Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(Dz. U. Nr 65 z 16 kwietnia 2003 r., poz. 595)

SPIS TRESCI

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sa stopnie doktora i doktora habilitowanego okreslonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej.

2. Stopniami w zakresie sztuki sa stopnie doktora i doktora habilitowanego okreslonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej.

Art. 2. 1. Tytulem naukowym jest tytul profesora okreslonej dziedziny nauki.

2. Tytulem w zakresie sztuki jest tytul profesora okreslonej dziedziny sztuki.

Art. 3. 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytulow, zwana dalej "Centralna Komisja", okresla, w drodze uchwaly, dziedziny nauki i dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne. Dyscyplina naukowa (artystyczna) moze byc tozsama z dziedzina nauki (sztuki).

2. Uchwale Centralnej Komisji, o ktorej mowa w ust. 1, oglasza Centralna Komisja w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art. 4. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) "stopniach doktora i doktora habilitowanego" bez blizszego okreslenia - rozumie sie przez to stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz stopnie doktora i doktora habilitowanego sztuki;

2) "tytule profesora" bez blizszego okreslenia - rozumie sie przez to tytul naukowy profesora i tytul profesora sztuki;

3) "jednostce organizacyjnej" bez blizszego okreslenia - rozumie sie przez to wydzial, inna jednostke organizacyjna szkoly wyzszej albo inna placowke naukowa;

4) "radzie jednostki organizacyjnej" bez blizszego okreslenia - rozumie sie przez to rade wydzialu, rade innej jednostki organizacyjnej szkoly wyzszej albo rade naukowa innej placowki naukowej;

5) "rozprawie doktorskiej i rozprawie habilitacyjnej" - rozumie sie przez to rowniez prace doktorska i habilitacyjna w zakresie sztuki.

Rozdzial 2

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki

Art. 5. 1. Stopnie doktora i doktora habilitowanego sa nadawane w jednostkach organizacyjnych, ktore posiadaja uprawnienie do ich nadawania.

2. Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 1, nadaje Centralna Komisja na wniosek jednostki organizacyjnej, biorac pod uwage poziom dzialalnosci naukowej lub artystycznej jednostki oraz liczbe zatrudnionych w niej osob posiadajacych tytul profesora lub stopien doktora habilitowanego okreslona w art. 6. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych szkol wyzszych Centralna Komisja nadaje to uprawnienie po zasiegnieciu opinii Rady Glownej Szkolnictwa Wyzszego, wyrazonej w terminie trzech miesiecy od dnia otrzymania przez Rade wniosku o wyrazenie opinii.

3. Centralna Komisja rozstrzyga o nadaniu uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie szesciu miesiecy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie uprawnienia.

Art. 6. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora moze otrzymac jednostka organizacyjna, ktora zatrudnia w pelnym wymiarze czasu pracy co najmniej osiem osob posiadajacych tytul profesora lub stopien doktora habilitowanego, reprezentujacych dziedzine nauki lub dziedzine sztuki, w zakresie ktorej jednostka organizacyjna ma otrzymac uprawnienie.

2. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego moze otrzymac jednostka organizacyjna, ktora zatrudnia w pelnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanascie osob posiadajacych tytul profesora lub stopien doktora habilitowanego, reprezentujacych dziedzine nauki lub dziedzine sztuki, w zakresie ktorej jednostka organizacyjna ma otrzymac uprawnienie, w tym co najmniej szesc osob posiadajacych tytul profesora.

3. Uprawnienie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego moze obejmowac tylko te dyscypliny naukowe lub artystyczne, ktore w danej jednostce organizacyjnej sa reprezentowane przez co najmniej piec osob zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy, posiadajacych tytul profesora lub stopien doktora habilitowanego.

4. Osoby posiadajace tytul profesora lub stopien doktora habilitowanego moga byc wliczane do minimalnej liczby osob zatrudnionych, o ktorej mowa w ust. 1-3, tylko w jednej jednostce organizacyjnej i o ile sa zatrudnione w tej jednostce nie krocej niz rok.

Art. 7. 1. Minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb zglaszania wnioskow o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, uwzgledniajac w szczegolnosci wzor wniosku o przyznanie tych uprawnien oraz dokumentacje, obejmujaca w szczegolnosci:

1) sprawozdanie jednostki ubiegajacej sie o przyznanie uprawnien z dzialalnosci naukowo-badawczej lub tworczosci artystycznej w okresie trzech lat bezposrednio poprzedzajacych zlozenie wniosku;

2) imienny wykaz osob posiadajacych tytul profesora lub stopien doktora habilitowanego zatrudnionych w tej jednostce;

3) imienny sklad rady tej jednostki;

4) charakterystyke osiagniec w zakresie ksztalcenia kadr i osiagniec naukowych osob, o ktorych mowa w pkt 2 i 3;

5) charakterystyke bazy badawczej tej jednostki.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z okresleniem nazw nadawanych stopni oglasza Centralna Komisja w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art. 8. 1. Jednostka organizacyjna zawiadamia niezwlocznie Centralna Komisje o zmianach w stanie zatrudnienia wplywajacych na uprawnienie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

2. Uprawnienie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa od dnia, w ktorym liczba pracownikow zatrudnionych w jednostce organizacyjnej zmniejszyla sie ponizej minimum okreslonego w art. 6. Centralna Komisja okresla termin, nie dluzszy niz dwa lata, w ktorym jednostka jest obowiazana spelnic warunki do przywrocenia zawieszonych uprawnien.

