ZALACZNIK Nr 30

Standardy nauczania dla kierunku studiow:

inzynieria chemiczna i procesowa

STUDIA MAGISTERSKIE

I. WYMAGANIA OGOLNE

Studia magisterskie na kierunku inzynieria chemiczna i procesowa trwaja 5 lat (10 semestrow). Laczna liczba godzin zajec wynosi okolo 3.400, w tym 2.055 godzin okreslonych w standardach nauczania.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia magisterskie na kierunku inzynieria chemiczna i procesowa powinny zapewnic wyksztalcenie specjalistow przygotowanych teoretycznie i praktycznie do projektowania i prowadzenia operacji i procesow stosowanych w przemysle chemicznym i przemyslach pokrewnych.

III. GRUPY PRZEDMIOTOW I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 345

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 885

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 825

Razem: 2.055

IV. PRAKTYKI

Program studiow powinien przewidywac od 8 do 12 tygodni praktyki, w tym praktyke kierunkowa i dyplomowa.

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 345

1. Jezyki obce 180

2. Przedmioty prawne i ekonomiczne 75

3. Wychowanie fizyczne 90

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 885

1. Matematyka 240

2. Fizyka 90

3. Informatyka i programowanie 90

4. Chemia ogolna i nieorganiczna 45

5. Chemia organiczna 60

6. Chemia fizyczna 90

7. Chemia analityczna 30

8. Rysunek techniczny i maszynoznawstwo 75

9. Elektrotechnika i elektronika 45

10. Dynamika procesow i sterowania 60

11. Inzynieria materialowa 30

12. Inzynieria srodowiska 30

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 825

1. Termodynamika procesowa i technika cieplna 120

2. Procesy dynamiczne i aparaty 130

3. Procesy cieplne i aparaty 130

4. Procesy dyfuzyjne i aparaty 130

5. Inzynieria reaktorow chemicznych 60

6. Optymalizacja procesowa 45

7. Technologia chemiczna 45

8. Komputerowe techniki projektowania (CAD) 75

9. Projektowanie procesowe (kompleksowe) 90

VI. TRESCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTOW

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Termodynamika procesowa i technika cieplna

Zasady termodynamiki, wlasnosci gazow, cieczy i cial stalych. Przemiany i obiegi termodynamiczne. Rownowagi fazowe. Energia. Wlasnosci plynow rzeczywistych. Roztwory rzeczywiste. Obliczanie rownowag fazowych w ukladach wieloskladnikowych. Termodynamika procesow nieodwracalnych. Technika cieplna i gospodarka cieplna.

2. Procesy dynamiczne i aparaty

Elementy statyki plynow. Rownanie Bernoulliego. Przeplyw laminarny i turbulentny. Elementy teorii warstwy granicznej. Opory przeplywu plynow w rurociagach, kanalach otwartych, kolumnach wypelnionych. Zasady projektowania rurociagow, dobor pomp. Ciecze nienewtonowskie. Przeplywy ukladow wielofazowych ciecz - czastki ciala stalego i ciecz - gaz. Transport pneumatyczny, fluidyzacja, sedymentacja, odpylanie, filtracja. Mieszanie cieczy. Urzadzenia i aparaty do przesylania cieczy i gazow oraz rozdzielanie ukladow wielofazowych.

3. Procesy cieplne i aparaty

Podstawowe pojecia ruchu ciepla. Przewodzenie ustalone i nieustalone. Podstawy ruchu ciepla przez wnikanie i konwekcje swobodna. Ruch ciepla przez promieniowanie. Przenikanie ciepla. Optymalizacja wymiany ciepla. Ruch ciepla przy kondensacji i wrzeniu. Projektowanie wymiennikow ciepla i wyparek. Konstrukcje roznego typu wymiennikow ciepla.

4. Procesy dyfuzyjne i aparaty

Podstawy dyfuzyjnego ruchu masy. Dyfuzja w gazach i cieczach. Wnikanie i przenikanie masy. Zasady bilansow wymiennikow masy. Destylacja i kondensacja. Rownowaga ciecz - para. Zasady rektyfikacji. Konstrukcje kolumn rektyfikacyjnych. Absorpcja i aparaty do procesu absorpcji. Ekstrakcja w ukladzie ciecz - ciecz i cialo stale - ciecz. Ekstraktory o dzialaniu ciaglym i okresowym. Operacje dyfuzyjne w ukladzie woda - powietrze. Nawilzanie i suszenie powietrza. Suszenie materialow. Klasyfikacja i charakterystyka suszarek. Analogie przenoszenia pedu, ciepla i masy.

