Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 77, poz. 335; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 106, poz. 668.

 

 

 

 

 

USTAWA

z dnia 20 lipca 1991 r.

o Inspekcji Ochrony Srodowiska

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

[Art. 1.

1. Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska jest organem kontroli przestrzegania przepisow o ochronie srodowiska oraz badania stanu srodowiska.

2. Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska podlega Ministrowi Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa.]

<Art. 1.

Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska jest centralnym organem administracji rzadowej, powolanym do kontroli przestrzegania przepisow o ochronie srodowiska oraz badania stanu srodowiska, nadzorowanym przez ministra wlasciwego do spraw srodowiska.>

Poczatek

Art. 2.

1. Do zadan Inspekcji Ochrony Rrodowiska w szczegolnoSci nalezy:

1) kontrola przestrzegania przepisow o ochronie srodowiska i racjonalnym uzytkowaniu zasobow przyrody,

2) kontrola przestrzegania decyzji ustalajacych warunki uzytkowania srodowiska,

3) udzial w postepowaniu dotyczacym lokalizacji inwestycji,

4) udzial w przekazywaniu do eksploatacji obiektow, ktore moga pogorszyc stan srodowiska, oraz urzadzen chroniacych srodowisko przed zanieczyszczeniem,

5) kontrola eksploatacji urzadzen chroniacych srodowisko przed zanieczyszczeniem,

6) podejmowanie decyzji wstrzymujacych dzialalnosc prowadzona z naruszeniem wymagan zwiazanych z ochrona srodowiska lub naruszeniem warunkow korzystania ze srodowiska,

7) wspoldzialanie w zakresie ochrony srodowiska z innymi organami kontrolnymi, organami scigania i wymiaru sprawiedliwosci oraz organami administracji panstwowej i rzadowej, samorzadu terytorialnego i obrony cywilnej, a takze organizacjami spolecznymi i opiekunami spolecznymi,

8) organizowanie i koordynowanie panstwowego monitoringu srodowiska, prowadzenie badan jakosci srodowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzacych w nim zmian,

9) opracowywanie i wdrazanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,

10) inicjowanie dzialan tworzacych warunki zapobiegania nadzwyczajnym zagrozeniom srodowiska oraz usuwania ich skutkow i przywracania srodowiska do stanu wlasciwego.

2. Zwierzchni nadzor nad wykonywaniem zadan, o ktorych mowa w ust. 1, sprawuje minister wlaSciwy do spraw Srodowiska.

Rozdzial 2

Organy Inspekcji Ochrony Srodowiska

Poczatek

Art. 3.

1. Zadania Inspekcji Ochrony Rrodowiska okreSlone w art. 2 wykonuja:

1) Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska,

2) wojewoda przy pomocy wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska jako kierownika wojewodzkiej inspekcji ochrony srodowiska, wchodzacej w sklad zespolonej administracji wojewodzkiej.

2. Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Srodowiska okreslone w ustawie i przepisach odrebnych.

Poczatek

Art. 4.

1. Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska kieruje dzialalnoscia Inspekcji Ochrony Srodowiska.

3. Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska jest powolywany i odwolywany przez Prezesa Rady Ministrow na wniosek Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa.

4. Zastepce Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw srodowiska na wniosek Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska.

5. Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska wykonuje zadania przy pomocy Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

6. W sklad Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska moga wchodzic: zespoly, wydzialy, zespoly terenowe, samodzielne stanowiska oraz laboratoria.

7. Organizacje Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska okresla statut nadany, w drodze rozporzadzenia, przez Prezesa Rady Ministrow na wniosek ministra wlasciwego do spraw srodowiska.

Poczatek

Art. 5.

1. Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska dziala na obszarze wojewodztwa.

2. Wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw srodowiska w uzgodnieniu z wlasciwym wojewoda.

3. Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska wykonuje zadania przy pomocy wojewodzkiego inspektoratu ochrony srodowiska.

4. Zastepce wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska powoluje i odwoluje Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska na wniosek wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska.

