zalaczniki do rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie okreslenia standardow nauczania dla poszczegolnych kierunkow studiow i poziomow ksztalcenia


ZALACZNIK Nr 6

Standardy nauczania dla kierunku studiow:

biologia

STUDIA MAGISTERSKIE

I. WYMAGANIA OGOLNE

Studia magisterskie na kierunku biologia trwaja 5 lat (10 semestrow). Laczna liczba godzin zajec wynosi okolo 3.600, w tym 1.365 godzin okreslonych w standardach nauczania.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku studiow biologia powinien posiadac:

- znajomosc podstawowych dyscyplin biologicznych oparta na szerokiej podstawie nauk scislych,

- bieglosc w odpowiedniej specjalnosci dajaca przygotowanie do pracy naukowej,

- umiejetnosc nauczania w szkolach objetych systemem oswiaty (po odbyciu odpowiedniego ksztalcenia nauczycielskiego podczas studiow lub po studiach).

III. GRUPY PRZEDMIOTOW I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 240

B i C. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE 1.125

Razem: 1.365

IV. PRAKTYKI

Program studiow powinien zawierac odpowiednie dla danej specjalnosci praktyki laboratoryjne i terenowe.

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 240

1. Przedmioty humanistyczne (etyka, filozofia, inne do wyboru) 60

2. Jezyki obce 120

3. Wychowanie fizyczne 60

B. i C. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE 1.125

1. Matematyka i statystyka 60

2. Fizyka z elementami biofizyki 45

3. Podstawowe zastosowania komputerow 30

4. Chemia (nieorganiczna, organiczna i fizyczna) 180

5. Biochemia 90

6. Biologia komorki 90

7. Botanika 90

8. Zoologia 90

9. Anatomia czlowieka 15

10. Mikrobiologia 60

11. Ekologia 45

12. Fizjologia roslin 90

13. Fizjologia zwierzat 90

14. Genetyka 60

15. Immunologia 30

16. Ewolucjonizm 30

17. Ochrona srodowiska 30

VI. TRESCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTOW

B. i C. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

1. Matematyka i statystyka

Podstawy analizy matematycznej. Statystyka elementarna. Rachunek prawdopodobienstwa. Podstawowe rozklady spotykane w przyrodzie. Testowanie hipotez. Analiza wariancji. Analiza trendow i korelacje.

2. Fizyka z elementami biofizyki

Podstawowe oddzialywania w przyrodzie. Elementy budowy materii. Dualizm falowo-korpuskularny. Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego. Spektroskopia i spektrofotometryczne metody badawcze. Zjawiska fluorescencji i fluorymetria. Elementy optyki. Mikroskopia optyczna i elektronowa. Hydrodynamika, zjawiska lepkosci. Wymiana ciepla, kalorymetria bezposrednia i posrednia. Podstawowe pojecia i zasady termodynamiki (te hasla moga byc alternatywnie umieszczone w programie chemii fizycznej). Elementy termodynamiki procesow nierownowagowych. Sprzezenia termodynamiczne, w tym przyklady ich wystepowania w zywych organizmach. Elektrycznosc. Metody pomiaru wielkosci elektrycznych, w tym potencjalow elektrycznych w zywych organizmach. Promieniowanie jonizujace i jego oddzialywania z materia.

3. Podstawowe zastosowania komputerow

Podstawowe wiadomosci o systemach DOS i Windows. Poslugiwanie sie edytorem tekstow (na obecnym etapie np. Word 6.0). Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego (obecnie Excel 5.0). INTERNET, wyszukiwanie informacji w INTERNECIE. Poslugiwanie sie poczta elektroniczna.

Studenci, ktorzy wykaza sie posiadaniem umiejetnosci wymienionych w programie, moga byc zwolnieni z zajec z tego przedmiotu.

4. Chemia

- Chemia nieorganiczna

Budowa powlok elektronowych w atomach. Wiazania chemiczne: kowalencyjne, jonowe, wodorowe. Potencjal jonizacji, elektroujemnosc, powinowactwo elektronowe. Pierwiastki grup glownych i najwazniejsze ich zwiazki. Ogolna charakterystyka pierwiastkow przejsciowych, ze szczegolnym uwzglednieniem pierwiastkow czynnych biologicznie. Analiza jakosciowa: reakcje charakterystyczne wybranych kationow i anionow. Niektore metody analizy ilosciowej: alkacymetria, redoksymetria, kompleksometria, spektrofotometria.

- Chemia fizyczna

Termodynamika chemiczna. I i II zasada termodynamiki (te hasla moga byc alternatywnie umieszczone w programie fizyki), funkcje termodynamiczne i ich znaczenie; entropia, entalpia, entalpia swobodna, potencjal chemiczny. Termodynamiczny opis zjawisk dyfuzji, osmozy, przemian fazowych. Dysocjacja elektrolityczna, teorie kwasow, iloczyn jonowy wody, pH, iloczyn rozpuszczalnosci, roztwory buforowe, zjawiska elektrokinetyczne, elektroforeza, punkt izojonowy i punkt izoelektryczny. Reakcje utleniania-redukcji, ich rola w procesach biologicznych. Kataliza: mechanizmy katalizy, w tym elementy katalizy enzymetrycznej.

- Chemia organiczna

Budowa, klasyfikacja, nazewnictwo i reaktywnosc zwiazkow organicznych nalezacych do najwazniejszych grup. Szeregi homologiczne. Grupy funkcyjne. Struktura zwiazkow organicznych, izomeria i stereoizomeria. Pojecie konfiguracji i konformacji. Mechanizmy reakcji: podstawienia elektrofilowego i nukleofilowego, addycji i eliminacji. Zwiazki alifatyczne; wiazania pojedyncze i wielokrotne; dieny, polieny. Polimery naturalne i syntetyczne. Zwiazki aromatyczne. Zwiazki heterocykliczne. Lipidy-tluszcze, woski, mydla. Weglowodany: budowa, klasyfikacja i nazewnictwo. Aminokwasy, peptydy i polipeptydy. Zasady purynowe i pirymidynowe, nukleozydy i nukleotydy, polinukleotydy. Biologicznie czynne aminy.

5. Biochemia

Struktura, funkcje i mechanizmy biosyntezy bialek. Wlasciwosci aminokwasow, modyfikacje bialek. Mechanizmy zmian konformacyjnych w bialkach, zmiany allosteryczne. Zaleznosci miedzy struktura a funkcjami bialek. Metody badania bialek. Sposoby lokalizacji bialek w komorce. Enzymy i koenzymy, ich zwiazek z witaminami. Mechanizmy dzialania enzymow. Podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych. Regulacja i kontrola reakcji enzymatycznych i aktywnosci enzymatycznej. RNA jako niebialkowe enzymy. Budowa i wlasciwosci roznych form RNA i DNA, ich znaczenie w funkcjonowaniu komorki. Organizacja DNA od nukleosomu do chromosomu metafazowego. Kontrola ekspresji genu. Analiza, konstrukcja i klonowanie DNA. Podstawowe techniki biologii molekularnej. Struktura i funkcja tluszczow. Metabolizm kwasow tluszczowych. Budowa i wlasciwosci blon biologicznych. Tworzenie i przechowywanie energii. Integracja metabolizmu. Glowne etapy regulacji podstawowych szlakow metabolicznych (glikoza, cykl kwasow trojkarboksylowych, cykl pentozofosforanowy, cykl mocznikowy). Hormonalna regulacja metabolizmu.