5. Inzynieria reaktorow chemicznych

Kinetyka reakcji chemicznych, obliczanie reaktorow o dzialaniu ciaglym i okresowym, konstrukcja reaktorow. Projektowanie reaktorow heterofazowych. Wymiana ciepla i masy z reakcja chemiczna.

6. Optymalizacja procesowa

Zastosowanie optymalizacji w inzynierii chemicznej i procesowej: optymalizacja statyczna, elementy rachunku wariacyjnego, zasada maksimum dla przypadku ciaglego i dyskretnego. Metody analityczne i numeryczne poszukiwania ekstremum funkcji.

7. Technologia chemiczna

Surowce i nosniki energii. Procesy oczyszczania, rozdzielania i plytkiego uszlachetniania. Procesy jednostkowe (uwodornienie, utlenienie).

8. Komputerowe techniki projektowania (CAD)

Modelowanie matematyczne procesow i systemow. Stymulacja i synteza procesow. Korzystanie z baz danych. Rysunek techniczny, schemat technologiczny, projekt procesowy ze wspomaganiem komputerowym.

9. Projektowanie procesowe (kompleksowe)

Zasady projektowania przemyslowego: analiza, zadania, projekt procesowy. Metody powiekszania skali. Wykonanie pelnego projektu procesowego.

VII. ZALECENIA

1. W grupie przedmiotow B i C zajecia indywidualne (projekty, laboratoria, pracownie problemowe, cwiczenia itp.) powinny stanowic lacznie nie mniej niz 50% ogolnej liczby godzin studiow.

2. W zakresie przedmiotow prawnych i ekonomicznych zaleca sie wlaczyc zagadnienia prawne w przemysle, ekonomie, marketing, zarzadzanie i organizacje.

3. Przy ustalaniu szczegolowego planu i programu studiow nalezy miec na uwadze kryteria akredytacji kierunku w FEANI (przedmioty ksztalcenia ogolnego okolo 10%, przedmioty podstawowe okolo 35% i przedmioty kierunkowe okolo 55%).

STUDIA ZAWODOWE

I. WYMAGANIA OGOLNE

Studia zawodowe na kierunku inzynieria chemiczna i procesowa trwaja 3,5 roku (7 semestrow). Laczna liczba godzin zajec wynosi 2.600, w tym 1.410 godzin okreslonych w standardach nauczania.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiow zawodowych (otrzymuje tytul inzyniera) po ukonczeniu kierunku inzynierii chemicznej i procesowej jest przygotowany do pracy zawodowej w roznych galeziach przemyslu przetworczego przy nadzorze nad procesami technologicznymi i aparatami. Dysponujac odpowiednia wiedza zawodowa - w szczegolnosci w zakresie projektowania procesow i aparatow - moze on rowniez spelniac zadania techniczne i organizacyjne w procesie inwestycyjnym, modernizacji i rozbudowy ciagow technologicznych oraz w procesach doskonalenia i racjonalizacji produkcji. Zakres wiedzy ogolnotechnicznej i ekonomicznej umozliwia mu wspoldzialanie ze sluzbami pomocniczymi oraz kierowanie srednim dozorem technicznym. Jest rowniez zdolny do podejmowania samodzielnej dzialalnosci gospodarczej w oparciu o podstawowe wyksztalcenie z marketingu, finansowania, zarzadzania ludzmi i firma.

III. GRUPY PRZEDMIOTOW I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 270

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 525

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 615

Razem: 1.410

IV. PRAKTYKI

W okresie studiow odbywane sa praktyki w lacznym wymiarze 12 tygodni.

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 270

1. Przedmiot humanistyczny (do wyboru) 30

2. Ekonomia, marketing, zarzadzanie, prawo, finanse (do wyboru) 60

3. Jezyk obcy 120

4. Wychowanie fizyczne 60

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 525

1. Matematyka 150

2. Fizyka 45

3. Chemia 120

4. Informatyka 120

5. Podstawy elektrotechniki i elektroniki 30

6. Podstawy automatyki 30

7. Rysunek techniczny 30

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 615

1. Podstawy budowy maszyn i aparatow 60

2. Materialy konstrukcyjne i korozja 30

3. Procesy mechaniczne i urzadzenia 75

4. Procesy dynamiczne i urzadzenia 90

5. Procesy cieplne i aparaty 90

6. Procesy dyfuzyjne i aparaty 105

7. Termodynamika procesowa 30

8. Inzynieria reaktorow 60

9. Pomiary przemyslowe 30

10. Inzynieria srodowiska i bezpieczenstwo przemyslowe 45

VI. TRESCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTOW

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Matematyka

Elementy teorii zbiorow i logiki matematycznej. Ciagi i szeregi liczbowe. Algebra liniowa. Elementy rachunku rozniczkowego i calkowego. Analiza wektorowa. Rownania rozniczkowe zwyczajne. Zagadnienia optymalizacji. Elementy statystyki matematycznej. Podstawy metod numerycznych. Wybrane metody analizy numerycznej.

