 pkt 16

- skladka na ubezpieczenie zdrowotne oplacana jest wylacznie z tytulu, z ktorego osoba ta uzyskuje przychod.

Art. 83. 1. W przypadku gdy skladka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez platnika, o ktorym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79-81 jest wyzsza od zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych obliczonej przez tego platnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pozn. zm.18)), skladke obliczona za poszczegolne miesiace obniza sie do wysokosci tej zaliczki.

2. Jezeli podstawe obliczenia skladki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

1) przychod ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, od ktorego platnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,

2) przychod ubezpieczonego zwolniony od podatku na podstawie umow o unikaniu podwojnego opodatkowania lub innych umow miedzynarodowych, od ktorego platnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i 16,

3) przychod czlonka sluzby zagranicznej wykonujacego obowiazki sluzbowe w placowce zagranicznej, z wylaczeniem dodatku zagranicznego i innych swiadczen przyslugujacych tym osobom,

4) przychod ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, od ktorego platnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16

- skladke na ubezpieczenie zdrowotne platnik oblicza zgodnie z przepisami art. 79-81.

3. W przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych przez platnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, od przychodow stanowiacych podstawe wymiaru skladki innych niz okreslone w ust. 2 skladke obliczona za poszczegolne miesiace obniza sie do wysokosci 0 zl.

4. Platnik skladek przekazuje w formie elektronicznej do centrali Funduszu zestawienie skladek na ubezpieczenie zdrowotne, pobranych z uwzglednieniem obnizenia okreslonego w ust. 1, zawierajace informacje o wysokosci tych skladek, jezeli byly ustalane zgodnie z przepisami niniejszego rozdzialu.

5. Zestawienie, o ktorym mowa w ust. 4, zawiera ponadto nastepujace dane:

1) imie i nazwisko ubezpieczonego;

2) adres zamieszkania ubezpieczonego;

3) numer PESEL oraz numer NIP ubezpieczonego;

4) serie i numer dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonego - w przypadku nieposiadania numerow, o ktorych mowa w pkt 3, albo jednego z nich;

5) nazwe (firme), adres siedziby oraz kod platnika;

6) numer NIP oraz numer REGON platnika.

6. Platnik skladek rozliczajacy skladki nie wiecej niz za 5 osob moze przekazywac zestawienia skladek, o ktorych mowa w ust. 4, w formie dokumentu pisemnego wedlug ustalonego przez Fundusz wzoru.

Art. 84. 1. Skladke na ubezpieczenie zdrowotne oplaca osoba podlegajaca ubezpieczeniu zdrowotnemu, z zastrzezeniem art. 85 i 86.

2. W przypadku gdy wyplata przychodu stanowiacego podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenie zdrowotne jest dokonywana przez komornika, skladke na ubezpieczenie zdrowotne oplaca ubezpieczony bezposrednio na rachunek bankowy wskazany przez wlasciwy oddzial wojewodzki Funduszu.

Art. 85. 1. Za osobe pozostajaca w stosunku pracy, w stosunku sluzbowym albo odbywajaca sluzbe zastepcza skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca, a w razie wyplaty swiadczen pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z pozn. zm.19)) - podmiot obowiazany do wyplaty tych swiadczen.

2. Za osobe pobierajaca swiadczenie szkoleniowe wyplacane po ustaniu zatrudnienia skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot, ktory wyplaca to swiadczenie.

3. Za funkcjonariuszy, o ktorych mowa w art. 81 ust. 7, skladke oblicza, finansuje ze srodkow wlasnych i odprowadza szkola Panstwowej Strazy Pozarnej.

4. Za osobe wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o swiadczenie uslug oraz za osobe z nia wspolpracujaca skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiajacy.

5. Za osobe pobierajaca swiadczenie socjalne wyplacane w okresie urlopu lub zasilek socjalny wyplacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, osobe pobierajaca wynagrodzenie przyslugujace w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze swiadczenia gorniczego skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wyplacajacy swiadczenie, zasilek lub wynagrodzenie.

6. Za bezrobotnego pobierajacego zasilek lub stypendium skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wlasciwy powiatowy urzad pracy.

7. Za czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych i spoldzielni kolek rolniczych oraz czlonkow ich rodzin skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza spoldzielnia.

8. Za osobe pobierajaca uposazenie posla oraz posla do Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu, a za osobe pobierajaca uposazenie senatora - Kancelaria Senatu.

9. Za osobe pobierajaca emeryture lub rente skladke jako platnik oblicza, pobiera z kwoty emerytury lub renty, o ktorej mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 i ust. 9, i odprowadza jednostka organizacyjna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych okreslona w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych, wlasciwa do wydawania decyzji w sprawach swiadczen, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, inny wlasciwy organ emerytalny lub rentowy lub instytucja wyplacajaca emeryture lub rente albo bank dokonujacy wyplaty emerytury lub renty z zagranicy.

10. Za osobe pobierajaca zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne skladke jako platnik oblicza, pobiera z kwoty zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego i odprowadza jednostka organizacyjna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych okreslona w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych.

11. Za osobe pobierajaca uposazenie w stanie spoczynku lub uposazenie rodzinne, uposazenie po zwolnieniu ze sluzby lub swiadczenie pieniezne o takim samym charakterze skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wyplacajacy to uposazenie lub swiadczenie.

12. Za osobe, o ktorej mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkola Administracji Publicznej.

13. Za osobe, o ktorej mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wyplacajacy stypendium.

14. Za osobe wspolpracujaca z osoba prowadzaca pozarolnicza dzialalnosc skladke oblicza, odprowadza i finansuje ze srodkow wlasnych osoba prowadzaca pozarolnicza dzialalnosc.

15. Za osobe korzystajaca z urlopu wychowawczego skladke na ubezpieczenie zdrowotne oblicza pracodawca albo rolnicza spoldzielnia produkcyjna.

16. Za czlonka rady nadzorczej skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wyplacajacy swiadczenie pieniezne.

Art. 86. 1. Skladki na ubezpieczenie zdrowotne:

1) rolnikow, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, oraz domownikow, z wyjatkiem rolnikow prowadzacych dzialy specjalne produkcji rolnej, oplaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego;

2) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, oplaca sie z budzetu panstwa, z czesci pozostajacej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;

3) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, oplaca sie z budzetu panstwa, z czesci pozostajacej w dyspozycji ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych;

4) dzieci, uczniow i sluchaczy, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18, przebywajacych w placowce pelniacej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuncze lub lecznicze lub w domu pomocy spolecznej oplaca placowka lub dom, a uczniow i sluchaczy nieprzebywajacych w takiej placowce lub domu, jezeli nie podlegaja obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu, oplaca szkola lub zaklad ksztalcenia nauczycieli, do ktorego uczen lub sluchacz uczeszcza;

5) dzieci, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, oplaca osrodek pomocy spolecznej;

6) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, oplaca szkola wyzsza lub jednostka organizacyjna prowadzaca studia doktoranckie, w ktorej osoby te odbywaja studia;

7) bezrobotnych niepobierajacych zasilku lub stypendium oraz osob niepobierajacych zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, z przyczyn okreslonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, oplaca wlasciwy urzad pracy;

8) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, oplaca osrodek pomocy spolecznej;

9) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, oplaca wojt, burmistrz lub prezydent miasta;

10) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, oplaca powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujace indywidualny program integracji;

11) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, oplaca osrodek pomocy spolecznej realizujacy indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci lub indywidualny program zatrudnienia socjalnego;

12) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, oplaca Urzad do Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych;

13) osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, oplaca Zaklad Ubezpieczen Spolecznych;

14) osob, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jezeli zostaly uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisow o repatriacji, oplaca szkola wyzsza lub jednostka organizacyjna prowadzaca studia doktoranckie, w ktorej osoby te odbywaja lub beda odbywac studia.

2. Skladki na ubezpieczenie zdrowotne osob, o ktorych mowa w ust. 1, osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, a takze osob, ktorym przyznano renty na podstawie przepisow o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz czlonkow ich rodzin, jak rowniez osob, ktore utracily wzrok w wyniku dzialan wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypalow i niewybuchow pozostalych po tych dzialaniach, otrzymujacych dochody z tytulu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osob fizycznych na podstawie odrebnych przepisow sa finansowane z budzetu panstwa.

3. Srodki z budzetu panstwa na skladki wymienione w ust. 1 pkt 4 i 7 otrzymuja jednostki samorzadu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzadowej.

4. Skladki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnow wyzszych seminariow duchownych i teologicznych, postulantow, nowicjuszy i juniorystow oraz ich odpowiednikow, z wylaczeniem osob duchownych bedacych podatnikami podatku dochodowego od osob fizycznych lub zryczaltowanego podatku dochodowego od przychodow osob duchownych, sa finansowane z Funduszu Koscielnego.

5. Na oplacenie skladek, o ktorych mowa w ust. 4, Fundusz Koscielny otrzymuje dotacje z budzetu panstwa.

6. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b, oplacana jest od pierwszego dnia miesiaca, w ktorym zlozono zgloszenie do ubezpieczenia w trybie przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow, do ostatniego dnia miesiaca, w ktorym ustaly okolicznosci uzasadniajace podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Art. 87. 1. Osoby i jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w art. 84-86, sa obowiazane, bez uprzedniego wezwania, oplacic i rozliczyc skladki na ubezpieczenie zdrowotne za kazdy miesiac kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianych dla skladek na ubezpieczenie spoleczne, a jezeli do tych osob i jednostek nie stosuje sie przepisow o ubezpieczeniu spolecznym - w terminie do 15. dnia nastepnego miesiaca.

2. W przypadku rozliczania skladek na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur, rent, zasilkow przedemerytalnych i swiadczen przedemerytalnych jednostka organizacyjna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych okreslona w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych:

1) nie przekazuje imiennych raportow miesiecznych;

2) wykazuje skladki w odrebnej deklaracji rozliczeniowej.

3. Od nieoplaconych w terminie skladek na ubezpieczenie zdrowotne pobiera sie odsetki za zwloke na zasadach i w wysokosci okreslonych dla zaleglosci podatkowych.

4. Skladki na ubezpieczenie zdrowotne:

1) osob wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 2-33 i 35 oraz w art. 68 sa oplacane i ewidencjonowane w Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych, z zastrzezeniem pkt 2;

2) osob wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 16 pobierajacych swiadczenia emerytalno-rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego oraz osob wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 34 sa oplacane i ewidencjonowane w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego.

5. Niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia wplywu skladek na ubezpieczenie zdrowotne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego przekazuje pobrane skladki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwloke do centrali Funduszu.

6. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przekazuje pobrane skladki na ubezpieczenie zdrowotne i naleznosci pochodne od skladek niezwlocznie do centrali Funduszu, nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia ich wplywu na rachunek, o ktorym mowa w art. 47 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych.

7. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego przekazuja do centrali Funduszu dane o ubezpieczonych, o ktorych mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1 i 7-9, i oplaconych za nich skladkach na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane w zgloszeniu, o ktorym mowa w art. 77 ust. 1, i w imiennym raporcie miesiecznym oraz o odsetkach za zwloke, nie pozniej niz w ciagu 15 dni roboczych od dnia wplywu skladek i odsetek oraz dokumentow umozliwiajacych ustalenie ich wysokosci i rozdzielenie ich na ubezpieczonych.

8. Fundusz jest uprawniony do nieodplatnego dostepu do informacji o ubezpieczonym i oplacanej przez niego skladce, przekazywanych do centrali Funduszu, w zakresie niezbednym do realizacji ubezpieczenia zdrowotnego, znajdujacych sie w Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych oraz w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego.

9. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego przekazuja do centrali Funduszu dane, o ktorych mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3-4 i 7-10, przekazane w zgloszeniu, o ktorym mowa w art. 77 ust. 1, po przeprowadzeniu ich weryfikacji, polegajacej na stwierdzeniu ich zgodnosci z danymi objetymi ewidencja PESEL.

10. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego przekazuja do centrali Funduszu sprawozdanie zawierajace informacje, w podziale na poszczegolnych ubezpieczonych, o naleznej skladce z tytulu ubezpieczenia zdrowotnego, podane w zgloszeniu, o ktorym mowa w art. 77 ust. 1, i w imiennych raportach miesiecznych, za dany kwartal, nie pozniej niz do ostatniego dnia drugiego miesiaca nastepujacego po tym kwartale.

11. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres oraz sposob przekazywania do centrali Funduszu przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych i Kase Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego danych dotyczacych osob objetych ubezpieczeniem zdrowotnym i platnikow skladek, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia poufnosci przekazywanych danych.

12. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, terminy, zakres i tryb weryfikacji danych ubezpieczonych, o ktorej mowa w ust. 9, oraz sposob postepowania Zakladu Ubezpieczen Spolecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w razie stwierdzenia ich niezgodnosci i tryb dokonywania niezbednych korekt w przypadku stwierdzenia niezgodnosci przekazywanych danych, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia poufnosci przekazywanych danych.

Art. 88. Koszty poboru i ewidencjonowania skladek na ubezpieczenie zdrowotne potracane sa przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych oraz przez Kase Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w wysokosci 0,20 % kwoty tej czesci skladek przekazanych do centrali Funduszu, ktore zostaly zidentyfikowane (przypisane do konkretnego ubezpieczonego) rowniez w zakresie wysokosci wplat.

Art. 89. Od kwoty nieprzekazanych w terminie przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych i Kase Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego skladek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z naleznymi odsetkami Fundusz pobiera odsetki za zwloke na zasadach i w wysokosci okreslonych dla zaleglosci podatkowych.

Art. 90. 1. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego przeprowadzaja kontrole wykonywania obowiazkow platnikow w zakresie zgloszenia ubezpieczonych do Funduszu i oplacania skladki.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, na wniosek ministra wlasciwego do spraw zdrowia, moze zobowiazac Zaklad Ubezpieczen Spolecznych lub Kase Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego do przeprowadzenia kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, okreslajac jednoczesnie jej zakres przedmiotowy i podmiotowy.

3. Do zakresu kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, nalezy kontrola rzetelnosci:

1) zglaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osob objetych tym ubezpieczeniem;

2) deklarowanych podstaw obliczania skladki na ubezpieczenie zdrowotne, prawidlowosci obliczania, oplacania i odprowadzania skladki.

4. Fundusz analizuje uzyskane z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego dane, o ktorych mowa w ust. 3, oraz wystepuje z wnioskami do tych instytucji.

Art. 91. 1. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego comiesiecznie przekazuja ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych i ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia informacje dotyczace wysokosci wplat z tytulu skladek na ubezpieczenie zdrowotne i srodkow przekazanych z tego tytulu do Funduszu.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres danych zawartych w informacjach, o ktorych mowa w ust. 1, biorac pod uwage koniecznosc zapewnienia prawidlowego i rzetelnego gospodarowania srodkami publicznymi.

Art. 92. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, odrebny sposob ubezpieczania w stosunku do osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-13, ktore ze wzgledu na wymogi obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa zostaly oddelegowane do wykonywania pracy lub wyznaczone do pelnienia sluzby poza macierzysta jednostka, uwzgledniajac sposob zglaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz oplacania skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wzgledy obronnosci panstwa.

Art. 93. 1. Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz naleznosci z tytulu odsetek za zwloke nieoplacone w terminie podlegaja sciagnieciu na zasadach okreslonych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych.

2. Naleznosci z tytulu skladek na ubezpieczenie zdrowotne ulegaja przedawnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych.

Art. 94. 1. Zwrot nienaleznie oplaconych skladek na ubezpieczenie zdrowotne nastepuje na zasadach okreslonych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych.

2. Zwrotu nienaleznie oplaconych skladek na ubezpieczenie zdrowotne nie mozna dochodzic, jezeli od dnia ich oplacenia uplynelo 5 lat.

3. Od nienaleznie pobranej emerytury, renty, zasilku przedemerytalnego, swiadczenia przedemerytalnego albo swiadczenia pienieznego dla cywilnych ofiar wojny skladka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega zwrotowi.

Art. 95. 1. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu:

1) od podatku dochodowego od osob fizycznych - na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych;

2) od ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczaltowanego podatku dochodowego od przychodow osob duchownych - na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pozn. zm.20)).

2. Odliczenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie moga powodowac zmniejszenia dochodow jednostek samorzadu terytorialnego.

DZIAL V

Narodowy Fundusz Zdrowia

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 96. 1. Tworzy sie Narodowy Fundusz Zdrowia bedacy panstwowa jednostka organizacyjna posiadajaca osobowosc prawna.

2. W sklad Funduszu wchodza:

1) centrala Funduszu;

2) oddzialy wojewodzkie Funduszu.

3. Siedziba Funduszu jest miasto stoleczne Warszawa.

4. W centrali Funduszu oraz w oddzialach wojewodzkich Funduszu tworzy sie komorki organizacyjne do spraw sluzb mundurowych.

5. Kierownikow komorek organizacyjnych, o ktorych mowa w ust. 4:

1) w centrali Funduszu - powoluje Prezes Funduszu na wspolny wniosek Ministra Obrony Narodowej, ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych oraz Ministra Sprawiedliwosci;

2) w oddzialach wojewodzkich Funduszu - powoluje dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu na wspolny wniosek Ministra Obrony Narodowej, ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych oraz Ministra Sprawiedliwosci.

6. Oddzialy wojewodzkie Funduszu tworzone sa zgodnie z podzialem terytorialnym panstwa. W oddzialach wojewodzkich moga byc tworzone placowki terenowe na zasadach okreslonych w statucie Funduszu.

7. Fundusz dziala na podstawie ustawy i statutu.

8. Prezes Rady Ministrow, w drodze rozporzadzenia, nadaje Funduszowi statut, okreslajac w szczegolnosci strukture organizacyjna Funduszu, w tym centrali i oddzialow wojewodzkich Funduszu oraz siedziby tych oddzialow, majac na wzgledzie sprawne wykonywanie zadan przez Fundusz.

Art. 97. 1. Fundusz zarzadza srodkami finansowymi, o ktorych mowa w art. 116.

2. W zakresie srodkow pochodzacych ze skladek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz dziala w imieniu wlasnym na rzecz ubezpieczonych oraz osob uprawnionych do tych swiadczen na podstawie przepisow o koordynacji.

3. Do zakresu dzialania Funduszu nalezy rowniez w szczegolnosci:

1) okreslanie jakosci i dostepnosci oraz analiza kosztow swiadczen opieki zdrowotnej w zakresie niezbednym dla prawidlowego zawierania umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

2) przeprowadzanie konkursow ofert, rokowan i zawieranie umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, a takze monitorowanie ich realizacji i rozliczanie;

3) finansowanie swiadczen opieki zdrowotnej udzielanych swiadczeniobiorcom innym niz ubezpieczeni spelniajacym kryterium dochodowe, o ktorym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej, co do ktorych nie stwierdzono okolicznosci, o ktorej mowa w art. 12 tej ustawy;

4) opracowywanie, wdrazanie, realizowanie i finansowanie programow zdrowotnych;

5) wykonywanie zadan zleconych, w tym finansowanych przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia, w szczegolnosci realizacja programow zdrowotnych;

6) monitorowanie ordynacji lekarskich;

7) promocja zdrowia;

8) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych;

9) prowadzenie wydawniczej dzialalnosci promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia.

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu:

1) potwierdzenia prawa do swiadczen z ubezpieczenia zdrowotnego;

2) gromadzenia danych o ubezpieczonych w Funduszu;

3) gromadzenia danych o osobach uprawnionych do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o koordynacji;

4) wydawania poswiadczen i zaswiadczen w zakresie swojej dzialalnosci;

5) rozliczania kosztow swiadczen opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie przepisow o koordynacji.

5. Fundusz nie wykonuje dzialalnosci gospodarczej.

6. Fundusz nie moze byc wlascicielem zakladow opieki zdrowotnej ani nie moze posiadac w jakiejkolwiek formie praw wlasnosci w stosunku do podmiotow prowadzacych zaklady opieki zdrowotnej.

