Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026, Nr 160, poz. 1084; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 160, poz. 1063.

USTAWA

z dnia 9 stycznia 1997 r.

Kodeks celny

Tytul I

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 1.

Ustawa reguluje zasady i tryb przywozu towarow na polski obszar celny oraz wywozu towarow z polskiego obszaru celnego, zwiazane z tym prawa i obowiazki osob oraz uprawnienia i obowiazki organow celnych.

Poczatek

Art. 2.

§ 1. Wprowadzenie towaru na polski obszar celny lub jego wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego nastepuje w chwili faktycznego przywozu towaru na polski obszar celny lub jego faktycznego wywozu z tego obszaru.

§ 2. Wprowadzenie towaru na polski obszar celny lub jego wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego powoduje z mocy prawa powstanie obowiazkow i uprawnien przewidzianych w przepisach prawa celnego, jezeli przepisy prawa, w tym umowy miedzynarodowe, nie stanowia inaczej.

§ 3. Do wprowadzania na polski obszar celny lub wyprowadzania z polskiego obszaru celnego przedmiotow, objetych z mocy odrebnych przepisow ochrona wlasnosci intelektualnej, handlowej i przemyslowej, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace towaru wprowadzanego lub wyprowadzanego z polskiego obszaru celnego.

§ 4. Zasady powstawania i wykonywania oraz wygasania zobowiazan podatkowych, zwiazanych z wprowadzeniem towaru na polski obszar celny lub z jego wyprowadzeniem z polskiego obszaru celnego, oraz zakres praw i obowiazkow organow celnych w tych sprawach reguluja odrebne przepisy.

Poczatek

Art. 3.

§ 1. Uzyte w niniejszej ustawie okreslenia oznaczaja:

1) dozor celny - wszelkie dzialania podejmowane przez organ celny w celu zapewnienia przestrzegania przepisow prawa celnego oraz innych przepisow majacych zastosowanie do towarow przywozonych na polski obszar celny lub z niego wywozonych,

2) dlug celny - powstale z mocy prawa zobowiazanie do uiszczenia naleznosci celnych przywozowych (dlug celny w przywozie) lub naleznosci celnych wywozowych (dlug celny w wywozie) odnoszace sie do towarow,

3) dluznik - kazda osobe zobowiazana do zaplacenia kwoty wynikajacej z dlugu celnego,

4) elementy kalkulacyjne - elementy sluzace do naliczania naleznosci celnych przywozowych i naleznosci celnych wywozowych odnoszacych sie do towaru,

5) kontrola celna - wykonywanie czynnosci w ramach dozoru celnego, w szczegolnosci takich jak: rewizja celna towarow, nakladanie i sprawdzanie zamkniec celnych, przeszukiwanie osob i pomieszczen, konwoj celny, strzezenie towarow, kontrola wymaganych dokumentow i ich autentycznosci, kontrola innych dokumentow i kontrola ksiegowosci osob, zatrzymywanie i kontrola srodkow transportu, kontrola bagazy i innych towarow przewozonych przez osoby oraz innych podobnych czynnosci,

6) kontyngent taryfowy - wymagajaca uzyskania pozwolenia okreslona ilosc lub wartosc towarow, dla ktorych Rada Ministrow ustalila obnizone stawki celne,

7) miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny - inne niz urzad celny miejsce, w ktorym moga byc dokonywane czynnosci przewidziane w przepisach prawa celnego,

8) naleznosci celne przywozowe - cla i inne oplaty zwiazane z przywozem towarow,

9) naleznosci celne wywozowe - cla i inne oplaty zwiazane z wywozem towarow,

10) osoba:

a) osobe fizyczna,

b) osobe prawna,

c) jednostke organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej,

11) osoba krajowa:

a) osobe fizyczna majaca miejsce zamieszkania w kraju,

b) osobe prawna lub jednostke organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej, majaca siedzibe glowna w kraju,

c) inna, niz okreslona w lit. a) i b) osoba, ktora na podstawie odrebnych przepisow jest uprawniona do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w kraju i posiada siedzibe w kraju,

12) plafon taryfowy - okreslona ilosc lub wartosc towarow w przywozie na polski obszar celny lub w ich wywozie poza polski obszar celny, dla ktorych Rada Ministrow ustalila obnizone stawki celne; okreslona ilosc lub wartosc towarow moze byc realizowana, a nawet przekroczona przed terminem zamkniecia (zamkniecie plafonu),

13) polski obszar celny - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

14) przedstawienie towarow organowi celnemu - zawiadomienie organu celnego przez osobe, dokonane w wymaganej formie, o dostarczeniu towarow do urzedu celnego albo miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny,

15) rewizja celna - ustalenie rodzaju, ilosci, stanu towaru oraz, w razie potrzeby, ocena wartosci celnej towaru,

16) status celny - okreslenie towaru jako towaru krajowego lub niekrajowego,

17) srodki polityki handlowej - ustanowione w ramach polityki gospodarczej panstwa pozataryfowe srodki, takie jak ograniczenia ilosciowe i zakazy dotyczace przywozu i wywozu oraz srodki ochrony rynku okreslone w odrebnych ustawach,

18) towary krajowe:

a) towary calkowicie uzyskane lub wyprodukowane na polskim obszarze celnym, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 16, bez udzialu towarow przywiezionych spoza polskiego obszaru celnego,

b) towary przywiezione spoza polskiego obszaru celnego i dopuszczone do obrotu,

c) towary uzyskane lub wyprodukowane na polskim obszarze celnym z towarow okreslonych w lit.b) lub z towarow okreslonych w lit.a) i b);

towary krajowe traca swoj status celny z chwila opuszczenia polskiego obszaru celnego, z zastrzezeniem przepisu art. 88,

19) towary niekrajowe - inne niz okreslone w pkt 18,

20) uprawniony do korzystania z procedury celnej - osobe, na rzecz ktorej zostalo dokonane zgloszenie celne, albo osobe, na ktora zostaly przeniesione prawa i obowiazki zwiazane z procedura celna, o ile jest to zgodne z przepisami prawa,

21) urzad celny - jednostke organizacyjna administracji celnej, w ktorej moga zostac dokonane czynnosci przewidziane w przepisach prawa celnego,

22) zamkniecia celne - plomby, pieczecie lub inne znaki urzedowe nakladane przez polski organ celny lub inne upowaznione do tego polskie jednostki organizacyjne na towary, pomieszczenia, sklady celne, magazyny celne, srodki przewozowe lub ich czesci, a takze nakladane przez organy celne panstw obcych lub przez osoby upowaznione przez te organy na towary, srodki przewozowe lub ich czesci,

23) zglaszajacy - osobe, ktora dokonuje zgloszenia celnego we wlasnym imieniu na swoja rzecz, we wlasnym imieniu na cudza rzecz, albo osobe, w ktorej imieniu dokonuje sie zgloszenia celnego,

24) zgloszenie celne - czynnosc, poprzez ktora osoba wyraza, w wymaganej formie i w okreslony sposob, zamiar objecia towaru okreslona procedura celna,

25) zwolnienie towarow - czynnosc organu celnego umozliwiajaca uzycie towarow w celach okreslonych przez procedure celna, jaka zostaly objete.

§ 2. Przeznaczenie celne to:

1) objecie towaru procedura celna,

2) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub do skladu wolnoclowego,

3) powrotny wywoz towaru poza polski obszar celny,

4) zniszczenie towaru,

5) zrzeczenie sie towaru na rzecz Skarbu Panstwa.

§ 3. Procedura celna to sposob postepowania obejmujacy:

1) dopuszczenie do obrotu,

2) tranzyt,

3) sklad celny,

4) uszlachetnianie czynne,

5) przetwarzanie pod kontrola celna,

6) odprawe czasowa,

7) uszlachetnianie bierne,

8) wywoz.

Poczatek

Art. 4.

Kazda osoba zamierzajaca faktycznie dokonac przywozu lub wywozu moze uzyskac od organu celnego informacje o stosowaniu przepisow prawa celnego.

Poczatek

Art. 5.

§ 1. Prezes Glownego Urzedu Cel wydaje w formie decyzji, na pisemny wniosek osoby, wiazaca informacje taryfowa dotyczaca klasyfikacji towaru wedlug kodu taryfy celnej.

§ 2. Decyzja, o ktorej mowa w § 1, wiaze organy celne oraz osobe, ktorej udzielono tej informacji. Wiazaca informacje taryfowa stosuje sie do towarow, wobec ktorych formalnosci celne zostaly dokonane po dniu, w ktorym informacja ta zostala udzielona.

§ 3. Przedmiotem wiazacej informacji taryfowej jest klasyfikacja towarow wedlug nomenklatury towarowej taryfy celnej.

§ 4. Osoba, ktorej udzielono informacji, o ktorej mowa w § 1, powinna udowodnic, ze towar zgloszony jest takim samym towarem jak opisany w informacji.

§ 5. Wiazaca informacja taryfowa jest wazna przez 6 lat od daty wydania.

§ 6. Wiazaca informacja taryfowa jest niewazna, jezeli zostala wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentow lub nieprawidlowych badz niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawce.

§ 7. Wiazaca informacja taryfowa traci waznosc, gdy:

1) w wyniku zmiany przepisow staje sie sprzeczna z prawem; data, z ktora wiazaca informacja taryfowa traci waznosc, jest dzien wejscia w zycie tych przepisow,

2) staje sie niezgodna z interpretacja przepisow taryfy celnej przez zmiany wyjasnien do nomenklatury towarowej taryfy celnej badz przez wydanie opinii dotyczacych klasyfikacji przez Swiatowa Organizacje Celna lub przez zmiane Not Wyjasniajacych do nomenklatury Zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarow, przyjetego przez Swiatowa Organizacje Celna, badz poprzez zmiane Not Wyjasniajacych do Nomenklatury Scalonej Unii Europejskiej; data, z ktora wiazaca informacja taryfowa traci waznosc, jest data publikacji wymienionych zmian i opinii,

3) wydana zostala wskutek bledu lub jest sprzeczna z prawem; data, z ktora informacja taryfowa traci waznosc, jest data powiadomienia osoby, ktorej tej informacji udzielono.

§ 8. W wypadku gdy wiazaca informacja taryfowa utracila waznosc na podstawie § 7 pkt 2 lub pkt 3, osoba, ktorej udzielono tej informacji, moze korzystac z niej dalej przez okres 6 miesiecy od publikacji lub powiadomienia, jezeli zawarla na podstawie wiazacej informacji taryfowej, przed data publikacji lub powiadomienia, wiazace umowy kupna lub sprzedazy towarow.

§ 9. Osoba, ktorej udzielono wiazacej informacji taryfowej, moze ja wykorzystac w okolicznosciach okreslonych w § 8 jedynie do celow:

1) okreslania naleznosci celnych przywozowych lub celnych wywozowych,

2) obliczania zwrotow naleznosci celnych przywozowych przy wywozie,

3) uwzglednienia swiadectwa potwierdzajacego pochodzenie towaru, o ile swiadectwo to zostalo wydane na podstawie wymienionej informacji.

§ 10. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, szczegolowe warunki wydawania wiazacej informacji taryfowej oraz ustali wzory wnioskow i niezbedne dokumenty, ktore nalezy do nich dolaczyc, a takze wzor formularza wiazacej informacji taryfowej.

Poczatek

Art. 6.

§ 1. Organ celny moze wykonywac wszelkie czynnosci kontroli celnej, ktore uzna za stosowne wedlug przepisow prawa celnego, w kazdym miejscu znajdujacym sie na polskim obszarze celnym lub - jezeli umowy miedzynarodowe tak stanowia - poza polskim obszarem celnym.

§ 2. Organ celny moze w kazdym czasie podejmowac czynnosci z zakresu kontroli celnej wobec towaru znajdujacego sie na polskim obszarze celnym w celu ustalenia, czy towar zostal wprowadzony na polski obszar celny zgodnie z przepisami prawa.

§ 3. Rewizji celnej nie podlegaja:

1) na zasadzie wzajemnosci:

a) towary przeznaczone dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych oraz misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej, a takze organizacji miedzynarodowych majacych siedziby lub placowki w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) towary przeznaczone dla osob korzystajacych z przywilejow i immunitetow dyplomatycznych,

c) opatrzone pieczecia przesylki urzedowe przesylane do obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych i misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz opatrzone pieczecia przesylki przez nie wysylane,

2) opatrzone pieczecia przesylki urzedowe przesylane miedzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi, urzedami konsularnymi i misjami specjalnymi za granica.

§ 4. Minister Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposoby i warunki wykonywania kontroli celnej.

§ 5. Minister Finansow, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i warunki wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego okretom wojennym i wojskowym statkom powietrznym oraz wyposazeniu i sprzetowi jednostek wojskowych, a takze wyposazeniu i sprzetowi jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnetrznych i administracji.

§ 6. Prezes Glownego Urzedu Cel moze okreslic, w drodze zarzadzenia:

1) wzory pieczeci, zamkniec celnych, stempli i innych znakow stosowanych przy wykonywaniu kontroli celnej,

2) szczegolowy sposob prowadzenia kontroli celnej bagazu przewozonego droga morska lub powietrzna.

Poczatek

Art. 7.

§ 1. Kazda osoba posrednio lub bezposrednio uczestniczaca w czynnosciach zwiazanych z wymiana towarowa jest zobowiazana do dostarczenia organowi celnemu, na jego zadanie, w ustalonych terminach, dokumentow i informacji majacych znaczenie dla kontroli celnej, w jakiejkolwiek formie, jak rowniez do udzielenia niezbednej pomocy.

§ 2. Na zadanie Prezesa Glownego Urzedu Cel banki sa zobowiazane udzielac informacji o obrotach i stanach na rachunkach bankowych w zwiazku z toczaca sie sprawa karna skarbowa:

1) przeciwko posiadaczowi rachunku bedacemu osoba fizyczna lub

2) o przestepstwo popelnione w zakresie dzialalnosci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie majacej osobowosci prawnej, ktora to osoba lub jednostka jest posiadaczem rachunku.

§ 3. Zadanie, o ktorym mowa w § 2, powinno zawierac oznaczenie posiadacza rachunku oraz okresu objetego informacja.

Poczatek

Art. 8.

Kazda informacja o charakterze poufnym jest chroniona tajemnica sluzbowa i nie moze byc rozpowszechniana przez organ celny bez wyraznego pozwolenia osoby lub urzedu, ktory jej udzielil; przekazywanie informacji jest dozwolone w wypadku, gdy organ celny jest do tego zobowiazany lub upowazniony zgodnie z obowiazujacymi ustawami.

Poczatek

Art. 9.

§ 1. Nielegalnym wprowadzeniem towaru jest wprowadzenie dokonane z naruszeniem przepisow art. 35 § 2, art. 36, art. 37, art. 39 i art. 180 § 2.

§ 2. Jezeli w trakcie kontroli celnej nie mozna ustalic, ze wprowadzonym na polski obszar celny towarom, ktorych rodzaj i ilosc wskazuja na przeznaczenie do dzialalnosci gospodarczej, zostalo nadane przeznaczenie celne zgodnie z przepisami prawa celnego, uwaza sie, ze towary te zostaly nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny.

Poczatek

Art. 10.

Osoby posiadajace dokumenty majace znaczenie dla kontroli celnej powinny je przechowywac przez 5 lat i udostepniac na kazde zadanie organu celnego. Termin ten rozpoczyna swoj bieg z uplywem ostatniego dnia roku kalendarzowego, w ktorym:

1) zostalo przyjete zgloszenie celne o dopuszczenie do obrotu, jezeli chodzi o towary dopuszczone do obrotu w innych wypadkach niz okreslone w pkt 2, lub zostalo przyjete zgloszenie celne do wywozu,

2) przestaja byc pod dozorem celnym towary dopuszczone do obrotu w zwiazku z zastosowaniem zerowej lub obnizonej stawki ze wzgledu na przeznaczenie albo podlegajace zwolnieniu od naleznosci celnych przywozowych ze wzgledu na przeznaczenie,

3) zostaje zakonczona odpowiednia procedura celna, jezeli chodzi o towary objete inna procedura celna niz okreslone w pkt 1 i 2,

4) towary zostaly wyprowadzone z wolnego obszaru celnego.

Poczatek

Art. 11.

Terminy okreslone w przepisach prawa celnego nie podlegaja przedluzeniu, odroczeniu lub przywroceniu poza wypadkami ustanowionymi w przepisach tego prawa.

Poczatek

Art. 12.

§ 1. W uzasadnionych wypadkach organy celne prowadza ewidencje towarow, ktorym nadano przeznaczenie celne.

§ 2. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia:

1) wypadki, sposob i tryb prowadzenia przez urzedy celne ewidencji towarow, ktorym nadano przeznaczenie celne,

2) wzory rejestrow, ksiag, innych dokumentow ewidencyjnych oraz wzory formularzy uzywanych w toku sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej,

3) rodzaje dokumentow majacych znaczenie dla kontroli celnej, a takze osoby zobowiazane do ich przechowywania.

Tytul II

Elementy kalkulacyjne

Dzial I

Taryfa celna, inne srodki taryfowe i klasyfikacja towarow

Poczatek

Art. 13.

§ 1. Cla okreslane sa na podstawie taryfy celnej lub innych srodkow taryfowych.

§ 2. Srodki polityki handlowej oraz srodki, o ktorych mowa w art. 14, stosuje sie zgodnie z klasyfikacja nomenklatury towarowej taryfy celnej.

§ 3. Taryfa celna obejmuje:

1) Polska Scalona Nomenklature Towarowa Handlu Zagranicznego PCN (nomenklatura towarowa),

2) stawki celne, sposob, warunki i zakres ich stosowania,

3) jednostki miar,

4) obnizone stawki celne okreslone w umowach zawartych przez Rzeczpospolita Polska z niektorymi krajami lub grupami krajow,

5) preferencyjne stawki celne przyjete jednostronnie przez Rzeczpospolita Polska w odniesieniu do niektorych krajow, grup krajow lub regionow.

§ 4. Stawki celne, o ktorych mowa w § 3 pkt 4 i pkt 5, sa stosowane na wniosek zglaszajacego, o ile towary, do ktorych sie to odnosi, spelniaja warunki do ich zastosowania. Zastosowanie tych stawek moze nastapic retrospektywnie, o ile zostana spelnione warunki okreslone przepisami prawa, w tym umowami miedzynarodowymi.

§ 5. Klasyfikacje towarow w taryfie celnej okresla kod taryfy celnej.

§ 6. Rada Ministrow ustanawia, w drodze rozporzadzenia, taryfe celna.

§ 7. Prezes Glownego Urzedu Cel oglasza, w formie zarzadzenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wyjasnienia do taryfy celnej.

Poczatek

Art. 14.

§ 1. Towary moga podlegac innym srodkom taryfowym ze wzgledu na ich wlasciwosci, przeznaczenie lub w zwiazku z zawartymi przez Rzeczpospolita Polska preferencyjnymi umowami miedzynarodowymi.

§ 2. Srodkami taryfowymi, o ktorych mowa w § 1, sa: zawieszenie w calosci lub w czesci poboru cel, kontyngenty taryfowe i plafony taryfowe.

§ 3. Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia, ze wzgledu na wlasciwosci towarow, ze wzgledu na ich przeznaczenie lub w zwiazku z zawartymi przez Rzeczpospolita Polska preferencyjnymi umowami miedzynarodowymi z niektorymi krajami lub grupami krajow, moze:

1) zawiesic w calosci lub w czesci pobor cel,

2) ustanowic kontyngent taryfowy,

3) ustanowic plafon taryfowy.

§ 4. Rada Ministrow, ustanawiajac kontyngent taryfowy, zgodnie z § 3 pkt 2, okresli rownoczesnie sposob jego rozdysponowania.

§ 5. Srodki, o ktorych mowa w § 2 i § 3, sa stosowane na wniosek zglaszajacego, o ile towary, do ktorych sie to odnosi, spelniaja warunki do ich stosowania. Zastosowanie tych srodkow moze nastapic retrospektywnie, o ile zostana spelnione warunki okreslone przepisami prawa.

§ 6. W razie ustanowienia kontyngentu taryfowego, o ktorym mowa w § 3 pkt 2, do objecia towaru procedura celna z zastosowaniem obnizonych stawek wymagane jest pozwolenie Ministra Gospodarki.

§ 6a. Do pozwolen, o ktorych mowa w § 6, stosuje sie odpowiednio art. 17, 18 i 20 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranica towarami i uslugami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U. Nr 157, poz. 1026).

§ 7. Minister Gospodarki moze ustalic, w drodze rozporzadzenia, tryb realizacji ustanowionych plafonow taryfowych.

§ 8. Minister Gospodarki moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, zamkniecie plafonu taryfowego.

§ 9. Od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia, o ktorym mowa w § 8, cla sa pobierane w wysokosci okreslonej w taryfie celnej.

Dzial II

Pochodzenie towarow

Poczatek

Art. 15.

§ 1. Niepreferencyjne pochodzenie towarow okresla sie w celu:

1) stosowania taryfy celnej, z wyjatkiem srodkow wymienionych w art. 13 § 3 pkt 4 i pkt 5,

2) stosowania srodkow polityki handlowej ustanowionych w odrebnych przepisach,

3) sporzadzania i wydawania swiadectw potwierdzajacych pochodzenie towarow.

§ 2. Reguly ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarow okreslaja art. 16-19.

Poczatek

Art. 16.

§ 1. Towarami pochodzacymi z danego kraju sa towary calkowicie tam uzyskane lub wyprodukowane.

§ 2. Towarami calkowicie uzyskanymi lub wyprodukowanymi w danym kraju sa:

1) produkty mineralne tam wydobyte,

2) rosliny lub produkty roslinne tam zebrane,

3) zywe zwierzeta tam urodzone i wyhodowane,

4) produkty uzyskane od zywych zwierzat tam wyhodowanych,

5) produkty uzyskane przez polowanie lub rybolowstwo na jego terytorium,

6) produkty rybolowstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morz znajdujacych sie poza morzami terytorialnymi danego kraju, dokonywanego przez statki w nim zarejestrowane i plywajace pod jego bandera,

7) towary wytworzone na pokladach statkow przetworni z produktow, o ktorych mowa w pkt 6, pochodzacych z tego kraju, o ile statki przetwornie zostaly zarejestrowane w danym kraju i plywaja pod jego bandera,

8) produkty wydobyte z dna morskiego i z wnetrza ziemi pod nim, znajdujacym sie poza morzami terytorialnymi, o ile dany kraj ma prawa wylacznosci do eksploatacji dna lub wnetrza ziemi pod nim,

9) odpady i pozostalosci powstale w danym kraju w wyniku procesow produkcyjnych i towary zuzyte, jesli nadaja sie wylacznie do odzyskiwania surowcow,

10) towary wytworzone w danym kraju wylacznie z towarow, o ktorych mowa w pkt 1-9, lub z ich pochodnych na dowolnym etapie przetworzenia.

§ 3. Okreslenie "kraj" w rozumieniu § 2 obejmuje rowniez morza terytorialne kraju.

Poczatek

Art. 17.

Towar, w ktorego produkcje zaangazowany jest wiecej niz jeden kraj, jest uznawany za pochodzacy z kraju, w ktorym podlegal ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obrobce lub przetworzeniu, ktore spowodowaly wytworzenie nowego produktu lub stanowily istotny etap wytwarzania w przedsiebiorstwie przystosowanym do tego celu.

Poczatek

Art. 18.

Nie uznaje sie towarow za pochodzace z kraju, w ktorym podlegaly obrobce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 17, jezeli z ustalonych faktow wynika, ze jedynym celem obrobki lub przetworzenia bylo obejscie przepisow dotyczacych pochodzenia towarow.

Poczatek

Art. 19.

§ 1. Ustalenie pochodzenia towarow, o ktorych mowa w art. 16 i art. 17, dokonywane jest przez organ celny na podstawie dowodu pochodzenia towarow.

§ 2. W wypadku watpliwosci co do pochodzenia towarow, organ celny moze zazadac dodatkowych dowodow potwierdzajacych pochodzenie towarow.

§ 3. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady i tryb ustalania pochodzenia towarow, o ktorych mowa w art. 17,

2) sposob dokumentowania pochodzenia towarow, o ktorych mowa w § 1 i § 2,

3) liste towarow, ktorych pochodzenie musi byc udokumentowane swiadectwem pochodzenia.

Poczatek

Art. 20.

§ 1. Warunki uzyskiwania pochodzenia, jakie powinny spelniac towary, aby korzystac ze srodkow wymienionych w art. 13 § 3 pkt 4 lub pkt 5, oraz sposoby jego dokumentowania okreslane sa wedlug regul preferencyjnego pochodzenia towarow.

§ 2. W wypadku towarow objetych umowami, o ktorych mowa w art. 13 § 3 pkt 4, reguly, o ktorych mowa w § 1, okreslone sa w tych umowach.

§ 3. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, reguly ustalania pochodzenia towarow, wobec ktorych beda stosowane stawki okreslane na podstawie art. 13 § 3 pkt 5, oraz sposob jego dokumentowania.

Dzial III

Wartosc celna towarow

Poczatek

Art. 21.

Wartosc celna towarow okreslana jest w celu ustalenia kwoty wynikajacej z dlugu celnego oraz innych naleznosci pobieranych przez organ celny, jak rowniez stosowania srodkow polityki handlowej.

Poczatek

Art. 22.

§ 1. Uzyte w niniejszym dziale okreslenia oznaczaja:

1) wytworzenie - wyhodowanie, wyprodukowanie, wydobycie,

2) towary identyczne - towary wytworzone w tym samym kraju, bedace takimi samymi pod kazdym wzgledem, wlaczajac cechy fizyczne i renome, jaka posiadaja; nieznaczne roznice w wygladzie zewnetrznym nie sa przeszkoda do uznania towarow za identyczne, jesli odpowiadaja one pod innym wzgledem niniejszej definicji,

3) towary podobne - towary wytworzone w tym samym kraju, ktore, nie bedac podobnymi pod kazdym wzgledem, posiadaja podobne cechy i sklad materialowy, co pozwala im pelnic te same funkcje i byc towarami handlowo zamiennymi; jakosc towarow, znak towarowy i renoma, jaka posiadaja, sa czynnikami, ktore nalezy uwzgledniac przy ustalaniu podobienstwa towarow,

4) towary tego samego gatunku i rodzaju - towary zawierajace sie w grupie lub zakresie towarow wytwarzanych przez jedna galaz przemyslu lub branze przemyslowa i obejmujace towary identyczne lub podobne,

5) prowizja od zakupu - oplate poniesiona przez kupujacego na rzecz jego agenta za usluge polegajaca na reprezentowaniu go przy zakupie towarow, dla ktorych ustalana jest wartosc celna.

§ 2. Za osoby powiazane ze soba uznaje sie osoby, jezeli:

1) jedna z osob jest urzednikiem, dyrektorem lub czlonkiem organu zarzadzajacego badz kontrolnego drugiej lub

2) sa prawnie uznanymi wspolnikami w dzialalnosci gospodarczej, lub

3) jedna z osob jest pracodawca drugiej, lub

4) jedna z osob bezposrednio lub posrednio dysponuje prawami glosu lub udzialem w kapitale zakladowym albo akcyjnym wynoszacym co najmniej 5% wszystkich praw glosu lub co najmniej 5% kapitalu zakladowego albo akcyjnego drugiej osoby, lub

5) jedna z osob bezposrednio lub posrednio kontroluje druga, lub

6) znajduja sie pod bezposrednia lub posrednia kontrola trzeciej osoby, lub

7) wspolnie kontroluja, bezposrednio lub posrednio, trzecia osobe, lub

8) sa malzonkami, sa spokrewnione lub spowinowacone do drugiego stopnia albo sa zwiazane stosunkiem przysposobienia, lub

9) jedna z nich w dzialalnosci gospodarczej jest wylacznym dystrybutorem lub wylacznym koncesjonariuszem drugiej osoby, jesli odpowiadaja kryteriom, o ktorych mowa w pkt. 1-8.

§ 3. Za towary identyczne lub towary podobne nie uznaje sie towarow wytworzonych w oparciu o wykonane na polskim obszarze celnym prace techniczno-inzynieryjne, rozwojowe, artystyczne, projektowe oraz plany i szkice, w stosunku do ktorych nie mozna dokonac korekty zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 lit. d).

§ 4. Jezeli brak jest identycznych lub podobnych towarow wytwarzanych przez te sama osobe, ktora wytworzyla towary, dla ktorych ustalana jest wartosc celna, moga byc brane pod uwage towary wytwarzane przez inna osobe.

Poczatek

Art. 23.

§ 1. Wartoscia celna towarow jest wartosc transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zaplacona lub nalezna za towar sprzedany w celu przywozu na polski obszar celny, ustalana, o ile jest to konieczne, z uwzglednieniem art. 30 i art. 31.

§ 2. Wartosc transakcyjna nie moze byc przyjeta za wartosc celna towaru w wypadku, gdy:

1) istnieja ograniczenia w dysponowaniu lub uzytkowaniu towarow przez kupujacego inne niz ograniczenia, ktore:

a) sa nakladane lub wymagane przez prawo,

b) ograniczaja obszar geograficzny, na ktorym towar moze byc odsprzedany,

c) nie maja istotnego wplywu na wartosc towaru, lub

2) sprzedaz lub cena towaru sa uzaleznione od warunkow lub spelnienia swiadczen, ktorych wartosci nie mozna ustalic, lub

3) jakakolwiek czesc dochodu z dalszej odsprzedazy, dyspozycji lub pozniejszego uzytkowania towarow przez nabywce przypada bezposrednio lub posrednio sprzedawcy, chyba ze zgodnie z art. 30 moze zostac dokonana odpowiednia korekta, lub

4) kupujacy i sprzedawca sa ze soba powiazani, chyba ze wartosc transakcyjna moze byc zaakceptowana w celu ustalenia wartosci celnej, zgodnie z § 3.

