Tekst ujednolicony po zmianie z 18 wrzesnia 2001 roku

Ustawa o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym

POPRZEDNIA WERSJA TEKSTU UJEDNOLICONEGO

NOWSZA WERSJA TEKSTU UJEDNOLICONEGO

Ujednolicony tekst ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:
  • z 1993 r. nr 11, poz. 50; nr 28, poz. 127; nr 129, poz. 599,
  • z 1994 r. nr 132, poz. 670,
  • z 1995 r. nr 44, poz. 231; nr 142, poz. 702 i poz. 703,
  • z 1996 r. nr 137, poz. 640,
  • z 1997 r. nr 111, poz. 722; nr 123, poz. 776 i poz. 780; nr 137, poz. 926; nr 141, poz. 943; nr 162, poz. 1104,
  • z 1998 r. nr 139, poz. 905 i nr 161, poz. 1076,
  • z 1999 r. nr 50, poz. 499; nr 57, poz. 596; nr 95, poz. 1100,
  • z 2000 r. nr 68, poz. 805 i nr 105, poz. 1107,
  • z 2001 r. nr 12, poz. 92; nr 39, poz. 459; nr 56, poz. 580; nr 63, poz. 639; nr 80, poz. 858; nr 90, poz. 995; nr 106, poz. 1150; nr 122, poz. 1324

Tekst uwzglednia najnowsza nowelizacje z 18 wrzesnia 2001 roku (Dz.U. Nr 122 z 23 pazdziernika 2001, poz. 1324), ktora weszla w zycie 31 pazdziernika 2001 r. Zmienione nia przepisy zaznaczylismy tlusta czcionka

Miedzy stawkami podatku okreslonymi w zalacznikach do ustawy (ktore sa maksymalne) a podanymi w przepisach wykonawczych wystepuja roznice. Takim podstawowym aktem wykonawczym jest rozporzadzenie ministra finansow z 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym, ostatnio zmienione 30 sierpnia 2001 r.

SPIS TRESCI

ZALACZNIKI:

Rozdzial 1Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarow i uslug oraz podatkiem akcyzowym.

2. Podatek od towarow i uslug oraz podatek akcyzowy stanowia dochod budzetu panstwa.

Art. 2. 1. Opodatkowaniu podlega sprzedaz towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Opodatkowaniu podlega rowniez eksport i import towarow lub uslug.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie rowniez do:

1) swiadczenia uslug oraz przekazania lub zuzycia towarow na potrzeby reprezentacji i reklamy,

2) przekazania przez podatnika towarow oraz swiadczenia uslug na potrzeby osobiste podatnika, wspolnikow, udzialowcow, akcjonariuszy, czlonkow spoldzielni i ich domownikow, czlonkow organow stanowiacych osob prawnych, czlonkow stowarzyszenia, a takze zatrudnionych przez niego pracownikow oraz bylych pracownikow,

3) zamiany towarow, zamiany uslug oraz zamiany uslugi na towar i towaru na usluge,

3a) wydania towarow lub swiadczenia uslug w zamian za wierzytelnosci,

3b) wydania towarow lub swiadczenia uslug w miejsce swiadczenia pienieznego,

3c) dostarczenia produktow rolnych na podstawie umowy kontraktacji,

4) darowizn towarow nie wymienionych w pkt 2,

5) swiadczenia uslug, o ktorych mowa w ust. 1, bez pobrania naleznosci,

5a) wydania towarow lub swiadczenia uslug w zamian za czynnosci nie podlegajace opodatkowaniu,

6) towarow, o ktorych mowa w art. 6a.

4. Czynnosci okreslone w ust. 1-3 podlegaja opodatkowaniu niezaleznie od tego, czy zostaly wykonane z zachowaniem warunkow oraz form okreslonych przepisami prawa.

Art. 3. 1. Przepisow ustawy nie stosuje sie do:

1) sprzedazy przedsiebiorstwa lub zakladu (oddzialu) samodzielnie sporzadzajacego bilans,

1a) wydania towarow na podstawie umowy uzyczenia,

2) dzialalnosci w zakresie gier losowych i zakladow wzajemnych, podlegajacej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach okreslonych w odrebnej ustawie,

3) czynnosci, ktore nie moga byc przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

2. Rada Ministrow moze okreslac, w drodze rozporzadzenia, towary i uslugi, z wyjatkiem wyrobow akcyzowych i wyrobow z metali szlachetnych, do ktorych nie stosuje sie przepisow ustawy.

Art. 4. Ilekroc w dalszych przepisach jest mowa o:

1) towarach - rozumie sie przez to rzeczy ruchome, jak rowniez wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich czesci, bedace przedmiotem czynnosci okreslonych w art. 2, ktore wymienione sa w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisow o statystyce panstwowej,

2) uslugach - rozumie sie przez to uslugi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisow o statystyce panstwowej, a takze roboty budowlano-montazowe,

3) imporcie towarow - rozumie sie przez to przywoz towarow na polski obszar celny, w tym rowniez w wykonaniu czynnosci okreslonych w art. 16,

4) eksporcie towarow - rozumie sie przez to potwierdzony przez graniczny urzad celny wywoz towarow z polskiego obszaru celnego w wykonaniu czynnosci okreslonych w art. 2 ust. 1 i 3,

5) imporcie uslug - rozumie sie przez to uslugi swiadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za ktorych wykonanie naleznosc jest przekazywana osobie lub jednostce majacej siedzibe badz miejsce zamieszkania za granica, a takze uslugi turystyki wyjazdowej,

6) eksporcie uslug - rozumie sie przez to uslugi wykonywane przez podatnika poza panstwowa granica Rzeczypospolitej Polskiej,

7) towarach uzywanych - rozumie sie przez to:

a) budynki, budowle i ich czesci - jezeli od konca roku, w ktorym zakonczono budowe tych obiektow, minelo co najmniej 5 lat,

b) pozostale towary, ktorych okres uzywania przez podatnika, dokonujacego ich sprzedazy wyniosl co najmniej pol roku,

8) sprzedazy towarow - rozumie sie przez to rowniez dostawe, odplatne swiadczenie uslug oraz wykonywanie innych czynnosci okreslonych w art. 2,

9) roku podatkowym - rozumie sie przez to rok kalendarzowy, chyba ze podatnik na podstawie odrebnych przepisow wybral rok podatkowy nie bedacy rokiem kalendarzowym,

10) urzedzie skarbowym - rozumie sie przez to urzad skarbowy wlasciwy ze wzgledu na miejsce wykonywania czynnosci, a jezeli czynnosci te wykonywane sa na terenie dwoch lub wiecej urzedow skarbowych - urzad skarbowy wlasciwy ze wzgledu na siedzibe podatnika, a gdy podatnik nie ma siedziby - urzad skarbowy wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania podatnika w przypadku osob fizycznych nie wykonujacych czynnosci podlegajacych opodatkowaniu poza importem towarow - urzad skarbowy wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania; w pozostalych przypadkach wlasciwym urzedem skarbowym jest Drugi Urzad Skarbowy Warszawa-Srodmiescie,

11) kodeksie celnym - rozumie sie przez to ustawe z 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. nr 23, poz. 117 i nr 64, poz. 407),

12) dzialalnosci rolniczej - rozumie sie przez to produkcje roslinna i zwierzeca, w tym rowniez produkcje materialu siewnego, szkolkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcje warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folia, produkcje roslin ozdobnych, grzybow uprawnych i sadownicza, hodowle i produkcje materialu zarodowego zwierzat, ptactwa i owadow uzytkowych, produkcje zwierzeca typu przemyslowego lub fermowego oraz hodowle ryb slodkowodnych i pozostalych zwierzat wodnych zywych, a takze uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybow i ich grzybni, uprawy roslin "in vitro", fermowa hodowle i chow drobiu rzeznego i niesnego, wylegarnie drobiu, hodowle i chow zwierzat futerkowych i laboratoryjnych, hodowle dzdzownic, hodowle entomofagow, hodowle jedwabnikow, prowadzenie pasiek oraz hodowle i chow innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaz produktow gospodarki lesnej i lowieckiej, z wyjatkiem drewna egzotycznego (SWW: 4319),

13) gospodarstwie rolnym - rozumie sie przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisow o podatku rolnym,

14) gospodarstwie lesnym - rozumie sie przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na ktorym ciazy obowiazek podatkowy w podatku lesnym, w rozumieniu przepisow o lasach,

15) gospodarstwie rybackim - rozumie sie przez to prowadzenie dzialalnosci w zakresie hodowli ryb slodkowodnych oraz pozostalych zwierzat wodnych zywych,

16) rolniku ryczaltowym - rozumie sie przez to podatnika korzystajacego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7,

17) produktach rolnych - rozumie sie przez to towary wymienione w zalaczniku nr 8.

Art. 5. 1. Podatnikami sa osoby prawne, jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne:

1) majace siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli wykonuja we wlasnym imieniu i na wlasny rachunek czynnosci, o ktorych mowa w art. 2, w okolicznosciach wskazujacych na zamiar ich wykonywania w sposob czestotliwy, nawet jezeli zostaly wykonane jednorazowo, a takze wowczas, gdy czynnosci te polegaja na jednorazowej sprzedazy rzeczy w tym celu nabytej, lub

2) wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w art. 16, lub

3) na ktorych ciazy obowiazek uiszczenia cla, rowniez w przypadku, gdy na podstawie odrebnych przepisow importowany towar jest zwolniony od cla albo clo na towar zostalo zawieszone w czesci lub w calosci, albo zastosowano preferencyjna, obnizona lub zerowa stawke celna, lub

3a) uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmujacej uszlachetnianie czynne, odprawe czasowa, przetwarzanie pod kontrola celna, w tym rowniez osoby, na ktore, zgodnie z odrebnymi przepisami, zostaly przeniesione prawa i obowiazki zwiazane z tymi procedurami, lub

4) majace siedzibe lub miejsce zamieszkania albo pobytu za granica, jezeli wykonuja czynnosci, o ktorych mowa w art. 2, osobiscie lub przez osobe upowazniona albo przy pomocy pracownikow badz przy wykorzystaniu zakladu lub urzadzenia sluzacego dzialalnosci produkcyjnej, handlowej lub uslugowej, lub

5) bedace uslugobiorcami uslug pochodzacych z importu.

1a. W przypadku osob fizycznych prowadzacych gospodarstwo rolne, lesne lub rybackie za podatnika uwaza sie osobe, ktora zlozy zgloszenie rejestracyjne, o ktorym mowa w art. 9 ust. 1.

1b. Przepis ust. 1a stosuje sie odpowiednio do osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc rolnicza w rozumieniu art. 4 pkt 12 w innych niz wymienione w ust. 1a przypadkach.

2. Za zgoda urzedu skarbowego podatnikami moga byc rowniez zaklady (oddzialy) osoby prawnej wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w art. 2, jezeli samodzielnie sporzadzaja bilans.

3. Sprzedaza towarow dokonywana przez podatnikow, o ktorych mowa w ust. 2, jest takze odplatne przekazywanie towarow oraz swiadczenie uslug innym zakladom (oddzialom) osoby prawnej samodzielnie sporzadzajacym bilans.

4. W przypadku gdy kilka podmiotow dokonuje sprzedazy tego samego towaru w ten sposob, ze pierwszy z nich wydaje ten towar bezposrednio ostatniemu w kolejnosci odbiorcy, przyjmuje sie, ze sprzedazy dokonal kazdy z podmiotow bioracych udzial w obrocie.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady ustalania i poboru podatku z tytulu swiadczenia uslug miedzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatnikow wymienionych w ust. 1 pkt 4.

Art. 6. 1. Obowiazek podatkowy powstaje z chwila wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania uslugi, o ktorych mowa w art. 2, z zastrzezeniem ust. 2-10.

2. Jezeli podatnik wysyla towar odbiorcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiazek podatkowy powstaje z chwila wydania towaru jednej z tych osob.

3. Jezeli podatnik wydaje towar podmiotowi, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, obowiazek podatkowy powstaje z chwila otrzymania przez podatnika zaplaty za wydany towar, nie pozniej jednak niz w ciagu 30 dni od dnia wykonania uslugi przez ten podmiot.

4. Jezeli sprzedaz towaru lub wykonanie uslugi powinny byc potwierdzone faktura, obowiazek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury, nie pozniej jednak niz w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania uslugi.

5. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio do faktur za czesciowe wykonanie uslugi.

6. W eksporcie towarow obowiazek podatkowy powstaje z chwila potwierdzenia przez graniczny urzad celny wywozu towaru poza panstwowa granice Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Obowiazek podatkowy w imporcie towarow powstaje z chwila powstania dlugu celnego, z zastrzezeniem ust. 7a.

7a. W przypadku objecia towarow procedura celna: uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrola celna, obowiazek podatkowy z tytulu importu towarow powstaje z chwila objecia towarow ta procedura.

8. Jezeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem uslugi pobrano co najmniej polowe ceny (przedplata, zaliczka, zadatek, rata), obowiazek podatkowy powstaje z chwila przyjecia zaplaty.

8a. Przepis ust. 8 stosuje sie rowniez w przypadku eksportu towarow, jezeli:

1) wywoz towarow nastapi w ciagu szesciu miesiecy od dnia otrzymania zaliczki,

2) eksporter przedstawi w urzedzie skarbowym zabezpieczenie majatkowe kwoty zwrotu roznicy podatku, o ktorej mowa w art. 21 ust. 2.

9. W przypadku dokonywania sprzedazy towarow za posrednictwem automatow obowiazek podatkowy powstaje z chwila wyjecia pieniedzy lub zetonow z automatow, nie pozniej jednak niz w ostatnim dniu miesiaca kalendarzowego.

9a. Przy swiadczeniu uslug telekomunikacyjnych obowiazek podatkowy powstaje z chwila sprzedazy zetonow.

10. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia:

1) przypadki powstania obowiazku podatkowego z chwila otrzymania zaplaty przez podatnika,

2) inne niz wymienione w ust. 1-9a momenty powstania obowiazku podatkowego.

Art. 6a. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug podlegaja rowniez towary wlasnej produkcji oraz towary, ktore po nabyciu nie zostaly odprzedane, w przypadku:

1) rozwiazania spolki prawa cywilnego lub handlowego nie majacej osobowosci prawnej albo

2) zaprzestania przez podatnika bedacego osoba fizyczna wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, obowiazanego, na podstawie odrebnych przepisow, do zawiadomienia wlasciwego organu o zaprzestaniu wykonywania dzialalnosci gospodarczej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do podatnikow zwolnionych od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 i 6.

3. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy podatnik bedacy osoba fizyczna zaprzestal wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesiecy, bez zawiadomienia wlasciwych organow, na podstawie odrebnych przepisow, o zaprzestaniu wykonywania dzialalnosci gospodarczej.

4. Przepisy ust. 1 i 3 maja zastosowanie do towarow, w stosunku do ktorych przyslugiwalo prawo do obnizenia podatku naleznego o podatek naliczony.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, podatnicy obowiazani sa do sporzadzenia spisu z natury towarow na dzien rozwiazania spolki lub zaprzestania wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, zwanego dalej "spisem z natury". Podatnicy obowiazani sa:

1) sporzadzic spis z natury w ciagu 30 dni od dnia rozwiazania spolki lub zaprzestania wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu,

2) zawiadomic o dokonanym spisie z natury, ustalonej wartosci towarow i kwocie podatku naleznego urzad skarbowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia sporzadzenia tego spisu.

6. Obowiazek podatkowy w podatku od towarow i uslug, o ktorym mowa w ust. 1, powstaje w dniu, w ktorym powinien byc sporzadzony spis z natury, nie pozniej jednak niz 30 dnia od dnia rozwiazania spolki lub zaprzestania wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu.

7. Zwalnia sie od podatku od towarow i uslug przez okres 12 miesiecy od dnia, o ktorym mowa w ust. 6, czynnosci okreslone w art. 2 ust. 1 i 3 pkt 1-5, ktorych przedmiotem sa towary objete spisem z natury, pod warunkiem rozliczenia podatku, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 6.

8. Podstawa opodatkowania jest wartosc towarow wymienionych w ust. 1, ustalona zgodnie z art. 15 ust. 3.

9. Przy rozliczeniu podatku stosuje sie odpowiednio przepis art. 21 ust. 1, przy czym podatek naliczony zmniejsza podatek nalezny tylko do wysokosci kwoty podatku naleznego.

10. Jezeli spis z natury nie zostal sporzadzony w terminie okreslonym w ust. 5 lub sporzadzony zostal w sposob nierzetelny, urzad skarbowy okresla wartosc towarow w drodze oszacowania i okresla wysokosc zobowiazania podatkowego przy zastosowaniu stawki podatku w wysokosci 22 proc. bez mozliwosci odliczenia podatku naliczonego.

11. Przepisy ust. 1, 3, 5-8 i 10 stosuje sie odpowiednio do producentow wyrobow akcyzowych, z tym ze w przypadku, gdy stawki podatku akcyzowego zostaly ustalone w kwocie na jednostke wyrobu, podstawa opodatkowania jest ilosc wyrobow akcyzowych.

