Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewodzkich Kolegiow Skarbowych oraz o zmianie niektorych ustaw regulujacych zadania i kompetencje organow oraz organizacje jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych1)

(Dz. U. Nr 137 z 6 sierpnia 2003 r., poz. 1302)

Art. 1. 1. Tworzy sie Wojewodzkie Kolegia Skarbowe, zwane dalej "Kolegiami".

2. Zadaniem Kolegium jest konsolidacja i koordynacja dzialan w zakresie realizacji na obszarze wojewodztwa polityki finansowej panstwa, w szczegolnosci polityki podatkowej, celnej i kontrolnej, w tym:

1) uzgadnianie dzialan w zakresie realizacji polityki celnej, podatkowej i kontrolnej;

2) koordynacja planow kontroli i ich realizacji, w tym typowanie podmiotow przewidzianych do kontroli;

3) uzgadnianie trybu i zakresu wymiany informacji niezbednych do realizacji zadan Kolegium;

4) inicjowanie i opiniowanie rozwiazan w zakresie prawa podatkowego i celnego.

3. W sklad Kolegium wchodza:

1) dyrektor izby skarbowej;

2) dyrektor izby celnej;

3) dyrektor urzedu kontroli skarbowej;

4) naczelnik urzedu skarbowego reprezentujacy naczelnikow urzedow skarbowych z obszaru wojewodztwa - wyznaczony przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

4. W posiedzeniach Kolegium udzial bierze rowniez wojewoda.

5. Kolegium odbywa posiedzenia w miare potrzeb, na wniosek jednej z osob wymienionych w ust. 3 pkt 1-3, nie rzadziej jednak niz raz w miesiacu. Jezeli do 15 dnia miesiaca nie wplynie zaden wniosek, posiedzenie Kolegium zwoluje dyrektor izby skarbowej.

6. Obradom Kolegium przewodniczy dyrektor izby skarbowej.

7. Uzgodnienia z posiedzenia sa zamieszczane w protokole, ktory podpisuja czlonkowie Kolegium.

8. Obsluge biurowa Kolegium zapewnia izba skarbowa.

9. Nadzor nad dzialalnoscia Kolegiow sprawuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

10. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, regulamin Kolegium, okreslajac w nim organizacje i tryb odbywania posiedzen oraz zasady wspoldzialania jego czlonkow, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia sprawnosci i skutecznosci wykonywania zadan Kolegium.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z pozn. zm. 2)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 5 w 1:

a) w pkt 1 na koncu dodaje sie wyrazy ", z zastrzezeniem pkt 4",

b) po pkt 3 dodaje sie pkt 4 w brzmieniu:

"4) w odniesieniu do obowiazkow wynikajacych z wydanych przez naczelnika urzedu celnego decyzji, postanowien lub mandatow karnych oraz z przyjetych przez naczelnika urzedu celnego zgloszen celnych - wlasciwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej;";

2) w art. 17 po 1 dodaje sie 1a w brzmieniu:

" 1a. Do zazalen na postanowienia, o ktorych mowa w art. 34 2, wydanych przez dyrektora izby celnej, stosuje sie odpowiednio art. 2621 Kodeksu celnego, z tym ze termin do wniesienia zazalenia wynosi 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.";

3) w art. 19:

a) 5 otrzymuje brzmienie:

" 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich srodkow egzekucyjnych, z wyjatkiem egzekucji z nieruchomosci, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych z tytulu:

1) naleznosci celnych wraz z odsetkami;

2) podatku od towarow i uslug naleznego z tytulu importu towarow wraz z odsetkami;

3) podatku akcyzowego wraz z odsetkami;

4) grzywien, kosztow postepowania i innych naleznosci pienieznych orzeczonych w postepowaniu w sprawie o przestepstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe w zakresie spraw nalezacych do wlasciwosci organow celnych.";

b) uchyla sie 6;

4) w art. 71a:

a) w 2 wyrazy "art. 19 3-5 i 7-8" zastepuje sie wyrazami "art. 19 3, 4, 7 i 8",

b) w 5 wyrazy "naczelnika urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "organu egzekucyjnego";

5) w art. 155a 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Wniosek, o ktorym mowa w 1, moze rowniez zglosic organ kontroli skarbowej.";

6) w art. 168e w 5 wyrazy "art. 19 3-5, 7 i 8" zastepuje sie wyrazami "art. 19 3, 4, 7 i 8".

Art. 3. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) organow i jednostek organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, ministra wlasciwego do spraw zagranicznych, a takze w odniesieniu do komorek organizacyjnych wykonujacych czynnosci w zakresie wywiadu skarbowego w jednostkach organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych - ministrowie, ktorym podlegaja oraz przez ktorych sa nadzorowane te organy i jednostki organizacyjne;";

2) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb udostepniania materialow archiwalnych znajdujacych sie w archiwach wyodrebnionych, podporzadkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych, ministrowi wlasciwemu do spraw zagranicznych, ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Prezesowi Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta, uwzgledniajac:

1) sposob postepowania z materialami archiwalnymi zawierajacymi informacje niejawne stanowiace tajemnice panstwowa lub sluzbowa albo dane osobowe podlegajace ochronie;

2) zakres udostepniania dokumentacji dotyczacej osob fizycznych tym osobom dla celow wlasnych;

3) odplatnosc za udostepnianie materialow archiwalnych w przypadku ponoszenia przez archiwum dodatkowych kosztow z tego tytulu;

4) odplatnosc za sporzadzenie reprodukcji materialow archiwalnych.";

3) w art. 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Minister Obrony Narodowej, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, minister wlasciwy do spraw zagranicznych i minister wlasciwy do spraw finansow publicznych;";

4) w art. 21 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jednostek organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, ministra wlasciwego do spraw zagranicznych i ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych;";

5) w art. 29:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) archiwa:

a) jednostek organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - w zakresie dzialu obrona narodowa,

b) jednostek organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych i ministra wlasciwego do spraw zagranicznych - w zakresie tych dzialow administracji rzadowej,

c) komorek organizacyjnych wykonujacych czynnosci w zakresie wywiadu skarbowego w jednostkach organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych - w zakresie tych czynnosci;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Obrony Narodowej, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, minister wlasciwy do spraw zagranicznych, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Prezes Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okresla, w drodze zarzadzen, organizacje podleglych im archiwow wyodrebnionych, uwzgledniajac w szczegolnosci zakres ich dzialania.";

6) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zasob archiwalny archiwow wyodrebnionych, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 i 4, stanowia odpowiednio materialy archiwalne powstale i powstajace w toku dzialalnosci:

1) jednostek organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, ministra wlasciwego do spraw zagranicznych, Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Szefa Agencji Wywiadu;

2) komorek organizacyjnych wykonujacych czynnosci w zakresie wywiadu skarbowego w jednostkach organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.".

Art. 4. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkow i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, z pozn. zm.3)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 8:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jezeli nabywca nie podal wartosci nabytych rzeczy i praw majatkowych lub wartosc podana przez nabywce wedlug oceny naczelnika urzedu skarbowego nie odpowiada ich wartosci rynkowej, organ ten wezwie nabywce do okreslenia wartosci rzeczy i praw lub podwyzszenia tej wartosci w terminie nie krotszym niz 14 dni. W razie nieudzielenia odpowiedzi lub podania wartosci nieodpowiadajacej wartosci rynkowej, naczelnik urzedu skarbowego ustali wartosc z uwzglednieniem opinii bieglych. Jezeli wartosc ustalona w ten sposob przekroczy o 33% wartosc podana przez nabywce, koszty opinii bieglych ponosi nabywca.",

b) w ust. 5 na koncu dodaje sie wyrazy ", nawet poparte opiniami bieglych";

2) w art. 19:

a) w ust. 1 i 2 wyrazy "urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, bedace dluznikiem spadkodawcy, sa obowiazane przy zaplacie dlugu potracic i przekazac do wlasciwego urzedu skarbowego podatek od nabycia spadku, nalezny od spadkobiercy w wysokosci ustalonej przez naczelnika tego urzedu skarbowego. Zaplata dlugu bez potracenia podatku od nabycia spadku moze nastapic tylko za uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzedu skarbowego albo po stwierdzeniu przez naczelnika urzedu skarbowego, ze nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub ze nalezny podatek zostal zaplacony albo prawo do wydania decyzji ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego uleglo przedawnieniu.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jezeli przedmiotem aktu notarialnego, ktory ma byc sporzadzony, lub dokumentu, co do ktorego notariusz ma uwierzytelnic podpis, ma byc zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciazenie rzeczy lub praw majatkowych uzyskanych przez zbywce w drodze spadku lub zasiedzenia, notariusz moze sporzadzic akt lub uwierzytelnic wlasnorecznosc podpisu tylko za uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzedu skarbowego albo po stwierdzeniu przez naczelnika urzedu skarbowego, ze nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub ze nalezny podatek zostal zaplacony albo prawo do wydania decyzji ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego uleglo przedawnieniu.";

3) uzyte w art. 6 w ust. 2, w art. 12 oraz w art. 18 w ust. 2 w roznych przypadkach wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie uzytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego".

Art. 5. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z pozn. zm.4)) w art. 15 w ust. 8a wyrazy "izbe skarbowa wlasciwa" zastepuje sie wyrazami "dyrektora izby celnej wlasciwego".

Art. 6. W ustawie z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o Strazy Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070 i Nr 128, poz. 1175) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 4 w lit. b wyrazy "art. 133 1 pkt 1" zastepuje sie wyrazami "art. 134 1 pkt 1";

2) w art. 9e w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "art. 133 1 pkt 1" zastepuje sie wyrazami "art. 134 1 pkt 1".

Art. 7. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pozn. zm.5)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 5a po pkt 7 dodaje sie pkt 8 w brzmieniu:

"8) urzedzie skarbowym - oznacza to urzad skarbowy, ktorym kieruje odpowiednio wlasciwy dla podatnika lub platnika naczelnik urzedu skarbowego.";

2) w art. 8 w ust. 4 i w art. 9a w ust. 1 i 2 wyrazy "we wlasciwym urzedzie skarbowym" zastepuje sie wyrazami "wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego";

3) w art. 15 wyrazy "wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego";

4) w art. 22e w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "wlasciwego urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "urzedu skarbowego";

5) w art. 24 w ust. 3 i w art. 24a w ust. 5 i 7 wyrazy "urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego";

6) w art. 27c w ust. 14 wyrazy "w urzedzie skarbowym wlasciwym" zastepuje sie wyrazami "naczelnikowi urzedu skarbowego wlasciwemu";

7) w art. 28 w ust. 2 wyrazy "urzedu skarbowego wlasciwego" zastepuje sie wyrazami "urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy";

8) w art. 34:

a) w ust. 7 w zdaniu koncowym wyrazy "urzedowi skarbowemu wlasciwemu" zastepuje sie wyrazami "urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy",

b) w ust. 9 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego";

9) w art. 35 w ust. 10 wyrazy "urzedowi skarbowemu wlasciwemu" zastepuje sie wyrazami "urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy";

10) w art. 37 w ust. 1b wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego";

11) w art. 38:

a) w ust. 1 wyrazy "wlasciwego wedlug miejsca" zastepuje sie wyrazami "ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Platnicy dokonuja rocznego obliczenia podatku, o ktorym mowa w art. 37, w terminie do konca lutego po uplywie roku podatkowego. Jeden egzemplarz rocznego obliczenia platnik dorecza podatnikowi do dnia 31 marca, a drugi przekazuje w terminie do dnia 15 kwietnia urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a - do urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych.";

12) art. 39 otrzymuje brzmienie:

"Art. 39. 1. W terminie do dnia 31 stycznia roku nastepujacego po roku podatkowym platnicy, o ktorych mowa w art. 31 i art. 33-35, w przypadku gdy nie dokonuja rocznego obliczenia podatku, sa obowiazani przekazac podatnikowi i urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokosci dochodu oraz potraconych przez platnika w roku podatkowym skladek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), skladki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez platnika i skladki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a takze naleznego i pobranego podatku, sporzadzone wedlug ustalonego wzoru. W przypadku podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2a, informacje, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, platnicy przekazuja do urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych.

2. Jezeli obowiazek poboru przez platnikow, o ktorych mowa w art. 31 i 33-35, zaliczek na podatek ustal w ciagu roku, platnicy ci sa obowiazani sporzadzic informacje okreslona w ust. 1 i przekazac ja podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, lub urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych - w terminie do dnia 15 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrana zostala ostatnia zaliczka.";

13) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Platnicy, o ktorych mowa w art. 41, przekazuja:

1) kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy, w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrano zaliczki, na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania platnika, a jezeli platnik nie jest osoba fizyczna - wedlug siedziby badz miejsca wykonywania dzialalnosci, gdy platnik nie posiada siedziby,

2) kwoty zryczaltowanego podatku, o ktorym mowa w art. 41 ust. 4-6 i 6a, w terminie do dnia 7 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrano ten podatek - na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania platnika, a w przypadku:

a) platnika niebedacego osoba fizyczna - wlasciwy wedlug siedziby badz miejsca wykonywania dzialalnosci, gdy platnik nie posiada siedziby,

b) podatnikow okreslonych w art. 3 ust. 2a - na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych.",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podatnikom okreslonym w art. 3 ust. 2a oraz urzedom skarbowym, ktorymi kieruja naczelnicy urzedow skarbowych wlasciwi w sprawach opodatkowania osob zagranicznych - imienne informacje o wysokosci dochodu i pobranego zryczaltowanego podatku, sporzadzone wedlug ustalonego wzoru,",

c) w ust. 3 wyrazy "urzedowi skarbowemu wlasciwemu ze wzgledu na miejsce" zastepuje sie wyrazami "urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca";

14) w art. 42a wyrazy "urzedowi skarbowemu wlasciwemu" zastepuje sie wyrazami "urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy";

15) w art. 43:

a) w ust. 1 i 2 skresla sie wyraz "wlasciwemu",

b) w ust. 3 wyrazy "wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego",

c) w ust. 4 skresla sie wyraz "wlasciwego", a wyrazy "tego urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika tego urzedu skarbowego";

16) w art. 44:

a) w ust. 2 i 5 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego",

b) w ust. 6c w pkt 1 i w ust. 6d wyrazy "wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego",

c) w ust. 7c w pkt 4 wyrazy "we wlasciwym urzedzie skarbowym" zastepuje sie wyrazami "wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego";

17) w art. 45:

a) w ust. 6 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego",

b) w ust. 7 wyrazy "urzedowi skarbowemu wlasciwemu" zastepuje sie wyrazami "urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy".

Art. 8. W ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z pozn. zm.6)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Do zakresu kontroli skarbowej nalezy:

1) kontrola rzetelnosci deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidlowosci obliczania i wplacania podatkow stanowiacych dochod budzetu panstwa, a takze innych naleznosci pienieznych budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych,

2) ujawnianie i kontrola niezgloszonej do opodatkowania dzialalnosci gospodarczej, a takze dochodow nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach przychodow,

3) kontrola zrodel pochodzenia majatku, w przypadku niezgloszenia do opodatkowania dzialalnosci gospodarczej, a takze dochodow nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach przychodow,

4) kontrola celowosci i zgodnosci z prawem gospodarowania srodkami publicznymi oraz srodkami pochodzacymi z Unii Europejskiej i miedzynarodowych instytucji finansowych, podlegajacymi zwrotowi,

5) kontrola wywiazywania sie z warunkow finansowania pomocy ze srodkow, o ktorych mowa w pkt 4,

6) kontrola prawidlowosci przekazywania srodkow wlasnych do budzetu Unii Europejskiej,

7) certyfikacja i wydawanie deklaracji zamkniecia pomocy finansowej ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej,

8) badanie celowosci w czasie podejmowania decyzji i zgodnosci z prawem wykorzystania i rozporzadzania mieniem panstwowym, a w szczegolnosci ujawnianie niedoborow, a takze innych szkod w tym mieniu,

9) badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Panstwa w celu realizacji zadan publicznych oraz prawidlowosci prywatyzacji mienia Skarbu Panstwa,

10) kontrola rzetelnosci wypelniania zobowiazan wynikajacych z udzielonych przez Skarb Panstwa poreczen i gwarancji,

11) kontrola zgodnosci wykorzystania srodkow, ktorych splate poreczyl lub gwarantowal Skarb Panstwa, z ich przeznaczeniem,

12) kontrola zgodnosci z prawem przywozu towarow dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym lub majacych inne przeznaczenie celne oraz wywozu towarow za granice, a takze kontrola i ujawnianie towarow nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny,

13) ujawnianie skladnikow majatkowych podmiotow zobowiazanych do uiszczenia naleznosci publicznych lub podejrzanych o czyny zagrozone kara grzywny lub karami pienieznymi, w celu zapewnienia skutecznosci poboru tych naleznosci oraz wykonania orzeczen lub mandatow karnych,

14) kontrola oswiadczen o stanie majatkowym osob - obowiazanych do ich skladania - zatrudnionych lub pelniacych sluzbe w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, w tym w urzedzie obslugujacym tego ministra,

15) kontrola resortowa jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, w tym urzedu obslugujacego tego ministra,

16) badanie przestrzegania przez rezydentow i nierezydentow ograniczen i obowiazkow okreslonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunkow udzielonych na ich podstawie zezwolen, zezwolen dewizowych i zezwolen na prowadzenie dzialalnosci kantorowej,

17) prowadzenie dzialalnosci analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk wystepujacych w obszarze wlasciwosci kontroli skarbowej oraz przedstawianie w tym zakresie informacji i analiz organom administracji rzadowej.

2. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, badaniu podlega rowniez rzetelnosc deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidlowosc obliczania i wplacania zobowiazan podatkowych stanowiacych dochod jednostek samorzadu terytorialnego.";

2) po art. 2 dodaje sie art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. 1. Do zakresu kontroli skarbowej nalezy rowniez zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej inspektorom i pracownikom, a za zgoda Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej takze innym organom i instytucjom panstwowym.

2. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1, wykonuja wyodrebnione komorki kontroli skarbowej, o ktorych mowa w art. 11g ust. 1.";

3) po art. 3 dodaje sie art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. 1. Certyfikacja i wydawanie deklaracji zamkniecia pomocy finansowej ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej jest zespolem czynnosci materialno-technicznych majacym na celu potwierdzenie prawidlowosci rachunkow oraz sprawdzenie poprawnosci systemow zarzadzania i kontroli programow wspolfinansowanych ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, wykonuja inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w wyodrebnionej komorce, o ktorej mowa w art. 10 ust. 3, na podstawie upowaznienia wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

4. Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wydaje certyfikat lub deklaracje zamkniecia pomocy.