§ 3. Przy ustalaniu, czy wartosc transakcyjna jest do zaakceptowania do celow stosowania § 1, powiazanie ze soba kupujacego i sprzedawcy nie stanowi samo w sobie wystarczajacej podstawy do niezaakceptowania wartosci transakcyjnej. Gdy okaze sie to konieczne, okolicznosci dotyczace sprzedazy powinny zostac zbadane, a wartosc transakcyjna powinna byc zaakceptowana, pod warunkiem, ze powiazanie nie wplynelo na cene. Jezeli na podstawie informacji uzyskanych od zglaszajacego lub powzietych w inny sposob organ celny ma powody, aby uznac, ze powiazanie wplynelo na cene, powody takie powinny byc podane zglaszajacemu i nalezy zapewnic mu mozliwosc ustosunkowania sie do nich. Na zadanie zglaszajacego informacja o takich powodach powinna byc przedstawiona w formie pisemnej.

§ 4. W wypadku transakcji miedzy osobami powiazanymi wartosc transakcyjna jest akceptowana, a wartosc celna towarow ustalana zgodnie z § 1, o ile zglaszajacy udowodni, ze taka wartosc jest zblizona do jednej z wystepujacych w tym samym lub zblizonym czasie:

1) wartosci transakcyjnej przy sprzedazy kupujacemu, w zadnym konkretnym wypadku nie powiazanemu ze sprzedawca, identycznych lub podobnych towarow wprowadzonych na polski obszar celny,

2) wartosci celnej identycznych lub podobnych towarow, ustalonej zgodnie z art. 27,

3) wartosci celnej identycznych lub podobnych towarow, ustalonej zgodnie z art. 28.

§ 5. Przy zastosowaniu kryteriow, o ktorych mowa w § 4, nalezy uwzglednic roznice w poziomach handlu (hurt, detal), roznice ilosciowe, koszty wymienione w art. 30 oraz koszty ponoszone przez sprzedawce przy transakcjach, w ktorych kupujacym jest osoba z nim nie powiazana, a koszty te nie wystepuja przy transakcji miedzy sprzedawca a osoba z nim powiazana.

§ 6. Kryteria okreslone w § 4 moga byc stosowane tylko do celow porownawczych. Wartosc celna towaru nie moze byc ustalona w sposob zastepczy na podstawie § 4.

§ 7. Wartosc transakcyjna nie moze byc przyjeta za wartosc celna, o ktorej mowa w § 1, w wypadku gdy organ celny z uzasadnionych przyczyn zakwestionowal wiarygodnosc i dokladnosc informacji lub dokumentow sluzacych do okreslenia wartosci celnej, ktore nalezy dolaczyc do zgloszenia celnego, albo gdy nie zostana one przedstawione przez zglaszajacego.

§ 8. Przed ustaleniem wartosci celnej na podstawie art. 25-29 organ celny wyjasnia zglaszajacemu, na jego pisemny wniosek, przyczyny zastosowania § 7, wyznaczajac termin na zlozenie wyjasnien.

§ 9. Cena faktycznie zaplacona lub nalezna jest calkowita kwota platnosci dokonanej lub majacej zostac dokonana przez kupujacego wobec lub na korzysc sprzedawcy za przywozone towary i obejmujaca wszystkie platnosci dokonane lub majace byc dokonane jako warunek sprzedazy towarow kupujacemu albo platnosci dokonane lub majace byc dokonane przez kupujacego osobie trzeciej celem spelnienia zobowiazan sprzedawcy. Platnosc moze zostac dokonana w formie przelewu pienieznego lub za pomoca innych form zaplaty bezposrednio lub posrednio.

§ 10. Podjete przez kupujacego udokumentowane dzialania dokonane na jego wlasny rachunek, inne niz te, ktorych doliczenie przewidziane jest w art. 30, nie sa uznawane za posrednia platnosc na rzecz sprzedawcy, nawet jesli moglyby byc uznane za korzystne dla sprzedawcy lub zostaly podjete na podstawie porozumienia ze sprzedawca, a ich koszt nie bedzie doliczony do ceny faktycznie zaplaconej lub naleznej przy ustalaniu wartosci celnej przywiezionych towarow.

Poczatek

Art. 24.

§ 1. Jezeli wartosc celna nie moze zostac ustalona na podstawie art. 23, ustala sie ja stosujac w kolejnosci art. 25-28.

§ 2. Kolejnosc stosowania art. 27 i art. 28 zostanie zmieniona na wniosek zglaszajacego.

Poczatek

Art. 25.

§ 1. Jezeli wartosc celna przywiezionych towarow nie moze byc ustalona na podstawie przepisow art. 23, za wartosc celna przyjmuje sie wartosc transakcyjna identycznych towarow sprzedanych i wprowadzonych na polski obszar celny w tym samym lub zblizonym czasie co towary, dla ktorych ustalana jest wartosc celna.

§ 2. Dla ustalenia wartosci, o ktorej mowa w § 1, nalezy stosowac wartosc transakcyjna identycznych towarow sprzedawanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilosciach co towary, dla ktorych, ustalana jest wartosc celna. W wypadku gdy nie stwierdzono tego rodzaju sprzedazy, nalezy przyjmowac wartosc transakcyjna identycznych towarow sprzedawanych na innych poziomach handlu lub w innych ilosciach, z niezbednymi poprawkami majacymi na celu uwzglednienie roznicy w poziomach handlu lub ilosci, pod warunkiem ze tego rodzaju korekta moze byc dokonana na podstawie przedstawionych dowodow okreslajacych zasadnosc i prawidlowosc korekty, niezaleznie od tego, czy taka korekta prowadzi do zwiekszenia, czy tez zmniejszenia wartosci.

§ 3. Jezeli koszty, o ktorych mowa w art. 30 § 1 pkt 5, sa wlaczone do wartosci transakcyjnej, nalezy uwzglednic istotne roznice w takich kosztach miedzy towarami, dla ktorych ustalana jest wartosc celna, a towarami identycznymi, wynikajace z roznic w odleglosciach i rodzaju transportu.

§ 4. Jezeli stosujac niniejszy artykul stwierdzono wiecej niz jedna wartosc transakcyjna towarow identycznych, do ustalenia wartosci celnej towarow przywozonych nalezy przyjmowac wartosc najnizsza.

Poczatek

Art. 26.

§ 1. Jezeli wartosc celna przywozonych towarow nie moze byc ustalona na podstawie przepisow art. 23 i art. 25, za wartosc celna przyjmuje sie wartosc transakcyjna podobnych towarow sprzedanych i wprowadzonych na polski obszar celny w tym samym lub zblizonym czasie co towary, dla ktorych ustalana jest wartosc celna.

§ 2. Przepisy art. 25 § 2-4 stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 27.

§ 1. Jezeli wartosc celna przywozonych towarow nie moze byc ustalona na podstawie przepisow art. 23, art. 25 i art. 26, za wartosc celna przyjmuje sie cene jednostkowa towarow przywozonych badz identycznych lub podobnych sprzedanych na polskim obszarze celnym w najwiekszych zbiorczych ilosciach i stanie, w jakim sa towary, dla ktorych ustalana jest wartosc celna, w transakcjach sprzedazy miedzy nie powiazanymi ze soba osobami, w tym samym lub zblizonym czasie, nie przekraczajacym 90 dni od dnia przywozu towaru, dla ktorego ustalana jest wartosc celna, pomniejszona o:

1) marze zazwyczaj placona lub uzgodniona do zaplacenia albo tez narzut, jaki jest zazwyczaj stosowany na polskim obszarze celnym, obejmujacy zyski i wydatki zwiazane ze sprzedaza przywiezionych towarow tego samego gatunku i rodzaju,

2) koszty transportu i ubezpieczenia oraz oplaty zaladunkowe i manipulacyjne zwiazane z transportem, po przywozie towarow na polski obszar celny,

3) naleznosci celne przywozowe lub inne oplaty pobierane na polskim obszarze celnym z tytulu przywozu lub sprzedazy towarow.

§ 2. Jezeli towary przywozone badz identyczne lub podobne nie sa przedmiotem sprzedazy na polskim obszarze celnym w takim samym stanie i w tym samym lub zblizonym czasie co towary, dla ktorych ustalana jest wartosc celna, to na wniosek zglaszajacego wartosc celna ustala sie na podstawie ceny jednostkowej przywiezionych towarow, po ktorej sa one sprzedawane po dokonaniu ich przetworzenia, w najwiekszych zbiorczych ilosciach, w transakcjach sprzedazy miedzy nie powiazanymi osobami, pomniejszonej o koszty przetworzenia i koszty, o ktorych mowa w § 1 pkt 1-3.

Poczatek

Art. 28.

Jezeli wartosc celna przywozonych towarow nie moze byc ustalona na podstawie przepisow art. 23 i art. 25-27, za wartosc celna przyjmuje sie wartosc kalkulowana, ktora jest suma:

1) kosztow lub wartosci materialow i produkcji badz innych procesow zastosowanych przy wytworzeniu przywozonych towarow,

2) kwoty zysku i kosztow ogolnych rownych kwocie zwyczajowo wliczonej w cene sprzedazy towarow tego samego gatunku lub rodzaju jak te, dla ktorych ustalana jest wartosc celna, wytworzonych przez producentow w kraju wywozu w celu przywozu takich towarow na polski obszar celny,

3) kosztow lub wartosci, o ktorych mowa w art. 30 § 1 pkt 5.

Poczatek

Art. 29.

§ 1. Jezeli wartosc celna nie moze byc ustalona na podstawie przepisow art. 23 i art. 25-28, jest ona ustalana na podstawie danych dostepnych na polskim obszarze celnym, z zastosowaniem odpowiednich srodkow zgodnych z zasadami i ogolnymi przepisami:

1) artykulu VII Ukladu Ogolnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 r.,

2) Porozumienia w sprawie stosowania artykulu VII Ukladu Ogolnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 r.,

3) przepisow niniejszego dzialu.

§ 2. Wartosc celna ustalana z zastosowaniem § 1 nie moze byc okreslana na podstawie:

1) ceny sprzedazy na polskim obszarze celnym towarow wytworzonych na tym obszarze,

2) systemu polegajacego na przyjmowaniu do ustalania wartosci celnej wyzszej z dwoch alternatywnych wartosci,

3) ceny towarow na rynku wewnetrznym kraju wywozu,

4) kosztow produkcji innych niz wartosc kalkulowana, ktora zostala ustalona dla identycznych lub podobnych towarow na podstawie art. 28,

5) cen, po ktorych towary sa sprzedawane w kraju wywozu z przeznaczeniem poza polski obszar celny,

6) minimalnych wartosci celnych,

7) arbitralnych badz nieprawdziwych wartosci.

Poczatek

Art. 30.

§ 1. W celu okreslania wartosci celnej z zastosowaniem przepisow art. 23, do ceny faktycznie zaplaconej lub naleznej za przywozone towary dodaje sie:

1) poniesione przez kupujacego, lecz nie ujete w cenie faktycznie zaplaconej lub naleznej za towary, koszty:

a) prowizji i posrednictwa, z wyjatkiem prowizji od zakupu,

b) pojemnikow, o ile na potrzeby celne sa traktowane lacznie z towarem, ktorego wartosc celna jest ustalana,

c) pakowania, zarowno w sensie materialow jak i robocizny,

2) okreslona w odpowiedniej proporcji wartosc wymienionych ponizej towarow i uslug, dostarczonych bezposrednio lub posrednio przez kupujacego, bezplatnie lub po obnizonej cenie, do uzytku zwiazanego z produkcja i sprzedaza przywozonych towarow, w zakresie, w jakim taka wartosc nie zostala ujeta w cenie faktycznie zaplaconej lub naleznej:

a) materialow, komponentow, czesci i podobnych elementow, ktore stanowia czesc skladowa lub przynaleznosc przywiezionych towarow,

b) narzedzi, matryc, form i podobnych elementow uzytych przy produkcji przywiezionych towarow,

c) materialow zuzytych przy produkcji przywiezionych towarow,

d) prac techniczno-inzynieryjnych, rozwojowych, artystycznych i projektowych oraz planow i szkicow wykonanych poza polskim obszarem celnym i niezbednych do produkcji przywiezionych towarow,

3) honoraria, tantiemy autorskie i oplaty licencyjne, dotyczace towarow, dla ktorych ustalana jest wartosc celna, ktore musi oplacic kupujacy, zarowno bezposrednio jak i posrednio, jako warunek sprzedazy tych towarow, o ile koszty te nie sa ujete w cenie faktycznie zaplaconej lub naleznej,

4) wartosc jakiejkolwiek czesci dochodu z tytulu dalszej odsprzedazy, dyspozycji lub wykorzystania przywiezionych towarow, ktora przypada bezposrednio lub posrednio sprzedawcy,

5) koszty transportu i ubezpieczenia przywiezionych towarow oraz oplaty zaladunkowe i manipulacyjne zwiazane z ich transportem, poniesione do granicy panstwa lub portu polskiego.

§ 2. Koszty dodane do ceny faktycznie zaplaconej lub naleznej powinny byc doliczane, z zastosowaniem przepisow niniejszego artykulu, jedynie na podstawie obiektywnych i wymiernych danych.

§ 3. Nie naruszajac przepisow § 1 pkt 3:

1) oplaty za prawo do kopiowania przywiezionych towarow na polskim obszarze celnym nie sa doliczane do ceny faktycznie zaplaconej lub naleznej za te towary, przy ustalaniu ich wartosci celnej,

2) platnosci za prawo do dystrybucji lub odsprzedazy przywiezionych towarow, poniesione przez kupujacego, nie sa doliczane do ceny faktycznie zaplaconej lub naleznej za przywiezione towary, jezeli takie platnosci nie stanowia warunku sprzedazy towarow.

Poczatek

Art. 31.

Nie wlicza sie do wartosci celnej nastepujacych kosztow, o ile mozna je wyodrebnic z ceny faktycznie zaplaconej lub naleznej:

1) kosztow transportu przywozonych towarow, ktore te koszty zostaly poniesione po przekroczeniu granicy panstwa lub po przybyciu do portu polskiego,

2) naleznosci za prace budowlane, instalacyjne, montazowe, obsluge lub pomoc techniczna, wykonane po przywozie towarow, takich jak: zaklady przemyslowe, maszyny lub wyposazenie,

3) odsetek wynikajacych z umowy o finansowaniu zakupu przywiezionych towarow, zawartej przez kupujacego, niezaleznie od tego, czy finansowanie zapewnione jest przez sprzedawce, czy tez przez inna osobe, o ile umowa ta zostala zawarta w formie pisemnej, a kupujacy bedzie w stanie udowodnic, ze:

a) towary zostaly sprzedane po cenie zadeklarowanej jako faktycznie zaplaconej lub naleznej,

b) zadane oprocentowanie nie przekracza normalnie stosowanego oprocentowania dla tego typu transakcji dokonywanych w tym czasie, w kraju, w ktorym dokonano operacji finansowej,

4) oplat za prawo do kopiowania na polskim obszarze celnym towarow przywiezionych,

5) prowizji od zakupu,

6) naleznosci celnych przywozowych lub innych oplat pobieranych na polskim obszarze celnym z tytulu przywozu lub sprzedazy towarow.

Poczatek

Art. 32.

Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb ustalania wartosci celnej przywozonych towarow.

Poczatek

Art. 33.

Prezes Glownego Urzedu Cel moze oglosic, w formie zarzadzenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wyjasnienia dotyczace wartosci celnej wydawane przez wlasciwe organy.

Poczatek

Art. 34.

W celu ustalania wartosci celnej Minister Finansow okresli, w drodze zarzadzenia, zasady stosowania kursow walut obcych, ustalanych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i oglaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Tytul III

Towary wprowadzane na polski obszar celny

Dzial I

Wprowadzenie towarow

Poczatek

Art. 35.

§ 1. Towary wprowadzone na polski obszar celny podlegaja, od chwili ich wprowadzenia, dozorowi celnemu. Towary te moga podlegac kontroli celnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

§ 2. Towary moga byc wprowadzone lub wyprowadzone z polskiego obszaru celnego przez otwarte przejscia graniczne, a przez inne przejscia - tylko po wydaniu pozwolenia przez organ celny.

§ 3. Towary, o ktorych mowa w § 1, pozostaja pod dozorem celnym tak dlugo, jak jest to niezbedne do okreslenia ich statusu celnego, a w wypadku towarow niekrajowych - az do czasu, kiedy ich status celny zostanie zmieniony badz gdy zostana wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo zostana powrotnie wywiezione badz zniszczone zgodnie z art. 186.

Poczatek

Art. 36.

§ 1. Osoba wprowadzajaca towary na polski obszar celny jest zobowiazana do niezwlocznego ich dostarczenia trasa okreslona przez organ celny i zgodnie z jego instrukcjami (droga celna) do:

1) granicznego urzedu celnego albo miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny lub

2) wolnego obszaru celnego, jezeli towary maja byc wprowadzone bezposrednio do niego:

a) droga morska lub powietrzna,

b) droga ladowa bez przejazdu przez inna czesc polskiego obszaru celnego, o ile wolny obszar celny przylega do granicy ladowej panstwa.

§ 2. Kazda osoba przejmujaca odpowiedzialnosc za przewoz towarow po ich wprowadzeniu na polski obszar celny, takze w wyniku przeladunku, jest odpowiedzialna za wykonanie obowiazkow, o ktorych mowa w § 1.

§ 3. Przepis § 1 pkt 1 nie wylacza stosowania przepisow dotyczacych ruchu turystycznego, ruchu przygranicznego, obrotu pocztowego lub ruchu o malo istotnym znaczeniu ekonomicznym, pod warunkiem ze mozliwosci dozoru i kontroli celnej nie beda ograniczone.

§ 4. Przepisow § 1-3 i art. 37, art. 39-50 oraz art. 52 i art. 53 nie stosuje sie do towarow, ktore czasowo opuscily polski obszar celny podczas transportu droga morska lub powietrzna pomiedzy dwoma miejscami znajdujacymi sie na tym obszarze, pod warunkiem ze przewoz zostal dokonany droga bezposrednia, rejsowym samolotem lub statkiem linii lotniczych albo linii zeglugowych, bez postoju poza polskim obszarem celnym. Niniejszego przepisu nie stosuje sie do towarow wczesniej zaladowanych w portach lub na lotniskach znajdujacych sie poza polskim obszarem celnym.

§ 5. Przepisow § 1 nie stosuje sie do towarow przewozonych przez polskie morza terytorialne lub przestrzen powietrzna na pokladzie statkow wodnych lub powietrznych, ktorych miejscem przeznaczenia nie jest port lub lotnisko usytuowane na polskim obszarze celnym.

§ 6. Prezes Glownego Urzedu Cel, w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, w drodze zarzadzenia, moze wyznaczyc drogi celne oraz okreslic zasady poruszania sie i przemieszczania towarow po tych drogach.

Poczatek

Art. 37.

§ 1. Jezeli na skutek nieprzewidzianych okolicznosci lub dzialania sily wyzszej obowiazek, o ktorym mowa w art. 36 § 1, nie moze zostac wykonany, osoba zobowiazana do jego wykonania lub inna osoba dzialajaca w jej imieniu powinna bezzwlocznie poinformowac organ celny o tej sytuacji. Jezeli nieprzewidziane okolicznosci lub dzialanie sily wyzszej nie spowodowaly calkowitej utraty towarow, organ celny powinien zostac dokladnie poinformowany o miejscu, gdzie sie one znajduja.

§ 2. Jezeli na skutek nieprzewidzianych okolicznosci lub dzialania sily wyzszej statek, o ktorym mowa w art. 36 § 5, zmuszony jest do tymczasowego zawiniecia do portu lub ladowania na polskim obszarze celnym, a obowiazek, o ktorym mowa w art. 36 § 1, nie moze zostac wykonany, osoba wprowadzajaca statek na polski obszar celny lub osoba dzialajaca w jej imieniu powinna bezzwlocznie poinformowac organ celny o tej sytuacji.

§ 3. Organ celny okresla srodki, jakie nalezy podjac, aby towary, o ktorych mowa w § 1, jak rowniez towary znajdujace sie na pokladzie statku w sytuacjach okreslonych w § 2 zostaly dostarczone do urzedu celnego albo miejsca wyznaczonego lub uznanego przez ten organ.

Poczatek

Art. 38.

Jezeli towary zostaly nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny lub zostaly usuniete spod dozoru celnego, organ celny podejmuje wszelkie niezbedne dzialania w celu uregulowania ich sytuacji lacznie ze sprzedaza towarow.

Dzial II

Przedstawienie towarow i deklaracja skrocona

Poczatek

Art. 39.

Towary, ktore zgodnie z art. 36 § 1 pkt 1 zostaly dostarczone do granicznego urzedu celnego badz miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, powinny zostac przedstawione organowi celnemu przez osobe, ktora wprowadzila je na polski obszar celny, lub przez osobe, ktora przejela odpowiedzialnosc za te towary po ich wprowadzeniu, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Poczatek

Art. 40.

§ 1. Po przedstawieniu towarow, a przed nadaniem tym towarom wlasciwego przeznaczenia celnego, moga one, za zgoda organu celnego, zostac zbadane.

§ 2. Ryzyko i koszty badania, o ktorym mowa w § 1, nie obciazaja organow celnych.

§ 3. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, sposob, tryb i warunki badania towarow.

Poczatek

Art. 41.

§ 1. Z zastrzezeniem przepisu art. 43, towary przedstawione organowi celnemu powinny byc ujete w deklaracji skroconej.

§ 2. Deklaracja skrocona powinna zostac zlozona wraz z przedstawieniem towarow. Organ celny moze wyrazic zgode na pozniejsze zlozenie deklaracji, jednak nie pozniej niz w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po dniu przedstawienia towarow.

Poczatek

Art. 42.

§ 1. Deklaracja skrocona powinna byc zlozona na formularzu odpowiadajacym wzorowi, o ktorym mowa w § 3. Jednakze organ celny moze zezwolic na wykorzystanie, w charakterze deklaracji skroconej, kazdego dokumentu urzedowego lub handlowego zawierajacego dane niezbedne do ustalenia tozsamosci towarow.

§ 2. Deklaracja skrocona powinna zostac zlozona przez:

1) osobe, ktora wprowadzila towary na polski obszar celny, lub przez osobe, ktora przejela odpowiedzialnosc za towary po ich wprowadzeniu,

2) osobe, w ktorej imieniu dzialaly osoby, o ktorych mowa w pkt 1.

§ 3. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, wzor deklaracji skroconej oraz dokumenty, ktore moga byc wykorzystane w charakterze deklaracji skroconej.

Poczatek

Art. 43.

Organ celny moze odstapic od wymogu skladania deklaracji skroconej pod warunkiem, ze nie ogranicza to mozliwosci sprawowania dozoru celnego, jezeli przed uplywem terminu, o ktorym mowa w art. 41 § 2, zostaly spelnione formalnosci niezbedne do nadania towarom przeznaczenia celnego.

Dzial III

Rozladunek towarow i nadanie im przeznaczenia celnego

Poczatek

Art. 44.

§ 1. Towary moga byc rozladowane lub przeladowane ze srodkow transportu wylacznie za zgoda organu celnego, w miejscach wyznaczonych lub uznanych przez ten organ. Jednakze w wypadku bezposredniego zagrozenia wymagajacego natychmiastowego wyladunku wszystkich towarow lub ich czesci, uzyskanie takiej zgody nie jest wymagane. O takim zdarzeniu nalezy niezwlocznie poinformowac organ celny.

§ 2. Organ celny moze w kazdym czasie zazadac rozladowania i rozpakowania towarow w celu ich zbadania, przeprowadzenia rewizji celnej, jak rowniez zbadania srodkow transportu, ktorymi sa one przewozone.

Poczatek

Art. 45.

Kazda osoba, ktora po rozladunku posiada towary i zapewnia ich transport lub skladowanie, staje sie odpowiedzialna za wykonanie obowiazku przedstawienia towarow w calosci na kazde zadanie organu celnego.

Poczatek

Art. 46.

Towary nie moga zostac podjete z miejsca ich zlozenia bez zgody organu celnego.

Poczatek

Art. 47.

Towary przedstawione organowi celnemu powinny otrzymac przeznaczenie celne dopuszczalne dla tych towarow.

Poczatek

Art. 48.

§ 1. Kazda osoba jest zobowiazana do dokonania czynnosci oraz dostarczenia organowi celnemu dokumentow niezbednych do nadania przeznaczenia celnego towarom objetym deklaracja skrocona w terminie:

1) 90 dni od daty zlozenia deklaracji skroconej w wypadku towarow przewozonych droga morska,

2) 20 dni od daty zlozenia deklaracji skroconej w wypadku towarow przewozonych droga inna niz morska.

§ 2. W szczegolnie uzasadnionych okolicznosciach organ celny moze przedluzyc terminy okreslone w § 1, jednak nie wiecej niz o:

1) 30 dni w wypadku terminu, o ktorym mowa w § 1 pkt 1,

2) 7 dni w wypadku terminu, o ktorym mowa w § 1 pkt 2.

Wniosek w tej sprawie musi zostac zlozony przed uplywem terminow okreslonych w § 1.

Dzial IV

Czasowe skladowanie towarow

Poczatek

Art. 49.

Towary przedstawione organowi celnemu nabywaja status towarow skladowanych czasowo, az do chwili nadania im przeznaczenia celnego (towary skladowane czasowo).

Poczatek

Art. 50.

§ 1. Towary skladowane czasowo moga znajdowac sie jedynie w miejscach zatwierdzonych przez organ celny i na warunkach okreslonych przez ten organ.

§ 2. Przewoznicy, spedytorzy, zarzadzajacy portami lub osoby prowadzace agencje celne sa obowiazani na zadanie organu celnego do prowadzenia magazynow celnych.

§ 3. Magazyn celny moze byc prowadzony przez osoby krajowe inne niz okreslone w § 2, po uzyskaniu przez nie pozwolenia organu celnego, z wylaczeniem jednak osob, o ktorych mowa w art. 3 § 1 pkt 11 lit. c).

§ 4. W wypadku gdy nie mozna zapewnic prowadzenia magazynu celnego przez osoby okreslone w § 2 i § 3, magazyn celny prowadzi organ celny.

§ 5. Z wylaczeniem wypadkow, o ktorych mowa w art. 51, organ celny moze zazadac od osoby bedacej w posiadaniu towarow zlozenia zabezpieczenia w celu zapewnienia uiszczenia kwoty wynikajacej z dlugu celnego, ktory moze powstac w wypadkach okreslonych w art. 211 lub art. 212.

§ 6. Prowadzacy magazyn celny jest obowiazany uzgodnic z wlasciwym organem celnym regulamin prowadzenia magazynu celnego oraz zapewnic utrzymywanie magazynu w stanie umozliwiajacym prowadzenie kontroli celnej.

Poczatek

Art. 51.

Prowadzacy magazyn celny jest obowiazany, na zadanie organu celnego, przyjac do magazynu towary podlegajace kontroli celnej do czasu nadania im przeznaczenia celnego.

Poczatek

Art. 52.

Towary skladowane czasowo moga podlegac jedynie takim czynnosciom, jakie sa niezbedne do zapewnienia ich przechowania w nie zmienionym stanie, bez zmiany ich wygladu czy parametrow technicznych. Art. 40 stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 53.

§ 1. Organ celny podejmuje niezwlocznie wszelkie niezbedne dzialania w celu uregulowania sytuacji towarow skladowanych czasowo, nie wylaczajac ich sprzedazy, w wypadku gdy osoba nie dokonala czynnosci lub nie dostarczyla organowi celnemu dokumentow niezbednych do nadania przeznaczenia celnego w terminie, o ktorym mowa w art. 48.

§ 2. Organ celny moze, na ryzyko i koszt osoby bedacej w posiadaniu towarow, zarzadzic ich przeniesienie w miejsce znajdujace sie pod jego dozorem, do czasu, kiedy sytuacja towarow zostanie uregulowana.

Poczatek

Art. 54.

Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, tryb i warunki czasowego skladowania towarow oraz tworzenia i prowadzenia magazynow celnych.

Dzial V

Towary niekrajowe przewozone w ramach procedury tranzytu

przewidzianej w umowach miedzynarodowych

Poczatek

Art. 55.

Do towarow, ktore w chwili wprowadzania na polski obszar celny sa juz objete procedura tranzytu, nie stosuje sie przepisow art. 36, 37 oraz art. 39-53, z wyjatkiem art. 36 § 1 pkt 1.

Poczatek

Art. 56.

Jezeli towary niekrajowe objete procedura tranzytu osiagnely miejsce przeznaczenia na polskim obszarze celnym i zostaly przedstawione organom celnym zgodnie z przepisami regulujacymi tranzyt, stosuje sie przepisy art. 41-53.

Tytul IV

Przeznaczenie celne

Dzial I

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 57.

§ 1. Towary, niezaleznie od ich rodzaju, ilosci, pochodzenia, miejsca wysylki lub miejsca przeznaczenia, moga w kazdym czasie, z zachowaniem okreslonych warunkow, otrzymac przeznaczenie celne dopuszczalne dla tych towarow.

§ 2. Przepis § 1 nie wylacza stosowania umow miedzynarodowych oraz zakazow lub ograniczen wynikajacych z odrebnych przepisow, a w szczegolnosci dotyczacych obyczajnosci, bezpieczenstwa powszechnego, porzadku publicznego, ochrony zdrowia i zycia ludzi lub zwierzat, ochrony srodowiska i zasobow naturalnych, ochrony roslin, ochrony dobr kultury oraz ochrony wlasnosci intelektualnej, handlowej i przemyslowej, a takze zakazow i ograniczen ustanowionych ze wzgledow polityki handlowej lub interesu gospodarczego albo narodowego kraju.

§ 3. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb postepowania organow celnych przy zatrzymywaniu towarow w wypadku podejrzenia naruszenia przepisow dotyczacych ochrony wlasnosci intelektualnej, handlowej i przemyslowej.

Poczatek

Art. 58.

§ 1. Jezeli umowy miedzynarodowe lub przepisy odrebne zakazuja posiadania, rozpowszechniania lub obrotu towarami, organ celny cofa natychmiast towar za granice lub na polski obszar celny, chyba ze umowy miedzynarodowe lub przepisy odrebne przewiduja jego przepadek albo inny sposob postepowania. Jezeli cofniecie towaru jest niemozliwe, organ celny moze nakazac zniszczenie lub orzec przepadek towaru.

§ 2. Koszty cofniecia towaru, sprzedazy, zniszczenia lub likwidacji w inny sposob ponosza solidarnie: osoba, ktora wprowadzila badz wyprowadza towary, o ktorych mowa w § 1, osoba, ktora przejela odpowiedzialnosc za przewoz tych towarow, badz kazda inna osoba, w ktorej posiadaniu towar sie znajduje.