Art. 7. 1. Zwalnia sie od podatku od towarow i uslug oraz od podatku akcyzowego:

1) skreslony,

2) swiadczenie uslug wymienionych w zalaczniku nr 2,

3) eksport uslug okreslonych w pkt 2, jezeli nie zostal dotrzymany warunek, o ktorym mowa w art. 18 ust. 3,

4) import towarow zwolnionych od cla na podstawie art. 1904-1906, art. 1908, art. 1909 z wylaczeniem towarow, ktore zostaly przywiezione w drodze zamowienia wysylkowego, art. 19010-19014, art. 19016-19021, art. 19022 - w zakresie towarow sprowadzanych przez osoby wymienione w ß 1 pkt 2, art. 19023-19041 Kodeksu celnego, [zmiana wprowadzona ustawa z 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 92)]

4b) import towarow objetych procedura odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od cla,

5) sprzedaz towarow uzywanych, takze darowizny tych towarow, pod warunkiem ze w stosunku do tych towarow nie przyslugiwalo sprzedajacemu prawo do obnizenia podatku naleznego o podatek naliczony; zwolnienie dotyczy rowniez uzywanych budynkow, budowli i ich czesci bedacych przedmiotem umowy najmu, dzierzawy lub innych umow o podobnym charakterze,

6) przychody, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1-6 i art. 13 pkt 2-8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 703, nr 70, poz. 816 i nr 104, poz. 1104),

7) sprzedaz produktow rolnych, z wyjatkiem importu, dokonywana przez rolnika ryczaltowego, z wyjatkiem sprzedazy produktow rolnych dokonywanej przez:

a) rolnikow ryczaltowych, o ktorych mowa w ust. 2b,

b) podatnikow obowiazanych na podstawie odrebnych przepisow do prowadzenia ksiag rachunkowych.

1a. skreslony.

2. Zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4, 4a i 4b, nie stosuje sie, jezeli na podstawie przepisow kodeksu celnego powstaje obowiazek uiszczenia cla.

2a. Zwolnienie okreslone w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy dzialalnosci handlowej, za ktora uwaza sie odprzedaz w stanie nie przetworzonym nabytych wczesniej produktow rolnych.

2b. Rolnik ryczaltowy dokonujacy sprzedazy produktow rolnych zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 7 moze zrezygnowac z tego zwolnienia pod warunkiem:

1) dokonania w poprzednim roku podatkowym sprzedazy produktow rolnych, z wylaczeniem produktow importowanych oraz sprzedazy, o ktorej mowa w art. 7 ust. 2a, o wartosci przekraczajacej 20.000 zl, oraz

2) dokonania zgloszenia rejestracyjnego, o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 1a, oraz

3) prowadzenia ewidencji sprzedazy i zakupow towarow i uslug umozliwiajacej sporzadzanie deklaracji dla potrzeb podatku od towarow i uslug.

2c. Rolnik ryczaltowy, ktory zamierza zrezygnowac ze zwolnienia okreslonego w ust. 1 pkt 7, obowiazany jest do prowadzenia ewidencji, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1, przez okres co najmniej trzech kolejnych miesiecy poprzedzajacych bezposrednio miesiac, od ktorego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

2d. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 2b, ktorzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, moga po uplywie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystac ze zwolnienia okreslonego w ust. 1 pkt 7.

3. Zwalnia sie od podatku od towarow i uslug czynnosci, o ktorych mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, w przypadku gdy podatnik nie pomniejszyl podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przy zakupie lub imporcie towarow przekazanych lub zuzytych w ramach tych czynnosci.

Art. 8. Ulgi i ogolne zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrebnych ustaw nie maja zastosowania do podatku od towarow i uslug oraz do podatku akcyzowego.

Art. 9. 1. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 5, sa obowiazani, przed dniem wykonania pierwszej czynnosci okreslonej w art. 2, zlozyc w urzedzie skarbowym zgloszenie rejestracyjne, z zastrzezeniem ust. 3.

1a. W przypadku osob fizycznych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1a i 1b, zgloszenie rejestracyjne moze byc dokonane wylacznie przez jedna z osob, na ktore beda wystawiane faktury przy zakupie towarow i uslug i ktore beda wystawialy faktury przy sprzedazy produktow rolnych.

2. Urzad skarbowy potwierdza zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Podatnicy zwolnieni od podatku od towarow i uslug na podstawie art. 14 ust. 1 i 6 lub wykonujacy wylacznie czynnosci, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1, moga zlozyc zgloszenie rejestracyjne.

4. Jezeli podatnik zarejestrowany na podstawie ust. 2 zaprzestal wykonywania czynnosci podlegajacej opodatkowaniu, obowiazany jest zglosic zaprzestanie dzialalnosci urzedowi skarbowemu, ktory dokonal rejestracji; zgloszenie to stanowi podstawe dla urzedu skarbowego do wykreslenia podatnika z rejestru.

5. Zgloszenia o zaprzestaniu dzialalnosci w wyniku smierci podatnika dokonuje jego nastepca prawny.

5a. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu nie zostalo zgloszone zgodnie z ust. 4 i 5, urzad skarbowy, ktory dokonal rejestracji, wykresla z urzedu podatnika z rejestru.

6. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio do zarejestrowanych podatnikow, ktorzy nastepnie zostali zwolnieni od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 i 5, z tym ze podatnik nie jest wykreslany z rejestru.

7. skreslony.

8. Podatnik zarejestrowany obowiazany jest umieszczac numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach, z tym ze w przypadku, gdy numer ten nie zostal jeszcze nadany, podatnik jest obowiazany poslugiwac sie numerem tymczasowym.

9. Jezeli dane zawarte w zgloszeniu rejestracyjnym ulegna zmianie, podatnik jest obowiazany zglosic zmiane do urzedu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w ktorym nastapila zmiana.

10. skreslony.

11. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) moze okreslic podatnikow innych niz wymienieni w ust. 3, nie majacych obowiazku skladania zgloszenia rejestracyjnego,

2) okresli wzor zgloszenia rejestracyjnego, wzor potwierdzenia zgloszenia i wzor zgloszenia o zaprzestaniu dzialalnosci, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 4, a takze okresli zasady ustalania tymczasowych numerow identyfikacyjnych.

Art. 10. 1. Podatnicy obowiazani sa skladac w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego za okresy miesieczne w terminie do 25 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, z zastrzezeniem ust. 1a i 1b.

1a. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 7 ust. 2b, sprzedajacy wylacznie produkty rolne moga skladac w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku od towarow i uslug za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiaca nastepujacego po kwartale, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzedu skarbowego w terminie do konca kwartalu poprzedzajacego kwartal, za ktory po raz pierwszy bedzie skladana deklaracja.

1b. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1a, moga ponownie skladac deklaracje dla potrzeb podatku od towarow i uslug za okresy miesieczne, nie wczesniej jednak niz po uplywie czterech kwartalow, w ktorych rozliczali sie za okresy kwartalne.

2. Zobowiazanie podatkowe, kwote zwrotu roznicy podatku, kwote zwrotu podatku naliczonego lub roznicy podatku, o ktorej mowa w art. 21 ust. 1, przyjmuje sie w kwocie wynikajacej z deklaracji podatkowej, chyba ze urzad skarbowy lub organ kontroli skarbowej okresli je w innej wysokosci.

2a. skreslony.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do podatnikow zwolnionych od podatku od towarow i uslug na podstawie art. 14 oraz podmiotow wykonujacych wylacznie czynnosci zwolnione od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 lub na podstawie przepisow wydanych na podstawie art. 47, chyba ze przysluguje im zwrot roznicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 21 lub 23 pkt 2-4.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory deklaracji, o ktorych mowa w ust. 1 i 1a, wraz z objasnieniami co do sposobu prawidlowego ich wypelnienia, terminu i miejsca skladania, a takze pouczenia podatnika o odpowiedzialnosci za niezlozenie deklaracji podatkowych.

Art. 11. 1. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3a, sa obowiazani do obliczenia i wykazania w zgloszeniu celnym kwoty podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego, z uwzglednieniem obowiazujacych stawek.

2. Organ celny jest obowiazany do sprawdzenia kwoty podatkow wykazanych przez podatnika w zgloszeniu celnym. Jezeli kwoty podatkow zostaly wykazane przez podatnika nieprawidlowo, organ celny oblicza te kwoty w prawidlowej wysokosci i wykazuje je w zgloszeniu celnym. Do naleznosci podatkowych stosuje sie odpowiednio przepisy kodeksu celnego dotyczace powiadamiania dluznika o wysokosci naleznosci wynikajacych z dlugu celnego.

3. Podatnik jest obowiazany w terminie 10 dni, liczac od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokosci naleznosci podatkowych, do wplacenia kwot obliczonych podatkow. [zmiana wprowadzona ustawa z 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 92)]

4. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1-3 podatnik jest obowiazany do zaplaty kwoty naleznych podatkow w terminie i na warunkach okreslonych dla uiszczenia cla.

5. Organ celny jest obowiazany do poboru podatkow naleznych z tytulu importu towarow oraz wplaty kwoty tych podatkow na rachunek urzedu skarbowego, wlasciwego ze wzgledu na siedzibe organu celnego, za okresy pieciodniowe, w terminie 5 dni po uplywie kazdego okresu.

6. Jezeli na podstawie przepisow kodeksu celnego organ celny dokonuje zabezpieczenia kwoty wynikajacej z dlugu celnego, to zabezpieczeniu, w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu naleznosci celnych, podlega rowniez kwota podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, przypadki stosowania specjalnego dokumentu celnego dla potrzeb poboru podatkow z tytulu importu towarow oraz okreslic jego wzor i rodzaj.

Art. 11a. W zakresie nie uregulowanym w art. 4 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3a, art. 6 ust. 7 i 7a oraz art. 11 stosuje sie odpowiednio przepisy kodeksu celnego dotyczace poboru cla, z wyjatkiem przepisow dotyczacych przedluzenia terminu zaplaty, odroczenia platnosci oraz innych ulatwien platniczych przewidzianych w tym kodeksie.

Art. 11b. Jezeli podatnik kwestionuje obliczenie podatkow z tytulu importu towarow, o ktorym mowa w art. 11 ust. 2, lub istnienie obowiazku podatkowego, moze on, w terminie miesiaca od dnia pobrania tych podatkow przez organ celny, wystapic do organu podatkowego, wlasciwego dla podatnika, z zadaniem wydania decyzji w sprawie sprostowania obliczenia podatku lub uznania nieistnienia obowiazku podatkowego oraz w sprawie zwrotu nieslusznie pobranej kwoty.

Art. 11c. 1. Jezeli organ celny nie pobral podatku lub pobral podatek w kwocie nizszej od naleznej, wlasciwy dla podatnika organ podatkowy wydaje decyzje ustalajaca podatek w prawidlowej wysokosci.

2. Podatnik jest obowiazany zaplacic roznice miedzy podatkiem wynikajacym z decyzji organu podatkowego, o ktorej mowa w ust. 1, a podatkiem pobranym przez organ celny, w terminie 14 dni od daty otrzymania tej decyzji.

3. W razie stwierdzenia w toku kontroli, ze wartosc celna towaru zostala zanizona, wydanie decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, moze nastapic po wydaniu przez wlasciwy organ celny stosownej decyzji.

4. Organ celny jest obowiazany przesylac kopie decyzji majacych wplyw na wysokosc kwot podatkow naleznych z tytulu importu towarow do urzedu skarbowego wlasciwego dla podatnika.

5. Roznica, o ktorej mowa w ust. 2, dotyczaca podatku od towarow i uslug stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 19 ust. 2.

Art. 12. Urzad celny jest organem egzekucyjnym w rozumieniu przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji naleznosci z tytulu podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego od importu towarow.

Art. 12a. Organy egzekucyjne, okreslone w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. nr 36, poz. 161, z 1992 r. nr 20, poz. 78, z 1993 r. nr 28, poz. 127, z 1995 r. nr 85, poz. 426 i z 1996 r. nr 43, poz. 189), oraz komornicy sadowi wykonujacy czynnosci egzekucyjne, w rozumieniu przepisow kodeksu postepowania cywilnego, sa platnikami podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego od sprzedazy, dokonywanej

w trybie egzekucji, towarow bedacych wlasnoscia dluznika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiazujacych przepisow.

Rozdzial 2Podatek od towarow i uslug

Art. 13. Opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug, zwanym dalej "podatkiem", podlegaja czynnosci okreslone w art. 2.

Art. 14. 1. Zwalnia sie od podatku podatnikow:

1) u ktorych wartosc sprzedazy towarow w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a takze wartosc eksportu towarow lub uslug nie przekroczyla lacznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrazonej w zlotych, odpowiadajacej kwocie 10.000 euro,

2) oplacajacych podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w zakresie dzialalnosci objetej ta forma opodatkowania, z uwzglednieniem art. 18 ust. 3.

1a. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczaltowego korzystajacego ze zwolnienia okreslonego w art. 7 ust. 1 pkt 7 takze innej dzialalnosci niz dzialalnosc rolnicza do wartosci sprzedazy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 7, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza sie sprzedazy produktow rolnych pochodzacych z prowadzonej przez niego dzialalnosci rolniczej.

1b. Zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje sie:

1) od 1 stycznia 2001 r., w przypadku podatnikow:

a) wykonujacych czynnosci w zakresie handlu, w tym rowniez obnosnego i obwoznego, oraz wykonujacych uslugi w zakresie:

- gastronomii,

- mechaniki precyzyjnej,

- mechaniki maszyn biurowych,

- wyrobu i naprawy wag,

- antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdow,

- mycia oraz smarowania samochodow i motocykli oraz innych uslug zwiazanych z ich naprawa,

- elektromechaniki, z wyjatkiem dzwigowej, chlodniczej i pojazdowej,

- rusznikarstwa,

- odswiezania i renowacji wyrobow skorzanych i futrzarskich,

- mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobow futrzarskich,

- chemicznego czyszczenia i farbowania wyrobow innych niz futrzarskie,

- kusnierstwa,

- rekawicznictwa - wyrob rekawiczek skorzanych skoropodobnych, z wyjatkiem roboczych, ochronnych i sportowych,

- wytwarzania szyldow,

- prania pierza i puchu,

ktorzy rozpoczeli wykonywanie czynnosci podlegajacych opodatkowaniu przed 2 marca 2000 r. i na 1 marca 2000 r. zatrudniali co najmniej dwoch pracownikow, w rozumieniu przepisow o karcie podatkowej,

b) ktorzy rozpoczeli wykonywanie czynnosci podlegajacych opodatkowaniu w okresie od 2 marca do 31 grudnia 2000 r. i zatrudniali w jakimkolwiek czasie tego okresu co najmniej dwoch pracownikow, w rozumieniu przepisow o karcie podatkowej, i wykonywali czynnosci, o ktorych mowa w lit. a),

c) ktorzy rozpoczna wykonywanie czynnosci podlegajacych opodatkowaniu po 31 grudnia 2000 r. i beda wykonywali czynnosci, o ktorych mowa w lit. a),

2) od 1 stycznia 2002 r., w przypadku pozostalych podatnikow.

1c. Przepisy ust. 1b nie naruszaja przepisow ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6.

2. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, moga zrezygnowac ze zwolnienia okreslonego w ust. 1, pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze wlasciwego urzedu skarbowego przed poczatkiem miesiaca, w ktorym rezygnuja ze zwolnienia.

3. Jezeli wartosc sprzedazy towarow u podatnikow zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 1 przekroczy kwote, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiazek podatkowy powstaje z chwila przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyzka ponad te kwote. Za zgoda wlasciwego urzedu skarbowego podatnik moze zmniejszyc podatek nalezny o podatek naliczony, wynikajacy z dokumentow celnych oraz z faktur dokumentujacych zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporzadzenia spisu z natury zapasow tych towarow posiadanych w dniu, w ktorym nastapilo przekroczenie kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, oraz

2) przedlozenia w urzedzie skarbowym spisu, o ktorym mowa w pkt 1, najpozniej w ciagu 14 dni od dnia utraty zwolnienia.

3a. Kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w ust. 3, stanowi iloczyn ilosci towarow objetych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadajacej na jednostke towaru, z podzialem na poszczegolne stawki podatkowe.

3b. Przepis ust. 3 ma rowniez zastosowanie do podatnikow, ktorzy rezygnuja z przyslugujacego im zwolnienia na podstawie ust. 1 pkt 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia urzedu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed poczatkiem miesiaca, w ktorym zrezygnuja ze zwolnienia.

4. W przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, przez wartosc sprzedazy towarow okreslona w ust. 1 pkt 1 rozumie sie:

1) wartosc sprzedanych towarow - u podatnikow dokonujacych sprzedazy towarow bedacej przedmiotem umowy komisu,

2) 30-krotnosc kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzen za wykonanie uslug - w pozostalych przypadkach.

5. Podatnicy bedacy zakladami pracy chronionej w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osob niepelnosprawnych moga wybrac zwolnienie od podatku, bez wzgledu na wartosc sprzedazy towarow, pod warunkiem zlozenia przez podatnika pisemnego oswiadczenia we wlasciwym urzedzie skarbowym.

6. Podatnik rozpoczynajacy wykonywanie czynnosci okreslonych w art. 2 w ciagu roku podatkowego moze wybrac zwolnienie od podatku, jezeli przewidywana przez podatnika wartosc sprzedazy towarow nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedazy, kwoty okreslonej w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4. Podatnik ten, przed dniem dokonania pierwszej sprzedazy, obowiazany jest do zlozenia w urzedzie skarbowym pisemnego oswiadczenia o wyborze zwolnienia.

7. Jezeli faktyczna wartosc sprzedazy towarow, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedazy, przekroczy w ciagu roku podatkowego kwote okreslona w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4, zwolnienie okreslone w ust. 6 traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyzka sprzedazy ponad wartosc okreslona w zdaniu poprzednim, a obowiazek podatkowy powstaje z dniem przekroczenia tej wartosci. Przepis ust. 3 zdanie trzecie stosuje sie odpowiednio.

7a. Podatnik, ktory utracil prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowal z tego zwolnienia, nie moze w nastepnych latach skorzystac ze zwolnienia okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem art. 7 ust. 2d.

8. Jezeli podatnicy okresleni w ust. 1 pkt 1 i w ust. 4 i 6, wykorzystujac zwiazki z kontrahentami, tak ukladaja swoje interesy, ze uzyskuja wartosc sprzedazy towarow znacznie odbiegajaca od tej, ktora uzyskaliby w przypadku, gdyby zwiazek ten nie istnial, a w wyniku tych zwiazkow nastapilo zmniejszenie wplywow podatkowych, zwolnienie od podatku traci moc od poczatku roku podatkowego.

