USTAWA

z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o Panstwowej Strazy Pozarnej

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1.

1. Powoluje sie Panstwowa Straz Pozarna jako zawodowa, umundurowana i wyposazona w specjalistyczny sprzet formacje, przeznaczona do walki z pozarami, kleskami zywiolowymi i innymi miejscowymi zagrozeniami.

2. Do podstawowych zadan Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy:

1) rozpoznawanie zagrozen pozarowych i innych miejscowych zagrozen,

2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen,

3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen przez inne sluzby ratownicze,

4) ksztalcenie kadr dla potrzeb Panstwowej Strazy Pozarnej i innych jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludnosci,

5) nadzor nad przestrzeganiem przepisow przeciwpozarowych,

6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony ludnosci.

3. Sluzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej pelnia funkcjonariusze pozarnictwa, zwani dalej "strazakami".

Poczatek

Art. 2.

1. Panstwowa Straz Pozarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gasniczego, majacego na celu ochrone zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska poprzez:

1) walke z pozarami lub innymi kleskami zywiolowymi,

2) ratownictwo techniczne,

3) ratownictwo chemiczne,

4) ratownictwo ekologiczne,

5) ratownictwo medyczne.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego.

Art. 3

1. Zadania przewidziane dla Panstwowej Strazy Pozarnej w Silach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpozarowa w trybie i na zasadach okreslonych, w drodze rozporzadzenia, przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. W Wojskowej Ochronie Przeciwpozarowej moga pelnic sluzbe takze strazacy Panstwowej Strazy Pozarnej, wyznaczeni za ich zgoda przez Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej.

3. Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw Wewnetrznych i Administracji okresla, w drodze rozporzadzenia, zasady mianowania, przenoszenia i zwalniania ze stanowisk sluzbowych oraz zawieszania w czynnosciach sluzbowych strazakow, o ktorych mowa w ust. 2, a takze organy wlasciwe do wymierzania im kar dyscyplinarnych.

Poczatek

Art. 7.

Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) akcjach ratowniczych - rozumie sie przez to dzialania ratownicze organizowane i kierowane przez Panstwowa Straz Pozarna,

2) pomocniczych specjalistycznych czynnosciach ratowniczych - rozumie sie przez to dzialania Panstwowej Strazy Pozarnej w ramach udzielanej pomocy innym sluzbom ratowniczym, z wylaczeniem dzialan porzadkowo-ochronnych, zastrzezonych dla innych jednostek podleglych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji,

3) staroScie - nalezy przez to rozumiec rowniez przewodniczacego zarzadu miasta w miastach na prawach powiatu.

Rozdzial 2

Organizacja Panstwowej Strazy Pozarnej

Poczatek

Art. 8.

1. Jednostkami organizacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej sa:

1) Komenda Glowna,

2) komenda wojewodzka,

3) komenda powiatowa (miejska),

4) Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej, pozostale szkoly oraz osrodki szkolenia,

5) jednostki badawczo-rozwojowe,

6) Centralne Muzeum Pozarnictwa.

2. W sklad komendy powiatowej (miejskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej wchodza jednostki ratowniczo-gasnicze.

3. Komendanci komend, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, moga tworzyc jednostki ratowniczo-gasnicze.

4. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gasniczych Panstwowej Strazy Pozarnej,

2) szczegolowe zasady wyposazenia jednostek organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej, a w szczegolnosci:

a) standardy wyposazenia jednostek ratowniczo-gasniczych Panstwowej Strazy Pozarnej w pojazdy gasnicze i specjalne oraz w sprzet i srodki techniczne,

b) normy wyposazenia w sprzet specjalistyczny, pojazdy i srodki techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego,

c) normy wyposazenia krajowych baz sprzetu specjalistycznego i srodkow gasniczych.

Poczatek

Art. 9.

1. Centralnym organem administracji rzadowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego oraz ochrony przeciwpozarowej jest Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej, podlegly wlasciwemu ministrowi do spraw wewnetrznych.

2. Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej powoluje sposrod oficerow Panstwowej Strazy Pozarnej i odwoluje Prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych.

3. Zastepcow Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej powoluje sposrod oficerow Panstwowej Strazy Pozarnej i odwoluje minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, na wniosek Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej.

Poczatek

Art. 10.

1. Do zadan Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy:

1) kierowanie praca Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej,

2) kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaSniczym, a w szczegolnoSci:

a) dysponowanie jednostkami krajowego systemu ratowniczo-gasniczego na obszarze kraju, poprzez swoje stanowisko kierowania,

b) ustalanie zbiorczego planu sieci jednostek krajowego systemu ratowniczo-gasniczego,

c) ustalanie planu rozmieszczania na obszarze kraju sprzetu specjalistycznego w ramach krajowego systemu ratowniczo-gasniczego,

d) dysponowanie odwodami operacyjnymi i kierowanie ich silami,

e) dowodzenie dzialaniami ratowniczymi, ktorych rozmiar lub zasieg przekracza mozliwosc sil ratowniczych wojewodztwa,

f) organizowanie i kierowanie centralnymi odwodami operacyjnymi,

g) analizowanie dzialan ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne krajowego systemu ratowniczo-gasniczego,

3) analizowanie zagrozen pozarowych i innych miejscowych zagrozen,

4) inicjowanie przedsiewziec oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowej i ratownictwa,

5) organizowanie i okreslanie zasad ksztalcenia zawodowego,

6) inicjowanie oraz przygotowywanie projektow aktow normatywnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i ratownictwa,

7) powolywanie i odwolywanie rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i nadzor nad ich dzialalnoscia,

8) ustalanie programow i zasad szkolenia pozarniczego dla jednostek ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w art. 15 pkt 2-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770),

9) wspieranie inicjatyw spolecznych w zakresie ochrony przeciwpozarowej i ratownictwa,

10) wspoldzialanie z Zarzadem Glownym Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

11) prowadzenie wspolpracy miedzynarodowej w zakresie swojej wlasciwosci.

2. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej sprawuje nadzor nad:

1) Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej, w zakresie wykonywania przez nia zadan jednostki organizacyjnej Panstwowej Strazy Pozarnej,

2) pozostalymi szkolami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Centralnym Muzeum Pozarnictwa.

3. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej kontroluje dzialania organow i jednostek organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej.

4. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej jest przelozonym strazakow pelniacych sluzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej.

Poczatek

Art. 11.

1. Zadania i kompetencje Panstwowej Strazy Pozarnej na obszarze wojewodztwa wykonuja:

1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, jako kierownika strazy wchodzacej w sklad zespolonej administracji rzadowej w wojewodztwie,

2) komendant powiatowy (miejski) Panstwowej Strazy Pozarnej.

2. Komendant wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje okreslone w ustawach.

Poczatek

Art. 11a.

1. W postepowaniu administracyjnym, w sprawach zwiazanych z wykonywaniem zadan i kompetencji Panstwowej Strazy Pozarnej, jezeli ustawy nie stanowia inaczej, organem wlasciwym jest komendant powiatowy (miejski) Panstwowej Strazy Pozarnej.

2. W postepowaniu administracyjnym, w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, organami wyzszego stopnia sa:

1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej - komendant wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej,

2) w stosunku do komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej - Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej.

Poczatek

Art. 12.

1. Komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej powoluje, sposrod oficerow Panstwowej Strazy Pozarnej, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych na wniosek Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej zlozony po uzyskaniu zgody wojewody.

2. Komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej odwoluje minister wlasciwy do spraw wewnetrznych - po zasiegnieciu opinii wojewody.

3. W przypadku braku opinii, o ktorej mowa w ust. 2, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych odwoluje komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej po uplywie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o odwolanie.

4. Zastepcow komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej powoluje sposrod oficerow Panstwowej Strazy Pozarnej i odwoluje Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej na wniosek komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

5. Do zadan komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy:

1) kierowanie komenda wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej,

2) opracowywanie planow ratowniczych na obszarze wojewodztwa, z uwzglednieniem przepisow art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c),

3) organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gasniczego, w tym odwodow operacyjnych na obszarze wojewodztwa,

4) dysponowanie oraz kierowanie silami i srodkami krajowego systemu ratowniczo-gasniczego na obszarze wojewodztwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczegolnosci dowodzenie dzialaniami ratowniczymi, ktorych rozmiar lub zasieg przekracza mozliwosc sil ratowniczych powiatu,

5) kontrola uzgadniania projektow budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

6) kontrolowanie organow i jednostek organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej dzialajacych na obszarze wojewodztwa

7) analizowanie stanu bezpieczenstwa wojewodztwa w zakresie zadan realizowanych przez Panstwowa Straz Pozarna,

8) wspieranie inicjatyw spolecznych w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

9) wspoldzialanie z zarzadem wojewodzkim Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Poczatek

Art. 13.

1. Komendanta powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej powoluje sposrod oficerow Panstwowej Strazy Pozarnej komendant wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej, w porozumieniu ze starosta. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o samorzadzie powiatowym nie stosuje sie.

2. Komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej odwoluje komendant wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po zasiegnieciu opinii starosty. Przepis art. 12 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

3. Zastepcow komendanta powiatowego Panstwowego Strazy Pozarnej powoluje sposrod oficerow lub aspirantow Panstwowej Strazy Pozarnej i odwoluje komendant wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej.

4. Do zadan komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy:

1) kierowanie komenda powiatowa (miejska) Panstwowej Strazy Pozarnej,

2) organizowanie jednostek ratowniczo-gasniczych,

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gasniczego,

4) dysponowanie oraz kierowanie silami i srodkami krajowego systemu ratowniczo-gasniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

5) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

6) wspoldzialanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpozarowej, jezeli komendant taki zostal zatrudniony w gminie,

7) rozpoznawanie zagrozen pozarowych i innych miejscowych zagrozen,

8) opracowywanie planow ratowniczych na obszarze powiatu,

9) nadzorowanie przestrzegania przepisow przeciwpozarowych,

10) wykonywanie zadan z zakresu ratownictwa,

11) wstepne ustalanie przyczyny oraz okolicznoSci powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru oraz miejscowego zagrozenia,

12) organizowanie szkolenia i doskonalenia pozarniczego,

13) szkolenie czlonkow ochotniczych strazy pozarnych,

14) wspoldzialanie z zarzadem (oddzialem) powiatowym Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Poczatek

Art. 13a.

1. Komendanci wykonuja swoje zadania przy pomocy komend, o ktorych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3.

2. Organizacje Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej okresla statut nadany, w drodze rozporzadzenia, przez Prezesa Rady Ministrow na wniosek ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych.

3. Regulamin organizacyjny komendy wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej jest ustalany przez komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej i zatwierdzany przez wojewode.

4. Regulamin organizacyjny komendy powiatowej (miejskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

5. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady organizacji komendy wojewodzkiej i powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej.>

Poczatek

Art. 14.

1. Rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje komendanta powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej o stanie bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowej oraz o zagrozeniach pozarowych powiatu (miasta na prawach powiatu). Na polecenie starosty informacje taka wlasciwy komendant jest obowiazany skladac w kazdym czasie.

2. Rada powiatu (miasta) na podstawie informacji, o ktorych mowa w ust. 1, moze okreslic w drodze uchwaly istotne dla wspolnoty samorzadowej zagrozenia bezpieczenstwa pozarowego.

3. W przypadku bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa wspolnoty samorzadowej, w szczegolnosci zycia lub zdrowia, przewodniczacy zarzadu gminy lub powiatu moze wydac komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Panstwowej Strazy Pozarnej polecenie podjecia dzialan w zakresie wlasciwosci Panstwowej Strazy Pozarnej, zmierzajacych do usuniecia tego zagrozenia.

4. Uchwala, o ktorej mowa w ust. 1, lub polecenie wydane na podstawie ust. 3 nie moga dotyczyc wykonania konkretnej czynnosci sluzbowej. Uchwala lub polecenie nie moga rowniez okreslac sposobu wykonania zadania przez Panstwowa Straz Pozarna.

5. Starosta lub wojt (burmistrz lub prezydent miasta) ponosza wylaczna odpowiedzialnosc za tresc i skutki, polecenia, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Polecenie, o ktorym mowa w ust. 4, podlega niezwlocznemu wykonaniu. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na pismie.