5. Wojewoda, na wniosek wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska, moze tworzyc delegatury wojewodzkiego inspektoratu ochrony srodowiska. Kierownik delegatury moze, z upowaznienia wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska, prowadzic sprawy i wydawac na terenie swojego dzialania decyzje administracyjne.

6. Minister wlasciwy do spraw srodowiska w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady organizacji wojewodzkich inspektoratow ochrony srodowiska oraz ich delegatur.

Poczatek

Art. 6.

Do pracownikow Inspekcji Ochrony Srodowiska stosuje sie przepisy ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. o pracownikach urzedow panstwowych (Dz.U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121 i Nr 51, poz. 300 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234).

Poczatek

Art. 7.

Wojewoda, na wniosek wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska lub za jego zgoda, moze powierzyc, w drodze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu wlasciwosci wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska, w tym wydawanie w jego imieniu decyzji administracyjnych, powiatom polozonym na terenie wojewodztwa.

Poczatek

Art. 8.

W rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego, w sprawach zwiazanych z wykonywaniem zadan i kompetencji Inspekcji Ochrony Srodowiska organem wlasciwym jest, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, wojewodzki inspektor ochrony srodowiska i jako organ wyzszego stopnia Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska.

Poczatek

Art. 8a.

1. Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska ustala ogolne kierunki dzialania organow Inspekcji lub - w przypadku nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska w zakresie nalezacym do wlasciwosci Inspekcji Ochrony Srodowiska - szczegolowe zasady postepowania inspektorow, a takze zasady ich wspoldzialania z innymi organami administracji publicznej.

2. Rada powiatu i sejmik wojewodztwa przynajmniej raz na rok rozpatruja informacje wlasciwego inspektora o stanie srodowiska na obszarze powiatu lub wojewodztwa. Na zadanie wlasciwej rady gminy, rady powiatu lub sejmiku wojewodztwa informacje taka wlasciwy inspektor ochrony srodowiska obowiazany jest skladac w kazdym czasie. Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska informuje zarzad powiatu i zarzad wojewodztwa o wynikach kontroli obiektow o podstawowym znaczeniu dla danego terenu.

3. W zwiazku z przedlozona informacja, o ktorej mowa w ust. 2, radzie powiatu sluzy prawo do okreslania, w drodze uchwaly, kierunkow dzialania wlasciwego organu Inspekcji Ochrony Srodowiska, w celu zapewnienia na danym obszarze nalezytej ochrony srodowiska.

4. W przypadkach bezposredniego zagrozenia srodowiska starosta, wojt, burmistrz (prezydent miasta) moze wydac wlasciwemu organowi Inspekcji Ochrony Srodowiska polecenie podjecia dzialan zmierzajacych do usuniecia tego zagrozenia.

5. Uchwala podjeta na podstawie ust. 3 lub polecenie wydane na podstawie ust. 4 nie moga dotyczyc wykonania konkretnych czynnosci sluzbowych ani okreslac sposobu wykonania zadania przez organy Inspekcji Ochrony Srodowiska, lecz powinny ustalac przedmiot dzialania lub wskazywac stan niezgodny z prawem, o ktorego usuniecie chodzi.

6. Organ jednostki samorzadu terytorialnego niezwlocznie informuje wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska o podjeciu uchwaly lub wydaniu polecenia, o ktorych mowa w ust. 3-5.

Poczatek

Art. 8b.

1. Starosta, wojt, burmistrz (prezydent miasta) ponosza wylaczna odpowiedzialnosc za tresc polecenia wydanego na podstawie art. 8a ust. 4.

2. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na pismie.

3. Polecenie podlega niezwlocznemu wykonaniu. Wlasciwy wojewodzki inspektor ochrony srodowiska natychmiast przedklada sprawe Glownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska, jezeli nie jest w stanie wykonac polecenia albo jezeli polecenie narusza prawo.

4. Polecenie naruszajace prawo jest niewazne. O niewaznosci polecenia rozstrzyga wojewoda.

Rozdzial 3

Wykonywanie zadan kontrolnych przez Inspekcje Ochrony Srodowiska

Poczatek

Art. 9.