2. Fizyka

Mechanika, kinetyka i dynamika ruchu postepowego, obrotowego i drgajacego. Maszyny proste. Rezonans. Odksztalcenia ciala stalego. Gazy, przemiany gazu doskonalego. Rownanie Clapeyrona. Zmiany stanu skupienia. I i II zasada termodynamiki. Optyka falowa. Akustyka. Elektrostatyka. Prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne. Praca ruchu ladunku elektrycznego. Kondensator.

Dielektryki. Elektrycznosc. Prawo Ohma. Prawo Kirchhoffa. Praca pradu. Przewodnictwo metali i elektrolitow. Zjawisko elektryczne w gazach rozrzedzonych. Pole magnetyczne. Zjawiska elektromagnetyczne. Promieniotworczosc. Elementy fizyki polprzewodnikow.

3. Chemia

Budowa materii i klasyfikowanie pierwiastkow. Podstawowe pojecia i prawa chemii. Wiazania chemiczne: kowalencyjne, jonowe, koordynacyjne, wodorowe. Podstawy obliczen stechiometrycznych. Roztwory. Elektrolity: kwasy, zasady, sole; dysocjacja, stale dysocjacji. Podstawy chemii nieorganicznej. Najwazniejsze polaczenia: wodoru, sodu, potasu, wapnia, wegla, krzemu, azotu, fosforu, tlenu i chloru. Podstawy chemii organicznej. Otrzymywanie i wlasnosci: weglowodorow (alkanow, alkenow i alkinow oraz polaczen cyklicznych i aromatycznych), polaczen chloroorganicznych, alkoholi i fenoli, kwasow organicznych, aldehydow, ketonow, amin i amidow, aminokwasow, kwasow tluszczowych, bialek, cukrow, tluszczow. Podstawy chemii analitycznej i fizycznej. Stany skupienia materii. Lepkosc i napiecie powierzchniowe cieczy. Typy reakcji. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Rownowaga chemiczna. Przewodnictwo roztworow elektrolitow. Elektroliza. Ogniwa. Konduktometria. Potencjometria. Uklady koloidalne.

4. Informatyka

Zasada dzialania i budowa mikrokomputera. System operacyjny komputera - pojecia podstawowe. Praca i komunikowanie sie w sieci lokalnej (Novell) oraz rozleglej (Internet). Programowanie w jednym z jezykow wyzszego poziomu. Narzedzia programowe.

5. Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy elektrycznosci. Analiza obwodow pradu stalego i przemiennego. Pomiary elektryczne. Charakterystyka i zastosowanie maszyn elektrycznych. Wytwarzanie i przesylanie energii elektrycznej. Transformatory. Przyrzady pomiarowe. Elementy i przyrzady elektroniczne. Podstawy techniki analogowej i cyfrowej. Zasilacze i stabilizatory. Sterowniki pradu przemiennego. Wprowadzenie do techniki mikroprocesorowej.

6. Podstawy automatyki

Sprzezenie zwrotne, uklady regulacji i sterowania. Schematy blokowe. Podstawowe czlony dynamiczne. Czujniki pomiarowe. Przetworniki pomiarowe i karty normalizujace. Regulatory. Regulacja. Elementy wykonawcze. Stabilnosc i jakosc sterowania. Dobor regulatorow. Przyklady mikrokomputerowych ukladow regulacji.

7. Rysunek techniczny

Rzutowanie prostokatne i aksonometryczne. Wymiarowanie. Uproszczenia rysunkowe. Grafika komputerowa (AUTO CAD).

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Podstawy budowy maszyn i aparatow

Statyka. Wytrzymalosc materialow. Elementy maszyn i urzadzen (polaczenia, elementy napedow, armatura, typowe elementy aparatow chemicznych).

2. Materialy konstrukcyjne i korozja

Rodzaje materialow. Teoria korozji. Dobor tworzyw konstrukcyjnych. Zabezpieczenia przed korozja.

3. Procesy mechaniczne i urzadzenia

Transport i magazynowanie materialow ziarnistych, cieczy i gazow. Klasyfikacja materialow ziarnistych. Rozdrabnianie. Aglomeracja proszkow i pylow. Mieszanie materialow ziarnistych.

