Tekst ujednolicony po zmianie z 11 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 228 z 30 grudnia 2003 r., poz. 2257) Stan prawny na 30 kwietnia 2004 roku

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o sluzbie cywilnej

Ponizszy tekst zostal ujednolicony na podstawie Dziennikow Ustaw:

Spis rozdzialow

 

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadan panstwa ustanawia sie sluzbe cywilna oraz okresla zasady dostepu do tej sluzby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju.

Art. 2. 1. Korpus sluzby cywilnej tworza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzedniczych w:

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrow,

2) urzedach ministrow i przewodniczacych komitetow wchodzacych w sklad Rady Ministrow oraz urzedach centralnych organow administracji rzadowej,

3) urzedach wojewodzkich oraz innych urzedach stanowiacych aparat pomocniczy terenowych organow administracji rzadowej podleglych ministrom lub centralnym organom administracji rzadowej,

4) Rzadowym Centrum Studiow Strategicznych,

5) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiacych aparat pomocniczy kierownikow zespolonych sluzb, inspekcji i strazy wojewodzkich oraz kierownikow powiatowych sluzb, inspekcji i strazy, chyba ze odrebne ustawy stanowia inaczej,

6) (pominiety),

7) (pominiety),

zwanych dalej "urzedami".

2. Prezes Rady Ministrow, w drodze rozporzadzenia, okresla:

1) grupy stanowisk urzedniczych,

2) wykaz stanowisk w poszczegolnych grupach,

3) kwalifikacje zawodowe pracownikow wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzedniczych, w zakresie nie uregulowanym w przepisach szczegolnych.

3. Stanowiska urzednicze w urzedach moga zajmowac takze osoby oddelegowane na podstawie odrebnych przepisow do wykonywania zadan poza jednostka organizacyjna, w ktorej sa zatrudnione.

4. Prawa i obowiazki czlonkow korpusu sluzby zagranicznej oraz zasady organizacji i funkcjonowania tej sluzby okresla odrebna ustawa.

Art. 3. W rozumieniu ustawy:

1) pracownik sluzby cywilnej oznacza osobe zatrudniona na podstawie umowy o prace zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie,

2) urzednik sluzby cywilnej oznacza osobe zatrudniona na podstawie mianowania zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie,

3) czlonek korpusu sluzby cywilnej oznacza osobe, o ktorej mowa w pkt 1 oraz w pkt 2.

Art. 4. W sluzbie cywilnej moze byc zatrudniona osoba, ktora:

1) jest obywatelem polskim,

2) korzysta z pelni praw publicznych,

3) nie byla karana za przestepstwo popelnione umyslnie,

4) posiada kwalifikacje wymagane w sluzbie cywilnej,

5) cieszy sie nieposzlakowana opinia.

Art. 5. Kazdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w sluzbie cywilnej, a nabor do sluzby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.

Art. 6. 1. Limit mianowan urzednikow w sluzbie cywilnej na dany rok budzetowy oraz limity i srodki finansowe na wynagrodzenia i szkolenia czlonkow korpusu sluzby cywilnej okresla ustawa budzetowa.

2. Rada Ministrow ustala corocznie trzyletni plan limitu mianowan urzednikow w sluzbie cywilnej i przedklada go do wiadomosci Sejmowi rownoczesnie z projektem ustawy budzetowej.

Art. 7. 1. W sprawach wynikajacych ze stosunku pracy czlonka korpusu sluzby cywilnej, nie uregulowanych w ustawie, stosuje sie przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy czlonka korpusu sluzby cywilnej rozpatrywane sa przez sady pracy, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

Rozdzial 2

Organizacja sluzby cywilnej

Art. 8. 1. Szef Sluzby Cywilnej jest centralnym organem administracji rzadowej wlasciwym w sprawach sluzby cywilnej w zakresie okreslonym ustawa.

2. Szef Sluzby Cywilnej podlega prezesowi Rady Ministrow.

Art. 9. 1. Szefa Sluzby Cywilnej powoluje, po zasiegnieciu opinii Rady Sluzby Cywilnej, prezes Rady Ministrow sposrod urzednikow sluzby cywilnej.

2. Kadencja szefa Sluzby Cywilnej trwa 5 lat, liczac od dnia powolania; szef Sluzby Cywilnej pelni obowiazki do dnia powolania jego nastepcy.

3. Kadencja szefa Sluzby Cywilnej wygasa w razie jego smierci lub odwolania.

4. Prezes Rady Ministrow odwoluje szefa Sluzby Cywilnej w razie:

1) rezygnacji ze stanowiska,

2) utraty zdolnosci do pelnienia powierzonych obowiazkow na skutek dlugotrwalej choroby, trwajacej co najmniej 6 miesiecy.

5. Prezes Rady Ministrow odwoluje szefa Sluzby Cywilnej takze w przypadku, gdy przestal on odpowiadac jednemu z warunkow okreslonych w art. 4. Odwolanie w przypadkach, o ktorych mowa w art. 4 pkt 4 i 5, nastepuje za zgoda co najmniej 2/3 skladu Rady Sluzby Cywilnej.

Art. 10. 1. Szef Sluzby Cywilnej wykonuje zadania wynikajace z ustawy przy pomocy zastepcy szefa Sluzby Cywilnej.

2. Zastepce szefa Sluzby Cywilnej powoluje sposrod urzednikow sluzby cywilnej i odwoluje prezes Rady Ministrow - na wniosek szefa Sluzby Cywilnej.

Art. 11. Zadania sluzby cywilnej realizuje szef Sluzby Cywilnej przy pomocy dyrektorow generalnych urzedow.

Art. 12. 1. Szef Sluzby Cywilnej w szczegolnosci:

1) czuwa nad przestrzeganiem zasad sluzby cywilnej,

2) kieruje procesem zarzadzania kadrami w sluzbie cywilnej,

3) gromadzi informacje o korpusie sluzby cywilnej,

4) planuje i nadzoruje wykorzystanie srodkow, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1,

5) organizuje i prowadzi postepowanie kwalifikacyjne w sluzbie cywilnej,

6) prowadzi konkursy na wyzsze stanowiska w sluzbie cywilnej,

7) prowadzi ewidencje jednostek upowaznionych do organizowania i prowadzenia szkolen w sluzbie cywilnej,

8) przygotowuje projekty aktow normatywnych przewidzianych w ustawie,

9) upowszechnia informacje o sluzbie cywilnej,

10) wydaje Biuletyn Sluzby Cywilnej.

2. Szef Sluzby Cywilnej przedstawia prezesowi Rady Ministrow coroczne sprawozdanie o stanie sluzby cywilnej i o realizacji zadan tej sluzby.

3. Szef Sluzby Cywilnej moze tworzyc zespoly i komisje jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze w sprawach nalezacych do zakresu dzialania szefa Sluzby Cywilnej.

Art. 13. 1. Obsluge szefa Sluzby Cywilnej zapewnia Urzad Sluzby Cywilnej.

2. Organizacje Urzedu Sluzby Cywilnej okresla statut nadany, w drodze zarzadzenia, przez prezesa Rady Ministrow. Statut Urzedu Sluzby Cywilnej reguluje w szczegolnosci zadania, strukture organizacyjna i zasady udzielania pelnomocnictw.

Art. 14. 1. Tworzy sie Rade Sluzby Cywilnej jako organ opiniodawczo-doradczy prezesa Rady Ministrow oraz oceniajacy przebieg postepowan kwalifikacyjnych i konkursowych w sluzbie cywilnej z punktu widzenia zasad okreslonych w art. 1.

2. Rada Sluzby Cywilnej w szczegolnosci:

1) wyraza opinie w sprawach sluzby cywilnej przedstawianych jej przez prezesa Rady Ministrow lub szefa Sluzby Cywilnej oraz z wlasnej inicjatywy,

2) opiniuje projekt ustawy budzetowej w czesci dotyczacej sluzby cywilnej oraz wyraza opinie o corocznym wykonaniu budzetu w tym zakresie,

3) opiniuje projekty aktow normatywnych dotyczacych sluzby cywilnej,

4) opiniuje kryteria ocen urzednikow sluzby cywilnej i sposob przeprowadzania tych ocen,

5) opiniuje zasady awansowania urzednikow sluzby cywilnej,

6) opiniuje plan szkolen w sluzbie cywilnej,

7) wyraza opinie w sprawach etyki zawodowej korpusu sluzby cywilnej,

8) wyraza opinie o kandydacie na stanowisko szefa Sluzby Cywilnej przedstawionym jej przez prezesa Rady Ministrow,

9) opiniuje projekt regulaminu okreslajacego tryb pracy Wyzszej Komisji Dyscyplinarnej Sluzby Cywilnej,

10) opiniuje coroczne sprawozdania szefa Sluzby Cywilnej.

Art. 15. 1. Rada Sluzby Cywilnej liczy 16 czlonkow.

2. Prezes Rady Ministrow powoluje 8 czlonkow Rady Sluzby Cywilnej sposrod osob, odpowiadajacych warunkom okreslonym w art. 4 pkt 1-3 i 5, ktorych wiedza, doswiadczenie i autorytet daja rekojmie prawidlowej realizacji zadan Rady.

3. Prezes Rady Ministrow powoluje 8 czlonkow Rady Sluzby Cywilnej sposrod osob reprezentujacych wszystkie kluby parlamentarne, odpowiadajacych warunkom okreslonym w art. 4 pkt 1-3 i 5.

4. Prezes Rady Ministrow powoluje przewodniczacego Rady Sluzby Cywilnej.

5. Rada wybiera wiceprzewodniczacego Rady ze swojego grona na wniosek przewodniczacego Rady.

Art. 16. 1. Kadencja czlonkow Rady Sluzby Cywilnej powolanych na podstawie art. 15 ust. 2 trwa 6 lat, przy czym co 3 lata konczy sie kadencja polowy liczby czlonkow.

2. Kadencja czlonkow Rady Sluzby Cywilnej powolanych na podstawie art. 15 ust. 3 trwa odpowiednio do kadencji Sejmu i Senatu.

3. Czlonkowie Rady pelnia swoje funkcje do czasu powolania ich nastepcow.

Art. 17. 1. Czlonkostwo w Radzie Sluzby Cywilnej wygasa:

1) w razie smierci czlonka Rady,

2) jezeli czlonek Rady, o ktorym mowa w art. 15 ust. 2, przestal odpowiadac jednemu z warunkow okreslonych w art. 4 pkt 1-3.

2. Prezes Rady Ministrow odwoluje czlonka Rady Sluzby Cywilnej, na wniosek Rady, w razie:

1) niewykonywania obowiazkow czlonka Rady,

2) choroby uniemozliwiajacej sprawowanie funkcji czlonka Rady.

3. Prezes Rady Ministrow odwoluje czlonka Rady rowniez w razie zlozenia przez czlonka Rady rezygnacji.

4. Prezes Rady Ministrow odwoluje czlonka Rady w przypadku, gdy przestal on odpowiadac warunkowi okreslonemu w art. 4 pkt 5, za zgoda co najmniej 2/3 skladu Rady Sluzby Cywilnej.

5. W przypadku wygasniecia czlonkostwa w Radzie lub odwolania czlonka Rady przed uplywem kadencji prezes Rady Ministrow powoluje nowego czlonka Rady na okres do konca tej kadencji.

Art. 18. 1. Tryb pracy Rady Sluzby Cywilnej okresla regulamin ustalany przez Rade.

2. Obsluge prac Rady Sluzby Cywilnej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrow.

Art. 19. Prezes Rady Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, wysokosc wynagrodzenia przewodniczacego, wiceprzewodniczacego i pozostalych czlonkow Rady Sluzby Cywilnej, ustalanego jako wielokrotnosc najnizszego wynagrodzenia za prace pracownikow. Poslom i senatorom powolanym w sklad Rady Sluzby Cywilnej wynagrodzenie nie przysluguje.

Art. 20. 1. W urzedach tworzy sie, z zastrzezeniem ust. 4 i 5, stanowisko dyrektora generalnego urzedu, ktory podlega bezposrednio wlasciwemu ministrowi, kierownikowi urzedu centralnego lub wojewodzie.