6. Biologia komorki

Metody stosowane w biologii komorki. Budowa i regulacja funkcji jadra. Blony komorkowe: budowa, przedzialy wewnatrzkomorkowe, transport. Organelle cytoplazmatyczne (siateczka, struktury Golgiego, peroksysomy i glioksysomy, centriole, wici i rzeski): biogeneza i funkcja. Endo- i egzocytoza. Powierzchnie komorek i kontakty miedzykomorkowe. Zewnetrzne oslony komorek. Receptory blonowe i cytoplazmatyczne. Mitochondria i plastydy: zakres ich autonomii genetycznej. Cykl komorkowy. Mitoza. Mejoza. Starzenie i smierc komorki: apoptoza.

7. Botanika

Specyfika budowy komorki roslinnej. Zroznicowanie tkankowe roslin w rozwoju ewolucyjnym. Formy organizacji ciala roslin i ich ewolucja: powstawanie organizmow i tkanek, budowa morfologiczna i anatomiczna organow roslinnych, zroznicowanie biegunowe, umiejscowienie wzrostu, modyfikacja i przystosowanie organow. Cykle rozwojowe roslin. Ewolucja przemiany pokolen. Rozmnazanie roslin: wegetatywne, bezplciowe i plciowe oraz ich biologiczne znaczenie. Zarys ewolucji swiata roslinnego. Elementy paleobotaniki. Zasady systematyki roslin i dokladniejsze omowienie wybranych grup roslin.

8. Zoologia

Zoologia jako dzial biologii: zarys historii zoologii, dziedziny zoologii. Zasady systematyki i taksonomii zwierzat. Sposoby rozmnazania zwierzat. Jednokomorkowce, przeglad typow w ujeciu filogenetycznym, srodowiska zycia, pochodzenie, ewolucja. Wielokomorkowce: rozwoj osobniczy, morfologia funkcjonalna (tkanki, narzady, uklady), postacie ciala, symetrie, poziomy organizacji dwuwarstwowej, trojwarstwowej, elementy embriologii. Kregowce: pochodzenie i glowne kierunki ewolucji. Przeglad gromad kregowcow w ujeciu filogenetycznym.

9. Anatomia czlowieka

Ogolna charakterystyka ukladow i narzadow ciala ludzkiego. Uklad motoryczny czlowieka: morfologia i budowa szkieletu, uklad topograficzny miesni. Budowa anatomiczna ukladow: oddechowego, pokarmowego i moczoplciowego.

10. Mikrobiologia

Miejsce drobnoustrojow w otaczajacym swiecie. Morfologia i aktywnosc biochemiczna drobnoustrojow. Wzajemne stosunki miedzy mikroflora a innymi organizmami. Skutki aktywnosci drobnoustrojow w obiegu pierwiastkow biogennych. Pierwotne srodowiska bytowania drobnoustrojow - gleba i wody oraz wody jako srodowisko wtorne. Skutki ekologiczne zanieczyszczenia srodowiska produktami dzialalnosci czlowieka. Wykorzystanie procesow mikrobiologicznych w oczyszczaniu srodowisk. Zastosowanie mikroorganizmow w przemyslowych procesach produkcyjnych. Korzysci i zagrozenia wynikajace ze stosowania nowoczesnej biotechnologii. Drobnoustroje chorobotworcze w srodowisku czlowieka. Zjawisko infekcji, choroby zakazne i profilaktyka.

11. Ekologia

Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Zwiazki z innymi naukami. Aktualne kierunki rozwoju ekologii. Poziomy organizacji systemow ekologicznych. Organizmy a srodowisko. Bioenergetyka organizmow. Tolerancja. Adaptacje. Nisza ekologiczna. Populacje, rozrodczosc, smiertelnosc, migracje. Struktura populacji (wiekowa, plciowa, przestrzenna, socjalna). Strategie zycia. Typy interakcji miedzy roznymi gatunkami. Zaleznosci konkurencyjne i eksploatacyjne. Biocenozy i ekosystemy. Struktura troficzna. Cykle biogeochemiczne. Produktywnosc. Sukcesja ekologiczna.

12. Fizjologia roslin

Zadania fizjologii roslin i podstawowe metody badan. Gospodarka wodna komorki i rosliny. Pobieranie i transport wody i soli mineralnych. Odzywianie mineralne. Pierwiastki niezbedne i ich znaczenie. Fotosynteza. Rosliny C-3 i C-4, rosliny kwasowe (CAM). Fotooddychanie. Oddychanie. Glikoza. Cykl Krebsa. Alternatywna droga oddechowa. Metabolizm azotowy roslin. Biologiczne wiazanie azotu atmosferycznego. Odzywianie azotowe roslin. Wzrost: regulacja przez swiatlo i fitohormony. Rozwoj roslin. Cykl rozwojowy rosliny. Kielkowanie nasion. Wzrost wegetatywny. Fitochrom i fotomorfogeneza. Kontrola kwitnienia. Fotoperiodyzm. Wrenalizacja. Ruchy roslin. Ruchy autonomiczne, bodzcowe. Reakcja roslin na czynniki stresowe.

13. Fizjologia zwierzat

Integracja funkcjonalna organizmu zwierzecego. Rozwoj ewolucyjny hierarchicznego systemu sterowania organizmem. Podstawowe zasady i roznice funkcjonowania ukladu nerwowego i hormonalnego. Osrodkowy uklad nerwowy. Struktura i funkcja kory mozgowej. Odruchy bezwarunkowe i warunkowe. Mechanizm nerwowy i hormonalny stresu. Receptory (zmysly). Zasady funkcjonowania receptorow. Mechanizmy przeksztalcania informacji w receptorach na sygnal nerwowy. Efektory (miesnie). Miesnie szkieletowe, gladkie i sercowy. Porownanie zaleznosci pomiedzy potencjalem czynnosciowym a skurczem w poszczegolnych typach miesni. Odzywianie. Trawienie weglowodanow, lipidow i bialek. Regulacja nerwowa i hormonalna trawienia i wchlaniania. Funkcje watroby i trzustki. Oddychanie. Oddychanie jako wymiana gazowa w skrzelach, plucach i tchawkach. Plyny ustrojowe. Krazenie. Rola krwi w organizmie. Zasady hemodynamiki. Regulacja nerwowa i hormonalna. Transport tlenu i dwutlenku wegla. Wydalanie. Gospodarka wodno-mineralna, regulacyjna czynnosc nerek, homeostaza skladu mineralnego plynow ustrojowych. Termogeneza i termoregulacja; stalocieplnosc i zmiennocieplnosc, osrodki regulacyjne.