7. Zadania Funduszu okreslone w ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 6 w odniesieniu do zakladow opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwosci i ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych realizuje komorka organizacyjna oddzialu wojewodzkiego Funduszu, o ktorej mowa w art. 96 ust. 4.

8. Fundusz otrzymuje dotacje z budzetu panstwa na sfinansowanie kosztow realizacji zadania, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3.

Art. 98. 1. Organami Funduszu sa:

1) Rada Funduszu;

2) Prezes Funduszu;

3) rady oddzialow wojewodzkich Funduszu;

4) dyrektorzy oddzialow wojewodzkich Funduszu.

2. W sprawach niezastrzezonych do zakresu zadan Rady Funduszu, rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu lub dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu organem wlasciwym jest Prezes Funduszu.

3. Techniczno-organizacyjna obsluge:

1) Rady Funduszu i Prezesa Funduszu - zapewnia centrala Funduszu;

2) rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu i dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu - zapewnia oddzial wojewodzki Funduszu.

Art. 99. 1. Rada Funduszu sklada sie z dziewieciu osob powolywanych przez Prezesa Rady Ministrow, przy czym:

1) jednego czlonka powoluje sie sposrod kandydatow wskazanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich;

2) dwoch czlonkow powoluje sie sposrod kandydatow wskazanych przez Trojstronna Komisje do Spraw Spoleczno-Gospodarczych;

3) jednego czlonka powoluje sie sposrod kandydatow wskazanych przez strone samorzadowa Komisji Wspolnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego;

4) jednego czlonka powoluje sie sposrod kandydatow wskazanych przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia;

5) jednego czlonka powoluje sie sposrod kandydatow wskazanych przez Rade Dzialalnosci Pozytku Publicznego;

6) jednego czlonka powoluje sie sposrod kandydatow wskazanych wspolnie przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwosci i ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych.

2. Kadencja czlonkow Rady Funduszu trwa 5 lat.

3. Rada Funduszu dziala na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4. Rada Funduszu wybiera ze swego grona przewodniczacego, ktory zwoluje posiedzenia i im przewodniczy.

5. W sklad Rady Funduszu wchodza osoby, ktore spelniaja lacznie nastepujace kryteria:

1) nie zostaly prawomocnie skazane za przestepstwo popelnione umyslnie;

2) posiadaja wyksztalcenie wyzsze;

3) posiadaja wiedze i doswiadczenie dajace rekojmie prawidlowego wykonywania obowiazkow czlonka Rady Funduszu;

4) posiadaja uprawnienia konieczne do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spolek Skarbu Panstwa, zgodnie z odrebnymi przepisami.

6. Czlonkowie Rady Funduszu nie moga byc jednoczesnie:

1) pracownikami Funduszu;

2) swiadczeniodawcami;

3) wlascicielami zakladow opieki zdrowotnej bedacych swiadczeniodawcami, o ktorych mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, ich pracownikami lub osobami wspolpracujacymi ze swiadczeniodawcami;

4) czlonkami organow lub pracownikami podmiotow, ktore utworzyly zaklady opieki zdrowotnej;

5) czlonkami organow zakladu ubezpieczen prowadzacego dzialalnosc ubezpieczeniowa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

6) wlascicielami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzajacego produkty lecznicze i wyroby medyczne;

7) wlascicielami akcji lub udzialow w spolkach handlowych prowadzacych podmioty, o ktorych mowa w pkt 3 i 6.

7. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze zarzadzenia, wynagrodzenie czlonkow Rady Funduszu, uwzgledniajac zakres zadan Rady.

Art. 100. 1. Do zadan Rady Funduszu nalezy:

1) kontrolowanie biezacej dzialalnosci Funduszu we wszystkich dziedzinach jego dzialalnosci;

2) uchwalanie:

a) planu pracy Funduszu na dany rok,

b) rzeczowego planu wydatkow inwestycyjnych;

3) opiniowanie:

a) projektu planu finansowego na dany rok,

b) systemu wynagradzania pracownikow Funduszu;

4) przyjmowanie:

a) sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu,

b) okresowych i rocznych sprawozdan z dzialalnosci Funduszu;

5) podejmowanie uchwal w sprawach dotyczacych majatku Funduszu i inwestycji przekraczajacych zakres upowaznienia statutowego dla Prezesa Funduszu oraz nabywania, zbywania i obciazania nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Funduszu;

6) kontrola prawidlowej realizacji planu finansowego Funduszu;

7) wnioskowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli prawidlowosci postepowania w sprawie zawarcia umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej lub ich realizacji;

8) powolywanie i odwolywanie Prezesa Funduszu w trybie okreslonym w art. 102 ust. 2;

9) odwolywanie Prezesa Funduszu w przypadku, o ktorym mowa w art. 102 ust. 3;

10) powolywanie i odwolywanie zastepcow Prezesa Funduszu w trybie okreslonym w art. 103 ust. 2 i 3.

2. W celu wykonania swoich obowiazkow Rada moze zadac od Prezesa Funduszu sprawozdan i wyjasnien.

3. Rada Funduszu nie ma prawa wydawania Prezesowi Funduszu wiazacych polecen dotyczacych biezacej dzialalnosci Funduszu.

4. Uchwaly w sprawach okreslonych w ust. 1 pkt 8-10 sa podejmowane przez Rade Funduszu wiekszoscia 2/3 glosow, w obecnosci co najmniej polowy ustawowej liczby jej czlonkow, a w innych sprawach - wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowej liczby czlonkow Rady. W przypadku rownej liczby glosow rozstrzyga glos Przewodniczacego Rady.

5. Prezes Rady Ministrow odwoluje czlonka Rady Funduszu przed uplywem kadencji, z zastrzezeniem art. 166 ust. 1 pkt 1, w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolnosci do pelnienia powierzonych obowiazkow na skutek dlugotrwalej choroby, trwajacej co najmniej szesc miesiecy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecnosci na 4 kolejnych posiedzeniach Rady Funduszu;

4) naruszenia przepisow art. 99 ust. 5 i 6;

5) prawomocnego skazania za przestepstwo popelnione umyslnie.

6. Przed uplywem kadencji czlonka Rady Funduszu Prezes Rady Ministrow moze odwolac takze na podstawie wniosku podmiotu, ktory wnioskowal o jego powolanie.

7. W przypadku odwolania czlonka Rady Funduszu albo jego smierci przed uplywem jego kadencji, Prezes Rady Ministrow powoluje nowego czlonka na okres do konca tej kadencji. Przepisy art. 99 ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje sie w przypadku, gdy do konca kadencji czlonka Rady Funduszu pozostalo mniej niz 3 miesiace, liczac od dnia odwolania albo jego smierci.

9. Przewodniczacy Rady Funduszu zaprasza do udzialu w posiedzeniach Rady, w charakterze obserwatorow, przedstawicieli: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostow Laboratoryjnych.

10. Rada Funduszu w zwiazku z zadaniem, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) moze delegowac swoich czlonkow do samodzielnego wykonywania czynnosci kontrolnych;

2) ma wglad we wszelkie dokumenty zwiazane z dzialalnoscia Funduszu.

11. W wyniku kontroli przeprowadzonej w ramach uprawnien nadzorczych Rada Funduszu moze zawiesic, z waznych powodow, w czynnosciach Prezesa Funduszu lub jego zastepcow do czasu podjecia dzialan, o ktorych mowa w art. 166 ust. 1 pkt 2, oraz delegowac swoich czlonkow do czasowego wykonywania czynnosci Prezesa Funduszu lub jego zastepcow.

Art. 101. 1. Prezes Funduszu lub co najmniej trzech czlonkow Rady Funduszu moze zadac zwolania posiedzenia Rady Funduszu, podajac proponowany porzadek obrad. Przewodniczacy Rady Funduszu zwoluje posiedzenie nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Jezeli przewodniczacy Rady Funduszu nie zwola posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca moze wystapic do ministra wlasciwego do spraw zdrowia z wnioskiem o zwolanie posiedzenia, podajac przyczyne, date, miejsce i proponowany porzadek obrad.

Art. 102. 1. Dzialalnoscia Funduszu kieruje Prezes Funduszu, ktory reprezentuje Fundusz na zewnatrz.

2. Prezesa Funduszu powoluje i odwoluje Rada Funduszu na wniosek ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

3. W przypadku razacego naruszenia obowiazkow ustawowych Rada Funduszu moze odwolac Prezesa Funduszu bez wniosku, o ktorym mowa w ust. 2. W takim przypadku Rada Funduszu niezwlocznie informuje ministra wlasciwego do spraw zdrowia o podjetej w tej sprawie uchwale, przedstawiajac jej uzasadnienie.

4. Rada Funduszu ustala wynagrodzenie Prezesa Funduszu.

5. Do zakresu dzialania Prezesa Funduszu w szczegolnosci nalezy:

1) prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu;

2) efektywne i bezpieczne zarzadzanie funduszami i mieniem Funduszu, w tym gospodarowanie rezerwa ogolna, o ktorej mowa w art. 118 ust. 5;

3) zaciaganie, w imieniu Funduszu, zobowiazan, w tym pozyczek i kredytow, z zastrzezeniem art. 100 ust. 1 pkt 5;

4) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Funduszu corocznych prognoz przychodow i kosztow;

5) opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu na podstawie projektow planow finansowych oddzialow wojewodzkich Funduszu, prognoz, o ktorych mowa w art. 120 ust. 1 i 2;

6) sporzadzanie rocznego planu finansowego Funduszu po otrzymaniu opinii Rady Funduszu, komisji wlasciwej do spraw finansow publicznych oraz komisji wlasciwej do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

7) sporzadzanie projektu planu pracy Funduszu;

8) realizacja rocznego planu finansowego i planu pracy Funduszu;

9) sporzadzanie projektu rzeczowego planu wydatkow inwestycyjnych na nastepny rok;

10) sporzadzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu za dany rok oraz niezwlocznie przedkladanie go ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych;

11) sporzadzanie okresowych i rocznych sprawozdan z dzialalnosci Funduszu;

12) nadzorowanie rozliczen dokonywanych w ramach wykonywania przepisow o koordynacji;

13) sporzadzanie analiz i ocen na podstawie informacji, o ktorych mowa w art. 106 ust. 10 pkt 5, przekazanych przez oddzialy wojewodzkie Funduszu;

14) przedstawianie Radzie Funduszu projektu systemu wynagradzania pracownikow Funduszu;

15) pelnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy w stosunku do osob zatrudnionych w centrali Funduszu;

16) powolywanie i odwolywanie dyrektora oddzialu wojewodzkiego, po zasiegnieciu opinii rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

17) odwolywanie dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu na wniosek rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu w przypadku, o ktorym mowa w art. 107 ust. 4;

18) wykonywanie uchwal Rady Funduszu;

19) przedstawianie Radzie Funduszu innych informacji o pracy Funduszu - w formie, zakresie i terminach okreslonych przez Rade Funduszu;

20) przekazywanie ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia uchwal Rady Funduszu podlegajacych badaniu w trybie art. 163, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich uchwalenia;

21) nadzor nad realizacja zadan oddzialow wojewodzkich Funduszu;

22) koordynowanie wspolpracy Funduszu z organami administracji rzadowej, instytucjami dzialajacymi na rzecz ochrony zdrowia, instytucjami ubezpieczen spolecznych, samorzadami zawodow medycznych, zwiazkami zawodowymi, organizacjami pracodawcow, organizacjami swiadczeniodawcow oraz ubezpieczonych;

23) przekazywanie oddzialom wojewodzkim Funduszu do realizacji programow zdrowotnych zleconych przez wlasciwego ministra;

24) podejmowanie decyzji w sprawach okreslonych w ustawie;

25) ustalanie jednolitych sposobow realizacji ustawowych zadan realizowanych przez oddzialy wojewodzkie Funduszu.

6. W przypadku nieobecnosci lub czasowej niemoznosci sprawowania funkcji, w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy, Prezesa Funduszu zastepuje, na podstawie jego pisemnego upowaznienia, jeden z zastepcow Prezesa Funduszu. W przypadku smierci osoby pelniacej funkcje Prezesa Funduszu lub niemoznosci udzielenia przez niego takiego upowaznienia - upowaznienia udziela Rada Funduszu.

7. Prezes Funduszu moze udzielic zastepcom Prezesa, glownemu ksiegowemu Funduszu oraz pracownikom centrali Funduszu pelnomocnictw do dokonywania okreslonych czynnosci prawnych i upowaznien do dokonywania okreslonych czynnosci faktycznych w wykonaniu zadan, o ktorych mowa w ust. 5.

8. Pelnomocnictwa i upowaznienia, o ktorych mowa w ust. 7, sa udzielane na pismie pod rygorem niewaznosci.

Art. 103. 1. Prezes Funduszu wykonuje swoje zadania przy pomocy trzech zastepcow Prezesa.

2. Rada Funduszu, na wniosek Prezesa Funduszu, powoluje i odwoluje zastepcow Prezesa oraz ustala ich wynagrodzenie.

3. Zastepce Prezesa do spraw sluzb mundurowych powoluje i odwoluje Rada Funduszu, na wspolny wniosek Prezesa Funduszu, Ministra Obrony Narodowej, ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych oraz Ministra Sprawiedliwosci.

4. Szczegolowe zakresy obowiazkow zastepcow Prezesa okresla statut Funduszu.

5. Prezesem Funduszu i jego zastepca moze zostac osoba, ktora:

1) posiada wyksztalcenie wyzsze;

2) posiada wiedze i doswiadczenie dajace rekojmie prawidlowego wykonywania obowiazkow prezesa lub zastepcy prezesa;

3) nie byla prawomocnie skazana za przestepstwo popelnione umyslnie.

6. Prezes Funduszu, jego zastepcy i glowny ksiegowy Funduszu nie moga byc jednoczesnie:

1) czlonkami Rady Funduszu i rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

2) pracownikami oddzialow wojewodzkich Funduszu;

3) swiadczeniodawcami;

4) wlascicielami zakladow opieki zdrowotnej bedacych swiadczeniodawcami, o ktorych mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, ich pracownikami lub osobami wspolpracujacymi ze swiadczeniodawcami;

5) wlascicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzajacego produkty lecznicze i wyroby medyczne;

6) czlonkami organow lub pracownikami podmiotow, ktore utworzyly zaklady opieki zdrowotnej;

7) czlonkami organow lub pracownikami jednostek samorzadu terytorialnego;

8) czlonkami organow zakladu ubezpieczen prowadzacego dzialalnosc ubezpieczeniowa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej;

9) wlascicielami akcji lub udzialow w spolkach prowadzacych podmioty, o ktorych mowa w pkt 4 i 5;

10) wlascicielami w spolkach handlowych wiecej niz 10 % akcji lub udzialow przedstawiajacych wiecej niz 10 % kapitalu zakladowego - w kazdej z tych spolek, w przypadku spolek innych niz okreslone w pkt 9.

7. Prezes Funduszu nie moze wykonywac dzialalnosci gospodarczej.

8. Do zakresu obowiazkow zastepcy Prezesa do spraw sluzb mundurowych nalezy w szczegolnosci:

1) nadzorowanie i koordynowanie dzialan komorek organizacyjnych do spraw sluzb mundurowych;

2) koordynacja wspolpracy z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwosci i ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych.

Art. 104. 1. Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdanie z dzialalnosci Funduszu Prezes Funduszu publikuje, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

2. Plany i sprawozdania, o ktorych mowa w ust. 1, oraz roczny plan pracy Funduszu publikuje sie na stronie internetowej ministerstwa obslugujacego ministra wlasciwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej Funduszu.

Art. 105. Prezes Funduszu w celach informacyjnych i promocyjnych wydaje Biuletyn Narodowego Funduszu Zdrowia.

Art. 106. 1. W oddzialach wojewodzkich Funduszu dzialaja rady oddzialow wojewodzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym.

2. W sklad rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu wchodzi dziewieciu czlonkow bedacych ubezpieczonymi zamieszkujacych na obszarze dzialania danego oddzialu wojewodzkiego Funduszu, powolywani przez sejmik wojewodztwa, w tym:

1) dwoch czlonkow powolywanych z wlasnej inicjatywy sejmiku;

2) dwoch czlonkow sposrod kandydatow wskazanych przez wlasciwego wojewode;

3) jeden czlonek sposrod kandydatow wskazanych przez konwent powiatow z danego wojewodztwa;

4) dwoch czlonkow sposrod kandydatow wskazanych przez wlasciwa miejscowo wojewodzka komisje dialogu spolecznego;

5) jeden czlonek sposrod kandydatow wskazanych przez Rade Dzialalnosci Pozytku Publicznego;

6) jeden czlonek sposrod kandydatow wskazanych wspolnie przez wlasciwego szefa wojewodzkiego sztabu wojskowego, wlasciwego komendanta wojewodzkiego Policji i wlasciwego komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

3. Kadencja rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu trwa cztery lata, liczac od dnia pierwszego posiedzenia rady oddzialu. Pierwsze posiedzenie rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu zwoluje marszalek wojewodztwa.

4. Przewodniczacy rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu zaprasza do udzialu w posiedzeniach rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu, w charakterze obserwatorow, przedstawicieli wlasciwej okregowej rady lekarskiej, okregowej rady pielegniarek i poloznych i okregowej rady aptekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostow Laboratoryjnych.

5. W przypadku gdy na terenie wojewodztwa dziala wiecej niz jedna okregowa rada lekarska, okregowa rada pielegniarek i poloznych albo okregowa rada aptekarska, rady te deleguja wspolnego przedstawiciela do udzialu w posiedzeniach rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

6. W sklad rad oddzialow wojewodzkich Funduszu moga wchodzic wylacznie osoby, ktore:

1) korzystaja z pelni praw publicznych;

2) posiadaja wyksztalcenie wyzsze;

3) nie zostaly prawomocnie skazane za przestepstwo popelnione umyslnie.

7. Czlonkowie rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu nie moga byc jednoczesnie:

1) dyrektorami oddzialow wojewodzkich Funduszu oraz pracownikami oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

2) Prezesem Funduszu;

3) zastepca Prezesa Funduszu;

4) pracownikami centrali Funduszu;

5) swiadczeniodawcami;

6) wlascicielami zakladow opieki zdrowotnej bedacych swiadczeniodawcami, o ktorych mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, ich pracownikami lub osobami wspolpracujacymi ze swiadczeniodawcami;

7) wlascicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzajacego produkty lecznicze i wyroby medyczne;

8) czlonkami organow lub pracownikami podmiotow, ktore utworzyly zaklady opieki zdrowotnej;

9) czlonkami organow lub pracownikami jednostek samorzadu terytorialnego, a takze czlonkami organow zakladu ubezpieczen prowadzacego dzialalnosc ubezpieczeniowa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej;

10) wlascicielami akcji lub udzialow w spolkach handlowych prowadzacych podmioty, o ktorych mowa w pkt 6 i 7.

8. Czlonkowie rad oddzialow wojewodzkich Funduszu wybieraja sposrod swojego grona przewodniczacego.

9. Rada wojewodzkiego oddzialu Funduszu dziala na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

10. Do zadan rad oddzialu wojewodzkiego Funduszu nalezy:

1) opiniowanie projektu planu finansowego oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

2) uchwalanie planu pracy oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

3) opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddzialu wojewodzkiego Funduszu za dany rok;

4) monitorowanie prawidlowosci postepowania w sprawie zawarcia umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umow;

5) monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddzialu wojewodzkiego informacji, o ktorych mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez swiadczeniodawcow obowiazkow, o ktorych mowa w art. 20-22;

6) kontrolowanie biezacej dzialalnosci oddzialu wojewodzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego dzialalnosci;

7) wystepowanie do dyrektora oddzialu wojewodzkiego z wnioskiem o wszczecie kontroli w trybie art. 64;

8) wystepowanie do dyrektora oddzialu wojewodzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

9) dokonywanie okresowych analiz skarg i wnioskow wnoszonych przez ubezpieczonych, z wylaczeniem spraw podlegajacych nadzorowi medycznemu;

10) wystepowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

11) wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

12) wystepowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwolywanie dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu w przypadkach, o ktorych mowa w art. 107 ust. 4.