1. Kontrole wykonuja Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska, wojewodzcy inspektorzy ochrony srodowiska oraz upowaznieni przez nich pracownicy Inspekcji Ochrony Srodowiska, zwani dalej "inspektorami".

2. Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagan ochrony srodowiska inspektor uprawniony jest do:

1) wstepu wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i niezbednym sprzetem przez cala dobe na teren nieruchomosci, obiektu lub ich czesci, na ktorym prowadzona jest dzialalnosc gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 na pozostaly teren,

2) pobierania probek, przeprowadzania niezbednych badan lub wykonywania innych czynnosci kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomosci, w obiekcie lub jego czesci, stanu srodowiska oraz oceny tego stanu w swietle przepisow o ochronie srodowiska, a takze indywidualnie okreslonych w decyzjach administracyjnych warunkow wykonywania dzialalnosci wplywajacej na srodowisko,

3) oceny sposobow eksploatacji maszyn, urzadzen technicznych, w tym srodkow komunikacji i transportu,

4) oceny skutecznosci urzadzen chroniacych srodowisko, a takze oceny stosowanych technologii i rozwiazan technicznych,

5) zadania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesluchiwania osob w zakresie niezbednym dla ustalenia stanu faktycznego,

6) zadania okazania dokumentow i udostepnienia wszelkich danych majacych zwiazek z problematyka kontroli.

Poczatek

Art. 10.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna, z zachowaniem przepisow o tajemnicy panstwowej i sluzbowej oraz o zakwaterowaniu sil zbrojnych, obowiazani sa umozliwic inspektorowi przeprowadzenie kontroli, a w szczegolnosci umozliwic dokonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 9 ust. 2.

Poczatek

Art. 11.

1. Z czynnosci kontrolnych inspektor sporzadza protokol, ktorego jeden egzemplarz dorecza kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowanej osobie fizycznej.

2. Protokol podpisuja inspektor i kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowana osoba fizyczna, ktorzy moga wniesc do protokolu umotywowane zastrzezenia i uwagi.

3. W razie odmowy podpisania protokolu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowana osobe fizyczna, inspektor czyni o tym wzmianke w protokole, a odmawiajacy podpisu moze w terminie siedmiu dni przedstawic swoje stanowisko na pismie wlasciwemu organowi Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Poczatek

Art. 12.

1. Na podstawie ustalen kontroli wojewodzki inspektor ochrony srodowiska moze:

1) wydac zarzadzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowanej osoby fizycznej,

2) wydac na podstawie odrebnych przepisow decyzje administracyjna,

3) wszczac egzekucje, jezeli obowiazek wynika z mocy prawa lub decyzji administracyjnych.

2. Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska moze zadac przeprowadzenia postepowania sluzbowego lub innego przewidzianego prawem postepowania przeciwko osobom winnym dopuszczania do uchybien i poinformowania go, w okreslonym terminie, o wynikach tego postepowania i podjetych dzialaniach.

Poczatek

Art. 13.

1. W decyzji, o ktorej mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, wojewodzki inspektor ochrony srodowiska moze w szczegolnosci:

1) nalozyc obowiazek podjecia dzialan zmierzajacych do usuniecia w okreslonym terminie przyczyn szkodliwego oddzialywania na srodowisko,

2) wymierzyc kare pieniezna,

3) wstrzymac dzialalnosc powodujaca naruszenie wymagan ochrony srodowiska.

2. Podjecie wstrzymanej dzialalnosci moze nastapic tylko za zgoda organu Inspekcji Ochrony Srodowiska, ktory wydal decyzje w pierwszej instancji, po stwierdzeniu, ze ustaly przyczyny uzasadniajaca wydanie decyzji.

3. Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska moze upowaznic inspektora do wydania w trakcie kontroli decyzji, o ktorej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, jezeli zachodzi bezposrednie zagrozenie zdrowia lub zycia ludzkiego albo bezposrednie zagrozenie zniszczeniem srodowiska w znacznych rozmiarach. Decyzja taka jest natychmiast wykonalna.