5. W zakresie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, nie stosuje sie przepisow rozdzialu 3 niniejszej ustawy, z wyjatkiem art. 31, oraz przepisow dzialu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 188), z wyjatkiem art. 285a-287, art. 288a i art. 289.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres przeprowadzania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, sposob ich dokumentowania z uwzglednieniem miedzynarodowych standardow audytu, wzor upowaznienia, o ktorym mowa w ust. 3, oraz wzory dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, majacych stanowic krotkie, przejrzyste, dokladne i kompletne wnioski z przeprowadzonych czynnosci.";

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Kontroli skarbowej podlegaja:

1) zobowiazani do swiadczen pienieznych na rzecz Skarbu Panstwa lub panstwowych funduszy celowych,

2) wydatkujacy, przekazujacy i otrzymujacy srodki, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4,

3) zobowiazani do wywiazywania sie z warunkow, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5,

4) wladajacy i zarzadzajacy mieniem panstwowym,

5) jednostki wykorzystujace mienie przekazane przez Skarb Panstwa w celu realizacji zadan publicznych oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Panstwa,

6) beneficjenci poreczen i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa oraz podmioty, za ktore Skarb Panstwa poreczyl lub gwarantowal,

7) osoby zatrudnione lub pelniace sluzbe w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, w tym w urzedzie obslugujacym tego ministra, zobowiazane do skladania oswiadczen o stanie majatkowym,

8) jednostki organizacyjne administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podlegle ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, w tym urzad obslugujacy tego ministra.

2. Kontroli skarbowej podlegaja takze platnicy i inkasenci podatkow i innych naleznosci, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1.";

5) w art. 6:

a) w ust. 1 skresla sie wyrazy "z zastrzezeniem ust. 2a",

b) uchyla sie ust. 2a;

6) w art. 8:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Wylaczenie organu kontroli skarbowej nastepuje z przyczyn okreslonych w art. 130 1 pkt 1-4, 6-8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektorow urzedow kontroli skarbowej powoluje, sposrod kandydatow wylonionych w drodze konkursu, oraz odwoluje minister wlasciwy do spraw finansow publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, z zastrzezeniem ust. 9.",

c) po ust. 3 dodaje sie ust. 4-10 w brzmieniu:

"4. Do konkursu moga przystapic wylacznie inspektorzy kontroli skarbowej posiadajacy:

1) wyzsze wyksztalcenie magisterskie,

2) co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora kontroli skarbowej.

5. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powolana przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

6. Konkurs polega na przeprowadzeniu postepowania egzaminacyjnego. W toku postepowania egzaminacyjnego sprawdzeniu podlega wiedza niezbedna do wykonywania zadan na stanowisku dyrektora urzedu kontroli skarbowej, predyspozycje i zdolnosci ogolne oraz umiejetnosci kierownicze.

7. Konkurs przeprowadza sie, jezeli do konkursu zglosilo sie co najmniej 3 uczestnikow. W wyniku konkursu wylania sie co najmniej 1 kandydata.

8. Do czasu powolania dyrektora urzedu kontroli skarbowej w drodze konkursu, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej wyznacza osobe pelniaca obowiazki dyrektora urzedu kontroli skarbowej.

9. W razie braku odpowiedniej liczby uczestnikow do przeprowadzenia konkursu lub gdy zaden z kandydatow nie uzyska pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej powoluje dyrektora urzedu kontroli skarbowej bez przeprowadzenia konkursu.

10. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, sposob organizowania i tryb przeprowadzania konkursu, szczegolowe wymagania podlegajace sprawdzeniu w toku postepowania egzaminacyjnego oraz sklad komisji konkursowej, uwzgledniajac potrzebe sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz wszechstronnego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osob przystepujacych do konkursu.";

7) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej sprawuje nadzor nad dzialalnoscia:

1) Wojewodzkich Kolegiow Skarbowych,

2) dyrektorow urzedow kontroli skarbowej,

3) inspektorow zatrudnionych w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych,

4) inspektorow i pracownikow zatrudnionych w komorkach, o ktorych mowa w art. 11g ust. 1,

5) pracownikow wywiadu skarbowego

- w zakresie realizacji zadan okreslonych w ustawie.",

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organizuje szkolenia inspektorow, pracownikow wywiadu skarbowego oraz pracownikow zatrudnionych w komorkach, o ktorych mowa w art. 11g ust. 1,",

- pkt 5a otrzymuje brzmienie:

"5a) wydaje decyzje w sprawach okreslonych w ustawie,",

- po pkt 5a dodaje sie pkt 5b w brzmieniu:

"5b) wydaje wyniki kontroli,",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) upowaznia inspektorow i pracownikow zatrudnionych w urzedach kontroli skarbowej do przeprowadzania czynnosci kontrolnych poza obszarem terytorialnego zasiegu dzialania danego urzedu lub w podmiocie, wobec ktorego na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzedach i izbach skarbowych nastapila zmiana wlasciwosci naczelnika urzedu skarbowego na wlasciwego wylacznie w zakresie okreslonych kategorii podatnikow,",

c) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej koordynuje dzialania w zakresie kontroli, podejmowane przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania okreslone w ustawie przy pomocy komorek organizacyjnych wyodrebnionych w tym celu w strukturze urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych oraz koordynuje ich prace.";

8) w art. 11 w ust. 2:

a) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

"3a) wydaje decyzje w sprawach okreslonych w ustawie,",

b) po pkt 3a dodaje sie pkt 3b w brzmieniu:

"3b) wydaje wynik kontroli,";

9) w art. 11a w ust. 1 w zdaniu wstepnym wyrazy "art. 2 i 3" zastepuje sie wyrazami "art. 2, art. 2a ust. 1 i art. 3";

10) w art. 11g:

a) w ust. 1 wyrazy "art. 2 ust. 1 pkt 1a, 2a, 4 i 7 oraz art. 3 pkt 4" zastepuje sie wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 2, 3, 12 i 13, art. 2a ust. 1 oraz art. 3 pkt 4",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) uzbrojenie przyslugujace pracownikom komorek kontroli skarbowej, o ktorych mowa w ust. 1,

2) kryteria i tryb przydzialu broni sluzbowej,

3) wzory umundurowania i znakow identyfikujacych jednostke organizacyjna kontroli skarbowej, w ktorej pracownik jest zatrudniony,

4) sposob noszenia umundurowania i znakow identyfikujacych jednostke organizacyjna kontroli skarbowej, w ktorej pracownik jest zatrudniony,

5) normy umundurowania, uwzgledniajac okres uzywalnosci jego skladnikow,

6) normy wyposazenia niezbednego do wykonywania czynnosci sluzbowych, zasady jego przyznawania i uzytkowania.";

11) po art. 13 dodaje sie art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. Wszczecie postepowania kontrolnego w sprawach, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3, w stosunku do podmiotu, wobec ktorego na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzedach i izbach skarbowych nastapila zmiana wlasciwosci naczelnika urzedu skarbowego na wlasciwego wylacznie w zakresie okreslonych kategorii podatnikow, moze nastapic wylacznie:

1) na podstawie pisemnego wniosku wlasciwego dla tego podmiotu naczelnika urzedu skarbowego lub

2) w zwiazku z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia popelnienia przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, jezeli wlasciwym do prowadzenia dochodzenia jest inspektor kontroli skarbowej, lub

3) w przypadku przypuszczenia wystapienia lub wystapienia powiazan lub zwiazkow, o ktorych mowa w przepisach prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

2. Do wszczecia postepowania kontrolnego w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie stosuje sie art. 284a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.";

12) w art. 14a w ust. 2 i 3 wyrazy "art. 2 ust. 1 pkt 8" zastepuje sie wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 14";

13) po art. 14a dodaje sie art.14b w brzmieniu:

"Art. 14b. 1. W postepowaniu w zakresie, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, uprawnieni do samodzielnego wykonywania czynnosci kontrolnych sa rowniez pracownicy.

2. W postepowaniu w zakresie, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, nie stosuje sie art. 12 i art. 13 ust. 4.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze zarzadzenia, organizacje kontroli, o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, oraz szczegolowe zasady i tryb postepowania w tym zakresie.";

14) art. 24 otrzymuje brzmienie:

"Art. 24. 1. Po doreczeniu zawiadomienia, o ktorym mowa w art. 291 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, lub po uplywie terminu, o ktorym mowa w art. 291 4 pkt 2 tej ustawy, organ kontroli skarbowej wydaje:

1) decyzje w rozumieniu ustawy - Ordynacja podatkowa, gdy ustalenia dotycza:

a) podatkow, ktorych okreslanie lub ustalanie nalezy do wlasciwosci naczelnikow urzedow skarbowych oraz podatku akcyzowego,

b) oplat i niepodatkowych naleznosci budzetu panstwa, ktorych okreslanie lub ustalanie nalezy do wlasciwosci naczelnikow urzedow skarbowych,

z zastrzezeniem pkt 2 lit. a),

2) wynik kontroli, gdy ustalenia dotycza nieprawidlowosci:

a) w zakresie, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4,

b) innych niz wymienione w pkt 1, w szczegolnosci w zakresie oswiadczen o stanie majatkowym, gdy nieprawidlowosci nie stwierdzono albo gdy ustalenia dotycza naleznosci celnych.

2. Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia sie w sprawie zebranego materialu dowodowego.";

15) po art. 24 dodaje sie art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. W przypadku, o ktorym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 7, dyrektor urzedu kontroli skarbowej, w ktorym jest zatrudniony upowazniony inspektor lub pracownik, wydaje wynik kontroli albo wydaje decyzje.";

16) w art. 25 wyrazy "wlasciwemu urzedowi skarbowemu" zastepuje sie wyrazami "wlasciwemu organowi podatkowemu";

17) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Od decyzji, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, sluzy odwolanie do wlasciwego dyrektora izby skarbowej albo do wlasciwego dyrektora izby celnej, jezeli decyzje wydal dyrektor urzedu kontroli skarbowej.",

b) w ust. 2 wyrazy "art. 24 pkt 1" zastepuje sie wyrazami "art. 24 ust. 1 pkt 1";

18) w art. 27:

a) w ust. 1:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) koncowe ustalenia i wnioski w zakresie ustalonym w art. 24 ust. 1 pkt 2,",

- w pkt 7 wyraz "inspektora" zastepuje sie wyrazami "organ kontroli skarbowej",

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) podpis organu kontroli skarbowej.",

b) ust. 2 i 2a otrzymuja brzmienie:

"2. Wynik kontroli dorecza sie kontrolowanemu oraz, z uwzglednieniem ust. 2a, wlasciwemu organowi lub dysponentowi czesci budzetu, ktoremu dorecza sie ponadto dokumentacje z czynnosci kontrolnych. Jezeli wynik kontroli zawiera ustalenia obejmujace zagadnienia nalezace do wlasciwosci roznych organow, kazdemu z tych organow dorecza sie wyciag z wyniku kontroli i dokumentacje zawierajaca ustalenia w sprawie, w ktorej wlasciwy jest ten organ.

2a. Wynik kontroli w zakresie:

1) naleznosci celnych - dorecza sie wlasciwemu dla kontrolowanego organowi celnemu,

2) oswiadczenia o stanie majatkowym - dorecza sie kierownikowi jednostki organizacyjnej, w ktorej kontrolowany jest zatrudniony,

3) kontroli resortowej - dorecza sie ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych.";

19) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. Przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1 nie stosuje sie, jezeli ustalenia kontroli dotycza spraw zakonczonych decyzja organu podatkowego lub organu celnego. W tym przypadku organ kontroli skarbowej sporzadza wynik kontroli, ktory przekazuje wlasciwemu organowi podatkowemu lub organowi celnemu oraz kontrolowanemu.";

20) w art. 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postepowania kontrolnego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wylaczeniem art. 54 i art. 290 3 tej ustawy, z zastrzezeniem ust. 1a.",

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W postepowaniu w zakresie, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, nie stosuje sie przepisow art. 121 2, art. 133-142, art. 145 2 i 3, art. 146, 147, 199, 200, 284a-285a, 286 2, art. 286a, 288, 288a, 291 1 i 2 i art. 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.",

c) w ust. 2 w zdaniu koncowym wyrazy "podatkowe lub kontrole" zastepuje sie wyrazami "podatkowe, kontrole";

21) w art. 33 w ust. 3 wyrazy "Towarzystwa funduszy powierniczych" zastepuje sie wyrazami "Towarzystwa funduszy inwestycyjnych";

22) w art. 33a w ust. 1:

a) w pkt 3 na koncu kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje wyraz "albo",

b) po pkt 3 dodaje sie pkt 4 w brzmieniu:

"4) udzielil informacji, ktore wymagaja uzupelnienia lub porownania z informacjami pochodzacymi z instytucji finansowej.";

23) w art. 33b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W toku postepowania w sprawach o przestepstwa i wykroczenia oraz o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonego przez inspektora badz w toku postepowania kontrolnego prowadzonego przez dyrektora urzedu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej dostep do informacji, o ktorych mowa w art. 33, przysluguje wylacznie inspektorowi prowadzacemu postepowanie lub czynnosci kontrolne, jego przelozonemu oraz wlasciwym organom kontroli skarbowej.";

24) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej sa obowiazani:

1) inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w urzedach kontroli skarbowej,

2) osoby, o ktorych mowa w art. 13 ust. 4,

3) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych,

4) osoby odbywajace, na podstawie odrebnych przepisow, praktyke zawodowa w urzedach kontroli skarbowej.";

25) w art. 34a:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1) ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej - w toku postepowania podatkowego lub postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

2) organom podatkowym albo innym organom kontroli skarbowej - w zwiazku z wszczetym, na podstawie uprzednio wydanego postanowienia, postepowaniem podatkowym albo w zwiazku z wszczetym postepowaniem kontrolnym lub postepowaniem w sprawach o przestepstwa i wykroczenia oraz o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,",

b) w ust. 5 po pkt 6 dodaje sie pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Komisji Europejskiej w zakresie kontroli:

a) srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej,

b) innych srodkow przeznaczonych na programy wspolfinansowane z Unii Europejskiej.";

26) uchyla sie rozdzial 3b;

27) rozdzial 4 otrzymuje brzmienie:

"Rozdzial 4

Wywiad skarbowy

Art. 36. 1. Kontrola skarbowa, w granicach okreslonych w art. 1, obejmuje przeprowadzanie czynnosci wywiadu skarbowego przez komorki organizacyjne wchodzace w sklad jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, zwane dalej "wywiadem skarbowym".

2. Przeprowadzanie czynnosci wywiadu skarbowego polega na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o osobach oraz o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majatkowych podmiotow podlegajacych kontroli skarbowej w celu ustalenia naleznosci, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, oraz w celu wykonania zadan, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 i 14 oraz w art. 3.

3. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, przeprowadzaja wyznaczeni do ich wykonywania pracownicy zatrudnieni w wywiadzie skarbowym, zwani dalej "pracownikami wywiadu skarbowego".

4. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, moga byc prowadzone w formie czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, w tym umozliwiajacych uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie sladow i dowodow w sposob niejawny.

Art. 36a. Pracownicy wywiadu skarbowego, wykonujac czynnosci, o ktorych mowa w art. 36 ust. 2, maja prawo do obserwowania i rejestrowania przy uzyciu srodkow technicznych obrazu zdarzen i dzwieku towarzyszacego tym zdarzeniom w miejscach publicznych.

Art. 36b. 1. Wywiad skarbowy moze uzyskiwac oraz przetwarzac dane identyfikujace abonenta sieci telekomunikacyjnej lub zakonczenia sieci, miedzy ktorymi wykonano polaczenie, oraz dane dotyczace uzyskania proby polaczenia miedzy okreslonymi zakonczeniami sieci, a takze okolicznosci i rodzaj wykonywanego polaczenia.

2. Udostepnianie danych, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

3. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych sa obowiazani udostepnic dane, o ktorych mowa w ust. 1, pracownikom wywiadu skarbowego wskazanym we wniosku Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

4. Ujawnienie danych, o ktorych mowa w ust. 1, moze nastapic za pomoca sieci telekomunikacyjnej w sposob zabezpieczajacy je przed dostepem osob nieuprawnionych.

Art. 36c. 1. W ramach czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez wywiad skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawcow oraz uzyskania i utrwalenia dowodow przestepstw:

1) skarbowych, jezeli wartosc przedmiotu czynu lub uszczuplenie naleznosci publicznoprawnej przekracza w dacie popelnienia czynu zabronionego piecdziesieciokrotna wysokosc minimalnego wynagrodzenia za prace okreslonego na podstawie odrebnych przepisow,

2) przeciwko obrotowi gospodarczemu, powodujacych szkode majatkowa, jezeli wysokosc szkody przekracza w dacie popelnienia czynu zabronionego piecdziesieciokrotna wysokosc minimalnego wynagrodzenia za prace okreslonego na podstawie odrebnych przepisow,

3) przeciwko mieniu, jezeli wartosc mienia przekracza w dacie popelnienia czynu zabronionego piecdziesieciokrotna wysokosc minimalnego wynagrodzenia za prace okreslonego na podstawie odrebnych przepisow,

4) przyjmowania lub wreczania korzysci majatkowej w zwiazku z pelniona funkcja publiczna lub funkcja zwiazana ze szczegolna odpowiedzialnoscia,

5) sciganych na mocy umow i porozumien miedzynarodowych

- jezeli inne srodki okazaly sie bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobienstwo, ze beda nieskuteczne lub nieprzydatne, Sad Okregowy w Warszawie, zwany dalej "Sadem", na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zlozony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, moze, w drodze postanowienia, zarzadzic kontrole operacyjna.

2. W przypadkach niecierpiacych zwloki, gdy zachodzi obawa utraty informacji lub zatarcia dowodow przestepstwa, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej moze zarzadzic, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrole operacyjna, jednoczesnie zwracajac sie do Sadu z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez Sad zgody w terminie 5 dni od dnia zarzadzenia kontroli operacyjnej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wstrzymuje kontrole operacyjna oraz nakazuje niezwloczne protokolarne, komisyjne zniszczenie materialow zgromadzonych w wyniku jej stosowania.

3. Sad moze zezwolic, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zlozony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, na odstapienie od zniszczenia materialow, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli stanowia one dowod lub wskazuja na zamiar popelnienia przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, dla wykrycia ktorego na podstawie przepisow ustawowych, moga byc prowadzone czynnosci operacyjno-rozpoznawcze, w tym kontrola operacyjna.

4. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na:

1) kontrolowaniu tresci korespondencji,

2) kontrolowaniu zawartosci przesylek,

3) stosowaniu srodkow technicznych umozliwiajacych uzyskiwanie w sposob niejawny informacji i dowodow oraz ich utrwalanie, a w szczegolnosci obrazu, tresci rozmow telefonicznych i innych informacji przekazywanych przy pomocy sieci telekomunikacyjnych.

5. Wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, o ktorym mowa w ust. 1, powinien zawierac w szczegolnosci:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jezeli zostal jej nadany,

2) opis przestepstwa z podaniem, w miare mozliwosci, jego kwalifikacji prawnej,

3) okolicznosci uzasadniajace potrzebe zastosowania kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskutecznosci lub nieprzydatnosci innych srodkow,

4) dane osoby lub inne dane, pozwalajace na jednoznaczne okreslenie podmiotu lub przedmiotu, wobec ktorego stosowana bedzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania,

5) cel, czas i zakres kontroli operacyjnej.

6. Kontrole operacyjna zarzadza sie na okres nie dluzszy niz 3 miesiace. Sad moze, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zlozony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, wydac postanowienie o jednorazowym przedluzeniu kontroli operacyjnej, na okres nie dluzszy niz kolejne 3 miesiace, jezeli nie ustaly przyczyny zarzadzenia tej kontroli, z zastrzezeniem ust. 7.

7. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawia sie nowe okolicznosci istotne dla wykrycia przestepstwa lub przestepstwa skarbowego albo ustalenia sprawcow i uzyskania dowodow takich przestepstw, Sad, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zlozony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, moze wydac postanowienie o prowadzeniu kontroli operacyjnej przez czas oznaczony rowniez po uplywie okresow, o ktorych mowa w ust. 6.

8. Do wnioskow, o ktorych mowa w ust. 2, 3, 6 i 7, stosuje sie odpowiednio ust. 5. Sad moze zapoznac sie z materialami operacyjnymi uzasadniajacymi wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej przed wydaniem postanowienia, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 6 lub 7.

9. Wnioski, o ktorych mowa w ust. 1-3, 6 i 7, Sad rozpoznaje, na posiedzeniu, jednoosobowo, przy czym czynnosci Sadu zwiazane z rozpoznawaniem tych wnioskow sa wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostepniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisow wydanych na podstawie art. 181 2 Kodeksu postepowania karnego. W posiedzeniu Sadu moze wziac udzial wylacznie Prokurator Generalny lub upowazniony przez niego prokurator oraz przedstawiciel Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

10. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych w sieciach publicznych oraz podmioty swiadczace uslugi pocztowe sa obowiazani do zapewnienia na wlasny koszt warunkow technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych prowadzenie przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej.

11. Kontrola operacyjna powinna byc zakonczona niezwlocznie po ustaniu przyczyn jej zarzadzenia, najpozniej jednak z uplywem okresu, na ktory zostala wprowadzona.

12. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakonczeniu, a na jego zadanie rowniez o przebiegu tej kontroli, przedstawiajac zebrane w jej toku materialy.

13. Osobie, w stosunku do ktorej byla stosowana kontrola operacyjna, nie udostepnia sie materialow zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. Przepis nie narusza uprawnien wynikajacych z art. 321 Kodeksu postepowania karnego.

14. Na postanowienia Sadu, o ktorych mowa w ust. 1-3, 6 i 7, przysluguje zazalenie Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej. Do zazalenia stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania karnego.

15. Trybu, o ktorym mowa w ust. 1-9, nie stosuje sie, jezeli kontrola operacyjna jest prowadzona za wyrazona na pismie zgoda osoby bedacej nadawca lub odbiorca przekazu informacji.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, kontrole operacyjna zarzadza Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

17. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci oraz ministrem wlasciwym do spraw lacznosci okresla, w drodze rozporzadzenia, sposob dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wnioskow i postanowien, a takze przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materialow uzyskanych podczas stosowania tej kontroli oraz wzory stosowanych drukow i rejestrow, uwzgledniajac potrzebe zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynnosci i uzyskanych materialow.

Art. 36d. 1. Materialy uzyskane w czasie prowadzenia czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, pozwalajace na wszczecie albo majace znaczenie dla postepowania kontrolnego lub postepowania przygotowawczego w sprawach wymienionych w art. 3 pkt 4 i 5, przekazuje sie wlasciwym organom i jednostkom organizacyjnym kontroli skarbowej.

2. Materialy uzyskane w czasie prowadzenia czynnosci operacyjno-rozpoznawczych zawierajace dowody pozwalajace na wszczecie albo majace znaczenie dla postepowania w sprawach o przestepstwa i wykroczenia Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje wlasciwemu prokuratorowi. W postepowaniu przed Sadem, w odniesieniu do tych materialow stosuje sie odpowiednio art. 393 1 zdanie pierwsze Kodeksu postepowania karnego.

3. Materialy uzyskane w wyniku czynnosci podjetych na podstawie art. 36b ust. 1, ktore zawieraja informacje majace znaczenie dla postepowania w sprawach o przestepstwa i wykroczenia, wywiad skarbowy przekazuje wlasciwemu prokuratorowi.

4. Materialy uzyskane w czasie stosowania kontroli operacyjnej niezawierajace dowodow pozwalajacych na wszczecie albo niemajace znaczenia dla postepowania kontrolnego, postepowania w sprawach o przestepstwa i wykroczenia albo w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe przechowuje sie po zakonczeniu kontroli przez okres 2 miesiecy, po uplywie ktorych Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zarzadza ich protokolarne, komisyjne zniszczenie.

5. Materialy uzyskane w wyniku czynnosci podjetych na podstawie art. 36b ust. 1, ktore nie zawieraja informacji majacych znaczenie dla postepowania kontrolnego, postepowania w sprawach o przestepstwa i wykroczenia albo w sprawie o przestepstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, podlegaja niezwlocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

Art. 36e. 1. Informacje uzyskane w czasie prowadzenia czynnosci operacyjno-rozpoznawczych lub czynnosci podejmowanych na podstawie art. 36b ust. 1 moga byc wykorzystywane przez organy i jednostki organizacyjne kontroli skarbowej dla celow postepowania kontrolnego oraz postepowania przygotowawczego w sprawach wymienionych w art. 3 pkt 4 i 5.

2. Informacje, o ktorych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem art. 36j, wywiad skarbowy udostepnia:

1) organom celnym i podatkowym,

2) sadowi lub prokuratorowi - w zwiazku z toczacym sie postepowaniem,

3) organom, sluzbom i instytucjom panstwowym uprawnionym do wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych,

4) innym organom - w przypadkach i na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach.

3. W zakresie i na zasadach wynikajacych z umow lub porozumien miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska, informacje okreslone w ust. 1 moga byc przekazywane organom lub instytucjom panstw obcych.

Art. 36f. 1. Wywiad skarbowy wspoldziala z organami, sluzbami i instytucjami panstwowymi uprawnionymi do wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych oraz, w przypadkach i na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach, z innymi organami.

2. Wywiad skarbowy moze korzystac z danych o osobie, w tym rowniez w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez uprawnione organy, sluzby i instytucje panstwowe w wyniku wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, oraz przetwarzac je w rozumieniu przepisow o ochronie danych osobowych, bez wiedzy i zgody osoby, ktorej dane dotycza.

3. Administrator danych, o ktorych mowa w ust. 2, jest obowiazany udostepnic dane na podstawie imiennego upowaznienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub kierownika komorki organizacyjnej, o ktorej mowa w art. 10 ust. 3. Informacja o udostepnieniu tych danych podlega ochronie na podstawie przepisow o ochronie informacji niejawnych.

4. Prezes Rady Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, wzor upowaznienia, o ktorym mowa w ust. 3, uwzgledniajac niezbedne dane pracownika wywiadu skarbowego oraz oznaczenie administratora danych, o ktorym mowa w ust. 3.

5. Prezes Rady Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, sluzby i instytucje panstwowe czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, uwzgledniajac zakres zadan kontroli skarbowej i sposob przeprowadzania wywiadu skarbowego.

Art. 36g. Wywiad skarbowy moze, w zakresie koniecznym do wykonywania ustawowych zadan, korzystac z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.

Art. 36h. 1. Wywiad skarbowy w zakresie koniecznym do wykonywania ustawowych zadan moze uzyskiwac, gromadzic i przetwarzac informacje, w tym rowniez dane osobowe, ze zbiorow danych prowadzonych na podstawie odrebnych przepisow przez organy wladzy publicznej, a w szczegolnosci z Krajowego Rejestru Karnego oraz Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci. Administratorzy danych gromadzonych w tych zbiorach sa obowiazani do nieodplatnego ich udostepniania.

2. Organy wladzy publicznej prowadzace zbiory danych, o ktorych mowa w ust. 1, moga, w drodze decyzji, wyrazic zgode na udostepnianie za pomoca urzadzen telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w tych zbiorach okreslonej komorce wywiadu skarbowego, bez koniecznosci skladania wymaganych odrebnymi przepisami wnioskow lub zapytan, jezeli komorka wywiadu skarbowego posiada:

1) urzadzenia umozliwiajace odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskal,

2) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemozliwiajace wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania.

Art. 36i. 1. Pracownik wywiadu skarbowego przy wykonywaniu czynnosci operacyjno-rozpoznawczych moze korzystac z pomocy osob niebedacych pracownikami jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzielajacej pomocy pracownikowi wywiadu skarbowego, w zakresie czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych jest obowiazany ujawnic dane o osobie, o ktorej mowa w ust. 1, na wniosek Pierwszego Prezesa Sadu Najwyzszego w przypadku wszczecia postepowania w sprawie o przestepstwo przeciwko pokojowi, ludzkosci oraz przestepstwo wojenne, o zbrodnie przeciwko zyciu lub o wystepek przeciwko zyciu lub zdrowiu, gdy jego nastepstwem byla smierc czlowieka, a takze w przypadku uzasadnionego podejrzenia popelnienia przez te osobe przestepstwa sciganego z oskarzenia publicznego w zwiazku z uczestnictwem w czynnosciach operacyjno-rozpoznawczych.

3. Osobom udzielajacym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego w wykonywaniu czynnosci operacyjno-rozpoznawczych moze byc przyznane wynagrodzenie. Jezeli w czasie udzielania pomocy lub w zwiazku z jej udzieleniem osoby udzielajace pomocy utracily zycie lub poniosly uszczerbek na zdrowiu, osobom tym lub czlonkom ich rodzin przysluguje odszkodowanie.

Art. 36j. 1. Udostepnianie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych oraz na podstawie art. 36f ust. 2, jest dozwolone wylacznie na zadanie sadu lub prokuratora, a takze Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, a wykorzystanie tych informacji moze nastapic tylko w celu wszczecia lub prowadzenia postepowania w sprawach o przestepstwa i wykroczenia.

2. Zakaz okreslony w ust. 1 nie ma zastosowania, jezeli ustawa naklada obowiazek udzielenia takich informacji okreslonemu organowi albo obowiazek taki wynika z umow lub porozumien miedzynarodowych, a takze w przypadkach, gdy zatajenie takiej informacji prowadziloby do zagrozenia zycia lub zdrowia innych osob.

Art. 36k. 1. Do naboru pracownikow wywiadu skarbowego, z zastrzezeniem ust. 2, stosuje sie art. 11g ust. 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11g ust. 3 pkt 2.

2. Informacje o wolnych stanowiskach pracy w wywiadzie skarbowym nie podlegaja rozpowszechnianiu.

Art. 36l. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informacje o dzialalnosci okreslonej w art. 36-36d.

Art. 37. 1. Koszty podejmowanych przez wywiad skarbowy czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie ktorych, ze wzgledu na ochrone okreslona w art. 37a ust. 1, nie moga byc stosowane przepisy o zamowieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowosci, a takze odszkodowania oraz wynagrodzenia, o ktorych mowa w art. 36i ust. 3, sa pokrywane z tworzonego na ten cel funduszu operacyjnego, ktorym dysponuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Srodki na ten fundusz sa corocznie zapewniane w budzecie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb ustalania wysokosci i przyznawania odszkodowania, o ktorym mowa w art. 36i ust. 3, w sposob uwzgledniajacy zakres udzielonej pomocy oraz rodzaj i zakres poniesionej szkody.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze zarzadzenia, sposob dysponowania funduszem operacyjnym, o ktorym mowa w ust. 1, uwzgledniajac przepisy o ochronie informacji niejawnych. Zarzadzenie nie podlega ogloszeniu.

Art. 37a. 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zapewnia ochrone form i metod wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, wlasnych obiektow i danych identyfikujacych pracownikow i inspektorow. Udzielenie informacji dotyczacych czynnosci operacyjno-rozpoznawczych moze nastapic wylacznie na zadanie sadu lub prokuratora, skierowane z powodu uzasadnionego podejrzenia popelnienia, w zwiazku z prowadzonymi czynnosciami operacyjno-rozpoznawczymi, przestepstwa sciganego z oskarzenia publicznego, z zastrzezeniem zachowania zasad okreslonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie informacji stanowiacych tajemnice skarbowa.

2. Przy wykonywaniu czynnosci operacyjno-rozpoznawczych pracownicy wywiadu skarbowego moga poslugiwac sie dokumentami, ktore uniemozliwiaja ustalenie danych ich identyfikujacych oraz srodkow, ktorymi posluguja sie przy wykonywaniu zadan sluzbowych.

3. Organy administracji publicznej sa obowiazane do udzielania wywiadowi skarbowemu w granicach swojej wlasciwosci niezbednej pomocy w zakresie wydawania i zabezpieczania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

4. Pracownikom wywiadu skarbowego przysluguje prawo do stosowania srodkow przymusu bezposredniego oraz posiadania i uzycia broni palnej. Art. 11d, art. 11e ust. 1, art. 11f ust. 1-3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11e ust. 2, art. 11f ust. 4 i art. 11g ust. 4, w zakresie przydzialu broni sluzbowej, stosuje sie odpowiednio.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych okresla, w drodze rozporzadzenia, rodzaje, tryb wydawania i sposob poslugiwania sie i przechowywania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2, uwzgledniajac cel wydania, zapewnienie ich ochrony oraz wyjatkowe przeslanki ich uzycia.";

28) w art. 38 w ust. 3 w zdaniu wstepnym po wyrazach "upowaznionym pracownikom" dodaje sie wyrazy "oraz upowaznionym przedstawicielom instytucji Unii Europejskiej w przypadku uczestniczenia tych osob w kontroli srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej";

29) w art. 39 po ust. 2a dodaje sie ust. 2b-2e w brzmieniu:

"2b. Inspektorzy i pracownicy urzedow kontroli skarbowej bedacy pracownikami sluzby cywilnej sa obowiazani corocznie, w terminie do dnia 15 maja, skladac oswiadczenia majatkowe wraz z zalacznikiem - kserokopia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym i jego korekt. Oswiadczenie sklada sie kierownikowi jednostki, w ktorej osoba jest zatrudniona.

2c. Dyrektorzy i wicedyrektorzy urzedow kontroli skarbowej oswiadczenia majatkowe skladaja ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych.

2d. Do dokonywania analizy danych zawartych w oswiadczeniach majatkowych uprawniona jest komorka organizacyjna urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

2e. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do oswiadczen majatkowych stosuje sie odpowiednio przepisy o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne.";

30) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Inspektorom przysluguje miesieczny dodatek skarbowy do wynagrodzenia nie nizszy niz 50% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnia prace w sluzbie cywilnej.";

31) w art. 42 w ust. 1 po pkt 5 dodaje sie pkt 6 w brzmieniu:

"6) podjal zatrudnienie poza urzedem kontroli skarbowej albo komorkami organizacyjnymi, o ktorych mowa w art. 10 ust. 3.".

Art. 9. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pozn. zm.7)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1a:

a) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

b) ust. 4 i 5 otrzymuja brzmienie:

"4. Umowa podlega zgloszeniu przez spolke, wskazana zgodnie z ust. 3 pkt 4, do wlasciwego wedlug jej siedziby naczelnika urzedu skarbowego, co najmniej na 3 miesiace przed rozpoczeciem roku podatkowego przyjetego przez podatkowa grupe kapitalowa. Organ ten jest wlasciwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitalowej.

5. Naczelnik urzedu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzedu skarbowego odmowi zarejestrowania umowy, jezeli nie zostana spelnione warunki, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.",

c) w ust. 8 wyrazy "urzedowi skarbowemu" zastepuje sie wyrazami "naczelnikowi urzedu skarbowego",

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Do przedluzenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitalowej jest wymagane zawarcie nowej umowy, podlegajacej zgloszeniu i zarejestrowaniu przez wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego.";

2) w art. 4a po pkt 5 dodaje sie pkt 6 w brzmieniu:

"6) urzedzie skarbowym - rozumie sie przez to urzad skarbowy, ktorym kieruje wlasciwy dla podatnika naczelnik urzedu skarbowego.";

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rokiem podatkowym, z zastrzezeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba ze podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spolki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulujacym zasady ustrojowe innych podatnikow i zawiadomi o tym wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego; wowczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesiecy kalendarzowych.";

4) w art. 16e w ust. 1 w pkt 4 skresla sie wyraz "wlasciwego";

5) w art. 25:

a) w ust. 1 skresla sie wyrazy "wlasciwego wedlug siedziby podatnika",

b) w ust. 5 w zdaniu wstepnym wyrazy "urzedowi skarbowemu" zastepuje sie wyrazami "naczelnikowi urzedu skarbowego",

c) w ust. 7 w pkt 1 i w ust. 7a wyrazy "wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego",

d) w ust. 11 w zdaniu koncowym wyrazy "we wlasciwym urzedzie skarbowym" zastepuje sie wyrazami "wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego";

6) w art. 25a skresla sie wyraz "wlasciwego";

7) w art. 26:

a) w ust. 1b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Jezeli przychody, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, sa uzyskiwane od zleceniodawcow zagranicznych, zagraniczne przedsiebiorstwa morskiej zeglugi handlowej sa obowiazane przed wejsciem statku do portu polskiego przeslac urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje wlasciwy wedlug siedziby Morskiej Agencji naczelnik urzedu skarbowego, deklaracje o wysokosci przychodu za wywoz ladunkow i pasazerow przyjetych do przewozu w porcie polskim i wplacic na rachunek tego urzedu nalezny podatek.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Platnicy, o ktorych mowa w ust. 1, przekazuja kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnikow wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku platnicy sa obowiazani przeslac urzedowi skarbowemu deklaracje, a podatnikowi - informacje o pobranym podatku, sporzadzone wedlug ustalonych wzorow.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku dochodu, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, spolka przejmujaca lub nowo zawiazana jest obowiazana jako platnik, w terminie do 7 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal dochod, wplacic podatek, o ktorym mowa w art. 22, na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnikow wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych. Podatnik jest obowiazany przed tym terminem przekazac platnikowi kwote tego podatku. W terminie wplaty podatku platnik jest obowiazany przeslac urzedowi skarbowemu deklaracje, a podatnikowi - informacje o wplaconym podatku, sporzadzone wedlug ustalonych wzorow.".