2. Dyrektor generalny urzedu:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciaglosc pracy urzedu, warunki jego dzialania, a takze organizacje pracy, w szczegolnosci przez:

a) sprawowanie bezposredniego nadzoru nad komorkami organizacyjnymi urzedu w zakresie prawidlowego wykonywania przez nie zadan okreslonych przez organ administracji rzadowej, z wyjatkiem komorek bezposrednio nadzorowanych przez ten organ na podstawie ustaw,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budzetu i ukladu wykonawczego budzetu w czesci dotyczacej urzedu,

c) wystepowanie z wnioskiem do wlasciwego organu administracji rzadowej o nadanie regulaminu organizacyjnego urzedu lub jego komorek organizacyjnych, a nastepnie ustalanie regulaminu pracy,

d) gospodarowanie mieniem urzedu, w tym zlecanie uslug i dokonywanie zakupow dla urzedu oraz zapewnianie prowadzenia ewidencji majatku urzedu,

e) reprezentowanie Skarbu Panstwa w odniesieniu do mienia urzedu, z zastrzezeniem art. 26 pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. nr 91, poz. 577),

f) prowadzenie kontroli wewnetrznej w urzedzie,

g) sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami pomocniczymi urzedu,

h) zapewnianie przestrzegania przepisow o tajemnicy ustawowo chronionej,

i) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,

2) dokonuje czynnosci z zakresu prawa pracy wobec osob zatrudnionych w urzedzie, chyba ze ustawa stanowi inaczej, oraz realizuje polityke personalna w sluzbie cywilnej, a w szczegolnosci:

a) dokonuje czynnosci wynikajacych z nawiazania i trwania stosunku pracy z czlonkami korpusu sluzby cywilnej oraz czynnosci zwiazanych z ustaniem stosunku pracy,

b) dysponuje funduszem nagrod, chyba ze odrebne przepisy stanowia inaczej,

c) administruje srodkami zakladowego funduszu swiadczen socjalnych w urzedzie,

3) wykonuje okreslone zadania kierownika urzedu, jezeli odrebne przepisy tak stanowia,

4) wykonuje inne zadania z upowaznienia organu administracji rzadowej.

3. Dyrektor generalny urzedu niezwlocznie wyznacza, w uzgodnieniu z wlasciwym organem administracji rzadowej, zastepujacego go dyrektora departamentu (komorki rownorzednej) lub wydzialu (komorki rownorzednej). O ustanowieniu zastepstwa dyrektor generalny niezwlocznie zawiadamia szefa Sluzby Cywilnej.

4. Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora generalnego urzedu wykonuja w urzedach terenowych organow administracji rzadowej podleglych ministrom lub centralnym organom administracji rzadowej oraz w urzedach, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, kierownicy tych urzedow.

5. Prezes Rady Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, urzedy centralnych organow administracji rzadowej, w ktorych nie tworzy sie stanowiska dyrektora generalnego urzedu ze wzgledu na specjalistyczny charakter zadan wykonywanych przez te urzedy.

6. Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora generalnego urzedu wykonuja w urzedach, o ktorych mowa w ust. 5, kierownicy tych urzedow. Do kierownikow urzedow, o ktorych mowa w ust. 5, oraz do ich zastepcow stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace dyrektora generalnego okreslone w ustawie i w odrebnych przepisach.

7. W terminie 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie przepisow wydanych na podstawie ust. 5 stanowiska kierownikow urzedow okreslonych w tych przepisach oraz stanowiska ich zastepcow, zostana obsadzone w drodze konkursu.

Rozdzial 3

Nawiazanie stosunku pracy w sluzbie cywilnej

Art. 21. 1. Dyrektor generalny urzedu organizuje nabor kandydatow do korpusu sluzby cywilnej.

2. Nabor, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy takze absolwentow Krajowej Szkoly Administracji Publicznej.

3. Nabor kandydatow do korpusu sluzby cywilnej na stanowiska pracy zwiazane z obronnoscia kraju odbywa sie z uwzglednieniem pierwszenstwa w zatrudnieniu przyslugujacego osobom zwolnionym z zawodowej sluzby wojskowej, o ktorych mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961 i Nr 154, poz. 1800).

Art. 22. 1. Dyrektor generalny urzedu, z zastrzezeniem art. 23, ma obowiazek upowszechniac informacje o wolnych stanowiskach pracy w sluzbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzedzie poprzez umieszczenie ogloszenia w miejscu powszechnie dostepnym w siedzibie urzedu, a takze poprzez opublikowanie go w Biuletynie Sluzby Cywilnej.

2. Ogloszenie powinno zawierac:

1) nazwe i adres urzedu,

2) okreslenie stanowiska pracy,

3) wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, ktore z nich sa niezbedne, a ktore dodatkowe,

4) zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy,

5) wskazanie wymaganych dokumentow,

6) termin i miejsce skladania dokumentow.

3. Umieszczenie ogloszenia w Biuletynie Sluzby Cywilnej jest bezplatne.

Art. 23. Prezes Rady Ministrow, zgodnie z odrebnymi przepisami, wskazuje absolwentom kolejnych rocznikow Krajowej Szkoly Administracji Publicznej pierwsze stanowiska pracy w sluzbie cywilnej przedstawione przez szefa Sluzby Cywilnej, z wyjatkiem wyzszych stanowisk w sluzbie cywilnej.

Art. 24. Stosunek pracy pracownika sluzby cywilnej nawiazuje sie na podstawie umowy o prace na czas nie okreslony lub na czas okreslony, nie dluzszy niz 3 lata. W przypadku umowy na czas okreslony wczesniejsze rozwiazanie stosunku pracy moze byc dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 25. 1. W przypadku osob podejmujacych po raz pierwszy prace w sluzbie cywilnej umowe o prace zawiera sie na czas okreslony; w czasie trwania umowy osoby te obowiazane sa do odbycia sluzby przygotowawczej, z zastrzezeniem art. 27.

2. Sluzba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika sluzby cywilnej do nalezytego wykonywania obowiazkow sluzbowych.

3. Dyrektor generalny urzedu powoluje komisje egzaminacyjna do oceny umiejetnosci praktycznego stosowania przez kandydata wiedzy zdobytej podczas sluzby przygotowawczej.

4. Sluzba przygotowawcza trwa 6 miesiecy i konczy sie nie pozniej niz po uplywie 18 miesiecy od podjecia przez pracownika pracy w danym urzedzie. Sluzba przygotowawcza konczy sie ocena komisji egzaminacyjnej.

5. Dyrektor generalny urzedu, na podstawie oceny komisji egzaminacyjnej, zawiera z pracownikiem umowe o prace na czas nie okreslony lub umowe o prace rozwiazuje.

Art. 26. 1. Sluzbe przygotowawcza organizuje dyrektor generalny urzedu, zgodnie z programem opracowanym przez szefa Sluzby Cywilnej w porozumieniu z Krajowa Szkola Administracji Publicznej i publikowanym w Biuletynie Sluzby Cywilnej.

2. Program sluzby przygotowawczej moze byc rozszerzony przez dyrektora generalnego urzedu o czesc specjalistyczna, uwzgledniajaca zadania danego urzedu.

Art. 27. 1. Absolwenci Krajowej Szkoly Administracji Publicznej zwolnieni sa z odbywania sluzby przygotowawczej.

2. Dyrektor generalny urzedu moze skrocic okres sluzby przygotowawczej lub zwolnic z obowiazku jej odbywania pracownika, ktory wykaze sie wymagana programem sluzby przygotowawczej wiedza teoretyczna, umiejetnosciami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomoscia organizacji i zasad funkcjonowania urzedu.

Art. 28. O uzyskanie mianowania w sluzbie cywilnej moze ubiegac sie osoba, ktora:

1) jest pracownikiem sluzby cywilnej,

2) odbyla sluzbe przygotowawcza, z zastrzezeniem art. 27,

3) posiada co najmniej dwuletni staz pracy w sluzbie cywilnej,

4) posiada tytul magistra lub rownorzedny,

5) zna co najmniej jeden jezyk obcy,

6) jest zolnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiazkowi obrony.

Art. 29. 1. Szef Sluzby Cywilnej okresla i publikuje w Biuletynie Sluzby Cywilnej wzor zgloszenia do postepowania kwalifikacyjnego dla pracownikow sluzby cywilnej ubiegajacych sie o mianowanie oraz wzor wniosku o mianowanie dla absolwentow Krajowej Szkoly Administracji Publicznej.

2. Szef Sluzby Cywilnej, w terminie 14 dni od opublikowania ustawy budzetowej, podaje do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie w Biuletynie Sluzby Cywilnej maksymalna liczbe nowych mianowan w danym roku.

Art. 30. 1. Pracownik sluzby cywilnej kieruje do szefa Sluzby Cywilnej zgloszenie do postepowania kwalifikacyjnego. Zgloszenie do postepowania kwalifikacyjnego w danym roku kalendarzowym sklada sie w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

2. Absolwenci Krajowej Szkoly Administracji Publicznej, ktorzy spelniaja warunki okreslone w art. 28 pkt 1 i 4-6, skladaja do szefa Sluzby Cywilnej wniosek o mianowanie w sluzbie cywilnej. Wnioski o mianowanie sklada sie w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

3. Dyrektor generalny wlasciwego urzedu potwierdza spelnianie przez pracownika sluzby cywilnej skladajacego zgloszenie lub wniosek, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1, warunkow okreslonych w art. 4 pkt 1-3 i art. 28.

Art. 31. 1. Szef Sluzby Cywilnej, z zastrzezeniem art. 30 ust. 2, prowadzi postepowanie kwalifikacyjne dla pracownikow sluzby cywilnej ubiegajacych sie o mianowanie.

2. W celu przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego szef Sluzby Cywilnej powoluje zespol sprawdzajacy liczacy co najmniej 5 osob.

3. W toku postepowania kwalifikacyjnego sprawdza sie wiedze, kwalifikacje i predyspozycje niezbedne do wypelniania zadan sluzby cywilnej.

4. Wyniki postepowania kwalifikacyjnego wyraza sie w punktach.

5. Dodatkowo przyznaje sie punkty za:

1) wyniki ostatniej oceny, o ktorej mowa w art. 73,

2) znajomosc okreslonych jezykow obcych,

3) ukonczenie studiow podyplomowych,

4) posiadanie stopnia lub tytulu naukowego,

5) posiadanie okreslonych kwalifikacji zawodowych.

6. Ostatecznym wynikiem postepowania kwalifikacyjnego jest suma punktow, o ktorych mowa w ust. 4 i 5.

7. Ostateczne wyniki postepowania kwalifikacyjnego stanowiace sume punktow wyzsza od minimalnej liczby punktow, okreslonej w rozporzadzeniu prezesa Rady Ministrow, podlegaja uszeregowaniu w porzadku malejacym.

8. Wyniki postepowania kwalifikacyjnego, o ktorych mowa w ust. 7, publikowane sa w Biuletynie Sluzby Cywilnej.

Art. 32. Rada Sluzby Cywilnej kieruje swojego przedstawiciela do obserwacji prac zespolu sprawdzajacego. W przypadku naruszenia zasad przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego Rada Sluzby Cywilnej informuje prezesa Rady Ministrow oraz szefa Sluzby Cywilnej o stwierdzonych naruszeniach.

Art. 33. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego szef Sluzby Cywilnej zarzadza przeprowadzenie ponownego postepowania kwalifikacyjnego.

Art. 34. Osoba przystepujaca do postepowania kwalifikacyjnego wnosi za nie oplate w wysokosci nie wyzszej niz 50 proc. najnizszego wynagrodzenia za prace pracownikow. Oplata stanowi dochod budzetu panstwa.

Art. 35. Posiadanie przez absolwenta Krajowej Szkoly Administracji Publicznej wiedzy, kwalifikacji i predyspozycji niezbednych do wypelniania zadan sluzby cywilnej sprawdzane jest w toku ksztalcenia w tej szkole i potwierdzane dyplomem jej ukonczenia.

Art. 36. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w sluzbie cywilnej, ustalajac:

1) zakres tematyczny postepowania kwalifikacyjnego,

2) organizacje i sposob prowadzenia postepowania kwalifikacyjnego oraz szczegolowe zasady przyznawania punktow, o ktorych mowa w art. 31 ust. 4 i 5,

3) minimalna liczbe punktow, o ktorej mowa w art. 31 ust. 7, nie nizsza niz 3/5 maksymalnej mozliwej do uzyskania liczby punktow,

4) rodzaje dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow okreslonych w art. 28 pkt 5 oraz w art. 31 ust. 5 pkt 2-5,

5) wysokosc i sposob wnoszenia oplaty, o ktorej mowa w art. 34,

6) jezyki obce, o ktorych mowa w art. 28 pkt 5 i w art. 31 ust. 5 pkt 2, oraz rodzaje kwalifikacji zawodowych okreslonych w art. 31 ust. 5 pkt 5.

Art. 37. 1. Mianowan dokonuje sie w ramach limitu, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1.

