Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych

(Dz. U. Nr 179 z 20 pazdziernika 2003 r., poz. 1750)

SPIS TRESCI

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa okresla:

1) zasady powolywania do zawodowej sluzby wojskowej;

2) przebieg sluzby wojskowej zolnierzy zawodowych;

3) podstawowe uprawnienia i obowiazki sluzbowe zolnierzy zawodowych, w tym uprawnienia w zakresie dzialalnosci publicznej;

4) zasady otrzymywania uposazenia i innych naleznosci pienieznych przez zolnierzy zawodowych;

5) zasady zwalniania zolnierzy zawodowych z zawodowej sluzby wojskowej;

6) przebieg sluzby wojskowej kandydatow na zolnierzy zawodowych;

7) przebieg sluzby wojskowej zolnierzy zawodowych i kandydatow na zolnierzy zawodowych w razie ogloszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny.

Art. 2. Zolnierzem zawodowym moze byc osoba posiadajaca wylacznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, ktorej wiernosc dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi watpliwosci, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolnosc fizyczna i psychiczna do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 3. 1. Zolnierze zawodowi sa zolnierzami w czynnej sluzbie wojskowej.

2. Zolnierze zawodowi pelnia zawodowa sluzbe wojskowa dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Sluzba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalnosci i poswiecenia.

3. Panstwo zapewnia zolnierzom zawodowym godne warunki zycia, umozliwiajace oddanie sie sluzbie Narodowi i Ojczyznie, rekompensujac odpowiednio trud, ograniczenia i wyrzeczenia zwiazane z pelnieniem zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 4. 1. Zolnierze zawodowi stanowia kadre zawodowa Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Silami Zbrojnymi".

2. Kadra zawodowa Sil Zbrojnych dzieli sie na:

1) korpus oficerow zawodowych;

2) korpus podoficerow zawodowych;

3) korpus szeregowych zawodowych.

3. Korpusy oficerow, podoficerow i szeregowych zawodowych dziela sie na korpusy osobowe skladajace sie z grup osobowych.

4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, liczbe stanowisk sluzbowych w poszczegolnych korpusach kadry zawodowej Sil Zbrojnych, uwzgledniajac planowana strukture Sil Zbrojnych.

5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporzadzenia, tworzy i znosi korpusy osobowe oraz ustala ich podzial na grupy osobowe, zapewniajac zaspokojenie potrzeb Sil Zbrojnych.

6. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze zarzadzenia, nazwy stanowisk sluzbowych oraz ich liczbe, wraz z zaszeregowaniem do okreslonego stopnia etatowego, grupy uposazenia oraz korpusu osobowego i grupy osobowej.

Art. 5. 1. Zdolnosc fizyczna i psychiczna do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, ktora wydaje w tej sprawie orzeczenie. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest decyzja.

2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje sie:

1) zolnierza zawodowego - z urzedu albo na jego wniosek;

2) zolnierza i inna osobe, ktora zglosila chec pelnienia zawodowej sluzby wojskowej - z urzedu.

3. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje sie z urzedu zolnierzy zawodowych:

1) gdy nie wykonuja zadan sluzbowych z powodu choroby trwajacej nieprzerwanie przez trzy miesiace;

2) jezeli w ich stanie zdrowia nastapilo pogorszenie uniemozliwiajace lub utrudniajace wykonywanie zadan sluzbowych;

3) gdy ulegli wypadkom pozostajacym w zwiazku z pelnieniem zawodowej sluzby wojskowej lub u ktorych zostala stwierdzona choroba powstala w zwiazku ze szczegolnymi wlasciwosciami lub warunkami sluzby wojskowej;

4) w celu przeprowadzenia okresowych lub okolicznosciowych badan lekarskich - jezeli zaliczeni zostali do okreslonych grup osobowych;

5) przed skierowaniem do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa oraz po powrocie do kraju;

6) jezeli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest niezbedne w postepowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia.

4. Do wojskowej komisji lekarskiej mozna skierowac z urzedu zolnierza zawodowego rowniez w innych niz wymienione w ust. 3 przypadkach uzasadnionych potrzebami Sil Zbrojnych, w tym w szczegolnosci:

1) przed wyznaczeniem na stanowisko sluzbowe;

2) w zwiazku z przeniesieniem do innego korpusu osobowego albo innej grupy osobowej;

3) przed zwolnieniem z zawodowej sluzby wojskowej z przyczyn innych niz ze wzgledu na stan zdrowia.

5. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruja:

1) wojskowy komendant uzupelnien - zolnierzy i inne osoby ubiegajace sie o powolanie do zawodowej sluzby wojskowej;

2) dowodca jednostki wojskowej - w przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 1-4 i ust. 4 pkt 3, a takze, po uzgodnieniu z organem wlasciwym do wyznaczenia zolnierza zawodowego na stanowisko sluzbowe, w przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 5 oraz ust. 4 pkt 1 i 2, jak rowniez zolnierzy nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej i zasadniczej sluzby wojskowej ubiegajacych sie o powolanie do zawodowej sluzby wojskowej;

3) sad, prokurator, komendant jednostki organizacyjnej Zandarmerii Wojskowej oraz inny organ, przed ktorym toczy sie postepowanie w sprawach o przestepstwo lub wykroczenie - w przypadku wymienionym w ust. 3 pkt 6;

4) Minister Obrony Narodowej - wszystkich zolnierzy zawodowych.

6. Ustala sie nastepujace kategorie zdolnosci fizycznej i psychicznej do zawodowej sluzby wojskowej:

1) kategoria Z - zdolny do zawodowej sluzby wojskowej, co oznacza zdolnosc do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej oraz sluzby w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego;

2) kategoria N - trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej sluzby wojskowej oraz niezdolny do sluzby w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego.

7. Orzeczenie o zaliczeniu danego zolnierza lub innej osoby do jednej z kategorii, o ktorych mowa w ust. 6, wlasciwe wojskowe komisje lekarskie wydaja na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolnosci tej osoby do sluzby w poszczegolnych rodzajach Sil Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczegolnych stanowiskach sluzbowych, z uwzglednieniem wynikow badan specjalistycznych, a w razie potrzeby rowniez obserwacji szpitalnej.

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wykaz chorob lub ulomnosci uwzgledniany przy orzekaniu o zdolnosci do zawodowej sluzby wojskowej oraz do sluzby poza granicami panstwa;

2) wykaz chorob lub ulomnosci uwzgledniany przy orzekaniu o zdolnosci do pelnienia sluzby w poszczegolnych rodzajach Sil Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczegolnych stanowiskach sluzbowych wymagajacych szczegolnych predyspozycji zdrowotnych;

3) wlasciwosc i tryb postepowania wojskowych komisji lekarskich;

4) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich zolnierzy zawodowych i osob ubiegajacych sie o powolanie do zawodowej sluzby wojskowej;

5) szczegolowe warunki orzekania o zdolnosci do zawodowej sluzby wojskowej;

6) szczegolowe warunki orzekania o zdolnosci do sluzby wojskowej poza granicami panstwa;

7) sposob ustalania zwiazku chorob oraz smierci ze sluzba wojskowa.

9. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 8, nalezy wskazac kategorie zdolnosci do zawodowej sluzby wojskowej orzekane w razie stwierdzenia poszczegolnych chorob lub ulomnosci oraz uwzglednic oznaczenie chorob lub ulomnosci wedlug paragrafow i punktow w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w procesie orzeczniczym, a takze okreslic tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich i tryb postepowania tych komisji, z uwzglednieniem prowadzenia dodatkowych badan specjalistycznych wymaganych w poszczegolnych rodzajach Sil Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczegolnych stanowiskach sluzbowych, a takze do sluzby poza granicami panstwa, tryb wydawania orzeczen i ich zatwierdzania, niezbedne elementy orzeczenia, tryb rozpatrywania odwolan i sprzeciwow od tych orzeczen oraz ich uchylania w trybie nadzoru, niezbedna dokumentacje lekarska i inne dokumenty mogace stanowic podstawe orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, wzor skierowania do wojskowych komisji lekarskich, jak rowniez wzory orzeczen i certyfikatow wydawanych przez te komisje. Rozporzadzenie zapewni, aby do zawodowej sluzby wojskowej byly powolywane i pelnily ja osoby posiadajace stan zdrowia odpowiadajacy warunkom zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy nastepujace okreslenia oznaczaja:

1) zolnierze zawodowi - zolnierzy powolanych do zawodowej sluzby wojskowej i pelniacych te sluzbe na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej lub kontraktu na pelnienie sluzby terminowej, z wyjatkiem zolnierzy zawodowych aplikantow, asesorow i sedziow sadow wojskowych, ktorzy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sadow wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z pozn. zm.1)) pelnia sluzbe stala;

2) potrzeby Sil Zbrojnych - celowosc:

a) powolania do zawodowej sluzby wojskowej,

b) wyznaczenia na stanowisko sluzbowe,

c) zwolnienia ze stanowiska sluzbowego,

d) przeniesienia do rezerwy kadrowej lub dyspozycji albo do innego korpusu osobowego,

e) zwolnienia zolnierza zawodowego z zawodowej sluzby wojskowej

- w ramach liczby stanowisk w poszczegolnych korpusach kadry zawodowej Sil Zbrojnych;

3) stanowisko sluzbowe - usytuowanie zolnierza zawodowego w hierarchii sluzbowej jednostki organizacyjnej, z okreslonymi dla tego stanowiska:

a) nazwa,

b) stopniem etatowym,

c) wymaganiami kwalifikacyjnymi,

d) opisem stanowiska,

e) grupa uposazenia,

f) korpusem osobowym,

g) grupa osobowa;

4) stopien etatowy - okreslony dla danego stanowiska sluzbowego stopien wojskowy;

5) wyzsze stanowisko sluzbowe - stanowisko sluzbowe, ktorego stopien etatowy jest wyzszy od stopnia etatowego poprzednio zajmowanego stanowiska sluzbowego;

6) rownorzedne stanowisko sluzbowe - stanowisko sluzbowe, ktorego stopien etatowy jest rowny stopniowi etatowemu poprzednio zajmowanego stanowiska sluzbowego;

7) stanowiska glowne - stanowiska sluzbowe przeznaczone dla oficerow zawodowych, na ktorych ponosi sie bezposrednia odpowiedzialnosc za zdolnosc bojowa pododdzialow, oddzialow i innych jednostek organizacyjnych badz bezposrednia odpowiedzialnosc za istotny element funkcjonowania Sil Zbrojnych w okresie pokoju lub wojny;

8) stanowiska posrednie - stanowiska sluzbowe przeznaczone dla oficerow zawodowych, wyodrebnione sposrod wszystkich stanowisk sluzbowych, na ktorych pelnienie sluzby przygotowuje ich do objecia stanowisk glownych;

9) stanowiska zasadnicze - grupe stanowisk sluzbowych obejmujaca stanowiska glowne i posrednie;

10) stanowiska szczegolne - stanowiska sluzbowe specyficzne z uwagi na rodzaj i charakter wykonywanych obowiazkow oraz wymagan kwalifikacyjnych, do ktorych przygotowanie nie jest realizowane w systemie szkolenia i doskonalenia zawodowego w ramach szkolnictwa wojskowego;

11) stanowiska zabezpieczajace - stanowiska sluzbowe przeznaczone dla oficerow zawodowych, wyodrebnione sposrod wszystkich stanowisk sluzbowych, z wylaczeniem stanowisk zasadniczych i szczegolnych;

12) kadencja na stanowisku - okres pelnienia przez zolnierza zawodowego sluzby na stanowisku sluzbowym okreslony w opisie stanowiska sluzbowego, jakie zolnierz ten zajmuje, oraz w decyzji personalnej wyznaczajacej go na to stanowisko;

13) kontrakt - pisemna umowe zawarta miedzy osoba zglaszajaca chec pelnienia zawodowej sluzby wojskowej lub sluzby w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego a organem wlasciwym do zawarcia takiej umowy;

14) modele przebiegu sluzby wojskowej - przewidziana dla poszczegolnych korpusow kadry zawodowej Sil Zbrojnych kolejnosc zajmowania poszczegolnych stanowisk sluzbowych, na podstawie ktorej planuje sie rozwoj sluzbowy zolnierzy zawodowych;

15) sedziowie sadow wojskowych - zolnierzy zawodowych pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa na stanowiskach sedziow w sadach wojskowych i w Departamencie Sadow Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwosci;

16) prokuratorzy wojskowi - zolnierzy zawodowych pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa na stanowiskach prokuratorow w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

17) objecie stanowiska sluzbowego - okreslony w rozkazie dowodcy jednostki wojskowej dzien przystapienia zolnierza zawodowego do wykonywania obowiazkow sluzbowych na stanowisku sluzbowym, na ktore zolnierz ten zostal wyznaczony decyzja uprawnionego organu;

18) adres zameldowania - adres miejsca zameldowania zolnierza zawodowego na pobyt staly.

2. Ilekroc w niniejszej ustawie jest mowa o:

1) jednostce wojskowej - nalezy przez to rozumiec jednostke wojskowa, o ktorej mowa w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z pozn. zm.2)), oraz jednostki organizacyjne podporzadkowane Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowane, przedsiebiorstwa panstwowe, dla ktorych jest on organem zalozycielskim, oraz komorki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) decyzji - nalezy przez to rozumiec rowniez rozkaz personalny.

Art. 7. 1. Przewidziane w ustawie uprawnienia i obowiazki dowodcow jednostek wojskowych w stosunku do zolnierzy zawodowych:

1) pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa w jednostkach organizacyjnych podporzadkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, przedsiebiorstwach panstwowych, dla ktorych jest on organem zalozycielskim, albo komorkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej - przysluguja odpowiednio dyrektorom (szefom, komendantom, kierownikom, prezesom) tych jednostek i komorek organizacyjnych;

2) zajmujacych stanowiska dowodcow jednostek wojskowych (dyrektorow, szefow, komendantow, kierownikow, prezesow) - przysluguja ich bezposrednim przelozonym.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do kierownikow instytucji cywilnych, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1.

Art. 8. 1. Od decyzji wydanych przez wlasciwe organy w sprawach okreslonych w ustawie zolnierz zawodowy moze wniesc odwolanie do organu wyzszego stopnia, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.3)), a takze, z zastrzezeniem ust. 2, skarge do wlasciwego sadu administracyjnego, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sadow administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269).

2. Skarga do wlasciwego sadu administracyjnego nie moze byc wniesiona na decyzje w sprawach:

1) wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska sluzbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji;

2) mianowania na stopien wojskowy;

3) przeniesienia do innego korpusu osobowego lub do innej grupy osobowej;

4) delegowania do wykonywania zadan sluzbowych poza jednostka wojskowa.

Rozdzial 2

Powolanie do zawodowej sluzby wojskowej

Art. 9. 1. Stosunek sluzbowy zawodowej sluzby wojskowej powstaje w drodze powolania, na podstawie dobrowolnego zgloszenia do tej sluzby, po spelnieniu lacznie nastepujacych warunkow:

1) wydaniu rozkazu personalnego o powolaniu do zawodowej sluzby wojskowej;

2) podpisaniu kontraktu na pelnienie zawodowej sluzby wojskowej;

3) stawieniu sie osoby powolanej, z ktora zawarto kontrakt, do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej.

2. Termin i miejsce rozpoczecia pelnienia zawodowej sluzby wojskowej okresla kontrakt.

3. Rozkaz personalny o powolaniu do zawodowej sluzby wojskowej wydaje, uwzgledniajac potrzeby Sil Zbrojnych, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Art. 10. Do zawodowej sluzby wojskowej:

1) w korpusie oficerow zawodowych:

a) powoluje sie zolnierza mianowanego na stopien wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) po ukonczeniu przez niego:

- wyzszej szkoly wojskowej i uzyskaniu tytulu zawodowego magistra (rownorzednego),

- szkolenia wojskowego, w przypadku posiadania tytulu zawodowego magistra (rownorzednego),

b) moze byc powolany oficer rezerwy posiadajacy tytul zawodowego magistra (rownorzedny);

2) w korpusie podoficerow zawodowych:

a) powoluje sie zolnierza mianowanego na stopien wojskowy kaprala (mata), posiadajacego swiadectwo dojrzalosci, po ukonczeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej,

b) moze byc powolany podoficer rezerwy posiadajacy swiadectwo dojrzalosci;

3) w korpusie szeregowych zawodowych moze byc powolany:

a) zolnierz rezerwy, ktory ukonczyl co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbyl w pelnym wymiarze zasadnicza sluzbe wojskowa,

b) zolnierz nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej i zasadniczej sluzby wojskowej, ktory ukonczyl co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe

- jezeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pelnic zawodowa sluzbe wojskowa, i po mianowaniu go na stopien wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza), jezeli posiada nizszy stopien wojskowy.

Art. 11. Jezeli przemawiaja za tym uzasadnione potrzeby Sil Zbrojnych, do zawodowej sluzby wojskowej mozna powolac, w korpusie szeregowych zawodowych, pomimo niespelniania warunkow okreslonych w art. 10 pkt 3, osobe, ktora ukonczyla co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz szczegolne kwalifikacje lub umiejetnosci, po mianowaniu na stopien wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza).

Art. 12. 1. Kontrakt na pelnienie zawodowej sluzby wojskowej moze byc zawarty jako:

1) kontrakt na pelnienie sluzby stalej;

2) kontrakt na pelnienie sluzby terminowej.

2. Wlasciwym do zawierania kontraktow jest organ uprawniony do wyznaczenia zolnierza zawodowego na stanowisko sluzbowe, na ktorym zolnierz bedzie pelnil zawodowa sluzbe wojskowa.

3. Kontrakt na pelnienie sluzby terminowej zawiera sie na okres do szesciu lat.

Art. 13. 1. Z zolnierzami powolanymi do zawodowej sluzby wojskowej zawiera sie kontrakty na pelnienie sluzby terminowej, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Z zolnierzami, ktorzy ukonczyli wyzsza szkole wojskowa lub szkolenie wojskowe, o ktorych mowa w art. 10 pkt 1 lit. a, albo szkole podoficerska z ocena ogolna bardzo dobra lub dobra, moga byc zawarte kontrakty na pelnienie sluzby stalej.

Art. 14. 1. Najpozniej na dwanascie miesiecy przed dniem uplywu okresu, na jaki zostal zawarty kontrakt na pelnienie sluzby terminowej, zolnierz zawodowy moze wystapic z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu na pelnienie sluzby terminowej.

2. Z zolnierzem zawodowym pelniacym zawodowa sluzbe wojskowa w ramach kontraktu na pelnienie sluzby terminowej moze byc podpisany, na jego wniosek, kontrakt na pelnienie sluzby stalej, jezeli posiada bardzo dobra ocene w ostatniej opinii okresowej.

3. Z inicjatywa zawarcia kolejnego kontraktu na pelnienie sluzby terminowej lub kontraktu na pelnienie sluzby stalej moze wystapic rowniez dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zawodowy pelni zawodowa sluzbe wojskowa.

Art. 15. Kontrakt powinien zawierac:

1) oznaczenie stron - stopien wojskowy, imie i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe dowodcy jednostki wojskowej, a takze stopien wojskowy, imie i nazwisko, imie ojca, date urodzenia, adres zameldowania, serie i numer dowodu tozsamosci oraz numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej zolnierza lub innej osoby powolywanej do zawodowej sluzby wojskowej;

2) date i miejsce podpisania;

3) okreslenie dnia rozpoczecia zawodowej sluzby wojskowej, a w przypadku kontraktu na pelnienie sluzby terminowej, rowniez dnia, do ktorego kontrakt obowiazuje;

4) okreslenie rodzaju stanowisk sluzbowych, na ktorych bedzie pelniona zawodowa sluzba wojskowa - w przypadku kontraktu na pelnienie sluzby terminowej;

5) oswiadczenie zolnierza lub innej osoby powolywanej do zawodowej sluzby wojskowej, ze znane sa im zasady pelnienia tej sluzby;

6) podpisy stron.

Art. 16. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe warunki i tryb powolywania do zawodowej sluzby wojskowej oraz nadawania pierwszych stopni wojskowych osobom, o ktorych mowa w art. 10 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 oraz art. 11;

2) szczegolowy tryb zawierania kontraktow i wzory kontraktow.

Rozporzadzenie powinno zagwarantowac, aby nabor do zawodowej sluzby wojskowej, przy uwzglednieniu kryteriow przewidzianych w ustawie, mial charakter otwarty i byl konkurencyjny.

Art. 17. 1. Przepisow art. 9, art. 10 pkt 1, art. 12, art. 13 ust. 1 oraz art. 14 i 15 nie stosuje sie w przypadku powolania do zawodowej sluzby wojskowej aplikantow, asesorow i sedziow w sadach wojskowych.

2. Powolanie do zawodowej sluzby wojskowej aplikantow, asesorow i sedziow w sadach wojskowych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sadow wojskowych.

Art. 18. 1. Pracownik powolany do zawodowej sluzby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do konca miesiaca kalendarzowego, w ktorym jest obowiazany stawic sie do pelnienia tej sluzby.

2. Stosunek pracy z pracownikiem powolanym do zawodowej sluzby wojskowej wygasa z dniem stawienia sie do tej sluzby.

Rozdzial 3

Przebieg zawodowej sluzby wojskowej

Art. 19. Zolnierz zawodowy pelni zawodowa sluzbe wojskowa:

1) na stanowisku sluzbowym w jednostce wojskowej, z zastrzezeniem art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1;

2) w rezerwie kadrowej;

3) w dyspozycji.

Art. 20. 1. Zolnierz zawodowy zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska sluzbowego moze byc przeniesiony do rezerwy kadrowej organu okreslonego w ust. 3, jezeli przewiduje sie wyznaczenie go na inne stanowisko sluzbowe.

2. Okres pozostawania zolnierza zawodowego w rezerwie kadrowej nie moze byc jednorazowo dluzszy niz dwa lata, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Organem wojskowym wlasciwym do przeniesienia zolnierza zawodowego do rezerwy kadrowej jest:

1) Minister Obrony Narodowej - w przypadku zolnierza zawodowego zwolnionego ze stanowiska sluzbowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrow i Ministra Obrony Narodowej;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w przypadku zolnierza zawodowego zwolnionego ze stanowiska sluzbowego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i podleglych jednostkach organizacyjnych oraz w rodzajach Sil Zbrojnych, Komendzie Glownej Zandarmerii Wojskowej i podleglych im jednostkach wojskowych;

3) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej wlasciwego w sprawach kadr - w pozostalych przypadkach.

4. Jezeli przeniesienie do rezerwy kadrowej nastepuje w zwiazku ze skierowaniem zolnierza zawodowego na studia zagraniczne, czas pozostawania w rezerwie kadrowej obejmuje okres tych studiow.

Art. 21. 1. Zolnierz zawodowy, w stosunku do ktorego zostala wydana decyzja o zwolnieniu z zawodowej sluzby wojskowej, moze byc na okres do dnia zwolnienia z tej sluzby przeniesiony do dyspozycji.

2. Zolnierza zawodowego z dniem przeniesienia do dyspozycji zwalnia sie z dotychczas zajmowanego stanowiska sluzbowego.

3. Organem uprawnionym do przeniesienia zolnierza zawodowego do dyspozycji jest organ, ktory wydal decyzje o zwolnieniu zolnierza z zawodowej sluzby wojskowej, pozostawiajac tego zolnierza na zaopatrzeniu w dotychczasowej lub innej jednostce wojskowej.

4. Zolnierza zawodowego przeniesionego do dyspozycji wlasciwy dowodca moze zwolnic z wykonywania zadan sluzbowych.

Art. 22. 1. Zolnierz zawodowy, za jego pisemna zgoda, moze pelnic zawodowa sluzbe wojskowa na stanowiskach sluzbowych w:

1) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Biurze Bezpieczenstwa Narodowego, Departamencie Sadow Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwosci lub Agencji Wywiadu,

2) innych instytucjach i podmiotach realizujacych szczegolne zadania na rzecz obronnosci i bezpieczenstwa Panstwa

- zwanych dalej "instytucjami cywilnymi".

2. Stanowiska sluzbowe, o ktorych mowa w ust. 1, ujmuje sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. Zolnierza zawodowego, o ktorym mowa w ust. 1, wyznacza na wskazane stanowisko sluzbowe kierownik instytucji cywilnej w formie przewidzianej dla tego stanowiska.

4. Zolnierzowi zawodowemu pelniacemu zawodowa sluzbe wojskowa w instytucji cywilnej przysluguja uprawnienia i swiadczenia, w tym uposazenie i inne naleznosci pieniezne, okreslone w przepisach dla zolnierzy zawodowych pelniacych sluzbe w jednostkach wojskowych, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Do zolnierzy zawodowych pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa w instytucjach cywilnych stosuje sie odpowiednio obowiazujace na zajmowanych przez nich stanowiskach sluzbowych przepisy prawa pracy lub przepisy dotyczace stosunku sluzbowego, odnoszace sie do obowiazkow pracodawcy i pracownika, regulaminow pracy, wyroznien niezwiazanych z przebiegiem zawodowej sluzby wojskowej, odpowiedzialnosci materialnej pracownikow, rozkladu czasu pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez tworzenia funduszu nagrod, a takze przyznawania nagrod innych niz wynikajace z przepisow ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052).

6. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzor w zakresie pelnienia czynnej sluzby wojskowej nad zolnierzem zawodowym, o ktorym mowa w ust. 1.

7. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) instytucje cywilne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2;

2) szczegolowy tryb postepowania przy wyznaczaniu zolnierzy zawodowych na stanowiska sluzbowe w instytucjach cywilnych i odwolywania ze stanowisk;

3) sposob wykonywania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru, o ktorym mowa w ust. 6;

4) szczegolowe warunki i tryb opiniowania zolnierzy zawodowych pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa w instytucjach cywilnych oraz przelozonych uprawnionych do sporzadzenia opinii.

8. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 7, ustali w szczegolnosci informacje, ktore powinien zawierac wniosek o wyznaczenie zolnierza zawodowego na stanowisko sluzbowe w instytucji cywilnej, oraz kompetencje w zakresie wyznaczania na stanowiska sluzbowe w instytucjach cywilnych i odwolywania z tych stanowisk przez Ministra Obrony Narodowej i kierownikow instytucji cywilnych.

Art. 23. Tryb postepowania i warunki wymagane przy wyznaczaniu zolnierzy zawodowych na stanowiska sluzbowe aplikantow, asesorow i sedziow w sadach wojskowych oraz aplikantow, asesorow i prokuratorow w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury i odwolywania z tych stanowisk okreslaja przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sadow wojskowych i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802).