3. Jezeli jednostka organizacyjna w wyznaczonym terminie nie spelni warunkow, o ktorych mowa w ust. 2, Centralna Komisja cofa uprawnienie.

4. Centralna Komisja okresla warunki kontynuowania przewodow doktorskich i habilitacyjnych wszczetych przed dniem, o ktorym mowa w ust. 2, przez te jednostke organizacyjna albo wskazuje inna jednostke organizacyjna, w ktorej przewody te sa kontynuowane.

Art. 9. 1. Centralna Komisja dokonuje okresowej oceny poziomu dzialalnosci naukowej lub artystycznej jednostki organizacyjnej, ktora stanowi podstawe do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, a takze zasadnosci uchwal, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 5, w sprawie nadawania tych stopni.

2. Jezeli ocena, o ktorej mowa w ust. 1, jest negatywna, Centralna Komisja moze:

1) ograniczyc uprawnienie przez zobowiazanie jednostki organizacyjnej do przedstawiania Centralnej Komisji do zatwierdzenia kazdej uchwaly o nadaniu stopnia doktora;

2) zawiesic uprawnienie na czas okreslony, nie dluzszy niz trzy lata;

3) cofnac uprawnienie.

3. W przypadku zawieszenia lub cofniecia uprawnienia czynnosci zwiazane z zakonczeniem przewodow doktorskich i habilitacyjnych przeprowadza jednostka organizacyjna wskazana przez Centralna Komisje.

4. Ponowne nadanie uprawnienia po jego cofnieciu, przywrocenie zawieszonego uprawnienia przed uplywem okreslonego czasu lub uchylenie ograniczenia uprawnienia nastepuje w trybie i na zasadach obowiazujacych przy nadawaniu uprawnienia.

5. Jezeli ocena, o ktorej mowa w ust. 1, jest szczegolnie wysoka, Centralna Komisja moze postanowic, ze uchwaly rady tej jednostki o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nie wymagaja zatwierdzenia, o ktorym mowa w art. 19 ust. 1, i staja sie prawomocne z chwila ich podjecia. Postanowienie to moze byc uchylone w razie zmiany oceny, o ktorej mowa w ust. 1.

6. Uchwaly Centralnej Komisji w sprawach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 4 i 5, oglasza Centralna Komisja w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art. 10. W razie braku w kraju jednostki organizacyjnej wlasciwej dla przeprowadzenia okreslonego przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego Centralna Komisja, dzialajac na wniosek jednostki organizacyjnej lub z urzedu, moze zarzadzic uzupelnienie skladu rady wskazanej przez siebie jednostki o osoby niebedace czlonkami tej rady. Osoby te maja uprawnienia czlonka danej rady w sprawach tego przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego.

Art. 11. 1. Stopien doktora i doktora habilitowanego jest nadawany w drodze przewodu wszczetego na wniosek osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia.

2. Przewod habilitacyjny moze byc rowniez wszczety, za zgoda zainteresowanego, na wniosek jednostki zatrudniajacej.

Art. 12. 1. Stopien doktora nadaje sie osobie, ktora:

1) posiada tytul zawodowy magistra, magistra inzyniera, lekarza lub inny rownorzedny;

2) zdala egzaminy doktorskie w zakresie okreslonym przez rade jednostki organizacyjnej;

3) przedstawila i obronila rozprawe doktorska.

2. Egzaminy doktorskie sa przeprowadzane w zakresie:

1) dyscypliny podstawowej odpowiadajacej tematowi rozprawy doktorskiej;

2) dyscypliny dodatkowej;

3) jezyka obcego nowozytnego.

Art. 13. 1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieka promotora, powinna stanowic oryginalne rozwiazanie problemu naukowego lub artystycznego oraz wykazywac ogolna wiedze teoretyczna kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a takze umiejetnosc samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

2. Rozprawe doktorska moze stanowic praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, jezeli odpowiada warunkom okreslonym w ust. 1.

3. Rozprawe doktorska moze takze stanowic samodzielna i wyodrebniona czesc pracy zbiorowej, jezeli wykazuje ona indywidualny wklad kandydata, odpowiadajacy warunkom okreslonym w ust. 1.

Art. 14. 1. Przewod doktorski przeprowadza i stopien doktora nadaje:

1) w szkole wyzszej - rada wydzialu lub rada innej jej jednostki organizacyjnej;

2) w innej placowce naukowej - rada naukowa.

2. Czynnosci przewodu doktorskiego koncza sie uchwalami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie:

1) wszczecia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora;

2) wyznaczenia recenzentow;

3) przyjecia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;

4) przyjecia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;

5) nadania stopnia doktora.

3. Nieprzyjeta rozprawa doktorska nie moze byc podstawa do ubiegania sie o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

4. Jezeli osoba ubiegajaca sie o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystapi do egzaminow doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej moze podjac uchwale o zamknieciu przewodu doktorskiego.

5. Uprawnienie do podejmowania uchwal, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, rada jednostki organizacyjnej moze przekazac powolanej w tym celu komisji. W przypadku gdy obrona rozprawy doktorskiej odbyla sie przed komisja, komisja ta przygotowuje projekt uchwaly w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go radzie jednostki organizacyjnej.

Art. 15. 1. Uchwala o nadaniu stopnia doktora staje sie prawomocna z chwila jej podjecia.