7. Komendant powiatowy (miejski) Panstwowej Strazy Pozarnej niezwlocznie przedklada sprawe komendantowi wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej, jezeli nie jest w stanie wykonac polecenia, o ktorym mowa w ust. 4.

8. Polecenie, o ktorym mowa w ust. 4, naruszajace prawo jest niewazne. O niewaznosci polecenia stwierdza wojewoda.

Poczatek

Art. 17.

1. Organizacje i zakres dzialania Szkoly Glownej Sluzby Pozarniczej oraz tryb powolywania lub odwolywania jej komendanta i jego zastepcow reguluja przepisy o wyzszym szkolnictwie wojskowym.

2. Komendantow pozostalych szkol Panstwowej Strazy Pozarnej i ich zastepcow powoluje sposrod oficerow Panstwowej Strazy Pozarnej i odwoluje Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej.

Poczatek

Art. 17a.

1. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej tworzy osrodki szkolenia oraz okresla ich organizacje i zakres dzialania.

2. Komendanta osrodka szkolenia powoluje sposrod oficerow Panstwowej Strazy Pozarnej i odwoluje Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej na wniosek komendanta wojewodzkiego.

Poczatek

Art. 18.

Organizacje, zakres dzialania oraz tryb powolywania dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej Panstwowej Strazy Pozarnej reguluje odrebna ustawa.

Poczatek

Art. 19.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor oraz tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Panstwowej Strazy Pozarnej.

Rozdzial 2a

Zasady finansowania Panstwowej Strazy Pozarnej

Poczatek

Art. 19a.

1. Koszty zwiazane z funkcjonowaniem Panstwowej Strazy Pozarnej sa pokrywane z budzetu panstwa.

2. Koszty funkcjonowania Panstwowej Strazy Pozarnej na obszarze powiatu sa pokrywane z dotacji celowej budzetu panstwa.

Poczatek

Art. 19b.

W pokrywaniu czesci kosztow funkcjonowania Panstwowej Strazy Pozarnej moga uczestniczyc:

1) gmina, powiat lub samorzad wojewodztwa,

2) organizatorzy imprez masowych.

Poczatek

Art. 19c.

Wykonanie zadan zleconych Panstwowej Strazy Pozarnej przez osoby prawne lub fizyczne, a wykraczajacych poza zakres ustawowych zadan Panstwowej Strazy Pozarnej, sa finansowane przez wlasciwego zleceniodawce na podstawie zawartej umowy.

Poczatek

Art. 19d.

Osoby prawne lub fizyczne moga uczestniczyc w ponoszeniu kosztow budowy straznic, ich wyposazenia i utrzymania.

Rozdzial 3

Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej

Poczatek

Art. 20.

1. Dzialania ratownicze organizuje i prowadzi Panstwowa Straz Pozarna.

2. Podczas wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, biorace udzial w akcjach ratowniczych, obowiazane sa przestrzegac wskazan lub instrukcji osob kierujacych tymi sluzbami.

Poczatek

Art. 20a.

1. Panstwowa Straz Pozarna moze wykorzystywac zwierzeta w akcjach ratowniczych.

2. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej okresli, w drodze zarzadzenia, zwierzeta wykorzystywane w akcjach ratowniczych, szczegolowe zasady ich szkolenia oraz normy wyzywienia.

Poczatek

Art. 21.

1. Strazacy bioracy udzial w akcji ratowniczej, w zakresie niezbednym do prowadzenia tej akcji, maja prawo korzystania z:

1) drog, gruntow i zbiornikow wodnych panstwowych, komunalnych i prywatnych,

2) komunalnych i prywatnych ujec wodnych i srodkow gasniczych.

2. W okolicznosciach uzasadnionych stanem wyzszej koniecznosci strazak kierujacy akcja ratownicza ma prawo zarzadzenia:

1) ewakuacji ludzi i mienia z terenu objetego akcja ratownicza,

2) koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiorkowych,

3) wstrzymania komunikacji w ruchu ladowym,

4) udostepnienia pojazdow, srodkow i przedmiotow niezbednych do akcji ratowniczej,

5) zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej.

3. Ponadto, w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 2, kierujacy akcja ma prawo:

1) zadania niezbednej pomocy od instytucji panstwowych, jednostek gospodarczych, organizacji spolecznych i obywateli,

2) odstapienia od zasad dzialania uznanych powszechnie za bezpieczne.

4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb korzystania z praw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3.

Poczatek

Art. 22.

1. Osobie nie bedacej strazakiem, ktora ulegla wypadkowi, oraz czlonkom rodziny osoby zmarlej wskutek takiego wypadku, w zwiazku z wypelnianiem obowiazkow, o ktorych mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1, lub cwiczeniami organizowanymi przez Panstwowa Straz Pozarna, przysluguja swiadczenia odszkodowawcze.

2. Za uzycie, zniszczenie, uszkodzenie lub utrate bez winy wlasciciela srodkow transportowych, inwentarza lub innego mienia w zwiazku z akcja ratownicza lub cwiczeniami organizowanymi przezPanstwowa Straz Pozarna przysluguje odszkodowanie.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres, szczegolowe zasady i tryb przyznawania swiadczen i odszkodowania, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

Rozdzial 4

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Poczatek

Art. 23.

1. W celu realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisow przeciwpozarowych, rozpoznawania zagrozen pozarowych i innych miejscowych zagrozen oraz przygotowywania do dzialan ratowniczych, Panstwowa Straz Pozarna przeprowadza czynnosci kontrolno-rozpoznawcze oraz cwiczenia i manewry.

2. Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze obejmuja w szczegolnosci:

1) kontrole przestrzegania przepisow przeciwpozarowych,

2) rozpoznawanie zagrozen innych niz pozarowe,

3) wstepne ustalanie przyczyn oraz okolicznosci powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb, zakres i szczegolowe zasady przeprowadzania czynnosci kontrolno-rozpoznawczych, kwalifikacje i tryb wyznaczania osob uprawnionych do czynnosci kontrolno-rozpoznawczych oraz wzor upowaznienia dla ich przeprowadzania.

Poczatek

Art. 24.

1. Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze, o ktorych mowa w art. 23 ust. 2, moga byc przeprowadzane takze:

1) na polecenie sadu, prokuratora lub Najwyzszej Izby Kontroli,

2) na zlecenie osob prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady pobierania oplat za zlecone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2.

Poczatek

Art. 25.

1. Osoba uprawniona do czynnosci kontrolno-rozpoznawczych ma prawo:

1) wstepu do wszystkich obiektow i pomieszczen, z wylaczeniem czesci mieszkalnej oraz stanowiacych wlasnosc badz zarzadzanych przez:

a) Sily Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policje, Urzad Ochrony Panstwa i Straz Graniczna,

b) obce misje dyplomatyczne, urzedy konsularne badz inne instytucje miedzynarodowe korzystajace z immunitetow dyplomatycznych lub konsularnych,

2) zadania wyjasnien w sprawach zwiazanych z ujawnionymi nieprawidlowosciami.

Poczatek

Art. 26.

1. Komendant powiatowy (miejski) Panstwowej Strazy Pozarnej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisow przeciwpozarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

1) nakazania usuniecia stwierdzonych uchybienw ustalonym terminie,

2) wstrzymania robot (prac), zakazania uzywania maszyn, urzadzen lub srodkow transportowych oraz eksploatacji pomieszczen, obiektow lub ich czesci, jezeli stwierdzone uchybienia moga powodowac zagrozenie zycia ludzi lub bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru.

2. Decyzje w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, podlegaja natychmiastowemu wykonaniu.

Poczatek

Art. 27.

Organem odwolawczym od decyzji, o ktorych mowa w art. 26, jest komendant wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej.

Rozdzial 5

Sluzba w Panstwowej Strazy Pozarnej

Poczatek

Art. 28.

Sluzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej moze pelnic obywatel polski korzystajacy z pelni praw publicznych, posiadajacy okreslone kwalifikacje zawodowe oraz zdolnosc fizyczna i psychiczna do pelnienia tej sluzby.

Poczatek

Art. 28a.

1. Strazak pelni sluzbe w jednostce organizacyjnej Panstwowej Strazy Pozarnej.

2. Ze wzgledu na potrzeby ochrony przeciwpozarowej strazak moze byc, za jego zgoda, wyznaczony przez Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej do wykonywania okreslonych zadan poza jednostkami organizacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb wyznaczania strazakow do wykonywania zadan poza jednostkami organizacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ich uprawnienia i obowiazki.

Poczatek

Art. 29.

1. Oceny zdolnosci fizycznej i psychicznej do sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej dokonuja komisje lekarskie podlegle Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady, wlasciwosc i tryb postepowania komisji lekarskich w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1.

Poczatek

Art. 29a.

1. Jednostka organizacyjna Panstwowej Strazy Pozarnej jest obowiazana zapewnic strazakowi bezpieczne i higieniczne warunki sluzby.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki bezpieczenstwa i higieny sluzby strazakow oraz zakres ich obowiazywania w stosunku do innych osob bioracych udzial w akcjach ratowniczych, cwiczeniach lub szkoleniu.

Poczatek

Art. 30.

1. Podejmujac sluzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej, strazak sklada slubowanie wedlug nastepujacej roty: "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, swiadom podejmowanych obowiazkow strazaka, uroczyscie slubuje byc ofiarnym i meznym w ratowaniu zagrozonego zycia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narazeniem zycia. Wykonujac powierzone mi zadania, slubuje przestrzegac prawa, dyscypliny sluzbowej oraz wykonywac polecenia przelozonych. Slubuje strzec tajemnicy panstwowej i sluzbowej, a takze honoru, godnosci i dobrego imienia sluzby oraz przestrzegac zasad etyki zawodowej".

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli ceremonial skladania slubowania.

Poczatek

Art. 31.

Stosunek sluzbowy strazaka powstaje z dniem mianowania na stanowisko sluzbowe, a w przypadku stanowisk, dla ktorych przepisy ustawy przewiduja powolanie - z dniem powolania na stanowisko.

Poczatek

Art. 32.

1. Do mianowania strazaka na stanowisko sluzbowe, przenoszenia na inne, powierzania pelnienia obowiazkow sluzbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnosciach sluzbowych albo zwalniania ze sluzby, z zastrzezeniem art. 47 ust. 1, wlasciwi sa przelozeni:

1) w Komendzie Glownej - Komendant Glowny,

2) w komendzie wojewodzkiej - komendant wojewodzki,

3) w komendzie powiatowej (miejskiej) wraz z jednostkami ratowniczo-gaSniczymi - komendant powiatowy (miejski),

5) w Szkole Glownej Sluzby Pozarniczej i pozostalych szkolach - komendant szkoly,

6) w jednostce badawczo-rozwojowej - dyrektor jednostki,

7) w oSrodku szkolenia - komendant oSrodka.

8) w Centralnym Muzeum Pozarnictwa - dyrektor muzeum.

2. Od decyzji, o ktorych mowa w ust. 1, strazakowi sluzy odwolanie do wyzszego przelozonego.

3. Od decyzji Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej strazakowi sluzy odwolanie do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

Poczatek

Art. 33.

Akt mianowania strazaka na stanowisko sluzbowe powinien w szczegolnosci okreslic:

1) stanowisko i miejsce sluzby,

2) termin rozpoczecia sluzby,

3) rodzaj mianowania,

4) uposazenie lub zasady jego ustalania.

Poczatek

Art. 34.

1. Osobe podejmujaca sluzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej mianuje sie strazakiem w sluzbie przygotowawczej na okres 3 lat.

2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej, na wniosek komendanta wojewodzkiego, komendanta szkoly lub dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, moze skrocic okres sluzby przygotowawczej strazaka.

3. W razie przerwy w wykonywaniu przez strazaka obowiazkow sluzbowych, trwajacej dluzej niz 3 miesiace, przelozony moze przedluzyc okres sluzby przygotowawczej.

4. Mianowanie strazaka moze nastapic po odbyciu zasadniczej sluzby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej sluzby albo po zwolnieniu od obowiazku sluzby wojskowej.

5. Warunku okreslonego w ust. 4 nie stosuje sie do kobiet, a takze absolwentow szkol oficerskich i aspiranckich Panstwowej Strazy Pozarnej.