Art. 24. 1. Zolnierz zawodowy moze byc wyznaczony lub skierowany do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa.

2. Do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa wyznacza lub kieruje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zolnierzy zawodowych, o ktorych mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1, do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa wyznacza lub kieruje Minister Obrony Narodowej.

4. W czasie pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa zolnierz zawodowy podlega organowi, ktory wyznaczyl lub skierowal go do tej sluzby. Podczas wykonywania zadan sluzbowych poza granicami panstwa zolnierz zawodowy moze podlegac, w zaleznosci od miejsca pelnienia zawodowej sluzby wojskowej, rowniez innym przelozonym.

5. Zolnierzom zawodowym wyznaczonym do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa przysluguja, w szczegolnosci, nastepujace uprawnienia i swiadczenia:

1) prawo przebywania w miejscu pelnienia sluzby wraz z malzonkiem i dziecmi;

2) prawo do nieodplatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym, wraz z niezbednym umeblowaniem i wyposazeniem, zgodnie z warunkami miejscowymi, odpowiednio do zajmowanego stanowiska sluzbowego i liczby przebywajacych z nim czlonkow rodziny; w przypadku braku mozliwosci zapewnienia lokalu mieszkalnego zolnierzowi przysluguje rownowaznik pieniezny;

3) zwrot oplat zwiazanych z nauka dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole sredniej;

4) zwrot niezbednych, udokumentowanych kosztow leczenia w panstwie, w ktorym pelni sluzbe, oraz kosztow leczenia przebywajacych z nim czlonkow rodziny.

6. Niezaleznie od swiadczen, o ktorych mowa w ust. 5, zolnierzom zawodowym udajacym sie poza granice panstwa w celu objecia stanowiska sluzbowego oraz zolnierzom pelniacym sluzbe poza granicami panstwa wyznaczonym na kolejne stanowisko za granica w innym panstwie niz dotychczas, a takze zolnierzom powracajacym do kraju po zakonczeniu pelnienia sluzby poza granicami panstwa przysluguje zwrot kosztow:

1) podrozy zolnierza i przebywajacych z nim czlonkow rodziny;

2) przewozu rzeczy osobistego uzytku i przedmiotow gospodarstwa domowego;

3) przejazdu do miejsca pelnienia sluzby za granica i z powrotem do kraju czlonkow rodziny nieprzebywajacych z nim za granica:

a) raz na dwa lata, jezeli czlonek rodziny zolnierza nie przesiedlal sie za granice do miejsca pelnienia sluzby zolnierza,

b) jeden raz, jezeli czlonek rodziny przebywal z zolnierzem za granica i zolnierzowi pokryto koszty jego podrozy, po uplywie nie mniej niz jednego roku po przesiedleniu.

7. Zolnierzom zawodowym skierowanym do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa przysluguja, w szczegolnosci, nastepujace uprawnienia i swiadczenia: 1) bezplatne zakwaterowanie i wyzywienie;

2) bezplatne swiadczenia zdrowotne oraz bezplatne zaopatrzenie w leki i artykuly sanitarne;

3) bezplatny przewoz:

a) z kraju do miejsca pelnienia sluzby i z powrotem, w zwiazku z rozpoczeciem i zakonczeniem pelnienia sluzby poza granicami panstwa,

b) z miejsca pelnienia sluzby do kraju i z powrotem, w razie smierci czlonka najblizszej rodziny;

4) urlop zdrowotny po powrocie do kraju, po zakonczeniu pelnienia sluzby poza granicami panstwa;

5) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow zaistnialych w czasie pelnienia sluzby poza granicami panstwa, wskutek ktorych nastapilo uszkodzenie ciala, rozstroj zdrowia lub smierc zolnierza.

8. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, przypadki, w ktorych nastepuje wyznaczenie, a w ktorych skierowanie do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa, szczegolowy tryb postepowania przy wyznaczaniu lub kierowaniu zolnierzy zawodowych do pelnienia sluzby poza granicami panstwa, a takze odwolywania do kraju z tej sluzby, warunki pelnienia przez zolnierzy sluzby poza granicami panstwa, w tym zakres podleglosci, o ktorej mowa w ust. 4, warunki przyznawania swiadczen zolnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pelnienia sluzby poza granicami panstwa oraz swiadczen przyslugujacych zolnierzom w zwiazku z wyznaczeniem lub skierowaniem do pelnienia sluzby poza granicami panstwa. Rozporzadzenie, okreslajac obowiazki i uprawnienia zolnierzy zawodowych wyznaczonych lub skierowanych do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa, powinno w szczegolnosci uwzglednic specyfike wykonywanych zadan, zagrozenia dla zdrowia lub zycia tych zolnierzy, a takze istniejace w danym panstwie warunki miejscowe.

Art. 25. 1. Dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko sluzbowe, moze dodatkowo powierzyc zolnierzowi czasowe pelnienie obowiazkow sluzbowych w tej jednostce na stanowisku nieobsadzonym lub obsadzonym, na ktorym wyznaczony zolnierz czasowo nie wykonuje zadan sluzbowych.

2. Okres, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze byc jednorazowo dluzszy niz pietnascie miesiecy.

3. W wyjatkowych przypadkach podoficerowi zawodowemu mozna dodatkowo powierzyc czasowe pelnienie obowiazkow sluzbowych na stanowisku sluzbowym przewidzianym dla oficera zawodowego zaszeregowanym do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) wlacznie, jezeli nie wiaze sie z tym powierzeniem stosunek przelozenstwa nad oficerami.

4. Zolnierza zawodowego, ktoremu dodatkowo powierzono czasowe pelnienie obowiazkow sluzbowych na innym stanowisku sluzbowym, nie zwalnia sie ze stanowiska dotychczas zajmowanego.

5. Przepisy ust. 1-4 maja zastosowanie rowniez w przypadku czasowego powierzenia zolnierzowi zawodowemu obowiazkow pracownika wojska, z tym ze w takim przypadku okres, o ktorym mowa w ust. 2, nie moze byc jednorazowo dluzszy niz szesc miesiecy.

Art. 26. 1. Zolnierz zawodowy podlega opiniowaniu sluzbowemu w formie:

1) opiniowania okresowego - przeprowadzanego na szesc miesiecy przed dniem uplywu kadencji lub kontraktu na pelnienie sluzby terminowej;

2) opiniowania specjalnego - przeprowadzanego w przypadkach okreslonych w ust. 2.

2. Specjalna opinie sluzbowa sporzadza sie w razie:

1) ukonczenia studiow lub nauki w szkole wojskowej;

2) ukonczenia w trybie dziennym studiow doktoranckich lub podyplomowych albo kursu trwajacego co najmniej trzy miesiace;

3) zakonczenia pelnienia zawodowej sluzby wojskowej na stanowisku sluzbowym poza granicami panstwa;

4) wystapienia o opinie przez organ wlasciwy do wyznaczenia na stanowisko sluzbowe;

5) wystapienia o opinie przez sad, prokuratora, Zandarmerie Wojskowa, Wojskowe Sluzby Informacyjne, rzecznika dyscyplinarnego lub rzecznika dyscypliny finansow publicznych, Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego albo Policje.

3. Opinia sluzbowa ma na celu ocene wykonywania przez zolnierza zawodowego obowiazkow sluzbowych i stanowi podstawe do okreslenia dalszego przebiegu jego sluzby.

4. W okresowej opinii sluzbowej przelozony dokonuje oceny wywiazywania sie przez zolnierza zawodowego z poszczegolnych obowiazkow sluzbowych na zajmowanym stanowisku sluzbowym okreslonych w opisie tego stanowiska, wyrazona w skali: spelnia wymagania, spelnia wymagania w ograniczonym zakresie lub nie spelnia wymagan.

5. Na podstawie ocen, o ktorych mowa w ust. 4, przelozony wystawia ogolna ocene opiniowanego zolnierza zawodowego, wyrazona w skali od 2 do 5 (niedostateczna, dostateczna, dobra i bardzo dobra). W okresowej opinii sluzbowej okresla sie rowniez prognoze przebiegu zawodowej sluzby wojskowej zolnierza blizsza, dalsza i perspektywiczna.

6. Opinie sluzbowa sporzadza pismem odrecznym bezposredni przelozony zolnierza zawodowego.

7. Przelozony jest obowiazany doreczyc, za pokwitowaniem, potwierdzona kopie opinii sluzbowej zolnierzowi zawodowemu, ktorego ona dotyczy, w ciagu czternastu dni od dnia jej sporzadzenia. W opinii sluzbowej zamieszcza sie pouczenie o przyslugujacym zolnierzowi zawodowemu prawie wniesienia odwolania od opinii.

8. Zolnierzowi zawodowemu przysluguje prawo wniesienia odwolania od opinii sluzbowej do wyzszego przelozonego w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpoznaniu.

9. Wyzszy przelozony rozstrzyga ostatecznie sprawe przez:

1) utrzymanie w mocy opinii sluzbowej;

2) zmiane opinii sluzbowej lub jej uzupelnienie;

3) uchylenie i wydanie nowej opinii sluzbowej.

10. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb opiniowania zolnierzy zawodowych, zapoznawania ich z trescia opinii sluzbowych oraz wnoszenia i rozpatrywania od nich odwolan, a takze wzor arkusza opiniodawczego. Rozporzadzenie powinno uwzgledniac, aby sporzadzona opinia sluzbowa w sposob jednoznaczny okreslala o przydatnosci lub braku przydatnosci zolnierza zawodowego na zajmowanym stanowisku sluzbowym, cechy osobowosci zolnierza, w tym w szczegolnosci odpornosc psychofizyczna na trudy zawodowej sluzby wojskowej, poziom i rzetelnosc wykonywania zadan sluzbowych oraz predyspozycje do zajmowania wyzszych stanowisk, a takze organy sporzadzajace specjalne opinie sluzbowe oraz zakres informacji zawartej w opinii specjalnej. Powinno ono zagwarantowac, aby opiniowanie bylo oparte na zasadzie jawnosci, przy zachowaniu godnosci osobistej opiniowanego zolnierza zawodowego.

Art. 27. 1. Stopniami wojskowymi zolnierzy zawodowych sa stopnie ustanowione w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nadanie zolnierzowi zawodowemu pierwszego i kolejnych stopni wojskowych nastepuje w drodze mianowania.

3. Pierwszym stopniem wojskowym jest:

1) w korpusie oficerow zawodowych - stopien wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki);

2) w korpusie podoficerow zawodowych - stopien wojskowy kaprala (mata);

3) w korpusie szeregowych zawodowych - stopien wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza).

Art. 28. Warunkiem mianowania na stopien wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) jest ukonczenie wyzszej szkoly wojskowej i posiadanie tytulu zawodowego magistra (rownorzednego) albo posiadanie tytulu zawodowego magistra (rownorzednego) i odbycie szkolenia wojskowego oraz zdanie egzaminu na oficera.

Art. 29. 1. Na stopien wojskowy kaprala (mata) mianuje sie zolnierza spelniajacego warunki okreslone w art. 10 pkt 2 lit. a, w zwiazku z powolaniem do zawodowej sluzby wojskowej.

2. Jezeli przemawiaja za tym potrzeby Sil Zbrojnych, na stopien wojskowy kaprala (mata) moze byc mianowany, po zdaniu egzaminu na podoficera, szeregowy zawodowy, ktory posiada swiadectwo dojrzalosci i bardzo dobra ogolna ocene w opinii sluzbowej oraz nie ukonczyl trzydziestego roku zycia.

Art. 30. Na stopien wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) mianuje sie zolnierza spelniajacego warunki okreslone w art. 10 pkt 3 lub art. 11, w zwiazku z powolaniem do zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 31. 1. Zolnierza zawodowego mianuje sie na stopien wojskowy odpowiadajacy stopniowi etatowemu stanowiska sluzbowego, na jakie zolnierz ma byc wyznaczony, z zastrzezeniem ust. 2. Mianowanie nastepuje z dniem objecia obowiazkow na stanowisku sluzbowym.

2. Warunkiem objecia obowiazkow na stanowisku sluzbowym jest mianowanie zolnierza zawodowego przez uprawniony organ wojskowy na stopien wojskowy odpowiadajacy stopniowi etatowemu stanowiska, na jakie ma byc wyznaczony.

Art. 32. 1. Na stopnie wojskowe w korpusie oficerow zawodowych, z wyjatkiem stopnia wojskowego podporucznika (podporucznika marynarki) i stopni wojskowych generalow (admiralow), mianuje Minister Obrony Narodowej.

2. Mianowanie zolnierzy zawodowych na stopien wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) i stopnie wojskowe generalow (admiralow) nastepuje z uwzglednieniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na stopnie wojskowe w korpusach podoficerow zawodowych i szeregowych zawodowych mianuje organ wlasciwy do wyznaczenia zolnierza zawodowego na stanowisko sluzbowe, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Na pierwszy stopien wojskowy w korpusach podoficerow zawodowych i szeregowych zawodowych mianuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Art. 33. Utrata stopnia wojskowego oraz degradacja nastepuja na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pozn. zm.4)).

Art. 34. 1. Zolnierza zawodowego zalicza do okreslonego korpusu osobowego oraz grupy osobowej Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w decyzji o powolaniu go do zawodowej sluzby wojskowej.

2. Zolnierz zawodowy moze byc przeniesiony do innego korpusu osobowego lub do innej grupy osobowej przez organ wlasciwy do wyznaczenia go na stanowisko sluzbowe, stosownie do posiadanych kwalifikacji, ze wzgledu na:

1) stan zdrowia stwierdzony orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej;

2) potrzeby Sil Zbrojnych.

3. Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje sie do aplikantow, asesorow i sedziow w sadach wojskowych.

Art. 35. 1. Zolnierza zawodowego wyznacza sie na stanowisko sluzbowe stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych, w zaleznosci od wymaganych kwalifikacji zawodowych okreslonych w opisie stanowiska oraz od posiadanej opinii sluzbowej, a zolnierza pelniacego zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej - od ustalonej dla niego indywidualnej prognozy przebiegu sluzby.

2. Okreslenie indywidualnej prognozy przebiegu sluzby oficera zawodowego i podoficera zawodowego, o ktorej mowa w ust. 1, odbywa sie w oparciu o modele przebiegu sluzby.

Art. 36. 1. Minimalne wymagania kwalifikacyjne do wyznaczenia na stanowiska sluzbowe sa nastepujace:

1) stanowiska dla szeregowych zawodowych zaszeregowane do stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) - ukonczenie gimnazjum oraz posiadanie przygotowania zawodowego i ukonczenie szkolenia wojskowego;

2) stanowiska dla podoficerow zawodowych zaszeregowane do stopnia etatowego:

a) kaprala (mata) i starszego kaprala (starszego mata) - posiadanie swiadectwa dojrzalosci i ukonczenie szkoly podoficerskiej,

b) plutonowego (bosmanmata) - ukonczenie kursu specjalistycznego dla plutonowych (bosmanmatow),

c) sierzanta (bosmana) - ukonczenie kursu specjalistycznego dla sierzantow (bosmanow),

d) starszego sierzanta (starszego bosmana) - ukonczenie kursu specjalistycznego dla starszych sierzantow (starszych bosmanow),

e) mlodszego chorazego (mlodszego chorazego marynarki) - ukonczenie kursu specjalistycznego dla mlodszych chorazych (mlodszych chorazych marynarki),

f) chorazego (chorazego marynarki) - ukonczenie kursu specjalistycznego dla chorazych (chorazych marynarki),

g) starszego chorazego (starszego chorazego marynarki) - ukonczenie kursu specjalistycznego dla starszych chorazych (starszych chorazych marynarki),

h) starszego chorazego sztabowego (starszego chorazego sztabowego marynarki) - ukonczenie kursu specjalistycznego dla starszych chorazych sztabowych (starszych chorazych sztabowych marynarki);

3) stanowiska dla oficerow zawodowych zaszeregowane do stopnia etatowego:

a) podporucznika (podporucznika marynarki) - ukonczenie wyzszej szkoly wojskowej i posiadanie tytulu zawodowego magistra (rownorzednego) lub posiadanie tytulu zawodowego magistra (rownorzednego) oraz odbycie szkolenia wojskowego i zdanie egzaminu na oficera,

b) porucznika (porucznika marynarki) - ukonczenie kursu specjalistycznego dla porucznikow (porucznikow marynarki),

c) kapitana (kapitana marynarki) - ukonczenie kursu specjalistycznego dla kapitanow (kapitanow marynarki),

d) majora (komandora podporucznika) - ukonczenie studiow podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej lub Akademii Marynarki Wojennej,

e) podpulkownika (komandora porucznika) - ukonczenie kursu specjalistycznego dla podpulkownikow (komandorow porucznikow),

f) pulkownika (komandora) - ukonczenie studium operacyjno-strategicznego,

g) generala brygady (kontradmirala), generala dywizji (wiceadmirala), generala broni (admirala floty) i generala (admirala) - ukonczenie studium polityki obronnej.

2. Do celow okreslonych w ust. 1 pkt 2 i 3 na rowni ze swiadectwem lub dyplomem szkoly wojskowej sa traktowane swiadectwa lub dyplomy rownorzednych zagranicznych kursow, szkol i uczelni, a w przypadku stanowisk szczegolnych - rowniez innych rownorzednych kusow, szkol i uczelni zagranicznych i krajowych na kierunkach zgodnych z opisem stanowiska. Art. 37. 1. Zolnierz zawodowy pelniacy zawodowa sluzbe wojskowa:

1) na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej - pelni te sluzbe na stanowiskach sluzbowych przez czas okreslony kadencjami;

2) na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby terminowej - pelni te sluzbe na stanowiskach sluzbowych przez czas kadencji, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Okres kadencji wynosi od roku do trzech lat.

3. Kadencje lub kadencje dla zolnierzy zawodowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, okresla sie w ten sposob, aby suma czasu trwania tych kadencji rownala sie okresowi, na jaki zostal zawarty kontrakt.

4. Okres kadencji na stanowisku sluzbowym dla kazdego zolnierza zawodowego ustala w decyzji organ uprawniony do wyznaczenia na stanowisko sluzbowe, zgodnie z ustaleniami w tym zakresie zawartymi w opisie stanowiska sluzbowego, na jakie zolnierz ma byc wyznaczony.

5. Przepisow ust. 1-4 nie stosuje sie do zolnierzy zawodowych pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa na stanowiskach sluzbowych aplikantow, asesorow i sedziow w sadach wojskowych oraz aplikantow, asesorow i prokuratorow wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz w instytucjach cywilnych.

Art. 38. 1. Wyznaczenie oficera zawodowego na kolejne wyzsze stanowisko glowne jest uzaleznione od:

1) pelnienia zawodowej sluzby wojskowej na stanowisku lub stanowiskach posrednich, z zastrzezeniem ust. 2;

2) uzyskania w okresowych opiniach sluzbowych ogolnej oceny bardzo dobrej lub dobrej, z zastrzezeniem ust. 5.

2. Warunku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje sie przy wyznaczeniu oficera zawodowego na stanowiska glowne zaszeregowane do stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) oraz od stopnia etatowego generala dywizji (wiceadmirala) wzwyz.

3. Na pierwsze stanowisko posrednie oficer zawodowy moze byc wyznaczony jedynie ze stanowiska glownego.

4. Sluzba na poszczegolnych stanowiskach zasadniczych jest pelniona przez jedna kadencje, z zastrzezeniem art. 43 ust. 2.

5. W przypadku uzyskania przez oficera zawodowego pelniacego zawodowa sluzbe wojskowa na stanowiskach zasadniczych w okresowej opinii sluzbowej ogolnej oceny bardzo dobrej lub dobrej moze byc on wyznaczony na stanowisko sluzbowe zabezpieczajace o tym samym stopniu etatowym, jakie zajmowal.

6. W przypadku uzyskania przez oficera zawodowego pelniacego zawodowa sluzbe wojskowa na stanowiskach zasadniczych w okresowej opinii sluzbowej ogolnej oceny dostatecznej:

1) wyznacza sie go na stanowisko sluzbowe zabezpieczajace o tym samym stopniu etatowym, jakie zajmowal;

2) moze byc on zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 39. 1. Wyznaczenie oficera zawodowego na pierwsze stanowisko zabezpieczajace jest uzaleznione od pelnienia przez niego zawodowej sluzby wojskowej na stanowisku zasadniczym.

2. Oficer zawodowy pelniacy zawodowa sluzbe wojskowa na stanowisku zabezpieczajacym moze byc wyznaczony na stanowisko posrednie o tym samym stopniu etatowym w przypadku uzyskania w okresowej opinii sluzbowej ogolnej oceny bardzo dobrej.

3. W przypadku uzyskania przez oficera zawodowego pelniacego zawodowa sluzbe wojskowa na stanowisku zabezpieczajacym w okresowej opinii sluzbowej ogolnej oceny dostatecznej:

1) wyznacza sie go na to samo lub inne rownorzedne stanowisko zabezpieczajace;

2) moze byc on zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 40. 1. Wyznaczenie oficera zawodowego na stanowisko szczegolne uzaleznione jest od posiadania przez niego szczegolnych kwalifikacji lub spelniania wymagan warunkujacych wykonywanie niektorych zawodow.

2. Wyznaczenie oficera zawodowego na wyzsze stanowisko szczegolne moze nastapic w zaleznosci od wolnych stanowisk sluzbowych i od okresu zajmowania dotychczasowego stanowiska, a takze od ogolnej oceny bardzo dobrej lub dobrej w okresowej opinii sluzbowej.

3. Oficer zawodowy pelniacy zawodowa sluzbe wojskowa na stanowisku szczegolnym moze byc wyznaczony, jezeli przemawiaja za tym uzasadnione potrzeby Sil Zbrojnych, na stanowisko zasadnicze lub na stanowisko zabezpieczajace o tym samym stopniu etatowym w przypadku uzyskania w okresowej opinii sluzbowej ogolnej oceny bardzo dobrej lub dobrej.

4. W przypadku uzyskania przez oficera zawodowego pelniacego zawodowa sluzbe wojskowa na stanowisku szczegolnym w okresowej opinii sluzbowej ogolnej oceny dostatecznej:

1) wyznacza sie go na to samo lub inne rownorzedne stanowisko szczegolne;

2) moze byc on zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej.

5. Przepisow ust. 2 i 4 nie stosuje sie do zolnierzy zawodowych pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa na stanowiskach sluzbowych aplikantow, asesorow i sedziow w sadach wojskowych.

Art. 41. 1. Wyznaczenie podoficera zawodowego na wyzsze stanowisko sluzbowe moze nastapic w zaleznosci od wolnych stanowisk i od okresu zajmowania dotychczasowego stanowiska, a takze od ogolnej oceny bardzo dobrej lub dobrej w okresowej opinii sluzbowej oraz od odbycia, w zaleznosci od potrzeb, stosownego kursu specjalistycznego.

2. W przypadku uzyskania przez podoficera zawodowego w okresowej opinii sluzbowej ogolnej oceny dostatecznej:

1) wyznacza sie go na to samo lub inne rownorzedne stanowisko sluzbowe;

2) moze byc on zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 42. 1. Pelnienie zawodowej sluzby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych odbywa sie na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby terminowej.

2. W przypadku uzyskania przez szeregowego zawodowego w okresowej opinii sluzbowej ogolnej oceny dostatecznej:

1) wyznacza sie go na to samo lub inne rownorzedne stanowisko sluzbowe;

2) moze byc on zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 43. 1. Wyznaczenie na stanowiska sluzbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowodcow rodzajow Sil Zbrojnych nastepuje z uwzglednieniem odrebnych przepisow.

2. Kadencja na stanowiskach sluzbowych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowodcow rodzajow Sil Zbrojnych wynosi trzy lata, z mozliwoscia wyznaczenia na ponowna kadencje, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zolnierz zawodowy zajmujacy stanowisko sluzbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub dowodcy rodzaju Sil Zbrojnych moze byc zwolniony z zajmowanego stanowiska przed uplywem kadencji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, jezeli przemawiaja za tym uzasadnione potrzeby Sil Zbrojnych.

Art. 44. 1. Organami wlasciwymi do wyznaczania na stanowiska sluzbowe i zwalniania z tych stanowisk zolnierzy zawodowych sa:

1) Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych o stopniach etatowych pulkownika (komandora) i generalow (admiralow) oraz na ktore wyznacza na podstawie przepisow odrebnych ustaw, a takze na stanowiska wymienione w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego podpulkownika (komandora porucznika) wlacznie w komorkach organizacyjnych wchodzacych w sklad Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i w podleglych Szefowi Sztabu Generalnemu Wojska Polskiego jednostkach organizacyjnych, a takze w dowodztwie Garnizonu Warszawa oraz w podleglych jednostkach organizacyjnych, z zastrzezeniem pkt 1 i 4-6;

3) dowodca rodzaju Sil Zbrojnych, Szef Wojskowych Sluzb Informacyjnych i Komendant Glowny Zandarmerii Wojskowej - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego podpulkownika (komandora porucznika) wlacznie w podleglych jednostkach wojskowych, z zastrzezeniem pkt 4-6;

4) dowodca okregu wojskowego, dowodca korpusu, dowodca Garnizonu Warszawa i komendant akademii wojskowej - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) wlacznie w podleglych jednostkach wojskowych, z zastrzezeniem pkt 5 i 6;

5) dowodca dywizji, flotylli i brygady niewchodzacej w sklad dywizji oraz komendant wyzszej szkoly oficerskiej - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego starszego chorazego sztabowego (starszego chorazego sztabowego marynarki) wlacznie w podleglych jednostkach wojskowych, z zastrzezeniem pkt 6;

6) dowodca brygady wchodzacej w sklad dywizji, dowodca pulku i batalionu oraz dowodca zajmujacy rownorzedne stanowisko sluzbowe - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego starszego sierzanta (starszego bosmana) wlacznie w podleglej jednostce wojskowej;

7) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej wlasciwego do spraw kadr - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego podpulkownika (komandora porucznika) wlacznie w pozostalych, niewymienionych w pkt 2-6, jednostkach organizacyjnych oraz po zaopiniowaniu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej - w zakresie zgodnosci z liczba i struktura etatu w komorkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyjatkiem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

2. Do przenoszenia zolnierza zawodowego z jednostki wojskowej, w ktorej zajmowal stanowisko sluzbowe, do innej jednostki wojskowej jest uprawniony organ, ktoremu podlegaja obie te jednostki, przy zachowaniu posiadanych uprawnien do wyznaczania na stanowiska.