11. Uchwaly rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu zapadaja wiekszoscia glosow przy obecnosci co najmniej polowy ustawowej liczby czlonkow rady. W przypadku rownej liczby glosow rozstrzyga glos przewodniczacego rady.

12. W celu wykonywania swoich obowiazkow rada oddzialu wojewodzkiego Funduszu moze zadac od dyrektora oddzialu wojewodzkiego sprawozdan i wyjasnien.

13. Rada oddzialu wojewodzkiego Funduszu nie ma prawa wydawania dyrektorowi oddzialu wojewodzkiego Funduszu wiazacych polecen dotyczacych biezacej dzialalnosci oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

14. Rada oddzialu wojewodzkiego Funduszu w zwiazku z zadaniem, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 6:

1) moze delegowac swoich czlonkow do samodzielnego wykonywania czynnosci kontrolnych;

2) ma wglad we wszelkie dokumenty zwiazane z dzialalnoscia oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

15. Sejmik wojewodztwa odwoluje czlonka rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu przed uplywem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolnosci do pelnienia powierzonych obowiazkow na skutek dlugotrwalej choroby, trwajacej co najmniej 6 miesiecy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecnosci na 4 kolejnych posiedzeniach rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

4) naruszenia przepisow ust. 7;

5) prawomocnego skazania za przestepstwo popelnione umyslnie.

16. W przypadku odwolania czlonka rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu albo jego smierci przed uplywem jego kadencji, sejmik wojewodztwa powoluje nowego czlonka na okres do konca tej kadencji. Przepisy ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje sie w przypadku, gdy do konca kadencji czlonka rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu pozostalo mniej niz 3 miesiace, liczac od dnia jego odwolania albo smierci.

18. Czlonkom rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu nie przysluguje wynagrodzenie.

19. Czlonkom rady oddzialu przysluguje zwrot kosztow podrozy, zakwaterowania i diety na zasadach okreslonych w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju.

Art. 107. 1. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu kieruje oddzialem wojewodzkim Funduszu.

2. Dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu powoluje i odwoluje Prezes Funduszu, po zasiegnieciu opinii rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu. Niewydanie opinii przez rade oddzialu wojewodzkiego Funduszu w terminie 14 dni jest rownoznaczne z akceptacja kandydata na dyrektora oddzialu wojewodzkiego albo zgoda na jego odwolanie.

3. Dyrektorem oddzialu wojewodzkiego Funduszu moze zostac osoba, ktora:

1) posiada wyksztalcenie wyzsze;

2) posiada wiedze i doswiadczenie dajace rekojmie prawidlowego wykonywania obowiazkow dyrektora;

3) nie byla prawomocnie skazana za przestepstwo popelnione umyslnie.

4. Rada oddzialu wojewodzkiego Funduszu moze wystapic z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwolanie dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu, w przypadku gdy dyrektor oddzialu wojewodzkiego:

1) nie przedstawi radzie oddzialu wojewodzkiego Funduszu:

a) projektu planu finansowego oddzialu wojewodzkiego Funduszu,

b) projektu planu pracy oddzialu wojewodzkiego Funduszu,

c) sprawozdania z wykonania planu finansowego oddzialu wojewodzkiego Funduszu za dany rok,

d) corocznej prognozy przychodow i kosztow oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

2) nie udzieli, w terminie wyznaczonym przez rade oddzialu wojewodzkiego Funduszu, informacji o biezacej dzialalnosci oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

3) razaco narusza obowiazki ustawowe.

5. Do zadan dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu nalezy:

1) efektywne i bezpieczne gospodarowanie srodkami finansowymi oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

2) przygotowanie i przedstawianie radzie oddzialu wojewodzkiego Funduszu corocznych prognoz przychodow i kosztow;

3) przygotowywanie projektu planu finansowego oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

4) sporzadzanie projektu planu pracy oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

5) realizacja planu finansowego oddzialu wojewodzkiego Funduszu i planu pracy oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

6) sporzadzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddzialu wojewodzkiego Funduszu za dany rok;

7) sporzadzanie okresowych i rocznych sprawozdan z dzialalnosci oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

8) przeprowadzanie postepowan o zawarcie umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, w tym swiadczen wysokospecjalistycznych;

9) dokonywanie wyboru realizatorow programow zdrowotnych, w tym w imieniu danego ministra;

10) zawieranie i rozliczanie umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, w tym swiadczen wysokospecjalistycznych, oraz zawieranie i rozliczanie umow o realizacje programow zdrowotnych;

11) realizacja zadania, o ktorym mowa w art. 108;

12) kontrola i monitorowanie:

a) ordynacji lekarskich,

b) realizacji umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

13) przeprowadzanie kontroli swiadczeniodawcow i aptek;

14) monitorowanie celowosci, udzielanych w ramach umow, swiadczen opieki zdrowotnej;

15) pelnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy w stosunku do osob zatrudnionych w oddziale wojewodzkim Funduszu;

16) wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego;

17) udzielanie, na zadanie Prezesa Funduszu lub rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu, informacji o biezacej dzialalnosci oddzialu wojewodzkiego;

18) wykonywanie innych zadan okreslonych w ustawie.

6. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu nie moze byc jednoczesnie:

1) Prezesem Funduszu albo jego zastepca;

2) glownym ksiegowym Funduszu;

3) czlonkiem Rady Funduszu;

4) czlonkiem rady oddzialu wojewodzkiego Funduszu;

5) pracownikiem centrali Funduszu;

6) swiadczeniodawca;

7) wlascicielem zakladow opieki zdrowotnej bedacych swiadczeniodawca, o ktorym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, ich pracownikiem lub osoba wspolpracujaca ze swiadczeniodawcami;

8) wlascicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzajacego produkty lecznicze i wyroby medyczne;

9) czlonkiem organow lub pracownikiem podmiotow, ktore utworzyly zaklady opieki zdrowotnej;

10) czlonkiem organow lub pracownikiem jednostek samorzadu terytorialnego;

11) czlonkiem organow zakladu ubezpieczen prowadzacego dzialalnosc ubezpieczeniowa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej;

12) wlascicielem akcji lub udzialow w spolkach handlowych prowadzacych podmioty, o ktorych mowa w pkt 7 i 8;

13) wlascicielem w spolkach handlowych wiecej niz 10 % akcji lub udzialow przedstawiajacych wiecej niz 10 % kapitalu zakladowego - w kazdej z tych spolek, w przypadku spolek innych niz okreslone w pkt 12.

7. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu nie moze wykonywac dzialalnosci gospodarczej.

8. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego, wykonujac zadania, o ktorych mowa w ust. 5, wspolpracuje z organami jednostek samorzadu terytorialnego, organizacjami swiadczeniodawcow i ubezpieczonych dzialajacymi w danym wojewodztwie, w celu stalego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych swiadczeniobiorcow na terenie danego wojewodztwa oraz prawidlowej realizacji zadan Funduszu.

Art. 107a. 1. Nabor kandydatow do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Funduszu jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogloszenie o naborze zamieszcza sie w Biuletynie Informacji Publicznej, o ktorym mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110), oraz w miejscu powszechnie dostepnym w jednostce organizacyjnej, w ktorej jest prowadzony nabor.

Art. 107b. Informacje o kandydatach, ktorzy zglosili sie do naboru, stanowia informacje publiczna w zakresie objetym wymaganiami okreslonymi w ogloszeniu o naborze.

Art. 107c. Termin do skladania dokumentow, okreslony w ogloszeniu o naborze, nie moze byc krotszy niz 14 dni od dnia opublikowania tego ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 107d. 1. Po uplywie terminu do skladania dokumentow okreslonego w ogloszeniu o naborze niezwlocznie upowszechnia sie liste kandydatow, ktorzy spelniaja wymagania formalne okreslone w ogloszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostepnym w jednostce organizacyjnej, w ktorej jest prowadzony nabor, a takze przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera imie i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

Art. 107e. 1. Sporzadza sie protokol przeprowadzonego naboru kandydatow do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Funduszu.

2. Protokol zawiera w szczegolnosci:

1) okreslenie stanowiska pracy, na ktore byl prowadzony nabor, liczbe kandydatow oraz imiona, nazwiska i adresy nie wiecej niz 5 najlepszych kandydatow uszeregowanych wedlug poziomu spelniania przez nich wymagan okreslonych w ogloszeniu o naborze;

2) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 107f. 1. Informacje o wyniku naboru upowszechnia sie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakonczenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszlo do zatrudnienia zadnego kandydata.

2. Informacja, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwe i adres urzedu;

2) okreslenie stanowiska pracy;

3) imie i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia zadnego kandydata.

3. Informacje o wyniku naboru upowszechnia sie w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostepnym w jednostce organizacyjnej, w ktorej byl prowadzony nabor.

Art. 107g. Jezeli stosunek pracy osoby wylonionej w drodze naboru ustal w ciagu 3 miesiecy od dnia nawiazania stosunku pracy, mozna zatrudnic na tym samym stanowisku kolejna osobe sposrod najlepszych kandydatow wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 107f stosuje sie odpowiednio.

Art. 108. 1. Oddzial wojewodzki Funduszu finansuje:

1) swiadczeniodawcy, majacemu siedzibe na terenie wojewodztwa, z ktorym zawarto umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, koszty swiadczen opieki zdrowotnej udzielonych na terenie danego wojewodztwa swiadczeniobiorcy innemu niz ubezpieczony, spelniajacemu kryterium dochodowe, o ktorym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej, co do ktorego nie stwierdzono istnienia okolicznosci, o ktorej mowa w art. 12 tej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2,

2) aptece majacej siedzibe na terenie wojewodztwa, koszty lekow, wyrobow medycznych i srodkow pomocniczych wydawanych osobie okreslonej w pkt 1

- o ile finansowanie tych kosztow nie wynika z przepisow okreslonych w art. 12 i 13 lub umow miedzynarodowych.

2. Koszty leczenia uzdrowiskowego swiadczeniobiorcy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, ponosi oddzial wojewodzki Funduszu wlasciwy ze wzgledu na miejsce jego zamieszkania, a jezeli nie mozna ustalic miejsca zamieszkania - oddzial wojewodzki Funduszu wlasciwy ze wzgledu na miejsce wystawienia skierowania, o ktorym mowa w art. 33 ust. 1.

Art. 109. 1. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu rozpatruje indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zalicza sie sprawy dotyczace objecia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do swiadczen.

2. Do spraw, o ktorych mowa w ust. 1, nie naleza sprawy z zakresu wymierzania i pobierania skladek na ubezpieczenie zdrowotne nalezace do wlasciwosci organow ubezpieczen spolecznych.

3. Wniosek o rozpatrzenie sprawy, o ktorej mowa w ust. 1, zglasza ubezpieczony.

4. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu rozpatruje sprawy, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia ich wniesienia, wydajac decyzje. Uzasadnienie decyzji sporzadza sie z urzedu.

5. Odwolanie od decyzji wydanej w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, wnosi sie do Prezesa Funduszu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Art. 110. Od decyzji Prezesa Funduszu w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego przysluguje skarga do sadu administracyjnego.

Art. 111. Do postepowania w sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego rolnikow i osob podlegajacych ubezpieczeniu spolecznemu rolnikow i pobierajacych emerytury lub renty rolnicze stosuje sie przepisy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow, z wyjatkiem osob podlegajacych ubezpieczeniu spolecznemu rolnikow i pobierajacych renty strukturalne wyplacane przez inna instytucje niz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego.

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie moga byc jednoczesnie:

1) swiadczeniodawcami;

2) wlascicielami zakladow opieki zdrowotnej bedacych swiadczeniodawcami, o ktorych mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, ich pracownikami, pracownikami podmiotow wspolpracujacych ze swiadczeniodawcami lub osobami wspolpracujacymi ze swiadczeniodawcami;

3) czlonkami organow lub pracownikami podmiotow, ktore utworzyly zaklady opieki zdrowotnej;

4) czlonkami organow lub pracownikami jednostek samorzadu terytorialnego;

5) czlonkami organow zakladu ubezpieczen prowadzacego dzialalnosc ubezpieczeniowa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej;

6) wlascicielami akcji lub udzialow w spolkach handlowych prowadzacych podmioty, o ktorych mowa w pkt 2;

7) wlascicielami w spolkach handlowych wiecej niz 10 % akcji lub udzialow przedstawiajacych wiecej niz 10 % kapitalu zakladowego - w kazdej z tych spolek, w przypadku spolek innych niz okreslone w pkt 6.

2. Pracownicy Funduszu nie moga:

1) podejmowac zatrudnienia u innego pracodawcy, bez zgody Prezesa Funduszu;

2) wykonywac dzialalnosci gospodarczej.

Rozdzial 2

Gospodarka finansowa Funduszu

Art. 113. Fundusz prowadzi gospodarke finansowa na zasadach okreslonych w ustawie.

Art. 114. 1. Srodki finansowe Funduszu sa srodkami publicznymi.

2. Obsluge bankowa Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 115. 1. Tworzy sie fundusz podstawowy i fundusz zapasowy Funduszu.

2. Fundusz zapasowy zwieksza sie o zatwierdzony zysk netto za rok obrotowy.

3. Fundusz zapasowy zmniejsza sie o zatwierdzona strate netto za rok obrotowy.

Art. 116. 1. Przychodami Funduszu sa:

1) nalezne skladki na ubezpieczenie zdrowotne;

2) odsetki od nieoplaconych w terminie skladek na ubezpieczenie zdrowotne;

3) darowizny i zapisy;

4) srodki przekazane na realizacje zadan zleconych w zakresie okreslonym w ustawie;

5) dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadania, o ktorym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3;

6) srodki uzyskane z tytulu roszczen regresowych;

7) przychody z lokat;

8) inne przychody.

2. Srodki finansowe Funduszu moga pochodzic rowniez z kredytow i pozyczek.

Art. 117. 1. Kosztami Funduszu sa:

1) koszty swiadczen opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych;

2) koszty swiadczen opieki zdrowotnej dla osob uprawnionych do tych swiadczen na podstawie przepisow o koordynacji;

3) koszty refundacji cen lekow, wyrobow medycznych, przedmiotow ortopedycznych i srodkow pomocniczych;

4) koszt zadania, o ktorym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3;

5) koszty zadan zleconych w zakresie okreslonym w ustawie;

6) koszty dzialalnosci Funduszu, w szczegolnosci koszty amortyzacji, koszty zwiazane z utrzymaniem nieruchomosci, koszty wynagrodzen wraz z pochodnymi, diet i zwroty kosztow podrozy;

7) koszty poboru i ewidencji skladek na ubezpieczenie zdrowotne;

8) koszt wyplaty odszkodowan;

9) inne koszty wynikajace z odrebnych przepisow.

2. Srodki finansowe Funduszu moga byc przeznaczone rowniez na splate kredytow i pozyczek.

Art. 118. 1. Prezes Funduszu sporzadza corocznie plan finansowy Funduszu zrownowazony w zakresie przychodow i kosztow na podstawie projektow planow finansowych oddzialow wojewodzkich Funduszu.

2. W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu okresla wysokosc:

1) planowanych kosztow dla:

a) centrali, w tym kosztow realizacji zadan wynikajacych z przepisow o koordynacji oraz finansowania dzialalnosci centrali,

b) poszczegolnych oddzialow wojewodzkich Funduszu, w tym kosztow finansowania dzialalnosci poszczegolnych oddzialow;

2) lacznych przychodow i kosztow Funduszu.

3. Planowane koszty finansowania swiadczen opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych sa dzielone pomiedzy oddzialy wojewodzkie Funduszu, przy czym:

1) podstawa podzialu srodkow jest liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewodzkim Funduszu z uwzglednieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego ubezpieczonym nalezacym do danej grupy wydzielonej wedlug struktury wieku i plci w porownaniu z grupa odniesienia;

2) wysokosc srodkow okreslonych w pkt 1 koryguje sie przez uwzglednienie migracji ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewodzkim Funduszu do swiadczeniodawcow z innego oddzialu Funduszu oraz wskaznika wynikajacego z liczby i rodzaju wykonanych swiadczen wysokospecjalistycznych w latach poprzedzajacych rok, w ktorym ten plan jest tworzony, w podziale na wojewodztwa, w relacji do liczby tych swiadczen ogolem.

4. Planowane koszty finansowania swiadczen opieki zdrowotnej przez dany oddzial wojewodzki Funduszu nie moga byc nizsze niz wysokosc kosztow finansowania swiadczen opieki zdrowotnej zaplanowanych w planie finansowym dla danego oddzialu w roku poprzednim.

5. Na rezerwe ogolna przeznacza sie 1 % planowanych kosztow Funduszu.

Art. 119. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb i kryteria podzialu srodkow pomiedzy centrale i oddzialy wojewodzkie Funduszu z przeznaczeniem na finansowanie swiadczen opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, uwzgledniajac przepisy art. 118.

Art. 120. 1. Prezes Funduszu, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, w terminie do dnia 30 czerwca sporzadza coroczna prognoze przychodow na kolejne 3 lata.

2. Prezes Funduszu, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych oraz ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, w terminie do dnia 30 czerwca sporzadza coroczna prognoze kosztow na kolejne 3 lata na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorow oddzialow wojewodzkich Funduszu.

3. Dyrektorzy oddzialow wojewodzkich Funduszu przekazuja informacje, o ktorych mowa w ust. 2, w terminie do dnia 15 maja.

4. Prezes Funduszu w terminie do dnia 15 lipca informuje dyrektorow oddzialow wojewodzkich Funduszu o przewidywanych przychodach Funduszu.

5. Dyrektorzy oddzialow wojewodzkich przekazuja Prezesowi Funduszu w terminie do dnia 31 lipca projekty planow finansowych oddzialow wojewodzkich Funduszu.

6. Prognozy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, oraz projekty planow, o ktorych mowa w ust. 5, sa podstawa do sporzadzenia projektu planu finansowego na rok nastepny.

7. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, organy administracji rzadowej, jednostki samorzadu terytorialnego, swiadczeniodawcy oraz inne instytucje udzielaja nieodplatnie Funduszowi informacji koniecznych do sporzadzenia prognoz, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

Art. 121. 1. Prezes Funduszu opracowuje projekt planu finansowego Funduszu i przedstawia go w terminie do dnia 10 sierpnia roku poprzedzajacego rok, ktorego dotyczy ten plan:

1) Radzie Funduszu,

2) komisji wlasciwej do spraw finansow publicznych oraz komisji wlasciwej do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

- w celu zaopiniowania.

2. Niewydanie opinii, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego jest rownoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.

3. Prezes Funduszu po rozpatrzeniu opinii, o ktorych mowa w ust. 1, jezeli zostaly wydane, sporzadza plan finansowy Funduszu i przekazuje go wraz z tymi opiniami, w terminie do dnia 5 wrzesnia roku poprzedzajacego rok, ktorego dotyczy ten plan, ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych zatwierdza plan finansowy Funduszu, w terminie do dnia 20 wrzesnia roku poprzedzajacego rok, ktorego dotyczy ten plan.

5. W przypadku gdy Prezes Funduszu nie przekaze w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, planu finansowego Funduszu, minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych ustala, w drodze zarzadzenia, plan finansowy Funduszu do dnia 20 wrzesnia roku poprzedzajacego rok, ktorego dotyczy ten plan. Minister wlasciwy do spraw zdrowia podejmuje dzialania, o ktorych mowa w art. 166 ust. 1 pkt 2.

Art. 122. W przypadku:

1) niezatwierdzenia planu finansowego Funduszu, w terminie, o ktorym mowa w art. 121 ust. 4, albo

2) nieustalenia planu finansowego w trybie okreslonym w art. 123 ust. 3

- Fundusz dziala na podstawie planu finansowego, o ktorym mowa w art. 121 ust. 3.

Art. 123. 1. W przypadku gdy plan finansowy Funduszu narusza prawo lub prowadzi do niezrownowazenia przychodow i kosztow Funduszu, minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych odmawia zatwierdzenia planu finansowego Funduszu i zaleca Prezesowi Funduszu usuniecie nieprawidlowosci, okreslajac termin wprowadzenia zmian nie dluzszy niz 7 dni.

