Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu

(Dz. U. Nr 74 z 14 czerwca 2002 r., poz. 676)

Rozdzial 1

Postanowienia ogolne

Art. 1. Tworzy sie Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego, zwana dalej "ABW", wlasciwa w sprawach ochrony bezpieczenstwa wewnetrznego panstwa i jego porzadku konstytucyjnego.

Art. 2. Tworzy sie Agencje Wywiadu, zwana dalej "AW", wlasciwa w sprawach ochrony bezpieczenstwa zewnetrznego panstwa.

Art. 3. 1. Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, zwany dalej "Szefem ABW", i Szef Agencji Wywiadu, zwany dalej "Szefem AW", sa centralnymi organami administracji rzadowej, dzialajacymi odpowiednio przy pomocy ABW i AW, bedacymi urzedami administracji rzadowej.

2. Szef ABW i Szef AW podlegaja bezposrednio Prezesowi Rady Ministrow.

3. Dzialalnosc Szefa ABW, Szefa AW oraz Szefa Wojskowych Sluzb Informacyjnych podlega kontroli Sejmu.

Art. 4. 1. Nazwy: Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencja Wywiadu oraz ich skroty: "ABW" i "AW" przysluguja wylacznie Agencjom, o ktorych mowa w art. 1 i 2.

2. Ilekroc w ustawie jest mowa o "Agencjach", nalezy przez to rozumiec lacznie ABW i AW.

Art. 5. 1. Do zadan ABW nalezy:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrozen godzacych w bezpieczenstwo wewnetrzne panstwa oraz jego porzadek konstytucyjny, a w szczegolnosci w suwerennosc i miedzynarodowa pozycje, niepodleglosc i nienaruszalnosc jego terytorium, a takze obronnosc panstwa,

2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestepstw:

a) szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy panstwowej i innych przestepstw godzacych w bezpieczenstwo panstwa,

b) godzacych w podstawy ekonomiczne panstwa,

c) korupcji osob pelniacych funkcje publiczne, o ktorych mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306), jesli moze to godzic w bezpieczenstwo panstwa,

d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i uslugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa,

e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronia, amunicja i materialami wybuchowymi, bronia masowej zaglady oraz srodkami odurzajacymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie miedzynarodowym

oraz sciganie ich sprawcow,

3) realizowanie, w granicach swojej wlasciwosci, zadan sluzby ochrony panstwa oraz wykonywanie funkcji krajowej wladzy bezpieczenstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach miedzynarodowych,

4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie wlasciwym organom informacji mogacych miec istotne znaczenie dla ochrony bezpieczenstwa wewnetrznego panstwa i jego porzadku konstytucyjnego,

5) podejmowanie innych dzialan okreslonych w odrebnych ustawach i umowach miedzynarodowych.

2. Dzialalnosc ABW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej moze byc prowadzona w zwiazku z jej dzialalnoscia na terytorium panstwa wylacznie w zakresie realizacji zadan okreslonych w ust. 1 pkt 2.

Art. 6. 1. Do zadan AW nalezy:

1) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie wlasciwym organom informacji mogacych miec istotne znaczenie dla bezpieczenstwa i miedzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjalu ekonomicznego i obronnego,

2) rozpoznawanie i przeciwdzialanie zagrozeniom zewnetrznym godzacym w bezpieczenstwo, obronnosc, niepodleglosc i nienaruszalnosc terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracownikow przed dzialaniami obcych sluzb specjalnych i innymi dzialaniami mogacymi przyniesc szkode interesom Rzeczypospolitej Polskiej,

4) zapewnienie ochrony kryptograficznej lacznosci z polskimi placowkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej,

5) rozpoznawanie miedzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz miedzynarodowych grup przestepczosci zorganizowanej,

6) rozpoznawanie miedzynarodowego obrotu bronia, amunicja i materialami wybuchowymi, srodkami odurzajacymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i uslugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa, a takze rozpoznawanie miedzynarodowego obrotu bronia masowej zaglady i zagrozen zwiazanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz srodkow jej przenoszenia,

7) rozpoznawanie i analizowanie zagrozen wystepujacych w rejonach napiec, konfliktow i kryzysow miedzynarodowych, majacych wplyw na bezpieczenstwo panstwa, oraz podejmowanie dzialan majacych na celu eliminowanie tych zagrozen,

8) prowadzenie wywiadu elektronicznego,

9) podejmowanie innych dzialan okreslonych w odrebnych ustawach i umowach miedzynarodowych.

2. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3, sa realizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dzialalnosc AW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moze byc prowadzona wylacznie w zwiazku z jej dzialalnoscia poza granicami panstwa, a realizacja czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, o ktorych mowa w art. 27, 29 i 30, jest dopuszczalna wylacznie za posrednictwem Szefa ABW.

Art. 7. 1. Prezes Rady Ministrow okresla kierunki dzialania Agencji w drodze wytycznych.

2. Szefowie Agencji, najpozniej na 3 miesiace przed koncem roku kalendarzowego, przedstawiaja Prezesowi Rady Ministrow, kazdy w zakresie swojej wlasciwosci, roczne plany dzialania na rok nastepny.

3. Szefowie Agencji, kazdy w zakresie swojej wlasciwosci, przedstawiaja corocznie do dnia 31 stycznia Prezesowi Rady Ministrow sprawozdania z dzialalnosci Agencji za poprzedni rok kalendarzowy.

Art. 8. 1. Szefowie Agencji, kazdy w zakresie swojej wlasciwosci, w celu realizacji zadan Agencji moga podejmowac wspoldzialanie z wlasciwymi organami i sluzbami innych panstw.

2. Podjecie wspolpracy, o ktorej mowa w ust. 1, moze nastapic po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrow.

Art. 9. 1. Dzialalnosc ABW i AW, z zastrzezeniem ust. 2, jest finansowana z budzetu panstwa.

2. W ABW i AW moga byc gromadzone, na wyodrebnionym rachunku bankowym, srodki specjalne, ktorych wplywy pochodza z zadan i przedsiewziec realizowanych we wspolpracy ze sluzbami specjalnymi innych panstw.

3. Koszty realizacji zadan Agencji, w zakresie ktorych - ze wzgledu na wylaczenie ich jawnosci - nie moga byc stosowane przepisy o finansach publicznych, rachunkowosci i zamowieniach publicznych, sa finansowane z utworzonego na ten cel funduszu operacyjnego.

4. Szefowie Agencji, kazdy w zakresie swojej wlasciwosci, okreslaja, w drodze zarzadzen, stanowiace tajemnice panstwowa szczegolowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym, o ktorym mowa w ust. 3.

5. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze zarzadzenia, szczegolne zasady tworzenia i wydatkowania srodkow specjalnych, o ktorych mowa w ust. 2, okreslajac zasady planowania tych srodkow, zrodla dochodow i sposob rozliczania z budzetem panstwa, z uwzglednieniem przepisow o ochronie informacji niejawnych.

Art. 10. Organy administracji rzadowej, organy samorzadu terytorialnego, instytucje panstwowe oraz przedsiebiorcy prowadzacy dzialalnosc w zakresie uzytecznosci publicznej sa obowiazani, w zakresie swojego dzialania, do wspoldzialania z Agencjami, a w szczegolnosci udzielania pomocy w realizacji zadan Agencji.

Rozdzial 2

Kolegium do Spraw Sluzb Specjalnych

Art. 11. Przy Radzie Ministrow dziala Kolegium do Spraw Sluzb Specjalnych, zwane dalej "Kolegium", jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzorowania i koordynowania dzialalnosci ABW, AW i Wojskowych Sluzb Informacyjnych, zwanych dalej "sluzbami specjalnymi", oraz podejmowanych dla ochrony bezpieczenstwa panstwa dzialan Policji, Strazy Granicznej, Zandarmerii Wojskowej, Sluzby Wieziennej, Biura Ochrony Rzadu, Inspekcji Celnej, organow celnych, urzedow skarbowych, izb skarbowych, organow kontroli skarbowej, organow informacji finansowej oraz sluzb rozpoznania Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 12. 1. Do zadan Kolegium nalezy formulowanie ocen lub wyrazanie opinii w sprawach:

1) powolywania i odwolywania Szefa ABW, Szefa AW oraz Szefa Wojskowych Sluzb Informacyjnych,

2) kierunkow i planow dzialania sluzb specjalnych,

3) szczegolowych projektow budzetow sluzb specjalnych, przed rozpatrzeniem ich przez Rade Ministrow,

4) projektow aktow normatywnych i innych dokumentow rzadowych dotyczacych dzialalnosci sluzb specjalnych,

5) wykonywania przez sluzby specjalne powierzonych im zadan zgodnie z kierunkami i planami dzialania tych sluzb,

6) rocznych sprawozdan przedstawianych przez Szefow z dzialalnosci podleglych im sluzb specjalnych,

7) koordynowania dzialalnosci ABW, AW i Wojskowych Sluzb Informacyjnych, a takze dzialalnosci sluzb specjalnych z Policja, Straza Graniczna, Zandarmeria Wojskowa, Biurem Ochrony Rzadu, Inspekcja Celna, organami celnymi, urzedami skarbowymi, izbami skarbowymi, organami kontroli skarbowej, organami informacji finansowej i sluzbami rozpoznania Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wspoldzialania w dziedzinie ochrony bezpieczenstwa panstwa,

8) wspoldzialania podmiotow, o ktorych mowa w art. 10, ze sluzbami specjalnymi,

9) wspoldzialania sluzb specjalnych z wlasciwymi organami i sluzbami innych panstw,

10) organizacji wymiany informacji istotnych dla bezpieczenstwa i miedzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej pomiedzy organami administracji rzadowej,

11) ochrony informacji niejawnych dotyczacych:

a) zagrozen o zasiegu ogolnokrajowym w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiacych tajemnice panstwowa,

b) sposobow postepowania w sytuacji zagrozenia o zasiegu ogolnokrajowym, powstalej wskutek ujawnienia informacji niejawnych stanowiacych tajemnice panstwowa, oraz dokonywanie oceny skutkow ujawnienia takich informacji,

c) projektow aktow normatywnych i innych dokumentow rzadowych dotyczacych ochrony informacji niejawnych,

d) innych spraw zlecanych przez Rade Ministrow lub Prezesa Rady Ministrow oraz wnoszonych przez ministrow w zakresie realizacji zadan zwiazanych z ochrona informacji niejawnych.

2. W sklad Kolegium wchodza: 1) przewodniczacy - Prezes Rady Ministrow,

2) sekretarz Kolegium,

3) czlonkowie:

a) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych,

b) minister wlasciwy do spraw zagranicznych,

c) Minister Obrony Narodowej,

d) minister wlasciwy do spraw finansow publicznych,

e) Szef Biura Bezpieczenstwa Narodowego.

3. W posiedzeniach Kolegium uczestnicza takze: 1) Szef ABW,

2) Szef AW,

3) Szef Wojskowych Sluzb Informacyjnych,

4) Przewodniczacy Sejmowej Komisji do Spraw Sluzb Specjalnych.

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej moze delegowac swojego przedstawiciela do udzialu w posiedzeniach Kolegium, spelniajacego wymagania okreslone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostepu do informacji stanowiacych tajemnice panstwowa, oznaczonych klauzula "scisle tajne".

5. Przewodniczacy Kolegium moze zapraszac do udzialu w posiedzeniach Kolegium przewodniczacych wlasciwych komisji sejmowych, przedstawicieli organow panstwowych oraz inne osoby, ktorych uczestnictwo jest niezbedne ze wzgledu na tematyke obrad.

6. Sekretarza Kolegium powoluje, sposrod osob spelniajacych wymagania okreslone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostepu do informacji stanowiacych tajemnice panstwowa, oznaczonych klauzula "scisle tajne", i odwoluje Prezes Rady Ministrow.

7. Sekretarz Kolegium organizuje prace Kolegium i w tym zakresie moze wystepowac do organow administracji rzadowej o przedstawienie informacji niezbednych w sprawach rozpatrywanych przez Kolegium.