Poczatek

Art. 59.

§ 1. Jezeli umowy miedzynarodowe lub przepisy odrebne uzalezniaja posiadanie, obrot lub rozpowszechnianie towarow od spelnienia okreslonych wymogow, to przywoz lub wywoz tych towarow moze byc dokonany pod warunkiem spelnienia tych wymogow.

§ 2. W wypadku niespelnienia wymogow, o ktorych mowa w § 1, organ celny cofa towar za granice lub na polski obszar celny, chyba ze umowy miedzynarodowe lub przepisy odrebne przewiduja jego natychmiastowy przepadek albo inny sposob postepowania. Jezeli cofniecie towaru jest niemozliwe, organ celny moze orzec jego przepadek. Przepis art. 58 § 2 stosuje sie odpowiednio.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje sie do towarow niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub srodowiska naturalnego oraz latwo psujacych sie. W takich wypadkach przepisy art. 58 § 1 stosuje sie odpowiednio.

Dzial II

Procedury celne

Rozdzial 1

Objecie towarow procedura celna

Oddzial 1

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 60.

§ 1. Kazdy towar, ktory ma byc objety procedura celna, powinien zostac zgloszony do tej procedury.

§ 2. Towary krajowe zgloszone do procedury wywozu, do procedury uszlachetniania biernego, procedury tranzytu lub procedury skladu celnego, od chwili przyjecia zgloszenia celnego, az do ich wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego, ich zniszczenia lub do czasu uniewaznienia zgloszenia celnego, podlegaja dozorowi celnemu.

Poczatek

Art. 61.

Prezes Glownego Urzedu Cel moze okreslic, w drodze zarzadzenia, urzedy celne, w ktorych moga byc dokonywane czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego w zaleznosci od rodzaju towarow lub procedur celnych, ktorymi moga byc obejmowane towary w poszczegolnych urzedach celnych.

Poczatek

Art. 62.

§ 1. Zgloszenie celne dokonywane jest:

1) w formie pisemnej,

2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, jezeli przewiduja to przepisy szczegolne,

3) w formie zgloszenia ustnego lub innej czynnosci, jezeli przewiduja to przepisy szczegolne i o ile w sposob dostateczny zostala wyrazona wola objecia towarow procedura celna.

§ 2. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, wypadki, w ktorych zgloszenie celne moze byc dokonane w innej formie niz pisemna.

Poczatek

Art. 63.

§ 1. Zgloszenie celne dotyczace towaru bedacego przedmiotem przywozu lub wywozu nie stanowiacego dzialalnosci gospodarczej, dokonywane przez podroznych, powinno byc zlozone najpozniej w chwili przystapienia organu celnego do kontroli celnej.

§ 2. Jezeli zywe zwierzeta, owoce, rosliny w stanie swiezym lub materialy niebezpieczne przywozone sa z zamiarem objecia ich procedura celna, to zgloszenie celne do tej procedury powinno byc dokonane w dniu dostarczenia towaru do miejsca, o ktorym mowa w art. 36 § 1 pkt 1.

Oddzial 2

Zgloszenia w formie pisemnej

Poczatek

Art. 64.

§ 1. Zgloszenie celne w formie pisemnej powinno zostac dokonane przez zglaszajacego na wlasciwym formularzu, zgodnym z wzorem przewidzianym do objecia towaru okreslona procedura celna. Zgloszenie to powinno byc podpisane i zawierac wszystkie elementy niezbedne do objecia towaru procedura celna, do ktorej jest zglaszany.

§ 2. Do zgloszenia celnego zglaszajacy powinien dolaczyc dokumenty, ktorych przedstawienie jest wymagane do objecia towaru procedura celna, do ktorej jest zglaszany.

§ 3. Jezeli skladane zgloszenie celne nie odpowiada wymogom formalnym okreslonym w § 1 i § 2, organ celny odmawia jego przyjecia, wskazujac przyczyny odmowy w formie pisemnej.

§ 4. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, wymogi, jakie powinno spelniac zgloszenie celne, wzory formularzy oraz dokumenty, jakie nalezy do niego dolaczyc.

Poczatek

Art. 65.

§ 1. Organ celny przyjmuje zgloszenie celne, jezeli:

1) zgloszenie celne odpowiada wymogom okreslonym w art. 64,

2) wraz ze zgloszeniem celnym przedstawiono towar nim objety, z zastrzezeniem art. 80 § 2.

§ 2. Podstawe do zastosowania procedury celnej do towaru objetego zgloszeniem celnym stanowia dane zawarte w zgloszeniu celnym przyjetym przez organ celny, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

§ 3. Przyjecie zgloszenia celnego powoduje z mocy prawa:

1) objecie towaru procedura celna,

2) okreslenie kwoty wynikajacej z dlugu celnego,

- chyba ze w sprawie zostanie wydana decyzja rozstrzygajaca inaczej o przeznaczeniu celnym towaru lub o kwocie wynikajacej z dlugu celnego.

§ 4. Po przyjeciu zgloszenia celnego organ celny, na wniosek strony, wydaje decyzje lub moze z urzedu wydac decyzje, w ktorej:

1) uznaje zgloszenie celne za prawidlowe,

2) uznaje zgloszenie za nieprawidlowe i:

a) okresla kwote wynikajaca z dlugu celnego zgodnie z przepisami prawa celnego,

b) uznajac, iz objecie towaru wnioskowana procedura celna jest niemozliwe, rozstrzyga o objeciu towaru wlasciwa procedura celna lub nadaje towarowi wlasciwe przeznaczenie celne.

§ 5. Decyzja, o ktorej mowa w § 4, nie moze zostac wydana, jezeli uplynely 3 lata od dnia przyjecia zgloszenia celnego.

§ 6. Organ celny wydaje nakaz zaplaty dlugu celnego, ktory nie zostal uiszczony w calosci lub czesci po przyjeciu zgloszenia celnego. Nakaz zaplaty stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego w rozumieniu przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Poczatek

Art. 66.

§ 1. Zgloszenia celnego moze dokonac osoba mogaca przedstawic organom celnym, bezposrednio lub przez przedstawiciela, towar, ktorego dotyczy zgloszenie, jak rowniez wszystkie dokumenty, ktorych przedstawienie jest niezbedne do objecia towaru procedura celna, do ktorej jest zglaszany.

§ 2. Jezeli przyjecie zgloszenia celnego naklada na osobe szczegolne obowiazki, zgloszenie to powinno zostac dokonane przez te osobe lub w jej imieniu.

§ 3. Zglaszajacym moze byc jedynie osoba krajowa, chyba ze zgloszenie dotyczy procedury tranzytu lub odprawy czasowej albo dokonywane jest sporadycznie, w sytuacjach uznanych przez organ celny za uzasadnione.

§ 4. Przepis § 3 nie stanowi przeszkody do stosowania, z zastrzezeniem wzajemnosci, przepisow umow miedzynarodowych zawartych z innymi krajami.

Poczatek

Art. 67.

§ 1. Po przyjeciu zgloszenia celnego przez organ celny zglaszajacy moze dokonac jego sprostowania.

§ 2. Sprostowanie nie moze spowodowac objecia zgloszeniem celnym innej ilosci, rodzaju lub wartosci celnej towarow niz pierwotnie zgloszone.

§ 3. Sprostowanie zgloszenia celnego nie moze byc dokonane, jezeli organ celny:

1) poinformowal zglaszajacego o zamiarze przeprowadzenia rewizji celnej towarow,

2) stwierdzil nieprawidlowosc danych zawartych w zgloszeniu celnym,

3) zwolnil towary.

Poczatek

Art. 68.

§ 1. Jezeli zglaszajacy dostarczy dowod, ze towar zostal zgloszony omylkowo do procedury celnej okreslonej w zgloszeniu lub ze w wyniku zaistnienia szczegolnych okolicznosci objecie towaru procedura celna nie jest juz uzasadnione, organ celny, na wniosek zglaszajacego, uniewazni przyjete zgloszenie celne.

§ 2. W wypadku gdy organ celny poinformowal zglaszajacego o zamiarze przeprowadzenia rewizji celnej, wniosek o uniewaznienie zgloszenia celnego moze zostac uwzgledniony jedynie po dokonaniu tej rewizji.

§ 3. Po zwolnieniu towarow zgloszenie celne nie moze zostac uniewaznione.

§ 4. Uniewaznienie zgloszenia celnego nie stanowi przeszkody do stosowania obowiazujacych przepisow karnych.

Poczatek

Art. 69.

Data wlasciwa do stosowania przepisow regulujacych procedure celna, do ktorej dokonano zgloszenia towarow, jest data przyjecia zgloszenia celnego przez organ celny, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Poczatek

Art. 70.

§ 1. Po przyjeciu zgloszenia celnego organ celny moze przystapic do jego weryfikacji, polegajacej w szczegolnosci na:

1) kontroli zgloszenia celnego i dolaczonych do niego dokumentow; organ celny moze zazadac od zglaszajacego przedstawienia innych dokumentow w celu sprawdzenia prawidlowosci danych zawartych w zgloszeniu,

2) rewizji celnej towarow z mozliwoscia pobrania probek w celu przeprowadzenia ich dalszej analizy lub dokladniejszej kontroli.

§ 2. Jezeli organ celny po weryfikacji uzna zgloszenie celne za nieprawidlowe, stosuje sie art. 65 § 4 pkt 2.

Poczatek

Art. 71.

§ 1. Dostarczenie towarow do miejsc, gdzie maja byc poddane rewizji celnej oraz gdzie moga zostac pobrane probki i gdzie dokonane zostana inne czynnosci wymagane do przeprowadzenia rewizji lub pobrania probek, dokonywane jest przez zglaszajacego lub na jego odpowiedzialnosc. Koszty zwiazane z dostarczeniem towarow ponosi zglaszajacy.

§ 2. Zglaszajacy ma prawo do obecnosci przy rewizji celnej towarow, jak rowniez przy pobieraniu probek. Organy celne moga zazadac obecnosci zglaszajacego albo jego przedstawiciela przy rewizji celnej lub przy pobieraniu probek, w szczegolnosci w celu udzielenia pomocy tym organom przy przeprowadzaniu rewizji czy tez przy pobieraniu probek.

§ 3. Pobranie probek przez organ celny, dokonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, nie pociaga za soba odszkodowania ze strony organu celnego.

§ 4. Jezeli w wyniku wykonanych analiz i badan stwierdzono, ze towar zostal zgloszony nieprawidlowo, koszty zwiazane z przeprowadzeniem badan i analiz ponosi zglaszajacy.

Poczatek

Art. 72.

§ 1. Jezeli rewizji celnej poddano jedynie czesc towarow objetych zgloszeniem celnym, wyniki tej rewizji odnosza sie do calosci towarow objetych zgloszeniem. Jezeli zglaszajacy uzna, ze wyniki czesciowej rewizji celnej towarow nie sa reprezentatywne dla pozostalej czesci zglaszanych towarow, moze do czasu zwolnienia towarow zwrocic sie z wnioskiem o przeprowadzenie dodatkowej rewizji. Art. 71 § 4 stosuje sie odpowiednio.

§ 2. Jezeli zgloszenie celne obejmuje kilka pozycji towarowych, zgloszeniem w rozumieniu § 1 jest kazda odrebna pozycja klasyfikowana wedlug kodu taryfy celnej tego zgloszenia.

Poczatek

Art. 73.

§ 1. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji zgloszenia celnego stanowia podstawe do zastosowania procedury celnej, ktora maja byc objete towary.

§ 2. W wypadku nieprzeprowadzenia weryfikacji zgloszenia celnego, podstawa do zastosowania procedury celnej sa dane zawarte w zgloszeniu.

Poczatek

Art. 74.

§ 1. Organ celny moze podejmowac czynnosci pozwalajace na ustalenie lub zapewnienie tozsamosci towaru, jezeli jest to niezbedne do przestrzegania warunkow procedury celnej, do ktorej towar zostal zgloszony. W szczegolnosci moze nakladac zamkniecia celne, zadac od zglaszajacego opisow, rysunkow, zdjec fotograficznych lub dokonania innych niezbednych czynnosci.

§ 2. Zamkniecia celne umieszczone na towarach oraz na srodkach transportu moga zostac usuniete lub zniszczone tylko przez organ celny albo za jego zgoda, chyba ze w nastepstwie nie dajacych sie przewidziec okolicznosci ich usuniecie lub zniszczenie okaze sie niezbedne do zapewnienia ochrony towarow lub srodkow transportu.

Poczatek

Art. 75.

§ 1. Z zastrzezeniem art. 76, organ celny zwalnia towary z chwila dokonania weryfikacji zgloszenia celnego lub jego przyjecia bez weryfikacji, jezeli spelnione zostana warunki objecia towarow wskazana procedura i o ile towary te nie sa przedmiotem ograniczen lub zakazow. Dotyczy to rowniez sytuacji, gdy do przeprowadzenia weryfikacji dalsza obecnosc towarow nie jest niezbedna.

§ 2. Zwolnienie udzielane jest jednorazowo dla calosci towarow objetych tym samym zgloszeniem celnym. Art. 72 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 76.

§ 1. Jezeli przyjecie zgloszenia celnego powoduje powstanie dlugu celnego, towary, ktorych dotyczy to zgloszenie, moga zostac zwolnione jedynie w wypadku, gdy kwota wynikajaca z dlugu celnego zostala zaplacona lub zabezpieczona.

§ 2. Z zastrzezeniem § 3, przepisu § 1 nie stosuje sie do procedury odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla.

§ 3. Jezeli stosujac przepisy wlasciwe dla procedury celnej, do ktorej zostaly zgloszone towary, organ celny zazada zlozenia zabezpieczenia, zwolnienie towarow moze zostac udzielone jedynie po zlozeniu zabezpieczenia.

Poczatek

Art. 77.

Organ celny podejmuje niezbedne dzialania, wlacznie z wydaniem decyzji o przepadku towarow lub ich sprzedazy, w celu uregulowania sytuacji towarow, ktore:

1) nie mogly zostac zwolnione ze wzgledu na to, ze:

a) ich kontrola nie mogla zostac podjeta lub prowadzona w terminach ustalonych przez organ celny z przyczyn zaleznych od zglaszajacego,

b) nie przedstawiono dokumentow, od ktorych uzaleznione jest objecie towarow procedura celna,

c) naleznosci celne przywozowe lub celne wywozowe nie zostaly uiszczone albo zabezpieczone w wymaganych terminach,

d) sa przedmiotem zakazow lub ograniczen wynikajacych z zastosowania srodkow polityki handlowej,

2) nie zostaly podjete w terminie 30 dni od dnia ich zwolnienia przez organ celny.

Poczatek

Art. 78.

Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, szczegolowy tryb postepowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu probek towarow, weryfikacji lub przy uniewaznianiu zgloszen celnych oraz zwalnianiu towarow.

Poczatek

Art. 79.

§ 1. Organ celny moze udzielic pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (upraszczanie czynnosci niezbednych do objecia towarow procedura celna) osobom, ktore spelniaja nastepujace warunki:

1) sa osobami krajowymi w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 11 lit. a) lub lit. b),

2) dokonuja systematycznie przywozu lub wywozu towarow od co najmniej 1 roku,

3) sa podatnikami podatku od towarow i uslug,

4) sa podmiotami, ktorych dzialalnoscia kieruja osoby, ktore nie zostaly skazane prawomocnym wyrokiem za przestepstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestepstwo gospodarcze lub przestepstwo skarbowe,

5) nie zalegaja z clem, podatkami stanowiacymi dochod budzetu panstwa oraz skladkami na ubezpieczenie spoleczne, a takze nie jest wobec nich prowadzone postepowanie egzekucyjne, upadlosciowe, likwidacyjne lub ukladowe,

6) zloza w formie, o ktorej mowa w art. 199 § 1 pkt 1 lub 2, generalne zabezpieczenie naleznosci celnych przywozowych lub celnych wywozowych, w zwiazku ze stosowaniem procedury celnej, w wysokosci odpowiadajacej zakresowi przewidywanej dzialalnosci,

7) nie zostalo im cofniete pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, ze wzgledu na naruszenie przez nich przepisow prawa, w okresie ostatnich 5 lat,

8) przedloza pozytywna opinie o sytuacji finansowej, wydana przez bank prowadzacy rachunek rozliczeniowy.

§ 2. Organ celny cofa pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w wypadku naruszenia ktorejkolwiek z przeslanek wymienionych w § 1.

§ 3. Organ celny moze cofnac pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, jezeli osoba, ktora otrzymala pozwolenie, w sposob istotny naruszyla przepisy prawa zwiazane z przywozem lub wywozem towarow.

Poczatek

Art. 80.

§ 1. Upraszczanie czynnosci niezbednych do objecia towarow procedura celna nastepuje poprzez:

1) zgloszenie celne uproszczone,

2) zlozenie dokumentow handlowych lub urzedowych z wnioskiem o objecie towarow procedura celna,

3) wpisanie towarow do rejestrow prowadzonych przez osobe korzystajaca z procedury celnej.

§ 2. W wypadku, o ktorym mowa w § 1 pkt 3, organ celny moze zwolnic zglaszajacego z obowiazku przedstawienia towarow w urzedzie celnym.

§ 3. Zgloszenie celne uproszczone, dokument handlowy lub urzedowy badz wpis do rejestrow powinny zawierac elementy niezbedne do identyfikacji towarow. Wpis do rejestrow powinien wskazywac date jego dokonania.

§ 4. Zglaszajacy zobowiazany jest do przedstawienia zgloszenia celnego uzupelniajacego, mogacego miec charakter calosciowy, okresowy lub podsumowujacy.

§ 5. Zgloszenie celne uzupelniajace stanowi jeden niepodzielny akt ze zgloszeniami celnymi uproszczonymi, okreslonymi w § 1 pkt 1, 2 lub pkt 3. Nabiera ono mocy prawnej z dniem przyjecia zgloszen celnych uproszczonych. W wypadkach okreslonych w § 1 pkt 3 wpisanie do rejestrow ma te sama moc prawna co przyjecie zgloszenia celnego, o ktorym mowa w art. 64.

§ 6. Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe warunki i tryb postepowania przy upraszczaniu czynnosci niezbednych do objecia towarow procedura celna,

2) rodzaje procedur celnych, w ktorych stosuje sie procedure uproszczona,

3) rodzaje towarow, okresy rozliczeniowe oraz tryb skladania zabezpieczenia przy stosowaniu procedury uproszczonej,

4) wartosc przesylek podlegajacych procedurze uproszczonej na podstawie dokumentow zawierajacych spis towarow znajdujacych sie w przesylce.

Oddzial 3

Inne formy zgloszenia

Poczatek

Art. 81.

§ 1. Jezeli zgloszenia celnego dokonano w sposob okreslony w art. 62 § 1 pkt 2 lub pkt 3, przepisy art. 64-80 stosuje sie odpowiednio.

§ 2. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, wymogi, jakie powinno spelniac zgloszenie celne, o ktorym mowa w § 1, oraz dokumenty, jakie nalezy do niego dolaczyc.

Poczatek

Art. 82.

§ 1. Wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru z polskiego obszaru celnego, dokonane przez podroznego przez przejscie odpowiednio oznaczone jako przeznaczone dla osob posiadajacych wylacznie towary nie podlegajace naleznosciom celnym przywozowym albo celnym wywozowym oraz innym ograniczeniom przewidzianym w przepisach prawa, traktuje sie jako zgloszenie celne tych towarow.

§ 2. W wypadkach gdy towary, o ktorych mowa w § 1, nie zostaly poddane kontroli celnej, uwaza sie, ze towary te zostaly dopuszczone do obrotu albo do wywozu poza polski obszar celny.

Oddzial 4

Kontrola zgloszen celnych po zwolnieniu towaru

Poczatek

Art. 83.

§ 1. Organ celny po zwolnieniu towarow moze z urzedu lub na wniosek zglaszajacego dokonac kontroli zgloszenia celnego.

§ 2. Po zwolnieniu towarow organ celny w celu upewnienia sie o prawidlowosci danych zawartych w zgloszeniu celnym, moze w szczegolnosci kontrolowac dokumenty i dane handlowe dotyczace operacji przywozu lub wywozu towarow objetych zgloszeniem, jak rowniez pozniejszych operacji handlowych dotyczacych tych towarow. Kontrole te moga zostac przeprowadzone u zglaszajacego badz u kazdej innej osoby bezposrednio lub posrednio zwiazanej z tymi operacjami, jak rowniez u kazdej innej osoby posiadajacej takie dokumenty i dane. Organ celny moze rowniez przystapic do kontroli towarow, jezeli istnieje jeszcze mozliwosc ich okazania.

§ 3. Jezeli z kontroli zgloszenia celnego po zwolnieniu towaru wynika, ze przepisy regulujace procedure celna zostaly zastosowane w oparciu o nieprawdziwe, nieprawidlowe lub niekompletne dane lub dokumenty, organ celny podejmuje niezbedne dzialania w celu wlasciwego zastosowania przepisow prawa celnego, biorac pod uwage nowe dane.

Rozdzial 2

Dopuszczenie do obrotu

Poczatek

Art. 84.

Dopuszczenie do obrotu nadaje towarowi niekrajowemu status celny towaru krajowego i nastepuje po spelnieniu wszystkich wymogow okreslonych prawem, w szczegolnosci po zastosowaniu przepisow dotyczacych naleznosci celnych przywozowych.

Poczatek

Art. 85.

§ 1. Naleznosci celne przywozowe sa wymagalne wedlug stanu towaru i jego wartosci celnej w dniu przyjecia zgloszenia celnego i wedlug stawek w tym dniu obowiazujacych.

§ 2. Jezeli po dniu przyjecia zgloszenia celnego o dopuszczenie do obrotu, lecz przed dniem zwolnienia towaru, nastapilo obnizenie stawki celnej, na wniosek zglaszajacego, zlozony najpozniej do dnia zwolnienia towaru, stosuje sie nizsza stawke.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje sie, jezeli towary nie mogly zostac zwolnione z przyczyn lezacych po stronie zglaszajacego.

Poczatek

Art. 86.

Jezeli przesylka zawiera towary klasyfikowane do roznych kodow taryfy celnej i klasyfikacja kazdego z tych towarow zgodnie z ich kodem do celow dokonania zgloszenia celnego pociagalaby za soba srodki i naklady niewspolmiernie wysokie w stosunku do wysokosci naleznosci celnych przywozowych, organ celny moze, na wniosek zglaszajacego, wyrazic zgode, aby naleznosci celne przywozowe zostaly pobrane od calej przesylki, wedlug kodu taryfy celnej wlasciwego towarowi, ktory podlega najwyzszym naleznosciom celnym przywozowym.

Poczatek

Art. 87.

§ 1. Towary dopuszczone do obrotu z zastosowaniem zerowej lub obnizonej stawki celnej ze wzgledu na ich przeznaczenie albo podlegajace zwolnieniu z naleznosci celnych przywozowych ze wzgledu na przeznaczenie pozostaja pod dozorem celnym.

§ 2. Dozor celny, o ktorym mowa w § 1, trwa 5 lat od dnia dopuszczenia do obrotu, chyba ze:

1) towar zostaje wywieziony, zniszczony lub zuzyty,

2) uplynal termin wynikajacy z przepisu szczegolnego, w ktorym mial byc spelniony warunek okreslonego przeznaczenia towaru,

3) w zwiazku ze zmiana przeznaczenia towaru zostaly uiszczone wymagane naleznosci celne przywozowe,

§ 3. Przepisy art. 93 i art. 96, wobec towarow okreslonych w § 1, stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 88.

Towary dopuszczone do obrotu traca status celny towarow krajowych, gdy clo za te towary jest zwracane lub umarzane:

1) w wypadku, o ktorym mowa w art. 121 § 1 pkt 2,

2) w wypadku, o ktorym mowa w art. 248,

3) jezeli zwrot lub umorzenie uwarunkowane jest wywozem towarow, powrotnym wywozem lub otrzymaniem innego rownowaznego przeznaczenia celnego,

4) w wypadku, gdy zgloszenie o dopuszczeniu do obrotu zostanie uniewaznione.

Rozdzial 3

Procedury zawieszajace i gospodarcze procedury celne

Oddzial 1

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 89.

§ 1. Okreslenie "procedura zawieszajaca" odnosi sie, w wypadku towarow niekrajowych, do nastepujacych procedur:

1) tranzytu,

2) skladu celnego,

3) uszlachetniania czynnego podlegajacego systemowi zawieszen,

4) przetwarzania pod kontrola celna,

5) odprawy czasowej.

§ 2. Okreslenie "gospodarcza procedura celna" odnosi sie do nastepujacych procedur:

1) skladu celnego,

2) uszlachetniania czynnego,

3) przetwarzania pod kontrola celna,

4) odprawy czasowej,

5) uszlachetniania biernego.

§ 3. Uzyte w niniejszym rozdziale okreslenia oznaczaja:

1) towary przywozone - towary objete procedura zawieszajaca, jak rowniez towary, dla ktorych, w ramach uszlachetniania czynnego podlegajacego systemowi cel zwrotnych, zostaly spelnione formalnosci dopuszczenia do obrotu oraz formalnosci okreslone w art. 131,

2) towary w stanie nie zmienionym - towary przywozone, ktore w ramach procedury uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrola celna nie zostaly poddane zadnym formom uszlachetniania badz przetwarzania.

Poczatek

Art. 90.

§ 1. Korzystanie z gospodarczej procedury celnej uzaleznione jest od uzyskania pozwolenia organu celnego.

§ 2. Pozwolenie, o ktorym mowa w § 1 wydaje i cofa organ celny.

§ 3. Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory wnioskow i formularzy stosowanych przy wydawaniu pozwolen, dokumenty, ktore nalezy dolaczyc do wniosku, terminy skladania wnioskow oraz inne szczegolowe warunki udzielania pozwolen.

Poczatek

Art. 91.

§ 1 Pozwolenie, o ktorym mowa w art. 90, wydawane jest z zachowaniem warunkow dotyczacych okreslonej procedury celnej:

1) osobom, ktore udziela gwarancji niezbednych do prawidlowego przebiegu procedury celnej, oraz

2) gdy organ celny moze zapewnic wlasciwy dozor i kontrole procedury bez koniecznosci stosowania srodkow i nakladow niewspolmiernych do zakresu wnioskowanej dzialalnosci.

§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do pozwolen, o ktorych mowa w art. 105.

Poczatek

Art. 92.

§ 1. Organ celny okresla w pozwoleniu warunki oraz terminy stosowania danej procedury celnej.

§ 2. Osoba posiadajaca pozwolenie ma obowiazek informowac organ celny o kazdej zmianie, ktora nastapila po wydaniu pozwolenia i mogla miec wplyw na korzystanie z tego pozwolenia.

Poczatek

Art. 93.

§ 1. Objecie towarow procedura zawieszajaca wymaga zlozenia zabezpieczenia w celu zapewnienia pokrycia kwoty wynikajacej z dlugu celnego, mogacego powstac w stosunku do tych towarow, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

§ 2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, wypadki, w ktorych organ celny moze odstapic od pobrania zabezpieczenia.

Poczatek

Art. 94.

Procedura zawieszajaca, z wylaczeniem procedury tranzytu, zostaje zakonczona, gdy towary objete ta procedura badz produkty kompensacyjne lub przetworzone pod kontrola celna otrzymaja inne przeznaczenie celne.

Poczatek

Art. 95.

Organy celne podejmuja wszelkie dzialania sprawdzajace i wyjasniajace w celu uregulowania sytuacji towarow, wobec ktorych procedura nie zostala zakonczona zgodnie z okreslonymi warunkami i terminami.

Poczatek

Art. 96.

Prawa i obowiazki osoby uprawnionej do korzystania z gospodarczej procedury celnej moga, zgodnie z warunkami okreslonymi przez organ celny i za zgoda tego organu, zostac przeniesione na inne osoby spelniajace warunki wymagane do korzystania z tej procedury.

Oddzial 2

Tranzyt

Poczatek

Art. 97.

§ 1. Procedura tranzytu pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdujacego sie na polskim obszarze celnym:

1) towarow niekrajowych, nie podlegajacych w tym czasie naleznosciom celnym przywozowym i srodkom polityki handlowej, jesli przemieszczanie towarow ma sie zakonczyc poza polskim obszarem celnym, lub

2) towarow niekrajowych, jesli przemieszczanie towarow ma sie zakonczyc na polskim obszarze celnym; art. 57 § 2 stosuje sie odpowiednio, lub

3) towarow krajowych w wypadkach okreslonych w przepisach szczegolnych.

§ 2. Towary, o ktorych mowa w § 1, moga byc objete procedura tranzytu nie dluzej niz 14 dni, niezaleznie od tego, ile razy towar byl objety ta procedura, chyba ze umowy miedzynarodowe stanowia inaczej.

§ 3. Przemieszczanie, o ktorym mowa w § 1, odbywa sie w szczegolnosci z zastosowaniem:

1) dokumentow okreslonych przepisami prawa celnego,

2) karnetu TIR, jezeli:

a) rozpoczelo sie lub ma sie zakonczyc poza polskim obszarem celnym lub

b) dotyczy przesylek towarow, ktore maja zostac wyladowane na polskim obszarze celnym i ktore sa przewozone wraz z towarami przeznaczonymi do wyladowania poza polskim obszarem celnym,

3) karnetu ATA uzywanego jako dokument tranzytowy.

§ 4. W wypadku wprowadzenia na polski obszar celny towarow, o ktorych mowa w § 1 pkt 2, organ celny moze z urzedu, w szczegolnie uzasadnionych wypadkach, uwzgledniajac interes osoby zobowiazanej, objac towar procedura tranzytu.

§ 5. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, tryb i warunki procedury tranzytu oraz wzory wnioskow o objecie towaru procedura tranzytu.

Poczatek

Art. 98.

Procedura tranzytu zostaje zakonczona, gdy towary i odpowiednie dokumenty zostana przedstawione w urzedzie celnym przeznaczenia, zgodnie z przepisami tej procedury.

Poczatek

Art. 99.

§ 1. Glowny zobowiazany to osoba, ktora sama lub za posrednictwem upowaznionego przedstawiciela, przez zgloszenie celne, wyrazila wole wykonania obowiazkow przewidzianych procedura tranzytu.