9. skreslony.

10. Zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1, 5 i 6, nie stosuje sie do podatnikow okreslonych w art. 5 ust. 2, do importu towarow i uslug oraz podatnikow:

1) sprzedajacych:

a) wyroby z metali szlachetnych lub z udzialem tych metali,

b) wyroby akcyzowe, z wyjatkiem wyrobow wymienionych w zalaczniku nr 6, poz. 8, 9, 10, 11, 16, 17 i 20,

2) swiadczacych uslugi prawnicze oraz uslugi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, a takze uslugi jubilerskie.

11. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) w terminie do 31 grudnia poprzedzajacego rok podatkowy, kwote, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, obliczona wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzien roboczy pazdziernika, w zaokragleniu do 100 zl,

2) liste towarow i uslug, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a) i pkt 2, z uwzglednieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisow o statystyce publicznej.

12. skreslony.

Art. 14a. 1. Prowadzacy zaklad pracy chronionej lub zaklad aktywnosci zawodowej ma prawo w zakresie dzialalnosci tego zakladu do otrzymania czesciowego lub calkowitego zwrotu wplaconej kwoty podatku od towarow i uslug wedlug zasad okreslonych w ust. 2-6.

2. Przez prowadzacego zaklad pracy chronionej lub zaklad aktywnosci zawodowej, zwanego dalej "prowadzacym zaklad", rozumie sie podmiot spelniajacy warunki okreslone w art. 28 i 29 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 i nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019 i nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. nr 49, poz. 486 i nr 90, poz. 1001).

3. Kwote zwrotu, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby osob niepelnosprawnych zatrudnionych w zakladzie pracy chronionej lub zakladzie aktywnosci zawodowej w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy oraz najnizszego wynagrodzenia pracownikow ogloszonego przez ministra wlasciwego do spraw pracy w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie kodeksu pracy. Do wyliczen przyjmuje sie najnizsze wynagrodzenie obowiazujace w ostatnim dniu miesiaca poprzedzajacego miesiac obliczeniowy, z tym ze w przypadku zatrudniania osob niepelnosprawnych zaliczonych do:

1) lekkiego stopnia niepelnosprawnosci - do wyliczen przyjmuje sie jednokrotnosc najnizszego wynagrodzenia,

2) umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci - do wyliczen przyjmuje sie dwukrotnosc najnizszego wynagrodzenia,

3) znacznego stopnia niepelnosprawnosci - do wyliczen przyjmuje sie trzykrotnosc najnizszego wynagrodzenia.

4. Jezeli kwota zwrotu, obliczona zgodnie z ust. 3, jest wyzsza od wplaconego za dany miesiac podatku, urzad skarbowy wyplaca kwote zwrotu do wysokosci wplaconego podatku.

5. Prowadzacy zaklad, w terminie okreslonym do zlozenia deklaracji dla podatku od towarow i uslug, sklada wraz z ta deklaracja do urzedu skarbowego wniosek o dokonanie zwrotu kwoty, o ktorej mowa w ust. 1.

6. Urzad skarbowy, po sprawdzeniu, czy kwota podatku wynikajaca ze zlozonej deklaracji dla podatku od towarow i uslug zostala wplacona za dany miesiac, dokonuje zwrotu kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, na rachunek bankowy prowadzacego zaklad, w terminie nie dluzszym niz 25 dni od dnia dokonania wplaty podatku przez podatnika.

7. Przepisow ust. 1-6 nie stosuje sie do podatnikow:

1) podatku akcyzowego oraz innych podatnikow sprzedajacych wyroby akcyzowe, z wyjatkiem wyrobow wymienionych w zalaczniku nr 6 w poz. 8, 9, 11 i 20,

2) u ktorych, w dniu zlozenia wniosku o dokonanie zwrotu kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuja zaleglosci w podatkach stanowiacych dochod budzetu panstwa.

8. Ograniczenie prawa do zwrotu, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 2, nie dotyczy podatnikow, wobec ktorych urzad skarbowy zalega ze zwrotem podatku, w dniu zlozenia przez nich wniosku o dokonanie zwrotu kwoty, o ktorej mowa w ust. 1.

Art. 15. 1. Podstawa opodatkowania jest obrot. Obrotem, z zastrzezeniem art. 16 i 17, jest kwota nalezna z tytulu sprzedazy towarow, pomniejszona o kwote naleznego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedplaty lub raty, o ktorych mowa w art. 6 ust. 8, obrotem jest rowniez kwota otrzymanych zaliczek, zadatkow, przedplat lub rat, pomniejszona o przypadajaca od nich kwote naleznego podatku. Jezeli naleznosc okreslona jest w naturze, podstawa opodatkowania jest wartosc swiadczenia obliczona na podstawie przecietnych cen stosowanych w danej miejscowosci lub na danym rynku w dniu wykonania swiadczenia, zmniejszonych o podatek. Kwota nalezna obejmuje calosc swiadczenia naleznego od nabywcy.

2. Obrot zmniejsza sie o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiazkowych rabatow (bonifikat, upustow, uznanych reklamacji i skont) i o wartosc zwroconych towarow oraz zwroconych kwot nienaleznych w rozumieniu przepisow o cenach, a takze kwot wynikajacych z dokonanych korekt faktur. Rabaty pomniejszaja obrot, gdy zostaly przyznane w ciagu roku od dnia wydania towaru lub swiadczenia uslugi. Rabaty udzielone z tytulu i w okresie gwarancji lub rekojmi pomniejszaja obrot, nawet gdy zostaly przyznane po uplywie roku od dnia wydania towaru lub swiadczenia uslugi.

2a. W przypadku sprzedazy budynkow lub budowli trwale z gruntem zwiazanych, albo czesci takich budynkow lub budowli, z podstawy opodatkowania wylacza sie wartosc gruntu.

3. Podstawa opodatkowania czynnosci okreslonych w art. 2 ust. 3 jest wartosc towarow lub uslug obliczona wedlug cen sprzedazy stosowanych w obrotach z glownym odbiorca (odbiorcami), a w przypadku braku odbiorcy - wedlug przecietnych cen stosowanych w danej miejscowosci lub na danym rynku z dnia przekazania, zamiany lub darowizny, zmniejszona o kwote naleznego podatku.

4. Podstawa opodatkowania w imporcie towarow jest wartosc celna powiekszona o nalezne clo. Jezeli przedmiotem importu sa towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawa opodatkowania jest wartosc celna powiekszona o nalezne clo i podatek akcyzowy. W przypadku towarow objetych procedura uszlachetniania biernego, podstawa opodatkowania jest roznica miedzy wartoscia towarow wywiezionych czasowo a wartoscia celna produktow kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiekszona o nalezne clo. Jezeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego sa towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawa opodatkowania jest roznica miedzy wartoscia towarow wywiezionych czasowo a wartoscia celna produktow kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiekszona o nalezne clo i podatek akcyzowy.

4a. Podstawa opodatkowania w imporcie towarow objetych procedura odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla oraz procedura przetwarzania pod kontrola celna jest wartosc celna powiekszona o clo, ktore byloby nalezne, gdyby towary te byly objete procedura dopuszczenia do obrotu. Jezeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla lub procedury przetwarzania pod kontrola celna sa towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawa opodatkowania jest wartosc celna powiekszona o clo, ktore byloby nalezne, gdyby towary te byly objete procedura dopuszczenia do obrotu, i podatek akcyzowy.

4b. Podstawa opodatkowania w imporcie wyrobow akcyzowych wymienionych w zalaczniku nr 6 poz. 13-15, 17 i 19, objetych procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen, jest wartosc celna powiekszona o clo, ktore byloby nalezne, gdyby wyroby te byly objete procedura dopuszczenia do obrotu, i podatek akcyzowy.

4c. Podstawa opodatkowania, o ktorej mowa w ust. 4, 4a i 4b, obejmuje, o ile elementy te nie zostaly do niej wlaczone: prowizje, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, ktore zostaly juz poniesione albo beda poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie sie miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie ktorego towary sa importowane.

5. Podstawa opodatkowania w imporcie uslug jest kwota, ktora uslugobiorca jest obowiazany zaplacic, z tym ze w przypadku uslug turystyki wyjazdowej podstawe opodatkowania ustala sie zgodnie z ust. 1.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie, jezeli na podstawie odrebnych przepisow wartosc uslugi zwieksza wartosc celna importowanego towaru oraz w przypadku, gdy podatek zostal pobrany od podatnika, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4.

7. W przypadku sprzedazy przez podatnika towaru podlegajacego podatkowi akcyzowemu podstawa opodatkowania objeta jest rowniez kwota tego podatku.

Art. 16. 1. Podstawe opodatkowania czynnosci maklerskich, czynnosci wynikajacych z zarzadzania funduszami powierniczymi, czynnosci wynikajacych z umowy agencyjnej lub zlecenia, posrednictwa, umowy komisu lub innych uslug o podobnym charakterze stanowi:

1) dla zleceniodawcy lub komitenta - kwota nalezna z tytulu sprzedazy lub umowy komisu, zmniejszona o kwote podatku,

2) dla prowadzacego przedsiebiorstwo maklerskie, zarzadzajacego funduszami powierniczymi, agenta, zleceniobiorcy, komisanta lub innej osoby swiadczacej uslugi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzen za wykonanie uslugi, zmniejszona o kwote podatku.

2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy w wykonaniu umow agencyjnych, zlecenia, komisu lub innych umow o podobnym charakterze dokonywany jest import towarow, z tym ze podstawe opodatkowania dla importera ustala sie zgodnie z art. 15 ust. 4, 4a, 4b, 4c i 5.

Art. 17. 1. W przypadku gdy:

1) na kupujacego zostaly nalozone ograniczenia w dysponowaniu lub uzywaniu towaru, wynikajace z umowy, z wyjatkiem przypadkow, gdy ograniczenia sa wymagane na podstawie odrebnych przepisow lub nalozone zostaly na podstawie orzeczenia sadu albo decyzji administracyjnej,

2) sprzedaz lub cena towaru jest uzalezniona od spelnienia dodatkowego swiadczenia, ktorego wplywu na wartosc towaru nie mozna ustalic,

3) miedzy kupujacym a sprzedawca istnieje zwiazek, o ktorym mowa w ust. 2,

- organ podatkowy okresla wysokosc obrotu na podstawie przecietnych cen stosowanych w danej miejscowosci lub na danym rynku w dniu wykonania swiadczenia, pomniejszonych o podatek, jezeli okaze sie, ze przypadki te mialy wplyw na ustalenie ceny.

2. Zwiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, istnieje, gdy miedzy kontrahentami lub osobami pelniacymi u kontrahentow funkcje zarzadzajace, nadzorcze lub kontrolne zachodza powiazania o charakterze rodzinnym, kapitalowym, majatkowym lub wynikajace ze stosunku pracy. Zwiazek ten istnieje takze, gdy ktorakolwiek z wymienionych osob laczy funkcje zarzadzajace, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentow.

3. Pod pojeciem powiazan rodzinnych, o ktorych mowa w ust. 2, rozumie sie malzenstwo oraz pokrewienstwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

4. Pod pojeciem powiazan kapitalowych, o ktorych mowa w ust. 2, rozumie sie sytuacje, w ktorej jedna z osob lub jeden z kontrahentow posiada lub dysponuje, bezposrednio lub posrednio, prawem glosu wynoszacym co najmniej 5 proc. wszystkich praw glosu.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie w obrotach miedzy zakladami samodzielnie sporzadzajacymi bilans, o ktorych mowa w art. 5 ust. 2.

Art. 18. 1. Stawka podatku wynosi 22 proc., z zastrzezeniem ust. 1a, 2 i 3.

1a. Dla towarow wymienionych w zalaczniku nr 1 stawka podatku wynosi 3 proc.

2. Dla towarow i uslug wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 proc.

3. W eksporcie towarow i uslug, w tym rowniez w eksporcie uslug, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, oraz w eksporcie towarow i uslug dokonywanym przez rolnikow ryczaltowych oraz podatnikow okreslonych w art. 14 ust. 1 pkt 2 stawka podatku wynosi 0 proc., pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji okreslonej w art. 27 ust. 4.

4. Stawke podatku 0 proc., o ktorej mowa w ust. 3, stosuje sie w eksporcie towarow pod warunkiem, ze podatnik przed zlozeniem deklaracji podatkowej za dany miesiac otrzymal dokument potwierdzajacy wywoz towaru poza panstwowa granice Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Jezeli warunek, o ktorym mowa w ust. 4, nie zostal spelniony, podatnik nie wykazuje tej sprzedazy w ewidencji, o ktorej mowa w art. 27 ust. 4, za dany miesiac, lecz w miesiacu nastepnym, stosujac stawke podatku 0 proc., pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 4, przed zlozeniem deklaracji podatkowej za ten miesiac. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim, maja zastosowanie stawki wlasciwe dla sprzedazy tego towaru w kraju.

6. Przepis ust. 5 stosuje sie w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny wystawiony przez wewnetrzny urzad celny.

7. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzajacego wywoz towaru poza panstwowa granice Rzeczypospolitej Polskiej w terminie pozniejszym niz okreslony w ust. 5 upowaznia podatnika do dokonania korekty podatku naleznego od dokonanej sprzedazy, w rozliczeniu za miesiac, w ktorym podatnik dokument ten otrzymal.

Art. 19. 1. Podatnik ma prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przy nabyciu towarow i uslug, zwiazanych ze sprzedaza opodatkowana.

2. Kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku okreslonych w fakturach stwierdzajacych nabycie towarow i uslug, z uwzglednieniem rabatow okreslonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu - suma kwot podatku wynikajaca z dokumentu celnego, z uwzglednieniem kwot wynikajacych z decyzji, o ktorych mowa w art. 11b.

2a. Kwote podatku naliczonego stanowi rowniez kwota podatku naleznego od importu uslug, z wyjatkiem podatku od uslug:

1) turystyki wyjazdowej,

2) zwiazanych:

a) ze sprzedaza zwolniona od podatku,

b) z czynnosciami nie wymienionymi w art. 2.

3. Obnizenie kwoty podatku naleznego, o ktorej mowa w ust. 1, nastepuje:

1) nie wczesniej niz w rozliczeniu za miesiac, w ktorym podatnik otrzymal fakture albo dokument celny, i nie pozniej niz w rozliczeniu za miesiac nastepny, z zastrzezeniem pkt 2 i 3,

2) w przypadku importu uslug - w rozliczeniu za miesiac, w ktorym powstal obowiazek podatkowy w podatku naleznym od importu tych uslug,

3) w przypadku dokonania spisu z natury okreslonego w art. 14 ust. 3 - najpozniej w rozliczeniu za miesiac nastepujacy po miesiacu, w ktorym dokonano tego spisu.

3a. Obnizenie kwoty podatku naleznego, o ktorej mowa w ust. 1 i 3, nie moze nastapic jednak wczesniej niz w miesiacu otrzymania przez nabywce towaru lub wykonania uslugi, albo otrzymania faktury potwierdzajacej dokonanie przedplaty (zaliczki, zadatku, raty) podlegajacej opodatkowaniu.

3b. W przypadku uchybienia terminom, o ktorych mowa w ust. 3, podatnik traci prawo do obnizenia podatku naleznego o podatek naliczony, o ktorym mowa w ust. 2 i 2a.

4. Jezeli w okresie, o ktorym mowa w ust. 3, podatnik nie wykonal czynnosci podlegajacej opodatkowaniu, podatek naliczony za ten okres podlega rozliczeniu w najblizszym okresie, w ktorym czynnosci te zostana wykonane, nie pozniej jednak niz w ciagu 36 miesiecy od konca miesiaca, w ktorym podatnik otrzymal fakture lub dokument celny.

Art. 20. 1. Podatnik dokonujacy jednoczesnie sprzedazy towarow opodatkowanych i zwolnionych od podatku oraz wykonujacy czynnosci nie wymienione w art. 2 obowiazany jest do odrebnego okreslenia kwot podatku naliczonego, zwiazanych ze sprzedaza opodatkowana, zwolniona i nie podlegajaca opodatkowaniu.

2. Podatnik moze zmniejszyc podatek nalezny o kwote podatku naliczonego, zwiazana ze sprzedaza opodatkowana.

3. Jezeli nie jest mozliwe wyodrebnienie calosci lub czesci kwot, o ktorych mowa w ust. 1, podatnik moze takze zmniejszyc podatek nalezny o taka czesc podatku naliczonego, ktora odpowiada procentowemu udzialowi wartosci sprzedazy towarow opodatkowanych podatkiem w wartosci sprzedazy ogolem. Przy ustalaniu wartosci sprzedazy nie uwzglednia sie kwot podatku.

4. W przypadku nabycia towarow, o ktorych mowa w art. 21 ust. 3, procentowy udzial wartosci sprzedazy towarow opodatkowanych w wartosci sprzedazy ogolem oblicza sie na podstawie sprzedazy z ostatnich szesciu miesiecy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

5. Podatnicy dokonujacy czynnosci, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1-3, w okresie krotszym niz szesc miesiecy obliczaja procentowy udzial zgodnie z ust. 3, przy czym po uplywie szesciu miesiecy od rozpoczecia dzialalnosci wyliczaja ten udzial zgodnie z ust. 4 i dokonuja korekty podatku naliczonego.

Art. 21. 1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 19 ust. 2 i 2a, jest w okresie rozliczeniowym wyzsza od kwoty podatku naleznego, podatnik ma prawo, z zastrzezeniem ust. 2-9, do obnizenia o te roznice podatku naleznego za nastepne okresy.