2. Uchwala o nadaniu stopnia doktora podjeta przez rade jednostki organizacyjnej, ktorej uprawnienia do nadawania stopnia doktora zostaly ograniczone zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1, staje sie prawomocna z chwila jej zatwierdzenia przez Centralna Komisje. Uchwala jest przedstawiana Centralnej Komisji, wraz z aktami przewodu doktorskiego, w terminie jednego miesiaca od dnia jej podjecia. O zatwierdzeniu uchwaly Centralna Komisja rozstrzyga w terminie do szesciu miesiecy od dnia otrzymania uchwaly.

3. W przypadku niezatwierdzenia uchwaly o nadaniu stopnia doktora rada jednostki organizacyjnej lub osoba ubiegajaca sie o nadanie tego stopnia moze, w terminie trzech miesiecy od dnia doreczenia jej rozstrzygniecia, wystapic do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Centralna Komisja rozpatruje wniosek, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie czterech miesiecy od dnia jego doreczenia.

5. W postepowaniu, o ktorym mowa w ust. 4, moga brac udzial recenzenci powolani w przewodzie doktorskim.

Art. 16. Do przewodu habilitacyjnego moze byc dopuszczona osoba, ktora posiada stopien doktora i uzyskala znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, a ponadto przedstawila rozprawe habilitacyjna.

Art. 17. 1. Rozprawa habilitacyjna powinna stanowic znaczny wklad autora w rozwoj okreslonej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

2. Rozprawe habilitacyjna moze stanowic powstale po uzyskaniu stopnia doktora dzielo, opublikowane w calosci lub zasadniczej czesci, albo jednotematyczny cykl publikacji.

3. Rozprawe habilitacyjna moze stanowic zrealizowane oryginalne osiagniecie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne, jezeli spelnia wymaganie okreslone w ust. 1.

4. Rozprawe habilitacyjna moze stanowic czesc pracy zbiorowej, jezeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkladem osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, odpowiadajacym wymaganiu okreslonemu w ust. 1.

5. Obowiazek publikacji nie dotyczy rozprawy habilitacyjnej, ktorej przedmiot jest objety tajemnica panstwowa.

Art. 18. 1. Przewod habilitacyjny przeprowadza i stopien doktora habilitowanego nadaje:

1) w szkole wyzszej - rada wydzialu lub rada innej jej jednostki organizacyjnej;

2) w innej placowce naukowej - rada naukowa.

2. Czynnosci przewodu habilitacyjnego koncza sie uchwalami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie:

1) wszczecia przewodu habilitacyjnego;

2) wyznaczenia recenzentow;

3) dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego;

4) przyjecia kolokwium habilitacyjnego;

5) nadania stopnia doktora habilitowanego.

3. W przypadku podjecia przez rade jednostki organizacyjnej uchwaly o niedopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego rozprawa habilitacyjna nie moze stanowic podstawy do wszczecia przewodu habilitacyjnego w innej jednostce organizacyjnej.

4. Przed podjeciem przez rade jednostki organizacyjnej uchwaly o nadaniu stopnia doktora habilitowanego osoba ubiegajaca sie o nadanie tego stopnia wyglasza na posiedzeniu tej rady wyklad habilitacyjny.

Art. 19. 1. Uchwala o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje sie prawomocna z chwila jej zatwierdzenia przez Centralna Komisje, z zastrzezeniem art. 9 ust. 5. Uchwala jest przedstawiana Centralnej Komisji wraz z aktami przewodu habilitacyjnego w terminie jednego miesiaca od dnia podjecia uchwaly. O zatwierdzeniu uchwaly Centralna Komisja rozstrzyga w terminie do szesciu miesiecy od dnia otrzymania uchwaly.

2. W przypadku niezatwierdzenia uchwaly o nadaniu stopnia doktora habilitowanego, rada jednostki organizacyjnej lub osoba ubiegajaca sie o nadanie tego stopnia moze, w terminie trzech miesiecy od dnia doreczenia jej rozstrzygniecia, wystapic do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Centralna Komisja rozpatruje wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, w terminie szesciu miesiecy od dnia jego doreczenia.

4. W postepowaniu, o ktorym mowa w ust. 3, moga brac udzial recenzenci powolani w przewodzie habilitacyjnym.

Art. 20. 1. Uchwaly, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18 ust. 2, sa podejmowane w glosowaniu tajnym i zapadaja bezwzgledna wiekszoscia oddanych glosow przy obecnosci co najmniej polowy ogolnej liczby osob uprawnionych do glosowania.

2. Do glosowania, o ktorym mowa w ust. 1, w przewodach o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego sa uprawnieni czlonkowie rady wlasciwej jednostki organizacyjnej posiadajacy tytul naukowy profesora lub stopien naukowy doktora habilitowanego, a w przewodach o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki - czlonkowie rady wlasciwej jednostki organizacyjnej posiadajacy tytul profesora lub stopien doktora habilitowanego sztuki.

3. Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 2, przysluguje ponadto osobom wymienionym w art. 10 oraz recenzentom, a w czynnosciach przewodu doktorskiego - takze promotorowi rozprawy doktorskiej.

4. W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach wspolpracy miedzynarodowej lub w przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej rada jednostki organizacyjnej moze powolac drugiego promotora.

5. W przewodach doktorskich powoluje sie co najmniej dwoch, a w przewodach habilitacyjnych co najmniej trzech recenzentow, w tym nie wiecej niz jednego zatrudnionego w tej samej szkole wyzszej lub w innej placowce naukowej, ktorej pracownikiem jest osoba ubiegajaca sie o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego, albo bedacego czlonkiem rady jednostki organizacyjnej przeprowadzajacej przewod.

6. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej w dziedzinie nauki moze byc osoba posiadajaca tytul naukowy profesora lub stopien naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, a w dziedzinie sztuki - osoba posiadajaca tytul profesora sztuki lub stopien doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej.

7. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz jednym z recenzentow rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej moze byc rowniez osoba bedaca pracownikiem zagranicznej szkoly wyzszej lub instytucji naukowej, nieposiadajaca polskiego stopnia doktora habilitowanego lub tytulu profesora, jezeli rada jednostki organizacyjnej przeprowadzajaca przewod uzna, ze osoba ta jest wybitnym znawca problematyki, ktorej dotyczy rozprawa doktorska lub habilitacyjna.

Art. 21. 1. Osoba ubiegajaca sie o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego moze wniesc od uchwal, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18 ust. 2, jezeli sa one odmowne, odwolanie do Centralnej Komisji za posrednictwem rady wlasciwej jednostki organizacyjnej w terminie jednego miesiaca od dnia powiadomienia o tresci uchwaly. Rada przekazuje odwolanie Centralnej Komisji wraz ze swoja opinia i aktami przewodu w terminie trzech miesiecy od dnia zlozenia odwolania.

2. Po rozpatrzeniu odwolania, w terminie nie dluzszym niz szesc miesiecy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarzona uchwale, albo uchylajac ja, przekazuje sprawe do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.

Art. 22. 1. Osobom, ktorym wszczeto przewod doktorski lub ktore przygotowuja sie do wszczecia przewodu habilitacyjnego, moga byc przyznawane stypendia.

2. Minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki przyznawania stypendiow, o ktorych mowa w ust. 1, a w szczegolnosci:

1) tryb i kryteria przyznawania stypendiow, uzalezniajac mozliwosc ich otrzymania od stopnia zaawansowania rozprawy;

2) tryb i kryteria cofania i zwrotu stypendiow w przypadku niewykazywania dostatecznych postepow w pracy naukowej lub podjecia dodatkowego zatrudnienia;

3) organ uprawniony do podejmowania decyzji w sprawach, o ktorych mowa w pkt 1 i 2;

4) maksymalny okres, na jaki stypendia moga byc przyznane;

5) wysokosc stypendiow doktorskich w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego okreslonego dla asystenta w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, a stypendium habilitacyjnego w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego adiunkta.

Art. 23. 1. Pracownikowi niebedacemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowujacemu rozprawe doktorska lub habilitacyjna, przysluguje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawca terminie, urlop w wymiarze dwudziestu osmiu dni roboczych, w rozumieniu art. 154 2 Kodeksu pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.

2. Za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy, o ktorych mowa w ust. 1, przysluguje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

Art. 24. 1. Zasady uznawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granica za rownorzedne ze stopniami, o ktorych mowa w ustawie, okreslaja umowy miedzynarodowe.

2. W przypadku braku umow miedzynarodowych stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki uzyskane za granica moga byc uznane, w drodze nostryfikacji, za rownorzedne ze stopniami okreslonymi w ustawie, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 5.

3. Osoby ubiegajace sie o uznanie stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granica za rownorzedne ze stopniami okreslonymi w ustawie w trybie, o ktorym mowa w ust. 2, wnosza oplaty zwiazane z przeprowadzeniem postepowania nostryfikacyjnego w wysokosci nieprzekraczajacej 50% maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego okreslonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Wysokosc oplat ustala kierownik jednostki organizacyjnej przeprowadzajacej to postepowanie.

4. Minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) jednostki organizacyjne uprawnione do przeprowadzania postepowania nostryfikacyjnego oraz zakres kompetencji ich organow, uwzgledniajac przepisy okreslajace zasady i tryb przeprowadzania przewodow doktorskich i habilitacyjnych;

2) tryb nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granica, uwzgledniajac w szczegolnosci mozliwosc i warunki zwalniania z calosci lub czesci postepowania nostryfikacyjnego;

3) rodzaje dokumentow, ktore powinny byc dolaczone do podan o nostryfikacje stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;

4) warunki ustalania odplatnosci za przeprowadzenie postepowania nostryfikacyjnego, uwzgledniajac koszty recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz przeprowadzenia egzaminow doktorskich lub kolokwium habilitacyjnego, mozliwosc obnizania lub zwalniania z oplat oraz sposob wnoszenia oplat;

5) warunki, w ktorych stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadane za granica beda uznawane za rownorzedne ze stopniami okreslonymi w ustawie bez koniecznosci przeprowadzania postepowania nostryfikacyjnego.

Rozdzial 3

Tytul naukowy i tytul w zakresie sztuki

Art. 25. Tytul profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji, o ktorym mowa w art. 28 ust. 4.

Art. 26. 1. Tytul profesora moze byc nadany osobie, ktora uzyskala stopien doktora habilitowanego, ma osiagniecia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczajace wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada powazne osiagniecia dydaktyczne, w tym w ksztalceniu kadry naukowej lub artystycznej, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Centralna Komisja moze, w szczegolnych przypadkach, na wniosek rady wlasciwej jednostki organizacyjnej posiadajacej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, dopuscic do wszczecia postepowania o nadanie tytulu profesora osobie, ktora uzyskala stopien doktora i posiada wybitne osiagniecia naukowe lub artystyczne.

3. Za dorobek naukowy uwaza sie rowniez wybitne zrealizowane osiagniecia projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne, a za dorobek artystyczny - wybitne dzielo artystyczne.

