Tekst ujednolicony po zmianie z 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 122 z 14 lipca 2003 r., poz. 1144) Stan prawny na 29 lipca 2003 roku

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorob zakaznych, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej

 

I. Tekst ujednolicony na podstawie Dziennikow Ustaw:

  • z 1999 r. Nr 66, poz. 752 (urzedowy tekst jednolity),
  • z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438,
  • z 2002 r. Nr 112, poz. 976,
  • z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144.

II. Ostatnie zmiany wprowadzila z dniem 29 lipca 2003 r. ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o srodkach zywienia zwierzat oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 122 z 14 lipca 2003 r., poz. 1144). Jeden ze zmienionych przepisow (art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. b) obowiazywal zaledwie 2 dni, gdyz utracil moc z dniem 31 lipca 2003 r.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 5 ust. 4 zachowuja moc do czasu wydania nowych przepisow wykonawczych wydanych na podstawie tego artykulu w brzmieniu po zmianie.

III. Nowelizacja z 14 lutego 2003 r. opublikowana 28 marca 2003 r. w Dz. U. Nr 52, poz. 450 zawiera wazne przepisy przejsciowe, dlatego przytaczamy je ponizej. Nowela sklada sie z pietnastu artykulow:

  • Art. 1. wprowadza zmiany w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (sa one uwzglednione w ponizszym tekscie ujednoliconym.

Art. 2 - zmieniaja ustawy: z dnia 1 lipca 1949 r. o zakladach leczniczych dla zwierzat; z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dzialach administracji rzadowej; z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzadowej w wojewodztwie; z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia; z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich.

  • Artykuly 8-14 cytujemy w calosci:

Art. 8. Konie urodzone przed dniem wejscia w zycie przepisow ustawy, o ktorej mowa w art. 1, dotyczacych identyfikacji koni, podlegaja zgloszeniu do podmiotow wymienionych w art. 1 w pkt 4 dotyczacym art. 7 ust. 5 do dnia uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej, a do tego czasu moga zostac wprowadzone do obrotu na dotychczasowych warunkach.

Art. 9. 1. Dopuszcza sie mozliwosc odstapienia od stosowania niektorych organizacyjnych, technicznych i technologicznych warunkow weterynaryjnych, okreslonych na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 32 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, po przedstawieniu przez podmioty wykonujace dzialalnosc w zakresie:

1) uboju zwierzat,

2) rozbioru miesa,

3) przetworstwa miesa,

4) produkcji miesa mielonego i wyrobow miesnych niepoddanych obrobce termicznej,

5) skladowania miesa, przetworow miesnych, miesa mielonego lub wyrobow miesnych niepoddanych obrobce termicznej,

6) przetworstwa ryb, mieczakow i skorupiakow,

7) przetworstwa mleka,

8) pozyskiwania mleka

- harmonogramu dzialan dostosowawczych, zwanego dalej "harmonogramem".

2. Harmonogram zatwierdza, w drodze postanowienia w rozumieniu przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego, powiatowy lekarz weterynarii na wniosek podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, zawiera w szczegolnosci:

1) imie i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwe, siedzibe i adres podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny;

3) rodzaj wykonywanej dzialalnosci;

4) zakres dzialan dostosowawczych;

5) terminy zakonczenia dzialan dostosowawczych.

4. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na odstepstwa w stosowaniu niektorych organizacyjnych, technicznych i technologicznych warunkow weterynaryjnych przez podmioty wykonujace dzialalnosc, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-7, podejmuje minister wlasciwy do spraw rolnictwa na wniosek tych podmiotow, po spelnieniu przez nie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

5. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na odstepstwa w stosowaniu niektorych organizacyjnych, technicznych i technologicznych warunkow weterynaryjnych przez podmioty wykonujace dzialalnosc, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 8, podejmuje powiatowy lekarz weterynarii na wniosek tych podmiotow, po spelnieniu przez nie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

6. Wydajac decyzje, o ktorej mowa w ust. 4 i 5, minister wlasciwy do spraw rolnictwa, a dla podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 8, powiatowy lekarz weterynarii, okresla terminy wdrozenia harmonogramu, z tym ze wdrozenie harmonogramu powinno nastapic:

1) do dnia 31 grudnia 2007 r. - dla podmiotow wykonujacych dzialalnosc w zakresie uboju zwierzat, rozbioru i przetworstwa miesa, produkcji miesa mielonego i wyrobow miesnych oraz ich skladowania;

2) do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla podmiotow wykonujacych dzialalnosc w zakresie przetworstwa ryb, mieczakow i skorupiakow oraz pozyskiwania i przetworstwa mleka.

7. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1, moga skladac wnioski w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r.

8. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa poda do publicznej wiadomosci, w drodze obwieszczenia, wykaz podmiotow, w stosunku do ktorych zostaly wydane decyzje, o ktorych mowa w ust. 4 i 5; obwieszczenie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

9. Produkty wytworzone przez podmioty, w stosunku do ktorych zostaly wydane decyzje, o ktorych mowa w ust. 4, podlegaja odrebnemu oznakowaniu i nie moga byc przedmiotem handlu.

10. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob oznakowania produktow, o ktorych mowa w ust. 9, majac na wzgledzie zapewnienie mozliwosci identyfikacji produktow po ich wprowadzeniu na rynek.

Art. 10. 1. Do postepowan administracyjnych w sprawach objetych przepisami niniejszej ustawy, wszczetych, a niezakonczonych przed dniem jej wejscia w zycie, stosuje sie przepisy dotychczasowe.

2. Postepowania wszczete i niezakonczone przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, prowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii jako kierownika powiatowej inspekcji weterynaryjnej, wchodzacej w sklad zespolonej administracji powiatowej, przejmuja do zakresu swojego dzialania powiatowi lekarze weterynarii w rozumieniu przepisow ustawy.

Art. 11. 1. Z dniem wejscia w zycie ustawy:

1) pracownicy dotychczasowych powiatowych inspektoratow weterynarii podleglych starostom staja sie pracownikami powiatowych inspektoratow weterynarii w rozumieniu przepisow ustawy;

2) mienie powiatow, bedace we wladaniu dotychczasowych powiatowych inspektoratow weterynarii, staje sie z mocy prawa mieniem Skarbu Panstwa;

3) nieruchomosci, bedace w trwalym zarzadzie oraz ruchomosci bedace w zarzadzie dotychczasowych powiatowych inspektoratow weterynarii podleglych starostom, przechodza z mocy prawa odpowiednio w trwaly zarzad oraz zarzad powiatowych inspektoratow weterynarii w rozumieniu przepisow ustawy;

4) wierzytelnosci i zobowiazania dotychczasowych powiatowych inspektoratow weterynarii staja sie wierzytelnosciami i zobowiazaniami odpowiednich powiatowych inspektoratow weterynarii w rozumieniu przepisow ustawy.

2. W sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje sie przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

3. Prezes Rady Ministrow, w drodze rozporzadzenia, dokona w budzetach wojewodow:

1) przeniesienia planowanych dochodow i wydatkow budzetowych miedzy rozdzialami budzetu panstwa w zakresie dotyczacym Inspekcji Weterynaryjnej;

2) zwiekszenia limitow zatrudnienia i wydatkow na wynagrodzenia z przeznaczeniem dla powiatowych inspektoratow weterynarii w ramach kwot zaplanowanych na ten cel w ustawie budzetowej na rok 2003 w dotacjach na funkcjonowanie powiatowych inspektoratow weterynarii.

4. Do przeniesienia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1, nie stosuje sie ograniczen wynikajacych z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 45, poz. 391).

Art. 12. Swiadectwa zdrowia wystawione na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczas obowiazujacym, zachowuja waznosc w okresie, na jaki zostaly wystawione.

Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisow upowazniajacych zmienionych niniejsza ustawa zachowuja moc do czasu wejscia w zycie nowych przepisow wykonawczych.

Art. 14. 1. Przepis art. 7 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, w odniesieniu do bydla traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.

2. Przepis art. 9 ust. 10 pkt 1 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.

3. Przepis art. 29 ust. 4a, 4b, 5 i 5a ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.

4. Przepis art. 29 ust. 3 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, traci moc z dniem 31 grudnia 2007 r.

  • Art. 15 noweli stanowi, ze wchodza ona w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia [czyli 28 kwietnia 2003 r.], z wyjatkiem niektorych przepisow (nie wymieniamy ich tutaj), ktore wchodza w zycie w szesciu roznych terminach:

- z dniem ogloszenia [czyli 28 marca 2003 r.];

- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej; - z dniem 1 stycznia 2005 r.;

- po uplywie 3 miesiecy od dnia ogloszenia [czyli 29 czerwca 2003 r.];

- z dniem 1 stycznia 2008 r.;

- 14 dni od dnia ogloszenia [czyli 12 kwietnia 2003 r.] wchodzi w zycie przepis art. 8 nowelizacji przytoczony wyzej.

III. W ponizszym tekscie ujednoliconym zaznaczylismy tlusta czcionka ostatnie zmiany, ktore, przypomnijmy, obowiazuja od 29 lipca 2003 r.

Natomiast oznaczone kolorem i opatrzone odpowiednia informacja sa zmiany wprowadzone nowelizacja z 14 lutego 2003 r. oraz wczesniejsza, rowniez bardzo obszerna nowelizacja z 25 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 1438). Niektore przepisy z tej noweli wchodza w zycie 1 stycznia 2004 r. lub z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Sa tam rowniez przepisy, ktore obowiazuja do dnia przystapienia Polski do UE. Wszystkie te inormacje sa podane w nawiasach obok przepisow.

SPIS TRESCI

Zalaczniki:

 

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa okresla zasady zwalczania chorob zakaznych zwierzat, badania zwierzat rzeznych i miesa, wymagania weterynaryjne dotyczace produkcji towarow i obrotu nimi oraz organizacje, zasady i tryb dzialania Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 2. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:

1) zwierzeta - ssaki ladowe i ptaki uznane za zwierzeta gospodarskie na podstawie przepisow o hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich, zwierzeta domowe i udomowione, ryby, owady uzytkowe, skorupiaki i mieczaki, zwierzeta laboratoryjne, zwierzeta lowne i inne wolno zyjace, zwierzeta znajdujace sie w parkach zwierzecych, w ogrodach zoologicznych, cyrkach, wprowadzane na rynek oraz zwierzeta dzikie utrzymywane przez czlowieka,

1a) zwierzeta dzikie utrzymywane przez czlowieka - utrzymywane przez czlowieka ssaki ladowe lub ptaki, ktore nie sa uwazane za udomowione, a ktore sa utrzymywane jak zwierzeta gospodarskie w warunkach fermowych, z wylaczeniem dzikich ssakow zyjacych na terytorium zamknietym w warunkach zblizonych do zycia na wolnosci,

2) zwierzeta rzezne - utrzymywane przez czlowieka w celu pozyskania miesa: bydlo, swinie, owce, kozy, zwierzeta jednokopytne, drob, kroliki, nutrie, jelenie, daniele, strusie oraz inne ssaki ladowe i ptaki,

3) choroby zakazne - wywolane przez chorobotworcze czynniki biologiczne choroby zwierzat, ktore ze wzgledu na charakter, sposob powstawania i szerzenia sie stanowia zagrozenie dla zdrowia zwierzat lub ludzi,

4) zwierze chore - zwierze, u ktorego organ Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzil za zycia lub po smierci chorobe zakazna stanowiaca zagrozenie dla zdrowia zwierzat lub ludzi,

5) zwierze podejrzane o zakazenie - zwierze, u ktorego wystepuja objawy wskazujace na chorobe zakazna, lub zwierze bez objawow takiej choroby, ktore moglo sie zetknac ze zwierzetami chorymi, albo zwierze bedace nosicielem zarazka lub podejrzane o takie nosicielstwo,

6) niejadalne produkty zwierzece - nieprzeznaczone do spozycia przez ludzi produkty pochodzace od zwierzat lub ze zwierzat, inne niz material biologiczny i srodki zywienia zwierzat,

7) material biologiczny:

a) nasienie, komorki jajowe, zarodki oraz tkanki uzyte do ich produkcji, pochodzace od zwierzat gospodarskich nalezacych do gatunkow: bydlo, swinie, konie, owce, kozy oraz od zwierzat udomowionych i dzikich, a takze od innych zwierzat, przeznaczone do wykorzystania w rozrodzie zwierzat,

b) jaja wylegowe oraz ikre, mlecz i ikre zaoczkowana (zarodki ryb),

8) uboj - oszolomienie i zabicie zwierzecia rzeznego poprzez wykrwawienie w celu uzyskania miesa do spozycia,

9) uboj z koniecznosci - uboj zwierzecia rzeznego w nastepstwie wypadku lub naglego zagrozenia jego zycia, nie zwiazany z choroba zakazna, dokonany w wyznaczonej rzezni lub, jezeli lekarz weterynarii uzna to za konieczne, poza rzeznia,

10) uboj sanitarny - uboj zwierzecia chorego na chorobe zakazna lub podejrzanego o zakazenie,

11) mieso - czesci jadalne zwierzat rzeznych, zwierzat lownych,

12) zwloki zwierzece - zwierzeta padle lub zabite nie w celu spozycia przez ludzi,

13) zwalczanie - zglaszanie, zapobieganie, wykrywanie i likwidowanie chorob zakaznych zwierzat,

14) rzeznia - zaklad, w ktorym dokonuje sie uboju zwierzat i obrobki poubojowej, w tym podzialu poltuszy wieprzowej lub wolowej odpowiednio na nie wiecej niz dwie lub trzy czesci, w celu uzyskania miesa przeznaczonego do spozycia przez ludzi,

15) kwarantanna - odosobnienie zwierzat, ich obserwacje i badanie w celu wykluczenia mozliwosci przeniesienia sie choroby zakaznej na inne zwierzeta,

16) towary - zwierzeta, mieso i inne srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego, material biologiczny, niejadalne produkty zwierzece oraz srodki zywienia zwierzat,

16a) sprzedaz bezposrednia - oferowanie srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego do sprzedazy, ich przechowywanie z zamiarem sprzedazy podmiotowi nabywajacemu je w celach niezwiazanych z wykonywaniem dzialalnosci gospodarczej, dokonywane przez producenta albo podmiot prowadzacy gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z pominieciem posrednikow,

17) wprowadzanie na rynek - oferowanie towarow do sprzedazy, przechowywanie lub dostarczanie towarow z zamiarem ich sprzedazy oraz sprzedaz podmiotowi nabywajacemu je w celach zwiazanych z wykonywaniem dzialalnosci gospodarczej,

18) handel - wymiane towarow pomiedzy krajami czlonkowskimi Unii Europejskiej,

19) stado - zwierzeta tego samego gatunku przebywajace na terenie tego samego gospodarstwa posiadajace ten sam status epizootyczny,

20) produkty - towary inne niz zwierzeta,

21) posiadacz zwierzat - wlasciciela albo inna osobe fizyczna, osobe prawna lub jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej odpowiedzialna za zwierze, nawet tymczasowo,

22) gospodarstwo - obiekty budowlane i inne obiekty oraz przestrzenie wolne, gdzie sa utrzymywane zwierzeta,

23) odpady kuchenne - pozostalosci z posilkow przygotowanych dla ludzi oraz powstajace w wyniku przygotowywania takich posilkow, w szczegolnosci pochodzace z gospodarstw domowych, restauracji, szpitali oraz srodkow transportu zbiorowego i innych placowek zywienia zbiorowego,

24) partia towaru - ilosc produktow tego samego rodzaju lub pewna liczbe zwierzat tego samego gatunku objeta tym samym swiadectwem zdrowia lub innym dokumentem weterynaryjnym, dokumentem handlowym, znakiem weterynaryjnym, przewozona tym samym srodkiem transportu oraz pochodzaca z terytorium jednego panstwa lub jego czesci,

25) chow - utrzymywanie zwierzat w celu uzyskiwania od nich okreslonych produktow lub innych korzysci,

26) uchylony

27) uchylony

28) uchylony

29) uchylony

30) region - obszar administracyjny kraju nie mniejszy niz powiat,

31) miejsce odpoczynku zwierzat - zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w ktorym zwierzeta sa pojone i karmione w czasie przerwy w transporcie,

32) miejsce gromadzenia zwierzat - zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w ktorym zwierzeta pochodzace z wiecej niz jednego gospodarstwa sa przygotowywane do handlu lub eksportu,

33) kontrola weterynaryjna - kontrole fizyczna lub kontrole dokumentow odnoszaca sie do towarow, zmierzajaca bezposrednio lub posrednio do ochrony zdrowia ludzi i zwierzat,

34) weterynaryjna kontrola graniczna - kontrole przeprowadzana przez granicznego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej w celu ochrony zdrowia ludzi i zwierzat,

35) kontrola dokumentow - sprawdzenie swiadectw zdrowia oraz innych dokumentow towarzyszacych przesylce, w tym dokumentow handlowych,

36) swiadectwo zdrowia - dokument weterynaryjny okreslajacy stan zdrowotny zwierzecia lub grupy zwierzat albo jakosc zdrowotna produktu pochodzenia zwierzecego,

37) kontrola tozsamosci - sprawdzenie zgodnosci pomiedzy swiadectwami zdrowia lub innymi dokumentami towarzyszacymi przesylce a towarami oraz sprawdzenie obecnosci i zgodnosci stempli lub znakow ze znakami lub stemplami, ktore powinny wystepowac na partiach towarow, lub oznaczen na zwierzetach, a gdy jest to wymagane - plomb zalozonych przez urzedowego lekarza weterynarii,

38) kontrola fizyczna - sprawdzenie towaru i jego otoczenia, w tym pobranie probek i przeprowadzenie badan laboratoryjnych, a w przypadku zwierzat - takze dodatkowych kontroli weterynaryjnych podczas kwarantanny, jezeli zachodzi taka potrzeba,

39) punkt kontroli granicznej - punkt inspekcyjny, wraz z granicznym inspektoratem weterynarii, znajdujacy sie na przejsciu granicznym, na ktorym dokonywana jest weterynaryjna kontrola graniczna,

40) osoba zainteresowana ladunkiem - osobe fizyczna lub prawna wlasciciela, przewoznika, spedytora albo ich przedstawiciela lub osobe zglaszajaca towary podlegajace weterynaryjnej kontroli granicznej,

41) wlasciwy organ - organ kraju czlonkowskiego Unii Europejskiej, ktory jest kompetentny do dokonywania kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych, lub jakikolwiek inny organ, ktoremu te kompetencje zostaly przekazane przez organ wladzy publicznej,

42) urzedowy lekarz weterynarii - lekarza weterynarii zatrudnionego lub wyznaczonego przez wlasciwy organ,

43) eksport - wywoz towarow do krajow niebedacych czlonkami Unii Europejskiej,

44) import - przywoz towarow z krajow niebedacych czlonkami Unii Europejskiej,

45) uchylony

46) uchylony

47) weterynaryjny numer indentyfikacyjny - numer nadawany podmiotom przez organ Inspekcji Weterynaryjnej sluzacy do identyfikacji produktow pochodzenia zwierzecego wytworzonych przez te podmioty,

48) produkty (srodki spozywcze) o tradycyjnym charakterze - produkty, ktorych wytwarzanie jest potwierdzone historycznie lub dokonywane wedlug tradycyjnych receptur i technologii lub chronione przez prawo krajowe.

Art. 3. 1. Obowiazkowi zglaszania i zwalczania podlegaja choroby zakazne zwierzat wyszczegolnione w zalaczniku nr 1 do ustawy.

