Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1990 r. Nr 21, poz. 124, Nr 43, poz. 253; z 1994 r. Nr 98, poz. 471; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 28, poz. 153; 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126

USTAWA

z dnia 22 marca 1990 r.

o pracownikach samorzadowych

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 1.

Ustawa okresla status prawny pracownikow zatrudnionych w :

1) urzedzie marszalkowskim, wojewodzkich samorzadowych jednostkach organizacyjnych,

2) starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,

3) urzedzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakladach budzetowych,

4) biurach (ich odpowiednikach) zwiazkow jednostek samorzadu terytorialnego oraz zakladow budzetowych utworzonych przez te zwiazki,

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorzadu terytorialnego

- zwanych dalej "pracownikami samorzadowymi".

Poczatek

Art. 2.

Pracownicy samorzadowi sa zatrudniani:

1) na podstawie wyboru:

a) w urzedzie marszalkowskim: marszalek wojewodztwa, wiceprzewodniczacy zarzadu oraz pozostali czlonkowie zarzadu wojewodztwa - jezeli statut wojewodztwa tak stanowi,

b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali czlonkowie zarzadu powiatu - jezeli statut powiatu tak stanowi, z tym ze z czlonkami zarzadu powiatu wybranymi spoza skladu rady powiatu zawsze nawiazuje sie stosunek pracy,

c) w urzedzie gminy: wojt, burmistrz, prezydent miasta, ich zastepcy, pozostali czlonkowie zarzadu gminy - jezeli statut gminy tak stanowi,

d) w zwiazkach jednostek samorzadu terytorialnego: przewodniczacy zarzadu zwiazku i pozostali czlonkowie zarzadu - jezeli statut zwiazku tak stanowi,

2) na podstawie mianowania: pracownicy zatrudniani na stanowiskach pracy okreslonych w statucie gminy badz zwiazku miedzygminnego,

3) na podstawie powolania: sekretarz gminy, sekretarz powiatu, skarbnik gminy (glowny ksiegowy budzetu), skarbnik powiatu (glowny ksiegowy budzetu powiatu), skarbnik wojewodztwa (glowny ksiegowy budzetu wojewodztwa),

4) na podstawie umowy o prace: pozostali pracownicy samorzadowi.

Rozdzial 2

Nawiazanie, zmiana i rozwiazanie stosunku pracy

Poczatek

Art. 3.

1. Pracownikiem samorzadowym moze byc osoba, ktora:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma odpowiedni staz pracy i kwalifikacje,

3) ukonczyla 18 rok zycia i ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzysta z pelni praw publicznych,

4) posiada stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na okreslonym stanowisku.

2. Do pracownikow samorzadowych zatrudnionych na podstawie umowy o prace nie stosuje sie wymogow okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 3.

Poczatek

Art. 4.

Czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy za podmioty okreslone w art. 1, zwane dalej "pracodawcami samorzadowymi", dokonuja:

1) organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrebnej uchwale jego przewodniczacy - wobec przewodniczacego zarzadu tej jednostki - w formie uchwaly,

2) przewodniczacy zarzadu jednostki samorzadu terytorialnego wobec czlonkow zarzadu tej jednostki,

3) przewodniczacy zgromadzenia zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego wobec czlonkow zarzadu tego zwiazku,

4) w urzedzie jednostki samorzadu terytorialnego - przewodniczacy zarzadu tej jednostki wobec pozostalych pracownikow urzedu oraz wobec kierownikow samorzadowych jednostek organizacyjnych bedacych samodzielnymi pracodawcami samorzadowymi innymi niz wymienieni w pkt 1-3,

5) kierownik jednostki organizacyjnej - za innego niz wymieniony w pkt 1-4 pracodawce samorzadowego.

Poczatek

Art. 4a.

Akt mianowania pracownika samorzadowego jest sporzadzany w formie pisemnej i zawiera co najmniej:

1) nazwe pracodawcy samorzadowego,

2) imie i nazwisko pracownika samorzadowego,

3) date nawiazania stosunku pracy,

4) okreslenie stanowiska pracy,

5) okreslenie wysokosci i skladnikow wynagrodzenia za prace,

6) date obowiazku podjecia czynnosci sluzbowych,

7) podpis osoby dokonujacej mianowania.

Poczatek

Art. 5.

Przed podjeciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie wyboru, mianowania lub powolania sklada pisemne slubowanie nastepujacej tresci:

"Slubuje uroczyscie, ze na zajmowanym stanowisku bede sluzyc panstwu i spolecznosci lokalnej, przestrzegac porzadku prawnego i wykonywac sumiennie powierzone mi zadania.".

Poczatek

Art. 6.