4. Decyzje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, o ile dotycza ruchu zakladow gorniczych, wojewodzki inspektor ochrony srodowiska podejmie po porozumieniu z dyrektorem wlasciwego okregowego urzedu gorniczego.

5. Decyzje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjatkiem decyzji dotyczacych zakladow gorniczych oraz podejmowanych w sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia ludzkiego albo bezposredniego zagrozenia zniszczeniem srodowiska w znacznych rozmiarach, podejmuje Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w porozumieniu z wojewoda.

Poczatek

Art. 14.

W sprawach o wykroczenia przeciwko srodowisku organom Inspekcji Ochrony Srodowiska przysluguje uprawnienie oskarzyciela publicznego takze wtedy, gdy wniosek o ukaranie za wykroczenie zlozyl inny uprawniony oskarzyciel.

Poczatek

Art. 15.

W razie stwierdzenia, ze dzialanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej wyczerpuje znamiona przestepstwa przeciwko srodowisku, organy Inspekcji Ochrony Srodowiska kieruja do organu powolanego do scigania przestepstw zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa, dolaczajac dowody dokumentujace podejrzenie.

Poczatek

Art. 16.

1. Organy Inspekcji Ochrony Srodowiska moga zwrocic sie do kazdego organu administracji panstwowej i rzadowej oraz organu samorzadu terytorialnego o udzielenie informacji lub udostepnienie dokumentow i danych zwiazanych z ochrona srodowiska.

2. W razie stwierdzenia nieprawidlowosci w zakresie ochrony srodowiska w dzialalnosci organow, o ktorych mowa w ust. 1, organy Inspekcji Ochrony Srodowiska kieruja wystapienie, ktorego trescia moze byc w szczegolnosci wniosek o:

1) wszczecie postepowania administracyjnego,

2) dopuszczenie do udzialu w toczacym sie postepowaniu.

3. W przypadku skierowania wystapienia, o ktorym mowa w ust. 2, organom Inspekcji Ochrony Srodowiska przysluguja prawa strony w postepowaniu administracyjnym i postepowaniu przed Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Poczatek

Art. 17.

1. Inspekcja Ochrony Srodowiska wspoldziala w wykonywaniu czynnosci kontrolnych z innymi organami kontroli, w tym z Inspekcja Sanitarna, organami administracji panstwowej i rzadowej, organami samorzadu terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami spolecznymi.

2. Wspoldzialanie to obejmuje w szczegolnosci:

1a) rozpatrywanie wnioskow o przeprowadzenie kontroli, skladanych przez organy jednostek samorzadu terytorialnego,

2) przekazywanie wlasciwym organom administracji panstwowej i rzadowej oraz organom samorzadu terytorialnego informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Inspekcje Ochrony Srodowiska,

3) wymiane informacji o wynikach kontroli,

4) wymiane z organami celnymi i Straza Graniczna informacji zwiazanych ze sprowadzaniem do kraju towarow, ktorych wwoz jest zakazany lub ograniczony ze wzgledu na ochrone srodowiska,

5) wspolprace ze Straza Graniczna w wykonywaniu kontroli w strefie nadgranicznej.

3. Wojewoda moze zarzadzic przeprowadzenie kontroli nie objetej planem kontroli Inspekcji Ochrony Srodowiska.

4. Inspekcja Ochrony Srodowiska udziela pomocy organom samorzadu terytorialnego w realizacji ich zadan kontrolnych w zakresie ochrony srodowiska.

Poczatek

Art. 18.

1. Koszty pobierania probek oraz wykonywania pomiarow i analiz, na podstawie ktorych stwierdzono naruszenie wymagan ochrony srodowiska, ponosza jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, ktorych dzialalnosc jest zrodlem naruszania tych wymagan.

2. Wysokosc kosztow, o ktorych mowa w ust. 1, ustala w drodze decyzji organ Inspekcji Ochrony Srodowiska stwierdzajacy naruszenie wymagan ochrony srodowiska.