Art. 27. 1. Postepowanie o nadanie tytulu profesora przeprowadzaja rady jednostek organizacyjnych posiadajacych uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie danej dziedziny nauki lub sztuki. Art. 10 stosuje sie odpowiednio.

2. Rada jednostki organizacyjnej, o ktorej mowa w ust. 1, moze wszczac postepowanie o nadanie tytulu profesora z wlasnej inicjatywy, za zgoda zainteresowanego albo na wniosek:

1) rady jednostki organizacyjnej niespelniajacej wymagan, o ktorych mowa w ust. 1, zatrudniajacej osobe ubiegajaca sie o nadanie tytulu, za jej zgoda;

2) zainteresowanego, poparty opiniami trzech osob posiadajacych tytul profesora danej dziedziny nauki lub sztuki.

3. Czynnosci postepowania w sprawach o nadanie tytulu profesora koncza sie uchwalami rady w przedmiocie:

1) wszczecia postepowania o nadanie tytulu profesora;

2) wyznaczenia recenzentow;

3) poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora.

4. W postepowaniu o nadanie tytulu profesora powoluje sie co najmniej trzech recenzentow, w tym nie wiecej niz jednego zatrudnionego w tej samej szkole wyzszej lub w innej placowce naukowej, ktorej pracownikiem jest osoba ubiegajaca sie o nadanie tytulu profesora, albo bedacego czlonkiem rady jednostki organizacyjnej przeprowadzajacej postepowanie. Recenzentem moze byc osoba posiadajaca tytul profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub sztuki.

5. W postepowaniu o nadanie tytulu profesora stosuje sie odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1-3 oraz art. 21.

Art. 28. 1. Rada wlasciwej jednostki organizacyjnej po podjeciu uchwaly popierajacej wniosek o nadanie tytulu profesora przesyla go wraz z aktami postepowania, w terminie jednego miesiaca od podjecia uchwaly, do Centralnej Komisji.

2. Centralna Komisja przeprowadza postepowanie w przedmiocie przedstawienia kandydata do tytulu profesora. Do tego postepowania stosuje sie odpowiednio przepisy art. 19.

3. Centralna Komisja podejmuje uchwale o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata do tytulu profesora.

4. Centralna Komisja, w terminie jednego miesiaca od podjecia uchwaly o przedstawieniu kandydata do tytulu, sklada do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytulu profesora.

Rozdzial 4

Przepisy wspolne

Art. 29. 1. W postepowaniach dotyczacych nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytulu profesora oraz ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia uprawnienia do nadawania tych stopni w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego. Do zaskarzenia decyzji wydanych w tych postepowaniach stosuje sie przepisy o zaskarzaniu decyzji administracyjnych do sadu administracyjnego.

2. Przeslankami do wznowienia postepowania o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo tytulu profesora moga byc takze, oprocz wymienionych w Kodeksie postepowania administracyjnego, ujawnione okolicznosci wskazujace na to, ze stopien doktora lub doktora habilitowanego albo tytul profesora zostal nadany na podstawie dorobku powstalego z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajow w nauce.

3. W przypadku zaistnienia przeslanek do wznowienia postepowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytulu profesora organem wydajacym postanowienie o wznowieniu postepowania jest Centralna Komisja.

Art. 30. 1. Przyjecie funkcji promotora, czlonka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytulu profesora, a takze sporzadzenie opinii na wniosek Centralnej Komisji jest obowiazkiem nauczyciela akademickiego lub innego pracownika naukowego. W uzasadnionych przypadkach moze nastapic zwolnienie od tego obowiazku.

2. Minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc i warunki wyplacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie, o ktorych mowa w ust. 1, uwzgledniajac w szczegolnosci, ze:

1) wysokosc wynagrodzenia ustala sie w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, okreslonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich;

2) wynagrodzenie wyplaca jednostka powolujaca promotora lub zlecajaca opracowanie recenzji lub opinii, z tym ze jednostka zatrudniajaca kandydata do stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytulu profesora moze przejac ten obowiazek.

Art. 31. Minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego, po zasiegnieciu opinii Centralnej Komisji, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytulu profesora, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) dokumenty, jakie powinna przedstawic osoba ubiegajaca sie o wszczecie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego lub postepowania o nadanie tytulu profesora;

2) sklad oraz tryb dzialania komisji i zespolow powolywanych przez rady jednostek organizacyjnych przeprowadzajacych przewody doktorskie i habilitacyjne lub postepowanie o nadanie tytulu profesora, a takze mozliwosc powolywania do skladu komisji i zespolow, w przewodach doktorskim i habilitacyjnym, z wyjatkiem komisji przeprowadzajacej egzamin doktorski z jezyka obcego - osob posiadajacych tytul profesora lub stopien doktora habilitowanego, a w przypadku postepowania o nadanie tytulu naukowego - wylacznie osob z tytulem profesora;

3) mozliwosc i warunki powtornego zdawania egzaminow doktorskich i kolokwiow habilitacyjnych;

4) wymagania, jakie powinny spelniac recenzje;

5) sposob przedstawiania i oceniania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych bedacych pracami zbiorowymi, a takze podejmowania uchwal o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego;

6) wzory dyplomow doktorskiego i habilitacyjnego;

7) okreslenie wysokosci oplat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego oraz ich duplikatow i odpisow w jezyku obcym, a takze organu uprawnionego do podejmowania decyzji w tym zakresie;

8) sposob powiadamiania ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego o nadaniu stopni doktora i doktora habilitowanego, wzor odpowiednich zawiadomien oraz sposob oglaszania nazwisk osob, ktorym nadano te stopnie.