2. Szef Sluzby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika sluzby cywilnej, ktory ukonczyl w danym roku postepowanie kwalifikacyjne z liczba punktow wyzsza od liczby punktow, o ktorej mowa w art. 31 ust. 7, i z miejscem uprawniajacym do mianowania lub ukonczyl Krajowa Szkole Administracji Publicznej.

3. Osiagniecie miejsca uprawniajacego do mianowania oznacza uzyskanie w postepowaniu kwalifikacyjnym co najmniej najnizszej liczby punktow pozwalajacej na mianowanie wszystkich osob, ktore uzyskaly te liczbe punktow bez koniecznosci przekroczenia limitu, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1. Ustalenie miejsca uprawniajacego do mianowania nastepuje po uwzglednieniu liczby mianowan absolwentow Krajowej Szkoly Administracji Publicznej.

4. Z dniem mianowania dotychczasowy stosunek pracy przeksztalca sie w stosunek pracy na podstawie mianowania.

Art. 38. 1. Akt mianowania urzednika sluzby cywilnej zawiera imie i nazwisko urzednika oraz date mianowania.

2. Akt mianowania sporzadza sie na pismie.

Art. 39. 1. Urzednik sluzby cywilnej sklada uroczyste slubowanie nastepujacej tresci:

"Slubuje sluzyc Panstwu Polskiemu, przestrzegac Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywac obowiazki urzednika sluzby cywilnej zgodnie z najlepsza wiedza i wola".

2. Do tresci slubowania, o ktorym mowa w ust. 1, urzednik sluzby cywilnej moze dodac slowa "Tak mi dopomoz Bog".

3. Zlozenie slubowania urzednik sluzby cywilnej potwierdza podpisem.

Art. 40. 1. Dyrektor generalny urzedu przyznaje urzednikowi sluzby cywilnej, w terminie 7 dni od dnia mianowania, najnizszy stopien sluzbowy przyslugujacy od dnia mianowania.

2. Przyznanie stopnia sluzbowego nastepuje w formie pisemnej.

Rozdzial 4

Obsadzanie wyzszych stanowisk w sluzbie cywilnej

Art. 41. 1. Stanowiska:

1) dyrektora generalnego urzedu oraz Glownego Inspektora Audytu Wewnetrznego,

2) dyrektora departamentu (komorki rownorzednej) i jego zastepcy w urzedach, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz dyrektora wydzialu (komorki rownorzednej) i jego zastepcy w urzedzie wojewodzkim,

stanowia grupe wyzszych stanowisk w sluzbie cywilnej.

2. Obsadzanie wolnych stanowisk, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje w drodze konkursu.

Art. 42. 1. O wyzsze stanowiska w sluzbie cywilnej moze ubiegac sie urzednik sluzby cywilnej.

2. Jezeli w wyniku dwukrotnego przeprowadzenia konkursu na stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, nie zostanie wyloniony kandydat sposrod urzednikow sluzby cywilnej, do udzialu w nastepnym konkursie na to stanowisko dopuszcza sie osoby, ktore nie sa urzednikami sluzby cywilnej.

3. Szef Sluzby Cywilnej moze wyrazic zgode na dopuszczenie osob nie bedacych urzednikami sluzby cywilnej do konkursu na stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, jezeli do pracy na tym stanowisku niezbedne sa szczegolne doswiadczenie lub umiejetnosci zawodowe. Przepisy art. 48 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 43. 1. Konkursy na wyzsze stanowiska w sluzbie cywilnej przeprowadza szef Sluzby Cywilnej.

2. W celu przeprowadzenia konkursu szef Sluzby Cywilnej powoluje zespol konkursowy liczacy co najmniej 5 osob.

3. W toku konkursu sprawdzeniu podlega wiedza niezbedna do wykonywania zadan na stanowisku, na ktore przeprowadzany jest konkurs, predyspozycje i zdolnosci ogolne oraz umiejetnosci kierownicze. Wymagania dotyczace stanowiska, na ktore przeprowadzany jest konkurs, ustala prowadzacy konkurs w porozumieniu z wlasciwym ministrem, kierownikiem urzedu centralnego lub wojewoda.

Art. 44. 1. Konkursy na wolne stanowiska, o ktorych mowa w art. 41ust. 1, oglasza sie poprzez umieszczenie ogloszenia w Biuletynie Sluzby Cywilnej zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 22 ust. 2.

2. Do konkursu przystapic moze osoba spelniajaca wymagania okreslone w ogloszeniu.

3. Szef Sluzby Cywilnej informuje dyrektorow generalnych urzedow o oglaszanych konkursach. Dyrektorzy generalni urzedow upowszechniaja informacje o konkursach w kierowanych przez siebie urzedach.

Art. 45. Osoby uczestniczace w konkursie moga zlozyc odwolanie od jego wyniku do szefa Sluzby Cywilnej.

Art. 46. 1. Rada Sluzby Cywilnej moze skierowac swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu kazdego konkursu przeprowadzanego na wyzsze stanowiska w sluzbie cywilnej.

2. W przypadku naruszenia zasad przeprowadzania konkursu Rada Sluzby Cywilnej moze zwrocic sie do szefa Sluzby Cywilnej o zarzadzenie przeprowadzenia ponownego konkursu.

Art. 47. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przeprowadzenia konkursu szef Sluzby Cywilnej zarzadza przeprowadzenie ponownego konkursu.

Art. 48. 1. Urzednika sluzby cywilnej, ktory zostal wyloniony w drodze konkursu na stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, prezes Rady Ministrow przenosi na to stanowisko na wniosek szefa Sluzby Cywilnej, po zasiegnieciu opinii wlasciwego ministra, kierownika urzedu centralnego lub wojewody oraz okresla wysokosc wynagrodzenia przyslugujacego na tym stanowisku.

2. Czlonka korpusu sluzby cywilnej, ktory zostal wyloniony w drodze konkursu na stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, szef Sluzby Cywilnej przenosi na to stanowisko i okresla wysokosc wynagrodzenia przyslugujacego na tym stanowisku.

3. Z osoba nie bedaca czlonkiem korpusu sluzby cywilnej wyloniona w drodze konkursu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2, dyrektor generalny urzedu zawiera umowe o prace na czas okreslony do 3 lat. Wczesniejsze rozwiazanie umowy o prace moze byc dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 49. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob organizowania i szczegolowe zasady przeprowadzania konkursow na wyzsze stanowiska w sluzbie cywilnej, w szczegolnosci ustalajac liste wymagan, od ktorych spelnienia uzaleznione jest dopuszczenie kandydata do udzialu w konkursie oraz etapy konkursu.

Rozdzial 5

Zmiana i ustanie stosunku pracy w sluzbie cywilnej

Art. 50. 1. Jezeli jest to uzasadnione potrzebami urzedu, dyrektor generalny urzedu moze w kazdym czasie przeniesc urzednika sluzby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzedzie, uwzgledniajac jego przygotowanie zawodowe.

2. Urzednik, o ktorym mowa w ust. 1, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jezeli jest ono wyzsze od przyslugujacego na nowym stanowisku, przez okres 3 miesiecy nastepujacych po miesiacu, w ktorym zostal przeniesiony na nowe stanowisko. Wysokosc dodatku sluzby cywilnej pozostaje bez zmiany.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy urzednikow sluzby cywilnej, ktorzy zajmuja stanowiska, o ktorych mowa w art. 41 ust. 1.

Art. 51. 1. Jezeli przemawia za tym interes sluzby cywilnej, szef Sluzby Cywilnej moze przeniesc urzednika sluzby cywilnej do innego urzedu w tej samej miejscowosci.

2. Szef Sluzby Cywilnej, jezeli przemawia za tym szczegolny interes sluzby cywilnej, moze przeniesc, na okres nie dluzszy niz 2 lata, urzednika sluzby cywilnej do innego urzedu w innej miejscowosci. Przenoszac urzednika do innej miejscowosci, szef Sluzby Cywilnej zapewnia mu odpowiednie warunki mieszkaniowe, z uwzglednieniem jego sytuacji rodzinnej. Przeniesienie takie moze nastapic najwyzej dwa razy w czasie trwania stosunku pracy urzednika sluzby cywilnej.

3. Niedopuszczalne jest przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 2, bez zgody urzednika sluzby cywilnej - kobiety w ciazy lub osoby bedacej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat pietnastu. Nie mozna takze dokonac takiego przeniesienia w przypadku, gdy stoja temu na przeszkodzie szczegolnie wazne wzgledy osobiste lub rodzinne urzednika.

4. Przeniesienia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie dotycza urzednikow sluzby cywilnej zajmujacych stanowiska, o ktorych mowa w art. 41 ust. 1.

Art. 52. 1. Szef Sluzby Cywilnej przenosi urzednika sluzby cywilnej zajmujacego stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1, do innego urzedu w tej samej miejscowosci lub za jego zgoda do innej miejscowosci albo upowaznia dyrektora generalnego urzedu do wyznaczenia mu innego stanowiska w razie:

1) rezygnacji ze stanowiska,

2) orzeczenia kary dyscyplinarnej zakazu zajmowania wyzszych stanowisk w sluzbie cywilnej,

3) dlugotrwalej choroby trwajacej co najmniej 6 miesiecy,

4) likwidacji stanowiska w wyniku reorganizacji urzedu.

2. Jezeli przemawia za tym wazny interes sluzby cywilnej, prezes Rady Ministrow, na umotywowany wniosek szefa Sluzby Cywilnej lub wlasciwego ministra, kierownika urzedu centralnego lub wojewody przedstawiony wraz z opinia szefa Sluzby Cywilnej, moze przeniesc urzednika sluzby cywilnej, zajmujacego stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, do innego urzedu w tej samej miejscowosci lub za jego zgoda do innej miejscowosci albo upowaznic szefa Sluzby Cywilnej do wyznaczenia mu innego stanowiska.

3. Jezeli przemawia za tym wazny interes sluzby cywilnej, szef Sluzby Cywilnej na umotywowany wniosek dyrektora generalnego urzedu moze przeniesc urzednika sluzby cywilnej, zajmujacego stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, do innego urzedu w tej samej miejscowosci lub za jego zgoda do innej miejscowosci albo upowaznic dyrektora generalnego urzedu do wyznaczenia mu innego stanowiska.

Art. 53. 1. Przeniesienie czlonka korpusu sluzby cywilnej do innego urzedu, takze w innej miejscowosci, na jego wniosek lub za jego zgoda, moze nastapic w kazdym czasie, jezeli nie narusza to interesu sluzby cywilnej.

2. Przeniesienia, o ktorym mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor generalny urzedu, w ktorym czlonek korpusu sluzby cywilnej ma byc zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzedu, w ktorym dotychczas jest zatrudniony.

Art. 54. W razie likwidacji urzedu, w ktorym urzednik sluzby cywilnej wykonuje prace, lub reorganizacji tego urzedu w sposob uniemozliwiajacy dalsze zatrudnienie urzednika szef Sluzby Cywilnej przenosi go do innego urzedu w tej samej lub innej miejscowosci oraz zobowiazuje dyrektora generalnego tego urzedu do wyznaczenia urzednikowi stanowiska, uwzgledniajac jego przygotowanie zawodowe.

Art. 55. 1. W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym szef Sluzby Cywilnej udziela urzednikowi sluzby cywilnej, na jego wniosek, urlopu bezplatnego na czas wykonywania zajec, zajmowania okreslonego stanowiska lub wykonywania funkcji poza sluzba cywilna.

2. Okres urlopu bezplatnego, o ktorym mowa w ust. 1, zalicza sie - lacznie w wymiarze nie dluzszym niz 5 lat - do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze urzednika sluzby cywilnej.

Art. 56. 1. Od decyzji okreslonych w art. 51, 54 i 55 urzednikowi sluzby cywilnej przysluguje odwolanie do prezesa Rady Ministrow w ciagu 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. Wniesienie odwolania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

3. (skreslony)

Art. 57. 1. Szef Sluzby Cywilnej, jezeli przemawia za tym szczegolny interes sluzby cywilnej, moze przeniesc urzednika sluzby cywilnej w stan nieczynny na okres do jednego roku. Jezeli po uplywie tego okresu nie ustaly okolicznosci uzasadniajace przeniesienie w stan nieczynny, szef Sluzby Cywilnej moze przedluzyc na czas okreslony, nie dluzszy niz 6 miesiecy, pozostawanie tego urzednika w stanie nieczynnym.

2. W okresie pozostawania w stanie nieczynnym urzednik sluzby cywilnej nie swiadczy pracy, zachowujac prawo do wynagrodzenia, dodatku sluzby cywilnej oraz innych uprawnien i swiadczen przyslugujacych w sluzbie cywilnej.