4. Procesy dynamiczne i urzadzenia

Elementy statyki plynow. Rownanie Bernoulliego. Przeplyw laminarny i turbulentny. Opory przeplywu plynow w rurociagach, kanalach otwartych, kolumnach wypelnionych. Zasady projektowania rurociagow, dobor pomp. Ciecze nienewtonowskie. Przeplyw ukladow wielofazowych. Fluidyzacja, sedymentacja, odpylanie, filtracja. Mieszanie cieczy. Urzadzenia i aparaty do rozdzielenia ukladow wielofazowych.

5. Procesy cieplne i aparaty

Rodzaje ruchu ciepla. Przewodzenie, wnikanie i przenikanie ciepla, promieniowanie cieplne. Opory cieplne. Pole i gradient temperatury. Rownanie rozniczkowe przewodzenia ciepla. Ruch ciepla w warunkach ustalonych i nieustalonych. Mechanizm wnikania ciepla. Rownanie energii. Wnikanie ciepla w warunkach zewnetrznych (oplywy cial) i wewnetrznych (przeplyw np. w rurach). Ruch ciepla przy zmianie stanu skupienia - wrzenie i kondensacja. Wymienniki ciepla - rodzaje. Obliczenie powierzchni wymiany ciepla w wymiennikach. Aparaty wyparne - rozwiazania konstrukcyjne, obliczenia.

6. Procesy dyfuzyjne i aparaty

Przyklady wystepowania procesow dyfuzyjnych w takich operacjach jednostkowych, jak absorpcja, adsorpcja, destylacja, ekstrakcja, napowietrzanie, nawilzanie, suszenie itp. Zjawisko dyfuzji w gazach i cieczach. Prawo Ficka. Rownowaga miedzyfazowa. Wnikanie masy a przenikanie masy. Wspolczynnik wnikania i przenikania masy. Bilans masy w wymiennikach masy typu kolumna absorpcyjna, kolumna rektyfikacyjna. Procesy destylacji i stosowane aparaty do destylacji (kotly, kondensatory, rozdzielacze itp.). Procesy absorpcji gazow w cieczach. Absorbery wypelnione i polkowe. Procesy ekstrakcyjne i sposoby prowadzenia ekstrakcji. Suszarki i suszenie materialow stalych. Nawilzanie powietrza i chlodzenie wody w chlodnicach kominowych.

7. Termodynamika procesowa

Wprowadzenie do termodynamiki roztworow. Rownowagi fazowe ciecz - para, ciecz - ciecz, ciecz - gaz, cialo stale - ciecz. Rownowaga procesow sorpcyjnych. Termodynamika powietrza.

8. Inzynieria reaktorow

Definicja szybkosci reakcji chemicznej. Kinetyka elementarnych reakcji chemicznych (nieodwracalne, odwracalne, nastepcze). Podstawowe typy reaktorow chemicznych (okresowe i przeplywowe z idealnym mieszaniem, z przeplywem tlokowym). Bilans masy reaktorow idealnych (pracujacych w sposob okresowy, ciagly i polciagly). Wplyw temperatury na szybkosc reakcji chemicznej. Bilans ciepla w reaktorze adiabatycznym. Stan ustalony pracy reaktora. Reaktory heterofazowe: gaz - ciecz i gaz - cialo stale. Wplyw dyfuzji na szybkosc procesow reakcyjnych. Przyklady zastosowania roznych typow aparatow - reaktorow chemicznych w roznych procesach technologicznych, np. w syntezie amoniaku, metanolu, produkcji farmaceutykow.

9. Pomiary przemyslowe

Zasady pomiarow. Przyrzady pomiarowe. Uklady regulacji.

10. Inzynieria srodowiska i bezpieczenstwo przemyslowe

Zagrozenie hydrosfery, atmosfery i litosfery. Systemy kontroli i monitoringu srodowiska. Inzynieria ochrony srodowiska. Zagrozenie przemyslowe oraz metody ochrony i przeciwdzialania. Ocena ryzyka srodowiskowego i ryzyka przemyslowego. Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i srodowiskiem.

VII. ZALECENIA

1. W grupie przedmiotow B i C zajecia indywidualne (projekty, laboratoria, cwiczenia itp.) powinny stanowic lacznie okolo 40% ogolnej liczby godzin zajec.

2. Przy ustalaniu szczegolowego planu i programu studiow nalezy miec na uwadze kryteria akredytacji kierunku w FEANI (przedmioty ksztalcenia ogolnego okolo 10%, przedmioty podstawowe okolo 35%, przedmioty techniczne okolo 55%).

