Tekst jednolity ogloszony przez Marszalka Sejmu w Dz. U. Nr 79 z 31 lipca 2001 r., poz. 855

Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Spis rozdzialow:

 

W celu stworzenia warunkow do pelnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolnosci zrzeszania sie zgodnie z Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka i Miedzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umozliwienia obywatelom rownego, bez wzgledu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w zyciu publicznym i wyrazania zroznicowanych pogladow oraz realizacji indywidualnych zainteresowan, a takze uwzgledniajac tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego, stanowi sie, co nastepuje:

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Obywatele polscy realizuja prawo zrzeszania sie w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porzadkiem prawnym okreslonym w ustawach.

2. Prawo zrzeszania sie w stowarzyszeniach moze podlegac ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbednym do zapewnienia interesow bezpieczenstwa panstwowego lub porzadku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralnosci publicznej albo ochrony praw i wolnosci innych osob.

3. Stowarzyszenia maja prawo wypowiadania sie w sprawach publicznych.

Art. 2. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorzadnym, trwalym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie samodzielnie okresla swoje cele, programy dzialania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnetrzne dotyczace jego dzialalnosci.

3. Stowarzyszenie opiera swoja dzialalnosc na pracy spolecznej czlonkow; do prowadzenia swych spraw moze zatrudniac pracownikow.

Art. 3. 1. Prawo tworzenia stowarzyszen przysluguje obywatelom polskim majacym pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i niepozbawionym praw publicznych.

2. Maloletni w wieku od 16 do 18 lat, ktorzy maja ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych, moga nalezec do stowarzyszen i korzystac z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym ze w skladzie zarzadu stowarzyszenia wiekszosc musza stanowic osoby o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych.

3. Maloletni ponizej 16 lat moga, za zgoda przedstawicieli ustawowych, nalezec do stowarzyszen wedlug zasad okreslonych w ich statutach, bez prawa udzialu w glosowaniu na walnych zebraniach czlonkow oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do wladz stowarzyszenia. Jezeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wylacznie maloletnich, moga oni wybierac i byc wybierani do wladz tej jednostki.

Art. 4. 1. Cudzoziemcy majacy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moga zrzeszac sie w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiazujacymi obywateli polskich.

2. Cudzoziemcy nie majacy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moga wstepowac do stowarzyszen, ktorych statuty przewiduja taka mozliwosc.

Art. 5. 1. Stowarzyszenia miedzynarodowe moga byc tworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wedlug zasad okreslonych w ustawie.

2. Stowarzyszenia moga nalezec do organizacji miedzynarodowych na warunkach okreslonych w ich statutach, jezeli nie narusza to zobowiazan wynikajacych z umow miedzynarodowych, ktorych Rzeczpospolita Polska jest strona.

Art. 6. 1. Tworzenie stowarzyszen przyjmujacych zasade bezwzglednego posluszenstwa ich czlonkow wobec wladz stowarzyszenia jest zakazane.

2. Nikogo nie wolno zmuszac do udzialu w stowarzyszeniu lub ograniczac jego prawa do wystapienia ze stowarzyszenia. Nikt nie moze ponosic ujemnych nastepstw z powodu przynaleznosci do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.

Art. 7. 1. Przepisom ustawy nie podlegaja:

1) organizacje spoleczne dzialajace na podstawie odrebnych ustaw lub umow miedzynarodowych, ktorych Rzeczpospolita Polska jest strona,

2) koscioly i inne zwiazki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

3) organizacje religijne, ktorych sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku panstwa do kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych, dzialajace w obrebie tych kosciolow i zwiazkow,

4) komitety powstajace w celu przygotowania wyborow do Sejmu i Senatu oraz organow samorzadu, jezeli sa one przeprowadzane na podstawie ustaw lub zarzadzen wladz - od dnia zarzadzenia wyborow do ukonczenia czynnosci wyborczych,

5) partie polityczne.

2. Do organizacji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, w sprawach nieuregulowanych odrebnie stosuje sie przepisy ustawy.

Art. 8. 1. Stowarzyszenie podlega obowiazkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.

2. (skreslony).

3. (skreslony).

4. (skreslony).

5. Nadzor nad dzialalnoscia stowarzyszen nalezy do:

1) wojewody wlasciwego ze wzgledu na siedzibe stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad dzialalnoscia stowarzyszen jednostek samorzadu terytorialnego,

2) starosty wlasciwego ze wzgledu na siedzibe stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi niz wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami

- zwanych dalej "organami nadzorujacymi".

