Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1995 r. Nr 97, poz. 479; z 1997 r. Nr 90, poz. 557; z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756.

 

 

USTAWA

z dnia 30 czerwca 1995 r.

o stosunku Panstwa do Kosciola Ewangelicko-Metodystycznego

w Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 1.

1. Ustawa okresla stosunek Panstwa do Kosciola Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Kosciolem", oraz jego sytuacje prawna i majatkowa.

2. W sprawach odnoszacych sie do Kosciola, nie uregulowanych w ustawie, stosuje sie powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany niniejszej ustawy wymagaja uprzedniej opinii Rady Kosciola.

Poczatek

Art. 2.

1. Kosciol wchodzi w sklad Konferencji Generalnej i Centralnej Zjednoczonego Kosciola Metodystycznego oraz jest czlonkiem Swiatowej Rady Metodystycznej.

2. Kosciol moze nalezec do krajowych i miedzynarodowych organizacji o charakterze ekumenicznym i miedzywyznaniowym.

Art. 3.

Kosciol rzadzi sie w swoich sprawach wlasnym Prawem Wewnetrznym uchwalanym przez Konferencje Doroczna, swobodnie wykonuje wladze duchowna i jurysdykcyjna oraz zarzadza swoimi sprawami.

Art. 4.

Kosciol i jego osoby prawne sa nastepcami prawnymi parafii i organizacji metodystycznych dzialajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 wrzesnia 1939 r.

Poczatek

Art. 5.

1. Do Kosciola naleza osoby wyznania ewangelicko-metodystycznego zamieszkale lub przebywajace na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nalezace do parafii ewangelicko-metodystycznych.

2. Kosciol ma prawo do otaczania opieka duszpasterska ewangelikow wyznania metodystycznego narodowosci polskiej, przebywajacych czasowo lub na stale za granica, oraz wspolwyznawcow z zagranicy, zamieszkujacych lub przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial 2

Osoby prawne Kosciola i ich organy

Poczatek

Art. 6.

1. Strukture i organizacje Kosciola okresla Prawo Wewnetrzne.

2. Osobowosc prawna posiadaja:

1) Kosciol jako calosc,

2) parafie.

3. Organami osob prawnych wymienionych w ust. 2 sa:

1) dla Kosciola jako calosci - Rada Kosciola reprezentowana przez jej Prezydium,

2) dla parafii - rada parafialna reprezentowana przez pastora.

4. Zmiana nazwy grupy osob prawnych, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze byc dokonana przepisami wewnatrzkoscielnymi. Zmiany te, na wniosek Rady Kosciola, oglasza Minister-Szef Urzedu Rady Ministrow w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Poczatek

Art. 7.

Inne jednostki organizacyjne Kosciola moga, na wniosek Rady Kosciola, uzyskac osobowosc prawna w drodze rozporzadzenia Ministra-Szefa Urzedu Rady Ministrow.

Poczatek

Art. 8.

1. Kosciol samodzielnie tworzy, przeksztalca i znosi jednostki organizacyjne, w tym takze posiadajace osobowosc prawna oraz jednostki dzialajace w ich ramach.

2. O faktach wymienionych w ust. 1, w odniesieniu do parafii, wladza koscielna powiadamia niezwlocznie wojewode wlasciwego ze wzgledu na miejsce jej siedziby, zas w odniesieniu do jednostek, ktore otrzymaly osobowosc prawna w drodze rozporzadzenia wymienionego w art. 7, powiadamia Ministra-Szefa Urzedu Rady Ministrow.

3. Nowo utworzone parafie Kosciola nabywaja osobowosc prawna z chwila pisemnego powiadomienia wlasciwego wojewody. Odpis powiadomienia, z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru, jest dowodem uzyskania osobowosci prawnej.

4. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, powinno zawierac nazwe i siedzibe koscielnej osoby prawnej, a w odniesieniu do parafii - takze ich zasieg terytorialny.

5. O powolaniu i odwolaniu pastora wladza koscielna powiadamia wlasciwego wojewode, zas o powolaniu i odwolaniu osoby sprawujacej funkcje czlonka Prezydium Rady Kosciola oraz osoby sprawujacej funkcje organu lub funkcje czlonka organu jednostek organizacyjnych, ktore uzyskaly osobowosc prawna w drodze rozporzadzenia wymienionego w art. 7, powiadamia Ministra - Szefa Urzedu Rady Ministrow. Powiadomienie obejmuje imie i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania.