§ 2. Glowny zobowiazany powinien zlozyc zabezpieczenie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty wynikajacej z dlugu celnego i innych naleznosci mogacych powstac w zwiazku z przywozem lub wywozem towaru, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

§ 3. Organ celny moze odstapic od pobrania zabezpieczenia w wypadku:

1) przewozow morskich, rzecznych i powietrznych,

2) przesylania towarow rurociagami i innymi stalymi liniami przesylowymi,

3) przewozow dokonywanych przez przedsiebiorstwa kolejowe.

Poczatek

Art. 100.

§ 1. Organ celny moze, z zastrzezeniem § 3, zwolnic z obowiazku zlozenia zabezpieczenia, przy przewozie towarow w ramach procedury tranzytu, osoby spelniajace warunki okreslone w § 2.

§ 2. Zwolnienie okreslone w § 1 wydawane jest w formie pozwolenia jedynie osobom spelniajacym nastepujace wymogi:

1) maja swoja siedzibe lub miejsce zamieszkania w kraju,

2) stale korzystaja z procedury tranzytu,

3) znajduja sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wywiazanie sie z zobowiazan mogacych powstac wobec organu celnego,

4) nie popelnily zadnego naruszenia przepisow prawa celnego ani przepisow podatkowych,

5) podpisaly, na odpowiednim formularzu, zobowiazanie do zaplacenia, na pierwsze pisemne zadanie organu celnego, kwoty naleznej z tytulu dokonywania przewozow towarow objetych procedura tranzytu.

§ 3. Zwolnienia od zlozenia zabezpieczenia nie udziela sie, jezeli procedura tranzytu objete sa towary, ktorych:

1) calkowita wartosc przekracza okreslona kwote lub

2) przywoz zwiazany jest ze zwiekszonym ryzykiem, przy uwzglednieniu wysokosci naleznosci celnych przywozowych i innych obciazen, ktorym towary te moga podlegac.

§ 4. Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i warunki wydawania i cofania pozwolen, o ktorych mowa w § 2, szczegolowe wymogi, ktore powinna spelniac osoba ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia, wysokosc kwoty oraz wykaz towarow, o ktorych mowa w § 3.

Poczatek

Art. 101.

§ 1. Osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu jest glowny zobowiazany.

§ 2. Glowny zobowiazany powinien:

1) przedstawic w wyznaczonym terminie i we wskazanym przez organ celny urzedzie celnym towary w nie naruszonym stanie i z zachowaniem srodkow zastosowanych przez organ celny w celu zapewnienia tozsamosci towaru,

2) przestrzegac przepisow procedury tranzytu.

§ 3. Niezaleznie od obowiazkow glownego zobowiazanego, kazda osoba przewozaca towar lub przyjmujaca go, jesli wie o tym, ze jest on objety procedura tranzytu, jest rowniez zobowiazana do przedstawienia tego towaru w urzedzie celnym przeznaczenia, z zachowaniem wymogow, o ktorych mowa w § 2 i § 4.

§ 4. Termin, o ktorym mowa w § 2, nie moze przekraczac 14 dni, liczac od dnia pierwszego objecia towaru procedura tranzytu.

Oddzial 3

Sklad celny

Poczatek

Art. 102.

§ 1. Procedura skladu celnego pozwala na skladowanie w skladzie celnym:

1) towarow niekrajowych, ktore w czasie tego skladowania nie podlegaja clu ani ograniczeniom i zakazom okreslonym w przepisach odrebnych, z wyjatkiem ograniczen i zakazow stosowanych do ochrony porzadku lub bezpieczenstwa publicznego, obyczajnosci, higieny lub zdrowia ludzi, zwierzat i roslin oraz ochrony srodowiska,

2) towarow krajowych, dla ktorych dokonano odpowiednich wywozowych formalnosci celnych.

§ 2. Skladem celnym jest miejsce okreslone w pozwoleniu wydanym przez organ celny, podlegajace dozorowi celnemu i kontroli celnej, w ktorym towary moga byc skladowane zgodnie z ustalonymi warunkami.

§ 3. Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, wypadki, w ktorych towary moga byc objete procedura skladu celnego bez ich zlozenia w skladzie celnym.

Poczatek

Art. 103.

§ 1. Sklad celny moze byc skladem celnym publicznym lub skladem celnym prywatnym.

§ 2. Skladem celnym publicznym jest sklad celny, z ktorego moze korzystac kazda osoba krajowa w celu skladowania towarow.

§ 3. Skladem celnym prywatnym jest sklad celny przeznaczony do skladowania przez prowadzacego sklad celny towarow przeznaczonych wylacznie na potrzeby prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej.

Poczatek

Art. 104.

§ 1. Prowadzacym sklad celny moze byc wylacznie osoba posiadajaca pozwolenie na prowadzenie skladu celnego.

§ 2. Korzystajacym ze skladu celnego jest osoba, na ktorej rzecz dokonano zgloszenia do procedury skladu celnego, lub osoba, na ktora przeniesiono prawa i obowiazki korzystajacego ze skladu celnego.

Poczatek

Art. 105.

§ 1. Prowadzenie skladu celnego uzaleznione jest od uzyskania pozwolenia organu celnego.

§ 2. Pozwolenie, o ktorym mowa w § 1, wydaje i cofa Prezes Glownego Urzedu Cel.

§ 3. Osoba, ktora zamierza prowadzic sklad celny, sklada pisemny wniosek.

§ 4. Pozwolenie okresla warunki prowadzenia skladu celnego.

§ 5. Pozwolenie na prowadzenie prywatnego skladu celnego udzielane jest tylko osobom, ktore spelniaja nastepujace warunki:

1) sa osobami krajowymi w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 11 lit. a) i lit. b),

2) dokonuja systematycznie przywozu lub wywozu towarow od co najmniej 1 roku,

3) sa podatnikami podatku od towarow i uslug,

4) sa podmiotami, ktorych dzialalnoscia kieruja osoby, ktore nie zostaly skazane prawomocnym wyrokiem za przestepstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestepstwo gospodarcze lub przestepstwo skarbowe,

5) nie zalegaja z clem, podatkami stanowiacymi dochod budzetu panstwa ani skladkami na ubezpieczenie spoleczne, a takze nie jest wobec nich prowadzone postepowanie egzekucyjne, upadlosciowe, likwidacyjne lub ukladowe,

6) zloza w formie, o ktorej mowa w art. 199 § 1 pkt 1 lub 2, generalne zabezpieczenie naleznosci celnych przywozowych lub celnych wywozowych, w zwiazku ze stosowaniem procedury, w wysokosci odpowiadajacej zakresowi przewidywanej dzialalnosci,

7) nie zostalo im cofniete pozwolenie na prowadzenie skladu celnego, ze wzgledu na naruszenie przepisow prawa, w okresie ostatnich 5 lat,

8) przedloza pozytywna opinie o sytuacji finansowej, wydana przez bank prowadzacy rachunek rozliczeniowy.

§ 6. Pozwolenie na prowadzenie publicznego skladu celnego jest udzielane osobom, ktore spelniaja warunki okreslone w § 5 pkt 1 i pkt 3-8.

§ 7. Rozpoczecie dzialalnosci skladu celnego wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez wlasciwy organ celny regulaminu funkcjonowania tego skladu, sporzadzonego przez prowadzacego sklad celny.

§ 8. Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowy tryb i warunki udzielania oraz cofania pozwolen na prowadzenie skladu celnego,

2) warunki tworzenia i funkcjonowania skladow celnych oraz szczegolowe warunki stosowania procedury skladu celnego.

§ 9. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, wzor wniosku o wydanie pozwolenia oraz dokumenty, ktore nalezy dolaczyc do tego wniosku.

Poczatek

Art. 106.

§ 1. Organ celny nie wydaje pozwolenia na prowadzenie skladu celnego lub ogranicza zakres wnioskowanej dzialalnosci w wypadku, gdy udzielenie pozwolenia moze powodowac zagrozenie interesu gospodarki narodowej, obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa albo zagrozenie bezpieczenstwa badz dobr osobistych obywateli, a takze gdy proponowana lokalizacja skladu celnego, stan lub wielkosc pomieszczen, w ktorych ma byc prowadzony sklad celny, albo stan ich wyposazenia lub tez ilosc skladow celnych uniemozliwi lub znacznie utrudni organowi celnemu sprawowanie dozoru celnego lub kontroli celnej.

§ 2. Organ celny cofa pozwolenie na prowadzenie skladu celnego, jezeli:

1) z wnioskiem o cofniecie wystepuje prowadzacy sklad celny,

2) po uzyskaniu pozwolenia w terminie 3 miesiecy nie podjeto dzialalnosci lub ja przerwano na czas dluzszy niz 3 miesiace, bez powiadomienia organu celnego,

3) prowadzacy sklad celny prowadzi dzialalnosc niezgodnie z przepisami prawa celnego, otrzymanym pozwoleniem lub regulaminem funkcjonowania skladu celnego,

4) zostaje naruszony ktorykolwiek warunek okreslony w art. 105 § 6, a w wypadku prowadzacego prywatny sklad celny - warunkow okreslonych w art. 105 § 5.

§ 3. Organ celny moze cofnac pozwolenie na prowadzenie skladu celnego, gdy rozmiar prowadzonej dzialalnosci nie uzasadnia dalszego jej prowadzenia lub gdy osoba, ktora otrzymala pozwolenie, w istotny sposob naruszyla przepisy prawa lub nie gwarantuje nalezytego stosowania tego prawa.

Poczatek

Art. 107.

Z zastrzezeniem art. 108, prowadzacy sklad celny odpowiedzialny jest za:

1) zapewnienie, aby towary zlozone w skladzie celnym nie zostaly usuniete spod dozoru celnego,

2) wykonywanie obowiazkow wynikajacych ze skladowania towarow objetych procedura skladu celnego,

3) przestrzeganie warunkow okreslonych w pozwoleniu i regulaminie funkcjonowania skladu celnego.

Poczatek

Art. 108.

Pozwolenie na prowadzenie skladu celnego publicznego moze okreslac, ze odpowiedzialnosc, o ktorej mowa w art. 107 pkt 1 i 2, ponosi jedynie korzystajacy ze skladu.

Poczatek

Art. 109.

Korzystajacy ze skladu celnego jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiazkow wynikajacych z objecia towarow procedura skladu celnego oraz jest zobowiazany do zlozenia zabezpieczenia w celu zagwarantowania pokrycia dlugu celnego mogacego powstac w zwiazku z objeciem towaru procedura skladu celnego.

Poczatek

Art. 110.

Organ celny moze wydac pozwolenie na przeniesienie na inna osobe praw i obowiazkow prowadzacego sklad celny.

Poczatek

Art. 111.

Organ celny moze zazadac od prowadzacego sklad celny zlozenia zabezpieczenia dotyczacego odpowiedzialnosci okreslonej w art. 107.

Poczatek

Art. 112.

Osoba wyznaczona lub zaakceptowana przez organ celny jest zobowiazana do prowadzenia, w sposob okreslony przez ten organ, ewidencji towarowej dotyczacej wszystkich towarow objetych procedura skladu celnego.

Poczatek

Art. 113.

Towary objete procedura skladu celnego, z chwila ich wprowadzenia do skladu celnego, powinny zostac ujete w ewidencji towarowej, o ktorej mowa w art. 112.

Poczatek

Art. 114.

§ 1. W uzasadnionych gospodarczo wypadkach i o ile nie ogranicza to mozliwosci sprawowania dozoru celnego, organ celny moze wydac pozwolenie, by:

1) towary krajowe inne niz okreslone w art. 102 § 1 pkt 2 byly skladowane w pomieszczeniach skladu celnego,

2) towary niekrajowe zostaly poddane w pomieszczeniach skladu celnego procesom uszlachetniania, w ramach procedury uszlachetniania czynnego, zgodnie z warunkami tej procedury,

3) towary niekrajowe zostaly poddane w pomieszczeniach skladu celnego procesom przetworzenia pod kontrola celna, zgodnie z warunkami tej procedury.

§ 2. W wypadkach okreslonych w § 1 towary nie sa objete procedura skladu celnego.

§ 3. Organ celny moze zazadac, aby towary okreslone w § 1 zostaly ujete w ewidencji towarowej, o ktorej mowa w art. 112.

Poczatek

Art. 115.

Skladowanie towarow objetych procedura skladu celnego nie jest ograniczone w czasie. W wyjatkowych wypadkach organ celny moze wyznaczyc termin, przed ktorego uplywem korzystajacy ze skladu celnego powinien nadac towarom inne przeznaczenie celne.

Poczatek

Art. 116.

§ 1. Towary przywozone moga byc poddane zwyczajowym czynnosciom majacym na celu zapewnienie ich utrzymania w nie zmienionym stanie, poprawienie ich wygladu, jakosci handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji badz odsprzedazy.

§ 2. Dokonanie czynnosci, o ktorych mowa w § 1, jest uzaleznione od uprzedniego uzyskania pozwolenia organu celnego.

§ 3. Pozwolenie ustala warunki dokonania tych czynnosci.

§ 4. Prezes Glownego Urzedu Cel moze ustalic, w drodze zarzadzenia, czynnosci, o ktorych mowa w § 1.

Poczatek

Art. 117.

§ 1. W uzasadnionych gospodarczo wypadkach towary objete procedura skladu celnego moga zostac czasowo wyprowadzone ze skladu celnego.

§ 2. Wyprowadzenie, o ktorym mowa w § 1, moze nastapic jedynie po uprzednim uzyskaniu od organu celnego pozwolenia okreslajacego warunki, na jakich to wyprowadzenie moze nastapic.

§ 3. Towary, czasowo wyprowadzone ze skladu celnego moga zostac poddane czynnosciom, o ktorych mowa w art. 116 § 1. Przepis art. 116 § 2 i § 3 stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 118.

Organ celny moze wydac pozwolenie na przemieszczenie towarow objetych procedura skladu celnego do innego skladu celnego.

Poczatek

Art. 119.

§ 1. Jezeli w stosunku do towarow przywozonych, objetych procedura skladu celnego, powstanie dlug celny, a wartosc celna tych towarow zostala ustalona w oparciu o cene faktycznie zaplacona lub nalezna wraz z zawartymi w niej kosztami skladowania i utrzymania w stanie nie zmienionym towarow, gdy byly objete procedura skladu celnego, to koszty te odlicza sie od wartosci celnej, o ile sa oddzielnie wyodrebnione z ceny faktycznie zaplaconej lub naleznej za towar.

§ 2. Jezeli towary przywozone objete procedura skladu celnego zostaly poddane zwyczajowym czynnosciom, o ktorych mowa w art. 116 § 1, to na wniosek zglaszajacego przy ustalaniu kwoty cla uwzglednia sie rodzaj, wartosc celna oraz ilosc towaru, jak gdyby towary te nie byly poddane tym czynnosciom.

§ 3. Jezeli towary przywozone objete procedura skladu celnego sa, na podstawie art. 80, dopuszczone do obrotu bez przedstawiania ich organom celnym i przed zlozeniem odpowiedniego zgloszenia, a elementy kalkulacyjne dotyczace tych towarow zostaly okreslone lub przyjete w chwili objecia towarow procedura skladu celnego, uznaje sie, ze elementy te nalezy uwzglednic przy stosowaniu art. 222. Towary te podlegaja kontroli, o ktorej mowa w art. 83.

Poczatek

Art. 120.

Wartosc celna towaru zglaszanego do procedury dopuszczenia do obrotu, ktory to towar wczesniej byl objety procedura skladu celnego, moze zostac obnizona w stosunku do wartosci tego towaru z dnia objecia procedura skladu celnego jedynie w szczegolnie uzasadnionych wypadkach.

Oddzial 4

Uszlachetnianie czynne

Poczatek

Art. 121.

§ 1. Z zastrzezeniem art. 122, procedura uszlachetniania czynnego pozwala na poddanie na polskim obszarze celnym jednemu lub wiekszej liczbie procesow uszlachetniania:

1) towarow niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wywozu poza polski obszar celny w postaci produktow kompensacyjnych, bez obciazania tych towarow clem lub stosowania wobec nich srodkow polityki handlowej, lub

2) towarow dopuszczonych do obrotu ze zwrotem lub umorzeniem cla naleznego do zaplacenia za takie towary, jezeli zostana one wywiezione poza polski obszar celny w postaci produktow kompensacyjnych.

§ 2. W procedurze uszlachetniania czynnego wymienione okreslenia oznaczaja:

1) system zawieszen - procedura uszlachetniania czynnego w formie przewidzianej w § 1 pkt 1,

2) system cel zwrotnych - procedura uszlachetniania czynnego w formie przewidzianej w § 1 pkt 2,

3) procesy uszlachetniania:

a) obrobke towarow, w tym skladanie, montaz lub instalowanie ich w innych towarach,

b) przetwarzanie towarow,

c) naprawa towarow, w tym ich odnawianie i porzadkowanie,

d) wykorzystywanie niektorych towarow nie wchodzacych w sklad produktow kompensacyjnych, ale umozliwiajacych lub ulatwiajacych ich produkcje, jezeli towary te sa calkowicie lub czesciowo zuzyte w tym procesie, z wylaczeniem narzedzi, urzadzen i wyposazenia,

4) produkty kompensacyjne - wszelkie produkty powstale w wyniku procesow uszlachetniania, w tym resztki i odpady,

5) towary ekwiwalentne - towary krajowe, ktore sa wykorzystywane w miejsce towarow przywozonych do wytwarzania produktow kompensacyjnych,

6) wspolczynnik produktywnosci - ilosc lub procent produktow kompensacyjnych uzyskanych w wyniku uszlachetnienia w stosunku do ogolnej ilosci towarow przywozonych.

Poczatek

Art. 122.

§ 1. Organ celny moze wydac pozwolenie na:

1) wytwarzanie produktow kompensacyjnych z towarow ekwiwalentnych,

2) wywoz poza polski obszar celny produktow kompensacyjnych wytwarzanych z towarow ekwiwalentnych, przed przywozem towarow przeznaczonych do uszlachetnienia,

- pod warunkiem, ze towary ekwiwalentne sa tej samej jakosci i maja te same cechy charakterystyczne co towary przywozone do uszlachetnienia.

§ 2. W szczegolnych wypadkach i za zgoda organu celnego moga zostac dopuszczone towary ekwiwalentne o wyzszym stopniu przetworzenia niz towary przywozone.

§ 3. W wypadkach, o ktorych mowa w § 1 i § 2, towary przywozone sa traktowane jako towary ekwiwalentne, a te ostatnie sa traktowane jako towary przywozone.

§ 4. Jezeli produkty kompensacyjne, w wypadku, o ktorym mowa w § 1 pkt 2, podlegaja naleznosciom celnym wywozowym, a nie zostaly wywiezione lub powrotnie wywiezione w ramach procedury uszlachetniania czynnego, osoba posiadajaca pozwolenie powinna zlozyc zabezpieczenie w celu zagwarantowania uiszczenia tych naleznosci w razie nieprzywiezienia w terminie towarow do uszlachetnienia.

Poczatek

Art. 123.

Pozwolenie na uszlachetnianie czynne moze byc wydane na wniosek osoby, ktora dokonuje procesu uszlachetniania lub ktora organizuje ten proces.

Poczatek

Art. 124.

Pozwolenie na uszlachetnianie czynne udzielane jest jedynie:

1) osobom krajowym; pozwolenie na dokonanie przywozu nie majacego charakteru zarobkowego moze byc udzielone rowniez osobom majacym miejsce zamieszkania za granica,

2) gdy mozna bedzie stwierdzic, ze towary przywozone wejda w sklad produktow kompensacyjnych, nie naruszajac przepisow dotyczacych wykorzystywania towarow okreslonych w art. 121 § 2 pkt 3 lit. d) lub art. 122, o ile mozliwe bedzie stwierdzenie, ze warunki wymagane wobec towarow ekwiwalentnych beda spelnione.

Poczatek

Art. 125.

§ 1. Organ celny wyznacza termin, w ktorym produkty kompensacyjne powinny zostac wywiezione lub powrotnie wywiezione badz otrzymac inne przeznaczenie celne. Termin wyznaczany jest przy uwzglednieniu czasu niezbednego na przeprowadzenie czynnosci zwiazanych z uszlachetnieniem i zbytem produktow kompensacyjnych.

§ 2. Termin, o ktorym mowa w § 1, biegnie od dnia, w ktorym towary niekrajowe zostaly objete procedura uszlachetniania czynnego. Organ celny moze wydac pozwolenie na przedluzenie terminu na podstawie odpowiednio umotywowanego wniosku osoby posiadajacej pozwolenie.

§ 3. W wypadku zastosowania art. 122 § 1 pkt 2 organ celny wyznacza termin, w ciagu ktorego towary niekrajowe powinny zostac zgloszone do procedury uszlachetniania czynnego. Termin ten biegnie od dnia przyjecia zgloszenia do wywozu produktow kompensacyjnych uzyskanych z odpowiednich towarow ekwiwalentnych. Towary, ktore zostana przywiezione po uplywie terminu, nie sa traktowane jako towary ekwiwalentne w rozumieniu art. 122 § 3.

§ 4. Organ celny moze wydac pozwolenie, aby termin, ktory rozpoczyna swoj bieg w danym miesiacu kalendarzowym lub kwartale, uplywal odpowiednio ostatniego dnia nastepujacego po nim miesiaca kalendarzowego lub kwartalu.

Poczatek

Art. 126.

Organ celny zatwierdza wspolczynnik produktywnosci; moze rowniez okreslic sposob jego wyznaczania. Wspolczynnik produktywnosci okresla sie, uwzgledniajac okolicznosci, w jakich proces uszlachetniania jest lub ma byc prowadzony.

Poczatek

Art. 127.

§ 1. W razie powstania dlugu celnego, jego wysokosc okresla sie na podstawie elementow kalkulacyjnych wlasciwych dla towarow przywozonych w dniu przyjecia zgloszenia celnego tych towarow do procedury uszlachetniania czynnego, z zastrzezeniem art. 128.

§ 2. Jezeli w chwili, o ktorej mowa w § 1, towary przywozone spelniaja warunki do korzystania z preferencyjnych, obnizonych lub zawieszonych stawek celnych badz stawek obnizonych w ramach kontyngentow taryfowych lub plafonow taryfowych, beda one mogly korzystac z takich stawek tylko wowczas, gdy stawki te obowiazuja w dniu przyjecia zgloszenia o dopuszczenie do obrotu wobec identycznych towarow.

Poczatek

Art. 128.

§ 1. Produkty kompensacyjne znajdujace sie w wykazie, o ktorym mowa w § 6, podlegaja wlasciwym dla nich naleznosciom celnym przywozowym, gdy zostana dopuszczone do obrotu w ilosciach proporcjonalnych do wywiezionej czesci produktow kompensacyjnych nie znajdujacych sie w tym wykazie; osoba posiadajaca pozwolenie moze wnioskowac o naliczenie naleznosci za te produkty zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 127.

§ 2. Produkty kompensacyjne, ktore zostaly objete procedura zawieszajaca lub wprowadzone do wolnego obszaru celnego, podlegaja naleznosciom celnym przywozowym, obliczanym zgodnie z przepisami dotyczacymi wlasciwej procedury zawieszajacej lub wolnego obszaru celnego, przy czym kwota naleznosci celnych przywozowych nie moze byc nizsza od kwoty naliczonej zgodnie z art. 127, chyba ze produkty kompensacyjne objete zostaly procedura przetwarzania pod kontrola celna; osoba zainteresowana moze wnioskowac o naliczenie naleznosci zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 127.

§ 3. Produkty kompensacyjne moga podlegac przepisom dotyczacym sposobu obliczania naleznosci celnych przywozowych w ramach procedury przetwarzania pod kontrola celna, o ile towary przywozone moga byc objete ta procedura.

§ 4. Produkty kompensacyjne beda korzystac z preferencji taryfowych ze wzgledu na ich przeznaczenie, o ile w chwili przyjecia zgloszenia o dopuszczenie do obrotu obowiazuja przepisy przewidujace preferencyjne traktowanie identycznych towarow.

§ 5. Produkty kompensacyjne beda zwolnione od cla, o ile w chwili przyjecia zgloszenia o dopuszczenie do obrotu obowiazuja przepisy przewidujace zwolnienie od cla identycznych towarow.

§ 6. Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz produktow kompensacyjnych oraz wykaz procesow uszlachetniania, do obliczania naleznosci celnych przywozowych wlasciwych dla tych produktow.

Poczatek

Art. 129.

§ 1. Po uzyskaniu pozwolenia wydanego zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach dotyczacych uszlachetniania biernego, niektore lub wszystkie produkty kompensacyjne lub towary w stanie nie zmienionym moga zostac wywiezione poza polski obszar celny w celu poddania ich uzupelniajacym procesom uszlachetniania.

§ 2. W wypadku powstania dlugu celnego w stosunku do towarow powrotnie przywozonych, nalozone zostana:

1) naleznosci celne przywozowe na produkty kompensacyjne lub towary w stanie nie zmienionym, o ktorych mowa w § 1, obliczone zgodnie z art. 127 lub art. 128, oraz

2) naleznosci celne przywozowe na produkty powrotnie przywozone po ich uszlachetnieniu poza polskim obszarem celnym, ktorych kwota zostanie obliczona na podstawie przepisow dotyczacych procedury uszlachetniania biernego, na tych samych warunkach, jakie mialyby zastosowanie, gdyby towary wywozone w ramach procedury uszlachetniania biernego zostaly dopuszczone do obrotu przed dokonaniem tego wywozu.

Poczatek

Art. 130.

System cel zwrotnych moze byc stosowany wobec wszystkich towarow, z wyjatkiem tych, ktore w chwili przyjecia zgloszenia o dopuszczenie do obrotu:

1) podlegaja ograniczeniom ilosciowym w przywozie, lub

2) korzystaja z zawieszonych stawek celnych albo, w ramach plafonow taryfowych lub kontyngentow taryfowych, z obnizonych stawek celnych.

Poczatek

Art. 131.

§ 1. W zgloszeniu o dopuszczenie towaru do obrotu nalezy wskazac, ze przywoz towaru nastepuje w systemie cel zwrotnych, oraz podac dane dotyczace udzielonego pozwolenia.

§ 2. Na zadanie organu celnego do zgloszenia o dopuszczenie do obrotu nalezy dolaczyc pozwolenie na uszlachetnianie czynne.

Poczatek

Art. 132.

Do systemu cel zwrotnych nie maja zastosowania art. 122 § 1 pkt 2, § 3 i § 4, art. 127, art. 128 § 3 i art. 135.

Poczatek

Art. 133.

§ 1. Osoba posiadajaca pozwolenie moze zwrocic sie o zwrot lub umorzenie cla, o ile udowodni organowi celnemu, ze produkty kompensacyjne uzyskane z towarow przywiezionych i dopuszczonych do obrotu w systemie cel zwrotnych zostaly:

1) wywiezione lub

2) objete, w celu pozniejszego powrotnego ich wywozu, procedura tranzytu, procedura skladu celnego, procedura odprawy czasowej, procedura uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu zawieszen, lub wprowadzone do wolnego obszaru celnego,

- jezeli zostaly spelnione wszystkie pozostale warunki procedury uszlachetniania czynnego.

§ 2. W wypadku otrzymania przeznaczenia celnego, jednego z okreslonych w § 1 pkt 2, produkty kompensacyjne traktowane sa jak towary niekrajowe.

§ 3. Wniosek o zwrot cla powinien byc zlozony lacznie ze zlozeniem dokumentow wymaganych do uzyskania przeznaczenia celnego, o ktorym mowa w § 1.

§ 4. W szczegolnie uzasadnionych wypadkach organ celny moze zezwolic, aby produkty kompensacyjne, ktore zgodnie z § 1 zostaly objete procedura celna badz umieszczone w wolnym obszarze celnym, zostaly dopuszczone do obrotu. W takim wypadku, z zastrzezeniem art. 128 § 2, uznaje sie, ze kwota zwroconego lub umorzonego cla staje sie kwota wynikajaca z dlugu celnego.

§ 5. W celu okreslenia kwoty cla, ktore ma zostac zwrocone lub umorzone, art. 128 § 1 stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 134.

Czasowy wywoz produktow kompensacyjnych, dokonywany w sposob okreslony w art. 129 § 1, nie bedzie uwazany za wywoz ze zwrotem naleznosci okreslonym w art. 133, z wyjatkiem wypadkow, gdy takie produkty nie zostaly powrotnie przywiezione do kraju w wyznaczonym terminie.

Poczatek

Art. 135.

Nie pobiera sie naleznosci celnych wywozowych od produktow kompensacyjnych powstalych w trakcie procedury uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu zawieszen.

Poczatek

Art. 136.

Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki udzielania i cofania pozwolen oraz szczegolowe warunki stosowania procedury uszlachetniania czynnego.

Oddzial 5

Przetwarzanie pod kontrola celna

Poczatek

Art. 137.

Procedura przetwarzania pod kontrola celna umozliwia uzycie towarow niekrajowych na polskim obszarze celnym w procesach zmieniajacych ich rodzaj lub stan, bez stosowania wobec nich cla i srodkow polityki handlowej, oraz umozliwia dopuszczenie produktow powstajacych w takich procesach (produkty przetworzone) do obrotu, z zastosowaniem wlasciwych dla nich naleznosci celnych przywozowych.

Poczatek

Art. 138.

Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz towarow oraz rodzaje procesow przetwarzania, wobec ktorych stosuje sie procedure przetwarzania pod kontrola celna.

Poczatek

Art. 139.

Pozwolenie na przetwarzanie pod kontrola celna udzielane jest na wniosek osoby, ktora ma dokonac przetwarzania lub organizowac to przetwarzanie.

Poczatek

Art. 140.

Pozwolenie na przetwarzanie pod kontrola celna moze byc udzielone osobom krajowym, gdy zostana spelnione nastepujace warunki:

1) bedzie mozliwe ustalenie, ze towary przywozone wejda w sklad produktow przetworzonych,

2) przywiezione towary po ich przetworzeniu nie moga byc, bez ponoszenia nadmiernych kosztow, przywrocone do rodzaju lub stanu, w jakim znajdowaly sie w chwili, gdy zostaly objete procedura,

3) zastosowanie procedury przetwarzania pod kontrola celna nie bedzie stanowic obejscia przepisow dotyczacych pochodzenia towarow i ograniczen ilosciowych majacych zastosowanie wobec towarow dopuszczanych do obrotu.