ZALACZNIK Nr 31

Standardy nauczania dla kierunku studiow:

inzynieria materialowa

STUDIA MAGISTERSKIE

I. WYMAGANIA OGOLNE

Studia magisterskie na kierunku inzynieria materialowa trwaja 5 lat (10 semestrow). Laczna liczba godzin zajec wynosi okolo 3.600, w tym 2.040 godzin okreslonych w standardach nauczania.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia magisterskie na kierunku inzynieria materialowa zapewniaja wyksztalcenie specjalistow, ktorzy w oparciu o nabyta wiedze w zakresie podstaw nauk inzynierskich i nauki o materialach oraz umiejetnosci praktyczne uzyskuja podstawy do tworczej pracy w zakresie problematyki materialowej dostosowanej do ekonomicznego zaspokojenia potrzeb spolecznych.

Absolwenci powinni byc przygotowani do podejmowania roznych rodzajow dzialalnosci inzynierskiej, gospodarczej i naukowej zwiazanej z projektowaniem, przetwarzaniem, badaniem, doborem i uzytkowaniem materialow oraz uszlachetnianiem wyrobow za pomoca metod inzynierii materialowej.

III. GRUPY PRZEDMIOTOW I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 405

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 855

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 780

Razem: 2.040

IV. PRAKTYKI

Program studiow powinien przewidywac od 8 do 12 tygodni praktyki, w tym kierunkowa i dyplomowa.

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 405

1. Przedmioty humanistyczne, spoleczne i ochrony srodowiska 60

2. Zasady gospodarki rynkowej i organizacji 60

3. Ochrona wlasnosci intelektualnej 15

4. Jezyki obce 180

5. Wychowanie fizyczne 90

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 855

1. Matematyka 240

2. Fizyka 120

3. Chemia (wraz z chemia fizyczna) 135

4. Informatyka 90

5. Elektrotechnika i elektronika 30

6. Mechanika 90

7. Podstawy termodynamiki 30

8. Grafika inzynierska 120

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 780

1. Podstawy nauki o materialach 240

2. Tworzywa 180

3. Metody i techniki badania 180

4. Podstawy technologii wytwarzania 180

VI. TRESCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTOW

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Podstawy nauki o materialach

Defekty struktury krystalicznej. Rownowaga fazowa. Przemiany fazowe. Odksztalcanie na zimno i rekrystalizacja. Wlasnosci materialow inzynierskich i kryteria ich doboru. Procesy dyfuzji.

2. Tworzywa

Materialy metalowe konstrukcyjne - podzial, gatunki i zastosowanie. Stale weglowe, stopowe i specjalne. Stopy magnetyczne. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne materialow ceramicznych. Ceramika klasyczna. Cement i beton. Cermetale. Szkla. Nowe odmiany ceramiki. Ceramika szlachetna. Polimery, budowa przestrzenna. Wlasciwosci polimerow. Procesy zeszklenia elastomerow. Materialy spiekane i kompozyty. Wlasciwosci i sposoby ich projektowania. Materialy dla elektroniki.

3. Metody i techniki badania

Badania wlasciwosci fizykochemicznych tworzyw. Wlasciwosci wytrzymalosciowe i metody ich badania. Badania makro- i mikrostruktury. Pekanie materialow i sposoby badania kruchosci. Badanie procesow korozyjnych. Rentgenografia strukturalna. Mikroskopia elektronowa. Stereologia i fraktologia ilosciowa.

4. Podstawy technologii wytwarzania

Podstawy termometalurgii. Odlewnictwo. Przerobka plastyczna na zimno i goraco. Obrobka cieplna i powierzchniowa. Hydrometalurgia. Metalurgia proszkow. Technologia wytwarzania i przetworstwo tworzyw polimerowych. Produkcja materialow ceramicznych i szkla. Kontrola jakosci produkowanych materialow. Ochrona srodowiska naturalnego przy roznych technologiach produkcji materialow.

VII. ZALECENIA

1. W calym okresie studiow - liczba godzin przedmiotow grupy B i C (projekty, laboratoria, cwiczenia itp.) powinna stanowic lacznie nie mniej niz 40% ogolnej liczby godzin studiow.

2. Przy ustalaniu szczegolowego planu i programu studiow nalezy miec na uwadze kryteria akredytacji i kierunku w FEANI (przedmioty ksztalcenia ogolnego okolo 10%, przedmioty podstawowe okolo 35% i przedmioty kierunkowe okolo 55%).

ZALACZNIK Nr 32

Standardy nauczania dla kierunku studiow:

inzynieria srodowiska

STUDIA MAGISTERSKIE

I. WYMAGANIA OGOLNE

Studia magisterskie na kierunku inzynieria srodowiska trwaja 5 lat (10 semestrow). Laczna liczba godzin zajec wynosi okolo 3.600, w tym 1.440 godzin okreslonych w standardach nauczania.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku inzynieria srodowiska powinien posiadac wiedze dajaca podstawy do rozwiazywania problemow technicznych, technologicznych i organizacyjnych zwiazanych z ochrona, wykorzystaniem i przeksztalcaniem zasobow srodowiskowych - zarowno w srodowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w srodowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w srodowisku wewnetrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach). Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inzynierii srodowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

III. GRUPY PRZEDMIOTOW I MINIMALNE OBCIAZENIE GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 375

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 840

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 225

Razem: 1.440

IV. PRAKTYKI

Praktyka zawodowa i przeddyplomowa - minimum 8 tygodni.

