Rozporzadzenie ministra finansow z 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do ktorych stosuje sie stawke podatku od towarow i uslug w wysokosci 0 proc., oraz warunkow jej stosowania

(Dz. U. nr 121, poz. 1297)

Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50, nr 28, poz. 127 i nr 129, poz. 599, z 1994 r. nr 132, poz. 670, z 1995 r. nr 44, poz. 231 i nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. nr 137, poz. 640, z 1997 r. nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i 780, nr 137, poz. 926, nr 141, poz. 943 i nr 162, poz. 1104, z 1998 r. nr 139, poz. 905 i nr 161, poz. 1076, z 1999 r. nr 50, poz. 499, nr 57, poz. 596 i nr 95, poz. 1100, z 2000 r. nr 68, poz. 805 i nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. nr 12, poz. 92; nr 39, poz. 459; nr 56, poz. 580; nr 63, poz. 639; nr 80, poz. 858; nr 90, poz. 995) zarzadza sie, co nastepuje:

1. 1. Okresla sie wykaz czasopism specjalistycznych, do ktorych stosuje sie stawke podatku od towarow i uslug w wysokosci 0 proc., zwana dalej "stawka podatku 0 proc.", stanowiacy zalacznik do rozporzadzenia.

2. Stawke podatku 0 proc. stosuje sie do sprzedazy w kraju i importu czasopism specjalistycznych, wymienionych w zalaczniku do rozporzadzenia:

1) wytworzonych metodami poligraficznymi i

2) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow symbolami ISSN oraz

3) na ktorych oznaczono wielkosc nakladu nie przekraczajaca 15.000 egzemplarzy,

z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli faktyczny naklad czasopisma specjalistycznego wymienionego w zalaczniku do rozporzadzenia jest wyzszy od nakladu podanego na czasopismie, stawka podatku 0 proc. nie ma zastosowania do sprzedazy w kraju przez importera oraz wydawce, poczawszy od numeru, ktorego naklad zostal przekroczony.

2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie 1 stycznia 2001 r., z tym ze 1 ust. 2 pkt 3 obowiazuje od 1 kwietnia 2001 r.

Zalacznik

Wykaz czasopism specjalistycznych (w nawiasie ich wydawcy)

(Uwaga! opublikowalismy tez uzupelnienie do wykazu, ktory wejdzie w zycie 8 czerwca 2001 roku)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L - L | M | N

O | P | Q | R | S | S | T | U - V | W | Z | Z - Z

1. AAEM ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, AAEM Publishers)

2. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. AEDIFICATIO ET MECHANICA (Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michala Oczapowskiego w Olsztynie)

3. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. AGRICULTURA (Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michala Oczapowskiego w Olsztynie)

4. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. GEODAESIA ET RURIS REGULATIO (Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michala Oczapowskiego w Olsztynie)

5. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. PROTECTIO AQUARUM ET PISCATORIA (Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michala Oczapowskiego w Olsztynie)

6. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. TECHNOLOGIA ALIMENTORUM (Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michala Oczapowskiego w Olsztynie)

7. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. VETERINARIA (Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michala Oczapowskiego w Olsztynie)

8. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. ZOOTECHNICA (Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michala Oczapowskiego w Olsztynie)

9. ACTA AGRARIA ET SILVESTRIA. SERIES: SILVESTRIS (PAN - oddzial w Krakowie)

10. ACTA AGRARIA ET SILVESTRIA. SERIES: ZOOTECHNICA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Rolniczych i Lesnych)

11. ACTA AGROBOTANICA. JOURNAL OF THE POLISH BOTANICAL SOCIETY (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

12. ACTA AGROPHYSICA (PAN. Instytut Agrofizyki)

13. ACTA ANGIOLOGICA (Volumed s. c.)

14. ACTA ARCHAEOLOGICA CARPATHICA (PAN, oddzial w Krakowie, Komisja Archeologiczna)

15. ACTA ARCHAEOLOGICA LODZIENSIA (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

16. ACTA ARITHMETICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

17. ACTA ASIATICA VARSOVIENSIA (Polska Akademia Nauk. Zaklad Krajow Pozaeuropejskich)

18. ACTA ASTRONOMICA (Fundacja Astronomii Polskiej im. M. Kopernika)

19. ACTA BALTICO-SLAVICA. ARCHEOLOGIA HISTORIA (Slawistyczny Osrodek Wydawniczy)

20. ACTA BIOCHIMICA POLONICA (Komitet Biochemii i Biofizyki PAN, Polskie Towarzystwo Biochemiczne)

21. ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA. SERIES BOTANICA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Biologiczna)

22. ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA. SERIES ZOOLOGIA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Biologiczna)

23. ACTA CHROMATOGRAPHICA (Uniwersytet Slaski. Instytut Chemii)

24. ACTA ENDOSCOPICA POLONA (Towarzystwo Chirurgow Polskich)

25. ACTA ENTOMOLOGICA SILESIANA (Slaskie Towarzystwo Entomologiczne)

26. ACTA GEOGRAPHICA LODZIENSIA (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Wydzial III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych)

27. ACTA GEOLOGICA POLONICA (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Geologicznych)

28. ACTA GEOPHYSICA POLONICA (Polska Akademia Nauk. Komitet i Instytut Geofizyki)

29. ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (Polskie Towarzystwo Hematologow i Transfuzjologow)

30. ACTA HYDROBIOLOGICA (PAN. Zaklad Biologii Wod im. K. Starmacha)

31. ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

32. ACTA MAGNETICA (UAM. Instytut Fizyki)

33. ACTA MICROBIOLOGICA POLONICA (Polskie Towarzystwo Mikrobiologow)

34. ACTA MYCOLOGICA (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

35. ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS (Polska Akademia Nauk. Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego, Polskie Towarzystwo Badan Ukladu Nerwowego)

36. ACTA ORNITHOLOGICA (Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii)

37. ACTA PALEOBOTANICA (Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera)

38. ACTA PALEONTOLOGICA POLONICA (Instytut Paleobiologii PAN)

39. ACTA PARASITOLOGICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Parazytologii im. W. Stefanskiego)

40. ACTA PHILOLOGICA (Uniwersytet Warszawski)

41. ACTA PHYSICA POLONICA - B (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellonskiego)

42. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM (Zaklad Fizjologii Roslin PAN, Krakow przy udziale: Katedra Fizjologii Roslin SGGW, Warszawa; Komitet Fizjologii, Genet. i Hod. PAN, Warszawa)

43. ACTA POLONIAE HISTORICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Komitet Nauk Historycznych)

44. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA. DRUG RESEARCH (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

45. ACTA POLONIAE TOXICOLOGICA (Polskie Towarzystwo Toksykologiczne)

46. ACTA PROTOZOOLOGICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego. Polskie Towarzystwo Biologii Komorki)

47. ACTA SCANSENOLOGICA (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)

48. ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

49. ACTA THERIOLOGICA (Zaklad Badania Ssakow PAN)

50. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ARCHAEOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

51. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

52. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA BOTANICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

53. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA CHIMICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

54. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ETHNOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

55. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA GEOGRAPHICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

56. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA (Uniwersytet Lodzki)

57. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA HISTORICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

58. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA IURIDICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

59. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LIBRORUM (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

60. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LIMNOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

61. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LINGUISTICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

62. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ANGLICA (Uniwersytet Lodzki)

63. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA GERMANICA (Uniwersytet Lodzki)

64. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ROMANICA (Uniwersytet Lodzki)

65. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ROSSICA (Uniwersytet Lodzki)

66. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA MATHEMATICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

67. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

68. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PHILOSOPHICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

69. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PHYSICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

70. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PHYSIOLOGICA, CYTHOLOGICA ET GENETICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

71. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PSYCHOLOGICA (Uniwersytet Lodzki)

72. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA SCIENTIAE ARTIUM ET LITTERARUM (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

73. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA SOCIOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

74. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA SOZOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

75. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ZOOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

76. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. KSZTALCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCOW (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

77. ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOLECZNE (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu)

78. ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu)

79. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. ANGLICA WRATISLAVIENSIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

80. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. ANTIQUITAS (Uniwersytet Wroclawski)

81. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. CLASSICA WRATISLAVIENSIA (Uniwersytet Wroclawski)

82. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. GERMANICA WRATISLAVIENSIA (Uniwersytet Wroclawski)

83. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. HISTORIA (Uniwersytet Wroclawski)

84. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. HISTORIA SZTUKI (Uniwersytet Wroclawski)

85. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. LITERATURA I KULTURA POPULARNA (Uniwersytet Wroclawski)

86. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. NEDERLANDICA WRATISLAVIENSIA (Uniwersytet Wroclawski)

87. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. NIEMCOZNAWSTWO (Uniwersytet Wroclawski)

88. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. POLITOLOGIA (Uniwersytet Wroclawski)

89. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE BOTANICZNE (Uniwersytet Wroclawski)

90. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE GEOLOGICZNO-MINERALOGICZNE (Uniwersytet Wroclawski)

91. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO, SERIA A: GEOGRAFIA FIZYCZNA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

92. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO. SERIA B: GEOGRAFIA SPOLECZNA I EKONOMICZNA (Uniwersytet Wroclawski)

93. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE KULTUROZNAWCZE (Uniwersytet Wroclawski)

94. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE LITERACKIE (Uniwersytet Wroclawski)

95. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE PEDAGOGICZNE (Uniwersytet Wroclawski)

96. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE PSYCHOLOGICZNE (Uniwersytet Wroclawski)

97. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE ZOOLOGICZNE (Uniwersytet Wroclawski)

98. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO (Uniwersytet Wroclawski)

99. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS (Uniwersytet Wroclawski)

100. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRZEGLAD PRAWA I ADMINISTRACJI (Uniwersytet Wroclawski)

101. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. ROMANICA WRATISLAVIENSIA (Uniwersytet Wroclawski)

102. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. SLAVICA WRATISLAVIENSIA (Uniwersytet Wroclawski)

103. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA ARCHEOLOGICZNE (Uniwersytet Wroclawski)

104. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA GEOGRAFICZNE (Uniwersytet Wroclawski)

105. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA (Uniwersytet Wroclawski)

106. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA NAD FASZYZMEM I ZBRODNIAMI HITLEROWSKIMI (Uniwersytet Wroclawski)

107. ACTA ZOOLOGICA CRACOVIENSIA (PAN. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat)

108. ADVANCES IN AGRICULTURAL SCIENCES (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

109. AeroPlan - ilustrowany magazyn lotniczy (Agencja Lotnicza ALTAIR)

110. AFRICANA BULLETIN (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

111. AFRYKA. AZJA. AMERYKA LACINSKA (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

112. Akant (Instytut Wydawniczy "Swiadectwo")

113. Akcent (Edytor Press)

114. Aktualnosci Rachunkowo-Podatkowe (Dom Wydawniczy ABC. Wydawnictwa Profesjonalne Spolka z o. o.)

115. AKTUALNOSCI TELEWIZYJNE (Prasowa Agencja Telewizyjna TVP S. A.)

116. ALKOHOLIZM I NARKOMANIA (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii)

117. Almanach "Slowacy w Polsce" (Towarzystwo Slowakow w Polsce)

118. Almanach Czestochowy (Towarzystwo Przyjaciol Czestochowy)

119. Almanach Karpacki "Plaj" (Towarzystwo Karpackie)

120. Almanach Ukrainski (Zwiazek Ukraincow w Polsce)

121. Almanach Ziemi Limanowskiej (Towarzystwo Milosnikow Ziemi Limanowskiej)

122. Almanach Zydowski (Zwiazek Gmin Wyznaniowych Zydowskich)

123. Alter ego (Urzad Miasta Krakowa)

124. ANALECTA (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki)

125. ANALECTA CRACOVIENSIA (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)

126. Anatomia Fantastyki (Gdanski Klub Fantastyki)

127. ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii)

128. Angielski dla wszystkich (Arkadia Press Co. Ltd Nowe Wydawnictwo Edukacyjne)

129. ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS (PAN. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat w Jastrzebcu)

130. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS (Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

131. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS (Akademia Medyczna w Gdansku)

132. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE LODZENSIS (Akademia Medyczna w Lodzi)

133. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS (Slaska Akademia Medyczna w Katowicach)

134. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS. ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)

135. ANNALES POLONICI MATHEMATICI (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

136. ANNALES SOCIETATIS DOCTRINAE STUDENTIUM ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS (Studenckie Towarzystwo Naukowe Slaskiej Akademii Medycznej)

137. ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE - ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO (Polskie Towarzystwo Geologiczne)

138. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO A: MATHEMATICA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

139. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO AA: CHEMIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

140. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO AAA: PHYSICA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

141. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO B: GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAPHIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

142. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO C: BIOLOGIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

143. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO D: MEDICINA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Akademia Medyczna w Lublinie)

144. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO DD: MEDICINA VETERINARIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Akademia Rolnicza w Lublinie)

145. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO E: AGRICULTURA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Akademia Rolnicza w Lublinie)

146. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO EE: ZOOTECHNICA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Akademia Rolnicza w Lublinie)

147. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO F: HISTORIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

148. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO FF: PHILOLOGIAE (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

149. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO G: IUS (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

150. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO H: OECONOMIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

151. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO I: PHILOSOPHIA-SOCIOLOGIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

152. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO J: PAEDAGOGICA-PSYCHOLOGIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

153. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO K: POLITOLOGIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

154. ANNALES ZOOLOGICI (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

155. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. AGRICULTURAL ECONOMICS AND RURAL SOCIOLOGY (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy)

156. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. AGRICULTURE (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydzial Rolniczy)

157. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. ANIMAL SCIENCE (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydzial Zootechniczny)

158. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

159. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

160. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. HORTICULTURE (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

161. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. LAND RECLAMATION (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydzial Melioracji i Inzynierii Srodowiska)

162. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. VETERINARY MEDICINE (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

163. ANNUAL REPORT NUCLEAR PHYSICS DIVISION INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS (Uniwersytet Warszawski. Instytut Fizyki Doswiadczalnej. Zaklad Fizyki Jadra Atomowego)

164. ANTHROPOLOGICAL REVIEW (Polskie Towarzystwo Antropologiczne)

165. ANTROPOMOTORYKA (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Komitet Nauk o Kulturze Fizycznej PAN)

166. APPLICATIONES MATHEMATICAE (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

167. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE (Politechnika Zielonogorska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe)

168. APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING (Politechnika Zielonogorska, Zaklad Mechaniki Wydzialu Mechanicznego)

169. APTEKARZ (Okregowa Izba Aptekarska w Warszawie)

170. ARBORETUM BOLESTRASZYCE (Zaklad Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach)

171. ARBORETUM KORNICKIE (PAN. Instytut Dendrologii)

172. Arcana (Wydawnictwo "Arcana")

173. ARCHAEOLOGIA POLONA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

174. Arche. Wiadomosci Bractwa (Agencja "Kanon")

175. ARCHEION (Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych)

176. ARCHEOLOGIA (PAN - Instytut Archeologii i Etnologii)

177. ARCHEOLOGIA POLSKI (PAN - Instytut Archeologii i Etnologii)

178. Architektura - Murator (Wydawnictwo Murator)

179. ARCHIVES OF ACOUSTICS (Instytut Podstawowych Problemow Techniki PAN, Komitet Akustyki PAN, Polskie Towarzystwo Akustyczne)

180. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING (Polska Akademia Nauk. Komitet Inzynierii Ladowej i Wodnej)

181. ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING (Polska Akademia Nauk. Komitet Elektrotechniki)

182. ARCHIVES OF HYDROENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MECHANICS (PAN. Instytut Budownictwa Wodnego)

183. ARCHIVES OF MECHANICS (ARCHIWUM MECHANIKI STOSOWANEJ) (PAN-Instytut Podstawowych Problemow Techniki)

184. ARCHIVES OF METALLURGY (PAN. Komitet Metalurgii)

185. ARCHIVES OF MINING SCIENCES - ARCHIWUM GORNICTWA (Komitet Gornictwa PAN, Instytut Mechaniki Gorotworu PAN)

186. ARCHIVES OF THERMODYNAMICS (PAN. Komitet Termodynamiki i Spalania)

187. ARCHIVUM COMBUSTIONIS (Komitet Termodynamiki i Spalania PAN)

188. ARCHIVUM IMMUNOLOGIAE ET THERAPIAE EXPERIMENTALIS (Polska Akademia Nauk. Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej)

189. ARCHIVUM IURIDICUM CRACOVIENSE (PAN, oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Prawnych)

190. ARCHIVUM VETERINARIUM POLONICUM (Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN)

191. ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE (Miedzywydzialowy Zaklad KUL, Osrodek Archiwow, Bibliotek i Muzeow Koscielnych)

192. ARCHIWUM BUDOWY MASZYN - THE ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING (Komitet Budowy Maszyn PAN)

193. ARCHIWUM ENERGETYKI (PAN. Komitet Problemow Energetyki)

194. ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

195. ARCHIWUM HISTORII I FILOZOFII MEDYCYNY (Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji)

196. ARCHIWUM HISTORII MYSLI POLITYCZNEJ (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych)

197. Archiwum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo)

198. ARCHIWUM INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ (PAN - Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej)

199. ARCHIWUM KRYMINOLOGII (Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych)

200. ARCHIWUM MEDYCYNY SADOWEJ I KRYMINOLOGII (Polskie Towarzystwo Medycyny Sadowej i Kryminologii)

201. ARCHIWUM MINERALOGICZNE (Komitet Nauk Geologicznych PAN)

202. ARCHIWUM MOTORYZACJI (Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji)

203. ARCHIWUM NAUKI O MATERIALACH (Komitet Nauki o Materialach PAN, Uniwersytet Slaski)

204. Archiwum Ochrony Srodowiska (Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo)

205. ARCHIWUM OCHRONY SRODOWISKA (PAN. Instytut Podstaw Inzynierii Srodowiska; PAN. Komitet Inzynierii Srodowiska)

206. ARCHIWUM RYBACTWA POLSKIEGO - ARCHIVES OF POLISH FISHERIES (Instytut Rybactwa Srodladowego im. Stanislawa Sakowicza)

207. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI (Komisja Budowy Maszyn PAN, oddzial w Poznaniu, Wydawnictwo PP)

208. Arkusz (Oficyna Wydawnicza "Glos Wielkopolski")

209. ARS REGIA (Pismo niezalezne zwiazane ze srodowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego i Poznanskiego)

210. ARTIFICIAL SATELLITES (Polska Akademia Nauk. Centrum Badan Kosmicznych)

211. ARTIUM QUAESTIONES (UAM. Instytut Historii Sztuki)

212. ARTYLERIA W OPERACJI I WALCE (Wyzsza Szkola Oficerska im. gen. J. Bema. Wydzial Wojsk Rakietowych i Artylerii; Katedra Wojsk Rakietowych i Artylerii Akademii Obrony Narodowej)

213. ASK. SPOLECZENSTWO, BADANIA, METODY (Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii)

214. Aspekt Polski (Katolicki Klub im. Sw. Wojciecha)

215. ATENEUM KAPLANSKIE (Wloclawskie Wydawnictwo Diecezjalne)

216. AUDIOFONOLOGIA (Polski Komitet Audiofonologii, Polskie Towarzystwo Zaburzen Sluchu, Glosu i Komunikacji Jezykowej)

217. Aura (Stowarzyszenie Litwinow w Polsce)

218. Aurele (Stowarzyszenie Litwinow w Polsce)

219. Autograf (Gdanskie Towarzystwo Przyjaciol Sztuki)

220. AUTOMATYKA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

221. Automatyka Biurowa (Platform Group sp. z o. o.)

222. AUTOMOBILISTA Miesiecznik milosnikow starej motoryzacji (AUTOMOBILISTA s. c. E. Ciurzynska, J. Kossowski, K. Majkowski, ul. Jagiellonska 4 m. 7, 03-721 Warszawa)

223. BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSKA ZACHODNIA. SERIA C: ZOOLOGIA (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

224. BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE (Politechnika Wroclawska; Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu)

225. BADANIA SYSTEMOWE (Polska Akademia Nauk. Instytut Badan Systemowych)

226. BALCANICA POSNANIENSIA (UAM. Instytut Historii)

227. BALNEOLOGIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej)

228. BANK FAUNY BEZKREGOWCOW (Stowarzyszenie "Zespol Akarologiczny")

229. BANK i KREDYT (Narodowy Bank Polski)

230. Bardziej Kochani (Wydawnictwo Oswiatowe "ELSA")

231. BARWNIKI, SRODKI POMOCNICZE (Instytut Barwnikow i Produktow Organicznych)

232. Besida (Stowarzyszenie Lemkow)

233. Bialoruskie Zeszyty Historyczne (Bialoruskie Towarzystwo Historyczne)

234. BIALOSTOCCZYZNA (Bialostockie Towarzystwo Naukowe)

235. BIALOSTOCKI PRZEGLAD KRESOWY (Uniwersytet w Bialymstoku. Instytut Filologii Wschodnioslowianskiej)

236. BIALOSTOCKIE TEKI HISTORYCZNE (Uniwersytet w Bialymstoku. Instytut Historii)

237. Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Biblioteka Narodowa)

238. Bibliografia Wydawnictw Ciaglych, Nowych, Zawieszonych i Zmieniajacych Tytul (Biblioteka Narodowa)

239. BIBLIOTECZKA WIADOMOSCI IMUZ (Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych w Falentach)

240. BIBLIOTEKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka)

241. Biblioteka Analiz (Biblioteka Analiz)

242. BIBLIOTEKA ETNOGRAFII POLSKIEJ (PAN - Instytut Archeologii i Etnologii)

243. BIBLIOTEKA FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

244. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow, seria A (Wydawnictwo DiG i Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

245. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow, seria B (Wydawnictwo DiG i Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

246. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow, seria C (Wydawnictwo DiG i Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

247. BIBLIOTEKA PRZEMYSKA (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Przemyslu)

248. Biblioteka w szkole (Agencja "Sukurs")

249. BIBLIOTEKA WZORNICTWA (Instytut Wzornictwa Przemyslowego)

250. Bibliotekarz (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

251. BIBLIOTHECA FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

252. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING (Polska Akademia Nauk. Instytut Biocybernetyki i Inzynierii)

253. BIOLOGY OF SPORT (Instytut Sportu)

254. BIOTECHNOLOGIA (PAN - Komitet Biotechnologii; PAN - Instytut Chemii Bioorganicznej)

255. BIULETYN (Instytut Transportu Samochodowego)

256. BIULETYN CENTRALNEGO LABORATORIUM PRZEMYSLU TYTONIOWEGO (Centralne Laboratorium Przemyslu Tytoniowego)

257. BIULETYN CENTRUM OSRODKA INFORMACJI I DOKUMENTACJI RADY EUROPY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (Osrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy)

258. BIULETYN GLOWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ (Glowna Biblioteka Lekarska im. Stanislawa Konopki)

259. BIULETYN HISTORII SZTUKI (Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Historykow Sztuki)

260. BIULETYN HISTORII WYCHOWANIA (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, UAM, Wydawnictwo Eruditus)

261. BIULETYN HISTORYCZNY (Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni)

262. BIULETYN INFORMACYJNO-INSTRUKCYJNY (Wojewodzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

263. BIULETYN INFORMACYJNY CENTRALNEGO OSRODKA METODYCZNEGO STUDIOW NAUCZYCIELSKICH (WSP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Centralny Osrodek Metodyczny Studiow Nauczycielskich)

264. Biuletyn Informacyjny Fundacji "Krzyzowa" dla porozumienia europejskiego (Fundacja "Krzyzowa" dla porozumienia europejskiego)

265. BIULETYN INFORMACYJNY PRZEMYSLU KONCENTRATOW SPOZYWCZYCH (Centralne Laboratorium Przemyslu Koncentratow Spozywczych)

266. BIULETYN INSTYTUTU BADAN SYSTEMOWYCH (Polska Akademia Nauk. Instytut Badan Systemowych)

267. BIULETYN INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ I TEORETYCZNEJ POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ (Politechnika Wroclawska)

268. BIULETYN INSTYTUTU ENERGETYKI (Instytut Energetyki)

269. BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin)

270. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA (Instytut Spawalnictwa)

271. BIULETYN INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ (Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej)

272. BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU (Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

273. BIULETYN KONSERWATORSKI WOJEWODZTWA BIALOSTOCKIEGO (Panstwowa Sluzba Ochrony Zabytkow. Oddzial Wojewodzki w Bialymstoku)

274. BIULETYN LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. SERIA: BIOLOGIA (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

275. BIULETYN LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. SERIA: GEOGRAFIA (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

276. BIULETYN LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. SERIA: HUMANISTYKA (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

277. BIULETYN LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. SERIA: MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

278. BIULETYN MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ (Muzeum Sztuki Medalierskiej)

279. BIULETYN NAUKOWEGO KOLA PODCHORAZYCH (Wyzsza Szkola Oficerska im. gen. J. Bema - Wydawnictwo Naukowe)

280. BIULETYN NAUKOWY PRZEMYSLU PASZOWEGO (BULLETIN SCIENTIFIC OF FEED INDUSTRY) (Centralne Laboratorium Przemyslu Paszowego)

281. Biuletyn Nowosci Wydawniczych MEGARON (Biuro Marketingowe Megaron Sp. z o. o.)

282. Biuletyn Oceny Odmian (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

283. BIULETYN OGRODOW BOTANICZNYCH, MUZEOW I ZBIOROW (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

284. BIULETYN PANSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO (Panstwowy Instytut Geologiczny)

285. BIULETYN PERYGLACJALNY (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

286. BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA ETNOCHOREOLOGICZNEGO (Polskie Towarzystwo Etnochoreologiczne)

287. BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO (Polskie Towarzystwo Heraldyczne)

288. BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JEZYKOZNAWCZEGO - BULLETIN DE LA SOCIETE POLONAISE DE LINGUISTIQUE (Polskie Towarzystwo Jezykoznawcze)

289. BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

290. BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH - MATERIALY (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

291. Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansow (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

292. BIULETYN STUDENCKICH KOL NAUKOWYCH (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

293. BIULETYN WARZYWNICZY (Instytut Warzywnictwa)

294. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ (Wojskowa Akademia Techniczna)

295. BIULETYN ZIEMIANSKI (Polskie Towarzystwo Ziemianskie)

296. BIUTETYN ZYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO (Zydowski Instytut Historyczny - INB)

297. BLOK - NOTES MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA MICKIEWICZA (Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie)

298. Blahowist (Kuria Metropolitalna Obrzadku Bizantyjsko-Ukrainskiego)

299. BOBOLANUM (Sekcja Bobolanum Papieskiego Wydzialu Teologicznego w Warszawie)

300. BORUSSIA (Wspolnota Kulturowa Borussia)

301. BRD - BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO (Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego)

302. BROMATOLOGIA I CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

303. Brulion (Fundacja "brulionu")

304. BUDOWNICTWO OKRETOWE I GOSPODARKA MORSKA (Okretownictwo i Zegluga, sp. z o. o.)

305. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE LODZ. SERIE: RECHERCHES SUR LES ARTS (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

306. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE LODZ. SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

307. Bulletin du Musee National (Wydawnictwo DiG i Muzeum Narodowe w Warszawie)

308. BULLETIN DU MUSE NATIONAL DE VARSOVIE (Muzeum Narodowe w Warszawie)

309. BULLETIN OF THE INSTITUTE OF MARITIME AND TROPICAL MEDICINE IN GDYNIA (Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej)

310. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. CHEMISTRY (Polska Akademia Nauk)

311. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. EARTH SCIENCES (Polska Akademia Nauk)

312. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. MATHEMATICS (Polska Akademia Nauk)

313. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. TECHNICAL SCIENCES (Polska Akademia Nauk)

314. BULLETIN OF THE SEA FISHERS INSTITUTE (Morski Instytut Rybacki)

315. BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY (Panstwowy Instytut Weterynaryjny)

316. CADCAM FORUM (Wydawnictwo Lupus)

317. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY (Polskie Towarzystwo Immunologii Doswiadczalnej)

318. CHEMIA ANALITYCZNA (Polska Akademia Nauk - Komitet Chemii Analitycznej)

319. CHIRURGIA NARZADOW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne)

320. Chopin in the World (Miedzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich)

321. CHOPIN STUDIES (Towarzystwo im. F. Chopina)

322. CHOWANNA (Uniwersytet Slaski)

323. Christianitas (Wydawnictwo "Akwilon" Boguslaw Kiernicki)

324. CHRONMY PRZYRODE OJCZYSTA (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

325. CIVITAS (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych; Osrodek Mysli Politycznej Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego)

326. COLLECTANEA THEOLOGICA - PRZEGLAD TEOLOGICZNY (Akademia Teologii Katolickiej)

327. COLLOQUIUM MATHEMATICUM (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

328. COMMENTATIONES MATHEMATICAE - PRACE MATEMATYCZNE. (ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO, SERIA I) (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

329. COMMUNIO (Wydawnictwo Pallottinum)

330. COMPARATIVE LAW REVIEW (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu)

331. COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES - CAMES (PAN - Instytut Podstawowych Problemow Techniki)

332. COMPUTER RESELLER NEWS Polska (Wydawnictwo Lupus)

333. Computerworld (IDG Poland S. A.)

334. CONCEPTS AND METHODS IN GEOGRAPHY (UAM, Instytut Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej)

335. CONTROL AND CYBERNETICS (Instytut Badan Systemowych PAN)

336. Controlling i Rachunkowosc Zarzadcza (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

337. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS (ZAGADNIENIA BIOFIZYKI WSPOLCZESNEJ) (Polskie Towarzystwo Biofizyczne)

338. Czas Kultury (Wyd. Obserwator)

339. Czasopis (Stowarzyszenie Dziennikarzy Bialoruskich)

340. CZASOPISMO GEOGRAFICZNE (Polskie Towarzystwo Geograficzne)

341. CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE (Instytut Historii PAN)

342. CZASOPISMO STOMATOLOGICZNE (Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego)

343. CZASOPISMO TECHNICZNE (Politechnika Krakowska)

344. CZASOPISMO ZAKLADU NARODOWEGO IM. OSSOLINSKICH (Towarzystwo Przyjaciol Ossolineum)

345. CZLOWIEK I SPOLECZENSTWO (UAM. Wydzial Nauk Spolecznych)

346. CZLOWIEK I SRODOWISKO (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej)

347. DAGEROTYP (Stowarzyszenie Historykow Fotografii w Warszawie)

348. DAWNA BRON I BARWA (Stowarzyszenie Milosnikow Dawnej Broni i Barwy - Oddzial Gornoslaski w Katowicach)

349. Dekada Literacka (Krakowska Fundacja Kultury)

350. DEMONSTRATIO MATHEMATICA (Instytut Matematyki Politechniki Warszawskiej)

351. DIABETOLOGIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Badan nad Powiklaniami Cukrzycy, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne)

352. DIALOG (Biblioteka Narodowa)

353. Dialog - Pheniben (Stowarzyszenie Romow w Polsce)

354. Didaskalia Gazeta Teatralna (Krakowskie Stowarzyszenie Teatralne)

355. Digit (IDG Poland S. A.)

356. DISCUSSIONES MATHEMATICAE (Politechnika Zielonogorska, Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Zielonej Gorze)

357. DISCUSSIONES MATHEMATICAE. ALGEBRA AND STOCHASTIC METHODS (Politechnika Zielonogorska)358. DISCUSSIONES MATHEMATICAE. DIFFERENTIAL INCLUSIONS (Politechnika Zielonogorska)

359. DISCUSSIONES MATHEMATICAE. GRAPH THEORY (Politechnika Zielonogorska)

360. DISSERTATIONES MATHEMATICAE. ROZPRAWY MATEMATYCZNE (Polska Akademia Nauk - Instytut Matematyczny)

361. DISSERTATIONES PAULINORUM (Wyzsze Seminarium Duchowne Zakonu Paulinow w Krakowie)

362. Dlonie i Slowo (Polski Zwiazek Niewidomych)

363. DOBRY PASTERZ (Zielonogorsko-Gorzowska Kuria Diecezjalna)

364. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA (Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)

365. Dolny Slask (Dolnoslaskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne)

366. Doradca Podatnika (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

367. DROIT POLONAIS CONTEMPORAIN. POLISH CONTEMPORARY LAW (Instytut Nauk Prawnych PAN)

368. DYDAKTYKA LITERATURY (Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. T. Kotarbinskiego w Zielonej Gorze)

369. DYDAKTYKA MATEMATYKI (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

370. DZIALALNOSC INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ (Instytut Techniki Budowlanej)

371. DZIEJE NAJNOWSZE (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii; Wyzsza Szkola Humanistyczna w Pultusku)

372. DZIKIE ZYCIE (Stowarzyszenie "Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot")

373. EASTERN REVIEW (Uniwersytet Lodzki)

374. EDUKACJA FILOZOFICZNA (Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)

375. EDUKACJA MEDIALNA (Polskie Towarzystwo Technologii i Mediow Edukacyjnych)

376. EDUKACJA Studia - Badania - Innowacje (Instytut Badan Edukacyjnych w Warszawie)

377. EKONOMIA (Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)

378. EKONOMIA I SRODOWISKO (Fundacja Ekonomistow Srodowiska i Zasobow Naturalnych)

379. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA (Instytut Organizacji i Zarzadzania w Przemysle "ORGMASZ")

380. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA (Instytut Organizacji Przemyslu Maszynowego Orgmasz)

381. EKONOMISTA (Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

382. ELASTOMERY (Instytut Przemyslu Gumowego "Stomil")

383. ELECTRON TECHNOLOGY (Instytut Technologii Elektronowej)

384. ELEKTROTECHNIKA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

385. ENDOKRYNOLOGIA POLSKA. POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne)

386. ENDOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA I CHOROBY PRZEMIANY MATERII WIEKU ROZWOJOWEGO (Volumed s. c.)

387. ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INZYNIERSKIE) (PAN - Instytut Podstawowych Problemow Techniki)

388. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING (Politechnika Wroclawska. Wydzial Inzynierii Srodowiska)

389. EOS (Polskie Towarzystwo Filologiczne)

390. ERGONOMIA (PAN - oddzial w Krakowie. Komitet Ergonomii, Komisja Ergonomiczna, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne)

391. ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (Polskie Towarzystwo Studiow Latynoamerykanskich)

392. ETHOS (Instytut Jana Pawla II KUL, Fundacja Jana Pawla II i Polski Instytut Kultury Chrzescijanskiej, Rzym)

393. ETNOGRAFIA POLSKA (PAN - Instytut Archeologii i Etnologii)

394. ETUDES ET TRAVAUX DU CENTRE D'ARCHEOLOGIE MEDITERRANEENNE DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES (Zaklad Archeologii Srodziemnomorskiej PAN)

395. EUROCRIMINOLOGY (Uniwersytet Lodzki)

396. EUROPA REGIONUM (Uniwersytet Szczecinski)

397. EUROPA SRODKOWO-WSCHODNIA (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych; Zaklad Europy Srodkowo-Wschodniej)

398. EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY (UL. Zaklad Zagospodarowania Srodowiska i Polityki Przestrzennej; Uniwersytet Groningen (Holandia); Uniwersytet Komenskiego (Bratyslawa); Uniwersytet Anglii Zachodniej Bristol)

399. EXIT (Galeria Promocyjna w Warszawie)

400. Fa-art. (Gornoslaskie Centrum Kultury)

401. FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

402. FASCICULI ARCHAEOLOGIAE HISTORIAE (PAN. Instytut Archeologii i Etnologii)

403. Fasciculi Historici Novi (DiG i Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego)

404. FASCICULI MATHEMATICI (Instytut Matematyki Politechniki Poznanskiej)

405. FAUNA POLSKI. FAUNA POLONIAE (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

406. FAUNA SLODKOWODNA POLSKI (Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Uniwersytet Lodzki)

407. FIBRES AND TEXTILES IN EASTERN EUROPE (Instytut Wlokien Chemicznych)

408. FINANSE, ZARZADZANIE, INZYNIERIA - FINANCE, MANAGMENT, ENGINEERING (Beskidzki Instytut Tekstylny, Wyzsza Szkola Marketingu i Zarzadzania)

409. FIZYKOCHEMICZNE PROBLEMY MINERALOGII (Politechnika Wroclawska, Sekcja Wykorzystania Surowcow Mineralnych Komitetu Gornictwa PAN)

410. FLECISTA (Stowarzyszenie Flecistow Polskich)

411. FLORA POLSKI. POROSTY - FLORA OF POLAND. LICHENES (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)

412. FLORA POLSKI. GRZYBY - FLORA OF POLAND. FUNGI (PAN. Instytut Botaniki im. W. Szafera)

413. FLORA POLSKI. WATROBOWCE - FLORA OF POLAND. LIVERWORTS (PAN. Instytut Botaniki im. W. Szafera)

414. FOLIA BIBLIOLOGICA (Biblioteka Glowna i Zaklad Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej)

415. FOLIA BIOLOGICA (PAN. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat)

416. FOLIA FORESTALIA POLONICA. SERIA B: DRZEWNICTWO (PAN - Wydzial Nauk Rolniczych i Lesnych PAN. Komitet Technologii Drewna)

417. FOLIA FORESTALIA POLONICA. SERIES A: FORESTRY (Instytut Badawczy Lesnictwa, Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Lesnych)

418. FOLIA GEOGRAPHICA. SERIES GEOGRAPHICA-OECONOMICA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych)

419. FOLIA GEOGRAPHICA. SERIES: GEOGRAPHICA PHYSICA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych)

420. FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA (Polskie Towarzystwo Histochemikow i Cytochemikow)

421. FOLIA HISTORIAE ARTIUM. SERIA NOWA (Polska Akademia Umiejetnosci. Komisja Historii Sztuki)

422. FOLIA HORTICULTURAE (Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Zarzad Glowny)

423. FOLIA MEDICA CRACOVIENSIA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Medycznych)

424. FOLIA MEDICA LODZIENSIS (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

425. FOLIA MORFOLOGICA (Polskie Towarzystwo Anatomiczne)

426. FOLIA NEUROPATHOLOGICA (Stowarzyszenie Neuropatologow Polskich; Instytut Centrum Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk)

427. FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych)

428. FOLIA ORIENTALIA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Orientalistyczna)

429. FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA (UAM. Instytut Prahistorii)

430. FOLIA SCANDINAVICA POSNANIENSIA (UAM. Katedra Skandynawistyki)

431. FOLIA TURISTICA (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie)

432. FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: AGRICULTURAE (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

433. FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: ECONOMICS (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

434. FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: FISHERIES, FOOD TECHNOLOGY (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

435. FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: ZOOTECHNICS (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

436. FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

437. FONTES TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

438. Format (ASP Wroclaw)

439. FORMAT (Panstwowa Wyzsza Szkola Sztuk Plastycznych)

440. FORUM OSWIATOWE (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne)

441. FORUM PHILOSOPHICUM (Towarzystwo Jezusowe w Krakowie. Wydzial Filozoficzny)

442. FORUM PSYCHOLOGICZNE (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

443. Fos (Bractwo Mlodziezy Prawoslawnej Diecezji Bialostocko-Gdanskiej)

444. FOTOGRAFIA (Wydawnictwo KROPKA)

445. FOTOINTERPRETACJA W GEOGRAFII (Polskie Towarzystwo Geograficzne - Klub Teledetekcji Srodowiska)

446. FOTON (Zofia Golab-Meyer Uniwersytet Jagiellonski. Instytut Fizyki; Sekcja Nauczycielska Polskiego Towarzystwa Fizycznego)

447. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES (Instytut Informatyki Politechniki Poznanskiej)

448. FRAGMENTA AGRONOMICA (Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych w Lublinie)

449. FRAGMENTA FAUNISTICA (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

450. FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)

451. FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA. SERIES POLONICA (PAN. Instytut Botaniki im. W. Szafera)

452. Fraza (Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza")

453. Fronda (Fronda Sp. z o. o.)

454. FUNCTIONES ET APPROXIMATIO (UAM. Wydzial Matematyki)

455. FUNDAMENTA MATHEMATICAE (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

456. GASTROENTEROLOGIA POLSKA ("VOLUMED" - Wroclaw)

457. GAZETA OBSERWATORA I(NSTYTUTU) M(ETEOROLOGII) I G(OSPODARKI) W(ODNEJ) (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

458. Gazeta Samorzadu i Administracji (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

459. Gazeta Szkolna (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

460. GAZETA SZKOLY WYZSZEJ IM. PAWLA WLODKOWICA W PLOCKU (Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku)

461. GDANSKIE STUDIA JEZYKOZNAWCZE (Gdanskie Towarzystwo Naukowe)

462. GDANSKIE STUDIA MUZEALNE (Muzeum Narodowe w Gdansku)

463. GDANSKIE STUDIA PRAWNICZE (Uniwersytet Gdanski)

464. GENUS (Polskie Towarzystwo Taksonomiczne)

465. GEODEZJA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

466. GEODEZJA I KARTOGRAFIA (Polska Akademia Nauk. Komitet Geodezji)

467. GEOGRAPHIA POLONICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)

468. GEOGRAPHICAL STUDIES (Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)

469. GEOLOGIA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

470. GEOLOGIA SUDETICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych; Uniwersytet Wroclawski. Instytut Nauk Geologicznych)

471. GEOLOGICAL QUARTERLY - KWARTALNIK GEOLOGICZNY (Panstwowy Instytut Geologiczny)

472. GEOMETRIA WYKRESLNA I GRAFIKA INZYNIERSKA (Politechnika Wroclawska)

473. GESTALT, PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA, PSYCHOEDUKACJA, PSYCHOPEDAGOGIKA (Polskie Stowarzyszenie Psychologow Praktykow. Instytut Terapii Gestalt - oddzial krakowski)

474. Glosa. Przeglad Prawa Gospodarczego (Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski)

475. GLOTTODIDACTICA (UAM. Katedra Glottodydaktyki i Translatoryki)

476. GOSPODARKA NARODOWA (Instytut Rozwoju i Studiow Strategicznych)

477. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI (Centrum Podstawowych Problemow Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN)

478. GORNICTWO (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

479. GORNICTWO ODKRYWKOWE (Instytut Gornictwa Odkrywkowego, Poltegor - Instytut)

480. GULIWER (Fundacja "Ksiazka dla Dziecka")

481. Haslo Ogrodnicze (PLANTPRESS Sp. z o. o.)

482. Hefte fr Kultur und Bildung - Zeszyty Edukacji Kulturalnej (Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa)

483. Heksis (Stow. Aktywnego Zwoju)

484. HEMISPHERES (Polska Akademia Nauk. Zaklad Krajow Pozaeuropejskich)

485. HEPATOLOGIA POLSKA (Volumed s. c.)

486. HERBA POLONICA (Instytut Roslin i Przetworow Zielarskich)

487. HISTORYKA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Historycznych)

488. Hodowla Roslin i Nasiennictwo (Polska Izba Nasienna)

489. Hoffnung (Niemiecka Wspolnota Robocza "Pojednanie i Przyszlosc'')

490. HOMO DEI (Wydawnictwo "Homo Dei" Warszawskiej Prowincji Redemptorystow)

491. HORYZONTY WIARY (Towarzystwo Jezusowe. Wydzial Filozoficzny)

492. HUMANIZACJA PRACY (Fundacja - Humanizacja Pracy)

493. IDEA (Uniwersytet w Bialymstoku, Zaklad Teorii Poznania)

494. IKONOTHEKA (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego)

495. IKS - Poznanski Informator Kulturalny (Wydawnictwo Miejskie)

496. Implantoprotetyka (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

497. INDEX SEMINUM (Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie -Sklodowskiej)

498. Informator - Pomorze Wschodnie - Prusy (Wydawnictwo DiG i Oddzial Gdansk, Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

499. INSTRUKCJE I METODY BADAN GEOLOGICZNYCH (Panstwowy Instytut Geologiczny)

500. Integracja (Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji)

501. INTERNATIONAL AGROPHYSICS (PAN. Instytut Agrofizyki)

502. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND ENVIRONMENTAL HEALTH (Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Lodzi; Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy)503. Internet Standard (IDG Poland S. A.)

504. Inwestor - Piekne Miejsca Wydanie Specjalne (Piekne Miejsca Sp. z o. o.)

505. INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (Polska Akademia Nauk. Komitet Inzynierii Chemicznej i Procesowej)

506. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA (Oficyna Wydawnicza Simpress)

507. INZYNIERIA MATERIALOWA (Wydawnictwo NOT SIGMA, Polskie Towarzystwo Materialoznawcze)

508. INZYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA (Politechnika Gdanska, Rada Wojewodzka SFNT NOT)

509. INZYNIERIA POWIERZCHNI. SURFACE ENGINEERING (Instytut Mechaniki Precyzyjnej)

510. INZYNIERIA ROLNICZA (Polska Akademia Nauk. Komitet Techniki Rolniczej; Polskie Towarzystwo Inzynierii Rolniczej; Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa)

511. INZYNIERIA SRODOWISKA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. S. Staszica)

512. IUS MATRIMONIALE (Akademia Teologii Katolickiej)

513. Izolacje (Dom Wydawniczy MEDIUM)

514. Jak Prowadzic Ksiege Przychodow i Rozchodow (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

515. JAKOSC I UZYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Akademia Gorniczo- Hutnicza im. S. Staszica. Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki; Politechnika Lodzka. Wydzial Elektryczny)

516. Jazz Forum ("For Jazz" Sp. z o. o.)

517. JEDEN PAN, JEDNA WIARA (Instytut Ekumeniczny KUL)

518. Jednota (Konsystorz Kosciola Ewangelicko-Reformowanego)

519. Jidele (Stowarzyszenie Jidele)

520. JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES (Polska Akademia Nauk. Instytut Fizjologii i Zywienia Zwierzat im. Jana Kielanowskiego)

521. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS (Politechnika Lodzka. Instytut Matematyki)

522. JOURNAL OF APPLIED GENETICS (PAN. Instytut Genetyki Roslin, Poznan)

523. JOURNAL OF FRUIT AND ORNAMENTAL PLANT RESEARCH (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa)

524. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY (Polskie Towarzystwo Fizjologiczne)

525. JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH (Instytut Ochrony Roslin)

526. JOURNAL OF TECHNICAL PHYSICS (Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemow Techniki; Wojskowa Akademia Techniczna)

527. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej)

528. JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT (Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych)

529. Kalendarz Bialoruski (Bialoruskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne)

530. Kalendarz Opolski (Opolskie Towarzystwo Oswiatowo-Kulturalne)

531. Kamerton (Fundacja Szkolnictwa Muzycznego)

532. KARDIOLOGIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Kardiologiczne)

533. Karkonosze (Regionalne Centrum Kultury)

534. KARTA (Fundacja Osrodka Karta)

535. Kartki (Stowarzyszenie Artystyczne "Kartki")

536. KLINICZNA PERINATOLOGIA I GINEKOLOGIA (Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej)

537. Komentarz do Dziennika Ustaw (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

538. KOMUNIKATY INSTYTUTU BALTYCKIEGO (Instytut Baltycki)

539. KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMINSKIE (Osrodek Badan Naukowych im. W. Ketrzynskiego, Polskie Towarzystwo im. W. Ketrzynskiego, Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego)

540. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

541. KONTRABASISTA (Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistow)

542. KOSMOS (Polskie Towarzystwo Przyrodnikow im. Kopernika)

543. Koszty (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

544. KOSCIOL I PRAWO (Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego KUL)

545. Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego (Zespol ds. wdrazania rzadowego programu edukacyjnego "Swiadome ksztaltowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego")

546. KRAKOWSKI ROCZNIK ARCHIWALNY (Archiwum Panstwowe w Krakowie, Towarzystwo "Pro Archivo")

547. Krasnogruda (Osrodek "Pogranicze")

548. Kresowe Stanice (Stowarzyszenie Rodzin Osadnikow Wyrzuconych z Kresow)

549. Kresy (Stowarzyszenie Literackie "Kresy")

550. KRONIKA MIASTA LODZI (Zarzad Miasta Lodzi)

551. KRONIKA MIASTA POZNANIA (Rada Miejska Poznania)

552. KRONIKA WIELKOPOLSKI (Urzad Wojewodzki w Poznaniu. Wydzial Kultury i Sztuki)

553. KRONIKA ZAMKOWA (Zamek Krolewski w Warszawie)

554. KSIAZNICA SLASKA (Biblioteka Slaska w Katowicach)

555. KULTURA FIZYCZNA (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jozefa Pilsudskiego w Warszawie)

556. KULTURA I EDUKACJA (Instytut Studiow Politycznych PAN, Wydawnictwo Adam Marszalek, Torun)

557. KULTURA I SPOLECZENSTWO (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych. Komitet Nauk Socjologicznych)

558. KULTURA MUZYCZNA POLNOCNYCH ZIEM POLSKI (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdansku)

559. Kutnowskie Zeszyty Regionalne (Towarzystwo Przyjaciol Ziemi Kutnowskiej)

560. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (Komitet Architektury i Urbanistyki PAN)

561. Kwartalnik Artystyczny (Wojewodzki Osrodek Kultury)

562. KWARTALNIK EDUKACYJNY (Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie)

563. KWARTALNIK ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI. ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS QUARTERLY (Polska Akademia Nauk. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji)

564. KWARTALNIK FILMOWY (Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Komitet Kinematografii)

565. KWARTALNIK FILOZOFICZNY (Polska Akademia Umiejetnosci i Uniwersytet Jagiellonski)

566. KWARTALNIK GEOGRAFICZNY (Wydawnictwo M. Rozak)

567. KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

568. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki)

569. KWARTALNIK HISTORYCZNY (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla)

570. KWARTALNIK OPOLSKI (Opolskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

571. KWARTALNIK STATYSTYKI MIEDZYNARODOWEJ (Glowny Urzad Statystyczny)

572. LANDFORM ANALYSIS (Uniwersytet Slaski, Stowarzyszenie Geomorfologow Polskich)

573. Le Theatre en Pologne (Polski Osrodek ITI)

574. Lek w Polsce (Medyk Sp. z o. o.)

575. Leki Wspolczesnej Terapii w Polsce (Platform Group sp. z o. o.)

576. Lewa Noga (Instytut Wydawniczy Ksiazka i Prasa)

577. LINGUA AC COMMUNITAS (Fundacja Lisow-Kozlowskich, Instytut Mysl i Zycie im. Wladyslawa M. Kozlowskiego)

578. LINGUA POSNANIENSIS (Wydzial Filologiczno-Filozoficzny Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

579. LINGUISTIC AND ORIENTAL STUDIES FROM POZNAN (UAM. Katedra Orientalistyki i Baltologii)

580. Linguistica Baltica (Towarzystwo Autorowi Wydawcow Prac Naukowych UNIVERSITAS)

581. LINGUISTICA BALTICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF BALTIC LINGUISTICS (Katedra Filologii Baltyckiej Uniwersytetu Warszawskiego)

582. LINGUISTICA SILESIANA (Oddzial Polskiej Akademii Nauk w Katowicach)

583. List Informacyjny (Bractwo Mlodziezy Prawoslawnej Diecezji Bialostocko-Gdanskiej)

584. Lista Odmian Roslin Ozdobnych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

585. Lista Odmian Roslin Rolniczych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

586. Lista Odmian Roslin Sadowniczych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

587. Lista Odmian Roslin Warzywnych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

588. LISTY BIOMETRYCZNE - BIOMETRICAL LETTERS (Polskie Towarzystwo Biometryczne)

589. Literatura (Fundacja Wspierania Literatury)

590. LITERATURA LUDOWA (ZG Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego)

591. Literatura na swiecie (Biblioteka Narodowa)

592. LITHUANIA (Ogolnopolski Klub Milosnikow Litwy)

593. LITTERARIA (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

594. LITUANO-SLAVICA POSNANIENSIA (UAM. Instytut Historii)

595. LITURGIA SACRA (Uniwersytet Opolski. Wydzial Teologiczny)

596. LOGOPEDIA (Polskie Towarzystwo Logopedyczne - Zarzad Glowny)

597. LOGOS I ETHOS (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydzial Filozofii)

598. Lotnictwo Wojskowe (Magnum X Sp. z o. o.)

599. Lubelszczyzna (Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

600. LUBUSKI PRZEGLAD PRZYRODNICZY (Lubuski Klub Przyrodnikow)

601. LUD (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN)

602. LAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY (Centralne Muzeum Jencow Wojennych w Lambinowicach - Opolu)

603. LODZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

604. MACHINE GRAPHICS AND VISION (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

605. Magazyn Literacki (Wydawnictwo Magazynu Literackiego)

606. Magazyn Lubski (Magazyn Lubski)

607. Magazyn Numizmatyczny (Polskie Towarzystwo Numizmatyczne)

608. Magazyn Stomatologiczny (Wydawnictwo CZELEJ sp. z o. o.)

609. Magazyn Sztuki (Wydawnictwo "Ryszard Ziarkiewicz")

610. Magury 2000 (Studenckie Kolo Przewodnikow Beskidzkich)

611. Manager (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

612. Marketing i Rynek (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA)

613. Marketing w Praktyce (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

614. MARS (Komisja Historyczna B. Sztabu Glownego Polskich Sil Zbrojnych, Londyn)

615. MASOVIA (Stowarzyszenie "Wspolnota Mazurska", Archiwum Mazurskie)

616. MATERIALY * KONFERENCJE (Uniwersytet Szczecinski)

617. MATERIALY ARCHEOLOGICZNE (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

618. MATERIALY ARCHEOLOGICZNE. SERIA A: MATERIALY ARCHEOLOGICZNE NOWEJ HUTY (Muzeum Archeologiczne w Krakowie, oddzial w Nowej Hucie)