14. Genetyka

Podstawowe pojecia genetyki, segregacja mendlowska. Geny a cechy, dziedziczenie cech ilosciowych. Lokalizacja genow w chromosomach, dziedziczenie cech sprzezonych z plcia. Rekombinacje u bakterii: pojecie cistronu. Transkrypcja, translacja, kod genetyczny. Struktura genomu u organizmow eukariotycznych. Mutageneza. Molekularne mechanizmy mutacji. Transpozony i mechanizmy transpozycji. Dzialanie czynnikow mutagenicznych. Reperacje i rekombinacje DNA. Regulacja funkcji genow u bakterii i wirusow. Regulacja ekspresji genow u organizmow eukariotycznych. Genetyczne podstawy roznicowania sie komorek i tkanek. Genetyka rozwoju organizmow wielokomorkowych. Dziedziczenie pozajadrowe. Inzynieria genetyczna i komorkowa. Podstawy genetyki populacji. Choroby genetyczne czlowieka i mozliwosci ich leczenia. Przyczyny powstawania chorob nowotworowych.

15. Immunologia

Odpornosc nieswoista: nieswoiste mechanizmy odpornosci humoralnej (komplement, lizozym), nieswoiste mechanizmy odpornosci komorkowej (makro- i mikrofagi). Odpornosc swoista: budowa przeciwcial, mechanizmy powstawania przeciwcial. Zdolnosc zapamietywania jako cecha systemu immunologicznego.

16. Ewolucjonizm

Geneza teorii ewolucji. Zmiennosc dziedziczna a niedziedziczna. Zmiennosc skokowa a ciagla. Odziedziczalnosc. Rekombinacje. Sprzezenia. Supergeny. Czynniki zaburzajace segregacje mejotyczna. Podstawy genetyki populacji: populacja mendlowska, prawo Hard'ego i Weinberga. Dryf genetyczny. Presja mutacyjna. Dobor naturalny. Polimorfizm genetyczny. Teoria neutralnosci i teoria selekcyjna. Rola rozmnazania plciowego w ewolucji. Systemy kojarzen. Pojecie gatunku. Mechanizmy izolacji rozrodczej. Rodzaje specjacji. Ewolucja ponadgatunkowa. Ograniczenia ewolucji. Radiacja przystosowawcza. Niektore prawidlowosci ewolucji: szybkosc przebiegu, nieodwracalnosc, wymieranie form. Aromorfozy i idioadaptacje. Ewolucja na poziomie molekularnym. Homologia bialek i kwasow nukleinowych. Zegar molekularny. Powstawanie i ewolucja genow w filogenezie.

17. Ochrona srodowiska

Srodowisko przyrodnicze: podstawowe elementy i zaleznosci w ekosystemach. Czlowiek i srodowisko, skutki dzialalnosci czlowieka. Degradacja srodowiska (globalna, regionalna, lokalna). Zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych i podziemnych oraz atmosfery. Charakterystyka sytuacji ekologicznej w Polsce. Strategia ekorozwoju i polityka ekologiczna Polski. Etyka i filozofia ekologiczna.

VII. ZALECENIA

Tresci programowe chemii moga byc wykladane w formie trzech przedmiotow: chemia nieorganiczna, chemia fizyczna i chemia organiczna, badz w formie dwoch przedmiotow: chemia ogolna oraz chemia organiczna.

ZALACZNIK Nr 7

Standardy nauczania dla kierunku studiow:

biotechnologia

STUDIA MAGISTERSKIE

I. WYMAGANIA OGOLNE

Studia magisterskie na kierunku biotechnologia trwaja 5 lat (10 semestrow). Laczna liczba godzin zajec wynosi 3.400, w tym 1.580 godzin okreslonych w standardach nauczania.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku biotechnologia powinien byc przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania konkretnych technik biotechnologicznych umozliwiajacych: selekcje i ukierunkowana modyfikacje mikroorganizmow i komorek organizmow wyzszych, prowadzenie procesow biosyntezy i biotransformacji, izolacje i oczyszczanie bioproduktow oraz ich analityke i diagnostyke. Powinien znac biotechnologie stosowane w przemysle, ochronie zdrowia i ochronie srodowiska, posiadac zdolnosc projektowania bioprocesow i bioproduktow i byc przygotowanym do pracy w wybranej branzy przemyslu, ochronie srodowiska lub laboratoriach kontrolnych i badawczych.

III. GRUPY PRZEDMIOTOW I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 380

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 840

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 360

Razem: 1.580

IV. PRAKTYKI

Obowiazkowa praktyka zawodowa - 4 tygodnie po IV roku studiow.

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 380

1. Jezyk obcy 120

2. Przedmioty humanistyczne, w tym etyka, ekonomia, prawo,

ochrona wlasnosci przemyslowej i intelektualnej 120

3. Informatyka 80

4. Wychowanie fizyczne 60

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 840

1. Matematyka 120

2. Fizyka i biofizyka 90

3. Chemia ogolna, organiczna i fizyczna 150

4. Inzynieria bioprocesowa 60

5. Ochrona srodowiska 45

6. Biochemia 90

7. Biotechnologia 90

8. Biologia molekularna 60

9. Biologia komorki 45

10. Genetyka ogolna 30

11. Mikrobiologia ogolna 60

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 360

1. Enzymologia 45

2. Mikrobiologia przemyslowa 60

3. Inzynieria genetyczna 90

4. Kultury tkankowe i komorkowe roslin i zwierzat 60

5. Metody biotechnologiczne w ochronie srodowiska 60

6. Ekonomika produkcji 45

VI. TRESCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTOW

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO

1. Jezyk obcy

Czynne opanowanie jednego jezyka obcego w mowie i pismie.

2. Przedmioty humanistyczne

W zaleznosci od zainteresowania studenta mozliwosc uzyskania szerszego zakresu wiedzy z historii filozofii, historii powszechnej, kultury jezyka polskiego, antropologii, wiedzy o polityce, socjologii, psychologii, etyki, nauki o kulturze itp. W zakresie ekonomii: prawo, podstawy makroekonomii i mikroekonomii, podstawy nauki o rynku, zasady prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, ochrona wlasnosci przemyslowej i intelektualnej.

3. Informatyka

Budowa i zasada dzialania maszyn cyfrowych. Podstawowe pojecia informatyki. Systemy operacyjne. Operacje na zbiorach. Podstawowe programy uzytkowe, w tym edytory tekstow. Tworzenie i obsluga baz danych. Programowanie w jezyku Pascal. Podstawowe zagadnienia obliczen numerycznych.