2. Prezes Funduszu zmienia plan finansowy Funduszu z uwzglednieniem zalecen, o ktorych mowa w ust. 1, i niezwlocznie przedstawia go ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia w celu zatwierdzenia w trybie, o ktorym mowa w art. 121 ust. 4.

3. W przypadku nieusuniecia przez Prezesa Funduszu nieprawidlowosci, o ktorych mowa w ust. 1:

1) minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych dokonuje zmian w planie finansowym Funduszu oraz ustala go w drodze zarzadzenia oraz

2) minister wlasciwy do spraw zdrowia podejmuje dzialania, o ktorych mowa w art. 166 ust. 1 pkt 2.

Art. 124. 1. Prezes Funduszu moze dokonac zmiany planu finansowego Funduszu w przypadku zaistnienia sytuacji zwiazanych z wykonaniem planu finansowego Funduszu, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zatwierdzania planu.

2. Kazdej zmiany planu finansowego dokonuje sie zgodnie z zasadami, o ktorych mowa w art. 118.

3. Zmiana planu finansowego nastepuje w trybie okreslonym dla zatwierdzania planu.

4. Prezes Funduszu, po poinformowaniu ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych oraz ministra wlasciwego do spraw zdrowia, moze dokonac przesuniecia kosztow pomiedzy poszczegolnymi pozycjami planu finansowego.

5. Przesuniecia kosztow, o ktorych mowa w ust. 4, mozna dokonac w planie finansowym oddzialu wojewodzkiego albo centrali Funduszu.

6. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu, po poinformowaniu Prezesa Funduszu, w planie finansowym Funduszu moze przesuwac koszty przeznaczone na swiadczenia opieki zdrowotnej w planie finansowym oddzialu wojewodzkiego.

7. Przesuniecie kosztow, o ktorych mowa w ust. 4 lub 6, nie wymaga zmiany planu finansowego w trybie okreslonym dla zatwierdzania planu finansowego.

8. Prezes Funduszu moze uruchomic rezerwe ogolna po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych oraz ministra wlasciwego do spraw zdrowia. Uruchomienie rezerwy ogolnej nie wymaga zmiany planu finansowego w trybie okreslonym dla zatwierdzenia planu finansowego.

9. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 121 ust. 5 i art. 123 ust. 3, zmiany planu finansowego dokonuje minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych. Przepisy ust. 1-6 stosuje sie odpowiednio.

Art. 125. Nadwyzke powstala w wyniku realizacji planu finansowego oddzialu wojewodzkiego Funduszu pozostawia sie do dyspozycji dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu, z przeznaczeniem na swiadczenia zdrowotne.

Art. 126. 1. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu sporzadza nie pozniej niz w ciagu 2 miesiecy od zakonczeniu roku roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

2. Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez rade oddzialu w terminie 15 dni od dnia jego otrzymania.

Art. 127. 1. Prezes Funduszu, w celu zapewnienia plynnosci finansowej Funduszu, moze zaciagac pozyczki i kredyty, za zgoda ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych i ministra wlasciwego do spraw zdrowia. Wysokosc rat kredytow i pozyczek przypadajacych do splaty w danym roku nie moze przekroczyc wysokosci rezerwy ogolnej przewidzianej w planie finansowym na dany rok.

2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje sie do srodkow pochodzacych z budzetu panstwa.

Art. 128. 1. Fundusz prowadzi rachunkowosc na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pozn. zm.21)), z wylaczeniem art. 80 ust. 3 tej ustawy.

2. Centrala Funduszu i oddzialy wojewodzkie Funduszu sporzadzaja samodzielnie sprawozdania finansowe.

3. Laczne sprawozdanie finansowe Funduszu, o ktorym mowa w art. 51 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, sporzadza Prezes Funduszu.

4. Laczne sprawozdanie finansowe, o ktorym mowa w ust. 3, podlega badaniu przez bieglego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych po zasiegnieciu opinii ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych lub minister wlasciwy do spraw zdrowia moze zadac dodatkowych danych dotyczacych lacznego sprawozdania finansowego Funduszu.

Art. 129. 1. Z zastrzezeniem art. 125, zatwierdzony zysk netto za dany rok obrotowy przeznacza sie w szczegolnosci na:

1) pokrycie strat z lat ubieglych lub

2) fundusz zapasowy Funduszu.

2. O przeznaczeniu zysku decyduje Rada Funduszu, w drodze uchwaly, z uwzglednieniem pierwszenstwa pokrycia strat z lat ubieglych. Uchwala Rady Funduszu moze byc podjeta po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych odnosnie sposobu podzialu zysku.

Art. 130. 1. Prezes Funduszu, na podstawie sprawozdan, o ktorych mowa w art. 126, sporzadza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu, nie pozniej niz w ciagu 3 miesiecy od zakonczenia roku, ktorego dotyczy sprawozdanie.

2. Rada Funduszu przyjmuje sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od dnia jego otrzymania.

3. Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych po zasiegnieciu opinii ministra wlasciwego do spraw zdrowia i po uzyskaniu opinii komisji wlasciwej do spraw finansow publicznych oraz komisji wlasciwej do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 131. 1. Fundusz jest obowiazany do sporzadzania okresowych sprawozdan dotyczacych wykonania planu finansowego oraz przekazywania ich ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych i ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu, w tym:

1) rodzaje sprawozdan, o ktorych mowa w ust. 1, sposob ich tworzenia oraz terminy przekazywania,

2) sposob tworzenia planu finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz ich wzory

- uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia prawidlowego i rzetelnego gospodarowania srodkami publicznymi.

DZIAL VI

Postepowanie w sprawie zawarcia umow ze swiadczeniodawcami

Art. 132. 1. Podstawa udzielania swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej zawarta pomiedzy swiadczeniodawca a dyrektorem oddzialu wojewodzkiego Funduszu, z zastrzezeniem art. 159.

2. Umowa o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej moze byc zawarta wylacznie ze swiadczeniodawca, ktory zostal wybrany do udzielania swiadczen opieki zdrowotnej na zasadach okreslonych w niniejszym dziale.

3. Nie mozna zawrzec umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej z lekarzem, pielegniarka, polozna, inna osoba wykonujaca zawod medyczny lub psychologiem, jezeli udzielaja oni swiadczen opieki zdrowotnej u swiadczeniodawcy, ktory zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej z Funduszem.

4. Swiadczenia opieki zdrowotnej nieokreslone w umowie o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej finansowane przez Fundusz udzielane sa na rzecz osob ubezpieczonych wylacznie w przypadkach i na zasadach okreslonych w ustawie.

5. Wysokosc lacznych zobowiazan Funduszu wynikajacych z zawartych ze swiadczeniodawcami umow nie moze przekroczyc wysokosci kosztow przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

Art. 133. Swiadczeniodawcy moga zlecac podwykonawcom udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, jezeli umowa tak stanowi. Przepis art. 132 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 134. 1. Fundusz jest obowiazany zapewnic rowne traktowanie wszystkich swiadczeniodawcow ubiegajacych sie o zawarcie umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej i prowadzic postepowanie w sposob gwarantujacy zachowanie uczciwej konkurencji.

2. Wszelkie wymagania, wyjasnienia i informacje, a takze dokumenty zwiazane z postepowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej udostepniane sa swiadczeniodawcom na takich samych zasadach.

Art. 135. 1. Umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej sa jawne.

2. Fundusz realizuje zasade jawnosci umow poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o kazdej zawartej umowie, z uwzglednieniem rodzaju, liczby i ceny zakupionych swiadczen oraz maksymalnej kwoty zobowiazan Funduszu wobec swiadczeniodawcy wynikajacej ze wszystkich zawartych umow.

3. Informacje, o ktorej mowa w ust. 2, zamieszcza sie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Art. 136. Umowa o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej okresla w szczegolnosci:

1) rodzaj i zakres udzielanych swiadczen opieki zdrowotnej;

2) warunki udzielania swiadczen opieki zdrowotnej;

3) wymagania dla podwykonawcow inne niz techniczne i sanitarne, okreslone w odrebnych przepisach;

4) zasady rozliczen pomiedzy Funduszem a swiadczeniodawcami;

5) kwote zobowiazania Funduszu wobec swiadczeniodawcy;

6) zasady rozpatrywania kwestii spornych;

7) postanowienie o odstapieniu od umowy, ktore moze nastapic za uprzednim nie krotszym niz 3 miesiace okresem wypowiedzenia, chyba ze strony postanowia inaczej;

8) postanowienie o karze umownej w przypadku niezastosowania terminu i trybu okreslonych w pkt 7.

Art. 137. 1. Prezes Funduszu, uwzgledniajac przepisy niniejszego dzialu oraz przepisy odrebne, przygotowuje projekt ogolnych warunkow umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej zawierajacy w szczegolnosci rodzaje swiadczen opieki zdrowotnej, sposob wyceny tych swiadczen oraz warunki ich udzielania.

2. Prezes Funduszu, nie pozniej niz do dnia 15 maja, przesyla projekt, o ktorym mowa w ust. 1, do Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych i reprezentatywnym organizacjom swiadczeniodawcow.

3. Za reprezentatywna organizacje, o ktorej mowa w ust. 2, uwaza sie taka organizacje:

1) ktora zrzesza swiadczeniodawcow, u ktorych liczba osob zatrudnionych i osob udzielajacych swiadczen opieki zdrowotnej wynosi lacznie co najmniej 10.000 osob oraz

2) ktorej organ uprawniony do reprezentowania zlozy ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia oswiadczenie dotyczace spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej z art. 233 1 i 2 Kodeksu karnego, nie pozniej niz do dnia 30 kwietnia.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia prowadzi jawny wykaz reprezentatywnych organizacji swiadczeniodawcow.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia udostepnia wykaz, o ktorym mowa w ust. 4, wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2, na stronie internetowej urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

6. Projekt, o ktorym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z podmiotami, o ktorych mowa w ust. 2, w trybie negocjacji nie pozniej niz do dnia 30 czerwca. Projekt uwaza sie za uzgodniony, jezeli przedstawiciele wszystkich stron bioracych udzial w negocjacjach zloza pod nim wlasnoreczne podpisy.

7. Uzgodniony w trybie ust. 6 projekt, o ktorym mowa w ust. 1, Prezes Funduszu niezwlocznie przesyla ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia.

8. Minister wlasciwy do spraw zdrowia dokonuje przegladu projektu, o ktorym mowa w ust. 1, pod wzgledem zgodnosci z przepisami prawa oraz dokonuje niezbednych wynikajacych z tego przegladu zmian w tym projekcie, niezwlocznie informujac o tym Prezesa Funduszu oraz podmioty, o ktorych mowa w ust. 2.

9. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, ogolne warunki umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, uwzgledniajac projekt uzgodniony w trybie ust. 6 z podmiotami, o ktorych mowa w ust. 2, kierujac sie dobrem swiadczeniobiorcow oraz koniecznoscia zapewnienia wlasciwej realizacji umow.

10. W przypadku nieuzgodnienia projektu, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie, o ktorym mowa w ust. 6, minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, ogolne warunki umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, kierujac sie dobrem swiadczeniobiorcow oraz koniecznoscia zapewnienia wlasciwej realizacji umow.

11. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, regulamin negocjacji, o ktorych mowa w ust. 6, uwzgledniajac koniecznosc rownego traktowania stron tych negocjacji.

12. Ogolne warunki umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej ustala sie w trybie okreslonym w ust. 1-11, nie czesciej niz raz na 2 lata, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany uwarunkowan spoleczno-gospodarczych udzielania swiadczen opieki zdrowotnej lub stwierdzonych nieprawidlowosci w realizacji tych umow wynikajacych z przepisow wydanych na podstawie ust. 9 albo 10.

Art. 138. Do zawierania umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej nie stosuje sie przepisow o zamowieniach publicznych.

Art. 139. 1. Zawieranie przez Fundusz umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, z zastrzezeniem art. 159, odbywa sie po przeprowadzeniu postepowania w trybie:

1) konkursu ofert albo

2) rokowan.

2. W celu przeprowadzenia postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Fundusz zamieszcza ogloszenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 5. W celu przeprowadzenia rokowan po zamieszczeniu ogloszenia Fundusz wysyla zaproszenia.

3. Ogloszenie zawiera w szczegolnosci:

1) nazwe i adres siedziby zamawiajacego;

2) okreslenie wartosci i przedmiotu zamowienia;

3) wymagane kwalifikacje zawodowe i techniczne swiadczeniodawcow, z uwzglednieniem Polskich Norm wprowadzajacych normy europejskie, europejskich aprobat technicznych lub norm panstw czlonkowskich Unii Europejskiej wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane oraz klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisow o statystyce publicznej;

4) wskazanie swiadczeniodawcow zapraszanych do rokowan - w przypadku rokowan.

4. W celu przeprowadzenia postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu powoluje komisje. Tryb pracy komisji okresla regulamin uchwalony przez Rade Funduszu.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob oglaszania o postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, zapraszania do udzialu w rokowaniach, skladania ofert, powolywania i odwolywania komisji konkursowej oraz jej zadania, uwzgledniajac rowne traktowanie swiadczeniodawcow oraz uczciwa konkurencje.

Art. 140. 1. Przedmiot zamowienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace miec wplyw na sporzadzenie oferty.

2. Przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac:

1) w sposob, ktory moglby utrudniac uczciwa konkurencje;

2) przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia lub zamawiajacy nie moze opisac przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub rownowazne" lub inne rownoznaczne wyrazy.

Art. 141. 1. Przedmiot zamowienia opisuje sie za pomoca cech technicznych i jakosciowych, z uwzglednieniem Polskich Norm wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane.

2. W przypadku braku Polskich Norm wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie;

4) normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej wprowadzajace europejskie normy zharmonizowane;

5) Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe;

6) Polskie Normy;

7) polskie aprobaty techniczne.

3. Mozna odstapic od opisywania przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem Polskich Norm wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane, europejskich aprobat technicznych lub wspolnych specyfikacji technicznych, jezeli:

1) nie zawieraja one zadnych wymagan dotyczacych zapewnienia zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi lub

2) ich stosowanie nakladaloby na zamawiajacego obowiazek uzywania wyrobow niewspoldzialajacych z juz stosowanymi urzadzeniami, lub

3) ich stosowanie nie byloby wlasciwe ze wzgledu na innowacyjny charakter przedmiotu zamowienia.

4. Do opisu przedmiotu zamowienia stosuje sie nazwy i kody okreslone we Wspolnym Slowniku Zamowien okreslonym w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n.).

Art. 142. 1. Konkurs ofert sklada sie z czesci jawnej i niejawnej.

2. W czesci jawnej konkursu ofert komisja w obecnosci oferentow:

1) stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu ofert oraz liczbe zlozonych ofert;

2) otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, ktore z ofert spelniaja warunki, o ktorych mowa w art. 146 pkt 3;

3) przyjmuje do protokolu zgloszone przez oferentow wyjasnienia lub oswiadczenia.

3. Oswiadczenia lub wyjasnienia przekazane za pomoca teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli ich tresc dotarla do adresata przed uplywem terminu i zostala niezwlocznie potwierdzona na pismie przez przekazujacego.

4. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W czesci niejawnej konkursu ofert komisja moze:

1) wybrac oferte lub wieksza liczbe ofert, ktore zapewniaja ciaglosc udzielania swiadczen opieki zdrowotnej, ich kompleksowosc i dostepnosc oraz przedstawiaja najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamowienia;

2) nie dokonac wyboru zadnej oferty, jezeli nie wynika z nich mozliwosc wlasciwego udzielania swiadczen opieki zdrowotnej.

6. Komisja w czesci niejawnej konkursu ofert moze przeprowadzic negocjacje z oferentami w celu ustalenia:

1) liczby planowanych do udzielenia swiadczen opieki zdrowotnej;

2) ceny za udzielane swiadczenia opieki zdrowotnej.

7. Komisja ma obowiazek przeprowadzic negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile w konkursie bierze udzial wiecej niz jeden oferent.

Art. 143. 1. Zawarcie umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej w trybie rokowan nastepuje w przypadkach okreslonych w ustawie.

2. Przez rokowania rozumie sie tryb zawierania umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, w ktorym prowadzi sie postepowanie w sprawie ustalenia ceny i liczby swiadczen opieki zdrowotnej i warunkow ich udzielania z taka liczba swiadczeniodawcow, ktora zapewni wybor najkorzystniejszej oferty lub wiekszej liczby ofert oraz sprawny przebieg postepowania, nie mniejsza jednak niz trzech, chyba ze ze wzgledu na specjalistyczny charakter swiadczen opieki zdrowotnej lub ograniczona dostepnosc do swiadczen jest mniej swiadczeniodawcow mogacych ich udzielac.

3. Rokowania skladaja sie z czesci jawnej i niejawnej.

4. Do czesci jawnej rokowan stosuje sie odpowiednio art. 142 ust. 2.

5. Do czesci niejawnej rokowan stosuje sie odpowiednio art. 142 ust. 5.

Art. 144. Postepowanie w trybie rokowan moze byc przeprowadzone, jezeli:

1) uprzednio prowadzone postepowanie w trybie konkursu ofert zostalo uniewaznione, a szczegolowe warunki postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej sa takie same jak w konkursie ofert lub

2) zachodzi pilna potrzeba zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, ktorej wczesniej nie mozna bylo przewidziec, lub

3) jest ograniczona liczba swiadczeniodawcow, nie wieksza niz pieciu, mogacych udzielac swiadczen opieki zdrowotnej bedacych przedmiotem postepowania w sprawie zawarcia umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Art. 145. 1. W przypadku, o ktorym mowa w art. 144 pkt 1, zaprasza sie do udzialu w rokowaniach swiadczeniodawcow, ktorych oferty nie zostaly odrzucone w uniewaznionym konkursie ofert.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 144 pkt 2 i 3, zaprasza sie do udzialu w rokowaniach swiadczeniodawcow mogacych udzielac swiadczen zdrowotnych bedacych przedmiotem postepowania w sprawie zawarcia umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Art. 146. Prezes Funduszu okresla:

1) przedmiot postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

2) kryteria oceny ofert;

3) warunki wymagane od swiadczeniodawcow.

Art. 147. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od swiadczeniodawcow sa jawne i nie podlegaja zmianie w toku postepowania.

Art. 148. Porownanie ofert w toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej obejmuje w szczegolnosci:

1) ciaglosc, kompleksowosc, dostepnosc, jakosc udzielanych swiadczen, kwalifikacje personelu, wyposazenie w sprzet i aparature medyczna, na podstawie wewnetrznej oraz zewnetrznej oceny, ktora moze byc potwierdzona certyfikatem jakosci lub akredytacja;

2) ceny i liczby oferowanych swiadczen opieki zdrowotnej oraz kalkulacje kosztow.

Art. 149. 1. Odrzuca sie oferte:

1) zlozona przez swiadczeniodawce po terminie;

2) gdy dostarczone przez swiadczeniodawce informacje sa nieprawdziwe;

3) gdy swiadczeniodawca nie okreslil przedmiotu oferty lub nie podal proponowanej liczby lub ceny swiadczen opieki zdrowotnej.

2. W przypadku gdy braki, o ktorych mowa w ust. 1, dotycza tylko czesci oferty, oferte mozna odrzucic w czesci dotknietej brakiem.

3. W przypadku gdy swiadczeniodawca nie przedstawil wszystkich wymaganych dokumentow lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usuniecia tych brakow w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Art. 150. 1. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu, na wniosek komisji, uniewaznia postepowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, gdy:

1) nie wplynela zadna oferta;

2) wplynela jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu, z zastrzezeniem ust. 2;

3) odrzucono wszystkie oferty;

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora Fundusz przeznaczyl na finansowanie swiadczen opieki zdrowotnej danego rodzaju;

5) nastapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub zawarcie umowy nie lezy w interesie ubezpieczonych, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec.

2. Jezeli w toku konkursu ofert wplynela tylko jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu, komisja moze przyjac te oferte, gdy z okolicznosci wynika, ze na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wiecej ofert.