Poczatek

Art. 141.

Do procedury przetwarzania pod kontrola celna stosuje sie odpowiednio art. 125 § 1 i § 2 oraz art. 126.

Poczatek

Art. 142.

W wypadku powstania dlugu celnego odnoszacego sie do towarow w stanie nie zmienionym lub produktow, ktore znajduja sie na posrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia okreslonego w pozwoleniu, kwota dlugu jest obliczana na podstawie elementow kalkulacyjnych z dnia przyjecia zgloszenia towarow do procedury przetwarzania pod kontrola celna.

Poczatek

Art. 143.

§ 1. Jezeli towary przywozone spelniaja warunki do zastosowania preferencyjnych, obnizonych lub zawieszonych stawek celnych w chwili ich objecia procedura przetwarzania pod kontrola celna, a zastosowanie w tym czasie tego rodzaju stawek jest mozliwe wobec produktow dopuszczanych do obrotu, identycznych jak produkty przetworzone, to naleznosci, ktorym podlegaja produkty przetworzone, oblicza sie z zastosowaniem takich stawek.

§ 2. Jezeli obnizone stawki celne wobec towarow przywozonych stosowane sa w ramach kontyngentow taryfowych lub plafonow taryfowych, to zastosowanie takich stawek wobec produktow przetworzonych uzaleznione jest rowniez od ich obowiazywania wobec towarow przywozonych w dniu dopuszczenia do obrotu produktow przetworzonych.

§ 3. W wypadku, o ktorym mowa w § 2, ilosc towarow przywozonych, ktora zostala faktycznie zuzyta przy wytworzeniu dopuszczonych do obrotu produktow przetworzonych, jest wliczana do kontyngentow taryfowych lub plafonow taryfowych obowiazujacych dla towarow przywozonych w dniu dopuszczenia do obrotu produktow przetworzonych. Dopuszczone do obrotu produkty przetworzone nie obciazaja kontyngentow taryfowych ani plafonow taryfowych ustanowionych dla towarow identycznych jak produkty przetworzone.

Poczatek

Art. 144.

Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki udzielania i cofania pozwolen oraz szczegolowe warunki stosowania procedury przetwarzania pod kontrola celna.

Oddzial 6

Odprawa czasowa

Poczatek

Art. 145.

§ 1. Procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystywanie na polskim obszarze celnym towarow niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania zadnych zmian, z wyjatkiem zwyklego zuzycia wynikajacego z uzywania tych towarow, z calkowitym lub czesciowym zwolnieniem od cla i bez stosowania wobec nich srodkow polityki handlowej.

§ 2. Pozwolenie na dokonanie odprawy czasowej udzielane jest na wniosek osoby, ktora ma uzytkowac towary lub organizowac ich uzytkowanie.

§ 3. Procedura odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od cla moga byc objete wylacznie towary, o ktorych mowa w art. 148 pkt 2.

§ 4. Procedura odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla moga byc objete towary, ktore spelniaja nastepujace warunki:

1) sa wlasnoscia osoby majacej siedzibe lub miejsce zamieszkania za granica,

2) nie sa towarami podlegajacymi odprawie czasowej z calkowitym zwolnieniem od cla.

Poczatek

Art. 146.

§ 1. Z zastrzezeniem § 2, w wypadku braku mozliwosci ustalenia tozsamosci towarow przywozonych, organ celny nie wydaje pozwolenia na zastosowanie procedury odprawy czasowej.

§ 2. Organ celny moze wyrazic zgode na zastosowanie procedury odprawy czasowej w wypadku, gdy brak mozliwosci ustalenia tozsamosci towaru nie spowoduje naduzycia tej procedury.

Poczatek

Art. 147.

§ 1. Organ celny wyznacza termin, w ktorym towary przywozone powinny zostac powrotnie wywiezione lub otrzymac nowe przeznaczenie celne.

§ 2. Przy wyznaczaniu terminu, o ktorym mowa w § 1, nalezy uwzglednic cel przywozu, jednakze termin ten nie moze przekroczyc 2 lat, liczac od dnia przyjecia zgloszenia celnego.

§ 3. Organ celny moze, w uzasadnionych okolicznosciach, na wniosek osoby, ktorej sprawa dotyczy, przedluzyc termin, o ktorym mowa w § 1, w celu umozliwienia wykorzystania towaru. Wniosek powinien byc zlozony przed uplywem wyznaczonego terminu.

Poczatek

Art. 148.

Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowy tryb i warunki stosowania procedury odprawy czasowej,

2) towary, ktore moga byc przedmiotem odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od cla.

3) towary, ktore nie moga byc przedmiotem odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla.

 

Poczatek

Art. 149.

§ 1. Kwota cla za towary objete procedura odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla wynosi za kazdy rozpoczety miesiac stosowania tej procedury 3% kwoty cla, ktore mialoby byc uiszczone za te towary, gdyby zostaly dopuszczone do obrotu w dniu, w ktorym zostaly objete procedura odprawy czasowej.

§ 2. Naleznosc obliczana jest za caly okres objecia towaru procedura i pobierana w ratach miesiecznych platnych z gory za kazdy miesiac.

§ 3. Przeniesienie, zgodnie z art. 96, praw i obowiazkow wynikajacych z procedury odprawy czasowej nie oznacza, ze taki sam system zwolnien musi byc zastosowany wobec osoby, na ktora przeniesiono prawa i obowiazki wynikajace z tej procedury.

§ 4. Jezeli przeniesienie, o ktorym mowa w § 3, dokonywane jest z czesciowym zwolnieniem dla obu osob uprawnionych do korzystania z tej procedury w tym samym miesiacu, posiadacz pierwotnego pozwolenia bedzie zobowiazany do zaplacenia kwoty cla za caly ten miesiac.

Poczatek

Art. 150.

§ 1. W razie powstania dlugu celnego w stosunku do towarow przywozonych, kwota takiego dlugu bedzie obliczana wedlug elementow kalkulacyjnych z dnia przyjecia zgloszenia o objecie ich procedura odprawy czasowej.

§ 2. Jezeli z powodu innego niz objecie towarow procedura odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla powstanie dlug celny w stosunku do towarow objetych procedura odprawy czasowej, kwota takiego dlugu bedzie rowna roznicy miedzy kwota naleznosci okreslona z zastosowaniem § 1 a kwota pobrana na podstawie art. 149.

Oddzial 7

Uszlachetnianie bierne

Poczatek

Art. 151.

§ 1. Procedura uszlachetniania biernego pozwala - z zastrzezeniem art. 129 oraz przepisow majacych zastosowanie do systemu wymiany towarow okreslonego w art. 159-164 - dokonac czasowego wywozu towarow krajowych poza polski obszar celny w celu poddania ich procesom uszlachetniania oraz dopuszczenia produktow powstalych w wyniku tych procesow do obrotu, z calkowitym lub czesciowym zwolnieniem od cla.

§ 2. Wobec towarow krajowych wywozonych czasowo stosuje sie naleznosci celne wywozowe, srodki polityki handlowej oraz inne okreslone w przepisach wymagania do wyprowadzenia towaru krajowego poza polski obszar celny.

§ 3. W procedurze uszlachetniania biernego wymienione okreslenia oznaczaja:

1) towary wywozone czasowo - towary objete procedura uszlachetniania biernego,

2) procesy uszlachetniania - procesy wymienione w art. 121 § 2 pkt 3 lit. a)-c),

3) produkty kompensacyjne - wszelkie produkty powstale w wyniku procesow uszlachetniania,

4) wspolczynnik produktywnosci - ilosc lub procent produktow kompensacyjnych uzyskanych w wyniku uszlachetnienia w stosunku do ogolnej ilosci towarow wywozonych czasowo.

Poczatek

Art. 152.

Nie moga zostac objete procedura uszlachetniania biernego towary krajowe:

1) ktorych wywoz wiaze sie ze zwrotem lub umorzeniem cla lub

2) ktore przed ich wywozem zostaly dopuszczone do obrotu z calkowitym zwolnieniem od cla ze wzgledu na ich przeznaczenie, tak dlugo, jak obowiazuja warunki ustalone do udzielenia takiego zwolnienia.

Poczatek

Art. 153.

Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego wydaje sie na wniosek osoby, ktora zleca dokonanie procesu uszlachetniania.

Poczatek

Art. 154.

Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego jest udzielane jedynie:

1) osobom krajowym,

2) jezeli mozliwe bedzie ustalenie, ze towary wywozone czasowo wejda w sklad produktow kompensacyjnych.

Poczatek

Art. 155.

§ 1. Organ celny wyznacza termin, w ktorym produkty kompensacyjne powinny zostac powrotnie przywiezione na polski obszar celny. Organ celny moze termin ten przedluzyc na podstawie odpowiednio uzasadnionego wniosku osoby posiadajacej pozwolenie.

§ 2. Wniosek o przedluzenie terminu, o ktorym mowa w § 1, powinien byc zlozony przed uplywem uprzednio wyznaczonego terminu.

§ 3. Organ celny zatwierdza wspolczynnik produktywnosci; moze rowniez okreslic sposob jego wyznaczania.

Poczatek

Art. 156.

§ 1. Calkowite lub czesciowe zwolnienie od cla, o ktorym mowa w art. 157 § 1, moze byc udzielone jedynie w wypadku, gdy zgloszenie celne o dopuszczenie do obrotu produktow kompensacyjnych zostalo zlozone w imieniu lub na rzecz:

1) osoby posiadajacej pozwolenie okreslone w art. 154,

2) innej osoby krajowej, pod warunkiem ze uzyskala ona zgode osoby posiadajacej pozwolenie,

- jezeli spelnione sa warunki pozwolenia.

§ 2. Calkowitego lub czesciowego zwolnienia od cla, o ktorym mowa w art. 157 § 1, nie udziela sie, jezeli jeden z warunkow lub obowiazkow wynikajacych z procedury uszlachetniania biernego nie zostal wykonany, chyba ze wykazano, iz uchybienia te nie mialy rzeczywistego wplywu na prawidlowy przebieg tej procedury.

Poczatek

Art. 157.

§ 1. Calkowite lub czesciowe zwolnienie od cla polega na odliczeniu od kwoty cla za produkty kompensacyjne dopuszczone do obrotu kwoty cla, ktore mialoby zastosowanie w tym samym dniu do towarow wywiezionych czasowo, jak gdyby byly one przywozone na polski obszar celny z kraju, gdzie zostaly poddane procesowi uszlachetniania.

§ 2. Kwota, ktora nalezy odliczyc zgodnie z § 1, jest obliczana w oparciu o ilosc, rodzaj i wartosc towarow z dnia przyjecia zgloszenia o objecie ich procedura uszlachetniania biernego oraz na podstawie innych elementow kalkulacyjnych z dnia przyjecia zgloszenia o dopuszczenie do obrotu produktow kompensacyjnych.

§ 3. Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob dokonywania obliczen, o ktorych mowa w § 1 i § 2.

Poczatek

Art. 158.

§ 1. Jezeli proces uszlachetniania ma na celu naprawe towarow wywozonych czasowo i jezeli naprawa jest dokonywana odplatnie, to czesciowe zwolnienie od cla polega na obliczeniu kwoty naleznosci, jaka bylaby zastosowana na podstawie elementow kalkulacyjnych dotyczacych produktow kompensacyjnych w dniu przyjecia zgloszenia o dopuszczenie do obrotu tych produktow.

§ 2. Podstawa do obliczenia cla od towarow, o ktorych mowa w § 1, jest wartosc celna rowna kwocie kosztow naprawy, pod warunkiem ze koszty te stanowia jedyne swiadczenie osoby posiadajacej pozwolenie oraz ze na wysokosc kosztow nie mialy wplywu powiazania tej osoby z osoba dokonujaca naprawy.

Poczatek

Art. 159.

§ 1. Zastosowanie systemu wymiany towarow w ramach uszlachetniania biernego jest mozliwe jedynie wowczas, gdy proces uszlachetniania polega na naprawie towarow krajowych.

§ 2. System wymiany towarow polega na zastapieniu towaru, ktory ma byc naprawiony, innym towarem juz naprawionym, zwanym dalej "produktem zamiennym", ktory jest przywozony zamiast produktu kompensacyjnego.

§ 3. Przepisy majace zastosowanie do produktow kompensacyjnych stosuje sie wobec produktow zamiennych.

§ 4. Organ celny moze wydac pozwolenie na to, aby produkty zamienne zostaly przywiezione przed wywozem towarow bedacych przedmiotem czasowego wywozu (uprzedni przywoz).

§ 5. Uprzedni przywoz produktu zamiennego moze byc dokonany po zlozeniu zabezpieczenia w wysokosci nie nizszej niz kwota wynikajaca z dlugu celnego, jaki powstalby przy dopuszczeniu tego towaru do obrotu.

Poczatek

Art. 160.

§ 1. Produkty zamienne powinny miec taka sama klasyfikacje towarowa w taryfie celnej, te sama jakosc handlowa i te same parametry techniczne, jak naprawione towary wywozone czasowo.

§ 2. Jezeli towary wywozone czasowo byly uzywane przed wywozem, to produkty zamienne, z zastrzezeniem § 3, powinny rowniez byc produktami uzywanymi.

§ 3. Organ celny uznaje towar nowy za produkt zamienny, jezeli zostal on wydany nieodplatnie ze wzgledu na zobowiazania gwarancyjne.

Poczatek

Art. 161.

Zastosowanie systemu wymiany towarow jest dopuszczalne jedynie wowczas, gdy istnieje mozliwosc sprawdzenia, czy warunki okreslone w art. 160 zostaly spelnione.

Poczatek

Art. 162.

§ 1. W wypadku uprzedniego przywozu towary bedace przedmiotem czasowego wywozu powinny byc wywiezione w terminie dwoch miesiecy, liczac od dnia przyjecia przez organ celny zgloszenia o dopuszczenie do obrotu produktow zamiennych.

§ 2. Na wniosek osoby zainteresowanej organ celny moze w szczegolnie uzasadnionych wypadkach przedluzyc termin, o ktorym mowa w § 1.

§ 3. Wniosek o przedluzenie terminu powinien zostac zlozony nie pozniej niz przed uplywem uprzednio wyznaczonego terminu.

Poczatek

Art. 163.

W wypadku gdy do towaru uprzednio przywiezionego stosuje sie art. 157, kwota do odliczenia jest ustalana w zaleznosci od elementow kalkulacyjnych majacych zastosowanie do towarow bedacych przedmiotem czasowego wywozu w dniu przyjecia zgloszenia o objecie ich ta procedura.

Poczatek

Art. 164.

Przepisu art. 154 pkt 2 nie stosuje sie do systemu wymiany towaru.

Poczatek

Art. 165.

Minister Finansow w porozumieniu z Ministrem Gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki udzielania i cofania pozwolen oraz szczegolowe warunki stosowania procedury uszlachetniania biernego.

Rozdzial 4

Wywoz

Poczatek

Art. 166.

§ 1. Procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru krajowego poza polski obszar celny.

§ 2. Dopuszczenie towaru do wywozu jest mozliwe po spelnieniu wymogow okreslonych w przepisach prawa, z uwzglednieniem w szczegolnosci srodkow polityki handlowej oraz przepisow dotyczacych naleznosci celnych wywozowych.

§ 3. Kazdy towar krajowy przeznaczony do wywozu, z wyjatkiem towarow objetych procedura uszlachetniania biernego, powinien zostac objety procedura wywozu, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

§ 4. Zgloszenie do procedury wywozu skladane jest w urzedzie celnym wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania zglaszajacego lub w urzedzie celnym wlasciwym ze wzgledu na miejsce, w ktorym towary zostaly zapakowane lub zaladowane do transportu wywozowego.

§ 5. Prezes Glownego Urzedu Cel moze okreslic, w drodze zarzadzenia, tryb stosowania procedury wywozu oraz wypadki, w ktorych zgloszenie do procedury wywozu moze zostac dokonane w innym urzedzie celnym niz okreslony w § 4.

Poczatek

Art. 167.

Towar zostaje dopuszczony do wywozu pod warunkiem, ze opusci polski obszar celny w tym samym stanie, w jakim znajdowal sie w chwili przyjecia zgloszenia wywozowego.

Dzial III

Inne przeznaczenia celne

Rozdzial 1

Wolne obszary celne i sklady wolnoclowe

Oddzial 1

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 168.

§ 1. Wolne obszary celne i sklady wolnoclowe sa to wydzielone czesci polskiego obszaru celnego, w ktorych:

1) przy stosowaniu naleznosci celnych przywozowych i srodkow polityki handlowej dotyczacych przywozu towary niekrajowe traktowane sa jako znajdujace sie poza polskim obszarem celnym, chyba ze zostaly objete dopuszczalna procedura celna lub zostaly wykorzystane niezgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach prawa celnego,

2) wprowadzenie towarow krajowych powoduje skutki takie same, jak w wypadku ich wywozu, o ile przewiduja to przepisy szczegolne.

§ 2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i kryteria tworzenia i znoszenia wolnych obszarow celnych i skladow wolnoclowych.

§ 3. Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia, ustanawia i znosi wolne obszary celne oraz sklady wolnoclowe, okresla ich obszar i wyznacza osobe zarzadzajacego.

§ 4. Wszelkie postanowienia niniejszej ustawy odnoszace sie do wolnych obszarow celnych stosuje sie odpowiednio do skladow wolnoclowych.

Poczatek

Art. 169.

Rozpoczecie dzialalnosci wolnego obszaru celnego wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Prezesa Glownego Urzedu Cel szczegolowego regulaminu funkcjonowania tego obszaru, sporzadzonego przez zarzadzajacego. Zarzadzajacym moze byc jedynie osoba krajowa, z wylaczeniem osob, o ktorych mowa w art. 3 § 1 pkt 11 lit.c), posiadajaca prawo wlasnosci lub wieczystego uzytkowania gruntu, na ktorym ma byc ustanowiony wolny obszar celny.

Poczatek

Art. 170.

§ 1. Organ celny ustala sposob odgraniczenia wolnego obszaru celnego oraz miejsca wejscia i wyjscia w wolnym obszarze celnym. Do wykonania odgraniczenia wolnego obszaru celnego od pozostalego polskiego obszaru celnego zobowiazany jest zarzadzajacy.

§ 2. Wszelkie prace budowlane na terenie wolnego obszaru celnego moga byc wykonywane tylko po uprzednim otrzymaniu pozwolenia odpowiedniego organu, zgodnie z prawem budowlanym, wydanego po uzgodnieniu z organem celnym.

Poczatek

Art. 171.

§ 1. Granice i miejsca wejscia i wyjscia z wolnego obszaru celnego podlegaja dozorowi celnemu.

§ 2. Wstep do wolnego obszaru celnego oraz przemieszczanie sie w nim odbywa sie wedlug zasad i na warunkach ustalonych z organem celnym.

§ 3. Organ celny moze przeprowadzac kontrole celna towarow wprowadzanych do wolnego obszaru celnego, znajdujacych sie w nim lub z niego wyprowadzanych. Osoby oraz srodki transportu przemieszczajace sie przez granice wolnego obszaru celnego moga rowniez zostac poddane kontroli celnej.

§ 4. W celu umozliwienia kontroli celnej towaru, o ktorej mowa w § 3, kopia dokumentu przewozowego powinna zostac dostarczona organowi celnemu lub przechowywana do jego dyspozycji przez osobe wyznaczona w tym celu przez ten organ. W wypadku przeprowadzania kontroli towary powinny zostac udostepnione organowi celnemu.

Poczatek

Art. 172.

Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, szczegolowe warunki prowadzenia dzialalnosci w wolnych obszarach celnych i skladach wolnoclowych.

Oddzial 2

Wprowadzanie towarow do wolnych obszarow celnych

Poczatek

Art. 173.

§ 1. Do wolnego obszaru celnego moga zostac wprowadzone towary niekrajowe i towary krajowe.

§ 2. Organ celny moze zazadac zlozenia towarow stanowiacych zagrozenie lub mogacych uszkodzic inne towary, albo ktore z innych wzgledow wymagaja specjalnych urzadzen, w pomieszczeniach do tego celu przystosowanych.

Poczatek

Art. 174.

§ 1. Z zastrzezeniem art. 171 § 3 i 4, wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego nie wymaga przedstawienia go organowi celnemu ani dokonania zgloszenia celnego.

§ 2. Organowi celnemu przedstawiane sa i podlegaja formalnosciom celnym jedynie towary:

1) ktore sa objete procedura celna i ktorych wprowadzenie do wolnego obszaru celnego powoduje zakonczenie tej procedury lub

2) w stosunku do ktorych zapadla decyzja o zwrocie lub umorzeniu cla, zezwalajaca na umieszczenie tych towarow w wolnym obszarze celnym, lub

3) ktorych wprowadzenie do wolnego obszaru celnego powoduje skutki, o ktorych mowa w art. 168 § 1 pkt 2.

§ 3. Organ celny moze zazadac informacji o towarach, ktore podlegaja naleznosciom celnym wywozowym lub innym przepisom dotyczacym wywozu.

§ 4. Na wniosek osoby zainteresowanej organ celny poswiadcza status celny towaru znajdujacego sie w wolnym obszarze celnym.

Oddzial 3

Zasady prowadzenia dzialalnosci w wolnych obszarach celnych

Poczatek

Art. 175.

§ 1. Okres pozostawania towarow w wolnych obszarach celnych jest nieograniczony.

§ 2. Organ celny moze wyznaczyc dla towarow, o ktorych mowa w art. 168 § 1 pkt 2, termin ich pozostawania w wolnym obszarze celnym.

Poczatek

Art. 176.

§ 1. Na warunkach przewidzianych w niniejszej ustawie w wolnym obszarze celnym dozwolona jest kazda dzialalnosc przemyslowa, uslugowa lub handlowa, z wylaczeniem handlu detalicznego. O zamiarze prowadzenia dzialalnosci nalezy uprzednio powiadomic wlasciwy organ celny.

§ 2. Wylaczenie, o ktorym mowa w § 1, nie dotyczy handlu detalicznego, dokonywanego w wolnym obszarze celnym ustanowionym na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejscia granicznego.

§ 3. Organ celny moze zakazac lub ograniczyc prowadzenie dzialalnosci, o ktorej mowa w § 1, ze wzgledu na rodzaj towarow lub mozliwosci sprawowania dozoru celnego.

§ 4. Organ celny moze zakazac prowadzenia dzialalnosci w wolnym obszarze celnym w wypadku, gdy osoby:

1) kierujace dzialalnoscia podmiotu zostaly skazane prawomocnym wyrokiem za przestepstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestepstwo gospodarcze lub przestepstwo skarbowe,

2) zalegaja z clem, podatkami stanowiacymi dochod budzetu panstwa lub skladkami na ubezpieczenie spoleczne albo jest wobec nich prowadzone postepowanie egzekucyjne, upadlosciowe, likwidacyjne lub ukladowe,

3) prowadza dzialalnosc niezgodnie z przepisami prawa celnego, a w szczegolnosci prowadza ewidencje niezgodnie z art. 179.

§ 5. Prezes Glownego Urzedu Cel moze okreslic, w drodze zarzadzenia, wypadki, w ktorych organ celny moze wprowadzic zakazy lub ograniczenia dotyczace prowadzenia dzialalnosci w wolnym obszarze celnym lub skladzie wolnoclowym.

Poczatek

Art. 177.

§ 1. Towary niekrajowe podczas ich pozostawania w wolnym obszarze celnym moga byc:

1) dopuszczone do obrotu, na warunkach przewidzianych przez te procedure i art. 181,

2) przedmiotem zwyczajowych czynnosci, o ktorych mowa w art. 116, bez pozwolenia,

3) objete procedura uszlachetniania czynnego na warunkach okreslonych przez te procedure,

4) objete procedura przetwarzania pod kontrola celna na warunkach okreslonych przez te procedure,

5) objete procedura odprawy czasowej na warunkach okreslonych przez te procedure,

6) przedmiotem zrzeczenia, zgodnie z przepisem art. 187,

7) zniszczone za zgoda organu celnego, po dostarczeniu temu organowi przez osobe zainteresowana niezbednych informacji, w szczegolnosci o przyczynach, sposobach i skutkach zniszczenia towaru.

§ 2. Jezeli towary objete jedna z procedur, o ktorych mowa w § 1 pkt 3-5 sa zuzywane lub uzywane na terenie wolnego obszaru celnego, nie pobiera sie, zabezpieczenia, o ktorym mowa w art. 93 § 1.

§ 3. Jezeli towary objete sa jedna z procedur, o ktorych mowa w § 1 pkt 3-5, organ celny moze podejmowac odpowiednie czynnosci kontroli celnej w takim zakresie, jaki jest niezbedny do zapewnienia dozoru celnego wolnych obszarow celnych.

Poczatek

Art. 178.

Towary niekrajowe, do ktorych nie ma zastosowania art. 177, oraz towary krajowe, o ktorych mowa w art. 168 § 1 pkt 2, nie moga byc uzyte ani zuzyte w wolnych obszarach celnych.

Poczatek

Art. 179.

§ 1. Osoba wykonujaca w wolnym obszarze celnym dzialalnosc polegajaca na skladowaniu, obrobce, przerobie, sprzedazy lub kupnie towarow jest zobowiazana do prowadzenia ewidencji towarowej w sposob zatwierdzony przez organ celny.

§ 2. Towary powinny zostac ujete w ewidencji towarowej niezwlocznie po ich zlozeniu w magazynach, na placach lub w innych miejscach prowadzenia dzialalnosci o ktorej mowa w § 1. Ewidencje towarow nalezy prowadzic w sposob umozliwiajacy organom celnym identyfikacje towarow oraz w sposob wykazujacy ich przemieszczanie.

§ 3. W wypadku przeladunku towarow w wolnym obszarze celnym dokumenty dotyczace tego przeladunku nalezy przechowywac do dyspozycji organow celnych. Krotkotrwale skladowanie towarow zwiazane z takim przeladunkiem uwazane jest za czesc przeladunku.

§ 4. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, ogolne warunki i wzory ewidencji prowadzonej w wolnym obszarze celnym lub skladzie wolnoclowym.

Oddzial 4

Wyprowadzanie towarow z wolnych obszarow celnych

Poczatek

Art. 180.

§ 1. Towary wyprowadzane z wolnego obszaru celnego moga zostac:

1) wywiezione lub powrotnie wywiezione poza polski obszar celny,

2) wprowadzone do pozostalej czesci polskiego obszaru celnego,

chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

§ 2. Wobec towarow wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego na pozostaly polski obszar celny stosuje sie przepisy Tytulu III niniejszej ustawy, jednakze do towarow krajowych nie stosuje sie art. 47-53.

Poczatek

Art. 181.

§ 1. Jezeli dlug celny powstaje wobec towaru niekrajowego, a wartosc celna tego towaru zostala ustalona w oparciu o cene faktycznie zaplacona lub nalezna, wraz z zawartymi w niej kosztami skladowania i utrzymania w stanie nie zmienionym towarow w czasie ich zlozenia w wolnym obszarze celnym, to koszty te odlicza sie od wartosci celnej, o ile sa wyodrebnione z ceny faktycznie zaplaconej lub naleznej za towar.

§ 2. Jezeli towar, o ktorym mowa w § 1, zostal poddany w wolnym obszarze celnym zwyczajowym czynnosciom, o ktorych mowa w art. 116, to na wniosek zglaszajacego, przy ustalaniu kwoty naleznosci celnych przywozowych, uwzglednia sie rodzaj, wartosc celna oraz ilosc towaru, jak gdyby towary te nie byly poddane tym czynnosciom.

Poczatek

Art. 182.

W wypadku wywozu lub powrotnego wywozu towarow z wolnego obszaru celnego organ celny powinien dokonac sprawdzenia, czy nie zostaly naruszone przepisy, ktore stosuje sie do wywozu lub powrotnego wywozu .

Poczatek

Art. 183.

§ 1. W wypadku wprowadzenia lub powrotnego wprowadzenia towarow do pozostalej czesci polskiego obszaru celnego lub ich objecia procedura celna, poswiadczenie okreslone w art. 174 § 4, moze zostac wykorzystane w celu udowodnienia krajowego lub niekrajowego statusu celnego tych towarow.

§ 2. W wypadku gdy przez poswiadczenie, o ktorym mowa w § 1, lub w inny sposob osoba zainteresowana nie udowodnila statusu celnego towarow, towary te uwazane sa za:

1) towary krajowe - przy stosowaniu przepisow dotyczacych naleznosci celnych wywozowych, pozwolen wywozowych oraz srodkow polityki handlowej dotyczacych ich wywozu,

2) towary niekrajowe - w innych wypadkach.

Rozdzial 2

Powrotny wywoz, zniszczenie i zrzeczenie sie towarow

Poczatek

Art. 184.

Towary niekrajowe moga:

1) zostac powrotnie wywiezione poza polski obszar celny,

2) zostac zniszczone,

3) stac sie przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu Panstwa.

Poczatek

Art. 185.

§ 1. Powrotny wywoz wymaga odpowiedniego zastosowania przepisow dotyczacych wyprowadzania towarow poza polski obszar celny lacznie ze srodkami polityki handlowej.

§ 2. O zamiarze powrotnego wywozu towaru nalezy powiadomic organ celny.

§ 3. Organ celny nie wyraza zgody na dokonanie powrotnego wywozu, jezeli przepisy, o ktorych mowa w § 1, tak stanowia.

§ 4. Powrotny wywoz towarow objetych gospodarcza procedura celna wymaga przedstawienia, wraz ze zgloszeniem celnym, wszystkich dokumentow dotyczacych objecia towarow ta procedura.

Poczatek

Art. 186.

§ 1. Zniszczenie towaru moze nastapic po uprzednim wydaniu pozwolenia przez organ celny.

§ 2. Zawiadomienie o zamiarze zniszczenia towarow powinno zostac sporzadzone na pismie.

§ 3. Zawiadomienie, o ktorym mowa w § 2, nalezy przedstawic w urzedzie celnym w takim terminie, aby organ celny mogl nadzorowac zniszczenie towaru.

§ 4. Organ celny moze nakazac zniszczenie towaru, jezeli przepisy to przewiduja. Nakaz zniszczenia towaru moze byc poprzedzony nakazem dokonania powrotnego wywozu towaru.