6. Przepisy ustawy nie naruszaja uprawnien prokuratora wynikajacych z innych ustaw.

Rozdzial 2

Tworzenie stowarzyszen

Art. 9. Osoby w liczbie co najmniej pietnastu, pragnace zalozyc stowarzyszenie, uchwalaja statut stowarzyszenia i wybieraja komitet zalozycielski.

Art. 10. 1. Statut stowarzyszenia okresla w szczegolnosci:

1) nazwe stowarzyszenia, odrozniajaca je od innych stowarzyszen, organizacji i instytucji,

2) teren dzialania i siedzibe stowarzyszenia,

3) cele i sposoby ich realizacji,

4) sposob nabywania i utraty czlonkostwa, przyczyny utraty czlonkostwa oraz prawa i obowiazki czlonkow,

5) wladze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupelniania skladu oraz ich kompetencje,

6) sposob reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciagania zobowiazan majatkowych, a takze warunki waznosci jego uchwal,

7) sposob uzyskiwania srodkow finansowych oraz ustanawiania skladek czlonkowskich,

8) zasady dokonywania zmian statutu,

9) sposob rozwiazania sie stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie, ktore zamierza tworzyc terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiazane okreslic w statucie strukture organizacyjna i zasady tworzenia tych jednostek.

3. Osoba prawna moze byc jedynie wspierajacym czlonkiem stowarzyszenia.

Art. 11. 1. Najwyzsza wladza stowarzyszenia jest walne zebranie czlonkow. W sprawach, w ktorych statut nie okresla wlasciwosci wladz stowarzyszenia, podejmowanie uchwal nalezy do walnego zebrania czlonkow.

2. Statut moze przewidywac zamiast walnego zebrania czlonkow zebranie delegatow lub zastapienie walnego zebrania czlonkow zebraniem delegatow, jezeli liczba czlonkow przekroczy okreslona w statucie wielkosc. W takich przypadkach statut okresla zasady wyboru delegatow i czas trwania ich kadencji.

3. Stowarzyszenie jest obowiazane posiadac zarzad i organ kontroli wewnetrznej.

Art. 12. Komitet zalozycielski sklada do sadu rejestrowego wniosek o rejestracje wraz ze statutem, lista zalozycieli, zawierajaca imiona i nazwiska, date i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz wlasnoreczne podpisy zalozycieli, protokol z wyboru komitetu zalozycielskiego, a takze informacje o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Art. 13. 1. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sad rejestrowy rozpoznaje niezwlocznie, a rozstrzygniecie powinno nastapic nie pozniej niz w ciagu 3 miesiecy od dnia zlozenia wniosku.

2. Sad rejestrowy dorecza organowi nadzorujacemu odpis wniosku o rejestracje wraz z zalacznikami wymienionymi w art. 12. Organ ten ma prawo wypowiedziec sie w sprawie wniosku w terminie 14 dni liczac od dnia jego doreczenia, a takze przystapic, za zgoda sadu, do postepowania jako zainteresowany.

Art. 14. Sad rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jezeli nie spelnia ono warunkow okreslonych w ustawie.

Art. 15. 1. Sad rejestrowy przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia, jezeli uzna za niezbedne dokonanie dodatkowych ustalen, wyznacza w tym celu posiedzenie wyjasniajace.

2. Na posiedzenie wyjasniajace sad rejestrowy wzywa uczestnikow postepowania.

Art. 16. Sad rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, ze jego statut jest zgodny z przepisami prawa i zalozyciele spelniaja wymagania okreslone ustawa.

Art. 17. 1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowosc prawna i moze rozpoczac dzialalnosc z chwila wpisania do Krajowego Rejestru Sadowego.

1a. Terenowa jednostka organizacyjna, o ktorej mowa w art. 10 ust. 2, moze uzyskac osobowosc prawna, jezeli statut stowarzyszenia to przewiduje.

2. (skreslony).

3. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego sad rejestrowy zawiadamia zalozycieli oraz organ nadzorujacy, przesylajac jednoczesnie temu organowi statut.

Art. 18. (skreslony).

Art. 19. (skreslony).