Art. 32. 1. Za wyroznione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za dzialalnosc naukowa, naukowo-techniczna lub artystyczna moga byc przyznawane nagrody Prezesa Rady Ministrow, zwane dalej "nagrodami".

2. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, liczbe, wysokosc oraz warunki i tryb przyznawania nagrod, o ktorych mowa w ust. 1, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) sklad i kompetencje zespolu do spraw nagrod, zwanego dalej "zespolem";

2) czas trwania kadencji zespolu;

3) wysokosc wynagrodzenia czlonkow zespolu oraz osob opiniujacych wnioski, a takze warunki zwrotu kosztow podrozy czlonkom zespolu i opiniodawcom;

4) sposob obslugi i finansowania prac zespolu;

5) jednostki uprawnione do wystepowania z wnioskiem o przyznanie nagrody;

6) wykaz niezbednej dokumentacji oraz sposob i termin jej przekazywania;

7) date przyznawania nagrod.

Rozdzial 5

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytulow

Art. 33. 1. Centralna Komisja dziala przy Prezesie Rady Ministrow i w zakresie wydawanych przez siebie decyzji pelni funkcje centralnego organu administracji rzadowej.

2. Centralna Komisja opiniuje projekty aktow normatywnych dotyczacych spraw zwiazanych z nadawaniem stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytulu profesora, a takze wyraza opinie w sprawie zatrudnienia w szkole wyzszej na stanowisku profesora nadzwyczajnego osob nieposiadajacych stopnia doktora habilitowanego.

3. Przewodniczacego Centralnej Komisji powoluje Prezes Rady Ministrow sposrod dwoch kandydatow przedstawionych przez Centralna Komisje z grona jej czlonkow.

4. Obsluge Centralnej Komisji sprawuja odpowiednie komorki organizacyjne urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego oraz Biuro Centralnej Komisji. Do pracownikow Biura Centralnej Komisji stosuje sie przepisy dotyczace pracownikow urzedow panstwowych, a w przypadku urzednikow sluzby cywilnej - przepisy o sluzbie cywilnej.

5. Prezes Rady Ministrow, po zasiegnieciu opinii Centralnej Komisji, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i zakres obslugi, w tym administracyjnej i finansowej, prac tej Komisji, wysokosc wynagrodzenia jej czlonkow oraz warunki zwrotu kosztow podrozy jej czlonkom i wyznaczanym przez nia recenzentom, uwzgledniajac w szczegolnosci, ze wysokosc wynagrodzenia czlonkow Centralnej Komisji bedzie ustalana w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego okreslonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Art. 34. 1. Kadencja Centralnej Komisji trwa cztery lata i rozpoczyna sie dnia 1 stycznia.

2. Czlonkiem Centralnej Komisji moze zostac obywatel polski posiadajacy tytul profesora.

3. Czlonkowie Centralnej Komisji sa wybierani przez osoby posiadajace tytul profesora. Kandydatow na czlonkow Centralnej Komisji moga przedstawiac rady jednostek organizacyjnych posiadajacych uprawnienie do nadawania stopnia doktora.

4. W sklad Centralnej Komisji wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli kazdej dziedziny nauki i sztuki, okreslonych na podstawie art. 3 ust. 1.

5. Prezes Rady Ministrow, po zasiegnieciu opinii Centralnej Komisji, okresli, w drodze rozporzadzenia, liczbe czlonkow Centralnej Komisji oraz warunki i tryb ich wyboru, a w szczegolnosci:

1) liczbe czlonkow Centralnej Komisji reprezentujacych poszczegolne dziedziny nauki i dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne;

2) liczbe kandydatow zglaszanych z kazdej dyscypliny naukowej i artystycznej, w ktorej jednostka organizacyjna, okreslona w ust. 3, posiada uprawnienia;

3) mozliwosc wskazywania przez komisje wyborcza jednostek organizacyjnych, ktore beda zglaszaly dodatkowych kandydatow, w przypadku gdy liczba przedstawionych kandydatow nie przekracza liczby czlonkow Centralnej Komisji ustalonej dla danej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowej lub artystycznej;

4) sklad i tryb dzialania komisji wyborczej powolanej przez Prezesa Rady Ministrow;

5) sposob podejmowania przez rady jednostek organizacyjnych uchwal w sprawie zgloszenia kandydatow oraz warunki waznosci glosow oddanych w czasie wyborow.

Art. 35. 1. Centralna Komisja dziala na posiedzeniach plenarnych lub przez swoje organy.

2. Organami Centralnej Komisji sa:

1) przewodniczacy Centralnej Komisji;

2) prezydium Centralnej Komisji;

3) sekcje Centralnej Komisji.

3. Centralna Komisja podejmuje uchwaly po zasiegnieciu opinii co najmniej jednego recenzenta. Uchwaly o odmowie nadania stopnia lub tytulu w sprawach, o ktorych mowa w art. 15 ust. 2, art. 19 ust. 1 oraz art. 28 ust. 3, moga byc podjete po zasiegnieciu opinii co najmniej dwoch recenzentow, w tym co najmniej jednego spoza skladu Centralnej Komisji.

4. Centralna Komisja podejmuje uchwaly w sprawach, o ktorych mowa w art. 15 ust. 3 i 4, art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 27 ust. 5, po zasiegnieciu opinii co najmniej jednego recenzenta.