619. MATERIALY BADAWCZE. SERIA: GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WOD (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

620. MATERIALY BADAWCZE. SERIA: HYDROLOGIA I OCEANOLOGIA (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

621. MATERIALY BADAWCZE. SERIA: INZYNIERIA WODNA (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

622. MATERIALY BADAWCZE. SERIA: METEOROLOGIA (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

623. MATERIALY ELEKTRONICZNE (Instytut Technologii Materialow Elektronicznych)

624. MATERIALY KOMISJI HISTORYCZNEJ (Komisja Historyczna PAN, oddzial w Krakowie)

625. MATERIALY OGNIOTRWALE (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Przemyslu Hutniczego, Klub Producentow Materialow Ogniotrwalych)

626. MATERIALY PANSTWOWEGO MUZEUM ZAMKOWEGO W PSZCZYNIE (Panstwowe Muzeum Zamkowe w Pszczynie)

627. MATERIALY STAROZYTNE I WCZESNOSREDNIOWIECZNE (Panstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

628. MATERIALY ZACHODNIOPOMORSKIE (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

629. MAZOWIECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE (Mazowiecka Wyzsza Szkola Humanistyczno-Pedagogiczna w Lowiczu)

630. MEANDER (Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN)

631. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING (Politechnika Lodzka)

632. MECHANIK (Redakcja MECHANIK AW SIMP)

633. MECHANIKA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

634. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA (Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Gornictwa "EMAG")

635. MEDIAEVALIA PHILOSOPHICA POLONORUM (Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii)

636. MEDYCYNA DOSWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA (Panstwowy Zaklad Higieny, Polskie Towarzystwo Mikrobiologow)

637. Medycyna Intensywna i Ratunkowa (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

638. MEDYCYNA LOTNICZA (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej)

639. MEDYCYNA NOWOZYTNA. STUDIA NAD HISTORIA MEDYCYNY (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki)

640. MEDYCYNA OGOLNA (Polskie Towarzystwo Medycyny Ogolnej i Rodzinnej; Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodzki w Lublinie)

641. MEDYCYNA PRACY (IMP w Lodzi, ZG PTMP)

642. MEDYCYNA WETERYNARYJNA (Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych)

643. MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO (Instytut Matki i Dziecka)

644. MEDYCYNA. DYDAKTYKA. WYCHOWANIE (Akademia Medyczna w Warszawie)

645. MEMORABILIA ZOOLOGICA (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

646. METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

647. Midrasz (Stowarzyszenie "Midrasz")

648. MIKOLOGIA LEKARSKA (Volumed s. c.)

649. MINERALOGIA POLONICA (Polskie Towarzystwo Mineralogiczne)

650. Mitteilungsblatt (Zwiazek Stowarzyszen Ludnosci Niemieckiej w bylych Prusach Wschodnich)

651. MONITOR PYLKOWY (Polski Monitor Pylkowy)

652. Monitor Rachunkowosci i Finansow (Fundacja Rozwoju Rachunkowosci w Polsce)

653. MONOGRAFIE (Wyzsza Szkola Inzynierska w Koszalinie)

654. MONOGRAFIE (Wyzsza Szkola Inzynierska w Zielonej Gorze)

655. MONOGRAFIE (Politechnika Czestochowska)

656. MONOGRAFIE FAUNY POLSKIEJ (Polska Akademia Nauk. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat)

657. MONOGRAFIE I OPRACOWANIA INSTYTUTU FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI NARODOWEJ (Szkola Glowna Handlowa. Instytut Funkcjonowania Gopodarki Narodowej)

658. MONOGRAFIE PARAZYTOLOGICZNE (Polskie Towarzystwo Parazytologiczne)

659. MONOGRAPHIAE BOTANICAE (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

660. MONUMENTA MUSICAE IN POLONIA (Instytut Sztuki PAN)

661. Morza, Statki i Okrety (Magnum X Sp. z o. o.)

662. MST NEWS POLAND (Nexuspan National Contact Point in Poland; Instytut Technologii Materialow Elektronicznych; Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej)

663. MUSICA MEDII AEVI (Instytut Sztuki PAN)

664. MUZEALNICTWO (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

665. MUZEALNICTWO WOJSKOWE (Muzeum Wojska Polskiego)

666. MUZYKA (Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki)

667. Muzyka 21 (Wydawnictwo Muzyczne "Acte Prealable" sp. z o. o.)

668. Mysl Protestancka (Fundacja Kultury Chrzescijanskiej)

669. Na Spiszu (Zw. Polsk. Spisza, Lapsze)

670. Nad Buhom i Narwoju (Zwiazek Ukraincow Podlasia)

671. Nadwarcianski Rocznik Historyczno-Archiwalny (Towarzystwo Przyjaciol Archiwum i Pamiatek Przeszlosci)

672. NAFTA. GAZ (Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty)

673. Napis (DiG i Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

674. Narzedzia i Elektronarzedzia (Platform Group Sp. z o. o.)

675. NASZA PRZESZLOSC (Polska Prowincja Zgromadzenia Ksiezy Misjonarzy)

676. Nasze Slowo (Zwiazek Ukraincow w Polsce)

677. NATURAL FIBRES (Instytut Wlokien Naturalnych)

678. Nauka (Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo)

679. NAUKA POLSKA (Kasa im. Jozefa Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki)

680. NAVIGATOR (Politechnika Wroclawska)

681. NEFROLOGIA I DIALIZOTERAPIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Lekarskie, oddzial krakowski)

682. NEODIDAGMATA (UAM. Zaklad Technologii Ksztalcenia Wydzialu Studiow Edukacyjnych)

683. NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA. POLISH NEUROLOGY AND NEUROSURGERY (Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Neurochirurgow)

684. Niemiecki dla wszystkich (Arkadia Press Co. Ltd Nowe Wydawnictwo Edukacyjne)

685. NIEPODLEGLOSC I PAMIEC (Muzeum Niepodleglosci)

686. Nieruchomosci. Rynek i Prawo (Polanowscy Nieruchomosci sp. z o. o.)

687. Niwa (Rada Programowa Tygodnika "Niwa")

688. Noc Poetow (Staromiejski Dom Kultury)

689. NOTATKI ORNITOLOGICZNE (Polskie Towarzystwo Zoologiczne)

690. NOTATNIK TEATRALNY (Osrodek Badan Tworczosci Jerzego Grotowskiego i Poszukiwan Teatralno-Kulturalnych)

691. Notes Biblioteczny (Wojewodzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

692. Notes Wydawniczy (Notes Wydawniczy Sp. z o. o.)

693. NOVENSIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

694. NOWA KRYTYKA (Uniwersytet Szczecinski)

695. Nowa Okolica Poetow (Tow. Literackie im. St. Pietaka)

696. Nowaja Polsza (Biblioteka Narodowa)

697. Nowe Ksiazki (Biblioteka Narodowa)

698. Nowe Ubezpieczenia (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

699. NOWINY LEKARSKIE (Akademia Medyczna w Poznaniu, PAN (oddzial w Poznaniu), Polskie Towarzystwo Lekarskie, Wielkopolska Izba Lekarska, Oficyna Wydaw. "Glos Wielkopolski")

700. NOWINY PSYCHOLOGICZNE (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

701. NOWOTWORY (Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie)

702. Nowy Lowiczanin (Oficyna Wydawnicza "Nowy Lowiczanin")

703. NUKLEONIKA (Instytut Chemii i Techniki Jadrowej, Panstwowa Agencja Atomistyki, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne)

704. NURT SVD (Polska Prowincja Zgromadzenia Slowa Bozego)

705. OBOZ (Studium Europy Wschodniej i Azji Srodkowej Uniwersytetu Warszawskiego)

706. Obserwator - Tygodnik Rolnikow (Air - Link sp. z o. o.)

707. OCEANOLOGIA (PAN. Instytut Oceanologii; PAN. Komitet Badan Morza)

708. OCEANOLOGICAL STUDIES (Uniwersytet Gdanski. Instytut Oceanografii; Polska Akademia Nauk. Komitet Badan Morza)

709. Ochrona Danych Osobowych (European Network Security Institute Sp. z o. o.)

710. OCHRONA POWIETRZA I PROBLEMY ODPADOW (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Eco Edycja)

711. OCHRONA PRZYRODY (PAN. Instytut Ochrony Przyrody)

712. OCHRONA SRODOWISKA (Polskie Zrzeszenie Inzynierow i Technikow Sanitarnych, Oddzial Dolnoslaski we Wroclawiu)

713. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH (Instytut Ochrony Srodowiska)

714. Odkrywca (Instytut Badan Historycznych i Krajoznawczych)

715. Odra (Osrodek Kultury i Sztuki)

716. ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE (Instytut Historii PAN)

717. OGROD (Towarzystwo Ogrod Ksiag)

718. OKO (Fundacja im. E. Gepperta przy ASP we Wroclawiu)

719. ONOMASTICA (PAN. Komitet Jezykoznawstwa)

720. Opcje (Gornoslaskie Centrum Kultury)

721. OPEN SYSTEMS AND INFORMATION DYNAMICS (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Instytut Fizyki)

722. OPTICA APPLICATA (Instytut Fizyki Politechniki Wroclawskiej)

723. OPTO-ELECTRONICS REVIEW (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich. Polska Sekcja SPIE, Polski Komitet Optoelektroniki)

724. OPTYKA (Instytut Optyki Stosowanej)

725. OPUSCULA MATHEMATICA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

726. Orawa (Towarzystwo Przyjaciol Orawy, Krakow)

727. ORBIS LINGUARUM (Nauczycielskie Kolegium Jezykow Obcych w Legnicy)

728. ORGANIKA (Instytut Przemyslu Organicznego)

729. ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Organizacji i Zarzadzania, Centrum Badan Przedsiebiorczosci i Zarzadzania)

730. Oronsko (Centrum Rzezby Polskiej w Oronsku)

731. Orzecznictwo Sadu Najwyzszego (Redakcja Palestry)

732. OTOLARYNGOLOGIA POLSKA - POLISH JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY (Polskie Towarzystwo Otolaryngologow, Chirurgow Glowy i Szyi)

733. PALEONTOLOGIA POLONICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Paleobiologii)

734. PALLAS SILESIA (Fundacja "Pallas Silesia")

735. PAMIETNIK BIBLIOTEKI KORNICKIEJ (PAN. Biblioteka Kornicka)

736. Pamietnik Literacki (Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo)

737. PAMIETNIK LITERACKI (Towarzystwo Przyjaciol Polonistyki Wroclawskiej na zlecenie Instytutu Badan Literackich PAN)

738. PAMIETNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZANSKIEGO (Polskie Towarzystwo Tatrzanskie, ZG w Krakowie)

739. PAMIETNIK PULAWSKI (Instytut Uprawy, Nawozenia i Gleboznawstwa)

740. PAMIETNIK SLOWIANSKI (Polska Akademia Nauk. Komitet Slowianoznawstwa)

741. PAMIETNIK TEATRALNY (Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki)

742. Pamietnikarstwo Polskie (Towarzystwo Przyjaciol Pamietnikarstwa)

743. Panstwo i Prawo (Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o. o.)

744. PANSTWO I PRAWO (Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych)

745. PAPERS AND STUDIES IN CONTRASTIVE LINGUISTICS (UAM. Instytut Filologii Angielskiej)

746. PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY (Krajowy Zarzad Parkow Narodowych i Bialowieski Park Narodowy)

747. PASZE PRZEMYSLOWE (Centralne Laboratorium Przemyslu Paszowego)

748. PATOMORFOLOGIA WCZORAJ, DZIS I JUTRO (Polskie Towarzystwo Patologow. Oddzial w Rzeszowie)

749. PC World Komputer Extra (IDG Poland S. A.)

750. PC World Komputer Special (IDG Poland S. A.)

751. PEREGRINUS CRACOVIENSIS (Uniwersytet Jagiellonski. Instytut Geografii)

752. Peremyski Dzwony (Stepan Design)

753. Personel (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

754. PESTYCYDY (Instytut Przemyslu Organicznego)

755. PHYTOPATHOLOGIA POLONICA (Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne)

756. Piekne Miejsca - Miedzynarodowy Magazyn Nieruchomosci (Piekne Miejsca Sp. z o. o.)

757. PIELEGNIARSTWO POLSKIE (Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego. Wydzial Nauk o Zdrowiu. Katedra Pielegniarstwa)

758. PISMA TEORETYCZNE WYDZIALU KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI AKADEMII MUZYCZNEJ IM. F. CHOPINA (Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie - AMFC)

759. PISMO (Urzad Miasta Krakowa)

760. PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin)

761. PNEUMOLOGIA I ALERGOLOGIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Instytut Gruzlicy i Chorob Pluc)

762. Po lekcjach (Centrum Mlodziezy im. H. Jordana)

763. Pod wiatr (Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT)

764. Podkowianski Magazyn Kulturalny (Miejski Osrodek Kultury)

765. Podlaskie Echo Katolickie (Siedlecka Oficyna Wydawnicza "PODLASIE" Sp. z o. o.)

766. Poezja (IBIS)

767. Pogranicza (Klub 13 Muz)

768. POGRANICZE (Instytut Filozofii i Socjologii Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu w Bialymstoku)

769. Pokaz (Stoleczne Biuro Wystaw Artystycznych)

770. POLIMERY (Instytut Chemii Przemyslowej im. prof. Ignacego Moscickiego)

771. POLISH BOTANICAL STUDIES (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)

772. Polish Culture (Zwiazek Polskich Autorow i Kompozytorow ZAKR)

773. Polish Journal of Applied Chemistry (Centrum Chemii Polimerow Polska Akademia Nauk)

774. POLISH JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY (PAN. Komitet Chemii)

775. POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY (Polskie Towarzystwo Chemiczne)

776. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY (Instytut Ekologii PAN)

777. POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES (PAN w Olsztynie. Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci)

778. POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY (Polskie Towarzystwo Patologow i Miedzynarodowa Akademia Patologii - Oddz. Polski)

779. POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)

780. POLISH JOURNAL OF SOIL SCIENCE (PAN. Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej)

781. Polish Libraries Today (Biblioteka Narodowa)

782. POLISH MARITIME RESEARCH ("Okretownictwo i Zegluga" spolka z o. o.)

783. POLISH POLAR RESEARCH (Komitet Badan Polarnych PAN)

784. POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych)

785. POLISH POPULATION REVIEW (Polskie Towarzystwo Demograficzne)

786. POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych PAN)

787. POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW (Polskie Towarzystwo Socjologiczne)

788. POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW (Instytut Nauk Prawnych PAN)

789. POLISH-ANGLO-SAXON STUDIES (UAM. Instytut Filologii Angielskiej)

790. POLITYKA RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII (Instytut Podstaw Inzynierii Srodowiska PAN)

791. POLITYKA SPOLECZNA (Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

792. POLONIA SACRA (Papieska Akademia Teologiczna)

793. POLONICA (Instytut Jezyka Polskiego PAN)

794. Polonica Zagraniczne. Bibliografia (Biblioteka Narodowa)

795. POLSKA - UKRAINA 1000 LAT SASIEDZTWA (Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy)

796. Polska Bibliografia Bibliologiczna (Biblioteka Narodowa)

797. POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA (Komisja Nauk Ceramicznych PAN, oddzial w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne)

798. POLSKI PRZEGLAD KARTOGRAFICZNY. POLISH CARTOGRAPHICAL REVIEW (Polskie Towarzystwo Kartograficzne. Komisja Kartograficzna. Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S. A.)