Art. 10. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakladach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z pozn. zm.8)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 11 w ust. 6 po wyrazach "Generalnego Inspektora Informacji Finansowej" dodaje sie przecinek oraz wyrazy "pracownika szczegolnego nadzoru podatkowego";

2) w art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze przekazac, w drodze rozporzadzenia, okreslonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzedow skarbowych uprawnienia do zatwierdzania regulaminow oraz dokonywanych w nich zmian, przedstawianych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1, uwzgledniajac potrzebe usprawnienia procedury zatwierdzania regulaminow.";

3) w art. 18 w ust. 5 po wyrazach "ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych," dodaje sie wyrazy "pracownikom szczegolnego nadzoru podatkowego,";

4) w art. 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze przekazac, w drodze rozporzadzenia, okreslonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzedow skarbowych uprawnienia do wydawania zezwolen na urzadzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych i loterii audioteksowych urzadzanych na obszarze jednego wojewodztwa oraz okreslic szczegolowy sposob ich wydawania, uwzgledniajac ochrone praw grajacych oraz potrzebe wlasciwej kontroli urzadzania i prowadzenia gier.";

5) w art. 48 ust. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze przekazac, w drodze rozporzadzenia, zakres swoich uprawnien okreslonych w ust. 1 dyrektorom izb skarbowych lub naczelnikom urzedow skarbowych w stosunku do podmiotow, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1, uwzgledniajac potrzebe usprawnienia procedury nadzoru i kontroli.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych sprawuje rowniez szczegolny nadzor podatkowy zwiazany z urzadzaniem gier na stolach i na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, w zakresie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.".

Art. 11. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z pozn. zm.9)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) urzedzie skarbowym - rozumie sie przez to urzad skarbowy, ktorym kieruje wlasciwy dla podatnika naczelnik urzedu skarbowego,";

2) w art. 5 w ust. 2 wyrazy "urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "wlasciwego organu podatkowego";

3) w art. 6a w ust. 5 w pkt 2 i w ust. 10 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "wlasciwy organ podatkowy";

4) w art. 6b w ust. 1 i 3 wyrazy "urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego";

5) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy " w urzedzie skarbowym" zastepuje sie wyrazami "wlasciwemu organowi podatkowemu",

b) w ust. 2 wyrazy "Urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "Wlasciwy organ podatkowy",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jezeli podatnik zarejestrowany na podstawie ust. 2 zaprzestal wykonywania czynnosci podlegajacej opodatkowaniu, jest obowiazany zglosic zaprzestanie dzialalnosci wlasciwemu organowi podatkowemu, ktory dokonal rejestracji; zgloszenie to stanowi podstawe dla wlasciwego organu podatkowego do wykreslenia podatnika z rejestru.",

d) w ust. 5a wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "wlasciwy organ podatkowy",

e) w ust. 9 wyrazy "do urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "wlasciwemu organowi podatkowemu",

f) w ust. 9a wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego";

6) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnicy sa obowiazani skladac w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarow i uslug oraz we wlasciwym urzedzie celnym deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego za okresy miesieczne w terminie do 25 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, z zastrzezeniem ust. 1a-1g.",

b) w ust. 1a, 1d i 1e wyrazy "urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zobowiazanie podatkowe, kwote zwrotu roznicy podatku, kwote zwrotu podatku naliczonego lub roznicy podatku, o ktorej mowa w art. 21 ust. 1, przyjmuje sie w kwocie wynikajacej z deklaracji podatkowej, chyba ze zostana one okreslone w innej wysokosci:

1) dla podatku od towarow i uslug - przez naczelnika urzedu skarbowego lub organ kontroli skarbowej,

2) dla podatku akcyzowego - przez naczelnika urzedu celnego lub organ kontroli skarbowej.";

7) w art. 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jezeli w wyniku weryfikacji zgloszenia celnego organ celny stwierdzi, iz kwoty podatkow zostaly wykazane nieprawidlowo, naczelnik urzedu celnego wydaje decyzje okreslajaca podatki w prawidlowej wysokosci. Naczelnik urzedu celnego moze okreslic kwote podatkow w decyzji dotyczacej naleznosci celnych.",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Po przyjeciu zgloszenia celnego podatnik moze wystapic do naczelnika urzedu celnego, w terminie miesiaca od dnia pobrania podatkow, o uznanie zgloszenia celnego za nieprawidlowe w czesci dotyczacej podatku od towarow i uslug lub podatku akcyzowego. Prawidlowego okreslenia podatkow dokonuje naczelnik urzedu celnego w drodze decyzji.",

c) ust. 4 i 5 otrzymuja brzmienie:

"4. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-3 podatnik jest obowiazany do zaplaty kwoty naleznych podatkow w terminie i na warunkach okreslonych dla uiszczenia cla, rowniez gdy towary zostaly zwolnione od cla lub stawki celne zostaly zawieszone albo obnizone do wysokosci 0.

5. Naczelnik urzedu celnego jest obowiazany do poboru podatkow naleznych z tytulu importu towarow.",

d) w ust. 6 po wyrazach "podatku akcyzowego" dodaje sie wyrazy "jezeli podatki te nie zostaly uiszczone",

e) uchyla sie ust. 7;

8) uchyla sie art. 11a i art. 11b;

9) art. 11c otrzymuje brzmienie:

"Art. 11c. 1. W przypadkach innych niz okreslone w art. 11 ust. 1, 2 i 2a kwoty podatkow naleznych z tytulu importu towarow okresla naczelnik urzedu celnego w drodze decyzji.

2. Do naleznosci podatkowych okreslonych zgodnie z ust. 1 oraz art. 11 stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczace powiadomienia dluznika o kwocie naleznosci wynikajacych z dlugu celnego.

3. Od decyzji, o ktorej mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, sluzy odwolanie do dyrektora izby celnej, za posrednictwem naczelnika urzedu celnego, ktory wydal decyzje.

4. Do postepowan, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, stosuje sie przepisy Ordynacji podatkowej.";

10) po art. 11c dodaje sie art. 11d-11h w brzmieniu:

"Art. 11d. Kopie decyzji, o ktorych mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz w art. 11c, lub innych orzeczen wydanych w sprawie podatkow z tytulu importu towarow, naczelnik urzedu celnego i dyrektor izby celnej jest obowiazany przeslac w terminie 5 dni do urzedu skarbowego wlasciwego dla podatnika w sprawie rozliczen w podatku od towarow i uslug, a w przypadku decyzji okreslajacych kwote podatku akcyzowego - do wlasciwego urzedu celnego wykonujacego zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

Art. 11e. 1. Podatnik jest obowiazany zaplacic roznice miedzy podatkiem wynikajacym z decyzji naczelnika urzedu celnego, o ktorych mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz w art. 11c, a podatkiem pobranym przez ten organ.

2. Roznica, o ktorej mowa w ust. 1, dotyczaca podatku od towarow i uslug stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 19 ust. 2.

Art. 11f. 1. W zakresie nieuregulowanym w art. 4 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3a, art. 6 ust. 7 i 7a, art. 11 oraz w art. 11c-11e stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczace poboru i wymiaru cla, z wyjatkiem przepisow dotyczacych przedluzenia terminu zaplaty, odroczenia platnosci oraz innych ulatwien platniczych przewidzianych w tym kodeksie.

2. Jezeli, zgodnie z przepisami Kodeksu celnego, powiadomienie dluznika o wysokosci dlugu celnego nie moze nastapic z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do zweryfikowania naleznosci podatkowych - naczelnik urzedu celnego moze okreslic wartosc celna wedlug zasad okreslonych w Kodeksie celnym dla potrzeb prawidlowego okreslenia naleznych podatkow z tytulu importu towarow.

Art. 11g. Organem podatkowym wlasciwym w sprawie postepowan dotyczacych odroczenia terminu platnosci podatku, rozlozenia na raty zaplaty podatku lub zaleglosci podatkowej wraz z odsetkami za zwloke, umorzenia zaleglosci podatkowych i odsetek za zwloke, zwrotu nadplaty oraz ulg podatkowych okreslonych w Ordynacji podatkowej - w zakresie podatku od towarow i uslug jest naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy dla podatnika.

Art. 11h. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgloszenia celnego okaze sie, ze kwota podatkow zostala nadplacona, podatnikowi nie przysluguje zwrot nadplaconych podatkow, jezeli kwota nadplaconego w imporcie:

1) podatku od towarow i uslug - pomniejszyla kwote podatku naleznego,

2) podatku akcyzowego - pomniejszyla kwote podatku akcyzowego lub powiekszyla kwote podatku naliczonego, o ktorym mowa w art. 19 ust. 1 i 2.";

11) po art. 13 dodaje sie art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. Wlasciwym organem podatkowym w sprawie rozliczen podatku jest naczelnik urzedu skarbowego, wlasciwy ze wzgledu na miejsce wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu tym podatkiem, z zastrzezeniem ust. 2-4.

2. Jezeli czynnosci wymienione w ust. 1 sa wykonywane na terenie objetym zakresem dzialania dwoch lub wiecej urzedow skarbowych, wlasciwosc miejscowa ustala sie:

1) dla osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej - ze wzgledu na siedzibe,

2) dla osob fizycznych - ze wzgledu na miejsce zamieszkania.

3. W przypadku osob fizycznych niewykonujacych innych czynnosci podlegajacych opodatkowaniu poza importem towarow, wlasciwym organem podatkowym jest naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania.

4. Jezeli nie mozna ustalic wlasciwosci miejscowej w sposob okreslony w ust. 1-3, wlasciwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzedu Skarbowego Warszawa Srodmiescie.

5. Przepisy ust. 1-4 nie dotycza przypadkow, dotyczacych poboru podatku od importu towarow, o ktorych mowa w art. 11, art. 11c, art. 11e ust. 1 oraz art. 11f.";

12) w art. 14:

a) w ust. 2 wyrazy "wlasciwego urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

b) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Za zgoda naczelnika urzedu skarbowego podatnik moze zmniejszyc podatek nalezny o podatek naliczony, wynikajacy z dokumentow celnych oraz z faktur dokumentujacych zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporzadzenia spisu z natury zapasow posiadanych w dniu, w ktorym nastapilo przekroczenie kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, oraz

2) przedlozenia w urzedzie skarbowym spisu, o ktorym mowa w pkt 1, najpozniej w ciagu 14 dni od dnia utraty zwolnienia.",

c) w ust. 3b wyrazy "urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

d) w ust. 5 wyrazy "we wlasciwym urzedzie skarbowym" zastepuje sie wyrazami "naczelnikowi urzedu skarbowego";

13) w art. 14a:

a) w ust. 5a wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego",

b) w ust. 7a:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nie pozniej niz 3 dni przed uplywem terminu dokonania zwrotu, o ktorym mowa w ust. 6, podatnik przedstawi naczelnikowi urzedu skarbowego dowod uregulowania zaleglosci, a jezeli kwota zaleglosci zostala wplacona na rachunek innego urzedu skarbowego - zaswiadczenie od naczelnika tego urzedu o ich uregulowaniu; w tym przypadku termin zwrotu kwoty podatku okreslony w ust. 6 liczony jest od dnia przedstawienia naczelnikowi urzedu skarbowego wszystkich dowodow uregulowania zaleglosci,",

- w pkt 2 wyrazy "wlasciwego urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego";

14) w art. 19:

a) w ust. 2 skresla sie wyrazy ", z uwzglednieniem kwot wynikajacych z decyzji, o ktorych mowa w art. 11b",

b) w ust. 3c:

- w pkt 1 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

- w pkt 2 wyrazy "art. 11c" zastepuje sie wyrazami "art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c",

c) w ust. 3e w pkt 2 i w ust. 3g w pkt 3 wyrazy "o ktorej mowa w art. 11c" zastepuje sie wyrazami "o ktorych mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c";

15) w art. 21:

a) w ust. 5a wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

b) w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego",

c) w ust. 6a w pkt 2 wyrazy "art. 11c" zastepuje sie wyrazami "art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c";

16) w art. 21b:

a) w ust. 4 w pkt 1 i 4 wyrazy "wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

b) w ust. 7:

- w pkt 2 wyrazy "wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

- w pkt 5 wyrazy "we wlasciwym urzedzie" zastepuje sie wyrazami "w urzedzie";

17) w art. 26:

a) w ust. 1 wyrazy "przez urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1a, 1c i 1d, sa obowiazani, bez wezwania naczelnika urzedu skarbowego, do obliczania i wplacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiaca nastepujacego po kwartale, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, na rachunek urzedu skarbowego, z zastrzezeniem art. 11.";

18) w art. 27:

a) w ust. 2 i 3 wyrazy "organ podatkowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego lub organ kontroli skarbowej",

b) w ust. 5 i 6 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego",

c) w ust. 7 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego";

19) w art. 32a w ust. 3 wyrazy "wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego";

20) w art. 34 w ust. 4 wyrazy "dyrektorzy urzedow kontroli skarbowej" zastepuje sie wyrazami "dyrektorzy izb celnych";

21) po art. 34 dodaje sie art. 34a w brzmieniu:

"Art. 34a. 1. Organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego sa naczelnik urzedu celnego i dyrektor izby celnej, wlasciwi ze wzgledu na miejsce wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu tym podatkiem. Przepisy art. 13a ust. 2, 3 i 5 stosuje sie odpowiednio.

2. Zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym wykonuja naczelnicy urzedow celnych i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, wykaz i terytorialny zasieg dzialania naczelnikow urzedow celnych i dyrektorow izb celnych wykonujacych zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym, ze szczegolnym uwzglednieniem wielkosci i ilosci podatnikow podatku akcyzowego w obrocie krajowym wykonujacych dzialalnosc na danym obszarze.";

22) w art. 40c w ust. 4 i w art. 40d w ust. 2 wyrazy "izb skarbowych" zastepuje sie wyrazami "izb celnych";

23) w art. 50 w ust. 5b w zdaniu wstepnym wyrazy "2711 SWW" zastepuje sie wyrazami "22.13 PKWiU".

Art. 12. W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z pozn. zm.10)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 4 w ust. 3 wyrazy "urzedowi kontroli skarbowej" zastepuje sie wyrazami "naczelnikowi urzedu celnego";

2) w art. 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wyroby przeznaczone przez producenta do wywozu za granice (eksport) moga byc wydane przez niego bez znakow akcyzy pod warunkiem pisemnego zawiadomienia wlasciwego naczelnika urzedu celnego o zamiarze wywozu, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wydania wyrobow; zawiadomienie powinno okreslac rodzaj i ilosc wyrobow przeznaczonych do wywozu za granice. Wlasciwy naczelnik urzedu celnego moze zarzadzic konwojowanie wywozonych wyrobow na koszt producenta.",

b) w ust. 5 wyrazy "urzad skarbowy wlasciwy ze wzgledu na siedzibe urzedu celnego dokonujacego odprawy celnej" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu celnego";

3) w art. 6:

a) w ust. 4 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "urzad celny",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, majac na celu zapewnienie odpowiedniej kontroli nad obrotem wyrobami akcyzowymi, w drodze rozporzadzenia:

1) okresla postacie znakow akcyzy wprowadzonych do stosowania i ich wzory oraz szczegolowe sposoby ich umieszczania na opakowaniu jednostkowym wyrobu lub na wyrobie,

2) okresla sposob i tryb zgloszenia przez producenta, importera i inne podmioty urzedowi celnemu wyrobow w celu oznaczenia ich znakami akcyzy majacymi postac odciskow pieczeci, w razie wprowadzenia do stosowania znakow w takiej postaci,

3) okresla wysokosc odplatnosci za czynnosci zwiazane z umieszczeniem znakow akcyzy w postaci pieczeci na opakowaniu jednostkowym lub na wyrobie, w razie wprowadzenia do stosowania znaku w takiej postaci,

4) moze wprowadzic obowiazek kasowania znakow akcyzy oraz okreslic sposoby ich kasowania.";

4) w art. 7:

a) w ust. 5 wyrazy "urzedy skarbowe" zastepuje sie wyrazami "urzedy celne",

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wlasciwych naczelnikow urzedow celnych uprawnionych do wydawania i sprzedazy banderol lub wydawania upowaznien do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialny zasieg ich dzialania,",

c) po ust. 6 dodaje sie ust. 7 w brzmieniu:

"7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 6, uwzglednia:

1) terytorialne rozmieszczenie podatnikow podatku akcyzowego,

2) koniecznosc prawidlowej identyfikacji rodzaju wydawanych banderol oraz koniecznosc identyfikacji producentow (importerow) i innych uprawnionych podmiotow do otrzymania banderol.";

5) w art. 8:

a) w ust. 1 wyrazy "wlasciwym urzedem skarbowym" zastepuje sie wyrazami "wlasciwym naczelnikiem urzedu celnego",

b) w ust. 2 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "urzad celny";

6) w art. 9:

a) w ust. 1:

- w zdaniu wstepnym wyrazy "we wlasciwym urzedzie skarbowym" zastepuje sie wyrazami "do wlasciwego naczelnika urzedu celnego",

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego i wlasciwego naczelnika urzedu celnego, dotyczace zaleglosci w podatkach dochodowym, od towarow i uslug oraz akcyzowym,",

- w pkt 6 wyrazy "urzad kontroli skarbowej" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu celnego",

b) w ust. 2 wyrazy "urzedowi skarbowemu" zastepuje sie wyrazami "naczelnikowi urzedu celnego",

c) w ust. 4 i 5 wyrazy "Urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "Naczelnik urzedu celnego";

7) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Banderol nie mozna zbywac lub na jakichkolwiek innych zasadach przekazywac odplatnie lub nieodplatnie podmiotom innym niz wlasciwy naczelnik urzedu celnego lub podmiot wskazany przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, od ktorego odpowiednio zakupiono lub otrzymano banderole (upowaznienia do wydania banderol).";

8) w art. 11:

a) w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu celnego",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, wlasciwych naczelnikow urzedow celnych, uprawnionych do wydawania decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, uwzgledniajac terytorialne rozmieszczenie podatnikow podatku akcyzowego.";

9) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych powierza wykonanie znakow akcyzy wytworcy zapewniajacemu bezpieczenstwo wytwarzania i przechowywania tych znakow. Wytworca znakow moze je zbywac tylko ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych oraz wydawac tylko podmiotom uprawnionym przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych lub naczelnikom urzedow celnych wlasciwym w sprawach znakow akcyzy.";

10) w art. 14 i w art. 15 w ust. 3 wyrazy "urzedowi skarbowemu" zastepuje sie wyrazami "naczelnikowi urzedu celnego";

11) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wprowadzenia przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych nowego wzoru znaku akcyzy, podmioty posiadajace dotychczasowe znaki sa obowiazane w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia tego wzoru zwrocic niewykorzystane znaki organowi, ktory je wydal.";

12) art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, zasady zwrotu znakow akcyzy, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia ochrony tych znakow.";

13) w art. 1 w ust. 2, w art. 5 w ust. 6, w art. 12 w ust. 2, w art. 13 w ust. 4 i w art. 19 w ust. 2 wyrazy "Minister Finansow" zastepuje sie wyrazami "Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych".