§ 5. Odpady i pozostalosci pochodzace ze zniszczenia powinny uzyskac jedno z przeznaczen celnych przewidzianych dla towarow niekrajowych. Pozostaja one pod dozorem celnym az do chwili okreslonej w art. 35 § 3.

§ 6. Zniszczenie towaru nie powinno pociagac za soba zadnych kosztow i obciazen dla organu celnego.

Poczatek

Art. 187.

§ 1. Organ celny moze wyrazic zgode na zrzeczenie sie towaru na rzecz Skarbu Panstwa bez innych obciazen niz naleznosci celne przywozowe.

§ 2. Organ celny moze odstapic od warunku, o ktorym mowa w § 1, jezeli z okolicznosci sprawy wynika, ze przyjecie zrzeczonego towaru nie narazi Skarbu Panstwa na straty.

Poczatek

Art. 188.

Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, szczegolowy tryb postepowania przy zniszczeniu towarow, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Panstwa oraz powrotnym wywozie.

Tytul V

Depozyty

Poczatek

Art. 189.

§ 1. W depozycie urzedu celnego przechowuje sie czasowo:

1) towary niekrajowe przed uzyskaniem przez nie przeznaczenia celnego badz towary krajowe nie dopuszczone do wywozu, jezeli cofniecie towaru odpowiednio za granice lub na polski obszar celny albo ich zlozenie w magazynie celnym jest niemozliwe lub utrudnione,

2) towary zatrzymane lub zajete w celu zabezpieczenia naleznosci celnych przywozowych lub celnych wywozowych,

3) inne towary, w wypadkach przewidzianych w odrebnych przepisach.

§ 2. Towary przyjete do przechowania w depozycie urzedu celnego moga byc przekazane przez organ celny innej osobie do przechowania pod dozorem celnym.

§ 3. Przechowaniu w depozycie nie podlegaja towary niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub srodowiska naturalnego oraz latwo psujace sie.

§ 4. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia:

1) szczegolowe warunki oraz sposoby przechowywania towarow w depozycie,

2) terminy przechowania towarow w depozycie.

Tytul VI

Operacje uprzywilejowane

Dzial I

Zwolnienia

Poczatek

Art. 190.

§ 1. Przywoz towarow z zagranicy w ramach ustanowionych norm zwolniony jest od cla, jezeli przedmiotem przywozu sa:

1) rzeczy osobistego uzytku, potrzebne podroznemu w czasie podrozy i pobytu w kraju, przywozone ze soba albo w bagazu przywozonym odrebnie,

2) srodki spozywcze, przywozone przez podroznego ze soba, potrzebne do spozycia w czasie podrozy do miejsca przeznaczenia,

3) wyroby spirytusowe lub winiarskie, piwo oraz inne napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe przywozone ze soba przez podroznego, ktory ukonczyl 18 lat,

4) rzeczy zwyczajowo traktowane jako upominki, ktorych ilosc i rodzaj nie wskazuja na przeznaczenie handlowe,

5) zwierzeta zwyczajowo hodowane w mieszkaniach, przywozone ze soba przez podroznych,

6) rzeczy stanowiace mienie:

a) osoby fizycznej, bedacej w rozumieniu przepisow prawa dewizowego osoba krajowa, przebywajacej czasowo za granica za zgoda wladz kraju pobytu przez co najmniej 1 rok, ktore sluzyly tej osobie do uzytku osobistego lub domowego,

b) osoby fizycznej, bedacej w rozumieniu przepisow prawa dewizowego osoba zagraniczna przez co najmniej 1 rok, przybywajacej do kraju na pobyt staly, ktore sluzyly tej osobie do uzytku osobistego lub domowego,

- z zastrzezeniem ich nieodstepowania przez okres 2 lat, liczac od dnia dopuszczenia do obrotu,

7) rzeczy pochodzace ze spadku po osobie zmarlej, przypadajace na podstawie prawa spadkowego bezposrednio spadkobiercy zamieszkalemu w kraju,

8) mienie rewindykowane,

9) towary przylaczone za granica do rzeczy wywiezionych z kraju, przy naprawie w ramach umowy gwarancyjnej,

10) rzeczy potrzebne do uzytku urzedowego miedzynarodowym przedsiebiorstwom majacym siedzibe lub placowke w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom i przedsiebiorstwom majacym placowke w Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzezeniem ich nieodstepowania przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia do obrotu i pod warunkiem wzajemnosci,

11) rzeczy przywozone w ramach bezzwrotnej pomocy udzielonej przez rzady panstw obcych oraz miedzynarodowe organizacje miedzyrzadowe,

12) urzadzenia, sprzet medyczny, ratunkowy i rehabilitacyjny, leki, krew, odziez i srodki spozywcze, srodki sanitarno-czyszczace i inne rzeczy sluzace zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz inne artykuly o przeznaczeniu medycznym, stanowiace pomoc humanitarna, otrzymywane bezplatnie przez jednostki organizacyjne statutowo powolane do realizacji takiej pomocy lub nabyte ze zbiorek publicznych i wykorzystywane do takiej pomocy.

13) srodki farmaceutyczne i artykuly sanitarne przeznaczone do badan naukowych i rejestracyjnych,

14) wzory, modele, probki i materialy nie majace wartosci handlowej, sluzace do reklamy lub akwizycji, przywozone w niewielkich ilosciach przez podmioty prowadzace dzialalnosc gospodarcza,

15) przywozone przez organizatorow lub uczestnikow miedzynarodowych wystaw, targow, zawodow, konkursow - w zwiazku z tymi imprezami:

a) materialy reklamowe i nagrody przeznaczone do rozdania,

b) srodki spozywcze, wyroby spirytusowe i winiarskie, piwo oraz inne napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, przeznaczone na przyjecia i spotkania o charakterze reprezentacyjnym,

c) towary przeznaczone do budowy, wyposazenia i dekoracji stoisk uczestnikow imprez,

16) przywozone przez organizatorow miedzynarodowych loterii fantowych towary okreslone w pkt 15 lit. a),

17) rzeczy otrzymane przez uczestnikow imprez miedzynarodowych okreslonych w pkt 15 i pkt 16 tytulem nagrody w zwiazku z uczestnictwem w takiej imprezie, z wyjatkiem towarow podlegajacych podatkowi akcyzowemu,

18) wyposazenie oraz zapasy niezbedne do eksploatacji srodka przewozowego, w tym materialy pedne w zbiorniku paliwa wbudowanym fabrycznie na stale do srodka przewozowego oraz oleje i smary,

19) rzeczy nabyte za granica przez polskich przewoznikow lub spedytorow, niezbedne do kontynuowania eksploatacji srodka przewozowego za granica,

20) srodki spozywcze przeznaczone do spozycia w srodku przewozowym przez czlonkow obslugi i pasazerow w przewozach miedzynarodowych,

21) srodek przewozowy uzyskany tytulem odszkodowania w zamian za dopuszczony do czasowego wywozu taki srodek zniszczony w wypadku, a takze srodek przewozowy nabyty za pieniadze otrzymane za granica z tytulu odszkodowania,

22) trumny i urny ze zwlokami i szczatkami zwlok,

23) tablice i emblematy nagrobkowe oraz inne przedmioty sluzace do utrzymania lub ozdoby grobow i pomnikow, jezeli nie sa przeznaczone do dzialalnosci gospodarczej,

24) rzeczy otrzymane bezplatnie przez jednostki budzetowe, przeznaczone do ich dzialalnosci, z wylaczeniem dzialalnosci gospodarczej,

25) rzeczy przywozone w malych przesylkach pocztowych, jezeli odprawa celna przesylek w kraju nadania odbywa sie na podstawie umowy miedzynarodowej,

26) towary, ktore przed dopuszczeniem ich do obrotu zostaly przekazane na rzecz Skarbu Panstwa i zostaly przyjete przez organ celny nieodplatnie bez obciazen innych niz naleznosci celne przywozowe,

27) towary, ktorych odbiorcy nie mozna ustalic lub ktorych odbiorca nie podejmuje, a ich wartosc jest nizsza niz laczne koszty sprzedazy, przewozu, przechowania i skladowania,

28) towary objete procedura tranzytu, ktore na skutek dzialania sily wyzszej ulegly zniszczeniu w stopniu uniemozliwiajacym uzywanie,

29) zwracane towary stanowiace resztki powstale przy uszlachetnieniu, naprawie, wyladunku, przeladunku, rozbiorce lub innych podobnych czynnosciach, nadajace sie jedynie na surowce wtorne,

30) katalizatory przeznaczone do uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia towarow objetych procedura uszlachetniania czynnego,

31) opakowania przywozone w jednostkowych egzemplarzach, spelniajace funkcje reklamowo-akwizycyjne, etykiety, szablony, wykroje, znaki firmowe, instrukcje obslugi przeznaczone do wykorzystania w toku produkcji towarow przeznaczonych do wywozu za granice,

32) pomoce naukowe, w tym sprzet sportowy i aparatura badawczo-pomiarowa oraz elementy i czesci zamienne do tej aparatury, sluzace wylacznie do celow dydaktycznych lub badawczych, przywozone dla przedszkoli, szkol, instytucji i placowek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych, z wylaczeniem przywozonych do dzialalnosci gospodarczej,

33) towary, ktore przed ich dopuszczeniem do obrotu ulegly zniszczeniu lub przepadkowi na rzecz Skarbu Panstwa,

34) srodki trwale stanowiace przedmiot wkladu niepienieznego podmiotu zagranicznego, z zastrzezeniem nieodstepowania przez okres 3 lat, liczac od dnia dopuszczenia do obrotu,

35) sprzet i urzadzenia sportowe oraz aparature i srodki do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji ruchowej przeznaczone dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz do celow ratownictwa, przywozone przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasiegu ogolnopolskim, za uprzednia zgoda Prezesa Urzedu Kultury Fizycznej i Turystyki, przeznaczone do niegospodarczej dzialalnosci statutowej - z zastrzezeniem nieodstepowania przez okres 2 lat, liczac od dnia dopuszczenia do obrotu,

36) techniczne materialy wojskowe, przywozone przez zagranicznych uczestnikow cwiczen wojskowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do zuzycia w trakcie tych cwiczen,

37) pomoce naukowe, aparatura badawcza oraz wzorce przywozone dla jednostek administracji miar i probierczych,

38) samoloty uzywane w lotnictwie cywilnym o masie wlasnej przekraczajacej 12 ton oraz czesci zamienne do nich i wyposazenie pokladowe przywozone przez ich uzytkownika docelowego posiadajacego swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego,

39) urzadzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obslugi ruchu lotniczego, przywozone przez jednostki zabezpieczajace ruch lotniczy w kraju,

40) sprzet ratowniczo-gasniczy, z wylaczeniem takiego samego sprzetu produkowanego w kraju, przeznaczony dla jednostek ochrony przeciwpozarowej do ich niegospodarczej dzialalnosci statutowej, z zastrzezeniem nieodstepowania tego sprzetu przez okres 3 lat, liczac od dnia dopuszczenia do obrotu.

§ 2. Na zasadzie wzajemnosci i z zastrzezeniem nieodstepowania towarow przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia do obrotu osobom innym niz wymienione w tym paragrafie, zwolniony od cla jest przywoz i wywoz towarow przeznaczonych do uzytku:

1) urzedowego obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych oraz misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej, a takze organizacji miedzynarodowych majacych siedzibe lub placowke w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) osobistego uwierzytelnionych w Rzeczypospolitej Polskiej szefow przedstawicielstw dyplomatycznych panstw obcych, osob nalezacych do personelu dyplomatycznego tych przedstawicielstw i misji specjalnych, osob nalezacych do personelu organizacji miedzynarodowych oraz innych osob korzystajacych z przywilejow i immunitetow na podstawie ustaw, umow lub powszechnie uznanych zwyczajow miedzynarodowych, jak rowniez pozostajacych z nimi we wspolnocie domowej czlonkow ich rodzin,

3) osobistego urzednikow konsularnych panstw obcych oraz pozostajacych z nimi we wspolnocie domowej czlonkow ich rodzin,

4) osobistego osob nie korzystajacych z immunitetow, a nalezacych do cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych oraz misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Zwolniony od cla jest przywoz z zagranicy i wywoz za granice wartosci dewizowych.

§ 4. Minister Finansow, w drodze rozporzadzenia:

1) ustanowi normy ilosciowe lub wartosciowe towarow okreslonych w § 1 pkt 2-5,

2) okresli, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, tryb, warunki, okres zwolnienia od cla, normy ilosciowe lub wartosciowe oraz dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia, o ktorym mowa w § 1 pkt 6.

§ 5. Minister Finansow, w drodze rozporzadzenia:

1) moze ustanowic normy ilosciowe towarow okreslonych w § 1 pkt 1, pkt 15, pkt 16 i pkt 20 oraz moze okreslic dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnien,

2) moze wylaczac lub ograniczac uprawnienia okreslone w § 1 pkt 3 i pkt 4 w odniesieniu do osob przekraczajacych wielokrotnie w ciagu 1 roku kalendarzowego granice panstwowa,

§ 6. Minister Finansow, w drodze rozporzadzenia, na wniosek Prezesa Urzedu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz w porozumieniu z Ministrem Gospodarki ustali wykaz towarow, o ktorych mowa w § 1 pkt 35.

§ 7. W uzasadnionych wypadkach, w ramach limitu zwolnien od cla okreslanego corocznie w ustawie budzetowej, Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia, moze ustalic szczegolowa liste okreslajaca ilosc i wartosc towarow zwolnionych od cla, zwiazanych z realizacja okreslonych programow celowych, a zwlaszcza dotyczacych podniesienia poziomu bezpieczenstwa publicznego, obronnosci panstwa, zapobiegania i likwidacji skutkow klesk zywiolowych, krajowego systemu ratowniczego oraz utrzymywania rezerw panstwowych.

Dzial II

Towary powracajace

Poczatek

Art. 191.

§ 1. Towary powracajace sa to towary, ktore przed wyprowadzeniem poza polski obszar celny byly towarami krajowymi i w terminie 3 lat od dnia ich wyprowadzenia sa powrotnie wprowadzane i dopuszczane do obrotu na polskim obszarze celnym. Towary powracajace zwalnia sie od cla na wniosek osoby zainteresowanej.

§ 2. W szczegolnie uzasadnionych okolicznosciach organ celny moze wyrazic zgode na przedluzenie terminu okreslonego w § 1 na wniosek osoby zainteresowanej, zgloszony przed uplywem terminu okreslonego w § 1.

§ 3. Jezeli towary powracajace zostaly, przed ich wywozem z polskiego obszaru celnego, dopuszczone do obrotu z zastosowaniem obnizonej lub zerowej stawki celnej ze wzgledu na ich przeznaczenie, zwolnienie okreslone w § 1 moze byc zastosowane pod warunkiem, ze zostana one przeznaczone ponownie do tego samego celu.

§ 4. Jezeli towary, o ktorych mowa w § 3, nie zostana przeznaczone do tego samego celu, kwota cla, ktoremu podlegaja, zostanie pomniejszona o kwote pobrana przy pierwotnym dopuszczeniu do obrotu. Jezeli pierwotna kwota jest wyzsza od kwoty naleznej przy dopuszczeniu do obrotu towarow powracajacych, roznica naleznosci nie podlega zwrotowi.

§ 5. Nie stosuje sie zwolnien od cla przewidzianych w § 1 wobec towarow wywiezionych poza polski obszar celny w ramach procedury uszlachetniania biernego, chyba ze towary te pozostaja nadal w stanie, w ktorym zostaly wywiezione.

Poczatek

Art. 192.

§ 1. Zwolnienie od cla, o ktorym mowa w art. 191, jest udzielane, gdy towary sa powrotnie przywozone w tym samym stanie, w jakim byly wywiezione, oraz gdy osoba zglaszajaca towar przedstawi zgloszenie wywozowe oraz dokumenty swiadczace, w sposob nie budzacy watpliwosci, o tozsamosci towaru wywiezionego z przywozonym.

§ 2. Wymog przedstawienia dokumentow wywozowych nie odnosi sie do wypadkow, w ktorych towar zostal wyprowadzony poza polski obszar celny bez jego zgloszenia w formie pisemnej, o ile przepis szczegolny dopuszczal taka mozliwosc.

§ 3. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, szczegolowe warunki i tryb powrotnego przywozu towarow.

Poczatek

Art. 193.

§ 1. Do produktow kompensacyjnych pierwotnie wywiezionych lub powrotnie wywiezionych w zwiazku z procedura uszlachetniania czynnego przepisy art. 191 i art. 192 stosuje sie odpowiednio.

§ 2. Kwota cla jest okreslana zgodnie z przepisami majacymi zastosowanie w ramach procedury uszlachetniania czynnego. Data powrotnego wywozu produktow kompensacyjnych uwazana jest wtedy za date dopuszczenia do obrotu.

Dzial III

Przywoz produktow rybolowstwa morskiego

oraz innych produktow wydobytych z morza

Poczatek

Art. 194.

Z zastrzezeniem art. 16 § 2 pkt 6, zwolnione sa od cla, w razie dopuszczenia do obrotu:

1) produkty rybolowstwa morskiego oraz inne produkty wydobyte z morz terytorialnych kraju obcego przez statki zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej i plywajace pod polska bandera,

2) produkty otrzymane z produktow, o ktorych mowa w pkt 1, na pokladzie statkow przetworni zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i plywajacych pod polska bandera.

Tytul VII

Dlug celny

Dzial I

Zabezpieczenie kwoty wynikajacej z dlugu celnego

Poczatek

Art. 195.

§ 1. Jezeli zgodnie z przepisami prawa celnego organ celny zazada zlozenia zabezpieczenia w celu zagwarantowania pokrycia kwoty wynikajacej z dlugu celnego, dluznik lub osoba mogaca sie nim stac jest zobowiazana do zlozenia tego zabezpieczenia.

§ 2. W odniesieniu do tego samego dlugu celnego organ celny moze zazadac zlozenia tylko jednego zabezpieczenia.

§ 3. Organ celny moze wyrazic zgode, aby zabezpieczenie zostalo zlozone przez osobe trzecia zamiast osoby, od ktorej wymagane jest zlozenie tego zabezpieczenia.

§ 4. W wypadku kiedy dluznik badz osoba mogaca sie nim stac jest panstwowa jednostka budzetowa, zlozenie zabezpieczenia nie jest wymagane.

§ 5. Organ celny moze odstapic od wymogu zlozenia zabezpieczenia, jezeli jego wysokosc nie przekracza rownowartosci 500 ECU.

Poczatek

Art. 196.

§ 1. Organ celny moze odstapic od pobrania zabezpieczenia, o ile przepis szczegolny to przewiduje. Jednakze organ celny moze zazadac zlozenia zabezpieczenia w kazdym czasie, jezeli stwierdzi, ze istnieje ryzyko, iz kwota powstalego lub mogacego powstac dlugu celnego nie zostanie zaplacona w terminie.

§ 2. Minister Finansow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wypadki, w ktorych organ celny pobiera zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 1.

Poczatek

Art. 197.

§ 1. Na wniosek osoby okreslonej w art. 195 § 1 lub § 3 organ celny moze wydac pozwolenie na stosowanie generalnego zabezpieczenia lub zabezpieczenia ryczaltowego w celu zagwarantowania pokrycia powstalych lub mogacych powstac dlugow celnych.

§ 2. Pozwolenie, o ktorym mowa w § 1, moga otrzymac osoby, ktore spelniaja nastepujace wymogi:

1) sa osobami krajowymi w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 11 lit. a) i lit. b),

2) dokonuja systematycznie przywozu lub wywozu towarow co najmniej od 1 roku,

3) sa podatnikami podatku od towarow i uslug,

4) sa podmiotami, ktorych dzialalnoscia kieruja osoby, ktore nie zostaly skazane prawomocnym wyrokiem za przestepstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestepstwo gospodarcze lub przestepstwo skarbowe,

5) nie zalegaja z clem, podatkami stanowiacymi dochod budzetu panstwa ani skladkami na ubezpieczenie spoleczne, a takze nie jest wobec nich prowadzone postepowanie egzekucyjne, upadlosciowe, likwidacyjne lub ukladowe,

6) nie zostalo im cofniete pozwolenie na stosowanie generalnego zabezpieczenia, ze wzgledu na naruszenie przez nie przepisow prawa, w okresie ostatnich 5 lat,

7) przedloza pozytywna opinie o sytuacji finansowej, wydana przez bank prowadzacy rachunek rozliczeniowy.

§ 3. Pozwolenie, o ktorym mowa w § 1, moga rowniez otrzymac agencje celne, ktore spelniaja wymogi okreslone w § 2 pkt 1 oraz pkt 3-7.

§ 4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i warunki wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczaltowego oraz wypadki, w ktorych zabezpieczenia te mozna stosowac, a takze sposob okreslania wysokosci zabezpieczenia ryczaltowego.

Poczatek

Art. 198.

§ 1. Organ celny ustala wysokosc zabezpieczenia na poziomie rownym:

1) wysokosci dlugu celnego lub dlugow celnych, gdy kwota ta moze zostac dokladnie obliczona przy przyjmowaniu zabezpieczenia,

2) szacunkowej kwocie maksymalnej wynikajacej z powstalego lub mogacego powstac dlugu celnego.

§ 2. W wypadku gdy przyjmowane jest generalne zabezpieczenie dlugow celnych, ktorych wysokosc moze ulec zmianie z uplywem czasu, osoba, o ktorej mowa w art. 195 § 1 lub § 3, jest zobowiazana do oszacowania wysokosci takiego zabezpieczenia na poziomie pozwalajacym na pokrycie w kazdym czasie jej dlugow celnych.

§ 3. Do zabezpieczenia ryczaltowego nie maja zastosowania przepisy § 1 i § 2.

Poczatek

Art. 199.

§ 1. Zabezpieczenie moze zostac zlozone:

1) w formie depozytu w gotowce,

2) w formie gwarancji,

3) w postaci dokumentow gwarancyjnych przewidzianych w umowach miedzynarodowych, o ile przepis szczegolny na to zezwala.

§ 2. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, inne formy zabezpieczenia niz te, o ktorych mowa w § 1.

Poczatek

Art. 200.

§ 1. Depozyt w gotowce powinien zostac zlozony w walucie polskiej, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

§ 2. Za rownowazne z depozytem w gotowce uwaza sie:

1) zlozenie czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,

2) zlozenie innego dokumentu majacego wartosc platnicza.

§ 3. Minister Finansow w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego okresli, w drodze zarzadzenia, sposob zlozenia zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 1, oraz dokumenty, o ktorych mowa w § 2 pkt 2, ktore moga byc przyjmowane przez organ celny.

Poczatek

Art. 201.

§ 1. Gwarant powinien zobowiazac sie na pismie do zaplacenia solidarnie z dluznikiem, bezwarunkowo i nieodwolalnie na kazde wezwanie organu celnego, zabezpieczonej kwoty wynikajacej z dlugu celnego, jezeli jej zaplacenie stanie sie wymagalne.

§ 2. Gwarantem moze byc tylko osoba trzecia, majaca swoja siedzibe w kraju, lub dzialajacy w kraju oddzial banku zagranicznego - ujete w wykazie gwarantow.

§ 3. Minister Finansow, w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego i Prezesem Panstwowego Urzedu Nadzoru Ubezpieczen, ustala i oglasza w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz gwarantow, o ktorym mowa w § 2.

Poczatek

Art. 202.

§ 1. Osoba zobowiazana do zlozenia zabezpieczenia moze wybrac forme zabezpieczenia sposrod form przewidzianych w art. 199, chyba ze umowy miedzynarodowe lub przepisy szczegolne nie pozwalaja na stosowanie danego zabezpieczenia.

§ 2. Organ celny moze okreslic termin, w ktorym proponowana forma zabezpieczenia ma zostac utrzymana.

Poczatek

Art. 203.

Organ celny moze wyrazic zgode na zlozenie depozytu w gotowce w walutach wymienialnych.

Poczatek

Art. 204.

§ 1. Organ celny odmawia przyjecia zabezpieczenia, jezeli stwierdzi, ze nie zapewni ono pokrycia w calosci kwoty wynikajacej z dlugu celnego.

§ 2. Organ celny moze odmowic przyjecia gwarancji z okreslonym terminem waznosci, jezeli nie zabezpiecza ona w sposob pewny pokrycia w terminie kwoty wynikajacej z dlugu celnego.

Poczatek

Art. 205.

Jezeli organ celny stwierdzi, ze zlozone zabezpieczenie nie zapewnia pokrycia w calosci lub w terminie kwoty wynikajacej z dlugu celnego, moze zazadac od osoby okreslonej w art. 195 § 1 zlozenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia.

Poczatek

Art. 206.

§ 1. Zabezpieczenie nie moze zostac zwrocone, dopoki dlug celny nie wygasnie lub nie bedzie mogl juz powstac.

§ 2. Jezeli dlug celny wygasnie lub nie moze juz powstac, zabezpieczenie zostaje niezwlocznie zwrocone.

§ 3. Jezeli dlug celny wygasnie czesciowo lub nie bedzie mogl juz powstac do czesci zabezpieczonej kwoty, zlozone zabezpieczenie moze zostac czesciowo zwrocone osobie zainteresowanej na jej wniosek.

Poczatek

Art. 207.

Od kwoty zwracanego zabezpieczenia nie placi sie odsetek.

Dzial II

Powstanie dlugu celnego

Poczatek

Art. 208.

Dlug celny powstaje w wypadkach okreslonych w niniejszym dziale.

Poczatek

Art. 209.

§ 1. Dlug celny w przywozie powstaje w wypadku:

1) dopuszczenia do obrotu towaru podlegajacego naleznosciom celnym przywozowym,

2) objecia towaru podlegajacego naleznosciom celnym przywozowym procedura odprawy czasowej, z czesciowym zwolnieniem od cla.

§ 2. Dlug celny powstaje w chwili przyjecia zgloszenia celnego.

§ 3. Dluznikiem jest zglaszajacy. W wypadku przedstawicielstwa posredniego, o ktorym mowa w art. 253 § 1 pkt 2, dluznikiem jest rowniez osoba, na rzecz ktorej skladane jest zgloszenie celne. Jezeli zgloszenie celne o objecie towaru procedura, o ktorej mowa w § 1, zostalo sporzadzone na podstawie nieprawdziwych danych, co spowodowalo, ze naleznosci celne przywozowe nie zostaly pobrane lub zostaly pobrane w kwocie nizszej niz prawnie nalezna, osoby, ktore dostarczyly danych wymaganych do sporzadzenia zgloszenia i ktore wiedzialy lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogly sie dowiedziec, ze dane te sa nieprawdziwe, zostaja uznane za dluznikow.

Poczatek

Art. 210.

§ 1. Dlug celny w przywozie powstaje w wypadku:

1) nielegalnego wprowadzenia na polski obszar celny towaru podlegajacego naleznosciom celnym przywozowym,

2) nielegalnego wprowadzenia towaru podlegajacego naleznosciom celnym przywozowym z wolnego obszaru celnego na pozostala czesc polskiego obszaru celnego.

§ 2. Dlug celny powstaje z chwila nielegalnego wprowadzenia towaru.

§ 3. Dluznikami sa:

1) osoba, ktora dokonala nielegalnego wprowadzenia,

2) osoby, ktore uczestniczyly we wprowadzeniu i ktore wiedzialy lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogly sie dowiedziec, ze wprowadzenie to bylo nielegalne,

3) osoby, ktore nabyly, posiadaly lub posiadaja towar, o ktorym mowa w § 1, i ktore wiedzialy lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogly sie dowiedziec, ze w chwili jego nabycia lub wejscia w jego posiadanie byl to towar wprowadzony nielegalnie.

Poczatek

Art. 211.

§ 1. Dlug celny w przywozie powstaje w wypadku usuniecia spod dozoru celnego towaru podlegajacego naleznosciom celnym przywozowym.

§ 2. Dlug celny powstaje z chwila usuniecia towaru spod dozoru celnego.

§ 3. Dluznikami sa:

1) osoba, ktora usunela towar spod dozoru celnego,

2) osoby, ktore uczestniczyly w usunieciu towaru i ktore wiedzialy lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogly sie dowiedziec, ze towar zostal usuniety spod dozoru celnego,

3) osoby, ktore nabyly, posiadaly lub sa w posiadaniu towaru i ktore wiedzialy lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogly sie dowiedziec, ze byl to towar usuniety spod dozoru celnego,

4) osoby zobowiazane do wykonania obowiazkow wynikajacych z czasowego skladowania towarow lub wynikajacych ze stosowania procedury celnej, ktora towar zostal objety.

Poczatek

Art. 212.

§ 1. Z zastrzezeniem art. 211, dlug celny w przywozie powstaje w wypadku:

1) niewykonania obowiazku wynikajacego z czasowego skladowania towaru podlegajacego naleznosciom celnym przywozowym lub ze stosowania procedury celnej, ktora towar ten zostal objety,

2) niedopelnienia warunku wymaganego do objecia towaru procedura celna lub do zastosowania obnizonych lub zerowych stawek naleznosci celnych przywozowych, ze wzgledu na przeznaczenie towaru, albo do zwolnienia towaru z naleznosci celnych przywozowych ze wzgledu na przeznaczenie.

§ 2. Dlug celny powstaje w chwili niewykonania obowiazku badz w chwili objecia towaru odpowiednia procedura celna, jezeli stwierdzono, ze nie zostal spelniony lub zostal naruszony jeden z warunkow wymaganych do objecia towaru ta procedura lub do udzielenia czesciowego lub calkowitego zwolnienia z naleznosci celnych przywozowych ze wzgledu na jego przeznaczenie.

§ 3. Dluznikiem jest osoba zobowiazana do wykonania obowiazkow wynikajacych z czasowego skladowania towaru podlegajacego naleznosciom celnym przywozowym lub wynikajacych ze stosowania procedury celnej, ktora towar zostal objety, badz osoba zobowiazana do przestrzegania warunkow wymaganych do objecia towaru ta procedura lub do udzielenia czesciowego lub calkowitego zwolnienia z naleznosci celnych przywozowych ze wzgledu na jego przeznaczenie.

§ 4. Dlug celny nie powstaje, jezeli uchybienia, o ktorych mowa w § 1, nie mialy istotnego znaczenia dla czasowego skladowania towarow lub odpowiedniej procedury celnej.

Poczatek

Art. 213.