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Matematyka

Liczby zespolone. Algebra wektorow. Macierze i rownania liniowe. Ciagi i szeregi. Granica i ciaglosc funkcji. Rachunek rozniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych. Rownania rozniczkowe zwyczajne. Rachunek calkowy. Funkcje analityczne. Przeksztalcenie Laplace'a. Rownania rozniczkowe czastkowe. Elementy rachunku prawdopodobienstwa i statystyki.

2. Fizyka i biofizyka

Dynamika punktu materialnego. Zasady zachowania. Dynamika ukladu punktow materialnych. Fale i zjawiska falowe. Kinetyczna teoria gazow. Podstawy termodynamiki fenomenologicznej. Pole elektryczne. Elektryczne wlasciwosci materii. Pole magnetyczne. Klasyczna teoria pola elektromagnetycznego. Elementy mechaniki kwantowej. Jadro atomowe i czastki elementarne. Fizyczne podstawy procesow biologicznych, a w szczegolnosci wytwarzania i magazynowania energii, odbioru, kodowania i przekazywania informacji w ukladzie nerwowym, transportu masy w roslinach i zwierzetach, sterowania i homeostazy w organizmie. Zjawiska stochastyczne na poziomie molekularnym. Wplyw wybranych czynnikow fizycznych na organizm i srodowisko. Zastosowanie metod fizycznych do badania organizmow i procesow biologicznych.

3. Chemia ogolna, organiczna i fizyczna

Pierwiastki chemiczne. Uklad okresowy pierwiastkow. Wiazania jonowe, kowalencyjne i koordynacyjne. Reakcje chemiczne. Dysocjacja jonowa i reakcje kwas - zasada. Pojecie i pomiar pH. Roztwory buforowe. Elementy chemii analitycznej: analiza kationow i anionow, ilosciowa analiza objetosciowa. Metody instrumentalne w analizie chemicznej.

Najwazniejsze grupy zwiazkow organicznych: weglowodory alifatyczne i aromatyczne, alkohole, zwiazki karbonylowe i karboksylowe, aminy, aminokwasy, polaczenia halogenoorganiczne. Makroczasteczki wystepujace w materii ozywionej: tluszcze, cukry, kwasy nukleinowe. Podstawowe reakcje zwiazkow organicznych. Budowa i struktura zwiazkow organicznych - wplyw na wlasciwosci polaczen.

Termodynamika fenomenologiczna. Funkcje i parametry stanu. Procesy odwracalne i nieodwracalne, samorzutne i wymuszone. Pierwsza, druga i trzecia zasada termodynamiki. Termochemia. Rownowaga chemiczna. Elementy termodynamiki procesow nieodwracalnych. Wlasciwosci faz gazowych, cieklych i stalych. Termodynamika roztworow - funkcje mieszania, aktywnosc. Przemiany fazowe. Rownowagi fazowe. Kinetyka chemiczna. Kataliza. Zjawiska sorbcji. Koloidy. Zjawisko osmozy. Elektrochemia - procesy samorzutne (ogniwa) i wymuszone (elektroliza), typy elektrod, polaryzacja. Przewodnictwo elektrolitow. Oddzialywania promieniowania z materia - podstawy spektroskopii, fotochemii i radiochemii. Oddzialywanie miedzyczasteczkowe - wiazania wodorowe i ich znaczenie w przyrodzie.

Podstawowe techniki laboratoryjne (syntezy, destylacji, ekstrakcji i krystalizacji) i analityczne (spektroskopowe, elektrochemiczne, chromatograficzne i kalorymetryczne).

4. Inzynieria bioprocesowa

Podstawy inzynierii bioreaktorow. Bilansowanie przemian biochemicznych - bilans elementarny, stopnie redukcji, przemiana podstawowa. Podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych. Modele wzrostu populacji mikroorganizmow. Bilansowanie bioreaktorow. Bioreaktory idealne i nieidealne. Makro- i mikromieszanie. Podstawowe typy hodowli wglebnej. Bioreaktory enzymatyczne. Bioreaktory z unieruchomionym materialem biologicznym. Obliczanie i projektowanie bioreaktorow. Metody przygotowania surowcow (up-stream processing). Separacja biomasy i dezintegracja komorek. Metody membranowe - dializa, elektrodializa, ultrafiltracja, diafiltracja, osmoza odwrotna. Metody elektrokinetyczne. Metody sorpcyjne. Precypitacja. Destylacja prozniowa i cienkowarstwowa. Suszenie materialow biologicznych. Dobor metod oczyszczania i rozdzialu bioproduktow.

5. Ochrona srodowiska

Krazenie materii w przyrodzie. Cyrkulacja atmosfery. Rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen w atmosferze. Obieg wody w przyrodzie. Antropogeniczne zagrozenia wod powierzchniowych i podziemnych. Skladniki gleb i ich przemiany. Degradacja i ochrona gleb. Glowne przyczyny zmian srodowiska wywolane dzialalnoscia czlowieka. Zanieczyszczenia wywolane przez produkcje rolna i hodowlana. Glowne rodzaje zanieczyszczen wytwarzanych przez energetyke, przemysl ciezki, rolno-spozywczy, papierniczy i inne. Odpady komunalne; problemy ich skladowania i utylizacji. Systemy monitoringu zanieczyszczen srodowiska. Miedzynarodowe konwencje dotyczace ochrony srodowiska. Glowne przepisy prawne i organizacja ochrony srodowiska w Polsce.

6. Biochemia

Wspolzaleznosci pomiedzy strukturami skladnikow komorki i ich funkcjami, zwlaszcza bialek i kwasow nukleinowych; formy i przeplyw energii. Enzymy i koenzymy. Kataliza enzymatyczna i jej regulacja. Budowa blon biologicznych i transport metabolitow. Utlenianie biologiczne oraz glowne szlaki metaboliczne sacharydow, lipidow i zwiazkow azotowych. Fotosynteza i inne procesy anaboliczne. Organizacja komorkowa procesow metabolicznych oraz ich powiazania funkcjonalne i strukturalne.

7. Biotechnologia

Ksztaltowanie procesu biotechnologicznego. Selekcja i doskonalenie szczepow mikroorganizmow. Przechowywanie szczepow, namnazanie materialu posiewowego. Typy hodowli. Dobor procesow jednostkowych. Zasady technologiczne.

Przeglad podstawowych technologii biochemicznych. Produkcja biomasy mikroorganizmow. Fermentacja etanolowa. Produkcja kwasow organicznych. Produkcja aminokwasow. Preparaty enzymatyczne. Biotechnologie farmaceutyczne - antybiotyki, surowice, szczepionki. Biotransformacje. Hydrobiometalurgia.

8. Biologia molekularna

Rodzaje sekwencji wystepujacych w DNA (eksony, introny powtarzalne i ruchome). Budowa i dzialanie genow prokariotycznych i eukariotycznych. Mechanizmy rekombinacji genetycznej. Mutageneza i naprawa DNA. Organizacja i znaczenie pozachromosomalnego DNA u eukariontow i prokariontow. Regulacja replikacji DNA u roznych organizmow. Zroznicowanie budowy i funkcji RNA, regulacja transkrypcji i translacji. Podstawowe metody badania DNA i RNA (izolacja i oczyszczanie, rozdzial elektroforetyczny, sekwencjonowanie). Terapia genowa.