2. Podatnikom dokonujacym sprzedazy towarow opodatkowanych w calosci lub w czesci, stawka nizsza niz okreslona w art. 18 ust. 1, przysluguje prawo do zwrotu z urzedu skarbowego roznicy podatku, o ktorej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Podatnikom dokonujacym sprzedazy towarow opodatkowanych wylacznie stawka, o ktorej mowa w art. 18 ust. 1, u ktorych podatek naliczony jest wyzszy od podatku naleznego, przysluguje zwrot roznicy podatku z urzedu skarbowego w kwocie nie wyzszej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarow i uslug, ktore na podstawie odrebnych przepisow zaliczane sa przez podatnika do srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych podlegajacych amortyzacji.

4. W przypadku gdy kwota nadwyzki podatku naliczonego u podatnika dokonujacego sprzedazy towarow opodatkowanych stawkami nizszymi niz stawka okreslona w art. 18 ust. 1 przekracza kwote wynoszaca 22 proc. calosci obrotu opodatkowanego stawkami nizszymi, zwrotowi na rachunek bankowy podlega nadwyzka do wysokosci tej kwoty. Pozostala czesc nadwyzki podlega rozliczeniu w trybie okreslonym w ust. 1.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie, gdy wysokosc zwrotu roznicy podatku jest uzasadniona charakterem dzialalnosci podatnika, jej sezonowoscia lub nabyciem towarow i uslug, o ktorych mowa w ust. 3.

6. Zwrot roznicy podatku nastepuje na rachunek bankowy podatnika w ciagu 25 dni od dnia zlozenia rozliczenia przez podatnika. Jezeli zasadnosc zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, urzad skarbowy moze przedluzyc ten termin do czasu zakonczenia postepowania wyjasniajacego. Jezeli przeprowadzone postepowanie wykaze zasadnosc zwrotu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, urzad skarbowy wyplaca podatnikowi nalezna kwote wraz z odsetkami w wysokosci odpowiadajacej odsetkom stosowanym w przypadku odroczenia terminu platnosci podatku lub jego rozlozenia na raty.

6a. Na wniosek podatnika urzad skarbowy jest obowiazany do zwrotu roznicy podatku w ciagu 15 dni od dnia zlozenia rozliczenia, jezeli podatnik w ciagu 12 miesiecy przed data zlozenia deklaracji podatkowej terminowo regulowal podatek od towarow i uslug, podatek akcyzowy oraz inne zobowiazania podatkowe stanowiace dochody budzetu panstwa. Przepis ust. 6 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

7. Roznice podatku nie zwrocona przez urzad skarbowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 w zdaniu pierwszym, traktuje sie jako nadplate podatku podlegajaca oprocentowaniu w rozumieniu przepisow o zobowiazaniach podatkowych.

8. W przypadku gdy podatnik otrzymal zwrot roznicy podatku z tytulu eksportu towarow i nastepnie calosc lub czesc tego towaru powrocila do podatnika, a czynnosc ta powoduje powrot towaru do kraju, podatnik obowiazany jest zwrocic calosc lub odpowiednia czesc otrzymanego zwrotu w ciagu 14 dni od dnia przekroczenia towaru przez panstwowa granice Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnik moze zwiekszyc o te kwote podatek naliczony, poczawszy od najblizszego okresu rozliczeniowego.

8a. W razie niedopelnienia obowiazku przewidzianego w ust. 8 od nie zwroconej kwoty naliczane sa odsetki za zwloke jak od zaleglosci podatkowych. Odsetki naliczane sa od nastepnego dnia po uplywie terminu okreslonego w ust. 8, a jezeli termin ten przypada wczesniej od terminu najblizszego okresu rozliczeniowego - od terminu, w ktorym powinno zostac dokonane rozliczenie podatku.

8b. Jezeli u podatnika wystepuja zaleglosci w podatkach stanowiacych dochod budzetu panstwa, kwota zwrotu roznicy podatku podlega z urzedu zaliczeniu na zalegle zobowiazania podatkowe.

9. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) moze okreslic przypadki, gdy przyjecie przez podatnika w odplatne uzywanie srodkow trwalych nalezacych do osob trzecich moze byc traktowane na rowni z zakupem tych srodkow, oraz moze okreslic zasady zwrotu roznicy tego podatku,

2) moze rozszerzyc zakres zwrotu roznicy podatku, o ktorym mowa w ust. 3, na calosc lub czesc nadwyzki podatku naliczonego ponad podatek nalezny, jezeli jest to uzasadnione charakterem dzialalnosci lub dlugoscia cyklu produkcyjnego podatnika.

Art. 21a. 1. Osoby fizyczne nie majace stalego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "podroznymi", maja prawo do otrzymania zwrotu podatku zaplaconego przy nabyciu towarow, ktore w stanie nienaruszonym zostaly wywiezione przez nich poza panstwowa granice Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzezeniem ust. 3 oraz art. 21b i 21c.

2. Miejsce stalego zamieszkania, o ktorym mowa w ust. 1, ustala sie na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc.

3. Zwrot podatku nie przysluguje w przypadku nabycia paliw silnikowych.

Art. 21b. 1. Zwrot podatku, o ktorym mowa w art. 21a ust. 1, przysluguje w przypadku zakupu towarow u podatnikow, zwanych dalej "sprzedawcami":

1) zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarow i uslug oraz

2) prowadzacych ewidencje obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestrujacych, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1, oraz

3) ktorzy zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotow, o ktorych mowa w ust. 7.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podroznemu.

3. Sprzedawcami, o ktorych mowa w ust. 1, nie moga byc podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 5 i 6 oraz podatnicy okresleni w art. 14a ust. 1.

4. Sprzedawcy:

1) sa obowiazani poinformowac wlasciwy urzad skarbowy w formie pisemnej, ze sa sprzedawcami, o ktorych mowa w art. 21b ust. 1,

2) zapewniaja podroznym pisemna informacje o zasadach zwrotu podatku w czterech jezykach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,

3) oznaczaja punkty sprzedazy znakiem informujacym podroznych o mozliwosci zakupu w tych punktach towarow, od ktorych przysluguje zwrot podatku,

4) sa obowiazani poinformowac wlasciwy urzad skarbowy o miejscu, gdzie podrozny dokonujacy zakupu towarow u tego podatnika moze odebrac podatek, oraz z kim podatnicy ci maja zawarte umowy o zwrot podatku, i przedlozyc kopie tych umow.

5. Zwrot podatku jest dokonywany podroznym w zlotych przez sprzedawce lub w punktach zwrotu VAT przez podmioty, ktorych przedmiotem dzialalnosci jest dokonywanie zwrotu, o ktorym mowa w art. 21a ust. 1.

6. Sprzedawcy, o ktorych mowa w ust. 5, moga dokonywac zwrotu, o ktorym mowa w art. 21a ust. 1, pod warunkiem ze ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosly powyzej 400 tys. zl oraz dokonuja zwrotu podatku wylacznie w odniesieniu do towarow nabytych przez podroznego u tego sprzedawcy.

7. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 5, nie bedace sprzedawcami moga dokonywac zwrotu, o ktorym mowa w art. 21a ust. 1, pod warunkiem ze podmioty te:

1) sa od co najmniej 12 miesiecy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarow i uslug,

2) powiadomily w formie pisemnej wlasciwy urzad skarbowy o zamiarze rozpoczecia dzialalnosci w zakresie zwrotu podatku podroznym,

3) od co najmniej 12 miesiecy poprzedzajacych zlozenie wniosku o wydanie zaswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 6, nie maja zaleglosci w podatkach stanowiacych dochody budzetu panstwa oraz zaleglosci z tytulu skladek wobec Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,

4) zawarly umowy ze sprzedawcami, o ktorych mowa w ust. 1, w sprawie zwrotu podatku,

5) zlozyly we wlasciwym urzedzie skarbowym kaucje gwarancyjna w wysokosci 5 mln zl w formie:

a) depozytu pienieznego,

b) gwarancji bankowych,

c) obligacji Skarbu Panstwa, o co najmniej trzyletnim terminie wykupu,

6) uzyskaly od ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych zaswiadczenie stwierdzajace spelnienie lacznie warunkow wymienionych w pkt 1-5.

8. Kaucja gwarancyjna, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 5, jest utrzymywana przez caly okres dzialalnosci podmiotu, o ktorym mowa w ust. 5, i podlega zwrotowi po zakonczeniu dzialalnosci zwiazanej ze zwrotem podatku.

9. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb przyjmowania kaucji gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 5.

10. Podmiotem, o ktorym mowa w ust. 7, dokonujacym zwrotu podatku moze byc wylacznie spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia lub spolka akcyjna.

11. Czlonkami wladz spolek wymienionych w ust. 10 nie moga byc osoby karane za przestepstwa karne skarbowe lub za przestepstwa popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowej.

Art. 21c. 1. Zwrot podatku moze byc dokonany, jezeli podrozny wywiozl zakupiony towar za granice nie pozniej niz w ostatnim dniu trzeciego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym dokonal zakupu.

2. Podstawa do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podroznego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawce, zawierajacego w szczegolnosci kwote podatku zaplaconego przy sprzedazy towarow. Wywoz towaru powinien byc potwierdzony na tym dokumencie przez graniczny urzad celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien byc dolaczony wystawiony przez sprzedawce paragon z kasy rejestrujacej, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1.

3. Graniczny urzad celny potwierdza wywoz towarow na dokumencie, o ktorym mowa w ust. 2, po okazaniu przez podroznego wywozonego towaru i sprawdzeniu danych dotyczacych podroznego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzajacym tozsamosc.

4. Sprzedawcy oraz podmioty, o ktorych mowa w art. 21b ust. 5, dokonujacy zwrotu podatku podroznemu maja prawo do pobrania od podroznego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

5. Rozliczenia miedzy podmiotem, ktory dokonal zwrotu, a sprzedawca towaru reguluja zawarte przez nich umowy.

Art. 21d. 1. Do sprzedazy towarow, od ktorych dokonano zwrotu podatku podroznemu, sprzedawca stosuje stawke podatku 0 proc., pod warunkiem ze:

1) spelnil wymogi, o ktorych mowa w art. 21b ust. 4 pkt 1 i 4, oraz

2) przed zlozeniem deklaracji podatkowej za dany miesiac sprzedawca otrzymal dokument, okreslony w art. 21c ust. 2, zawierajacy potwierdzenie wywozu tych towarow poza panstwowa granice Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzajacego wywoz towaru poza panstwowa granice Rzeczypospolitej Polskiej w terminie pozniejszym niz okreslony w ust. 1 pkt 2 upowaznia podatnika do dokonania korekty podatku naleznego od tej sprzedazy, nie pozniej jednak niz przed uplywem 6 miesiecy, liczac od konca miesiaca, w ktorym dokonano sprzedazy.

3. Potwierdzony przez graniczny urzad celny dokument, o ktorym mowa w art. 21c ust. 2, sprzedawca jest obowiazany przechowywac przez okres 5 lat, liczac od konca roku, w ktorym wystawiono ten dokument.

Art. 21e. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli w drodze rozporzadzenia:

1) wzor znaku, o ktorym mowa w art. 21b ust. 4 pkt 3,

2) wzor dokumentu oraz wzor stempla, o ktorych mowa w art. 21c ust. 2.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic w drodze rozporzadzenia:

1) inne towary niz wymienione w art. 21a ust. 3, przy ktorych wywozie nie stosuje sie art. 21a ust. 1,

2) minimalna laczna wartosc zakupow wynikajaca z dokumentow, o ktorych mowa w art. 21c ust. 2, przy ktorej mozna zadac zwrotu podatku,

3) maksymalna wysokosc prowizji, o ktorej mowa w art. 21c ust. 4

- uwzgledniajac w szczegolnosci sytuacje gospodarcza panstwa oraz sytuacje w zakresie obrotu towarowego z zagranica poszczegolnymi grupami towarow, sytuacje rynkowa w obrocie towarami podlegajacymi opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug oraz okreslone w ustawie budzetowej dochody budzetu panstwa, w szczegolnosci dochody z tytulu podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzi we wzorze dokumentu zabezpieczenia utrudniajace jego falszowanie. Rodzaje i sposob zabezpieczen powinny byc uzgodnione z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych.

Art. 22. skreslony.

Art. 23. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) moze okreslic liste towarow i uslug lub przypadki, w ktorych nabycie towarow lub uslug nie uprawnia do obnizenia podatku naleznego oraz zwrotu roznicy podatku, o ktorym mowa w art. 21,

2) moze okreslic przypadki, w ktorych nastepuje zwrot, i warunki zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarow i uslug wymienionych w art. 21 ust. 3, sluzacych calkowicie lub czesciowo czynnosciom zwolnionym od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2,

3) moze okreslic inne niz wymienione w art. 25 ust. 2 przypadki nabycia towarow lub uslug uprawniajace do obnizenia podatku naleznego lub zwrotu roznicy podatku, o ktorym mowa w art. 21,

4) moze okreslic przypadki, gdy podatek naliczony moze byc zwrocony jednostce dokonujacej zakupu (importu) towarow lub uslug oraz okreslic zasady dokonywania tego zwrotu.

Art. 24. 1. W przypadku nabycia towarow lub uslug, o ktorych mowa w art. 21 ust. 3, przed powstaniem obowiazku podatkowego, zwrot podatku naliczonego dokonywany jest w formie zaliczki.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb wyplaty zaliczki, o ktorej mowa w ust. 1, oraz przypadki zwrotu zaliczki wraz z oprocentowaniem.

Art. 24a. 1. Skarbowi Panstwa przysluguje hipoteka przymusowa z tytulu warunkowych wierzytelnosci wynikajacych z wyplacenia zaliczki naliczonego podatku.

2. Do hipoteki przymusowej, o ktorej mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166 i Nr 39, poz. 459).

Art. 24b. 1. Skarbowi Panstwa z tytulu warunkowych wierzytelnosci wynikajacych z wyplacenia zaliczki naliczonego podatku przysluguje zastaw skarbowy na bedacych wlasnoscia podatnika rzeczach ruchomych oraz na zbywanych prawach majatkowych.

2. Wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawow skarbowych dokonywany jest na podstawie uwzglednionego wniosku w sprawie wyplacenia zaliczki naliczonego podatku.

3. Do zastawu skarbowego, w zakresie nie uregulowanym w ust. 1 i 2, stosuje sie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.

Art. 25. 1. Obnizenia kwoty lub zwrotu roznicy podatku naleznego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika:

1) towarow lub uslug sluzacych do wytworzenia lub odprzedazy towarow badz swiadczenia uslug zwolnionych od podatku,

2) samochodow osobowych oraz innych samochodow o dopuszczalnej ladownosci do 500 kg, z wyjatkiem przypadkow, gdy odprzedaz lub oddanie w odplatne uzywanie na podstawie umow leasingu tych samochodow stanowi przedmiot dzialalnosci podatnika,

2a) czesci skladowych zuzytych do wytworzenia przez podatnika samochodow, o ktorych mowa w pkt 2, jezeli samochody te zostaly zaliczone przez tego podatnika do srodkow trwalych,

3) towarow i uslug, ktorymi rozporzadzono w sposob nie pozwalajacy na zaliczenie poniesionych wydatkow do kosztow uzyskania przychodow w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym,

3a) paliw silnikowych benzynowych wykorzystywanych do napedu samochodow osobowych lub innych samochodow o dopuszczalnej ladownosci do 500 kg,

3b) uslug noclegowych i gastronomicznych, z wyjatkiem:

a) przypadkow, gdy uslugi te zostaly nabyte przez podatnikow swiadczacych uslugi turystyczne, jezeli w sklad uslugi turystycznej wchodza uslugi noclegowe lub gastronomiczne, badz jedne i drugie, a calosc uslugi turystycznej zostanie opodatkowana stawka 7 proc.,

b) zakupow gotowych posilkow przeznaczonych dla pasazerow przez podatnikow swiadczacych uslugi przewozu osob,

4) towarow i uslug, ktorych nabycie:

a) zostalo udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia okreslonego w art. 14 ust. 1 lub 6 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w art. 14 ust. 3 i 3b,

b) nastapilo w wyniku darowizny lub nieodplatnego swiadczenia uslugi.

1a. Jezeli na podstawie dokumentacji prowadzonej przez podatnika nie mozna ustalic kwoty podatku naliczonego od towarow i uslug, okreslonych w ust. 1 pkt 3, kwote tego podatku ustala sie przez zastosowanie stawki okreslonej w art. 18 ust. 1 do kwoty wydatkow, ktore w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym nie moga byc zaliczone do kosztow uzyskania przychodow.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy:

1) wydatkow zwiazanych z nabyciem towarow i uslug, o ktorych mowa w art. 21 ust. 3,

2) przekazanych towarow oraz swiadczonych uslug w przypadkach okreslonych w art. 2 ust. 3 pkt 2 oraz darowizn okreslonych w art. 2 ust. 3 pkt 4,

3) czesci wydatkow, ktore nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow z powodu przekroczen norm w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym,

4) podatku od importu towarow stanowiacych wklady niepieniezne (aporty) do spolek prawa handlowego.

5) wydatkow na nabycie towarow celem oddania w odplatne uzywanie na podstawie umow leasingu, jezeli zgodnie z przepisami podatku dochodowego odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy.

3. Obnizenia kwoty lub zwrotu roznicy podatku naleznego nie stosuje sie rowniez do podatnikow, ktorzy nie dokonali zgloszenia rejestracyjnego lub zostali wykresleni z rejestru, o ktorym mowa w art. 9.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa i ministrem wlasciwym do spraw rozwoju wsi, uwzgledniajac specyfike dzialalnosci rolniczej, moze, w drodze rozporzadzenia, okreslic liste towarow i uslug lub przypadki, w ktorych nabycie towarow i uslug przez podatnikow prowadzacych dzialalnosc rolnicza nie uprawnia do obnizenia podatku naleznego o podatek naliczony w calosci lub w czesci lub zwrotu roznicy podatku w calosci lub w czesci.