3. Do urzednika sluzby cywilnej przeniesionego w stan nieczynny stosuje sie odpowiednio przepis art. 72.

4. Urzednik sluzby cywilnej przeniesiony w stan nieczynny jest obowiazany do podjecia wykonywania obowiazkow sluzbowych w kazdym czasie na wezwanie szefa Sluzby Cywilnej.

5. Dyrektor generalny urzedu wyznacza urzednikowi sluzby cywilnej podejmujacemu wykonywanie obowiazkow po okresie pozostawania w stanie nieczynnym stanowisko pracy, uwzgledniajac jego przygotowanie zawodowe.

6. Udzial urzednika przeniesionego w stan nieczynny w konkursie na stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1, wymaga zgody szefa Sluzby Cywilnej.

7. Okres pozostawania w stanie nieczynnym wlicza sie do okresu zatrudnienia, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze urzednika sluzby cywilnej.

Art. 58. 1. Stosunek pracy czlonka korpusu sluzby cywilnej tymczasowo aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu. W okresie zawieszenia czlonek korpusu sluzby cywilnej otrzymuje polowe wynagrodzenia przyslugujacego mu do dnia tymczasowego aresztowania.

2. W przypadku umorzenia postepowania karnego albo wydania wyroku uniewinniajacego czlonkowi korpusu sluzby cywilnej nalezy wyplacic pozostala czesc wynagrodzenia miesiecznego; nie dotyczy to warunkowego umorzenia postepowania karnego.

3. Okres zawieszenia stosunku pracy wskutek tymczasowego aresztowania wlicza sie do okresu zatrudnienia, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze czlonka korpusu sluzby cywilnej.

Art. 59. 1. Dyrektor generalny urzedu moze zawiesic czlonka korpusu sluzby cywilnej w pelnieniu obowiazkow, jezeli zostalo wszczete przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne lub karne.

2. Okres zawieszenia, o ktorym mowa w ust. 1, trwa do czasu zakonczenia postepowania dyscyplinarnego lub karnego, nie dluzej jednak niz 3 miesiace.

3. W okresie zawieszenia, o ktorym mowa w ust. 1, czlonek korpusu sluzby cywilnej zachowuje prawo do wynagrodzenia oraz innych uprawnien i swiadczen przyslugujacych w sluzbie cywilnej.

4. Okres zawieszenia wlicza sie do okresu zatrudnienia, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze czlonka korpusu sluzby cywilnej.

5. W stosunku do Glownego Inspektora Audytu Wewnetrznego i dyrektora generalnego urzedu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje Szef Sluzby Cywilnej.

Art. 60. Stosunek pracy urzednika sluzby cywilnej wygasa w razie:

1) odmowy zlozenia slubowania,

2) zrzeczenia sie obywatelstwa polskiego,

3) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze sluzby cywilnej,

4) prawomocnego skazania za przestepstwo popelnione umyslnie,

5) prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu urzednika w sluzbie cywilnej,

6) uplywu 3 miesiecy nieobecnosci w pracy z powodu tymczasowego aresztowania,

7) odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o ktorym mowa w art. 50, lub niepodjecia pracy w urzedzie, do ktorego urzednik zostal przeniesiony w trybie art. 51 lub 54,

8) niepodjecia wykonywania obowiazkow sluzbowych mimo wezwania, o ktorym mowa w art. 57 ust. 4.

Art. 61. 1. Rozwiazanie stosunku pracy urzednika sluzby cywilnej nastepuje, z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia, w razie:

1) dwukrotnej, nastepujacej po sobie, negatywnej oceny, o ktorej mowa w art. 74 ust. 1,

2) stwierdzenia przez lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych trwalej niezdolnosci do pracy uniemozliwiajacej wykonywanie obowiazkow urzednika sluzby cywilnej; w celu zbadania stanu zdrowia urzednika tego mozna skierowac do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z urzedu lub na jego prosbe,

3) utraty nieposzlakowanej opinii,

4) postepowania karnego toczacego sie przez okres dluzszy niz 3 miesiace.

2. Rozwiazanie stosunku pracy urzednika sluzby cywilnej moze nastapic, z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia, w razie:

1) osiagniecia wieku 65 lat, jezeli okres zatrudnienia umozliwia mu uzyskanie prawa do emerytury,

2) odmowy poddania sie badaniu przez lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,

3) likwidacji urzedu, jezeli nie jest mozliwe przeniesienie, o ktorym mowa w art. 54.

3. Rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej bez wypowiedzenia moze nastapic w razie jego nieobecnosci w pracy z powodu choroby trwajacej dluzej niz rok.

4. Rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej z przyczyn okreslonych w ust. 1-3 nie moze naruszac przepisow dotyczacych szczegolnej ochrony pracownikow w zakresie wypowiedzenia i rozwiazania stosunku pracy.

5. Rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej moze nastapic takze w drodze porozumienia stron lub za trzymiesiecznym wypowiedzeniem na skutek rezygnacji urzednika sluzby cywilnej.

Art. 62. W okresie wypowiedzenia czlonek korpusu sluzby cywilnej moze byc zwolniony z pelnienia obowiazkow, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Art. 63. 1. W razie rozwiazania stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej, z przyczyn okreslonych w art. 61 ust. 2 pkt 3, w okresie miedzy ustaniem zatrudnienia w likwidowanym urzedzie a podjeciem pracy lub dzialalnosci gospodarczej, urzednikowi temu przysluguje swiadczenie pieniezne ze srodkow budzetu panstwa, przez okres nie dluzszy niz 6 miesiecy, obliczane jak ekwiwalent pieniezny za urlop wypoczynkowy. Swiadczenie to nie przysluguje urzednikowi, ktory nabyl prawo do emerytury.

2. W razie gdy w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, byly urzednik sluzby cywilnej pobiera zasilek chorobowy albo macierzynski, wysokosc swiadczenia pienieznego ulega odpowiedniemu obnizeniu.

3. Okres pobierania swiadczenia pienieznego, o ktorym mowa w ust. 1, wlicza sie do okresow pracy wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnien pracowniczych oraz do okresow zatrudnienia w rozumieniu przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych - na takich warunkach, na jakich wlicza sie okres pobierania zasilku dla bezrobotnych, okreslonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu. Od swiadczenia pienieznego urzad odprowadza skladke na ubezpieczenia spoleczne na zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia wyplacanego w czasie trwania stosunku pracy.

Art. 64. 1. Dyrektor generalny urzedu rozwiazuje stosunek pracy lub stwierdza wygasniecie stosunku pracy czlonka korpusu sluzby cywilnej.

2. W stosunku do Glownego Inspektora Audytu Wewnetrznego i dyrektora generalnego urzedu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje Szef Sluzby Cywilnej.

Art. 65. W razie przeniesienia czlonka korpusu sluzby cywilnej do innego urzedu jego akta osobowe wraz z pozostala dokumentacja w sprawach zwiazanych ze stosunkiem pracy przekazuje sie do urzedu, w ktorym czlonek korpusu sluzby cywilnej ma byc zatrudniony.

Art. 66. Przepisow art. 60 i 61 nie stosuje sie wobec szefa Sluzby Cywilnej oraz zastepcy szefa Sluzby Cywilnej.

Rozdzial 6

Obowiazki czlonka korpusu sluzby cywilnej

Art. 67. 1. Czlonek korpusu sluzby cywilnej jest obowiazany w szczegolnosci:

1) przestrzegac Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisow prawa,

2) chronic interesy panstwa oraz prawa czlowieka i obywatela,

3) racjonalnie gospodarowac srodkami publicznymi,

4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywac powierzone zadania,

5) dochowywac tajemnicy ustawowo chronionej,

6) rozwijac wiedze zawodowa,

7) godnie zachowywac sie w sluzbie oraz poza nia.

2. Dyrektor generalny urzedu jest obowiazany zapewnic czlonkowi korpusu sluzby cywilnej wlasciwe warunki do wykonywania obowiazkow okreslonych w ustawie.

Art. 68. 1. Czlonek korpusu sluzby cywilnej jest obowiazany wykonywac polecenia sluzbowe przelozonych.

2. Jezeli czlonek korpusu sluzby cywilnej jest przekonany, ze polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomylki, jest on obowiazany na pismie poinformowac o tym przelozonego. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia jest obowiazany je wykonac.

3. Czlonek korpusu sluzby cywilnej nie wykonuje polecenia, jezeli prowadziloby to do popelnienia przestepstwa lub wykroczenia, o czym niezwlocznie informuje dyrektora generalnego urzedu.

Art. 69. 1. Czlonek korpusu sluzby cywilnej przy wykonywaniu obowiazkow sluzbowych nie moze kierowac sie interesem jednostkowym lub grupowym.

2. Czlonkowi korpusu sluzby cywilnej nie wolno publicznie manifestowac pogladow politycznych.

3. Czlonkowi korpusu sluzby cywilnej nie wolno uczestniczyc w strajku lub akcji protestacyjnej zaklocajacej normalne funkcjonowanie urzedu.

4. Urzednik sluzby cywilnej nie moze pelnic funkcji w zwiazkach zawodowych.

5. Urzednik sluzby cywilnej nie ma prawa tworzenia ani uczestniczenia w partiach politycznych.

6. Urzednik sluzby cywilnej nie moze laczyc pracy w sluzbie cywilnej z mandatem radnego.

Art. 70. 1. Przepisu art. 69 ust. 2 nie stosuje sie wobec urzednika sluzby cywilnej w czasie urlopu bezplatnego udzielonego mu, zgodnie z art. 55 ust. 1, w zwiazku z ubieganiem sie o mandat radnego na czas kampanii wyborczej, a w razie uzyskania mandatu - na czas jego wykonywania.

2. Przepisu art. 69 ust. 2 nie stosuje sie takze wobec pracownika sluzby cywilnej w czasie urlopu bezplatnego udzielonego mu, zgodnie z art. 174 kodeksu pracy, w zwiazku z ubieganiem sie o mandat radnego na czas kampanii wyborczej.

Art. 71. W sluzbie cywilnej nie moze powstac stosunek podleglosci sluzbowej miedzy malzonkami oraz osobami pozostajacymi ze soba w stosunku pokrewienstwa do drugiego stopnia wlacznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 72. 1. Czlonek korpusu sluzby cywilnej nie moze podejmowac dodatkowego zatrudnienia bez zgody dyrektora generalnego urzedu ani wykonywac czynnosci lub zajec sprzecznych z obowiazkami wynikajacymi z ustawy lub podwazajacych zaufanie do sluzby cywilnej.

2. Urzednik sluzby cywilnej nie moze podejmowac zajec zarobkowych bez zgody dyrektora generalnego urzedu. Urzednikowi sluzby cywilnej zajmujacemu stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, zgody udziela Szef Sluzby Cywilnej.

Art. 73. 1. Czlonek korpusu sluzby cywilnej podlega stalej ocenie bezposredniego przelozonego w zakresie wykonywania powierzonych zadan, a takze w celu ustalenia indywidualnego programu rozwoju zawodowego.

2. Glownego Inspektora Audytu Wewnetrznego i dyrektora generalnego urzedu ocenia szef Sluzby Cywilnej w porozumieniu z wlasciwym ministrem, kierownikiem urzedu centralnego lub wojewoda.

Art. 74. 1. Nie rzadziej niz raz na 2 lata lub w kazdym czasie z wlasnej inicjatywy bezposredni przelozony sporzadza na pismie okresowa ocene urzednika sluzby cywilnej, wraz z wnioskami dotyczacymi jego indywidualnego programu rozwoju zawodowego.

1a. W stosunku do Glownego Inspektora Audytu Wewnetrznego i dyrektora generalnego urzedu ocene, o ktorej mowa w ust. 1, sporzadza Szef Sluzby Cywilnej w porozumieniu z wlasciwym ministrem, kierownikiem urzedu centralnego lub wojewoda, a w stosunku do Sekretarza Rady Ministrow - Prezes Rady Ministrow.

2. Ocena, o ktorej mowa w ust. 1, dotyczy wykonywania przez urzednika sluzby cywilnej obowiazkow wynikajacych z opisu zajmowanego przez niego stanowiska pracy. Ocene niezwlocznie dorecza sie urzednikowi.

3. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady przeprowadzania ocen urzednikow sluzby cywilnej.

Art. 75. 1. Od oceny sluzy, w ciagu 7 dni od dnia doreczenia oceny, sprzeciw do dyrektora generalnego urzedu. Od oceny sporzadzonej na podstawie art. 74 ust. 1a sprzeciw sluzy odpowiednio do Szefa Sluzby Cywilnej i Prezesa Rady Ministrow.