Art. 13. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z pozn. zm.11)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 60 po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kontrole przestrzegania legalnosci wykonywania pracy przez cudzoziemca sprawuja rowniez organy celne.";

2) w art. 61:

a) w ust. 1 po wyrazie "Wojewodowie" dodaje sie wyrazy "oraz organy celne w zakresie okreslonym w art. 60 ust. 1a,",

b) w ust. 2 po wyrazie "wojewody" dodaje sie wyrazy "lub organu celnego w zakresie okreslonym w art. 60 ust. 1a",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, organizacje i tryb przeprowadzania przez wojewodow i organy celne kontroli oraz zasady wspoldzialania z innymi organami, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia sprawnosci i skutecznosci wykonywanej kontroli.".

Art. 14. W ustawie z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikow i platnikow (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z pozn. zm.12)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. W sprawach okreslonych w art. 3 wlasciwymi naczelnikami urzedow skarbowych sa:

1) dla podatnikow podatku od towarow i uslug, niekorzystajacych ze zwolnienia od tego podatku - naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach podatku od towarow i uslug,

2) dla jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej, korzystajacych ze zwolnienia od podatku od towarow i uslug - naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy ze wzgledu na siedzibe jednostki lub miejsce wykonywania dzialalnosci,

3) dla pozostalych podatnikow:

a) bedacych podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach tego podatku,

b) niebedacych podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe podatnika, a jezeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - naczelnik Drugiego Urzedu Skarbowego Warszawa Srodmiescie,

4) dla platnikow podatkow oraz platnikow skladek ubezpieczeniowych, niebedacych jednoczesnie podatnikami, o ktorych mowa w pkt 1-3 - naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe platnika; w pozostalych przypadkach wlasciwym naczelnikiem urzedu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzedu Skarbowego Warszawa Srodmiescie.";

2) w art. 9:

a) w ust. 1 w zdaniu wstepnym wyrazy "we wlasciwym urzedzie skarbowym okreslonym" zastepuje sie wyrazami "do wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego okreslonego",

b) w ust. 1a wyrazy "urzedowi skarbowemu wlasciwemu" zastepuje sie wyrazami "naczelnikowi urzedu skarbowego wlasciwemu",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obowiazek dokonania zgloszenia aktualizacyjnego przez podatnikow, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1, wystepuje rowniez w przypadku, gdy podatnikom tym, w wyniku utraty prawa do zwolnienia od podatku od towarow i uslug lub rezygnacji z tego prawa, zmienila sie wlasciwosc naczelnika urzedu skarbowego; w tym przypadku zgloszenia aktualizacyjnego dokonuje sie naczelnikowi urzedu skarbowego wlasciwemu w sprawach podatku od towarow i uslug, wraz ze zgloszeniem rejestracyjnym, o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, o ktorej mowa w art. 6 ust. 1.";

3) w art. 14 w ust. 3 wyrazy "Urzedy skarbowe obowiazane" zastepuje sie wyrazami "Naczelnicy urzedow skarbowych obowiazani";

4) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownicy urzedow skarbowych, pracownicy izb skarbowych oraz pracownicy urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych sa obowiazani do zachowania tajemnicy odnosnie danych zawartych w dokumentacji, o ktorej mowa w art. 13 ust. 1.",

b) w ust. 2 pkt 1c otrzymuje brzmienie:

"1c) komornikom sadowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrebnych przepisach - w zwiazku z prowadzonym postepowaniem egzekucyjnym,";

5) uzyte w art. 3 w ust. 1 i 2, w art. 8 w ust. 6, w art. 10 w ust. 2 w pkt 3, w art. 12 w ust. 3 oraz w art. 13 w ust. 3 i 4 w roznych przypadkach i liczbie wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie uzytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego".

Art. 15. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzedach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z pozn. zm.13)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych podlegaja dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzedow skarbowych, jako organy administracji rzadowej niezespolonej oraz, na podstawie odrebnych przepisow, inne organy, a w szczegolnosci dyrektorzy urzedow kontroli skarbowej.",

b) uchyla sie ust. 2,

c) ust. 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

"3. Naczelnik urzedu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie urzedu skarbowego, a dyrektor izby skarbowej przy pomocy kierowanej przez siebie izby skarbowej.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych powoluje sposrod kandydatow wylonionych w konkursie, o ktorym mowa w ust. 5a, z zastrzezeniem ust. 5f:

1) dyrektora izby skarbowej,

2) naczelnika urzedu skarbowego.",

d) po ust. 4 dodaje sie ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych powoluje wicedyrektora izby skarbowej na wniosek dyrektora izby skarbowej.

4b. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych odwoluje:

1) dyrektora izby skarbowej,

2) wicedyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzedu skarbowego - na wniosek dyrektora izby skarbowej.",

e) po ust. 5 dodaje sie ust. 5a-5f w brzmieniu:

"5a. Dobor kandydatow na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzedu skarbowego jest dokonywany w drodze konkursu sposrod pracownikow urzedow i organow podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, ktorzy posiadaja wylacznie obywatelstwo polskie, wyzsze wyksztalcenie magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub inne uzupelnione studiami podyplomowymi prawniczymi lub ekonomicznymi oraz co najmniej czteroletni staz pracy w tych urzedach i organach.

5b. Konkurs przeprowadza komisja powolana przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych. Konkurs przeprowadzany jest w formie egzaminu skladajacego sie z czesci ustnej i pisemnej, w toku ktorego sprawdzeniu podlega wiedza niezbedna do wykonywania zadan na okreslonych stanowiskach, predyspozycje i zdolnosci ogolne oraz umiejetnosci kierownicze.

5c. Do czasu powolania wylonionego w drodze konkursu dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzedu skarbowego, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych wyznacza osobe pelniaca odpowiednio obowiazki dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzedu skarbowego.

5d. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb powolania komisji, o ktorej mowa w ust. 5b,

2) tryb przeprowadzania konkursu, o ktorym mowa w ust. 5a,

3) sposob dokumentowania spelnienia wymogow okreslonych w ust. 5a

- uwzgledniajac potrzebe sprawnego przeprowadzenia postepowania konkursowego i wszechstronnego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osob przystepujacych do konkursu.

5e. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze nie powolac na stanowisko dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzedu skarbowego kandydata wylonionego w drodze konkursu w przypadku, jezeli zaden z kandydatow nie gwarantuje obiektywnego wypelniania obowiazkow dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzedu skarbowego.

5f. W przypadku gdy dwa kolejne konkursy nie wylonia kandydata oraz w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5e, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze powolac osobe na stanowiska wymienione w ust. 4 bez konkursu.",

f) w ust. 6:

- zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu dzialania naczelnikow urzedow skarbowych nalezy:"

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustalanie lub okreslanie i pobor podatkow oraz niepodatkowych naleznosci budzetowych, jak rowniez innych naleznosci, na podstawie odrebnych przepisow, z wyjatkiem podatkow i naleznosci budzetowych, ktorych ustalanie lub okreslanie i pobor nalezy do innych organow,",

- uchyla sie pkt 5 i 6,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wykonywanie egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych,",

g) po ust. 6 dodaje sie ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Do zakresu dzialania urzedow skarbowych nalezy:

1) prowadzenie dochodzen w sprawach o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

2) wykonywanie funkcji oskarzyciela publicznego w sprawach o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

3) wykonywanie kar majatkowych, w zakresie okreslonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.",

h) w ust. 7 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu dzialania dyrektorow izb skarbowych nalezy:"

i) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Wlasciwosc miejscowa naczelnikow urzedow skarbowych i dyrektorow izb skarbowych okresla sie wedlug terytorialnego zasiegu dzialania odpowiednio urzedu skarbowego i izby skarbowej, z uwzglednieniem ust. 9a, a takze z uwzglednieniem zadan i terytorialnego zasiegu dzialania tych organow okreslonych w programach pilotazowych, o ktorych mowa w ust. 1a i 1b.",

j) po ust. 9 dodaje sie ust. 9a-9c w brzmieniu:

"9a. Terytorialny zasieg dzialania okreslonego urzedu skarbowego wylacznie w zakresie:

1) niektorych kategorii podatnikow,

2) wykonywania niektorych zadan okreslonych w ust. 6

- moze obejmowac terytorialny zasieg dzialania innych urzedow skarbowych.

9b. Wyznaczenie terytorialnego zasiegu dzialania okreslonego urzedu skarbowego zgodnie z ust. 9a nastepuje w przepisach okreslonych na podstawie ust. 9c i moze dotyczyc w szczegolnosci:

1) podatkowych grup kapitalowych,

2) bankow,

3) zakladow ubezpieczen,

4) jednostek dzialajacych na podstawie przepisow o publicznym obrocie papierami wartosciowymi oraz przepisow o funduszach inwestycyjnych,

5) jednostek dzialajacych na podstawie przepisow o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

6) oddzialow lub przedstawicielstw przedsiebiorstw zagranicznych,

7) osob prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, ktore:

a) w ostatnim roku podatkowym osiagnely przychod netto, w rozumieniu przepisow o rachunkowosci, ze sprzedazy towarow, wyrobow i uslug o rownowartosci co najmniej 5 mln euro wedlug kursu sredniego oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo

b) jako rezydenci w rozumieniu przepisow prawa dewizowego, biora udzial bezposrednio lub posrednio w zarzadzaniu przedsiebiorstwami polozonymi za granica lub w ich kontroli, albo posiadaja udzial w kapitale takich przedsiebiorstw albo

c) sa zarzadzane bezposrednio lub posrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisow prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% glosow na zgromadzeniu wspolnikow albo na walnym zgromadzeniu, albo

d) jako rezydenci w rozumieniu przepisow prawa dewizowego jednoczesnie bezposrednio lub posrednio biora udzial w zarzadzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadaja jednoczesnie udzial w kapitale takich podmiotow.

9c. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresla, w drodze rozporzadzenia, terytorialny zasieg dzialania oraz siedziby naczelnikow urzedow i dyrektorow izb skarbowych, uwzgledniajac zasady okreslone w ust. 9a i 9b oraz potrzeby wlasciwego zorganizowania wykonywania zadan, zwlaszcza z zakresu poboru podatkow oraz sprawnej obslugi podatnika.",

k) uchyla sie ust. 11;

2) po art. 5 dodaje sie art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. Dla podatnikow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 9b, zmiana wlasciwosci naczelnika urzedu skarbowego na wlasciwego wylacznie w zakresie okreslonych kategorii podatnikow nastepuje:

1) z dniem 1 stycznia roku nastepujacego po roku, w ktorym nastapilo ich wlaczenie do danej kategorii podatnikow - w przypadku podatnikow wymienionych w art. 5 ust. 9b pkt 1-6 oraz w pkt 7 lit. b)-d),

2) z dniem 1 stycznia drugiego roku nastepujacego po roku, w ktorym nastapilo przekroczenie kwoty, o ktorej mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) - w przypadku podatnikow wymienionych w tym przepisie.

2. Spelnienie warunku, o ktorym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a), stwierdza sie na podstawie danych wynikajacych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok podatkowy. Naczelnik urzedu skarbowego moze stwierdzic z urzedu w trakcie czynnosci sprawdzajacych, kontroli podatkowej albo postepowania podatkowego spelnienie warunku, o ktorym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a), i poinformowac o tym wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

3. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 5 ust. 9b, sa obowiazani, w przypadku ustalenia wlasciwosci zgodnie z art. 5 ust. 9a pkt 1, zawiadomic o zmianie wlasciwosci dotychczas wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego w terminie do dnia 15 pazdziernika roku poprzedzajacego rok, od ktorego nastapi ta zmiana, skladajac zawiadomienie wedlug ustalonego wzoru. W przypadku gdy wlaczenie ich do kategorii podatnikow okreslonych w art. 5 ust. 9b pkt 1-6 i pkt 7 lit. b)-d) nastapilo w okresie od dnia 15 pazdziernika do dnia 31 grudnia, zawiadomienie powinno nastapic w terminie 7 dni od tego wlaczenia, nie pozniej jednak niz do dnia 31 grudnia poprzedzajacego rok, od ktorego nastepuje zmiana wlasciwosci.

4. W przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 9b pkt 1-6, rozpoczynajacych dzialalnosc, wlasciwym naczelnikiem urzedu skarbowego jest naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wylacznie w zakresie okreslonych kategorii podatnikow od dnia rozpoczecia tej dzialalnosci.

5. Dla podatnikow, dla ktorych wlasciwym jest naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wylacznie w zakresie okreslonych kategorii podatnikow i ktorzy przez dwa kolejne lata podatkowe nie nalezeli do kategorii podatnikow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 9b, zmiana wlasciwosci naczelnika urzedu skarbowego z naczelnika wlasciwego wylacznie w zakresie okreslonych kategorii podatnikow nastepuje z dniem 1 stycznia drugiego roku nastepujacego po roku, w ktorym nastapilo ich wylaczenie z danej kategorii podatnikow.

6. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 5, sa obowiazani zawiadomic o zmianie wlasciwosci dotychczas wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego do dnia 15 pazdziernika roku po uplywie roku podatkowego, w ktorym nastapilo ich wylaczenie, skladajac zawiadomienie wedlug ustalonego wzoru. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, wzor zawiadomien, o ktorych mowa w ust. 3 i 6, uwzgledniajac potrzebe zapewnienia niezbednych danych dla sprawnej zmiany wlasciwosci naczelnikow urzedow skarbowych.";

3) uchyla sie art. 6;

4) art. 7 i 8 otrzymuja brzmienie:

"Art. 7. 1. Srodki finansowe w wysokosci 8% dodatkowych wplywow podatkowych i niepodatkowych naleznosci budzetowych uzyskanych w wyniku bezposredniego dzialania urzedow skarbowych i izb skarbowych oraz urzedow kontroli skarbowej przeznacza sie na usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, z wylaczeniem urzedow celnych i izb celnych, oraz na premie dla pracownikow podleglych temu ministrowi, z wylaczeniem pracownikow urzedow celnych i izb celnych oraz funkcjonariuszy celnych, a w szczegolnosci dla pracownikow, ktorzy przyczynili sie bezposrednio do uzyskania dodatkowych wplywow.

2. Gospodarka finansowa srodkami, o ktorych mowa w ust. 1, gromadzonymi na rachunkach izb skarbowych i urzedow skarbowych jest prowadzona w formie srodkow specjalnych, ktorych dysponentem jest minister wlasciwy do spraw finansow publicznych.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze zarzadzenia:

1) sposob okreslania dodatkowych wplywow budzetowych w rozumieniu ust. 1,

2) szczegolowe warunki, maksymalna wysokosc i sposob przyznawania premii,

3) dzialania, w wyniku ktorych uzyskiwane sa dodatkowe wplywy budzetowe,

4) sposob gromadzenia i rozdysponowania srodkow finansowych.

Art. 8. 1. Pracownikom podleglym ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, wykonujacym kontrole podatkowa przysluguje miesieczny dodatek kontrolerski do wynagrodzenia, w wysokosci do 50% wynagrodzenia.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, wysokosc i sposob przyznawania dodatku, o ktorym mowa w ust. 1, uwzgledniajac potrzebe zwiekszenia skutecznosci kontroli podatkowej przez zapewnienie motywacji pracownikow urzedow skarbowych do jej sprawnego wykonywania.";

5) w art. 8a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Srodki pochodzace z pobieranej od wierzycieli oplaty komorniczej oraz oplat za czynnosci egzekucyjne urzedow skarbowych i oplaty manipulacyjnej przeznacza sie na wydatki zwiazane z poborem podatkow i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, na wynagrodzenia prowizyjne pracownikow urzedow skarbowych wykonujacych egzekucje administracyjna naleznosci pienieznych oraz na finansowanie przedsiewziec usprawniajacych pobor podatkow i egzekucje administracyjna.",

b) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rodzaje wydatkow biezacych i inwestycyjnych zwiazanych z prowadzeniem poboru podatkow i egzekucji administracyjnej, uwzgledniajac specyfike dzialalnosci oraz potrzebe zapewnienia motywacyjnego systemu wynagradzania pracownikow wykonujacych egzekucje administracyjna,",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przypadki, w ktorych moze nastapic przekazanie srodkow specjalnych na usprawnienie funkcjonowania innych urzedow skarbowych, jezeli jest to konieczne dla zapewnienia skutecznosci i ciaglosci wykonywania poboru podatkow lub egzekucji administracyjnej.";

6) po art. 8a dodaje sie art. 8b w brzmieniu:

"Art. 8b. 1. Pracownicy urzedow skarbowych i izb skarbowych bedacy pracownikami sluzby cywilnej sa obowiazani corocznie, w terminie do dnia 15 maja skladac oswiadczenia majatkowe wraz z zalacznikiem - kserokopia zeznania o wysokosci dochodu w roku podatkowym i jego korekt. Oswiadczenie sklada sie kierownikowi jednostki, w ktorej osoba jest zatrudniona.

2. Naczelnicy urzedow skarbowych i ich zastepcy, a takze dyrektorzy i wicedyrektorzy izb skarbowych oswiadczenia takie skladaja ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych.

3. Do dokonywania analizy danych zawartych w oswiadczeniu uprawniona jest komorka organizacyjna urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do oswiadczen majatkowych stosuje sie odpowiednio przepisy o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne.".

Art. 16. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) w art. 20:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Egzamin na doradce podatkowego w stosunku do osob, ktore zajmowaly stanowiska sedziow, prokuratorow oraz inspektorow kontroli skarbowej lub wykonywaly zawod adwokata, radcy prawnego, notariusza, bieglego rewidenta, nie obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu.";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zakres tematyczny egzaminu, o ktorym mowa w ust. 3, ustalany jest w stosunku do sedziow i prokuratorow po zasiegnieciu opinii Ministra Sprawiedliwosci, w stosunku do adwokatow, radcow prawnych, notariuszy i bieglych rewidentow - wlasciwego samorzadu zawodowego, a w stosunku do inspektorow kontroli skarbowej oraz osob, o ktorych mowa w ust. 5 - ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.";

3) po ust. 4 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio do osob spelniajacych warunek okreslony w art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 137, poz. 1302), posiadajacych 8-letni staz pracy w organach administracji podatkowej lub skarbowej.".