Art. 26. 1. Podatnicy sa obowiazani bez wezwania przez urzad skarbowy do obliczania i wplacania podatku za okresy miesieczne w terminie do 25 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, na rachunek wlasciwego urzedu skarbowego, z zastrzezeniem art. 11.

2. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1a, sa obowiazani, bez wezwania przez urzad skarbowy, do obliczania i wplacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiaca nastepujacego po kwartale, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, na rachunek wlasciwego urzedu skarbowego, z zastrzezeniem art. 11.

Art. 27. 1. Podatnicy zwolnieni od podatku, na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 6, sa obowiazani do zaewidencjonowania sprzedazy za dany dzien, nie pozniej jednak niz przed dokonaniem sprzedazy w dniu nastepnym.

2. W przypadku stwierdzenia, ze podatnik nie prowadzi ewidencji, o ktorej mowa w ust. 1, lub prowadzi ja w sposob nierzetelny, organ podatkowy okresla wartosc nie zaewidencjonowanej sprzedazy w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22 proc. - bez prawa obnizenia kwoty podatku naleznego, o ktorym mowa w art. 19.

3. W przypadku stwierdzenia, ze podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 14 ust. 5 nie spelnial warunkow okreslonych w przepisach o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osob niepelnosprawnych, organ podatkowy okresli wartosc sprzedazy w drodze oszacowania i ustali podatek przy zastosowaniu stawki 22 proc. - bez prawa obnizenia kwoty podatku naleznego, o ktorym mowa w art. 19.

4. Podatnicy, z wyjatkiem podatnikow wykonujacych wylacznie czynnosci okreslone w art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 14 ust. 1, 5 i 6, sa obowiazani do prowadzenia ewidencji zawierajacej: kwoty okreslone w art. 20, dane niezbedne do okreslenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokosc podatku naleznego, kwoty podatku naliczonego obnizajacego podatek nalezny oraz kwoty podatku podlegajacej wplacie do urzedu skarbowego lub zwrotowi z tego urzedu oraz inne dane sluzace do prawidlowego sporzadzenia deklaracji podatkowej.

5. W razie stwierdzenia, ze podatnik w zlozonej deklaracji podatkowej wykazal kwote zobowiazania podatkowego nizsza od kwoty naleznej, urzad skarbowy lub organ kontroli skarbowej okresla wysokosc tego zobowiazania w prawidlowej wysokosci oraz ustala dodatkowe zobowiazanie podatkowe w wysokosci odpowiadajacej 30 proc. kwoty zanizenia tego zobowiazania.

6. W razie stwierdzenia, ze podatnik w zlozonej deklaracji podatkowej wykazal kwote zwrotu roznicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyzsza od kwoty naleznej, urzad skarbowy lub organ kontroli skarbowej okresla kwote zwrotu w prawidlowej wysokosci oraz ustala dodatkowe zobowiazanie podatkowe w wysokosci odpowiadajacej 30 proc. kwoty zawyzenia. Dotyczy to rowniez roznicy podatku, o ktorej mowa w art. 21 ust. 1.

7. Przepisow ust. 5 i 6 nie stosuje sie, jezeli przed dniem wszczecia kontroli przez urzad skarbowy lub organ kontroli skarbowej podatnik dokonal odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wplacil do urzedu skarbowego kwote wynikajaca ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwloke.

8. Przepisy ust. 5-7 stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy podatnik:

1) wykazal w deklaracji podatkowej i otrzymal kwote zwrotu roznicy podatku lub kwote zwrotu podatku naliczonego, a powinien wykazac kwote zobowiazania podatkowego podlegajaca wplacie do urzedu skarbowego,

2) nie zlozyl deklaracji podatkowej oraz nie wplacil kwoty zobowiazania podatkowego.

[UWAGA! Zgodnie z obwieszczeniem prezesa Trybunalu Konstytucyjnego z 9 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 139, poz. 905) art. 27 ust. 5, 6 i 8 utracily moc obowiazujaca w zakresie, w jakim dopuszczaja stosowanie wobec tej samej osoby za ten sam czyn sankcji administracyjnej okreslonej przez ustawe jako "dodatkowe zobowiazanie podatkowe" i odpowiedzialnosc za wykroczenia skarbowe.]

Art. 28. W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne nie sa obowiazane do prowadzenia ewidencji okreslonej w art. 27 ust. 4, w zwiazku z dokonywaniem sprzedazy towarow lub swiadczeniem uslug, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 5 i 7, dokonaja sprzedazy podlegajacej opodatkowaniu i nie zaplaca podatku naleznego, a na podstawie dokumentacji nie jest mozliwe ustalenie wielkosci tej sprzedazy, organ podatkowy okresli w drodze oszacowania wartosc sprzedazy podlegajacej opodatkowaniu i ustali od niej podatek

nalezny wedlug stawki 22 proc. - bez prawa obnizenia kwoty podatku naleznego, o ktorym mowa w art. 19.

Art. 29. 1. Podatnicy sprzedajacy towary i swiadczacy uslugi, w tym rowniez w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osob fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej oraz osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, sa obowiazani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestrujacych.

2. Podatnicy naruszajacy obowiazek okreslony w ust. 1, do czasu rozpoczecia ewidencji obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestrujacych, traca prawo do obnizenia podatku naleznego o kwote stanowiaca rownowartosc 30 proc. podatku naliczonego przy nabyciu towarow i uslug.

2a. Jezeli z przyczyn niezaleznych od podatnika nie moze byc prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestrujacych, podatnik jest obowiazany ewidencjonowac obroty i kwoty podatku naleznego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrujacej. W przypadku gdy ewidencja obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrujacej jest niemozliwa, podatnik nie moze prowadzic sprzedazy towarow.

2b. Podatnicy, ktorzy rozpoczna ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku naleznego w obowiazujacych terminach, moga odliczyc od tego podatku kwote wydatkowana na zakup kazdej z kas rejestrujacych w wysokosci 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku od towarow i uslug), nie wiecej jednak niz 2500 zl.

2c. W przypadku gdy podatnik, ktory rozpoczal ewidencjonowanie obrotu w obowiazujacych terminach i wykonuje wylacznie czynnosci zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 5 lub 6, urzad skarbowy dokonuje zwrotu kwoty okreslonej w ust. 2b na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty zlozenia wniosku przez podatnika.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) ustali szczegolowe zasady, warunki i tryb odliczania od podatku naleznego (zwrotu) kwoty, o ktorej mowa w ust. 2b i 2c,

2) moze zwolnic na czas okreslony niektore grupy podatnikow oraz niektore czynnosci z obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1, ze wzgledu na rodzaj prowadzonej dzialalnosci lub wysokosc obrotu.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, kryteria i warunki techniczne, ktorym musza odpowiadac kasy rejestrujace, oraz warunki ich stosowania przez podatnikow.

Art. 30. 1. Podatnicy swiadczacy uslugi w zakresie handlu, ktorzy dokonuja sprzedazy opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej roznymi stawkami, a nie sa obowiazani do prowadzenia ewidencji, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1, moga w celu obliczenia podatku naleznego dokonac podzialu sprzedazy w danym miesiacu w proporcjach wynikajacych z udokumentowanych zakupow z tego miesiaca, w ktorym dokonano zakupu. Dla obliczenia tych proporcji przyjmuje sie wylacznie towary przeznaczone do dalszej sprzedazy wedlug cen uwzgledniajacych podatek.

2. W przypadku gdy podatnik podjal lub wznowil dzialalnosc wymieniona w ust. 1, podzial obrotu moze byc dokonany przy zastosowaniu do obrotu danego miesiaca procentowych wskaznikow podzialu udokumentowanych zakupow, dokonanych w okresie przed zakonczeniem miesiaca, w ktorym rozpoczeto lub wznowiono dzialalnosc.

Art. 31. W przypadku swiadczenia przez podatnika uslug, w tym w zakresie handlu i gastronomii, podatek nalezny moze byc obliczany jako iloczyn wartosci sprzedazy i stawki 18,03 proc., z tym ze dla towarow i uslug wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy - wedlug stawki 6,54 proc.

Art. 32. 1. Podatnicy, z zastrzezeniem ust. 2, obowiazani sa wystawiac fakture stwierdzajaca w szczegolnosci sprzedaz towarow, jej date, cene jednostkowa bez podatku, wartosc sprzedazy, kwote podatku, kwote naleznosci oraz dane dotyczace podatnika i nabywcy.

2. Podatnicy swiadczacy uslugi, w tym rowniez w zakresie handlu i gastronomii, nie maja obowiazku wystawiania faktur, o ktorych mowa w ust. 1, osobom fizycznym nie prowadzacym dzialalnosci gospodarczej. Jednakze na zadanie tych osob podatnicy sa obowiazani do wystawienia faktury.

3. skreslony.

4. W przypadku czynnosci wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 wystawiane sa faktury wewnetrzne; za dany miesiac podatnik moze wystawic jedna fakture dokumentujaca wszystkie czynnosci dokonane w tym miesiacu.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady wystawiania faktur, dane, ktore powinny zawierac, oraz sposob i okres ich przechowywania, a takze moze okreslic wzory tych faktur dla wszystkich lub niektorych rodzajow czynnosci.

Art. 33. 1. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakture, w ktorej wykaze kwote podatku, jest obowiazana do jego zaplaty takze wowczas, gdy dana sprzedaz nie byla objeta obowiazkiem podatkowym albo zostala zwolniona od podatku.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy podatnik wystawi fakture, w ktorej wykaze kwote podatku wyzsza od podatku naleznego.

Art. 33a. 1. Rolnikowi ryczaltowemu dokonujacemu sprzedazy produktow rolnych pochodzacych z wlasnej dzialalnosci rolniczej zwolnionej od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, podatnikowi podatku od towarow i uslug, ktory rozlicza ten podatek, przysluguje zryczaltowany zwrot podatku z tytulu nabywania niektorych srodkow produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od towarow i uslug. Kwota zryczaltowanego zwrotu podatku jest wyplacana rolnikowi ryczaltowemu przez nabywce produktow rolnych.

2. Stawka zryczaltowanego zwrotu podatku, o ktorym mowa w ust. 1, wynosi 3 proc. kwoty naleznej z tytulu sprzedazy produktow rolnych, pomniejszonej o kwote zryczaltowanego zwrotu podatku.

Art. 33b. 1. Podatnik podatku od towarow i uslug nabywajacy produkty rolne od rolnika ryczaltowego wystawia w dwoch egzemplarzach fakture dokumentujaca zakup tych produktow. Oryginal faktury jest przekazywany sprzedawcy.

2. Faktura dokumentujaca zakup produktow rolnych, oznaczona jako "Faktura VAT RR", powinna zawierac co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe albo nazwe skrocona sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL sprzedawcy i nabywcy,

3) numer dowodu osobistego sprzedawcy lub innego dokumentu stwierdzajacego jego tozsamosc, date wydania tego dokumentu i nazwe organu, ktory wydal dokument, jezeli rolnik ryczaltowy sprzedajacy produkty rolne jest osoba fizyczna,

4) date dokonania zakupu oraz date wystawienia i numer kolejny faktury,

5) nazwy zakupionych produktow rolnych,

6) jednostke miary i ilosc zakupionych produktow rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakosci tych produktow,

7) cene jednostkowa zakupionego produktu rolnego, bez kwoty zryczaltowanego zwrotu podatku,

8) wartosc zakupionych produktow rolnych, bez kwoty zryczaltowanego zwrotu podatku,

9) stawke zryczaltowanego zwrotu podatku,

10) kwote zryczaltowanego zwrotu podatku od wartosci zakupionych produktow rolnych,

11) wartosc zakupionych produktow rolnych wraz z kwota zryczaltowanego zwrotu podatku,

12) kwote naleznosci ogolem wraz z kwota zryczaltowanego zwrotu podatku, wyrazona cyfrowo i slownie,

13) czytelne podpisy osob uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osob.

3. Faktura VAT RR powinna rowniez, z zastrzezeniem ust. 3a, zawierac oswiadczenie sprzedawcy produktow rolnych w brzmieniu:

"Oswiadczam, ze jestem rolnikiem ryczaltowym zwolnionym od podatku od towarow i uslug na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym".

3a. W przypadku umow kontraktacji lub innych umow o podobnym charakterze, oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3, moze byc zlozone tylko raz w okresie obowiazywania umowy. Oswiadczenie to sporzadza sie jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierac elementy, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz date zawarcia i przedmiot umowy, date sporzadzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis skladajacego oswiadczenie. Dokument sporzadza sie w dwoch egzemplarzach. Oryginal jest przekazywany nabywcy.

3b. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku, okreslonego w art. 7 ust. 1 pkt 7, skladajacy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3a, informuje o tym niezwlocznie nabywce.

4. Zryczaltowany zwrot podatku zwieksza u nabywcy produktow rolnych podatek naliczony, o ktorym mowa w art. 19 ust. 2 i 2a, w rozliczeniu za miesiac, w ktorym dokonano zaplaty, pod warunkiem ze:

1) zakup produktow rolnych jest zwiazany ze sprzedaza opodatkowana,

2) zaplata naleznosci za produkty rolne, obejmujaca rowniez kwote zryczaltowanego zwrotu podatku, nastapila na rachunek bankowy rolnika ryczaltowego nie pozniej niz 14 dnia od dnia zakupu, z wyjatkiem przypadku, gdy rolnik ma zawarta umowe z podmiotem nabywajacym produkty rolne na dluzszy termin platnosci,

3) w dokumencie stwierdzajacym dokonanie zaplaty, o ktorej mowa w pkt 2, zostana podane numer i data wystawienia faktury potwierdzajacej zakup produktow rolnych.

5. Za date dokonania zaplaty uwaza sie date wydania dyspozycji bankowej przekazania srodkow finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczaltowego, jezeli dyspozycja ta zostala zrealizowana.

6. Warunek, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczy tej czesci zaplaty, ktora stanowi roznice miedzy kwota naleznosci za sprzedane produkty rolne a kwota naleznosci za towary i uslugi sprzedane rolnikowi ryczaltowemu przez nabywce tych produktow rolnych.

7. Rolnik ryczaltowy oraz podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazani przechowywac oryginaly (kopie) faktur VAT RR oraz dokument, o ktorym mowa w ust. 3a, przez okres 5 lat, liczac od konca roku, w ktorym wystawiono fakture.

Art. 33c. Z zastrzezeniem art. 7 ust. 2b, rolnik ryczaltowy w zakresie prowadzonej dzialalnosci rolniczej, o ktorej mowa w art. 4 pkt 12, sprzedajacy produkty rolne, jest zwolniony z obowiazku:

1) wystawiania faktur, o ktorych mowa w art. 32,

2) prowadzenia ewidencji sprzedazy i zakupu towarow i uslug,

3) skladania w urzedzie skarbowym deklaracji, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1,

4) dokonania zgloszenia rejestracyjnego, o ktorym mowa w art. 9.

Rozdzial 3Podatek akcyzowy

Art. 34. 1. Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyza", podlegaja czynnosci okreslone w art. 2, dotyczace towarow wymienionych w zalaczniku nr 6 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami akcyzowymi".

2. Akcyzie podlegaja rowniez nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobow akcyzowych wymienionych w zalaczniku nr 6, poz. 13-15 i poz. 17. Za nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobow akcyzowych uwaza sie ubytki (niedobory) powstale w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zuzycia lub przewozu, zmniejszone o powstajace w czasie tych czynnosci dopuszczalne ubytki (niedobory) obliczone na podstawie obowiazujacych norm.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z wlasciwymi ministrami okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc norm maksymalnych dopuszczalnych ubytkow (niedoborow).

4. Wysokosc dopuszczalnych ubytkow wyrobow akcyzowych dla poszczegolnych producentow ustalaja dyrektorzy urzedow kontroli skarbowej, z uwzglednieniem warunkow technicznych podatnika.

Art. 35. 1. Obowiazek podatkowy w zakresie akcyzy, z zastrzezeniem art. 37 ust. 7, ciazy na:

1) producencie wyrobow akcyzowych,

2) importerze wyrobow akcyzowych,

3) sprzedawcy wyrobow akcyzowych,

4) podmiocie swiadczacym uslugi w zakresie wyrobow akcyzowych,

5) nabywcy wyrobow akcyzowych, od ktorych nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie nizszej niz nalezna,

6) podmiocie posiadajacym importowany wyrob akcyzowy, od ktorego nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie nizszej niz nalezna,

7) podmiocie, u ktorego stwierdzono nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobow akcyzowych, wymienionych w zalaczniku nr 6 poz. 13-15 i 17,

8) podmiocie zuzywajacym spirytus wlasnej produkcji lub nabyty po cenach niezawierajacych najwyzszej stawki podatku akcyzowego.

2. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1, powstaje niezaleznie od obowiazku podatkowego okreslonego w rozdziale 2, z zastrzezeniem ust. 2a.

2a. Dla wyrobow okreslonych w zalaczniku nr 6, poz. 1, 13-15, 17 i 19 obowiazek podatkowy powstaje w momencie przemieszczenia tych wyrobow poza teren zakladu, w ktorym zostaly wyprodukowane, rowniez w przypadku, gdy nie dokonano czynnosci okreslonych w art. 2.

3. W przypadku powstania nadmiernych ubytkow lub zawinionych niedoborow obowiazek podatkowy, o ktorym mowa w ust. 1, powstaje z dniem ich zaistnienia, a jezeli tego dnia nie mozna ustalic - z dniem stwierdzenia tych ubytkow.

4. (skreslony).

Art. 36. 1. Podstawe opodatkowania akcyza stanowi, z zastrzezeniem ust. 2-3, obrot wyrobami akcyzowymi.

2. W imporcie wyrobow akcyzowych podstawa opodatkowania akcyza jest ich wartosc celna powiekszona o nalezne clo. W przypadku towarow objetych procedura uszlachetniania biernego podstawa opodatkowania jest roznica miedzy wartoscia towarow wywiezionych czasowo za granice a wartoscia celna produktow kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiekszona o nalezne clo.