2. W razie nieuwzglednienia przez dyrektora generalnego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 1, urzednik sluzby cywilnej moze, w ciagu 14 dni od dnia doreczenia decyzji dyrektora, odwolac sie do sadu pracy.

Art. 76. W razie negatywnej oceny urzednik sluzby cywilnej podlega ponownej ocenie, nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia doreczenia oceny.

Art. 77. Przepisow art. 73-76 nie stosuje sie wobec szefa Sluzby Cywilnej oraz zastepcy szefa Sluzby Cywilnej.

Rozdzial 7

Uprawnienia czlonka korpusu sluzby cywilnej

Art. 78. Wynagrodzenie w sluzbie cywilnej ustala sie z zastosowaniem mnoznikow kwoty bazowej, ktorej wysokosc ustalona wedlug odrebnych zasad okresla ustawa budzetowa.

Art. 79. 1. Ustanawia sie 9 stopni sluzbowych urzednikow sluzby cywilnej.

2. Stopniom sluzbowym sa przyporzadkowane stawki dodatku sluzby cywilnej z tytulu posiadanego stopnia sluzbowego.

Art. 80. 1. Wynagrodzenie pracownika sluzby cywilnej sklada sie z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy i dodatku za wieloletnia prace w sluzbie cywilnej.

2. Wynagrodzenie urzednika sluzby cywilnej sklada sie z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku za wieloletnia prace w sluzbie cywilnej oraz dodatku sluzby cywilnej z tytulu posiadanego stopnia sluzbowego.

3. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) mnozniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego czlonkow korpusu sluzby cywilnej,

2) stopnie sluzbowe urzednikow sluzby cywilnej i mnozniki dodatku sluzby cywilnej.

Art. 81. 1. Urzednik sluzby cywilnej moze otrzymac kolejny stopien sluzbowy po uzyskaniu pozytywnej oceny, o ktorej mowa w art. 74 ust. 1, jezeli zawiera ona umotywowany wniosek bezposredniego przelozonego o przyznanie urzednikowi kolejnego stopnia sluzbowego. Pozytywna ocena nie zawierajaca takiego wniosku nie skutkuje przyznaniem urzednikowi kolejnego stopnia sluzbowego.

2. Na wniosek dyrektora generalnego urzedu, umotywowany szczegolnymi wynikami pracy, szef Sluzby Cywilnej moze wyrazic zgode na wczesniejsze przyznanie kolejnego stopnia sluzbowego, jednak nie wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od uzyskania posiadanego stopnia.

3. Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 2, nie rozpoczyna sie, a rozpoczety ulega zawieszeniu, do czasu:

1) uzyskania oceny pozytywnej, w razie otrzymania oceny negatywnej,

2) podjecia pelnienia obowiazkow, w razie zawieszenia w ich pelnieniu.

Art. 82. 1. Czlonkowi korpusu sluzby cywilnej przysluguje dodatek za wieloletnia prace w sluzbie cywilnej w wysokosci wynoszacej po 5 latach pracy 5 proc. miesiecznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 proc. za kazdy dalszy rok pracy az do osiagniecia 20 proc. miesiecznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresow pracy uprawniajacych do dodatku za wieloletnia prace w sluzbie cywilnej wlicza sie wszystkie poprzednie zakonczone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jezeli z mocy odrebnych przepisow podlegaja one wliczeniu do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze.

3. Do okresow pracy, o ktorych mowa w ust. 2, nie wlicza sie okresow zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak rowniez w organach bezpieczenstwa panstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspolpracy z nimi w latach 1944-1990 osob pelniacych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. nr 42, poz. 428) w okresie od 22 lipca 1944 r. do 1 lipca 1989 r.

4. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady przyznawania i wyplacania dodatku, o ktorym mowa w ust. 1.

Art. 83. 1. Za wieloletnia prace czlonek korpusu sluzby cywilnej otrzymuje nagrode jubileuszowa w wysokosci:

1) po 20 latach pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesiecznego,

2) po 25 latach pracy - 100 proc. wynagrodzenia miesiecznego,

3) po 30 latach pracy - 150 proc. wynagrodzenia miesiecznego,

4) po 35 latach pracy - 200 proc. wynagrodzenia miesiecznego,

5) po 40 latach pracy - 300 proc. wynagrodzenia miesiecznego,

6) po 45 latach pracy - 400 proc. wynagrodzenia miesiecznego.

2. Do okresow pracy, o ktorych mowa w ust. 1, wlicza sie wszystkie poprzednie zakonczone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jezeli z mocy odrebnych przepisow podlegaja one wliczeniu do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze.

3. Do okresow pracy, o ktorych mowa w ust. 2, nie wlicza sie okresow zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak rowniez w organach bezpieczenstwa panstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspolpracy z nimi w latach 1944-1990 osob pelniacych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. nr 42, poz. 428) w okresie od 22 lipca 1944 r. do 1 lipca 1989 r.

4. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady ustalania i wyplacania nagrody jubileuszowej.

Art. 84. Czlonkom korpusu sluzby cywilnej przysluguje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

Art. 85. 1. Czlonkom korpusu sluzby cywilnej za szczegolne osiagniecia w pracy zawodowej mozna przyznac nagrode ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagrod w sluzbie cywilnej.

2. Fundusz nagrod, o ktorym mowa w ust. 1, w wysokosci 3 proc. planowanych wynagrodzen osobowych pozostaje w dyspozycji dyrektorow generalnych urzedow i moze byc przez nich podwyzszany w ramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia.

Art. 86. 1. Czlonkowi korpusu sluzby cywilnej delegowanemu sluzbowo do zajec poza siedziba urzedu, w ktorym wykonuje prace, przysluguja naleznosci na zasadach okreslonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokosci naleznosci przyslugujacych pracownikom z tytulu podrozy sluzbowej, wydanych na podstawie kodeksu pracy.

2. Urzednikowi sluzby cywilnej przeniesionemu zgodnie z art. 51 ust. 2, oprocz udostepnienia mieszkania odpowiedniego do jego sytuacji rodzinnej, przysluguje zwrot kosztow przeniesienia, zwrot oplat za udostepnione czasowo mieszkanie oraz jednorazowe swiadczenie w wysokosci trzymiesiecznego wynagrodzenia. Do kosztow przeniesienia zalicza sie koszty przejazdu urzednika i czlonkow jego rodziny oraz przewozu mienia.

3. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki przyznawania swiadczen, o ktorych mowa w ust. 2, przyslugujacych urzednikowi sluzby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowosci.

Art. 87. 1. Czlonkowi korpusu sluzby cywilnej, ktorego stosunek pracy ustal w zwiazku z przejsciem na rente z tytulu niezdolnosci do pracy lub emeryture, przysluguje jednorazowa odprawa w wysokosci trzymiesiecznego wynagrodzenia, a jezeli czlonek korpusu przepracowal co najmniej 20 lat w sluzbie cywilnej, jednorazowa odprawa przysluguje w wysokosci szesciomiesiecznego wynagrodzenia.

2. Do okresu pracy, o ktorym mowa w ust. 1, wlicza sie wszystkie poprzednie zakonczone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jezeli z mocy odrebnych przepisow podlegaja one wliczeniu do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze.

3. Do okresow pracy, o ktorych mowa w ust. 2, nie wlicza sie okresow zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak rowniez w organach bezpieczenstwa panstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspolpracy z nimi w latach 1944-1990 osob pelniacych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. nr 42, poz. 428) w okresie od 22 lipca 1944 r. do 1 lipca 1989 r.

4. Odprawe, o ktorej mowa w ust. 1, oblicza sie jak ekwiwalent pieniezny za urlop wypoczynkowy.

Art. 88. 1. Urzednikowi sluzby cywilnej zatrudnionemu w sluzbie cywilnej przez okres nie krotszy niz 10 lat przysluguje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy w sluzbie cywilnej - w wymiarze 12 dni roboczych.

2. Do okresu pracy uprawniajacego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wlicza sie okres zatrudnienia w administracji publicznej.

Art. 89. Za czas niezdolnosci do pracy wskutek choroby urzednikowi sluzby cywilnej przysluguja przez okres roku wynagrodzenie i zasilek chorobowy w wysokosci i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

Art. 90. 1. Urzednikowi sluzby cywilnej zatrudnionemu w sluzbie cywilnej przez okres nie krotszy niz 10 lat mozna udzielic platnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nie przekraczajacym jednorazowo 6 miesiecy.

2. Urlopu dla poratowania zdrowia nie mozna udzielic, jezeli urzednik sluzby cywilnej nie wykonywal pracy przez okres roku z powodu niezdolnosci do pracy wskutek choroby.

3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela, na umotywowany opinia lekarska wniosek urzednika sluzby cywilnej, dyrektor generalny urzedu.

4. Dyrektor generalny urzedu nie moze dopuscic do pracy urzednika sluzby cywilnej, ktory korzystal z urlopu dla poratowania zdrowia, bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

5. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela: Szefowi Sluzby Cywilnej oraz zastepcy Szefa Sluzby Cywilnej - prezes Rady Ministrow, a Glownemu Inspektorowi Audytu Wewnetrznego, dyrektorowi generalnemu urzedu - szef Sluzby Cywilnej. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

6. Do okresu pracy uprawniajacego do dodatkowego urlopu dla poratowania zdrowia wlicza sie okres zatrudnienia w administracji publicznej.

Art. 91. 1. W razie wygasniecia stosunku pracy urzednika sluzby cywilnej z powodu tymczasowego aresztowania dyrektor generalny urzedu, w ktorym urzednik ten wykonywal prace, jest obowiazany ponownie zatrudnic go, uwzgledniajac jego przygotowanie zawodowe, jezeli postepowanie karne zostalo umorzone lub gdy zapadl wyrok uniewinniajacy, a urzednik ten zglosil swoj powrot do pracy w ciagu 7 dni od uprawomocnienia sie orzeczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w razie rozwiazania stosunku pracy urzednika sluzby cywilnej z przyczyny okreslonej w art. 61 ust. 1 pkt 4.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie, jezeli postepowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a takze w razie warunkowego umorzenia postepowania.

4. W razie odmowy ponownego zatrudnienia w sluzbie cywilnej urzednikowi, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, przysluguje odwolanie do szefa Sluzby Cywilnej w ciagu 14 dni od dnia doreczenia decyzji w tej sprawie. Od decyzji szefa Sluzby Cywilnej przysluguje odwolanie do sadu pracy.

Art. 92. 1. Czas pracy czlonkow korpusu sluzby cywilnej nie moze przekraczac 8 godzin na dobe i srednio 40 godzin tygodniowo w przyjetym okresie rozliczeniowym nie dluzszym niz 8 tygodni.

2. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacja moga byc stosowane rozklady czasu pracy, w ktorych jest dopuszczalne przedluzenie czasu pracy do 12 godzin na dobe. W rozkladach tych czas pracy nie moze jednak przekraczac srednio 40 godzin na tydzien w przyjetym okresie rozliczeniowym nie dluzszym niz 12 tygodni.

3. Rozklad czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczegolnych dniach tygodnia ustala dyrektor generalny urzedu wedlug zasad okreslonych, w drodze rozporzadzenia, przez prezesa Rady Ministrow. Dni tygodnia nie bedacych dniami pracy w urzedzie nie wlicza sie do urlopu wypoczynkowego.

4. Jezeli wymagaja tego potrzeby urzedu, czlonek korpusu sluzby cywilnej na polecenie przelozonego wykonuje prace poza normalnymi godzinami pracy, w tym w wyjatkowych przypadkach takze w nocy oraz w niedziele i swieta.

5. Pracownikowi sluzby cywilnej za prace wykonywana na polecenie przelozonego poza normalnymi godzinami pracy przysluguje czas wolny w tym samym wymiarze. Na wniosek pracownika wolny czas moze byc udzielony w okresie bezposrednio poprzedzajacym urlop wypoczynkowy lub po jego zakonczeniu.

6. Urzednikowi sluzby cywilnej za prace poza normalnymi godzinami pracy wykonywana w porze nocnej przysluguje czas wolny w tym samym wymiarze.

7. Urzednikowi sluzby cywilnej za prace w niedziele przysluguje dzien wolny od pracy w najblizszym tygodniu, a za prace w swieto przysluguje inny dzien wolny.

8. Przepisow ust. 2 i 4 nie stosuje sie do kobiet w ciazy oraz - bez ich zgody - do czlonkow korpusu sluzby cywilnej sprawujacych piecze nad osobami wymagajacymi stalej opieki lub opiekujacych sie dziecmi w wieku do lat osmiu.