Art. 17. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152 i Nr 130, poz. 1190) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 53 w ust. 1 po pkt 10 dodaje sie pkt 10a i 10b w brzmieniu:

"10a) kontroli skarbowej;

10b) Sluzby Celnej;";

2) w art. 80c w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu;",

b) po pkt 12 dodaje sie pkt 13 w brzmieniu:

"13) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym.";

3) w art. 100c w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komorkom, o ktorych mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 137, poz. 1302).".

Art. 18. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z pozn. zm.14)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 78 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 27 ust. 1 i 2, dokonuje wojewoda, Prezes, funkcjonariusze celni, funkcjonariusze Strazy Granicznej lub Policji.";

2) w art. 95 po wyrazach "Straz Graniczna" dodaje sie wyrazy ", Sluzbe Celna".

Art. 19. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z pozn. zm.15)) w art. 2 po pkt 2 dodaje sie pkt 2a w brzmieniu:

"2a) innych niz wymienieni w pkt 1 i 2 czlonkow korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych,".

Art. 20. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pozn. zm.16)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej wlasciwosci, jest:

1) naczelnik urzedu skarbowego, naczelnik urzedu celnego, wojt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszalek wojewodztwa - jako organ pierwszej instancji,

2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:

a) organ odwolawczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego,

b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrebnych przepisow,

c) organ odwolawczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji,

3) samorzadowe kolegium odwolawcze - jako organ odwolawczy od decyzji wojta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszalka wojewodztwa.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych jest organem podatkowym - jako:

1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia niewaznosci decyzji, wznowienia postepowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygasniecia - z urzedu,

2) organ odwolawczy od decyzji wydanych w sprawach, o ktorych mowa w pkt 1.

3. Organami podatkowymi wyzszego stopnia sa organy odwolawcze.";

2) w art. 14a:

a) w 1 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego, naczelnik urzedu celnego",

b) w 2 wyrazy "urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego, naczelnika urzedu celnego",

c) w 5 wyrazy "wlasciwej izby skarbowej" zastepuje sie wyrazami "wlasciwej odpowiednio izby skarbowej lub izby celnej";

3) w art. 14b:

a) w 1 wyrazy "Urzad skarbowy przekazuje wlasciwej izbie skarbowej" zastepuje sie wyrazami "Naczelnik urzedu skarbowego oraz naczelnik urzedu celnego przekazuja odpowiednio wlasciwemu dyrektorowi izby skarbowej oraz dyrektorowi izby celnej",

b) 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Dyrektor izby skarbowej oraz dyrektor izby celnej obowiazani sa do dokonania zmiany udzielonej informacji, jezeli stwierdza, ze jest ona nieprawidlowa.";

4) w art. 19:

a) 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Spory o wlasciwosc rozstrzyga:

1) miedzy naczelnikami urzedow skarbowych dzialajacych na obszarze wlasciwosci miejscowej tego samego dyrektora izby skarbowej - dyrektor tej izby skarbowej,

2) miedzy naczelnikami urzedow skarbowych dzialajacych na obszarze wlasciwosci miejscowych roznych dyrektorow izb skarbowych - minister wlasciwy do spraw finansow publicznych,

3) miedzy naczelnikami urzedow celnych dzialajacych na obszarze wlasciwosci miejscowej tego samego dyrektora izby celnej - dyrektor tej izby celnej,

4) miedzy naczelnikami urzedow celnych dzialajacych na obszarze wlasciwosci miejscowej roznych dyrektorow izb celnych - minister wlasciwy do spraw finansow publicznych,

5) miedzy wojtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starosta albo marszalkiem wojewodztwa a naczelnikiem urzedu skarbowego lub naczelnikiem urzedu celnego - sad administracyjny,

6) miedzy wojtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami - wspolne dla nich samorzadowe kolegium odwolawcze, a w razie braku takiego kolegium - sad administracyjny,

7) miedzy marszalkami wojewodztw - sad administracyjny,

8) w pozostalych przypadkach - minister wlasciwy do spraw finansow publicznych.",

b) 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. W przypadkach, o ktorych mowa w 1 pkt 2 i 4, wniosek o rozstrzygniecie sporu wnosi odpowiednio naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celnego za posrednictwem odpowiednio wlasciwego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.";

5) w art. 34 w 2 i w art. 42 w 6 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego";

6) w art. 43 w 1 wyrazy "urzedy skarbowe" zastepuje sie wyrazami "naczelnikow urzedow skarbowych";

7) w art. 66:

a) w 2 w pkt 1 wyrazy "urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego",

b) w 3a wyrazy "wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego lub wlasciwego naczelnika urzedu celnego";

8) w art. 82:

a) w 2 wyrazy "urzedowi skarbowemu wlasciwemu" zastepuje sie wyrazami "naczelnikowi urzedu skarbowego wlasciwemu",

b) w 2a wyrazy "na pisemne zadanie urzedow skarbowych" zastepuje sie wyrazami "na pisemne zadanie naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego",

c) po 2a dodaje sie 2b w brzmieniu:

" 2b. Informacje, o ktorych mowa w 2, naczelnik urzedu skarbowego jest obowiazany udostepnic naczelnikowi urzedu celnego na jego pisemne zadanie.",

d) 5 otrzymuje brzmienie:

" 5. Organ podatkowy okresla zakres zadanych informacji, o ktorych mowa w 1 pkt 1 i 2a, oraz termin ich przekazania.";

9) w art. 130:

a) w 1 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Pracownik urzedu skarbowego, urzedu gminy (miasta), starostwa, urzedu marszalkowskiego, izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzedu celnego, izby celnej, urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych oraz czlonek samorzadowego kolegium odwolawczego podlegaja wylaczeniu od udzialu w postepowaniu w sprawach dotyczacych zobowiazan podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w ktorych:",

b) 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

" 3. Bezposredni przelozony pracownika lub funkcjonariusza celnego jest obowiazany na jego zadanie lub na zadanie strony albo z urzedu wylaczyc go od udzialu w postepowaniu, jezeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okolicznosci niewymienionych w 1, ktore moga wywolac watpliwosci co do bezstronnosci pracownika lub funkcjonariusza celnego.

4. Jezeli nastapi wylaczenie pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik urzedu skarbowego, naczelnik urzedu celnego, wojt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszalek wojewodztwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej lub minister wlasciwy do spraw finansow publicznych wyznaczaja innego pracownika lub funkcjonariusza do prowadzenia sprawy.";

10) art. 131 otrzymuje brzmienie:

"Art. 131. 1. Naczelnik urzedu skarbowego podlega wylaczeniu od zalatwiania spraw dotyczacych zobowiazan podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:

1) naczelnika urzedu skarbowego albo jego zastepcy,

2) dyrektora izby skarbowej albo jego zastepcy,

3) malzonka, rodzenstwa, wstepnych, zstepnych albo powinowatych pierwszego stopnia osob wymienionych w pkt 1 albo 2,

4) osoby zwiazanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osoba wymieniona w pkt 1 albo 2.

2. W przypadku wylaczenia naczelnika urzedu skarbowego z przyczyn okreslonych w:

1) 1 pkt 1, a takze pkt 3 lub 4 w zwiazku z pkt 1 - sprawe zalatwia naczelnik urzedu skarbowego wyznaczony przez wlasciwego dyrektora izby skarbowej,

2) 1 pkt 2, a takze pkt 3 lub 4 w zwiazku z pkt 2 - sprawe zalatwia naczelnik urzedu skarbowego wyznaczony przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

3. W przypadku, o ktorym mowa w 2 pkt 2, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych nie moze wyznaczyc naczelnika urzedu skarbowego podlegajacego dyrektorowi izby skarbowej, ktorej dyrektora lub jego zastepcy dotycza przeslanki wylaczenia.";

11) po art. 131 dodaje sie art. 131a w brzmieniu:

"Art. 131a. W sprawach wylaczenia naczelnika urzedu celnego art. 131 stosuje sie odpowiednio, z tym ze w przypadku, o ktorym mowa w art. 131 2 pkt 1, naczelnika urzedu celnego wyznacza wlasciwy dyrektor izby celnej.";

12) w art. 137 po 1 dodaje sie 1a w brzmieniu:

" 1a. Pelnomocnikiem strony w sprawach podatkowych w postepowaniu przed organami celnymi moze byc takze osoba, o ktorej mowa w art. 256 2 Kodeksu celnego.";

13) w art. 143:

a) w 1 po wyrazach "moze upowaznic" dodaje sie wyrazy "funkcjonariusza celnego lub",

b) w 2 po pkt 2 dodaje sie pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzedu celnego - przez naczelnika urzedu celnego,

4) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby celnej.";

14) po art. 147 dodaje sie art. 147a w brzmieniu:

"Art. 147a. W postepowaniu przed organami celnymi stosuje sie przepisy art. 267 i 268 Kodeksu celnego.";

15) w art. 150:

a) w 1 w pkt 1 i 2 wyrazy "7 dni" zastepuje sie wyrazami "14 dni",

b) po 1 dodaje sie 1a w brzmieniu:

" 1a. Adresata zawiadamia sie dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu okreslonym w 1. Powtorne zawiadomienie nastepuje w razie niepodjecia pisma w terminie 7 dni.";

16) w art. 182:

a) w 1 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Jezeli z dowodow zgromadzonych w toku postepowania podatkowego wynika potrzeba uzupelnienia tych dowodow lub ich porownania z informacjami pochodzacymi z banku, bank jest obowiazany na pisemne zadanie naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego do sporzadzenia i przekazania informacji dotyczacych strony postepowania w zakresie:",

b) 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne zadanie naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego sa obowiazane do sporzadzania informacji o umorzonych jednostkach uczestnictwa. Przepis 1 w czesci dotyczacej wystapienia z zadaniem stosuje sie odpowiednio.";

17) art. 183 i 184 otrzymuja brzmienie:

"Art. 183. Z zadaniem sporzadzenia i przekazania informacji, o ktorych mowa w art. 182, naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celnego moze wystapic po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upowaznienia odpowiednio naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego do wystapienia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczonym terminie:

1) nie udzielila informacji,

2) nie upowaznila odpowiednio naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego do wystapienia do instytucji finansowych o przekazanie informacji,

3) udzielila informacji, ktore wymagaja uzupelnienia lub porownania z informacjami pochodzacymi z instytucji finansowej.

Art. 184. 1. Naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celnego, wystepujac z zadaniem, o ktorym mowa w art. 182, powinien zwracac szczegolna uwage na zasade szczegolnego zaufania pomiedzy instytucjami finansowymi a ich klientami.

2. W zadaniu okresla sie zakres informacji oraz termin ich przekazania. Przepis art. 82 4 stosuje sie odpowiednio.

3. Zadanie zawiera ponadto:

1) wskazanie przeslanek uzasadniajacych koniecznosc uzyskania informacji objetych zadaniem,

2) dowody potwierdzajace, ze strona:

a) odmowila udzielenia informacji lub

b) nie wyrazila zgody na udzielenie naczelnikowi urzedu skarbowego lub naczelnikowi urzedu celnego upowaznienia do zazadania tych informacji, lub

c) w terminie okreslonym przez naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego nie udzielila informacji albo upowaznienia.

4. Odpis zadania naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celnego przekazuje odpowiednio dyrektorowi nadrzednej izby skarbowej lub dyrektorowi nadrzednej izby celnej.";

18) w art. 185 po wyrazach "jezeli zadanie" dodaje sie wyrazy "naczelnika urzedu celnego lub";

19) w art. 221 wyrazy "izbe skarbowa" zastepuje sie wyrazami "dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej";

20) w art. 244 w 3 wyrazy "izbe skarbowa" zastepuje sie wyrazami "dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej";

21) w art. 246 w 2 wyrazy "izbe skarbowa" zastepuje sie wyrazami "dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej";

22) w art. 248 w 2:

a) w pkt 2 wyrazy "izba skarbowa" zastepuje sie wyrazami "dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej",

b) w pkt 3 wyrazy "przez izbe skarbowa" zastepuje sie wyrazami "przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej";

23) w art. 275:

a) w 2 wyrazy "urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego lub naczelnika urzedu celnego",

b) w 3 skresla sie wyrazy "towarzystw funduszy powierniczych i";

24) art. 278 otrzymuje brzmienie:

"Art. 278. 1. Naczelnik urzedu skarbowego podlega wylaczeniu od wykonywania czynnosci sprawdzajacych w sprawach zobowiazan podatkowych powstajacych w sposob okreslony w art. 21 1 pkt 1, w przypadku gdy czynnosci te dotycza:

1) naczelnika urzedu skarbowego albo jego zastepcy,

2) dyrektora izby skarbowej albo jego zastepcy,

3) malzonka, rodzenstwa, wstepnych, zstepnych albo powinowatych pierwszego stopnia osob wymienionych w pkt 1 albo 2,

4) osoby zwiazanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osoba wymieniona w pkt 1 albo w pkt 2.

2. Przyczyny wylaczenia naczelnika urzedu skarbowego trwaja takze po ustaniu malzenstwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Podstawe wylaczenia stanowi oswiadczenie zlozone przez naczelnika urzedu skarbowego (jego zastepce). Oswiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci za falszywe zeznania, jest skladane dyrektorowi nadrzednej izby skarbowej, w przypadku gdy naczelnik urzedu skarbowego jest wlasciwy miejscowo dla tych osob lub osob wymienionych w 1 pkt 3 i 4.

4. Przepis 3 stosuje sie odpowiednio do osob wymienionych w 1 pkt 2 oraz osob pozostajacych z tymi osobami w stosunkach okreslonych w 1 pkt 3 i 4, jezeli naczelnik urzedu skarbowego, nad ktorym sprawuje nadzor dyrektor izby skarbowej (jego zastepca), jest organem wlasciwym miejscowo dla tych osob.

5. W przypadku, o ktorym mowa w 4, oswiadczenie jest skladane ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych.

6. W przypadku wylaczenia naczelnika urzedu skarbowego z przyczyn okreslonych w:

1) 1 pkt 1, 3 lub 4 - czynnosci sprawdzajacych dokonuje naczelnik urzedu skarbowego wyznaczony przez dyrektora nadrzednej izby skarbowej,

2) 1 pkt 2-4 - czynnosci sprawdzajacych dokonuje naczelnik urzedu skarbowego wyznaczony przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

7. Deklaracje sa skladane w urzedzie skarbowym, ktorego naczelnik podlega wylaczeniu. Urzad skarbowy, do ktorego wplynela deklaracja, sporzadza jej kopie, ktora dolacza do akt sprawy, a oryginal przekazuje urzedowi skarbowemu, ktorego naczelnik zostal wyznaczony zgodnie z 6.";

25) po art. 278 dodaje sie art. 278a w brzmieniu:

"Art. 278a. W sprawach wylaczenia naczelnika urzedu celnego art. 278 stosuje sie odpowiednio, z tym ze w przypadku, o ktorym mowa w art. 278 6 pkt 1, wlasciwego naczelnika urzedu celnego wyznacza dyrektor nadrzednej izby celnej.";

26) w art. 279:

a) 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Pracownik urzedu skarbowego, funkcjonariusz celny lub pracownik urzedu celnego podlegaja wylaczeniu od wykonywania czynnosci sprawdzajacych w sprawach zobowiazan podatkowych powstajacych w sposob przewidziany w art. 21 1 pkt 1, jezeli czynnosci te dotycza zobowiazan podatkowych ciazacych na pracowniku, funkcjonariuszu celnym lub osobach pozostajacych z nimi w stosunkach okreslonych w art. 278 1 pkt 3 lub 4.",

b) 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

" 3. Podstawe wylaczenia stanowi oswiadczenie funkcjonariusza celnego lub pracownika skladane odpowiednio naczelnikowi urzedu skarbowego lub naczelnikowi urzedu celnego. Przepis art. 278 3 stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku wylaczenia funkcjonariusza celnego lub pracownika odpowiednio naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celnego jest obowiazany do wyznaczenia innego funkcjonariusza celnego lub pracownika uprawnionego do wykonania czynnosci sprawdzajacych.";

27) w art. 283 w 1 po pkt 1 dodaje sie pkt 1a w brzmieniu:

"1a) naczelnika urzedu celnego lub osobe zastepujaca naczelnika urzedu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzedu,";

28) w art. 286 w 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) gdy podatnik nie zapewnia kontrolujacym warunkow umozliwiajacych wykonywanie czynnosci kontrolnych zwiazanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczegolnosci nie udostepnia kontrolujacym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentow.";

29) w art. 288a w 2 wyraz "dokonuje" zastepuje sie wyrazami "moze takze dokonac";

30) w art. 294 w 1 po pkt 1 dodaje sie pkt 1a w brzmieniu:

"1a) funkcjonariusze celni i pracownicy urzedow celnych oraz izb celnych,";

31) w art. 295 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. W toku postepowania podatkowego dostep do informacji, o ktorych mowa w art. 182, przysluguje wylacznie funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi zalatwiajacemu sprawe, ich bezposrednim przelozonym, naczelnikowi urzedu skarbowego oraz naczelnikowi urzedu celnego.";

32) w art. 297:

a) w 1:

- zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Akta, w tym akta zawierajace informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzedow skarbowych oraz naczelnicy urzedow celnych udostepniaja wylacznie:",

- pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1) ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych, dyrektorowi izby skarbowej lub dyrektorowi izby celnej - w toku postepowania podatkowego, postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub postepowania kontrolnego prowadzonego w urzedzie skarbowym lub urzedzie celnym,

2) innym naczelnikom urzedow skarbowych lub urzedow celnych albo organom kontroli skarbowej - w zwiazku ze wszczetym postepowaniem podatkowym, postepowaniem w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub kontrola podatkowa,",

b) 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Naczelnicy urzedow skarbowych oraz naczelnicy urzedow celnych udostepniaja Najwyzszej Izbie Kontroli, w zwiazku z toczacym sie postepowaniem kontrolnym, akta, o ktorych mowa w 1, po wylaczeniu z nich informacji wymienionych w art. 182, chyba ze informacje takie zostaly uprzednio udzielone Najwyzszej Izbie Kontroli na podstawie odrebnych przepisow.";

33) w art. 304 w 1 po wyrazach "Naczelnicy urzedow skarbowych" dodaje sie wyrazy "oraz naczelnicy urzedow celnych".