2. Obowiazkowi rejestracji podlegaja choroby zakazne zwierzat wymienione w zalaczniku nr 2 do ustawy.

3. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, inne choroby zakazne zwierzat niewymienione w zalaczniku nr 1 lub 2 do ustawy podlegajace zglaszaniu i zwalczaniu albo rejestracji na obszarze calego kraju lub jego czesci, majac na wzgledzie rozwoj sytuacji epizootycznej i epidemiologicznej, jak rowniez ochrone zdrowia ludzi i zwierzat oraz wymagania sanitarno-weterynaryjne obowiazujace w miedzynarodowym obrocie towarami.

Art. 4. Do postepowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji organow Inspekcji Weterynaryjnej stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

Rozdzial 2

Zapobieganie chorobom zakaznym zwierzat

Art. 5. 1. Podmioty podejmujace dzialalnosc lub zajmujace sie:

1) zarobkowym przewozem zwierzat,

2) organizowaniem lub urzadzaniem targow, spedow i wystaw zwierzat, a takze skupem i sprzedaza zwierzat,

3) produkcja, przechowywaniem niejadalnych produktow zwierzecych oraz ich wprowadzaniem na rynek, przetwarzaniem, przewozem i wykorzystywaniem,

4) (uchylony)

4a) wytwarzaniem pasz leczniczych,

4b) prowadzeniem miejsc odpoczynku i gromadzenia zwierzat,

5) produkcja, pozyskiwaniem, konserwacja, obrobka, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materialu biologicznego,

6) prowadzeniem punktow kopulacyjnych,

7) wylegiem drobiu,

7a) wylegiem ryb oraz hodowla i chowem ryb, skorupiakow i mieczakow,

8) prowadzeniem schronisk dla zwierzat,

9) zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem lub spalaniem materialu niskiego, wysokiego i szczegolnego ryzyka,

9a) prowadzeniem skladow celnych lub dzialalnoscia w wolnych obszarach celnych i skladach wolnoclowych w zakresie obrotu towarami podlegajacymi weterynaryjnej kontroli granicznej,

9b) utrzymywaniem zwierzat dzikich,

10) hodowla zwierzat laboratoryjnych,

11) lecznictwem zwierzat

[z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej dodaje sie pkt 12 w brzmieniu:

"12) zaopatrywaniem srodkow transportu morskiego w produkty podlegajace kontroli weterynaryjnej, ktore sa niezgodne z przepisami dotyczacymi przywozu, a sa przeznaczone do konsumpcji przez zaloge i pasazerow"],

- sa obowiazane zglosic wlasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii zamiar rozpoczecia dzialalnosci w terminie co najmniej 30 dni przed jej rozpoczeciem i zaprzestanie dzialalnosci w terminie 7 dni od jej zaprzestania.

1a. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku prowadzenia gospodarstwa, w ktorym sa utrzymywane zwierzeta gospodarskie.

1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje sie do gospodarstw utrzymujacych na wlasne potrzeby nie wiecej niz 1 swinie lub 3 owce albo 3 kozy.

2. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1, obowiazane sa zawiadomic wlasciwego powiatowego lekarza weterynarii o czasie i miejscu organizowania lub urzadzania targow, spedow i wystaw oraz zaladunku i wyladunku zwierzat.

3. Prowadzenie dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 1 i 1a, a takze dzialalnosci w zakresie wytwarzania:

1) srodkow zywienia zwierzat oraz obrotu tymi srodkami,

2) nieprzeznaczonych do obrotu mieszanek paszowych:

a) zawierajacych premiksy z udzialem dodatkow paszowych z grup: antybiotykow, kokcydiostatykow i innych produktow leczniczych oraz stymulatorow wzrostu,

b) (utracil moc)

- wymaga spelnienia warunkow lokalizacyjnych, technicznych, sanitarnych, technologicznych i organizacyjnych zabezpieczajacych przed zagrozeniem epizootycznym lub epidemicznym i zapewniajacych wlasciwa jakosc zdrowotna towarow, zwanych dalej "warunkami weterynaryjnymi".

3a. Powiatowy lekarz weterynarii wlasciwy ze wzgledu na miejsce prowadzenia dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4-5, 7, 7a, 9, 9a i 12, wydaje decyzje administracyjna stwierdzajaca spelnienie warunkow weterynaryjnych do prowadzenia tej dzialalnosci albo o ich niespelnieniu. Odwolanie od decyzji przysluguje w trybie przewidzianym w art. 39 ust. 2.

3b. Powiatowy lekarz weterynarii moze w kazdym czasie kontrolowac, czy spelnione sa warunki, o ktorych mowa w ust. 3.

3c. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1 i 1a.

3d. Rejestr podmiotow, o ktorych mowa w ust. 3c, powinien zawierac w szczegolnosci:

1) nazwe podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej - imie i nazwisko,

2) adres podmiotu,

3) okreslenie rodzaju i zakresu prowadzonej dzialalnosci,

4) informacje dotyczace przeprowadzonych kontroli oraz decyzji, o ktorych mowa w ust. 3a i art. 6,

5) date wpisu i wykreslenia z rejestru.

[3e. Glowny Lekarz Weterynarii prowadzi wykaz podmiotow zajmujacych sie dzialalnoscia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, 4a, 9, 9a i 12. [ust. 3e wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

[3f. Wykaz podmiotow, o ktorych mowa w ust. 3e, powinien zawierac w szczegolnosci:

1) nazwe podmiotu,

2) adres podmiotu,

3) zakres prowadzonej dzialalnosci,

4) date wpisu i wykreslenia z wykazu. [ust. 3f wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

4. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu poszczegolnych rodzajow dzialalnosci wymienionych w ust. 1 pkt 1-8, 9a, 9b i 12 oraz dzialalnosci w zakresie wytwarzania srodkow zywienia zwierzat, o ktorych mowa w ust. 3, a takze sposob prowadzenia rejestru, o ktorym mowa w ust. 3c, oraz otrzymywania z niego wypisu, majac na wzgledzie obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

5. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki weterynaryjne, jakie powinny spelnic gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzeta lub srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego pochodzace z tych gospodarstw sa wprowadzane na rynek, majac na wzgledzie zapobieganie rozprzestrzenianiu sie chorob ludzi i zwierzat oraz obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 6. 1. W razie stwierdzenia, ze dzialalnosc, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-10 i 12, w ust. 1a oraz w ust. 3, jest prowadzona niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi, powiatowy lekarz weterynarii moze wydac decyzje administracyjna nakazujaca usuniecie uchybien lub wstrzymujaca prowadzenie dzialalnosci do czasu ich usuniecia.

2. W razie stwierdzenia, ze prowadzenie dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11, stwarza zagrozenie epizootyczne lub epidemiczne, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, niezwloczne usuniecie uchybien, zawiadamiajac o tym wlasciwa okregowa izbe lekarsko-weterynaryjna.

3. Jezeli podmiot prowadzacy dzialalnosc nie stosuje sie do zalecen wynikajacych z decyzji, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, powiatowy lekarz weterynarii moze zakazac, w drodze decyzji, dalszego prowadzenia dzialalnosci okreslonej w art. 5 ust. 1 i 1a.

Art. 7. [Uwaga, przepis art. 7 w odniesieniu do bydla traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.] 1. Bydlo, owce, kozy i swinie podlegaja oznakowaniu.

2. Bydlo i konie, z wyjatkiem koni wolno zyjacych, sa zaopatrywane w dokumenty identyfikacyjne, zwane dalej "paszportami zwierzat".

3. Oznakowanie, o ktorym mowa w ust. 1, polega w szczegolnosci na:

1) zakladaniu bydlu, owcom i kozom kolczykow z numerem identyfikacyjnym zwierzecia,

2) zakladaniu swiniom kolczykow z numerem identyfikacyjnym stada.

3a. W przypadku swin, innych niz hodowlane, kierowanych bezposrednio do uboju dopuszcza sie wytatuowanie numeru identyfikacyjnego stada.

3b. Numery identyfikacyjne zwierzecia i stada, o ktorych mowa w ust. 3, sa ustalane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencja".

3c. Zalozone kolczyki nie moga byc usuniete ani zastapione innymi.

3d. Utracone lub uszkodzone kolczyki zastepuje sie duplikatem kolczyka, o ktorym mowa w ust. 3.

4. Posiadacz zwierzecia jest zobowiazany do jego oznakowania i zgloszenia tego faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierze gospodarstwa, nie pozniej jednak niz:

1) w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzecia, w przypadku bydla,

2) w terminie 21 dni od dnia urodzenia zwierzecia, w przypadku owiec, koz i swin.

4a. W przypadku bydla, powiatowy lekarz weterynarii wlasciwy ze wzgledu na miejsce prowadzenia gospodarstwa wydaje decyzje zakazujaca wprowadzania do gospodarstwa i wyprowadzania z niego zwierzat, jezeli co najmniej jedno zwierze utrzymywane w gospodarstwie nie spelnia lacznie nastepujacych warunkow:

1) nie zostalo oznakowane w trybie, o ktorym mowa w ust. 4,

2) nie zostalo zaopatrzone w paszport zwierzecia,

3) nie zostalo wpisane do ksiegi rejestracji zwierzat, o ktorej mowa w ust. 11,

4) nie zostalo zgloszone do rejestru, o ktorym mowa w ust. 8.

4b. Decyzja, o ktorej mowa w ust. 4a, jest wydawana na czas okreslony do czasu spelnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 4a, albo do dnia zabicia zwierzecia, na podstawie decyzji, o ktorej mowa w ust. 4c.

4c. Jezeli posiadacz zwierzecia nie przedstawi dokumentow potwierdzajacych pochodzenie zwierzecia, o ktorym mowa w ust. 4a, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia doreczenia decyzji zakazujacej wprowadzania do gospodarstwa i wyprowadzania z niego zwierzat, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzje nakazujaca zabicie zwierzecia i zniszczenie jego zwlok; wykonanie decyzji nastepuje pod nadzorem urzedowego lekarza weterynarii.

4d. Decyzjom, o ktorych mowa w ust. 4a i 4c, nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.

4e. Za zwierzeta, o ktorych mowa w ust. 4a, zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, nie przysluguje odszkodowanie ze srodkow budzetu panstwa.

4f. Jezeli zwierze, o ktorym mowa w ust. 4a, nie spelnia jednego z warunkow, o ktorych mowa w ust. 4a pkt 1-4, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzje zakazujaca wyprowadzania z gospodarstwa tego zwierzecia.

4g. Jezeli liczba zwierzat, o ktorych mowa w ust. 4f, przekracza 20% ogolu zwierzat znajdujacych sie w gospodarstwie, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzje zakazujaca wprowadzania do gospodarstwa i wyprowadzania z niego zwierzat.

4h. Decyzje, o ktorych mowa w ust. 4f i 4g, sa wydawane na czas okreslony, do czasu spelnienia warunkow w nich zawartych.

5. Posiadacz konia jest obowiazany do zgloszenia faktu urodzenia zwierzecia odpowiednio:

1) w przypadku koni hodowlanych - do wlasciwego podmiotu prowadzacego ksiege lub rejestr, w rozumieniu przepisow o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich,

2) w przypadku pozostalych koni - do podmiotu prowadzacego ksiege koni rasy polski kon zimnokrwisty, w rozumieniu przepisow o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich.

5a. Zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 5, nalezy dokonac przed opuszczeniem przez konia gospodarstwa, nie pozniej niz 6 miesiecy od daty jego urodzenia.

5b. Podstawa wystawienia paszportu zwierzecia w przypadku konia jest:

1) dla koni ras pelnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej zaswiadczenie o wpisie do ksiegi,

2) dla pozostalych koni zgloszenie posiadacza konia zawierajace numery identyfikacyjne rodzicow konia. [pkt 2 wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2005 r.]

6. Po otrzymaniu zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4, Agencja wydaje zglaszajacemu paszport zwierzecia.

6a. Po otrzymaniu zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 5, podmiot, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, nadaje koniowi numer identyfikacyjny i wydaje zglaszajacemu paszport zwierzecia w ciagu 60 dni od daty otrzymania zgloszenia.

7. Paszport zwierzecia w przypadku bydla zawiera w szczegolnosci:

1) numer identyfikacyjny zwierzecia,

2) miejsce i date urodzenia,

3) plec,

4) rase,

5) numer identyfikacyjny matki zwierzecia lub numer identyfikacyjny nadany w kraju niebedacym czlonkiem Unii Europejskiej,

6) numer identyfikacyjny gospodarstwa, w ktorym zwierze sie urodzilo,

7) numery identyfikacyjne gospodarstw, w ktorych zwierze bylo przetrzymywane, oraz okresy przebywania zwierzat w tych gospodarstwach,

8) date padniecia lub uboju,

9) znak graficzny Agencji,

10) date wystawienia paszportu.

7a. Paszport zwierzecia w przypadku konia zawiera w szczegolnosci:

1) miejsce oraz date urodzenia,

2) opis slowny i graficzny,

3) informacje o pochodzeniu zwierzecia,

4) imie i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwe, adres i siedzibe posiadacza zwierzecia,

5) numer identyfikacyjny zwierzecia,

6) informacje dotyczace stanu zdrowia zwierzecia,

7) date wystawienia paszportu.

8. Agencja prowadzi rejestr zwierzat oznakowanych lub zaopatrzonych w paszporty, z wyjatkiem koni.

8a. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 5, prowadza rejestry koni zaopatrzonych w paszporty.

9. Rejestr, o ktorym mowa w ust. 8 i 8a, prowadzi sie przy uzyciu elektronicznych nosnikow informacji.

10. Rejestr zawiera w szczegolnosci:

1) miejsce oraz date urodzenia zwierzecia, a w przypadku koni rowniez ich opis,

2) imie i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwe, adres i siedzibe posiadacza zwierzecia,

3) numer identyfikacyjny zwierzecia.

11. Posiadacz zwierzat, o ktorych mowa w ust. 1, z wylaczeniem podmiotow zajmujacych sie zarobkowym przewozem zwierzat, jest obowiazany do prowadzenia ksiegi rejestracji zwierzat, zwanej dalej "ksiega rejestracji", do ktorej wpisuje sie w szczegolnosci:

1) date urodzenia zwierzecia i numer identyfikacyjny zwierzecia w przypadku bydla,

2) miejsce przebywania zwierzecia,

3) imie i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwe, adres i siedzibe posiadacza zwierzecia.

11a. W przypadku przewozenia zwierzat, o ktorych mowa w ust. 1, na targi, spedy, miejsca skupu lub wystawy ich posiadacze sa obowiazani do udostepniania podmiotom zajmujacym sie urzadzaniem targow, spedow, miejsc skupu lub wystaw danych i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 14 pkt 2 i 4.

11b. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 11a, sa obowiazane do prowadzenia ewidencji zwierzat przywiezionych na targi, spedy, miejsca skupu lub wystawy.

11c. Ewidencja, o ktorej mowa w ust. 11b, zawiera nastepujace dane:

1) date wprowadzenia zwierzecia na targi, spedy, miejsca skupu lub wystawy i ich wyprowadzenia z tych miejsc,

2) miejsce oraz date urodzenia zwierzecia,

3) imie i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwe, adres i siedzibe posiadacza zwierzecia,

4) numer identyfikacyjny zwierzecia lub numer identyfikacyjny stada,

5) miejsce przeznaczenia zwierzecia,

6) rodzaj lub numer rejestracyjny srodka transportu dostarczajacego lub odbierajacego zwierzeta oraz imie i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwe, adres i siedzibe przewoznika zwierzecia.

11d. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 11a, sa obowiazane do przechowywania danych zawartych w ewidencji przez okres co najmniej 3 lat.

11e. Przepisy ust. 11a-11d stosuje sie odpowiednio do miejsc gromadzenia zwierzat.

12. Ksiege rejestracji prowadzi sie odrebnie dla poszczegolnych gatunkow zwierzat. Ksiege rejestracji wydaje Agencja.

13. Ksiega rejestracji jest udostepniana organom Inspekcji Weterynaryjnej i Agencji.

14. Zwierzeta, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, moga byc wprowadzone na rynek, jezeli sa:

1) oznakowane, z wyjatkiem koni,

2) zaopatrzone w paszport, w przypadku bydla i koni,

3) wpisane do ksiegi rejestracji, z wyjatkiem koni,

4) zaopatrzone w swiadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii.

15. Zwierzeta, inne niz wymienione w ust. 1 i 2, moga byc wprowadzone na rynek, jezeli sa zaopatrzone w swiadectwa zdrowia wystawiane przez powiatowego lekarza weterynarii oddzielnie dla kazdej partii zwierzat lub dla poszczegolnego zwierzecia.

16. Swiadectwa zdrowia sa wystawiane dla zwierzat pochodzacych z gospodarstw lub stad spelniajacych warunki weterynaryjne.

17. Posiadacz zwierzecia, o ktorym mowa w ust. 1, sprowadzonego z zagranicy jest zobowiazany zglosic Agencji fakt wwozu zwierzecia w terminie 7 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.

17a. Posiadacz konia sprowadzonego z zagranicy jest zobowiazany zglosic podmiotowi, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, fakt wwozu konia w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.

18. Posiadacz zwierzat, o ktorych mowa w ust. 1, sprowadzonych z zagranicy, z wyjatkiem zwierzat sprowadzanych z krajow bedacych czlonkami Unii Europejskiej, jest obowiazany oznakowac je w terminie, o ktorym mowa w ust. 17.

18a. Przepisu ust. 18 nie stosuje sie, jezeli sprowadzone z zagranicy:

1) bydlo jest przeznaczone do uboju w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej,

2) pozostale gatunki zwierzat, o ktorych mowa w ust. 1, sa przeznaczone do uboju w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.

19. Bydlo sprowadzane z zagranicy po dokonaniu zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 17, jest zaopatrywane w paszporty zwierzat, z wylaczeniem bydla przeznaczonego do uboju w terminie, o ktorym mowa w ust. 18a pkt 1.

19a. Po dokonaniu zgloszenia bydla sprowadzonego z zagranicy paszporty tych zwierzat wystawione za granica nalezy przekazac Agencji. Agencja w terminie 14 dni od dnia otrzymania paszportu zwierzecia sprowadzonego z zagranicy przesyla go do wlasciwego organu panstwa, w ktorym ten paszport zostal wystawiony.

19b. Dokonujac zgloszenia koni sprowadzonych z zagranicy, nalezy przedstawic podmiotowi, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, paszporty lub inne dokumenty tych koni wystawione za granica.

19c. Konie sprowadzone z zagranicy sa zaopatrywane w paszporty, z wyjatkiem koni, ktore:

1) sa przeznaczone do uboju w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej,

2) posiadaja paszporty spelniajace wymagania okreslone w przepisach ustawy.

20. Posiadacz zwierzecia, o ktorym mowa w ust. 1, jest obowiazany zglosic Agencji w terminie 7 dni fakt:

1) padniecia zwierzecia,

2) zbycia zwierzecia poza granice kraju,

3) uboju zwierzecia.

20a. Posiadacz konia jest obowiazany zglosic podmiotowi, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni, fakt:

1) padniecia zwierzecia,

2) zbycia zwierzecia poza granice kraju,

3) uboju zwierzecia.

21. Posiadacz paszportu zwierzecia, z wyjatkiem paszportu zwierzecia dla konia, jest obowiazany w terminie 7 dni do zwrotu paszportu do Agencji w przypadku padniecia lub uboju zwierzecia.

21a. Posiadacz paszportu zwierzecia dla konia jest obowiazany w terminie 7 dni do zwrotu paszportu do podmiotu, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, w przypadku padniecia albo uboju konia.