Poczatek

Art. 9.

1. Koscielne instytucje, zaklady i organizacje dzialaja w ramach tych osob prawnych, ktore je powolaly.

2. Szkola Jezyka Angielskiego jest instytucja koscielna podlegajaca Radzie Kosciola. Szkola ta uzywa nazwy wlasnej "English Language College".

Poczatek

Art. 10.

Koscielna osoba prawna nie odpowiada za zobowiazania innej koscielnej osoby prawnej.

Rozdzial 3

Dzialalnosc Kosciola

Poczatek

Art. 11.

1. Organizowanie i sprawowanie kultu publicznego podlega wylacznie wladzy koscielnej.

2. Organizowanie imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, z wlasciwymi organami administracji rzadowej lub samorzadowej.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do konduktow pogrzebowych odbywajacych sie stosownie do miejscowego zwyczaju.

4. Religijne uroczystosci pogrzebowe i nabozenstwa zalobne moga odbywac sie na cmentarzach komunalnych przy zachowaniu obowiazujacych przepisow porzadkowych.

Poczatek

Art. 11a.

1. Malzenstwo zawarte w formie przewidzianej Prawem Wewnetrznym Kosciola wywoluje skutki cywilne, jezeli odpowiada wymaganiom okreslonym w Kodeksie rodzinnym i opiekunczym.

2. Osobe duchowna, przed ktora sklada sie oswiadczenia o zawarciu malzenstwa, okresla Prawo Wewnetrzne Kosciola.

Poczatek

Art. 12.

1. Wierni Kosciola maja prawo do zwolnien od pracy i nauki na czas obejmujacy nastepujace swieta religijne nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy:

1) Wielki Piatek - Dzien Ukrzyzowania Chrystusa Pana,

2) Wniebowstapienie Chrystusa Pana.

2. Zwolnienie od pracy lub nauki, w odniesieniu do swiat religijnych, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje na zasadach okreslonych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.

Poczatek

Art. 13.

1. Kosciol prowadzi konfesyjne nauczanie religii w szkolach publicznych na zasadach i w trybie przewidzianych w odrebnych przepisach.

Poczatek

Art. 14.

1. Koscielne osoby prawne maja prawo zakladac i prowadzic szkoly oraz inne placowki oswiatowo-wychowawcze i opiekunczo-wychowawcze na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach. Maja one charakter ewangelicko-metodystyczny i podlegaja wladzy koscielnej.

2. Do nauczycieli, wychowawcow i pracownikow zatrudnionych w szkolach i innych placowkach oswiatowo-wychowawczych i opiekunczo-wychowawczych, a takze seminariach teologicznych i instytutach misyjnych prowadzonych przez Kosciol, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace uprawnien nauczycieli, wychowawcow i pracownikow zatrudnionych w szkolach i placowkach publicznych.

Poczatek

Art. 15.

1. Kosciol ma prawo do zakladania i prowadzenia seminariow teologicznych i instytutow misyjnych, w ktorych ksztalci wedlug wlasnego programu kandydatow na duchownych oraz osoby swieckie przygotowujace sie do realizacji misji Kosciola.

2. Wyzsze Seminarium Teologiczne imienia Jana Laskiego w Warszawie jest wyzsza szkola teologiczna uprawniona do nadawania absolwentom tytulu zawodowego licencjata teologii metodystycznej. Tytul ten jest rownowazny z tytulem zawodowym licencjata nadawanym przez panstwowe szkoly wyzsze.

Poczatek

Art. 16.

1. Kosciol ma prawo do zakladania i prowadzenia szkol wyzszych. Status prawny tych szkol, a takze tryb i zakres uznawania przez Panstwo stopni i tytulow nadawanych przez te szkoly reguluja umowy miedzy Ministrem Edukacji Narodowej a Rada Kosciola.

2. Studentom szkol, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w art. 15 ust. 2, przysluguja swiadczenia publicznych zakladow opieki zdrowotnej oraz ulgi w oplatach za przejazdy srodkami publicznego transportu zbiorowego na rowni ze studentami panstwowych szkol wyzszych.