Art. 93. 1. Czlonkowi korpusu sluzby cywilnej przysluguja swiadczenia emerytalne i rentowe na zasadach okreslonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

2. W razie rozwiazania z pracownikiem sluzby cywilnej stosunku pracy z powodu likwidacji urzedu pracownikowi temu przysluguje emerytura, jezeli mezczyzna ukonczyl 60 lat, a kobieta - 55 lat, oraz jezeli ma wymagany okres zatrudnienia.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie do osob urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Art. 94. Prezes Rady Ministrow, majac na wzgledzie szczegolny charakter wykonywanych zadan i warunki ich wykonywania, moze okreslac, w drodze rozporzadzenia:

1) uprawnienia szczegolne w zakresie plac i innych swiadczen przyslugujacych niektorym kategoriom czlonkow korpusu sluzby cywilnej oraz zasady przyznawania tych swiadczen i ich wysokosc,

2) inne dodatki do wynagrodzenia niz przewidziane w ustawie,

jezeli te swiadczenia i dodatki byly przewidziane w przepisach obowiazujacych w dniu wejscia w zycie ustawy.

Art. 95. Czlonkom korpusu sluzby cywilnej zatrudnionym na stanowisku kuratora oswiaty lub na stanowiskach wymagajacych kwalifikacji pedagogicznych przysluguja uprawnienia okreslone w art. 9a-9i, 30-33, 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, 58-60, 86, 88 i 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194), a okres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza sie do okresu zatrudnienia, od ktorego zaleza uprawnienia nauczyciela okreslone w tej ustawie.

Art. 96. Na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach czlonkowie korpusu sluzby cywilnej korzystaja z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 97. Przepisow art. 78-87 i art. 92 nie stosuje sie wobec szefa Sluzby Cywilnej oraz zastepcy Szefa Sluzby Cywilnej.

Rozdzial 8

Szkolenie i rozwoj w sluzbie cywilnej

Art. 98. 1. Czlonek korpusu sluzby cywilnej uczestniczy w szkoleniach w sluzbie cywilnej.

2. Szkolenia w sluzbie cywilnej obejmuja:

1) szkolenia centralne - planowane, organizowane i nadzorowane przez szefa Sluzby Cywilnej,

2) szkolenia powszechne - planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora generalnego urzedu,

3) szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzednika sluzby cywilnej - planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora generalnego urzedu w porozumieniu z zatrudnionym w danym urzedzie urzednikiem sluzby cywilnej,

4) studium zarzadzania strategicznego dla dyrektorow generalnych urzedow,

5) szkolenia specjalistyczne - planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora generalnego urzedu, obejmujace tematyke zwiazana z zadaniami urzedu.

Art. 99. 1. Szef Sluzby Cywilnej ustala corocznie plan szkolen centralnych w sluzbie cywilnej.

2. Plan szkolen centralnych zawiera w szczegolnosci:

1) priorytety szkoleniowe wobec czlonkow korpusu sluzby cywilnej,

2) rodzaje szkolen majacych szczegolne znaczenie w danym roku,

3) inne zalecenia i informacje dla osob organizujacych i nadzorujacych szkolenia w sluzbie cywilnej.

3. Przy ustalaniu programow szkolen szef Sluzby Cywilnej wspoldziala w szczegolnosci z Krajowa Szkola Administracji Publicznej.

Art. 100. 1. Dyrektor generalny urzedu ustala, odrebnie dla kazdego urzednika sluzby cywilnej zatrudnionego w kierowanym przez niego urzedzie, indywidualny program rozwoju zawodowego, stanowiacy podstawe do kierowania urzednika na szkolenia, biorac pod uwage w szczegolnosci:

1) ocene pracy urzednika, dokonana przez bezposredniego przelozonego,

2) perspektywy wykonywania pracy zawodowej przez urzednika,

3) potrzeby i mozliwosci urzedu w zakresie zatrudnienia,

4) potrzeby i mozliwosci urzednika ustalane w wyniku przeprowadzonych z nim uzgodnien.

2. Indywidualny program rozwoju zawodowego dla dyrektora generalnego urzedu jest ustalany przez szefa Sluzby Cywilnej. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 101. 1. Uczestnictwo czlonka korpusu sluzby cywilnej w szkoleniach przewidzianych dla sluzby cywilnej jest traktowane na rowni z wykonywaniem przez niego obowiazkow sluzbowych.

2. Czlonek korpusu sluzby cywilnej nie ponosi oplat z tytulu uczestnictwa w szkoleniach przewidzianych dla sluzby cywilnej.

3. W wyjatkowych przypadkach dyrektor generalny urzedu moze wyrazic zgode na pokrycie przez urzad, w calosci lub w czesci, kosztow uczestnictwa czlonka korpusu sluzby cywilnej w szkoleniach i zajeciach innych niz przewidziane dla sluzby cywilnej.

Art. 102. 1. Dyrektor generalny urzedu moze skierowac czlonka korpusu sluzby cywilnej majacego wyksztalcenie prawnicze na aplikacje legislacyjna. Wzajemne prawa i obowiazki urzedu i czlonka korpusu sluzby cywilnej zwiazane ze skierowaniem na aplikacje legislacyjna okresla umowa zawarta miedzy dyrektorem generalnym urzedu a czlonkiem korpusu sluzby cywilnej.

2. Aplikacja legislacyjna konczy sie egzaminem.

3. Prezes Rady Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb organizowania i odbywania aplikacji, uwzgledniajac w szczegolnosci: dziedziny prawa bedace podstawa opracowania programu aplikacji legislacyjnej, warunki i tryb przyjmowania na aplikacje, takze osob nie bedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej, wysokosc oplat za udzial w aplikacji i tryb ich uiszczania, obowiazki aplikantow i ich patronow, szczegolowe zasady, warunki oraz etapy dopuszczania do egzaminu konczacego aplikacje oraz przeprowadzania go, sklad komisji egzaminacyjnej oraz wzor zaswiadczenia stwierdzajacego zdanie egzaminu.

Art. 103. Koszty szkolen w sluzbie cywilnej sa pokrywane ze srodkow:

1) wyodrebnionych w budzetach poszczegolnych urzedow dla finansowania szkolen powszechnych, szkolen w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzednika sluzby cywilnej oraz szkolen specjalistycznych,

2) rezerwy budzetowej przeznaczonej na szkolenia czlonkow korpusu sluzby cywilnej dla finansowania szkolen centralnych oraz studium zarzadzania strategicznego.

Art. 104. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki organizowania i prowadzenia szkolen w sluzbie cywilnej obejmujace w szczegolnosci:

1) kryteria, jakie musza spelniac podmioty, ktorym powierza sie prowadzenie szkolen,

2) sposob i warunki oceny prowadzonych szkolen.

Art. 105. Przepisy niniejszego rozdzialu nie maja zastosowania wobec szefa Sluzby Cywilnej oraz zastepcy szefa Sluzby Cywilnej.

Rozdzial 9

Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonka korpusu sluzby cywilnej

Art. 106. 1. Urzednik sluzby cywilnej oraz pracownik sluzby cywilnej odpowiadaja dyscyplinarnie za naruszenie obowiazkow czlonka korpusu sluzby cywilnej.

2. Postepowanie dyscyplinarne nie moze byc wszczete po uplywie 3 miesiecy od dnia powziecia przez dyrektora generalnego urzedu wiadomosci o naruszeniu obowiazkow czlonka korpusu sluzby cywilnej ani po uplywie 2 lat od popelnienia tego czynu. W przypadku naruszenia obowiazkow przez Glownego Inspektora Audytu Wewnetrznego albo dyrektora generalnego urzedu termin 3 miesiecy na wszczecie postepowania dyscyplinarnego liczy sie od dnia powziecia wiadomosci przez szefa Sluzby Cywilnej.

3. Jezeli czlonek korpusu sluzby cywilnej z powodu nieobecnosci w pracy nie ma mozliwosci zlozenia wyjasnien, bieg trzymiesiecznego terminu nie rozpoczyna sie, a rozpoczety ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia sie do pracy.

4. Jezeli czyn czlonka korpusu sluzby cywilnej zawiera znamiona przestepstwa, przedawnienie nastepuje nie wczesniej niz przedawnienie przewidziane w przepisach kodeksu karnego.

Art. 107. 1. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi wobec urzednikow sluzby cywilnej sa:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) pozbawienie mozliwosci awansowania przez okres 2 lat na wyzszy stopien sluzbowy,

4) obnizenie stopnia sluzbowego sluzby cywilnej,

5) zakaz przystepowania do konkursu na wyzsze stanowisko w sluzbie cywilnej przez okres 2 lat,

6) zakaz zajmowania wyzszych stanowisk w sluzbie cywilnej przez okres od 2 do 5 lat,

7) wydalenie ze sluzby cywilnej.

2. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi wobec pracownikow sluzby cywilnej sa:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z ostrzezeniem,

4) nagana z pozbawieniem mozliwosci awansowania przez okres 2 lat do wyzszej kategorii zaszeregowania,

5) obnizenie kategorii zaszeregowania,

6) wydalenie z pracy w urzedzie.

3. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej w ust. 2 pkt 6 powoduje wygasniecie stosunku pracy.

4. Prawomocne orzeczenie kar wymienionych w ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 6 powoduje zakaz ubiegania sie o zatrudnienie w korpusie sluzby cywilnej przez okres 5 lat.

Art. 108. 1. Za mniejszej wagi naruszenie obowiazkow czlonka korpusu sluzby cywilnej dyrektor generalny urzedu moze ukarac czlonka korpusu upomnieniem na pismie. Ukaranie moze byc poprzedzone postepowaniem wyjasniajacym.

2. Czlonek korpusu sluzby cywilnej moze w ciagu 7 dni od wymierzenia mu kary upomnienia wniesc sprzeciw do dyrektora generalnego urzedu.

3. W razie wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 2, dyrektor generalny urzedu przekazuje sprawe rzecznikowi dyscyplinarnemu.

4. W przypadku naruszenia obowiazkow czlonka korpusu sluzby cywilnej, o ktorym mowa w ust. 1, przez Glownego Inspektora Audytu Wewnetrznego albo dyrektora generalnego urzedu kary upomnienia udziela szef Sluzby Cywilnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 109. Sprawy dyscyplinarne czlonkow korpusu sluzby cywilnej rozpoznaja komisje dyscyplinarne:

1) w I instancji - komisja dyscyplinarna urzedu,

2) w II instancji - Wyzsza Komisja Dyscyplinarna Sluzby Cywilnej, zwana dalej "Wyzsza Komisja Dyscyplinarna".

Art. 110. 1. Komisje dyscyplinarna urzedu powoluje dyrektor generalny urzedu sposrod czlonkow korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w urzedzie. W razie potrzeby szef Sluzby Cywilnej moze utworzyc komisje dyscyplinarna dla kilku urzedow.

2. Komisje dyscyplinarna urzedu, w liczbie co najmniej 10 czlonkow korpusu sluzby cywilnej, w tym przewodniczacego i zastepcow przewodniczacego, powoluje sie na okres 3 lat.

3. Komisja dyscyplinarna urzedu powoluje ze swojego grona przewodniczacego komisji i jego zastepcow.

4. Tryb pracy komisji dyscyplinarnej urzedu okresla regulamin uchwalony przez komisje i zatwierdzony przez dyrektora generalnego urzedu.

Art. 111. 1. Wyzsza Komisje Dyscyplinarna powoluje Prezes Rady Ministrow.

2. W sklad Wyzszej Komisji Dyscyplinarnej wchodzi 15 czlonkow powolywanych przez Prezesa Rady Ministrow na okres 6 lat, w tym 12 czlonkow powolywanych na wniosek Szefa Sluzby Cywilnej sposrod urzednikow sluzby cywilnej oraz 3 czlonkow powolywanych przez dyrektora generalnego sluzby zagranicznej sposrod czlonkow personelu dyplomatyczno-konsularnego. Czlonkowie Wyzszej Komisji Dyscyplinarnej pelnia swoje funkcje do czasu powolania ich nastepcow.

3. Wyzsza Komisja Dyscyplinarna powoluje ze swojego grona przewodniczacego Wyzszej Komisji Dyscyplinarnej i jego zastepcow.

4. Tryb pracy Wyzszej Komisji Dyscyplinarnej okresla regulamin uchwalany przez Komisje.

5. Obsluge prac Wyzszej Komisji Dyscyplinarnej zapewnia Urzad Sluzby Cywilnej.

Art. 112. 1. Na czas wykonywania zadan w komisjach dyscyplinarnych jej czlonkom przysluguje zwolnienie od pracy zawodowej.