22. W przypadku zmiany posiadacza zwierzecia, z wyjatkiem posiadacza konia, poprzedni i nowy posiadacz sa obowiazani zawiadomic Agencje w terminie 7 dni o tej zmianie.

22a. W przypadku zmiany posiadacza konia, poprzedni i nowy posiadacz sa obowiazani zawiadomic podmiot, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni o tej zmianie.

23. Poprzedni posiadacz obowiazany jest przekazac nowemu posiadaczowi wraz ze zwierzeciem jego paszport.

24. Za czynnosci zwiazane z oznakowaniem, wydawaniem paszportow zwierzat dla bydla Agencja pobiera oplaty.

24a. Za czynnosci zwiazane z dokonywaniem opisu slownego i graficznego koni, rejestrowaniem i wydawaniem paszportow zwierzat dla koni oraz dokonywaniem zmian w rejestrze, o ktorym mowa w ust. 8a, podmioty, o ktorych mowa w ust. 5, pobieraja oplaty.

25. Agencja moze zlecac wykonywanie czynnosci zwiazanych z oznakowaniem zwierzat lub wydawaniem paszportow zwierzat innym podmiotom, w szczegolnosci izbom rolniczym i zwiazkom hodowcow.

26. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawuja nadzor nad oznakowaniem i rejestracja zwierzat.

26a. Sprawujac nadzor, o ktorym mowa w ust. 26, organy Inspekcji Weterynaryjnej maja w szczegolnosci prawo do bezposredniego dostepu do danych zawartych w rejestrach, o ktorych mowa w ust. 8 i 8a, oraz wprowadzania korekt i uzupelnien w tych rejestrach.

27. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady:

a) prowadzenia rejestrow, o ktorych mowa w ust. 8 i 8a, w tym tryb zglaszania zwierzat do tych rejestrow,

b) oznakowania zwierzat, w tym wzory znakow identyfikacyjnych,

c) wydawania i zwracania paszportow zwierzat,

d) prowadzenia ksiegi rejestracji,

e) prowadzenia ewidencji, o ktorej mowa w ust. 11c, oraz wzor tej ewidencji,

1a) sposob oraz zakres dokonywania korekt i uzupelnien w rejestrach, o ktorych mowa w ust. 8 i 8a, majac na wzgledzie potrzebe ochrony danych zawartych w rejestrze i wlasciwosc miejscowa organow Inspekcji Weterynaryjnej,

2) szczegolowe warunki weterynaryjne przy wprowadzaniu na rynek zwierzat, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 15, oraz wzory swiadectw zdrowia,

3) wzory ksiegi rejestracji i paszportu zwierzat, z wyjatkiem koni

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia kontroli przemieszczania sie zwierzat, a takze ochrone zdrowia ludzi i zwierzat,

3a) wzory paszportow dla koni

- majac na wzgledzie specyfike poszczegolnych ras koni hodowlanych, wymagania miedzynarodowe dla tych paszportow oraz potrzebe zapewnienia kontroli przemieszczania sie koni, a takze ochrone zdrowia ludzi i zwierzat,

4) wysokosc oplat za czynnosci zwiazane z oznakowaniem, wydawaniem paszportow zwierzat i ksiag rejestracji, uwzgledniajac koszty ponoszone przez Agencje, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych,

5) wysokosc oplat za:

a) dokonanie opisu slownego i graficznego konia,

b) zarejestrowanie konia i wydanie paszportu,

c) dokonywanie zmian w rejestrze koni

- uwzgledniajac koszty ponoszone przez podmioty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych. [Uwaga, przepis art. 7 w odniesieniu do bydla traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.]

Art. 8. 1. Psy w wieku powyzej trzech miesiecy zyjace na obszarze calego kraju oraz lisy wolno zyjace na obszarach okreslonych przez ministra wlasciwego do spraw rolnictwa podlegaja obowiazkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wsciekliznie.

2. Posiadacze psow obowiazani sa doprowadzac psy do wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktow szczepien:

1) w terminie trzech miesiecy od dnia ukonczenia przez psa wieku dwoch miesiecy lub

2) w terminie okreslonym przez lekarza weterynarii podczas poprzedniego szczepienia.

3. Psy poddane szczepieniu podlegaja wpisowi do rejestru. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje sie zaswiadczenie, a informacje o dokonaniu tej czynnosci zamieszcza sie w rejestrze psow zaszczepionych przeciwko wsciekliznie.

4. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa, majac na wzgledzie zmniejszenie ryzyka wystapienia niektorych chorob zakaznych zwierzat na okreslonych obszarach kraju, w drodze rozporzadzenia:

1) okresli:

a) szczegolowe zasady przeprowadzania ochronnych szczepien lisow wolno zyjacych przeciwko wsciekliznie, a w szczegolnosci obszary, o ktorych mowa w ust. 1, rodzaj szczepionki i sposob jej podania,

b) szczegolowe zasady prowadzenia rejestru i wzor zaswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3,

2) moze wprowadzic obowiazek ochronnego szczepienia kotow przeciwko wsciekliznie oraz psow przeciwko nosowce.

Art. 9. 1. Material szczegolnego, wysokiego i niskiego ryzyka, o ile nie zachodzi podejrzenie o chorobe zakazna, nalezy niezwlocznie zglosic i przekazac podmiotom zajmujacym sie jego zbieraniem lub przetwarzaniem, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Obowiazek przekazania materialu wysokiego ryzyka podmiotom, o ktorych mowa w ust. 1, nie dotyczy pojedynczych zwlok zwierzat domowych, zwlok prosiat, krolikow, owiec i koz ponizej czwartego tygodnia zycia oraz pojedynczych sztuk drobiu, ktore moga byc zagrzebane lub spalone w warunkach nienaruszajacych przepisow o ochronie srodowiska.

3. Mieszanina materialu wysokiego i niskiego ryzyka jest uznawana za material wysokiego ryzyka, natomiast mieszanina, w sklad ktorej wchodzi material szczegolnego ryzyka, stanowi material szczegolnego ryzyka.

4. Posiadacz materialu szczegolnego ryzyka lub osoba kierujaca zakladem, w ktorym ten material powstaje, sa obowiazani do segregowania i oznakowania tego materialu.

5. Material szczegolnego ryzyka spala sie lub grzebie po uprzednim przetworzeniu.

6. W wyjatkowych przypadkach material wysokiego i szczegolnego ryzyka moze zostac przekazany na grzebowisko lub zostac spalony bez przetworzenia, po uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii wyrazajacej na to zgode.

7. Do dokonania zgloszenia i przekazania materialu szczegolnego i wysokiego ryzyka jest obowiazana osoba kierujaca zakladem, w ktorym powstal material wysokiego lub szczegolnego ryzyka, posiadacz tego materialu, a jezeli posiadacza takiego nie mozna ustalic - zarzadca terenu, na ktorym znajduje sie ten material.

8. Tworzenie i utrzymywanie grzebowisk oraz miejsc spalania zwlok zwierzecych i ich czesci okreslaja przepisy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminie. Koszty budowy grzebowisk i przygotowania miejsc spalania zwlok zwierzecych i ich czesci sa refundowane gminie ze srodkow budzetu panstwa.

9. Odpadow kuchennych nie stosuje sie w zywieniu trzody chlewnej.

10. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wykaz materialow niskiego, wysokiego i szczegolnego ryzyka, [Uwaga, przepis art. 9 ust. 10 pkt 1 traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.]

2) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy zglaszaniu, zbieraniu, przekazywaniu, segregowaniu, oznakowaniu, przetwarzaniu oraz postepowaniu z materialami niskiego, wysokiego i szczegolnego ryzyka

- uwzgledniajac ochrone zdrowia ludzi i zwierzat oraz dostosowanie sposobu i warunkow postepowania z materialami niskiego, wysokiego i szczegolnego ryzyka do obowiazujacych w tym zakresie przepisow Unii Europejskiej.

Rozdzial 3

Zapobieganie przenoszeniu z zagranicy i za granice chorob zakaznych zwierzat

Art. 10. Weterynaryjnej kontroli granicznej podlega:

1) wprowadzanie lub zamiar wprowadzenia towarow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "przywozem",

[2) wyprowadzanie lub zamiar wyprowadzenia towarow poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "wywozem", [pkt 2 obowiazuje do dnia przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

3) przewoz towarow lub zamiar przewozu w procedurze tranzytu w rozumieniu przepisow Kodeksu celnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych krajow, zwany dalej "przewozem".

Art. 10a. Zabrania sie:

1) przywozu lub przewozu zwierzat chorych, podejrzanych o zakazenie, produktow, surowcow i odpadow pochodzacych od takich zwierzat oraz materialu wysokiego i szczegolnego ryzyka,

1a) przywozu miesa oddzielonego mechanicznie, pozyskiwanego z bydla, owiec, koz i swin oraz wszystkich gatunkow drobiu,

2) przywozu miesa niezdatnego do spozycia lub miesa warunkowo zdatnego do spozycia,

3) przywozu lub przewozu rzeczy, w stosunku do ktorych istnieje podejrzenie o mozliwosc przeniesienia przez nie zakazenia, z wylaczeniem hodowli materialu zakaznego przeznaczonego do badan naukowych,

4) przywozu lub przewozu zwierzat niezdolnych do kontynuowania podrozy w rozumieniu przepisow o ochronie zwierzat,

5) przywozu towarow zawierajacych niedopuszczalne pozostalosci chemiczne i biologiczne,

6) przywozu lub przewozu towarow bez wymaganej dokumentacji,

7) przewozu zwierzat bez pisemnego potwierdzenia, ze zostana one przyjete przez pierwszy kraj sasiadujacy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) przewozu produktow bez pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej ladunkiem, ze w przypadku nieprzyjecia przesylki pokryje ona wszelkie koszty zwiazane ze zniszczeniem lub odeslaniem przesylki do miejsca pochodzenia,

9) przywozu i przewozu towarow przez inne przejscia graniczne niz okreslone na podstawie przepisow art. 14 ust. 14 pkt 1,

10) przywozu lub przewozu towarow, ktore nie spelniaja innych warunkow weterynaryjnych okreslonych niniejsza ustawa lub przepisami szczegolnymi.

Art. 11. 1. Zwierzeta moga byc przywozone, jezeli:

1) sa zaopatrzone w oryginal swiadectwa zdrowia sporzadzony w co najmniej dwoch jezykach - w jezyku polskim i w jezyku kraju ich pochodzenia lub w jezyku polskim i angielskim, wydany przez wlasciwy organ panstwa, z ktorego pochodza, oraz w inne dokumenty towarzyszace przesylce,

2) w dniu wystawienia swiadectwa zdrowia panstwa, z ktorych pochodza, lub ich czesci sa wpisane do rejestru prowadzonego przez Glownego Lekarza Weterynarii,

3) sa oznakowane w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje,

4) osoba zainteresowana ladunkiem poinformuje, z wyprzedzeniem przynajmniej jednego dnia roboczego, w formie pisemnej lub za pomoca elektronicznych nosnikow informacji, granicznego lekarza weterynarii z wlasciwego przejscia granicznego, przez ktore zwierzeta beda przewozone, o przewidywanym czasie przywozu zwierzat, ich gatunku i liczbie,

[5) importer uzyska decyzje wlasciwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie ustalenia miejsca kwarantanny lub uboju zwierzat. [pkt 5 obowiazuje do dnia przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

2. Mieso, srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego, material biologiczny, niejadalne produkty zwierzece oraz srodki zywienia zwierzat moga byc przywozone, jezeli:

1) sa zaopatrzone w oryginal swiadectwa zdrowia sporzadzony w co najmniej dwoch jezykach - w jezyku polskim i w jezyku kraju ich pochodzenia lub w jezyku polskim i angielskim, wydany przez wlasciwy organ panstwa, z ktorego pochodza, oraz w inne dokumenty towarzyszace przesylce. W przypadku rozladunku swiezej ryby lub swiezych produktow rybnych pochodzacych bezposrednio z polowow ze statkow pod bandera innego kraju swiadectwo zdrowia wydawane jest przez urzedowego lekarza weterynarii na podstawie pisemnej deklaracji kapitana, ktora spelnia role swiadectwa pochodzenia ryb, mieczakow i skorupiakow,

2) w dniu wystawienia swiadectwa zdrowia panstwa, z ktorych pochodza, lub ich czesci sa wpisane do rejestru prowadzonego przez Glownego Lekarza Weterynarii, a ponadto jezeli pochodza z zakladow uprawnionych do eksportu lub dopuszczonych do handlu na terytorium Unii Europejskiej,

3) osoba zainteresowana ladunkiem poinformuje, w formie pisemnej lub za pomoca elektronicznych nosnikow informacji, z wyprzedzeniem przynajmniej jednego dnia roboczego, granicznego lekarza weterynarii z wlasciwego przejscia granicznego, przez ktore produkty beda przewozone, o ilosci, rodzaju i przewidywanym czasie ich przywozu,

[4) importer uzyska decyzje wlasciwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie ustalenia miejsca ich skladowania, [pkt 4 obowiazuje do dnia przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

5) osoba zainteresowana ladunkiem zadeklaruje w swiadectwie przekroczenia granicy, ze produkty spelniaja wymagania przywozowe.

3. Trofea lowieckie oraz nawoz naturalny pochodzace od zwierzat jednokopytnych i drobiu moga byc przywozone, jezeli:

1) sa zaopatrzone w oryginal swiadectwa zdrowia sporzadzony w co najmniej dwoch jezykach - w jezyku polskim i w jezyku kraju ich pochodzenia lub w jezyku polskim i angielskim, wydany przez wlasciwy organ panstwa, z ktorego pochodza, oraz w inne dokumenty towarzyszace przesylce wymagane odrebnymi przepisami,

2) pochodza z terenu nieobjetego, w dniu wystawienia swiadectwa zdrowia, restrykcjami z powodu wystepowania chorob zakaznych zwierzat,

3) osoba zainteresowana ladunkiem poinformuje, w formie pisemnej lub za pomoca elektronicznych nosnikow informacji, z wyprzedzeniem granicznego lekarza weterynarii z wlasciwego przejscia granicznego, przez ktore produkty beda przewozone, o ilosci, rodzaju i oczekiwanym czasie ich przywozu,

[4) importer uzyska decyzje wlasciwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie ustalenia miejsca ich skladowania. [pkt 4 obowiazuje do dnia przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

[4. Przywoz towarow niespelniajacych warunkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, oraz hodowli materialu zakaznego przeznaczonego do badan naukowych, o ktorych mowa w art. 10a pkt 3, wymaga zezwolenia Glownego Lekarza Weterynarii. Zezwolenie okresla szczegolowe wymagania, jakim powinno odpowiadac swiadectwo zdrowia, w ktore towar ma byc zaopatrzony, oraz inne warunki, w zaleznosci od rodzaju towaru, po spelnieniu ktorych towar moze byc przywieziony. [ust. 4 obowiazuje do dnia przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

[5. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierac w szczegolnosci:

1) adres oraz imie i nazwisko lub nazwe importera,

2) nazwe i ilosc towaru,

3) okreslenie kraju zakupu towaru, a w przypadku importu jadalnych produktow pochodzenia zwierzecego lub materialu biologicznego - numer weterynaryjny producenta,

4) nazwe przejscia granicznego,

5) kopie decyzji powiatowego lekarza weterynarii o ustaleniu: w przypadku zwierzat - miejsca kwarantanny lub uboju, w przypadku jadalnych produktow pochodzenia zwierzecego - miejsca skladowania, a w przypadku materialu biologicznego - miejsca skladowania lub wykorzystywania,

6) kopie dowodu oplaty za zezwolenie. [ust. 5 obowiazuje do dnia przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

6. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki weterynaryjne dla towarow, o ktorych mowa w ust. 1-3, oraz wzory swiadectw zdrowia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, majac na wzgledzie ochrone zdrowia ludzi i zwierzat, a takze mozliwosc przemieszczania towarow miedzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytoriami innych panstw.

7. Glowny Lekarz Weterynarii oglasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rejestry panstw lub ich czesci (regiony), o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.

[8. Produkty:

1) przeznaczone dla kraju czlonkowskiego Unii Europejskiej lub obszarow, na ktorych obowiazuja specjalne warunki weterynaryjne okreslone w prawie Unii Europejskiej,

2) z ktorych pobrano probki, ale wyniki badan nie sa znane w czasie, w ktorym srodki transportu opuszczaja punkt kontroli granicznej,

3) przywozone dla specjalnych potrzeb w przypadkach okreslonych w prawie Unii Europejskiej,

4) zwierzeta dzikie nieoskorowane po odstrzeleniu

- sa objete specjalnymi wymogami. [ust. 8 wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

9. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) procedury dotyczace weterynaryjnej kontroli granicznej towarow, o ktorych mowa w ust. 6, oraz dalsze postepowanie z tymi towarami,

2) warunki kontroli weterynaryjnej produktow przy ich przeladunku, wwozonych droga morska lub powietrzna na terytorium krajow czlonkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niz punkt kontroli granicznej przeznaczenia,

[3) w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych - procedury kontroli weterynaryjnej produktow, niespelniajacych wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych przywozu, a przeznaczonych do spozycia przez zaloge i pasazerow korzystajacych z transportu morskiego [pkt 3 wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

- majac na wzgledzie obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

10. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporzadzenia:

1) okresli sposoby postepowania w zakresie kontroli weterynaryjnej w przypadku wprowadzania i wyprowadzania towarow do skladu celnego, wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego,

2) okresli, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, liste skladow celnych, w ktorych moga byc skladowane produkty podlegajace kontroli weterynaryjnej,

3) moze okreslic, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, liste skladow celnych, w ktorych moga byc skladowane produkty podlegajace kontroli weterynaryjnej niespelniajace wymagan okreslonych w prawie Unii Europejskiej

- majac na wzgledzie zapewnienie przestrzegania warunkow weterynaryjnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu produktow do skladu celnego, wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego oraz zapewnienie odpowiednich warunkow skladowania produktow pochodzenia zwierzecego.

Art. 12. [1. Towary moga byc przewozone do krajow czlonkowskich Unii Europejskiej, jezeli na przewoz zostala uprzednio wyrazona zgoda urzedowego lekarza weterynarii kraju przeznaczenia, w ktorym towary te moga byc poddane kontroli, a takze gdy na przewoz uzyskano zezwolenie krajow, przez ktore sa przewozone, jezeli jest ono wymagane przepisami tych krajow. [ust. 1 wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

2. Zwierzeta moga byc przewozone, jezeli:

1) sa oznakowane w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje,

2) sa zaopatrzone w oryginal swiadectwa zdrowia wystawiony przez wlasciwy organ panstwa, z ktorego pochodza, oraz urzedowe tlumaczenie tego swiadectwa na jezyk polski,

3) w dniu wystawienia swiadectwa zdrowia panstwa, z ktorych pochodza, lub ich czesci sa wpisane do rejestru prowadzonego przez Glownego Lekarza Weterynarii lub jezeli spelniaja wymagania okreslone w zezwoleniu Glownego Lekarza Weterynarii,

4) osoba zainteresowana ladunkiem poinformuje z wyprzedzeniem granicznego lekarza weterynarii z wlasciwego przejscia granicznego, przez ktore zwierzeta beda przewozone, o przewidywanym czasie przywozu zwierzat, ich gatunku i liczbie.