3. Osobom pozostajacym w stosunku pracy w szkolach, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w art. 15 ust. 2, przysluguja na rowni z odpowiednimi pracownikami panstwowych szkol wyzszych swiadczenia:

1) publicznych zakladow opieki zdrowotnej,

2) ubezpieczenia spolecznego oraz

3) zaopatrzenia emerytalnego pracownikow i ich rodzin.

Nauczycielom przysluguja ponadto ulgi w oplatach za przejazdy srodkami publicznego transportu zbiorowego na rowni z nauczycielami akademickimi.

4. Porecza sie Kosciolowi prawo do ksztalcenia kadr duchownych w Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w zakresie teologii metodystycznej, w ramach samodzielnej jednostki naukowo-dydaktycznej utworzonej zgodnie z ustawa o szkolnictwie wyzszym.

Poczatek

Art. 17.

1. Studenci teologii otrzymuja na czas studiow odroczenie odbywania zasadniczej sluzby wojskowej, zas w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny moga byc przeznaczeni, stosownie do potrzeb sil zbrojnych, do sluzby sanitarnej lub sluzby w obronie cywilnej.

2. Nie powoluje sie absolwentow studiow, o ktorych mowa w ust. 1, do odbywania przeszkolenia wojskowego w okresie przygotowan do ordynacji w ciagu dwoch lat od zakonczenia studiow.

3. Ordynowani duchowni sa przenoszeni do rezerwy i nie odbywaja cwiczen wojskowych w czasie pokoju. W razie ogloszenia mobilizacji oraz w czasie wojny moga byc oni powolani jedynie do pelnienia funkcji kapelanow wojskowych.

4. W razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny wlasciwe organy wojskowe, w porozumieniu ze zwierzchnikiem Kosciola, zapewnia pozostawienie do duszpasterskiej obslugi ludnosci niezbednej liczby duchownych sposrod tych, ktorzy podlegaja mobilizacji.

Art. 18

1. Zolnierzom pelniacym czynna sluzbe wojskowa zapewnia sie mozliwosc uczestniczenia - poza terenem jednostek wojskowych - w nabozenstwach i czynnosciach religijnych w niedziele i w dni swiateczne Kosciola, jezeli w miejscowosci stacjonowania jednostki wojskowej lub w jej poblizu znajduje sie miejsce kultu publicznego Kosciola i jezeli nie koliduje to z waznymi obowiazkami sluzbowymi.

2. Opieke duszpasterska na terenie jednostek wojskowych dla zolnierzy, o ktorych mowa w ust. 1, zapewniaja duchowni Kosciola w terminach uzgodnionych z dowodcami jednostek.

3. Duchownych, o ktorych mowa w ust. 2, wyznacza zwierzchnik Kosciola, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

Poczatek

Art. 19.

1. Dzieciom i mlodziezy przebywajacym w zakladach opiekunczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach zapewnia sie prawo do udzialu w nabozenstwach, uczestniczenia w nauczaniu koscielnym i wykonywania praktyk religijnych wlasciwych dla wyznania ewangelicko-metodystycznego.

2. Dzieciom i mlodziezy korzystajacym z zorganizowanych form wypoczynku wakacyjnego zapewnia sie prawo uczestniczenia w nabozenstwach i wykonywania innych praktyk religijnych.

3. Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej, w porozumieniu z Kosciolem, okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady organizowania nauczania koscielnego, nabozenstw i wykonywania innych praktyk religijnych wlasciwych dla wyznania ewangelicko-metodystycznego dzieciom i mlodziezy przebywajacym w zakladach opiekunczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystajacym z zorganizowanego wypoczynku.

Poczatek

Art. 20.

1. Prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z opieki duszpasterskiej zapewnia sie tez osobom przebywajacym w zakladach opieki zdrowotnej oraz domach pomocy spolecznej, a takze nieletnim przebywajacym w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

2. Nabozenstwa dla osob, o ktorych mowa w ust. 1, odbywaja sie w kaplicach lub innych pomieszczeniach udostepnianych na ten cel przez kierownikow wlasciwych instytucji prowadzonych przez administracje rzadowa lub samorzadowa.

3. Do wyznaczania kapelanow w zakladach prowadzonych przez administracje rzadowa lub samorzadowa, w celu zaspokajania potrzeb okreslonych w ust. 1, jest uprawniony zwierzchnik Kosciola.

Poczatek

Art. 21.