3. Warunki i sposob ustalania kosztow ponoszonych w zwiazku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagan ochrony srodowiska okresla, w drodze rozporzadzenia, Minister Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z Ministrem Finansow.

Poczatek

Art. 18a.

1. Przekazane przez wojewodzkich inspektorow ochrony srodowiska srodki finansowe w wysokosci 20% pobranych kar pienieznych wymierzonych w wyniku kontroli przestrzegania wymogow ochrony srodowiska oraz srodki, o ktorych mowa w art. 18 ust. 1, przeznacza sie na usprawnienie funkcjonowania Inspekcji Ochrony Srodowiska i na premie dla jej pracownikow, a w szczegolnosci dla tych, ktorzy przyczynili sie do skutecznej realizacji zadan, o ktorych mowa w art. 2.

2. Minister Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob rozdysponowania srodkow, o ktorych mowa w ust. 1, oraz zasady przyznawania premii pracownikom Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Poczatek

Art. 19.

W postepowaniu dotyczacym lokalizacji inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji mogacych pogorszyc stan srodowiska wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska przysluguja prawa strony w postepowaniu administracyjnym i postepowaniu przed Naczelnym Sadem Administracyjnym, jezeli zglosi swoj udzial w postepowaniu.

Poczatek

Art. 20.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby fizyczne oddajace do eksploatacji nowe lub zmodernizowane obiekty lub urzadzenia mogace pogorszyc stan srodowiska zobowiazane sa zawiadomic wlasciwego wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska o terminie przekazania do eksploatacji takich obiektow lub urzadzen.

2. Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska lub upowazniony inspektor moze uczestniczyc w przekazaniu do eksploatacji obiektow lub urzadzen, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Jezeli obiekt lub urzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie spelnia wymagan ochrony srodowiska, wojewodzki inspektor ochrony srodowiska lub upowazniony inspektor wydaje decyzje o wstrzymaniu oddania do eksploatacji tego obiektu lub urzadzenia. Decyzji tej nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.

4. Oddanie obiektu lub urzadzenia, o ktorym mowa w ust. 3, do eksploatacji moze nastapic za zgoda wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska po stwierdzeniu, ze spelnia juz wymagania ochrony srodowiska.

Poczatek

Art. 21.

Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska zakaze w drodze decyzji administracyjnej produkcji, sprowadzania z zagranicy lub wprowadzania do obrotu surowcow, paliw, maszyn i innych urzadzen technicznych oraz innych wyrobow nie spelniajacych ustalonych wymagan ochrony srodowiska, zawiadamiajac o tym Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Poczatek

Art. 22.

Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska moze podejmowac wszelkie czynnosci nalezace do wlasciwosci wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska, jesli uzna to za celowe ze wzgledu na wage lub zawilosc sprawy.

Rozdzial 4

Panstwowy monitoring srodowiska

Poczatek

Art. 23.

1. Tworzy sie panstwowy monitoring srodowiska.

2. Panstwowy monitoring srodowiska jest systemem pomiarow, ocen i prognoz stanu srodowiska, realizowanym przez jednostki organizacyjne organow administracji panstwowej i rzadowej, organow gmin, jak rowniez przez szkoly wyzsze i przedsiebiorcow.

3. Celem panstwowego monitoringu srodowiska jest zwiekszenie skutecznosci dzialan na rzecz ochrony srodowiska poprzez zbieranie, analizowanie i udostepnianie danych dotyczacych stanu srodowiska i zmian w nim zachodzacych.

4. Panstwowy monitoring srodowiska obejmuje sieci:

1) krajowe,

2) regionalne (wojewodzkie i miedzywojewodzkie),

3) lokalne.

Poczatek

Art. 24.

Dzialalnosc panstwowego monitoringu srodowiska koordynuja organy Inspekcji Ochrony Srodowiska, w tym:

1) sieci krajowe i regionalne - Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska,

2) sieci lokalne - Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska, w uzgodnieniu z Glownym Inspektorem Ochrony Srodowiska.

Poczatek

Art. 25.