Art. 45. 1. Zolnierza zawodowego zwalnia sie z zajmowanego stanowiska sluzbowego:

1) jezeli wojskowa komisja lekarska orzekla jego niezdolnosc do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej w okreslonych jednostkach wojskowych albo na zajmowanym stanowisku sluzbowym;

2) gdy zlikwidowano zajmowane przez niego stanowisko sluzbowe;

3) gdy uplynal termin kadencji okreslony w decyzji o wyznaczeniu na stanowisko sluzbowe.

2. Zolnierza zawodowego mozna zwolnic z zajmowanego stanowiska sluzbowego w przypadku potrzeby wyznaczenia na rownorzedne lub wyzsze stanowisko.

3. Zolnierza zawodowego zwolnionego ze stanowiska sluzbowego w przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 oraz zolnierza zawodowego pozostajacego w rezerwie kadrowej zwalnia sie z zawodowej sluzby wojskowej, gdy odmowi pelnienia sluzby na innym rownorzednym lub wyzszym stanowisku.

4. Zwolnienie zolnierza zawodowego ze stanowiska sluzbowego aplikanta, asesora i sedziego sadu wojskowego oraz aplikanta, asesora i prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nastepuje z uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sadow wojskowych i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 46. 1. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowy tryb wyznaczania zolnierzy zawodowych na stanowiska sluzbowe i zwalniania z tych stanowisk, w tym zasady i tryb organizacji oraz kierowania zolnierzy na kursy specjalistyczne przed wyznaczeniem na stanowiska;

2) inne niz wymienione w art. 44 ust. 1 pkt 1 stanowiska sluzbowe, na ktore wyznacza i z ktorych zwalnia Minister Obrony Narodowej;

3) szczegolowe warunki i tryb zaliczania i przenoszenia zolnierzy zawodowych do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej;

4) tryb przenoszenia zolnierzy zawodowych do rezerwy kadrowej, warunki i sposob pelnienia przez nich zawodowej sluzby wojskowej w tym okresie, a takze sposob nakladania na nich zadan sluzbowych oraz rozliczania z ich wykonania oraz limit zolnierzy zawodowych pozostajacych w rezerwie kadrowej dla poszczegolnych organow wymienionych w art. 20 ust. 3, w ramach ogolnej liczby stanowisk sluzbowych okreslonej na podstawie art. 4 ust. 4.

2. Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci:

1) przewidywac mozliwosc rownego dostepu zolnierzy zawodowych do wyzszych stanowisk sluzbowych, po spelnieniu przez nich warunkow okreslonych w ustawie, modelu przebiegu zawodowej sluzby wojskowej i w opisie stanowiska;

2) zapewnic sprawnosc kierowania przez Ministra Obrony Narodowej podleglymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi;

3) okreslic, ze podstawowym kryterium zaliczenia lub przeniesienia zolnierza zawodowego do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej powinno byc wyksztalcenie zolnierza, jego kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, stan zdrowia, a takze przydatnosc na nowym stanowisku sluzbowym;

4) przewidywac, ze zolnierze zawodowi w okresie pozostawania w rezerwie kadrowej podlegaja regulom pelnienia zawodowej sluzby wojskowej i wykonuja zadania sluzbowe okreslone przez organ, ktory przeniosl ich do rezerwy kadrowej.

Art. 47. 1. Dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko sluzbowe, moze skierowac zolnierza do wykonywania zadan sluzbowych poza jednostka, na czas nie dluzszy niz trzy miesiace w ciagu roku kalendarzowego.

2. Skierowany zolnierz zawodowy pozostaje na stanowisku sluzbowym w dotychczasowej jednostce wojskowej.

3. Skierowanie aplikantow, asesorow i sedziow w sadach wojskowych oraz aplikantow, asesorow i prokuratorow w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okreslaja przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sadow wojskowych i przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 48. 1. Zolnierzom zawodowym wydaje sie wojskowy dokument osobisty stwierdzajacy pelnienie zawodowej sluzby wojskowej oraz, w szczegolnych przypadkach, dokument osobisty stwierdzajacy pelnienie tej sluzby w okreslonej jednostce wojskowej.

2. Zolnierzy zawodowych obejmuje sie ewidencja wojskowa, prowadzona przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej wlasciwego do spraw kadr, organ wlasciwy do wyznaczania na stanowisko sluzbowe i dowodce jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz pelni zawodowa sluzbe wojskowa, oraz wojskowego komendanta uzupelnien.

3. W ewidencji, o ktorej mowa w ust. 2, ujmuje sie dane osobowe zolnierza zawodowego oraz dane dotyczace przebiegu czynnej sluzby wojskowej, stanu zdrowia, wyksztalcenia, kwalifikacji, stanu cywilnego i rodzinnego, wyroznien, a takze orzeczen wydanych w stosunku do zolnierza w postepowaniu sadowym, administracyjnym lub dyscyplinarnym oraz odpowiedzialnosci zawodowej.

4. Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 3, obejmuja: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwisko i imiona poprzednie, imiona rodzicow, nazwiska rodowe rodzicow, imie i nazwisko malzonka oraz jego nazwisko rodowe, imiona dzieci, plec, date i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej, stopien wojskowy, adres zameldowania oraz rodzaj, serie i numer dokumentu tozsamosci.

5. Ewidencje, o ktorej mowa w ust. 2, prowadzi sie w formie teczki akt personalnych i karty ewidencyjnej.

6. Do przetwarzania przez organy wymienione w ust. 2 danych, o ktorych mowa w ust. 3, do celow zwiazanych z przebiegiem zawodowej sluzby wojskowej nie stosuje sie przepisow rozdzialu 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

7. Wojskowy dokument osobisty wydaje sie zolnierzowi zawodowemu niezwlocznie po rozpoczeciu pelnienia zawodowej sluzby wojskowej.

8. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wzory wojskowych dokumentow osobistych oraz sposob dokonywania wpisow w tych dokumentach i postepowania z nimi, a takze organy wlasciwe do ich wydawania;

2) zakres i sposob prowadzenia ewidencji wojskowej.

Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci okreslic terminy waznosci wojskowych dokumentow osobistych, okolicznosci uzasadniajace ich wymiane i zwrot, zadania przelozonych w zakresie wydawania wojskowych dokumentow osobistych i sposobu dokonywania w nich wpisow, postepowanie w razie utraty wojskowych dokumentow osobistych, a takze szczegolowe wymogi dotyczace ochrony danych osobowych zolnierzy zawodowych objetych ewidencja wojskowa.

Art. 49. 1. Zolnierzom zawodowym wydaje sie karty i tabliczki tozsamosci.

2. Karty tozsamosci wydawane zolnierzom zawodowym wyjezdzajacym w celach sluzbowych za granice stanowia rowniez dowod tozsamosci, o ktorym mowa w art. III ust. 2 lit. a Umowy miedzy Panstwami-Stronami Traktatu Polnocnoatlantyckiego dotyczacej statusu ich sil zbrojnych, sporzadzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257).

3. Zasady wydawania zolnierzom zawodowym tabliczek tozsamosci okreslaja przepisy Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 oraz z 1992 r. Nr 41, poz. 175).

4. Zolnierzom zawodowym wyjezdzajacym w celach sluzbowych za granice wydaje sie rowniez indywidualny lub zbiorowy rozkaz wyjazdu.

5. W kartach tozsamosci wydawanych zolnierzom zawodowym zamieszcza sie:

1) nazwisko i imie (imiona);

2) date urodzenia;

3) stopien wojskowy i oznaczenie wojskowego dokumentu osobistego;

4) numer PESEL;

5) rodzaj sluzby wojskowej;

6) grupe krwi;

7) fotografie i podpis zolnierza;

8) suchy odcisk pieczeci organu wystawiajacego;

9) nazwe panstwa wystawiajacego;

10) serie i numer;

11) elementy zabezpieczajace.

6. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tozsamosci wydawanych zolnierzom zawodowym, organy wlasciwe do ich wydawania i ewidencjonowania, doreczania i postepowania w razie zniszczenia lub utraty, a takze wzor rozkazu wyjazdu, majac na wzgledzie przeznaczenie kart i tabliczek tozsamosci oraz sposob ich wykorzystania.

Rozdzial 4

Podstawowe uprawnienia i obowiazki sluzbowe zolnierzy zawodowych

Art. 50. 1. Zolnierze zawodowi w czasie wykonywania zadan sluzbowych sa obowiazani do noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych.

2. W przypadkach okreslonych przez dowodce jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko sluzbowe, jest on obowiazany do noszenia uzbrojenia lub orderow i odznaczen.

3. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wzory, szczegolowe zasady, okolicznosci i sposob noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych;

2) warunki, okolicznosci i sposob noszenia uzbrojenia;

3) przypadki, w ktorych zolnierze zawodowi sa zwolnieni od obowiazku noszenia umundurowania i oznak wojskowych w czasie wykonywania zadan sluzbowych;

4) warunki i sposob noszenia orderow, odznaczen i odznak.

4. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 3, powinno w szczegolnosci zapewnic, aby wzory umundurowania byly praktyczne i estetyczne, zapewnialy mozliwosc wykorzystywania umundurowania w roznych warunkach klimatycznych i pogodowych. Rozporzadzenie powinno uwzglednic takze podzial umundurowania na galowe, wyjsciowe, sluzbowe, cwiczebne, polowe, specjalne, robocze i wieczorowe oraz uwzglednic zestawy ubiorcze dla zolnierzy zawodowych poszczegolnych rodzajow wojsk i sluzb, z uwzglednieniem plci zolnierza. W rozporzadzeniu nalezy przewidziec rozne okolicznosci noszenia umundurowania, a zwlaszcza w czasie szkolenia i cwiczen, sluzby garnizonowej i wewnetrznej, zajec sluzbowych oraz w czasie podrozy. Ponadto w rozporzadzeniu nalezy uwzglednic przypadki zwolnienia zolnierzy zawodowych od obowiazku noszenia umundurowania i oznak wojskowych w czasie wykonywania zajec sluzbowych.

Art. 51. 1. Zolnierze zawodowi sa obowiazani zachowac w tajemnicy wszystkie informacje niejawne, z ktorymi zapoznali sie podczas lub w zwiazku z pelnieniem czynnej sluzby wojskowej, w tym rowniez informacje stanowiace tajemnice innego panstwa chroniona na zasadzie wzajemnosci na podstawie zawartych umow miedzynarodowych.

2. Obowiazek zachowania tajemnicy trwa zarowno w czasie pelnienia zawodowej sluzby wojskowej, jak i po zwolnieniu z niej.

3. Od obowiazku zachowania tajemnicy moze zwolnic zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej dowodca rodzaju Sil Zbrojnych, a zolnierza zwolnionego z czynnej sluzby wojskowej - Minister Obrony Narodowej, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postepowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pozn. zm.5)).

Art. 52. 1. Zolnierz zawodowy moze pobierac nauke, jezeli nie koliduje to z wykonywaniem zadan sluzbowych.

2. O fakcie pobierania nauki zolnierz zawodowy pisemnie informuje dowodce jednostki wojskowej, w ktorej zajmuje stanowisko sluzbowe.

3. Zolnierz zawodowy moze wystapic do organu, o ktorym mowa w ust. 5, o udzielenie pomocy w zwiazku z pobieraniem nauki.

4. Pomoc, o ktorej mowa w ust. 3, moze byc udzielona wylacznie w przypadkach, gdy poziom i kierunek nauki sa zbiezne z wymaganiami kwalifikacyjnymi na zajmowanym lub na planowanym do wyznaczenia stanowisku sluzbowym.

5. Decyzje w sprawie udzielenia pomocy, o ktorej mowa w ust. 3, podejmuje organ uprawniony do wyznaczenia zolnierza zawodowego na wyzsze od zajmowanego stanowiska sluzbowego.

Art. 53. Zolnierz zawodowy moze byc kierowany na studia lub nauke do szkoly wojskowej albo niewojskowej oraz na staz naukowy lub kurs w kraju lub za granica.

Art. 54. 1. Zolnierz zawodowy bedacy absolwentem szkoly wojskowej i zolnierz skierowany na studia lub nauke oraz na staz naukowy lub kurs trwajacy ponad piec miesiecy, ktory wypowiedzial stosunek sluzbowy zawodowej sluzby wojskowej lub zostal z niej zwolniony na podstawie art. 111 pkt 1, 4, 6, 7, 9 lit. a oraz pkt 11-16, a takze art. 112 pkt 1, w okresie nieprzekraczajacym okresu dwa razy dluzszego od czasu trwania studiow, nauki, stazu lub kursu albo okresu pobierania stypendium, liczac od dnia ukonczenia tych studiow, nauki, stazu lub kursu - jest zobowiazany do zwrotu zwaloryzowanej na dzien zwolnienia ze sluzby rownowartosci kosztow poniesionych na jego utrzymanie i nauke, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

2. Obowiazkiem zwrotu kosztow, o ktorych mowa w ust. 1, obciaza sie rowniez zolnierza zawodowego, o ktorym mowa w art. 52 ust. 3, ktory uzyskal od organow wojskowych pomoc na te nauke, jezeli wypowiedzial stosunek sluzbowy zawodowej sluzby wojskowej w okresie nieprzekraczajacym okresu odpowiadajacego czasowi trwania studiow lub nauki, liczac od dnia ukonczenia tych studiow lub nauki.

3. Waloryzacja kosztow, o ktorej mowa w ust. 1, nastepuje corocznie w drodze pomnozenia ich rownowartosci na dzien ukonczenia studiow lub nauki oraz stazu lub kursu przez srednioroczny wskaznik wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem, okreslony w ustawie budzetowej na dany rok.

4. Decyzje o ustaleniu rownowartosci kosztow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, odroczeniu terminu ich zwrotu lub rozlozeniu kosztow na raty wydaje dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zawodowy pelni zawodowa sluzbe wojskowa.

5. Zwrot kosztow okreslony w ust. 1 i 2 nastepuje w wysokosci proporcjonalnej do czasu zawodowej sluzby wojskowej, jaki zolnierzowi zawodowemu pozostal do odbycia.

6. Minister Obrony Narodowej moze zwolnic zolnierza zawodowego, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, z obowiazku zwrotu kosztow w calosci lub w czesci w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sil Zbrojnych oraz ze wzgledu na:

1) zaistnienie wypadku losowego;

2) trudna sytuacje rodzinna i materialna;

3) powolanie do innej sluzby publicznej.

7. W przypadku gdy zolnierz zawodowy nie uiscil dobrowolnie kosztow ustalonych w decyzji, ich wyegzekwowanie nastepuje na podstawie przepisow ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z pozn. zm.6)).

Art. 55. 1. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb udzielenia pomocy zolnierzom zawodowym w zwiazku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj i zakres tej pomocy oraz warunki i tryb jej otrzymywania;

2) szczegolowy zakres i tryb kierowania zolnierzy zawodowych na studia lub nauke oraz organy wlasciwe w tych sprawach;

3) szczegolowy sposob ustalania rownowartosci kosztow, o ktorych mowa w art. 54 ust. 1 i 2, oraz warunki i tryb ich zwrotu.

2. Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci:

1) okreslac formy udzielanej pomocy, w tym finansowej, oraz szczegolowe warunki odmowy jej przyznania lub wstrzymania;

2) uwzglednic rodzaje i formy nauki, na ktora zolnierz moze byc skierowany, tryb kierowania, a takze rodzaj i zakres swiadczen udzielanych zolnierzom w trakcie studiow lub nauki;

3) wyspecyfikowac, jakie koszty podlegaja zwrotowi, w tym zakwaterowania, wyzywienia, umundurowania i nauki oraz dojazdu do miejsca jej pobierania, aby stanowily one rzeczywiste koszty poniesione na ksztalcenie zolnierza zawodowego na dzien ukonczenia studiow lub nauki oraz stazu lub kursu.

Art. 56. 1. Zolnierzowi zawodowemu nie wolno, z zastrzezeniem ust. 3, podejmowac pracy zarobkowej.

2. Za prace zarobkowa w rozumieniu ust. 1 uwaza sie prace swiadczona w ramach stosunku pracy lub prace swiadczona osobiscie na podstawie innego tytulu, o ile ma ona charakter staly i przynosi staly przychod.

3. Dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zawodowy zajmuje stanowisko sluzbowe, moze zezwolic zolnierzowi na wykonywanie pracy zarobkowej poza jednostka, jezeli nie koliduje to z wykonywaniem zadan sluzbowych przez zolnierza oraz wplywa na podwyzszenie jego kwalifikacji, a takze nie narusza prestizu zawodu zolnierza zawodowego.

4. Dowodca jednostki wojskowej w przypadku naruszenia warunkow, o ktorych mowa w ust. 3, moze cofnac zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej.

5. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 3 i 4. Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci okreslic dane, jakie powinien zawierac wniosek zolnierza zawodowego o udzielenie zezwolenia na prace, z uwzglednieniem miejsca, charakteru i czasu pracy, jaka ma byc wykonywana, a takze szczegolowe warunki odmowy lub cofniecia zezwolenia.

Art. 57. 1. Zolnierz zawodowy nie moze wchodzic w sklad organow spolek, innych przedsiebiorcow oraz fundacji, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zolnierz zawodowy moze uczestniczyc w zgromadzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach wspolnikow.

Art. 58. 1. Zolnierz zawodowy zajmujacy stanowisko sluzbowe dowodcy jednostki wojskowej, jego zastepcy lub glownego ksiegowego jest obowiazany do zlozenia oswiadczenia o swoim stanie majatkowym. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku odrebnego oraz objetego malzenska wspolnoscia majatkowa. Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci informacje o posiadanych zasobach pienieznych, nieruchomosciach, udzialach i akcjach w spolkach handlowych, a ponadto o nabytym przez zolnierza zawodowego albo jego malzonka od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego lub ich zwiazkow mieniu, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu. Oswiadczenie to powinno rowniez zawierac dane dotyczace prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz pelnienia przez malzonka zolnierza zawodowego funkcji w spolkach handlowych lub spoldzielniach, z wyjatkiem funkcji w radzie nadzorczej spoldzielni mieszkaniowej.

2. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, zolnierz zawodowy sklada Ministrowi Obrony Narodowej, ktory dokonuje analizy zawartych w nim danych.

3. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, sklada sie przed objeciem stanowiska sluzbowego, a nastepnie co roku do dnia 31 marca, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, a takze w dniu zwolnienia ze stanowiska sluzbowego.

4. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, stanowia tajemnice sluzbowa, chyba ze zolnierz zawodowy, ktory zlozyl oswiadczenie, wyrazil pisemna zgode na ich ujawnienie. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej moze je ujawnic pomimo braku zgody skladajacego oswiadczenie.

5. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, przechowuje sie przez szesc lat.

6. Do zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio formularz okreslony przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z pozn. zm.7)), dotyczacymi oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy.

Art. 59. 1. Zolnierz zawodowy jest obowiazany poinformowac pisemnie dowodce jednostki wojskowej, w ktorej zajmuje stanowisko sluzbowe, o zamiarze wyjazdu i pobytu za granica w celach niezwiazanych z zawodowa sluzba wojskowa.

2. Dowodca jednostki wojskowej moze zakazac zolnierzowi zawodowemu wyjazdu za granice w celach niezwiazanych z zawodowa sluzba wojskowa, jezeli wymaga tego wzglad na przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z pozn. zm.8)) albo istotne sprawy organizacyjne.

3. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb informowania przez zolnierza zawodowego o zamiarze wyjazdu i pobytu za granica oraz postepowania w sprawach wydawania zakazu wyjazdu za granice. Rozporzadzenie to okresli w szczegolnosci forme zawiadomienia i dane, jakie powinny byc w nim zawarte, oraz szczegolowe warunki i tryb wydania zakazu, z uwzglednieniem uproszczonych procedur malego ruchu granicznego.

Art. 60. 1. Wymiar czasu sluzby zolnierzy zawodowych jest okreslony ich zadaniami sluzbowymi, z zachowaniem prawa do wypoczynku i do czasu wolnego.

2. Zadania sluzbowe zolnierzy zawodowych powinny byc ustalane przez przelozonych w sposob pozwalajacy na ich wykonanie w ramach czterdziestu godzin sluzby w tygodniu, z uwzglednieniem trzymiesiecznego okresu rozliczeniowego dla czasu sluzby ponad te norme, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do zolnierzy zawodowych pelniacych etatowe dyzury i etatowe sluzby dyzurne, odbywajacych cwiczenia i szkolenia poligonowe, przebywajacych w podrozy sluzbowej, pobierajacych nauke w kraju i za granica w trybie stacjonarnym oraz pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa poza granicami panstwa.

4. W zamian za czas sluzby przekraczajacy norme okreslona w ust. 2 zolnierzowi zawodowemu przysluguje czas wolny od sluzby w takim samym wymiarze.

5. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, dodatkowe dni wolne od sluzby oraz rozklad czasu sluzby w tygodniu. Rozporzadzenie powinno zagwarantowac zolnierzowi zawodowemu prawo do wypoczynku i czasu wolnego, a takze ustalac w szczegolnosci tryb udzielania ekwiwalentnego czasu wolnego w zamian za wykonywanie zadan sluzbowych poza normalnymi godzinami sluzby oraz sposob prowadzenia ewidencji czasu sluzby.

Art. 61. 1. Zolnierze zawodowi otrzymuja corocznie urlop wypoczynkowy w wymiarze dwudziestu szesciu dni roboczych.

2. Jezeli wazne wzgledy sluzbowe nie pozwalaja na udzielenie zolnierzowi zawodowemu urlopu wypoczynkowego w calosci lub w czesci w danym roku kalendarzowym, urlopu tego udziela sie w ciagu nastepnego roku kalendarzowego.

3. Decyzje w sprawie przesuniecia zolnierzowi zawodowemu urlopu wypoczynkowego podejmuje dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zajmuje stanowisko sluzbowe. Dowodca jednostki wojskowej jest zobowiazany skierowac zolnierza na przesuniety urlop wypoczynkowy, aby wykorzystal go najpozniej w terminie okreslonym w ust. 2.

4. Za dni robocze, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w art. 62 ust. 1-4 i 7, ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11, uwaza sie wszystkie dni, z wyjatkiem niedziel i swiat okreslonych w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z pozn. zm.9)) oraz dodatkowych dni wolnych od sluzby okreslonych w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 60 ust. 5.

Art. 62. 1. Zolnierz zawodowy zajmujacy stanowisko sluzbowe pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub badawczo-technicznego otrzymuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze dwunastu dni roboczych.

2. Zolnierz zawodowy pelniacy zawodowa sluzbe wojskowa w warunkach uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia otrzymuje corocznie, w zaleznosci od ustalonego w odrebnych przepisach stopnia szkodliwosci, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:

1) pieciu dni roboczych - przy pierwszym stopniu szkodliwosci;

2) siedmiu dni roboczych - przy drugim stopniu szkodliwosci;

3) dziesieciu dni roboczych - przy trzecim stopniu szkodliwosci;

4) pietnastu dni roboczych - przy czwartym stopniu szkodliwosci.

3. Zolnierz zawodowy, jezeli jest to uzasadnione szczegolnymi wlasciwosciami zajmowanego stanowiska sluzbowego, otrzymuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do pietnastu dni roboczych rocznie.

4. Zolnierzowi zawodowemu, w zaleznosci od stazu czynnej sluzby wojskowej, udziela sie corocznie dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze:

1) pieciu dni roboczych - po osiagnieciu pietnastu lat czynnej sluzby wojskowej;

2) dziesieciu dni roboczych - po osiagnieciu dwudziestu lat czynnej sluzby wojskowej;

3) pietnastu dni roboczych - po osiagnieciu dwudziestu pieciu lat czynnej sluzby wojskowej.

5. Zolnierz zawodowy zajmujacy stanowisko sluzbowe sedziego wojskowego lub prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury otrzymuje dodatkowy urlop wypoczynkowy na zasadach i w wymiarze okreslonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sadow wojskowych oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

6. W razie zbiegu uprawnien do dodatkowych urlopow wypoczynkowych z roznych tytulow zolnierzowi zawodowemu przysluguje tylko jeden urlop w wymiarze najkorzystniejszym, z wyjatkiem dodatkowego urlopu z tytulu szkodliwych dla zdrowia warunkow sluzby, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Laczny wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowych urlopow wypoczynkowych w danym roku kalendarzowym nie moze przekroczyc piecdziesieciu dni roboczych.

8. Zolnierzowi zawodowemu moze byc udzielony urlop:

1) zdrowotny - w wymiarze do szesciu miesiecy;

2) okolicznosciowy - w wymiarze jednorazowo nie dluzszym niz piec dni roboczych, z zastrzezeniem ust. 12.

9. Zolnierzowi zawodowemu skierowanemu przez wlasciwy organ na nauke i zolnierzowi, ktoremu udzielono pomocy finansowej w zwiazku z pobieraniem nauki, przysluguje urlop szkoleniowy.

10. Dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zawodowy zajmuje stanowisko sluzbowe, udziela zolnierzowi urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego, przyslugujacego w danym roku kalendarzowym, na podstawie planu urlopow.

11. Zolnierz zawodowy moze otrzymac zwolnienie od zajec sluzbowych w razie koniecznosci sprawowania osobistej opieki nad najblizszym czlonkiem rodziny, nieprzekraczajace jednak lacznie piecdziesieciu dni roboczych w roku kalendarzowym.

12. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach zolnierzowi zawodowemu, ktory wykorzystal zwolnienie od zajec sluzbowych w zwiazku z koniecznoscia sprawowania opieki nad najblizszym czlonkiem rodziny i nadal opieke te musi osobiscie sprawowac, moze byc udzielony urlop okolicznosciowy w wymiarze do dziesieciu miesiecy.

13. Najblizszym czlonkiem rodziny zolnierza zawodowego, o ktorym mowa w ust. 11 i 12, sa jego malzonek, dzieci i rodzice.

Art. 63. 1. Zolnierza zawodowego mozna odwolac z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego, a takze wstrzymac udzielenie mu urlopu w calosci lub w czesci z waznych wzgledow sluzbowych. Termin urlopu moze byc takze przesuniety na wniosek zolnierza zawodowego, umotywowany waznymi wzgledami.

2. Zolnierzowi zawodowemu odwolanemu z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego albo ktoremu wstrzymano udzielenie takiego urlopu przysluguje zwrot kosztow spowodowanych odwolaniem lub wstrzymaniem urlopu.

3. Odwolania zolnierza zawodowego z urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub wstrzymania udzielenia takiego urlopu moze dokonac dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zajmuje stanowisko sluzbowe.

4. Dowodca jednostki wojskowej, ktory odwolal zolnierza zawodowego z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego albo wstrzymal udzielenie takiego urlopu, orzeka, na wniosek zolnierza, o zwrocie kosztow spowodowanych odwolaniem lub wstrzymaniem urlopu.