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIAZENIE GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 375

1. Jezyki obce 135

2. Przedmioty humanistyczne, ekonomiczne i prawnicze 150

3. Wychowanie fizyczne 90

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 840

1. Matematyka 180

2. Fizyka 75

3. Chemia 60

4. Biologia i ekologia 60

5. Geometria wykreslna i grafika inzynierska 60

6. Podstawy informatyki 90

7. Geodezja i fotogrametria 60

8. Mechanika plynow 90

9. Mechanika budowli 75

10. Technika cieplna 60

11. Ochrona srodowiska 30

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 225

1. Materialoznawstwo 45

2. Hydrologia, meteorologia i klimatologia 60

3 Budownictwo i konstrukcje inzynierskie 90

4. Inzynieria elektryczna 30

VI. TRESCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTOW

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO

1. Jezyk obcy

Czynne opanowanie jednego jezyka obcego w mowie i pismie.

2. Nauki humanistyczne, ekonomiczne i prawnicze

W zaleznosci od zainteresowania studenta mozliwosc uzyskania szerszego zakresu wiedzy z historii, filozofii, jezyka polskiego, wiedzy o polityce, socjologii, psychologii, etyce, nauce o kulturze, podstawach ochrony wlasnosci intelektualnej i przemyslowej itp.

3. Wychowanie fizyczne

Do wyboru przez studenta lub zgodnie z zaleceniami lekarskimi uczestnictwo w zajeciach ruchowych, ogolnorozwojowych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych, turystycznych i sportowych.

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Matematyka

Funkcje elementarne. Szeregi liczbowe. Ciaglosc i granica funkcji. Rachunek rozniczkowy jednej zmiennej. Calka oznaczona z funkcji ciaglej. Rownania rozniczkowe. Wyznaczniki, macierze, algebraiczne uklady rownan liniowych. Rachunek rozniczkowy wielu zmiennych, calki wielowymiarowe, wybrane zagadnienia z geometrii analitycznej. Calki na liniach i powierzchniach. Liczby zespolone. Metody statystyki matematycznej, rachunek prawdopodobienstwa. Pogladowy opis eksperymentu losowego.

2. Fizyka

Mechanika, termodynamika, elektrycznosc. Optyka falowa i kwantowa, fizyka ciala stalego, fizyka jadrowa i astrofizyka. Mechanika kwantowa i teoria wzglednosci.

3. Chemia

Podstawowe zagadnienia z chemii ogolnej. Budowa atomu a wlasciwosci chemiczne pierwiastkow. Wiazania chemiczne. Polarnosc czasteczek. Promieniotworczosc. Teoria elektrolitow. Hydroliza soli. Twardosc wody. Korozja. Podstawowe wiadomosci z chemii fizycznej: termodynamika, kinetyka, spektroskopia, elektromechanika. Elementy chemii organicznej; cukry, aminokwasy, bialka.

4. Biologia i ekologia

Ogolna charakterystyka i znaczenie w biosferze wybranych jednostek systematycznych, z ktorymi funkcjonalnie zwiazana jest inzynieria srodowiskowa. Podstawowe wiadomosci z zakresu botaniki i zoologii.

Rozpoznanie wybranych gatunkow roslin i zwierzat oraz metody ich badan. Charakterystyka ukladow i czynnikow ekologicznych. Ekologia organizmu, populacji, biocenozy, ekosystemu i krajobrazu. Metody badan i waloryzacji srodowiska przyrodniczego.

5. Geometria wykreslna i grafika inzynierska

Rzut cechowany jako forma zapisu na plaszczyznie rysunku wartosci trzech wspolrzednych punktu. Rzuty Monge'a. Rzut aksonometryczny. Ogolne zasady rzutow prostokatnych stosowanych w naukach technicznych. Zastosowanie graficznych programow komputerowych Corel Draw, AUTO CAD i Surfer do analiz inzynierskich.

6. Podstawy informatyki

Podstawowe pojecia informatyki. Systemy operacyjne. Operacje na zbiorach. Edytory tekstow. Tworzenie i obsluga baz danych.