2a. W przypadku towarow objetych procedura odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla oraz procedura przetwarzania pod kontrola celna, podstawa opodatkowania jest wartosc celna powiekszona o clo, ktore byloby nalezne, gdyby towary te byly objete procedura dopuszczenia do obrotu.

2b. W przypadku wyrobow akcyzowych wymienionych w zalaczniku nr 6 poz. 13-15, 17 i 19 objetych procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen podstawa opodatkowania jest wartosc celna powiekszona o clo, ktore byloby nalezne, gdyby wyroby te byly objete procedura dopuszczenia do obrotu.

3. Jezeli stawki akcyzy ustalane sa kwotowo, podstawa opodatkowania jest ilosc wyrobow akcyzowych.

4. W zakresie nie uregulowanym w ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio art. 15 ust. 1-5.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, inna podstawe opodatkowania akcyza w przypadku, gdy podatnikami akcyzy sa osoby lub jednostki inne niz okreslone w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, uwzgledniajac przy tym specyfike produkcji i obrotu poszczegolnych wyrobow akcyzowych.

Art. 37. 1. Stawki akcyzy w stosunku do ceny sprzedazy u podatnikow dokonujacych czynnosci podlegajacych opodatkowaniu akcyza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a u importerow do podstawy okreslonej w art. 36 ust. 2-2b, wynosza odpowiednio u podatnikow dokonujacych czynnosci podlegajacych opodatkowaniu akcyza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i u importera, dla:

1) wyrobow przemyslu spirytusowego i drozdzowego oraz wyrobow tytoniowych (zalacznik nr 6, poz. 13 i 17) 95 proc. i 1900 proc.,

2) paliw do silnikow (zalacznik nr 6, poz. 1) 80 proc. i 400 proc.,

3) wyrobow winiarskich, piwa oraz pozostalych napojow alkoholowych (zalacznik nr 6, poz. 14, 15 i 19) 70 proc. i 230 proc.,

4) samochodow osobowych (zalacznik nr 6, poz. 5) 40 proc. i 65 proc.,

5) pozostalych wyrobow 25 proc. i 40 proc.,

6) paliw gazowych do silnikow (zalacznik nr 6, poz. 21) 35 proc. i 55 proc.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze, w drodze rozporzadzenia:

1) obnizac stawki akcyzy okreslone w ust. 1,

1a) ustalic minimalna stawke podatku akcyzowego dla papierosow,

2) zwalniac niektore wyroby od akcyzy.

3. W zakresie okreslonym w ust. 2, w zaleznosci od rodzaju wyrobow akcyzowych, stawki akcyzy moga byc:

1) wyrazane w:

a) procencie ceny sprzedazy obnizonej o podatek od towarow i uslug,

b) procencie podstawy opodatkowania okreslonej w art. 36 ust. 2-2b,

c) kwocie na jednostke wyrobu,

d) formie roznicy cen,

e) w procencie maksymalnej ceny detalicznej oraz w kwocie na jednostke wyrobu, z zastrzezeniem ze w przypadku papierosow

stawka procentowa wynosi 25 proc., a stawka kwotowa jest taka sama dla wszystkich papierosow bez wzgledu na ich pochodzenie i wlasciwosci,

2) obnizane w roznym stopniu dla poszczegolnych wyrobow akcyzowych.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 2, uwzglednia:

1) zalozenia ustawy budzetowej, w szczegolnosci dotyczace dochodow z tytulu podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego,

2) przebieg realizacji budzetu panstwa,

3) sytuacje gospodarcza panstwa oraz poszczegolnych grup podmiotow bedacych podatnikami podatku akcyzowego,

4) sytuacje rynkowa w obrocie wyrobami akcyzowymi, z tym ze z zastrzezeniem ust. 4a minimalna kwota podatku akcyzowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1a, naliczonego od jakiegokolwiek rodzaju papierosow nie moze byc wyzsza niz 90 proc. calkowitej kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny rownej najpopularniejszej kategorii cenowej. Za najpopularniejsza kategorie cenowa uwaza sie cene detaliczna oznaczona przez co najmniej 31 dni zgodnie z ust. 5, w ostatnich dwoch miesiacach danego roku, ktora wystapila w obrocie i reprezentowala grupe papierosow o najwiekszej sprzedazy za ten rok. W przypadku zbiegu kilku najpopularniejszych kategorii cenowych decyduje cena pozniejsza, a w dalszej kolejnosci cena wyzsza.

4a. W okresie 36 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy minimalna kwota podatku akcyzowego wynosi 90 proc. kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny rownej najpopularniejszej kategorii cenowej, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 4.

5. Za cene maksymalna papierosow, o ktorej mowa w ust. 3 w pkt 1 lit. e), przyjmuje sie cene detaliczna papierosow wyznaczona i wydrukowana przez producenta lub importera na pojedynczym opakowaniu papierosow.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady przekazywania przez producentow i importerow wyrobow tytoniowych informacji dotyczacych oznaczania papierosow cenami detalicznymi, o ktorych mowa w ust. 5, oraz wielkosci rocznej sprzedazy poszczegolnych marek papierosow.

7. Podatnikami podatku akcyzowego sa rowniez osoby fizyczne, jednostki nie majace osobowosci prawnej i osoby prawne, ktore nie sa producentami lub importerami papierosow, w przypadku gdy:

1) dokonuja sprzedazy papierosow powyzej ceny detalicznej oznaczonej zgodnie z ust. 5,

2) po 1 marca 2001 r. dokonuja sprzedazy papierosow, ktore nie zostaly oznaczone cena detaliczna, o ktorej mowa w pkt 1.

8. Do sprzedazy papierosow, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1, stosuje sie stawke akcyzy w wysokosci 400 proc. maksymalnej ceny detalicznej papierosow, a w odniesieniu do sprzedazy okreslonej w ust. 7 pkt 2 stosuje stawke akcyzy ustalona dla podatnikow dokonujacych czynnosci podlegajacych opodatkowaniu akcyza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ust. 1 pkt 3.

Art. 37a. Do rozliczen z tytulu akcyzy stosuje sie odpowiednio art. 17.

Art. 38. 1. Sprzedaz wyrobow akcyzowych na eksport nie podlega akcyzie, z wyjatkiem wyrobow, ktore przed dokonaniem eksportu zostaly oznaczone stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow znakami skarbowymi akcyzy.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) okresli szczegolowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie,

2) okresli okresy i terminy platnosci akcyzy oraz tryb jej zaplaty,

2a) moze zwolnic niektore grupy podatnikow z obowiazku podatkowego, ktorych obciazenie mogloby prowadzic do podwojnego opodatkowania wyrobu podatkiem akcyzowym lub zagrazaloby interesom tych grup podatnikow lub interesowi publicznemu,

3) moze okreslic podatnikow uprawnionych do obnizenia podatku naleznego od towarow i uslug lub do obnizenia akcyzy o kwote akcyzy naliczona przy nabyciu lub imporcie wyrobow akcyzowych oraz warunki i tryb jej zwrotu,

4) okresli szczegolowe zasady ustalania i poboru podatku akcyzowego od wyrobow akcyzowych okreslonych w poz. 20 zalacznika nr 6 oraz sposob opodatkowania tych wyrobow, w przypadku zastosowania opakowan z tworzyw sztucznych do towarow w nich importowanych,

5) moze okreslic inne niz wymienione w art. 35 ust. 2 i 3 momenty powstania obowiazku podatkowego.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, wydajac rozporzadzenia, o ktorych mowa w ust. 2, uwzglednia:

1) specyfike produkcji i obrotu poszczegolnych wyrobow akcyzowych,

2) mozliwosc wystapienia podwojnego opodatkowania akcyza tych samych wyrobow akcyzowych,

3) zalozenia ustawy budzetowej, w szczegolnosci dotyczace dochodow z tytulu podatkow posrednich oraz zapewnienie plynnosci wplywow budzetowych.

Rozdzial 4Przepisy szczegolne

Art. 39. 1. Eksportem uslug w rozumieniu ustawy sa rowniez:

1) uslugi transportu miedzynarodowego,

2) uslugi zagranicznej turystyki przyjazdowej, swiadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej lub osoby fizyczne majace siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem ze:

a) turystyka ma charakter zorganizowany,

b) uslugi swiadczone sa nierezydentom w rozumieniu prawa dewizowego,

3) uslugi swiadczone w kraju, jezeli sa bezposrednio zwiazane z eksportem towarow, a z zawartych umow wynika, ze wartosc tych uslug jest uwzgledniona w cenie eksportowanego towaru,

4) uslugi remontowe obiektow plywajacych, swiadczone na rzecz nierezydentow w rozumieniu przepisow prawa dewizowego, nie bedacych podatnikami podatku od towarow i uslug,

5) uslugi polegajace na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarow przywiezionych na polski obszar celny, ktore zostaly objete procedura uszlachetniania czynnego, jezeli towary te zostana wywiezione za granice zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach celnych.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres uslug wymienionych w ust. 1, warunki, jakie musza spelniac podatnicy, aby swiadczone przez nich uslugi mogly byc uznawane na rowni z eksportem uslug, oraz moze wprowadzic odrebne zasady zwrotu roznicy podatku podmiotom swiadczacym te uslugi.

Art. 40. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zagranicznych moze, w drodze rozporzadzenia, zwolnic od podatku oraz od akcyzy organizacje miedzynarodowe, ktore na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadza dzialalnosc w interesie publicznym i sa zwolnione od analogicznych podatkow w innych krajach.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym spraw zagranicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady i tryb zwrotu podatku oraz akcyzy przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzedom konsularnym oraz czlonkom personelu tych przedstawicielstw i urzedow, a takze innym osobom zrownanym z nimi na podstawie ustaw, umow lub zwyczajow miedzynarodowych, jezeli nie sa obywatelami polskimi i nie maja stalego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile zwrot taki wynika z porozumien miedzynarodowych lub zasady wzajemnosci.

Art. 40a. 1. W rozliczeniach naleznosci za nabyty olej napedowy (SWW 0242-2) podatnicy podatku rolnego prowadzacy dzialalnosc rolnicza bedacy wlascicielami co najmniej jednego ciagnika rolniczego, zwani dalej "podatnikami podatku rolnego", moga stosowac bony paliwowe.

2. Bon paliwowy jest prawnym srodkiem platniczym do nabywania oleju napedowego uprawniajacym sprzedawce tego oleju do zwiekszenia podatku naliczonego, o ktorym mowa w art. 19 ust. 1 i 2, o kwote odpowiadajaca wartosci nominalnej bonu paliwowego, z uwzglednieniem zasad okreslonych w art. 40g. Przepisy art. 19 ust. 3 pkt 1 i ust. 3b stosuje sie odpowiednio.

3. Za ciagnik rolniczy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie pojazd silnikowy skonstruowany do uzywania lacznie ze sprzetem do prac rolnych, lesnych lub ogrodniczych.

Art. 40b. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych powierza wykonanie bonow paliwowych wylacznie wytworcy zapewniajacemu bezpieczenstwo wytworzenia i przechowywania tych bonow. Wytworca bonow paliwowych moze je zbywac tylko ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych oraz wydawac bankom spoldzielczym okreslonym w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40c ust. 6.

2. Koszty wykonania bonow paliwowych sa finansowane z budzetu panstwa.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory bonow paliwowych oraz ich wartosc nominalna.

4. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 3, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okreslajac wzory bonow paliwowych uwzgledni rodzaje i sposob zabezpieczenia utrudniajace falszowanie bonow.

Art. 40c. 1. Bony paliwowe sa wydawane podatnikom podatku rolnego przez banki spoldzielcze, z zachowaniem warunkow okreslonych w art. 40d i 40e.

2. Bankom spoldzielczym przysluguje prowizja od kazdego wydanego bonu paliwowego w wysokosci 0,4 proc. wartosci nominalnej bonu.

3. Koszty prowizji, o ktorej mowa w ust. 2, sa finansowane z budzetu panstwa.

4. Banki spoldzielcze sporzadzaja miesieczne sprawozdanie dotyczace ilosci odebranych zaswiadczen i wartosci wydanych bonow paliwowych. Sprawozdanie jest przesylane do wlasciwych miejscowo izb skarbowych w terminie do dnia 10 kazdego miesiaca.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob dystrybucji bonow paliwowych od wytworcy do bankow spoldzielczych.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, po zasiegnieciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, okresli, w drodze rozporzadzenia, banki spoldzielcze wlasciwe do wydawania bonow paliwowych na terenie poszczegolnych gmin oraz szczegolowy zakres sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 4.

7. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 6, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okreslajac wlasciwosc bankow spoldzielczych uwzgledni miejsce zamieszkania (adres) podatnika podatku rolnego uprawnionego do otrzymania bonu paliwowego.

Art. 40d. 1. Banki spoldzielcze wydaja bony paliwowe za okresy polroczne w terminach do 31 stycznia i do 31 lipca danego polrocza, na podstawie zaswiadczenia, zwanego dalej "zaswiadczeniem", wydanego przez wojta lub burmistrza (prezydenta miasta), podatnikowi podatku rolnego.

2. Organy wydajace zaswiadczenia sa obowiazane do prowadzenia ewidencji wydanych zaswiadczen z uwzglednieniem wartosci, jakiej dotycza, i przesylania miesiecznego sprawozdania zawierajacego te dane do wlasciwych miejscowo izb skarbowych w terminie do dnia 10 kazdego miesiaca.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 2.

Art. 40e. 1. Zaswiadczenie wydaje sie na pisemny wniosek podatnika podatku rolnego.

2. Zaswiadczenie powinno zawierac:

1) oznaczenie organu wydajacego zaswiadczenie,

2) imie i nazwisko (lub nazwe) podatnika podatku rolnego oraz jego adres,

3) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL podatnika podatku rolnego,

4) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc podatnika podatku rolnego, date wydania tego dokumentu oraz nazwe organu, ktory wydal dokument, jezeli osoba uprawniona do otrzymania zaswiadczenia jest osoba fizyczna,

5) potwierdzenie posiadania ciagnika rolniczego, o ktorym mowa w art. 40a ust. 1,

6) okreslenie wartosci bonow paliwowych, ktore moga byc wydane przez bank spoldzielczy podatnikowi podatku rolnego przedstawiajacego zaswiadczenie,

7) okreslenie polrocza, ktorego zaswiadczenie dotyczy,

8) podpis z pieczatka imienna osoby wystawiajacej zaswiadczenie oraz pieczec okragla organu wystawiajacego zaswiadczenie.

3. Zaswiadczenie nie moze byc wydane, jezeli wnioskodawca ma zaleglosci podatkowe w podatku rolnym.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, oraz zaswiadczenie nie podlegaja oplacie skarbowej.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

Art. 40f. 1. Maksymalna wartosc bonow paliwowych, naleznych podatnikowi za okres polroczny, okresla sie jako iloczyn powierzchni uzytkow rolnych w gospodarstwie rolnym oraz kwoty podatku akcyzowego od oleju napedowego o zawartosci siarki powyzej 0,05 proc. do 0,2 proc. wlacznie.

2. Do obliczenia wartosci bonow paliwowych, o ktorej mowa w ust. 1, przyjmuje sie:

1) powierzchnie uzytkow rolnych okreslona w ewidencji gruntow rolnych wedlug stanu na pierwszy dzien polrocza, ktorego zaswiadczenie dotyczy, z wylaczeniem gruntow klasy VIRZ i VIPsZ, gruntow zajetych na prowadzenie innej dzialalnosci gospodarczej niz dzialalnosc rolnicza oraz uzytkow rolnych, na ktorych zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisow o podatku rolnym,

2) stawke podatku akcyzowego od oleju napedowego o zawartosci siarki powyzej 0,05 proc. do 0,2 proc. wlacznie obowiazujaca w pierwszym dniu polrocza, ktorego zaswiadczenie dotyczy.

3. Wartosc bonu paliwowego, o ktorej mowa w ust. 1, jest zaokraglana do pelnych dziesiatek zlotych, przy czym koncowki o wartosci ponizej 5 zlotych pomija sie, a koncowki o wartosci 5 zlotych i wyzszej zaokragla sie do 10 zlotych.

4. Rada Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, w kazdym roku wartosc bonow paliwowych przypadajacych na 1 ha uzytkow rolnych, uwzgledniajac zalozenia ustawy budzetowej na dany rok oraz obowiazujaca stawke podatku akcyzowego od oleju napedowego o zawartosci siarki powyzej 0,05 proc. do 0,2 proc. wlacznie.

Art. 40g. 1. Sprzedawca oleju napedowego jest obowiazany do skasowania bonu paliwowego otrzymanego od nabywcy tego oleju bezposrednio po dokonaniu sprzedazy.

2. Skasowanie bonu paliwowego nastepuje przez przystawienie na bonie paliwowym pieczeci kasujacej, pieczatki sprzedawcy oraz przedziurkowanie bonu.

3. Sprzedawca oleju napedowego jest obowiazany przechowywac skasowane bony paliwowe przez okres 5 lat, liczac od konca roku, w ktorym nastapilo skasowanie bonu paliwowego.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor pieczeci kasujacej bon paliwowy.

5. Wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 4, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych uwzgledni warunki techniczne wynikajace z wzoru bonu paliwowego, tak aby jego skasowanie bylo ostateczne.

6. Nieskasowanie lub nieprawidlowe skasowanie bonu nie daje sprzedawcy uprawnien, o ktorych mowa w art. 40a ust. 2.

Art. 40h. 1. Przerobione, podrobione lub budzace watpliwosci co do autentycznosci bony paliwowe podlegaja zatrzymaniu przez sprzedawce oleju napedowego.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady i tryb postepowania przy zatrzymaniu bonow paliwowych, o ktorych mowa w ust. 1.

Rozdzial 4aPrzepisy karne skarbowe

Art. 40i. 1. Kto podrabia albo przerabia bon paliwowy albo upowaznienie do odbioru bonow,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnosci do lat 3, albo obu tym karom lacznie.