Art. 20. 1. Zarzad terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiazany, w terminie 14 dni od chwili jej powolania, zawiadomic o tym organ nadzorujacy wlasciwy ze wzgledu na siedzibe tej jednostki, podajac sklad zarzadu i adres siedziby jednostki, oraz doreczyc statut stowarzyszenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w razie zmian w skladzie zarzadu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.

Art. 21. Zarzad stowarzyszenia ma obowiazek niezwlocznie zawiadomic sad rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje sie odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia.

Art. 22. 1. Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech moga zalozyc zwiazek stowarzyszen. Zalozycielami i czlonkami zwiazku moga byc takze inne osoby prawne, z tym ze osoby prawne majace cele zarobkowe moga byc czlonkami wspierajacymi.

2. Do zwiazkow, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy.

Art. 23. (skreslony).

Art. 24. (skreslony).

Rozdzial 3

Nadzor nad stowarzyszeniami

Art. 25. Organ nadzorujacy ma prawo:

1) zadac dostarczenia przez zarzad stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisow uchwal walnego zebrania czlonkow (zebrania delegatow),

2) (skreslony),

3) zadac od wladz stowarzyszenia niezbednych wyjasnien.

Art. 26. W razie niezastosowania sie stowarzyszenia do wymagan okreslonych w art. 25, sad na wniosek organu nadzorujacego moze nalozyc grzywne w wysokosci jednorazowo nie wyzszej niz 5.000 zl. Od grzywny mozna zwolnic, jezeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwlocznie zastosuje sie do wymagan organu nadzorujacego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, moze wystapic do sadu o zwolnienie od grzywny.

Art. 27. Organem nadzorujacym terenowa jednostke organizacyjna stowarzyszenia jest organ okreslony w art. 8 ust. 5, wlasciwy ze wzgledu na siedzibe tej jednostki.

Art. 28. W razie stwierdzenia, ze dzialalnosc stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 i 2, organ nadzorujacy, w zaleznosci od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidlowosci, moze wystapic o ich usuniecie w okreslonym terminie, udzielic ostrzezenia wladzom stowarzyszenia, wystapic do sadu o zastosowanie srodka okreslonego w art. 29.

Art. 29. 1. Sad, na wniosek organu nadzorujacego lub prokuratora, moze:

1) udzielic upomnienia wladzom stowarzyszenia,

2) uchylic niezgodna z prawem lub statutem uchwale stowarzyszenia,

3) rozwiazac stowarzyszenie, jezeli jego dzialalnosc wykazuje razace lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowien statutu i nie ma warunkow do przywrocenia dzialalnosci zgodnej z prawem lub statutem.

2. Sad rozpoznajac wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, moze na wniosek lub z wlasnej inicjatywy wydac zarzadzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnosciach zarzadu stowarzyszenia, wyznaczajac przedstawiciela do prowadzenia biezacych spraw stowarzyszenia.

3. Rozpoznajac wniosek o rozwiazanie stowarzyszenia, sad moze zobowiazac wladze stowarzyszenia do usuniecia nieprawidlowosci w okreslonym terminie i zawiesic postepowanie. W razie bezskutecznego uplywu terminu, sad, na wniosek organu nadzorujacego lub z wlasnej inicjatywy, podejmie zawieszone postepowanie.

Art. 30. 1. Jezeli stowarzyszenie nie posiada zarzadu zdolnego do dzialan prawnych, sad, na wniosek organu nadzorujacego lub z wlasnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.

2. Kurator jest obowiazany do zwolania w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy walnego zebrania czlonkow (zebrania delegatow) stowarzyszenia w celu wyboru zarzadu. Do czasu wyboru zarzadu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majatkowych wymagajacych biezacego zalatwienia.

3. Wynagrodzenie kuratora pokrywa sie z majatku stowarzyszenia.

Art. 31. Na wniosek organu nadzorujacego sad wydaje postanowienie o rozwiazaniu stowarzyszenia, w razie gdy:

1) liczba czlonkow stowarzyszenia zmniejszyla sie ponizej liczby czlonkow wymaganych do jego zalozenia,

2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie wladz i nie ma warunkow do ich wylonienia w okresie nie dluzszym niz rok.