Malzonkowie oraz osoby pozostajace ze soba w stosunku pokrewienstwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli - nie moga byc zatrudnieni u pracodawcow samorzadowych, jezeli powstalby miedzy tymi osobami stosunek bezposredniej podleglosci sluzbowej.

Poczatek

Art. 7.

Do mianowanych pracownikow samorzadowych stosuje sie odpowiednio przepis art. 10 ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. o pracownikach urzedow panstwowych (Dz.U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133 poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118), zwanej dalej "ustawa o pracownikach urzedow panstwowych".

Poczatek

Art. 8.

W razie tymczasowego aresztowania pracownika samorzadowego mianowanego, stosuje sie odpowiednio przepis art. 11 ustawy o pracownikach urzedow panstwowych.

Poczatek

Art. 9.

1. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) moze zawiesic w pelnieniu obowiazkow pracowniczych na czas nie przekraczajacy trzech miesiecy pracownika samorzadowego mianowanego, jezeli zostalo wszczete przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne.

2. W okresie zawieszenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia i innych swiadczen przyslugujacych na podstawie stosunku pracy.

Poczatek

Art. 10.

1. Rozwiazanie stosunku pracy z pracownikiem samorzadowym mianowanym moze nastapic w drodze wypowiedzenia w razie:

1) ujemnej oceny kwalifikacyjnej, wydanej zgodnie z zasadami, o ktorych mowa w art. 17, i potwierdzonej ponowna ujemna ocena, ktora nie moze byc dokonana wczesniej niz po uplywie trzech miesiecy,

2) likwidacji lub reorganizacji urzedu gminy lub innych jednostek, o ktorych mowa w art. 1 pkt 3 oraz biur (ich odpowiednikow), o ktorych mowa w art. 1 pkt 4, polaczonej ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia,

3) niezawinionej utraty uprawnien do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

4) trwalej utraty zdolnosci fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, jezeli nie ma mozliwosci zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo pracownik odmawia podjecia takiej pracy,

5) nabycia prawa do renty lub emerytury.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3 kierownik urzedu gminy (jednostki, o ktorej mowa w art. 1) powinien zaproponowac pracownikowi samorzadowemu mianowanemu podjecie pracy na innym stanowisku odpowiadajacym posiadanym kwalifikacjom, jezeli takim stanowiskiem dysponuje.

3. W przypadku ustania zatrudnienia z przyczyny, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, pracownikowi samorzadowemu mianowanemu przysluguje wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za czas pozostawania bez pracy, przez okres nie dluzszy niz szesc miesiecy.

4. Okres wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi samorzadowemu mianowanemu wynosi trzy miesiace i konczy sie ostatniego dnia miesiaca.

5. Do rozwiazania stosunku pracy z pracownikiem samorzadowym mianowanym w razie reorganizacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje sie przepis art. 38 Kodeksu pracy.

Poczatek

Art. 11.

Pracownik samorzadowy mianowany moze rozwiazac stosunek pracy z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.

Poczatek

Art. 12.

W okresie wypowiedzenia pracownik samorzadowy moze byc zwolniony z pelnienia obowiazkow z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Poczatek

Art. 13.

Stosunek pracy z pracownikiem samorzadowym mianowanym moze ulec rozwiazaniu w drodze porozumienia stron.

Poczatek

Art. 14.

1. Wlasciwy organ lub osoba niezwlocznie rozwiazuje bez wypowiedzenia stosunek pracy z pracownikiem samorzadowym mianowanym w razie:

1) prawomocnego skazania na kare pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu,

2) prawomocnego ukarania kara dyscyplinarna wydalenia z pracy w urzedzie,

3) zawinionej utraty uprawnien koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

4) utraty obywatelstwa polskiego.

2. Rozwiazanie stosunku pracy z pracownikiem samorzadowym mianowanym moze nastapic w razie jego nieobecnosci w pracy z powodu choroby trwajacej dluzej niz jeden rok, a takze w razie usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy z innych przyczyn - po uplywie okresow przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy.

3. Stosunek pracy z pracownikiem samorzadowym mianowanym wygasa w przypadkach okreslonych w Kodeksie pracy oraz przepisach szczegolnych.

Poczatek

Art. 14a.

1. Pracownikowi samorzadowemu zatrudnionemu w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, z ktorym zostal rozwiazany stosunek pracy w zwiazku z uplywem kadencji, przysluguje odprawa w wysokosci trzymiesiecznego wynagrodzenia obliczonego wedlug zasad obowiazujacych przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

2. Wysokosc odprawy, o ktorej mowa w ust. 1, nie moze przekraczac kwoty dwudziestokrotnego miesiecznego najnizszego wynagrodzenia obowiazujacego w dniu rozwiazania stosunku pracy, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie odrebnych przepisow.