[3. W przypadku przewozu zwierzat graniczny lekarz weterynarii moze zlecic przeprowadzenie badan zwierzat na stacji kwarantanny. [ust. 3 wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

4. Produkty moga byc przewozone, jezeli:

1) sa zaopatrzone w oryginal swiadectwa zdrowia wystawiony przez wlasciwy organ panstwa, z ktorego pochodza, oraz urzedowe tlumaczenie tego swiadectwa na jezyk polski i inne wymagane dokumenty towarzyszace przesylce,

2) osoba zainteresowana ladunkiem poinformuje z wyprzedzeniem lekarza weterynarii z wlasciwego przejscia granicznego, przez ktore produkty beda przewozone, o ich ilosci, rodzaju i przewidywanym czasie ich przywozu,

3) osoba zainteresowana ladunkiem zglosila towar do weterynaryjnej kontroli granicznej w wymaganej formie i w sposob, o ktorych mowa w art. 14 ust. 14 pkt 5.

[5. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) procedury kontroli produktow w przewozie miedzy krajami trzecimi,

2) warunki weterynaryjnej kontroli granicznej zwierzat nieobjetych przepisami Unii Europejskiej

- majac na wzgledzie ochrone zdrowia ludzi i zwierzat oraz ujednolicenie warunkow przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. [ust. 5 wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

Art. 13. Towary przewozone nie moga byc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyladowywane lub przeladowywane bez zgody wlasciwego powiatowego lekarza weterynarii lub wlasciwego granicznego lekarza weterynarii.

Art. 14. 1. Towary przywozone oraz przewozone podlegaja weterynaryjnej kontroli granicznej.

2. Osoba zainteresowana ladunkiem jest obowiazana zglosic towar do weterynaryjnej kontroli granicznej w wymaganej formie i w sposob, okreslonych na podstawie przepisow ust. 14 pkt 5.

3. Towary przywiezione bez weterynaryjnej kontroli granicznej zostana zatrzymane do czasu wydania przez wlasciwego granicznego lub powiatowego lekarza weterynarii decyzji o ich zniszczeniu lub powrotnym wywozie, w rozumieniu przepisow celnych, do kraju pochodzenia.

4. Weterynaryjna kontrola graniczna obejmuje:

1) w przypadku przywozu:

a) sprawdzenie, czy nie zostaly naruszone przepisy art. 10a,

b) kontrole dokumentow,

c) kontrole tozsamosci,

d) kontrole fizyczna,

e) sprawdzenie, czy nie zostaly naruszone przepisy dotyczace ochrony zwierzat podczas transportu,

2) w przypadku przewozu:

a) sprawdzenie, czy nie zostaly naruszone przepisy art. 10a,

b) kontrole dokumentow,

c) kontrole tozsamosci,

d) kontrole fizyczna, jezeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie zagrozenia zdrowia ludzi lub zwierzat,

e) sprawdzenie, czy nie zostaly naruszone przepisy dotyczace ochrony zwierzat podczas transportu,

[f) zalozenie plomb weterynaryjnych na srodki transportu lub partie produktow w punkcie kontroli granicznej wejscia i kontrole tych plomb w punkcie kontroli granicznej wyjscia. [lit. f) wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

5. Kontrola graniczna, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje rowniez postawienie w swiadectwie zdrowia odpowiedniej pieczeci i dokonanie wpisu przez granicznego lekarza weterynarii o przeprowadzeniu kontroli i jej wyniku.

6. Osoba zainteresowana ladunkiem deklaruje w swiadectwie weterynaryjnym przekroczenia granicy przeznaczenie celne towaru. Swiadectwo przekroczenia granicy jest jednoczesnie dokumentem zgloszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej.

[7. W przypadku przywozu deklarowane przeznaczenie celne towaru powinno byc zgodne z okreslonym w decyzji, wydanej przez wlasciwego powiatowego lekarza weterynarii, miejscem:

1) skladowania, w przypadku produktow albo

2) kwarantanny lub uboju, w przypadku zwierzat. [ust. 7 obowiazuje do dnia przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

8. W razie braku deklaracji okreslajacej przeznaczenie celne w swiadectwie weterynaryjnym przekroczenia granicy towar bedzie podlegal takiej kontroli weterynaryjnej jak towar przywozony.

9. W przypadku przywozu towaru graniczny lekarz weterynarii zatrzymuje oryginalne swiadectwo zdrowia lub inne dokumenty weterynaryjne towarzyszace przesylce i wystawia swiadectwo weterynaryjne przekroczenia granicy zawierajace wynik przeprowadzonej weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wydaje poswiadczone kopie zatrzymanych oryginalnych dokumentow. W przypadku przewozu towaru graniczny lekarz weterynarii wydaje weterynaryjne swiadectwo przekroczenia granicy i zatrzymuje kopie oryginalu weterynaryjnego swiadectwa zdrowia lub innych dokumentow weterynaryjnych towarzyszacych przesylce oraz wydaje poswiadczone kopie innych otrzymanych dokumentow. Organ celny uzna za dopuszczalne tylko takie przeznaczenie celne towaru, ktore jest zgodne z warunkami okreslonymi przez granicznego lekarza weterynarii w weterynaryjnym swiadectwie przekroczenia granicy.

[10. Procedura, o ktorej mowa w ust. 9, odnosi sie do przywozu towarow do wszystkich panstw czlonkowskich Unii Europejskiej. [ust. 10 wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

11. Graniczny lekarz weterynarii wydaje decyzje w sprawie zakazu przywozu lub przewozu towarow albo nakazu zabicia, uboju lub uboju sanitarnego zwierzat, zniszczenia produktow lub innych rzeczy, jezeli kontrola wykaze, ze:

1) towary nie spelniaja warunkow okreslonych w art. 11 i 12,

2) zostaly naruszone przepisy art. 10a.

12. Graniczny lekarz weterynarii moze:

1) w razie zagrozenia zdrowia ludzi i zwierzat zastosowac srodki przewidziane w przepisach art. 22 pkt 1-10 i 13,

2) nakazac przeprowadzenie uboju z koniecznosci zwierzat, ktore ze wzgledu na stan zdrowia nie nadaja sie do dalszego transportu, a w szczegolnosci zwierzat, ktore doznaly urazow lub zranien,

3) zakazac przywozu z zagranicy towarow nieoznakowanych zgodnie z przepisami o znakowaniu srodkow spozywczych lub przepisami o znakowaniu zwierzat,

4) w uzasadnionych przypadkach przeprowadzic kontrole weterynaryjna w zakresie, jaki uzna za stosowny.

13. Organ celny odmowi przyjecia zgloszenia celnego, jezeli towar podlegajacy weterynaryjnej kontroli granicznej nie zostal poddany takiej kontroli lub nie zostaly uiszczone oplaty za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej.

14. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem wlasciwym do spraw transportu, wykaz przejsc granicznych, na ktorych bedzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna, i ich kategorie, majac na wzgledzie ochrone zdrowia ludzi i zwierzat oraz zapewnienie spelniania wymogow okreslonych dla danej kategorii przejscia granicznego przez poszczegolne przejscia graniczne,

2) wymagania, jakie powinny byc spelniane dla zatwierdzenia poszczegolnych kategorii przejsc granicznych, na ktorych bedzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna, majac na wzgledzie ochrone zdrowia zwierzat i ludzi, a takze zapewnienie szczegolnych warunkow, jakim powinna odpowiadac kazda kategoria przejsc granicznych, aby mogla byc na niej przeprowadzona weterynaryjna kontrola graniczna,

3) wymogi, jakie powinny byc spelnione dla zatwierdzenia stacji kwarantanny zwierzat, majac na wzgledzie wyeliminowanie mozliwosci rozprzestrzeniania chorob zakaznych zwierzat przez zwierzeta przywozone,

4) wzory i warunki stosowania pieczeci oraz plomb przez granicznego lekarza weterynarii, majac na wzgledzie obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej,

5) forme i sposob zgloszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wzory weterynaryjnych swiadectw przekroczenia granicy dla zwierzat i produktow, majac na wzgledzie ochrone zdrowia ludzi i zwierzat oraz mozliwosc przemieszczania sie towarow miedzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytoriami innych panstw,

[6) czestotliwosc i sposob przeprowadzania kontroli fizycznej w ramach weterynaryjnej kontroli granicznej towarow, majac na wzgledzie ochrone zdrowia ludzi i zwierzat oraz mozliwosc przemieszczania sie towarow miedzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytoriami innych panstw oraz obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej, [pkt 6 wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

7) w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, szczegolowe zasady i sposob wspoldzialania organow Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi, majac na wzgledzie zapewnienie sprawnej kontroli granicznej towarow, zapewnienie wymogow weterynaryjnych przy ich wprowadzaniu i wyprowadzaniu do skladu celnego, wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego oraz zapewnienie warunkow weterynaryjnych przy skladowaniu.

15. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, procedury kontroli oraz liste portow morskich, w ktorych moga byc rozladowywane swieze ryby lub swieze produkty rybne pochodzace bezposrednio z polowow, ze statkow pod bandera innego kraju, majac na wzgledzie zapewnienie wlasciwej jakosci zdrowotnej ryb polawianych przez statki bedace pod bandera innego kraju i produktow rybnych pochodzacych z tych statkow.

16. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa oglasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz towarow podlegajacych weterynaryjnej kontroli granicznej, z uwzglednieniem kodow nomenklatury towarowej taryfy celnej (PCN).

17. Koszty zwiazane z dzialaniami, o ktorych mowa w ust. 11-13, obciazaja w calosci wlasciciela towarow. Koszty sa pomniejszane o ewentualny dochod uzyskany ze sprzedazy surowcow po uboju zwierzat lub produktow po ich uzdatnieniu.

[18. Weterynaryjnej kontroli granicznej nie przeprowadza sie w przypadku handlu. Organy Inspekcji Weterynaryjnej moga jednak przeprowadzac wyrywkowe, niedyskryminujace kontrole towarow przywiezionych z krajow czlonkowskich Unii Europejskiej, a takze przeprowadzac takie kontrole w sytuacjach, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 i 3.

19. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie mozliwosc przywozu zwierzat przez porty morskie lub lotnicze, w ktorych nie prowadzi sie weterynaryjnej kontroli granicznej, pod warunkiem ze zwierzeta sa transportowane tym samym statkiem lub samolotem do punktu weterynaryjnej kontroli granicznej, w ktorym ta kontrola zostanie przeprowadzona. [ust. 18 i 19 wchodza w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

Art. 15. 1. Towary przywiezione z zagranicy podlegaja badaniom w wyznaczonych miejscach, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, a zwierzeta przeznaczone do chowu lub hodowli podlegaja kwarantannie.

[z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Towary przywiezione moga byc poddane kwarantannie lub badaniom w miejscu ich przeznaczenia, ktore okresli decyzja graniczny lekarz weterynarii. Szczegolowy zakres badan ustala w instrukcji Glowny Lekarz Weterynarii."]

2. Uboju przywiezionych zwierzat rzeznych dokonuje sie bez zbednej zwloki w rzezni wyznaczonej przez powiatowego lekarza weterynarii, stosownie do wymagan zdrowotnych zwierzat, przy czym zwierzeta musza byc ubite w tej rzezni nie pozniej niz 5 dni po ich przywiezieniu do rzezni.

3. W zaleznosci od wynikow badan, o ktorych mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzje:

1) o dopuszczeniu towaru do obrotu w kraju,

2) nakazujaca wywoz towaru za granice,

3) nakazujaca zniszczenie towaru,

4) nakazujaca zabicie zwierzecia lub uboj sanitarny w wyznaczonej rzezni.

[z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ostateczna kontrola weterynaryjna towaru odbywa sie w punkcie weterynaryjnej kontroli granicznej, a graniczny lekarz weterynarii, w zaleznosci od jej wyniku, wydaje jedna z nastepujacych decyzji:

1) o dopuszczeniu do handlu,

2) o uzdatnianiu produktow z przeznaczeniem na cele paszowe,

3) nakazujaca wywoz za granice,

4) nakazujaca zniszczenie,

5) nakazujaca zabicie zwierzecia lub uboj sanitarny w wyznaczonej rzezni albo wyladunek zwierzecia,

6) pozwalajaca na zlozenie w magazynie celnym,

7) pozwalajaca, na wniosek zainteresowanego, na wprowadzenie do skladu celnego, wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego."]

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do towarow zaopatrzonych w polskie swiadectwo zdrowia wywiezionych za granice i stamtad cofnietych do kraju. Przywoz cofnietego towaru moze nastapic tylko przez ten punkt kontroli granicznej, przez ktory nastapil wywoz.

5. Towary przywiezione z zagranicy moga byc zwolnione od kwarantanny i badan, o ktorych mowa w ust. 1, jezeli umowy miedzynarodowe przewiduja, na zasadach wzajemnosci, uproszczony tok postepowania w nadzorze weterynaryjnym nad towarami w obrocie z zagranica.

[6. Towary przywiezione moga byc poddane wyrywkowemu badaniu w miejscach przeznaczenia przed wprowadzeniem na rynek lub przetworzeniem zgodnie z procedura postepowania ustalona w instrukcji wydanej przez Glownego Lekarza Weterynarii. [ust. 6 wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

[7. Jezeli graniczny lekarz weterynarii nakaze kwarantanne zwierzat, to powinna ona odbyc sie, w zaleznosci od stwierdzonego ryzyka, w jednym z nastepujacych miejsc:

1) w punkcie kontroli granicznej lub w jego poblizu,

2) w gospodarstwie przeznaczenia,

3) w stacji kwarantanny usytuowanej w poblizu miejsca przeznaczenia zwierzat. [ust. 7 wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

[8. Dopuszcza sie ustalenie stacji kwarantanny w kraju eksportujacym, pod warunkiem ze spelnia warunki weterynaryjne obowiazujace w Unii Europejskiej. [ust. 8 wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

9. Wlasciwy powiatowy lekarz weterynarii sprawujacy nadzor nad skladem celnym, wolnym obszarem celnym, skladem wolnoclowym, w zakresie przestrzegania warunkow weterynaryjnych, kontroluje wprowadzanie i wyprowadzanie towarow ze skladu celnego, wolnego obszaru celnego, skladu wolnoclowego w zakresie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1-4.

Art. 15a. 1. Przepisow o przywozie i przewozie towarow, o ktorych mowa w art. 11-15, nie stosuje sie do:

1) niewielkich partii towaru przeznaczonych do wlasnego spozycia i stanowiacych czesc bagazu osobistego,

2) paczek wysylanych przez osoby prywatne do osob prywatnych,

3) probek handlowych,

4) produktow przeznaczonych do okreslonych badan lub analiz,

5) produktow przeznaczonych do spozycia na pokladzie miedzynarodowych srodkow transportu, pod warunkiem ze nie zostana one wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) psow i kotow towarzyszacych podroznym i nieprzeznaczonych do obrotu, pod warunkiem ze sa zaopatrzone w swiadectwo zdrowia,

7) spreparowanych zwierzat lub ich czesci nieprzeznaczonych do dzialalnosci gospodarczej.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wielkosci oraz wymagania weterynaryjne w zakresie przywozu i przewozu towarow, o ktorych mowa w ust. 1,

2) szczegolowe zasady kontroli przez organy celne przywozonych z zagranicy i przewozonych psow i kotow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6

- majac na wzgledzie obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 16. W razie uzasadnionego niebezpieczenstwa przeniesienia z zagranicy choroby zakaznej zwierzat lub innego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi lub zwierzat minister wlasciwy do spraw rolnictwa, na wniosek Glownego Lekarza Weterynarii, w drodze rozporzadzenia:

1) zakazuje przywozu do kraju lub przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarow lub innych produktow,

2) moze okreslic postepowanie granicznego lekarza weterynarii w stosunku do osob przybywajacych z zagranicy oraz ich produktow

- majac na wzgledzie ochrone zdrowia ludzi i zwierzat.

Art. 17. 1. Glowny Lekarz Weterynarii prowadzi listy krajowych zakladow uprawnionych do produkcji na rynki innych krajow, zwanych dalej "listami Glownego Lekarza Weterynarii". Zaklady produkujace material biologiczny, pozyskujace, przetwarzajace i skladujace mieso i inne srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego, niejadalne produkty zwierzece, srodki zywienia zwierzat moga zostac wpisane na wlasciwa liste Glownego Lekarza Weterynarii, jezeli spelniaja warunki weterynaryjne obowiazujace w produkcji na rynek krajow czlonkowskich Unii Europejskiej lub okreslone przez wlasciwe organy weterynaryjne kraju, do ktorego przeznaczony jest produkt.

2. Nadzor nad przestrzeganiem przez producenta warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, sprawuje powiatowy lekarz weterynarii.

3. Wpis zakladu na liste, o ktorej mowa w ust. 1, nastepuje na wniosek wlasciciela zakladu, po przeprowadzeniu kontroli przez powiatowego lekarza weterynarii i wydaniu, na podstawie kontroli sprawdzajacej, pozytywnej opinii przez wojewodzkiego lekarza weterynarii oraz po zatwierdzeniu zakladu przez wlasciwy organ weterynaryjny Unii Europejskiej albo kraju, do ktorego sa przeznaczone produkty, jezeli takie zatwierdzenie jest wymagane.

4. Jezeli zaklad nie spelnia albo nie przestrzega wymaganych warunkow weterynaryjnych, albo uniemozliwia przeprowadzenie skutecznej kontroli, Glowny Lekarz Weterynarii, na wniosek wojewodzkiego lekarza weterynarii, dokonuje zawieszenia uprawnien, o ktorych mowa w ust. 1, lub skreslenia zakladu z listy Glownego Lekarza Weterynarii.

5. O wpisach i zmianach dokonywanych na listach, o ktorych mowa w ust. 1, Glowny Lekarz Weterynarii powiadamia wlasciwego wojewodzkiego, a takze powiatowego lekarza weterynarii, ktorzy dokonuja odpowiednich adnotacji w rejestrze, o ktorym mowa w art. 5 ust. 3c i art. 31 ust. 4.

6. Produkcja srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego w zakladach posiadajacych uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1, moze byc prowadzona wylacznie z uzyciem surowcow pochodzacych z zakladow uprawnionych do produkcji na rynek danego kraju lub obszaru, z wylaczeniem produktow niepodlegajacych takim wymaganiom.

7. Jezeli zaklady, o ktorych mowa w ust. 6, prowadza produkcje z zastosowaniem surowcow pochodzacych z zakladow nieposiadajacych takich uprawnien, to surowce te powinny byc przechowywane w oddzielnych magazynach, a proces produkcji z ich uzyciem powinien byc prowadzony w oddzielnych pomieszczeniach lub w wydzielonym cyklu produkcyjnym i czasie. Uzyskane w ten sposob produkty nie moga byc oznakowane inaczej niz produkty przeznaczone na rynek krajowy i moga byc wprowadzone wylacznie do obrotu krajowego.

Art. 18. 1. Weterynaryjna kontrola graniczna przy wywozie towarow za granice obejmuje sprawdzenie dokumentow wymaganych przez wladze weterynaryjne panstwa, do ktorego towar jest wywozony, ogledziny towaru, a w razie potrzeby jego badanie.

2. Przy przeprowadzaniu kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, przepisy art. 14 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

[z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. 1. Towary przeznaczone do wywozu podlegaja kontroli weterynaryjnej w miejscu wysylki, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Organy Inspekcji Weterynaryjnej moga przeprowadzac kontrole przesylek zwierzat w trakcie transportu, w punktach kontroli granicznej oraz w punkcie postojowym, majace na celu sprawdzenie przestrzegania przepisow o ochronie zwierzat.

3. Wlasciwy organ Inspekcji Weterynaryjnej moze w kazdym czasie zarzadzic, z zachowaniem wymogow prawa celnego, weterynaryjna kontrole graniczna przy wywozie towarow, w przypadku podejrzenia wystapienia:

1) nieprawidlowosci dotyczacych przebiegu kontroli,

2) nieprawidlowosci w wydanych dokumentach weterynaryjnych,

3) innych okolicznosci stanowiacych zagrozenie dla zdrowia ludzi lub zwierzat.

4. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, gatunki zwierzat i produkty, ktorymi handel okreslaja przepisy Unii Europejskiej, sposob prowadzenia kontroli weterynaryjnej, wymagania weterynaryjne, jakim musza odpowiadac zwierzeta i produkty, oraz wzory wymaganych swiadectw zdrowia lub dokumentow handlowych, majac na wzgledzie swobodne przemieszczanie towarow miedzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytoriami innych krajow czlonkowskich Unii Europejskiej."]

Rozdzial 4

Zglaszanie, wykrywanie i likwidowanie chorob zakaznych zwierzat

Art. 19. 1. W razie podejrzenia wystapienia choroby zakaznej u zwierzecia wymienionej w zalaczniku nr 1 do ustawy, jego posiadacz jest obowiazany do:

1) natychmiastowego zawiadomienia o tym wlasciwego miejscowo organu Inspekcji Weterynaryjnej lub wojta (burmistrza, prezydenta miasta) albo najblizszego zakladu leczniczego dla zwierzat,

2) pozostawienia zwierzat w miejscu ich stalego przebywania i niewprowadzania tam innych zwierzat,

3) uniemozliwienia osobom postronnym dostepu do pomieszczen lub miejsc, w ktorych znajduja sie zwierzeta podejrzane o zakazenie lub zwloki zwierzece,

4) wstrzymania sie od wywozenia, wynoszenia i sprzedazy miesa, srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego, niejadalnych surowcow zwierzecych, zwlok zwierzecych, srodkow zywienia zwierzat, sciolki i innych przedmiotow znajdujacych sie w miejscu, w ktorym wystapila choroba,

5) udostepnienia zwierzat i zwlok zwierzecych do badan i zabiegow weterynaryjnych, a takze udzielania pomocy przy wykonywaniu badan i zabiegow,

6) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom dzialajacym w imieniu tych organow wyjasnien i podawania informacji, ktore moga miec znaczenie do wykrycia choroby i zrodel zakazenia lub zapobiegania jej szerzeniu.

2. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, ciazy rowniez na osobach majacych stycznosc ze zwierzetami w zwiazku z wykonywaniem obowiazkow sluzbowych lub zawodowych. Obowiazkiem lekarza weterynarii jest ponadto poinformowanie posiadacza zwierzecia o obowiazkach okreslonych w ust. 1 i nadzorowanie ich wykonania do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii lub osoby przez niego upowaznionej.

3. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) lub zaklad leczniczy dla zwierzat niezwlocznie informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, podejmuje niezwlocznie czynnosci w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaznej. W razie uzasadnionego podejrzenia choroby zakaznej lub jej stwierdzenia powiatowy lekarz weterynarii stosuje odpowiednio srodki przewidziane w art. 22.

Art. 20. 1. Lekarze weterynarii sa obowiazani do prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabiegow leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktow leczniczych.

2. Posiadacz zwierzat gospodarskich jest obowiazany do prowadzenia ksiazki leczenia zwierzat, odrebnie dla kazdego gospodarstwa i poszczegolnych gatunkow zwierzat.

3. Lekarz weterynarii leczacy zwierzeta dokonuje wpisow w ksiazce leczenia zwierzat, o ktorej mowa w ust. 2.

4. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres i sposob prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, o ktorej mowa w ust. 1, oraz sposob prowadzenia i wzor ksiazki leczenia zwierzat, o ktorej mowa w ust. 2, majac na wzgledzie obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej oraz zapewnienie mozliwosci ustalenia przebiegu leczenia zwierzecia i zastosowanych u niego produktow leczniczych.

Art. 20a. 1. Tworzy sie system gromadzenia i przekazywania informacji dotyczacych wystepowania chorob zakaznych, o ktorych mowa w art. 3.

2. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi ksiege chorob zakaznych zwierzat zawierajaca informacje o chorobach podlegajacych:

1) natychmiastowemu zgloszeniu,

2) rejestracji.

3. Lekarze weterynarii, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1, przekazuja wlasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miesieczne informacje o chorobach podlegajacych rejestracji.

4. Powiatowi lekarze weterynarii przekazuja wojewodzkiemu lekarzowi weterynarii:

1) informacje o chorobach zakaznych zwierzat, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, natychmiast po ich wystapieniu oraz za kazdy miesiac w formie zbiorczej,

2) zbiorcze informacje miesieczne o wystepowaniu chorob, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2.

5. Wojewodzcy lekarze weterynarii, w trybie okreslonym w ust. 4, przekazuja informacje Glownemu Lekarzowi Weterynarii, ktory wykonujac postanowienia konwencji i umow miedzynarodowych, ktorych Rzeczpospolita Polska jest strona, powiadamia Komisje Europejska, wlasciwe organizacje miedzynarodowe oraz inne kraje o wystepowaniu chorob zakaznych zwierzat w Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor ksiegi chorob zakaznych zwierzat, wzory raportow oraz sposoby przekazywania informacji o wystepowaniu chorob zakaznych zwierzat, majac na wzgledzie ujednolicenie sposobu zbierania i przekazywania danych dotyczacych wystepowania chorob zakaznych zwierzat.

Art. 21. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) procedury postepowania przy zwalczaniu poszczegolnych chorob zakaznych zwierzat, a w szczegolnosci procedury stwierdzania i wygaszania ognisk tych chorob oraz sposob prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,

2) procedure uznawania obszaru kraju lub regionu za urzedowo wolny od chorob, o ktorych mowa w pkt 1,

3) programy zapobiegania lub eliminacji okreslonych chorob zakaznych zwierzat, wskazujac podmioty zobowiazane do realizacji zadan okreslonych w tych programach

- majac na wzgledzie zapobieganie rozprzestrzenianiu sie chorob zakaznych zwierzat, ochrone zdrowia ludzi i zwierzat, jak rowniez mozliwosci przemieszczania zwierzat i produktow pochodzenia zwierzecego miedzy obszarami o roznym statusie zdrowotnym.

Art. 21a. 1. W powiatach, wojewodztwach, a takze w skali kraju przygotowuje sie i poddaje stalej aktualizacji plany gotowosci zwalczania chorob zakaznych zwierzat. W planach tych zostana przydzielone zadania organom administracji rzadowej i samorzadowej, a takze poszczegolnym podmiotom na wypadek wystapienia chorob zakaznych zwierzat.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych i ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) zakres wspolpracy organow administracji rzadowej i samorzadowej oraz poszczegolnych podmiotow w tworzeniu i wykonywaniu planow gotowosci, o ktorych mowa w ust. 1, oraz ich udzialu w strukturach organizacyjnych zespolow kryzysowych,

2) wykaz chorob, co do ktorych nalezy sporzadzac plany gotowosci ich zwalczania

- kierujac sie potrzeba szybkiego i skutecznego likwidowania ognisk chorob zakaznych zwierzat oraz stopniem zarazliwosci poszczegolnych chorob.

3. Plany gotowosci zwalczania chorob zakaznych okreslonych w przepisach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, przygotowuja odpowiednio powiatowy lekarz weterynarii, wojewodzki lekarz weterynarii, Glowny Lekarz Weterynarii, powolujac w swoich strukturach organizacyjnych zespoly kryzysowe.

Art. 22. W celu wykrywania i likwidowania chorob zakaznych zwierzat powiatowy lekarz weterynarii moze:

1) nakazac odosobnienie, strzezenie lub obserwacje zwierzat chorych albo podejrzanych o zakazenie,

2) zakazac wydawania swiadectw miejsca pochodzenia zwierzat lub swiadectw zdrowia zwierzat,

3) skierowac do uboju sanitarnego albo nakazac zabicie zwierzat chorych lub podejrzanych o zakazenie,

4) nakazac oczyszczenie i odkazenie pomieszczen oraz srodkow transportu, a takze odkazenie, zniszczenie lub usuniecie w sposob wykluczajacy niebezpieczenstwo szerzenia sie choroby zakaznej: srodkow zywienia zwierzat, sciolki, nawozu, narzedzi i innych przedmiotow, z ktorymi stykaly sie zwierzeta chore lub podejrzane o zakazenie,

5) zakazac osobom, ktore byly lub mogly byc w stycznosci ze zwierzetami chorymi na chorobe zakazna lub podejrzanymi o zakazenie, czasowego opuszczania miejsca wystapienia choroby zakaznej,

6) nakazac odkazanie odziezy i rzeczy osob, ktore byly lub mogly byc w stycznosci ze zwierzetami chorymi lub podejrzanymi o zakazenie,

7) zakazac wstepu okreslonym osobom do miejsc przebywania zwierzat,

8) zakazac karmienia zwierzat okreslonymi srodkami zywienia zwierzat lub pojenia z okreslonych zbiornikow i ujec wody,

8a) wyznaczyc okreslone miejsce jako ognisko choroby zakaznej,

9) wyznaczyc okreslone miejsca, w odniesieniu do ktorych obowiazuje zakaz wprowadzania, przeprowadzania i wyprowadzania zwierzat lub sprowadzania i wywozenia miesa, srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego i niejadalnych produktow zwierzecych, zwlok zwierzecych i srodkow zywienia zwierzat,

10) nakazac badanie kliniczne zwierzat oraz badanie prob laboratoryjnych pobranych od zwierzecia lub zwlok zwierzecych, jak rowniez przeprowadzenie sekcji zwlok zwierzecych,

11) nakazac leczenie i inne zabiegi na zwierzetach,

12) zakazac uzywania zwierzat w celu rozmnazania lub nakazac ich trzebienie,

13) okreslac sposob postepowania ze zwierzetami chorymi albo podejrzanymi o zakazenie, zwlokami zwierzecymi, miesem, srodkami spozywczymi pochodzenia zwierzecego i niejadalnymi produktami zwierzecymi oraz srodkami zywienia zwierzat zakazonymi lub podejrzanymi o zakazenie,

14) nakazac podmiotom zajmujacym sie ubojem zwierzat przeprowadzenie uboju sanitarnego za zwrotem kosztow zwiazanych z tym ubojem,

15) nakazac na okreslonym obszarze odstrzal sanitarny zwierzat.

Art. 23. 1. Na obszarach, na ktorych wystepuje choroba zakazna lub bezposrednie zagrozenie jej wystapienia, wojewoda, na wniosek wojewodzkiego lekarza weterynarii, w drodze rozporzadzenia, moze:

1) wprowadzic czasowe ograniczenia w ruchu osobowym,

2) czasowo zakazac organizowania widowisk, zgromadzen, pochodow lub nakazac czasowe zamkniecie zakladow pracy,

3) czasowo zakazac organizowania spedow, targow, wystaw zwierzat, polowan i odlowow zwierzat lownych,

4) ograniczyc albo zakazac obrotu towarami, zwlokami zwierzecymi, surowcami i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, ktore moga spowodowac szerzenie sie choroby zakaznej,

5) okreslic obszary, na ktorych wystepuje choroba zakazna lub zagrozenie wystapieniem choroby zakaznej, jako obszary zakazone i zagrozone, oraz sposob ich oznakowania,

6) nakazac przeglad zwierzat, oczyszczanie, odkazanie, deratyzacje i dezynfekcje miejsc przebywania zwierzat lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwlok zwierzecych, miesa, srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego i niejadalnych produktow zwierzecych, srodkow zywienia zwierzat, a takze oczyszczanie i odkazanie srodkow transportu,

7) wyznaczac okreslone obszary, na ktorych obowiazuje zakaz wprowadzania, przeprowadzania i wyprowadzania towarow, zwlok zwierzecych, surowcow i produktow rolnych oraz innych przedmiotow, ktore moga spowodowac szerzenie sie choroby zakaznej.

2. Rozporzadzenie wojewody, wydane w zwiazku z wystapieniem choroby zakaznej zwierzat lub bezposrednim zagrozeniem jej wystapienia, wchodzi w zycie z dniem podania do wiadomosci publicznej w sposob zwyczajowo przyjety na danym terenie, a nastepnie jest oglaszane w wojewodzkim dzienniku urzedowym.

3. Na wniosek wojewodzkiego lekarza weterynarii wojewoda uchyla wydane rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 2.

Art. 24. 1. W razie wystapienia choroby zakaznej zwierzat lub bezposredniego zagrozenia jej wystapienia na terenie calego kraju lub jego czesci, minister wlasciwy do spraw rolnictwa , w drodze rozporzadzenia, moze zarzadzic srodki przewidziane w art. 23 ust. 1, a ponadto nakazac przeprowadzenie powszechnych badan, szczepien, leczenia i innych zabiegow na zwierzetach wrazliwych na chorobe zakazna.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa , w drodze rozporzadzenia, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych5, okresli zasady wprowadzania czasowych zakazow opuszczania miejsca wystapienia choroby zakaznej, o ktorych mowa w art. 22 pkt 5, oraz czasowych ograniczen w ruchu osobowym, o ktorych mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1.

Art. 25. 1. Za konie, bydlo, swinie, owce i kozy, drob, jelenie i daniele utrzymywane w warunkach fermowych zabite z nakazu organow Inspekcji Weterynaryjnej lub skierowane do uboju sanitarnego albo za wymienione zwierzeta padle w wyniku zastosowania zabiegow nakazanych przez te organy - przysluguje odszkodowanie ze srodkow budzetu panstwa.

2. Odszkodowanie, o ktorym mowa w ust. 1, przysluguje w wysokosci wartosci rynkowej zwierzecia.

3. Wartosc rynkowa zwierzat okresla sie na podstawie sredniej z trzech kwot oszacowania przyjetych przez wlasciwego powiatowego lekarza weterynarii oraz dwoch rzeczoznawcow wyznaczonych przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

3a. Odszkodowanie przysluguje rowniez za zniszczone z nakazow organow Inspekcji Weterynaryjnej srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego, srodki zywienia zwierzat oraz sprzet, ktory nie moze byc poddany dezynfekcji.

3b. Osobie, ktora poniosla wydatki zwiazane z transportem, w trakcie wykonywania nakazow, o ktorych mowa w ust. 1 i 3a, przysluguje zwrot faktycznie poniesionych wydatkow ze srodkow budzetu panstwa.

4. Odszkodowanie nie przysluguje:

1) jezeli posiadacz zwierzecia nie zastosowal sie do obowiazkow okreslonych w art. 7 ust. 4, 4a, 4b, 4c i art. 19 ust. 1 oraz nalozonych na podstawie art. 22-24,

2) jezeli posiadacz wprowadzil do swojego gospodarstwa zwierze, o ktorym wiedzial, ze jest chore lub podejrzane o zakazenie, albo zwierze nieoznakowane lub bez swiadectwa zdrowia badz paszportu zwierzecia, jezeli takie warunki byly wymagane na podstawie art. 7,

3) za zwierzeta oraz srodki i sprzet, o ktorych mowa w ust. 3a:

a) stanowiace wlasnosc podmiotow prowadzacych dzialalnosc w zakresie:

- handlu zwierzetami, miesem, srodkami spozywczymi pochodzenia zwierzecego, niejadalnymi surowcami zwierzecymi, srodkami zywienia zwierzat,

- uboju zwierzat i przetwarzania miesa,

- skupu i przetwarzania zwlok zwierzecych i niejadalnych surowcow zwierzecych,

- transportu zwierzat, miesa, zwlok zwierzecych i niejadalnych surowcow zwierzecych,

b) sprowadzone z zagranicy z naruszeniem art. 10 i 11 i 14-16.

5. Decyzje w sprawie odszkodowania wydaje powiatowy lekarz weterynarii . Decyzja o przyznaniu odszkodowania jest ostateczna. Posiadacz zwierzecia niezadowolony z wysokosci przyznanego odszkodowania moze, w terminie miesiaca od daty doreczenia decyzji w tej sprawie, wniesc powodztwo do sadu rejonowego.

6. Osobom, ktorym nie przysluguje odszkodowanie, a ktore przyczynily sie do szybkiej likwidacji choroby zakaznej, Glowny Lekarz Weterynarii, na wniosek wojewodzkiego lekarza weterynarii, moze przyznac nagrode.

7. Wyplacone odszkodowania, o ktorych mowa w ust. 1, nie podlegaja zajeciu na pokrycie naleznosci publicznych, jezeli zostana wykorzystane na odtworzenie wczesniej posiadanego stanu zwierzat.

8. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb powolywania i odwolywania rzeczoznawcow, ich kwalifikacje i zasady wynagradzania oraz szczegolowe zasady oszacowywania zwierzat.

9. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli tryb i sposob ustalania odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 3a, uwzgledniajac wartosc rynkowa zniszczonych produktow oraz sprzetu.

Art. 25a. 1. Wprowadza sie obowiazek rejestracji lub zwalczania chorob lub biologicznych czynnikow chorobotworczych, ktore moga byc w naturalny sposob przenoszone na czlowieka ze zwierzecia lub przez srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego, zwanych dalej "zoonozami".

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wykaz zoonoz,

2) procedury monitorowania poszczegolnych zoonoz oraz sposoby postepowania w przypadku wystapienia choroby lub wykrycia biologicznych czynnikow chorobotworczych

- kierujac sie potrzeba ochrony zdrowia i zycia ludzi oraz majac na wzgledzie obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

3. Do zwalczania zoonoz stosuje sie odpowiednio przepisy art. 19-21 i art. 22-25.

Rozdzial 5

Badanie zwierzat rzeznych i miesa

Art. 26. 1. Zwierzeta rzezne i ich mieso, mieso zwierzat lownych i innych zwierzat przeznaczone do spozycia przez ludzi, srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego oraz srodki zywienia zwierzat objete sa obowiazkiem badania, ktore nalezy do zadan powiatowego lekarza weterynarii.

2. Powiatowy lekarz weterynarii organizuje i nadzoruje badania, o ktorych mowa w ust. 1, ustala terenowe obwody badania i obwody badania dla poszczegolnych rzezni oraz wyznacza dla nich lekarzy weterynarii i inne osoby, o ktorych mowa w art. 44, uprawnione do przeprowadzania badan.

Art. 27. 1. Uboj zwierzat rzeznych, ktorych mieso lub jego przetwory maja byc wprowadzane na rynek, przeznaczone do sprzedazy bezposredniej lub wykorzystywane na potrzeby wlasne, jest wykonywany wylacznie w rzezni, przy czym uboj z koniecznosci moze byc wykonywany rowniez poza rzeznia za zgoda i pod nadzorem lekarza weterynarii.

2. Do uboju w rzezni moga byc dopuszczone zwierzeta rzezne zaopatrzone w swiadectwo zdrowia oraz, w przypadku bydla, owiec, koz, swin, oznakowane zgodnie z systemem rejestracji i identyfikacji zwierzat.

3. Powiatowy lekarz weterynarii, kierujac do uboju sanitarnego zwierzeta rzezne, wydaje skierowanie okreslajace w szczegolnosci przyczyne wydania skierowania i dane identyfikujace zwierze lub zwierzeta oraz inne informacje istotne z uwagi na ocene miesa.

4. Lekarz weterynarii, kierujac do uboju z koniecznosci zwierzeta, wydaje skierowanie zawierajace dane identyfikujace zwierze, przyczyne wydania skierowania, informacje o stosowanych srodkach farmaceutycznych oraz inne informacje istotne z uwagi na ocene miesa.