Art. 32. Postanowienie o zastosowaniu srodka okreslonego w art. 29 ust. 1 i art. 31 sad, w skladzie jednego sedziego jako przewodniczacego oraz dwoch lawnikow, wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Rozdzial 4

Majatek stowarzyszenia

Art. 33. 1. Majatek stowarzyszenia powstaje ze skladek czlonkowskich, darowizn, spadkow, zapisow, dochodow z wlasnej dzialalnosci, dochodow z majatku stowarzyszenia oraz z ofiarnosci publicznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiazujacych przepisow, moze przyjmowac darowizny, spadki i zapisy oraz korzystac z ofiarnosci publicznej.

Art. 34. Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza, wedlug ogolnych zasad okreslonych w odrebnych przepisach. Dochod z dzialalnosci gospodarczej stowarzyszenia sluzy realizacji celow statutowych i nie moze byc przeznaczony do podzialu miedzy jego czlonkow.

Art. 35. Stowarzyszenie moze otrzymywac dotacje wedlug zasad okreslonych w odrebnych przepisach.

Rozdzial 5

Likwidacja stowarzyszen

Art. 36. 1. W razie rozwiazania sie stowarzyszenia na podstawie wlasnej uchwaly, likwidatorami stowarzyszenia sa czlonkowie jego zarzadu, jezeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowien statutu, uchwala ostatniego walnego zebrania czlonkow (zebrania delegatow) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

2. W razie rozwiazania stowarzyszenia przez sad, zarzadza on jego likwidacje, wyznaczajac likwidatora.

Art. 37. 1. Obowiazkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w mozliwie najkrotszym czasie, w sposob zabezpieczajacy majatek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

2. Likwidator w szczegolnosci powinien:

1) zawiadomic sad o wszczeciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, jezeli nie zachodza warunki okreslone w art. 36 ust. 2,

2) dokonywac czynnosci prawnych niezbednych do przeprowadzenia likwidacji, podajac do publicznej wiadomosci o wszczeciu postepowania likwidacyjnego,

3) po zakonczeniu likwidacji zglosic sadowi wniosek o wykreslenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sadowego.

3. Jezeli likwidacja nie zostanie zakonczona w ciagu roku od dnia jej zarzadzenia, likwidatorzy przedstawiaja przyczyny opoznienia sadowi, ktory w razie uznania opoznienia za usprawiedliwione przedluza termin likwidacji lub zarzadza zmiane likwidatorow.

Art. 38. Majatek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza sie na cel okreslony w statucie lub w uchwale walnego zebrania czlonkow (zebrania delegatow) o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwaly w tej sprawie, sad orzeka o przeznaczeniu majatku na okreslony cel spoleczny.

Art. 39. Koszty likwidacji pokrywa sie z majatku likwidowanego stowarzyszenia.

Rozdzial 6

Stowarzyszenia zwykle

Art. 40. 1. Uproszczona forma stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykle, nieposiadajace osobowosci prawnej.

2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnace zalozyc stowarzyszenie zwykle, uchwalaja regulamin dzialalnosci, okreslajac w szczegolnosci jego nazwe, cel, teren i srodki dzialania, siedzibe oraz przedstawiciela reprezentujacego stowarzyszenie.

3. O utworzeniu stowarzyszenia zwyklego jego zalozyciele informuja na pismie wlasciwy, ze wzgledu na przyszla siedzibe stowarzyszenia, organ nadzorujacy, podajac dane, o ktorych mowa w ust. 2.

Art. 41. 1. Sad rejestrowy, na wniosek organu nadzorujacego lub prokuratora, moze zakazac zalozenia stowarzyszenia zwyklego, jezeli nie spelnia ono warunkow okreslonych w art. 16. Art. 14 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli w ciagu 30 dni od dnia uzyskania informacji o zalozeniu stowarzyszenia zwyklego nie zakazano jego dzialalnosci, moze ono rozpoczac dzialalnosc.

Art. 42. 1. Stowarzyszenie zwykle nie moze:

1) powolywac terenowych jednostek organizacyjnych,

2) laczyc sie w zwiazki stowarzyszen,

3) zrzeszac osob prawnych,

4) prowadzic dzialalnosci gospodarczej,

5) przyjmowac darowizn, spadkow i zapisow oraz otrzymywac dotacji, a takze korzystac z ofiarnosci publicznej.

2. Stowarzyszenie zwykle uzyskuje srodki na swoja dzialalnosc ze skladek czlonkowskich.

Art. 43. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w tym rozdziale do stowarzyszenia zwyklego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy, z tym ze:

1) nie stosuje sie przepisow art. 9-13, art. 14 ust. 1, art. 17, art. 20, art. 22-24, art. 27, art. 30 i art. 31 pkt 2,

2) ilekroc w ustawie jest mowa o statucie, nalezy przez to rozumiec regulamin stowarzyszenia zwyklego.