3. W przypadku gdy pracownik, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie ponownie, w najblizszej kadencji, zatrudniony na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzedzie, przepisu ust. 1 nie stosuje sie.

4. Do pracownika, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie przepisu art. 75 Kodeksu pracy.

Rozdzial 3

Obowiazki i prawa pracownika samorzadowego

Poczatek

Art. 15.

1. Do podstawowych obowiazkow pracownika samorzadowego nalezy dbalosc o wykonywanie zadan publicznych oraz o srodki publiczne, z uwzglednieniem interesow panstwa oraz indywidualnych interesow obywateli.

2. Do obowiazkow pracownika samorzadowego nalezy w szczegolnosci:

1) przestrzeganie prawa,

2) wykonywanie zadan urzedu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

3) informowanie organow, instytucji i osob fizycznych oraz udostepnianie dokumentow znajdujacych sie w posiadaniu urzedu, jezeli prawo tego nie zabrania,

4) zachowanie tajemnicy panstwowej i sluzbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

5) zachowanie uprzejmosci i zyczliwosci w kontaktach ze zwierzchnikami, podwladnymi, wspolpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,

6) zachowanie sie z godnoscia w miejscu pracy i poza nim.

Poczatek

Art. 16.

1. Do obowiazkow pracownika samorzadowego nalezy sumienne i staranne wypelnianie polecen przelozonego.

2. Jezeli w przekonaniu pracownika samorzadowego polecenie przelozonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawic mu swoje zastrzezenia; w razie pisemnego potwierdzenia polecenia, powinien je wykonac, zawiadamiajac jednoczesnie przewodniczacego zarzadu jednostki samorzadowej o zastrzezeniach.

3. Pracownikowi samorzadowemu nie wolno wykonywac polecen, ktorych wykonanie wedlug jego przekonania stanowiloby przestepstwo lub groziloby niepowetowanymi stratami.

Poczatek

Art. 17.

1. Pracownik samorzadowy mianowany podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym.

2. Zasady dokonywania oceny okresla rada gminy, lub organ zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego, okreslony w statucie albo regulaminie.

Poczatek

Art. 18.

Pracownik samorzadowy nie moze wykonywac zajec, ktore pozostawalyby w sprzecznosci z jego obowiazkami albo moglyby wywolac podejrzenie o stronniczosc lub interesownosc.

Poczatek

Art. 19.

Pracownik samorzadowy jest obowiazany na zadanie upowaznionego do czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorzadowego, zlozyc oswiadczenie o stanie majatkowym.

Poczatek

Art. 20.

1. Pracownikowi samorzadowemu przysluguje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2. Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia, okresla zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracownikow samorzadowych.

Poczatek

Art. 21.

1. Pracownikom samorzadowym przysluguje dodatek za wieloletnia prace, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na rente inwalidzka lub emeryture. Przepisy art. 22 ust. 1, art. 23 oraz art. 28 ust. 1 ustawy o pracownikach urzedow panstwowych stosuje sie odpowiednio.

2. Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia, okresla warunki, w jakich do okresu pracy w jednostkach samorzadu terytorialnego wlicza sie okresy zatrudnienia w innych zakladach pracy.

Poczatek

Art. 22.

Do swiadczen przyslugujacych pracownikowi samorzadowemu w zwiazku z podroza sluzbowa lub przeniesieniem do pracy w innej miejscowosci przepis art. 26 ustawy o pracownikach urzedow panstwowych stosuje sie odpowiednio.

Art. 23.

1. Pracownikowi samorzadowemu przysluguja swiadczenia emerytalne i rentowe na zasadach okreslonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow i ich rodzin.

2. Pracownikowi samorzadowemu mianowanemu przysluguje pelna emerytura, jezeli mezczyzna ukonczyl szescdziesiat lat, a kobieta piecdziesiat piec lat i ma wymagany okres zatrudnienia, w przypadkach okreslonych w przepisach:

1) art. 10 ust. 1 pkt 2, jezeli dotyczy wylacznie reorganizacji uniemozliwiajacej dalsze zatrudnienie,

2) art. 10 ust. 1 pkt 3, jezeli urzad nie dysponuje stanowiskiem, o ktorym mowa w art. 10 ust. 2,

3) art. 10 ust. 1 pkt 4, z wylaczeniem przypadkow, gdy pracownik odmowil zatrudnienia na stanowisku, o ktorym mowa w tym przepisie.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie do osob urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Poczatek

Art. 24.

1. Regulaminy pracy okreslaja porzadek wewnetrzny i rozklad czasu pracy w sposob zapewniajacy obywatelom zalatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.

2. Czas pracy pracownikow samorzadowych nie moze przekraczac 40 godzin na tydzien i osmiu godzin na dobe.

3. Do czasu pracy pracownika samorzadowego mianowanego stosuje sie odpowiednio przepisy art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 2 ustawy o pracownikach urzedow panstwowych.