1. Organy administracji rzadowej oraz organy jednostek samorzadu terytorialnego, jak rowniez podlegle im jednostki organizacyjne, dokonujace pomiarow i analiz stanu srodowiska sa zobowiazane do wspolpracy z Inspekcja Ochrony Srodowiska, w ramach panstwowego monitoringu srodowiska, w szczegolnosci dostarczania jej informacji o stanie srodowiska uzyskanych w trakcie ich dzialalnosci, jak rowniez wykonywania pomiarow i analiz na zlecenie Inspekcji Ochrony Srodowiska.

2. Laboratoria i inne jednostki zajmujace sie pomiarami stanu srodowiska i dzialajace w systemie panstwowego monitoringu srodowiska winny spelniac jednolite wymogi okreslone przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa i uzyskac w tym zakresie atest Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Poczatek

Art. 26.

Minister Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, w drodze rozporzadzenia, okresli:

1) szczegolowa organizacje i zasady funkcjonowania panstwowego monitoringu srodowiska,

2) szczegolowe zasady realizacji obowiazku okreslonego w art. 25 ust. 1,

3) sposob realizacji zadan wykonywanych w ramach panstwowego monitoringu srodowiska na zlecenie Inspekcji Ochrony Srodowiska,

4) wymagania kwalifikacyjne dla laboratoriow uczestniczacych w panstwowym monitoringu srodowiska oraz tryb atestacji tych laboratoriow przez Inspekcje Ochrony Srodowiska.

Poczatek

Art. 27.

W razie braku polskiej normy, Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska moze na okres przejsciowy, okreslic obowiazujace warunki i metody prowadzenia pomiarow oraz oznaczania substancji zanieczyszczajacych srodowisko.

Poczatek

Art. 28.

1. Inspekcja Ochrony Srodowiska zapewnia informowanie spoleczenstwa o stanie srodowiska.

2. Wlasciwy organ Inspekcji Ochrony Srodowiska udostepnia organom administracji rzadowej oraz organom jednostek samorzadu terytorialnego wyniki badan i obserwacji oraz oceny, o ktorych mowa w art. 23 ust. 2, a takze opracowane metody, o ktorych mowa w art. 27.

Rozdzial 5

Wykonywanie zadan w zakresie nadzwyczajnych zagrozen srodowiska

Poczatek

Art. 29.

W zakresie przeciwdzialania nadzwyczajnym zagrozeniom srodowiska do Inspekcji Ochrony Srodowiska naleza sprawy:

1) kontroli przedsiebiorcow, ktorych dzialalnosc moze stanowic przyczyne powstania nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska,

2) prowadzenia szkolen i instruktazu organow administracji panstwowej, rzadowej i samorzadu terytorialnego, a takze przedsiebiorcow, o ktorych mowa w pkt. 1,

3) badania przyczyn powstawania oraz sposobow likwidacji skutkow nadzwyczajnych zagrozen srodowiska.

Poczatek

Art. 30.

1. W przypadku wystapienia nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska Inspekcja Ochrony Srodowiska moze:

1) zarzadzic przeprowadzenie wlasciwych badan,

2) wydac zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze srodowiska.

2. Inspekcja Ochrony Srodowiska wspoldziala w akcji zwalczania nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska z organami wlasciwymi do jej prowadzenia oraz prowadzi nadzor nad usuwaniem skutkow nadzwyczajnych zagrozen srodowiska.

Poczatek

Art. 31.

Inspekcja Ochrony Srodowiska prowadzi rejestr nadzwyczajnych zagrozen srodowiska oraz dokonuje kompleksowych ocen szkod wynikajacych z nadzwyczajnych zagrozen srodowiska.

Rozdzial 6

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Poczatek

Art. 32.