Rozdzial 7

Przepisy szczegolne, zmiana przepisow obowiazujacych oraz przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 44. 1. Ograniczenia we wstepowaniu zolnierzy w czynnej sluzbie wojskowej i junakow odbywajacych zasadnicza sluzbe w obronie cywilnej oraz funkcjonariuszy Sluzby Bezpieczenstwa [Obecnie: funkcjonariuszy Urzedu Ochrony Panstwa, stosownie do art. 135 ustawy z dniem 10 maja 1990 r. o Urzedzie Ochrony Panstwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526), ktora weszla w zycie z dniem 10 maja 1990 r.] i Milicji Obywatelskiej [Obecnie: policjantow, stosownie do art. 153 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092), ktora weszla w zycie z dniem 10 maja 1990 r.] do stowarzyszen, a takze uczestniczeniu w ich dzialalnosci, okreslaja odrebne ustawy.

2. Dzialalnosc stowarzyszen na terenach i w obiektach znajdujacych sie w zarzadzie lub uzytkowaniu organow wojskowych albo resortu spraw wewnetrznych wymaga zezwolenia, odpowiednio, Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnetrznych [Obecnie: ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 24 i art. 29 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dzialach administracji rzadowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761 i Nr 76, poz. 811), ktora weszla w zycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.] albo organow przez nich okreslonych.

Art. 45. Osoby pragnace zalozyc stowarzyszenie prowadzace dzialalnosc bezposrednio zwiazana z obronnoscia albo bezpieczenstwem panstwa lub ochrona porzadku publicznego sa obowiazane uzgodnic zakres tej dzialalnosci, odpowiednio, z Ministrem Obrony Narodowej lub Ministrem Spraw Wewnetrznych albo organami przez nich okreslonymi.

Art. 46. (skreslony).

Art. 47-50. (pominiete) [wprowadzaly zmiany do ustaw: z 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach, z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z 30 czerwca 1970 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych, z 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyzszym]

Art. 51. 1. Do czasu odrebnego uregulowania statusu prawnego zwiazkow wyznaniowych oraz zakonow i kongregacji duchownych, do ktorych mialy zastosowanie przepisy rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 pazdziernika 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 94, poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 30, z 1949 r. Nr 41, poz. 293 i Nr 45, poz. 335, z 1950 r. Nr 44, poz. 401 i Nr 53, poz. 489, z 1964 r. Nr 41, poz. 276 oraz z 1985 r. Nr 36, poz. 167), stosuje sie wobec nich przepisy tego rozporzadzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do nowo powstajacych zwiazkow wyznaniowych oraz zakonow i kongregacji duchownych.

Art. 52. 1. Dzialajace w dniu wejscia ustawy w zycie stowarzyszenia zarejestrowane i stowarzyszenia wyzszej uzytecznosci staja sie stowarzyszeniami w rozumieniu jej przepisow. Statuty tych stowarzyszen, stanowiace podstawe ich dzialania, zachowuja moc z zastrzezeniem ust. 2.

2. Traca moc postanowienia statutow stowarzyszen, o ktorych mowa w ust. 1, sprzeczne z przepisami ustawy.

Art. 53. (skreslony).

Art. 54. (pominiety).

Art. 55. 1. W sprawach uregulowanych niniejsza ustawa, niezakonczonych decyzja ostateczna przed dniem jej wejscia w zycie, stosuje sie przepisy tej ustawy.

2. Postepowanie likwidacyjne stowarzyszen wszczete przed dniem wejscia ustawy w zycie prowadzi sie na podstawie dotychczasowych przepisow.

Art. 56. Traca moc:

1) rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 pazdziernika 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 94, poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 30, z 1949 r. Nr 41, poz. 293 i Nr 45, poz. 335, z 1950 r. Nr 44, poz. 401 i Nr 53, poz. 489, z 1964 r. Nr 41, poz. 276 oraz z 1985 r. Nr 36, poz. 167), z zastrzezeniem art. 51 niniejszej ustawy,

2) dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektorych przepisow prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 45, poz. 335), z wyjatkiem art. 2 ust. 2 lit. a) i c).

Art. 57. Ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia [czyli 10 kwietnia 1989 r.]

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.