7. Geodezja i fotogrametria

Geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokosciowe oraz realizacyjne. Poslugiwanie sie instrumentami geodezyjnymi. Metody fotogrametryczne w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji o terenie. Zdjecia lotnicze, satelitarne dla celow pomiarowych i fotointerpretacyjnych. Fotomapy, mapy kreskowe oraz tematyczne.

8. Mechanika plynow

Mechanika cial stalych i plynow w ujeciu klasycznym. Parcie i cisnienie hydrostatyczne. Teoria pola. Teoretyczne modele zjawisk przeplywowych. Rownania zachowania masy, energii, pedu i momentu pedu plynu. Rownanie Bernoulliego dla plynow doskonalych i rzeczywistych. Filtracja.

9. Mechanika budowli

Stan naprezenia. Kryteria i badania wytrzymalosciowe. Zginanie belki. Rozciaganie, wyboczenie i skrecanie pretow. Scinanie techniczne. Wymiarowanie przekrojow metodami naprezen dopuszczalnych i stanow granicznych. Statycznie niewyznaczalne uklady pretowe i powierzchniowe. Dynamika i reologia konstrukcji. Metody dyskretyzacji w mechanice.

10. Technika cieplna

Termodynamika fenomenologiczna, zastosowania termodynamiki. System termodynamiczny, systemy zamkniete i otwarte. Formy energii. Przemiany termodynamiczne. Cisnienie absolutne, nadcisnienie i podcisnienie. Temperatura i zerowa zasada termodynamiki. Rownania stanu gazu doskonalego i gazow rzeczywistych. Mieszaniny gazowe. Cieplo i praca. I zasada termodynamiki. Energia wewnetrzna i entalpia gazow, cieczy i cial stalych. Rownanie bilansu masy. II zasada termodynamiki. Chlodziarki i pompy ciepla.

11. Ochrona srodowiska

Srodowisko przyrodnicze i jego elementy. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i metody obnizki uciazliwosci skazen powietrza. Zasoby wodne. Zrodla i rodzaje zanieczyszczen antropogenicznych wod powierzchniowych, gruntowych i wglebnych, jakosc wod. Skazenia oraz chemizacja srodowiska glebowego. Erozja wodna i wietrzna gleb. Zagrozenia radiologiczne i skazenie promieniotworcze srodowiska. Formy ochrony przyrody. Obiekty chronione. Integracja dzialan ochronnych z zagospodarowaniem przestrzennym w skali lokalnej i regionalnej.

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Materialoznawstwo

Ogolne wiadomosci o materialach. Obrobka cieplna, cieplno-chemiczna i plastyczna. Wyroby ze stali i zeliwa. Wlasnosci fizyczno-chemiczne tworzyw sztucznych. Wyroby i przetworstwo tworzyw. Podstawy technologii produkcji i stosowania w budownictwie i instalacjach. Metody polaczen. Materialy termoizolacyjne i wibroizolacyjne.

2. Hydrologia, meteorologia i klimatologia

Procesy przebiegu wody w przyrodzie. Metody pomiaru elementow hydrologii rzecznej (stany wody, predkosci i natezenia przeplywu, transportu rumowiska) i opadowej oraz przetwarzanie danych. Cykl hydrologiczny. Obliczanie wartosci liczbowych charakterystyk hydrologicznych i ich prognoza i zjawiska fizyczne zachodzace w atmosferze ziemskiej - parowanie, kondensacja, mechanizmy ruchow powietrza. Warunki klimatyczne Polski i jej regionow.

3. Budownictwo i konstrukcje inzynierskie

Materialy budowlane. Elementy i uklady konstrukcyjne budynkow. Technologia wykonania. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Roboty wykonczeniowe. Konstruowanie podstawowych elementow zelbetowych. Rurociagi betonowe i zelbetowe. Tunele wieloprzewodowe. Charakterystyka wybranych elementow konstrukcji stalowych.

4. Inzynieria elektryczna

Podstawowe pojecia i okreslenia: zrodlo napiecia i pradu, elementy obwodu - galaz, oczko, obwod, wezel; elementy aktywne i pasywne, zrodlowe i bezzrodlowe; prad staly i zmienny. Maszyny pradu stalego: wiadomosci ogolne, wlasciwosci ruchowe. Maszyny pradu przemiennego: zasada budowy i dzialania. Podstawowe uklady sterowania stycznikowego.

VII. ZALECENIA

W pelnym planie studiow zajecia praktyczne - cwiczenia, laboratoria, projektowanie - powinny stanowic nie mniej niz 40% ogolnej liczby godzin.