799. POLSKI PRZEGLAD RADIOLOGII (Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne)

800. POLSKIE ARCHIWUM HYDROBIOLOGII (PAN. Miedzynarodowe Centrum Ekologii)

801. POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE (Polskie Towarzystwo Entomologiczne)

802. Pomerania (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)

803. POMORSKIE MONOGRAFIE TOPONOMASTYCZNE (Gdanskie Towarzystwo Naukowe)

804. Poradnik Bibliotekarza (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

805. Poradnik Patentowy (Polska Izba Rzecznikow Patentowych)

806. Porta Aurea (DiG i Zaklad Historii Sztuki Uniwersytetu Gdanskiego)

807. POSTEPY BIOCHEMII (Polskie Towarzystwo Biochemiczne)

808. POSTEPY BIOLOGII KOMORKI (Polskie Towarzystwo Anatomiczne)

809. POSTEPY DERMATOLOGII (Akademia Medyczna w Poznaniu)

810. POSTEPY DROBIARSTWA (IZ - Oddzial Badawczy Drobiarstwa)

811. POSTEPY FIZYKI (Polskie Towarzystwo Fizyczne)

812. POSTEPY HIGIENY I MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ (Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda)

813. POSTEPY MEDYCYNY KLINICZNEJ I DOSWIADCZALNEJ (Akademia Medyczna im. Piastow Slaskich we Wroclawiu)

814. POSTEPY MIKROBIOLOGII (Polskie Towarzystwo Mikrobiologow)

815. POSTEPY NAUK ROLNICZYCH (Polska Akademia Nauk. Wydzial Nauk Rolniczych i Lesnych)

816. POSTEPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

817. POSTEPY RADIOTECHNIKI (Przemyslowy Instytut Telekomunikacji)

818. POSTEPY REHABILITACJI (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jozefa Pilsudskiego)

819. POSTEPY TECHNIKI JADROWEJ (Panstwowa Agencja Atomistyki, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne)

820. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO (Instytut Maszyn Spozywczych)

821. POSTEPY TECHNOLOGII MASZYN I URZADZEN - ADVANCES IN TECHNOLOGY OF MACHINES AND MECHANICAL EQUIPMENT (Komitet Budowy Maszyn PAN)

822. Powsciagliwosc i Praca (Kuria Generalna Zgromadzenia Sw. Michala)

823. Poznanski Rocznik Archiwalno-Historyczny (Wydawnictwo DiG i Archiwum Panstwowe w Poznaniu)

824. POZNANSKIE ROCZNIKI MEDYCZNE (Akademia Medyczna w Poznaniu, Komisja Medycyny Klinicznej PAN, oddzial w Poznaniu, PTPN)

825. POZNANSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. SERIA JEZYKOZNAWCZA (UAM. Instytut Filologii Polskiej)

826. POZNANSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. SERIA LITERACKA (UAM. Instytut Filologii Polskiej)

827. POZNANSKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKIE (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

828. Praca i Zabezpieczenie Spoleczne (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA)

829. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOLECZNE (Panstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, SIGMA-NOT)

830. Prace Archiwalno-Konserwatorskie (Archiwum Panstwowe w Siedlcach)

831. PRACE FILOLOGICZNE (Instytut Jezyka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego)

832. PRACE GEOGRAFICZNE (PAN - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)

833. PRACE GEOLOGICZNE (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych)

834. PRACE I MATERIALY ETNOGRAFICZNE (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

835. PRACE I MATERIALY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO (Szkola Glowna Handlowa. Instytut Rozwoju Gospodarczego)

836. PRACE I MATERIALY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO. PODSERIA: ZESZYTY KONIUNKTURY W GOSPODARCE POLSKIEJ (Szkola Glowna Handlowa. Instytut Rozwoju Gospodarczego)

837. PRACE I MATERIALY INSTYTUTU WZORNICTWA PRZEMYSLOWEGO (Instytut Wzornictwa Przemyslowego)

838. PRACE I MATERIALY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W LODZI. SERIA: ARCHEOLOGICZNA (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi)

839. PRACE I MATERIALY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W LODZI. SERIA: ETNOGRAFICZNA (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi)

840. PRACE I MATERIALY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W LODZI. SERIA: NUMIZMATYCZNA I KONSERWATORSKA (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi)

841. PRACE I MATERIALY ZOOTECHNICZNE (PAN. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat, Jastrzebiec)

842. PRACE I MATERIALY ZOOTECHNICZNE. ZESZYT SPECJALNY (PAN. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat w Jastrzebcu)

843. PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE (Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego)

844. PRACE I STUDIA INSTYTUTU PODSTAW INZYNIERII SRODOWISKA (PAN. Instytut Podstaw Inzynierii Srodowiska; PAN. Komitet Inzynierii Srodowiska)

845. PRACE I(NSTYTUTU) T(ECHNOLOGII) M(ATERIALOW) E(LEKTRONICZNYCH) (Instytut Technologii Materialow Elektronicznych)

846. PRACE INSTYTUTU BADAWCZEGO DROG I MOSTOW (Instytut Badawczy Drog i Mostow)

847. PRACE INSTYTUTU BADAWCZEGO LESNICTWA. SERIA A (Instytut Badawczy Lesnictwa)

848. PRACE INSTYTUTU BIOCYBERNETYKI I INZYNIERII BIOMEDYCZNEJ PAN (Instytut Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej PAN)

849. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI (Instytut Elektrotechniki)

850. PRACE INSTYTUTU ENERGETYKI (Instytut Energetyki)

851. PRACE INSTYTUTU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (Politechnika Warszawska)

852. PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII (Instytut Geodezji i Kartografii)

853. PRACE INSTYTUTU INZYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (Politechnika Warszawska)

854. PRACE INSTYTUTU JEZYKA POLSKIEGO. STUDIA GRAMATYCZNE (Instytut Jezyka Polskiego PAN)

855. PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA (Instytut Lotnictwa)

856. PRACE INSTYTUTU LACZNOSCI (Osrodek Informacji Naukowej i Normalizacji. Instytut Lacznosci)

857. PRACE INSTYTUTU OBROBKI SKRAWANIEM. SERIA: REFERATY (Instytut Obrobki Skrawaniem)

858. PRACE INSTYTUTU OBROBKI SKRAWANIEM. SERIA: ZESZYTY NAUKOWE (Instytut Obrobki Skrawaniem)

859. PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA (Instytut Odlewnictwa)

860. PRACE INSTYTUTU PODSTAW INFORMATYKI PAN - ICS PAS REPORTS (Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Informatyki)

861. PRACE INSTYTUTU TECHNOLOGII DREWNA (Instytut Technologii Drewna)

862. PRACE INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ (Instytut Technologii Elektronowej)

863. PRACE INSTYTUTU WLOKIENNICTWA (Instytut Wlokiennictwa)

864. PRACE JEZYKOZNAWCZE (Komitet Jezykoznawstwa PAN)

865. PRACE KOMISJI ARCHEOLOGICZNEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Archeologiczna)

866. PRACE KOMISJI GEOGRAFII KOMUNIKACJI PTG (Filia UMCS w Rzeszowie, Wydzial Ekonomiczny)

867. PRACE KOMISJI HISTORYCZNEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Historyczna)

868. PRACE KOMISJI HISTORYCZNOLITERACKIEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Historycznoliteracka)

869. PRACE KOMISJI JEZYKOZNAWSTWA (PAN, oddzial w Krakowie. Komisja Jezykoznawstwa)

870. PRACE KOMISJI MECHANIKI STOSOWANEJ. MECHANIKA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Mechaniki Stosowanej)

871. PRACE KOMISJI NAUK EKONOMICZNYCH (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych)

872. PRACE KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Pedagogicznych)

873. PRACE KOMISJI ORIENTALISTYCZNEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Orientalistyczna)

874. PRACE KOMISJI SLOWIANOZNAWSTWA (Komisja Slowianoznawstwa PAN, oddzial w Krakowie)

875. PRACE MINERALOGICZNE (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych)

876. PRACE MUZEUM ZIEMI (Muzeum Ziemi PAN)

877. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: MONOGRAFIE I OPRACOWANIA (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

878. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: EKONOMIA I MIEDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

879. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: FINANSE I BANKOWOSC (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

880. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: NAUKI HUMANISTYCZNE (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

881. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: TECHNOLOGIA (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

882. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: ZARZADZANIE I MARKETING (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

883. PRACE NAUKOWE GLOWNEGO INSTYTUTU GORNICTWA (Glowny Instytut Gornictwa)

884. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ (Politechnika Wroclawska)

885. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. BIBLIOTEKA GLOWNA (Politechnika Szczecinska)

886. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (Politechnika Szczecinska)

887. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT AUTOMATYKI PRZEMYSLOWEJ (Politechnika Szczecinska)

888. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT CHEMII PODSTAWOWEJ (Politechnika Szczecinska)

889. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT ELEKTRONIKI I INFORMATYKI (Politechnika Szczecinska)

890. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI (Politechnika Szczecinska)

891. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT FIZYKI (Politechnika Szczecinska)

892. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT INZYNIERII CHEMICZNEJ I CHEMII FIZYCZNEJ (Politechnika Szczecinska)

893. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT INZYNIERII LADOWEJ (Politechnika Szczecinska)

894. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT INZYNIERII WODNEJ (Politechnika Szczecinska)

895. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT MATEMATYKI (Politechnika Szczecinska)

896. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT POLIMEROW (Politechnika Szczecinska)

897. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ (Politechnika Szczecinska)

898. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA BUDOWNICTWA OGOLNEGO I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH (Politechnika Szczecinska)

899. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA DROG, MOSTOW I MATERIALOW BUDOWLANYCH (Politechnika Szczecinska)

900. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I INFORMATYKI (Politechnika Szczecinska)

901. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA GEOTECHNIKI (Politechnika Szczecinska)

902. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ (Politechnika Szczecinska)

903. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. ZAKLAD TECHNIKI I EKSPLOATACJI SAMOCHODOW (Politechnika Szczecinska)

904. PRACE NAUKOWE PROFESJONALNEJ SZKOLY BIZNESU SZKOLY WYZSZEJ W KRAKOWIE (Profesjonalna Szkola Biznesu - Szkola Wyzsza w Krakowie)

905. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. RUSYCYSTYCZNE STUDIA LITERATUROZNAWCZE (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

906. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. Z PROBLEMATYKI PRAWA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

907. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. Z TEORII I PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ JEZYKA POLSKIEGO (Uniwersytet Slaski w Katowicach, Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie)

908. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. ANNALES MATHEMATICAE SILESIANAE (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

909. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. FIZYKA I CHEMIA METALI (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

910. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. FOLIA PHILOSOPHICA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

911. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. GEOGRAPHIA. STUDIA ET DISSERTATIONES (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

912. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. GEOLOGIA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

913. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. JEZYK ARTYSTYCZNY (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

914. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. KRAS I SPELEOLOGIA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

915. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. NEOPHILOLOGICA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

916. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PRACE JEZYKOZNAWCZE (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

917. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PRACE PEDAGOGICZNE (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

918. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PROBLEMY PRAWA KARNEGO (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

919. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PROBLEMY PRAWNE GORNICTWA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

920. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PROBLEMY PRAWNE HANDLU ZAGRANICZNEGO (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

921. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. STUDIA IURIDICA SILESIANA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

922. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. ACTA BIOLOGICA SILESIANA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

923. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PRACE WYDZIALU TECHNIKI (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

924. PRACE NAUKOWE. EKONOMIKA (Politechnika Radomska)

925. PRACE NAUKOWE. ELEKTRYKA (Politechnika Radomska)

926. PRACE NAUKOWE. MECHANIKA (Politechnika Radomska)

927. PRACE NAUKOWE. PEDAGOGIKA (Politechnika Radomska)

928. PRACE NAUKOWE. TRANSPORT (Politechnika Radomska)

929. PRACE NAUKOWE. TRANSPORT. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

930. PRACE NAUKOWE: BUDOWNICTWO. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

931. PRACE NAUKOWE: CHEMIA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

932. PRACE NAUKOWE: ELEKTRONIKA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

933. PRACE NAUKOWE: ELEKTRYKA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

934. PRACE NAUKOWE: GEODEZJA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

935. PRACE NAUKOWE: INZYNIERIA SANITARNA I WODNA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

936. PRACE NAUKOWE: MECHANIKA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

937. PRACE NAUKOWE: ORGANIZACJA I ZARZADZANIE. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

938. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa)

939. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE COBR [CENTRALNEGO OSRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO] MASZYN WLOKIENNICZYCH POLMATEX - CENARO (POLMATEX - CENARO)

940. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE OBR-ORAM (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM)

941. PRACE ORIENTALISTYCZNE (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

942. PRACE PANSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO (Panstwowy Instytut Geologiczny)

943. PRACE PASZOWE (Centralne Laboratorium Przemyslu Paszowego)

944. PRACE POLONISTYCZNE (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

945. PRACE PRZEMYSLOWEGO INSTYTUTU ELEKTRONIKI (Przemyslowy Instytut Elektroniki)

946. PRACE PRZEMYSLOWEGO INSTYTUTU MASZYN BUDOWLANYCH (Przemyslowy Instytut Maszyn Budowlanych)

947. PRACE PRZEMYSLOWEGO INSTYTUTU MASZYN ROLNICZYCH (Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu)

948. PRACE PRZEMYSLOWEGO INSTYTUTU TELEKOMUNIKACJI (Przemyslowy Instytut Telekomunikacji)

949. PRACE SPECJALNE (Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku)

950. PRACE WROCLAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. SERIA A (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

951. PRACE WROCLAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. SERIA B (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

952. PRACE WYDZIALU FILOLOGICZNO-FILOZOFICZNEGO (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

953. PRACE WYDZIALU JEZYKOZNAWSTWA, NAUKI O LITERATURZE I FILOZOFII (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

954. PRACE WYDZIALU INZYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (Politechnika Warszawska)

955. PRACE WYDZIALU NAWIGACYJNEGO WYZSZEJ SZKOLY MORSKIEJ W GDYNI (Wyzsza Szkola Morska w Gdyni. Wydzial Nawigacyjny)

956. PRACE ZAKLADU BIOLOGII I EKOLOGII PTAKOW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (UAM. Wydzial Biologii. Zaklad Biologii i Ekologii Ptakow)

957. Pracodawca i Pracownik (Biblioteczka Pracownicza)

958. Pracownia (Ostrolecki Osrodek Kultury)

959. PRAKSEOLOGIA (PAN - Instytut Filozofii i Socjologii)

960. PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ (Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej)

961. PRAWO ASEKURACYJNE (Zarzadzanie i Finanse. Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski)

962. Prawo Gospodarcze (Librata sp z o. o.)

963. Prawo i Zycie (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

964. PRAWO MORSKIE (Komisja Prawa Morskiego PAN, oddzial w Gdansku)

965. Prawo Pracy (Librata sp z o. o.)

966. Prawo Spolek (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

967. Prawo Unii Europejskiej (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

968. PRADNIK (Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Wladyslawa Szafera)

969. PREMISLIA CHRISTIANA (Instytut Teologiczny w Przemyslu)

970. PRINCIPIA (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellonskiego, Wydawnictwo "Aureus" sp. cyw.)

971. Pro Georgia - stosunki polsko-gruzinskie (Towarzystwo Gruzinsko-Polskie, Lodz)

972. PROBLEMS IN TEXTILE GEOGRAPHY - PROBLEMES DE GEOGRAPHIE DES TEXTILES (Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzennej Uniwersytetu Lodzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

973. PROBLEMY CHIRURGII DZIECIECEJ (Polskie Towarzystwo Chirurgow Dzieciecych)

974. PROBLEMY DYNAMIKI MASZYN - MACHINE DYNAMICS PROBLEMS (Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska)

975. PROBLEMY EKOLOGII (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne "Eco Edycja")

976. PROBLEMY EKONOMIKI TRANSPORTU (Osrodek Badawczy Ekonomiki Transportu)

977. PROBLEMY HIGIENY (Polskie Towarzystwo Higieniczne)

978. PROBLEMY HIV i AIDS (Volumed s. c.)

979. PROBLEMY INZYNIERII ROLNICZEJ (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inzynierii Rolniczej)

980. PROBLEMY MEDYCYNY SPOLECZNEJ (Polskie Towarzystwo Medycyny Spolecznej i Zdrowia Publicznego. Zarzad Glowny)

981. PROBLEMY MEDYCYNY WIEKU ROZWOJOWEGO (Instytut Matki i Dziecka)

982. PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN)

983. PROBLEMY PROJEKTOWE PRZEMYSLU I BUDOWNICTWA (Przedsiebiorstwo Inzynierskie "Biprohut" sp. z o. o.)

984. PROBLEMY REHABILITACJI SPOLECZNEJ I ZAWODOWEJ (Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych)

985. PROBLEMY RODZINY (Medyczna Agencja Wydawniczo-Informacyjna, Zarzad Glowny Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Warszawie)

986. PROBLEMY STUDIOW NAUCZYCIELSKICH (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

987. PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA I RADIOLOKACJI (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia)

988. PROBLEMY TECHNIKI W MEDYCYNIE (Centralny Osrodek Techniki Medycznej)

989. PROBLEMY TERAPII MONITOROWANEJ (Towarzystwo Terapii Monitorowanej)

990. PROBLEMY TURYSTYKI. PROBLEMS OF TOURISM (Instytut Turystyki)

991. PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA ZIEM GORSKICH (PAN, Komitet Zagospodarowania Ziem Gorskich)

992. PROGRESS IN PLANT PROTECTION. POSTEPY W OCHRONIE ROSLIN (Instytut Ochrony Roslin)

993. PROJEKTOWANIE I SYSTEMY (Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa)

994. PROSYNCHEM (Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji "Prosynchem" Sp. z o. o.)

995. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego)

996. PRZEGLAD ARCHEOLOGICZNY (Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii)

997. PRZEGLAD BIBLIOTECZNY (Biblioteka PAN, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

998. PRZEGLAD BUDOWLANY (Polski Zwiazek Inzynierow i Technikow Budownictwa)

999. PRZEGLAD DERMATOLOGICZNY (Organ Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego)

1000. PRZEGLAD EPIDEMIOLOGICZNY (Panstwowy Zaklad Higieny, Polskie Towarzystwo Epidemiologow i Lekarzy Chorob Zakaznych)

1001. PRZEGLAD FILOZOFICZNY (Komitet Nauk Filozoficznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

1002. PRZEGLAD GEODEZYJNY (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych Sigma-NOT sp. z o. o.)

1003. PRZEGLAD GEOFIZYCZNY (Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Polska Akademia Nauk. Komitet Geofizyki PAN)

1004. PRZEGLAD GEOGRAFICZNY (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

1005. PRZEGLAD GEOLOGICZNY (Panstwowy Instytut Geologiczny)

1006. PRZEGLAD HISTORYCZNO-OSWIATOWY (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne)

1007. PRZEGLAD HISTORYCZNY (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

1008. PRZEGLAD HUMANISTYCZNY (Uniwersytet Warszawski)

1009. Przeglad Konstrukcji Lotniczych (Agencja Lotnicza ALTAIR)

1010. PRZEGLAD LEKARSKI (Polskie Towarzystwo Lekarskie, oddzial krakowski)

1011. PRZEGLAD ORIENTALISTYCZNY (Polskie Towarzystwo Orientalistyczne)

1012. Przeglad Papierow Wartosciowych (Wydawnictwo "KIK", Konieczny i Kruszewski)

1013. Przeglad Polityczny (Fundacja Liberalow)

1014. PRZEGLAD POLONIJNY (Komitet Badania Polonii PAN)

1015. PRZEGLAD POWSZECHNY (Kuria Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego)

1016. Przeglad Prawa Handlowego (Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski)

1017. PRZEGLAD PRAWA KARNEGO (Ossolineum)

1018. Przeglad Prawoslawny (Orth-Druk, Fundacja Ekumeniczna "Tolerancja")

1019. PRZEGLAD PSYCHOLOGICZNY (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

1020. Przeglad Regionalny (Oddzial Torun, Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

1021. PRZEGLAD RELIGIOZNAWCZY (Polskie Towarzystwo Religioznawcze)

1022. PRZEGLAD RUSYCYSTYCZNY (Polskie Towarzystwo Rusycystyczne)

1023. PRZEGLAD RYBACKI (Polskie Towarzystwo Rybackie)

1024. PRZEGLAD SEJMOWY (Kancelaria Sejmu - Wydawnictwo Sejmowe)

1025. PRZEGLAD SKORZANY (Skorimpex Press sp. z o. o.)

1026. PRZEGLAD SOCJOLOGICZNY (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

1027. Przeglad Stomatologii Wieku Rozwojowego (Wydawnictwo CZELEJ sp. z o. o.)

1028. Przeglad Srodkowoeuropejski (Ryszard Bobrowski)

1029. PRZEGLAD TOMISTYCZNY (Instytut Tomistyczny OO. Dominikanow)

1030. PRZEGLAD TYFLOLOGICZNY (Polski Zwiazek Niewidomych)

1031. Przeglad Ubezpieczen Spolecznych i Gospodarczych (Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski)

1032. Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA)