1. Kosciol moze tworzyc organizacje ewangelicko-metodystyczne w celu realizacji zadan wynikajacych z jego misji.

2. Organizacje ewangelicko-metodystyczne maja na celu w szczegolnosci dzialalnosc na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego, nauki ewangelicko-metodystycznej, dzialalnosc charytatywno-opiekuncza oraz ksztaltowanie postaw religijno-etycznych dzieci i mlodziezy.

3. Wladze koscielne czuwaja nad zgodnoscia dzialania organizacji z ich celami religijnymi i etycznymi.

4. Do organizacji ewangelicko-metodystycznych nie stosuje sie prawa o stowarzyszeniach.

5. Organizacje ewangelicko-metodystyczne moga uzyskiwac osobowosc prawna w trybie okreslonym w art. 7.

Poczatek

Art. 22.

1. Kosciol prowadzi, zgodnie ze swoja misja, dzialalnosc charytatywna i opiekuncza, w tym takze w zakresie opieki zdrowotnej.

2. Srodki na realizacje dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 1, moga pochodzic w szczegolnosci z:

1) ofiar pienieznych i w naturze oraz subwencji i dotacji,

2) spadkow, zapisow i darowizn krajowych i zagranicznych,

3) dochodow z imprez i zbiorek publicznych,

4) odplatnosci za uslugi swiadczone przez koscielne zaklady charytatywno-opiekuncze, w tym koscielne zaklady opieki zdrowotnej,

5) innych dochodow koscielnych osob prawnych, w tym z ich dzialalnosci gospodarczej.

Poczatek

Art. 23.

Grunty stanowiace wlasnosc Skarbu Panstwa lub wlasnosc jednostek samorzadu terytorialnego, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na potrzeby Kosciola, na wniosek koscielnych osob prawnych moga byc im oddawane w wieczyste uzytkowanie lub sprzedawane.

Poczatek

Art. 24.

Nie pobiera sie oplat za uzytkowanie wieczyste gruntow oddanych na potrzeby zakladow charytatywno-opiekunczych i punktow katechetycznych.

Poczatek

Art. 25.

Parafie maja prawo posiadania, zarzadzania oraz zakladania i poszerzania cmentarzy grzebalnych.

Poczatek

Art. 26.

1. Kosciol ma prawo emitowania w publicznych srodkach masowego przekazu nabozenstw oraz swoich programow religijno-moralnych, spolecznych i kulturalnych.

2. Sposob realizacji uprawnien, o ktorych mowa w ust. 1, okresli porozumienie miedzy Kosciolem a wlasciwa jednostka publicznej radiofonii i telewizji.

Poczatek

Art. 27.

Instytucje panstwowe, samorzadowe i koscielne wspoldzialaja w ochronie, konserwacji, udostepnianiu i upowszechnianiu zabytkow architektury koscielnej i sztuki sakralnej oraz ich dokumentacji, muzeow, archiwow i bibliotek bedacych wlasnoscia koscielna, a takze dziel kultury i sztuki o motywach religijnych, stanowiacych wazna czesc dziedzictwa kultury.

Rozdzial 4

Sprawy majatkowe

Poczatek

Art. 28.

Kosciolowi i jego osobom prawnym przysluguje prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw oraz zarzadzania i rozporzadzania swoim majatkiem.

Poczatek

Art. 29.

1. Majatek i przychody koscielnych osob prawnych podlegaja ogolnym przepisom podatkowym, z wyjatkami okreslonymi w ust. 2-5.

2. Koscielne osoby prawne sa zwolnione od opodatkowania podatkiem od nieruchomosci - nieruchomosci lub ich czesci przeznaczonych na cele niemieszkalne, z wyjatkiem czesci przeznaczonej na wykonywanie dzialalnosci gospodarczej.

3. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem od nieruchomosci obejmuje nieruchomosci lub ich czesci przeznaczone na cele mieszkalne duchownych, jezeli:

1) sa one wpisane do rejestru zabytkow,

2) sluza jako internaty przy szkolach i seminariach teologicznych, domy duchownych-emerytow i wdow po nich albo

3) znajduja sie w budynkach administracyjnych Rady Kosciola.

4. Nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majatkowych przez koscielne osoby prawne w drodze czynnosci prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od oplaty skarbowej, jezeli ich przedmiotem sa:

1) rzeczy i prawa nie przeznaczone do dzialalnosci gospodarczej,

2) sprowadzane z zagranicy maszyny, urzadzenia i materialy poligraficzne oraz papier.