5. uchylony

6. Dopuszcza sie:

1) uboj zwierzat dzikich utrzymywanych przez czlowieka oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fermowych, na terenie gospodarstwa, w ktorym sa chowane, pod warunkiem uzyskania zgody powiatowego lekarza weterynarii,

2) uboj swin, owiec i koz na terenie gospodarstwa, pod warunkiem wykorzystania uzyskanego miesa wylacznie na potrzeby wlasne lub do sprzedazy bezposredniej,

3) uboj drobiu i krolikow na terenie gospodarstwa, jezeli pozyskane mieso jest wykorzystywane:

a) na potrzeby wlasne,

b) do sprzedazy bezposredniej, po uzyskaniu zgody na uboj powiatowego lekarza weterynarii,

4) uboj cielat w wieku do trzech miesiecy zycia z przeznaczeniem na potrzeby wlasne lub do sprzedazy bezposredniej.

Art. 28. 1. Obowiazkiem badania sa objete:

1) przed ubojem - zwierzeta rzezne, z ktorych mieso lub jego przetwory maja byc wprowadzone na rynek lub do sprzedazy bezposredniej, z wyjatkiem krolikow i drobiu, ktorych mieso jest przeznaczone do sprzedazy bezposredniej,

2) po uboju - mieso i narzady zwierzat rzeznych, z wyjatkiem nieprzeznaczonego do wprowadzania na rynek miesa krolikow i drobiu,

3) po odstrzeleniu - mieso i narzady wewnetrzne zwierzat lownych, z wyjatkiem zwierzyny drobnej, niepoddanej patroszeniu, skorowaniu lub odpierzeniu, przeznaczonej na potrzeby wlasne lub do sprzedazy bezposredniej,

4) przed wprowadzeniem na rynek - ryby, skorupiaki i mieczaki.

2. W zaleznosci od wyniku badania zwierzecia, przeprowadzonego przed ubojem, moze byc wydane:

1) zezwolenie na uboj,

2) zezwolenie na uboj z zachowaniem okreslonych warunkow,

3) zakaz uboju.

3. Po uboju wszystkie czesci zwierzecia powinny pozostac w miejscu uboju do czasu zbadania, wydania oceny i oznakowania miesa, z wylaczeniem prob pobranych do badan laboratoryjnych.

Art. 29. 1. W zaleznosci od wyniku badania miesa rozroznia sie i odpowiednio znakuje:

1) mieso zdatne do spozycia,

2) mieso warunkowo zdatne do spozycia,

3) mieso niezdatne do spozycia.

2. Wprowadza sie odrebne sposoby znakowania miesa zdatnego do spozycia, przeznaczonego:

1) na potrzeby wlasne,

2) na rynek krajowy,

3) do handlu.

3. Mieso niepoddane rozbiorowi przeznaczone do wprowadzenia na rynek zaopatruje sie w swiadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii. [UWAGA, ust. 3 traci moc z dniem 31 grudnia 2007 r.]

4. Wprowadza sie system etykietowania wolowiny.

4a. W ramach systemu, o ktorym mowa w ust. 4, wolowina przeznaczona do spozycia przez ludzi, poza wymaganiami okreslonymi w ust. 3, moze byc wprowadzana na rynek po dolaczeniu etykiety do kazdego pojemnika, w ktorym znajduja sie takie same gatunkowo elementy lub porcje miesa wolowego pochodzace z tego samego rozbioru.

4b. Niezaleznie od systemu, o ktorym mowa w ust. 4, producenci moga wprowadzic dodatkowy system etykietowania wolowiny.

[Uwaga, przepisy art. 29 ust. 4a, 4b traca moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.]

5. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, informacje, jakie powinna zawierac etykieta, o ktorej mowa w ust. 4a, majac na wzgledzie obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej oraz zapewnienie mozliwosci zidentyfikowania zwierzecia lub zwierzat, od ktorych to mieso pochodzi, jak rowniez miejsca ich pochodzenia i przebywania oraz zapewnienie mozliwosci zidentyfikowania rzezni, w ktorej dokonano uboju zwierzecia, i zakladu rozbioru miesa, w ktorym dokonano rozbioru miesa. [Uwaga, przepis art. 29 ust. 5 traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.]

5a. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki wprowadzania oraz sposob dodatkowego systemu etykietowania wolowiny, o ktorym mowa w ust. 4b, majac na wzgledzie obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej oraz srodki, jakie maja byc podjete w celu zagwarantowania rzetelnosci i dokladnosci informacji umieszczonych na etykiecie wprowadzonej w ramach dodatkowego systemu etykietowania wolowiny. [Uwaga, przepis art. 29 ust. 5a traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.]

6. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob uzdatnienia miesa warunkowo zdatnego do spozycia oraz postepowania z miesem niezdatnym do spozycia, majac na wzgledzie zachowanie zdrowia ludzi i zwierzat.

[Art. 29a. Mieso niepoddane rozbiorowi przeznaczone do wprowadzenia na rynek zaopatruje sie w handlowy dokument identyfikacyjny. [art. 29a obowiazuje od 1 stycznia 2008 r.]

Art. 29b. Mieso poddane rozbiorowi oraz przetwory miesne, mleko i przetwory mleczne, miod i jego przetwory, ryby, skorupiaki i mieczaki oraz ich przetwory, produkty jajczarskie, przeznaczone do wprowadzenia na rynek, zaopatruje sie w handlowy dokument identyfikacyjny.

Art. 29c. 1. Handlowy dokument identyfikacyjny wystawiany jest przez podmiot wprowadzajacy srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego na rynek.

2. Handlowy dokument identyfikacyjny zawiera w szczegolnosci:

1) nazwe i adres zakladu,

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakladu,

3) opis towaru, jego opakowanie, miejsce pozyskania, przetworzenia i przeznaczenia,

4) date i miejsce produkcji.

Art. 30. 1. Powiatowy lekarz weterynarii na wniosek posiadacza miesa, zlozony w ciagu 24 godzin po dokonaniu badania i oceny, moze zmienic te ocene po przeprowadzeniu ponownego badania. Ocena wydana w tym trybie ma charakter ostateczny.

2. Wniosek o zmiane oceny miesa, o ktorym mowa w ust. 1, skladany jest na pismie powiatowemu lekarzowi weterynarii za posrednictwem lekarza, ktory dokonal badania.

3. Koszty ponownego badania, o ktorym mowa w ust. 1, lacznie z kosztami dojazdu ponosi posiadacz, jezeli wynik badania potwierdzi uprzednio wydana ocene miesa.

4. Do czasu dokonania ponownego badania, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazek zabezpieczenia miesa spoczywa na jego posiadaczu.

Art. 31. 1. Podmioty podejmujace dzialalnosc lub zajmujace sie ubojem zwierzat rzeznych lub skupem zwierzat lownych, rozbiorem i przetworstwem miesa oraz produkcja miesa mielonego i wyrobow miesnych niepoddanych obrobce termicznej, pozyskiwaniem, przetworstwem mleka, ryb, skorupiakow, mieczakow, jaj konsumpcyjnych i innych srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego, a takze ich skladowaniem, przepakowywaniem i transportem, sa obowiazane:

1) zapewnic warunki weterynaryjne, w tym wynikajace z projektu technologicznego zakladu, opracowanego na etapie projektu budowlanego zaopiniowanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub rzeczoznawce uznanego przez Glownego Lekarza Weterynarii,

2) zglosic zamiar rozpoczecia dzialalnosci wlasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii co najmniej 60 dni przed jej rozpoczeciem oraz zaprzestanie dzialalnosci w terminie 7 dni od jej zaprzestania.

2. Obowiazek wynikajacy z ust. 1 nie dotyczy podmiotow zajmujacych sie pozyskiwaniem mleka i jaj konsumpcyjnych na wlasne potrzeby.

3. Powiatowy lekarz weterynarii, po dokonaniu kontroli w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, wydaje decyzje w sprawie dopuszczenia lub niedopuszczenia zakladu do prowadzenia produkcji, nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny, o ile jest on wymagany, a takze kwalifikuje zaklad do prowadzenia sprzedazy:

1) na rynek Unii Europejskiej lub innych panstw,

2) na rynek krajowy,

3) bezposredniej.

[3a. Zaklady, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, nie moga wprowadzac swoich produktow do handlu. [ust. 3a wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej]

4. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr zakladow dopuszczonych do prowadzenia produkcji na obszarze jego wlasciwosci. Do rejestru wpisuje sie informacje dotyczace przeprowadzonych kontroli oraz decyzji wydanych w trybie ust. 3 i art. 31b.

5. Powiatowy lekarz weterynarii moze w kazdym czasie kontrolowac, czy sa spelnione i utrzymywane warunki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 31a. 1. Dla zakladow prowadzacych dzialalnosc, o ktorej mowa w art. 31, ktorym nadano weterynaryjny numer indentyfikacyjny, wprowadza sie system numeracji, ktory prowadzi Glowny Lekarz Weterynarii.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporzadzenia:

1) okresli sposob prowadzenia systemu numeracji, o ktorym mowa w ust. 1,

2) moze rozszerzyc zakres nadawania numeracji innym rodzajom dzialalnosci, w tym wymienionym w art. 5

- majac na wzgledzie obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 31b. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w razie stwierdzenia, ze dzialalnosc, o ktorej mowa w art. 31, prowadzona jest niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi, w zaleznosci od zagrozenia zdrowia ludzi, zwierzat albo naruszenia przepisow o ochronie zwierzat, wydaje decyzje:

1) nakazujaca usuniecie uchybien,

2) zakazujaca produkcji niektorych produktow,

3) ograniczajaca wielkosc produkcji lub nakazujaca jej wstrzymanie,

4) zmieniajaca kwalifikacje zakladu do prowadzenia sprzedazy, o ktorej mowa w art. 31 ust. 3.

1a. W razie koniecznosci wydania decyzji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczacej usuniecia uchybien w zakresie liczby drobnoustrojow i komorek somatycznych w mleku surowym, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje usuniecie tych uchybien w terminie do 3 miesiecy.

2. Powiatowy lekarz weterynarii moze cofnac decyzje o dopuszczeniu zakladu do prowadzenia produkcji oraz o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o ktorym mowa w art. 31 ust. 3, jezeli kierujacy zakladem nie zastosuje sie do zalecen wydanych w celu zapewnienia wymaganych warunkow weterynaryjnych w okreslonym terminie.

3. Przepisy art. 31 i 31b nie naruszaja przepisow art. 5 i 6.

Art. 31c. 1. Podmioty, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1, odpowiadaja za jakosc i bezpieczenstwo zdrowotne srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego w zakresie prowadzonej przez nie dzialalnosci.

2. W przypadku podejrzenia niewlasciwej jakosci zdrowotnej srodkow spozywczych, o ktorych mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii podejmuje czynnosci kontrolne w celu sprawdzenia jakosci zdrowotnej tych srodkow, przed wprowadzeniem ich na rynek. Przepisy art. 31b stosuje sie odpowiednio.

3. Mieso i inne srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego po wprowadzeniu na rynek nie podlegaja zwrotowi do producenta, z zastrzezeniem ust. 4.

4. W razie stwierdzenia, ze mieso i inne srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego o niewlasciwej jakosci zdrowotnej zostaly wprowadzone na rynek, producent tych srodkow jest obowiazany do ich natychmiastowego wycofania z rynku oraz powiadomienia o zaistnialej sytuacji powiatowego lekarza weterynarii wlasciwego dla miejsca produkcji tych srodkow.

5. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzje o sposobie wykorzystania srodkow o niewlasciwej jakosci zdrowotnej, o ktorych mowa w ust. 4, lub nakazuje ich zniszczenie, w zaleznosci od stwierdzonego ryzyka.

Art. 31d. 1. Sprzedaz bezposrednia jest dokonywana przez producenta w punkcie sprzedazy lub ze srodka transportu przeznaczonego do przewozu srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego na obszarze powiatu, w ktorym prowadzona jest dzialalnosc produkcyjna zwiazana ze sprzedaza bezposrednia lub na obszarze przyleglych do niego powiatow, po uzyskaniu zgody wlasciwego ze wzgledu na miejsce sprzedazy powiatowego lekarza weterynarii.

2. Sprzedaz bezposrednia dokonywana przez podmiot prowadzacy gospodarstwo rolne moze miec miejsce w punktach sprzedazy znajdujacych sie na terenie tych gospodarstw, na targowiskach, w halach targowych, lub podmiot ten moze byc dostawca swoich produktow do zakladow zywienia zbiorowego - na obszarze powiatu, na ktorym znajduje sie gospodarstwo rolne, lub na obszarze przyleglych do niego powiatow, po uzyskaniu zgody wlasciwego ze wzgledu na miejsce sprzedazy powiatowego lekarza weterynarii.

Art. 32. 1. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) sposob badania zwierzat rzeznych, badania, oceny i znakowania miesa zwierzat rzeznych oraz miesa zwierzat lownych, wykorzystywania miesa warunkowo zdatnego do spozycia, miesa niezdatnego do spozycia oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,

2) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy uboju zwierzat rzeznych oraz rozbiorze i wprowadzaniu na rynek miesa tych zwierzat,

3) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy przetworstwie miesa, wprowadzaniu go na rynek oraz sposob znakowania przetworow miesnych,

4) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy produkcji miesa mielonego i wyrobow miesnych niepoddanych obrobce termicznej oraz ich wprowadzaniu na rynek,

5) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu skupu zwierzat lownych i ich wprowadzaniu na rynek,

6) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy pozyskiwaniu, przetworstwie i wprowadzaniu na rynek ryb, skorupiakow, mieczakow i ich przetworow oraz sposob znakowania tych produktow,

7) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy pozyskiwaniu, przetworstwie i wprowadzaniu na rynek mleka i przetworow mlecznych oraz sposob znakowania tych produktow,

8) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy pozyskiwaniu oraz wprowadzaniu na rynek jaj konsumpcyjnych,

9) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy przetworstwie oraz wprowadzaniu na rynek produktow z jaj konsumpcyjnych,

10) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy produkcji mieczakow dwuskorupowych,

11) wzory swiadectw zdrowia i handlowych dokumentow identyfikacyjnych, w zaleznosci od kwalifikacji zakladu, o ktorej mowa w art. 31 ust. 3, dla wprowadzanego na rynek miesa i jego przetworow, mleka i przetworow mlecznych, miodu i jego przetworow, ryb, skorupiakow i mieczakow oraz ich przetworow, a takze dla produktow jajczarskich,

12) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy uboju zwierzat dzikich utrzymywanych przez czlowieka na terenie gospodarstw, w ktorych sa chowane, oraz uboju drobiu i krolikow na terenie gospodarstwa, jak rowniez szczegolowe warunki udzielania zgody na ten uboj, o ktorej mowa w art. 27 ust. 6 pkt 1 i 3 lit. b),

13) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu dzialalnosci zwiazanej ze sprzedaza bezposrednia, a w szczegolnosci przy produkcji na cele sprzedazy bezposredniej, oraz warunki udzielania i uchylania zgody na prowadzenie dzialalnosci zwiazanej ze sprzedaza bezposrednia, o ktorej mowa w art. 31d ust. 1 i 2,

14) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy produkcji zelatyny spozywczej,

15) szczegolowe warunki weterynaryjne wymagane przy pozyskiwaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek produktow pszczelarskich

- biorac pod uwage obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej, jak rowniez potrzebe zapewnienia weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa moze okreslic, w drodze rozporzadzenia:

1) rodzaje dzialalnosci, ktore moga byc wykonywane w ramach sprzedazy bezposredniej,

2) limity produkcyjne dla niektorych rodzajow dzialalnosci zwiazanych ze sprzedaza bezposrednia, o ktorych mowa w pkt 1,

3) warunki weterynaryjne przy wytwarzaniu produktow o charakterze tradycyjnym

- biorac pod uwage obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej, jak rowniez potrzebe zapewnienia weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

Art. 33. uchylony

Rozdzial 6

Inspekcja Weterynaryjna

Art. 34. 1. Tworzy sie Inspekcje Weterynaryjna .

2. Inspekcja Weterynaryjna kieruje Glowny Lekarz Weterynarii.

3. Glownego Lekarza Weterynarii, ktory jest centralnym organem administracji rzadowej, powoluje Prezes Rady Ministrow na wniosek ministra wlasciwego do spraw rolnictwa. Glownego Lekarza Weterynarii odwoluje Prezes Rady Ministrow.

4. Zastepcow Glownego Lekarza Weterynarii, nie wiecej niz dwoch, powoluje minister wlasciwy do spraw rolnictwa na wniosek Glownego Lekarza Weterynarii. Zastepcow Glownego Lekarza Weterynarii odwoluje minister wlasciwy do spraw rolnictwa.

5. Glowny Lekarz Weterynarii kieruje Inspekcja Weterynaryjna przy pomocy Glownego Inspektoratu Weterynarii.

6. Organizacje Glownego Inspektoratu Weterynarii okresla statut nadany, w drodze rozporzadzenia, przez ministra wlasciwego do spraw rolnictwa.

Art. 35. 1. Do zakresu dzialania Inspekcji Weterynaryjnej nalezy zapobieganie chorobom zakaznym zwierzat i ich zwalczanie oraz nadzor nad jakoscia zdrowotna produktow pochodzenia zwierzecego, a w szczegolnosci:

1) badanie zwierzat rzeznych i ich miesa, miesa zwierzat lownych oraz innych zwierzat, przeznaczonego do spozycia przez ludzi,

2) sprawowanie weterynaryjnej kontroli granicznej,

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunkow weterynaryjnych,

4) sprawowanie nadzoru nad jakoscia zdrowotna srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, skladowania, transportu oraz sprzedazy bezposredniej,

5) sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzetami i produktami pochodzenia zwierzecego,

6) sprawowanie nadzoru nad jakoscia zdrowotna srodkow zywienia zwierzat,

7) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych oraz obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wylacznie dla zwierzat,

7a) wspoldzialanie z Inspekcja Farmaceutyczna w sprawowaniu nadzoru nad warunkami wytwarzania produktow leczniczych weterynaryjnych,

8) kontrola wystepowania pozostalosci chemicznych i biologicznych, lekow oraz skazen promieniotworczych w tkankach zwierzat, srodkach spozywczych pochodzenia zwierzecego oraz srodkach zywienia zwierzat,

9) sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierzat przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakoscia zdrowotna materialu biologicznego,

10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisow o ochronie zwierzat,

11) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierzat oraz kontroli ich przemieszczania,

12) przeprowadzanie przez zaklady higieny weterynaryjnej, wchodzace w sklad wojewodzkich inspektoratow weterynaryjnych, rozpoznawczych badan laboratoryjnych.

1a. Inspekcja Weterynaryjna wykonuje zadania, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie niniejszej ustawy oraz przepisow odrebnych w zakresie okreslonym tymi przepisami.

1b. Inspekcja Weterynaryjna moze inicjowac, organizowac i prowadzic dzialalnosc oswiatowo-informacyjna dla podmiotow podlegajacych nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej oraz popularyzowac przepisy z zakresu zwalczania chorob zakaznych zwierzat, higieny srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego i srodkow zywienia zwierzat oraz ochrony zwierzat.

2. Do zadan Inspekcji Weterynaryjnej nalezy rowniez wydawanie opinii co do zgodnosci z warunkami weterynaryjnymi okreslonymi przepisami Unii Europejskiej przedsiewziec i zrealizowanych inwestycji, ktorych realizacja jest wspomagana przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze srodkow pochodzacych z funduszy Unii Europejskiej.