Art. 151. 1. Jezeli nie nastapilo uniewaznienie postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, komisja oglasza o rozstrzygnieciu postepowania.

2. O rozstrzygnieciu konkursu ofert oglasza sie w miejscu i terminie okreslonych w ogloszeniu o konkursie ofert.

3. O rozstrzygnieciu rokowan oglasza sie na tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej wlasciwego oddzialu wojewodzkiego Funduszu, w terminie 2 dni od zakonczenia rokowan.

4. Ogloszenia, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, zawieraja nazwe (firme) albo imie i nazwisko oraz siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres swiadczeniodawcy, ktory zostal wybrany.

5. Z chwila ogloszenia rozstrzygniecia postepowania nastepuje jego zakonczenie i komisja ulega rozwiazaniu.

6. Ogloszenie o wyniku rozstrzygniecia postepowania dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu przekazuje Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich, jezeli wartosc przedmiotu umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej przekracza wyrazona w zlotych rownowartosc kwoty 130.000 euro wedlug sredniego kursu euro ogloszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygniecia postepowania.

7. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu, okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor ogloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, uwzgledniajac prawidlowosc przekazywania danych o wyniku rozstrzygniecia postepowania.

Art. 152. 1. Swiadczeniodawcom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, przysluguja srodki odwolawcze i skarga na zasadach okreslonych w art. 153 i 154.

2. Srodki odwolawcze nie przysluguja na:

1) wybor trybu postepowania;

2) niedokonanie wyboru swiadczeniodawcy;

3) uniewaznienie postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Art. 153. 1. W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, do czasu zakonczenia postepowania, oferent moze zlozyc do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci.

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postepowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba ze z tresci protestu wynika, ze jest on oczywiscie bezzasadny.

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciagu 7 dni od dnia jego zlozenia i udziela pisemnej odpowiedzi skladajacemu protest.

4. Protest zlozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

5. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnieciu niezwlocznie zamieszcza sie na tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej wlasciwego oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

6. W przypadku uwzglednienia protestu komisja powtarza zaskarzona czynnosc.

Art. 154. 1. Swiadczeniodawca bioracy udzial w postepowaniu moze zlozyc, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzygnieciu postepowania, odwolanie dotyczace rozstrzygniecia postepowania do Prezesa Funduszu za posrednictwem dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

2. Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

3. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu moze uwzglednic odwolanie w terminie 7 dni od dnia jego zlozenia i udzielic pisemnej odpowiedzi skladajacemu odwolanie.

4. W przypadku nieuwzglednienia odwolania dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu przekazuje odwolanie niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od uplywu terminu, o ktorym mowa w ust. 3, do Prezesa Funduszu.

5. Informacje o wniesieniu odwolania i jego rozstrzygnieciu niezwlocznie zamieszcza sie na tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej wlasciwego oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

6. Prezes Funduszu rozpatruje odwolanie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, i wydaje decyzje administracyjna w tej sprawie. Decyzja Prezesa podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7. W przypadku uwzglednienia odwolania przeprowadza sie ponownie postepowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej. Do ponownie przeprowadzanego postepowania stosuje sie odpowiednio art. 144 pkt 1 oraz art. 145.

8. Od decyzji, o ktorej mowa w ust. 6, swiadczeniodawcy przysluguje skarga do sadu administracyjnego.

Art. 155. 1. Do umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

2. Umowa o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej jest niewazna, jezeli zawarto ja z oferentem, ktorego oferta podlegala odrzuceniu z przyczyn wskazanych w ustawie, lub zawarto ja w wyniku postepowania, ktore zostalo uniewaznione.

3. Umowa o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej jest niewazna w czesci wykraczajacej poza przedmiot postepowania w sprawie zawarcia tej umowy.

4. Umowa o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Jezeli umowa o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobe trzecia praw i obowiazkow wynikajacych z umowy wymaga pisemnej zgody dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

Art. 156. 1. Umowa o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej nie moze byc zawarta na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy na czas dluzszy niz 3 lata wymaga zgody Prezesa Funduszu.

2. W przypadku zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej na okres dluzszy niz rok swiadczeniodawca przez okres obowiazywania umowy nie moze ubiegac sie o zawarcie nowej umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej w tym samym zakresie i dotyczacej tego samego przedmiotu. Nie dotyczy to przypadku, gdy spelnione sa przeslanki do zawarcia umowy okreslone w art. 144 pkt 2 lub 3.

Art. 157. Do zmiany umowy nie stosuje sie przepisow o postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Art. 158. 1. Niewazna jest zmiana zawartej umowy, jezeli dotyczy ona warunkow, ktore podlegaly ocenie przy wyborze oferty, chyba ze koniecznosc wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 1, umowa w nowym brzmieniu obowiazuje do czasu zapewnienia swiadczen na podstawie nowego postepowania w sprawie zawarcia umowy. Nowe postepowanie przeprowadza sie niezwlocznie.

Art. 159. 1. Przepisow art. 136 pkt 5 oraz przepisow dotyczacych konkursu ofert i rokowan nie stosuje sie do zawierania umow ze swiadczeniodawcami:

1) udzielajacymi swiadczen w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

2) wykonujacymi czynnosci w zakresie zaopatrzenia w srodki pomocnicze i wyroby medyczne bedace przedmiotami ortopedycznymi.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, zawiera sie umowe ze swiadczeniodawca spelniajacym warunki do zawarcia umowy okreslone przez Prezesa Funduszu.

3. Dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu zamieszcza na stronie internetowej wlasciwego oddzialu wojewodzkiego Funduszu oraz udostepnia w siedzibie tego oddzialu informacje o warunkach zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w ust. 2.

4. Fundusz informuje o zabezpieczeniu swiadczen opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w ust. 1, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej wlasciwego oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe wymagania, jakim powinien odpowiadac lokal podmiotu wykonujacego czynnosci z zakresu zaopatrzenia w srodki pomocnicze i wyroby medyczne bedace przedmiotami ortopedycznymi, w szczegolnosci okreslajac jego organizacje i wyposazenie, uwzgledniajac rodzaj wykonywanych czynnosci oraz zapewnienie dostepnosci dla swiadczeniobiorcow.

Art. 160. Swiadczeniodawcy, ktory zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, przysluguje zazalenie na czynnosci dyrektora wojewodzkiego oddzialu Funduszu dotyczace realizacji umowy.

Art. 161. 1. Zazalenie, o ktorym mowa w art. 160, rozpatruje, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, Prezes Funduszu.

2. Zazalenie, o ktorym mowa w ust. 1, sklada sie wraz z uzasadnieniem za posrednictwem wlasciwego miejscowo oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

3. W przypadku nieuwzglednienia zazalenia przez Prezesa Funduszu swiadczeniodawcy przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie. Wniosek ten jest rozpatrywany niezwlocznie przez Prezesa Funduszu. Zazalenie na ponowne rozpatrzenie nie przysluguje.

DZIAL VII

Nadzor

Art. 162. 1. Nadzor nad dzialalnoscia Funduszu sprawuje minister wlasciwy do spraw zdrowia.

2. Na zasadach przewidzianych w ustawie i przepisach szczegolnych nadzor w zakresie gospodarki finansowej Funduszu sprawuje minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, stosujac kryterium legalnosci, rzetelnosci, celowosci i gospodarnosci.

Art. 163. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia sprawuje nadzor, stosujac kryterium legalnosci, rzetelnosci i celowosci, nad dzialalnoscia:

1) Funduszu;

2) swiadczeniodawcow, w zakresie realizacji umow z Funduszem;

3) podmiotow, ktorym Fundusz powierzyl wykonywanie niektorych czynnosci;

4) aptek, w zakresie refundacji lekow.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia bada uchwaly przyjmowane przez Rade Funduszu oraz decyzje podejmowane przez Prezesa Funduszu i stwierdza niewaznosc uchwaly lub decyzji, w calosci lub w czesci, w przypadku gdy:

1) narusza ona prawo lub

2) prowadzi do niewlasciwego zabezpieczenia swiadczen opieki zdrowotnej, lub

3) prowadzi do niezrownowazenia przychodow i kosztow Funduszu.

3. Podjecie przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia decyzji w sprawach, o ktorych mowa w ust. 2, wymaga pozytywnej opinii ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych w zakresie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Uchwaly Rady Funduszu i decyzje Prezesa Funduszu Prezes Funduszu przekazuje ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia ich podjecia.

5. Przepisow ust. 2-4 nie stosuje sie do postepowania w sprawie zatwierdzenia planu finansowego, uchwal dotyczacych sprawozdania finansowego, sprawozdan z wykonania planu finansowego oraz decyzji wydanych w wyniku wniesienia odwolania w trakcie postepowania o zawarcie umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, w indywidualnych sprawach z ubezpieczenia zdrowotnego oraz w sprawach wynikajacych z pelnienia funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Art. 164. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze badac decyzje podejmowane przez dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu oraz uchwaly podejmowane przez rade oddzialu wojewodzkiego Funduszu.

2. Przepisy art. 163 ust. 2, 3 i 5 stosuje sie odpowiednio.

Art. 165. 1. W ramach nadzoru minister wlasciwy do spraw zdrowia jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) zadania udostepnienia mu przez Fundusz dokumentow zwiazanych z dzialalnoscia Funduszu lub ich kopii oraz zapoznawania sie z ich trescia;

2) zadania przekazania wszelkich informacji i wyjasnien, dotyczacych dzialalnosci Funduszu, od Rady Funduszu, Prezesa i zastepcow Prezesa Funduszu, rad oddzialow wojewodzkich Funduszu, dyrektorow oddzialow wojewodzkich Funduszu, pracownikow Funduszu oraz innych osob wykonujacych prace na rzecz Funduszu na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzielo albo innej umowy, do ktorej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje sie przepisy dotyczace zlecenia;

3) zadania udostepnienia przez swiadczeniodawce wszelkich informacji, dokumentow i wyjasnien, dotyczacych realizacji umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

4) zadania udostepnienia przez podmiot, o ktorym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, wszelkich informacji, dokumentow i wyjasnien, dotyczacych czynnosci wykonywanych na rzecz Funduszu.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, przedstawiajac pisemne zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, wskazuje termin jego wykonania.

3. W razie stwierdzenia, na podstawie uzyskanych informacji, wyjasnien i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, przypadkow naruszen prawa, statutu lub interesu swiadczeniobiorcow minister wlasciwy do spraw zdrowia powiadamia Fundusz, swiadczeniodawce i podmiot, o ktorym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, o stwierdzonych nieprawidlowosciach oraz wydaje zalecenia majace na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidlowosci i dostosowanie dzialalnosci powiadamianego podmiotu do przepisow prawa, wyznaczajac termin do usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci i dostosowania dzialalnosci do przepisow prawa.

4. W przypadku gdy zostal zlozony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, termin do usuniecia nieprawidlowosci, o ktorym mowa w ust. 3, liczy sie od dnia doreczenia decyzji po rozpatrzeniu wniosku.

5. W terminie 3 dni od dnia uplywu terminu wyznaczonego do usuniecia nieprawidlowosci Fundusz, swiadczeniodawca, podmiot, o ktorym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, lub osoba trzecia informuje pisemnie ministra wlasciwego do spraw zdrowia o sposobie usuniecia nieprawidlowosci.

Art. 166. 1. W razie nieusuniecia przez Fundusz w wyznaczonym terminie nieprawidlowosci, minister wlasciwy do spraw zdrowia moze wystapic do:

1) Prezesa Rady Ministrow - o odwolanie wszystkich czlonkow Rady Funduszu, jezeli nieprawidlowosci dotycza zakresu dzialania Rady Funduszu albo Rada Funduszu nie podjela uchwaly o odwolaniu Prezesa lub zastepcow Prezesa Funduszu, a nieprawidlowosci w dzialalnosci Funduszu nie zostaly usuniete;

2) Rady Funduszu - o odwolanie Prezesa Funduszu lub zastepcow Prezesa Funduszu, jezeli nieprawidlowosci dotycza zakresu ich dzialania;

3) Prezesa Funduszu - o odwolanie dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu, jezeli nieprawidlowosci dotycza zakresu jego dzialania.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, w ciagu 30 dni od dnia odwolania:

1) Prezes Rady Ministrow powoluje nowych czlonkow Rady Funduszu na pelna kadencje, z zachowaniem wymagan okreslonych w art. 99 ust. 1, 5 i 6;

2) Rada Funduszu powoluje Prezesa Funduszu oraz zastepcow Prezesa Funduszu, z zachowaniem odpowiednio wymagan okreslonych w art. 103 ust. 2, 3 i 6;

3) Prezes Funduszu powoluje nowego dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu na pelna kadencje, z zachowaniem wymagan okreslonych w art. 107 ust. 2 i 3.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, odpowiednio czlonkowie Rady Funduszu, Prezes Funduszu, zastepcy Prezesa Funduszu, rada oddzialu wojewodzkiego Funduszu oraz dyrektor oddzialu wojewodzkiego Funduszu wykonuja jedynie czynnosci niezbedne do zapewnienia ciaglosci dzialania Funduszu.

Art. 167. W przypadku naruszenia prawa, statutu lub interesow swiadczeniobiorcow, a takze w przypadku odmowy udzielenia wyjasnien i informacji, o ktorych mowa w art. 128 ust. 5 i w art. 165 ust. 1, minister wlasciwy do spraw zdrowia moze nalozyc na Prezesa Funduszu lub zastepce Prezesa Funduszu albo dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu, odpowiedzialnego za te naruszenia lub nieudzielanie wyjasnien i informacji, kare pieniezna w wysokosci do trzykrotnego miesiecznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiace poprzedzajace miesiac, w ktorym nalozono kare, niezaleznie od innych srodkow nadzoru przewidzianych przepisami prawa.

Art. 168. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze zadac pisemnie niezwlocznego rozpatrzenia sprawy przez Rade Funduszu, Prezesa Funduszu, zastepcow Prezesa Funduszu, rade oddzialu wojewodzkiego Funduszu lub dyrektorow oddzialow wojewodzkich Funduszu, jezeli uzna to za konieczne do prawidlowego sprawowania nadzoru nad dzialalnoscia Funduszu.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, minister wlasciwy do spraw zdrowia bierze udzial albo deleguje swojego przedstawiciela do udzialu w posiedzeniu podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia albo jego przedstawiciel jest uprawniony do zabierania glosu w sprawach objetych porzadkiem obrad tych podmiotow.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze wystapic z pisemnym zadaniem, o ktorym mowa w ust. 1, okreslajac termin, przed ktorego uplywem posiedzenie podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1, powinno sie odbyc.

4. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazane niezwlocznie poinformowac ministra wlasciwego do spraw zdrowia o ustalonym terminie i miejscu posiedzenia.

5. Jezeli w ciagu 7 dni od dnia doreczenia wezwania termin posiedzenia nie zostanie ustalony, zostanie ustalony z naruszeniem terminu okreslonego w wezwaniu lub minister wlasciwy do spraw zdrowia nie zostanie poinformowany o ustalonym terminie i miejscu posiedzenia, minister moze zwolac posiedzenie podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1, na koszt Funduszu.

6. Uprawnienia ministra wlasciwego do spraw zdrowia okreslone w ust. 1-5 przysluguja rowniez ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych i minister wlasciwy do spraw zdrowia informuja sie wzajemnie o wystapieniu z zadaniem zwolania posiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, oraz o podjetych dzialaniach.

Art. 169. 1. Uprawnienia ministra wlasciwego do spraw zdrowia okreslone w art. 165 przysluguja odpowiednio ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, w zakresie nadzoru nad gospodarka finansowa Funduszu.

2. Uprawnienia ministra wlasciwego do spraw zdrowia okreslone w art. 166-168 przysluguja odpowiednio ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, w szczegolnosci w przypadku:

1) dzialan powodujacych niezrownowazenie przychodow z kosztami Funduszu;

2) niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu;

3) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu;

4) przekroczenia terminow, o ktorych mowa w rozdziale 2 dzialu V - z wylaczeniem przepisow dotyczacych planu finansowego Funduszu;

5) nieprawidlowosci w zakresie sprawozdan, o ktorych mowa w art. 131 ust. 1.

Art. 170. W razie nieusuniecia w wyznaczonym terminie przez swiadczeniodawce lub podmiot, o ktorym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, stwierdzonych nieprawidlowosci, minister wlasciwy do spraw zdrowia moze nalozyc na te podmioty kare pieniezna w wysokosci do miesiecznej wartosci umowy laczacej te podmioty z Funduszem, ktorej dotycza nieprawidlowosci.

Art. 171. W przypadku stwierdzenia na podstawie uzyskanych informacji, wyjasnien lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 165 ust. 1, razacego naruszenia prawa lub razacego naruszenia interesu swiadczeniobiorcow przez swiadczeniodawce lub podmiot, o ktorym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, minister wlasciwy do spraw zdrowia moze nalozyc na te podmioty kare pieniezna w wysokosci do miesiecznej wartosci umowy laczacej te podmioty z Funduszem, ktorej dotycza nieprawidlowosci, bezposrednio po stwierdzeniu tych naruszen.

Art. 172. W przypadkach okreslonych w art. 170 i 171 minister wlasciwy do spraw zdrowia moze wystapic do dyrektora oddzialu wojewodzkiego Funduszu o rozwiazanie umowy ze swiadczeniodawca albo podmiotem, o ktorym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3.

Art. 173. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze przeprowadzic w kazdym czasie kontrole:

1) dzialalnosci i stanu majatkowego Funduszu, w celu sprawdzenia, czy dzialalnosc Funduszu jest zgodna z prawem, statutem Funduszu lub z interesem swiadczeniobiorcow;

2) swiadczeniodawcow, w zakresie zgodnosci ich dzialalnosci z umowa o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej lub z interesem swiadczeniobiorcow;

3) podmiotow, o ktorych mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, w zakresie wywiazywania sie z umowy zawartej z Funduszem.

2. Przy przeprowadzaniu kontroli minister wlasciwy do spraw zdrowia moze korzystac z uslug podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz podmiotow uprawnionych do kontroli jakosci i kosztow swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz. Przepisy art. 64 ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w upowaznieniu do prowadzenia kontroli okresla przedmiot i zakres kontroli oraz wskazuje pracownika ministerstwa obslugujacego ministra wlasciwego do spraw zdrowia, uprawnionego do przeprowadzenia kontroli, zwanego dalej "kontrolerem".

4. Jednostka kontrolowana obowiazana jest do przedkladania kontrolerowi zadanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbednych w zwiazku z prowadzona kontrola.

5. Kontroler nie moze byc jednoczesnie:

1) pracownikiem Funduszu;

2) wlascicielem zakladu opieki zdrowotnej bedacego swiadczeniodawca, o ktorym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, ktory zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

3) swiadczeniodawca, ktory zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

4) pracownikiem swiadczeniodawcy, o ktorym mowa w pkt 3;

5) osoba wspolpracujaca ze swiadczeniodawca, o ktorym mowa w pkt 3;

6) czlonkiem organow lub pracownikiem podmiotu, ktory utworzyl zaklad opieki zdrowotnej;

7) czlonkiem organow zakladu ubezpieczen prowadzacego dzialalnosc ubezpieczeniowa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959).

6. Kontroler podlega wylaczeniu od udzialu w kontroli z mocy ustawy, jezeli:

1) pozostaje z jednostka kontrolowana w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze wynik kontroli moze miec wplyw na jego prawa lub obowiazki;

2) kontrola dotyczy jego malzonka lub krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;

3) kontrola dotyczy osoby zwiazanej z nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Powody wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, trwaja takze po ustaniu uzasadniajacego je malzenstwa, przysposobienia, opieki i kurateli.

8. Niezaleznie od przyczyn wymienionych w ust. 6 minister wlasciwy do spraw zdrowia wylacza kontrolera na jego zadanie lub na wniosek jednostki kontrolowanej, jezeli miedzy nim a jednostka kontrolowana zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, ze moglby wywolac watpliwosci co do bezstronnosci kontrolera.