9. Biologia komorki

Budowa komorki prokariotycznej i eukariotycznej. Budowa blon plazmatycznych i transport przez blony. Polaczenia miedzykomorkowe. Wewnetrzny system blon komorki eukariotycznej, skladniki cytoszkieletu.

Wewnatrzkomorkowa lokalizacja procesow metabolicznych: mitochondria, chloroplasty. Jadro komorkowe i organizacja materialu genetycznego. Mitoza i mejoza. Sciana komorkowa. Techniki badawcze w biologii komorki.

Dopuszczalne jest przesuniecie niektorych tresci programowych przedmiotu "Biologia molekularna" do przedmiotu "Biologia komorki" i odwrotnie.

10. Genetyka ogolna

Ogolne, wspolne dla wszystkich organizmow zasady przekazywania informacji genetycznej (genetyka klasyczna). Zrodla zmiennosci genetycznej. Zjawiska genetyczne w hodowli roslin i zwierzat. Genetyka populacji roslin i zwierzat. Techniki stosowane w genetyce i hodowli roslin.

11. Mikrobiologia ogolna

Podstawowa charakterystyka drobnoustrojow (wirusy, bakterie, promieniowce, grzyby). Zarys fizjologii i systematyki mikroorganizmow. Problemy zwiazane z udzialem drobnoustrojow w krazeniu pierwiastkow w przyrodzie. Wzajemne stosunki miedzy drobnoustrojami w biocenozie oraz mikroorganizmami, a organizmami wyzszymi. Wystepowanie drobnoustrojow w srodowiskach naturalnych (gleba, woda, powietrze). Wybrane aspekty wykorzystania drobnoustrojow w praktyce. Bakterie, grzyby i wirusy chorobotworcze dla zwierzat. Wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej. Naturalna flora przezuwaczy i trzody chlewnej.

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Enzymologia

Struktura i funkcja enzymow. Kinetyka i chemiczne mechanizmy reakcji enzymatycznych. Badanie enzymow w preparatach biologicznych, ich ekstrakcja i oczyszczanie, zastosowania w medycynie, przemysle oraz biotechnologii.

2. Mikrobiologia przemyslowa

Mikroorganizmy o znaczeniu przemyslowym. Dobor i ulepszanie mikroorganizmow. Przechowywanie i kultury starterowe. Typy hodowli drobnoustrojow. Sterowanie metabolizmem. Fermentacje beztlenowe. Biosynteza zwiazkow biologicznie czynnych. Hodowla mikroorganizmow zrekombinowanych. Komorki unieruchomione.

3. Inzynieria genetyczna

Enzymy i klonowanie genu. Konstrukcja i analiza rekombinowanego DNA. Analiza i klonowanie eukariotycznego genomowego DNA. Przygotowanie sond DNA i RNA. Detekcja i analiza produktow ekspresji sklonowanych genow. Amplifikacja DNA technika PCR. Sekwencjonowanie DNA.

4. Kultury tkankowe i komorkowe roslin i zwierzat

Kultury stale i suspensyjne. Wplyw skladnikow pozywki i swiatla na wzrost i roznicowanie roslin. Mikrorozmnazanie przez pedy boczne. Produkcja in vitro sadzonek roslin. Tkanki odroznicowane.

5. Metody biotechnologiczne w ochronie srodowiska

Procesy biotechnologiczne w ochronie srodowiska, oczyszczanie sciekow i unieszkodliwianie osadow przy uzyciu drobnoustrojow immobilizowanych. Usuwanie biogenow ze sciekow na drodze hodowli glonow i mikrofitow. Odzysk bialka ze sciekow na cele paszowe. Kompostowanie odpadow przemyslowych i bytowych oraz smieci. Mikrobiologiczne lugowanie mineralow - odzysk metali. Bioremediacja gruntow i gleb. Zastosowanie filtrow biologicznych do usuwania zanieczyszczen powietrza. Procesy biotechnologiczne w uzdatnianiu wody do picia. Biotechnologia odsiarczania wegla i ropy naftowej.

6. Ekonomika produkcji

Zarzadzanie jednostkami gospodarczymi. Formy organizacyjno-prawne (rodzaje spolek), podstawowe zasady dzialania, organizacja wewnetrzna jednostek. Majatek trwaly. Pojecie kosztow wlasnych i ich struktura. Ocena ekonomiczna wynikow dzialalnosci, podatek dochodowy. Zarzadzanie finansami firmy.

VII. ZALECENIA

Programy studiow w uczelniach technicznych i rolniczych powinny spelnic zalecenia FEANI: 10% godzin - przedmioty ksztalcenia ogolnego, 35% - przedmioty podstawowe, 55% - przedmioty kierunkowe.

ZALACZNIK Nr 8

Standardy nauczania dla kierunku studiow:

budownictwo

STUDIA MAGISTERSKIE

I. WYMAGANIA OGOLNE

Studia magisterskie na kierunku budownictwo trwaja nie mniej niz 5 lat (10 semestrow). Laczna liczba godzin zajec dydaktycznych wynosi nie mniej niz 3600, w tym 1920 godzin okreslonych w standardach nauczania.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiow magisterskich na kierunku budownictwo otrzymuje tytul zawodowy magistra inzyniera.

Studia magisterskie na kierunku budownictwo powinny zapewnic wyksztalcenie specjalistow, ktorzy w oparciu o nabyta wiedze teoretyczna i umiejetnosci praktyczne uzyskaja podstawe do tworczej pracy w zakresie projektowania obiektow budowlanych i konstrukcji inzynierskich, realizacji obiektow budowlanych i konstrukcji inzynierskich, nadzorowania procesow budowlanych i zarzadzania nimi, z zastosowaniem techniki komputerowej.

III. GRUPY PRZEDMIOTOW I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 330

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 675

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 915

Razem: 1 920

IV. PRAKTYKI

Program studiow powinien przewidywac minimum 8 tygodni praktyki, w tym praktyke kierunkowa i dyplomowa.

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 330

1. Przedmiot do wyboru 120

2. Jezyki obce 120

3. Wychowanie fizyczne 90

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 675

1. Matematyka 240

2. Fizyka 90

3. Chemia 45

4. Geometria wykreslna 45

5. Geodezja 75

6. Rysunek techniczny 45

7. Podstawy informatyki 45

8. Geologia 45

9. Mechanika ogolna 45

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 915

1. Materialy budowlane 90

2. Wytrzymalosc materialow 90

3. Mechanika budowli 90

4. Budownictwo ogolne 90

5. Mechanika gruntow i fundamentowanie 90

6. Konstrukcje betonowe 90

7. Konstrukcje metalowe 90

8. Technologia i organizacja budowy 90

9. Metody komputerowe 60

10. Hydraulika i hydrologia 45

11. Budownictwo komunikacyjne 90

VI. TRESCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTOW

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO

1. Przedmiot do wyboru

Do wyboru z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych i prawnych, w szczegolnosci: psychologia, socjologia, ekonomika, prawo budowlane - w zaleznosci od zainteresowan studentow.