5. Darowizny na koscielna dzialalnosc charytatywno-opiekuncza pochodzace od osob fizycznych sa wylaczone z podstawy opodatkowania darczyncow podatkiem dochodowym, jezeli koscielna osoba prawna przedstawi darczyncy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwoch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na te dzialalnosc.

6. Nabywanie i zbywanie rzeczy oraz praw majatkowych, o ktorych mowa w ust. 4, jest zwolnione od oplat sadowych, z wylaczeniem oplat kancelaryjnych.

Poczatek

Art. 30.

Wolne od oplat celnych sa przesylane z zagranicy dla koscielnych osob prawnych dary:

1) przeznaczone na cele kultowe, charytatywno-opiekuncze i oswiatowo-wychowawcze, z wyjatkiem wyrobow akcyzowych oraz samochodow osobowych,

2) maszyny, urzadzenia i materialy poligraficzne oraz papier.

Poczatek

Art. 31.

1. Koscielne osoby prawne maja prawo do zbierania ofiar na cele religijne, koscielna dzialalnosc charytatywno-opiekuncza, naukowa, oswiatowa i wychowawcza oraz utrzymanie duchownych i diakonatu.

2. Zbiorki wymienione w ust. 1 nie wymagaja zezwolenia, jezeli odbywaja sie w obrebie terenow koscielnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznosciach zwyczajowo przyjetych i w sposob tradycyjnie ustalony.

Poczatek

Art. 32.

1. Do fundacji koscielnych stosuje sie ogolnie obowiazujace przepisy o fundacjach, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Niezaleznie od nadzoru panstwowego, nadzor nad dzialalnoscia fundacji sprawuje koscielna osoba prawna bedaca fundatorem lub wskazana w statucie fundacji.

3. Jezeli statut fundacji nie stanowi inaczej, majatek pozostaly po jej likwidacji przechodzi na Kosciol jako calosc.

Poczatek

Art. 33.

W razie zniesienia koscielnej osoby prawnej jej majatek przechodzi na Kosciol jako calosc.

Poczatek

Art. 34.

Niezaleznie od ustawowego ubezpieczenia duchownych, koscielne osoby prawne moga prowadzic wewnetrzna dzialalnosc ubezpieczeniowa na rzecz duchownych, ktora w rozumieniu ustawy nie jest dzialalnoscia gospodarcza.

Rozdzial 5

Przepisy przejsciowe i koncowe

Poczatek

Art. 35.

1. Nieruchomosci lub ich czesci pozostajace w dniu wejscia w zycie ustawy w we wladaniu koscielnych osob prawnych staja sie z mocy prawa ich wlasnoscia, jezeli byly wlasnoscia osob prawnych Biskupiego Kosciola Metodystycznego (Bischoefliche Methodistische Kirche), Spolecznosci Ewangelickiej (Evangelische Gemeinschaft) lub spolki akcyjnej pod firma "Southern Trade S.A." z siedziba w Warszawie.

2. Stwierdzenie przejscia wlasnosci nieruchomosci lub ich czesci, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje w drodze decyzji wojewody.

3. Skarga do sadu administracyjnego z powodu niewydania decyzji, o ktorej mowa w ust. 2, jest dopuszczalna po uplywie 2 lat od dnia wszczecia postepowania.

4. Przejscie wlasnosci nieruchomosci lub ich czesci na podstawie ust. 1 jest wolne od podatkow i oplat zwiazanych z tym przejsciem, a wynikajace z niego wpisy do ksiag wieczystych i ich zakladanie sa wolne od oplat.

5. Postepowanie sadowe lub administracyjne dotyczace nieruchomosci, o ktorych mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu, a sady lub organy administracji przekazuja ich akta wlasciwemu wojewodzie.

6. Organ, ktory wydal decyzje ostateczna okreslona w ust. 2, zawiadamia o niej sad lub organ administracji, ktory zawiesil postepowanie, zwracajac akta sprawy. Sad lub wlasciwy organ umorzy zawieszone postepowanie.

Poczatek

Art. 36.

1. Przywraca sie Kosciolowi jako calosci wlasnosc zabudowanej nieruchomosci polozonej w Krakowie przy ul. Straszewskiego Nr 20, oznaczonej jako dzialka ewidencyjna gruntu nr 11 o powierzchni 1211 m2, w obrebie 145, objetej ksiega wieczysta Kw Nr 223, w stanie wolnym od obciazen oraz roszczen z tytulu wszelkich nakladow poniesionych przez jej dotychczasowych uzytkownikow.