Art. 64. 1. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) stanowiska sluzbowe, na ktorych pelnienie zawodowej sluzby wojskowej jest uciazliwe lub szkodliwe dla zdrowia albo posiadajace szczegolne wlasciwosci, ze wzgledu na zajmowanie ktorych udziela sie dodatkowego urlopu wypoczynkowego;

2) tryb orzekania o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego i organy wlasciwe w tych sprawach;

3) szczegolowe warunki i tryb udzielania urlopow, o ktorych mowa w art. 61 i art. 62 ust. 1-4 i 12, oraz wymiar urlopu, o ktorym mowa w art. 62 ust. 3 i ust. 8 pkt 2 oraz ust. 9;

4) szczegolowe warunki i tryb odwolywania z urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego, a takze wstrzymania udzielenia takiego urlopu oraz zwracania kosztow spowodowanych odwolaniem lub wstrzymaniem urlopu i sposob ich obliczania;

5) szczegolowe warunki i tryb udzielania zolnierzom zawodowym zwolnienia od zajec sluzbowych, o ktorym mowa w art. 62 ust. 11.

2. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, okreslajac stanowiska sluzbowe, na ktorych pelnienie zawodowej sluzby wojskowej jest uciazliwe lub szkodliwe dla zdrowia albo ktore posiadaja szczegolne wlasciwosci, a takze okreslajac wymiar urlopu szkoleniowego, powinno nawiazywac do podobnych lub takich samych stanowisk ustalonych na podstawie przepisow prawa pracy. Okreslajac warunki odwolywania zolnierzy zawodowych z urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub wstrzymania udzielenia urlopu, rozporzadzenie powinno ograniczyc taka mozliwosc do przypadkow wyjatkowych, a takze przewidywac, ze zwrot kosztow poniesionych przez zolnierza w zwiazku z odwolaniem lub wstrzymaniem udzielenia urlopu powinien nastepowac w pelnej wysokosci. Rozporzadzenie powinno przewidywac, ze zwolnienie zolnierza zawodowego od zajec sluzbowych w celu sprawowania osobistej opieki nad najblizszym czlonkiem rodziny powinno miec w szczegolnosci miejsce dopiero wtedy, gdy opieki takiej nie moze sprawowac malzonek zolnierza lub inny czlonek rodziny.

Art. 65. 1. Zolnierzom zawodowym - kobietom bedacym w ciazy i po porodzie przysluguje urlop macierzynski na zasadach i w wymiarze okreslonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pozn. zm.10)).

2. Zasad udzielania urlopu macierzynskiego nie stosuje sie do zolnierzy zawodowych - mezczyzn.

Art. 66. 1. Zolnierze zawodowi otrzymuja umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie oraz, w okreslonych przypadkach, wyzywienie albo rownowaznik pieniezny w zamian za te naleznosci.

2. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe warunki i normy umundurowania oraz wyekwipowania, w tym w ubiory cywilne, zolnierzy zawodowych;

2) szczegolowe warunki i normy uzbrojenia zolnierzy zawodowych;

3) przypadki, w ktorych zolnierzom zawodowym przysluguje bezplatne wyzywienie, i normy tego wyzywienia.

Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci uwzgledniac specyfike umundurowania poszczegolnych rodzajow wojsk i sluzb oraz charakter wykonywania zadan sluzbowych. Rozporzadzenie, okreslajac szczegolowe warunki i normy umundurowania, wyekwipowania, uzbrojenia, a takze wyzywienia, powinno ustalac w szczegolnosci rodzaje tych norm oraz krag zolnierzy zawodowych uprawnionych do bezplatnego wyzywienia.

3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wysokosc rownowaznikow pienieznych przyslugujacych w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, w tym za ubiory cywilne, niewydane w naturze, oraz warunki i tryb ich wyplacania, a takze organy wlasciwe w tych sprawach;

2) wysokosc rownowaznikow pienieznych przyslugujacych w zamian za bezplatne wyzywienie, niewydane w naturze, oraz warunki i tryb ich wyplacania, a takze organy wlasciwe w tych sprawach.

4. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 3, powinno w szczegolnosci uwzgledniac rodzaje umundurowania i wyekwipowania zolnierzy zawodowych, ktorym ono przysluguje, i terminy wyplacania rownowaznika. Ponadto powinno okreslac warunki wyplacania rownowaznika w przypadku szycia przedmiotow wydawanych w naturze, szytych na miare i za wykonywanie (uzupelnienie) haftow. W rozporzadzeniu nalezy okreslic sposob postepowania w przypadku koniecznosci wykonania poprawek krawieckich i zasady wyplacania rownowaznika za przedluzenie okresu uzywalnosci naleznych przedmiotow wydawanych w naturze. Rozporzadzenie powinno uregulowac tryb postepowania w stosunku do zolnierzy zawodowych, ktorzy nie wykorzystuja rownowaznika zgodnie z jego przeznaczeniem. W rozporzadzeniu nalezy okreslic wysokosc poszczegolnych rownowaznikow. W zakresie rownowaznikow pienieznych przyslugujacych w zamian za bezplatne wyzywienie rozporzadzenie powinno w szczegolnosci uwzgledniac zolnierzy zawodowych, ktorym przysluguje rownowaznik pieniezny w zamian za to wyzywienie, i przypadki jego wyplacania oraz warunki okreslania jego wartosci pienieznej i przyslugujacej wysokosci.

Art. 67. 1. Zolnierzom zawodowym przysluguje prawo do swiadczen zdrowotnych udzielanych przez zaklady opieki zdrowotnej w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z pozn. zm.11)).

2. Zolnierzom zawodowym przysluguja bezplatne badania profilaktyczne na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o sluzbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z pozn. zm.12)).

3. Zolnierzy zawodowych skierowanych do sluzby poza granicami panstwa obejmuje sie bezplatnymi badaniami lekarskimi i szczepieniami profilaktycznymi.

4. Zolnierzy zawodowych powracajacych do kraju po zakonczeniu sluzby poza granicami panstwa obejmuje sie bezplatnymi badaniami, z mozliwoscia skierowania na turnusy leczniczo-profilaktyczne.

5. Turnusy leczniczo-profilaktyczne obejmuja dzialania leczniczo-rehabilitacyjne, ktorym podlegaja zolnierze zawodowi chorzy lub ranni po wyleczeniu oraz ktorzy doznali urazu psychicznego, zapewniajac im fachowa opieke leczniczo-profilaktyczna.

6. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) zakres badan lekarskich, o ktorych mowa w ust. 3 i 4;

2) rodzaje i wzory dokumentow wystawionych po przeprowadzeniu obowiazujacych badan przed wyjazdem i po zakonczeniu sluzby poza granicami panstwa;

3) kalendarz obowiazujacych szczepien przed wyjazdem do sluzby poza granicami panstwa;

4) grupy zolnierzy zawodowych, ktorzy kierowani sa na turnusy leczniczo-profilaktyczne;

5) tryb kierowania zolnierzy zawodowych na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz program tych turnusow.

7. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 6, powinno okreslic w szczegolnosci jednostki organizacyjne wykonujace badania oraz wzory i rodzaje wydawanych dokumentow. Rozporzadzenie ustali takze organ kierujacy zolnierzy na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz miejsce i szczegolowy program turnusow. Przedstawiony kalendarz szczepien musi byc zgodny z obowiazujacymi przepisami sanitarnymi. Rozporzadzenie powinno przewidywac mozliwosci ewentualnego dalszego leczenia (rehabilitacji) zolnierzy po zakonczeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym.

Art. 68. 1. Zolnierzowi zawodowemu oraz jego malzonkowi i dzieciom pozostajacym na jego utrzymaniu przysluguje prawo do bezplatnego przejazdu raz w roku do wybranej miejscowosci w kraju i z powrotem. Koszty przejazdu pokrywa sie z czesci budzetu panstwa, ktorej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

2. W razie niewykorzystania przyslugujacego przejazdu zolnierz zawodowy oraz inne osoby uprawnione, o ktorych mowa w ust. 1, otrzymuja zryczaltowany ekwiwalent pieniezny w kwocie odpowiadajacej cenie biletu pociagu pospiesznego na odleglosc jednego tysiaca kilometrow, z uwzglednieniem przyslugujacej klasy pociagu i posiadanych uprawnien do przejazdow ulgowych.

3. Zolnierzowi zawodowemu korzystajacemu z zakwaterowania tymczasowego i posiadajacemu malzonka lub dzieci pozostajace na jego utrzymaniu przysluguje raz w miesiacu prawo do bezplatnego przejazdu do miejsca zamieszkania tych osob i z powrotem. Koszty przejazdu pokrywa sie z czesci budzetu panstwa, ktorej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

4. Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc przyznane takze inne swiadczenia socjalno-bytowe w postaci pomocy finansowej i rzeczowej.

5. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe warunki i tryb korzystania z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 1-3;

2) rodzaj i zakres swiadczen, o ktorych mowa w ust. 4.

6. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 5, powinno w szczegolnosci okreslic forme realizacji prawa do przejazdu, ktorego koszt pokrywa sie z czesci budzetu panstwa, ktorej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z uwzglednieniem przejazdu srodkiem transportu wybranym przez zolnierza zawodowego, i sposob wyznaczania trasy przejazdu oraz obliczania kosztow tego przejazdu, a takze termin wyplaty ekwiwalentu w przypadku niewykorzystania przyslugujacego przejazdu. W przypadku swiadczen socjalno-bytowych rozporzadzenie powinno w szczegolnosci okreslac rodzaj i zakres podmiotowy swiadczenia, warunki korzystania z tego swiadczenia, sposob jego realizacji, a w przypadku swiadczen finansowych ich wysokosc, sposob obliczania, terminy rozliczen oraz terminy ich wyplaty.

Art. 69. Zolnierz zawodowy ma prawo do zakwaterowania oraz innych swiadczen z tym zwiazanych na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z pozn. zm.13)).

Art. 70. 1. Przelozeni ponosza odpowiedzialnosc za stan bezpieczenstwa i higieny sluzby zolnierzy zawodowych i sa obowiazani zapewnic warunki ochrony ich zycia i zdrowia przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy.

2. Zolnierz zawodowy zobowiazany jest do przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. W zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 do zolnierzy zawodowych stosuje sie odpowiednio przepisy dzialu dziesiatego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjatkiem art. 209, art. 210, art. 230 2, art. 232, art. 234 2, art. 235, art. 237, art. 2371, art. 2377 1 pkt 1 i 2-4, art. 2378 1, art. 2379 3 oraz art. 23711 4.

4. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki stosowania do zolnierzy zawodowych przepisow Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajace szczegolny charakter zawodowej sluzby wojskowej oraz struktury organizacyjne Sil Zbrojnych. Rozporzadzenie powinno takze okreslac organy wojskowe i zakres ich kompetencji w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania zadan sluzbowych przez zolnierzy zawodowych.

Rozdzial 5

Uposazenie i inne naleznosci pieniezne zolnierzy zawodowych

Art. 71. 1. Zolnierze zawodowi otrzymuja uposazenie i inne naleznosci pieniezne okreslone w ustawie.

2. Przecietne uposazenie zolnierzy zawodowych stanowi wielokrotnosc kwoty bazowej, ktorej wysokosc okresla ustawa budzetowa.

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okresli, w drodze rozporzadzenia, wielokrotnosc kwoty bazowej, o ktorej mowa w ust. 2. Ustalajac wielokrotnosc kwoty bazowej, rozporzadzenie powinno uwzglednic prestiz zawodu zolnierza zawodowego, a takze warunki, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3.

4. Przez przecietne uposazenie, o ktorym mowa w ust. 2, rozumie sie uposazenie wraz z miesieczna rownowartoscia dodatkowego uposazenia rocznego.

Art. 72. 1. Uposazenie zolnierzy zawodowych sklada sie z uposazenia zasadniczego i dodatkow do uposazenia.

2. Z tytulu pelnienia zawodowej sluzby wojskowej zolnierz zawodowy otrzymuje tylko jedno uposazenie.

Art. 73. 1. Zolnierze zawodowi otrzymuja nastepujace inne naleznosci pieniezne:

1) zasilki na zagospodarowanie;

2) dodatkowe uposazenie roczne;

3) nagrody i zapomogi;

4) nagrody jubileuszowe;

5) naleznosci za podroze i przeniesienia sluzbowe;

6) gratyfikacje urlopowe;

7) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pelnienie obowiazkow sluzbowych i za wykonywanie czynnosci powierzonych wykraczajacych poza zadania wynikajace z zajmowanego stanowiska sluzbowego;

8) naleznosci zwiazane z pelnieniem zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa;

9) naleznosci zwiazane ze zwolnieniem z zawodowej sluzby wojskowej.

2. W razie smierci zolnierza zawodowego lub czlonka jego rodziny przysluguja:

1) zasilek pogrzebowy;

2) odprawa posmiertna;

3) pokrycie kosztow pogrzebu z czesci budzetu panstwa, ktorej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Art. 74. 1. Wyplaty uposazenia oraz innych naleznosci, o ktorych mowa w art. 73, dokonuje jednostka wojskowa lub instytucja cywilna, na ktorej zaopatrzeniu finansowym zolnierz pozostaje, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zolnierzowi pelniacemu sluzbe w instytucji cywilnej oraz w jednostce organizacyjnej, dla ktorej Minister Obrony Narodowej jest organem zalozycielskim albo nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, niebedacej jednostka budzetowa:

1) zasilek na zagospodarowanie,

2) nagrode jubileuszowa,

3) gratyfikacje urlopowa,

4) naleznosci za przeniesienie sluzbowe,

5) naleznosci zwiazane ze zwolnieniem z zawodowej sluzby wojskowej, z wyjatkiem ekwiwalentu pienieznego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,

6) naleznosci i swiadczenia posmiertne, o ktorych mowa w art. 73 ust. 2

- wyplaca wojskowa jednostka budzetowa, na ktorej zaopatrzeniu logistycznym zolnierz pozostaje.

Art. 75. 1. Roszczenia z tytulu prawa do uposazenia i innych naleznosci, o ktorych mowa w art. 73, ulegaja przedawnieniu z uplywem trzech lat od dnia, w ktorym roszczenie stalo sie wymagalne.

2. Bieg przedawnienia roszczenia z tytulu prawa do uposazenia i innych naleznosci, o ktorych mowa w art. 73, przerywa:

1) kazda czynnosc przed organem wlasciwym do rozpatrzenia roszczenia podjeta bezposrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia;

2) uznanie roszczenia.

3. W razie zwloki w wyplacie uposazenia i innych naleznosci, o ktorych mowa w art. 73, zolnierzowi zawodowemu przysluguja odsetki ustawowe od dnia, w ktorym uposazenie lub inna naleznosc pieniezna staly sie wymagalne.

Art. 76. 1. Prawo do uposazenia powstaje z dniem rozpoczecia przez zolnierza zawodowego pelnienia zawodowej sluzby wojskowej.

2. Zmiana wysokosci uposazenia nastepuje:

1) z dniem powstania okolicznosci uzasadniajacych te zmiane - w przypadku zaistnienia okolicznosci powodujacych podwyzszenie uposazenia;

2) z pierwszym dniem miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstaly okolicznosci uzasadniajace te zmiane - w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych obnizenie uposazenia.

3. Jezeli prawo do uposazenia powstalo lub podwyzszenie wysokosci tego uposazenia nastapilo w trakcie miesiaca kalendarzowego, uposazenie za czas do konca tego miesiaca oblicza sie w wysokosci 1/30 czesci miesiecznego uposazenia za kazdy dzien.

4. Prawo do uposazenia wygasa z ostatnim dniem miesiaca, w ktorym zolnierz zawodowy zostal zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej, zaginal lub zmarl.

Art. 77. Uposazenie i inne naleznosci, o ktorych mowa w art. 73, pobrane przez zolnierza zawodowego, przyslugujace mu wedlug zasad obowiazujacych w dniu wyplaty, nie podlegaja zwrotowi, jezeli dalsze przepisy nie stanowia inaczej.

Art. 78. 1. Wysokosc uposazenia zasadniczego zolnierza zawodowego jest uzalezniona od grupy uposazenia, do ktorej zostalo zaszeregowane zajmowane przez niego stanowisko sluzbowe.

2. Zolnierz powolany do zawodowej sluzby wojskowej otrzymuje do czasu objecia pierwszego stanowiska sluzbowego uposazenie zasadnicze najnizsze w danym korpusie kadry zawodowej Sil Zbrojnych.

3. Zolnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko sluzbowe uposazenie zasadnicze w wysokosci wynikajacej z ust. 1 przysluguje od dnia objecia tego stanowiska.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, grupy uposazenia dla poszczegolnych stopni etatowych. Rozporzadzenie powinno umozliwic zroznicowanie grup uposazenia w zaleznosci od rangi stanowiska, zakresu wykonywanych zadan sluzbowych, ponoszonej odpowiedzialnosci i wymaganych kwalifikacji. Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania, rozporzadzenie moze okreslac jedna grupe lub kilka grup uposazenia na stanowiskach sluzbowych o okreslonym stopniu etatowym.

5. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, stawki uposazenia zasadniczego dla poszczegolnych grup uposazenia, z uwzglednieniem, ze stawka uposazenia zasadniczego dla najnizszej grupy uposazenia nie bedzie nizsza niz wysokosc kwoty bazowej, o ktorej mowa w art. 71 ust. 2.

Art. 79. Zolnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko sluzbowe zaszeregowane do nizszej grupy uposazenia zachowuje prawo do stawki uposazenia zasadniczego pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku do czasu uzyskania wyzszej stawki uposazenia zasadniczego.

Art. 80. 1. Zolnierze zawodowi otrzymuja nastepujace dodatki do uposazenia zasadniczego:

1) dodatek specjalny - za szczegolne wlasciwosci lub warunki pelnienia zawodowej sluzby wojskowej;

2) dodatek sluzbowy - za pelnienie zawodowej sluzby wojskowej na okreslonych stanowiskach dowodczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w okreslonych jednostkach wojskowych;

3) dodatek za dlugoletnia sluzbe wojskowa.

2. W przypadku gdy miesieczne uposazenie zolnierza zawodowego pelniacego zawodowa sluzbe wojskowa na stanowisku sluzbowym aplikanta, asesora lub sedziego sadu wojskowego albo aplikanta, asesora lub prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury jest nizsze od miesiecznego wynagrodzenia przyslugujacego na rownorzednym stanowisku aplikanta, asesora lub sedziego sadu powszechnego albo aplikanta, asesora lub prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, zolnierzowi przysluguje dodatek wyrownawczy w wysokosci roznicy miedzy tym wynagrodzeniem a uposazeniem naleznym na zajmowanym stanowisku.

3. Dodatki do uposazenia zasadniczego moga byc ustalone w stawkach miesiecznych, dziennych albo za wykonanie okreslonych czynnosci; dodatki ustalone w stawkach miesiecznych sa dodatkami o charakterze stalym.

4. Dodatki do uposazenia przyznaje, w formie decyzji, organ, o ktorym mowa w art. 104.

5. Organ, ktory przyznal dodatek do uposazenia, w przypadku niewykonywania zadan uzasadniajacych wyplacanie dodatku, moze zawiesic, obnizyc albo wstrzymac jego wyplacanie, w formie decyzji.

6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki otrzymywania dodatkow do uposazenia zasadniczego oraz ich wysokosc. Rozporzadzenie powinno przede wszystkim okreslic szczegolne wlasciwosci lub warunki pelnienia zawodowej sluzby wojskowej uprawniajace zolnierzy zawodowych do otrzymywania dodatku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowiska sluzbowe, ktorych zajmowanie uprawnia do dodatku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz okresy czynnej sluzby wojskowej, od ktorych jest uzalezniona wysokosc dodatku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, a takze szczegolowe warunki i tryb ich przyznawania, zawieszania, obnizania i wstrzymywania.

7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki otrzymywania dodatku wyrownawczego, o ktorym mowa w ust. 2, z uwzglednieniem okreslenia skladnikow uposazenia i wynagrodzenia przyjmowanych przy obliczaniu dodatku wyrownawczego, oraz sposob ustalania porownywanego wynagrodzenia aplikantow i asesorow wynikajacy z obowiazujacych zolnierzy zawodowych zasad oplacania skladek na powszechne obowiazkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, a takze terminy wyplacania tego dodatku.

Art. 81. 1. Uposazenie zasadnicze i dodatki o charakterze stalym sa wyplacane miesiecznie z gory, w pierwszym dniu roboczym miesiaca, za ktory przysluguja.

2. Dodatki do uposazenia zasadniczego inne niz wymienione w ust. 1 wyplaca sie nie pozniej niz do dziesiatego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zolnierz zawodowy spelnil warunki uzasadniajace ich przyznanie.

3. Inne naleznosci, o ktorych mowa w art. 73, wyplaca sie w terminie czternastu dni od dnia, w ktorym zolnierz zawodowy spelnil warunki uzasadniajace otrzymanie tych naleznosci albo wlasciwy organ podjal decyzje o przyznaniu zolnierzowi tych naleznosci, w przypadku gdy przyznanie prawa do naleznosci lub okreslenie ich wysokosci jest uzaleznione od wydania takiej decyzji, z zastrzezeniem art. 83 ust. 5, art. 92 ust. 2 i art. 96 ust. 6.

4. Uposazenie i inne naleznosci, o ktorych mowa w art. 73, sa platne bezposrednio do rak zolnierza zawodowego, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Uposazenie i inne naleznosci, o ktorych mowa w art. 73, moga byc wyplacane w formie bezgotowkowej, na warunkach ustalonych w pisemnym porozumieniu miedzy platnikiem i zolnierzem zawodowym.

Art. 82. 1. Zolnierzowi zawodowemu, z ktorym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pelnienie sluzby stalej lub kontrakt na pelnienie sluzby terminowej przez okres nie krotszy niz piec lat, przysluguje zasilek na zagospodarowanie po objeciu stanowiska sluzbowego.

2. Zasilek na zagospodarowanie przysluguje w wysokosci jednomiesiecznego uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym.

Art. 83. 1. Zolnierz zawodowy pelniacy zawodowa sluzbe wojskowa przez okres calego roku kalendarzowego nabywa prawo do dodatkowego uposazenia rocznego w wysokosci jednomiesiecznego uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym.

2. W razie pelnienia przez zolnierza zawodowego zawodowej sluzby wojskowej przez czesc roku kalendarzowego dodatkowe uposazenie roczne przysluguje, z zastrzezeniem ust. 3 i 4, w wysokosci proporcjonalnej do liczby pelnych miesiecy kalendarzowych, za ktore zolnierzowi wyplacono uposazenie.

3. Zolnierzowi zawodowemu powolanemu do zawodowej sluzby wojskowej w trakcie roku kalendarzowego dodatkowe uposazenie roczne za ten rok przysluguje, jezeli zolnierz pelnil sluzbe przez okres co najmniej szesciu miesiecy kalendarzowych.

4. Dodatkowe uposazenie roczne nie przysluguje w przypadku:

1) nieobecnosci zolnierza zawodowego w sluzbie przez okres dluzszy niz dwa dni robocze w ciagu roku, ktora nie zostala usprawiedliwiona;

2) zwolnienia zolnierza z zawodowej sluzby wojskowej w przypadkach, o ktorych mowa w art. 111 pkt 6 i 11-14.

5. Dodatkowe uposazenie roczne wyplaca sie nie pozniej niz w okresie pierwszych trzech miesiecy roku kalendarzowego nastepujacego po roku, za ktory przysluguje to uposazenie, przyjmujac za podstawe jego obliczenia uposazenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stalym nalezne w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, za ktory uposazenie przysluguje. W przypadku zwolnienia zolnierza zawodowego z zawodowej sluzby wojskowej w trakcie roku kalendarzowego podstawe obliczenia dodatkowego uposazenia rocznego stanowi uposazenie nalezne zolnierzowi w ostatnim dniu pelnienia sluzby.

6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki przyznawania dodatkowego uposazenia rocznego. Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci okreslac tryb przyznawania i terminy wyplacania dodatkowego uposazenia rocznego.

Art. 84. 1. Zolnierzom zawodowym moga byc przyznawane:

1) nagrody - w szczegolnosci w zwiazku z przejawianiem inicjatywy w sluzbie albo wykonywaniem zadan sluzbowych wymagajacych szczegolnie duzego nakladu pracy, w tym poza okreslonym czasem sluzby, w skroconych terminach lub warunkach szczegolnie utrudnionych;

2) zapomogi - w przypadku zdarzen losowych, klesk zywiolowych, dlugotrwalej choroby lub smierci czlonka rodziny oraz z innych przyczyn powodujacych istotne pogorszenie warunkow materialnych.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy i ministrem wlasciwym do spraw zabezpieczenia spolecznego, okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady tworzenia i wysokosc funduszu na nagrody i zapomogi, z uwzglednieniem jednostek wojskowych, w ktorych tworzy sie fundusz, sposobu ustalania srodkow finansowych przeznaczonych na nagrody i zapomogi, a takze sposobu ustalania wielkosci srodkow pozostajacych w dyspozycji dowodcow jednostek wojskowych.

3. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki przyznawania zolnierzom zawodowym nagrod i zapomog, uwzgledniajac okolicznosci uzasadniajace przyznanie zolnierzowi nagrody lub zapomogi i tryb postepowania w tych sprawach.

Art. 85. 1. Zolnierzom zawodowym przysluguja nagrody jubileuszowe w wysokosci:

1) po dwudziestu latach czynnej sluzby wojskowej - 75%,

2) po dwudziestu pieciu latach czynnej sluzby wojskowej - 100%,

3) po trzydziestu latach czynnej sluzby wojskowej - 150%,

4) po trzydziestu pieciu latach czynnej sluzby wojskowej - 200%,

5) po czterdziestu latach czynnej sluzby wojskowej - 300%

- miesiecznego uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym.

2. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, okresy wliczane do okresu czynnej sluzby wojskowej, od ktorego zalezy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz tryb jej obliczania i wyplacania, uwzgledniajac okresy sluzby, pracy i nauki powodujace nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, sposob dokumentowania tych okresow oraz postepowania w przypadku zbiegu praw do kilku nagrod, a takze termin wyplacania nagrody.

3. Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje sie do aplikantow, asesorow i sedziow sadow wojskowych oraz aplikantow, asesorow i prokuratorow wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, ktorym gratyfikacje jubileuszowe przysluguja w wysokosci i na zasadach okreslonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadow powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pozn. zm.14)) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 86. 1. Zolnierzowi zawodowemu przeniesionemu do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej w innej miejscowosci albo skierowanemu do wykonywania zadan sluzbowych poza stalym miejscem pelnienia sluzby lub miejscem zamieszkania przysluguja naleznosci za przeniesienia i podroze sluzbowe.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oraz tryb przyznawania naleznosci za przeniesienia i podroze sluzbowe, z uwzglednieniem sposobu obliczania czasu podrozy sluzbowej oraz rodzaju naleznosci i sposobu ustalania ich wysokosci oraz terminow i trybu wyplaty tych naleznosci.