1033. PRZEGLAD WSCHODNI (Stowarzyszenie Wspolnota Polska, Studium Europy Wschodniej i Azji Srodkowej Uniwersytetu Warszawskiego)

1034. PRZEGLAD ZACHODNI (Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego)

1035. PRZEGLAD ZACHODNIOPOMORSKI (Uniwersytet Szczecinski)

1036. PRZEGLAD ZOOLOGICZNY (Polskie Towarzystwo Zoologiczne)

1037. Przekaznik (Centrum Kultury i Rekreacji)

1038. PRZEMYSKIE ZAPISKI HISTORYCZNE (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial w Przemyslu)

1039. PRZEMYSL CHEMICZNY (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych Sigma-NOT sp. z o. o.)

1040. Przewodnik Bibliograficzny (Biblioteka Narodowa)

1041. Przewodnik Twojego Biznesu (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1042. Przyjaciel Dziecka (Zarzad Glowny Towarzystwa Przyjaciol Dzieci)

1043. Przyroda Sudetow Zachodnich (Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Gorze)

1044. PSYCHIATRIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)

1045. PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego)

1046. PSYCHOLOGIA, BADANIA I APLIKACJE (Uniwersytet Slaski)

1047. PSYCHOTERAPIA (Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP)

1048. PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, oddzial Pszczelnictwa w Pulawach, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe)

1049. PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS. POLISH ACADEMY OF SCIENCES. SERIE: A, B, C, D, E, F, G, H (Instytut Geofizyki PAN)

1050. QUAESTIONES GEOGRAPHICAE (UAM. Instytut Badan Czwartorzedu)

1051. QUATERNARY STUDIES IN POLAND (Polska Akademia Nauk, oddzial w Poznaniu, Komitet Badan Czwartorzedu PAN)

1052. Rachunkowosc Budzetowa (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1053. Rachunkowosc z Komentarzem (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1054. RADOMSKI ROCZNIK LEKARSKI (Fundacja Oddychanie i Polskie Towarzystwo Lekarskie - oddzial w Radomiu)

1055. Radostowa (Fundacja Kultury Regionalnej "Radostowa")

1056. Raport - wojsko, technika, obronnosc (Agencja Lotnicza ALTAIR)

1057. RAPORTY I(NSTYTUTU) CH(EMII) (I) T(ECHNIKI) J(ADROWEJ). SERIA A (Instytut Chemii i Techniki Jadrowej)

1058. RAPORTY I (NSTYTUTU) CH (EMII) (I) T (ECHNIKI) J (ADROWEJ). SERIA B (Instytut Chemii i Techniki Jadrowej)

1059. RECTOR'S LECTURES (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

1060. Regiony (Fundacja Kultury Wsi)

1061. RELIGIONI ET LITTERIS (Instytut Teologiczny w Tarnowie, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos)

1062. REPORTS ON MATHEMATICAL LOGIC (Instytut Filozofii UJ)

1063. REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS (Uniwersytet Mikolaja Kopernika)

1064. REPORTS ON PHILOSOPHY (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

1065. RES HUMANAE (Wyzsza Szkola Pedagogiczna; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie)

1066. REUMATOLOGIA (Instytut Reumatologiczny, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne)

1067. REVIEW OF COMPARATIVE LAW, THE (Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego KUL)

1068. REWALIDACJA (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN)

1069. RING, THE (Polskie Towarzystwo Zoologiczne)

1070. Rita Baum. Filozofia - Literatura - Sztuka ("Lena" uslugi wydawnicze)

1071. ROCZNIK ASTRONOMICZNY (Instytut Geodezji i Kartografii)

1072. ROCZNIK BIALOSTOCKI (Muzeum Okregowe w Bialymstoku)

1073. ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ (Biblioteka Narodowa)

1074. ROCZNIK CHOPINOWSKI (Towarzystwo im. F. Chopina)

1075. ROCZNIK DENDROLOGICZNY (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

1076. ROCZNIK GDANSKI (Gdanskie Towarzystwo Naukowe)

1077. ROCZNIK GRUDZIADZKI (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial w Grudziadzu)

1078. ROCZNIK HISTORII SZTUKI (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Sztuce)

1079. ROCZNIK HISTORYCZNO-ARCHIWALNY (Archiwum Panstwowe w Przemyslu)

1080. ROCZNIK HISTORYCZNY M(UZEUM) H(ISTORII) P(OLSKIEGO) R(UCHU) L(UDOWEGO) (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)

1081. ROCZNIK KALISKI (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial w Kaliszu)

1082. ROCZNIK KOMISJI HISTORYCZNOLITERACKIEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Historycznoliteracka)

1083. ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Pedagogicznych)

1084. ROCZNIK KRAKOWSKI (Towarzystwo Milosnikow Historii i Zabytkow Krakowa)

1085. ROCZNIK LWOWSKI (Instytut Lwowski)

1086. ROCZNIK LODZKI (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial lodzki)

1087. Rocznik Mazurka Dabrowskiego (Stowarzyszenie Milosnikow Tradycji Mazurka Dabrowskiego)

1088. Rocznik Miedzyrzecki (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Miedzyrzecu Podlaskim)

1089. ROCZNIK MUZEALNY (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wloclawku)

1090. ROCZNIK MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W KRAKOWIE (Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie)

1091. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: ARCHEOLOGIA (Muzeum Gornoslaskie)

1092. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: ENTOMOLOGIA (Muzeum Gornoslaskie)

1093. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: ETNOGRAFIA (Muzeum Gornoslaskie)

1094. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: HISTORIA (Muzeum Gornoslaskie)

1095. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: PRZYRODA (Muzeum Gornoslaskie)

1096. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: SZTUKA (Muzeum Gornoslaskie)

1097. ROCZNIK MUZEUM MAZOWIECKIEGO W PLOCKU (Muzeum Mazowieckie w Plocku)

1098. ROCZNIK MUZEUM NARODOWEGO ROLNICTWA W SZRENIAWIE (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemyslu Rolno-Spozywczego w Szreniawie)

1099. ROCZNIK MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH (Muzeum Narodowe w Kielcach)

1100. ROCZNIK MUZEUM OKREGOWEGO W CZESTOCHOWIE (Muzeum Okregowe w Czestochowie)

1101. ROCZNIK MUZEUM W GLIWICACH (Muzeum w Gliwicach)

1102. ROCZNIK MUZEUM W TORUNIU (Muzeum Okregowe w Toruniu)

1103. ROCZNIK MUZULMANSKI (Stowarzyszenie Jednosci Muzulmanskiej, Instytut Muzulmanski)

1104. ROCZNIK NADNOTECKI (Muzeum Okregowe w Pile)

1105. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE BIBLIOTEKOZNAWCZE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1106. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE EKONOMICZNO-SPOLECZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1107. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE FILOZOFICZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1108. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE FIZJOLOGICZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1109. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE FIZYCZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1110. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE GEOGRAFICZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1111. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE HISTORYCZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1112. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE JEZYKOZNAWCZE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1113. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE MATEMATYCZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1114. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE PEDAGOGICZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1115. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE PSYCHOLOGICZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1116. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE ROMANISTYCZNE. ETUDES ROMANES (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1117. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE RUSYCYSTYCZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1118. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE SOCJOLOGICZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1119. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE TECHNICZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1120. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE Z DYDAKTYKI BIOLOGII (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1121. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE Z DYDAKTYKI LITERATURY I JEZYKA POLSKIEGO (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1122. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE Z HISTORII OSWIATY I WYCHOWANIA (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1123. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIENSTWA I JEGO DYDAKTYKI (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1124. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE Z WYCHOWANIA PLASTYCZNEGO (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1125. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WSP W KRAKOWIE. PRACE ZOOLOGICZNE (Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie)

1126. ROCZNIK NAUKOWY (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie)

1127. ROCZNIK NAUKOWY (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)

1128. ROCZNIK NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRZYRODY "SALAMANDRA" (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra")

1129. ROCZNIK ODDZIALU PAN W KRAKOWIE (PAN, oddzial w Krakowie)

1130. ROCZNIK OLSZTYNSKI (Muzeum Warmii i Mazur)

1131. ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

1132. ROCZNIK PEDAGOGICZNY (PAN. Komitet Nauk Pedagogicznych)

1133. ROCZNIK PODHALANSKI (Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem)

1134. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO (Polskie Towarzystwo Heraldyczne)

1135. ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych)

1136. ROCZNIK PRZEMYSKI (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Przemyslu)

1137. ROCZNIK SADECKI (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial w Nowym Saczu, Zarzad Miasta Nowego Sacza)

1138. ROCZNIK SLAWISTYCZNY (PAN. Komitet Slowianoznawstwa, PAN. Komitet Jezykoznawstwa)

1139. ROCZNIK SWIETOKRZYSKI. SERIA A: NAUKI HUMANISTYCZNE (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)

1140. ROCZNIK SWIETOKRZYSKI. SERIA B: NAUKI PRZYRODNICZE (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)

1141. Rocznik Tatarow Polskich (Zwiazek Tatarow Polskich w RP)

1142. ROCZNIK TATAROW POLSKICH (Zwiazek Tatarow Polskich - oddzial w Gdansku)

1143. ROCZNIK TEOLOGICZNY (Chrzescijanska Akademia Teologiczna)

1144. ROCZNIK TORUNSKI (Towarzystwo Milosnikow Torunia)

1145. ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA (Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza)

1146. ROCZNIK TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO (Towarzystwo Naukowe Warszawskie)

1147. ROCZNIK WSCHODNI (Stowarzyszenie "Wspolnota Polska" - oddzial rzeszowski)

1148. ROCZNIKI BIBLIOTECZNE (Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego Sp. z o. o.)

1149. ROCZNIKI DZIEJOW SPOLECZNYCH I GOSPODARCZYCH (Wydzial Historii i Nauk Spolecznych Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

1150. ROCZNIKI FILOZOFICZNE. SERIA 1, METAFIZYKA, LOGIKA, HISTORIA FILOZOFII (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1151. ROCZNIKI FILOZOFICZNE. SERIA 3, FILOZOFIA PRZYRODY (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1152. ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE (Polskie Towarzystwo Gleboznawcze)

1153. ROCZNIKI HISTORYCZNE (Wydzial Historii i Nauk Spolecznych Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

1154. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 1, LITERATURA POLSKA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1155. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 2, HISTORIA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1156. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 3, FILOLOGIA KLASYCZNA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1157. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 4, HISTORIA SZTUKI (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1158. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 5, NEOFILOLOGIA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1159. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 6, JEZYKOZNAWSTWO (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1160. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 7, SLOWIANOZNAWSTWO (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1161. ROCZNIKI INSTYTUTU MLECZARSTWA (Instytut Mleczarstwa)

1162. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH (Szkola Glowna Handlowa. Kolegium Analiz Ekonomicznych)

1163. ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH. SERIA A: PRODUKCJA ROSLINNA (Wydzial Nauk Rolniczych i Lesnych PAN Komitet Uprawy Roslin)

1164. ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH. SERIA G: EKONOMIKA ROLNICTWA (Wydzial Nauk Rolniczych i Lesnych PAN Komitet Ekonomiki Rolnictwa)

1165. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH. SERIA 1, NAUKI SPOLECZNO-EKONOMICZNE (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1166. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH. SERIA 2, PEDAGOGIKA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1167. ROCZNIKI NAUKOWE (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

1168. ROCZNIKI NAUKOWE A (KADEMII) W (YCHOWANIA) F (IZYCZNEGO) JOZEFA PILSUDSKIEGO W WARSZAWIE (Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie)

1169. ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI (Instytut Zootechniki)

1170. ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI. SUPLEMENT (Instytut Zootechniki)

1171. ROCZNIKI PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY (Panstwowy Zaklad Higieny)

1172. ROCZNIKI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ (Wyzsza Szkola Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)

1173. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO. SERIA II: WIADOMOSCI MATEMATYCZNE (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

1174. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO. SERIA III: MATEMATYKA STOSOWANA - APPLIED MATHEMATICS (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

1175. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO. SERIA V: DYDAKTYKA MATEMATYKI (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

1176. ROCZNIKI SOCJOLOGII MORSKIEJ (Komisja Socjologii Morskiej PAN, oddzial w Gdansku)

1177. ROCZNIKI SZTUKI SLASKIEJ (Muzeum Narodowe we Wroclawiu)

1178. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 1, PISMO SWIETE (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1179. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 2, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, EKUMENICZNA I FUNDAMENTALNA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1180. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 3, TEOLOGIA MORALNA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1181. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 4, HISTORIA KOSCIOLA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1182. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 5, TEOLOGIA DUCHOWOSCI (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1183. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 6, TEOLOGIA PASTORALNA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1184. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 7, TEOLOGIA EKUMENICZNA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

1185. ROCZNIKI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

1186. ROZPRAWY - AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

1187. ROZPRAWY HABILITACYJNE (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

1188. ROZPRAWY HYDRO-TECHNICZNE (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)

1189. ROZPRAWY I MATERIALY (Osrodek Badan Naukowych im. W. Ketrzynskiego)

1190. ROZPRAWY I MONOGRAFIE (Polska Akademia Nauk. Instytut Genetyki Roslin)

1191. ROZPRAWY I STUDIA (Uniwersytet Szczecinski)

1192. ROZPRAWY KOMISJI HISTORII SZTUKI (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

1193. ROZPRAWY KOMISJI JEZYKOWEJ (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

1194. ROZPRAWY KOMISJI JEZYKOWEJ (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

1195. ROZPRAWY NAUKOWE (Politechnika Bialostocka)

1196. ROZPRAWY Z DZIEJOW OSWIATY (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oswiaty i Techniki, Zaklad Dziejow Oswiaty)

1197. Rrom p-o Drom (Redakcja)

1198. RUaH (Wydawnictwo Muzyczne)

1199. RUCH FILOZOFICZNY (Polskie Towarzystwo Filozoficzne)

1200. RUCH LITERACKI (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Historycznoliteracka)

1201. Ruch Muzyczny (Biblioteka Narodowa)

1202. RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

1203. Ruch Teatralny (Nadbaltyckie Centrum Kultury)

1204. Rynek Instalacyjny (Dom Wydawniczy MEDIUM)

1205. SAD NOWOCZESNY (Hortpress sp. z o. o.)

1206. Salon i Elegancja - Kosmetik (International Warsaw Voice S. A.)

1207. Saluber (Medyk Sp. z o. o.)

1208. Samochody Specjalistyczne (HEWEA sp. z o. o.)

1209. Scena (Towarzystwo Kultury Teatralnej)

1210. Schlesisches Wochenblatt (Zwiazek Niemieckich Stowarzyszen Spoleczno-Kulturalnych)

1211. Scriptores Scholarum (Osrodek "Brama Grodzka")

1212. Sekretariat (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1213. Semper Fidelis (Fundacja Kresowa "Semper Fidelis")

1214. SERWIS ELEKTRONIKI (Wieslaw Haligowski)

1215. Serwis Finansowo-Ksiegowy (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1216. Serwis Nieruchomosci (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1217. Serwis Prawno-Pracowniczy (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1218. SIERADZKI ROCZNIK MUZEALNY (Muzeum Okregowe w Sieradzu, Muzeum Ziemi Wielunskiej w Wieluniu)

1219. SIGNA TEMPORIS (Chrzescijanski Instytut Wydawniczy Znaki Czasu)

1220. SILNIKI SPALINOWE (H. Cegielski - Poznan SA, pod patronatem Sekcji Silnikow Spalinowych SIMP)

1221. Siodma Prowincja (Powiatowy Osrodek Kultury)

1222. SISYPHUS. SOCIAL STUDIES (Instytut Studiow Politycznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

1223. SLAVIA ANTIQUA (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Instytut Prahistorii i Instytut Historii UAM)

1224. SLAVIA MERIDIONALIS (Instytut Slawistyki PAN)

1225. SLAVIA OCCIDENTALIS (Wydzial Filologiczno-Filozoficzny Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

1226. SLAVIA ORIENTALIS (PAN. Komitet Slowianoznawstwa)

1227. Slowo Zydowskie (Tow. Spolecz. -Kult. Zydow w Polsce)

1228. SLUPSKIE PRACE HUMANISTYCZNE (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Slupsku)

1229. SOCJOLINGWISTYKA (Instytut Jezyka Polskiego PAN)

1230. Spedycja Transport Logistyka (Platform Group sp. z o. o.)

1231. Sport Novela (Polski Komitet Olimpijski)

1232. SPORT WYCZYNOWY (Urzad Kultury Fizycznej i Turystyki)

1233. SPRAWY MIEDZYNARODOWE (Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych)

1234. SPRAWY NARODOWOSCIOWE (PAN. Zaklad Badan Narodowosciowych)

1235. SPRAWY NAUKI (Komitet Badan Naukowych)

1236. STOMATOLOGIA WSPOLCZESNA (Med Tour Press International. Wydawnictwo Medyczne Sp. z o. o.)

1237. STOSUNKI MIEDZYNARODOWE (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego)

1238. Strony (Oficyna Piastowska)

1239. Studia Angerburgica (Muzeum Kultury Ludowej)

1240. STUDIA ANGLICA POSNANIENSIA (UAM. Instytut Filologii Angielskiej)

1241. STUDIA CLAROMONTANA (Wydawnictwo oo. Paulinow)

1242. STUDIA DEMOGRAFICZNE (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Demograficznych)

1243. STUDIA EDUKACYJNE (UAM. Wydzial Studiow Edukacyjnych)

1244. STUDIA FRANCISZKANSKIE (Klasztor Franciszkanow w Poznaniu)

1245. STUDIA GDANSKIE (Gdanskie Seminarium Duchowne)

1246. STUDIA GEOLOGICA POLONICA (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

1247. STUDIA GEOMORPHOLOGICA CARPATHO-BALCANICA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych)

1248. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA (Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wroclawskiej)