2. Przepisy art. 17 stosuje sie odpowiednio do czlonkow komisji dyscyplinarnych.

Art. 113. Prezes Rady Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, wynagrodzenie czlonkow Wyzszej Komisji Dyscyplinarnej oraz komisji dyscyplinarnej urzedu, przyjmujac najnizsze wynagrodzenie za prace pracownikow za podstawe ustalania wysokosci wynagrodzenia przewodniczacego, zastepcow przewodniczacego i pozostalych czlonkow tych komisji.

Art. 114. 1. Wyzsza Komisja Dyscyplinarna rozpatruje odwolania od orzeczen komisji dyscyplinarnych urzedow.

2. Sprawy dyscyplinarne Glownego Inspektora Audytu Wewnetrznego oraz dyrektorow generalnych urzedow rozpatruje w I i II instancji Wyzsza Komisja Dyscyplinarna, przy czym w II instancji Komisja orzeka w pelnym skladzie.

Art. 115. Czlonkowie komisji dyscyplinarnych sa niezawisli w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego oraz nie sa zwiazani rozstrzygnieciami innych organow stosujacych prawo, z wyjatkiem prawomocnego wyroku sadu.

Art. 116. 1. Komisje dyscyplinarne orzekaja w skladzie:

1) w I instancji:

a) trzech czlonkow, gdy rzecznik dyscyplinarny wniosl o zastosowanie kary okreslonej w art. 107 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 pkt 1-3,

b) pieciu czlonkow, w tym przewodniczacy skladu posiadajacy wyksztalcenie prawnicze, gdy rzecznik dyscyplinarny wniosl o zastosowanie kary okreslonej art. 107 ust. 1 pkt 5-7 oraz ust. 2 pkt 4-6,

2) w II instancji pieciu czlonkow, z ktorych co najmniej dwoch powinno posiadac wyksztalcenie prawnicze, gdy rozpatrywana jest sprawa, co do ktorej orzeczono kare okreslona w art. 107 ust. 1 pkt 5-7 oraz ust. 2 pkt 4-6.

2. Przewodniczacy komisji dyscyplinarnej wyznacza sklad orzekajacy i termin rozprawy.

3. W sprawach dotyczacych urzednikow sluzby cywilnej przewodniczacym skladu jest urzednik sluzby cywilnej.

Art. 117. 1. Rzecznika dyscyplinarnego urzedu powoluje dyrektor generalny urzedu sposrod podleglych mu czlonkow korpusu sluzby cywilnej, a dla spraw dyscyplinarnych Glownego Inspektora Audytu Wewnetrznego i dyrektora generalnego urzedu - Szef Sluzby Cywilnej.

2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postepowanie wyjasniajace na polecenie dyrektora generalnego urzedu badz szefa Sluzby Cywilnej - w sprawach dyscyplinarnych Glownego Inspektora Audytu Wewnetrznego lub dyrektora generalnego urzedu i informuje ich o dokonanych ustaleniach. O wszczeciu tego postepowania rzecznik zawiadamia osobe, ktorej ono dotyczy.

3. Rzecznik postanawia o przekazaniu komisji dyscyplinarnej wniosku o wszczecie postepowania dyscyplinarnego albo, za zgoda dyrektora urzedu, o umorzeniu postepowania wyjasniajacego.

Art. 118. 1. Komisja dyscyplinarna urzedu wszczyna postepowanie dyscyplinarne z dniem zgloszenia wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszczecie postepowania.

2. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obroncy, z zastrzezeniem przepisow o ochronie tajemnicy ustawowo chronionej. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniosl o orzeczenie kary wydalenia ze sluzby cywilnej albo kary wydalenia z pracy w urzedzie, a obwiniony nie ma obroncy z wyboru, przewodniczacy skladu orzekajacego wyznacza obronce sposrod czlonkow korpusu sluzby cywilnej.

3. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku ktorej wysluchuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obroncy, jezeli zostal ustanowiony, a takze po rozpatrzeniu innych dowodow majacych znaczenie w sprawie.

4. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obroncy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

5. Rozprawa jest jawna. W uzasadnionych przypadkach sklad orzekajacy moze wylaczyc jawnosc rozprawy, jednakze ogloszenie orzeczenia jest jawne.

6. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dorecza sie stronom w terminie 7 dni od dnia ogloszenia orzeczenia.

7. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej urzedu strony moga odwolac sie do Wyzszej Komisji Dyscyplinarnej w ciagu 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia.

Art. 119. 1. W postepowaniu przed Wyzsza Komisja Dyscyplinarna stosuje sie odpowiednio przepisy art. 118 ust. 1-6.

2. Od orzeczen Wyzszej Komisji Dyscyplinarnej stronom oraz Szefowi Sluzby Cywilnej przysluguje odwolanie do wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania obwinionego sadu apelacyjnego - sadu pracy i ubezpieczen spolecznych.

3. Do rozpoznania odwolania stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sadu apelacyjnego kasacja nie przysluguje.

Art. 120. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej dolacza sie do akt osobowych czlonka korpusu sluzby cywilnej.

2. Dyrektor generalny urzedu wykonuje kary, o ktorych mowa w art. 107 ust. 1 pkt 3-6 oraz ust. 2 pkt 5, z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia.

Art. 121. 1. Kary dyscyplinarne okreslone w art. 107 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 2 pkt 1-5 ulegaja zatarciu, a odpis orzeczenia dolaczony do akt osobowych podlega zniszczeniu po uplywie 3 lat od dnia doreczenia prawomocnego orzeczenia o ukaraniu. Na wniosek ukaranego zatarcie moze nastapic po uplywie 2 lat.

2. Jezeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej czlonek korpusu sluzby cywilnej bedzie ponownie ukarany dyscyplinarnie, termin 3 lat, o ktorym mowa w ust. 1, liczy sie od dnia doreczenia prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu.

3. W przypadku kary dyscyplinarnej okreslonej w art. 107 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz ust. 2 pkt 6 zatarcie oraz zniszczenie odpisu orzeczenia nastepuje po uplywie 3 lat od dnia uplywu okresu, na ktory kara zostala orzeczona albo okresu, o ktorym mowa w art. 107 ust. 4.

Art. 122. W postepowaniu przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje sie odpowiednio przepisy kodeksu postepowania karnego.

Art. 123. 1. Koszty obroncy z wyboru, ktory nie jest czlonkiem korpusu sluzby cywilnej, ponosi obwiniony.

2. Koszty bieglych powolanych przez komisje dyscyplinarna i koszty zleconych przez nia ekspertyz ponosi urzad, przy ktorym dziala komisja dyscyplinarna.

Art. 124. Przepisy niniejszego rozdzialu nie maja zastosowania wobec szefa Sluzby Cywilnej oraz zastepcy szefa Sluzby Cywilnej.

Rozdzial 10

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 125. W ustawie z 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 1985 r. nr 54, poz. 276, z 1989 r. nr 34, poz. 178, z 1996 r. nr 24, poz. 110 i nr 106, poz. 496 oraz z 1998 r. nr 113, poz. 717 i nr 162, poz. 1126) skresla sie art. 26.

Art. 126. W ustawie z 16 wrzesnia 1982 r. o pracownikach urzedow panstwowych (Dz. U. nr 31, poz. 214, z 1984 r. nr 35, poz. 187, z 1988 r. nr 19, poz. 132, z 1989 r. nr 4, poz. 24, nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. nr 20, poz. 121, z 1991 r. nr 55, poz. 234, nr 88, poz. 400 i nr 95, poz. 425, z 1992 r. nr 54, poz. 254 i nr 90, poz. 451, z 1994 r. nr 136, poz. 704, z 1995 r. nr 132, poz. 640, z 1996 r. nr 89, poz. 402 i nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 98, poz. 604, nr 133, poz. 882 i 883 i nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. nr 131, poz. 860, nr 155, poz.1016 i nr 162, poz. 1118) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1:

a) dotychczasowa tresc oznacza sie jako ust. 1 i skresla sie pkt 3a - 5 oraz pkt 113) (Pominieto wyrazy "i 12" jako niezgodne z art. 153 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego powolanego w przypisie 1),

b) dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

"2. Ustawa okresla obowiazki i prawa osob zatrudnionych w:

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrow,

2) urzedach ministrow i przewodniczacych komitetow wchodzacych w sklad Rady Ministrow oraz urzedach centralnych organow administracji rzadowej,

3) urzedach wojewodzkich oraz innych urzedach stanowiacych aparat pomocniczy terenowych organow administracji rzadowej podleglych ministrom lub centralnym organom administracji rzadowej,

4) Rzadowym Centrum Studiow Strategicznych,

5) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiacych aparat pomocniczy kierownikow zespolonych sluzb, inspekcji i strazy wojewodzkich oraz kierownikow powiatowych sluzb, inspekcji i strazy,

6) (pominiety),

7) (pominiety),

wobec ktorych nie maja zastosowania przepisy ustawy z 18 grudnia 1998 r. o sluzbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. nr 49, poz. 483).";

2) art. 71 otrzymuje brzmienie:

"Art. 71. 1. Kierownik urzedu moze skierowac urzednika majacego wyksztalcenie prawnicze do odbycia aplikacji legislacyjnej. Wzajemne prawa i obowiazki urzedu i urzednika, zwiazane ze skierowaniem na aplikacje legislacyjna, okresla umowa zawarta miedzy kierownikiem urzedu a urzednikiem.

2. Aplikacja legislacyjna konczy sie egzaminem.

3. Szczegolowe zasady i tryb organizowania i odbywania aplikacji okreslaja odrebne przepisy.";

3) skresla sie art. 241;

4) w art. 48:

a) w ust. 1:

- w zdaniu wstepnym skresla sie wyrazy "art. 241,", a wyraz "wydaja" zastepuje sie wyrazem "wydaje",

- skresla sie pkt 1 i 2,

b) dodaje sie ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Przepisow art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6 i art. 30 ust. 1 nie stosuje sie w odniesieniu do pracownikow urzedow wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 9, 10 i 13. Kierownicy tych urzedow sa uprawnieni do okreslania:

1) stanowisk, na ktorych zatrudnieni pracownicy sa urzednikami panstwowymi,

2) wykazu stanowisk objetych aplikacja administracyjna oraz zasad i trybu odbywania tej aplikacji,

3) rozkladu czasu pracy w tygodniu i jego wymiaru w poszczegolnych dniach tygodnia.

1b. W ramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia okreslonych w ustawie budzetowej, kierownicy urzedow, o ktorych mowa w ust. 1a, ustalaja regulamin wynagradzania w urzedzie. Regulamin ten w odniesieniu do Kancelarii Sejmu zatwierdza marszalek Sejmu, a w odniesieniu do Kancelarii Senatu - marszalek Senatu. Przepisow art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 471 ust. 3 nie stosuje sie.

1c. Dodatkowy fundusz nagrod dla urzednikow panstwowych za szczegolne osiagniecia w pracy zawodowej utworzony na podstawie art. 24 ust. 2 w urzedach, o ktorych mowa w ust. 1a, pozostaje w dyspozycji kierownikow tych urzedow i moze byc przez nich podwyzszany w ramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia.",

c) w ust. 2 wyrazy "organom wymienionym w ust. 1" zastepuje sie wyrazami "organowi wymienionemu w ust. 1 oraz marszalkowi Sejmu w odniesieniu do pracownikow Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego, Panstwowej Inspekcji Pracy i Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a takze marszalkowi Senatu w odniesieniu do pracownikow Kancelarii Senatu oraz kierownikom urzedow wymienionym w art. 1 ust. 1 pkt 6 i 7 w odniesieniu do pracownikow tych urzedow",

d) w ust. 3 po wyrazach "w ust. 1" dodaje sie wyrazy "oraz w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 9, 10 i 13",

e) skresla sie ust. 4.

Art. 127. W ustawie z 15 lipca 1987 r. o rzeczniku praw obywatelskich (Dz. U. z 1991 r. nr 109, poz. 471 i z 1998 r. nr 106, poz. 668) w art. 20:

1) w ust. 5 skresla sie wyrazy ", z uwzglednieniem ust. 6 i 7";

2) skresla sie ust. 6 i 7.

Art. 128. W ustawie z 28 lipca 1990 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz. 62, z 1997 r. nr 43, poz. 272, nr 88, poz. 554, nr 107, poz. 685, nr 121, poz. 769 i 770, nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. nr 155, poz. 1015) w art. 82c:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes Rady Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, zasady wynagradzania czlonkow korpusu sluzby cywilnej bedacych pracownikami Panstwowego Urzedu Nadzoru Ubezpieczen, rzecznika ubezpieczonych i pracownikami Biura Rzecznika Ubezpieczonych, z uwzglednieniem poziomu plac w instytucjach ubezpieczeniowych.";

2) po ust. 4 dodaje sie ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, zasady wynagradzania pozostalych pracownikow Panstwowego Urzedu Nadzoru Ubezpieczen, rzecznika ubezpieczonych i pracownikow Biura Rzecznika Ubezpieczonych, z uwzglednieniem poziomu plac w instytucjach ubezpieczeniowych.".