Art. 87. 1. Zolnierzowi zawodowemu przysluguje raz w roku prawo do gratyfikacji urlopowej.

2. Przy ustalaniu wysokosci gratyfikacji urlopowej uwzglednia sie rowniez malzonka, a takze dzieci pozostajace na utrzymaniu zolnierza zawodowego.

3. Wysokosc gratyfikacji urlopowej dla jednej osoby uwzglednianej przy ustalaniu jej wysokosci nie moze byc nizsza niz 30% najnizszego uposazenia zasadniczego zolnierza zawodowego.

4. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oraz szczegolowe warunki wyplacania gratyfikacji urlopowej, z uwzglednieniem terminow i trybu jej wyplacania.

Art. 88. 1. Zolnierzowi zawodowemu, ktoremu przez okres co najmniej dwoch miesiecy dodatkowo powierzono czasowe pelnienie obowiazkow sluzbowych w trybie okreslonym w art. 25, przysluguje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Zolnierz zawodowy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie rowniez za wykonywanie czynnosci powierzonych, ktore wykraczaja poza zadania wynikajace z zajmowanego przez niego stanowiska sluzbowego.

3. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oraz szczegolowe warunki i tryb wyplacania zolnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, z uwzglednieniem czynnosci powierzonych wykraczajacych poza zadania wynikajace z zajmowanych przez zolnierzy stanowisk sluzbowych, ktore uprawniaja do dodatkowego wynagrodzenia, a takze stawek oraz terminow jego wyplacania. Okreslajac wysokosc dodatkowego wynagrodzenia, rozporzadzenie powinno uwzgledniac charakter i zakres wykonywanych czynnosci, pracochlonnosc i stopien wykorzystania czasu pozasluzbowego niezbednego przy ich wykonywaniu, a takze kwalifikacje i doswiadczenie zolnierza zawodowego niezbedne przy wykonywaniu tych czynnosci.

Art. 89. W okresie urlopu, zwolnienia od zajec sluzbowych z powodu choroby albo pozostawania w rezerwie kadrowej lub dyspozycji zolnierz zawodowy otrzymuje, z zastrzezeniem art. 90 ust. 1, uposazenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stalym, nalezne na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym, z uwzglednieniem powstalych w tym okresie zmian majacych wplyw na prawo do uposazenia lub jego wysokosc.

Art. 90. 1. Zolnierzowi zawodowemu, ktoremu udzielono urlopu okolicznosciowego w zwiazku ze sprawowaniem opieki nad najblizszym czlonkiem rodziny, o ktorym mowa w art. 62 ust. 12, przysluguje 75% uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym, naleznego na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym, z uwzglednieniem powstalych w tym czasie zmian majacych wplyw na prawo do uposazenia lub jego wysokosc, oraz inne naleznosci pieniezne.

2. Naleznosci pieniezne okreslone w art. 94-98, przyslugujace zolnierzowi zawodowemu, o ktorym mowa w ust. 1, albo czlonkom jego rodziny, wyplaca sie w wysokosci ustalonej z uwzglednieniem pelnej kwoty uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym, naleznego zolnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym.

Art. 91. 1. Zolnierzowi zawodowemu skierowanemu na studia lub nauke do szkoly wojskowej albo niewojskowej oraz na staz naukowy lub kurs w kraju przysluguje uposazenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stalym, nalezne na stanowisku sluzbowym zajmowanym bezposrednio przed skierowaniem, z uwzglednieniem powstalych w tym okresie zmian majacych wplyw na prawo do uposazenia lub jego wysokosc.

2. Zolnierzowi zawodowemu skierowanemu na studia lub nauke do szkoly wojskowej albo niewojskowej oraz na staz naukowy lub kurs za granica przysluguje uposazenie, o ktorym mowa w ust. 1, oraz moga byc przyznane:

1) stypendium miesieczne na pokrycie kosztow utrzymania za granica;

2) zwrot kosztow zakwaterowania;

3) jednorazowy zwrot uzasadnionych wydatkow rzeczowych zwiazanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej;

4) zwrot kosztow przejazdow i dojazdow;

5) zwrot oplat wizowych.

3. Naleznosci okreslone w ust. 2 nie przysluguja lub podlegaja odpowiedniemu obnizeniu, jezeli panstwo przyjmujace zolnierza zawodowego na studia, nauke, staz naukowy lub kurs pokrywa je w calosci lub w czesci z wlasnych srodkow finansowych.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oraz szczegolowe warunki i tryb wyplacania naleznosci, o ktorych mowa w ust. 2, z uwzglednieniem sposobu ustalania wysokosci tych naleznosci oraz terminow, miejsca i sposobow ich wyplacania.

Art. 92. 1. Zolnierzowi zawodowemu, ktory zostal zawieszony w czynnosciach sluzbowych albo tymczasowo aresztowany, zawiesza sie od najblizszego terminu platnosci polowe ostatnio otrzymanego uposazenia zasadniczego oraz wyplate dodatkow o charakterze stalym, a takze wyplate naleznosci pienieznych zwiazanych ze zwolnieniem z zawodowej sluzby wojskowej.

2. W razie umorzenia postepowania karnego lub dyscyplinarnego albo uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sadu zolnierz zawodowy otrzymuje zawieszona czesc uposazenia oraz zawieszone naleznosci pieniezne, wraz z odsetkami ustawowymi, od dnia, w ktorym uposazenie lub inna naleznosc pieniezna stala sie wymagalna, chocby umorzenie lub uniewinnienie nastapilo po zwolnieniu zolnierza z zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 93. 1. Zolnierzowi zawodowemu, ktory samowolnie opuscil miejsce pelnienia zawodowej sluzby wojskowej lub poza nim pozostaje albo odmawia pelnienia sluzby badz wykonania obowiazku wynikajacego z tej sluzby, zawiesza sie od najblizszego terminu platnosci wyplate uposazenia oraz innych naleznosci pienieznych. W razie uznania nieobecnosci za usprawiedliwiona wyplaca sie zolnierzowi zawieszone uposazenie i inne naleznosci pieniezne.

2. Za kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnosci zolnierz zawodowy traci prawo do 1/30 czesci miesiecznego uposazenia. Jezeli zolnierz pobral juz uposazenie za ten czas, odpowiednia kwote uposazenia potraca sie przy najblizszej jego wyplacie.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio w razie stwierdzenia zawinionej przez zolnierza zawodowego niemoznosci wykonywania zadan sluzbowych.

Art. 94. 1. Zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej sluzby wojskowej przysluguje, z zastrzezeniem ust. 4 i 5, odprawa w wysokosci:

1) po roku sluzby - 100%,

2) po pieciu latach sluzby - 200%,

3) po dziesieciu latach sluzby - 300%

- kwoty uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym, naleznego w ostatnim dniu pelnienia sluzby.

2. Wysokosc odprawy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, ulega zwiekszeniu o 20 % uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym za kazdy rok zawodowej sluzby wojskowej pelnionej ponad dziesiec lat, nie wiecej jednak niz do wysokosci 600 %.

3. Do okresu zawodowej sluzby wojskowej, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, zalicza sie okresy pelnienia nieprzerwanej czynnej sluzby wojskowej, z wylaczeniem okresow zawieszenia w czynnosciach sluzbowych lub tymczasowego aresztowania, chyba ze prawomocnym orzeczeniem postepowanie karne lub dyscyplinarne, bedace przyczyna zawieszenia lub aresztowania, zostalo umorzone badz zolnierz zostal uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postepowaniu dyscyplinarnym.

4. Zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej sluzby wojskowej wskutek rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego w korpusie kadry zawodowej Sil Zbrojnych, w ktorym zolnierz pelnil zawodowa sluzbe wojskowa, albo likwidacji stanowiska sluzbowego, ktore zolnierz zajmowal, przysluguje odprawa w wysokosci, w przypadku zawarcia kontraktu:

1) na pelnienie sluzy stalej - 600% uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym;

2) na pelnienie sluzby terminowej - wynikajacej z ust. 1 i 2, z tym ze za dzien zwolnienia z zawodowej sluzby wojskowej przyjmuje sie ostatni dzien okresu, na jaki zawarto kontrakt.

5. Zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej sluzby wojskowej na podstawie art. 111 pkt 1, 6, 15 i 16 albo wskutek wypowiedzenia przez zolnierza stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej w czasie trwania kontraktu na pelnienie sluzby terminowej lub kontraktu na pelnienie sluzby stalej, jezeli pelnil zawodowa sluzbe wojskowa przez okres krotszy niz dziesiec lat - przysluguje 50% kwoty odprawy, o ktorej mowa w ust. 1 i 2.

6. Odprawa nie przysluguje zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej sluzby wojskowej na podstawie art. 111 pkt 11-14.

Art. 95. Zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej sluzby wojskowej, niezaleznie od odprawy, o ktorej mowa w art. 94, przysluguja nastepujace naleznosci pieniezne:

1) przez okres jednego roku po zwolnieniu ze sluzby wyplacane co miesiac swiadczenie pieniezne w wysokosci kwoty uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym, naleznego w ostatnim dniu pelnienia sluzby;

2) ekwiwalent pieniezny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze sluzby oraz za lata poprzednie, nie wiecej jednak niz za trzy lata;

3) dodatkowe uposazenie roczne za rok, w ktorym nastapilo zwolnienie ze sluzby;

4) zryczaltowany ekwiwalent pieniezny za niewykorzystany w roku zwolnienia ze sluzby przejazd na koszt wojska;

5) gratyfikacja urlopowa niewykorzystana w roku zwolnienia ze sluzby;

6) zwrot kosztow jednorazowego przejazdu zolnierza i czlonkow jego rodziny oraz zwrot kosztow przewozu urzadzenia domowego do obranego przez zolnierza miejsca zamieszkania w kraju - w wysokosci i na zasadach okreslonych jak dla zolnierzy zawodowych przeniesionych do pelnienia sluzby w innej miejscowosci.

Art. 96. 1. Swiadczenie pieniezne, o ktorym mowa w art. 95 pkt 1, przysluguje zolnierzowi, z zastrzezeniem ust. 2-4, ktory pelnil nieprzerwanie zawodowa sluzbe wojskowa przez okres co najmniej pietnastu lat. Przepis art. 94 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

2. Swiadczenie pieniezne, o ktorym mowa w art. 95 pkt 1, przysluguje rowniez zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej sluzby wojskowej, ktory nie spelnia warunku okreslonego w ust. 1, jezeli zolnierz zostal zwolniony wskutek:

1) rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego w korpusie kadry zawodowej Sil Zbrojnych, w ktorym zolnierz pelnil sluzbe, albo likwidacji stanowiska sluzbowego, ktore zolnierz zajmowal, a brak bylo mozliwosci wyznaczenia go na inne stanowisko sluzbowe;

2) orzeczenia przez wojskowa komisje lekarska niezdolnosci do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej, w razie gdy utrata tej zdolnosci zostala spowodowana wypadkiem pozostajacym w zwiazku z pelnieniem sluzby lub choroba powstala w zwiazku ze szczegolnymi warunkami sluzby.

3. W razie zbiegu uprawnien do swiadczenia pienieznego, o ktorym mowa w art. 95 pkt 1, i swiadczenia emerytalnego zolnierzowi przysluguje, wedlug jego wyboru, tylko jedno z tych swiadczen.

4. Swiadczenie pieniezne, o ktorym mowa w art. 95 pkt 1, nie przysluguje zolnierzowi w przypadkach, o ktorych mowa w art. 94 ust. 5 i 6.

5. Zolnierz, ktory posiada uprawnienia do swiadczenia pienieznego, o ktorym mowa w art. 95 pkt 1, moze je pobrac jednorazowo z gory za caly nalezny okres.

6. Swiadczenie pieniezne, o ktorym mowa w art. 95 pkt 1, wyplaca sie zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej sluzby wojskowej w terminach okreslonych w art. 81 ust. 1, a w przypadku gdy zolnierz wystapil o wyplate tego swiadczenia, za caly nalezny okres jednorazowo z gory, nie pozniej niz w terminie trzydziestu dni od dnia zwolnienia zolnierza ze sluzby.

7. Wyplaty swiadczenia pienieznego, o ktorym mowa w art. 95 pkt 1, zwrotu kosztow jednorazowego przejazdu zolnierza i czlonkow jego rodziny oraz zwrotu kosztow przewozu urzadzenia domowego do obranego przez zolnierza miejsca zamieszkania w kraju dokonuje wojskowy organ emerytalny wlasciwy dla adresu zameldowania zolnierza.

Art. 97. Ekwiwalent pieniezny za jeden dzien niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego wynosi 1/22 czesci miesiecznego uposazenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stalym, naleznego w ostatnim dniu pelnienia zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 98. 1. W razie smierci zolnierza zawodowego przysluguje odprawa posmiertna w takiej wysokosci, w jakiej przyslugiwalaby temu zolnierzowi, na podstawie art. 94 ust. 1 i 2, odprawa przy zwolnieniu z zawodowej sluzby wojskowej oraz naleznosci pieniezne okreslone w art. 95 pkt 2-6.

2. Naleznosci pieniezne, o ktorych mowa w ust. 1, przysluguja malzonkowi, a w razie braku malzonka - dzieciom, wnukom, rodzicom lub rodzenstwu, jezeli w dniu smierci zolnierza zawodowego spelniali warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, okreslone w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108, z pozn. zm.15)).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio w przypadkach, o ktorych mowa w art. 113 ust. 2 i 3.

4. Podstawe obliczenia naleznosci pienieznych, o ktorych mowa w ust. 3, stanowi uposazenie nalezne zolnierzowi zawodowemu na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym przed zaginieciem lub uznaniem za zmarlego, z uwzglednieniem zmian majacych wplyw na wysokosc uposazenia.

Art. 99. 1. W razie smierci zolnierza zawodowego, niezaleznie od naleznosci pienieznych okreslonych w art. 98, przysluguje zasilek pogrzebowy w wysokosci:

1) pieciokrotnosci kwoty najnizszego uposazenia zasadniczego zolnierza zawodowego obowiazujacego w dniu smierci zolnierza - jezeli koszty pogrzebu poniosl malzonek, dzieci, wnuki, rodzice lub rodzenstwo albo inna osoba, ktora prowadzila z tym zolnierzem wspolne gospodarstwo domowe;

2) kosztow rzeczywiscie poniesionych, nie wyzszych jednak niz kwota okreslona w pkt 1 - jezeli koszty pogrzebu poniosla inna osoba.

2. Jezeli smierc zolnierza zawodowego nastapila wskutek wypadku pozostajacego w zwiazku z zawodowa sluzba wojskowa, koszty jego pogrzebu pokrywa sie z czesci budzetu panstwa, ktorej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

3. W razie pokrycia kosztow pogrzebu zolnierza zawodowego z czesci budzetu panstwa, ktorej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysluguje zasilek pogrzebowy w wysokosci 50%.

Art. 100. 1. W razie smierci czlonka rodziny zolnierza zawodowego osobie, ktora pokryla koszty pogrzebu, przysluguje zasilek pogrzebowy w wysokosci:

1) trzykrotnosci kwoty najnizszego uposazenia zasadniczego zolnierza zawodowego obowiazujacego w dniu smierci czlonka rodziny zolnierza - jezeli koszty pogrzebu pokryl zolnierz zawodowy;

2) kosztow rzeczywiscie poniesionych, nie wyzszych jednak niz kwota okreslona w pkt 1 - jezeli koszty pogrzebu pokryla inna osoba.

2. Zasilek pogrzebowy, o ktorym mowa w ust. 1, przysluguje w zwiazku z pokryciem kosztow pogrzebu nastepujacych czlonkow rodziny zolnierza zawodowego:

1) malzonka albo bylego malzonka zolnierza, wobec ktorego w dniu smierci zolnierz byl obowiazany do swiadczen alimentacyjnych;

2) dziecka wlasnego zolnierza, dziecka jego malzonka, dziecka przysposobionego i przyjetego na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastepczej, albo innego dziecka, ktorego opiekunem prawnym zostal ustanowiony zolnierz lub jego malzonek;

3) rodzicow i bylych prawnych opiekunow zolnierza albo jego malzonka.

3. Jezeli w zwiazku ze smiercia czlonka rodziny zolnierza zawodowego przysluguje rowniez zasilek pogrzebowy na podstawie przepisow o ubezpieczeniu spolecznym lub innych przepisow szczegolnych, zolnierzowi lub innej osobie, o ktorej mowa w ust. 1, wyplaca sie tylko wyrownanie zasilku w wysokosci roznicy miedzy zasilkiem pogrzebowym a zasilkiem przyslugujacym z innego tytulu.

Art. 101. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob dokumentowania uprawnien do zasilkow pogrzebowych, o ktorych mowa w art. 99 i 100, a takze warunki i tryb pokrywania kosztow pogrzebu zolnierza zawodowego z czesci budzetu panstwa, ktorej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z uwzglednieniem dokumentow wymaganych przy wyplacie zasilku.

Art. 102. 1. Zolnierzowi zawodowemu wyznaczonemu do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa przysluguje uposazenie zasadnicze ustalone z uwzglednieniem grupy uposazenia okreslonej dla stanowiska sluzbowego, na jakie zostal wyznaczony do pelnienia sluzby poza granicami panstwa.

2. Zolnierzowi zawodowemu skierowanemu do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa przysluguje uposazenie zasadnicze ustalone z uwzglednieniem grupy uposazenia wedlug stanowiska sluzbowego zajmowanego przed skierowaniem.

3. Zolnierzowi zawodowemu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, w czasie wykonywania obowiazkow sluzbowych poza granicami panstwa przysluguje naleznosc zagraniczna oraz moga byc przyznane inne naleznosci pieniezne, odpowiednio do warunkow pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc i szczegolowe warunki przyznawania i wyplaty naleznosci zagranicznej oraz innych naleznosci pienieznych przyslugujacych zolnierzom zawodowym wyznaczonym albo skierowanym do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej poza granicami panstwa, ze szczegolnym uwzglednieniem rodzaju, wysokosci i trybu przyznawania tych swiadczen.

Art. 103. 1. Z uposazenia zolnierza zawodowego moga byc dokonywane potracenia w granicach i na zasadach okreslonych w przepisach o wynagrodzeniu za prace, z zastrzezeniem ust. 2-4.

2. Przez uposazenie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy rozumiec uposazenie wymienione w art. 72 ust. 1, dodatkowe uposazenie roczne, o ktorym mowa w art. 83, dodatkowe wynagrodzenie, o ktorym mowa w art. 88, odprawe z tytulu zwolnienia z zawodowej sluzby wojskowej, o ktorej mowa w art. 94, i naleznosci pieniezne wymienione w art. 95 pkt 1 i 2.

3. Odprawa z tytulu zwolnienia z zawodowej sluzby wojskowej, o ktorej mowa w art. 94, podlega egzekucji wylacznie na zaspokojenie zaleglych swiadczen alimentacyjnych, z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z ust. 1.

4. Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje sie do zaliczek pobranych przez zolnierza zawodowego do rozliczenia, ktore potraca sie z uposazenia, i innych naleznosci, o ktorych mowa w art. 73, w pelnej wysokosci, niezaleznie od potracen dokonywanych z innych tytulow.

Art. 104. 1. Jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej, organami wlasciwymi w sprawach okreslonych w przepisach niniejszego rozdzialu sa dowodcy jednostek wojskowych zajmujacy stanowiska sluzbowe dowodcy batalionu lub rownorzedne, o ktorych mowa w ust. 3, albo wyzsze - w stosunku do wszystkich zolnierzy zawodowych pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa w podleglej jednostce wojskowej, z wyjatkiem tego dowodcy i jego zastepcy.

2. W stosunku do dowodcow jednostek wojskowych i ich zastepcow oraz zolnierzy zawodowych pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa w jednostkach wojskowych, ktorych dowodcy zajmuja stanowisko nizsze niz okreslone w ust. 1, wlasciwymi organami sa bezposredni przelozeni dowodcow tych jednostek.

3. Stanowiskami sluzbowymi rownorzednymi stanowisku dowodcy batalionu sa stanowiska:

1) dowodcy dywizjonu lub eskadry;

2) dowodcy okretu II rangi;

3) inne stanowiska dowodcow jednostek wojskowych, jezeli stanowiska te zostaly zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej majora (komandora podporucznika).

Rozdzial 6

Publiczna dzialalnosc zolnierzy zawodowych

Art. 105. Zolnierzowi zawodowemu przysluguja prawa obywatelskie do udzialu w zyciu publicznym, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w ustawach.

Art. 106. 1. W czasie pelnienia zawodowej sluzby wojskowej zolnierzowi zawodowemu nie wolno:

1) byc czlonkiem partii politycznej ani stowarzyszenia, organizacji lub ruchu obywatelskiego, stawiajacych sobie cele polityczne;

2) brac udzialu w zgromadzeniach o charakterze politycznym;

3) prowadzic dzialalnosci politycznej.

2. Zastrzezenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy zgromadzen zwiazanych z wyborami wladz panstwowych i samorzadowych. Zolnierzom zawodowym uczestniczacym w takich zgromadzeniach nie wolno nosic umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych.

3. Z dniem rozpoczecia pelnienia zawodowej sluzby wojskowej ustaje dotychczasowe czlonkostwo zolnierza zawodowego w partii politycznej, stowarzyszeniu, organizacji lub ruchu obywatelskim, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 107. 1. Zolnierz zawodowy pisemnie informuje dowodce jednostki wojskowej, w ktorej zajmuje stanowisko sluzbowe, o swojej przynaleznosci do stowarzyszenia i innej organizacji krajowej.

2. Przynaleznosc zolnierza zawodowego do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub miedzynarodowej wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej.

3. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 2, moze byc przez Ministra Obrony Narodowej zawieszone lub cofniete, jezeli wymagaja tego wzgledy ochrony tajemnicy panstwowej lub sluzbowej oraz potrzeby Sil Zbrojnych.

4. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, z uwzglednieniem danych, jakie powinien zawierac wniosek zolnierza zawodowego.

Art. 108. 1. Zolnierzom zawodowym nie wolno tworzyc i zrzeszac sie w zwiazkach zawodowych.

2. Z dniem rozpoczecia pelnienia zawodowej sluzby wojskowej ustaje dotychczasowe czlonkostwo zolnierza zawodowego w zwiazku zawodowym.

3. W jednostkach wojskowych zolnierze zawodowi moga tworzyc organy przedstawicielskie poszczegolnych korpusow kadry zawodowej Sil Zbrojnych.

4. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki organizacji, funkcjonowania i tryb wyboru oraz okresy kadencji, zadania i uprawnienia organow przedstawicielskich zolnierzy zawodowych, a takze formy ich wspolpracy z dowodcami jednostek wojskowych, z uwzglednieniem doradczego charakteru tych organow.

Art. 109. 1. Zolnierz zawodowy moze kandydowac do Sejmu i Senatu, na kierownicze stanowiska panstwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organow samorzadu terytorialnego.

2. Na czas trwania kampanii wyborczej udziela sie zolnierzowi zawodowemu urlopu bezplatnego.

Art. 110. Ograniczenia okreslone w niniejszym rozdziale nie naruszaja prawa przynaleznosci zolnierzy zawodowych do kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych majacych osobowosc prawna.

Rozdzial 7

Zwolnienie z zawodowej sluzby wojskowej

Art. 111. Zolnierza zawodowego zwalnia sie z zawodowej sluzby wojskowej wskutek:

1) zrzeczenia sie obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego panstwa;

2) wybrania na posla, senatora, na kierownicze stanowisko panstwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organow wykonawczych samorzadu terytorialnego;

3) ustalenia przez wojskowa komisje lekarska niezdolnosci do sluzby;

4) odmowy przyjecia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgloszenia sie do tej komisji w okreslonym terminie i miejscu albo niepoddania sie badaniom, do ktorych zostal zobowiazany przez komisje lekarska;

5) osiagniecia wieku szescdziesieciu lat;

6) otrzymania niedostatecznej ogolnej oceny w okresowej opinii sluzbowej;

7) odmowy pelnienia sluzby na rownorzednym lub wyzszym stanowisku sluzbowym, w razie zwolnienia z zajmowanego stanowiska, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 1-3;

8) uplywu czasu okreslonego w kontrakcie, jezeli nie nastapi zawarcie kolejnego kontraktu;

9) uplywu terminu wypowiedzenia stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej dokonanego przez:

a) zolnierza zawodowego,

b) wlasciwy organ;

10) niewyznaczenia na stanowisko sluzbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;

11) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

12) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usuniecia z zawodowej sluzby wojskowej;

13) prawomocnego orzeczenia srodkow karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej sluzby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu zolnierza zawodowego;

14) skazania prawomocnym wyrokiem sadu na kare pozbawienia wolnosci (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

15) prawomocnego ukarania przez organ wlasciwego samorzadu zawodowego kara zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalnosci zawodowej);

16) nieobecnosci w sluzbie jednorazowo przez okres trzech dni roboczych, ktora nie zostala usprawiedliwiona.

Art. 112. Zolnierza zawodowego mozna zwolnic z zawodowej sluzby wojskowej wskutek:

1) skazania prawomocnym wyrokiem na kare pozbawienia wolnosci (aresztu wojskowego) z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;

2) odmowy wydania lub pozbawienia zolnierza wymaganego poswiadczenia bezpieczenstwa;

3) niewyznaczenia na stanowisko sluzbowe na kolejna kadencje;

4) otrzymania dostatecznej ogolnej oceny w okresowej opinii sluzbowej;

5) zaistnienia potrzeb Sil Zbrojnych - za pisemna zgoda zolnierza.

Art. 113. 1. Z dniem smierci zolnierza zawodowego stosunek sluzbowy zawodowej sluzby wojskowej wygasa.

2. Stosunek sluzbowy zawodowej sluzby wojskowej wygasa rowniez w przypadku, gdy zolnierz zawodowy:

1) zostal uznany za zmarlego;

2) zaginal.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, zolnierza zawodowego skresla sie z ewidencji rozkazem personalnym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Art. 114. 1. Zolnierz zawodowy moze w kazdym czasie wypowiedziec stosunek sluzbowy zawodowej sluzby wojskowej bez podawania przyczyny.