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Matematyka

Analiza matematyczna: funkcje, pochodne, calki. Rownania rozniczkowe. Geometria analityczna. Rachunek wektorowy. Rownanie prostej i plaszczyzny. Krzywe stozkowe. Powierzchnie obrotowe, walcowe i stozkowe. Rachunek prawdopodobienstwa. Statystyka. Metody numeryczne, probabilistyka, teoria niezawodnosci.

2. Fizyka

Zasady kinematyki. Zasady dynamiki. Sily bezwladnosci. Drgania harmoniczne, tlumione, drgania wymuszone, rezonans mechaniczny. Akustyka. Kinetyczno-molekularna teoria gazow. Przewodnictwo cieplne. Izolacyjnosc termiczna. Procesy konwekcji w gazach i cieczach. Cisnienie hydrostatyczne. Elementy hydrodynamiki plynow. Widmo fal elektromagnetycznych. Promieniowanie cieplne. Promieniotworczosc.

3. Chemia

Zwiazki chemiczne wystepujace w materialach budowlanych. Hydroliza i hydratacja. Stezenia roztworow. Dysocjacja elektrolityczna, pH. Podstawowe pojecia z krystalochemii. Procesy fizykochemiczne przebiegajace w czasie produkcji i wiazania. Spoiwa budowlane. Karbonatyzacja. Korozja stali i betonu. Wykorzystanie odpadow przemyslowych w budownictwie. Dodatki hydrauliczne i pucolanowe. Ochrona konstrukcji metalowych.

4. Geometria wykreslna

Metody odwzorowania i restytucji elementow przestrzeni. Zastosowanie wieloscianow, bryl i powierzchni w konstruowaniu obiektow budowlanych. Geometria przekryc budowlanych. Wybrane zagadnienia inzynierskie zwiazane z uksztaltowaniem terenu. Aksonometria jako rysunek pogladowy w formie szkicu odrecznego.

5. Geodezja

Pomiary inwentaryzacyjne obiektow budowlanych przy zastosowaniu tradycyjnych i wspolczesnych instrumentow geodezyjnych. Pomiary geodezyjne terenu. Dokumentacja geodezyjna. Prawo geodezyjne. Elementy fotogrametrii, teledetekcji i Global Position System (GPS).

6. Rysunek techniczny

Rysunek architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny na bazie podstaw rysunku technicznego. Zastosowanie programow komputerowego wspomagania projektowania (Computer Add Design) w opracowaniu graficznym przygotowanych szkicowo tematow.

7. Geologia

Budowa Ziemi, procesy geologiczne, podstawowe pojecia z mineralogii i petrografii ze szczegolnym uwzglednieniem elementow najbardziej istotnych z punktu widzenia inzynierow budownictwa. Zagadnienia tektoniki. Czytanie map geologicznych, przekroje geologiczne na podstawie map geologicznych. Rozpoznawanie mineralow i skal.

8. Mechanika ogolna

Modele cial w mechanice. Sila i jej polozenie jako wektory. Pewniki mechaniki klasycznej w odniesieniu do statyki. Uklady sil, wypadkowa. Moment sily. Rownowaga jako szczegolny przypadek ruchu ciala sztywnego. Warunki rownowagi ciala sztywnego. Stopnie swobody ukladu materialnego. Modele wiezow i ich oddzialywanie. Sily czynne i bierne. Uklady statycznie wyznaczalne. Przeguby w ukladach pretowych. Redukcja wewnetrzna w ukladach pretowych. Sila osiowa, poprzeczna i moment zginajacy w belkach prostych i ramach. Metody wykreslne statyki. Kratownice plaskie. Analityczne i wykreslne sposoby wyznaczania sil w pretach. Zjawisko tarcia. Prawa tarcia suchego. Zagadnienia dotyczace tarcia w zastosowaniach inzynierskich.

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Materialy budowlane

Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne materialow budowlanych. Kamien. Ceramika budowlana. Szklo budowlane. Drewno. Spoiwa. Kleje. Lepiszcza bitumiczne. Materialy do izolacji cieplnych i dzwiekowych. Tworzywa sztuczne. Farby, emalie, lakiery, cementy. Betony.

2. Wytrzymalosc materialow

Problem brzegowy liniowej teorii sprezystosci. Proste zagadnienia wytrzymalosci: jednoosiowy stan naprezen, skrecanie, zginanie czyste i z udzialem sil poprzecznych, belka na podlozu Winklera. Zlozone zagadnienia wytrzymalosci: zginanie ukosne, sciskanie mimosrodkowe. Energia sprezysta. Hipotezy wytrzymalosciowe. Zginanie z udzialem duzych sil osiowych. Statecznosc preta prostego. Nosnosc graniczna przekrojow preta. Elementy mechaniki pretow cienkosciennych.

3. Mechanika budowli

Uklady pretowe statycznie wyznaczalne: sily przekrojowe, linie wplywu. Zasada prac wirtualnych. Zasada wzajemnosci prac. Analiza statycznie niewyznaczalnych ukladow pretowych, metoda sil. Metoda przemieszczen w zastosowaniu do ram. Pojecie statecznosci ustroju konstrukcyjnego. Teoria II rzedu - wyznaczanie obciazen krytycznych. Elementy dynamiki budowli: schemat dynamiczny, drgania harmoniczne swobodne i wymuszone.

4. Budownictwo ogolne

Elementy budowli. Obciazenia. Mury. Sciany. Budynki. Statecznosc i sztywnosc. Przewody wentylacyjne i spalinowe. Przegrody budowlane. Ochrona przeciwpozarowa. Izolacje cieplne, wilgotnosciowe i akustyczne. Schody. Stropy. Dachy. Stolarka budowlana. Odwodnienie. Dylatacje. Normatywy techniczne.

5. Mechanika gruntow i fundamentowanie

Wlasciwosci fizykochemiczne gruntow i wod gruntowych. Dobor i statecznosc fundamentow. Fundamentowanie bezposrednie. Drenaz. Pale. Pale duzych srednic. Scianki szczelne. Studnie. Kesony. Mury oporowe. Geotekstylia. Wzmacnianie gruntow. Zageszczanie. Stabilizacja.

6. Konstrukcje betonowe

Zasady wymiarowania. Zginanie, scinanie, skrecanie, sciskanie, rozciaganie. Elementy zespolone. Zasady konstruowania zbrojenia. Belki. Plyty. Slupy. Ramy. Fundamenty. Budynki szkieletowe. Hale. Scianki oporowe. Tarcze. Silosy i bunkry. Zbiorniki. Kopuly i powloki.