Rozdzial 4

Odpowiedzialnosc porzadkowa i dyscyplinarna pracownikow

samorzadowych mianowanych

Poczatek

Art. 25.

W sprawach odpowiedzialnosci porzadkowej i dyscyplinarnej pracownikow samorzadowych, w kwestiach nie uregulowanych w niniejszej ustawie, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 3, art. 36 ust. 6 i art. 37 ustawy o pracownikach urzedow panstwowych.

Poczatek

Art. 26.

1. Kare porzadkowa upomnienia za przewinienie mniejszej wagi wymierza bezposredni przelozony pracownika samorzadowego i zawiadamia go o tym na pismie.

2. Pracownik samorzadowy moze w ciagu trzech dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ukaraniu odwolac sie do upowaznionego do czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorzadowego, ktory decyduje o jego uwzglednieniu lub odrzuceniu.

Poczatek

Art. 27.

1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powoluje sie komisje dyscyplinarne I i II instancji.

2. Komisja dyscyplinarna I instancji sklada sie z czlonkow wybranych przez rade gminy (zgromadzenie zwiazku) sposrod pracownikow samorzadowych, z wyjatkiem pracownikow zatrudnionych na podstawie wyboru i umowy o prace.

3. Komisja dyscyplinarna II instancji sklada sie z czlonkow wybranych przez rade gminy (zgromadzenie zwiazku) sposrod radnych.

4. Czlonkow komisji dyscyplinarnych wybiera sie na okres kadencji rady.

Poczatek

Art. 28.

W miare potrzeby tworzy sie komisje dyscyplinarne, o ktorych mowa w art. 27, dla pracownikow kilku pracodawcow samorzadowych.

Poczatek

Art. 29.

Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza przewodniczacy zarzadu jednostki samorzadowej sposrod pracownikow mianowanych wymienionych w art. 27 ust. 2.

Poczatek

Art. 30.

Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia, okresla zasady powolywania skladu komisji dyscyplinarnych i tryb postepowania przed komisjami, zasady wydawania i wykonywania ich orzeczen oraz zasady wznowienia postepowania przed komisjami dyscyplinarnymi.

Rozdzial 5

Przepisy przejsciowe i koncowe

Poczatek

Art. 31.

1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej ustawie stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

2. Spory ze stosunku pracy pracownikow samorzadowych rozpoznaja sady pracy.

Poczatek

Art. 32.

Do pracownikow samorzadowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obslugi, okreslonych w przepisach o wynagrodzeniu, o ktorych mowa w art. 20 ust. 2, nie stosuje sie przepisow art. 16 ust. 2, art. 19 i art. 24 ust. 2.

Poczatek

Art. 33.

1. Z dniem wejscia w zycie ustawy pracownicy zatrudnieni w dotychczasowych urzedach terenowych organow administracji panstwowej stopnia podstawowego staja sie pracownikami samorzadowymi. Stosunki pracy z tymi pracownikami wygasaja 31 grudnia 1990 r., jezeli przed 1 pazdziernika 1990 r. nie zostana z nimi nawiazane nowe stosunki pracy na dalszy okres. Wczesniejsze rozwiazanie stosunku pracy przez zaklad pracy moze nastapic za trzymiesiecznym wypowiedzeniem w trybie przewidzianym w art. 411 Kodeksu pracy.

2. Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowych urzedach terenowych organow administracji panstwowej, ktorzy zgodnie z ust. 1 zdanie pierwsze stali sie pracownikami samorzadowymi, zachowuja uprawnienia wynikajace z przepisow szczegolnych do dnia nawiazania nowych stosunkow pracy na dalszy okres albo do dnia wczesniejszego rozwiazania lub wygasniecia stosunkow pracy zgodnie z ust. 1 zdanie drugie i trzecie.

3. Pracownikom samorzadowym mianowanym, w przypadkach okreslonych w ust. 1, przysluguje wynagrodzenie przewidziane w art. 10 ust. 3 ustawy. Pozostalym pracownikom przysluguja w tych przypadkach swiadczenia przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn dotyczacych zakladu pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 10, poz. 59).

4. Wszelkie swiadczenia pieniezne powstale z tytulu rozwiazania stosunkow pracy, o ktorych mowa w ust. 1, pokrywa Skarb Panstwa za posrednictwem urzedow wojewodzkich, z wyjatkiem swiadczen wyplacanych z Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn dotyczacych zakladu pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 10, poz. 59).

Poczatek

Art. 34.

Ustawa wchodzi w zycie w terminie okreslonym ustawa - Przepisy wprowadzajace ustawe o samorzadzie terytorialnym.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.