2. Dokonanie wypowiedzenia stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej przez wlasciwy organ moze nastapic, gdy jednostka wojskowa, w ktorej zolnierz zawodowy pelni zawodowa sluzbe wojskowa, ulegla rozformowaniu lub zmniejszyl sie jej stan etatowy w korpusie kadry zawodowej Sil Zbrojnych, w ktorym zolnierz pelni sluzbe, albo gdy uleglo likwidacji stanowisko sluzbowe, ktore zolnierz zajmowal, a brak jest mozliwosci wyznaczenia go na inne stanowisko odpowiadajace jego kwalifikacjom zawodowym.

3. Wypowiedzenie stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej przez wlasciwy organ jest decyzja.

4. Organem wlasciwym do wypowiedzenia stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej, o ktorym mowa w ust. 3, jest:

1) Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do zolnierzy zawodowych, o ktorych mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w odniesieniu do pozostalych zolnierzy zawodowych.

5. Zwolnienie z zawodowej sluzby wojskowej zolnierza zawodowego wskutek dokonanego wypowiedzenia stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej nastepuje po uplywie szesciu miesiecy od dnia zlozenia wypowiedzenia, w ostatnim dniu miesiaca.

6. Okres wypowiedzenia stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej, o ktorym mowa w ust. 5, moze byc skrocony za pisemna zgoda zwalnianego zolnierza zawodowego i wlasciwego organu, przy czym konczyc sie musi ostatniego dnia miesiaca.

Art. 115. 1. Zwolnienie z zawodowej sluzby wojskowej w przypadkach, o ktorych mowa w art. 111 pkt 4, 6, 7, 9 lit. a, pkt 10 i 16 oraz art. 112, nastepuje decyzja:

1) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do zolnierzy zawodowych, o ktorych mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1;

2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w odniesieniu do pozostalych zolnierzy zawodowych.

2. Zwolnienie z zawodowej sluzby wojskowej w przypadkach, o ktorych mowa w art. 111 pkt 1-3, 5, 8, 9 lit. b i pkt 11-15, nastepuje z mocy prawa z dniem uprawomocnienia sie odpowiedniego orzeczenia lub decyzji albo zaistnienia okolicznosci stanowiacej podstawe zwolnienia zolnierza zawodowego ze sluzby.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, organ, ktory wyznaczyl zolnierza zawodowego na stanowisko sluzbowe, stwierdza fakt zwolnienia zolnierza z zawodowej sluzby wojskowej rozkazem personalnym, wydanym do celow ewidencyjnych.

4. Zwolnienie z zawodowej sluzby wojskowej w przypadkach niewymienionych w ust. 2 nastepuje z dniem okreslonym w decyzji organu, o ktorym mowa w ust. 1.

Art. 116. 1. W razie uchylenia orzeczenia, o ktorym mowa w art. 111 pkt 11 i 13-15 albo art. 112 pkt 1, ulegaja uchyleniu skutki tego orzeczenia, jakie wynikly dla zolnierza zawodowego z tego orzeczenia w jego stosunku sluzbowym zawodowej sluzby wojskowej, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, data zwolnienia z zawodowej sluzby wojskowej nie ulega zmianie, przy czym uznaje sie, ze zwolnienie zolnierza zawodowego nastapilo w drodze wypowiedzenia stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej dokonanego przez wlasciwy organ.

3. Skutki uchylenia orzeczenia, o ktorym mowa w art. 111 pkt 12, reguluja przepisy ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.

Art. 117. W zakresie zwalniania z zawodowej sluzby wojskowej zolnierzy zawodowych, ktorych stosunek sluzbowy lub wykonywanie zawodu jest unormowane w odrebnych przepisach, stosuje sie rowniez te przepisy.

Art. 118. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb zwalniania zolnierzy zawodowych z zawodowej sluzby wojskowej. Rozporzadzenie to powinno przewidywac, ze postepowanie zwiazane ze zwolnieniem zolnierza zawodowego z zawodowej sluzby wojskowej jest w stosunku do niego jawne.

Art. 119. 1. Zolnierz zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej z powodu, o ktorym mowa w art. 111 pkt 3, 8, 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 pkt 3-5, korzysta z pierwszenstwa w zatrudnieniu, w szczegolnosci w administracji publicznej oraz na stanowiskach pracy zwiazanych z obronnoscia kraju.

2. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, stanowiska pracy zwiazane z obronnoscia kraju. Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci zagwarantowac, aby na stanowiskach pracy zwiazanych z obronnoscia kraju mogli byc zatrudnieni byli zolnierze zawodowi.

3. Minister wlasciwy do spraw pracy, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb kierowania bylych zolnierzy zawodowych do pracy na stanowiska, o ktorych mowa w ust. 1, z uwzglednieniem rodzaju i charakteru pracy, do jakiej ma byc skierowany byly zolnierz zawodowy, oraz jego wyksztalcenia, doswiadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej.

Art. 120. 1. Byly zolnierz zawodowy, o ktorym mowa w art. 119 ust. 1, w okresie dwoch lat od dnia zwolnienia z zawodowej sluzby wojskowej, z zastrzezeniem ust. 3, moze korzystac z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub posrednictwa pracy, udzielanej przez wlasciwe organy.

2. W ramach pomocy, o ktorej mowa w ust. 1, moga byc pokrywane koszty:

1) przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego albo odbywania praktyk zawodowych;

2) przejazdow z miejsca zamieszkania bylego zolnierza zawodowego do osrodkow szkolenia, w ktorych nastepuje przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu, albo miejsca odbywania praktyk zawodowych;

3) zakwaterowania w okresie szkolenia lub przyuczenia do zawodu albo odbywania praktyk zawodowych.

3. Pomoca, o ktorej mowa w ust. 1, moze byc objety rowniez zolnierz zawodowy przeniesiony do dyspozycji, za zgoda dowodcy jednostki wojskowej, w ktorego dyspozycji zolnierz ten pozostaje, oraz zolnierz zawodowy w okresie wypowiedzenia stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej dokonanego przez wlasciwy organ.

4. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb korzystania przez zolnierzy zawodowych i bylych zolnierzy zawodowych z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 1-3, z uwzglednieniem szczegolnego traktowania tych zolnierzy, ktorzy zostali zwolnieni z zawodowej sluzby wojskowej ze wzgledu na zmiany organizacyjne, o ktorych mowa w art. 114 ust. 2, i nie posiadaja uprawnien do swiadczen emerytalnych lub rentowych.

Art. 121. Okres pelnienia zawodowej sluzby wojskowej wlicza sie pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnien zwiazanych z tym zatrudnieniem. Byly zolnierz zawodowy, ktory podjal prace w roku kalendarzowym, w ktorym nastapilo jego zwolnienie z zawodowej sluzby wojskowej, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w nastepnym roku kalendarzowym.

Art. 122. 1. Zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej przenosi sie do rezerwy, jezeli ze wzgledu na wiek podlegaja obowiazkowi sluzby wojskowej i zostali uznani za zdolnych do tej sluzby. Zolnierze ci moga poslugiwac sie posiadanym stopniem wojskowym z okresleniem "w rezerwie".

2. Zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej, ktorzy ze wzgledu na wiek albo stan zdrowia nie podlegaja obowiazkowi sluzby wojskowej, przenosi sie w stan spoczynku. Zolnierze ci moga poslugiwac sie posiadanym stopniem wojskowym z okresleniem "w stanie spoczynku".

Art. 123. 1. Zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej sluzby wojskowej wydaje sie niezwlocznie swiadectwo sluzby.

2. Byly zolnierz zawodowy moze zadac sprostowania swiadectwa sluzby w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

3. W przypadku niewydania w terminie lub wydania niewlasciwego swiadectwa sluzby bylemu zolnierzowi przysluguje odszkodowanie z tytulu poniesionej przez niego w zwiazku z tym szkody.

4. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, dane, ktore nalezy podac w swiadectwie sluzby, wzor swiadectwa sluzby, a takze tryb wydawania i prostowania tych swiadectw, uwzgledniajac w szczegolnosci tryb przyznawania odszkodowania z tytulu szkody wyrzadzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewlasciwego swiadectwa sluzby, a takze to, iz wzor powinien odpowiadac stosownym wzorom swiadectw pracy i sluzby dla innych grup zawodowych.

Rozdzial 8

Sluzba wojskowa kandydatow na zolnierzy zawodowych

Art. 124. 1. Kandydaci na zolnierzy zawodowych pelnia czynna sluzbe wojskowa jako sluzbe kandydacka.

2. Stosunek sluzbowy sluzby kandydackiej powstaje w drodze powolania, na podstawie dobrowolnego zgloszenia, po spelnieniu lacznie nastepujacych warunkow:

1) wydaniu rozkazu personalnego o powolaniu do sluzby kandydackiej;

2) podpisaniu kontraktu na pelnienie sluzby kandydackiej;

3) stawieniu sie osoby powolanej, z ktora zawarto kontrakt, do pelnienia sluzby kandydackiej.

3. Rozkaz personalny o powolaniu do sluzby kandydackiej wydaje, uwzgledniajac potrzeby Sil Zbrojnych, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

4. Kontrakt na pelnienie sluzby kandydackiej z kandydatem do tej sluzby podpisuje komendant szkoly wojskowej.

5. Stosunek sluzbowy sluzby kandydackiej wygasa z mocy prawa, jezeli zolnierz pelniacy sluzbe kandydacka nie ukonczy nauki w szkole wojskowej.

6. Do sluzby kandydackiej moze byc powolana osoba niekarana sadownie, posiadajaca wylacznie obywatelstwo polskie, odpowiednia zdolnosc fizyczna i psychiczna do zawodowej sluzby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i odpowiednie wyksztalcenie, po zlozeniu pisemnego zobowiazania do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej po ukonczeniu szkoly wojskowej.

7. Osobe ubiegajaca sie o powolanie do sluzby kandydackiej kieruje sie do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolnosci fizycznej i psychicznej do zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 125. 1. Osoby powolane do sluzby kandydackiej staja sie zolnierzami w czynnej sluzbie wojskowej z dniem stawienia sie do tej sluzby, po podpisaniu kontraktu, o ktorym mowa w art. 124 ust. 4. Przepisy art. 15 i 18 stosuje sie odpowiednio.

2. Z dniem rozpoczecia pelnienia sluzby kandydackiej zolnierze pelniacy sluzbe kandydacka otrzymuja bez szczegolnego nadania tytul:

1) podchorazego, jezeli ksztalca sie na oficera zawodowego;

2) elewa, jezeli ksztalca sie na podoficera zawodowego.

Art. 126. 1. Kandydatow na zolnierzy zawodowych ksztalci sie w szkolach wojskowych.

2. Osoby ubiegajace sie o przyjecie do szkol wojskowych skladaja egzaminy wstepne.

3. Osoby, o ktorych mowa w ust. 2, wnosza oplaty z tytulu udzialu w egzaminach wstepnych.

Art. 127. Szkolami wojskowymi ksztalcacymi kandydatow na zolnierzy zawodowych sa:

1) na potrzeby korpusu oficerow zawodowych - akademie wojskowe i wyzsze szkoly oficerskie;

2) na potrzeby korpusu podoficerow zawodowych - szkoly podoficerskie.

Art. 128. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporzadzenia:

1) tworzy i znosi szkoly podoficerskie;

2) okresli szczegolowe warunki i tryb skladania egzaminow koncowych w szkolach podoficerskich oraz odbywania praktyk, a takze wzor swiadectwa stwierdzajacego jej ukonczenie.

Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci okreslac cele i szczegolowe zadania szkol podoficerskich oraz organizacje i podstawowe zalozenia procesu ksztalcenia w szkolach podoficerskich.

Art. 129. 1. Stopniami wojskowymi zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka sa stopnie ustanowione w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoba powolana do sluzby kandydackiej otrzymuje bez szczegolnego nadania stopien wojskowy szeregowego (marynarza) z dniem rozpoczecia pelnienia tej sluzby, o ile nie posiada wyzszego stopnia wojskowego. Nadanie wyzszych stopni wojskowych nastepuje w drodze mianowania.

Art. 130. 1. Zolnierzom pelniacym sluzbe kandydacka przysluguje uposazenie zasadnicze, dodatki do uposazenia zasadniczego i inne naleznosci pieniezne.

2. W sprawach dotyczacych uposazenia i innych naleznosci pienieznych przyslugujacych zolnierzom pelniacym sluzbe kandydacka stosuje sie odpowiednio przepisy art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4, art. 3, art. 4, art. 6-10, art. 30 ust. 2, art. 33 i 36, art. 38 ust. 2, art. 39, art. 42 i 43, art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 45a ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposazeniu zolnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z pozn. zm.16)).

3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, stawki uposazenia zasadniczego dla zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka. Rozporzadzenie, okreslajac stawki uposazenia, powinno ustalic je na poziomie nie nizszym niz uposazenie zolnierzy odbywajacych zasadnicza sluzbe wojskowa.

Art. 131. Zolnierze pelniacy sluzbe kandydacka otrzymuja umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie oraz - w okreslonych przypadkach - wyzywienie; przepisy art. 66 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 132. Do zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka stosuje sie odpowiednio przepisy art. 8, art. 26 ust. 2-9, art. 48-51, art. 56, 57, 59, 70 i art. 105-110.

Art. 133. Zolnierzom pelniacym sluzbe kandydacka oraz czlonkom ich rodzin przysluguja szczegolne uprawnienia i ulgi przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dla zolnierzy odbywajacych zasadnicza sluzbe wojskowa i czlonkow ich rodzin, z wyjatkiem uprawnien do zasilkow przewidzianych w art. 128 ust. 1 i art. 128a oraz naleznosci i oplat przewidzianych w art. 131 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Art. 134. 1. Zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka zwalnia sie ze sluzby kandydackiej wskutek:

1) zrzeczenia sie obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego panstwa;

2) wybrania na posla, senatora, na kierownicze stanowisko panstwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organow wykonawczych samorzadu terytorialnego;

3) ustalenia przez wojskowa komisje lekarska niezdolnosci do zawodowej sluzby wojskowej;

4) niespelnienia wymogow okreslonych w regulaminie studiow lub nauki;

5) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

6) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usuniecia z czynnej sluzby wojskowej pelnionej w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego;

7) prawomocnego orzeczenia srodkow karnych pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu zolnierza;

8) skazania prawomocnym wyrokiem na kare pozbawienia wolnosci lub aresztu wojskowego, w tym rowniez z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;

9) wniosku zolnierza.

2. Zolnierzowi pelniacemu sluzbe kandydacka - kobiecie, w razie zajscia w ciaze, na okres ciazy i pologu udziela sie urlopu bezplatnego w wymiarze nie dluzszym niz dwanascie miesiecy.

3. W przypadku niepodjecia sluzby kandydackiej po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 2, oraz w przypadku ponownego zajscia w ciaze zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka - kobiete zwalnia sie ze sluzby kandydackiej.

4. Zwolnienie ze sluzby kandydackiej nastepuje decyzja Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

5. W razie zwolnienia ze sluzby kandydackiej okres tej sluzby zalicza sie zolnierzowi do czasu trwania zasadniczej sluzby wojskowej, okreslonej w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 135. 1. Zolnierze pelniacy sluzbe kandydacka sa obowiazani do zwrotu rownowartosci kosztow zakwaterowania, umundurowania i wyzywienia oraz innych nieodplatnych swiadczen pienieznych i rzeczowych otrzymanych w zwiazku z nauka w przypadku zwolnienia ich ze sluzby kandydackiej z przyczyn okreslonych w art. 134 ust. 1 pkt 1 i 4-9.

2. Decyzje o ustaleniu rownowartosci kosztow, o ktorych mowa w ust. 1, odroczeniu terminu ich zwrotu, rozlozeniu kosztow na raty lub o zwolnieniu zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka z obowiazku ich zwrotu w calosci lub czesci wydaje komendant szkoly wojskowej.

3. W przypadku gdy zolnierz pelniacy sluzbe kandydacka nie uiscil dobrowolnie kosztow ustalonych w decyzji, ich wyegzekwowanie nastepuje na podstawie przepisow ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 136. Okres pelnienia sluzby kandydackiej wlicza sie pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnien zwiazanych z tym zatrudnieniem.

Art. 137. 1. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe warunki i tryb powolywania do sluzby kandydackiej;

2) szczegolowe warunki i tryb przyjmowania do szkol wojskowych;

3) wysokosc oplat z tytulu egzaminow wstepnych dla osob ubiegajacych sie o przyjecie do szkol wojskowych oraz szczegolowy tryb ich pobierania;

4) warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka;

5) sposob ustalania rownowartosci kosztow, o ktorych mowa w art. 135 ust. 1, oraz warunki i tryb ich zwracania, a takze przypadki, w ktorych moze nastapic zwolnienie z obowiazku zwrotu kosztow lub rozlozenie ich na raty i odroczenie terminu platnosci;

6) przebieg sluzby kandydackiej, warunki i tryb opiniowania zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka, ich uprawnienia inne niz okreslone w ustawie oraz tryb postepowania zwiazany ze zwalnianiem ze sluzby kandydackiej.

2. Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci:

1) ustalic, ze nabor do sluzby kandydackiej jest otwarty i konkurencyjny;

2) okreslic tryb ubiegania sie o przyjecie do szkol wojskowych, dokumenty wymagane przy ubieganiu sie o przyjecie do tych szkol oraz zakres i terminy skladania egzaminow wstepnych;

3) okreslic, aby oplaty z tytulu egzaminow byly porownywalne do oplat ponoszonych przy ubieganiu sie do innych szkol publicznych;

4) okreslic, aby warunki mianowania uwzglednialy poszczegolne okresy nauki, opinie oraz wyniki uzyskiwane w nauce przez zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka;

5) uwzglednic koszty faktycznie poniesione na zakwaterowanie, wyzywienie i umundurowanie oraz ich coroczna waloryzacje, ktora nastepuje w drodze pomnozenia ich rownowartosci na dzien ukonczenia kolejnego roku nauki przez srednioroczny wskaznik wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem, okreslony w ustawie budzetowej na dany rok;

6) okreslic przebieg i czas trwania nauki, z uwzglednieniem praktyk zawodowych i przerw wakacyjnych oraz urlopow z roznych tytulow.

Rozdzial 9

Sluzba wojskowa zolnierzy zawodowych i zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Art. 138. 1. Zolnierzom zawodowym, ktorzy w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny beda pelnili zawodowa sluzbe wojskowa na stanowiskach sluzbowych innych niz te, ktore zajmuja w czasie pokoju, nadaje sie przydzialy mobilizacyjne na stanowiska przewidziane do objecia w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

2. W przydziale mobilizacyjnym okresla sie stanowisko sluzbowe zolnierza zawodowego w jednostce wojskowej na czas wojny.

3. Przydzial mobilizacyjny zolnierzowi zawodowemu nadaje sie w formie rozkazu personalno-mobilizacyjnego.

4. Rozkaz personalno-mobilizacyjny wydaja w czasie pokoju organy, o ktorych mowa w art. 44 ust. 1 i 2.

5. Doreczenie zolnierzowi zawodowemu rozkazu personalno-mobilizacyjnego jest rownoznaczne z nadaniem przydzialu mobilizacyjnego.

6. Przydzialy mobilizacyjne moga byc nadawane rowniez zolnierzom pelniacym sluzbe kandydacka.

7. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb nadawania oraz uniewazniania przydzialow mobilizacyjnych zolnierzom zawodowym i zolnierzom pelniacym sluzbe kandydacka, z uwzglednieniem w szczegolnosci postepowania przy nadawaniu oraz uniewaznianiu przydzialow mobilizacyjnych.

Art. 139. Zolnierze zawodowi i zolnierze pelniacy sluzbe kandydacka, ktorzy w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny pelnia odpowiednio zawodowa sluzbe wojskowa albo sluzbe kandydacka, staja sie z mocy prawa zolnierzami pelniacymi czynna sluzbe wojskowa w czasie wojny.

Art. 140. 1. Zolnierze zawodowi i zolnierze pelniacy sluzbe kandydacka, ktorym nadano przydzialy mobilizacyjne, w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny stawiaja sie niezwlocznie do pelnienia czynnej sluzby wojskowej w jednostkach wojskowych, do ktorych nadano im przydzialy mobilizacyjne.

2. Dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zawodowy lub zolnierz pelniacy sluzbe kandydacka pelni sluzbe w czasie pokoju, niezwlocznie kieruje zolnierza, o ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z posiadanym przez niego przydzialem mobilizacyjnym, a ubycie zolnierza stwierdza w rozkazie dziennym.

3. Objecie przez zolnierza zawodowego lub zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka stanowiska sluzbowego okreslonego w nadanym przydziale mobilizacyjnym stwierdza w rozkazie dziennym dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz objal stanowisko sluzbowe. Stwierdzenie to jest rownoznaczne ze zwolnieniem z dotychczas zajmowanego stanowiska sluzbowego.

Art. 141. Do zolnierzy zawodowych i zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny stosuje sie przepisy ustawy, z wylaczeniem art. 8-18, 26, 28-30, 32, 34 ust. 1, art. 35-47, 54, 56, 60-65, 67-104, 111-123, 130 i 133-137.

Art. 142. 1. Zolnierze zawodowi pelniacy zawodowa sluzbe wojskowa w czasie pokoju na stanowiskach sluzbowych w instytucjach cywilnych pelnia w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny nadal te sluzbe na tych stanowiskach, jezeli stanowiska te wystepuja w strukturze organizacyjnej tych jednostek na czas wojny.

2. Zolnierzy zawodowych pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa w czasie pokoju w instytucjach cywilnych na stanowiskach sluzbowych niewystepujacych w strukturze organizacyjnej na czas wojny w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny kierownik instytucji cywilnej niezwlocznie kieruje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej wlasciwego do spraw kadr w celu wyznaczenia do pelnienia sluzby w okreslonej jednostce wojskowej.

3. Zolnierze zawodowi w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny moga byc kierowani do pelnienia zawodowej sluzby wojskowej na odpowiednich stanowiskach sluzbowych poza Silami Zbrojnymi.

4. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb wyznaczania zolnierzy zawodowych do sluzby poza Silami Zbrojnymi w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny, w tym szczegolnosci jednostki organizacyjne i stanowiska sluzbowe poza Silami Zbrojnymi, w ktorych zolnierze moga pelnic zawodowa sluzbe wojskowa, oraz uprawnienia zolnierzy pelniacych sluzbe w tych jednostkach.

Art. 143. 1. Zolnierza zawodowego i zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka wyznacza sie w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny na stanowisko sluzbowe stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych, w zaleznosci od kwalifikacji, predyspozycji i opinii sluzbowej.

2. Organami wlasciwymi do wyznaczania zolnierzy zawodowych na stanowiska sluzbowe w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny i zwalniania z tych stanowisk sa:

1) Minister Obrony Narodowej - na wszystkie stanowiska sluzbowe do stopnia etatowego generala (admirala) wlacznie oraz ktorych wyznaczenie wynika z postanowien odrebnych ustaw, z wyjatkiem stanowisk sluzbowych, na ktore wyznacza i z ktorych zwalnia Naczelny Dowodca Sil Zbrojnych;

2) Naczelny Dowodca Sil Zbrojnych - na wszystkie stanowiska sluzbowe do stopnia etatowego generala (admirala) wlacznie w podleglych mu jednostkach wojskowych, z zastrzezeniem pkt 3-7;

3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowodca rodzaju Sil Zbrojnych, Szef Wojskowych Sluzb Informacyjnych i Komendant Glowny Zandarmerii Wojskowej - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego pulkownika (komandora) wlacznie w podleglych jednostkach wojskowych, z zastrzezeniem pkt 4-7;

4) dowodca korpusu, dowodca okregu wojskowego, dowodca Garnizonu Warszawa i komendant akademii wojskowej - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego podpulkownika (komandora porucznika) wlacznie w podleglych jednostkach wojskowych, z zastrzezeniem pkt 5-7;

5) dowodca dywizji, flotylli i brygady niewchodzacej w sklad dywizji oraz komendant wyzszej szkoly oficerskiej - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) wlacznie w podleglych jednostkach wojskowych, z zastrzezeniem pkt 6 i 7;

6) dowodca brygady wchodzacej w sklad dywizji i dowodca pulku - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) wlacznie w podleglych jednostkach wojskowych, z zastrzezeniem pkt 7;

7) pozostali niewymienieni w pkt 2-6 dowodcy jednostek wojskowych - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego starszego chorazego sztabowego (starszego chorazego sztabowego marynarki) wlacznie w podleglych jednostkach wojskowych;

8) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej wlasciwego do spraw kadr - w odniesieniu do stanowisk sluzbowych do stopnia etatowego pulkownika (komandora) wlacznie w pozostalych niewymienionych w pkt 2-7 jednostkach organizacyjnych.

3. Do przenoszenia zolnierza zawodowego z jednostki wojskowej, w ktorej zajmowal stanowisko sluzbowe, do innej jednostki wojskowej jest uprawniony organ, ktoremu podlegaja obie te jednostki, przy zachowaniu posiadanych uprawnien do wyznaczania na stanowiska.

4. Jezeli wlasciwy organ nie ma mozliwosci wyznaczenia zolnierza zawodowego lub zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka na stanowisko sluzbowe, kieruje tego zolnierza do stanu zmiennego pododdzialu uzupelnienia kadrowego bezposredniego przelozonego.

5. Dowodcy jednostek wojskowych wykonujacy na podstawie przepisow ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uzycia lub pobytu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami panstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) zadania poza granicami panstwa posiadaja uprawnienia do wyznaczania zolnierzy zawodowych, o ktorych mowa w ust. 2, na stanowiska sluzbowe w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny, przyslugujace ich bezposrednim przelozonym.

6. Warunkiem objecia stanowiska sluzbowego jest posiadanie lub mianowanie na stopien wojskowy odpowiadajacy stopniowi etatowemu stanowiska, na jakie zolnierz zawodowy ma byc wyznaczony.

Art. 144. 1. Zolnierza zawodowego i zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny zwalania sie z zajmowanego stanowiska sluzbowego:

1) jezeli stwierdzono nieprzydatnosc na zajmowanym stanowisku, stwierdzona w opinii specjalnej;

2) jezeli wojskowa komisja lekarska orzekla jego niezdolnosc do pelnienia sluzby na zajmowanym stanowisku;

3) gdy uleglo likwidacji zajmowane przez niego stanowisko.

2. Zolnierza zawodowego i zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny mozna zwolnic z zajmowanego stanowiska sluzbowego:

1) jezeli zlozyl wniosek o zwolnienie z zajmowanego stanowiska;

2) w przypadku uzasadnionym potrzebami Sil Zbrojnych.