9. Wylaczony kontroler powinien podejmowac tylko czynnosci niecierpiace zwloki ze wzgledu na interes spoleczny lub wazny interes jednostki kontrolowanej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie do kontroli przeprowadzanej przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

Art. 174. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokol kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli dzialalnosci jednostki kontrolowanej, w tym ustalonych nieprawidlowosci, z uwzglednieniem przyczyn powstania, zakresu i skutkow tych nieprawidlowosci oraz osob za nie odpowiedzialnych.

3. Protokol kontroli podpisuja kontroler i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecnosci - osoba przez niego upowazniona.

Art. 175. 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upowaznionej przysluguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole.

2. Zastrzezenia nalezy zglosic na pismie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokolu kontroli.

3. W razie zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 1, kontroler jest obowiazany dokonac ich analizy i w miare potrzeby podjac dodatkowe czynnosci kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadnosci zastrzezen - zmienic lub uzupelnic odpowiednia czesc protokolu kontroli.

4. W razie nieuwzglednienia zastrzezen w calosci lub w czesci kontroler przekazuje na pismie swoje stanowisko zglaszajacemu zastrzezenia.

Art. 176. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o ktorym mowa w art. 175 ust. 4, zglosic na pismie umotywowane zastrzezenia do ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia rozpatruje niezwlocznie zastrzezenia i dorecza informacje o ich rozpatrzeniu, wraz z uzasadnieniem, zglaszajacemu zastrzezenia.

Art. 177. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odmowic podpisania protokolu kontroli, skladajac w terminie 7 dni od jego otrzymania pisemne wyjasnienie tej odmowy.

2. W razie zgloszenia zastrzezen termin do zlozenia wyjasnienia o odmowie podpisania protokolu liczy sie od dnia otrzymania ostatecznej decyzji w sprawie rozpatrzenia tych zastrzezen.

3. O odmowie podpisania protokolu kontroli i zlozeniu wyjasnienia kontroler czyni wzmianke w protokole.

4. Odmowa podpisania protokolu kontroli przez osobe wymieniona w ust. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu przez kontrolera i realizacji ustalen kontroli.

Art. 178. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia sporzadza wystapienie pokontrolne, ktore przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej.

2. Wystapienie pokontrolne zawiera ocene kontrolowanej dzialalnosci wynikajaca z ustalen opisanych w protokole kontroli, a takze zalecenia majace na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidlowosci i dostosowanie dzialalnosci jednostki kontrolowanej do przepisow prawa.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona sa obowiazani, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystapienia pokontrolnego, do poinformowania ministra wlasciwego do spraw zdrowia o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podjetych dzialaniach lub przyczynach niepodjecia tych dzialan.

4. W razie niewykonania zalecen, o ktorych mowa w ust. 2, przepisy art. 166-171 stosuje sie odpowiednio.

Art. 179. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona, w ciagu 7 dni od dnia otrzymania wystapienia pokontrolnego, moze odwolac sie do ministra wlasciwego do spraw zdrowia od zawartych w wystapieniu pokontrolnym ocen, uwag, wnioskow i zalecen.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia rozpatruje odwolanie w ciagu 14 dni od dnia jego otrzymania i zajmuje stanowisko.

3. Stanowisko ministra wlasciwego do spraw zdrowia jest ostateczne i wraz z uzasadnieniem jest doreczane jednostce kontrolowanej.

Art. 180. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy sposob i tryb przeprowadzania kontroli, uwzgledniajac wlasciwa realizacje celow kontroli oraz zapewnienie jej szybkosci i skutecznosci.

Art. 181. 1. Do postepowania przed ministrem wlasciwym do spraw zdrowia w zakresie nadzoru stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

2. W sprawach, o ktorych mowa w art. 163 ust. 2 i 3, art. 164, 165 ust. 3, art. 167, 170 i 171, minister wlasciwy do spraw zdrowia wydaje decyzje administracyjne.

Art. 182. 1. Do postepowania przed ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych w zakresie nadzoru nad gospodarka finansowa Funduszu stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

2. W sprawach, o ktorych mowa w art. 169, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych wydaje decyzje administracyjne.

Art. 183. 1. Kary pieniezne, o ktorych mowa w art. 167, 170 i 171, podlegaja egzekucji w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Przy ustalaniu wysokosci kary pienieznej nakladanej na podstawie przepisow ustawy minister wlasciwy do spraw zdrowia jest obowiazany uwzgledniac rodzaj i wage stwierdzonych nieprawidlowosci.

3. Od decyzji w sprawie kar pienieznych przysluguje skarga do sadu administracyjnego.

Art. 184. Od decyzji administracyjnych, o ktorych mowa w niniejszym dziale, przysluguje skarga do sadu administracyjnego.

Art. 185. Minister wlasciwy do spraw zdrowia powiadamia podmiot, ktory utworzyl zaklad opieki zdrowotnej, o nieprawidlowosciach stwierdzonych u swiadczeniodawcy oraz wydanych decyzjach majacych na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidlowosci i dostosowanie dzialalnosci podmiotu, ktorego dotyczy decyzja, do przepisow prawa.

Art. 186. Osoby wykonujace w imieniu ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych czynnosci nadzoru nad Funduszem nie moga:

1) byc czlonkami organow Funduszu;

2) byc pracownikami Funduszu;

3) wykonywac pracy na rzecz Funduszu na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzielo albo innej umowy, do ktorej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje sie przepisy dotyczace zlecenia;

4) byc swiadczeniodawcami, z ktorymi Fundusz zawarl umowe o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, ani pracownikami lub osobami wspolpracujacymi ze swiadczeniodawcami, ktorzy zawarli z Funduszem umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej;

5) byc czlonkami organow lub pracownikami podmiotow, o ktorych mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, ani tez wykonywac pracy na ich rzecz na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzielo albo innej umowy, do ktorej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje sie przepisy dotyczace zlecenia.

Art. 187. 1. Prezes Funduszu przedstawia corocznie ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, nie pozniej niz do dnia 30 kwietnia roku nastepnego, przyjete przez Rade Funduszu sprawozdanie z dzialalnosci Funduszu.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia przedstawia corocznie Sejmowi, nie pozniej niz do konca lipca roku nastepnego, sprawozdanie z dzialalnosci Funduszu, o ktorym mowa w ust. 1, po zaopiniowaniu tego sprawozdania przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, wraz ze stanowiskiem w sprawie tego sprawozdania.

DZIAL VIII

Przetwarzanie i ochrona danych

Art. 188. 1. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu:

1) stwierdzenia istnienia obowiazku ubezpieczenia zdrowotnego;

2) wystawienia dokumentow uprawniajacych do korzystania ze swiadczen finansowanych przez Fundusz;

3) stwierdzenia obowiazku placenia skladki i ustalenia kwoty skladki;

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych swiadczen;

5) rozliczenia ze swiadczeniodawcami;

6) rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiazan wobec Funduszu;

7) kontroli przestrzegania zasad legalnosci, gospodarnosci, rzetelnosci i celowosci finansowania udzielanych swiadczen zdrowotnych;

8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na swiadczenia zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne.

2. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych osob uprawnionych do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o koordynacji w celu:

1) potwierdzenia uprawnien do swiadczen opieki zdrowotnej;

2) rozliczania kosztow swiadczen opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisow o koordynacji;

3) rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez swiadczeniodawcow i Fundusz kosztow swiadczen opieki zdrowotnej;

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych swiadczen;

5) kontroli przestrzegania zasad legalnosci, gospodarnosci, rzetelnosci i celowosci finansowania udzielanych swiadczen opieki zdrowotnej.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych:

1) osob ubezpieczonych, w celu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4-8;

2) osob uprawnionych do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o koordynacji, w celu okreslonym w ust. 2 pkt 2 i 3.

4. Dla realizacji zadan, o ktorych mowa w ust. 1-3, minister wlasciwy do spraw zdrowia i Fundusz maja prawo do przetwarzania nastepujacych danych:

1) nazwisko i imie (imiona);

2) nazwisko rodowe;

3) data urodzenia;

4) plec;

5) obywatelstwo;

6) stan cywilny;

7) numer PESEL;

8) numer NIP - w przypadku osob, ktorym nadano ten numer;

9) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc - w przypadku osob, ktore nie maja nadanego numeru PESEL lub numeru NIP;

10) adres zamieszkania;

11) adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;

12) numer ubezpieczenia;

13) stopien pokrewienstwa z oplacajacym skladke;

14) stopien niepelnosprawnosci - w przypadku czlonka rodziny;

15) rodzaj uprawnien oraz numer i termin waznosci dokumentu potwierdzajacego uprawnienia osob, o ktorych mowa w art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1, a takze osob posiadajacych na podstawie odrebnych przepisow szersze uprawnienia do swiadczen zdrowotnych lub produktow leczniczych niz wynikajace z ustawy;

16) dotyczace udzielonych swiadczen opieki zdrowotnej swiadczeniobiorcom, o ktorych mowa w art. 13 ust. 1;

17) przyczyn udzielonych swiadczen opieki zdrowotnej;

18) nazwa instytucji wlasciwej osoby uprawnionej do swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o koordynacji;

19) dane dotyczace lekarza lub felczera wystawiajacego recepte na refundowane leki lub wyroby medyczne;

20) dane dotyczace swiadczeniodawcy zatrudniajacego lekarza lub felczera, o ktorym mowa w pkt 19;

21) dane dotyczace apteki realizujacej recepte na refundowane leki i wyroby medyczne.

5. Swiadczeniodawcy dzialajacy w ramach umow z Funduszem obowiazani sa do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczacych udzielanych swiadczen zdrowotnych.

6. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, osoby sposrod wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec ktorych z uwagi na koniecznosc zapewnienia form i metod realizacji zadan stanowiacych tajemnice panstwowa stosuje sie odrebny tryb przetwarzania danych, o ktorych mowa w ust. 4. Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci okreslac dane osobowe, ktore beda przetwarzane, sposob ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i przetwarzania.

Art. 189. 1. Apteki sa obowiazane udostepniac do kontroli na zadanie podmiotu zobowiazanego do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych do wgladu recepty i przekazywac niezbedne dane, o ktorych mowa w art. 190 ust. 2.

2. Swiadczeniodawcy, ktorzy zawarli umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, sa obowiazani do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych, o ktorych mowa w art. 190 ust. 1.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb udostepniania podmiotowi, o ktorym mowa w ust. 1, do kontroli recept zrealizowanych przez swiadczeniobiorcow i zwiazanych z tym informacji, uwzgledniajac potrzebe ochrony danych osobowych.

Art. 190. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielegniarek i Poloznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres niezbednych informacji gromadzonych przez swiadczeniodawcow, szczegolowy sposob rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia, Funduszowi lub innemu podmiotowi zobowiazanemu do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych, w tym takze rodzaje wykorzystywanych nosnikow informacji oraz wzory dokumentow, biorac pod uwage zakres zadan wykonywanych przez te podmioty oraz uwzgledniajac potrzebe ochrony danych osobowych.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Funduszu i Naczelnej Rady Aptekarskiej, okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres niezbednych informacji gromadzonych przez apteki i sposob ich rejestrowania oraz zakres informacji i sposob ich przekazywania podmiotom zobowiazanym do finansowania swiadczen ze srodkow publicznych, w tym takze rodzaje wykorzystywanych nosnikow informacji i wzory dokumentow, biorac pod uwage zakres zadan wykonywanych przez te podmioty.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, Prezesa Funduszu, wojewodow i marszalkow wojewodztw, okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres niezbednych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Funduszu oraz zakres sprawozdan okresowych i sposob ich przekazywania ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia, a takze minimalny zakres zbiorczych informacji i sposob ich przekazywania wojewodom i sejmikom wojewodztw, w tym takze rodzaje wykorzystywanych nosnikow informacji i wzory dokumentow, uwzgledniajac zakres zadan wykonywanych przez te podmioty.

4. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwosci, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych i minister wlasciwy do spraw zdrowia sa obowiazani do przekazywania Funduszowi danych ewidencyjnych zawierajacych numer PESEL, imie i nazwisko osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2-13, oraz czlonkow ich rodzin.

Art. 191. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia gromadzi i przetwarza dane dotyczace ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie niezbednym do realizacji zadan wynikajacych z ustawy.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia oraz Fundusz sa uprawnieni do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych swiadczeniobiorcow innych niz ubezpieczeni, w celu:

1) rozliczania ze swiadczeniodawcami;

2) kontroli:

a) rodzaju, zakresu i przyczyn udzielanych swiadczen opieki zdrowotnej,

b) przestrzegania zasad legalnosci, gospodarnosci, rzetelnosci i celowosci finansowania udzielanych swiadczen opieki zdrowotnej;

3) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania swiadczeniobiorcow innych niz ubezpieczeni na swiadczenia opieki zdrowotnej, leki, wyroby medyczne bedace przedmiotami ortopedycznymi i srodki pomocnicze.

3. W celu realizacji zadan, o ktorych mowa w ust. 1, minister wlasciwy do spraw zdrowia oraz Fundusz maja prawo przetwarzania nastepujacych danych:

1) nazwisko i imie;

2) numer PESEL;

3) numer NIP - w przypadku osob, ktorym nadano ten numer;

4) seria i numer dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku osob, ktore nie maja nadanego numeru PESEL lub numeru NIP;

5) dane dotyczace rodzaju i zakresu udzielonych swiadczeniobiorcom innym niz ubezpieczeni swiadczen opieki zdrowotnej, w zakresie okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1.

4. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwosci, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych oraz minister wlasciwy do spraw zdrowia sa uprawnieni do uzyskiwania informacji niezbednych do realizacji zadan wynikajacych z ustawy.

Art. 192. Fundusz na zadanie ubezpieczonego informuje go o udzielonych mu swiadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie srodkow finansowych wydatkowanych na sfinansowanie tych swiadczen.

DZIAL IX

Przepisy karne

Art. 193. Kto:

1) nie zglasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zglasza nieprawdziwe dane majace wplyw na wymiar skladek na ubezpieczenie zdrowotne albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjasnien lub odmawia ich udzielenia,

2) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji ubezpieczenia zdrowotnego,

3) nie odprowadza w terminie skladek na ubezpieczenie zdrowotne,

4) pobiera nienalezne oplaty od ubezpieczonych za swiadczenia objete umowa z Funduszem o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej,

5) uniemozliwia lub ogranicza w powaznym stopniu dostep swiadczeniobiorcow do swiadczen opieki zdrowotnej,

6) bedac ubezpieczonym dobrowolnie nie zglasza do Funduszu czlonkow rodziny, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6,

7) podaje w ofercie zlozonej w postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i dane

- podlega karze grzywny.

Art. 194. Odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 193 podlega takze ten, kto dopuszcza sie czynow okreslonych w tych przepisach, dzialajac w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej.

Art. 195. Orzekanie w sprawach, o ktorych mowa w art. 193 i 194, nastepuje w trybie przepisow Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia.

DZIAL X

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 196. W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531) w art. 4 po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy ustawa lub przepisy odrebne uprawniaja felczera do wystawiania recept stosuje sie odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z pozn. zm.22)).".

Art. 197. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pozn. zm.23)) w art. 4778 w 2 uchyla sie pkt 5.

Art. 198. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88, z pozn. zm.24)) w art. 10 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) wniosku o wpis, o ktorym mowa w art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),".

Art. 199. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z pozn. zm.25)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) po art. 56 dodaje sie art. 56a i 56b w brzmieniu:

"Art. 56a. Poborowi pelniacy sluzbe w formacjach uzbrojonych niewchodzacych w sklad Sil Zbrojnych podporzadkowanych ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych sa objeci obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

Art. 56b. 1. Poborowi, o ktorych mowa w art. 56a, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, maja prawo wyboru:

1) lekarza i pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

2) swiadczeniodawcy udzielajacego ambulatoryjnych swiadczen specjalistycznych,

3) lekarza dentysty,

4) szpitala

- w miejscu pelnienia sluzby, sposrod swiadczeniodawcow, ktorzy zawarli umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, bedacych jednostkami budzetowymi tworzonymi i nadzorowanymi przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, posiadajacych w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izba chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, albo bedacych zakladami opieki zdrowotnej utworzonymi przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych.

2. W przypadku gdy poborowi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moga uzyskac swiadczenia opieki zdrowotnej u swiadczeniodawcy okreslonego w ust. 1, maja prawo wyboru innego swiadczeniodawcy sposrod swiadczeniodawcow, ktorzy zawarli umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

3. Koszty czesciowej lub calkowitej odplatnosci za leki wydawane poborowym, o ktorych mowa w art. 56a, na zasadach i w zakresie okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, sa finansowane z budzetu panstwa, z czesci pozostajacej w dyspozycji ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych.

4. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb finansowania kosztow lekow, o ktorych mowa w ust. 3, uwzgledniajac zasady i sposob wydatkowania srodkow publicznych.";

2) art. 69 i 69a otrzymuja brzmienie:

"Art. 69. Zolnierze odbywajacy zasadnicza sluzbe wojskowa, przeszkolenie wojskowe i cwiczenia wojskowe oraz pelniacy sluzbe wojskowa w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny sa objeci obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

Art. 69a. Zolnierze odbywajacy nadterminowa zasadnicza sluzbe wojskowa i sluzbe okresowa sa objeci obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.";

3) po art. 69a dodaje sie art. 69b w brzmieniu:

"Art. 69b. 1. Zolnierze, o ktorych mowa w art. 69, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, maja prawo wyboru:

1) lekarza i pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

2) swiadczeniodawcy udzielajacego ambulatoryjnych swiadczen specjalistycznych,

3) lekarza dentysty,

4) szpitala

- w miejscu pelnienia sluzby, sposrod swiadczeniodawcow, ktorzy zawarli umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, bedacych zakladami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej.

2. W przypadku gdy zolnierze, o ktorych mowa w ust. 1, nie moga uzyskac swiadczenia opieki zdrowotnej u swiadczeniodawcy okreslonego w ust. 1, maja prawo wyboru innego swiadczeniodawcy sposrod swiadczeniodawcow, ktorzy zawarli umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

3. Zolnierzom odbywajacym zasadnicza sluzbe wojskowa, przeszkolenie wojskowe, cwiczenia wojskowe, kandydatom na zolnierzy zawodowych oraz pelniacym sluzbe wojskowa w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny przysluguje bezplatne zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne inne niz oznaczone znakiem "Rp", finansowane z budzetu panstwa, z czesci pozostajacej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz produktow leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobow medycznych wydawanych bezplatnie, o ktorych mowa w ust. 3, oraz sposob i tryb finansowania ponoszonych kosztow, uwzgledniajac zasady i sposob wydatkowania srodkow publicznych.".

Art. 200. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z pozn. zm.26)) uchyla sie art. 13.

Art. 201. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z pozn. zm.27)) art. 5a otrzymuje brzmienie:

"Art. 5a. 1. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszalkowi Sejmu, Marszalkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrow, malzonkom tych osob oraz czlonkom rodzin bedacym na ich utrzymaniu, przysluguje prawo do swiadczen opieki zdrowotnej w razie naglego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub koniecznosci natychmiastowego leczenia szpitalnego.

2. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrow oraz towarzyszacym im czlonkom rodzin, a takze Marszalkowi Sejmu i Marszalkowi Senatu, prawo do swiadczen opieki leczniczej w zakresie okreslonym w ust. 1 przysluguje rowniez w trakcie oficjalnych podrozy krajowych i zagranicznych oraz oficjalnych wizyt zagranicznych.

3. Czlonkom personelu dyplomatycznego i konsularnego akredytowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i ich rodzinom, w odniesieniu do panstw, z ktorymi zostaly podpisane umowy o swiadczenie uslug medycznych, przysluguje prawo do swiadczen zdrowotnych w zakresie okreslonym tymi umowami.

4. Swiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1-3, przysluguja niezaleznie od swiadczen okreslonych w przepisach o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych i sa finansowane z budzetu panstwa w czesci dotyczacej ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych oraz udzielane przez zaklady opieki zdrowotnej tworzone przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych lub przez zaklady opieki zdrowotnej tworzone przez Ministra Obrony Narodowej.

5. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, po zasiegnieciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszalka Sejmu i Marszalka Senatu, szczegolowy zakres oraz warunki udzielania swiadczen opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w ust. 1, uwzgledniajac rodzaj udzielanych swiadczen oraz dostep do uzyskania tych swiadczen.".

Art. 202. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z pozn. zm.28)) w art. 145f pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) warunki otrzymywania swiadczen opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), przez policjantow i pracownikow, o ktorych mowa w art. 145c, w zwiazku z urazami nabytymi podczas wykonywania przez nich zadan poza granicami panstwa oraz sposob i tryb finansowania kosztow, uwzgledniajac zasady i sposob wydatkowania srodkow publicznych,".

Art. 203. W ustawie z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o Strazy Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z pozn. zm.29)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 40 po ust. 3 dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki otrzymywania swiadczen opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), przez funkcjonariuszy, o ktorych mowa w ust. 1, w zwiazku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadan poza granicami panstwa oraz sposob i tryb finansowania ponoszonych kosztow, uwzgledniajac zasady wydatkowania srodkow publicznych.";

2) w art. 153 po ust. 7 dodaje ust. 7a i 7b w brzmieniu:

"7a. Funkcjonariusz w sluzbie kandydackiej, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, ma prawo wyboru:

1) lekarza i pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

2) swiadczeniodawcy udzielajacego ambulatoryjnych swiadczen specjalistycznych,

3) lekarza dentysty,

4) szpitala

- sposrod swiadczeniodawcow, ktorzy zawarli umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, majacych siedzibe w terytorialnym zasiegu dzialania jednostki organizacyjnej Strazy Granicznej.

7b. W przypadku gdy funkcjonariusze, o ktorych mowa w ust. 7a, nie moga uzyskac swiadczenia opieki zdrowotnej u swiadczeniodawcy okreslonego w tym przepisie, maja prawo wyboru innego swiadczeniodawcy sposrod swiadczeniodawcow, ktorzy zawarli umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.".

Art. 204. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pozn. zm.30)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 23 w ust. 1 w pkt 58, w art. 27b w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 32 w ust. 3b, w art. 33 w ust. 3a, w art. 34 w ust. 4a i w ust. 9 w zdaniu koncowym, w art. 35 w ust. 9, w art. 37 w ust. 1a w pkt 4, w art. 41 w ust. 1a, w art. 43 w ust. 4 i w art. 44 w ust. 3c i 6i wyrazy "o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia" zastepuje sie wyrazami "o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych";

2) w art. 27b w ust. 1 w zdaniu wstepnym, w art. 37 w ust. 1a w pkt 5 i w art. 44 w ust. 7g w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie zdrowotne" zastepuje sie wyrazami "ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)".

Art. 205. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) po art. 59 dodaje sie art. 59a w brzmieniu:

"Art. 59a. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki otrzymywania swiadczen opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), przez strazakow, w zwiazku z urazami nabytymi podczas wykonywania przez nich zadan poza granicami panstwa oraz sposob i tryb finansowania kosztow, uwzgledniajac zasady i sposob wydatkowania srodkow publicznych.".

Art. 206. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z pozn. zm.31)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. Do udzielania swiadczen zdrowotnych w sytuacji ograniczonych mozliwosci udzielenia odpowiednich swiadczen stosuje sie przepisy art. 20-23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).";

2) w art. 50a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przychodem srodka specjalnego, o ktorym mowa w ust. 1, sa srodki uzyskane na podstawie umowy o udzielanie swiadczen zdrowotnych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, ktore moga byc przeznaczone wylacznie na finansowanie wydatkow zwiazanych z udzielaniem:

1) swiadczen z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla:

a) zolnierzy czynnej sluzby wojskowej, emerytow i rencistow wojskowych, pracownikow wojska oraz czlonkow ich rodzin,

b) poborowych i funkcjonariuszy Policji, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej, Sluzby Wieziennej, emerytow i rencistow oraz pracownikow cywilnych tych sluzb, a takze ich rodzin,

2) podstawowych swiadczen lekarza dentysty dla zolnierzy odbywajacych zasadnicza sluzbe wojskowa, przeszkolenie wojskowe, cwiczenia wojskowe, kandydatow na zolnierzy zawodowych, zolnierzy odbywajacych nadterminowa sluzbe wojskowa oraz pelniacych sluzbe wojskowa w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny.";

3) art. 54 otrzymuje brzmienie:

"Art. 54. 1. Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej moze uzyskiwac srodki finansowe:

1) z odplatnych swiadczen zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba ze przepisy odrebne stanowia inaczej,

2) na realizacje programow zdrowotnych w rozumieniu przepisow o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, w tym na niezbedne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobow medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej okreslonym,

3) z wydzielonej dzialalnosci gospodarczej innej niz wymieniona w pkt 1 i 2, jezeli statut zakladu przewiduje prowadzenie takiej dzialalnosci,

4) z darowizn, zapisow, spadkow oraz ofiarnosci publicznej, takze pochodzenia zagranicznego, z zastrzezeniem art. 42.

2. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, moga byc finansowane ze srodkow publicznych pozostajacych w dyspozycji ministra wlasciwego do spraw zdrowia, podmiotu, ktory utworzyl zaklad, oraz jednostki samorzadu terytorialnego lub innych podmiotow, uprawnionych na podstawie odrebnych przepisow.

3. Do warunkow i trybu przekazywania srodkow publicznych, o ktorych mowa w ust. 2, przez dysponentow tych srodkow nie maja zastosowania przepisy o zamowieniach publicznych.

4. Zasady realizacji i finansowania programow zdrowotnych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, okreslaja przepisy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki przekazywania samodzielnym publicznym zakladom opieki zdrowotnej srodkow publicznych na realizacje zadan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, a takze sposob rozliczania tych srodkow oraz sprawowania kontroli nad prawidlowoscia ich wykorzystania, z uwzglednieniem sporzadzania przez zaklad planu rzeczowo-finansowego zadania, rodzaju wydatkow, jakie moga byc finansowane, oraz istotnych elementow umowy o realizacje zadania.".

Art. 207. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pozn. zm.32)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 16 w ust. 1 w pkt 9 uchyla sie lit. c;

2) w art. 25 w ust. 14 w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie zdrowotne" zastepuje sie wyrazami "ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)".

Art. 208. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1202) w art. 36 wyrazy "powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia" zastepuje sie wyrazami "swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych".

Art. 209. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z pozn. zm.33)) w art. 45:

a) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Lekarz moze rowniez wystawiac recepty na leki osobom, o ktorych mowa w art. 43-46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), na zasadach okreslonych w tej ustawie.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia po zasiegnieciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) sposob i tryb wystawiania recept lekarskich,

2) wzory recept uprawniajacych do nabycia leku lub wyrobu medycznego, w tym wzor recepty wystawianej dla osob, o ktorych mowa w art. 43-46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, oraz na leki lub wyroby medyczne wydawane bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub za czesciowa odplatnoscia,

3) sposob zaopatrywania w druki recept i sposob ich przechowywania,

4) sposob realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji

- uwzgledniajac koniecznosc prawidlowej realizacji zadan kontrolnych oraz przepisy ustawy, o ktorej mowa w ust. 1a.".

Art. 210. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm.34)) w art. 115 po 1 dodaje sie 1a w brzmieniu:

" 1a. Skazanemu odbywajacemu kare pozbawienia wolnosci nie przysluguje prawo wyboru lekarza i pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej, swiadczeniodawcy udzielajacego ambulatoryjnych swiadczen opieki zdrowotnej, lekarza dentysty oraz szpitala, okreslone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).".

Art. 211. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252) w art. 7a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odplatnosci zwiazanej z leczeniem uzdrowiskowym, o ktorej mowa w przepisach o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.".

Art. 212. W ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pozn. zm.35)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 46 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) kwoty przyslugujacych platnikowi wynagrodzen w mysl art. 3 ust. 2,";

2) w art. 76 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ubezpieczenie zdrowotne od Narodowego Funduszu Zdrowia,".

Art. 213. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pozn. zm.36)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych w pierwszej kolejnosci ulega obnizeniu o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplaconej przez podatnika, o ktorej mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zaplaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, o ile nie zostala odliczona od podatku dochodowego.";

2) w art. 21 w ust. 2a w pkt 2, w art. 31 w ust. 2, 4 i 5, w art. 44 w ust. 2, w art. 47 i w art. 52 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia" zastepuje sie wyrazami "ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)";

3) w art. 21 w ust. 11 w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie zdrowotne" zastepuje sie wyrazami "ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych";

4) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikajacy z decyzji, o ktorej mowa w art. 30, podatnik obniza o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, o ile nie zostala odliczona od podatku dochodowego. Zasade te stosuje sie rowniez do podatnikow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 5.";

5) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ryczalt ulega obnizeniu o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, oplaconej zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych bezposrednio przez osobe duchowna w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczalt, o ile skladka ta nie zostala odliczona od podatku dochodowego.",

b) w ust. 4 wyrazy "ubezpieczenie zdrowotne" zastepuje sie wyrazami "ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych".

Art. 214. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pozn. zm.37)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 80:

a) po ust. 2a dodaje sie ust. 2b w brzmieniu:

"2b. Przepis ust. 2 nie dotyczy programow zdrowotnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).",

b) w ust. 3 w pkt 6 kropke zastepuje sie srednikiem i dodaje sie pkt 7 w brzmieniu:

"7) ochrony zdrowia.";

2) po art. 137 dodaje sie art. 137a w brzmieniu:

"Art. 137a. Przepisy niniejszego rozdzialu dotyczace funduszu celowego stosuje sie odpowiednio do Narodowego Funduszu Zdrowia.".

Art. 215. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uzycia lub pobytu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami panstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) w art. 9 w ust. 1 dodaje sie pkt 5 w brzmieniu:

"5) warunki otrzymywania swiadczen opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), oraz sposob i tryb finansowania ponoszonych kosztow, uwzgledniajac zasady wydatkowania srodkow publicznych.".

Art. 216. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pozn. zm.38)) w art. 121 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W sprawach swiadczen przewidzianych w ustawie osoby zainteresowane i organy rentowe sa zwolnione od wszelkich oplat, z wylaczeniem oplat ponoszonych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135.".

Art. 217. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712) po art. 61 dodaje sie art. 61a w brzmieniu:

"Art. 61a. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki otrzymywania swiadczen opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), przez funkcjonariuszy, w zwiazku z urazami nabytymi podczas wykonywania przez nich zadan poza granicami panstwa oraz sposob i tryb finansowania kosztow, uwzgledniajac zasady i sposob wydatkowania srodkow publicznych".

Art. 218. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) uzyte w art. 6 oraz w art. 7 ust. 2-5, w roznej liczbie i przypadku, wyrazy "srodki farmaceutyczne" zastepuje sie uzytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "produkty lecznicze";

2) uzyte w art. 6 oraz w art. 7 ust. 2-5, w roznej liczbie i przypadku, wyrazy "materialy medyczne" zastepuje sie uzytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "wyroby medyczne";

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Ceny urzedowe ustala sie na produkty lecznicze i wyroby medyczne objete, na podstawie przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), wykazem lekow podstawowych i uzupelniajacych oraz wykazem lekow i wyrobow medycznych przepisywanych bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub czesciowa odplatnoscia w zwiazku z chorobami zakaznymi lub psychicznymi, uposledzeniem umyslowym oraz niektorymi chorobami przewleklymi, wrodzonymi lub nabytymi.

2. Ceny urzedowe ustala sie rowniez na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane bezposrednio od wytworcy lub bezposrednio z hurtowni farmaceutycznej przez zaklady lecznictwa zamknietego, w celu realizacji swiadczen opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umow zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, po zasiegnieciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz produktow leczniczych i wyrobow medycznych, o ktorych mowa w ust. 2, uwzgledniajac w szczegolnosci istotny udzial kosztow danego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w kosztach swiadczen opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w ust. 2.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) ceny urzedowe hurtowe i detaliczne w odniesieniu do produktow leczniczych i wyrobow medycznych okreslonych w ust. 1, majac na wzgledzie rownowazenie interesow konsumentow i przedsiebiorcow zajmujacych sie wytwarzaniem i obrotem tymi srodkami i materialami oraz biorac pod uwage mozliwosci platnicze Narodowego Funduszu Zdrowia, w oparciu o kryteria ustalone w art. 7 ust. 3,

2) ceny urzedowe hurtowe w odniesieniu do produktow leczniczych i wyrobow medycznych okreslonych w ust. 2, jezeli nabywane sa przez zaklady lecznictwa zamknietego na zasadach okreslonych w art. 42 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z pozn. zm.39)) lub bezposrednio z hurtowni farmaceutycznej, majac na wzgledzie rownowazenie interesow konsumentow i przedsiebiorcow zajmujacych sie wytwarzaniem i obrotem tymi srodkami i materialami oraz biorac pod uwage mozliwosci platnicze Narodowego Funduszu Zdrowia, w oparciu o kryteria ustalone w art. 7 ust. 3 pkt 1-8.

5. W przypadku zakupu produktow leczniczych i wyrobow medycznych, o ktorych mowa w ust. 2, bezposrednio od wytworcy, urzedowa cena hurtowa zostaje pomniejszona o marze hurtowa, o ktorej mowa w art. 7 ust. 3 pkt 8.";

4) w art. 7:

a) w ust. 2 wyrazy "trzej przedstawiciele kas chorych" zastepuje sie wyrazami "trzej przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do zadan Zespolu nalezy przygotowywanie i przedstawianie ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia stanowisk w zakresie ustalania wykazow oraz cen urzedowych produktow leczniczych i wyrobow medycznych, z uwzglednieniem nastepujacych kryteriow:

1) poziomu cen w krajach o zblizonej wysokosci dochodu narodowego na jednego mieszkanca,

2) konkurencyjnosci cenowej,

3) wplywu leku na bezposrednie koszty leczenia,

4) wielkosci realizowanych dostaw w okresie poprzedzajacym zlozenie wniosku lub informacji i deklarowanych w okresie pozniejszym,

5) kosztow produkcji,

6) udowodnionej skutecznosci leku,

7) znaczenia leku w zwalczaniu chorob o znacznym zagrozeniu epidemiologicznym i cywilizacyjnym,

8) marza hurtowa liczona przez przedsiebiorce prowadzacego obrot hurtowy od ceny urzedowej hurtowej wynosi 8,91 %, przy czym w przypadku, gdy stopy procentowe ustalane przez Rade Polityki Pienieznej ulegna obnizeniu o wiecej niz 30 % w stosunku do ich wysokosci obowiazujacej w dniu wejscia w zycie ustawy, marza ta powinna ulec obnizeniu co najmniej o 10 %,

9) marza detaliczna liczona przez przedsiebiorce prowadzacego obrot apteczny wynosi:

Cena hurtowa w zlotych Marza detaliczna liczona od ceny hurtowej
0-3,60 40 %
3,61-4,80 1,44 zl
4,81-6,50 30 %
6,51-9,75 1,95 zl
9,76-14,00 20 %
14,01-15,55 2,80 zl
15,56-30,00 18 %
30,01-33,75 5,40 zl
33,76-50,00 16 %
50,01-66,67 8,00 zl
66,68-100,00 12 %
powyzej 100,00 12,00 zl


przy czym w przypadku gdy srednia marza detaliczna realizowana przez obrot apteczny w obrocie srodkami farmaceutycznymi i materialami medycznymi, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1, ulegnie obnizeniu wiecej niz o 3 punkty procentowe, dopuszcza sie podwyzszenie tych wysokosci do poziomu zapewniajacego realizacje sredniej marzy z dnia wejscia ustawy w zycie.",

c) w ust. 8 w pkt 4 wyrazy "przedstawicieli kas chorych" zastepuje sie wyrazami "przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia".

Art. 219. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207, z pozn. zm.40)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) uzyte w art. 1, w art. 3 w pkt 2-4, w art. 5 w zdaniu wstepnym, w art. 20 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 2, w art. 22 w ust. 2, w art. 27 w ust. 2 w pkt 1 i w art. 34 w ust. 10 w roznej liczbie i przypadku wyrazy "stan naglego zagrozenia zycia lub zdrowia" zastepuje sie uzytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "stan nagly";

2) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) stanie naglym - nalezy przez to rozumiec stan, w ktorym odroczenie w czasie pomocy medycznej moze skutkowac utrata zdrowia albo utrata zycia,";

3) uzyte w art. 4 w pkt 5, w art. 18 i w art. 29 w ust. 1 i 2 w roznej liczbie i przypadku wyrazy "nagle zagrozenie zycia lub zdrowia" zastepuje sie uzytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "stan nagly";

4) art. 44b otrzymuje brzmienie:

"Art. 44b. Do dnia 31 grudnia 2005 r. nie stosuje sie przepisow ustawy, z wyjatkiem art. 3, art. 22 i 23, art. 24 ust. 1-5 i 9-13, art. 35, art. 39 pkt 2, art. 41 i art. 44 ust. 1-3.".

Art. 220. W ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z pozn. zm.41)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 4 w ust. 7 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) sposob potwierdzania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),";

2) w art. 42 w ust. 1 po pkt 1 dodaje sie pkt 1a w brzmieniu:

"1a) sprzedaz wytworzonych produktow leczniczych:

a) przedsiebiorcy zajmujacemu sie wytwarzaniem lub prowadzacemu obrot hurtowy produktami leczniczymi,

b) zakladom lecznictwa zamknietego w zakresie produktow leczniczych stosowanych przy udzielaniu swiadczen opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umow zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;".

Art. 221. W ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach zakaznych i zakazeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z pozn. zm.42)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) osoba ubezpieczona - osobe objeta ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),",

b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) swiadczeniodawca - swiadczeniodawce w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych,";

2) w art. 6 w ust. 7, w art. 16 w ust. 2, w art. 18 w ust. 5, w art. 19 w ust. 4, w art. 29 w ust. 1 i w art. 31 w ust. 3 wyrazy "powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia" zastepuje sie wyrazami "swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych".

Art. 222. W ustawie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z pozn. zm.43)) art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. 1. Ze srodkow funduszu wypadkowego sa pokrywane koszty skutkow wypadkow przy pracy lub chorob zawodowych, zwiazane ze swiadczeniami zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepien ochronnych, na ktore ubezpieczony zostal skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzacego, nierefundowane na podstawie odrebnych przepisow.

2. Ze srodkow funduszu wypadkowego sa pokrywane koszty wyrobow medycznych bedacych przedmiotami ortopedycznymi w wysokosci udzialu wlasnego ubezpieczonego okreslonego w przepisach o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.".

Art. 223. W ustawie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytulu wypadkow lub chorob zawodowych powstalych w szczegolnych okolicznosciach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z pozn. zm.44)) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osobom, ktore staly sie niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczegolnych okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1, przysluguje:

1) renta z tytulu niezdolnosci do pracy;

2) jednorazowe odszkodowanie;

3) swiadczenia opieki zdrowotnej okreslone w przepisach o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, w zakresie niezbednym do leczenia nastepstw wypadku lub choroby zawodowej, pod warunkiem ze osoby te nie sa objete ubezpieczeniem zdrowotnym.".

Art. 224. W ustawie z dnia 6 grudnia 2002 r. o swiadczeniu uslug ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 241, poz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 99, poz. 920) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) uzyte w art. 2 i w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 w roznej liczbie i przypadku wyrazy "stan naglego zagrozenia zycia lub zdrowia" zastepuje sie uzytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "stan nagly";

2) w art. 5 ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1. Zasady finansowania swiadczen zdrowotnych udzielanych w ramach uslug ratownictwa medycznego swiadczeniobiorcom w rozumieniu przepisow o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych okreslaja te przepisy.

2. Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej w szpitalnych oddzialach ratunkowych oraz przez zespoly ratownictwa medycznego, wlaczonych do systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego.".

Art. 225. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z pozn. zm.45)) w art. 157 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Syndyk, nadzorca sadowy, zarzadca bedacy osoba fizyczna jest osoba prowadzaca pozarolnicza dzialalnosc w rozumieniu przepisow o systemie ubezpieczen spolecznych oraz o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.".

Art. 226. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wolontariuszowi moga przyslugiwac swiadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.".