1249. STUDIA GERMANICA POSNANIENSIA (UAM. Instytut Filologii Germanskiej)

1250. STUDIA GRUNWALDZKIE (Osrodek Badan Naukowych im. W. Ketrzynskiego)

1251. STUDIA HISTORIAE OECONOMICAE (UAM. Instytut Historii)

1252. STUDIA HISTORICA SLAVO-GERMANICA (UAM. Instytut Historii)

1253. STUDIA HISTORYCZNE (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Historyczna)

1254. STUDIA I MATERIALY (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1255. STUDIA I MATERIALY (Instytut Badawczy Drog i Mostow; Branzowy Osrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa)

1256. STUDIA I MATERIALY (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Olsztynie)

1257. STUDIA I MATERIALY DO DZIEJOW ZUP SOLNYCH W POLSCE (Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka)

1258. STUDIA I MATERIALY DO HISTORII WOJSKOWOSCI (Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN)

1259. STUDIA I MATERIALY LUBELSKIE (Muzeum Lubelskie)

1260. STUDIA I MATERIALY MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI (Muzeum Sportu i Turystyki)

1261. STUDIA I MATERIALY OSRODKA KULTURY LESNEJ (Osrodek Kultury Lesnej w Goluchowie. Lasy Panstwowe)

1262. STUDIA I MATERIALY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ (Politechnika Opolska)

1263. STUDIA I MATERIALY Z HISTORII KULTURY MATERIALNEJ (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

1264. STUDIA I MATERIALY. SERIA: FILOLOGIA POLSKA (Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. T. Kotarbinskiego w Zielonej Gorze)

1265. STUDIA I MATERIALY. SERIA: GERMANISTYKA (Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. T. Kotarbinskiego w Zielonej Gorze)

1266. STUDIA I MONOGRAFIE (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie)

1267. STUDIA I MONOGRAFIE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ (Politechnika Opolska)

1268. STUDIA IURIDICA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

1269. STUDIA KIELECKIE (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)

1270. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU (Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju)

1271. STUDIA KUPIECKIE (Wyzsza Szkola Kupiecka)

1272. STUDIA LEKSYKOGRAFICZNE (Instytut Jezyka Polskiego PAN)

1273. STUDIA LITERARIA POLONO-SLAVICA (Slawistyczny Osrodek Wydawniczy)

1274. STUDIA LOMZYNSKIE (Lomzynskie Towarzystwo Naukowe im. Wagow)

1275. STUDIA MARITIMA (PAN. Komitet Nauk Historycznych, Uniwersytet Szczecinski, Uniwersytet Gdanski)

1276. STUDIA MATHEMATICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

1277. STUDIA MEDIEWISTYCZNE (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

1278. STUDIA METODOLOGICZNE (DISSERTATIONES METHODOLOGICAE) (UAM w Poznaniu)

1279. STUDIA NAD DAWNYM WOJSKIEM, BRONIA I BARWA (Instytut Tarnogorski)

1280. STUDIA NATURAE (PAN. Instytut Ochrony Przyrody)

1281. STUDIA OLSZTYNSKIE (Osrodek Badan Naukowych im. W. Ketrzynskiego, Towarzystwo Naukowe im. W. Ketrzynskiego)

1282. STUDIA OSRODKA DOKUMENTACJI FIZJOGRAFICZNEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Osrodek Dokumentacji Fizjograficznej)

1283. STUDIA PEDAGOGICZNE (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych)

1284. STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE (Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie)

1285. STUDIA PHONETICA POSNANIENSIA (UAM. Wydzial Neofilologii. Zaklad Fonetyki)

1286. STUDIA PLOCKIE (Plocki Instytut Wydawniczy, Wyzsze Seminarium Duchowne)

1287. STUDIA PODLASKIE (Uniwersytet w Bialymstoku - Instytut Historii)

1288. STUDIA POLITYCZNE (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych)

1289. STUDIA PRAWNICZE (Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych)

1290. STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

1291. STUDIA PSYCHOLOGICZNE (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych, Instytut Psychologii)

1292. STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA (UAM. Instytut Filologii Romanskiej)

1293. STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA (UAM. Instytut Filologii Rosyjskiej)

1294. STUDIA SEMIOTYCZNE (Polskie Towarzystwo Semiotyczne)

1295. STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS. SECTIO C, GEOGRAPHIA ET GEOLOGIA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

1296. STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS. SECTIO D, BOTANICA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

1297. STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS. SECTIO E, ZOOLOGIA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

1298. STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS. SECTIO G, PHYSIOLOGIA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

1299. STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS. SECTIO H, MEDICINA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

1300. STUDIA SOCJOLOGICZNE (Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii)

1301. STUDIA SLASKIE (Instytut Slaski w Opolu)

1302. STUDIA TEOLOGICZNE BIALOSTOCKO-DROHICZYNSKO-LOMZYNSKIE (Kuria Metropolitalna w Bialymstoku)

1303. STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie)

1304. STUDIA WARMINSKIE (Wyzsze Seminarium Duchowne Metropolii Warminskiej "Hosianum")

1305. STUDIA WAWELIANA (Panstwowe Zbiory Sztuki na Wawelu)

1306. STUDIA Z DZIEJOW ROSJI I EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ (Istytut Historii PAN, Zaklad Dziejow Europy XIX-XX w.)

1307. STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SLOWIANSKIEJ (Slawistyczny Osrodek Wydawniczy)

1308. STUDIA Z ZAKRESU INZYNIERII (Polska Akademia Nauk. Komitet Inzynierii Ladowej i Wodnej)

1309. Studia Zrodloznawcze (Wydawnictwo DiG i Polska Akademia Nauk, Instytut Historii)

1310. STUDIA ZRODLOZNAWCZE - COMMENTATIONES (Instytut Historii PAN)

1311. STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE (Centrum Podstawowych Problemow Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN)

1312. STUDIES IN AFRICAN ARCHAEOLOGY (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

1313. STUDIES IN PHYSICAL CULTURE AND TOURISM (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

1314. Studium (Wyd. "Zielona Sowa")

1315. STUTTHOF. ZESZYTY MUZEUM (Muzeum Stutthof w Sztutowie)

1316. Stygmat (Osrodek Dzial. Kult. Zakl. Karnego)

1317. STYLISTYKA (Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, PAN. Instytut Jezyka Polskiego, Komitet Jezykoznawstwa)

1318. SURGERY IN CHILDHOOD INTERNATIONAL (PP INVEST)

1319. SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM GRAECAE ET LATINAE (UAM. Instytut Filologii Klasycznej)

1320. Syntezy Wynikow Doswiadczen Odmianowych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

1321. SYSTEMS SCIENCE (Instytut Sterowania i Techniki Systemow Politechniki Wroclawskiej)

1322. Szczecinski Informator Archiwalny (Archiwum Panstwowe w Szczecinie)

1323. Szkola Specjalna (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

1324. SZLAKAMI NAUKI (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

1325. Szterndlech - magazyn dzieci zydowskich i ich przyjaciol (Stowarzyszenie "Szterndlech")

1326. Sztuka (Studio Wydawnicze "Sztuka")

1327. Slask (Gornoslaskie Towarzystwo Literackie)

1328. SLASKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOBOTKA (Wroclawskie Towarzystwo Milosnikow Historii)

1329. SLASKIE PRACE ETNOGRAFICZNE (Muzeum Slaskie w Katowicach)

1330. SLASKIE PRACE PRAHISTORYCZNE (Muzeum Slaskie)

1331. SLASKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE (Archidiecezja Katowicka)

1332. Swiat Gitary Klasycz. i Akustycznej dwum. (Professional Music Press)

1333. SWIATOWIT (Uniwersytet Warszawski. Instytut Archeologii)

1334. TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE (Instytut Teologiczny w Tarnowie)

1335. Teatr (ZASP)

1336. Teatr Lalek (Polski Osrodek Lalkarski "Polunima", Lodz)

1337. TECHNIKA MORSKA. MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS (Komitet Techniki Morskiej PAN, oddzial w Gdansku)

1338. TECHNIKA POSZUKIWAN GEOLOGICZNYCH. GEOSYNOPTYKA I GEOTERMIA (Centrum Podstawowych Problemow Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN, Zaklad Geosynoptyki i Geotermii, Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej)

1339. TECHNIKI KOMPUTEROWE (Instytut Maszyn Matematycznych)

1340. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU ZESPOLOW, MASZYN I URZADZEN (OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" Warszawa)

1341. TEKA KOMISJI HISTORII SZTUKI (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

1342. TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury)

1343. Teki Archiwalne (Wydawnictwo DiG i Archiwa Panstwowe)

1344. Teksty Drugie (Pro Cultura Litteraria, poprzednio IBL PAN)

1345. TEKSTY DRUGIE (PAN. Instytut Badan Literackich)

1346. TEOLOGIA W DIALOGU (Instytut Ekumeniczny KUL)

1347. Terapia (Warsaw Voice S. A.)

1348. Termopile (Bialoruskie Stow. Literackie)

1349. TEXT I TEXTIL (Wlodzimierz Cygan)

1350. THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY YEAR BOOK OF LABOUR LAW AND SOCIAL POLICY. ROCZNIK PRAWA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. RECUEILANNUEL DU L'UNIVERSITE JAGIELLONE DU DROIT DU... (Uniwersytet Jagiellonski)

1351. The Warsaw Voice Business & Economy Yearbook (Warsaw Voice S. A.)

1352. The Warsaw Voice ISO Almanach (Warsaw Voice S. A.)

1353. The Warsaw Voice Tourism Guide (Warsaw Voice S. A.)

1354. THEORIA ET HISTORIA SCIENTIARUM (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu)

1355. Topos (Towarzystwo Przyjaciol Sopotu)

1356. TORUNSKI PRZEGLAD FILOZOFICZNY (Uniwersytet Mikolaja Kopernika. Instytut Filozofii)

1357. TORUNSKIE STUDIA DYDAKTYCZNE (Wyzsza Szkola Oficerska. Wydzial Naukowo-Badawczy)

1358. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF FLUID-FLOW MACHINERY (PAN. Instytut Maszyn Przeplywowych)

1359. TRAVAUX DU CENTRE D'ARCHEOLOGIE MEDITERRANEENNE DEL'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES (Zaklad Archeologii Srodziemnomorskiej PAN)

1360. TRIBOLOGIA (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich SIMP, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji)

1361. TURBULENCE (Instytut Maszyn Cieplnych Politechniki Czestochowskiej)

1362. TURYZM (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

1363. Tworczosc (Biblioteka Narodowa)

1364. Tworczosc Ludowa (Stowarzyszenie Tworcow Ludowych)

1365. Tygiel Kultury (Fundacja "Anima")

1366. Tytul (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)

1367. ULTRASONOGRAFIA POLSKA (Zaklad Diagnostyki Obrazowej, II Wydzial Lekarski AM w Warszawie)

1368. URANIA - POSTEPY ASTRONOMII (Polskie Towarzystwo Astronomicznie; Polskie Towarzystwo Milosnikow Astronomii)

1369. UROLOGIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Urologiczne)

1370. VERBUM NOBILE (Zwiazek Szlachty Polskiej)

1371. W DRODZE (Polska Prowincja Dominikanow)

1372. Warsaw Voice (Warsaw Voice S. A.)

1373. WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE (Papieski Wydzial Teologiczny w Warszawie. Sekcja Sw. Jana Chrzciciela)

1374. Watra (Zjednoczenie Lemkow)

1375. WIADOMOSCI ARCHEOLOGICZNE (Panstwowe Muzeum Archeologiczne)

1376. WIADOMOSCI BOTANICZNE (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

1377. WIADOMOSCI CHEMICZNE (Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN)

1378. WIADOMOSCI EKOLOGICZNE (PAN. Instytut Ekologii)

1379. WIADOMOSCI ENTOMOLOGICZNE - ENTOMOLOGICAL NEWS (Polskie Towarzystwo Entomologiczne)

1380. Wiadomosci Historyczne (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne)

1381. WIADOMOSCI INSTYTUTU MELIORACJI I UZYTKOW ZIELONYCH (Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych)

1382. WIADOMOSCI INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

1383. WIADOMOSCI LEKARSKIE (Polskie Towarzystwo Lekarskie)

1384. WIADOMOSCI NUMIZMATYCZNE (Polska Akademia Nauk. Komisja Numizmatyczna Komitetu Nauk Historycznych)

1385. WIADOMOSCI ODMIANOZNAWCZE (Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych w Slupi Wielkiej)

1386. WIADOMOSCI PARAZYTOLOGICZNE (Polskie Towarzystwo Parazytologiczne)

1387. Wiadomosci Psychiatryczne (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

1388. WIADOMOSCI STATYSTYCZNE (GUS i Polskie Towarzystwo Statystyczne)

1389. WIADOMOSCI TECHNICZNE (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich)

1390. WIERCHY (Centralny Osrodek Turystyki Gorskiej PTTK w Krakowie)

1391. WIES I PANSTWO (Polskie Stronnictwo Ludowe)

1392. WIES I ROLNICTWO (Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

1393. WIEZ (Towarzystwo Wiez)

1394. Wlasnym Glosem (Robotnicze Stowarzyszenie Tworcow Kultury)

1395. WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY (Wojskowy Instytut Historyczny MON)

1396. WOJSKOWY PRZEGLAD PRAWNICZY (Naczelna Prokuratura Wojskowa i Izba Wojskowa Sadu Najwyzszego)

1397. WOJSKOWY PRZEGLAD TECHNICZNY I LOGISTYCZNY (Sztab Generalny WP - Redakcja Biuletynu Logistycznego i Wydawnictw Fachowych)

1398. Wokanda (Librata sp. z o. o.)

1399. WROCLAWSKA STOMATOLOGIA (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Oddzial Dolnoslaski)

1400. Wskazniki i Stawki (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1401. WSZECHSWIAT (Polskie Towarzystwo Przyrodnikow im. Kopernika)

1402. Wszystko dla szkoly (Agencja "Sukurs")

1403. WURMAN (Urzad Miejski w Lidzbarku Warminskim)

1404. WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT (Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie)

1405. WYDAWNICTWA ZRODLOWE. ZRODLA DO DZIEJOW POMORZA ZACHODNIEGO (Uniwersytet Szczecinski, Archiwum Panstwowe w Szczecinie)

1406. WYDAWNICTWO MONOGRAFICZNE AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie)

1407. Wynagrodzenia (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1408. Wzrastanie (Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Mlodziezy "Wzrastanie")

1409. ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ (Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej PAN, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)

1410. ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN (Komitet Budowy Maszyn PAN)

1411. Zagadnienia Informacji Naukowej (Instytut Informacji Naukowej i Studiow Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

1412. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ (Osrodek Informacji Naukowej PAN)

1413. ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA (Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa)

1414. ZAGADNIENIA RODZAJOW LITERACKICH (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

1415. Zahoroda (Muzeum Kultury Lemkowskiej)

1416. Zamojski Kwartalnik Kulturalny (Zamojski Dom Kultury)

1417. ZAPISKI HISTORYCZNE (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

1418. Zapiski Koclewskie (Starogardzkie Centrum Kultury)

1419. ZARANIE SLASKIE (Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Gornoslaski)

1420. ZDARZENIA MUZEALNE (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

1421. ZESZYT NAUKOWY MUZEUM WOJSKA (Osrodek Badan Historii Wojskowej, Muzeum Wojska w Bialymstoku)

1422. ZESZYT PROBLEMOWY (Zarzad Glowny Towarzystwa Wiedzy Obronnej)

1423. Zeszyty Gubinskie (Gubinskie Towarzystwo Kultury)

1424. ZESZYTY I (NSTYTUTU) G (EOGRAFII) I P (RZESTRZENNEGO) Z (AGOSPODAROWANIA) PAN (Polska Akademia NAUK. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)

1425. ZESZYTY INSTYTUTU POJAZDOW (Instytut Pojazdow Politechniki Warszawskiej)

1426. ZESZYTY KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIOL NAUK (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

1427. Zeszyty Liberalne (DiG i Fundacja im. Friedricha Naumanna)

1428. Zeszyty Literackie (AGORA S. A.)

1429. ZESZYTY MAJDANKA (Panstwowe Muzeum na Majdanku, Towarzystwo Opieki nad Majdankiem)

1430. ZESZYTY METODYCZNE (Akademia Wychowania Fizycznego w Gdansku im. Jedrzeja Sniadeckiego)

1431. ZESZYTY METODYCZNO-NAUKOWE (AWF Katowice)

1432. ZESZYTY MUZEUM ZIEMI KLODZKIEJ (Muzeum Ziemi Klodzkiej w Klodzku)

1433. ZESZYTY NAUKOWE (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie)

1434. ZESZYTY NAUKOWE (Wyzsza Szkola Oficerska im. Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu)

1435. ZESZYTY NAUKOWE (Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku)

1436. ZESZYTY NAUKOWE (Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Warszawie)

1437. ZESZYTY NAUKOWE (Beskidzki Instytut Tekstylny)

1438. ZESZYTY NAUKOWE (Wyzsza Szkola Zarzadzania i Marketingu)

1439. ZESZYTY NAUKOWE (Instytut Transportu Samochodowego)

1440. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). BUDOWNICTWO (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

1441. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). ELEKTROTECHNIKA (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

1442. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). FIZYKA (Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy)

1443. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). MECHANIKA (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

1444. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). NAUKI SPOLECZNE (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

1445. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). OCHRONA SRODOWISKA (Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy)

1446. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). ROLNICTWO (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