Art. 145. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb wyznaczania zolnierzy zawodowych i zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka na stanowiska sluzbowe oraz zwalniania z tych stanowisk w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny, ze szczegolnym uwzglednieniem struktury stanowisk, wymogow kwalifikacyjnych i zdrowotnych, opinii oraz wymaganej wiedzy specjalistycznej i ogolnej.

Art. 146. 1. Mianowanie zolnierza zawodowego i zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny na wyzszy stopien wojskowy, w obrebie korpusu kadry zawodowej Sil Zbrojnych, odpowiadajacy stopniowi etatowemu stanowiska sluzbowego, na jakie zostal wyznaczony, nastepuje z dniem objecia stanowiska sluzbowego.

2. Mianowanie na wyzszy stopien wojskowy nastepuje:

1) w przypadku stopnia wojskowego podporucznika (podporucznika marynarki) - w drodze postanowienia Naczelnego Dowodcy Sil Zbrojnych;

2) w przypadku stopni wojskowych generalow (admiralow) - w drodze postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Naczelnego Dowodcy Sil Zbrojnych lub Ministra Obrony Narodowej;

3) w pozostalych przypadkach - decyzjami organow, o ktorych mowa w art. 143 ust. 2.

3. Dowodca jednostki wojskowej moze czasowo powierzyc zolnierzowi zawodowemu lub zolnierzowi pelniacemu sluzbe kandydacka wykonywanie obowiazkow sluzbowych na stanowisku sluzbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki), gdy posiada on nizszy stopien wojskowy.

4. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb mianowania zolnierzy zawodowych i zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka na wyzsze stopnie wojskowe w zwiazku z wyznaczeniem na wyzsze stanowisko sluzbowe, ze szczegolnym uwzglednieniem maksymalnego uproszczenia procedur dotyczacych obiegu dokumentow w tych sprawach.

Art. 147. 1. W razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny zolnierze zawodowi i zolnierze pelniacy sluzbe kandydacka podlegaja opiniowaniu specjalnemu.

2. Opinie specjalna sporzadza sie:

1) na zakonczenie szkolenia trwajacego co najmniej jeden miesiac;

2) w przypadku niewywiazywania sie z obowiazkow sluzbowych na zajmowanym stanowisku sluzbowym;

3) w razie wystapienia o opinie przez sad, prokuratora, Zandarmerie Wojskowa lub Wojskowe Sluzby Informacyjne;

4) na zadanie dowodcy jednostki wojskowej zajmujacego stanowisko sluzbowe nie nizsze niz dowodca pulku (rownorzedne);

5) na zarzadzenie szefa organu kadrowego szczebla co najmniej dowodcy rodzaju Sil Zbrojnych;

6) w przypadku zwolnienia zolnierza zawodowego z zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 148. 1. Przelozony, ktory sporzadzil opinie, zapoznaje niezwlocznie zolnierza zawodowego lub zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka z jej trescia.

2. Zolnierz zawodowy lub zolnierz pelniacy sluzbe kandydacka potwierdza wlasnorecznym podpisem zapoznanie sie z opinia; w razie odmowy zlozenia podpisu zapoznajacy czyni na opinii adnotacje o tej odmowie.

3. Zolnierzowi zawodowemu i zolnierzowi pelniacemu sluzbe kandydacka przysluguje prawo wniesienia odwolania od wydanej o nim opinii do wyzszego przelozonego, w terminie czternastu dni od dnia zapoznania sie z trescia opinii.

4. Wyzszy przelozony, do ktorego wniesiono odwolanie od opinii, rozstrzyga ostatecznie o tresci tej opinii przez:

1) utrzymanie jej w mocy;

2) zmiane jej tresci w calosci lub czesci.

5. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb opiniowania zolnierzy zawodowych i zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka, zapoznawania ich z trescia opinii oraz wnoszenia i rozpatrywania od nich odwolan, z uwzglednieniem poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych, w tym przydatnosci do sluzby na zajmowanym stanowisku sluzbowym, cech osobowosci zolnierza, w tym szczegolnie odpornosci psychofizycznej na trudy sluzby, poziomu wykonywania zadan sluzbowych oraz predyspozycji do zajmowania wyzszych stanowisk sluzbowych.

Art. 149. 1. W razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny zolnierzowi zawodowemu i zolnierzowi pelniacemu sluzbe kandydacka moze byc udzielony urlop:

1) okolicznosciowy - w wymiarze jednorazowo do pietnastu dni kalendarzowych;

2) zdrowotny - w wymiarze okreslonym przez wojskowa komisje lekarska;

3) w drodze wyroznienia - w wymiarze i na podstawie przepisow o dyscyplinie wojskowej.

2. Urlopu, o ktorym mowa w ust. 1, udziela dowodca jednostki wojskowej.

3. Zolnierzowi zawodowemu i zolnierzowi pelniacemu sluzbe kandydacka udajacemu sie na urlop przysluguje prawo do bezplatnego przejazdu do wybranej miejscowosci w kraju i z powrotem.

4. Odwolanie zolnierza zawodowego i zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka z urlopu przez dowodce jednostki wojskowej moze nastapic w kazdym czasie, jezeli przemawiaja za tym wazne wzgledy sluzbowe.

5. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb udzielania oraz odwolywania z urlopow, o ktorych mowa w ust. 1, z uwzglednieniem sposobu postepowania w przypadku odwolania z urlopu zolnierza zawodowego lub zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka.

Art. 150. W razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny zolnierzowi zawodowemu i zolnierzowi pelniacemu sluzbe kandydacka przysluguja bezplatne swiadczenia zdrowotne. Koszty tych swiadczen pokrywa sie z budzetu panstwa.

Art. 151. 1. Zolnierz zawodowy i zolnierz pelniacy sluzbe kandydacka otrzymuje w razie ogloszenia mobilizacji i ogloszenia stanu wojennego uposazenie zasadnicze wedlug zajmowanego stanowiska sluzbowego i inne naleznosci, a w czasie wojny rowniez dodatek wojenny.

2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, stawki uposazenia zasadniczego zolnierzy zawodowych i zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka, inne naleznosci, ich wysokosc i warunki przyznawania oraz stawki i warunki przyznawania dodatku wojennego, z uwzglednieniem trybu i terminow ich wyplacania.

3. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 2, powinno okreslic stawki uposazenia zasadniczego i dodatku wojennego, zroznicowane w zaleznosci od rangi stanowiska sluzbowego, zakresu wykonywanych zadan sluzbowych, ponoszonej odpowiedzialnosci i wymaganych kwalifikacji, a w przypadku dodatku wojennego uzaleznione ponadto od warunkow pelnienia sluzby w czasie wojny. W przypadku innych naleznosci rozporzadzenie powinno dostosowac rodzaje tych naleznosci i ich wysokosc do szczegolnych warunkow pelnienia sluzby w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny. Rozporzadzenie powinno ustalic uproszczony tryb przyznawania dodatku wojennego i innych naleznosci.

Art. 152. Wymiar czasu sluzby zolnierzy zawodowych i kandydatow na zolnierzy zawodowych w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny jest okreslony ich zadaniami sluzbowymi.

Art. 153. 1. Zolnierze zawodowi i zolnierze pelniacy sluzbe kandydacka w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny pozostaja w czynnej sluzbie wojskowej do dnia zwolnienia ich z tej sluzby.

2. Zwolnienie zolnierza zawodowego lub zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny z czynnej sluzby wojskowej nastepuje w razie:

1) uznania przez wojskowa komisje lekarska za trwale niezdolnego do tej sluzby;

2) osiagniecia przez zolnierza wieku szescdziesieciu lat.

3. Zwolnienie zolnierza zawodowego lub zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka z czynnej sluzby wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny moze nastapic:

1) w razie uznania go przez wojskowa komisje lekarska za czasowo niezdolnego do czynnej sluzby wojskowej;

2) w celu sprawowania opieki nad dziecmi do lat szesnastu, gdy oboje rodzice sa zolnierzami lub gdy zolnierz samotnie sprawuje te opieke, a nie ma innego czlonka rodziny, ktoremu mozna powierzyc jej sprawowanie.

Art. 154. 1. Zolnierza zawodowego i zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny mozna zwolnic z zawodowej sluzby wojskowej lub sluzby kandydackiej:

1) wskutek niewywiazywania sie z obowiazkow sluzbowych, potwierdzonego w opinii specjalnej;

2) zrzeczenia sie obywatelstwa polskiego;

3) ze wzgledu na potrzeby Sil Zbrojnych.

2. Zolnierz zawodowy i zolnierz pelniacy sluzbe kandydacka zwolniony w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny z zawodowej sluzby wojskowej lub sluzby kandydackiej pelni nadal czynna sluzbe wojskowa na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 155. 1. Zolnierza zawodowego i zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny zwalnia sie z zawodowej sluzby wojskowej lub ze sluzby kandydackiej decyzja wydana przez organ uprawniony do wyznaczenia na stanowisko sluzbowe.

2. Decyzje, o ktorej mowa w ust. 1, dorecza sie zolnierzowi zawodowemu lub zolnierzowi pelniacemu sluzbe kandydacka wraz z opinia specjalna.

3. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb zwalniania zolnierzy z zawodowej sluzby wojskowej i sluzby kandydackiej w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny. Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci uwzglednic dwuinstancyjny tryb postepowania w tych sprawach, tryb zwalniania zolnierzy z zawodowej sluzby wojskowej lub sluzby kandydackiej, a takze tryb przenoszenia do dalszego pelnienia czynnej sluzby wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 156. 1. Zolnierza zawodowego i zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka, ktory w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny polegl, zmarl lub zostal uznany za zmarlego albo zaginal, skresla z ewidencji, o ktorej mowa w art. 48 ust. 2, dowodca jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz zajmowal stanowisko sluzbowe.

2. O skresleniu z ewidencji, o ktorej mowa w art. 48 ust. 2, lub odnalezieniu sie zolnierza zawodowego lub zolnierza pelniacego sluzbe kandydacka dowodca jednostki wojskowej powiadamia wlasciwe organy.

3. Dla zolnierzy zawodowych i zolnierzy pelniacych sluzbe kandydacka, ktorzy w razie ogloszenia mobilizacji, ogloszenia stanu wojennego i w czasie wojny polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarlych albo zagineli, prowadzi sie odrebna ewidencje.

4. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, organy prowadzace ewidencje, o ktorej mowa w ust. 3, a takze zakres i sposob prowadzenia tej ewidencji, z uwzglednieniem miejsca zgonu lub zaginiecia i okolicznosci, w ktorych nastapilo to zdarzenie.

Rozdzial 10

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 157. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyzszym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z pozn. zm.17)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 21 uchyla sie ust. 2;

2) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zwolnienie z wyzszej szkoly wojskowej sluchacza bedacego zolnierzem zawodowym nastepuje w przypadku zwolnienia z zawodowej sluzby wojskowej z przyczyn okreslonych w art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750).",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zwolnienia z zawodowej sluzby wojskowej z przyczyn okreslonych w art. 111 pkt 6 i 11-15 oraz art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych,";

3) uchyla sie art. 26.

Art. 158. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z pozn. zm.18)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 58 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1) mezczyzni, poczawszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w ktorym koncza osiemnascie lat zycia, do konca roku kalendarzowego, w ktorym koncza piecdziesiat lat, a posiadajacy stopien oficerski - szescdziesiat lat zycia,

2) kobiety posiadajace kwalifikacje przydatne do tej sluzby, poczawszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w ktorym koncza osiemnascie lat zycia, do konca roku kalendarzowego, w ktorym koncza czterdziesci lat, a posiadajace stopien oficerski - piecdziesiat lat zycia.";

2) w art. 59 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Zolnierzami w czynnej sluzbie wojskowej, w rozumieniu niniejszej ustawy, sa osoby, ktore:";

3) w art. 74:

a) ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1. Ze wzgledu na posiadany stopien wojskowy zolnierze sa szeregowymi, podoficerami lub oficerami.

2. Stopniami wojskowymi sa nastepujace stopnie, z zastrzezeniem ust. 2a:

1) szeregowych:

a) szeregowy,

b) starszy szeregowy,

2) podoficerow:

a) kapral,

b) starszy kapral,

c) plutonowy,

d) sierzant,

e) starszy sierzant,

f) mlodszy chorazy,

g) chorazy,

h) starszy chorazy,

i) starszy chorazy sztabowy,

3) oficerow:

a) mlodszych:

- podporucznik,

- porucznik,

- kapitan,

b) starszych:

- major,

- podpulkownik,

- pulkownik,

c) generalow:

- general brygady,

- general dywizji,

- general broni,

- general.",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W Marynarce Wojennej stopniami wojskowymi sa odpowiednio stopnie:

1) szeregowych:

a) marynarz,

b) starszy marynarz,

2) podoficerow:

a) mat,

b) starszy mat,

c) bosmanmat,

d) bosman,

e) starszy bosman,

f) mlodszy chorazy marynarki,

g) chorazy marynarki,

h) starszy chorazy marynarki,

i) starszy chorazy sztabowy marynarki,

3) oficerow:

a) mlodszych:

- podporucznik marynarki,

- porucznik marynarki,

- kapitan marynarki,

b) starszych:

- komandor podporucznik,

- komandor porucznik,

- komandor,

c) admiralow:

- kontradmiral,

- wiceadmiral,

- admiral floty,

- admiral.";

4) w art. 78:

a) w ust. 1 uchyla sie pkt 4,

b) uchyla sie ust. 2 i 4;

5) w art. 103:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dla oficerow - osiemnastu miesiecy.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Cwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza sie do lacznego czasu cwiczen wojskowych ustalonego dla oficerow.".

Art. 159. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposazeniu zolnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z pozn. zm.19)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) tytul ustawy otrzymuje brzmienie:

"o uposazeniu zolnierzy niezawodowych";

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustawa okresla uposazenie i inne naleznosci pieniezne zolnierzy odbywajacych zasadnicza sluzbe wojskowa, nadterminowa zasadnicza sluzbe wojskowa, przeszkolenie wojskowe, cwiczenia wojskowe i okresowa sluzbe wojskowa oraz pelniacych sluzbe wojskowa w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny.";

3) w art. 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Inne naleznosci pieniezne obejmuja:

1) nagrody i zapomogi,

2) naleznosci za podroze sluzbowe,

3) naleznosci w zwiazku ze zwolnieniem z czynnej sluzby wojskowej,

4) zasilki pogrzebowe, odprawy posmiertne, zwrot kosztow pogrzebu.",

b) uchyla sie ust. 3-5;

4) w art. 3 uchyla sie ust. 2;

5) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zolnierzom moga byc przyznawane:

1) nagrody - w szczegolnosci w zwiazku z przejawianiem inicjatywy w sluzbie albo wykonywaniem zadan sluzbowych wymagajacych szczegolnie duzego nakladu pracy, w tym poza okreslonym czasem sluzby, w skroconych terminach lub w warunkach szczegolnie utrudnionych,

2) zapomogi - w przypadku zdarzen losowych, klesk zywiolowych, dlugotrwalej choroby lub smierci czlonka rodziny oraz innych przyczyn powodujacych istotne pogorszenie warunkow materialnych.",

b) uchyla sie ust. 1a,

c) po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki przyznawania zolnierzom nagrod i zapomog, uwzgledniajac okolicznosci uzasadniajace przyznanie zolnierzowi nagrody lub zapomogi, wlasciwosc przelozonych oraz tryb postepowania w tych sprawach.";

6) uchyla sie art. 5;

7) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. 1. Zolnierzowi delegowanemu do wykonywania zadan sluzbowych poza stalym miejscem odbywania sluzby przysluguja naleznosci za podroze sluzbowe.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc, tryb przyznawania naleznosci za podroze sluzbowe, z uwzglednieniem sposobu obliczania czasu podrozy sluzbowej oraz rodzaju naleznosci i sposobu ustalania ich wysokosci oraz terminow i trybu wyplaty tych naleznosci.";

8) w art. 8:

a) w ust. 1 uchyla sie pkt 3,

b) uchyla sie ust. 2;

9) w art. 9:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej, organami wojskowymi wlasciwymi w sprawach okreslonych w przepisach ustawy sa dowodcy jednostek wojskowych zajmujacy stanowisko sluzbowe dowodcy batalionu (rownorzedne) lub wyzsze w stosunku do wszystkich zolnierzy odbywajacych sluzbe w podleglej jednostce wojskowej.",

b) po ust. 5 dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:

"6. Stanowiskami sluzbowymi rownorzednymi stanowisku dowodcy batalionu, o ktorym mowa w ust. 5, sa stanowiska:

1) dowodcy dywizjonu lub eskadry,

2) dowodcy okretu II rangi,

3) inne stanowiska sluzbowe dowodcow jednostek wojskowych, jezeli stanowiska te zostaly zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej majora (komandora podporucznika).";

10) uchyla sie rozdzial 2;

11) tytul rozdzialu 3 otrzymuje brzmienie:

"Uposazenie i inne naleznosci pieniezne";

12) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zolnierzowi odbywajacemu okresowa sluzbe wojskowa przysluguja:

1) uposazenie zasadnicze,

2) dodatki do uposazenia zasadniczego,

3) ekwiwalent pieniezny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

4) zasilek pogrzebowy,

5) odprawa posmiertna,

6) pokrycie kosztow pogrzebu ze srodkow budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej

- w wysokosci i na zasadach okreslonych jak dla zolnierzy zawodowych w przepisach ustawy z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750).",

b) dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zolnierzowi sluzby okresowej zwolnionemu z czynnej sluzby wojskowej niespelniajacemu warunkow do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od jego uposazenia wyplaconego po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze sluzby, od ktorego nie odprowadzono skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje sie do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych skladki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pozn. zm.20)) na zasadach okreslonych w art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108, z pozn. zm.21)).";

13) uchyla sie art. 28;

14) w art. 30:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zolnierzom, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc przyznane do uposazenia dodatek funkcyjny i dodatki uzasadnione szczegolnymi wlasciwosciami lub warunkami sluzby wojskowej.",

b) uchyla sie ust. 3 i 4;

15) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zolnierzom, o ktorych mowa w ust. 1, wyznaczonym na stanowiska sluzbowe przewidziane w etatach dla zolnierzy zawodowych dowodca jednostki wojskowej przyznaje dodatek funkcyjny w wysokosci do 15% uposazenia zasadniczego przyslugujacego zolnierzowi wedlug stopnia wojskowego.";

16) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Czlonkom rodziny zmarlego zolnierza przysluguje jednorazowa odprawa w wysokosci jednomiesiecznego uposazenia, a jezeli smierc nastapila wskutek wypadku pozostajacego w zwiazku ze sluzba wojskowa - w wysokosci trzymiesiecznego uposazenia.",

b) ust. 4 i 5 otrzymuja brzmienie:

"4. Do obliczenia wysokosci odprawy, o ktorej mowa w ust. 2, przyjmuje sie najnizsza stawke uposazenia zasadniczego zolnierza zawodowego w odpowiednim stopniu wojskowym obowiazujacego w dniu smierci zolnierza. Do obliczenia wysokosci odprawy dla zolnierzy posiadajacych stopien wojskowy szeregowego (marynarza) przyjmuje sie uposazenie przewidziane dla stopnia wojskowego starszego szeregowego (starszego marynarza).

5. Odprawe i ekwiwalent, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, wyplaca sie malzonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzenstwu zmarlego zolnierza.";

17) uchyla sie art. 35;

18) art. 36 i 37 otrzymuja brzmienie:

"Art. 36. W okresie choroby, urlopu i zwolnienia od zajec sluzbowych zolnierz zachowuje prawo do pobieranego ostatnio uposazenia i innych naleznosci pienieznych, z uwzglednieniem powstalych w tym okresie zmian majacych wplyw na wysokosc uposazenia zasadniczego lub na prawo do dodatkow i innych naleznosci pienieznych.

Art. 37. 1. Zolnierzowi, ktory zostal zawieszony w czynnosciach sluzbowych albo tymczasowo aresztowany, zawiesza sie od najblizszego terminu platnosci wyplate polowy uposazenia zasadniczego oraz wyplate dodatkow o charakterze stalym.

2. W razie umorzenia postepowania karnego lub dyscyplinarnego albo uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sadu zolnierz otrzymuje zawieszona czesc uposazenia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia, w ktorym uposazenie stalo sie wymagalne, chocby umorzenie lub uniewinnienie nastapilo po zwolnieniu zolnierza z czynnej sluzby wojskowej.";

19) art. 40-43 otrzymuja brzmienie:

"Art. 40. 1. Z uposazenia zolnierza odbywajacego okresowa sluzbe wojskowa moga byc dokonywane potracenia w granicach i na zasadach okreslonych w przepisach szczegolnych stosowanych do wynagrodzen za prace, z zastrzezeniem ust. 2 i 3 oraz art. 43.

2. Przez uposazenie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy rozumiec uposazenie zasadnicze i dodatki do uposazenia zasadniczego wymienione w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2, ekwiwalent pieniezny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wymieniony w art. 27 ust. 1 pkt 3, i odprawe, o ktorej mowa w art. 27 ust. 2.

3. Odprawa z tytulu zwolnienia z okresowej sluzby wojskowej, o ktorej mowa w art. 27 ust. 2, podlega egzekucji wylacznie na zaspokojenie zaleglych swiadczen alimentacyjnych, z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z ust. 1.

Art. 41. 1. Z uposazenia zolnierza odbywajacego nadterminowa zasadnicza sluzbe wojskowa moga byc dokonywane potracenia w granicach i na zasadach okreslonych w przepisach szczegolnych stosowanych do wynagrodzen za prace, z zastrzezeniem ust. 2 i 3 oraz art. 43.

2. Przez uposazenie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy rozumiec uposazenie zasadnicze i dodatki do uposazenia zasadniczego, wymienione w art. 30, odprawe, o ktorej mowa w art. 32 ust. 2, i ekwiwalent pieniezny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wymieniony w art. 32a.

3. Odprawa z tytulu zwolnienia z nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej, o ktorej mowa w art. 32 ust. 2, podlega egzekucji wylacznie na zaspokojenie zaleglych swiadczen alimentacyjnych, z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z ust. 1.

Art. 42. 1. Z uposazenia zolnierzy odbywajacych zasadnicza sluzbe wojskowa, cwiczenia wojskowe lub przeszkolenie wojskowe albo pelniacych sluzbe wojskowa w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny moga byc dokonywane potracenia tylko na zaspokojenie roszczen z tytulu szkody wyrzadzonej jednostce wojskowej i kary pieniezne orzeczone w postepowaniu dyscyplinarnym, z tym ze laczna wysokosc potracen nie moze przekroczyc 50 % miesiecznego uposazenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do odpraw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1, 3 i 4.

Art. 43. Przepisow art. 40-42 nie stosuje sie do zaliczek pobranych przez zolnierza do rozliczenia, ktore potraca sie z uposazenia i innych naleznosci pienieznych w pelnej wysokosci, niezaleznie od potracen dokonywanych z innych tytulow.";

20) uchyla sie art. 44;

21) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) terminy platnosci uposazenia i innych naleznosci pienieznych z uwzglednieniem, ze wyplata uposazenia bedzie dokonywana miesiecznie z gory;

2) szczegolowe warunki i tryb pokrywania przez wojsko kosztow pogrzebu zolnierzy; w szczegolnosci z uwzglednieniem organow wojskowych wlasciwych w tych sprawach oraz maksymalnych wysokosci kosztow pogrzebu zolnierza organizowanego na koszt wojska.";

22) uchyla sie art. 48.

Art. 160. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 166, poz. 1609) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) uposazenie - uposazenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stalym i miesieczna rownowartoscia dodatkowego uposazenia rocznego, naleznych zolnierzowi zawodowemu stosownie do przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750),";

2) po art. 6 dodaje sie art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. 1. Jezeli zolnierz zwolniony z czynnej sluzby nie spelnia warunkow do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposazenia wyplaconego zolnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze sluzby, od ktorego nie odprowadzono skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje sie do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych skladki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pozn. zm.22)).

2. Przez uposazenie stanowiace podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o ktorym mowa w ust. 1, rozumie sie:

1) kwote najnizszego wynagrodzenia ustalana na podstawie odrebnych przepisow - za okres sluzby wojskowej w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego przed dniem 1 stycznia 2003 r.,

2) kwote minimalnego wynagrodzenia za prace obowiazujacego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrebnych przepisow - za okres sluzby wojskowej w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego po dniu 31 grudnia 2002 r.,

3) uposazenie stanowiace podstawe wymiaru skladek na podstawie art. 18 ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 - za pozostale okresy sluzby.

3. Skladki, o ktorych mowa w ust. 1, przekazuje sie rowniez w przypadku, gdy zolnierz spelnia jedynie warunki do nabycia prawa do wojskowej renty inwalidzkiej. Przekazanie skladek nastepuje na wniosek zolnierza.

4. Skladki podlegaja waloryzacji wskaznikiem waloryzacji skladek okreslonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z pozn. zm.23)).

5. Przy obliczaniu kwoty naleznych skladek, waloryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje sie odpowiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o ktorej mowa w ust. 1.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje sie rowniez do zolnierza, ktory pozostawal w sluzbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., jezeli po zwolnieniu ze sluzby, pomimo spelnienia warunkow do nabycia prawa do emerytury wojskowej, zglosil wniosek o przyznanie emerytury z tytulu podlegania ubezpieczeniom spolecznym.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, kwote naleznych, zwaloryzowanych skladek przekazuje sie niezwlocznie na podstawie zawiadomienia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych o nabyciu przez zolnierza prawa do emerytury przewidzianej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

8. Kwota naleznych, zwaloryzowanych skladek stanowi przychody Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

9. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zabezpieczenia spolecznego, okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i terminy przekazywania do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych skladek, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do tego wlasciwe, majac na uwadze koniecznosc zapewnienia prawidlowego, niezwlocznego wykonywania czynnosci zwiazanych z przekazywaniem tych skladek.

10. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zabezpieczenia spolecznego, okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i terminy przekazywania do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych skladek, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, za zolnierzy zawodowych pelniacych sluzbe w jednostkach podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych oraz jednostki do tego wlasciwe, majac na uwadze koniecznosc zapewnienia prawidlowego i niezwlocznego wykonywania czynnosci zwiazanych z przekazywaniem tych skladek.".