2. Minister-Szef Urzedu Rady Ministrow okresli, w drodze zarzadzenia, szczegolowe zasady i tryb regulacji, o ktorej mowa w ust. 1.

3. Przepis art. 35 ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 36a.

1. Na wniosek koscielnych osob prawnych wszczyna sie postepowanie regulacyjne w przedmiocie nieodplatnego przekazania na wlasnosc nieruchomosci lub ich czesci, bedacych uprzednio wlasnoscia Episkopalnego Kosciola Metodystycznego (Bischöfliche Methodistische Kirche) i Spolecznosci Ewangelickiej (Evangelische Gemeinschaft), w celu przywrocenia w nich sprawowania kultu religijnego, dzialalnosci oswiatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekunczej i opiekunczo-wychowawczej.

2. Wnioski w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc skladane do dnia 31 grudnia 1998 r. na zasadach i w trybie okreslonych w dziale IIIa ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania (Dz.U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375).

Poczatek

Art. 37.

1. Na wniosek koscielnych osob prawnych wojewoda lub inny organ wykonujacy w imieniu Skarbu Panstwa prawa wynikajace z wlasnosci nieruchomosci albo organy jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie swoich wlasciwosci - moga nieodplatnie przekazac Kosciolowi lub jego osobom prawnym wlasnosc nieruchomosci lub ich czesci:

1) jezeli sa one niezbedne do sprawowania kultu religijnego lub dzialalnosci koscielnych osob prawnych w zakresie charytatywno-opiekunczym lub oswiatowo-wychowawczym,

2) w celu utworzenia lub powiekszenia gospodarstwa rolnego parafii dzialajacych na Ziemiach Zachodnich i Polnocnych o powierzchni do 15 ha uzytkow rolnych lacznie dla jednej parafii.

2. Przepis art. 35 ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

3. Wnioski, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc skladane w terminie 2 lat od dnia wejscia w zycie ustawy.

Poczatek

Art. 38.

1. Decyzje, o ktorych mowa w art. 35 i 37, nie moga naruszac praw nabytych przez osoby trzecie, w szczegolnosci przez inne koscioly i zwiazki wyznaniowe.

2. Majatek nieruchomy, przekazany na wlasnosc gminie w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285), podlega postepowaniu, o ktorym mowa w art. 35.

Poczatek

Art. 39.

Decyzje, o ktorych mowa w art. 35 i 37, oraz przepisy art. 36 stanowia podstawe do dokonania wpisow w ksiegach wieczystych i ewidencji gruntow.

Poczatek

Art. 40.

1. Istniejace w dniu wejscia w zycie ustawy koscielne osoby prawne pozostaja osobami prawnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Wykaz parafii Kosciola bedacych osobami prawnymi w dniu wejscia ustawy w zycie stanowi zalacznik do ustawy.

Poczatek

Art. 41.

Traci moc dekret z dnia 16 pazdziernika 1945 r. o stosunku Panstwa do Kosciola Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 259).

Poczatek

Art. 42.

Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Zalacznik do ustawy z dnia

30 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 479)

WYKAZ PARAFII

KOSCIOLA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Parafia Bielsko-Biala

Parafia Bydgoszcz

Parafia Bytom

Parafia Chodziez

Parafia Dabrowno

Parafia Elblag

Parafia Elk

Parafia Gdansk-Wrzeszcz

Parafia Gierzwald

Parafia Gliwice

Parafia Grudziadz

Parafia Inowroclaw

Parafia Katowice

Parafia Kielce

Parafia Koszalin

Parafia Krakow

Parafia Kroplewo

Parafia Kwidzyn

Parafia Lipowo

Parafia Lodz

Parafia Lukta

Parafia Miedzyrzecz

Parafia Olsztynek

Parafia Ostroda

Parafia Pabianice

Parafia Pietki

Parafia Poznan

Parafia Przemysl

Parafia Siemiany

Parafia Slonecznik

Parafia Slupsk

Parafia Smykowo

Parafia Stare Juchy

Parafia Szczecin

Parafia Scinawka Srednia

Parafia Tarnow

Parafia Warszawa

Parafia Wroclaw

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.