§ 1. Dlug celny w przywozie powstaje, w wypadku zuzycia lub uzycia w wolnym obszarze celnym towaru podlegajacego naleznosciom celnym przywozowym, na warunkach innych niz przewidziane w przepisach prawa celnego.

§ 2. W wypadku stwierdzenia braku towarow, ktorego nie mozna wyjasnic w sposob wystarczajacy, organ celny uznaje, ze towary zostaly zuzyte lub uzyte w wolnym obszarze celnym.

§ 3. Dlug celny powstaje w chwili, gdy towar zostaje zuzyty, lub w chwili, kiedy zostaje uzyty po raz pierwszy na warunkach innych niz te, ktore zostaly przewidziane w przepisach prawa celnego.

§ 4. Dluznikiem jest osoba, ktora zuzyla towar lub uzyla go, jak rowniez osoby, ktore w tym uczestniczyly i ktore wiedzialy lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogly sie dowiedziec, ze zuzycia lub uzycia dokonano na warunkach innych niz te, ktore zostaly przewidziane w przepisach prawa celnego.

§ 5. Jezeli stwierdzono brak towarow w okolicznosciach, o ktorych mowa w § 2, i nie jest mozliwe ustalenie dluznika na podstawie § 4, osoba zobowiazana do zaplacenia kwoty wynikajacej z dlugu celnego jest ostatnia znana tym organom osoba bedaca w posiadaniu towarow.

Poczatek

Art. 214.

§ 1. W wypadkach, o ktorych mowa w art. 210 i art. 212 § 1 pkt 1, uwaza sie, ze dlug celny w przywozie nie powstaje, gdy osoba, ktorej to dotyczy, udowodni, ze niewykonanie obowiazkow, o ktorych mowa w art. 36, art. 37, art. 39 i art. 180 § 2 lub wynikajacych z czasowego skladowania towarow badz z zastosowania procedury celnej, ktora zostal objety ten towar, spowodowane bylo calkowitym zniszczeniem lub ostateczna utrata tego towaru ze wzgledu na jego charakter, wypadek losowy lub dzialanie sily wyzszej albo ze towar zostal zniszczony za zgoda organu celnego.

§ 2. Za ostatecznie utracony uwaza sie towar, ktory nie moze juz zostac przez nikogo wykorzystany. Utraty towaru w wyniku kradziezy nie traktuje sie jako jego calkowitego zniszczenia lub ostatecznej utraty.

§ 3. Jezeli towar, dopuszczony do obrotu z zastosowaniem obnizonych lub zerowych stawek naleznosci celnych przywozowych ze wzgledu na przeznaczenie lub zwolniony z naleznosci celnych przywozowych ze wzgledu na przeznaczenie, zostal wywieziony lub powrotnie wywieziony za zgoda organu celnego, uwaza sie, ze wobec tego towaru nie powstaje dlug celny.

Poczatek

Art. 215.

Jezeli wobec towaru, dopuszczonego do obrotu z zastosowaniem obnizonych lub zerowych stawek naleznosci celnych przywozowych ze wzgledu na przeznaczenie lub zwolnionego od naleznosci celnych przywozowych ze wzgledu na przeznaczenie, nie powstaje dlug celny z przyczyn, o ktorych mowa w art. 214 § 1, to odpady i pozostalosci powstajace w wyniku zniszczenia towaru uwaza sie za towary niekrajowe.

Poczatek

Art. 216.

§ 1. Jezeli z przyczyn, o ktorych mowa w art. 211 i art. 212, powstaje dlug celny wobec towaru dopuszczonego do obrotu z zastosowaniem obnizonej stawki naleznosci celnych przywozowych ze wzgledu na przeznaczenie, kwota zaplacona przy dopuszczeniu do obrotu zostanie odliczona od kwoty wynikajacej z powstalego dlugu celnego.

§ 2. Jezeli dlug celny powstaje wobec odpadow i pozostalosci powstajacych przy zniszczeniu towaru, § 1 stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 217.

§ 1. Dlug celny w wywozie powstaje przy wyprowadzaniu poza polski obszar celny towaru objetego zgloszeniem celnym i podlegajacego naleznosciom celnym wywozowym.

§ 2. Dlug celny powstaje z chwila przyjecia zgloszenia celnego.

§ 3. Dluznikiem jest zglaszajacy. W wypadku przedstawicielstwa posredniego, o ktorym mowa w art. 253 § 1 pkt 2, dluznikiem jest rowniez osoba, na rzecz ktorej skladane jest zgloszenie celne.

Poczatek

Art. 218.

§ 1. Dlug celny w wywozie powstaje przy wyprowadzaniu poza polski obszar celny towaru nie objetego zgloszeniem celnym i podlegajacego naleznosciom celnym wywozowym.

§ 2. Dlug celny powstaje w chwili, kiedy towar faktycznie opuszcza polski obszar celny.

§ 3. Dluznikiem jest:

1) osoba, ktora dokonala wyprowadzenia towaru,

2) osoby, ktore uczestniczyly w wyprowadzeniu towaru i wiedzialy lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogly sie dowiedziec, ze zgloszenie celne nie zostalo, a powinno byc zlozone.

Poczatek

Art. 219.

§ 1. Dlug celny w wywozie powstaje w wyniku niedopelnienia warunkow, od ktorych uzaleznione bylo calkowite lub czesciowe zwolnienie z naleznosci celnych wywozowych.

§ 2. Dlug celny powstaje w chwili, kiedy towar otrzyma inne przeznaczenie niz to, ktore zostalo okreslone przy jego wywozie z polskiego obszaru celnego z zastosowaniem calkowitego lub czesciowego zwolnienia z naleznosci celnych wywozowych. Jezeli nie jest mozliwe okreslenie tej chwili, dlug celny powstaje w dniu, w ktorym uplywa ustalony termin przedstawienia dowodu potwierdzajacego dopelnienie ustalonych warunkow uprawniajacych do tego zwolnienia.

§ 3. Dluznikiem jest zglaszajacy. W wypadku przedstawicielstwa posredniego, o ktorym mowa w art. 253 § 1 pkt 2, dluznikiem jest rowniez osoba, na rzecz ktorej skladane jest zgloszenie celne.

Poczatek

Art. 220.

§ 1. Dlug celny, o ktorym mowa w art. 209-213 i art. 217-219, powstaje rowniez wowczas, gdy towary sa przedmiotem zakazow lub ograniczen wywozowych albo przywozowych, niezaleznie od ich rodzaju.

§ 2. Dlug celny nie powstaje w wypadku nielegalnego przywozu na polski obszar celny:

1) falszywych pieniedzy,

2) srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych, ktore nie sa przedmiotem obrotu handlowego scisle nadzorowanego przez wlasciwe wladze w celu ich przeznaczenia na potrzeby lecznicze i naukowe.

Poczatek

Art. 221.

Jezeli w odniesieniu do tego samego dlugu celnego wystepuje kilku dluznikow, o ktorych mowa w art. 209 § 3, art. 210 § 3, art. 211 § 3, art. 212 § 3, art. 213 § 4 i 5, art. 217 § 3, art. 218 § 3, art. 219 § 3, art. 224 § 3, sa oni solidarnie zobowiazani do zaplacenia kwoty wynikajacej z tego dlugu.

Poczatek

Art. 222.

§ 1. Kwota naleznosci celnych przywozowych lub wywozowych jest obliczana na podstawie elementow kalkulacyjnych wlasciwych dla towaru w chwili powstania dlugu celnego, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

§ 2. Jezeli nie jest mozliwe okreslenie chwili powstania dlugu celnego, kwota naleznosci celnych przywozowych lub wywozowych jest obliczana na podstawie elementow kalkulacyjnych wlasciwych dla towaru w chwili ustalenia, ze towar znajduje sie w sytuacji powodujacej powstanie dlugu celnego.

§ 3. Jezeli mozna ustalic, ze dlug celny powstal przed stwierdzeniem jego istnienia przez organ celny, kwota naleznosci celnych przywozowych lub wywozowych za ten towar ustalana jest na podstawie elementow kalkulacyjnych wlasciwych dla towaru w chwili najwczesniejszej, w jakiej istnienie dlugu celnego moglo zostac ustalone na podstawie zebranych dowodow.

§ 4. Jezeli przesuniecie daty powstania dlugu celnego lub zarejestrowania kwoty wynikajacej z tego dlugu powoduje uzyskanie korzysci finansowej, organ celny pobiera odsetki wyrownawcze.

§ 5. Minister Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, wypadki i warunki pobierania odsetek wyrownawczych oraz sposob ich naliczania.

Poczatek

Art. 223.

§ 1. Dlug celny powstaje w miejscu, w ktorym nastapilo zdarzenie powodujace jego powstanie.

§ 2. Jezeli nie mozna ustalic miejsca, o ktorym mowa w § 1, uwaza sie, ze dlug celny powstal w miejscu, w ktorym znajdowal sie towar w chwili ustalenia przez organ celny, ze zaistniala sytuacja powodujaca powstanie dlugu celnego.

§ 3. Jezeli procedura celna nie jest zakonczona, dlug celny powstaje w miejscu, w ktorym towar zostal:

1) objety procedura celna lub

2) wprowadzony na polski obszar celny pod odpowiednia procedura celna.

§ 4. Jezeli dane, ktorymi dysponuje organ celny, pozwalaja na ustalenie, ze dlug celny powstal juz wtedy, gdy towar znajdowal sie wczesniej w innym miejscu, uwaza sie, ze dlug celny powstal w miejscu, co do ktorego mozna stwierdzic, ze towar znajdowal sie tam najwczesniej i mozna bylo stwierdzic istnienie dlugu celnego.

Poczatek

Art. 224.

§ 1. Jezeli:

1) umowa miedzynarodowa przewiduje zastosowanie preferencyjnych srodkow taryfowych dla towarow polskiego pochodzenia przywozonych do innego kraju oraz

2) towary, o ktorych mowa w pkt 1, wywozone sa z kraju w postaci produktow kompensacyjnych uzyskanych pod procedura uszlachetniania czynnego, oraz

3) towary przywiezione do kraju byly poddane procesowi uszlachetniania, o ktorym mowa w pkt 2, i podlegaly wczesniej naleznosciom celnym przywozowym,

to w wypadku wystawienia dokumentow niezbednych do zastosowania w innym kraju preferencyjnych srodkow powstaje dlug celny w przywozie wobec tych towarow przywiezionych.

§ 2. Dlug celny powstaje w chwili przyjecia przez organ celny zgloszenia celnego towarow do wywozu.

§ 3. Dluznikiem jest zglaszajacy. W wypadku przedstawicielstwa posredniego, o ktorym mowa w art. 253 § 1 pkt 2, dluznikiem jest rowniez osoba, na rzecz ktorej skladane jest zgloszenie celne.

§ 4. Kwota wynikajaca z dlugu celnego, o ktorym mowa w § 1, jest obliczana na takich zasadach, jak gdyby w dniu zgloszenia towarow do wywozu nastapilo przyjecie zgloszenia celnego o dopuszczenie do obrotu towarow przywiezionych w celu zakonczenia procedury uszlachetniania czynnego.

Poczatek

Art. 225.

Minister Finansow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wypadki, w ktorych nie powstaje dlug celny mimo wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 211 § 1, art. 212 § 1, art. 213 § 1 i art. 219 § 1.

Dzial III

Pokrycie kwoty wynikajacej z dlugu celnego

Rozdzial 1

Zarejestrowanie i podanie do wiadomosci dluznika kwoty naleznosci

Poczatek

Art. 226.

§ 1. Kazda kwota naleznosci wynikajacych z dlugu celnego, zwana dalej "kwota naleznosci", jest obliczana przez organ celny z chwila uzyskania niezbednych danych i zostaje zarejestrowana.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje sie, jezeli na podstawie przepisow odrebnych ustanowione zostalo tymczasowe clo antydumpingowe lub wyrownawcze.

§ 3. Jezeli kwota naleznosci prawnie naleznych jest wyzsza od tej, ktora zostala ustalona na podstawie wiazacej informacji taryfowej, organ celny rejestruje kwote ustalona na podstawie wiazacej informacji taryfowej.

§ 4. Organ celny anuluje zarejestrowana kwote naleznosci, o ktorej dluznik nie zostal powiadomiony przed uplywem terminu, o ktorym mowa w art. 230 § 4.

§ 5. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, szczegolowe warunki i tryb rejestrowania kwot naleznosci oraz ustali wzory rejestrow i sposob ich prowadzenia.

Poczatek

Art. 227.

§ 1. Kwota naleznosci powinna zostac zarejestrowana niezwlocznie po jej obliczeniu i nie pozniej niz w ciagu 7 dni, liczac od dnia, w ktorym towar zostal zwolniony, jezeli dlug celny powstaje w wyniku:

1) objecia towaru inna procedura celna niz odprawa czasowa z czesciowym zwolnieniem od cla,

2) innych czynnosci majacych ten sam skutek prawny, co objecie towaru procedurami celnymi okreslonymi w pkt 1.

§ 2. Jezeli za zgoda organu celnego stosowana jest procedura uproszczona, ogolna kwota naleznosci za wszystkie towary, ktore zostaly zwolnione na rzecz tej samej osoby w terminie wyznaczonym przez organ celny, moze zostac calosciowo zarejestrowana za caly okres rozliczeniowy, pod warunkiem ze zostalo zlozone zabezpieczenie generalne. Zarejestrowania dokonuje sie w ciagu 5 dni, liczac od daty uplywu okresu rozliczeniowego.

§ 3. W wypadku powstania dlugu celnego w warunkach innych niz te, o ktorych mowa w § 1 i § 2, zarejestrowanie kwoty naleznosci nastepuje w ciagu 7 dni liczac od dnia, w ktorym organ celny mial mozliwosc obliczyc kwote tych naleznosci oraz okreslic dluznika.

Poczatek

Art. 228.

Terminy zarejestrowania okreslone w art. 227 moga zostac przekroczone, jezeli szczegolne okolicznosci uniemozliwiaja organowi celnemu dotrzymanie tych terminow oraz w razie zaistnienia wypadkow losowych lub dzialania sily wyzszej.

Poczatek

Art. 229.

§ 1. Jezeli kwota naleznosci nie zostala zarejestrowana w terminie okreslonym w art. 227 i art. 228 lub jezeli zostala zarejestrowana kwota nizsza od prawnie naleznej, to zarejestrowanie kwoty naleznosci lub kwoty uzupelniajacej zostanie dokonane w terminie nie dluzszym niz 5 dni (zarejestrowanie retrospektywne).

§ 2. Termin, o ktorym mowa w § 1, liczy sie od dnia, w ktorym organ celny obliczyl naleznosci lub kwote uzupelniajaca i okreslil dluznika. Art. 228 stosuje sie odpowiednio.

§ 3. Zarejestrowania retrospektywnego nie dokonuje sie w wypadkach, o ktorych mowa w art. 226 § 2-4, albo gdy kwota podlegajaca zarejestrowaniu nie przekracza rownowartosci 10 ECU.

Poczatek

Art. 230.

§ 1. Po zarejestrowaniu kwoty naleznosci organ celny powiadamia o tym dluznika.

§ 2. Jezeli kwota naleznosci zostala zarejestrowana, organ celny moze na zgloszeniu celnym umiescic adnotacje, ze dluznik nie zostanie powiadomiony zgodnie z przepisem § 1, zanim kwota naleznosci nie osiagnie wysokosci okreslonej przez ten organ.

§ 3. W wypadku, o ktorym mowa w § 2, zwolnienie towarow przez organ celny jest rownoznaczne z powiadomieniem dluznika o kwocie zarejestrowanych naleznosci. Dotyczy to rowniez towarow zwolnionych w trybie art. 227 § 2.

§ 4. Powiadomienie dluznika nie moze nastapic po uplywie 3 lat, liczac od dnia powstania dlugu celnego.

§ 5. Bieg terminu, o ktorym mowa w § 4, ulega zawieszeniu z dniem:

1) wszczecia postepowania karnego lub wniesienia skargi do sadu administracyjnego,

2) zawieszenia postepowania w sprawie celnej.

§ 6. Termin ten biegnie dalej z dniem prawomocnego zakonczenia postepowania karnego albo doreczenia organowi celnemu orzeczenia sadu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem badz z dniem podjecia zawieszonego postepowania w sprawie celnej.

Rozdzial 2

Terminy i sposoby uiszczania naleznosci

Poczatek

Art. 231.

§ 1. Kwota naleznosci, o ktorej zarejestrowaniu dluznik zostal powiadomiony zgodnie z art. 230, powinna zostac przez niego uiszczona w nastepujacych terminach:

1) jezeli dluznik nie korzysta z zadnego z ulatwien platniczych przewidzianych w art. 233-237, platnosc powinna zostac dokonana w terminie 7 dni, liczac od dnia powiadomienia dluznika o wysokosci naleznosci,

2) jezeli dluznik korzysta z ulatwien platniczych przewidzianych w art. 233-237, platnosc powinna zostac dokonana przed uplywem terminu lub terminow ustalonych w ramach tych ulatwien.

§ 2. Organ celny moze, na wniosek dluznika, przedluzyc termin zaplaty w wypadkach, o ktorych mowa w art. 229. Przedluzenie terminu nie moze przekroczyc czasu potrzebnego dluznikowi na podjecie dzialan niezbednych do wywiazania sie z obowiazku; art. 237 § 2 pkt 1 stosuje sie odpowiednio.

§ 3. Jezeli wniosek o umorzenie naleznosci zostanie przedstawiony zgodnie z art. 248 lub gdy towar zostal zajety z zamiarem pozniejszego orzeczenia przepadku zgodnie z art. 244 pkt 4 lit. b), obowiazek uiszczenia kwoty naleznosci przez dluznika zostaje zawieszony.

Poczatek

Art. 232.

§ 1. Wplata kwoty naleznosci powinna zostac dokonana w gotowce lub w kazdy inny sposob majacy takie same skutki platnicze, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Moze ona zostac rowniez dokonana przez zaliczenie nadplat powstalych z tytulu wczesniej dokonanych wplat naleznosci.

§ 2. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, kwote, powyzej ktorej naleznosci uiszcza sie w formie bezgotowkowej.

 

Poczatek

Art. 233.

§ 1. Jezeli kwota naleznosci dotyczy towarow zgloszonych do procedury celnej nakladajacej obowiazek uiszczenia naleznosci, organ celny moze odroczyc na wniosek osoby zobowiazanej termin platnosci tej kwoty, o ile osoba ta zlozyla zabezpieczenie i spelnia warunki okreslone w art. 234.

§ 2. Od odroczonej kwoty naleznosci pobiera sie odsetki ustawowe do chwili splaty odroczonej kwoty.

§ 3. Minister Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wzor wniosku o odroczenie platnosci oraz dokumenty, ktore nalezy do niego dolaczyc,

2) szczegolowe warunki i tryb postepowania przy odraczaniu platnosci naleznosci.

Poczatek

Art. 234.

Zgode na odroczenie platnosci moga otrzymac osoby, ktore spelniaja wymogi okreslone w art. 197 § 2 pkt 1-5 i pkt 7.

Poczatek

Art. 235.

Organ celny moze odroczyc platnosc naleznosci:

1) oddzielnie dla kazdej kwoty naleznosci zarejestrowanej na warunkach okreslonych w art. 227 § 1 lub w art. 229,

2) lacznie dla wszystkich zarejestrowanych naleznosci na warunkach okreslonych w art. 227 § 1, w okresie wyznaczonym przez organ celny, nie dluzszym niz 31 dni,

3) lacznie dla wszystkich naleznosci, ktore podlegaja jednemu zarejestrowaniu, zgodnie z art. 227 § 2.

Poczatek

Art. 236.

§ 1. Termin odroczenia platnosci wynosi 30 dni.

§ 2. Termin, o ktorym mowa w § 1, oblicza sie w nastepujacy sposob:

1) jezeli odroczenie platnosci dokonywane jest zgodnie z art. 235 pkt 1, termin ten liczy sie od dnia nastepujacego po dniu, w ktorym kwota naleznosci zostala zarejestrowana przez organ celny; w wypadku zastosowania art. 228 termin 30 dni zostaje skrocony o liczbe dni odpowiadajaca okresowi przekraczajacemu 7 dni przeznaczonych na zarejestrowanie kwoty naleznosci,

2) jezeli odroczenie platnosci dokonywane jest zgodnie z art. 235 pkt 2, termin ten liczy sie od dnia nastepujacego po dniu, w ktorym uplywa okres rozliczeniowy przyjmowania zgloszen celnych; zostaje on skrocony o liczbe dni odpowiadajaca polowie liczby dni obejmujacych okres rozliczeniowy,

3) jezeli odroczenie platnosci dokonywane jest zgodnie z art. 235 pkt 3, termin ten liczy sie od dnia nastepujacego po dniu, w ktorym uplywa okres, podczas ktorego towary byly zwalniane; zostaje on skrocony o liczbe dni odpowiadajaca polowie liczby dni tego okresu.

§ 3. Jezeli liczba dni okreslonych w § 2 pkt 2 i pkt 3 jest nieparzysta, to liczba dni, ktora nalezy odjac od 30 dni, jest rowna polowie liczby parzystej, mniejszej o jeden od tej liczby nieparzystej.

Poczatek

Art. 237.

§ 1. Organ celny moze udzielic dluznikowi ulatwien platniczych innych niz odroczenie platnosci.

§ 2. Udzielenie ulatwien, o ktorych mowa w § 1:

1) uzaleznione jest od zlozenia zabezpieczenia; jednakze, gdy zlozenie zabezpieczenia mogloby spowodowac, ze wzgledu na sytuacje dluznika, powazne trudnosci natury gospodarczej lub spolecznej, mozna odstapic od wymogu jego zlozenia,

2) uprawnia do poboru odsetek od kwot naleznosci; jezeli splata odsetek moze spowodowac, ze wzgledu na sytuacje dluznika, powazne trudnosci natury gospodarczej lub spolecznej, organ celny moze odstapic od zadania ich splaty.

§ 3. Minister Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb udzielania ulatwien platniczych, o ktorych mowa w § 1.

Poczatek

Art. 238.

Niezaleznie od tego, jakiego rodzaju ulatwienie platnicze jest udzielone dluznikowi, moze on splacic calosc lub czesc kwoty dlugu przed uplywem wyznaczonego terminu.

Poczatek

Art. 239.

Kazda kwota naleznosci moze zostac w imieniu dluznika, za jego zgoda, splacona przez osobe trzecia.

Poczatek

Art. 240.

§ 1. Jezeli nie zostalo zlozone zabezpieczenie albo gdyby kwota zlozonego zabezpieczenia nie pokryla dlugu celnego, kwota naleznosci moze byc zabezpieczona na majatku dluznika przed terminem platnosci, jezeli zachodzi uzasadniona obawa, ze nie zostanie ona uiszczona.

§ 2. Zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 1, mozna dokonac rowniez przed zarejestrowaniem kwoty naleznosci, jezeli zachodzi uzasadniona obawa uchylania sie dluznika od uiszczenia tych naleznosci.

§ 3. Jezeli zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 1, nastepuje przed zarejestrowaniem kwoty naleznosci, organ celny okresla w decyzji o zabezpieczeniu przyblizona kwote w oparciu o dane dotyczace podstawy ustalenia wysokosci tej kwoty.

Poczatek

Art. 241.

§ 1. Jezeli nie zostalo zlozone zabezpieczenie albo gdyby kwota zlozonego zabezpieczenia nie pokryla dlugu celnego, towar, na ktorym ciaza naleznosci, moze byc przez organ celny zatrzymany lub zajety w celu zabezpieczenia kwoty naleznosci, do czasu ich uiszczenia. Zatrzymanie lub zajecie takiego towaru moze byc dokonane bez wzgledu na prawa osob trzecich i z pierwszenstwem przed wszystkimi obciazeniami i przywilejami.

§ 2. Jezeli nie zostanie uiszczona kwota naleznosci za towar, o ktorym mowa w § 1, moze on zostac sprzedany przez organ celny w celu pokrycia ciazacej na nim kwoty naleznosci.

§ 3. Z kwoty uzyskanej ze sprzedazy pokrywa sie, w nastepujacej kolejnosci:

1) koszty sprzedazy,

2) koszty przewozu, przeladunku i skladowania - poniesione przez Skarb Panstwa,

3) kwote naleznosci,

4) naleznosci obciazajace towar na podstawie przepisow odrebnych.

§ 4. Nadwyzke pozostala po pokryciu kosztow i naleznosci, o ktorych mowa w § 3 zwraca sie osobie uprawnionej. Nadwyzka przechodzi na rzecz Skarbu Panstwa, jezeli osoba uprawniona nie zglosi sie po jej odbior w ciagu 12 miesiecy od dnia jej zawiadomienia lub od dnia, kiedy stwierdzono brak mozliwosci doreczenia zawiadomienia.

Poczatek

Art. 242.

§ 1. Jezeli kwota naleznosci nie zostala uiszczona w terminie, organ celny pokrywa ja ze zlozonego zabezpieczenia.

§ 2. Od kwot naleznosci nie uiszczonych w terminie pobiera sie odsetki wedlug zasad i w wysokosci okreslonej w odrebnych przepisach dotyczacych pobierania odsetek za zwloke od naleznosci podatkowych.

§ 3. W wypadkach powstania dlugu celnego, o ktorych mowa w art. 210-213 oraz art. 218 i art. 219, pobiera sie odsetki liczone od dnia powstania dlugu, wedlug zasad i wysokosci okreslonych w przepisach dotyczacych pobierania odsetek za zwloke od naleznosci podatkowych.

§ 4. Kwot naleznosci mozna dochodzic w ciagu 5 lat, liczac od dnia, w ktorym zostaly zarejestrowane.

§ 5. Bieg przedawnienia terminu, o ktorym mowa w § 4, przerywa:

1) wszczecie egzekucji,

2) wszczecie postepowania karnego lub postepowania przed sadem administracyjnym.

§ 6. Po kazdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo, poczawszy od dnia:

1) wniesienia wplaty,

2) sciagniecia ostatniej wplaty w trybie egzekucji administracyjnej lub stwierdzenia przez organ egzekucyjny, ze egzekucja stala sie bezskuteczna,

3) uprawomocnienia sie wyroku sadu lub innego rozstrzygniecia wydanego w sprawie karnej skarbowej albo wyroku lub postanowienia sadu administracyjnego.

§ 7. Przedawnienie uwzglednia sie z urzedu.

Poczatek

Art. 243.

W postepowaniu przed organami celnymi stosuje sie przepisy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, jezeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowia inaczej.

Dzial IV

Wygasniecie dlugu celnego

Poczatek

Art. 244.

Dlug celny wygasa:

1) przez uiszczenie kwoty naleznosci,

2) przez umorzenie kwoty naleznosci,

3) przez przedawnienie,

4) jezeli wobec towarow zgloszonych do procedury celnej, ktora okresla obowiazek uiszczenia kwoty naleznosci:

a) zgloszenie celne zostalo uniewaznione zgodnie z art. 68,

b) towary, przed ich zwolnieniem, zostaly zajete i orzeczono ich przepadek, zniszczono je na polecenie organu celnego, staly sie przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu Panstwa, zostaly zniszczone lub zostaly ostatecznie utracone ze wzgledu na ich charakter, wypadek losowy lub dzialanie sily wyzszej,

5) w wypadkach, o ktorych mowa w art. 210, jezeli towary, wobec ktorych powstal dlug celny, zostaly zajete przy nielegalnym wprowadzaniu i rownoczesnie lub w pozniejszym terminie orzeczono ich przepadek.

Poczatek

Art. 245.

Dlug celny, o ktorym mowa w art. 224, wygasa rowniez w wypadku uniewaznienia dokumentow wymaganych do uzyskania preferencji taryfowych okreslonych w tym przepisie.

Dzial V

Zwrot i umorzenie naleznosci celnych

Poczatek

Art. 246.

§ 1. Naleznosci celne sa umarzane, jezeli w chwili zarejestrowania kwota naleznosci nie wynikala z obowiazujacych przepisow lub gdy kwota ta zostala zarejestrowana niezgodnie z art. 229 § 3.

§ 2. Naleznosci celne sa zwracane, jezeli w chwili uiszczenia kwota tych naleznosci nie wynikala z obowiazujacych przepisow lub gdy kwota ta zostala zarejestrowana niezgodnie z art. 229 § 3.

§ 3. Naleznosci celne nie podlegaja zwrotowi ani umorzeniu, jezeli okolicznosci, ktore doprowadzily do zaplacenia lub zarejestrowania kwoty nie wynikajacej z obowiazujacych przepisow, sa wynikiem swiadomego dzialania osoby zainteresowanej.

§ 4. Naleznosci celne sa zwracane lub umarzane na wniosek dluznika zlozony przed uplywem 3 lat, liczac od dnia jego powiadomienia o tych naleznosciach. Wniosek nalezy zlozyc we wlasciwym urzedzie celnym.

§ 5. Organ celny dokona zwrotu lub umorzenia z urzedu, gdy stwierdzi przed uplywem 3 lat od powiadomienia dluznika, ze zachodza okolicznosci uzasadniajace zwrot lub umorzenie.

Poczatek

Art. 247.

Clo podlega zwrotowi, jezeli po jego uiszczeniu na wniosek osoby zainteresowanej uniewazniono zgloszenie celne.

Poczatek

Art. 248.

§ 1. Zwrot lub umorzenie cla moze nastapic rowniez po ustaleniu, ze zarejestrowana kwota cla dotyczy towarow objetych procedura celna i nie przyjetych przez osobe wprowadzajaca, ze wzgledu na to, iz w chwili, o ktorej mowa w art. 69, towary byly wadliwe lub niezgodne z warunkami kontraktu, w wyniku ktorego dokonano przywozu tych towarow. Nie uznaje sie za towary wadliwe towarow uszkodzonych po ich zwolnieniu.

§ 2. Zwrot lub umorzenie cla, o ktorym mowa w § 1 jest dopuszczalne, gdy:

1) towary nie zostaly uzyte, chyba ze wstepne ich uzycie okazalo sie konieczne do stwierdzenia ich wadliwosci lub niezgodnosci z warunkami kontraktu, oraz

2) towary zostaly wywiezione poza polski obszar celny.