Art. 129. W ustawie z 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. nr 63, poz. 266 i nr 104, poz. 450, z 1996 r. nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. nr 28, poz. 153) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po wyrazach "przygotowywanie do sluzby publicznej" dodaje sie wyrazy "urzednikow sluzby cywilnej oraz";

2) w art. 4:

a) w ust. 1 wyrazy "posiadajacych ukonczone studia wyzsze" zastepuje sie wyrazami ", ktore nie ukonczyly 32 lat i posiadaja dyplom ukonczenia studiow wyzszych z tytulem magistra lub rownorzednym",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zasady i tryb przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, powolywania komisji rekrutacyjnej oraz zasady i tryb wnoszenia odwolan od wyniku tego postepowania okresla statut Szkoly.",

3) w art. 6 w ust. 2 po wyrazie "Urzednicy" dodaje sie wyrazy "i inni pracownicy administracji publicznej".

Art. 130. W ustawie z 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 45, poz. 205, z 1995 r. nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. nr 47, poz. 297, nr 70, poz. 443, nr 88, poz. 554, nr 98, poz. 604, nr 121, poz. 770 i nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. nr 41, poz. 412) w art. 73:

1) w ust. 4 wyrazy "ust. 5-7" zastepuje sie wyrazami "ust. 7";

2) skresla sie ust. 5 i 6.

Art. 131. W ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 i nr 146, poz. 680, z 1997 r. nr 88, poz. 554 i nr 111, poz. 726, z 1998 r. nr 22, poz. 118 i nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. nr 41, poz. 412) w art. 84:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania czlonkow korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w Glownym Urzedzie Nadzoru Budowlanego oraz wojewodzkich i powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.";

2) dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

"4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania pozostalych pracownikow Glownego Urzedu Nadzoru Budowlanego oraz wojewodzkich i powiatowych inspektoratow nadzoru budowlanego.".

Art. 132. (pominiety)

Art. 133. W ustawie z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 28, poz. 153 i nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. nr 117, poz. 756, nr 137, poz. 887, nr 144, poz. 929 i nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. nr 45, poz. 439) w art. 151a:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagane kwalifikacje czlonkow korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w Urzedzie Nadzoru oraz zasady ich wynagradzania, z uwzglednieniem poziomu plac w Panstwowym Urzedzie Nadzoru Ubezpieczen.";

2) po ust. 3 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister zdrowia i opieki spolecznej w porozumieniu z ministrem finansow i ministrem pracy i polityki socjalnej okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagane kwalifikacje pozostalych pracownikow Urzedu Nadzoru oraz zasady ich wynagradzania, z uwzglednieniem poziomu plac w Panstwowym Urzedzie Nadzoru Ubezpieczen.".

Art. 134. W ustawie z 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. nr 71, poz. 449 i z 1998 r. nr 137, poz. 886) w art. 6 skresla sie ust. 4.

Art. 135. W ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. nr 106, poz. 679 oraz z 1998 r. nr 113, poz. 715 i nr 162, poz. 1126) w art. 2 w pkt 1 i 2 wyrazy "urzednikow sluzby cywilnej" zastepuje sie wyrazami "czlonkow korpusu sluzby cywilnej".

Rozdzial 11

Przepisy przejsciowe i dostosowujace

Art. 136. 1. Z dniem wejscia w zycie ustawy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach okreslonych w art. 2 staja sie z mocy prawa pracownikami sluzby cywilnej, z zastrzezeniem art. 137.

2. Wynagrodzenie miesieczne osob, o ktorych mowa w ust. 1, ustalone zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, nie moze byc nizsze od ich dotychczasowego miesiecznego wynagrodzenia.

Art. 137. 1. Stosunki pracy nawiazane w urzedach, o ktorych mowa w art. 2, przed dniem wejscia w zycie ustawy, na podstawie mianowania na zasadach okreslonych w ustawie o pracownikach urzedow panstwowych, pozostaja w mocy nie dluzej niz do dnia 31 grudnia 2010 r., chyba ze wczesniej w sposob okreslony w niniejszej ustawie zostaly przeksztalcone, rozwiazane lub wygasly.

2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. dotychczasowe stosunki pracy osob zatrudnionych na podstawie mianowania na zasadach okreslonych w ustawie o pracownikach urzedow panstwowych przeksztalcaja sie w stosunki pracy na podstawie umowy o prace na czas nie okreslony.

Art. 138. 1. Do pracownikow zatrudnionych na podstawie mianowania zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach urzedow panstwowych stosuje sie art. 10 ust. 1a, 1b i 5, art. 13-16 oraz art. 27 ust. 3 tej ustawy.

2. Osoby odwolane z funkcji organu administracji panstwowej lub innego stanowiska kierowniczego w administracji panstwowej, ktore przed powolaniem na te funkcje lub stanowisko byly urzednikami panstwowymi mianowanymi zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach urzedow panstwowych, staja sie pracownikami sluzby cywilnej i w stosunku do nich stosuje sie odpowiednio art. 45 ust. 2 ustawy o pracownikach urzedow panstwowych.

Art. 139. 1. Z dniem wejscia w zycie ustawy urzednicy sluzby cywilnej, mianowani na podstawie przepisow ustawy z 5 lipca 1996 r. o sluzbie cywilnej (Dz. U. nr 89, poz. 402, z 1997 r. nr 106, poz. 679 oraz z 1998 r. nr 58, poz. 366 i nr 162, poz. 1126), staja sie urzednikami sluzby cywilnej w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Urzednikom, o ktorych mowa w ust. 1, przyznaje sie najnizszy stopien sluzbowy w sluzbie cywilnej.

3. Do wynagrodzenia urzednikow, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy o wynagrodzeniu w sluzbie cywilnej wydane na podstawie niniejszej ustawy.

4. Jezeli wynagrodzenie urzednikow, o ktorych mowa w ust. 1, jest nizsze od przyslugujacego poprzednio, przez okres 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy wyplaca sie im dodatek wyrownawczy w wysokosci roznicy miedzy wynagrodzeniem przyslugujacym dotychczas a wynagrodzeniem aktualnym.

Art. 140. Do czasu wejscia w zycie ustawy, o ktorej mowa w art. 2 ust. 4, do czlonkow korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w sluzbie dyplomatyczno-konsularnej stosuje sie przepisy niniejszej ustawy ze zmianami i uzupelnieniami wynikajacymi z aktow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o pracownikach urzedow panstwowych.

Art. 141. Do czlonkow korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w administracji celnej przepisy niniejszej ustawy stosuje sie ze zmianami i uzupelnieniami wynikajacymi z aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 47 ustawy o pracownikach urzedow panstwowych.

Art. 142. Przepisy wydane na podstawie art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 471 ust. 3 w zwiazku z art. 48 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach urzedow panstwowych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy zachowuja moc do czasu wydania przepisow, o ktorych mowa w art. 48 w brzmieniu ustalonym niniejsza ustawa.

Art. 143. 1. Do pracownikow sluzby cywilnej, ktorzy w dniu wejscia w zycie ustawy maja co najmniej dwuletni staz pracy w administracji publicznej, nie stosuje sie przepisu art. 28 pkt 2.

2. W okresie 2 lat od dnia wejscia w zycie ustawy do stazu pracy w sluzbie cywilnej, o ktorym mowa w art. 28 pkt 3, zalicza sie staz pracy w administracji publicznej.

Art. 144. 1. W okresie 5 lat od dnia wejscia w zycie ustawy o stanowiska wymienione w art. 41 ust. 1 moga ubiegac sie osoby nie bedace urzednikami sluzby cywilnej.

2. Z osobami nie bedacymi urzednikami sluzby cywilnej ubiegajacymi sie o stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, umowe o prace zawiera prezes Rady Ministrow.

3. Do osob nie bedacych urzednikami sluzby cywilnej ubiegajacych sie o stanowisko, o ktorym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, przepisy art. 48 stosuje sie odpowiednio.

Art. 144a. [utracil moc jako niezgodny z Konstytucja RP - na podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r., sygn. akt K. 9/02 (Dz. U. Nr 238 z 31 grudnia 2002 r., poz. 2025)]

Art. 145. 1. Stosunek pracy osob, ktore w dniu wejscia w zycie niniejszej ustawy zajmuja stanowisko szefa Sluzby Cywilnej i dyrektora generalnego urzedu powierzone im na podstawie art. 93 ustawy z 5 lipca 1996 r. o sluzbie cywilnej, przeksztalca sie z mocy prawa w stosunek pracy na podstawie powolania, trwajacy do dnia obsadzenia tego stanowiska na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie, nie dluzej jednak niz przez okres 2 lat od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.

2. Szefa Sluzby Cywilnej odwoluje prezes Rady Ministrow, a dyrektora generalnego urzedu - szef Sluzby Cywilnej.

3. Do osob, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy niniejszej ustawy dotyczace pracownikow sluzby cywilnej.

4. W stosunku do dyrektora generalnego urzedu czynnosci, o ktorych mowa w art. 31 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1, dokonuje szef Sluzby Cywilnej.

Art. 146. 1. Osoba zajmujaca stanowisko szefa Sluzby Cywilnej powierzone jej na podstawie art. 93 ustawy z 5 lipca 1996 r. o sluzbie cywilnej moze zlozyc wniosek o mianowanie w sluzbie cywilnej do prezesa Rady Ministrow w ciagu miesiaca od dnia wejscia w zycie ustawy.

2. Mianowania osoby, o ktorej mowa w ust. 1, dokonuje, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Rady Ministrow.

Art. 146a. 1. W 1999 r. pracownicy sluzby cywilnej, ubiegajacy sie o mianowanie w sluzbie cywilnej, skladaja do Szefa Sluzby Cywilnej zgloszenia do postepowania kwalifikacyjnego, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1, do dnia 31 pazdziernika 1999 r.

2. W 1999 r. absolwenci Krajowej Szkoly Administracji Publicznej, o ktorych mowa w art. 30 ust. 2, skladaja do Szefa Sluzby Cywilnej wnioski o mianowanie w sluzbie cywilnej do dnia 31 pazdziernika 1999 r.

Art. 147. 1. W okresie 2 lat od dnia wejscia w zycie ustawy Wyzsza Komisja Dyscyplinarna moze dzialac z udzialem pracownikow sluzby cywilnej.

2. W okresie, o ktorym mowa w ust. 1, funkcje rzecznika dyscyplinarnego urzedu moze sprawowac pracownik sluzby cywilnej.

Art. 147a. Do dnia 31 grudnia 2003 r. funkcje rzecznika dyscyplinarnego urzedu moze sprawowac pracownik sluzby cywilnej.

Art. 148. 1. Do pierwszego skladu Rady Sluzby Cywilnej prezes Rady Ministrow powoluje 4 czlonkow Rady, o ktorych mowa w art. 15 ust. 2 - na 3 lata, a pozostalych 4 czlonkow - na 6 lat.

2. Do pierwszego skladu Rady Sluzby Cywilnej prezes Rady Ministrow powoluje czlonkow Rady, o ktorych mowa w art. 15 ust. 3, na okres pozostaly do czasu zakonczenia kadencji Sejmu wybranego 21 wrzesnia 1997 r.

Rozdzial 12

Przepisy koncowe

Art. 149. Traci moc ustawa z 5 lipca 1996 r. o sluzbie cywilnej (Dz. U. nr 89, poz. 402, z 1997 r. nr 106, poz. 679 oraz z 1998 r. nr 58, poz. 366 i nr 162, poz. 1126).

Art. 150. (stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie po uplywie 1 miesiaca od dnia ogloszenia, czyli 1 lipca 1999 r. - rol)

Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podpisuje ustawe z pominieciem:

- art. 2 ust. 1 pkt 6 i 7,

- art. 20 ust. 4 w czesci dotyczacej regionalnych izb obrachunkowych i samorzadowych kolegiow odwolawczych,

- art. 126 pkt 1 lit. a) w czesci dotyczacej skreslenia pkt 12 i lit. b) w czesci obejmujacej pkt 6 i 7,

- art. 132

uznanych wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z 28 kwietnia 1999 r. (M. P. nr 16, poz. 227) za niezgodne z konstytucja.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwasniewski

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.