3. Opinie, o ktorych mowa w ust. 2, sa wydawane na wniosek podmiotu ubiegajacego sie o pomoc finansowa.

Art. 36. 1. Zadania Inspekcji Weterynaryjnej, o ktorych mowa w art. 35, wykonuja nastepujace organy:

1) Glowny Lekarz Weterynarii,

2) wojewodzki lekarz weterynarii jako kierownik wojewodzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzacej w sklad zespolonej administracji rzadowej,

3) powiatowy lekarz weterynarii jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej, bedacy organem niezespolonej administracji rzadowej,

4) graniczny lekarz weterynarii.

2. uchylony

3. Wojewodzki lekarz weterynarii moze, za zgoda wojewody, powierzyc powiatowemu lekarzowi weterynarii, w drodze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu swojej wlasciwosci, w tym rowniez wydawanie w jego imieniu decyzji administracyjnych.

4. Funkcje organow Inspekcji Weterynaryjnej moga pelnic wylacznie osoby bedace lekarzami weterynarii, posiadajace prawo wykonywania zawodu.

[z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Funkcje Glownego Lekarza Weterynarii, wojewodzkiego, powiatowego i granicznego lekarza weterynarii i ich zastepcow moga pelnic wylacznie osoby bedace lekarzami weterynarii, posiadajace prawo wykonywania zawodu oraz:

1) w przypadku Glownego Lekarza Weterynarii, wojewodzkiego lekarza weterynarii i ich zastepcow - co najmniej 5-letni staz pracy w administracji weterynaryjnej,

2) w przypadku powiatowego i granicznego lekarza weterynarii i ich zastepcow - co najmniej 3-letni staz pracy w administracji weterynaryjnej.",

Dodaje sie ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Dodatkowo do objecia stanowisk Glownego Lekarza Weterynarii, wojewodzkiego lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii i granicznego lekarza weterynarii i ich zastepcow jest wymagane posiadanie tytulu specjalisty z jednej z wymienionych dziedzin:

1) epizootiologii i administracji weterynaryjnej,

2) higieny zwierzat rzeznych i zywnosci pochodzenia zwierzecego."]

5. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, siedziby oraz terytorialny zakres dzialania granicznych lekarzy weterynarii.

Art. 37. 1. Wojewodzkiego lekarza weterynarii powoluje i odwoluje wojewoda w porozumieniu z Glownym Lekarzem Weterynarii.

2. Zastepce wojewodzkiego lekarza weterynarii powoluje i odwoluje wojewoda na wniosek wojewodzkiego lekarza weterynarii.

3. Powiatowego i granicznego lekarza weterynarii powoluje i odwoluje wojewoda na wniosek wojewodzkiego lekarza weterynarii.

4. Zastepce powiatowego i zastepce granicznego lekarza weterynarii powoluje i odwoluje wojewodzki lekarz weterynarii na wniosek wlasciwego powiatowego lub granicznego lekarza weterynarii.

5. Wojewodzki lekarz weterynarii podlega wojewodzie, a powiatowy lekarz weterynarii i graniczny lekarz weterynarii podlegaja wojewodzkiemu lekarzowi weterynarii.

6. Glowny Lekarz Weterynarii moze w kazdym czasie zawiesic lub odsunac od wykonywania obowiazkow wojewodzkiego, powiatowego i granicznego lekarza weterynarii, jezeli dzialalnosc tego lekarza lub podleglej mu jednostki moze zagrozic prawidlowemu wykonywaniu zadan Inspekcji Weterynaryjnej, a zwlaszcza naruszyc bezpieczenstwo sanitarno-weterynaryjne na obszarze wlasciwosci danego organu. Zawieszenie lub odsuniecie od wykonywania obowiazkow nastepuje w drodze decyzji i wymaga niezwlocznego powiadomienia odpowiednio wojewody lub starosty. Doreczenie decyzji wraz ze szczegolowym uzasadnieniem powinno nastapic bez zbednej zwloki.

7. Kompetencje Glownego Lekarza Weterynarii, o ktorych mowa w ust. 6, przysluguja wojewodzkiemu lekarzowi weterynarii w stosunku do granicznego i powiatowego lekarza weterynarii.

8. Glowny Inspektorat Weterynarii, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5, oraz wojewodzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, o ktorych mowa w art. 38 ust. 1, sa panstwowymi jednostkami budzetowymi, a graniczne inspektoraty weterynarii sa oddzialami wlasciwych wojewodzkich inspektoratow weterynarii.

9. Obsluga finansowa granicznych inspektoratow weterynarii jest prowadzona za posrednictwem rachunkow bankowych wlasciwych wojewodzkich inspektoratow weterynarii.

Art. 38. 1. Wojewodzki, powiatowy i graniczny lekarz weterynarii kieruje odpowiednio: wojewodzkim, powiatowym i granicznym inspektoratem weterynarii.

2. (skreslony).

3. (skreslony).

4. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady organizacji inspektoratow weterynarii.

Art. 39. 1. W rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego, w sprawach zwiazanych z wykonywaniem zadan i kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, organem wlasciwym jest powiatowy lub graniczny lekarz weterynarii.

2. W postepowaniu administracyjnym organami wyzszego stopnia w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego sa:

1) w stosunku do powiatowego lub granicznego lekarza weterynarii - wojewodzki lekarz weterynarii,

2) w stosunku do wojewodzkiego lekarza weterynarii - Glowny Lekarz Weterynarii.

Art. 39a. 1. Glowny Lekarz Weterynarii:

1) ustala ogolne kierunki dzialania Inspekcji Weterynaryjnej,

2) koordynuje i kontroluje wykonywanie zadan przez wojewodzkich, powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii,

3) moze wydawac wojewodzkim, powiatowym i granicznym lekarzom weterynarii polecenia dotyczace podjecia czynnosci w zakresie ich merytorycznego dzialania oraz zadac od nich informacji o calym zakresie dzialania Inspekcji Weterynaryjnej,

4) w przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonej kontroli uchybien, moze wydac decyzje o czasowym zawieszeniu lub odebraniu uprawnien, uchylajac decyzje powiatowego, granicznego lub wojewodzkiego lekarza weterynarii,

5) wspolpracuje z wlasciwymi organami weterynaryjnymi krajow czlonkowskich Unii Europejskiej i krajow trzecich, Komisja Europejska, Miedzynarodowym Urzedem do Spraw Epizootii oraz innymi organizacjami miedzynarodowymi, ktorych Polska jest czlonkiem, w zakresie swoich wlasciwosci,

6) dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, jakosci zdrowotnej srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego i stanu sanitarnego ich produkcji,

7) opracowuje programy i plany dotyczace zapobiegania chorobom zakaznym zwierzat i ich zwalczania,

8) wydaje instrukcje okreslajace sposob postepowania organow i inspektorow Inspekcji Weterynaryjnej,

9) organizuje szkolenia dla pracownikow Inspekcji Weterynaryjnej,

10) inicjuje zmiany przepisow prawnych z dziedziny weterynarii oraz opiniuje projekty aktow normatywnych,

11) utrzymuje niezbedna rezerwe szczepionek i biopreparatow niezbednych do diagnozowania i zwalczania chorob zakaznych zwierzat,

12) wykonuje inne zadania okreslone w ustawie i przepisach odrebnych.

2. Glowny Lekarz Weterynarii sklada Prezesowi Rady Ministrow oraz ministrowi wlasciwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie o stanie bezpieczenstwa sanitarno-weterynaryjnego kraju.

3. Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 9, przysluguja wojewodzkiemu lekarzowi weterynarii w stosunku do powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii.

4. Wojewodzki lekarz weterynarii i powiatowy lekarz weterynarii raz na rok, a na zadanie w kazdym czasie, przekazuja odpowiednio wojewodzie i staroscie informacje o stanie bezpieczenstwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze wojewodztwa lub powiatu.

5. Informacje, o ktorych mowa w ust. 4, wojewodzki lekarz weterynarii przekazuje rowniez Glownemu Lekarzowi Weterynarii.

6. W przypadku bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa sanitarno-weterynaryjnego wojewoda moze wydac wlasciwemu organowi Inspekcji Weterynaryjnej polecenie podjecia dzialan zmierzajacych do usuniecia tego zagrozenia.

7. Polecenie wydane na podstawie ust. 6 nie moze dotyczyc wykonania konkretnych czynnosci sluzbowych ani okreslac sposobu wykonania zadania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Polecenie powinno ustalac przedmiot dzialania lub wskazywac stan niezgodny z prawem, ktorego usuniecie dotyczy.

Art. 39b. uchylony

Art. 39c. uchylony

Art. 40. Organy Inspekcji Weterynaryjnej wspolpracuja przy wykonywaniu swoich zadan z wlasciwymi organami Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych oraz jednostkami samorzadu terytorialnego.

Art. 41. 1. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 44, w zakresie wykonywania zadan okreslonych w ustawie, maja prawo:

1) wstepu do:

a) wszelkich miejsc przebywania zwierzat,

b) rzezni i miejsc badania miesa,

c) miejsc, w ktorych prowadzona jest dzialalnosc okreslona w art. 5 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

d) wszelkich srodkow transportu uzywanych do przewozu zwierzat, miesa, srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego i niejadalnych surowcow zwierzecych, materialu biologicznego, srodkow zywienia zwierzat oraz obiektow, w ktorych znajduja sie te srodki transportu,

2) zadania pisemnych lub ustnych informacji,

3) zadania okazywania i udostepniania dokumentow,

4) pobierania nieodplatnie probek do badan.

1a. Uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane, dotyczace w szczegolnosci stosowanej przez kontrolowanego technologii, sa objete tajemnica sluzbowa i nie moga byc przekazywane innym organom ani ujawniane, jesli nie wymaga tego dobro publiczne.

2. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 44, w zakresie wykonywania zadan okreslonych w ustawie, podlegaja szczegolnej ochronie prawnej, przewidzianej w odrebnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb i sposob wykonywania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w gospodarstwach kontroli oznakowania i rejestracji zwierzat, majac na wzgledzie liczbe przeprowadzanych kontroli w stosunku do liczby gospodarstw, wyniki tych kontroli oraz czestotliwosc ich przeprowadzania.

Art. 41a. 1. Urzedowy lekarz weterynarii nie moze poswiadczac w swiadectwie zdrowia zwierzat lub innym dokumencie weterynaryjnym danych, ktorych sprawdzenie nie jest mozliwe, oraz podpisywac swiadectw zdrowia lub innych dokumentow weterynaryjnych in blanco, lub dokumentow dotyczacych towarow, ktorych nie kontrolowal lub ktorych kontrola nie nalezala do jego wlasciwosci.

2. Urzedowy lekarz weterynarii moze wystawic swiadectwo zdrowia na podstawie wynikow badan kontrolnych, a takze badan wykonanych w trakcie kontroli wewnetrznej, kontroli epizootycznej lub epidemiologicznej oraz na podstawie wynikow innych urzedowych kontroli, jezeli sa prowadzone systematycznie.

3. Lekarze weterynarii, niebedacy pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, nie moga byc wyznaczani do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 44 ust. 1, jezeli mialyby one dotyczyc ich interesow majatkowych.

4. Kopie wystawianych swiadectw zdrowia powinny byc przechowywane przez wystawiajacego przez okres 3 lat w celu umozliwienia identyfikacji podpisow.

5. uchylony

Art. 42. 1. Tworzy sie Rade Sanitarno-Epizootiologiczna, zwana dalej "Rada", jako organ doradczo-opiniodawczy Glownego Lekarza Weterynarii.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata.

3. Czlonkow Rady powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw rolnictwa .

4. Czlonkowie Rady wybieraja sposrod siebie przewodniczacego i sekretarza.

5. Rada dziala na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez ministra wlasciwego do spraw rolnictwa .

6. Czlonkom Rady przysluguje zwrot kosztow przejazdu i zakwaterowania oraz diety na zasadach stosowanych przy podrozach sluzbowych na obszarze kraju.

7. Koszty obslugi Rady pokrywa Glowny Lekarz Weterynarii.

Art. 43. 1. Dla oceny stanu epizootycznego oraz zapewnienia zdrowia ludzi i zwierzat na obszarze kraju lub jego czesci organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadza badania kontrolne zakazen zwierzat.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporzadzenia:

1) okresli rodzaj jednostek chorobowych, sposob prowadzenia kontroli oraz zakres badan,

2) moze wprowadzic zakaz przeprowadzania ochronnych szczepien zwierzat przeciwko okreslonym chorobom zakaznym

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa sanitarnego kraju.

Art. 43a. 1. Dla zapewnienia wlasciwej jakosci zdrowotnej zywnosci i ochrony zdrowia publicznego organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzaja badania kontrolne substancji niedozwolonych, pozostalosci chemicznych, biologicznych, produktow leczniczych i skazen promieniotworczych u zwierzat zywych, w tkankach lub narzadach zwierzat po uboju, w srodkach spozywczych pochodzenia zwierzecego oraz w srodkach zywienia zwierzat.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz substancji objetych badaniami kontrolnymi, zakres i sposob prowadzenia programu badan, sposob pobierania probek, zakres badan, rodzaj i wielkosc probek, sposob dokumentowania, tryb postepowania w przypadku stwierdzenia obecnosci substancji zakazanych lub przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu pozostalosci, o ktorych mowa w ust. 1, kierujac sie potrzeba zapewnienia wlasciwej jakosci zdrowotnej zywnosci oraz ochrony zdrowia publicznego.

3. Dopuszczalne maksymalne poziomy pozostalosci, o ktorych mowa w ust. 1, okreslaja odrebne przepisy.

Art. 44. 1. Organ Inspekcji Weterynaryjnej moze:

1) wyznaczac na czas okreslony lekarzy weterynarii niebedacych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektorych czynnosci, w tym:

a) ochronnych szczepien i badan rozpoznawczych,

b) nadzoru nad spedami i innymi miejscami gromadzenia zwierzat,

c) badania zwierzat wprowadzanych na rynek i wystawiania swiadectw zdrowia,

d) badania zwierzat rzeznych i ich miesa, miesa zwierzat lownych oraz nadzoru nad jego rozbiorem, przetworstwem i skladowaniem, wraz z wystawieniem wymaganych swiadectw zdrowia,

e) nadzoru nad warunkami pozyskiwania mleka, punktami skupu i przetworstwem mleka,

f) nadzoru nad przetworstwem i skladowaniem ryb, mieczakow, skorupiakow i jaj konsumpcyjnych,

g) kontroli i nadzoru nad gospodarstwami,

h) pobierania prob do badan kontrolnych w zakresie, o ktorym mowa w art. 43a ust. 1,

2) wyznaczac inne osoby, niebedace pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, posiadajace odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektorych czynnosci pomocniczych.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, organ Inspekcji Weterynaryjnej okresli rodzaj i zakres czynnosci oraz prowadzi liste osob wyznaczonych do ich wykonywania.

3. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, moze nastapic po zawarciu umowy okreslajacej w szczegolnosci sposob, zakres i miejsce wykonywania tych czynnosci, wysokosc wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin platnosci.

4. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

5. Wyznaczenie, o ktorym mowa w ust. 1, nastepuje w drodze decyzji.

5a. Uchylenie decyzji o wyznaczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, moze nastapic w przypadku:

1) jezeli wykonywanie czynnosci przez osobe wyznaczona moze spowodowac zagrozenie dla zdrowia ludzi lub zwierzat,

2) niewywiazywania sie wyznaczonej osoby z powierzonych jej zadan, w szczegolnosci poprzez niewykonywanie ich terminowo, oraz w razie stwierdzenia zaniedban w dokumentowaniu wykonanych czynnosci,

3) zlozenia wniosku przez osobe wyznaczona.

6. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa, na wniosek Glownego Lekarza Weterynarii, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) kwalifikacje osob wyznaczonych do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1,

2) warunki wynagradzania i wysokosc wynagrodzenia za wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w art. 44b

- majac na wzgledzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakosci wykonywanych czynnosci.

7. Glowny Lekarz Weterynarii prowadzi liste urzedowych lekarzy weterynarii upowaznionych do wystawiania swiadectw zdrowia dla towarow przeznaczonych na eksport lub do handlu, z dolaczonymi do niej wzorami podpisow.

Art. 44a. 1. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 44 ust. 1, sa obowiazane przy wykonywaniu tych czynnosci posiadac upowaznienie i nosic na widocznym miejscu odznake identyfikacyjna.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory upowaznienia i odznaki identyfikacyjnej, majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia identyfikacji osob uprawnionych do przeprowadzania kontroli w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 44b. Organ Inspekcji Weterynaryjnej w razie stwierdzenia zagrozenia epizootycznego lub epidemicznego nakazuje, w drodze decyzji, lekarzom weterynarii wykonywanie czynnosci koniecznych do likwidacji zagrozenia.

Art. 45. 1. Powiatowe inspektoraty weterynarii w celu realizacji zobowiazan wynikajacych z umow, o ktorych mowa w art. 44 ust. 3, moga tworzyc srodki specjalne o nazwie inspekcja zwierzat wprowadzonych na rynek oraz higieny produktow zwierzecych.

2. Zrodlem dochodow srodka specjalnego wymienionego w ust. 1 sa oplaty za czynnosci, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1, wykonywane przez osoby nie bedace pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej .

3. Z oplat gromadzonych na srodkach specjalnych pokrywane sa wydatki na realizacje wynagrodzen osob niebedacych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz koszty wykonywania zadan okreslonych w art. 44 ust. 1, a w szczegolnosci koszty obslugi wyodrebnionego rachunku bankowego, drukow do prowadzenia dokumentacji, pieczeci do znakowania miesa, odczynnikow do badania metoda wytrawiania, badan laboratoryjnych niezbednych do oceny miesa, dojazdow, badan odwolawczych i szkolen wyznaczonych lekarzy weterynarii.

Art. 46. Powiatowy lekarz weterynarii:

1) ustala dla kazdej rzezni niezbedna liczbe lekarzy weterynarii upowaznionych do badania zwierzat rzeznych i miesa, ich zastepcow oraz personelu pomocniczego, zawiadamiajac o tym zarzad rzezni,

2) podaje do publicznej wiadomosci, w sposob zwyczajowo przyjety na danym terenie, nazwiska lekarzy weterynarii upowaznionych do badania zwierzat rzeznych i miesa poza rzezniami, ich siedziby oraz obszar dzialania.

Art. 47. Podmioty zajmujace sie dzialalnoscia, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-4 i w art. 31 ust. 1, zarzadzajace obiektami, w ktorych konieczne jest stale wykonywanie obowiazkow przez pracownikow inspektoratow weterynarii lub inne osoby dzialajace w imieniu organow Inspekcji Weterynaryjnej , sa obowiazane do nieodplatnego:

1) udostepniania odpowiednich pomieszczen biurowych, laboratoryjnych, socjalnych i magazynowych,

2) odpowiedniego zabezpieczenia i wyposazenia stanowisk pracy.

Art. 48. 1. Stwierdzenie choroby zakaznej u zwierzecia, wydanie oceny miesa, oceny zdrowotnej jakosci srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego, niejadalnych surowcow zwierzecych, materialu biologicznego oraz srodkow zywienia zwierzat moze byc poprzedzone przeprowadzeniem laboratoryjnych badan rozpoznawczych. Badania te obejmuja rowniez monitorowanie czynnikow biologicznych i chemicznych szkodliwych dla ludzi i zwierzat, o ktorych mowa w art. 43.

2. Badania laboratoryjne, o ktorych mowa w ust. 1, przeprowadzaja zaklady higieny weterynaryjnej i inne laboratoria wchodzace w sklad wojewodzkich inspektoratow weterynarii.