6. Po odbyciu sluzby przygotowawczej strazak zostaje mianowany na stale.

Poczatek

Art. 35.

1. Czas pelnienia sluzby strazaka jest okreslony wymiarem jego obowiazkow, z uwzglednieniem prawa do wypoczynku.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, rozklad czasu sluzby strazakow.

3. Czas sluzby oraz rozklad czasu sluzby strazaka wyznaczonego na stanowisko nauczyciela akademickiego okreslaja odrebne przepisy, z zastrzezeniem ust. 1 i 2.

Poczatek

Art. 36.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadac strazacy na okreslonych stanowiskach sluzbowych, oraz etaty stopni sluzbowych dla poszczegolnych stanowisk.

Poczatek

Art. 36a.

1. Strazak podlega okresowemu opiniowaniu sluzbowemu.

2. W przypadku strazakow - nauczycieli i nauczycieli akademickich opiniowanie sluzbowe dotyczy rowniez wywiazywania sie z obowiazkow okreslonych w odrebnych przepisach.

3. Strazak moze wniesc odwolanie od opinii sluzbowej do wyzszego przelozonego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

4. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady okresowego opiniowania strazakow oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwolan od opinii sluzbowych.

Poczatek

Art. 37.

1. Strazak otrzymuje dokumenty osobiste stwierdzajace pelnienie sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje i wzory dokumentow osobistych, organy wlasciwe do ich wydawania oraz szczegolowe zasady dokonywania wpisow w tych dokumentach.

Poczatek

Art. 37a.

Strazakowi mozna powierzyc pelnienie obowiazkow sluzbowych zgodnie z jego kwalifikacjami na innym stanowisku w tej samej jednostce organizacyjnej Panstwowej Strazy Pozarnej na okres do 6 miesiecy w roku kalendarzowym. W okresie tym strazakowi przysluguje uposazenie stosownie do zajmowanego stanowiska, lecz nie nizsze od dotychczasowego.

Poczatek

Art. 37b.

1. Strazak moze byc delegowany do czasowego pelnienia sluzby w innej jednostce organizacyjnej w tej samej lub innej miejscowosci z urzedu lub na wlasny wniosek.

2. Czas delegacji nie moze przekraczac 6 miesiecy w ciagu 2 lat, chyba ze strazak wyraza zgode na dluzsza delegacje. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej moze w wyjatkowych przypadkach przedluzyc czas delegacji do 12 miesiecy.

Poczatek

Art. 37c.

1. Strazak moze byc przeniesiony do pelnienia sluzby w innej miejscowosci na wlasny wniosek lub za jego zgoda.

2. Strazak moze byc przeniesiony z urzedu do pelnienia sluzby w innej jednostce organizacyjnej w tej samej miejscowosci.

3. Strazak moze byc przeniesiony z urzedu do jednostki organizacyjnej w innej miejscowosci, w razie:

1) posiadania lokalu mieszkalnego w miejscowosci bedacej siedziba jednostki organizacyjnej, w ktorej ma pelnic sluzbe, albo w miejscowosci pobliskiej,

2) braku mozliwosci przeniesienia na nizsze stanowisko sluzbowe w przypadkach okreslonych w art. 38 ust. 1 i 2,

3) pelnienia sluzby w tej samej jednostce organizacyjnej przez malzonkow albo osoby pozostajace ze soba w stosunku pokrewienstwa do drugiego stopnia wlacznie lub powinowactwa pierwszego stopnia, jezeli miedzy tymi osobami istnieje stosunek podleglosci sluzbowej.

Poczatek

Art. 37d.

1. Do delegowania lub przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej Panstwowej Strazy Pozarnej wlasciwi sa:

1) Komendant Glowny - na obszarze Panstwa,

2) komendant wojewodzki - na obszarze wojewodztwa,

3) komendant powiatowy (miejski) - na obszarze powiatu.

2. Przepisy art. 32 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 38.

1. Strazaka przenosi sie na nizsze stanowisko sluzbowe w razie:

1) wymierzenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na nizsze stanowisko sluzbowe,

2) zawinionej utraty uprawnien koniecznych do wykonywania czynnosci na zajmowanym stanowisku.

2. Strazaka mozna przeniesc na nizsze stanowisko sluzbowe w przypadkach:

1) orzeczenia calkowitej niezdolnosci do pelnienia sluzby na zajmowanym stanowisku przez komisje lekarska, jezeli nie ma mozliwosci przeniesienia go na stanowisko rownorzedne,

2) nieprzydatnosci na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii sluzbowej,

3) niewywiazywania sie z obowiazkow sluzbowych na zajmowanym stanowisku,

4) likwidacji zajmowanego stanowiska, jezeli nie ma mozliwosci przeniesienia strazaka na rownorzedne stanowisko.

3. Strazaka mozna przeniesc na nizsze stanowisko sluzbowe rowniez na jego prosbe.

4. Strazak, ktory nie wyrazil zgody na przeniesienie na nizsze stanowisko z przyczyn okreslonych w ust. 2, moze byc zwolniony ze sluzby.

Poczatek

Art. 39.

1. Strazaka zawiesza sie w czynnosciach sluzbowych w razie wszczecia przeciwko niemu postepowania karnego w sprawie o przestepstwo umyslne z oskarzenia publicznego - na czas nie dluzszy niz 3 miesiace.

2. Strazaka mozna zawiesic w czynnosciach sluzbowych w razie wszczecia przeciwko niemu postepowania karnego w sprawie o przestepstwo nieumyslne, scigane z oskarzenia publicznego, postepowania dyscyplinarnego, jezeli jest to celowe z uwagi na dobro postepowania lub dobro sluzby - na czas nie dluzszy niz 3 miesiace.

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnosciach sluzbowych mozna przedluzyc do 12 miesiecy, chyba ze zawieszenie nastapilo z powodu wszczecia postepowania dyscyplinarnego.

Art. 41.

1. Strazak wybrany do organow zwiazku ochotniczych strazy pozarnych nie traci uprawnien strazaka.

2. Strazak, ktory przed wyborem do organow zwiazku ochotniczych strazy pozarnych pelnil sluzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej, zachowuje prawo powrotu do sluzby po zakonczeniu kadencji.

Poczatek

Art. 42.

1. Strazak podlega okresowej ocenie zdolnosci fizycznej i psychicznej do sluzby.

2. Strazak moze byc skierowany z urzedu lub na jego wniosek do komisji lekarskiej, o ktorej mowa w art. 29, w celu dokonania oceny zdolnosci fizycznej i psychicznej do sluzby lub zwiazku przyczynowego poszczegolnych schorzen ze sluzba.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres, szczegolowe zasady, tryb i czestotliwosc przeprowadzania ocen, o ktorych mowa w ust. 1 i2.

Poczatek

Art. 43.

1. Zwolnienie ze sluzby nastepuje w drodze rozwiazania stosunku sluzbowego, w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie.

2. Strazaka zwalnia sie ze sluzby w przypadkach:

1) orzeczenia przez komisje lekarska calkowitej niezdolnosci do sluzby,

2) nieprzydatnosci do sluzby, stwierdzonej w opinii sluzbowej w okresie sluzby przygotowawczej,

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze sluzby,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo umyslne, scigane z oskarzenia publicznego,

5) zgloszenia przez niego pisemnego zadania zwolnienia - w terminie do 3 miesiecy,

6) utraty obywatelstwa polskiego.

3. Strazaka mozna zwolnic ze sluzby w przypadkach:

2) skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo inne niz okreslone w ust. 2 pkt 4,

3) nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytulu osiagniecia 30 lat wyslugi emerytalnej,

4) likwidacji jednostki albo jej reorganizacji polaczonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jezeli przeniesienie strazaka za jego zgoda do innej jednostki lub na inne stanowisko nie jest mozliwe,

4a) niewywiazywania sie z obowiazkow sluzbowych w okresie odbywania sluzby stalej, stwierdzonego w dwoch kolejnych opiniach sluzbowych, miedzy ktorymi uplynelo co najmniej 6 miesiecy,

5) z innych niz okreslone w pkt 2-4a waznych przyczyn, jezeli dalsze pozostawanie w sluzbie nie gwarantuje nalezytego wykonywania obowiazkow sluzbowych.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 4 zwolnienie nastepuje po uplywie 6 miesiecy, a w przypadku sluzby przygotowawczej - po uplywie 3 miesiecy, od dnia ogloszenia decyzji olikwidacji jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej albo jej reorganizacji.

Poczatek

Art. 44.

1. W razie uchylenia prawomocnego wyroku skazujacego lub prawomocnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postepowania karnego i wydania w nowym postepowaniu prawomocnego wyroku uniewinniajacego lub prawomocnego postanowienia o umorzeniu postepowania przygotowawczego na podstawie art. 11 pkt 1 Kodeksu postepowania karnego, uchyleniu ulegaja wszystkie skutki, jakie wynikly dla strazaka w postepowaniu dyscyplinarnym przeprowadzonym w zwiazku z popelnieniem przestepstwa stanowiacego przedmiot rozstrzygniecia.

2. Jezeli w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, podstawe orzeczenia kary dyscyplinarnej stanowily przeslanki inne niz tylko oskarzenie o popelnienie przestepstwa, o uchyleniu skutkow, jakie wynikly dla strazaka w wyniku postepowania dyscyplinarnego, decyduje Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do postepowania w sprawach o wykroczenia.

4. W razie uchylenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na nizsze stanowisko sluzbowe, obnizenia stopnia lub kary wydalenia ze sluzby, uchyleniu ulegaja skutki, jakie wynikly dla strazaka w zwiazku z wyznaczeniem na nizsze stanowisko lub obnizeniem stopnia. O uchyleniu pozostalych skutkow decyduje Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji.

Poczatek

Art. 45.

1. Zwolnienie strazaka ze sluzby na podstawie art. 38 ust. 4 lub art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4a nie moze nastapic przed uplywem 12 miesiecy od dnia zaprzestania sluzby z powodu choroby, chyba ze strazak wystapil z pisemnym wnioskiem o wczesniejsze zwolnienie.

2. Zwolnienie strazaka ze sluzby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2 nie moze nastapic przed uplywem 3 miesiecy od dnia zaprzestania sluzby z powodu choroby, chyba ze strazak wystapil z pisemnym wnioskiem o wczesniejsze zwolnienie.

Poczatek

Art. 46.

Strazaka - kobiete nie mozna zwolnic ze sluzby w okresie ciazy lub w czasie urlopu macierzynskiego, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w art. 43 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2, 4 i 5.

Poczatek

Art. 47.

1. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej zwalnia ze sluzby:

1) oficerow,

2) innych strazakow - w przypadkach, o ktorych mowa w art. 43 ust. 3 pkt 5.

2. Pozostawienie w sluzbie strazaka w przypadku, o ktorym mowa w art. 43 ust. 3 pkt 2, wymaga zgody Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej.

Poczatek

Art. 48.

1. Strazak zwolniony ze sluzby otrzymuje niezwlocznie swiadectwo sluzby oraz, na swoj wniosek, opinie o sluzbie.

2. Strazak moze zadac sprostowania swiadectwa sluzby oraz odwolac sie do wyzszego przelozonego od opinii o sluzbie w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli szczegolowe dane, ktore nalezy podac w swiadectwie sluzby oraz w opinii o sluzbie, a takze tryb wydawania i sprostowania swiadectw sluzby oraz odwolywania sie od opinii o sluzbie.

Art. 49.

1. Strazak zwolniony ze sluzby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3-5 oraz ust. 3 pkt 2 przed uplywem 5 lat od ukonczenia nauki w Szkole Glownej Sluzby Pozarniczej lub w szkole aspirantow oraz strazak, ktory w terminie 3 miesiecy od ukonczenia nauki w tych szkolach nie podejmie sluzby w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej albo sluzby lub pracy w jednostkach ochrony przeciwpozarowej, jest obowiazany zwrocic kwote stanowiaca rownowartosc kosztow wyzywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli koszty, o ktorych mowa w ust. 1, zasady ich zwracania oraz przypadki zwalniania z obowiazku zwrotu tych kosztow.

Rozdzial 6

Korpusy i stopnie w Panstwowej Strazy Pozarnej

Poczatek

Art. 50.