7. Konstrukcje metalowe

Materialy i wyroby hutnicze. Nosnosc i wymiarowanie. Polaczenia. Slupy. Belki pelnoscienne walcowane i zlozone. Dachy. Stropy. Hale. Zbiorniki. Maszty. Budynki wysokie. Wieze. Estakady suwnicowe. Konstrukcje zespolone stal-beton. Ochrona antykorozyjna.

8. Technologia i organizacja budowy

Podstawy technologii robot budowlanych. Technologia transportu i robot ladunkowych. Technologia robot ziemnych. Technologia robot betonowych. Montaz konstrukcji budowlanych. Technologia robot wykonczeniowych. Podstawy ekonomiki, normowania i kosztorysowania. Podstawy organizacji budownictwa.

9. Metody komputerowe

Modelowanie matematyczne: sformulowanie lokalne i globalne (wariacyjne). Klasyfikacja metod. Metoda roznic skonczonych. Metoda elementow skonczonych. Metoda elementow brzegowych. Programowanie liniowe, metody i modele analizy zagadnien optymalizacji. Symulacja cyfrowa.

10. Hydraulika i hydrologia

Cisnienie hydrostatyczne. Wypor. Ruch cieczy. Przeplyw pod cisnieniem. Ruch w korytach otwartych. Spietrzenia. Swiatlo mostow i przepustow. Ruch wod gruntowych. Rowy i studnie. Odwadnianie wykopow. Filtracja. Bilans wodny. Pomiary hydrometryczne. Stany i przeplyw w rzekach.

11. Budownictwo komunikacyjne

Charakterystyka transportu ladowego. Elementy ksztaltowania drog kolowych. Nawierzchnia drogowa. Elementy inzynierii ruchu. Podstawy organizacji przewozow kolejowych. Elementy drogi kolejowej. Nawierzchnia kolejowa. Stacje kolejowe. Utrzymanie i modernizacja linii kolejowych. Komunikacyjne obiekty budowlane: mosty, wiadukty, estakady, przepusty, tunele.

VII. ZALECENIA

1. W calym okresie studiow zajecia praktyczne (laboratoria, cwiczenia, projekty) powinny stanowic lacznie nie mniej niz 40 % ogolnej liczby godzin studiow.

2. Przy ustalaniu szczegolowego planu i programu studiow nalezy miec na uwadze kryteria akredytacji kierunku w FEANI (przedmioty ksztalcenia ogolnego okolo 10%, przedmioty podstawowe okolo 35% i przedmioty kierunkowe okolo 55%).

STUDIA ZAWODOWE

I. WYMAGANIA OGOLNE

Studia zawodowe na kierunku budownictwo trwaja nie mniej niz 7 semestrow (3,5 roku). Laczna liczba godzin zajec dydaktycznych w czasie studiow wynosi nie mniej niz 2500 godzin, w tym 1545 godzin okreslonych w standardach.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiow zawodowych na kierunku budownictwo otrzymuje tytul zawodowy inzyniera. Absolwent powinien byc przygotowany do:

- kierowania realizacja prac w zakresie wykonawstwa, remontow i uzytkowania obiektow budowlanych i konstrukcji inzynierskich,

- projektowania prostych obiektow budowlanych i konstrukcji inzynierskich,

- racjonalnego dzialania na rzecz spelnienia oczekiwan spolecznych w zakresie budownictwa i jego powiazan z ochrona srodowiska,

- pelnienia pomocniczych, ewentualnie wspolautorskich dzialan tworczych w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektow,

- przestrzegania i uwzgledniania zasad fizyki budowli i stosowanych technologii,

- respektowania obowiazujacych przepisow budowlanych i zasad organizacji przemyslu budowlanego, procedur realizacji budynkow.

III. GRUPY PRZEDMIOTOW I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 240

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 525

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 780

Razem: 1 545

IV. PRAKTYKI

Program studiow powinien przewidywac praktyki w wymiarze okreslonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyzszych szkolach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595 i Nr 137, poz. 1304).

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIAZENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO 240

1. Przedmiot do wyboru 60

2. Jezyk obcy 120

3. Wychowanie fizyczne 60

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 525

1. Matematyka 165

2. Fizyka 60

3. Chemia 45

4. Geometria i grafika inzynierska 90

5. Geodezja 60

6. Podstawy informatyki 30

7. Geologia 30

8. Mechanika ogolna 45

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 780

1. Materialy budowlane 75

2. Wytrzymalosc materialow 75

3. Mechanika budowli 90

4. Mechanika gruntow i fundamentowanie 60

5. Budownictwo ogolne 90

6. Konstrukcje zelbetowe 90

7. Konstrukcje metalowe 75

8. Technologia, ekonomika i organizacja budowy 90

9. Instalacje budowlane 45

10. Budownictwo komunikacyjne 90

VI. TRESCI PROGRAMOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTALCENIA OGOLNEGO

1. Przedmiot do wyboru

Do wyboru: prawo budowlane, ekonomika, psychologia, socjologia lub inne z zakresu humanistycznych, ekonomicznych lub prawnych.

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Matematyka

Analiza matematyczna: funkcje, pochodne, calki. Rownania rozniczkowe. Geometria analityczna. Rachunek wektorowy. Rownanie prostej i plaszczyzny. Krzywe stozkowe. Powierzchnie obrotowe, walcowe i stozkowe. Rachunek prawdopodobienstwa. Statystyka.

2. Fizyka

Zasady kinematyki. Zasady dynamiki. Sily bezwladnosci. Drgania harmoniczne, tlumione, drgania wymuszone, rezonans mechaniczny. Akustyka. Kinetyczno-molekularna teoria gazow. Przewodnictwo cieplne. Izolacyjnosc termiczna. Procesy konwekcji w gazach i cieczach. Cisnienie hydrostatyczne. Elementy hydrodynamiki plynow. Widmo fal elektromagnetycznych. Promieniowanie cieplne. Promieniotworczosc.

3. Chemia

Zwiazki chemiczne wystepujace w materialach budowlanych. Hydroliza i hydratacja. Stezenia roztworow. Dysocjacja elektrolityczna, pH. Podstawowe pojecia z krystalochemii. Procesy fizykochemiczne przebiegajace w czasie produkcji i wiazania. Spoiwa budowlane. Karbonatyzacja. Korozja stali i betonu. Wykorzystanie odpadow przemyslowych w budownictwie. Dodatki hydrauliczne i pucolanowe. Ochrona konstrukcji metalowych.

4. Geometria i grafika inzynierska

Metody odwzorowania i restytucji elementow przestrzeni. Zastosowanie wieloscianow, bryl i powierzchni w konstruowaniu obiektow budowlanych. Geometria przekryc budowlanych. Wybrane zagadnienia inzynierskie zwiazane z uksztaltowaniem terenu. Aksonometria jako rysunek pogladowy w formie szkicu odrecznego. Rysunek architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny na bazie podstaw rysunku technicznego. Zastosowanie programow CAD w opracowaniu graficznym przygotowanych szkicowo tematow.