5. Kompetencje organow Centralnej Komisji, sposob wyboru prezydium Centralnej Komisji, jej organizacje i tryb dzialania oraz sposob powolywania recenzentow okresla uchwalony przez nia statut.

Art. 36. Centralna Komisja przesyla jednostkom organizacyjnym roczne sprawozdania ze swojej dzialalnosci.

Rozdzial 6

Studia doktoranckie

Art. 37. 1. Studia doktoranckie przygotowuja do uzyskania stopnia doktora.

2. Studia doktoranckie moga prowadzic jednostki organizacyjne posiadajace uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

3. Studia doktoranckie moga byc studiami srodowiskowymi prowadzonymi przez jednostki, o ktorych mowa w ust. 2, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. Zadania poszczegolnych jednostek organizacyjnych oraz sposob finansowania studiow doktoranckich okreslaja umowy zawarte miedzy tymi jednostkami.

4. Studia doktoranckie w szkole wyzszej sa tworzone przez rektora, a w innej placowce naukowej - przez jej dyrektora.

5. Nadzor merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej prowadzacej te studia.

6. Studia doktoranckie sa prowadzone jako studia dzienne lub zaoczne.

7. Studia doktoranckie dzienne sa bezplatne.

8. Wysokosc oplat za studia doktoranckie zaoczne, jezeli sa one odplatne, ustala organ tworzacy te studia.

Art. 38. 1. Do podstawowych obowiazkow uczestnikow studiow doktoranckich nalezy:

1) uczestnictwo w realizacji programu studiow i skladanie wyznaczonych egzaminow;

2) prowadzenie badan naukowych lub dzialalnosci artystycznej i skladanie sprawozdan z ich przebiegu.

2. Uczestnicy dziennych studiow doktoranckich maja takze obowiazek prowadzenia zajec dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajec dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika studiow doktoranckich nie moze przekraczac 90 godzin obliczeniowych rocznie.

3. Uczestnicy studiow doktoranckich, ktorzy nie wywiazuja sie z obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, moga zostac skresleni z listy uczestnikow studiow. Decyzje o skresleniu podejmuje kierownik studiow. Od tej decyzji sluzy odwolanie do organu, ktory utworzyl te studia, w terminie czternastu dni od jej otrzymania.

4. Uczestnicy studiow doktoranckich podlegaja odpowiednio odpowiedzialnosci dyscyplinarnej na zasadach okreslonych dla studentow w odrebnych przepisach.

Art. 39. 1. Uczestnicy studiow doktoranckich maja prawo do:

1) corocznej przerwy w okresie wakacji, w wymiarze osmiu tygodni;

2) ubezpieczenia spolecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

2. Okres odbywania studiow doktoranckich, niezaleznie od daty ich zakonczenia, nie dluzszy niz cztery lata, zalicza sie do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze, jezeli obrona rozprawy doktorskiej nastapila w ciagu roku od daty zakonczenia tych studiow.

3. Do okresu, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze, zalicza sie rowniez okres odbywania dziennych studiow doktoranckich, jezeli zostaly one przerwane z powodu podjecia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego i w okresie przewidzianym dla tych studiow zostal uzyskany stopien doktora. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

4. Jezeli regulamin, o ktorym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z pozn. zm.1)), tak stanowi, z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych moga korzystac takze uczestnicy studiow doktoranckich.

Art. 40. 1. Uczestnik studiow doktoranckich moze otrzymac stypendium doktoranckie.

2. Minimalna wysokosc stypendium, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze byc nizsza niz 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

3. Decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokosci podejmuje organ tworzacy studia doktoranckie.

4. Uczestnicy dziennych studiow doktoranckich moga podejmowac prace zarobkowa, z zastrzezeniem ust. 5. Wykonywanie tej pracy nie powinno kolidowac z zajeciami wynikajacymi z programu studiow doktoranckich.

5. Uczestnicy dziennych studiow doktoranckich otrzymujacy stypendium moga podejmowac prace zarobkowa wylacznie w niepelnym wymiarze czasu pracy, po uzyskaniu zgody kierownika tych studiow.

6. W przypadku skreslenia z listy uczestnikow studiow doktoranckich podmiot, ktory przyznal stypendium, moze wystapic o jego zwrot.

Art. 41. Minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb organizowania studiow doktoranckich, ich prowadzenia i odbywania oraz przyznawania stypendiow osobom je odbywajacym, a takze zwrot stypendiow, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) okreslenie czasu trwania studiow i mozliwosc przedluzania go, w tym prawo do dodatkowego przedluzenia okresu odbywania studiow doktoranckich o czas trwania urlopu macierzynskiego okreslonego w odrebnych przepisach;

2) sposob przeprowadzania rekrutacji;

3) szczegolowe uprawnienia organu tworzacego studia doktoranckie, rady jednostki organizacyjnej i kierownika studiow doktoranckich;

4) szczegolowe zasady powierzania uczestnikom studiow doktoranckich prowadzenia zajec dydaktycznych;

5) wzor legitymacji uczestnika studiow doktoranckich i swiadectwa ich ukonczenia;

6) wysokosc oplat za wydanie legitymacji i swiadectwa.

Rozdzial 7

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 42. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z pozn. zm.2)) w art. 4 w ust. 1 wyrazy "tytul naukowy profesora lub stopien naukowy doktora habilitowanego" zastepuje sie wyrazami "tytul naukowy profesora, tytul profesora sztuki, stopien naukowy doktora habilitowanego lub stopien doktora habilitowanego sztuki".