Ustanawia sie korpusy i stopnie w Panstwowej Strazy Pozarnej w nastepujacym porzadku:

1) w korpusie szeregowych strazy pozarnej:

a) strazak,

b) starszy strazak,

2) w korpusie podoficerow strazy pozarnej:

a) sekcyjny,

b) starszy sekcyjny,

c) mlodszy ogniomistrz,

d) ogniomistrz,

e) starszy ogniomistrz,

3) w korpusie aspirantow strazy pozarnej:

a) mlodszy aspirant,

b) aspirant,

c) starszy aspirant,

d) aspirant sztabowy,

4) w korpusie oficerow strazy pozarnej:

a) mlodszy kapitan,

b) kapitan,

c) starszy kapitan,

d) mlodszy brygadier,

e) brygadier,

f) starszy brygadier,

g) nadbrygadier,

h) general brygadier.

Poczatek

Art. 51.

1. Stopien strazaka i starszego strazaka nadaja przelozeni uprawnieni do mianowania na stanowiska sluzbowe.

2. Stopien strazaka nadaje sie z dniem mianowania na pierwsze stanowisko sluzbowe w Panstwowej Strazy Pozarnej.

3. Stopnie podoficerskie w Panstwowej Strazy Pozarnej nadaja:

1) w Komendzie Glownej - Komendant Glowny,

2) w Szkole Glownej Sluzby Pozarniczej i pozostalych szkolach - komendant szkoly,

3) w jednostce badawczo-rozwojowej - dyrektor jednostki,

4) w pozostalych jednostkach organizacyjnych - komendanci wojewodzcy.

3a. Absolwentowi szkoly podoficerskiej Panstwowej Strazy Pozarnej pierwszy stopien podoficerski nadaje komendant szkoly.

4. Pierwszy stopien aspirancki i stopnie oficerskie nadaje Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji na wniosek Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej, a pozostale stopnie aspirantow nadaje Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej.

5. Stopien nadbrygadiera i generala brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

Poczatek

Art. 52.

Podoficerem lub aspirantem strazy pozarnej moze byc osoba, ktora spelnia warunki okreslone w art. 28, a nadto ukonczyla szkole podoficerska lub szkole aspirantow strazy pozarnej.

Poczatek

Art. 53.

1. Pierwszy stopien oficerski moze byc nadany osobie, ktora spelnia warunki okreslone w art. 28, a nadto posiada wyksztalcenie wyzsze i odbyla przeszkolenie zawodowe.

2. Warunkow okreslonych w ust. 1 nie stosuje sie do absolwentow Szkoly Glownej Sluzby Pozarniczej.

2a. Osobe przyjmowana do sluzby, ktora posiada stopien wojskowy i kwalifikacje pozarnicze, mianuje sie na odpowiedni stopien pozarniczy.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady odbywania przeszkolenia zawodowego, o ktorym mowa w ust. 1.

Poczatek

Art. 54.

Nadanie kolejnego wyzszego stopnia nastepuje stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w zaleznosci od zajmowanego stanowiska i opinii sluzbowej. Nadanie tego stopnia nie moze jednak nastapic wczesniej niz po przesluzeniu w stopniu:

1) strazaka - 1 roku,

2) sekcyjnego - 2 lat,

3) starszego sekcyjnego - 2 lat,

4) mlodszego ogniomistrza - 3 lat,

5) ogniomistrza - 3 lat,

6) mlodszego aspiranta - 3 lat,

7) aspiranta - 5 lat,

8) starszego aspiranta - 5 lat,

9) mlodszego kapitana - 3 lat,

10) kapitana - 4 lat,

11) starszego kapitana - 5 lat,

12) mlodszego brygadiera - 5 lat,

13) brygadiera - 5 lat,

14) starszego brygadiera - 4 lat.

Poczatek

Art. 55.

1. Stopnie podoficerow, aspirantow i oficerow strazy pozarnej sa dozywotnie.

2. Strazacy zwolnieni ze sluzby moga uzywac posiadanych stopni, o ktorych mowa w art. 50, z dodaniem okreslenia "w stanie spoczynku".

3. Utrata stopnia wymienionego w art. 50 nastepuje w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego,

2) skazania prawomocnym wyrokiem sadu na kare dodatkowa pozbawienia praw publicznych,

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze sluzby.

Poczatek

Art. 56.

1. Strazakowi przywraca sie stopien w razie uchylenia:

1) prawomocnego skazania na kare dodatkowa pozbawienia praw publicznych,

2) kary dyscyplinarnej wydalenia ze sluzby lub obnizenia stopnia.

2. Decyzje o przywroceniu stopnia oficerskiego podejmuje Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji. W pozostalych przypadkach decyzje o przywroceniu stopnia podejmuje przelozony wlasciwy do nadania tego stopnia.

Rozdzial 7

Prawa i obowiazki strazakow

Poczatek

Art. 57.

Strazak w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych korzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Poczatek

Art. 57a.

Strazak moze podejmowac dodatkowe zajecia zarobkowe poza sluzba za zgoda przelozonego uprawnionego do mianowania lub powolania.

Poczatek

Art. 57b.

1. Strazak pelniacy sluzbe w komendach Panstwowej Strazy Pozarnej jest obowiazany zlozyc oswiadczenie o swoim stanie majatkowym przy nawiazaniu i rozwiazaniu stosunku sluzbowego oraz na zadanie przelozonego uprawnionego do mianowania lub powolania.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do strazakow pelniacych sluzbe w pozostalych jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej na stanowiskach wymagajacych powolania.

Poczatek

Art. 57c.

1. Strazak nie moze byc czlonkiem partii politycznej.

2. Z chwila przyjecia do sluzby ustaje dotychczasowe czlonkostwo strazaka w partii politycznej.

3. Przynaleznosc do organizacji lub stowarzyszen zagranicznych albo miedzynarodowych wymaga zezwolenia Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej.

Poczatek

Art. 58.

Strazacy moga sie zrzeszac w zwiazkach zawodowych na zasadach okreslonych w ustawie o zwiazkach zawodowych.

Poczatek

Art. 59.

Strazak, ktory w zwiazku ze sluzba doznal uszczerbku na zdrowiu lub poniosl szkode w mieniu, otrzymuje odszkodowanie w trybie i na zasadach okreslonych dla funkcjonariuszy Policji. W razie smierci strazaka w zwiazku ze sluzba, odszkodowanie otrzymuja pozostali po nim czlonkowie rodziny.

Poczatek

Art. 60.

1. Strazak po 15 latach sluzby nabywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego wedlug zasad i na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin.

2. Strazak, ktory stal sie inwalida, uprawniony jest do renty inwalidzkiej.

3. Czlonkowie rodzin po zmarlych strazakach sa uprawnieni do renty rodzinnej.

4. Strazacy i czlonkowie ich rodzin maja prawo do swiadczen okreslonych w ust. 1 - 3, wedlug zasad i na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin.

Poczatek

Art. 61.

1. Strazak jest obowiazany do noszenia w czasie sluzby przepisowego umundurowania lub odziezy specjalnej, dystynkcji, znakow identyfikacyjnych strazakow i ekwipunku osobistego.

2. Przedmioty, o ktorych mowa w ust. 1, strazak otrzymuje bezplatnie.

3. Strazakowi, ktoremu nie wydano w naturze przedmiotow umundurowania, przysluguje rownowaznik pieniezny.

4. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wzory umundurowania, odziezy specjalnej, dystynkcji i znakow identyfikacyjnych strazakow oraz sposob ich noszenia,

2) normy umundurowania, odziezy specjalnej i ekwipunku osobistego,

3) warunki otrzymywania rownowaznika pienieznego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposob ustalania jego wysokosci oraz szczegolowe zasady wyplacania - w porozumieniu z Ministrem Finansow.

5. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej okresli, w drodze zarzadzenia, szczegolowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac umundurowanie, odziez specjalna i ekwipunek osobisty strazakow.

Poczatek

Art. 62.

1. Strazakowi przysluguje bezplatne wyzywienie w czasie dlugotrwalych akcji ratowniczych, cwiczen lub szkolenia.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, dlugotrwale akcje ratownicze, szczegolowe normy, zasady i warunki otrzymywania wyzywienia w czasie dlugotrwalych akcji ratowniczych, cwiczen lub szkolenia przez strazakow lub inne osoby biorace w nich udzial, a takze przypadki, w ktorych wyplaca sie rownowaznik pieniezny w zamian za przyslugujace wyzywienie, sposob ustalania jego wysokosci oraz szczegolowe zasady wyplacania.

Poczatek

Art. 63.

1. Strazakowi i czlonkom jego rodziny przysluguje prawo przejazdu na koszt Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji panstwowymi srodkami komunikacji raz w roku do jednej z wybranych przez siebie miejscowosci w kraju i z powrotem, na warunkach okreslonych przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. W razie nie wykorzystania przyslugujacego przejazdu osoba uprawniona otrzymuje zryczaltowany rownowaznik pieniezny na warunkach okreslonych przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje i zakres innych swiadczen socjalnych i bytowych, ktore moga byc przyznawane osobom, o ktorych mowa w ust. 1.

Poczatek

Art. 64.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnetrznych okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres i warunki przyslugujacego strazakowi oraz jego malzonkowi prawa do ulg przy przejazdach panstwowymi srodkami komunikacji.

Art. 65.

Strazakowi i czlonkom jego rodziny przysluguje prawo do bezplatnych swiadczenzdrowotnych zakladow opieki zdrowotnej tworzonych i utrzymywanych przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, a takze do swiadczen publicznych zakladow opieki zdrowotnej, na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

Poczatek

Art. 66.

1. Strazakowi, ktory nabyl prawo do renty z tytulu inwalidztwa nie pozostajacego w zwiazku ze sluzba, oraz uprawnionym czlonkom jego rodziny, a takze osobom uprawnionym do renty rodzinnej po strazaku, ktorego smierc nie pozostaje w zwiazku ze sluzba, przysluguje prawo do bezplatnych swiadczen leczniczych spolecznej sluzby zdrowia.

2. Strazakowi zwolnionemu ze sluzby, ktory nie nabyl uprawnien do zaopatrzenia emerytalnego okreslonego w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin, a takze czlonkom jego rodziny przysluguje prawo do swiadczen leczniczych zakladow spolecznej sluzby zdrowia, w zakresie i na warunkach przewidzianych dla pracownikow, z ktorymi stosunek pracy zostal rozwiazany.

Poczatek

Art. 67.

1. Za czlonkow rodziny strazaka uprawnionych do swiadczen przewidzianych w art. 63, 65 i 66 uwaza sie malzonka i dzieci.

2. Za dzieci uwaza sie dzieci wlasne, dzieci malzonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjete na wychowanie, ktore:

1) nie przekroczyly 18 roku zycia, a w razie uczeszczania do szkoly - 24 lat albo 25 lat, jezeli odbywaja studia w szkole wyzszej, a ukonczenie 24 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiow, albo

2) staly sie inwalidami I lub II grupy przed osiagnieciem wieku okreslonego w pkt 1.

Poczatek

Art. 68.

Okres sluzby strazaka traktuje sie na rowni z praca wykonywana w szczegolnych warunkach lub w szczegolnym charakterze w rozumieniu przepisow o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow i ich rodzin.

Poczatek

Art. 69.

Strazakowi - kobiecie pelniacej sluzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej przysluguja uprawnienia przewidziane w przepisach prawa pracy dla kobiet, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

Poczatek

Art. 70.

1. Strazakowi, ktory podjal prace w ciagu roku od dnia zwolnienia ze sluzby, a jezeli pelnil sluzbe przygotowawcza - w ciagu 3 miesiecy od tego dnia, okres sluzby wlicza sie do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnien wynikajacych z przepisow prawa pracy.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jezeli przepisy prawa pracy przewiduja, ze uplyw okresow, o ktorych mowa w ust. 1, nie stanowi przeszkody do korzystania przez pracownika z okreslonych swiadczen.

3. Jezeli strazak nie moze podjac zatrudnienia w czasie okreslonym w ust. 1 ze wzgledu na chorobe powodujaca niezdolnosc do pracy lub inwalidztwo, zachowuje uprawnienia okreslone w ust. 1 w razie podjecia zatrudnienia w ciagu 3 miesiecy od dnia ustania niezdolnosci do pracy lub inwalidztwa.

4. Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje sie do strazakow zwolnionych ze sluzby w razie skazania prawomocnym wyrokiem sadu lub ukarania kara dyscyplinarna wydalenia ze sluzby.