Art. 21. W ustawie z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dzialach administracji rzadowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z pozn. zm.17)) w art. 8 w ust. 4 wyrazy "izby skarbowe i urzedy skarbowe" zastepuje sie wyrazami "dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzedow skarbowych".

Art. 22. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z pozn. zm.18)) w zalaczniku do ustawy pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzedow skarbowych, dyrektorzy urzedow kontroli skarbowej".

Art. 23. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pozn. zm.19)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 po pkt 12 dodaje sie pkt 13 w brzmieniu:

"13) urzad skarbowy - urzad skarbowy, ktorym kieruje wlasciwy dla podatnika naczelnik urzedu skarbowego.";

2) w art. 8 w ust. 2 wyrazy "urzad skarbowy wlasciwy" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego wlasciwego";

3) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy "do urzedu skarbowego wlasciwego" zastepuje sie wyrazami "naczelnikowi urzedu skarbowego wlasciwemu",

b) w ust. 2 wyrazy "do urzedow skarbowych wlasciwych" zastepuje sie wyrazami "naczelnikom urzedow skarbowych wlasciwym";

4) w art. 12 w ust. 7 wyrazy "we wlasciwym urzedzie skarbowym" zastepuje sie wyrazami "wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego";

5) w art. 21:

a) w ust. 1 i 1a skresla sie wyrazy "wlasciwego wedlug miejsca zamieszkania podatnika",

b) w ust. 1c:

- w zdaniu pierwszym wyrazy "urzad skarbowy wlasciwy" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego wlasciwego",

- w zdaniu drugim wyrazy "urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "naczelnika urzedu skarbowego",

c) w ust. 2 w zdaniu wstepnym skresla sie wyrazy "wlasciwym wedlug miejsca zamieszkania podatnika",

d) w ust. 4 i 5 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego",

e) w ust. 8 w pkt 4 wyrazy "we wlasciwym urzedzie skarbowym" zastepuje sie wyrazami "wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego";

6) w art. 29:

a) w ust. 1 wyrazy "do wlasciwego urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego",

b) w ust. 3 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego",

c) w ust. 4 wyrazy "urzedow skarbowych" zastepuje sie wyrazami "naczelnikow urzedow skarbowych";

7) w art. 31:

a) w ust. 4 wyrazy "we wlasciwym urzedzie skarbowym" zastepuje sie wyrazami "w urzedzie skarbowym",

b) w ust. 5 skresla sie wyraz "wlasciwego";

8) w art. 32 w ust. 3 w zdaniu drugim skresla sie wyraz "wlasciwemu";

9) w art. 44 w ust. 4 wyrazy "w urzedzie skarbowym wlasciwym" zastepuje sie wyrazami "w urzedzie skarbowym, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy";

10) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, zwany dalej "wlasciwym naczelnikiem urzedu skarbowego", wydaje decyzje ustalajaca wysokosc ryczaltu, odrebnie na kazdy rok podatkowy.",

b) w ust. 2 wyrazy "Wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "Wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego";

11) w art. 47 skresla sie wyraz "wlasciwego";

12) w art. 49:

a) w ust. 1 wyrazy "urzedy skarbowe wlasciwe" zastepuje sie wyrazami "naczelnikow urzedow skarbowych wlasciwych",

b) w ust. 2 wyrazy "wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego";

13) w art. 53 w ust. 14 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o przyznanie ulg uczniowskich, o ktorych mowa w ust. 1-13, podatnik jest obowiazany zlozyc naczelnikowi urzedu skarbowego wlasciwego wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku gdy podatnik jest opodatkowany w formie karty podatkowej - naczelnikowi urzedu skarbowego, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3, w terminie miesiaca od daty zlozenia przez pracownika egzaminu konczacego nauke zawodu lub od daty zakonczenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu.";

14) uzyte w art. 15 w ust. 4, w art. 34 w ust. 2, w art. 42 w ust. 2 oraz w art. 51 w ust. 2 i 3 w roznych przypadkach wyrazy "wlasciwy urzad skarbowy" zastepuje sie uzytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego";

15) uzyte w art. 20 w ust. 1, w art. 25 w ust. 8, w art. 27 w ust. 2 i 3, w art. 30 w ust. 1 i 2, w art. 33 w ust. 3, w art. 36 w ust. 1 w zdaniu wstepnym, w ust. 3, w ust. 4 w pkt 1 i 2 i w ust. 7, w art. 39 w ust. 1 w zdaniu wstepnym, w art. 40 w ust. 1 w pkt 2, 3 i w zdaniu koncowym, w art. 45 w ust. 4 oraz w art. 48 w ust. 2 i 3 w roznych przypadkach wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie uzytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego".

Art. 24. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Sluzbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z pozn. zm.20)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tworzy sie jednolita umundurowana Sluzbe Celna w celu zapewnienia zgodnosci z prawem przywozu towarow na polski obszar celny oraz wywozu towarow z polskiego obszaru celnego, a takze wykonywania obowiazkow okreslonych w przepisach odrebnych, w szczegolnosci w zakresie podatku akcyzowego.",

b) w ust. 2:

- zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Do zadan Sluzby Celnej nalezy realizacja polityki celnej panstwa w czesci dotyczacej przywozu i wywozu towarow oraz wykonywanie innych zadan wynikajacych z przepisow odrebnych, a w szczegolnosci:",

- po pkt 3 dodaje sie pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) wymiar i pobor podatku od towarow i uslug z tytulu importu towarow,

3b) kontrola, szczegolny nadzor podatkowy, wymiar i pobor podatku akcyzowego,",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestepstw i wykroczen zwiazanych z naruszeniem przepisow dotyczacych ochrony dobr kultury oraz ochrony wlasnosci intelektualnej, a takze przestepstw i wykroczen zwiazanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarow objetych ograniczeniami lub zakazami, w szczegolnosci takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materialy jadrowe i promieniotworcze, srodki odurzajace i substancje psychotropowe oraz bron, amunicja, materialy wybuchowe i technologie objete kontrola miedzynarodowa,",

- po pkt 5 dodaje sie pkt 5a w brzmieniu:

"5a) kontrola przestrzegania legalnosci wykonywania pracy przez cudzoziemcow,",

- uchyla sie pkt 7;

2) po rozdziale 1 dodaje sie rozdzial 1a w brzmieniu:

"Rozdzial 1a

Szczegolny nadzor podatkowy

Art. 6a. 1. Szczegolny nadzor podatkowy w zakresie i trybie okreslonych w niniejszym rozdziale wykonuja naczelnicy urzedow celnych wlasciwi w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

2. Szczegolnemu nadzorowi podatkowemu, z zastrzezeniem ust. 4, podlega:

1) produkcja, przemieszczanie i obrot, w tym eksport i import, niektorymi wyrobami akcyzowymi,

2) urzadzanie gier w kasynach gry, na automatach i na automatach o niskich wygranych, tam gdzie sie one znajduja.

3. Szczegolny nadzor podatkowy polega na kontroli:

1) czynnosci zwiazanych z produkcja, przemieszczaniem i obrotem wyrobami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, w szczegolnosci wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, zuzywania, skazania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz stosowania i oznaczania tych wyrobow znakami skarbowymi akcyzy, zgodnie z odrebnymi przepisami,

2) ilosci i jakosci wyrobow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, przebiegu procesow technologicznych i ruchu towarowego dotyczacego tych wyrobow oraz ich wydajnosci, ubytkow i zuzycia,

3) otwarcia i zamkniecia stolow gry w kasynach gry, obliczania rezultatow gier na stolach i na automatach, a takze przychodow i stosowania maksymalnej stawki i wartosci maksymalnej wygranej w grach na automatach o niskich wygranych oraz zasadnosci i prawidlowosci wystawianych imiennych zaswiadczen o uzyskanej wygranej,

4) prawidlowosci i terminowosci wplat podatku akcyzowego od wyrobow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1,

5) dokumentacji prowadzonej w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1-4.

4. Nie podlegaja szczegolnemu nadzorowi podatkowemu wyroby okreslone przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, na podstawie art. 6g ust. 1 pkt 1, przeznaczone na cele specjalne okreslone w odrebnych przepisach, w jednostkach podleglych, podporzadkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej, jednostkach wojskowych podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu.

Art. 6b. 1. Czynnosci kontrolne, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3, wykonuja pracownicy lub funkcjonariusze celni zatrudnieni w urzedach celnych oraz w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, zwani dalej "pracownikami szczegolnego nadzoru podatkowego", na podstawie upowaznienia wydanego przez wlasciwego naczelnika urzedu celnego lub Szefa Sluzby Celnej.

2. Szczegolny nadzor podatkowy moze byc wykonywany jako nadzor staly.

3. Sprawowanie stalego nadzoru polega na wykonywaniu czynnosci kontrolnych, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3, przez komorke organizacyjna utworzona w tym celu przez wlasciwego naczelnika urzedu celnego na terenie podmiotu podlegajacego szczegolnemu nadzorowi podatkowemu, zwana dalej "komorka stalego nadzoru".

Art. 6c. 1. Pracownicy szczegolnego nadzoru podatkowego sa uprawnieni do:

1) zadania powtorzenia, jezeli to mozliwe, kazdej czynnosci, w wyniku ktorej uzyskuje sie dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu produkcyjnego surowcach, materialach, produkcji w toku i polproduktach oraz uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokosci strat produkcyjnych,

2) pobierania probek surowcow, polproduktow i wyrobow gotowych w celu ich zbadania, zabezpieczania zebranych dowodow, zbierania innych niezbednych materialow w zakresie objetym szczegolnym nadzorem podatkowym oraz zasiegania opinii bieglych,

3) nakladania zabezpieczen urzedowych na urzadzenia, pomieszczenia i naczynia sluzace do dzialalnosci objetej szczegolnym nadzorem podatkowym w celu uniemozliwienia dostepu do ich wnetrz bez uszkodzenia zabezpieczenia urzedowego, a takze na dokumentacje prowadzona w zakresie, o ktorym mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-4, w celu jej urzedowego uwierzytelnienia,

4) uczestniczenia w dokonywanych przez podmiot podlegajacy szczegolnemu nadzorowi podatkowemu czynnosciach, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-3,

5) zadania zamkniecia dokumentacji prowadzonej w zakresie, o ktorym mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-4, w celu umozliwienia porownania rzeczywistego stanu ze stanem ewidencyjnym,

6) przeprowadzania kontroli obrachunkowych,

7) uczestniczenia w czynnosciach niszczenia wyrobow objetych szczegolnym nadzorem podatkowym.

2. Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1, przysluguja pracownikom szczegolnego nadzoru podatkowego takze w stosunku do podmiotow wykonujacych dzialalnosc w zakresie, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2, bez zachowania warunkow oraz form okreslonych przepisami prawa.

Art. 6d. 1. Podmioty podlegajace szczegolnemu nadzorowi podatkowemu sa obowiazane zapewnic warunki i srodki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym:

1) przeslac wlasciwemu naczelnikowi urzedu celnego, co najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci w zakresie, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2, zgloszenie oraz dokumentacje dotyczaca tej dzialalnosci, a w przypadku wznowienia dzialalnosci, po przerwie trwajacej dluzej niz 3 miesiace - zgloszenie dotyczace wznowienia tej dzialalnosci,

2) zapewnic warunki do przeprowadzenia urzedowego sprawdzenia podmiotu, w tym w miare mozliwosci samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentow,

3) przygotowac i oznaczyc urzadzenia, pomieszczenia i naczynia sluzace do dzialalnosci objetej szczegolnym nadzorem podatkowym,

4) przechowywac w oddzielnych naczyniach i pomieszczeniach wyroby objete szczegolnym nadzorem podatkowym,

5) dostosowac urzadzenia, pomieszczenia i naczynia, o ktorych mowa w pkt 3, do nakladania zabezpieczen urzedowych, a ponadto dostarczyc potrzebna ilosc plomb, laku lub masy plastycznej do pieczeci oraz inne materialy do nalozenia zabezpieczen urzedowych,

6) posiadac legalizowane przyrzady pomiarowe, odczynniki i sprzet techniczny, niezbedne do kontroli ilosci i jakosci surowcow, polproduktow i wyrobow gotowych,

7) zglaszac wlasciwemu naczelnikowi urzedu celnego albo komorce stalego nadzoru informacje o terminach czynnosci, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-3,

8) przeprowadzac czynnosci, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-3, w obecnosci pracownika szczegolnego nadzoru podatkowego,

9) prowadzic dokumentacje w zakresie, o ktorym mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-4, zwiazana z prowadzeniem dzialalnosci objetej szczegolnym nadzorem podatkowym,

10) dokonac zamkniecia dokumentacji prowadzonej w zakresie, o ktorym mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-4, na zadanie pracownika szczegolnego nadzoru podatkowego w celu umozliwienia porownania rzeczywistego stanu ze stanem ewidencyjnym,

11) zglaszac w terminie 2 dni wlasciwemu naczelnikowi urzedu celnego albo komorce stalego nadzoru przypadki zniszczenia lub kradziezy wyrobow objetych szczegolnym nadzorem podatkowym badz znakow skarbowych akcyzy,

12) zglaszac wlasciwemu naczelnikowi urzedu celnego zamiar zniszczenia wyrobow objetych szczegolnym nadzorem podatkowym, nieprzydatnych do spozycia, dalszego przerobu lub zuzycia na co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem ich zniszczenia,

13) zglaszac bezzwlocznie wlasciwemu naczelnikowi urzedu celnego albo komorce stalego nadzoru przypadki zdarzen zwiazanych z dzialaniem lub stanem urzadzen, pomieszczen i naczyn, o ktorych mowa w pkt 3, wskazujacych na niebezpieczenstwo strat lub zniszczenia wyrobow akcyzowych objetych szczegolnym nadzorem podatkowym.

2. Za stan pomieszczen, urzadzen i naczyn sluzacych do wykonywania dzialalnosci w zakresie, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2, oraz za stan nalozonych na nie zabezpieczen urzedowych odpowiedzialny jest podmiot podlegajacy szczegolnemu nadzorowi podatkowemu.

3. Koszty zwiazane z realizacja obowiazkow okreslonych w ust. 1 obciazaja podmioty podlegajace szczegolnemu nadzorowi podatkowemu.

4. Pracownik szczegolnego nadzoru podatkowego dokonujacy czynnosci kontrolnych w zakresie szczegolnego nadzoru podatkowego jest uprawniony do wstepu oraz poruszania sie po terenie podmiotu podlegajacego szczegolnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie upowaznienia pracownika szczegolnego nadzoru podatkowego, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnetrznym tego podmiotu; podlega natomiast przepisom o bezpieczenstwie i higienie pracy obowiazujacym w tym podmiocie.

Art. 6e. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wykonywania szczegolnego nadzoru podatkowego stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczace kontroli celnej, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach - przepisy art. 281-292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Art. 6f. 1. Podmioty podejmujace dzialalnosc w zakresie, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2, podlegaja przed rozpoczeciem jej prowadzenia urzedowemu sprawdzeniu przez pracownikow szczegolnego nadzoru podatkowego.

2. Urzedowemu sprawdzeniu podlegaja rowniez podmioty prowadzace dzialalnosc w zakresie, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2, po przerwie w tej dzialalnosci trwajacej dluzej niz 3 miesiace, a takze na zadanie wlasciwego naczelnika urzedu celnego.

3. Urzedowe sprawdzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, polega na przeprowadzeniu czynnosci sprawdzajacych w celu ustalenia, czy zostaly zapewnione warunki i srodki do sprawnego przeprowadzania czynnosci kontrolnych, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3.

Art. 6g. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wyroby akcyzowe, ktore w zwiazku z wykonywaniem dzialalnosci w zakresie, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 pkt 1, sa objete szczegolnym nadzorem podatkowym,

2) zakres i sposob wykonywania szczegolnego nadzoru podatkowego w stosunku do poszczegolnych wyrobow podlegajacych temu nadzorowi,

3) zakres i sposob wykonywania szczegolnego nadzoru podatkowego przy oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy,

4) sposob wykonywania szczegolnego nadzoru podatkowego, w zakresie okreslonym w art. 6a ust. 2 pkt 2,

5) niektore rodzaje prowadzonej dokumentacji, o ktorej mowa w art. 6a ust. 3 pkt 5, jej wzory, a takze szczegolowy sposob jej przygotowania i prowadzenia,

6) wzor upowaznienia, o ktorym mowa w art. 6b ust. 1,

7) zakres i sposob sprawowania stalego nadzoru, a takze sposob przeprowadzania kontroli doraznych i okresowych,

8) szczegolowe zasady i tryb pobierania probek, o ktorych mowa w art. 6c ust. 1 pkt 2,

9) szczegolowy zakres i tryb nakladania zabezpieczen urzedowych, o ktorych mowa w art. 6c ust. 1 pkt 3, oraz rodzaje lub formy tych zabezpieczen,

10) tryb dokonywania i zakres zgloszen, o ktorych mowa w art. 6d ust. 1 pkt 1, 7, 11 i 12,

11) szczegolowy zakres przygotowywania oraz oznaczania pomieszczen, urzadzen i naczyn, o ktorych mowa w art. 6d ust. 1 pkt 3,

12) szczegolowy zakres i sposob przeprowadzenia urzedowego sprawdzenia, o ktorym mowa w art. 6f,

13) tryb niszczenia wyrobow objetych szczegolnym nadzorem podatkowym w przypadku stwierdzenia ich nieprzydatnosci do spozycia, dalszego przerobu lub zuzycia,

14) szczegolowe zasady i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewozenia wyrobow objetych szczegolnym nadzorem podatkowym.

2. Wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych powinien uwzglednic w szczegolnosci:

1) wyroby akcyzowe o szczegolnym znaczeniu dla budzetu panstwa oraz wyroby podlegajace obowiazkowi oznaczania znakami skarbowymi akcyzy,

2) zroznicowanie form i sposobow wykonywania szczegolnego nadzoru podatkowego oraz zakresu wymagan, ktore powinny zostac spelnione przez podmioty podlegajace temu nadzorowi - w zaleznosci od rodzaju podmiotu, rodzaju wykonywanej dzialalnosci oraz grupy wyrobow objetych tym nadzorem,

3) zapewnienie skutecznosci i sprawnosci sprawowania szczegolnego nadzoru podatkowego.";

3) w art. 17 w ust. 6 wyrazy "okresli wykaz" zastepuje sie wyrazami "moze okreslic wykaz";

4) po art. 22 dodaje sie art. 22a i 22b w brzmieniu:

"Art. 22a. 1. Funkcjonariusze celni pelniacy sluzbe w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych lub jednostkach organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez tego ministra moga otrzymac, z urzedu, propozycje przeniesienia do sluzby cywilnej w tym urzedzie lub jednostkach organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez tego ministra.