3. Panstwowy Instytut Weterynaryjny sprawuje nadzor nad jakoscia badan wykonywanych w zakladach higieny weterynaryjnej i innych laboratoriach, o ktorych mowa w ust. 2, oraz zbiera, gromadzi i przetwarza dane dotyczace wynikow badan laboratoryjnych.

3a. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb zbierania, gromadzenia, przekazywania i przetwarzania danych, o ktorych mowa w ust. 3, majac na wzgledzie zapewnienie efektywnej kontroli stanu bezpieczenstwa zywnosci, stanu zdrowia zwierzat oraz szybkiego przeplywu informacji, dotyczacych wynikow badan laboratoryjnych.

4. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc przeprowadzone na zlecenie wlasciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej przez inne uprawnione laboratoria.

[z dniem 1 stycznia 2004 r. art. 48 otrzymuje brzmienie:

"Art. 48. 1. Stwierdzenie choroby zakaznej zwierzecia, wydanie oceny miesa, oceny zdrowotnej jakosci srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego, niejadalnych produktow zwierzecych, materialu biologicznego, srodkow zywienia zwierzat moze byc poprzedzone przeprowadzeniem laboratoryjnych badan rozpoznawczych. Badania te obejmuja rowniez kontrolowanie szkodliwych dla ludzi i zwierzat czynnikow biologicznych, chemicznych i fizycznych, o ktorych mowa w art. 43a.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki bezpieczenstwa epizootycznego i epidemiologicznego dla poszczegolnych rodzajow laboratoriow, majac na wzgledzie w szczegolnosci zabezpieczenie przed mozliwoscia rozprzestrzeniania sie chorob zakaznych zwierzat i ludzi.

3. Nadzor nad jakoscia badan wykonywanych przez uprawnione laboratoria oraz wykonywanie badan niezbednych do rozpatrzenia odwolania od decyzji organu Inspekcji Weterynaryjnej nalezy do laboratoriow, o ktorych mowa w art. 48a ust. 1, w zakresie ich kompetencji.

4. Uprawnionymi laboratoriami sa laboratoria zatwierdzone przez ministra wlasciwego do spraw rolnictwa na podstawie przepisow o systemie zgodnosci i akredytacji.

5. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb zatwierdzania laboratoriow, majac na wzgledzie wlasciwa jakosc wykonywanych badan."]

Art. 48a. 1. Tworzy sie laboratoria wzorcowe koordynujace badania innych laboratoriow, zwane dalej "laboratoriami referencyjnymi".

2. Zadaniem laboratoriow referencyjnych jest:

1) ujednolicanie standardow i metod diagnostycznych,

2) sprawdzanie jakosci preparatow diagnostycznych uzywanych do badan, o ktorych mowa w art. 48 ust. 1,

3) organizacja okresowych testow porownawczych poszczegolnych metod diagnostycznych, stosowanych przez laboratoria uprawnione przez ministra wlasciwego do spraw rolnictwa,

4) prowadzenie szkolen pracownikow uprawnionych laboratoriow,

5) prowadzenie badan laboratoryjnych majacych na celu potwierdzanie wynikow badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratoria, w szczegolnosci dotyczacych chorob podlegajacych obowiazkowi zwalczania, jezeli zachodzi watpliwosc co do prawidlowosci tych wynikow.

3. Zadania wymienione w ust. 2 pkt 1-3 sa finansowane z budzetu panstwa z czesci, ktorymi dysponuje minister wlasciwy do spraw rolnictwa.

4. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz laboratoriow referencyjnych wlasciwych dla poszczegolnych rodzajow i kierunkow badan.

Art. 49. 1. Za badania i inne czynnosci wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjna pobiera sie oplaty weterynaryjne, z zastrzezeniem ust. 5.

2. Oplaty weterynaryjne pobiera sie za:

1) badanie:

a) zwierzat przeznaczonych do obrotu,

b) srodkow spozywczych pochodzenia zwierzecego, niejadalnych produktow zwierzecych, srodkow zywienia zwierzat oraz materialu biologicznego, w trakcie produkcji i przechowywania, przeznaczonych do obrotu,

c) zwierzat rzeznych i ich miesa, miesa zwierzat lownych oraz ryb,

2) szczepienia ochronne zwierzat,

3) kontrole:

a) miesa przeznaczonego do rozbioru, przetworstwa i skladowania, jezeli mieso to pochodzi z innego zakladu,

b) ryb, skorupiakow i mieczakow, wprowadzanych do zakladow przetworstwa i skladowania,

c) mleka w punktach skupu mleka surowego i mleka surowego wprowadzanego do przetworstwa,

4) czynnosci zwiazane z:

a) pobieraniem prob do badan kontrolnych,

b) weterynaryjna kontrola graniczna,

c) kontrola statkow polowowych i statkow przetworni,

d) kontrola towarow, spedow, targow i wystaw zwierzat,

5) ustalanie miejsc kwarantanny albo uboju zwierzat lub miejsc skladowania innych towarow sprowadzanych z zagranicy,

6) wpisy do rejestrow, wykazow i list, o ktorych mowa w art. 5, 17 i 31,

7) wystawianie zezwolen weterynaryjnych, o ktorych mowa w art. 11

- wraz z wystawieniem wymaganych swiadectw zdrowia i innych dokumentow weterynaryjnych.

3. Przy kontroli statkow do oplaty, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c), dolicza sie koszty przejazdu i pobytu inspektora przeprowadzajacego kontrole.

4. Oplaty za czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3, obejmuja koszty sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetworstwem i skladowaniem miesa oraz przetworstwem ryb i mleka.

5. Nie pobiera sie oplat:

1) za badanie, szczepienie, zabiegi dezynfekcyjne oraz inne czynnosci zwiazane ze zwalczaniem chorob zakaznych zwierzat wymienionych w zalaczniku nr 1 do ustawy, z wyjatkiem ochronnego szczepienia przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu i ochronnego szczepienia psow i kotow przeciwko wsciekliznie,

2) za badania kontrolne oraz inne czynnosci z tym zwiazane w zakresie wystepowania zakazen zwierzat, wykonywane wedlug programu okreslonego przez Glownego Lekarza Weterynarii,

3) za badania laboratoryjne w zakresie wystepowania pozostalosci chemicznych, biologicznych, lekow oraz skazen promieniotworczych w tkankach zwierzat, miesie, srodkach spozywczych pochodzenia zwierzecego i niejadalnych produktach zwierzecych, wykonywane wedlug programu okreslonego przez Glownego Lekarza Weterynarii, z wyjatkiem przypadkow, gdy w wyniku badan stwierdzono obecnosc niedozwolonych substancji lub przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu pozostalosci,

4) za badania i inne czynnosci zwiazane ze sprawowaniem nadzoru nad:

a) przestrzeganiem warunkow weterynaryjnych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3-12 oraz ust. 1a,

b) obrotem srodkami farmaceutycznymi i materialami medycznymi przeznaczonymi wylacznie dla zwierzat

- jezeli w wyniku badan nie stwierdzono naruszen warunkow weterynaryjnych, sanitarnych i jakosciowych, z zastrzezeniem ust. 6.

6. W przypadku koniecznosci, w trakcie sprawowania nadzoru, pobrania probek do badan laboratoryjnych za wykonanie tych badan pobiera sie oplaty.

7. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) ustala wysokosc oplat za wykonane czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, oraz za urzedowe badania laboratoryjne,

2) moze odstapic od pobierania oplat za niektore czynnosci okreslone w ust. 2

- majac na wzgledzie zapewnienie utworzenia zharmonizowanego z prawem Unii Europejskiej systemu pobierania oplat za czynnosci wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjna.

8. Oplaty, o ktorych mowa w ust. 2, nie obejmuja kosztow badan laboratoryjnych.

9. Do naleznosci pienieznych z tytulu oplat, o ktorych mowa w ust. 2, stosuje sie przepisy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy o umarzaniu naleznosci panstwowych.

Art. 49a. 1. Wojewodzkie Inspektoraty Weterynarii moga gromadzic srodki finansowe uzyskiwane z oplat za czynnosci uslugowe niewynikajace z ustawowych zadan i obowiazkow Inspekcji, w tym za uslugowe badania laboratoryjne, na wyodrebnionych rachunkach bankowych jako srodki specjalne.

2. Srodki specjalne uzyskane z oplat za czynnosci uslugowe, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc przeznaczone na pokrycie kosztow wykonywanych uslug oraz na usprawnienie funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej.

3. Wysokosc oplat za czynnosci uslugowe, o ktorych mowa w ust. 1, ustala Wojewodzki Lekarz Weterynarii.

Art. 50. 1. Na terenach jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej oraz w stosunku do wojsk obcych przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania okreslone w art. 35 dla organow Inspekcji Weterynaryjnej wykonuja wyznaczone w tym celu przez Ministra Obrony Narodowej, w drodze rozporzadzenia, wojskowe organy weterynaryjne.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw obrony narodowej, okresli, w drodze rozporzadzenia, formy wspoldzialania organow Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi, uwzgledniajac:

1) sposob przekazywania informacji o stanie bezpieczenstwa sanitarno-weterynaryjnego,

2) zasady wspolpracy w zapobieganiu chorobom zakaznym zwierzat i ich zwalczaniu,

3) zasady wspolpracy w sprawowaniu nadzoru nad jakoscia zdrowotna produktow pochodzenia zwierzecego.

Art. 50a. 1. Glowny Lekarz Weterynarii, przy uzyciu elektronicznych nosnikow informacji, utworzy sieci wymiany informacji sluzacych:

1) do kontroli przemieszczania towarow z i do krajow czlonkowskich Unii Europejskiej oraz

2) prowadzeniu granicznej kontroli weterynaryjnej towarow w obrocie z innymi krajami.

2. Do sieci, o ktorych mowa w ust. 1, podlaczone beda jednostki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej.

3. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sa obowiazane do wprowadzania informacji do sieci, o ktorej mowa w ust. 1.

4. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres informacji podlegajacych wprowadzeniu do sieci, o ktorej mowa w ust. 1, oraz wzory takich informacji, majac na wzgledzie obowiazujace w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Rozdzial 7

Przepisy karne

Art. 51. 1. Kto:

1) nie stosuje sie do nakazow, zakazow lub ograniczen wydanych w celu zwalczania choroby zakaznej, okreslonych w art. 22 pkt 1-4, 9, 10, 13, 14, art. 23 ust. 1 i art. 24,

2) prowadzac dzialalnosc w dziedzinach wymienionych w art. 5 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1, nie zapewnia wymaganych warunkow weterynaryjnych powodujac przez to zagrozenie epizootyczne lub epidemiczne, niewlasciwa jakosc zdrowotna srodkow zywnosci pochodzenia zwierzecego albo niewlasciwa jakosc materialu biologicznego,

3) sprowadza z zagranicy towary wbrew przepisom art. 10 lub 11 albo bez przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej,

4) po sprowadzeniu z zagranicy zwierzat przeznaczonych do chowu lub hodowli uchyla sie od przeprowadzenia ich kwarantanny i badan,

4a) wprowadza do obrotu zwierzeta nieoznakowane lub bez swiadectwa zdrowia lub dokumentu identyfikacyjnego stosownie do przepisow art. 7 ust. 14,

4b) nie dopelnia obowiazku okreslonego w art. 7 ust. 4, 5, 11, 17, 18, 20 i 21,

4c) nie dopelnia obowiazku okreslonego w art. 29 ust. 3,

4d) nie dopelnia obowiazku okreslonego w art. 29 ust. 4,

5) po sprowadzeniu z zagranicy towarow uchyla sie od przeprowadzenia badan towarow albo wprowadza do obrotu towary bez badan lub nie stosuje sie do nakazow powiatowego lekarza weterynarii po przeprowadzeniu tych badan okreslonych w art. 15 ust. 1, 3 i 4

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Kto:

1) uniemozliwia lub utrudnia wykonywanie obowiazkow przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub osoby dzialajace w ich imieniu,

2) uchyla sie od obowiazku ochronnego szczepienia zwierzat przeciwko wsciekliznie, okreslonego w art. 8,

3) nie dostarcza niezwlocznie posiadanych zwlok zwierzecych badz ich czesci do wyznaczonych miejsc ich przetwarzania lub zbierania albo spalania lub grzebania, okreslonych w art. 9,

4) wprowadza do obrotu zwierzeta nie znakowane i bez swiadectw miejsca pochodzenia albo wymaganych swiadectw zdrowia stosownie do przepisow art. 7 lub art. 27 ust. 2,

5) nie zawiadamia w wymaganym terminie organu Inspekcji Weterynaryjnej o zamiarze rozpoczecia dzialalnosci w dziedzinach wymienionych w art. 5 ust. 1 lub w art. 31 ust. 1 albo jej zaprzestaniu,

6) po sprowadzeniu z zagranicy zwierzat rzeznych nie poddaje ich ubojowi w oznaczonym czasie i miejscu, okreslonych w art. 11 ust. 1 pkt 3 i w art. 15 ust. 2,

7) uchyla sie od obowiazkow nalozonych na podstawie art. 16 pkt 1,

8) nie dopelnia obowiazkow okreslonych w art. 19,

9) nie stosuje sie do nakazu wydanego na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2,

10) nie bedac do tego uprawniony w trybie przepisow art. 44 ust. 1 wykonuje czynnosci zastrzezone dla organow Inspekcji Weterynaryjnej,

11) nie dopelnia obowiazkow okreslonych w art. 20 ust. 1

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

3. W razie popelnienia wykroczen okreslonych w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 pkt 8, mozna orzec przepadek towaru, chociazby nie stanowil wlasnosci sprawcy wykroczenia.

Rozdzial 8

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 52- 61. (pominiete).

Art. 62. Postepowanie w sprawach uregulowanych ustawa, wszczete przed dniem wejscia w zycie ustawy i do tego dnia nie zakonczone ostateczna decyzja, bedzie toczyc sie wedlug przepisow niniejszej ustawy.

Art. 63. (skreslony)

Art. 64. Z dniem wejscia w zycie ustawy:

1) mienie Skarbu Panstwa bedace w zarzadzie wojewodzkich zakladow weterynarii - przechodzi w zarzad wojewodzkich inspektoratow weterynarii,

2) pracownicy wojewodzkich zakladow weterynarii - staja sie pracownikami Panstwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 65. 1. Traca moc:

1) rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zarazliwych chorob zwierzecych (Dz. U. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373, z 1951 r. Nr 1, poz. 4 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198),

2) rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierzat rzeznych i miesa (Dz. U. z 1933 r. Nr 60, poz. 454, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 18, poz. 132, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198),

3) ustawa z dnia 17 kwietnia 1936 r. o uboju zwierzat gospodarskich w rzezniach (Dz. U. Nr 29, poz. 237).

2. Do czasu wydania przepisow wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dluzej jednak niz przez okres roku od dnia jej wejscia w zycie, zachowuja moc obowiazujaca dotychczasowe przepisy wykonawcze, jezeli nie sa sprzeczne z ustawa.

Art. 66. [stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie po uplywie 6 miesiecy od dnia ogloszenia (czyli 14 grudnia 1997 r.)].

Zalacznik nr 1

WYKAZ CHOROB ZAKAZNYCH ZWIERZAT PODLEGAJACYCH OBOWIAZKOWI ZGLASZANIA I ZWALCZANIA

1) pryszczyca (Foot and mouth disease),

2) pecherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis),

3) choroba pecherzykowa swin (Swine vesicular disease),

4) ksiegosusz (Rinderpest),

5) pomor malych przezuwaczy (Peste des petits ruminants),

6) zaraza plucna bydla (Contagious bovine pleuropneumonia),

7) guzowata choroba skory bydla (Lumpy skin disease),

8) goraczka doliny Rift (Rift valley fever),

9) choroba niebieskiego jezyka (Bluetongue),

10) ospa owiec i koz (Sheep and goat pox),

11) afrykanski pomor koni (African horse sickness),

12) afrykanski pomor swin (African swine fever),

13) klasyczny pomor swin (Clasical swine fever, Hog cholera),

14) influenza ptakow o wysokiej zjadliwosci d. pomor drobiu (Highly pathogenic avian influenza d. Fowl plague),

15) rzekomy pomor drobiu (Newcastle disease),

16) enterowirusowe zapalenie mozgu i rdzenia u swin d. choroba cieszynska i taflanska (Enterovirus encephalomyelitis),

17) zakazna martwica ukladu krwiotworczego ryb lososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis, IHN),

18) wscieklizna (Rabies),

19) waglik (Anthrax),

20) gruzlica bydla (Bovine tuberculosis),

21) bruceloza bydla (B. Abortus), koz i owiec (B. Melitensis), swin (B. suis, B. Abortus), owiec (B. ovis),

22) enzootyczna bialaczka bydla (Enzootic bovine leucosis),

23) gabczasta encefalopatia bydla (Bovine spongiform encephalopathy),

24) zgnilec amerykanski pszczol (American foulbrood).

25) trzesawka owiec (Scrapie).

Zalacznik nr 2

WYKAZ CHOROB ZAKAZNYCH ZWIERZAT PODLEGAJACYCH OBOWIAZKOWI REJESTRACJI

1) paratuberkuloza (Paratuberculosis),

2) listerioza (Listeriosis),

3) toksoplazmoza (Toxoplasmosis),

4) tularemia (Tularaemia),

5) wirusowe zapalenie mozgu i rdzenia koni (Equine encephalomyelitis),

6) nosacizna (Glanders),

7) niedokrwistosc zakazna koni (Equine infectious anaemia),

8) zakazne zapalenie macicy u klaczy (Contagious equine metritis),

9) wirusowe zapalenie tetnic koni (Equine viral arteritis),

10) zaraza stadnicza (Dourine),

11) zakazne zapalenie nosa i tchawicy/otret bydla (Infectious bovine rhinotracheitis/infetious pustular vulvovaginitis),

12) choroba metwikowa bydla (Bovine genital campylobacterosis),

13) zaraza rzesistkowa bydla (Trichomonosis),

14) goraczka Q (Q fever),

15) salmonellozy bydla i swin (Salmonellosis of cattles and pigs),

16) wirusowe zapalenie zoladka i jelit u swin (Transmissible gastroenteritis),

17) choroba Aujeszky u swin (Aujeszky's disease),

18) wlosnica (Trichinellosis),

19) zakazna bezmlecznosc owiec (Contagious agalactia),

20) choroba Maedi Visna (Maedi-visna disease),

21) uchylony,

22) gruczolakowatosc pluc u owiec (Ovine pulmonary adenomatosis),

23) zakazne zapalenia stawow i mozgu koz (Caprine arthritis/encephalitis),

24) zapalenie gruczolow chlonnych (Lymphadenitis),

25) salmonelloza drobiu (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Arizone) / Avian salmonellosis (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Arizone)/,

26) chlamydioza ptakow (Avian chlamydiosis),

27) zakazne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro) /Infectious bursal disease (Gumboro disease)/,

28) choroba Mareka (Marek's disease),

29) choroba Derzsy'ego (Derzsy's disease),

30) mykoplazmozy drobiu (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis) / Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis)/,

31) wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink virus enteritis),

32) choroba Aleucka (Aleution disease),

33) myksomatoza (Myxomatosis),

34) wirusowa krwotoczna choroba krolikow (Viral hemorrhagenic disease of rabbits),

35) wiosenna wiremia karpi (Spring viraemia of carp),

36) wirusowa posocznica krwotoczna ryb lososiowatych (Viral haemorrhagic septicaemia),

37) bakteryjna choroba nerek ryb lososiowatych (Renibacteriosis),

38) zgnilec europejski (European foulbrood),

39) waroza (Varroosis),

40) choroba roztoczowa (Acariosis of bees),

41) nosowka psow (Dog distemper).

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.