Poczatek

Art. 71.

1. Strazak mianowany na stale oraz w sluzbie przygotowawczej ma prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego z uplywem roku sluzby.

2. Strazakowi przysluguje prawo do corocznego platnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni kalendarzowych, w tym nie wiecej niz 4 dni ustawowo wolne od pracy.

3. Strazakowi mozna udzielic platnego urlopu zdrowotnego lub okolicznosciowego, a takze urlopu bezplatnego z waznych przyczyn.

4. Strazakowi, ktory pelni sluzbe w warunkach szczegolnie uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo osiagnal okreslony wiek lub staz sluzby, moze byc przyznany dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 15 dni kalendarzowych rocznie.

5. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady udzielania strazakom urlopow, tryb postepowania w tych sprawach, a takze wymiar urlopow, o ktorych mowa w ust. 3.

Poczatek

Art. 72.

1. Strazaka mozna odwolac z urlopu wypoczynkowego z waznych wzgledow sluzbowych, a takze wstrzymac udzielenie mu urlopu w calosci lub czesci. Termin urlopu moze byc przesuniety na wniosek strazaka umotywowany waznymi wzgledami.

2. Strazakowi odwolanemu z urlopu przysluguje zwrot kosztow przejazdu spowodowanych odwolaniem, wedlug norm ustalonych w przepisach o naleznosciach sluzbowych, jak rowniez innych kosztow, ktore okresli Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji.

3. Odwolanie strazaka z urlopu ze wzgledow sluzbowych wymaga zgody przelozonego uprawnionego do powolania lub mianowania.

4. Strazakowi, ktory nie wykorzystal urlopu w danym roku kalendarzowym, urlopu tego nalezy udzielic w innym terminie.

Poczatek

Art. 73.

1. Strazakowi, ktory wzorowo wykonuje obowiazki, moga byc przyznane wyroznienia:

1) pochwala,

2) nagroda pieniezna lub rzeczowa,

3) krotkoterminowy urlop,

4) przedterminowe nadanie wyzszego stopnia,

5) odznaka "Zasluzony dla ochrony przeciwpozarowej",

6) przedstawienie do orderu lub odznaczenia.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady przyznawania wyroznien, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-4,

2) szczegolowe zasady nadawania odznaki "Zasluzony dla ochrony przeciwpozarowej", tryb przedstawiania wnioskow o jej nadanie, wzor odznaki oraz tryb jej wreczania i sposob noszenia.

Rozdzial 8

Mieszkania strazakow w sluzbie panstwowej

Poczatek

Art. 74.

1. Strazakowi mianowanemu na stale przysluguje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowosci, w ktorej pelni sluzbe, lub w miejscowosci pobliskiej, z uwzglednieniem liczby czlonkow rodziny oraz ich uprawnien wynikajacych z przepisow odrebnych.

2. Strazak w sluzbie przygotowawczej moze otrzymac kwatere tymczasowa w miejscowosci, w ktorej pelni sluzbe, albo w miejscowosci pobliskiej.

3. Za miejscowosc pobliska uwaza sie miejscowosc, do ktorej czas dojazdu publicznymi srodkami transportu przewidziany w rozkladzie jazdy, lacznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwoch godzin, liczac od stacji (przystanku) najblizszej miejsca pelnienia sluzby do stacji (przystanku) najblizszej miejsca zamieszkania. Do czasu tego nie wlicza sie dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrebie miejscowosci, z ktorej strazak dojezdza, oraz miejscowosci, w ktorej wykonuje obowiazki sluzbowe.

4. W przypadku gdy z miejscowosci, o ktorych mowa w ust. 3, istnieja rozne mozliwosci dojazdu, do obliczenia czasu przyjmuje sie czas jazdy ze stacji (przystanku) o najdogodniejszym polaczeniu.

Poczatek

Art. 75.

Czlonkami rodziny strazaka, ktorych uwzglednia sie przy przydziale lokalu mieszkalnego, sa pozostajacy ze strazakiem we wspolnym gospodarstwie domowym:

1) malzonek,

2) dzieci, o ktorych mowa w art. 67 ust. 2,

3) rodzice strazaka i jego malzonka bedacy na jego wylacznym utrzymaniu lub jezeli ze wzgledu na wiek, inwalidztwo albo inne okolicznosci sa niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodzicow uwaza sie rowniez ojczyma i macoche oraz osoby przysposabiajace.

Poczatek

Art. 76.

Na lokale mieszkalne dla strazakow przeznacza sie lokale bedace w dyspozycji Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji lub podleglych mu organow, uzyskane w wyniku ich dzialalnosci inwestycyjnej albo od organow samorzadu terytorialnego lub przedsiebiorstw.

Poczatek

Art. 77.

1. Strazakowi przysluguje rownowaznik pieniezny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z uwzglednieniem liczby czlonkow rodziny oraz ich uprawnien wynikajacych z odrebnych przepisow.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oraz szczegolowe zasady przyznawania, wyplaty i zwrotu rownowaznika pienieznego, o ktorym mowa w ust. 1.

Poczatek

Art. 78.

1. Strazakowi przysluguje rownowaznik pieniezny, jezeli on sam lub czlonkowie jego rodziny, o ktorych mowa w art. 75, nie posiadaja lokalu mieszkalnego w miejscu pelnienia sluzby albo w miejscowosci pobliskiej.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oraz szczegolowe zasady przyznawania, wyplaty i zwrotu rownowaznika pienieznego, o ktorym mowa w ust. 1.

Art. 80.

1. Strazakowi, ktory nie otrzymal lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysluguje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spoldzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc pomocy finansowej, o ktorej mowa w ust. 1, szczegolowe zasady jej przyznawania oraz przypadki, w jakich nastepuje jej zwrot.

Poczatek

Art. 81.

Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej nie przydziela sie strazakowi:

1) w razie skorzystania z pomocy finansowej, o ktorej mowa w art. 80,

2) posiadajacemu w miejscowosci, w ktorej pelni sluzbe, lub w miejscowosci pobliskiej lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy,

3) ktorego malzonek posiada lokal mieszkalny lub dom, okreslony w pkt 2,

4) w razie zbycia przez niego lub jego malzonka wlasnosciowego prawa do spoldzielczego lokalu mieszkalnego albo domu stanowiacego odrebna nieruchomosc, o ktorych mowa w pkt 2, z wyjatkiem przypadkow okreslonych na podstawie art. 82 ust. 1.

Poczatek

Art. 82.

1. Strazakowi przeniesionemu do sluzby w innej miejscowosci, ktory w poprzednim miejscu pelnienia sluzby posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy, przydziela sie lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej w nowym miejscu pelnienia sluzby, jezeli:

1) zwolni zajmowany lokal mieszkalny lub dom,

2) zwroci pomoc finansowa przyznana:

a) na wklad mieszkaniowy lub wklad budowlany w wysokosci zwaloryzowanej przez spoldzielnie,

b) na splate innych naleznosci - w wysokosci przyznanej.

2. Strazakowi, ktory skorzystal z pomocy finansowej, o ktorej mowa w art. 80, moze byc przydzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej, jezeli zwolni zajmowany lokal mieszkalny lub dom oraz zwroci pomoc finansowa na zasadach okreslonych w ust. 1.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli tryb przydzielania lokalu mieszkalnego, szczegolowe zasady zwracania udzielonej pomocy finansowej oraz zasady zwalniania zajmowanych lokali mieszkalnych lub domow w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

4. Strazakowi przeniesionemu do sluzby w innej miejscowosci, ktory w poprzednim miejscu pelnienia sluzby nie zwolnil zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu, o ktorym mowa w ust. 1, mozna przydzielic tymczasowa kwatere wedlug przyslugujacych norm bez uwzglednienia zamieszkalych z nim czlonkow.

Poczatek

Art. 83.

1. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Prezesem Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady przydzialu i oprozniania oraz normy zaludnienia lokali mieszkalnych, o ktorych mowa w art. 76, a takze szczegolowe zasady przydzialu i oprozniania tymczasowych kwater.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Prezesem Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki najmu lokali mieszkalnych w budynkach bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa, pozostajacych w zarzadzie jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnetrznych, oraz szczegolowe zasady obliczania czynszu najmu za te lokale.

3. Dodatkowe normy zaludnienia, okreslone na podstawie ust. 1, zwiazane z zajmowanym stanowiskiem sluzbowym lub posiadanym stopniem, stosuje sie rowniez przy przydzialach strazakom innych lokali mieszkalnych niz wymienione w art. 76.

4. Sprawy sporne wynikajace ze stosunku najmu lokali, o ktorych mowa w ust. 2, rozstrzygaja sady powszechne.

5. Przydzial i oproznianie lokali mieszkalnych oraz zalatwianie spraw, o ktorych mowa w art. 77, 78 i 80, nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

Poczatek

Art. 84.

Strazak zwolniony ze sluzby, ktory nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach okreslonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego wedlug norm powszechnie obowiazujacych lub moze byc przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.

Rozdzial 9

Uposazenie i inne swiadczenia pieniezne strazakow

Poczatek

Art. 85.

1. Prawo do uposazenia powstaje z dniem mianowania strazaka na pierwsze stanowisko sluzbowe.

2. Z tytulu sluzby strazak otrzymuje uposazenie i inne swiadczenia pieniezne okreslone w ustawie.

3. Przecietne uposazenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotnosc prognozowanego przecietnego wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej.

4. Wielokrotnosc prognozowanego przecietnego wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3, okresla Rada Ministrow w drodze rozporzadzenia.

Poczatek

Art. 86.

Uposazenie strazaka sklada sie z uposazenia zasadniczego i z dodatkow do uposazenia.

Poczatek

Art. 87.

1. Strazacy otrzymuja nastepujace dodatki do uposazenia:

1) dodatek za stopien,

2) dodatek sluzbowy,

4) dodatki uzasadnione szczegolnymi wlasciwosciami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pelnienia sluzby.

2. Dodatkami do uposazenia o charakterze stalym sa dodatki ustalone w stawkach miesiecznych.

Poczatek

Art. 88.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej okresli, w drodze rozporzadzenia, stawki uposazenia zasadniczego dla poszczegolnych stanowisk sluzbowych, szczegolowe zasady ich wzrostu z tytulu wyslugi lat oraz warunki i tryb zaliczania okresow sluzby lub pracy do wyslugi lat, a takze wysokosc i szczegolowe zasady przyznawania dodatkow, o ktorych mowa w art. 87.

Poczatek

Art. 89.

1. Strazak przeniesiony na stanowisko sluzbowe zaszeregowane do nizszej stawki uposazenia zasadniczego zachowuje prawo do stawki uposazenia pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku, do czasu uzyskania wyzszej stawki uposazenia wedlug stanowiska sluzbowego.

2. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej w przypadkach szczegolnie uzasadnionych moze zezwolic na zachowanie przez strazaka przeniesionego na stanowisko sluzbowe zaszeregowane do nizszej grupy uposazenia zasadniczego prawa do zaszeregowania naleznego na poprzednio zajmowanym stanowisku.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do strazaka przeniesionego na nizsze stanowisko sluzbowe na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3.

Poczatek

Art. 90.

Uposazenie zasadnicze i dodatki do uposazenia o charakterze stalym sa platne miesiecznie z gory, w pierwszym dniu roboczym miesiaca, za ktory przysluguje uposazenie. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji moze okreslic, ktore dodatki o charakterze stalym sa platne z dolu.

Poczatek

Art. 91.

1. Zmiana uposazenia nastepuje z dniem zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych te zmiane.

2. Jezeli prawo do uposazenia powstalo lub zmiana uposazenia nastapila w ciagu miesiaca, uposazenie na czas do konca miesiaca oblicza sie w wysokosci 1/30 czesci miesiecznego uposazenia za kazdy dzien, gdy przepisy szczegolne nie stanowia inaczej.

3. Prawo do uposazenia wygasa z ostatnim dniem miesiaca, w ktorym nastapilo zwolnienie strazaka ze sluzby lub zaistnialy inne okolicznosci uzasadniajace wygasniecie tego prawa.

Poczatek

Art. 92.

1. Roszczenia z tytulu prawa do uposazenia i innych swiadczen oraz naleznosci pienieznych ulegaja przedawnieniu z uplywem 3 lat od dnia, w ktorym roszczenie stalo sie wymagalne.