Art. 161. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z pozn. zm.24)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na zakwaterowanie zolnierzy zawodowych, pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej sa przeznaczone osobne kwatery stale, zwane dalej "kwaterami", pozostajace w zasobach Agencji, w tym rowniez okreslone w art. 17 pkt 6.";

2) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prawo do kwatery przysluguje zolnierzowi zawodowemu, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1, od dnia rozpoczecia pelnienia zawodowej sluzby wojskowej na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej.",

b) uchyla sie ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zolnierzom zawodowym pelniacym zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej i innym osobom zajmujacym kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej mozna przydzielic kwatere funkcyjna na czas zajmowania okreslonego stanowiska sluzbowego. Do kwater tych nie stosuje sie norm powierzchni mieszkalnej. Zolnierz otrzymujacy kwatere funkcyjna moze zachowac prawo do dotychczas zajmowanej kwatery. Przepisy art. 36 stosuje sie odpowiednio.";

3) w art. 23:

a) ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1. Zolnierz zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej, ktora pelnil na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej, zachowuje, z zastrzezeniem ust. 2, prawo do kwatery, jezeli nabyl uprawnienia do:

1) emerytury wojskowej,

2) wojskowej renty inwalidzkiej.

2. Zolnierz zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej, ktora pelnil na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej, jezeli nie nabyl uprawnien do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, w przypadku wypowiedzenia stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej przez wlasciwy organ z powodu rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia stanu etatowego w korpusie kadry zawodowej Sil Zbrojnych albo gdy uleglo likwidacji stanowisko sluzbowe, ktore zolnierz zajmowal, zachowuje prawo do zajmowanej kwatery. W tym przypadku przepisu art. 58 ust. 5 nie stosuje sie.",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zolnierza zawodowego pelniacego zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej, spelniajacego warunki wymagane do uzyskania emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, oraz zolnierza, o ktorym mowa w ust. 2,";

4) w art. 24 ust. 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

"3. Przydzial kwatery moze nastapic wylacznie w okresie pelnienia zawodowej sluzby wojskowej na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej.

4. Jezeli do czasu zwolnienia z zawodowej sluzby wojskowej pelnionej na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej zolnierzowi nie przydzielono kwatery lub nie wyplacono ekwiwalentu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, z dniem zwolnienia ze sluzby wyplaca sie mu ten ekwiwalent. Przepis art. 47 stosuje sie odpowiednio.";

5) w art. 25 ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1. Zolnierz zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej pelnionej na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby terminowej zachowuje uprawnienia do swiadczenia, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, jezeli zachodza okolicznosci okreslone w art. 23 ust. 1 pkt 2. Prawo to przysluguje przez czas posiadania uprawnien do wojskowej renty inwalidzkiej, jednak nie dluzej niz przez okres najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego w dniu zwolnienia ze sluzby.

2. W razie smierci zolnierza zawodowego pelniacego zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby terminowej, ktorego smierc pozostaje w zwiazku ze sluzba wojskowa, prawo do swiadczenia, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, nabywaja czlonkowie rodziny uprawnieni do wojskowej renty rodzinnej, jezeli swiadczenie to bylo wyplacane zolnierzowi przed smiercia. Prawo to przysluguje przez czas posiadania uprawnien do wojskowej renty rodzinnej po zolnierzu, jednak nie dluzej niz przez okres najmu lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowanego.";

6) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej kwatery przyslugujacej zolnierzowi zawodowemu uwzglednia sie zajmowane stanowisko sluzbowe oraz stan rodzinny. Norma powierzchni mieszkalnej przyslugujaca osobie uprawnionej do kwatery z jednego tytulu wynosi 7-10 m2.";

7) w art. 41 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) wypowiedzial stosunek sluzbowy zawodowej sluzby wojskowej i ciazy na nim obowiazek zwrotu kosztow poniesionych przez wojsko na jego nauke, chyba ze zachowal prawo do kwatery na podstawie art. 23 ust. 1,";

8) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zolnierze zwolnieni z zawodowej sluzby wojskowej pelnionej na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej, ktorzy nie zachowuja prawa do kwatery, czlonkowie rodzin zmarlych zolnierzy oraz emerytow i rencistow wojskowych, ktorzy nie nabywaja prawa do kwatery, oraz inne osoby, ktorych prawo do kwatery wygaslo, moga zamieszkiwac w dotychczasowym lokalu na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem oddzialu terenowego Agencji. Osoby te wnosza oplaty odpowiadajace kosztom eksploatacji i remontow lokalu mieszkalnego w tym budynku. Jezeli osoby te odmawiaja zawarcia umowy, podlegaja przymusowemu przekwaterowaniu do lokalu socjalnego na ich koszt.";

9) w art. 47 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku gdy ciazy na nim obowiazek zwrotu kosztow poniesionych przez wojsko na jego nauke - w calosci,";

10) w art. 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Swiadczenie finansowe umozliwiajace pokrycie kosztow najmu lokalu mieszkalnego przysluguje:

1) zolnierzowi zawodowemu pelniacemu zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej:

a) posiadajacemu czlonkow rodziny, ktorych uwzglednia sie przy ustalaniu przyslugujacej mu powierzchni mieszkalnej kwatery, jezeli Agencja nie moze mu przydzielic odpowiedniej kwatery lub zapewnic tymczasowego zakwaterowania z rodzina,

b) nieposiadajacemu czlonkow rodziny, jezeli Agencja nie moze mu przydzielic odpowiedniej kwatery lub zapewnic zakwaterowania w internacie,

2) zolnierzowi zawodowemu pelniacemu zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby terminowej, posiadajacemu czlonkow rodziny w rozumieniu art. 26 ust. 2.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Swiadczenie finansowe nie przysluguje zolnierzowi zawodowemu pelniacemu zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej, jezeli otrzymal ekwiwalent pieniezny, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2.";

11) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1) zolnierzowi zawodowemu pelniacemu zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej,

2) zolnierzowi zawodowemu pelniacemu zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby terminowej,";

12) w art. 52 ust. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2. Na wniosek zolnierza zawodowego pelniacego zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej, uprawnionego do zakwaterowania w internacie, dyrektor oddzialu terenowego Agencji moze tymczasowo zakwaterowac go, wraz z czlonkami rodziny uwzglednianymi przy ustalaniu przyslugujacej powierzchni mieszkalnej kwatery, w kwaterze zastepczej.

3. Dyrektor oddzialu terenowego Agencji moze, w miare posiadanych mozliwosci, zakwaterowac zolnierza zawodowego pelniacego zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby terminowej, posiadajacego czlonkow rodziny, w innym pomieszczeniu mieszkalnym wykorzystywanym na zakwaterowanie tymczasowe.".

Art. 162. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pozn. zm.25)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 324 w 1 uchyla sie pkt 1;

2) uchyla sie art. 325;

3) art. 328 otrzymuje brzmienie:

"Art. 328. Sad moze orzec degradacje tylko wobec osoby, ktora w chwili popelnienia czynu zabronionego byla zolnierzem, chociazby przestala nim byc w chwili orzekania.";

4) art. 332 otrzymuje brzmienie:

"Art. 332. 1. W razie orzeczenia za zbiegajace sie przestepstwa pozbawienia praw publicznych i degradacji lub wydalenia z zawodowej sluzby wojskowej sad orzeka tylko pozbawienie praw publicznych.

2. W razie orzeczenia za zbiegajace sie przestepstwa degradacji oraz wydalenia z zawodowej sluzby wojskowej sad orzeka tylko degradacje.";

5) w art. 338 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Przepisow 1 i 2 nie stosuje sie do zolnierzy zawodowych, okresowej sluzby wojskowej oraz nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej, a takze do oficerow i podoficerow rezerwy odbywajacych cwiczenia wojskowe.".

Art. 163. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm.26)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 233 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) oficerow,";

2) art. 237 otrzymuje brzmienie:

"Art. 237. W razie orzeczenia wobec zolnierza wydalenia z zawodowej sluzby wojskowej lub degradacji sad zarzadza wykonanie orzeczonego srodka przez wlasciwego dowodce oraz zawiadamia o tresci orzeczenia odpowiedni w sprawach kadrowych organ wojskowy.".

Art. 164. W ustawie z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 uchyla sie pkt 6;

2) w art. 8 uchyla sie ust. 6;

3) w art. 22 w ust. 1 uchyla sie pkt 7 i 8;

4) uchyla sie art. 27;

5) w art. 59 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wymieniona w pkt 9 - przelozony dyscyplinarny zajmujacy stanowisko sluzbowe nie nizsze niz dowodca jednostki wojskowej,",

b) uchyla sie pkt 4;

6) w art. 65 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zolnierzy zasadniczej sluzby wojskowej, studentow i absolwentow szkol wyzszych odbywajacych przeszkolenie wojskowe, zolnierzy rezerwy odbywajacych cwiczenia wojskowe i okresowa sluzbe wojskowa oraz zolnierzy nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej, a takze kandydatow na zolnierzy zawodowych oraz szeregowych zawodowych i podoficerow zawodowych - odpowiednio podoficer zawodowy lub oficer zawodowy,";

7) w art. 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kare dyscyplinarna, o ktorej mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 9, uwaza sie za wykonana z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia.";

8) w art. 99 w ust. 1 uchyla sie pkt 2.

Art. 165. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pozn. zm.27)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2) pracownicy - rozumie sie osoby zatrudnione w jednostkach, o ktorych mowa w pkt 1, oraz zolnierzy zawodowych, zolnierzy odbywajacych nadterminowa zasadnicza sluzbe wojskowa, zolnierzy odbywajacych okresowa sluzbe wojskowa, funkcjonariuszy Policji, Strazy Granicznej i Panstwowej Strazy Pozarnej - z wyjatkiem pelniacych sluzbe kandydacka - oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Wieziennej i Sluzby Celnej,

3) wynagrodzenia - rozumie sie wynagrodzenia i inne swiadczenia wynikajace ze stosunku pracy osob zatrudnionych w jednostkach, o ktorych mowa w pkt 1, oraz uposazenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposazenia roczne, a takze zapomogi przyslugujace na podstawie odrebnych ustaw zolnierzom i funkcjonariuszom, o ktorych mowa w pkt 2,";

2) w art. 5 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) zolnierze zawodowi i funkcjonariusze, o ktorych mowa w art. 2 pkt 2;";

3) po art. 29e dodaje sie art. 29f w brzmieniu:

"Art. 29f. Przez zolnierzy zawodowych, o ktorych mowa w art. 5 pkt 1 lit. c), rozumie sie rowniez zolnierzy odbywajacych nadterminowa zasadnicza sluzbe wojskowa, ktorzy rozpoczeli odbywanie tej sluzby przed dniem 1 lipca 2004 r.".

Art. 166. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialnosci majatkowej zolnierzy (Dz. U. Nr 89, poz. 967) w art. 2 pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1) zolnierzu - nalezy przez to rozumiec zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej, o ktorym mowa w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) i w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750);

2) uposazeniu przyslugujacym zolnierzowi - nalezy przez to rozumiec uposazenie zasadnicze, wraz z dodatkami o charakterze stalym, nalezne zolnierzowi w dniu wyrzadzenia szkody, o ktorym mowa odpowiednio w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych i w ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposazeniu zolnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750),".

Art. 167. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o swiadczeniach odszkodowawczych przyslugujacych w razie wypadkow i chorob pozostajacych w zwiazku ze sluzba wojskowa (Dz. U. Nr 83, poz. 760) w art. 2 w ust. 2 uchyla sie pkt 1.

Art. 168. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Sluzbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Obrony Narodowej wyznacza Szefa WSI i jego zastepcow sposrod zolnierzy zawodowych pelniacych zawodowa sluzbe wojskowa na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej.".

Rozdzial 11

Przepisy przejsciowe, dostosowujace i koncowe

Art. 169. Sprawy wszczete, lecz niezakonczone ostateczna decyzja przed dniem 1 lipca 2004 r., prowadzi sie nadal wedlug przepisow dotychczasowych.

Art. 170. 1. Zolnierze zawodowi pelniacy w dniu 30 czerwca 2004 r. zawodowa sluzbe wojskowa jako:

1) stala - staja sie z mocy prawa zolnierzami zawodowymi pelniacymi sluzbe na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby stalej;

2) kontraktowa - staja sie z mocy prawa zolnierzami zawodowymi pelniacymi sluzbe na podstawie kontraktu na pelnienie sluzby terminowej, nie dluzej jednak niz na okres, na jaki zostal zawarty dotychczasowy kontrakt.

2. Zolnierzom, o ktorych mowa w ust. 1, nie przysluguje prawo do zasilku, o ktorym mowa w art. 82, z wyjatkiem zolnierzy, ktorzy na podstawie dotychczasowych przepisow nie otrzymali zasilku na zagospodarowanie.

3. Zolnierzom zawodowym, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, organy uprawnione do wyznaczenia na stanowiska sluzbowe wymienione w art. 44 ust. 1 i 2 dorecza decyzje o wyznaczeniu z dniem 1 lipca 2004 r. na stanowiska sluzbowe.

4. Zolnierzy zawodowych, w stosunku do ktorych decyzje o wyznaczeniu na stanowiska sluzbowe staly sie ostateczne, uznaje sie za zolnierzy, ktorzy z dniem 1 lipca 2004 r. objeli stanowiska sluzbowe, na ktore zostali wyznaczeni.

Art. 171. Zolnierze zawodowi, ktorzy w dniu wejscia w zycie niniejszej ustawy wchodza w sklad organow spolek, innych przedsiebiorcow oraz fundacji, uczestnicza w pracach tych organow na zasadach obowiazujacych przed dniem 30 czerwca 2004 r., nie dluzej jednak niz do dnia 31 grudnia 2004 r.

Art. 172. 1. Zolnierza zawodowego, ktory w dniu 30 czerwca 2004 r. spelnial okreslone w dotychczasowych przepisach wymagania do zajmowania stanowiska sluzbowego o okreslonym stopniu etatowym, uwaza sie za spelniajacego warunki do wyznaczenia na to samo lub rownorzedne stanowisko sluzbowe.

2. Zolnierza zawodowego posiadajacego w dniu 30 czerwca 2004 r. tytul oficera dyplomowanego traktuje sie jako zolnierza posiadajacego tytul rownorzedny tytulowi zawodowemu magistra.

3. Absolwentow wyzszych szkol wojskowych, ktorzy rozpoczeli studia przed dniem 1 lipca 2004 r., w przypadku gdy obowiazujacy w tych szkolach program nauczania nie przewidywal uzyskania przez nich tytulu zawodowego magistra (rownorzednego), mianuje sie na stopien wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) i wyznacza na stanowiska sluzbowe pomimo niespelniania wymogow w zakresie wyksztalcenia.

4. Absolwentow Wojskowego Liceum Muzycznego, ktorzy ukoncza to liceum po dniu 1 lipca 2004 r., mianuje sie na stopien wojskowy kaprala (mata), z zastrzezeniem ust. 5.

5. Absolwenci, o ktorych mowa w ust. 4, ktorzy posiadaja wyzszy stopien wojskowy od stopnia kaprala (mata), koncza Wojskowe Liceum Muzyczne w stopniu, jaki posiadaja.

Art. 173. Zolnierz zawodowy pelniacy zawodowa sluzbe wojskowa w okresie probnym moze oswiadczyc na pismie, najpozniej w terminie do dnia 31 lipca 2004 r., o zamiarze rozwiazania stosunku sluzbowego. W takim przypadku z dniem uplywu okresu probnego zolnierza zawodowego zwalnia sie z zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 174. 1. Zolnierz zawodowy przeniesiony na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 189:

1) do rezerwy kadrowej - pozostaje nadal w tej rezerwie, nie dluzej jednak niz do konca okresu, na jaki zostal do niej przeniesiony;

2) w stan nieczynny - pozostaje nadal w tym stanie, nie dluzej jednak niz do konca okresu, na jaki zostal do niego przeniesiony;

3) do dyspozycji - pozostaje nadal w dyspozycji, nie dluzej jednak niz do konca okresu, na jaki zostal do niej przeniesiony, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Zolnierzy zawodowych, o ktorych mowa w ust. 1, jezeli nie zostali wyznaczeni na stanowiska sluzbowe po uplywie odpowiedniego okresu, o ktorym mowa w ust. 1, zwalnia sie z zawodowej sluzby wojskowej z dniem uplywu tego okresu.

3. Jezeli zolnierz zawodowy pozostaje w dyspozycji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, dluzej niz dwanascie miesiecy, jego zwolnienie z zawodowej sluzby wojskowej nastepuje z mocy prawa z dniem 31 lipca 2004 r.

Art. 175. 1. Przepisu art. 31 nie stosuje sie do zolnierza zawodowego pelniacego w dniu 1 lipca 2004 r. zawodowa sluzbe wojskowa, posiadajacego nizszy stopien wojskowy od stopnia etatowego stanowiska sluzbowego, ktore zajmuje.

2. Zolnierz zawodowy, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. moze byc:

1) mianowany do stopnia wojskowego odpowiadajacego stopniowi etatowemu zajmowanego stanowiska sluzbowego, z zastrzezeniem ust. 3;

2) wyznaczony, za jego zgoda, na stanowisko o stopniu etatowym odpowiadajacym posiadanemu przez zolnierza stopniowi wojskowemu.

3. W przypadku gdy roznica miedzy posiadanym przez zolnierza zawodowego stopniem wojskowym a stopniem etatowym stanowiska sluzbowego, ktore zajmuje, jest wieksza niz jeden stopien, wowczas mianowanie zolnierza zawodowego moze nastepowac nie czesciej niz raz w roku, pod warunkiem posiadania przez niego pozytywnej opinii specjalnej wydanej na te okolicznosc.

4. Jezeli mianowanie lub wyznaczenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie nastapilo, zolnierza zwalnia sie z zawodowej sluzby wojskowej z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2007 r.

Art. 176. 1. Zolnierz zawodowy pelniacy zawodowa sluzbe wojskowa w dniu 1 lipca 2004 r., posiadajacy wyzszy stopien wojskowy od stopnia etatowego stanowiska sluzbowego, ktore zajmuje, w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.:

1) jest wyznaczany na stanowisko o stopniu etatowym odpowiadajacym posiadanemu przez niego stopniowi wojskowemu lub

2) zajmuje dotychczasowe stanowisko, po zlozeniu przez niego pisemnej zgody na wystepowanie, poczawszy od dnia 1 stycznia 2007 r., w czasie wykonywania obowiazkow sluzbowych w oznaczeniu stopnia wojskowego odpowiadajacego stopniowi etatowemu zajmowanego stanowiska.

2. Jezeli wyznaczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, nie nastapi i zolnierz zawodowy nie zlozy oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, zolnierza zwalnia sie z zawodowej sluzby wojskowej z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2006 r.

Art. 177. 1. Zolnierz zawodowy pelniacy zawodowa sluzbe wojskowa w dniu 1 lipca 2004 r., ktorego stanowisko sluzbowe zostalo zaszeregowane do stanowiska sluzbowego w korpusie szeregowych zawodowych, moze pelnic sluzbe, po zlozeniu pisemnej zgody, na zmienionym stanowisku, nie dluzej jednak niz do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Do zolnierzy, o ktorych mowa w ust. 1, po dniu 1 stycznia 2007 r. przepis art. 176 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 178. 1. Zolnierze zawodowi, ktorzy nie zostali wyznaczeni z dniem 1 lipca 2004 r. na stanowiska sluzbowe, do czasu objecia stanowiska sluzbowego, oraz zolnierze pozostajacy w tym dniu w dyspozycji wlasciwego organu, w rezerwie kadrowej i w stanie nieczynnym z prawem do uposazenia, otrzymuja od tego dnia uposazenie zasadnicze, wraz z dodatkami o charakterze stalym, nalezne za miesiac czerwiec 2004 r., zwaloryzowane sredniorocznym wskaznikiem wzrostu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej ustalonym w ustawie budzetowej na dany rok.

2. Zolnierzom zawodowym, ktorzy od dnia 1 lipca 2004 r. po raz pierwszy objeli stanowiska sluzbowe na zasadach okreslonych w niniejszej ustawie, ktorych uposazenie zasadnicze, wraz z dodatkami o charakterze stalym, za miesiac lipiec 2004 r., ustalone wedlug zasad okreslonych w niniejszej ustawie, bedzie nizsze od uposazenia otrzymanego za miesiac czerwiec 2004 r., zwaloryzowanego wskaznikiem wzrostu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej ustalonym w ustawie budzetowej na 2004 r., do czasu uzyskania wyzszego uposazenia na tym stanowisku wyplaca sie dodatek wyrownawczy w wysokosci roznicy miedzy porownywanymi uposazeniami.

Art. 179. 1. Zolnierzom zawodowym posiadajacym stopnie wojskowe starszego plutonowego (starszego bosmanmata), sierzanta sztabowego (bosmana sztabowego), starszego sierzanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego), mlodszego chorazego sztabowego (mlodszego chorazego sztabowego marynarki) i chorazego sztabowego (chorazego sztabowego marynarki), jezeli nie zostali mianowani na wyzszy stopien wojskowy, zachowuje sie posiadane stopnie dozywotnio.

2. Przepisy art. 176 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 180. 1. Zolnierze rezerwy wchodzacy w sklad korpusu chorazych z mocy prawa wchodza w sklad korpusu podoficerow. Z dniem 1 lipca 2004 r. chorazych rezerwy mozna wyznaczac na stanowiska sluzbowe przewidziane w etatach jednostek wojskowych dla podoficerow, a w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiska przewidziane dla oficerow mlodszych.

2. Zolnierzom rezerwy posiadajacym stopnie wojskowe starszego plutonowego (starszego bosmanmata), sierzanta sztabowego (bosmana sztabowego), starszego sierzanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego), mlodszego chorazego sztabowego (mlodszego chorazego sztabowego marynarki) i chorazego sztabowego (chorazego sztabowego marynarki), jezeli nie zostali mianowani na wyzszy stopien wojskowy, zachowuje sie posiadane stopnie dozywotnio.

3. W przypadku powolania zolnierzy rezerwy, o ktorych mowa w ust. 2, do czynnej sluzby wojskowej wystepuja oni w oznaczeniu nastepujacego stopnia wojskowego i sa traktowani jak zolnierze posiadajacy taki stopien w zakresie wszelkich uprawnien i obowiazkow:

1) starszy plutonowy (bosman sztabowy) - plutonowego (bosmanmata);

2) sierzant sztabowy (bosman sztabowy) i starszy sierzant sztabowy (starszy bosman sztabowy) - starszego sierzanta (starszego bosmana);

3) mlodszy chorazy sztabowy (mlodszy chorazy sztabowy marynarki) i chorazy sztabowy (chorazy sztabowy marynarki) - starszego chorazego (starszego chorazego marynarki).

Art. 181. Zolnierze zawodowi, ktorzy w dniu 30 czerwca 2004 r. korzystali z uprawnien do dodatkowej powierzchni mieszkalnej osobnej kwatery stalej z tytulu zajmowanego stanowiska sluzbowego lub posiadanego stopnia wojskowego, zachowuja prawo do tej powierzchni i innych swiadczen przyslugujacych z tego tytulu bezterminowo.

Art. 182. Zolnierze odbywajacy na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 158, zasadnicza sluzbe wojskowa lub nadterminowa zasadnicza sluzbe wojskowa, mianowani przed dniem 1 lipca 2004 r. na stopien wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) lub stopien wojskowy w korpusie podoficerow oraz wyznaczeni przed tym dniem na stanowiska sluzbowe przewidziane dla starszych szeregowych (starszych marynarzy) lub podoficerow, nadal odbywaja sluzbe w posiadanych stopniach wojskowych i na zajmowanych stanowiskach.

Art. 183. Zolnierze zwolnieni z zawodowej sluzby wojskowej przed dniem 1 lipca 2004 r., ktorym na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 189, przyslugiwalo prawo do pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub posrednictwa pracy realizowanego przez wyspecjalizowane organy, korzystaja z pomocy okreslonej w art. 120 w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 184. Do zawodowej sluzby wojskowej w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. moze byc powolany w korpusie:

1) oficerow zawodowych - zolnierz rezerwy posiadajacy tytul zawodowy magistra (rownorzedny), ktory odbyl szkolenie wojskowe i zdal egzamin na oficera, jezeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie oficerow zawodowych, po mianowaniu na stopien wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki);

2) podoficerow zawodowych - podoficer nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej posiadajacy swiadectwo dojrzalosci, jezeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie podoficerow zawodowych.

Art. 185. Zolnierzom pelniacym zawodowa sluzbe wojskowa oraz zolnierzom odbywajacym nadterminowa zasadnicza sluzbe wojskowa w 2004 r. wyplaca sie, ze srodkow przeznaczonych na uposazenia, nagrode roczna w wysokosci, na warunkach i w trybie okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nagrod rocznych, nagrod pienieznych w formie wyroznienia oraz zapomog dla zolnierzy (Dz. U. Nr 65, poz. 770 oraz z 2002 r. Nr 134, poz. 1131).

Art. 186. Dla celow ustalania przecietnego uposazenia, o ktorym mowa w art. 71 ust. 2, przyjmuje sie rowniez uposazenia zolnierzy, ktorzy w dniu 1 lipca 2004 r. odbywaja nadterminowa zasadnicza sluzbe wojskowa.

Art. 187. W razie uchylenia prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na nizsze stanowisko sluzbowe, wymierzonej przed dniem 1 lipca 2004 r., ukaranemu zolnierzowi wyplaca sie utracona wskutek kary dyscyplinarnej czesc uposazenia naleznego na wyzszym stanowisku, wedlug stawek obowiazujacych w dniu uprawomocnienia sie orzeczenia, wraz z odsetkami ustawowymi.

Art. 188. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925, i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposazeniu zolnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609), ktore w niniejszej ustawie zostaly uchylone lub zmienione, pozostaja w mocy do czasu zastapienia ich przepisami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy, nie dluzej jednak niz do dnia 30 czerwca 2005 r.

Art. 189. Traci moc ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391).

Art. 190. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2004 r., z wyjatkiem art. 4 ust. 4-6, art. 78 ust. 4, art. 170 ust. 3, ktore wchodza w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia [czyli 4 pazdziernika 2003 r.].


1) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874 i Nr 139, poz. 1326.

3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188.

4) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061 i Nr 121, poz. 1142.

5) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188.

6) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268 i Nr 137, poz. 1302.

7) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

8) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.

9) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160.

10) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608.

11) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.

12) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145.

13) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267.

14) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052.

15) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zotaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

16) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750.

17) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184.

18) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874 i Nr 139, poz. 1326.

19) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609.

20) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 149, poz. 1450 i Nr 170, poz. 1651.

21) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

22) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.

23) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.

24) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267.

25) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061 i Nr 121, poz. 1142.

26) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061 i Nr 142, poz. 1380.

27) Zmiany ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454 i Nr 166, poz. 1609.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.