Art. 43. W ustawie z dnia 12 wrzesnia 1990 r. o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z pozn. zm.3)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wystepujace w ustawie pojecia:

1) "nauka" i "badania naukowe" oznaczaja takze odpowiednio "sztuke" i "tworczosc artystyczna",

2) "stopien naukowy doktora" i "stopien naukowy doktora habilitowanego" oznaczaja takze odpowiednio "stopien doktora sztuki" i "stopien doktora habilitowanego sztuki",

3) "tytul naukowy profesora" oznacza takze odpowiednio "tytul profesora sztuki".";

2) w art. 5 skresla sie zdanie drugie.

Art. 44. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pozn. zm.4)) w art. 21 w ust. 1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w pkt 39 wyrazy "wydanych przez wlasciwego ministra w sprawie studiow doktoranckich i stypendiow naukowych" zastepuje sie wyrazami "o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki";

2) w pkt 40 wyrazy "o tytule naukowym i stopniach naukowych" zastepuje sie wyrazami "o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki".

Art. 45. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyzszych szkolach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z pozn. zm.5)) w art. 2 po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wystepujace w ustawie pojecia:

1) badania oznaczaja takze odpowiednio tworczosc artystyczna,

2) stopien naukowy doktora i stopien naukowy doktora habilitowanego oznaczaja takze odpowiednio stopien doktora sztuki i stopien doktora habilitowanego sztuki,

3) tytul naukowy profesora oznacza takze odpowiednio tytul profesora sztuki.".

Art. 46. W ustawie z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dzialach administracji rzadowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z pozn. zm.6)) w art. 26 w ust. 1 skresla sie wyrazy "nadzoru nad przyznawaniem tytulow naukowych".

Art. 47. W ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pozn. zm.7)) w art. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) studentom oraz uczestnikom studiow doktoranckich, jezeli nie podlegaja ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytulu,".

Art. 48. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) w art. 10 w ust. 2 w pkt 4 w lit. j po wyrazie "profesora" dodaje sie wyrazy "i tytulu profesora sztuki".

Art. 49. 1. Jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych na podstawie dotychczasowych przepisow zachowuja to uprawnienie, jezeli spelniaja wymagania okreslone w niniejszej ustawie.

2. Uprawnienia jednostek organizacyjnych do przeprowadzania przewodow kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisow, staja sie uprawnieniami do nadawania stopni w zakresie sztuki, jezeli dana jednostka organizacyjna spelnia wymagania okreslone w art. 6.

3. Jednostkom organizacyjnym uprawnionym do przeprowadzania przewodow kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, ktore nie spelniaja wymagan co do liczby pracownikow, okreslonych w art. 6, uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 2, przysluguja w okresie roku od dnia wejscia w zycie ustawy. Jezeli w tym okresie jednostka organizacyjna nie spelni wymagan okreslonych w ustawie, traci uprawnienia. Przepis art. 8 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

4. Nierozpatrzone do dnia wejscia w zycie ustawy wnioski o przyznanie uprawnien do przeprowadzania przewodow kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych rozpatruje sie na podstawie przepisow niniejszej ustawy.

Art. 50. 1. Osoby, ktore uzyskaly kwalifikacje I lub II stopnia na podstawie dotychczasowych przepisow, posiadaja uprawnienia rownowazne uprawnieniom wynikajacym odpowiednio z nadania stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki.

2. Osoby, ktore uzyskaly kwalifikacje II stopnia na podstawie dotychczasowych przepisow, sa uwzgledniane przy ustalaniu warunkow, o ktorych mowa w art. 6, oraz moga pelnic funkcje promotora i recenzenta w przewodach doktorskich i recenzenta w przewodach habilitacyjnych w zakresie sztuki.

3. Tytul naukowy profesora danej dziedziny sztuki, nadany na podstawie dotychczasowych przepisow, staje sie tytulem profesora sztuki, okreslonym w niniejszej ustawie, z tym ze osoby posiadajace tytul naukowy profesora danej dziedziny sztuki zachowuja prawo uzywania tego tytulu w dotychczasowym brzmieniu.

Art. 51. 1. Przewody doktorskie i habilitacyjne, niezakonczone do dnia wejscia w zycie ustawy, sa prowadzone na podstawie przepisow dotychczasowych.

2. Przewody kwalifikacyjne I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, niezakonczone do dnia wejscia w zycie ustawy, sa prowadzone na podstawie przepisow dotychczasowych, jednakze w ich wyniku nadaje sie stopnie, odpowiednio doktora i doktora habilitowanego sztuki.

3. Postepowania o nadanie tytulu naukowego danej dziedziny sztuki, niezakonczone do dnia wejscia w zycie ustawy, sa prowadzone na podstawie przepisow dotychczasowych, jednakze w ich wyniku nadaje sie tytul profesora sztuki.

Art. 52. Z dniem wejscia w zycie ustawy Centralna Komisja do Spraw Tytulu Naukowego i Stopni Naukowych staje sie Centralna Komisja, w rozumieniu przepisow ustawy. Kadencja tej Komisji uplywa z dniem 31 grudnia 2006 r.

Art. 53. Do czasu wydania przepisow wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy pozostaja w mocy przepisy dotychczasowych aktow wykonawczych, jezeli nie sa z nia sprzeczne.

Art. 54. Traci moc ustawa z dnia 12 wrzesnia 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 55. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia [czyli 1 maja 2003 r.], z wyjatkiem art. 24 ust. 4 pkt 5, ktory wchodzi w zycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1146.

2) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

3) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 45, poz. 391.

5) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 64, poz. 592.

7) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.