2. Bieg przedawnienia roszczenia z tytulu uposazenia i innych swiadczen oraz naleznosci pienieznych przerywa kazda czynnosc przed kierownikiem jednostki organizacyjnej podleglej Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji, wlasciwym do rozpatrywania roszczen, podjeta bezposrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia.

Poczatek

Art. 93.

1. Strazakowi przysluguja nastepujace swiadczenia pieniezne:

1) zasilek na zagospodarowanie,

2) nagrody oraz zapomogi,

3) nagrody jubileuszowe,

4) dodatkowe wynagrodzenia za wykonywanie powierzonych zadan wykraczajacych poza obowiazki sluzbowe,

5) naleznosci za podroze i przeniesienia sluzbowe,

6) swiadczenia zwiazane ze zwolnieniem ze sluzby.

2. W razie smierci strazaka lub czlonka jego rodziny, przysluguja:

1) zasilek pogrzebowy,

2) odprawa posmiertna.

Poczatek

Art. 94.

Strazakowi, w zwiazku z mianowaniem na stale, przysluguje zasilek na zagospodarowanie w wysokosci jednomiesiecznego uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym, naleznymi w dniu mianowania.

Poczatek

Art. 95.

1. Strazakowi wykonujacemu nalezycie obowiazki sluzbowe przez okres roku kalendarzowego przysluguje nagroda roczna w wysokosci jednomiesiecznego uposazenia.

2. W razie pelnienia sluzby przez czesc roku kalendarzowego, nagroda roczna przysluguje w wysokosci proporcjonalnej do liczby miesiecy kalendarzowych w roku, za ktore strazakowi przyslugiwalo uposazenie.

3. Podstawe ustalenia wysokosci nagrody rocznej stanowi miesieczne uposazenie zasadnicze, wraz z dodatkami o charakterze stalym, nalezne strazakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym w roku kalendarzowym, za ktory przysluguje nagroda.

4. Nagroda roczna moze byc obnizona, nie wiecej niz o 50%, w przypadkach:

1) warunkowego umorzenia prowadzonego przeciwko strazakowi postepowania karnego albo odstapienia przez sad od wymierzenia kary,

2) wymierzenia strazakowi kary dyscyplinarnej upomnienia lub nagany,

3) skazania strazaka prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo inne niz umyslne, scigane z oskarzenia publicznego.

5. Nagroda roczna nie przysluguje w przypadkach:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo umyslne, scigane z oskarzenia publicznego,

2) wymierzenia strazakowi kary dyscyplinarnej wyznaczenia na nizsze stanowisko sluzbowe, obnizenia stopnia lub wydalenia ze sluzby.

6. Obnizenie lub nieprzyznanie nagrody rocznej w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, nastepuje za rok kalendarzowy, w ktorym strazak popelnil czyn bedacy przedmiotem postepowania karnego lub dyscyplinarnego, a jezeli nagroda roczna zostala wyplacona - za rok, w ktorym postepowanie takie zostalo zakonczone prawomocnym orzeczeniem.

7. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i warunki przyznawania, obnizania i wyplaty nagrod rocznych.

Poczatek

Art. 95a.

1. Strazakowi, ktorego warunki bytowe ulegly znacznemu pogorszeniu wskutek zdarzen losowych, moze byc przyznana zapomoga.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady przyznawania i wyplaty zapomog.

Poczatek

Art. 95b.

Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy okresla, w drodze rozporzadzenia, wysokosc funduszu na nagrody, o ktorych mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 i art. 95, oraz na zapomogi, o ktorych mowa w art. 95a.

Poczatek

Art. 96.

1. Strazakowi przysluguje nagroda jubileuszowa w wysokosci:

1) po 20 latach sluzby - 75%,

2) po 25 latach sluzby - 100%,

3) po 30 latach sluzby - 150%,

4) po 35 latach sluzby - 200%,

5) po 40 latach sluzby - 300%

miesiecznego uposazenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stalym.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej okresli, w drodze rozporzadzenia, okresy zaliczane do okresu sluzby, od ktorego zalezy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz szczegolowe zasady jej obliczania i wyplacania.

Poczatek

Art. 97.

1. Strazakowi przysluguje dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadan zleconych, wykraczajacych poza obowiazki sluzbowe.

1a. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oraz warunki otrzymywania wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

2. Wynagrodzenie za dokonane przez strazaka wynalazki, udoskonalenia techniczne i usprawnienia reguluja odrebne przepisy.

Poczatek

Art. 97a.

1. Strazakowi delegowanemu do czasowego pelnienia sluzby w jednostce organizacyjnej w innej miejscowosci przysluguja zwrot kosztow podrozy i zakwaterowania oraz diety, na zasadach stosowanych przy podrozach sluzbowych na obszarze kraju.

2. Strazakowi przeniesionemu do pelnienia sluzby w jednostce organizacyjnej w innej miejscowosci przysluguja zwrot kosztow przeniesienia i podrozy oraz inne swiadczenia.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres, wysokosc i warunki otrzymywania naleznosci z tytulu przeniesienia sluzbowego.

Poczatek

Art. 98.

1. Strazak zwolniony ze sluzby na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3 pkt 3-5 otrzymuje:

1) odprawe,

2) ekwiwalent pieniezny za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe,

3) zryczaltowany ekwiwalent pieniezny za nie wykorzystany w danym roku przejazd, o ktorym mowa w art. 63.

2. Strazak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50% odprawy oraz ekwiwalent pieniezny za urlopy wypoczynkowe nie wykorzystane w latach poprzedzajacych rok zwolnienia ze sluzby.

Poczatek

Art. 99.

1. Wysokosc odprawy dla strazaka mianowanego na stale rowna sie wysokosci trzymiesiecznego uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym, naleznymi na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym. Odprawa ulega zwiekszeniu o 20% uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym za kazdy dalszy pelny rok wyslugi ponad 5 lat nieprzerwanej sluzby, az do wysokosci szesciomiesiecznego uposazenia wraz z dodatkami o charakterze stalym. Okres sluzby przekraczajacy 6 miesiecy liczy sie jako pelny rok.

2. Przy ustalaniu wysokosci odprawy uwzglednia sie rowniez okresy nieprzerwanej zawodowej sluzby wojskowej, jezeli w ciagu roku po zwolnieniu z tej sluzby zolnierz zostal przyjety do sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej i nie otrzymal odprawy z tytulu poprzednio pelnionej sluzby.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio w przypadku podjecia sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej po zwolnieniu ze sluzby w innych sluzbach, w ktorych przysluguja swiadczenia tego rodzaju.

4. Wysokosc odprawy dla strazaka w sluzbie przygotowawczej rowna sie wysokosci jednomiesiecznego uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym naleznymi na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym.

Poczatek

Art. 100.

1. W razie smierci strazaka, pozostalej po nim rodzinie przysluguje odprawa posmiertna w takiej wysokosci, w jakiej przyslugiwalaby temu strazakowi odprawa, gdyby byl zwolniony ze sluzby, oraz swiadczenie okreslone w art. 98 ust. 1 pkt 2 - 4.

2. Swiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1, przysluguja malzonkowi strazaka, ktory pozostawal z nim we wspolnocie malzenskiej, a w dalszej kolejnosci dzieciom i rodzicom, jezeli w dniu smierci strazaka spelniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisow o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin.

Poczatek

Art. 101.

1. Strazakowi mianowanemu na stale, zwolnionemu ze sluzby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3, wyplaca sie co miesiac, przez okres roku po zwolnieniu ze sluzby, swiadczenia pieniezne w wysokosci odpowiadajacej uposazeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stalym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym.

2. Strazakowi uprawnionemu do swiadczenia okreslonego w ust. 1, ktory nabyl prawo do zaopatrzenia emerytalnego, przysluguje prawo wyboru jednego z tych swiadczen.

3. Strazakowi zwolnionemu ze sluzby na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5, ktory z powodu nadal trwajacej choroby nie moze podjac zatrudnienia, wyplaca sie co miesiac swiadczenie pieniezne okreslone w ust. 1 przez okres choroby, nie dluzej jednak niz przez okres 3 miesiecy, chyba ze wczesniej komisja lekarska wydala orzeczenie o inwalidztwie, stanowiace podstawe do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej.

Poczatek

Art. 102.

Odprawa, o ktorej mowa w art. 99, a takze swiadczenia okreslone w art. 101 nie przysluguja strazakowi, ktory bezposrednio po zwolnieniu ze sluzby zostal przyjety do zawodowej sluzby wojskowej lub do innej sluzby, w ktorej przysluguje prawo do takich swiadczen.

Poczatek

Art. 103.

1. W razie smierci strazaka, niezaleznie od odprawy posmiertnej, o ktorej mowa w art. 100, przysluguje zasilek pogrzebowy w wysokosci:

1) trzymiesiecznego uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym, naleznymi na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym, jezeli koszty pogrzebu ponosi malzonek, dzieci, wnuki, rodzenstwo lub rodzice,

2) kosztow rzeczywiscie poniesionych, nie wyzszych jednak od wysokosci okreslonej w pkt 1, jezeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Jezeli smierc strazaka nastapila na skutek wypadku pozostajacego w zwiazku z udzialem w akcji ratowniczej, koszty pogrzebu pokrywa sie ze srodkow Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji.

3. W razie pokrycia kosztow pogrzebu strazaka ze srodkow Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji, osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysluguje polowa zasilku pogrzebowego.

Poczatek

Art. 104.

1. W razie smierci czlonka rodziny strazakowi przysluguje zasilek pogrzebowy w wysokosci:

1) dwumiesiecznego uposazenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stalym, naleznymi na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym, jezeli koszty pogrzebu ponosi strazak,

2) kosztow rzeczywiscie poniesionych, nie wyzszych jednak od kwoty okreslonej w pkt 1, jezeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli warunki pokrywania kosztow pogrzebu strazaka ze srodkow Ministerstwa Spraw Wewnetrznych oraz okresli czlonkow rodziny, na ktorych przysluguje zasilek pogrzebowy.

3. W razie zbiegu uprawnien do zasilku pogrzebowego okreslonego w ust. 1 z uprawnieniami do zasilku pogrzebowego na podstawie odrebnych przepisow, strazakowi przysluguje wyzszy zasilek, a jezeli pobral zasilek nizszy - odpowiednie wyrownanie.

Poczatek

Art. 105.

1. W razie choroby, urlopu, zwolnienia od zajec sluzbowych, strazak otrzymuje uposazenie zasadnicze, dodatki do uposazenia o charakterze stalym i inne naleznosci pieniezne nalezne na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym - z uwzglednieniem powstalych w tym okresie zmian majacych wplyw na prawo do uposazenia i innych naleznosci pienieznych lub na ich wysokosc.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, zasady ograniczenia w calosci lub czesci wyplaty niektorych dodatkow do uposazenia w okresie choroby lub urlopu okolicznosciowego strazaka.

Poczatek

Art. 106.

Strazak skierowany do szkoly lub na przeszkolenie albo studia otrzymuje uposazenie oraz inne naleznosci pieniezne w wysokosci i na warunkach okreslonych przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

Poczatek

Art. 107.

1. Strazakowi zawieszonemu w czynnosciach sluzbowych zawiesza sie od najblizszego terminu platnosci 50% ostatnio naleznego uposazenia, z wyjatkiem dodatku rodzinnego.

2. W razie uchylenia zawieszenia w czynnosciach sluzbowych, strazak otrzymuje zawieszona czesc uposazenia oraz obligatoryjne podwyzki tego uposazenia wprowadzone w okresie zawieszenia, chyba ze zostal zwolniony ze sluzby z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sadu albo ukarany kara dyscyplinarna wydalenia ze sluzby.

Poczatek

Art. 108.

1. Strazakowi tymczasowo aresztowanemu zawiesza sie od najblizszego terminu platnosci 50% ostatnio naleznego uposazenia.

2. W razie umorzenia postepowania karnego lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sadu, strazak otrzymuje zawieszona czesc uposazenia oraz obligatoryjne podwyzki tego uposazenia wprowadzone w okresie zawieszenia.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie w przypadku, gdy postepowanie karne umorzono z powodu przedawnienia lub amnestii, a takze w razie warunkowego umorzenia postepowania karnego.