1447. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). TELEKOMUNIKACJA-ELEKTRONIKA (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

1448. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). ZOOTECHNIKA (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

1449. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte)

1450. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ (Akademia Obrony Narodowej)

1451. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: EKONOMIKA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1452. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: GEODEZJA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1453. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: HISTORIA ROLNICTWA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1454. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: INZYNIERIA SRODOWISKA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1455. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: LESNICTWO (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1456. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: OGRODNICTWO (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1457. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: ROLNICTWO (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1458. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: ROZPRAWY (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1459. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: SESJA NAUKOWA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1460. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: TECHNIKA ROLNICZA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1461. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: TECHNOLOGIA ZYWNOSCI (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1462. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: ZOOTECHNIKA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

1463. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN PRZEPLYWOWYCH PAN (PAN. Instytut Maszyn Przeplywowych)

1464. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU NAUK SPOLECZNYCH WYZSZEJ SZKOLY INZYNIERSKIEJ W KOSZALINIE (Wyzsza Szkola Inzynierska w Koszalinie)

1465. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa)

1466. ZESZYTY NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

1467. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA (Politechnika Bialostocka)

1468. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. ARCHITEKTURA (Politechnika Bialostocka)

1469. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (Politechnika Bialostocka)

1470. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. BUDOWNICTWO (Politechnika Bialostocka)

1471. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. ELEKTRYKA (Politechnika Bialostocka)

1472. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. INZYNIERIA SRODOWISKA (Politechnika Bialostocka)

1473. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. MECHANIKA (Politechnika Bialostocka)

1474. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. ARCHITEKTURA (Politechnika Gdanska)

1475. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. AUTOMATYKA I ROBOTYKA (Politechnika Gdanska)

1476. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. BUDOWNICTWO LADOWE (Politechnika Gdanska)

1477. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. BUDOWNICTWO OKRETOWE (Politechnika Gdanska)

1478. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. BUDOWNICTWO WODNE (Politechnika Gdanska)

1479. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. CHEMIA (Politechnika Gdanska)

1480. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. EKONOMIA (Politechnika Gdanska)

1481. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. ELEKTRONIKA (Politechnika Gdanska)

1482. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. ELEKTRYKA (Politechnika Gdanska)

1483. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. FILOZOFIA (Politechnika Gdanska)

1484. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. FIZYKA (Politechnika Gdanska)

1485. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. MATEMATYKA (Politechnika Gdanska)

1486. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. MECHANIKA (Politechnika Gdanska)

1487. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. ARCHITEKTURA (Politechnika Krakowska)

1488. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. INZYNIERIA CHEMICZNA (Politechnika Krakowska)

1489. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. INZYNIERIA LADOWA (Politechnika Krakowska)

1490. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. INZYNIERIA SANITARNA I WODNA (Politechnika Krakowska)

1491. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. MECHANIKA (Politechnika Krakowska)

1492. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. NAUKI SPOLECZNE I EKONOMICZNE (Politechnika Krakowska)

1493. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. PODSTAWOWE NAUKI TECHNICZNE (Politechnika Krakowska)

1494. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. BUDOWNICTWO (Politechnika Lodzka)

1495. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. CHEMIA (Politechnika Lodzka)

1496. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. CHEMIA SPOZYWCZA I BIOTECHNOLOGIA (Politechnika Lodzka)1497. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. CIEPLNE MASZYNY PRZEPLYWOWE (Politechnika Lodzka)

1498. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. ELEKTRYKA (Politechnika Lodzka)

1499. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. INFORMATYKA (Politechnika Lodzka)

1500. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (Politechnika Lodzka)

1501. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. MATEMATYKA (Politechnika Lodzka)

1502. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE (Politechnika Lodzka)

1503. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. ROZPRAWY NAUKOWE (Politechnika Lodzka)

1504. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. WLOKIENNICTWO (Politechnika Lodzka)

1505. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. BUDOWNICTWO (Politechnika Opolska)

1506. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. ELEKTRYKA (Politechnika Opolska)

1507. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. FIZYKA (Politechnika Opolska)

1508. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. MATEMATYKA (Politechnika Opolska)

1509. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. MECHANIKA (Politechnika Opolska)

1510. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. NAUKI SPOLECZNE (Politechnika Opolska)

1511. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. SERIA: WYCHOWANIE FIZYCZNE I REHABILITACJA (Politechnika Opolska)

1512. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: BUDOWNICTWO LADOWE (Politechnika Poznanska)

1513. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: ELEKTRYKA (Instytut Elektrotechniki Przemyslowej Politechniki Poznanskiej)

1514. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: GEOMETRIA (Instytut Matematyki Politechniki Poznanskiej)

1515. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: HUMANISTYKA I NAUKI SPOLECZNE (Instytut Inzynierii Zarzadzania Politechniki Poznanskiej)

1516. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: MASZYNY ROBOCZE I POJAZDY (Instytut Maszyn Roboczych Politechniki Poznanskiej)

1517. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: MECHANIKA (Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznanskiej)

1518. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: ORGANIZACJA I ZARZADZANIE (Instytut Inzynierii Zarzadzania Politechniki Poznanskiej)

1519. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

1520. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. CHEMIA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

1521. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

1522. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

1523. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. FIZYKA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

1524. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MATEMATYKA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

1525. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

1526. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ZARZADZANIE I MARKETING (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

1527. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ. BUDOWNICTWO (Politechnika Swietokrzyska)

1528. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ. NAUKI EKONOMICZNE (Politechnika Swietokrzyska)

1529. ZESZYTY NAUKOWE PRZEGLADU HODOWLANEGO (Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michala Oczapowskiego)

1530. ZESZYTY NAUKOWE S (ZKOLY) G (LOWNEJ) S (LUZBY) P (OZARNICZEJ) (Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej)

1531. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA (Uniwersytet Szczecinski)

1532. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. STUDIA INFORMATICA (Uniwersytet Szczecinski)

1533. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. BIOLOGIA (Uniwersytet Gdanski)

1534. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. CYBERNETYKA EKONOMICZNA I INFORMATYKA (Uniwersytet Gdanski)

1535. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU MORSKIEGO (Uniwersytet Gdanski)

1536. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. FILOLOGIA ANGIELSKA (Uniwersytet Gdanski)

1537. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. OCEANOGRAFIA (Uniwersytet Gdanski)

1538. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. PEDAGOGIKA. HISTORIA WYCHOWANIA (Uniwersytet Gdanski)

1539. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. PRAWO (Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji)

1540. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. PSYCHOLOGIA (Uniwersytet Gdanski)

1541. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. SLAWISTYKA (Uniwersytet Gdanski)

1542. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL EKONOMIKI PRODUKCJI. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE (Uniwersytet Gdanski)

1543. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL EKONOMIKI PRODUKCJI. ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEMYSLU (Uniwersytet Gdanski)

1544. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL EKONOMIKI TRANSPORTU. EKONOMIKA TRANSPORTU LADOWEGO (Uniwersytet Gdanski)

1545. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL EKONOMIKI TRANSPORTU. TEORIA EKONOMII (Uniwersytet Gdanski)

1546. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. FILOLOGIA ROSYJSKA (Uniwersytet Gdanski)

1547. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. FILOZOFIA I SOCJOLOGIA (Uniwersytet Gdanski)

1548. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. NAUKI POLITYCZNE (Uniwersytet Gdanski)

1549. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. PRACE HISTORYCZNOLITERACKIE (Uniwersytet Gdanski)

1550. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. PRACE JEZYKOZNAWCZE (Uniwersytet Gdanski)

1551. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. STUDIA SCANDINAVICA (Uniwersytet Gdanski)

1552. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. PROBLEMY DYDAKTYKI FIZYKI (Uniwersytet Gdanski)

1553. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL PRAWA I ADMINISTRACJI. STUDIA IURIDICA MARITIMA (Uniwersytet Gdanski)

1554. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. ACTA COSMOLOGICA (Obserwatorium Astronomiczne UJ)

1555. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. OPUSCULA MUSEALIA (Muzeum UJ)

1556. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE ARCHEOLOGICZNE (Instytut Archeologii UJ)

1557. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE BOTANICZNE (Instytut Botaniki UJ)

1558. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE ETNOGRAFICZNE (Katedra Etnologii UJ)

1559. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE FIZYCZNE (Instytut Fizyki UJ)

1560. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE GEOGRAFICZNE (Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

1561. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE HISTORYCZNE (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

1562. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE HISTORYCZNE. STUDIA AUSTRO-POLONICA (Instytut Historii UJ)

1563. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE HISTORYCZNOLITERACKIE (Instytut Filologii Slowianskiej UJ)

1564. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE JEZYKOZNAWCZE (Wydzial Filologiczny UJ)

1565. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE PEDAGOGICZNE (Instytut Pedagogiki UJ)

1566. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE POLONIJNE (Instytut Polonijny UJ)

1567. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE PRAWNICZE (Uniwersytet Jagiellonski)

1568. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE PSYCHOLOGICZNE (Instytut Psychologii UJ)

1569. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE Z HISTORII SZTUKI (Instytut Historii Sztuki UJ)

1570. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE Z NAUK POLITYCZNYCH (Instytut Nauk Politycznych UJ)

1571. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE Z WYNALAZCZOSCI I OCHRONY WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ (Instytut Wynalazczosci i Ochrony Wlasnosci Intelektualnej)

1572. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE ZOOLOGICZNE (Instytut Zoologii UJ)

1573. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. STUDIA RELIGIOLOGICA (Instytut Religioznawstwa UJ)

1574. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. CHEMIA (Uniwersytet Opolski)

1575. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. EKONOMIA (Uniwersytet Opolski)

1576. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FILOLOGIA ANGIELSKA (Uniwersytet Opolski)

1577. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FILOLOGIA GERMANSKA (Uniwersytet Opolski)

1578. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FILOLOGIA POLSKA (Uniwersytet Opolski)

1579. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FILOLOGIA ROSYJSKA (Uniwersytet Opolski)

1580. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FIZYKA (Uniwersytet Opolski)

1581. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FOLKLORYSTYKA (Uniwersytet Opolski - Wydawnictwo UO)

1582. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. HISTORIA (Uniwersytet Opolski)

1583. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. JEZYKOZNAWSTWO (Uniwersytet Opolski)

1584. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. MATEMATYKA (Uniwersytet Opolski)

1585. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. NAUKI SPOLECZNO-POLITYCZNE (Uniwersytet Opolski)

1586. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. PEDAGOGIKA (Uniwersytet Opolski)

1587. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA (UO Instytut Studiow Edukacyjnych)

1588. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. SLAWISTYKA (Uniwersytet Opolski)

1589. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. ACTA BIOLOGICA (Uniwersytet Szczecinski)

1590. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. ACTA MATHEMATICA POMERANICA (Uniwersytet Szczecinski)

1591. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. ACTA PHYSICA (Uniwersytet Szczecinski)

1592. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. ACTA POLITICA (Uniwersytet Szczecinski)

1593. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FILOZOFIA (Uniwersytet Szczecinski)

1594. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. MARINE SCIENCES (Uniwersytet Szczecinski)

1595. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIEBIORSTW (Uniwersytet Szczecinski)

1596. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ (Uniwersytet Szczecinski)

1597. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI (Uniwersytet Szczecinski)

1598. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY FINANSOW (Uniwersytet Szczecinski)

1599. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIEDZYNARODOWYCH STOSUNKOW EKONOMICZNYCH (Uniwersytet Szczecinski)

1600. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY MAKROEKONOMII (Uniwersytet Szczecinski)

1601. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY MARKETINGU ORAZ KATEDRY ORGANIZACJI I ZARZADZANIA (Uniwersytet Szczecinski)

1602. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY MIKROEKONOMII (Uniwersytet Szczecinski)

1603. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY POLITYKI SPOLECZNO-GOSPODARCZEJ (Uniwersytet Szczecinski)

1604. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY RACHUNKOWOSCI (Uniwersytet Szczecinski)

1605. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE WYDZIALU EKONOMICZNEGO. ZAGADNIENIA GOSPODAROWANIA (Uniwersytet Szczecinski)

1606. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE WYDZIALU TRANSPORTU I LACZNOSCI (Uniwersytet Szczecinski)

1607. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. ROCZNIKI PRAWNICZE (Uniwersytet Szczecinski)

1608. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. SLAVICA STETINENSIA (Uniwersytet Szczecinski)

1609. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. STUDIA SOCIOLOGICA (Uniwersytet Szczecinski)

1610. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. SZCZECINSKIE PRACE POLONISTYCZNE (Uniwersytet Szczecinski)

1611. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. SZCZECINSKIE STUDIA HISTORYCZNE (Uniwersytet Szczecinski)

1612. ZESZYTY NAUKOWE WSPS. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOLECZNE (Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna we Wloclawku)

1613. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU INZYNIERII LADOWEJ I SANITARNEJ WYZSZEJ SZKOLY INZYNIERSKIEJ W KOSZALINIE (Wyzsza Szkola Inzynierska w Koszalinie)

1614. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU MECHANICZNEGO WYZSZEJ SZKOLY INZYNIERSKIEJ W KOSZALINIE (Wyzsza Szkola Inzynierska w Koszalinie)

1615. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY OFICERSKIEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W POZNANIU (Wyzsza Szkola Oficerska im. Stefana Czarnieckiego)

1616. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. PROBLEMY MATEMATYCZNE (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1617. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA BIBLIOLOGICZNE (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1618. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA FILOLOGICZNE. FILOLOGIA POLSKA (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1619. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA FILOLOGICZNE. FILOLOGIA ROSYJSKA (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1620. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA HISTORYCZNE (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1621. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA PEDAGOGICZNE (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1622. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA PEDAGOGICZNE. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1623. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA PRZYRODNICZE (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1624. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA TECHNICZNE (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1625. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA Z NAUK SPOLECZNYCH (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1626. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA Z WYCHOWANIA MUZYCZNEGO (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy)

1627. ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

1628. ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE. SERIA SPECJALNA: MONOGRAFIE (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

1629. ZESZYTY NAUKOWE. BUDOWNICTWO (Wyzsza Szkola Inzynierska w Zielonej Gorze, Wydzial Budownictwa i Inzynierii Sanitarnej)

1630. ZESZYTY NAUKOWE. ELEKTRYKA (Wyzsza Szkola Inzynierska w Zielonej Gorze, Wydzial Elektryczny)

1631. ZESZYTY NAUKOWE. FIZYKA. CHEMIA (Wyzsza Szkola Inzynierska w Zielonej Gorze, Instytut Matematyki, Fizyki, Chemii)

1632. ZESZYTY NAUKOWE. INZYNIERIA SANITARNA (SRODOWISKA) (Wyzsza Szkola Inzynierska w Zielonej Gorze, Wydzial Budownictwa i Inzynierii Sanitarnej)

1633. ZESZYTY NAUKOWE. KOMITET NAUKOWY PRZY PREZYDIUM PAN CZLOWIEK I SRODOWISKO (Komitet Naukowy przy Prezydium PAN - Czlowiek i Srodowisko)

1634. ZESZYTY NAUKOWE. MECHANIKA (Wyzsza Szkola Inzynierska w Zielonej Gorze, Wydzial Mechaniczny)

1635. ZESZYTY NAUKOWE. NAUKI SPOLECZNE I EKONOMICZNE (Wyzsza Szkola Inzynierska w Zielonej Gorze, Wydzial Podstawowych Problemow Techniki)

1636. ZESZYTY NAUKOWE. SERIA I (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

1637. ZESZYTY NAUKOWE. SERIA II: PRACE HABILITACYJNE (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

1638. ZESZYTY NAUKOWE. WYZSZA SZKOLA OFICERSKA IM. GEN. JOZEFA BEMA W TORUNIU (Wyzsza Szkola Oficerska im. gen. Jozefa Bema w Toruniu)

1639. ZESZYTY NIEMCOZNAWCZE (Polska Fundacja Spraw Miedzynarodowych)

1640. Zeszyty Osrodka Ratowniczych Badan Archeologicznych (DiG i Osrodek Ratowniczych Badan Archeologicznych)

1641. ZESZYTY OSWIECIMSKIE (Panstwowe Muzeum Oswiecim Brzezinka)

1642. ZESZYTY PRASOZNAWCZE (Osrodek Badan Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellonskiego)

1643. ZESZYTY PROBLEMOWE (Centrum Techniki Okretowej)

1644. ZESZYTY PROBLEMOWE POSTEPOW NAUK ROLNICZYCH (PAN, Wydzial Nauk Rolniczych i Lesnych)

1645. ZESZYTY PRZYRODNICZE (Opolskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Wydzial III Nauk Przyrodniczych)

1646. Ziemia Klodzka (Wydawnictwo "Ziemia Klodzka")

1647. ZIEMIA KUJAWSKA (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial w Inowroclawiu)

1648. ZIEMIA SLASKA (Muzeum Slaskie w Katowicach)

1649. Znad Popradu (Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju)

1650. ZNAK (Spoleczny Instytut Wydawniczy Znak, sp. z o. o.)

1651. ZOOLOGICA POLONIAE (Polskie Towarzystwo Zoologiczne)

1652. ZWIERZETA LABORATORYJNE (Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. L. Hirszfelda PAN)

1653. Zrenica (Tarnowska Fundacja Kultury)

1654. ZRODLA DO DZIEJOW WAWELU (Panstwowe Zbiory Sztuki na Wawelu)

1655. Zivot (Tow. Slowakow w Polsce)

1656. ZYCIE I MYSL (Instytut Wydawniczy PAX)

1657. ZYCIE MUZYCZNE (Polski Zwiazek Chorow i Orkiestr)

1658. Zycie Tatarskie (Zwiazek Tatarow Polskich w RP)

1659. ZYCIE WETERYNARYJNE (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna)

1660. ZYWIENIE CZLOWIEKA I METABOLIZM. HUMAN NUTRITION AND METABOLISM (Instytut Zywnosci i Zywienia)

1661. ZYWNOSC, ZYWIENIE A ZDROWIE - FOOD, NUTRITION AND HEALTH (Instytut Zywnosci i Zywienia)

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.