§ 3. Na wniosek osoby zainteresowanej organ celny moze zezwolic na zniszczenie towarow, objecie ich w celu powrotnego wywozu procedura tranzytu, objecie procedura skladu celnego lub umieszczenie ich w wolnym obszarze celnym, zamiast ich wywozu. W celu otrzymania jednego z przewidzianych wyzej przeznaczen celnych towary sa uwazane za towary niekrajowe.

§ 4. Clo nie jest zwracane lub umarzane w odniesieniu do towarow, ktore przed ich zgloszeniem o dopuszczenie ich do obrotu zostaly objete procedura odprawy czasowej w celu przeprowadzenia prob, chyba ze wykazano, iz fakt ich wadliwosci lub niezgodnosci z warunkami kontraktu nie mogl zostac ujawniony podczas tych prob.

§ 5. Clo jest zwracane lub umarzane, w wypadkach okreslonych w § 1, na pisemny wniosek dluznika zlozony przed uplywem 1 roku, liczac od dnia powiadomienia dluznika o tym cle.

Poczatek

Art. 249.

Nie podlegaja zwrotowi odsetki, ktore zostaly pobrane z tytulu nieterminowego uiszczenia naleznosci celnych, chyba ze niewlasciwe ustalenie kwoty naleznosci bylo wynikiem bledu organu celnego, a dluznik w zaden sposob nie przyczynil sie do powstania tego bledu.

Poczatek

Art. 250.

§ 1. Kwota naleznosci celnych podlegajacych zwrotowi zaliczana jest z urzedu na zalegle lub biezace zadluzenie z tytulu innych naleznosci celnych.

§ 2. W razie braku zadluzenia, o ktorym mowa w § 1, naleznosci celne podlegaja zwrotowi w terminie 30 dni, liczac od dnia wydania decyzji orzekajacej ich zwrot.

§ 3. Od zwracanych naleznosci celnych przywozowych lub wywozowych nie placi sie odsetek, chyba ze niewlasciwe ustalenie kwoty naleznosci bylo wynikiem bledu organu celnego, a dluznik w zaden sposob nie przyczynil sie do powstania tego bledu. W takim wypadku odsetki oblicza sie od dnia uiszczenia naleznosci podlegajacych zwrotowi.

§ 4. Od naleznosci nie zwroconych w terminie okreslonym w § 2 placi sie odsetki liczone od daty wydania decyzji orzekajacej ich zwrot.

§ 5. Odsetki, o ktorych mowa w § 3 i 4, oblicza sie wedlug zasad i w wysokosci okreslonych w przepisach dotyczacych pobierania odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych.

Poczatek

Art. 251.

Jezeli umorzone lub zwrocone naleznosci celne staja sie ponownie nalezne, odsetki wyplacone przez organ celny zgodnie z art. 250 § 3-5 podlegaja zwrotowi.

Poczatek

Art. 252.

§ 1. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, inne wypadki, w ktorych naleznosci celne przywozowe lub wywozowe sa zwracane lub umarzane, oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu lub umorzenia.

§ 2. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, wzor wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia naleznosci celnych oraz dokumenty, ktore nalezy do niego dolaczyc.

Tytul VIII

Przedstawicielstwo w sprawach celnych

Dzial I

Przedstawicielstwo

Poczatek

Art. 253.

§ 1. Przedstawicielstwo moze byc:

1) bezposrednie - jezeli przedstawiciel dziala w imieniu i na rzecz innej osoby,

2) posrednie - jezeli przedstawiciel dziala we wlasnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

§ 2. Jezeli postepowanie przed dyrektorem urzedu celnego dotyczy towaru, ktorego rodzaj lub ilosc wskazuje na przeznaczenie do dzialalnosci gospodarczej, to:

1) przedstawicielem bezposrednim osoby moze byc wylacznie pracownik tej osoby lub agencja celna,

2) przedstawicielem posrednim osoby moze byc wylacznie agencja celna.

§ 3. W wypadkach innych niz te, o ktorych mowa w § 2, przedstawicielem osoby moze byc:

1) agencja celna jako przedstawiciel bezposredni lub posredni,

2) osoba fizyczna posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych jako przedstawiciel bezposredni.

Poczatek

Art. 254.

§ 1. Przedstawiciel jest zobowiazany do przedstawienia organowi celnemu pisemnego upowaznienia, okreslajacego rodzaj udzielonego przedstawicielstwa oraz zakres czynnosci, do ktorych jest upowazniony.

§ 2. Przedstawiciel dolacza do akt oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis upowaznienia. Adwokat lub radca prawny moze sam uwierzytelnic odpis udzielonego mu upowaznienia. Osoba posiadajaca koncesje na prowadzenie agencji celnej moze uwierzytelnic odpis upowaznienia udzielonego agencji celnej.

§ 3. Przedstawicielem osoby fizycznej, w wypadkach gdy rodzaj lub ilosc towaru nie wskazuja na przeznaczenie do dzialalnosci gospodarczej, moze byc czlonek najblizszej rodziny tej osoby, ktory zlozy wiarygodne oswiadczenie o istnieniu upowaznienia do dzialania w jej imieniu.

§ 4. Czynnosci dokonane przez przedstawiciela w granicach upowaznienia pociagaja za soba skutki bezposrednio dla osoby, ktora ustanowila przedstawiciela.

§ 5. Przedstawicielem moze byc jedynie osoba krajowa, z wylaczeniem osob, o ktorych mowa w art. 3 § 1 pkt 11 lit. c).

§ 6. Agencja celna moze udzielic dalszego upowaznienia innej agencji celnej do wykonania okreslonych czynnosci za zgoda osoby udzielajacej upowaznienia.

Poczatek

Art. 255.

Osobe, ktora dokonuje czynnosci bez upowaznienia do dzialania w imieniu lub na rzecz innej osoby, albo osobe, ktora dokonuje czynnosci w imieniu lub na rzecz innej osoby bez upowaznienia do jej reprezentowania, uwaza sie za dzialajaca we wlasnym imieniu i na swoja rzecz.

Dzial II

Agencja celna

Poczatek

Art. 256.

§ 1. Agencja celna moze dokonywac przed organami celnymi wszelkich czynnosci przewidzianych w przepisach prawa celnego, w szczegolnosci:

1) badac towary i pobierac ich probki przed dokonaniem zgloszenia celnego,

2) przygotowywac niezbedne dokumenty i dokonywac zgloszenia celnego,

3) uiszczac naleznosci celne przywozowe lub celne wywozowe oraz inne oplaty,

4) podejmowac towary po ich zwolnieniu,

5) skladac zabezpieczenie kwoty wynikajacej z dlugu celnego,

6) wnosic odwolania i inne wnioski podlegajace rozpatrzeniu przez organy celne.

§ 2. Czynnosci przed organami celnymi moze dokonywac wylacznie w imieniu agencji celnej upowazniony jej pracownik, wpisany na liste agentow celnych.

Poczatek

Art. 257.

§ 1. Na liste agentow celnych wpisuje sie osobe fizyczna, jezeli spelnia nastepujace warunki:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych,

3) korzysta z pelni praw publicznych,

4) posiada co najmniej srednie wyksztalcenie,

5) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestepstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestepstwo gospodarcze lub przestepstwo skarbowe,

6) swoim postepowaniem daje rekojmie prawidlowego wykonywania czynnosci agenta celnego,

7) zlozyla z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisja egzaminacyjna, powolywana przez Prezesa Glownego Urzedu Cel,

8) wystapila z wnioskiem o wpis na liste agentow celnych, nie pozniej niz w okresie 2 lat od spelnienia warunku okreslonego w pkt 7.

§ 2. Liste agentow celnych prowadzi Prezes Glownego Urzedu Cel.

§ 3. Prezes Glownego Urzedu Cel skresla z listy agentow celnych osobe w wypadku:

1) gdy zostal naruszony jeden z warunkow, o ktorych mowa w § 1,

2) niewykonywania czynnosci agenta celnego przez okres co najmniej dwoch lat,

3) jej smierci.

§ 4. Prezes Glownego Urzedu Cel moze zawiesic dzialalnosc agenta celnego na czas toczacego sie przeciwko osobie agenta postepowania karnego o przestepstwo wymienione w § 1 pkt 5.

Poczatek

Art. 258.

§ 1. Osoba posiadajaca koncesje na prowadzenie agencji celnej ponosi pelna odpowiedzialnosc majatkowa wobec organow celnych za pokrycie kwot dlugow celnych lub innych oplat, jakie powstaly na skutek nieprawidlowego lub nieterminowego dokonania albo niewykonania czynnosci, do ktorych zostala upowazniona agencja celna.

§ 2. W wypadku udzielenia dalszego upowaznienia, o ktorym mowa w art. 254 § 6, odpowiedzialnosc majatkowa, o ktorej mowa w § 1, ponosza solidarnie agencje celne upowaznione do dzialania.

§ 3. Osoba posiadajaca koncesje na prowadzenie agencji celnej jest zobowiazana do zlozenia kaucji gwarancyjnej w formie, o ktorej mowa w art. 199 § 1 pkt 1 lub pkt 2, na zabezpieczenie pokrycia roszczen organow celnych z tytulu odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w § 1. Kaucja gwarancyjna moze stanowic czesc zabezpieczenia generalnego w wypadkach, o ktorych mowa w art. 197 § 3.

Poczatek

Art. 259.

§ 1. Koncesje na prowadzenie dzialalnosci w formie agencji celnej wydaje i cofa Prezes Glownego Urzedu Cel.

§ 2. Koncesje, o ktorej mowa w § 1, moga otrzymac osoby, ktore spelniaja nastepujace warunki:

1) sa osobami krajowymi w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 11 lit. a) i lit. b),

2) sa podmiotami, ktorych dzialalnoscia kieruja osoby, ktore nie zostaly skazane prawomocnym wyrokiem za przestepstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestepstwo gospodarcze lub przestepstwo skarbowe,

3) nie zalegaja z clem, podatkami stanowiacymi dochod budzetu panstwa ani skladkami na ubezpieczenie spoleczne, a takze nie jest wobec nich prowadzone postepowanie egzekucyjne, upadlosciowe, likwidacyjne lub ukladowe,

4) nie zostala im cofnieta koncesja na prowadzenie agencji celnej, ze wzgledu na naruszenie przez nie przepisow prawa, w okresie ostatnich 5 lat,

5) zloza kaucje gwarancyjna, o ktorej mowa w art. 258 § 3.

§ 3. Koncesji na prowadzenie agencji celnej nie otrzymaja osoby, ktore prowadza lub sa uprawnione do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc przewozowa, spedycyjna lub polegajaca na prowadzeniu skladu celnego, chyba ze przepis szczegolny to przewiduje.

Art. 260.

Prezes Glownego Urzedu Cel moze cofnac koncesje, o ktorej mowa w art. 259 § 1, w wypadku:

1) gdy z wnioskiem o cofniecie wystepuje osoba, ktorej wydano koncesje na prowadzenie agencji celnej,

2) naruszenia jednego z warunkow, o ktorych mowa w art. 259 § 2 i § 3,

3) gdy w okresie 6 miesiecy od uzyskania koncesji agencja celna nie podjela dzialalnosci lub ja przerwala na okres dluzszy niz 6 miesiecy bez powiadomienia organu celnego,

4) gdy agencja celna wykonuje czynnosci niezgodnie z przepisami prawa celnego.

Poczatek

Art. 261.

Minister Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wzor wniosku o wydanie koncesji, o ktorej mowa w art. 259 § 1, oraz dokumenty, ktore nalezy do niego dolaczyc,

2) tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego osob ubiegajacych sie o uprawnienie do wykonywania czynnosci agenta celnego oraz sposob powolywania komisji egzaminacyjnej, kwalifikacje czlonkow komisji, zakres i sposob przeprowadzania egzaminu, a takze wysokosc oplat egzaminacyjnych przeznaczonych na pokrycie dzialalnosci i wynagrodzenia jej czlonkow,

3) sposob prowadzenia i tryb dokonywania wpisu na liste agentow celnych,

4) tryb przyjmowania oraz wysokosc kaucji gwarancyjnej, o ktorej mowa w art. 258 § 3,

5) sposob prowadzenia ewidencji i rejestracji dokumentow podlegajacych kontroli celnej,

6) inne rodzaje dzialalnosci, ktore moze wykonywac osoba posiadajaca koncesje na prowadzenie agencji celnej.

Tytul IX

Postepowanie w sprawach celnych

Dzial I

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 262.

Do postepowania w sprawach celnych stosuje sie odpowiednio przepisy dzialu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083), z uwzglednieniem zmian wynikajacych z przepisow prawa celnego.

Poczatek

Art. 263.

Minister Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, wlasciwosc rzeczowa i miejscowa organow celnych.

Poczatek

Art. 264.

§ 1. Jezeli przepisy odrebne nie stanowia inaczej, osoba prawna, ktora powstala w wyniku:

1) przeksztalcenia innej osoby prawnej,

2) polaczenia osob prawnych,

- jest nastepca prawnym przewidzianych przepisami prawa celnego praw i obowiazkow przeksztalconej osoby prawnej albo kazdej z laczacych sie osob prawnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej.

Poczatek

Art. 265.

Organ celny wszczyna postepowanie z urzedu w celu rozstrzygniecia w drodze decyzji w sprawie sytuacji prawnej towaru przywozonego na polski obszar celny lub z niego wywozonego przez nieznana osobe, bez koniecznosci ustanawiania dla niej kuratora lub przedstawiciela.

Poczatek

Art. 266.

Organ celny moze polaczyc toczace sie przed nim oddzielne sprawy, w celu ich lacznego rozpoznania lub takze rozstrzygniecia, jezeli dotycza tej samej osoby i sa ze soba w zwiazku.

Poczatek

Art. 267.

Pisma skierowane do osob nieznanych z miejsca pobytu lub siedziby wywiesza sie na okres 14 dni w urzedzie celnym, w ktorym prowadzone jest postepowanie. Pismo uwaza sie za doreczone po uplywie tego terminu.

Poczatek

Art. 268.

§ 1. Osoby zamieszkujace lub przebywajace za granica maja obowiazek podania adresu do doreczen w kraju przy pierwszej czynnosci dokonywanej przed organem celnym.

§ 2. W razie zaniedbania obowiazku, o ktorym mowa w § 1, stosuje sie odpowiednio art. 267.

Poczatek

Art. 269.

Organ celny wszczyna postepowanie z urzedu w sprawach dotyczacych towaru przywozonego na polski obszar celny lub wywozonego z polskiego obszaru celnego w obrocie pocztowym.

Poczatek

Art. 270.

§ 1. Organ celny moze przyjac jako dowod w postepowaniu dokumenty sporzadzone przez organy celne panstwa obcego lub inne uprawnione podmioty panstwa obcego.

§ 2. Organ celny moze zadac od stron postepowania:

1) urzedowego tlumaczenia na jezyk polski dokumentow sporzadzonych w jezyku obcym,

2) przedlozenia dokumentow zagranicznych zalegalizowanych przez wlasciwe organy polskie dzialajace w kraju albo polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzedy konsularne.

Poczatek

Art. 271.

Organ celny moze na wniosek strony wstrzymac wykonanie decyzji w sprawie dlugu celnego, od ktorej wniesiono odwolanie, po zlozeniu przez strone zabezpieczenia okreslonego przez ten organ.

Poczatek

Art. 272.

Organ celny nie podejmuje czynnosci postepowania, jezeli strona, ktora z mocy przepisow prawa ma obowiazek wplacenia z gory naleznosci tytulem oplat lub kosztow postepowania, tego obowiazku nie dopelni w terminie 7 dni od dnia wniesienia podania.

Poczatek

Art. 273.

Prowadzenie postepowania na podstawie przepisow karnych nie stanowi przeszkody do prowadzenia postepowania na podstawie przepisow niniejszej ustawy, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Poczatek

Art. 274.

Skarga do sadu administracyjnego w sprawie dotyczacej zgloszenia celnego moze zostac wniesiona dopiero po wyczerpaniu toku instancji w postepowaniu przed organami celnymi.

Dzial II

Oplaty w sprawach celnych

Poczatek

Art. 275.

§ 1. Organ celny pobiera oplate za wydanie pozwolenia i koncesji, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

§ 2. Organ celny pobiera oplate za przechowanie towarow w depozycie lub w magazynie celnym prowadzonym przez organ celny.

§ 3. Organ celny pobiera oplaty manipulacyjne za:

1) wykonywanie czynnosci kontroli celnej,

2) udzielenie wiazacej informacji taryfowej,

3) potwierdzenie pochodzenia lub statusu celnego towaru,

4) zatwierdzenie wspolczynnika produktywnosci lub okreslenie sposobu jego obliczenia,

5) uniewaznienie zgloszenia celnego,

6) objecie towaru procedura tranzytu,

7) czynnosci podejmowane w celu pokrycia z zabezpieczenia kwoty wynikajacej z dlugu celnego,

8) wpis na liste agentow celnych,

9) rozpatrzenie wniosku dotyczacego ochrony wlasnosci intelektualnej, handlowej lub przemyslowej.

§ 4. Organ celny pobiera oplaty manipulacyjne dodatkowe za czynnosci podejmowane w wyniku:

1) naruszenia przez osobe terminu do nadania przeznaczenia celnego towaru,

2) usuniecia towaru spod dozoru celnego,

3) naruszenia przez osobe warunkow lub terminow ustalonych przy objeciu towaru procedura zawieszajaca lub gospodarcza procedura celna,

4) naruszenia warunkow zwolnienia towaru od naleznosci celnych przywozowych lub wywozowych,

5) wykonywania na wniosek osoby zainteresowanej czynnosci sluzbowych poza siedziba lub czasem pracy urzedu celnego.

Poczatek

Art. 276.

§ 1. Z zastrzezeniem § 2, oplaty manipulacyjne dodatkowe powinny byc okreslone w kwocie odpowiadajacej podejmowanym czynnosciom i nie moga byc wymierzone w kwocie wyzszej niz 40% wartosci celnej towaru.

§ 2. Jezeli po przedstawieniu towaru organ celny wykaze roznice miedzy towarem przedstawionym a ujawnionym w wyniku rewizji celnej, to od osoby, o ktorej mowa w art. 39, pobiera sie oplate manipulacyjna dodatkowa w wysokosci wartosci towaru odpowiadajacej roznicy.

§ 3. Srodki finansowe z oplat, o ktorych mowa w § 2 oraz w art. 275, a takze 40% kwot uzyskanych ze sprzedazy przedmiotow z przestepstw celnych i dewizowych ujawnionych przez funkcjonariuszy celnych przeznacza sie na usprawnienie funkcjonowania organow celnych oraz na premie dla pracownikow podleglych Prezesowi Glownego Urzedu Cel, w szczegolnosci dla tych, ktorzy przyczynili sie bezposrednio do wykrycia przestepstw lub wykroczen celnych i dewizowych.

§ 4. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli sposob rozdysponowania srodkow, o ktorych mowa w § 3, oraz zasady przyznawania premii.

§ 5. Minister Finansow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) stawki oplat za wydanie pozwolenia i koncesji oraz wypadki, w ktorych oplat tych sie nie pobiera,

2) stawki oplat manipulacyjnych, manipulacyjnych dodatkowych oraz oplat za przechowywanie towarow,

3) czynnosci kontroli celnej, za ktore pobierana jest oplata manipulacyjna.

Poczatek

Art. 277.

Oplaty sa pobierane na zasadach i w trybie ustalonych dla naleznosci celnych przywozowych i wywozowych.

Tytul X

Organy celne

Poczatek

Art. 278.

§ 1. Centralnym organem administracji panstwowej w sprawach celnych jest Prezes Glownego Urzedu Cel, nadzorowany przez Ministra Finansow.

§ 2. Organem administracji panstwowej w sprawach celnych jest dyrektor urzedu celnego. W rozumieniu niniejszego tytulu urzedem celnym jest urzad, o ktorym mowa w art. 284 § 2.

Poczatek

Art. 279.

§ 1. Prezesa Glownego Urzedu Cel, na wniosek Ministra Finansow, powoluje i odwoluje Prezes Rady Ministrow.

§ 2. Wiceprezesow Glownego Urzedu Cel, na wniosek Prezesa Glownego Urzedu Cel, powoluje i odwoluje Prezes Rady Ministrow.

Poczatek

Art. 280.

Do zadan Prezesa Glownego Urzedu Cel nalezy:

1) realizacja polityki celnej panstwa,

2) wspoludzial w ksztaltowaniu polityki celnej panstwa,

3) realizacja budzetu panstwa w zakresie ustalonym dla organow celnych,

4) sprawowanie nadzoru nad organami celnymi,

5) ksztaltowanie i realizacja polityki kadrowej w organach celnych,

6) wspolpraca z organami celnymi innych panstw oraz organizacjami miedzynarodowymi,

7) wykonywanie innych zadan okreslonych w ustawie oraz w przepisach odrebnych.

Poczatek

Art. 281.

Zadania okreslone w art. 280 Prezes Glownego Urzedu Cel realizuje przy pomocy podleglego Urzedu oraz za posrednictwem dyrektorow urzedow celnych.

Poczatek

Art. 282.

Dyrektora urzedu celnego powoluje i odwoluje Prezes Glownego Urzedu Cel.

Poczatek

Art. 283.

Do zadan dyrektora urzedu celnego nalezy:

1) dokonywanie wymiaru i poboru naleznosci celnych,

2) nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz wykonywanie innych czynnosci przewidzianych przepisami prawa celnego,

3) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,

4) zwalczanie i sciganie przestepstw i wykroczen w zakresie ustalonym ustawa karna skarbowa,

5) wykonywanie innych zadan zleconych w przepisach odrebnych.

Poczatek

Art. 284.

§ 1. Organizacje Glownego Urzedu Cel okresla statut nadany przez Ministra Finansow.

§ 2. Dyrektorzy urzedow celnych wykonuja powierzone im przez Prezesa Glownego Urzedu Cel zadania przy pomocy podleglych urzedow.

§ 3. Minister Finansow, w drodze rozporzadzenia, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, tworzy i znosi urzedy, o ktorych mowa w § 2, oraz okresla ich siedziby.

§ 4. Organizacje urzedow celnych okresla statut nadany przez Prezesa Glownego Urzedu Cel.

Poczatek

Art. 285.

§ 1. Funkcjonariusze celni wykonuja obowiazki sluzbowe w umundurowaniu, z widocznym numerem indentyfikacyjnym.

§ 2. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli w drodze zarzadzenia:

1) zasady przydzialu i wzory umundurowania,

2) wypadki, w ktorych funkcjonariusze celni wykonuja obowiazki sluzbowe bez umundurowania.

Poczatek

Art. 286.

§ 1. Organy administracji publicznej oraz inne panstwowe i gminne, powiatowe oraz wojewodzkie samorzadowe jednostki organizacyjne sa obowiazane wspoldzialac i nieodplatnie udzielac organom celnym pomocy technicznej przy wykonywaniu zadan okreslonych w ustawie.

§ 2. Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia, okresli zasady wspoldzialania organow celnych z organami i jednostkami, o ktorych mowa w § 1, oraz zakres ich swiadczen na rzecz organow celnych.

Poczatek

Art. 287.

§ 1. Prezes Glownego Urzedu Cel, w porozumieniu z wlasciwym ministrem, moze upowaznic inne organy administracji publicznej do wykonywania niektorych zadan organow celnych.

§ 2. Organom administracji publicznej przy wykonywaniu zadan, o ktorych mowa w § 1, przysluguja prawa i obowiazki organow celnych.

Poczatek

Art. 288.

Prezes Glownego Urzedu Cel moze okreslic, w drodze zarzadzenia, warunki, jakie musi spelniac miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadki, w ktorych czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego moga byc dokonywane w tym miejscu.

Tytul XI

Przepisy przejsciowe i koncowe

Poczatek

Art. 289.

Postepowania wszczete i nie zakonczone przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy podlegaja rozpatrzeniu wedlug przepisow dotychczasowych, z wyjatkiem postepowan dotyczacych wydawania koncesji na prowadzenie agencji celnych i pozwolen na prowadzenie skladow celnych.

Poczatek

Art. 290.

§ 1. Zezwolenia na prowadzenie skladow celnych wydane przez Prezesa Glownego Urzedu Cel na podstawie przepisow dotychczasowych zachowuja waznosc na okres 12 miesiecy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy, pod warunkiem dostosowania prowadzonej dzialalnosci do przepisow prawa celnego w terminie 3 miesiecy od tego dnia.

§ 2. Sklady celne prowadzone na podstawie zezwolen, o ktorych mowa w § 1, traktowane sa jako sklady celne publiczne w rozumieniu niniejszej ustawy, przy czym odpowiedzialnosc okreslona w art. 107 ponosi prowadzacy sklad celny.

§ 3. Do cofania zezwolen, o ktorych mowa w § 1, stosuje sie odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczace cofania pozwolen na prowadzenie skladu celnego.

Poczatek

Art. 291.

§ 1. Z dniem wejscia w zycie ustawy dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie agencji celnych staja sie koncesjami w rozumieniu niniejszej ustawy; jednak prowadzenie dalszej dzialalnosci uzaleznione jest od zlozenia kaucji gwarancyjnej, przewidzianej w niniejszej ustawie, w terminie 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy.

§ 2. W wypadku nie zlozenia kaucji gwarancyjnej, organ celny wyznacza odpowiedni termin zakonczenia dzialalnosci agencji celnej.

Poczatek

Art. 292.

§ 1. Osoby, ktore na podstawie przepisow dotychczasowych uzyskaly uprawnienia do wykonywania czynnosci agenta celnego, obowiazane sa, pod rygorem utraty tych uprawnien, w okresie 24 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy, zdac egzamin uzupelniajacy w zakresie niezbednym do prawidlowego stosowania przepisow prawa celnego.

§ 2. Prezes Glownego Urzedu Cel okresli, w drodze zarzadzenia, zakres egzaminu uzupelniajacego, o ktorym mowa w § 1, sposob jego przeprowadzenia, sklad komisji egzaminacyjnych, oplaty za przeprowadzenie egzaminu oraz wynagrodzenie dla czlonkow komisji egzaminacyjnych.

Poczatek

Art. 293.

§ 1. Zarzadzajacy wolnym obszarem celnym na podstawie dotychczasowych przepisow, w okresie 12 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy, dostosuje dotychczasowa dzialalnosc w wolnym obszarze celnym oraz funkcjonowanie wolnego obszaru celnego do wymogow prawa celnego.

§ 2. W wypadku spelnienia wymogow okreslonych w § 1 uznaje sie, ze wolny obszar celny dziala na podstawie niniejszej ustawy. W wypadku niespelnienia tych wymogow, Rada Ministrow zniesie wolny obszar celny.

§ 3. Przedsiebiorcy posiadajacy w dniu ogloszenia niniejszej ustawy prawo do dodatkowych zwolnien celnych, ktore moga byc realizowane w okresie 3 lat od dnia rozpoczecia przez nie dzialalnosci gospodarczej na terenie wolnego obszaru celnego w obrocie towarowym pomiedzy wolnym obszarem celnym a pozostalym polskim obszarem celnym, korzystaja z tych zwolnien na dotychczasowych zasadach do dnia uplywu tego terminu.

Poczatek

Art. 294.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 1995 r. Nr 119, poz. 575) po art. 11 dodaje sie art. 11a w brzmieniu:

"Art. 11a. 1. Przewoznik wykonujacy regularne przewozy miedzynarodowe w transporcie kolejowym lub drogowym jest obowiazany do uzgadniania z wlasciwym miejscowo organem celnym rozkladow jazdy srodkow przewozowych, a zwlaszcza czasu i miejsca przekroczenia przez te srodki granicy panstwowej oraz czasu ich postoju w przejsciach granicznych.

2. W miedzynarodowym transporcie lotniczym i miedzynarodowej zegludze srodladowej obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1, ciazy na podmiotach zarzadzajacych portami lotniczymi lub granicznymi przejsciami rzecznymi.

3. W miedzynarodowym transporcie lotniczym, miedzynarodowej zegludze srodladowej oraz miedzynarodowym transporcie kolejowym podmioty wymienione w ust. 1 i 2 obowiazane sa do niezwlocznego powiadomienia wlasciwych miejscowo organow celnych o wszystkich wypadkach przekraczania granicy przez srodki przewozowe poza rozkladem jazdy.".

Poczatek

Art. 295.

W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, Nr 141, poz. 700, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44) w art. 11 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 15 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 16 w brzmieniu:

"16) prowadzenia agencji celnej.";

2) po ust. 7 dodaje sie ust. 8 w brzmieniu:

"8. Zasady udzielania koncesji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 16, okreslaja przepisy prawa celnego.".

Poczatek

Art. 296.

W ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiazaniach podatkowych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 75, poz. 357) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) po art. 48 dodaje sie art. 481 w brzmieniu:

"Art. 481. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, organom kontroli skarbowej lub organom celnym reguluja odrebne przepisy."".

Poczatek

Art. 297.

Z dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy traci moc ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31), z wyjatkiem art. 106f.

Poczatek

Art. 298.

Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1998 r., z wyjatkiem przepisow art. 5 § 10, art. 6 § 4 i § 5, art. 12 § 2, art. 19 § 3, art. 20 § 3, art. 40 § 3, art. 42 § 3, art. 54, art. 62 § 2, art. 64 § 4, art. 78, art. 80 § 6, art. 81 § 2, art. 90 § 3, art. 93 § 2, art. 97 § 5, art. 100 § 4, art. 102 § 3, art. 105 § 8 i § 9, art. 128 § 6, art. 136, art. 148, art. 157 § 3, art. 165, art. 168 § 2, art. 172, art. 179 § 4, art. 188, art. 189 § 4, art. 190 § 4, art. 192 § 3, art. 197 § 4, art. 200 § 3, art. 222 § 5, art. 226 § 5, art. 232 § 2, art. 233 § 3, art. 237 § 3, art. 252 § 2, art. 261, art. 263, art. 276 § 4 i § 5, art. 285 § 2 i art. 286 § 2, ktore wchodza w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia.

Przepisy pozostawione w mocy

(Dz.U. z 1997 r. Nr 23, poz. 117 - art. 297, Nr 157, poz. 1026 - art. 56)

USTAWA

z dnia 28 grudnia 1989 r.

Prawo celne

Poczatek

Art. 106f.

W przypadku okreslonym w art. 106a, jezeli artykuly importowane korzystaly z subsydiow eksportowych, Rada Ministrow moze nalozyc oplate specjalna w wysokosci odpowiadajacej tym subsydiom.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.