W ustawie z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222 oraz z 1991 r. Nr 32, poz. 131) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 28:

a) w ust. 1 wyrazy "Wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego terenowy organ administracji panstwowej" zastepuje sie wyrazami "Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska",

b) w ust. 2 wyraz "wojewoda" zastepuje sie wyrazami "wojewodzki inspektor ochrony srodowiska",

2) w art. 130:

a) w ust. 2 wyrazy "terenowy organ administracji panstwowej o wlasciwosci szczegolnej do spraw gospodarki wodnej stopnia wojewodzkiego" zastepuje sie wyrazami "wojewodzki inspektor ochrony srodowiska",

b) skresla sie ust. 3,

c) w ust. 4 wyrazy "Terenowy organ administracji panstwowej o wlasciwosci szczegolnej do spraw gospodarki wodnej stopnia wojewodzkiego" zastepuje sie wyrazami "Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska",

3) w art. 130c ust. 4 wyrazy "terenowy organ administracji panstwowej wlasciwy do wymierzenia kary" zastepuje sie wyrazami "wojewodzki inspektor ochrony srodowiska".

Poczatek

Art. 33.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (Dz.U. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35 poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 20 wyrazy "Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska" zastepuje sie wyrazem "wojewoda",

2) w art. 31 ust. 1, w art. 51 ust. 3 i w art. 83 ust. 1 i 3 wyrazy "terenowy organ administracji stopnia wojewodzkiego" zastepuje sie wyrazami "wojewodzki inspektor ochrony srodowiska",

3) w art. 61 wyrazy "Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska" zastepuje sie wyrazem "wojewody",

4) skresla sie art. 94, 95 i 96,

5) w art. 110:

a) w ust. 1 wyrazy "terenowy organ administracji panstwowej stopnia wojewodzkiego" zastepuje sie wyrazami "wojewodzki inspektor ochrony srodowiska",

b) skresla sie ust. 1a,

6) w art. 110c ust. 4 wyrazy "terenowy organ administracji panstwowej wlasciwy do wymierzenia kary" zastepuje sie wyrazami "wojewodzki inspektor ochrony srodowiska".

Poczatek

Art. 34.

1. Wojewodzcy inspektorzy ochrony srodowiska wstepuja, z dniem wejscia w zycie ustawy, w stosunki prawne odpowiednich Osrodkow (Samodzielnych Pracowni) Badan i Kontroli Srodowiska.

2. Mienie i srodki finansowe pozostajace w dyspozycji Osrodkow (Samodzielnych Pracowni) Badan i Kontroli Srodowiska przejmuja, z dniem wejscia w zycie ustawy, wojewodzcy inspektorzy ochrony srodowiska.

3. Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska moze zarzadzic przekazanie przez wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska okreslonych skladnikow mienia, o ktorych mowa w ust. 2, innemu wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska.

4. Minister Finansow dokona, w celu wykonania ustawy, stosownych przeniesien w budzecie Panstwa, zgodnie z ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budzetowe (Dz.U. Nr 4, poz. 18 i Nr 34, poz. 150).

Poczatek

Art. 35.

1. Pracownicy dotychczasowych Osrodkow (Samodzielnych Pracowni) Badan i Kontroli Srodowiska staja sie pracownikami Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska z dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy.

2. Pracownicy, o ktorych mowa w ust. 1, moga, w terminie jednego miesiaca od dnia wejscia w zycie ustawy, zlozyc Glownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska oswiadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy albo wniosek o jego rozwiazanie za porozumieniem stron, ktory powinien byc uwzgledniony w terminie nie dluzszym niz obowiazujacy w danym stosunku pracy okres wypowiedzenia. Rozwiazanie stosunku pracy na zasadach przewidzianych w niniejszym ustepie pociaga za soba skutki, jakie prawo wiaze z rozwiazaniem umowy o prace przez zaklad pracy za wypowiedzeniem z powodu likwidacji zakladu pracy.

Poczatek

Art. 36.

Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska oraz wojewodzkie inspektoraty ochrony srodowiska sa jednostkami budzetowymi.

Poczatek

Art. 37.

Postepowanie w sprawach wszczetych i nie zakonczonych decyzja ostateczna przed dniem wejscia w zycie ustawy prowadzi sie zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Poczatek

Art. 38.

Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 2 miesiecy od dnia ogloszenia.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.