Poczatek

Art. 109.

1. Strazakowi, ktory samowolnie opuscil miejsce pelnienia sluzby albo pozostaje poza nim lub nie podejmuje sluzby, zawiesza sie uposazenie od najblizszego terminu platnosci. Jezeli strazak pobral juz za czas nie usprawiedliwionej nieobecnosci uposazenie, potraceniu podlega odpowiednia czesc uposazenia przy najblizszej wyplacie.

2. W razie uznania nieobecnosci za usprawiedliwiona, wyplaca sie strazakowi zawieszone uposazenie, a w przypadku nieobecnosci nie usprawiedliwionej strazak traci za kazdy dzien nieobecnosci 1/30 czesc uposazenia miesiecznego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio w razie zawinionej niemoznosci pelnienia przez strazaka obowiazkow sluzbowych.

4. Strazakowi, ktory rozpoczyna urlop bezplatny w ciagu miesiaca kalendarzowego, przysluguje uposazenie w wysokosci 1/30 uposazenia miesiecznego za kazdy dzien poprzedzajacy dzien rozpoczecia urlopu bezplatnego. Jezeli strazak pobral juz uposazenie za czas urlopu bezplatnego, potraceniu podlega odpowiednia czesc uposazenia przy najblizszej wyplacie.

Poczatek

Art. 110.

1. Z uposazenia strazaka moga byc dokonywane potracenia na podstawie sadowych i administracyjnych tytulow wykonawczych oraz na podstawie przepisow szczegolnych - na zasadach okreslonych w przepisach o egzekucji sadowej lub postepowaniu egzekucyjnym w administracji albo w innych przepisach szczegolnych, jezeli dalsze przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

2. Przez uposazenie, o ktorym mowa w ust. 1, rozumie sie uposazenie zasadnicze, dodatki do uposazenia, odprawe wymieniona w art. 99 oraz swiadczenia okreslone w art. 97 i 101.

4. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli jednostki organizacyjne wlasciwe do dokonywania potracen z uposazenia oraz tryb postepowania w tych sprawach.

Poczatek

Art. 111.

Przepisu art. 110 ust. i 2 nie stosuje sie do zaliczek pobieranych do rozliczenia, a w szczegolnosci na koszty podrozy sluzbowej. Naleznosci te potraca sie z uposazenia w pelnej wysokosci, niezaleznie od potracen z innych tytulow.

Rozdzial 10

Sluzba kandydacka

Poczatek

Art. 112.

1. O przyjecie do sluzby kandydackiej moze ubiegac sie, na podstawie dobrowolnego zgloszenia, obywatel polski, ktory posiada zdolnosc psychiczna i fizyczna do sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej, odpowiednie wyksztalcenie oraz zlozy zobowiazanie do pelnienia sluzby po ukonczeniu nauki.

2. Osoba przyjeta do sluzby kandydackiej odbywa nauke w wybranej szkole Panstwowej Strazy Pozarnej.

3. Osobie podejmujacej nauke w szkole Panstwowej Strazy Pozarnej nadaje sie stopien strazaka.

4. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do sluzby kandydackiej,

2) szczegolowe zasady i tryb nadawania stopni strazakom w sluzbie kandydackiej,

3) przebieg sluzby kandydackiej oraz szczegolowe zasady i tryb opiniowania strazakow w sluzbie kandydackiej.

Poczatek

Art. 113.

1. Strazak w sluzbie kandydackiej pelni sluzbe w systemie skoszarowanym.

2. Strazak w sluzbie kandydackiej otrzymuje:

1) zakwaterowanie, umundurowanie, odziez specjalna i ekwipunek osobisty oraz wyzywienie w naturze albo rownowaznik pieniezny w zamian za wyzywienie,

2) swiadczenia pieniezne skladajace sie z zasadniczej naleznosci pienieznej w wysokosci uzaleznionej od roku nauki, dodatku za stopien i kosztow podrozy przy przejazdach na praktyki.

3. Strazak w sluzbie kandydackiej moze otrzymac:

1) nagrode pieniezna lub rzeczowa,

2) zasilek na utrzymanie rodziny.

4. W razie smierci strazaka w sluzbie kandydackiej, pozostalej po nim rodzinie przysluguje:

1) odprawa posmiertna,

2) zasilek pogrzebowy.

5. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc i szczegolowe zasady przyznawania swiadczen, o ktorych mowa w ust. 2-4.

Poczatek

Art. 114.

1. Strazak w sluzbie kandydackiej ma prawo do czasu wolnego w wymiarze i terminach wynikajacych z planow i programow nauczania.

2. Strazakowi w sluzbie kandydackiej przysluguja, w zakresie wykonywanych przez niego zadan, prawa strazaka okreslone w art. 21 i 57.

3. Do strazakow w sluzbie kandydackiej stosuje sie odpowiednio przepisy art. 28-30, 59, 60 ust. 2-4, art. 61 ust. 1, 2, 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 5, art. 65-69, 72 ust. 1 i 2, art. 103 ust. 2 i 3 i art. 115-124n.

4. Do strazakow w sluzbie kandydackiej, ktorzy zrezygnowali z nauki w szkole Panstwowej Strazy Pozarnej lub ktorzy zostali z tej szkoly wydaleni, stosuje sie art. 49.

Poczatek

Art. 114a.

Strazacy w sluzbie kandydackiej w Szkole Glownej Sluzby Pozarniczej tworza samorzad studencki, a w pozostalych szkolach - samorzad uczniowski. Organy samorzadu sa jedynym reprezentantem strazakow w sluzbie kandydackiej.

Poczatek

Art. 114b.

1. Strazaka w sluzbie kandydackiej zwalnia sie ze sluzby w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego panstwa,

2) orzeczenia przez komisje lekarska niezdolnosci do sluzby,

3) stwierdzenia w opinii sluzbowej nieprzydatnosci do sluzby,

4) braku postepow w nauce.

2. Strazaka w sluzbie kandydackiej mozna zwolnic ze sluzby, na jego wniosek, w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia wniosku.

Poczatek

Art. 114c.

1. Strazaka w sluzbie kandydackiej wydala sie ze sluzby w razie:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sadu na kare pozbawienia wolnosci lub kare pozbawienia praw publicznych,

2) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze sluzby.

2. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej moze zezwolic na pozostanie w sluzbie kandydackiej strazaka skazanego na kare pozbawienia wolnosci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Poczatek

Art. 114d.

1. Strazak po odbyciu sluzby kandydackiej zostaje mianowany strazakiem na stale.

2. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej kieruje do sluzby stalej absolwentow Szkoly Glownej Sluzby Pozarniczej oraz szkol aspirantow.

Poczatek

Art. 114e.

1. Okres sluzby kandydackiej wlicza sie do okresu sluzby strazaka, jesli przerwa miedzy zakonczeniem sluzby kandydackiej a mianowaniem na stale nie przekroczyla 3 miesiecy.

2. Do okresu sluzby strazaka wlicza sie rowniez, na zasadzie okreslonej w ust. 1, okres nauki w szkolach pozarniczych przed utworzeniem Panstwowej Strazy Pozarnej.

Rozdzial 11

Odpowiedzialnosc dyscyplinarna strazakow

Poczatek

Art. 115.

1. Strazak odpowiada dyscyplinarnie za zawinione, nienalezyte wykonywanie obowiazkow sluzbowych oraz za czyny sprzeczne ze zlozonym slubowaniem.

2. Strazak odpowiada dyscyplinarnie rowniez za popelnione przestepstwa lub wykroczenia, niezaleznie od odpowiedzialnosci karnej.

Poczatek

Art. 116.

1. Przepisy art. 115 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego maja odpowiednie zastosowanie do strazakow.

2. Za czyn stanowiacy wykroczenie, popelniony w wyniku wykonania polecenia sluzbowego, strazak ponosi odpowiedzialnosc tylko dyscyplinarna, chyba ze wykonujac polecenie sluzbowe umyslnie popelnia wykroczenie.

Poczatek

Art. 117.

1. Kary dyscyplinarne sa nastepujace:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) wyznaczenie na nizsze stanowisko sluzbowe,

4) obnizenie stopnia,

5) wydalenie ze sluzby.

2. Wymierzenie kary okreslonej w ust. 1 pkt 3 i 4 pociaga za soba pozbawienie mozliwosci awansowania w stopniu lub stanowisku przez okres 1 roku od jej wykonania oraz niemoznosc odzyskania w tym okresie utraconego stopnia lub stanowiska.

Poczatek

Art. 118.

1. Za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, nie uzasadniajace wszczecia postepowania dyscyplinarnego, przelozony dyscyplinarny moze wymierzyc kare upomnienia na pismie, nie pozniej jednak, niz przed uplywem 3 miesiecy od powziecia wiadomosci o przewinieniu.

2. Od kary upomnienia wymierzonej przez przelozonego dyscyplinarnego przysluguje ukaranemu odwolanie do wlasciwej komisji dyscyplinarnej. W takim przypadku komisja nie moze orzec na niekorzysc ukaranego.

Poczatek

Art. 119.

1. Postepowanie dyscyplinarne nie moze byc wszczete po uplywie 1 roku od popelnienia czynu, a w razie wszczecia takiego postepowania ulega ono umorzeniu.

2. Jezeli popelniony czyn zawiera znamiona przestepstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie moze nastapic wczesniej niz przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.

Poczatek

Art. 120.

Przelozonym dyscyplinarnym strazaka jest wlasciwy przelozony uprawniony do mianowania lub powolania.

Poczatek

Art. 121.

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekaja komisje dyscyplinarne:

1) dla strazakow pelniacych sluzbe kandydacka:

a) w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna dzialajaca przy Komendancie Szkoly Glownej Sluzby Pozarniczej,

b) w drugiej instancji - Odwolawcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Glownym Panstwowej Strazy Pozarnej,

2) dla strazakow pelniacych sluzbe przygotowawcza i strazakow mianowanych na stale, z wyjatkiem wymienionych w pkt 3:

a) w pierwszej instancji - komisje dyscyplinarne dzialajace przy komendantach wojewodzkich Panstwowej Strazy Pozarnej,

b) w drugiej instancji - komisja, o ktorej mowa w pkt 1 lit.b),

3) dla strazakow pelniacych sluzbe w Komendzie Glownej, Szkole Glownej Sluzby Pozarniczej i jednostkach badawczo-rozwojowych, z wyjatkiem wymienionych w pkt 4:

a) w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna dzialajaca przy Komendancie Glownym Panstwowej Strazy Pozarnej,

b) w drugiej instancji - komisja, o ktorej mowa w pkt 1 lit.b),

4) dla Komendanta Glownego i jego zastepcow, komendantow wojewodzkich, i ich zastepcow, komendanta Szkoly Glownej Sluzby Pozarniczej i jego zastepcow oraz dyrektorow jednostek badawczo-rozwojowych i ich zastepcow:

a) w pierwszej instancji - komisja, o ktorej mowa w pkt 1 lit.b),

b) w drugiej instancji - Odwolawcza Komisja Dyscyplinarna przy Ministrze Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. Komisje dyscyplinarne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), pkt 2 lit. a) i pkt 3 lit. a), skladaja sie z szesciu do dziesieciu strazakow powolanych na okres 4 lat przez Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej, a odwolawcze komisje dyscyplinarne - z osmiu do dziesieciu strazakow, powolanych na okres 4 lat przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

3. Powolanie komisji dyscyplinarnych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit.a), nastepuje po uzgodnieniu ich skladu z ogolnokrajowymi organizacjami zwiazkowymi.

4. Czlonkowie komisji dyscyplinarnych wybieraja sposrod siebie przewodniczacego i dwoch zastepcow.

5. Czlonkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania sa niezawisli i podlegaja tylko ustawom.

Poczatek

Art. 122.

1. Komisja dyscyplinarna orzeka w skladzie trzech czlonkow, a odwolawcza komisja dyscyplinarna w skladzie pieciu czlonkow.

2. Sklad orzekajacy komisji dyscyplinarnej i odwolawczej komisji dyscyplinarnej wyznacza przewodniczacy, a w razie jego nieobecnosci - zastepca.

3. Skladowi orzekajacemu komisji dyscyplinarnej i odwolawczej komisji dyscyplinarnej przewodniczy przewodniczacy lub zastepca.