2. Kto w celu popelnienia przestepstwa skarbowego okreslonego w ust. 1 uzyskuje lub przysposabia srodki,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnosci do roku, albo obu tym karom lacznie.

3. Nie podlega karze za przestepstwo skarbowe okreslone w ust. 2 sprawca, ktory odstapil od jego dokonania, w szczegolnosci zniszczyl uzyskane lub przysposobione srodki lub zapobiegl skorzystaniu z nich w przyszlosci.

4. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego okreslonego w ust. 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Rozdzial 5Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 41-43. pominiete. (Wprowadzaly zmiany do trzech nastepujacych ustaw: z 26 lutego 1982 r. o cenach; z 31 stycznia 1989 r. o oplacie skarbowej; z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osob niepelnosprawnych).

Art. 44-45. skreslone.

Rozdzial 6Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 46. pominiety.

Art. 47. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych do 31 grudnia 2002 r. moze, w drodze rozporzadzenia, wprowadzic inne niz okreslone w art. 7 ust. 1 zwolnienia od podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego, a takze okreslic szczegolowe warunki stosowania tych zwolnien.

Art. 48. pominiety.

Art. 49. pominiety.

Art. 50. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w okresie do 31 grudnia 2002 r., w drodze rozporzadzenia, moze obnizyc stawki podatku do wysokosci 0 proc. lub 7 proc. dla niektorych towarow i uslug oraz okreslac warunki stosowania obnizonych stawek.

2. skreslony.

3. W okresie do 31 grudnia 2002 r. stawke podatku w wysokosci 0 proc. stosuje sie rowniez do towarow przeznaczonych na cele ochrony przeciwpozarowej, ktore sa sprzedawane jednostkom ochrony przeciwpozarowej.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych ustali, w drodze rozporzadzenia, liste towarow, o ktorych mowa w ust. 3.

5. Do 31 grudnia 2003 r. stawke podatku 0 proc. stosuje sie do:

1) sprzedazy w kraju:

a) wydawnictw dzielowych (SWW 2712), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow symbolami ISBN,

b) czasopism specjalistycznych,

2) importu:

a) drukowanych ksiazek i broszur (ex PCN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow symbolami ISBN,

b) czasopism specjalistycznych,

3) uslug polegajacych na drukowaniu:

a) ksiazek i broszur (SWW 2712) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow symbolami ISBN,

b) wydawnictw prasowych (SWW 2711) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow symbolami ISSN,

c) czasopism specjalistycznych.

5a. Stawke podatku 0 proc., o ktorej mowa w ust. 5, stosuje sie wylacznie do towarow wytworzonych metodami poligraficznymi.

5b. Przez czasopisma specjalistyczne, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b), nalezy rozumiec wydawnictwa periodyczne objete symbolem ISSN o tematyce szeroko pojetych zagadnien odnoszacych sie do dzialalnosci kulturalnej i tworczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, spolecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a takze przeznaczone dla niewidomych i niedowidzacych, publikowane nie czesciej niz raz w tygodniu w postaci odrebnych zeszytow (numerow) objetych wspolnym tytulem, ktorych zakonczenia nie przewiduje sie, ukazujace sie na ogol w regularnych odstepach czasu w nakladzie nie wyzszym niz 15.000 egzemplarzy.

5c. W okresie do dnia 31 grudnia 2003 r. stawke podatku w wysokosci 3 proc. stosuje sie do:

1) sprzedazy w kraju sprzetu komputerowego (bez wzgledu na symbol SWW) przeznaczonego dla szkol i przedszkoli, w rozumieniu odpowiednio przepisow o systemie oswiaty, o szkolnictwie wyzszym oraz o wyzszych szkolach zawodowych,

2) importu towarow okreslonych w pkt 1.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i art. 47, uwzglednia:

1) zalozenia ustawy budzetowej, w szczegolnosci dotyczace dochodow z tytulu podatku od towarow i uslug,

2) przebieg realizacji budzetu panstwa,

3) sytuacje gospodarcza panstwa oraz poszczegolnych grup podmiotow bedacych podatnikami podatku od towarow i uslug, a takze sytuacje dochodowa producentow rolnych,

4) sytuacje rynkowa w obrocie niektorymi towarami i uslugami.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem wlasciwym do spraw nauki okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz czasopism specjalistycznych, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) i ust. 5b, oraz warunki stosowania stawki 0 proc.

8. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania oraz ministrem wlasciwym do spraw szkolnictwa wyzszego, ustali, w drodze rozporzadzenia, liste towarow, o ktorych mowa w ust. 5c, oraz warunki stosowania stawki 3 proc. Art. 51. 1. Opodatkowaniu podatkiem wedlug stawki 7 proc. podlega rowniez sprzedaz:

1) w okresie do 31 grudnia 1995 r. - surowcow energetycznych i nosnikow energii wymienionych w zalaczniku nr 4 do ustawy,

2) w okresie do 31 grudnia 2002 r.:

a) materialow budowlanych i uslug (robot) okreslonych w zalaczniku nr 5 do ustawy, z zastrzezeniem art. 50,

b) robot budowlano-montazowych oraz remontow zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszaca,

c) obiektow budownictwa mieszkaniowego lub ich czesci, z wyjatkiem lokali uzytkowych.

2. Przez roboty zwiazane z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszaca, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), rozumie sie roboty budowlane dotyczace inwestycji w zakresie obiektow budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszacej oraz remontow obiektow budownictwa mieszkaniowego.

3. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), rozumie sie budynki mieszkalne rodzinne stalego zamieszkania, sklasyfikowane w Klasyfikacji obiektow budowlanych (symbol 11).

4. Przez obiekty infrastruktury towarzyszacej budownictwu mieszkaniowemu, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), rozumie sie:

1) sieci rozprowadzajace, wraz z urzadzeniami, obiektami i przylaczami do budynkow mieszkalnych,

2) urzadzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsiewziec i zadan budownictwa mieszkaniowego, w szczegolnosci drogi, dojscia, dojazdy, zielen i mala architekture,

3) urzadzenia i ujecia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow, kotlownie oraz sieci wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jezeli zwiazane sa one z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

5. Przepisy art. 31 stosuje sie odpowiednio.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres, tryb oraz sposob ustalania roznicy podatku podlegajacej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedazy towarow lub swiadczenia uslug, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 51a. skreslony.

Art. 52. skreslony.

Art. 53. pominiety.

Art. 54. 1. Do 31 grudnia 2002 r. towary i uslugi bedace przedmiotem czynnosci, o ktorych mowa w art. 2, nie wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisow o statystyce panstwowej, podlegaja opodatkowaniu stawka okreslona w art. 18 ust. 1.

2. Do celow poboru podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego w imporcie minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw gospodarki, w uzgodnieniu z prezesem Glownego Urzedu Statystycznego, okresli, w drodze rozporzadzenia, wykazy towarow wymienionych w zalacznikach nr 1 i 3-6 ustawy w ukladzie odpowiadajacym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

3. W przypadku wprowadzenia nowych klasyfikacji towarow i uslug, o ktorych mowa w ust. 1, zobowiazuje sie ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych w uzgodnieniu z prezesem Glownego Urzedu Statystycznego do ogloszenia zalacznikow do ustawy z uwzglednieniem nomenklatury wynikajacej z nowych klasyfikacji.

4. Do celow poboru podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego w okresie do 31 grudnia 2002 r. stosuje sie klasyfikacje statystyczne obowiazujace przed 1 lipca 1997 r.

Art. 55. 1. Traca moc, z zastrzezeniem ust. 2 oraz art. 53 ust. 5:

1) ustawa z 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. nr 43, poz. 191, z 1985 r. nr 12, poz. 50, z 1989 r. nr 3, poz. 12 i nr 74, poz. 443, z 1991 r. nr 9, poz. 30 i nr 35, poz. 155 oraz z 1992 r. nr 21, poz. 86 i nr 68, poz. 341),

2) ustawa z 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspolecznionej (Dz. U. z 1987 r. nr 12, poz. 77, z 1989 r. nr 3, poz. 12, nr 35, poz. 192 i nr 74, poz. 443, z 1990 r. nr 21, poz. 126, z 1991 r. nr 9, poz. 30 i nr 80, poz. 350 oraz z 1992 r. nr 21, poz. 86 i nr 68, poz. 341).

2. Przepisy ustaw wymienionych w ust. 1 stosuje sie nadal w zakresie uslug polegajacych na skupie i sprzedazy walut obcych, nie dluzej jednak niz do 31 grudnia 1995 r.

Art. 56. (Mowil, ze ustawa wchodzi w zycie 5 lipca 1993 r., z wyjatkiem kilku przepisow, ktore wchodza w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia).

Zalacznik nr 1

WYKAZ TOWAROW OPODATKOWANYCH STAWKA PODATKU W WYSOKOSCI 3 PROC.

Poz. Symbol SWW Nazwa towaru (grupy towarow)
1
2
3
1 231 Produkty przemyslu miesnego - czesc I, z wylaczeniem przetworow miesnych i podrobowych ze zwierzat rzeznych oraz dziczyzny i krolikow (SWW: 2316, 2317)
2 2322 Produkty uboczne uboju i przetworstwa miesnego
3 233 Wyroby przemyslu jajczarsko-drobiarskiego, z wylaczeniem konserw i wedlin drobiowych (SWW: 2332-1, -3 i -4)
4 234 Produkty polowow i przetwory rybne, z wylaczeniem konserw i prezerw z ryb oraz innych surowcow z polowow (SWW: 2347)
5 2351 Surowce mleczarskie
6 2352 Mleko z produkcji przemyslowej
7 2549-4 Miod pszczeli standaryzowany
8 2882 Wyroby rekodziela ludowego i artystycznego atestowane przez krajowe komisje artystyczne i etnograficzne, z wylaczeniem wyrobow (SWW: 2882-11 do -13)
9 40 Produkty upraw polowych i lakowych, z wylaczeniem produktow konsumpcyjnych roslin innych stref klimatycznych (SWW: 4035)
10 41 Produkty ogrodnictwa, z wylaczeniem owocow poludniowych (SWW: 4133)
11 42 Produkty hodowli
12 43 Produkty gospodarki lesnej i lowieckiej, z wyjatkiem drewna lisciastego, iglastego i egzotycznego

Zalacznik nr 2

WYKAZ USLUG, KTORYCH SWIADCZENIE JEST ZWOLNIONE OD PODATKU

Poz. Symbol KWiU Nazwa uslugi
1 2 3
1 01.4 Uslugi w zakresie rolnictwa, z wyjatkiem uslug weterynaryjnych
2 skreslona
3 02.02 Uslugi zwiazane z lesnictwem i pozyskiwaniem drewna
4 05.00.50 Uslugi zwiazane z rybolowstwem i rybactwem
5 skreslona
6 skreslona
7 45.24.12 Roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa zapor, kanalow, kanalow irygacyjnych i akweduktow
8 55.23.11 Uslugi swiadczone przez kempingi obozowiska dla dzieci
9 ex 55.23.15 Uslugi krotkotrwalego zakwaterowania pozostale, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wylacznie uslugi w zakresie hoteli pracowniczych, burs, internatow, domow akademickich
10 ex 60.2 Uslugi transportu ladowego pozostale - wylacznie w zakresie:

1) skreslony
2) uslug taksowkowych
3) uslug dorozek konnych
4) przewozow przesylek pocztowych

11 skreslona
12 64.11 Uslugi swiadczone przez poczte panstwowa
13 Sekcja J

65 - 67

Uslugi posrednictwa finansowego, z wylaczeniem:

1) skreslony
2) uslug polegajacych na oddaniu w odplatne uzytkowanie rzeczy
3) dzialalnosci lombardow, z wyjatkiem uslug swiadczonych przez banki

14 70.20.11 Uslugi w zakresie wynajmowania lub dzierzawienia nieruchomosci o charakterze mieszkalnym stanowiacych majatek wlasny
15 70.32.11 Uslugi w zakresie administrowania nieruchomosciami mieszkalnymi, swiadczone na zlecenie (lacznie z uslugami w zakresie wyceny)
16 71.31 Uslugi wynajmu maszyn i urzadzen rolniczych
17 ex 72.40.10
ex 92.40.10
Uslugi wylacznie w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
18 73 Uslugi badawczo-rozwojowe
19 74.20.52 Uslugi w zakresie architektonicznego ksztaltowania krajobrazu
20 ex 74.30 Uslugi w zakresie badan i analiz technicznych - wylacznie w zakresie badan wod, sciekow, powietrza i gleby, uslug probierczych i uslug w zakresie miar
21 skreslona
22 75 Uslugi w zakresie: administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej
23 80 Uslugi w zakresie edukacji
24 85 Uslugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spolecznej
25 Uslugi szaletow publicznych
26 ex 91 Uslugi swiadczone przez organizacje czlonkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wylacznie statutowe
27 92 Uslugi zwiazane z rekreacja, kultura i sportem, z wylaczeniem uslug zwiazanych z tasmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi (KWiU: ex 92.1 i ex 92.2)
28 skreslona
29 93.03 Uslugi pogrzebowe, kremacyjne i cmentarne
30 93.04 Uslugi zwiazane z poprawa kondycji fizycznej
31 Uslugi dostepu do sieci Internet swiadczone na rzecz szkol, zakladow ksztalcenia nauczycieli, placowek oswiatowych, szkol wyzszych, wyzszych szkol zawodowych i placowek naukowych Polskiej Akademii Nauk

Objasnienia:

ex - dotyczy tylko i wylacznie danego wyrobu/uslugi z danego grupowania

Zalacznik nr 3

WYKAZ TOWAROW I USLUG, KTORYCH SPRZEDAZ LUB SWIADCZENIE

JEST OBJETE STAWKA PODATKU W WYSOKOSCI 7 PROC.

Poz. Symbol SWW/KWiU Nazwa towaru lub uslugi (grupy towarow lub uslug)
1 2 3
I. Towary zwiazane z gospodarka rolna i lesna
1 0281-2 Torf i wyroby torfowe dla celow rolniczych
2 0644 Narzedzia gospodarcze i sprzet podworzowy, ogrodniczy i sadowniczy
3 082 Maszyny, urzadzenia i narzedzia rolnicze i dla gospodarki lesnej
4 1026-6 Przyczepy ciagnikowe rolnicze
5 1031-1, -2 Ciagniki kolowe jednoosiowe i dwuosiowe rolnicze
6 123, 1431, 1432 Nawozy sztuczne, skladniki chemiczne mieszanek paszowych oraz wapno, nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe
7 1246 Pestycydy
8 1416-33 Maczka dolomitowa
9 1418-33 Kreda pastewna
10 2449-1, 26 Wywary paszowe, pasze przemyslowe i produkty utylizacyjne
II. Towary zwiazane z ochrona zdrowia
11 0965-2 Szkla okularowe
12 0973-111, -112 Igly lekarskie drozne, strzykawki lekarskie
13 0973-231, 0979-3 Aparaty do mierzenia cisnienia tetniczego oraz czesci do tych aparatow
14 1022-99 Samochody osobowe Fiat 126 przystosowane fabrycznie dla inwalidow
15 1153-91 Aparaty dla slabo slyszacych
16 1219 Produkty uzdrowisk (bez napojow mineralnych)
17 1335-321 Blony rentgenowskie diagnostyczne
18 134, 1354 Wyroby farmaceutyczne, wyroby farmaceutyczne zielarskie oraz inne uznane za farmaceutyczne na podstawie odrebnych przepisow
19 1369-7, 1376 Wyroby medyczne i sanitarne oraz weterynaryjne z tworzyw sztucznych, wyroby gumowe medyczne i sanitarne
20 1829-42 Wata celulozowa paczkowana
21 Podpinki higieniczne (SWW: 1829-496), a takze podklady (pieluchy, pielucho-majtki) dla obloznie chorych
22 2017-11 Artykuly medyczne dziewiarskie
23 2025 Wyroby opatrunkowe wlokiennicze
24 2885 Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne, protetyczne oraz wozki inwalidzkie*)
25 Urzadzenia do zapisywania i odczytywania tekstow w alfabecie Braille'a
III. Towary spozywcze
26 23 Wyroby przemyslu spozywczego - czesc I, z wylaczeniem towarow opodatkowanych stawka podatku w wysokosci 3 proc. (zalacznik nr 1)
27 24 Wyroby przemyslu spozywczego - czesc II, z wylaczeniem wyrobow przemyslu spirytusowego i drozdzowego (SWW: 244), wyrobow winiarskich (SWW: 247) i produktow przemyslu piwowarskiego (SWW: 248)
28 25 Wyroby przemyslu spozywczego - czesc III, z wylaczeniem wyrobow cukierniczych trwalych (SWW: 251), przypraw i dodatkow piekarskich i ciastkarskich (SWW: 2524), wod mineralnych i innych napojow bezalkoholowych (SWW: 253), octu, musztardy i kwasow spozywczych (SWW: 2541), uzywek naturalnych i ich ekstraktow (SWW: 2543), tytoniu i wyrobow tytoniowych (SWW: 255)
IV. Towary dla dzieci
29 0675-68 Lyzwy popularne dzieciece
30 1043-5 Rowery i pojazdy dzieciece
31 1043-8 Wozki dzieciece
32 1136-69 Podgrzewacze do butelek dla niemowlat
33 1324-321, -332, -333,-62 Oliwy zwykle i witaminizowane, talki, zasypki i mleczka kosmetyczne dla dzieci do 3 lat
34 2012-1 do -3 Okrycia z dzianin dla dzieci do 11 lat
35 2013-1 do -3 Ubiory z dzianin dla dzieci do 11 lat
36 2014-1 do -3 Bielizna osobista z dzianin dla dzieci do 11 lat
37 2015-1 do -3 Nakrycia glowy z dzianin dla dzieci do 11 lat
38 2016-2, -51, -91 Galanteria odziezowa z dzianin dziecieca
39 2019-1 do -3 Wyroby ponczosznicze dla dzieci do 11 lat
40 2112-1 do -3
2113-1 do -3
2114-1 do -3
2115-1 do -3
Okrycia, ubiory, bielizna osobista i nakrycia glowy z tkanin dla dzieci do 11 lat
41 2116-21, -51 do -53 Galanteria odziezowa z tkanin dziecieca
42 2181-11 Beciki niemowlece
43 1825, 2883-11, -16,
-21, -35, -41, -43
do -46, -91, -92, -995
-996, 2884
Artykuly papiernicze szkolne, przybory szkolne, pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzet szkolny i przedszkolny
44 1749-2 Urzadzenia ogrodkow dzieciecych z drewna
45 282 Zabawki i gry towarzyskie
46 2272-4 Tornistry nieskorzane
47 bez wzgledu
na symbol SWW
Obuwie dzieciece wszelkiego rodzaju i obuwie z lyzwami o numeracji metrycznej do 23 cm
48 Narty dzieciece o dlugosci do 120 cm, wiazania i kijki do tych nart
49 bez wzgledu
na symbol SWW
Sanki dla dzieci
50 Tkaniny bawelniane pieluszkowe, pieluszki, butelki, ceratki higieniczne i gryzaczki dla niemowlat
51 Meble dla dzieci do 7 lat
52 Artykuly mundurowe dla zuchow i harcerzy
V. Towary inne
53 1371-8, -9 Opony naprawiane i bieznikowane
54 1779-94 Brykiety z trocin
55 2711 Wydawnictwa prasowe
56 2712 Wydawnictwa dzielowe
57 2713-11, -12 Nuty, mapy
58 2811, 2812 Instrumenty muzyczne, czesci do instrumentow muzycznych i akcesoria muzyczne
VI. Uslugi
59 11.20.11, 74.20.7 Uslugi wiertnicze zwiazane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz uslugi naukowe i techniczne doradztwa zwiazanego z problematyka inzynierska - wylacznie w zakresie:

1) uslug geologicznych
2) geodezyjno-kartograficznych, z wylaczeniem uslug objetych stawka 0 proc. na podstawie odrebnych przepisow

60 ex 33.10.92 Uslugi napraw i konserwacji wyrobow z grupowania SWW 2885
61 ex 52.74.13 Uslugi w zakresie napraw aparatow dla slabo slyszacych
62 55 Uslugi hoteli i restauracji, z wylaczeniem:

1) uslug swiadczonych przez kempingi obozowiska dla dzieci (KWiU: 55.23.11)
2) uslug hoteli pracowniczych, burs, internatow, domow akademickich (KWiU: ex 55.23.15)
3) sprzedazy napojow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 1,2 proc. oraz napojow alkoholowych bedacych mieszanina piwa i napojow bezalkoholowych, w ktorych zawartosc alkoholu przekracza 0,5 proc.
4) sprzedazy kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojow bezalkoholowych gazowanych, wod mineralnych, a takze sprzedazy w stanie nie przetworzonym innych towarow opodatkowanych stawka 22 proc.
5) skreslony
6) skreslony

63 60.10.1 Uslugi w zakresie miedzymiastowych kolejowych, pasazerskich przewozow
64 60.21 Uslugi pasazerskiego transportu rozkladowego ladowego pozostale, w tym takze komunikacji miejskiej
65 60.22.12 Uslugi w zakresie wynajmowania samochodow pasazerskich z kierowca
66 60.23 Uslugi pasazerskiego transportu ladowego pozostale, z wylaczeniem uslug dorozek konnych (KWiU: ex 60.23.13)
67 61.10.1 Uslugi morskiego i przybrzeznego transportu pasazerskiego
68 61.20.1 Uslugi wodnego transportu pasazerskiego
69 61.20.3 Uslugi w zakresie wynajmowania statkow srodladowych z zaloga; uslugi w zakresie holowania i pchania w wodnym transporcie srodladowym
70 62.10.1 Przewozy lotnicze rozkladowe pasazerskie
71 62.20.1 Przewozy lotnicze pasazerskie pozarozkladowe
72 ex 62.20.3 Uslugi w zakresie wynajmowania srodkow transportu lotniczego z zaloga - wylacznie w zakresie pasazerskich srodkow transportu lotniczego
73 63.3 Uslugi agencji turystycznych i pilotazu gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wylaczeniem uslug posrednictwa w sprzedazy biletow, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez
74 skreslona
75 ex 74.40.1 Uslugi w zakresie reklamy - wylacznie ogloszenia prasowe zlecone przez osoby fizyczne nie prowadzace dzialalnosci gospodarczej
76 Uslugi zwiazane z maszynami, urzadzeniami i narzedziami dla gospodarki rolnej, lesnej i ogrodniczej
77 Uslugi zwiazane z ciagnikami uniwersalnymi rolniczymi
78 Uslugi zwiazane z naprawa i regeneracja zespolow i czesci do ciagnikow uniwersalnych rolniczych oraz do sprzetu rolniczego, lesnego i ogrodniczego
79 Uslugi bieznikowania i wulkanizowania opon i detek
80 Uslugi ratownictwa gorniczego
81 Uslugi zwiazane z budowa, utrzymaniem, remontami i modernizacja autostrad, drog, ulic, placow oraz obiektow mostowych
82 Oplaty pobierane za przejazdy autostradami platnymi
83 Uslugi zwiazane ze sprzedaza towarow, wymienionych w poz. 18, wykonywane na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, posrednictwa, komisu lub innych umow o podobnym charakterze
84 Dostawa wody z sieci i beczkowozami
85 Odprowadzanie i czyszczenie sciekow
86 Oczyszczanie ulic i placow oraz usuwanie nieczystosci z nieruchomosci, z wyjatkiem uslug szaletow publicznych
87 Uslugi kominiarskie (czyszczenie i przeglad przewodow kominowych, wentylacyjnych oraz palenisk)
88 Uslugi dostepu do sieci Internet swiadczone na rzecz innych uslugobiorcow niz wymienieni w zalaczniku nr 2 poz. 31

Objasnienia:

ex - dotyczy tylko i wylacznie danego wyrobu/uslugi z danego grupowania

*) Stawke podatku w wysokosci 7 proc. dla obuwia na stopy wrazliwe (SWW: 2885-46) stosuje sie tylko w przypadku, gdy producent uzyskal, wydane przez podmiot upowazniony przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, zaswiadczenie stwierdzajace, ze produkowane obuwie spelnia warunki przewidziane dla obuwia na stopy wrazliwe

Zalacznik nr 4

WYKAZ PALIW I ENERGII ORAZ SWIADCZONYCH USLUG OBJETYCH STAWKA 7 PROC.

Poz. Symbol SWW/KWiU Nazwa towaru lub uslugi (grupy towarow lub uslug)
1 2 3
1 01, 0211 Wegiel i brykiety, koks i polkoks
2 022, 0232, 0242-1, -3 Paliwa gazowe, gaz ziemny, propan-butan techniczny oraz oleje opalowe
3 03 Energia elektryczna i cieplna
4 40.1 Uslugi wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej
5 40.2 Uslugi w zakresie rozprowadzania paliw gazowych przez sieci rozdzielcze
6 40.3 Uslugi w zakresie dostarczania pary wodnej i goracej wody (lacznie z energia w postaci zimnej)

Zalacznik nr 5

WYKAZ MATERIALOW I USLUG (ROBOT BUDOWLANYCH), KTORYCH SPRZEDAZ

JEST OBJETA STAWKA PODATKU W WYSOKOSCI 7 PROC.

Poz. Symbol SWW Nazwa towaru (grupy towarow)
1 2 3
1 0245-5 Asfalty z przerobki ropy naftowej
2 0454-1 Prety i profile srednie
3 0455 Prety i profile lekkie
4 046 Rury stalowe
5 047 Blachy walcowane na zimno, blachy powlekane i inne wyroby przetworstwa hutniczego
6 0491 Wyroby hutnictwa zelaza uzdatniane z odpadow
7 0552 Wyroby walcowane z aluminium i stopow aluminium
8 0561-14 Rury z miedzi oraz laczniki do instalacji wodociagowych z miedzi i ze stopow miedzi
9 0614-1 do -6 Wyroby odlewnicze zeliwne, z wyjatkiem armatury
10 0615

0615-1
0615-21, -51, -61
0615-22, -52, -62
0615-24, -54, -64

Armatura metalowa przemyslowa:

- armatura z zeliwa szarego
- zasuwy
- zawory
- przepustnica

11 0616-1 Armatura metalowa sieci domowej
12 0617-1 Osprzet centralnego ogrzewania z metali niezelaznych
13 0622-33 Konstrukcje stalowe cylindryczne preizolowane
14 0623-1 Konstrukcje zbiornikowe stalowe - wylacznie wymienniki ciepla i naczynia wyrownawcze c.o. i c.w., zasobniki cieplej wody, zbiorniki w oczyszczalniach sciekow
15 0624 Elementy i segmenty budowlane aluminiowe
16 0625 Elementy i segmenty budowlane stalowe (slusarka budowlana)
17 0627 Konstrukcje stalowe lekkie do wyposazenia obiektow inwentarskich
18 0629-42, -43, -492 Konstrukcje budynkow drobnych stalowe, elementy konstrukcyjne zbrojen zelbetowych, elementy konstrukcyjne z blach stalowych ocynkowanych i powlekanych
19 0651-16 Sploty i linki do konstrukcji sprezonych
20 0654-1 do -4 Okucia budowlane metalowe
21 0655-561 do -566 Pojemniki metalowe na smieci
22 0656-321 Grzejniki z blachy do centralnego ogrzewania
23 0656-51 Sprzet instalacyjno-sanitarny z blachy emaliowany
24 0656-71 Sprzet instalacyjno-sanitarny z blachy stalowej nierdzewnej
25 0672-11, -12, -2 Kuchnie gazowe oraz piece grzewcze i podgrzewacze
26 0711-5 Kotly grzewcze
27 0719 Zespoly i czesci maszyn i urzadzen energetycznych, z wylaczeniem zespolow i czesci silnikow spalinowych tlokowych (SWW: 0719-7)
28 0871-91 Hydrofory
29 0912-111 Regulatory temperatury
30 0915-52 Reduktory membranowe
31 0918-13 Elementy automatyki grzewczej
32 091 Urzadzenia do automatycznej regulacji i sterowania - wylacznie urzadzenia i zestawy urzadzen do automatycznej regulacji dostaw ciepla oraz zdalnego sterowania praca systemow cieplowniczych, a takze czesci do tych urzadzen
33 0941-42 Liczniki elektryczne pradu zmiennego
34 0943-71, -73 Wodomierze i gazomierze
35 0945-12, -19 Cieplomierze i przyrzady do pomiaru ilosci ciepla pozostale (podzielniki kosztow)
36 1114-11, -13, -17 Rozdzielnice prefabrykowane wnetrzowe i napowietrzne wysokiego napiecia oraz stacje transformatorowe rozdzielcze prefabrykowane, z wbudowanymi transformatorami
37 1115-1 Urzadzenia rozdzielcze i sterownicze niskiego napiecia
38 1115-281, -282 Podstawy i wkladki bezpiecznikowe niskiego napiecia
39 1119-41, -51 Czesci do urzadzen rozdzielczych wysokiego napiecia prefabrykowanych oraz czesci do urzadzen rozdzielczych i sterowniczych niskiego napiecia
40 1121-35, -45 Przewody gole aluminiowe i stalowo-aluminiowe napowietrzne
41 1123-1, -2, -3 Przewody elektroenergetyczne instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
42 1126 Kable elektroenergetyczne
43 1133-11, -14, -17,
-25, -41
Oprawy oswietleniowe
44 1136-11 Kuchnie elektryczne (z wyjatkiem mikrofalowych)
45 1136-6 Urzadzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody
46 1336-433, -444, -53 Kleje dla budownictwa
47 1361-332 Plyty z polistyrenu spienionego (styropianu)
48 1361-36, -376 Plyty z poliuretanow i bloki z poliuretanow
49 1363 Rury i armatura z tworzyw sztucznych
50 1365 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa (z wyjatkiem 1365-45, -46, -47 i -8)
51 1411 Kruszywo budowlane (bez kruszywa z zuzla wielkopiecowego)
52 1413-911, -913,
-915, -921, -922
Elementy i materialy budowlane kamienne
53 1421 Klinkier cementowy
54 1422 Cement
55 1431 Wapno
56 1433 Spoiwa gipsowe
57 1434 Elementy scienne gipsowe
58 1435 Elementy stropowe gipsowe
59 1436 Elementy gipsowe pozostale
60 144 Materialy budowlane ceramiczne (lacznie z wapienno-piaskowymi i wapienno-zuzlowymi)
61 145 Wyroby z betonu
62 146 Materialy budowlane izolacyjne i azbestowo-cementowe
63 1484, 1485 Zaprawy i wyprawy (bez ogniotrwalych), mieszanki mineralno-bitumiczne
64 151 Szklo budowlane
65 1623 Kamionka kanalizacyjna i sanitarna
66 1624 Kamionka budowlana
67 1632 Wyroby sanitarne ceramiczne
68 1639-1 Plytki i ksztaltki ceramiczne scienne szkliwione
69 1715 Materialy podlogowe z drewna
70 1733 Stolarka budowlana otworowa (bez okretowej)
71 1735-11, -12 Komplety elementow budynkow mieszkalnych wolno stojacych i szeregowych z drewna i materialow drewnopochodnych
72 1829-91 Tapety papierowe
73 Uslugi i roboty zwiazane z biezaca konserwacja obiektow budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszacej budownictwu mieszkaniowemu
74 Uslugi i roboty budowlane zwiazane z budowa, remontami i biezaca konserwacja wysypisk smieci
75 Uslugi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach uzytkowanych, a takze uslugi (roboty) zwiazane z budowa urzadzen melioracyjnych, przeciwpowodziowych i deszczownianych
76 Budowa, remonty i biezaca konserwacja budynkow:

1) zbiorowego - okresowego zamieszkania, bez turystycznych (KOB 12)
2) nauki, oswiaty i wychowania (KOB 13)
3) kultury i sztuki, radia i telewizji oraz budynkow sakralnych (KOB 14)
4) ochrony zdrowia i opieki spolecznej (KOB 15)
5) kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku (KOB 16)
6) uzytku publicznego - pozostalych (KOB 18)

Objasnienia:

ex - dotyczy tylko i wylacznie danego wyrobu/uslugi z danego grupowania

Zalacznik nr 6

WYKAZ WYROBOW AKCYZOWYCH

Poz. Symbol SWW Nazwa towaru (grupy towarow)
1 2 3
1 024 Produkty naftowe i syntetyczne paliwa plynne
2 skreslona
3 0675-931, -991, -999 Bron palna mysliwska, bron gazowa
4 0844-9 Wyposazenie specjalistyczne obiektow dzialalnosci rozrywkowej osobno nie wymienione:

- rulety wraz ze stolami do rulety
- stoly do gry w karty
- automaty hazardowe
- maszyny i urzadzenia losujace
- elektroniczne maszyny i urzadzenia do gry

5 1021, 1022 Samochody osobowe
6 1055-1 Jachty pelnomorskie
7 1153 Sprzet elektroniczny wysokiej klasy oraz kamery wideo
8 1212 Sol
9 1324-4, -5, -6 i -9 Srodki upiekszajace i wyroby perfumeryjne
10 skreslona
11 1829-13 Karty do gry, z wylaczeniem kart do gry dla dzieci
12 2215-2 Wyprawione skory futrzane zwierzat szlachetnych oraz wyroby z tych skor
13 244 Wyroby przemyslu spirytusowego i drozdzowego, z wylaczeniem drozdzy (SWW: 2445)
14 247 Wyroby winiarskie
15 2483 Piwo
16 skreslona
17 2552 Wyroby tytoniowe
18 bez wzgledu na symbol SWW Lodzie zaglowe, lodzie z silnikiem i lodzie z dostosowaniem do silnikow (drewniane, z tworzyw sztucznych i innych materialow), z wylaczeniem lodzi rybackich, roboczych i ratowniczych
19 bez wzgledu na symbol SWW Pozostale napoje alkoholowe o zawartosci alkoholu powyzej 1,2 proc. oraz napoje alkoholowe bedace mieszanina piwa i napojow bezalkoholowych, w ktorych zawartosc alkoholu przekracza 0,5 proc.
20 (z dniem 1 stycznia 2002 r. pozycja ta ulegnie skresleniu - Dz. U. Nr 63 z 22 czerwca 2001, poz. 639) bez wzgledu na symbol SWW Opakowania z tworzyw sztucznych, w tym rowniez zastosowane do towarow w nich importowanych
21 bez wzgledu na symbol SWW Gaz wykorzystywany do napedu pojazdow samochodowych oraz napelniania butli turystycznych o masie do 5 kg

Zalacznik nr 7 - skreslony

Zalacznik nr 8

WYKAZ TOWAROW, OD KTORYCH SPRZEDAZY PRZYSLUGUJE ZRYCZALTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWAROW I USLUG

Poz. Symbol SWW Nazwa towaru (grupy towarow)
1 2 3
1 2342 Ryby oraz pozostale zwierzeta wodne zywe
2 2343-1, -2 Ryby slodkowodne swieze i mrozone
3 2549-4 Miod pszczeli standaryzowany
4 40 Produkty upraw polowych i lakowych, z wylaczeniem produktow konsumpcyjnych z roslin z innych stref klimatycznych (SWW: 4035)
5 41 Produkty ogrodnictwa, z wylaczeniem owocow poludniowych (SWW: 4133)
6 42 Produkty hodowli
7 43 Produkty gospodarki lesnej i lowieckiej, z wyjatkiem drewna egzotycznego (SWW: 4319)

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.