5. Geodezja

Pomiary inwentaryzacyjne obiektow budowlanych przy zastosowaniu tradycyjnych i wspolczesnych instrumentow geodezyjnych. Pomiary geodezyjne terenu. Dokumentacja geodezyjna. Prawo geodezyjne. Elementy fotogrametrii, teledetekcji i Global Position System (GPS).

6. Podstawy informatyki

Podstawowe pojecia teorii informacji. Systemy komputerowe. Systemy operacyjne. Edytory tekstow. Bazy danych. Arkusze kalkulacyjne. Prezentacje wynikow. Sieci komputerowe. Zasady pracy w Internecie.

7. Geologia

Budowa Ziemi, procesy geologiczne, podstawowe pojecia z mineralogii i petrografii, ze szczegolnym uwzglednieniem elementow najbardziej istotnych dla inzynierow budownictwa. Zagadnienia tektoniki. Czytanie map geologicznych, przekroje geologiczne na podstawie map geologicznych. Rozpoznawanie mineralow i skal.

8. Mechanika ogolna

Modele cial w mechanice. Sila i jej polozenie jako wektory. Pewniki mechaniki klasycznej w odniesieniu do statyki. Uklady sil, wypadkowa. Moment sily. Rownowaga jako szczegolny przypadek ruchu ciala sztywnego. Warunki rownowagi ciala sztywnego. Stopnie swobody ukladu materialnego. Modele wiezow i ich oddzialywanie. Sily czynne i bierne. Uklady statycznie wyznaczalne. Przeguby w ukladach pretowych. Redukcja wewnetrzna w ukladach pretowych. Sila osiowa, poprzeczna i moment zginajacy w belkach prostych i ramach. Metody wykreslne statyki. Kratownice plaskie. Analityczne i wykreslne sposoby wyznaczania sil w pretach. Zjawisko tarcia. Prawa tarcia suchego. Zagadnienia dotyczace tarcia w zastosowaniach inzynierskich.

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Materialy budowlane

Wlasnosci fizyczne i mechaniczne materialow budowlanych. Kamien. Ceramika budowlana. Spoiwa mineralno-powietrzne. Kleje. Lepiszcza bitumiczne. Materialy do izolacji przeciwwodnych, cieplnych i dzwiekowych. Tworzywa sztuczne i wyroby z nich. Farby, emulsje, lakiery. Cementy. Betony: skladniki, wlasciwosci, technologia. Wyroby z betonow zwyklych i lekkich. Drewno.

2. Wytrzymalosc materialow

Proste zagadnienia wytrzymalosci: rozciaganie, sciskanie, skrecanie, zginanie czyste i z udzialem sil poprzecznych. Sily przekrojowe i linie ugiecia belek. Zginanie ukosne, sciskanie mimosrodowe. Belka na podlozu Winklera. Energia sprezysta, hipotezy wytrzymalosciowe. Zginanie z udzialem duzych sil osiowych, statecznosc preta prostego. Nosnosc graniczna przekrojow preta. Elementy mechaniki pretow cienkosciennych.

3. Mechanika budowli

Uklady pretowe statycznie wyznaczalne: sily przekrojowe, linie wplywu. Zasada prac wirtualnych. Analiza statycznie niewyznaczalnych ukladow pretowych. Metoda sil. Metoda przemieszczen w zastosowaniu do ram. Pojecie statecznosci ustroju konstrukcyjnego. Teoria II rzedu - wyznaczanie obciazen krytycznych. Elementy dynamiki budowli: modele obliczeniowe, drgania harmoniczne wlasne, swobodne i wymuszone.

4. Mechanika gruntow i fundamentowanie

Wlasnosci fizykochemiczne i mechaniczne gruntow budowlanych. Woda gruntowa. Ksztaltowanie fundamentow budowli. Filtracja. Fundamentowanie budowli bezposrednie i posrednie. Odwodnienie budowli. Scianki szczelne. Konstrukcje oporowe. Konstrukcje geotechniczne. Geotekstylia. Wzmacnianie gruntow. Wzmacnianie fundamentow.

5. Budownictwo ogolne

Elementy budowli. Obciazenia. Mury. Sciany. Budynki. Statecznosc i sztywnosc. Przegrody budowlane. Ochrona przeciwpozarowa. Izolacje cieplne, wilgotnosciowe i akustyczne. Schody. Stropy. Dachy. Stolarka budowlana. Odwodnienie. Dylatacje. Konstrukcje drewniane. Utrzymanie i remonty.

6. Konstrukcje zelbetowe

Zasady wymiarowania. Zginanie, scinanie, sciskanie, rozciaganie. Zarysowania i ugiecia. Zasady konstruowania zbrojenia. Belki. Plyty. Slupy. Ramy. Fundamenty. Budynki szkieletowe i hale. Scianki oporowe. Zbiorniki. Silosy. Podstawy konstrukcji sprezonych. Podstawy budownictwa przemyslowego.

7. Konstrukcje metalowe

Materialy i wyroby hutnicze. Nosnosc i wymiarowanie. Polaczenia. Slupy. Belki pelnoscienne walcowane i zlozone. Dachy. Stropy. Hale. Zbiorniki. Estakady suwnicowe. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Ochrona antykorozyjna i przeciwpozarowa.

8. Technologia, ekonomika i organizacja budowy

Podstawy technologii robot budowlanych. Technologia transportu i robot ladunkowych. Technologia robot ziemnych. Technologia robot betonowych. Prefabrykacja. Montaz konstrukcji budowlanych. Technologia robot wykonczeniowych. Podstawy ekonomiki, normowania i kosztorysowania. Podstawy organizacji budownictwa.

9. Instalacje budowlane

Instalacje elektryczne w budynku i na placu budowy. Instalacje alarmowe i sygnalizacyjne. Instalacje ogrzewcze, rozdzial energii, systemy sterowania ogrzewaniem. Instalacje wodne w budynku, przylaczenia do wodociagu, ujecia wlasne. Instalacje gazowe. Instalacje wentylacyjne. Instalacje hydrauliczne, odprowadzenie sciekow.

10. Budownictwo komunikacyjne

Charakterystyka transportu ladowego. Elementy ksztaltowania drog kolowych. Nawierzchnia drogowa. Systemy transportu. Przepusty. Komunikacja zbiorowa. Elementy inzynierii ruchu. Podstawy organizacji przewozow kolejowych. Elementy drogi kolejowej. Nawierzchnia kolejowa. Utrzymanie i modernizacja linii kolejowych. Komunikacyjne obiekty budowlane: mosty, wiadukty, estakady, przepusty, tunele.

VII. ZALECENIA

Przy ustalaniu szczegolowego planu i programu studiow nalezy miec na uwadze kryteria akredytacji kierunku w FEANI (przedmioty ksztalcenia ogolnego okolo 10%, przedmioty podstawowe okolo 35% i przedmioty kierunkowe okolo 55%).

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.