ZALACZNIK Nr 33

Standardy nauczania dla kierunku studiow:

kulturoznawstwo

STUDIA MAGISTERSKIE

I. WYMAGANIA OGOLNE

Studia na kierunku kulturoznawstwo trwaja 5 lat (10 semestrow). Laczna liczba godzin zajec wynosi okolo 2.500, w tym 1.080 godzin okreslonych w standardach nauczania.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kulturoznawstwa przedstawia wysoki poziom wyksztalcenia ogolnohumanistycznego. W szczegolnosci reprezentuje dobre przygotowanie z zakresu teorii, historii i filozofii kultury. Ponadto posiada wiedze specjalistyczna w zakresie wybranych dziedzin kultury, dajaca mu mozliwosc pracy naukowej w okreslonej specjalnosci.

Ogolne wyksztalcenie humanistyczne umozliwia absolwentowi kierunku zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w ramach np. studiow podyplomowych lub innego rodzaju szkolenia.

III. GRUPY PRZEDMIOTOW I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 360

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 420

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 300

Razem: 1.080

IV. PRAKTYKI

Dla tego kierunku nie ustala sie obligatoryjnej formy praktyki.

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 360

1. Przedmiot do wyboru, np.: przedmiot przyrodniczy, podstawy ochrony wlasnosci intelektualnej 30

2. Historia filozofii 60

3. Logika i semiotyka 60

4. Warsztaty komputerowe 30

5. Jezyk obcy 120

6. Wychowanie fizyczne 60

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 420

1. Wstep do kulturoznawstwa 30

2. Historia kultury 60

3. Filozofia kultury 60

4. Socjologia kultury 60

5. Estetyka 90

6. Historia sztuki 60

7. Wiedza o literaturze 60

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 300

VI. TRESCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTOW

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO

1. Przedmiot do wyboru

W zaleznosci od zainteresowan studenta mozliwosc uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu przedmiotu przyrodniczego podstaw ochrony wlasnosci intelektualnej lub innego przedmiotu niezwiazanego bezposrednio z kierunkiem studiow.

2. Historia filozofii

Przeglad zagadnien filozoficznych w perspektywie historycznej, ze szczegolnym uwzglednieniem problematyki ontologicznej i epistemologicznej.

3. Logika i semiotyka

Logiczna teoria jezyka. Elementy wspolczesnej metodologii nauk.

4. Warsztaty komputerowe

Zapoznanie sie ze standardowymi programami komputerowymi oraz ich zastosowaniem do potrzeb pracy naukowej.

5. Jezyk obcy

Czynne opanowanie jednego jezyka nowozytnego.

6. Wychowanie fizyczne

Uczestnictwo w zajeciach, zgodnie z wyborem studenta lub wskazaniami lekarskimi.

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Wstep do kulturoznawstwa

Kulturoznawstwo jako nauka o kulturze. Podstawowe pojecia i metody badawcze. Miejsce kulturoznawstwa wsrod nauk humanistycznych i spolecznych. Kulturoznawstwo jako kierunek studiow i zawod.

2. Historia kultury

Dzieje kultury europejskiej i pozaeuropejskiej rozumiane zgodnie z okreslona koncepcja kultury.

3. Filozofia kultury

Wiedza o zmiennych sposobach pojmowania kultury i roznych metodach jej poznawania.

Prezentacja mysli filozoficznej, podejmujacej problematyke kultury.

4. Socjologia kultury

Kultura w aspekcie antropologicznym i socjologicznym. Kultura masowa. Kultury lokalne i srodowiskowe. Narod jako czynnik kulturotworczy.

5. Estetyka

Historyczne koncepcje estetyczne od Platona do Modernizmu. Estetyka polska XX w.

Analiza koncepcji doswiadczenia estetycznego.

6. Historia sztuki

Prezentacja kolejnych etapow przemian w danej dziedzinie sztuki, z uwzglednieniem waznych problemow praktyki artystycznej i jej uwarunkowan swiadomosciowych.

7. Wiedza o literaturze

Prezentacja kolejnych etapow przemian w danej dziedzinie sztuki, z uwzglednieniem waznych problemow praktyki artystycznej i jej uwarunkowan swiadomosciowych.

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Wiedza o wybranych dziedzinach kultury lub sztuki.

Przedmioty kierunkowe sa oferta specjalistyczna danego osrodka, zalezna od prowadzonej w nim tematyki badawczej. Blok przedmiotowy powinien zawierac miedzy innymi wyklady monograficzne, konwersatoria, cwiczenia i seminaria przygotowujace studenta do pracy magisterskiej.

VII. ZALECENIA

Program studiow, oprocz zajec teoretycznych, powinien zapewniac studentowi bezposredni kontakt z osiagnieciami kultury narodowej i swiatowej, np. poprzez kontakt z muzeami, teatrami oraz tematyczne wycieczki i praktyki.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.