Art. 227. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 67 otrzymuje brzmienie:

"Art. 67. 1. Cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1, 2 i 5, udziela sie opieki medycznej w zakresie, w jakim osobom objetym obowiazkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysluguje prawo do swiadczen na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

2. Udzielanie cudzoziemcowi opieki medycznej nastepuje na podstawie umowy zawartej pomiedzy Prezesem Urzedu a swiadczeniodawca w rozumieniu przepisow ustawy, o ktorej mowa w ust. 1.

3. Koszty opieki medycznej, o ktorej mowa w ust. 1, z wylaczeniem kosztow okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach zakaznych i zakazeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z pozn. zm.46)), sa finansowane z budzetu panstwa, z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, ze srodkow bedacych w dyspozycji Prezesa Urzedu.";

2) art. 112 otrzymuje brzmienie:

"Art. 112. 1. Cudzoziemcowi korzystajacemu z ochrony czasowej Prezes Urzedu zapewnia opieke medyczna oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyzywienie, z zastrzezeniem ust. 4.

2. Udzielanie cudzoziemcowi opieki medycznej nastepuje na podstawie umowy zawartej pomiedzy Prezesem Urzedu a swiadczeniodawca w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

3. Koszty opieki medycznej, o ktorej mowa w ust. 1, z wylaczeniem kosztow okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach zakaznych i zakazeniach, sa finansowane z budzetu panstwa, z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, ze srodkow bedacych w dyspozycji Prezesa Urzedu.

4. Cudzoziemcowi korzystajacemu z ochrony czasowej, ktory wykonuje prace lub wykonuje dzialalnosc gospodarcza, Prezes Urzedu zapewnia opieke medyczna i pomoc, o ktorej mowa w ust. 1, uwzgledniajac wysokosc uzyskiwanego przez cudzoziemca dochodu.".

Art. 228. W ustawie z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zolnierze zawodowi sa objeci obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego i korzystaja ze swiadczen na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).".

DZIAL XI

Przepisy przejsciowe, dostosowawcze i koncowe

Art. 229. Ilekroc w obowiazujacych przepisach jest mowa o:

1) ustawie:

a) o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

b) o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

- rozumie sie przez to niniejsza ustawe;

2) przepisach:

a) o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

b) o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

- rozumie sie przez to niniejsza ustawe oraz przepisy wydane na jej podstawie.

Art. 230. Ubezpieczeni na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z pozn. zm.47)) staja sie z dniem wejscia w zycie ustawy ubezpieczonymi na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 231. 1. Fundusz zapewnia ciaglosc udzielania swiadczen zdrowotnych ubezpieczonym.

2. Umowy o udzielanie swiadczen zdrowotnych zawarte na okres dluzszy niz do dnia 31 grudnia 2004 r. podlegaja rozwiazaniu z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2004 r., chyba ze w terminie 14 dni od dnia wejscia ustawy w zycie swiadczeniodawca, z ktorym zawarto taka umowe, oswiadczy Funduszowi, ze pozostaje nia zwiazany. Oswiadczenie sklada sie na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. W razie niemoznosci zawarcia do dnia 31 grudnia 2004 r. umow na 2005 r. o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej obowiazywanie dotychczasowych umow zawartych ze swiadczeniodawcami na okres do dnia 31 grudnia 2004 r. moze zostac przedluzone na okres nie dluzszy niz do dnia 31 grudnia 2005 r., w drodze zmiany umowy dokonanej nie pozniej niz do dnia 31 grudnia 2004 r.

Art. 232. 1. Fundusz wstepuje w prawa i obowiazki Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251.

2. Mienie Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, staje sie z dniem wejscia w zycie ustawy z mocy prawa mieniem Funduszu, z tym ze mienie otrzymane od Skarbu Panstwa zalicza sie na fundusz podstawowy Funduszu.

3. Umowy, na podstawie ktorych Narodowy Fundusz Zdrowia utworzony na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, nabyl prawo do uzywania nieruchomosci, wygasaja po uplywie 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy, chyba ze w terminie 2 miesiecy od dnia wejscia ustawy w zycie Prezes Funduszu oswiadczy drugiej stronie umowy, ze pozostaje nia zwiazany. Oswiadczenie Prezes Funduszu sklada na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy umow, na podstawie ktorych Narodowy Fundusz Zdrowia utworzony na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, nabyl wlasnosc lub uzytkowanie wieczyste nieruchomosci.

5. Przejscie praw i mienia Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, na Fundusz nastepuje nieodplatnie oraz jest wolne od podatkow i oplat.

Art. 233. 1. Bilans zamkniecia Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, staje sie bilansem otwarcia Funduszu.

2. Plan finansowy na 2005 r. Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, staje sie planem finansowym Funduszu. Przepisy ustawy dotyczace planu finansowego Funduszu stosuje sie odpowiednio.

3. Sprawozdanie finansowe za rok 2004 Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, jest zatwierdzane w trybie okreslonym w art. 130 ust. 3.

Art. 234. 1. Ujawnienie w ksiegach wieczystych praw wlasnosci nieruchomosci i uzytkowania wieczystego nieruchomosci, wynikajacych z przejecia przez Fundusz mienia, o ktorym mowa w art. 232 ust. 2, nastepuje na wniosek Prezesa Funduszu, na podstawie oswiadczenia woli, o ktorym mowa w art. 239 ust. 2 pkt 5.

2. Postepowanie w przedmiocie wpisow jest wolne od oplat sadowych.

Art. 235. Fundusz przejmuje zbiory danych prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia utworzony na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, w tym zbiory danych osobowych. W przypadku zbiorow danych znajdujacych sie w oddzialach wojewodzkich Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, zbiory te staja sie zbiorami danych wlasciwych oddzialow wojewodzkich Funduszu.

Art. 236. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmie obsluge bankowa Funduszu nie pozniej niz do dnia 31 grudnia 2004 r.

Art. 237. Z dniem wejscia w zycie ustawy:

1) wojewodzkie oddzialy Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, staja sie z mocy prawa oddzialami wojewodzkimi Funduszu;

2) centrala Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, staje sie centrala Funduszu.

Art. 238. 1. Pracownicy oddzialow wojewodzkich Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, z dniem wejscia w zycie ustawy staja sie, z mocy prawa, pracownikami Funduszu, zatrudnionymi na stanowiskach pracy we wlasciwych oddzialach wojewodzkich.

2. Pracownicy centrali Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, z dniem wejscia w zycie ustawy staja sie, z mocy prawa, pracownikami Funduszu zatrudnionymi na stanowiskach pracy w centrali tego Funduszu.

Art. 239. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia sprawuje nadzor nad organizowaniem Funduszu.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia podejmuje dzialania konieczne do realizacji celow ustawy, a w szczegolnosci:

1) powoluje Komisje Inwentaryzacyjna w celu ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia, utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, ktore zostanie przekazane do Funduszu, w tym okreslenia, ktore ze skladnikow majatkowych Narodowego Funduszu Zdrowia pochodza z mienia Skarbu Panstwa;

2) sporzadza wykazy mienia Narodowego Funduszu Zdrowia, utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, oraz wszystkich jego jednostek organizacyjnych, w tym odrebny wykaz mienia Skarbu Panstwa, ktore zostalo przejete przez Narodowy Fundusz Zdrowia utworzony na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, po zlikwidowanych kasach chorych i ich jednostkach organizacyjnych;

3) przygotowuje przejecie przez Fundusz mienia Narodowego Funduszu Zdrowia, utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, oraz wszystkich jego jednostek organizacyjnych, a w szczegolnosci srodkow trwalych i wyposazenia;

4) przygotowuje przejecie przez Fundusz praw majatkowych i niemajatkowych Narodowego Funduszu Zdrowia, utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, oraz wszystkich jego jednostek organizacyjnych;

5) zlozy, w formie aktu notarialnego, oswiadczenie woli o wniesieniu do Funduszu mienia Skarbu Panstwa, o ktorym mowa w pkt 2.

3. Mienie Skarbu Panstwa, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, zalicza sie na poczet funduszu podstawowego Funduszu.

4. Do czasu zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5, Fundusz wykonuje uprawnienia Narodowego Funduszu Zdrowia, utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, w zakresie, w jakim ten fundusz wykonywal te uprawnienia do dnia wejscia w zycie ustawy.

Art. 240. 1. Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest kazdy dokument, ktory potwierdza uprawnienia do swiadczen opieki zdrowotnej, w szczegolnosci dokument potwierdzajacy oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. W przypadku emerytow i rencistow dokumentem potwierdzajacym oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ust. 1, jest dokument potwierdzajacy kwote przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczegolnosci odcinek przekazu lub wyciag.

3. W przypadku emerytow i rencistow dokumentem potwierdzajacym fakt objecia ubezpieczeniem zdrowotnym moze byc legitymacja emeryta (rencisty) wydawana na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 241. Fundusz finansuje swiadczenia opieki zdrowotnej na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 3 udzielone po dniu wejscia w zycie ustawy.

Art. 242. Wysokosc skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktorej mowa w art. 79 ust. 1, wynosi:

1) od dnia wejscia w zycie ustawy do dnia 31 grudnia 2004 r. - 8,25 % podstawy wymiaru;

2) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - 8,5 % podstawy wymiaru;

3) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - 8,75 % podstawy wymiaru.

Art. 243. Podstawa wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktorej mowa w art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6, dla osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24 - w przypadku niepobierania przez bezrobotnych zasilku lub stypendium, oraz dla osob, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25 - w przypadku niepobierania przez te osoby zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, jest:

1) od dnia wejscia w zycie ustawy do dnia 31 grudnia 2004 r. - kwota odpowiadajaca 40 % wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

2) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - kwota odpowiadajaca 50 % wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

3) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - kwota odpowiadajaca 60 % wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

4) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - kwota odpowiadajaca 70 % wysokosci swiadczenia pielegnacyjnego przyslugujacego na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych.

Art. 244. Oswiadczenia woli ubezpieczonych o wyborze lekarza, pielegniarki i poloznej podstawowej opieki zdrowotnej, zlozone przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, zachowuja waznosc.

Art. 245. Osoby ubezpieczajace sie dobrowolnie nie wnosza oplaty, o ktorej mowa w art. 68 ust. 7, jezeli ubezpiecza sie w terminie 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.

Art. 246. Postepowania w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wszczete i niezakonczone przed dniem wejscia w zycie ustawy tocza sie przed Prezesem Funduszu na dotychczasowych zasadach.

Art. 247. Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 4, art. 23 ust. 11, art. 29 ust. 10 i 11, art. 31, art. 36 ust. 4, art. 41 ust. 12, art. 46 ust. 9, art. 47 ust. 5, art. 50 ust. 3-5, art. 57 ust. 5, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 3, art. 61 ust. 1 i 2, art. 63, art. 65 ust. 4, art. 67, art. 68 ust. 5 i 6, art. 69 ust. 5 i 6, art. 70 ust. 4, art. 74, art. 78 ust. 5, art. 92 ust. 7, art. 103 ust. 1, art. 125 ust. 5, art. 142 ust. 3, art. 143 ust. 2, art. 197 ust. 6 i art. 217 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia zachowuja moc do czasu wydania odpowiednich przepisow na podstawie ustawy, nie dluzej jednak niz do dnia 31 grudnia 2004 r.

Art. 248. Do czasu wejscia w zycie przepisow wykonawczych wydanych na podstawie upowaznienia, o ktorym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 206 oraz w art. 52 ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 213, zachowuja moc przepisy dotychczasowe, nie dluzej jednak niz do dnia 31 pazdziernika 2005 r.

Art. 249. 1. Do czasu powolania organow Funduszu, o ktorych mowa w art. 98 ust. 1, organy Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, oraz dyrektorzy oddzialow wojewodzkich tego Funduszu pelnia swoje funkcje na dotychczasowych zasadach, przy czym Prezes Funduszu i dyrektorzy oddzialow wojewodzkich Funduszu pelnia swoje funkcje nie dluzej niz 3 miesiace od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.

2. Z dniem powolania organow Funduszu, o ktorych mowa w art. 98 ust. 1, organy Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 251, stosunki pracy dyrektorow oddzialow wojewodzkich tego Funduszu ulegaja rozwiazaniu oraz wygasaja kadencje rad spolecznych.

Art. 250. Minister wlasciwy do spraw zdrowia podejmuje dzialania zmierzajace w szczegolnosci do powolania jednostki organizacyjnej majacej za zadanie dokonywanie oceny procedur medycznych, ze szczegolnym uwzglednieniem procedur medycznych bedacych przedmiotem umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Art. 251. Traci moc ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z pozn. zm.48)).

Art. 252. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 pazdziernika 2004 r., z wyjatkiem:

1) art. 201, ktory wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 239 ust. 1 i 2, ktore wchodza w zycie z dniem ogloszenia ustawy.


1) Niniejsza ustawa zmienia sie ustawy: ustawe z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, ustawe z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, ustawe z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, ustawe z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawe z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawe z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe, ustawe z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawe z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o Strazy Granicznej, ustawe z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, ustawe z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej, ustawe z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej, ustawe z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych, ustawe z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora, ustawe z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawe z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, ustawe z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, ustawe z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych, ustawe z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne, ustawe z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawe z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uzycia lub pobytu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami panstwa, ustawe z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, ustawe z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu, ustawe z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, ustawe z dnia 25 lipca 2001 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym, ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach zakaznych i zakazeniach, ustawe z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych, ustawe z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytulu wypadkow lub chorob zawodowych powstalych w szczegolnych okolicznosciach, ustawe z dnia 6 grudnia 2002 r. o swiadczeniu uslug ratownictwa medycznego, ustawe z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe i naprawcze, ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, ustawe z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawe z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 187, poz. 1925.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873 i Nr 146, poz. 1546.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896 i Nr 173, poz. 1808.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889 i Nr 210, poz. 2135.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896 i Nr 173, poz. 1808.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291 i Nr 162, poz. 1691.

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673, z 2003 r. Nr 210, poz. 2037 i Nr 229, poz. 2271 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264.

20) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.

22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

23) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783 i Nr 172, poz. 1804.

24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz. 1955 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874 i Nr 139, poz. 1323.

25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1683, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954.

27) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 285 i Nr 116, poz. 1202.

28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 179, poz. 1842.

29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800 i Nr 172, poz. 1805.

30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291 i Nr 162, poz. 1691.

31) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546 i Nr 171, poz. 1800.

33) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885 i Nr 173, poz. 1808.

34) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889.

35) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 187, poz. 1925.

36) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958.

37) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.

38) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530 i Nr 191, poz. 1954.

39) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

40) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152.

41) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896 i Nr 173, poz. 1808.

42) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

43) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264 i Nr 187, poz. 1925.

44) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264.

45) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808.

46) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

47) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 187, poz. 1925.

48) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 187, poz. 1925.

Zalacznik

WYKAZ

SWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEFINANSOWANYCH ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

1. Swiadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze srodkow publicznych bez wzgledu na zakres ich zastosowania:

1) szczepienia ochronne niewchodzace w zakres obowiazkowych szczepien ochronnych;

2) zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach niebedacych nastepstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub nastepstw jej leczenia;

3) operacje zmiany plci;

4) swiadczenia w zakresie akupunktury, z wyjatkiem swiadczen udzielanych w leczeniu bolu przewleklego;

5) zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym niezwiazane z choroba podstawowa bedaca bezposrednia przyczyna skierowania na leczenie uzdrowiskowe;

6) poradnictwo seksuologiczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z wylaczeniem osob ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci;

7) poradnictwo psychoanalityczne;

8) ozonoterapia;

9) autoszczepionki;

10) magnetoterapia z zastosowaniem stalego pola magnetycznego;

11) laseropunktura;

12) akupresura;

13) zooterapia;

14) diagnostyka i terapia z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, ludowej, orientalnej.

2. Swiadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze srodkow publicznych w poszczegolnych zakresach zastosowania:

1) swiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ukladu nerwowego:

a) leczenie padaczki za pomoca implantacji stymulatora nerwu blednego,

b) diagnostyka i leczenie zaburzen smaku,

c) zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego,

d) podawanie baclofenu pompa infuzyjna, z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to jedyna mozliwa do zastosowania metoda terapeutyczna;

2) swiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ukladu wydzielania wewnetrznego - endoskopowa, transorbitalna dekompresja w oftalmopatii Gravesa-Basedowa z wylaczeniem przypadkow ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy;

3) swiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie galki ocznej:

a) chirurgia refrakcyjna w korekcie wad wzroku,

b) stymulacja laserowa plamki zoltej,

c) alloplastyka tetnic skroniowych;

4) swiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ukladu sercowo-naczyniowego - wszczepienie defibrylatora dwujamowego z funkcja defibrylacji przedsionkowej i komorowej;

5) swiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ukladu krwiotworczego i limfatycznego - bankowanie wlasnej krwi pepowinowej noworodka;

6) swiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ukladu trawiennego:

a) badanie przewodu pokarmowego za pomoca kapsulki endoskopowej,

b) usuniecie guzkow krwawniczych (zylakow odbytu) metoda Longo,

c) hydrokolonoterapia;

7) swiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie meskich narzadow plciowych:

a) pobierania nasienia z najadrza,

b) obliteracja zyly jadrowej metoda fluoroskopowa,

c) wszczepienie protez pracia;

8) swiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie powlok ciala - otylosc, z wyjatkiem otylosci patologicznej duzego stopnia u chorych o wartosci BMI powyzej 40 leczonej metodami zabiegowymi;

9) swiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie zabiegow diagnostycznych - pozytronowa tomografia emisyjna, z wyjatkiem przypadkow:

a) pojedynczego przerzutu o nieznanym punkcie wyjscia w celu lokalizacji guza pierwotnego, przy braku potwierdzenia rozpoznania lokalizacji ogniska pierwotnego innymi dostepnymi badaniami,

b) pojedynczego guzka pluca w celu roznicowania pomiedzy guzem lagodnym i zlosliwym przy braku rozpoznania innymi dostepnymi metodami,

c) niedrobnokomorkowego raka pluca w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania, jezeli inne badania nie daja jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,

d) ziarnicy i chloniakow nieziarniczych w celu wstepnej lub koncowej oceny skutecznosci chemioterapii, wczesnego rozpoznania nawrotu, jezeli TK nie daje jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,

e) choroby wiencowej w celu oceny zamrozonego miesnia sercowego do precyzyjnego ustalenia wskazan/przeciwwskazan do rewaskularyzacji w przypadku braku jednoznacznych informacji z innych badan,

f) przed transplantacja serca w celu wykluczenia nieodwracalnego uszkodzenia w wyniku procesu zapalnego w przypadku braku mozliwosci wykluczenia tego stanu w innych badaniach,

g) padaczki w celu lokalizacji ogniska pierwotnego w przypadku braku mozliwosci zlokalizowania ogniska w innych badaniach,

h) miesakow tkanek miekkich w celu oceny skutecznosci chemioterapii po dwoch kursach i wczesnego wykrycia nawrotu,

i) raka piersi w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania w przypadku leczenia oszczedzajacego przed biopsja, jezeli MR wykazuje pojedyncze ognisko,

j) raka jajnika w celu wczesnego wykrycia nawrotu, jezeli inne badania nie daja jednoznacznej odpowiedzi co do oceny stopnia zaawansowania i rozpoznania nawrotu,

k) raka tarczycy w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu poziomu tyreoglobuliny, jezeli inne badania nie pozwalaja zlokalizowac ogniska nawrotu,

l) podejrzenia przerzutow do kosci, jezeli inne badania nie pozwalaja zlokalizowac ogniska nawrotu,

m) planowania radioterapii radykalnej o modulowanej intensywnosci wiazki w celu oceny rozkladu zywotnych komorek nowotworowych, hipoksji, proliferacji guza, jezeli inne badania nie pozwalaja w przypadku braku mozliwosci dokonania takiej oceny w innych badaniach,

n) radiochirurgicznego leczenia raka pluca o wczesnym stopniu zaawansowania w celu wykluczenia istnienia innych ognisk nowotworowych, jezeli inne badania nie pozwalaja ich zlokalizowac.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.