Poczatek

Art. 123.

1. Oskarzycielem w postepowaniu dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny.

2. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej sposrod oficerow pelniacych sluzbe w jednostce organizacyjnej, przy ktorej dziala dana komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 121 ust. 1 pkt 4 lit. a), rzecznika dyscyplinarnego wyznacza Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji.

Poczatek

Art. 124.

1. Rzecznik dyscyplinarny sklada wniosek o wszczecie postepowania dyscyplinarnego na zadanie przelozonego dyscyplinarnego, po wstepnym wyjasnieniu okolicznosci koniecznych do ustalenia znamion przewinienia w trybie postepowania wyjasniajacego.

2. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiazany wskazaniami przelozonego dyscyplinarnego.

Poczatek

Art. 124a.

Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy obroncy.

Poczatek

Art. 124b.

1. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy oraz po wysluchaniu glosow rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obroncy.

2. Po otrzymaniu wniosku o wszczecie postepowania dyscyplinarnego przewodniczacy komisji wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego oraz obronce, a w razie potrzeby wzywa swiadkow i bieglych.

3. Postepowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji powinno byc zakonczone w terminie 30 dni od dnia wplywu wniosku. W uzasadnionych przypadkach postepowanie moze byc przedluzone na czas oznaczony.

4. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obroncy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Poczatek

Art. 124c.

Jezeli w toku rozprawy zostanie ujawnione inne przewinienie oprocz objetego wnioskiem o wszczecie postepowania, komisja moze wydac co do tego przewinienia orzeczenie tylko za zgoda rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obroncy; w razie braku zgody przelozony dyscyplinarny moze zadac zlozenia odrebnego wniosku o wszczecie postepowania dyscyplinarnego.

Poczatek

Art. 124d.

W razie rozwiazania stosunku sluzbowego w toku postepowania dyscyplinarnego, postepowanie toczy sie nadal.

Poczatek

Art. 124e.

1. Uzasadnienie orzeczenia komisji dyscyplinarnej sporzadza sie na pismie w terminie 7 dni od dnia ogloszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, dorecza sie rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu lub jego obroncy.

3. Orzeczenie dyscyplinarne mozna podac do publicznej wiadomosci po jego uprawomocnieniu sie, na podstawie uchwaly komisji dyscyplinarnej.

Poczatek

Art. 124f.

Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej wydanego w pierwszej instancji przysluguje odwolanie obwinionemu lub jego obroncy i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Odwolanie powinno byc rozpoznane w terminie 7 dni od dnia jego wplywu do odwolawczej komisji dyscyplinarnej.

Poczatek

Art. 124g.

1. Koszty funkcjonowania komisji dyscyplinarnej ponosi Skarb Panstwa. O kosztach postepowania dyscyplinarnego orzeka komisja dyscyplinarna.

2. Do ustalania kosztow postepowania dyscyplinarnego stosuje sie odpowiednio przepisy o kosztach sadowych w sprawach karnych.

Poczatek

Art. 124h.

Po uprawomocnieniu sie orzeczenia przewodniczacy komisji dyscyplinarnej lub jego zastepca przesyla odpis orzeczenia Komendantowi Glownemu Panstwowej Strazy Pozarnej oraz przelozonemu dyscyplinarnemu.

Poczatek

Art. 124i.

1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazujacego na kare dyscyplinarna dolacza sie do akt osobowych ukaranego.

2. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej, na wniosek ukaranego, zarzadza usuniecie odpisu orzeczenia o ukaraniu z akt osobowych:

1) po uplywie 1 roku od uprawomocnienia sie orzeczenia skazujacego na kare przewidziana w art. 117 ust. 1 pkt 1,

2) po uplywie 3 lat od uprawomocnienia sie orzeczenia skazujacego na kare przewidziana w art. 117 ust. 1 pkt 2-4,

3) po uplywie 5 lat od uprawomocnienia sie orzeczenia skazujacego na kare przewidziana w art. 117 ust. 1 pkt 5,

jezeli w tym okresie nie wydano przeciwko niemu innego orzeczenia skazujacego.

Poczatek

Art. 124j.

1. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej moze wniesc sprzeciw od kazdego prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego; sprzeciw na niekorzysc ukaranego moze byc wniesiony nie pozniej niz w terminie 6 miesiecy od uprawomocnienia sie orzeczenia, jezeli orzeczenie razaco narusza przepisy prawa. Od orzeczenia wydanego przeciwko strazakowi wymienionemu w art. 121 ust. 1 pkt 4 sprzeciw moze wniesc rowniez Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. Sprzeciw wniesiony przez Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej rozpoznaje odwolawcza komisja dyscyplinarna w skladzie pieciu czlonkow. Sprzeciw wniesiony przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji rozpoznaje Odwolawcza Komisja Dyscyplinarna przy Ministrze Spraw Wewnetrznych i Administracji w pelnym skladzie.

Poczatek

Art. 124k.

1. O wznowienie postepowania dyscyplinarnego moze wystapic ukarany lub jego obronca, przelozony dyscyplinarny albo Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. Wznowienie postepowania dyscyplinarnego na niekorzysc ukaranego moze nastapic, jezeli umorzenie postepowania lub wydanie orzeczenia nastapilo wskutek przestepstwa albo jezeli w ciagu 5 lat od umorzenia lub wydania orzeczenia wyjda na jaw nowe okolicznosci lub dowody, ktore moga uzasadniac skazanie lub wymierzenie kary surowszej.

3. Wznowienie postepowania na korzysc ukaranego moze nastapic, jezeli wyjda na jaw nowe okolicznosci lub dowody, ktore moga uzasadniac uniewinnienie lub wymierzenie kary lagodniejszej.

4. W razie smierci ukaranego wniosek o wznowienie postepowania moga zlozyc jego malzonek, krewni w linii prostej, rodzenstwo, przysposabiajacy lub przysposobiony oraz rzecznik dyscyplinarny.

Poczatek

Art. 124l.

Organy powolane do orzekania w sprawach o wykroczenia zawiadamiaja wlasciwego przelozonego dyscyplinarnego o wymierzeniu kary strazakowi.

Poczatek

Art. 124m.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowa organizacje komisji dyscyplinarnych oraz szczegolowe zasady wykonywania kar dyscyplinarnych.

Poczatek

Art. 124n.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale, w zakresie postepowania dyscyplinarnego stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania karnego.

Rozdzial 12

Przepisy przejsciowe i koncowe

Poczatek

Art. 125.

1. Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej zorganizuje Panstwowa Straz Pozarna w ciagu 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.

2. Organizacja Panstwowej Strazy Pozarnej odbywa sie przy utrzymaniu gotowosci strazakow do podejmowania akcji w czasie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Poczatek

Art. 126.

1. Z chwila utworzenia Panstwowej Strazy Pozarnej zostaja rozwiazane jednostki organizacyjne ochrony przeciwpozarowej oraz zniesione stanowiska, o ktorych mowa w art. 2 dekretu z dnia 27 grudnia 1974 r. o sluzbie funkcjonariuszy pozarnictwa (Dz.U. Nr 50, poz. 321, z 1975 r. Nr 20, poz. 106, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, i z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb rozwiazywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpozarowej oraz znoszenia stanowisk, o ktorych mowa w ust. 1, a takze warunki przekazywania Panstwowej Strazy Pozarnej dokumentow, mienia, etatow oraz srodkow finansowych rozwiazywanych jednostek.

Poczatek

Art. 127.

Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej zorganizuje krajowy system ratowniczo-gasniczy, w zakresie okreslonym w art. 2 ust. 1, nie pozniej niz w ciagu 3 lat od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.

Poczatek

Art. 128.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze rozporzadzenia, w terminie 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy:

1) zadania, uprawnienia i zasady udzialu Panstwowej Strazy Pozarnej w akcjach ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego i technicznego,

2) zasady szkolenia i wyposazenie Panstwowej Strazy Pozarnej w sprzet i srodki techniczne przeznaczone do wykonywania zadan w zakresie ratownictwa, o ktorym mowa w pkt 1.

Poczatek

Art. 129.

1. Dotychczasowi funkcjonariusze pozarnictwa staja sie strazakami Panstwowej Strazy Pozarnej, jezeli w ciagu 1 miesiaca od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy wyraza na to pisemna zgode.

2. Strazacy, o ktorych mowa w ust. 1, zachowuja ciaglosc sluzby.

2a. Do ciaglosci sluzby, o ktorej mowa w ust. 2, zalicza sie okresy nauki w szkolach pozarniczych.

3. Funkcjonariusze pozarnictwa, ktorzy nie podejma sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej, zwalniani sa z zachowaniem uprawnien przewidzianych w dekrecie z dnia 27 grudnia 1974 r. o sluzbie funkcjonariuszy pozarnictwa (Dz.U. Nr 50, poz. 321, z 1975 r. Nr 20, poz. 106, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198), chyba ze nabyli uprawnienia do zwolnienia ze sluzby na korzystniejszych warunkach.

4. Funkcjonariusze pozarnictwa, o ktorych mowa w ust. 3, nabywaja prawo do dodatku wyrownawczego na podstawie przepisow ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn dotyczacych zakladow pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 372).

5. Wydatki z tytulu swiadczen finansowych dla dotychczasowych funkcjonariuszy pozarnictwa zwalnianych z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, pokrywane sa ze srodkow dotychczasowych pracodawcow.

6. Strazacy, o ktorych mowa w ust. 1, nie powolani lub nie mianowani na stanowiska sluzbowe w Panstwowej Strazy Pozarnej do dnia 30 czerwca 1998 r., traca status strazaka Panstwowej Strazy Pozarnej z uplywem tego terminu. Przepis art. 55 stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 130.

1. Funkcjonariuszom pozarnictwa, ktorzy podjeli sluzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej, moze byc nadany pierwszy stopien aspirancki lub pierwszy stopien oficerski mimo nie spelnienia warunkow okreslonych w art. 52 i 53, jezeli wykazuja wysokie kwalifikacje zawodowe i posiadaja co najmniej 5-letni staz pracy lub sluzby w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpozarowej.

2. W przypadku funkcjonariuszy, o ktorych mowa w ust. 1, nie maja zastosowania przepisy art. 54.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji, w terminie 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy, okresli szczegolowe zasady przyznawania stopni dotychczasowym funkcjonariuszom pozarnictwa na zasadach okreslonych w ustawie, z uwzglednieniem przepisow ust. 1 i 2.

4. Funkcjonariuszom pozarnictwa w stanie spoczynku, ktorzy zostana powolani lub mianowani na odpowiednie stanowiska sluzbowe w Panstwowej Strazy Pozarnej, nadaje sie stopnie sluzbowe na zasadach, o ktorych mowa w ust. 3.

Poczatek

Art. 131.

W styczniu 1992 r. uposazenia strazakow wyplaca sie w 25 dniu miesiaca. W kazdym nastepnym miesiacu uposazenia wyplaca sie o 5 dni wczesniej, az do tego miesiaca, w ktorym uposazenie wyplacone zostanie w pierwszym dniu miesiaca.

Poczatek

Art. 132.

Przepisy niniejszej ustawy odnoszace sie do systemu emerytalnego i resortowej sluzby zdrowia obowiazuja do czasu wejscia w zycie nowych regulacji prawnych w tych dziedzinach.

Poczatek

Art. 133.

W ustawie z dnia 16 wrzesnia 1982 r. o pracownikach urzedow panstwowych (Dz.U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121 i z 1991 r. Nr 55, poz. 234) w art. 46 po wyrazach "nie bedacych urzednikami" przecinek zastepuje sie kropka, a wyrazy "a przepisy art. 24, 28, 31 i 32 - do funkcjonariuszy pozarnictwa nie bedacych urzednikami, pelniacych sluzbe w organach administracji panstwowej" skresla sie.

Poczatek

Art. 134.

Z chwila wejscia w zycie ustawy traci moc dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o sluzbie funkcjonariuszy pozarnictwa (Dz.U. Nr 50, poz. 321, z 1975 r. Nr 20, poz. 106, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, i z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z wyjatkiem art. 32 ust. 1 pkt 6, art. 39 ust. 2 i art. 40, ktore traca moc z chwila utworzenia Panstwowej Strazy Pozarnej.

Poczatek

Art. 135.

Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1992 r.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.