2. Z wnioskiem o propozycje przeniesienia, o ktorej mowa w ust. 1, moga wystapic zainteresowani funkcjonariusze celni.

3. Propozycje, o ktorej mowa w ust. 1, przedstawia dyrektor generalny lub kierownik urzedu wykonujacy jego zadania, za zgoda kierownika urzedu, w ktorym funkcjonariusz pelni sluzbe.

4. Propozycja, o ktorej mowa w ust. 1, powinna okreslac:

1) miejsce pracy,

2) date przeksztalcenia stosunku sluzbowego w stosunek pracy,

3) stanowisko pracy,

4) wynagrodzenie.

5. Funkcjonariusz celny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji, o ktorej mowa w ust. 1, sklada pisemne oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia propozycji.

6. Dotychczasowy stosunek sluzbowy funkcjonariusza celnego, ktory przyjal propozycje, o ktorej mowa w ust. 1, przeksztalca sie w stosunek pracy na podstawie umowy o prace zawartej na czas okreslony lub nieokreslony, odpowiednio do rodzaju dotychczasowego stosunku sluzbowego.

7. Funkcjonariusz celny, ktory na podstawie ust. 6 stal sie pracownikiem sluzby cywilnej zatrudnionym na czas nieokreslony, nie ma obowiazku odbywania sluzby przygotowawczej, o ktorej mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o sluzbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052).

8. Funkcjonariuszowi celnemu, ktory na podstawie ust. 6 stal sie pracownikiem sluzby cywilnej, okres sluzby w Sluzbie Celnej wlicza sie do stazu pracy w sluzbie cywilnej.

9. Stosunek sluzbowy funkcjonariuszy celnych, ktorzy odmowili przyjecia zlozonej propozycji, nie ulega zmianie.

Art. 22b. 1. Czlonkowie korpusu sluzby cywilnej zatrudnieni w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych lub jednostkach podleglych lub nadzorowanych przez tego ministra moga otrzymac, z urzedu, propozycje pelnienia sluzby w Sluzbie Celnej.

2. Z wnioskiem o propozycje pelnienia sluzby w Sluzbie Celnej, o ktorej mowa w ust. 1, moga wystapic zainteresowani czlonkowie korpusu sluzby cywilnej.

3. Propozycje, o ktorej mowa w ust. 1, przedstawia kierownik urzedu, za zgoda dyrektora generalnego urzedu lub kierownika urzedu wykonujacego jego zadania, w ktorym czlonek korpusu sluzby cywilnej jest zatrudniony.

4. Czlonek korpusu sluzby cywilnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji pelnienia sluzby w Sluzbie Celnej sklada pisemne oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia propozycji.

5. Propozycja, o ktorej mowa w ust. 1, powinna okreslac:

1) miejsce sluzby,

2) date przeksztalcenia stosunku pracy w stosunek sluzbowy,

3) stanowisko sluzbowe,

4) stopien sluzbowy,

5) uposazenie.

6. Dotychczasowy stosunek pracy czlonka korpusu sluzby cywilnej, ktory przyjal propozycje, o ktorej mowa w ust. 1, przeksztalca sie w stosunek sluzbowy na podstawie aktu mianowania do sluzby przygotowawczej lub stalej odpowiednio do rodzaju dotychczasowego stosunku pracy.

7. Czlonek korpusu sluzby cywilnej, ktory na podstawie ust. 1 stal sie funkcjonariuszem celnym w sluzbie stalej, nie ma obowiazku odbywania sluzby przygotowawczej okreslonej w ustawie.

8. Czlonkowi korpusu sluzby cywilnej, ktory na podstawie ust. 1 stal sie funkcjonariuszem celnym, okres stazu pracy w sluzbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych administracji celnej wlicza sie do okresu sluzby w Sluzbie Celnej.

9. Stosunek pracy czlonkow korpusu sluzby cywilnej, ktorzy odmowili przyjecia zlozonej propozycji, nie ulega zmianie.";

5) w art. 26 po pkt 10 dodaje sie pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) gdy wymaga tego dobro sluzby,

12) utraty zaufania niezbednego do wykonywania obowiazkow sluzbowych, w szczegolnosci w przypadku funkcjonariusza celnego wykonujacego czynnosci z zakresu kontroli celnej lub zwiazane z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego.";

6) po art. 26 dodaje sie art. 26a w brzmieniu:

"Art. 26a. 1. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 26 pkt 12, funkcjonariusza celnego mozna przeniesc do pracy w tej samej lub innej miejscowosci w jednostkach organizacyjnych Sluzby Celnej. Funkcjonariusz taki moze zostac przeniesiony do sluzby cywilnej.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, przepisow rozdzialu 5 nie stosuje sie.";

7) po art. 32 dodaje sie art. 32a w brzmieniu:

"Art. 32a. 1. Funkcjonariusze celni sa obowiazani corocznie, w terminie do dnia 15 maja skladac oswiadczenia majatkowe wraz z zalacznikiem - kserokopia zeznania o wysokosci dochodu w roku podatkowym i jego korekt. Oswiadczenie sklada sie kierownikowi urzedu.

2. Naczelnicy urzedow celnych i ich zastepcy, a takze dyrektorzy izb celnych i ich zastepcy oswiadczenia takie skladaja ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych.

3. Do dokonywania analizy danych zawartych w oswiadczeniu uprawniona jest komorka organizacyjna urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do oswiadczen majatkowych stosuje sie odpowiednio przepisy o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne.";

8) w art. 52 po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepis ust. 1 stosuje sie rowniez do pracownikow zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Sluzby Celnej.";

9) po art. 64 dodaje sie art. 64a w brzmieniu:

"Art. 64a. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze wszczac lub przejac do prowadzenia postepowanie wyjasniajace lub dyscyplinarne oraz wydac orzeczenie w stosunku do funkcjonariuszy celnych pelniacych sluzbe w jednostkach organizacyjnych Sluzby Celnej.";

10) w art. 68:

a) w ust. 1 wyrazy "3 miesiecy" zastepuje sie wyrazami "6 miesiecy", a wyrazy "po uplywie 1 roku" zastepuje sie wyrazami "po uplywie 2 lat",

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Jezeli funkcjonariusz celny z powodu nieobecnosci w sluzbie nie ma mozliwosci zlozenia wyjasnien, prowadzacy postepowanie odbiera takie wyjasnienia w kazdym innym miejscu.

1b. W przypadku usprawiedliwionej choroba nieobecnosci w sluzbie, wyjasnienia moga byc odebrane po uprzednim zasiegnieciu opinii lekarza.

1c. Jezeli nie ma mozliwosci odebrania wyjasnien w trybie okreslonym w ust. 1a i 1b, postepowanie dyscyplinarne ulega zawieszeniu do dnia ustania przyczyn zawieszenia.",

c) uchyla sie ust. 2;

11) w art. 81 po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zlozenie wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy, o ktorym mowa w ust. 1, nie wstrzymuje wykonania decyzji.".

Art. 25. W ustawie z dnia 10 wrzesnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z pozn. zm.21)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 53 24 otrzymuje brzmienie:

" 24. Wyrob akcyzowy jest to wyrob okreslony w ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323, z 2002 r. Nr 213, poz. 1803 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302), a takze wyrob objety szczegolnym nadzorem podatkowym na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Sluzbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122 i Nr 137, poz. 1302).";

2) w art. 133 w 1 pkt 1-3 otrzymuja brzmienie:

"1) urzad celny - w sprawach o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe okreslone w art. 63-75, art. 85-96 1 i art. 106h oraz w sprawach ujawnionych w zakresie swojego dzialania przez urzedy celne z art. 99, art. 100, art. 106e, art. 106f, art. 106g i art. 106k, a takze w sprawach w zakresie swojego dzialania z art. 54, art. 56, art. 57 1, art. 76 oraz art. 84 1,

2) urzad skarbowy - w sprawach o pozostale przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

3) inspektor kontroli skarbowej - w sprawach ujawnionych w zakresie dzialania kontroli skarbowej, z wylaczeniem spraw o wykroczenia skarbowe okreslone w art. 63 4 i art. 65 4, w ktorych nalezny podatek akcyzowy lub kwota podatku narazonego na uszczuplenie nie przekracza dwukrotnej wysokosci najnizszego miesiecznego wynagrodzenia w czasie jego popelnienia, ktore sa przekazane do organow wskazanych w pkt 1.";

3) w art. 134 w 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Straz Graniczna - w sprawach o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe okreslone w art. 63-65, art. 67-71, art. 85-96 1 oraz art. 106e - 106h, ujawnione w zakresie swego dzialania przez Straz Graniczna,".

Art. 26. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z 2001 r. Nr 56, poz. 579 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661) w art. 6 po pkt 7 dodaje sie pkt 7a w brzmieniu:

"7a) wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego ustawowych zadan,".

Art. 27. W ustawie z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z pozn. zm.22)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 12:

a) w ust. 1 w pkt 1-4 wyrazy "urzad skarbowy wlasciwy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy",

b) w ust. 2 wyrazy "Drugi Urzad Skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik Drugiego Urzedu Skarbowego",

c) w ust. 4 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego";

2) w art. 13 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego".

Art. 28. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 11 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "wlasciwego miejscowo urzedu skarbowego" zastepuje sie wyrazami "wlasciwego miejscowo naczelnika urzedu skarbowego";

2) w art. 13:

a) w ust. 4 wyrazy "urzad skarbowy" zastepuje sie wyrazami "naczelnik urzedu skarbowego",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Organ kontroli skarbowej, ktory w toku prowadzonej kontroli stwierdzi nieprawidlowosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, wydaje decyzje okreslajaca nienalezna kwote, o ktorej mowa w ust. 3, i ustalajaca kwote dodatkowa, o ktorej mowa w ust. 2, podlegajace przekazaniu do budzetu panstwa. W przypadku gdy nabywca jest znany, organ kontroli skarbowej w zakresie stwierdzonych nieprawidlowosci wydaje wynik kontroli i przekazuje go wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego.".

Art. 29. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z pozn. zm.23)) w art. 19:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) organy podatkowe,";

2) po pkt 7 dodaje sie pkt 7a w brzmieniu:

"7a) wywiad skarbowy,".

Art. 30. W ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671) w art. 44 po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Prowizja otrzymywana przez jednostki, o ktorych mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 i 3, jest przeznaczana na usprawnienie funkcjonowania Sluzby Celnej.".

Art. 31. 1. Postepowania egzekucyjne w sprawach wszczetych i niezakonczonych przez organy podatkowe przed dniem wejscia w zycie ustawy prowadza dotychczasowe organy.

2. Postepowania podatkowe wszczete przez organy kontroli skarbowej przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy sa prowadzone na zasadach okreslonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu dotychczasowym.

3. Postepowania w sprawach podatkowych wszczete i niezakonczone ostatecznym rozstrzygnieciem w danym trybie przed dniem wejscia w zycie ustawy, przejmuja organy wlasciwe w takich sprawach po dniu wejscia w zycie ustawy, przy czym wszystkie juz podjete w postepowaniu czynnosci pozostaja w mocy.

4. W sprawach wznowienia postepowania podatkowego zakonczonego decyzja ostateczna, stwierdzenia niewaznosci oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji, wlasciwe sa organy wlasciwe w takich sprawach po dniu wejscia w zycie ustawy, przy czym wszystkie juz podjete w postepowaniu czynnosci pozostaja w mocy.

5. Znaki skarbowe akcyzy uszkodzone lub niewykorzystane pobrane w urzedzie skarbowym przed dniem wejscia w zycie ustawy powinny byc zwrocone w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub od dnia ich otrzymania od producenta zagranicznego do wlasciwego organu celnego w sprawach znakow skarbowych akcyzy.

6. Postepowania w sprawach o wykroczenia skarbowe okreslone w art. 63 4 i art. 65 4 Kodeksu karnego skarbowego, w ktorych nalezny podatek akcyzowy lub kwota podatku narazonego na uszczuplenie nie przekracza dwukrotnej wysokosci najnizszego wynagrodzenia za prace, okreslonego na podstawie odrebnych przepisow, w czasie jego popelnienia, wszczete i niezakonczone przez inspektorow kontroli skarbowej przed dniem wejscia w zycie ustawy prowadzone sa przez dotychczasowe organy.

7. Zaliczki na znaki akcyzy, koszty wytworzenia lub naleznosci wplacone do urzedu skarbowego wlasciwego w sprawach znakow skarbowych akcyzy przed dniem wejscia w zycie ustawy, w przypadku odmowy wydania banderol podatkowych lub sprzedazy banderol legalizacyjnych, podlegaja zwrotowi przez urzad, do ktorego zostaly wplacone.

Art. 32. 1. Pracownicy i funkcjonariusze celni zatrudnieni w urzedach kontroli skarbowej, izbach skarbowych, urzedach skarbowych, izbach celnych i urzedach celnych moga, w terminie 3 miesiecy od dnia ogloszenia ustawy, otrzymac od kierownika jednostki dotychczas zatrudniajacej, uzgodniona z kierownikiem jednostki, w ktorej maja byc zatrudnieni, pisemna propozycje przeniesienia pomiedzy tymi jednostkami. Przez kierownika jednostki, w ktorej ma byc zatrudniony pracownik, rozumie sie takze pelnomocnika ustanowionego przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych do zorganizowania urzedu skarbowego tworzonego na podstawie art. 5 ust. 9b ustawy zmienianej w art. 15.

2. Przeniesienia, o ktorym mowa w ust. 1, dokonuje kierownik jednostki, w ktorej pracownik ma byc zatrudniony, w porozumieniu z kierownikiem jednostki dotychczas zatrudniajacej pracownika.

3. Propozycja przeniesienia, o ktorej mowa w ust. 1, powinna okreslac nowe warunki zatrudnienia, w szczegolnosci miejsce pracy lub sluzby, date przeniesienia, stanowisko pracy lub stanowisko sluzbowe, wynagrodzenie lub uposazenie oraz konsekwencje odmowy przyjecia propozycji.

4. Pracownik lub funkcjonariusz celny, ktoremu przedstawiono propozycje, o ktorej mowa w ust. 1, moze w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania zlozyc oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia propozycji. Niezlozenie oswiadczenia w tym terminie jest rownoznaczne z odmowa przyjecia propozycji przeniesienia.

5. W terminie 10 dni od dnia przyjecia propozycji przeniesienia pracownik lub funkcjonariusz celny otrzymuje na pismie potwierdzenie nowych warunkow zatrudnienia.

6. Odmowa przyjecia propozycji, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi podstawe do:

1) rozwiazania z pracownikiem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub

2) zwolnienia funkcjonariusza celnego ze sluzby.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje sie odpowiednio do pracownikow i funkcjonariuszy celnych zatrudnionych w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

8. Przepisow ust. 1-7 nie stosuje sie do urzednikow sluzby cywilnej.

Art. 33. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. nastepuje przeniesienie ze srodkow specjalnych do budzetu panstwa finansowania wynagrodzen osobowych pracownikow jednostek, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 15, w czesci odpowiadajacej wartosci 60 % ujetych w budzecie panstwa na 2003 r. wynagrodzen osobowych, skorygowanych o wskaznik wzrostu wynagrodzen na 2004 r.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do pracownikow przeniesionych z jednostek, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 15, do jednostek organizacyjnych Sluzby Celnej.

Art. 34. 1. Podatnicy podatku akcyzowego wykonujacy dzialalnosc gospodarcza w dniu wejscia w zycie ustawy dokonuja rejestracji poprzez zlozenie naczelnikowi urzedu celnego wlasciwemu w sprawach podatku akcyzowego zgloszenia rejestracyjnego wraz z pierwsza deklaracja podatku akcyzowego.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor zgloszenia rejestracyjnego wraz z instrukcja sposobu jego wypelnienia.

Art. 35. Deklaracje podatku akcyzowego za miesiac poprzedzajacy wejscie w zycie ustawy nalezy zlozyc we wlasciwym w tym miesiacu urzedzie skarbowym.

Art. 36. Do osob, ktore w dniu wejscia w zycie ustawy zajmuja stanowisko dyrektora urzedu kontroli skarbowej, dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzedu skarbowego, nie stosuje sie wymogu przeprowadzenia konkursu.

Art. 37. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze dokonac przeniesienia wydatkow budzetowych miedzy rozdzialami budzetu panstwa w zakresie dotyczacym administracji skarbowej.

2. Do przeniesienia, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie ograniczen wynikajacych z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874).

Art. 38. Ilekroc w przepisach ustaw niezmienianych niniejsza ustawa mowi sie o izbie skarbowej lub urzedzie skarbowym jako organie administracji rzadowej, nalezy rozumiec przez ten organ odpowiednio dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzedu skarbowego.

Art. 39. Do czasu wydania przepisow wykonawczych na podstawie upowaznien zmienianych niniejsza ustawa zachowuja moc przepisy dotychczasowe, nie dluzej jednak niz do dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 40. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2003 r., z wyjatkiem:

1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, ktory wchodzi w zycie z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wymienionej w art. 15 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, ktore wchodza w zycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 32, ktory wchodzi w zycie z dniem ogloszenia ustawy [czyli 6 sierpnia 2003 r. - rol].


1) Niniejsza ustawa zmienia sie ustawy: ustawe z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawe z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawe z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkow i darowizn, ustawe z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawe z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o Strazy Granicznej, ustawe z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, ustawe z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawe z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych, ustawe z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakladach wzajemnych, ustawe z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym, ustawe z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy, ustawe z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, ustawe z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikow i platnikow, ustawe z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzedach i izbach skarbowych, ustawe z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawe z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, ustawe z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne, ustawe z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawe z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dzialach administracji rzadowej, ustawe z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzadowej w wojewodztwie, ustawe z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne, ustawe z dnia 24 lipca 1999 r. o Sluzbie Celnej, ustawe z dnia 10 wrzesnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, ustawe z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawe z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych, ustawe z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, ustawe z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718 i Nr 135, poz. 1268.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1681.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188 i 1190.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143 i Nr 135, poz. 1268.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391 i Nr 96, poz. 874.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz.1014 i Nr 160, poz.1061, z 2000 r. Nr 9, poz.117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz.1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874 i Nr 130, poz. 1188.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2002 r. Nr 213, poz. 1803.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1193, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 169, poz. 1387.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 894 i Nr 101, poz. 942.

15) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806.

16) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774 i Nr 96, poz. 874.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.

19) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874 i Nr 135, poz. 1268.

20) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

21) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

22) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721 i Nr 96, poz. 874.

23) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153 i Nr 128, poz. 1175.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.