8. Obsluge Kolegium zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrow.

9. Rada Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowy tryb i zasady funkcjonowania Kolegium,

2) zakres czynnosci sekretarza Kolegium

- w sposob zapewniajacy sprawna prace Kolegium.

Art. 13. Prezes Rady Ministrow w celu zapewnienia wymaganego wspoldzialania sluzb specjalnych moze, po zasiegnieciu opinii Kolegium, udzielac w tym zakresie wiazacych wytycznych ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych - w odniesieniu do dzialalnosci Policji, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Ministrowi Sprawiedliwosci - w odniesieniu do dzialalnosci Sluzby Wieziennej, Ministrowi Obrony Narodowej - w odniesieniu do dzialalnosci Wojskowych Sluzb Informacyjnych i Zandarmerii Wojskowej oraz Szefom Agencji - w odniesieniu do dzialalnosci tych Agencji.

Rozdzial 3

Organizacja Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu

Art. 14. 1. Szefow ABW i AW, w randze sekretarzy stanu, powoluje i odwoluje Prezes Rady Ministrow, po zasiegnieciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium oraz Sejmowej Komisji do Spraw Sluzb Specjalnych.

2. Prezes Rady Ministrow, na wniosek Szefa wlasciwej Agencji, powoluje i odwoluje zastepcow Szefa ABW i Szefa AW.

Art. 15. Szefem ABW i Szefem AW moze zostac osoba, ktora:

1) posiada wylacznie obywatelstwo polskie,

2) korzysta z pelni praw publicznych,

3) wykazuje nieskazitelna postawe moralna, obywatelska i patriotyczna,

4) daje rekojmie nalezytego wykonywania zadan,

5) spelnia wymagania okreslone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostepu do informacji stanowiacych tajemnice panstwowa, oznaczonych klauzula "scisle tajne",

6) nie pelnila sluzby zawodowej, nie pracowala i nie byla wspolpracownikiem organow bezpieczenstwa panstwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i z 2000 r. Nr 48, poz. 553), ani tez nie byla sedzia, ktory orzekajac uchybil godnosci urzedu, sprzeniewierzajac sie niezawislosci sedziowskiej.

Art. 16. Odwolanie Szefa Agencji z zajmowanego stanowiska moze nastapic w przypadku:

1) rezygnacji z zajmowanego stanowiska,

2) zrzeczenia sie obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego panstwa,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sadu za popelnione przestepstwo lub przestepstwo skarbowe,

4) utraty predyspozycji niezbednych do zajmowania stanowiska,

5) niewykonywania obowiazkow z powodu choroby trwajacej nieprzerwanie ponad 3 miesiace.

Art. 17. W przypadku zwolnienia stanowiska Szefa Agencji lub czasowej niemoznosci sprawowania przez niego funkcji, Prezes Rady Ministrow moze powierzyc pelnienie obowiazkow Szefa, na czas nie dluzszy niz 3 miesiace, jego zastepcy lub innej osobie.

Art. 18. 1. Szefowie Agencji, kazdy w zakresie swojej wlasciwosci, przekazuja niezwlocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrow informacje mogace miec istotne znaczenie dla bezpieczenstwa i miedzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jesli uzyskane informacje dotycza spraw objetych zakresem dzialania wlasciwego ministra, Szef Agencji przekazuje je temu ministrowi, chyba ze Prezes Rady Ministrow zdecyduje inaczej.

Art. 19. 1. Szefowie kieruja Agencjami bezposrednio lub przez swoich zastepcow.

2. Szefowie Agencji moga upowaznic podleglych funkcjonariuszy do zalatwiania spraw w ich imieniu w okreslonym zakresie, z wyjatkiem spraw, o ktorych mowa w art. 27 i 29-31.

3. Szefowie Agencji, kazdy w zakresie swojej wlasciwosci, w drodze zarzadzen, okreslaja sposoby, metody i formy wykonywania zadan w Agencji w zakresie nieobjetym innymi przepisami.

Art. 20. 1. Prezes Rady Ministrow nadaje, w drodze zarzadzen, kazdej z Agencji statut, ktory okresla jej organizacje wewnetrzna.

2. Szefowie Agencji, w drodze zarzadzen, kazdy w zakresie swojej wlasciwosci, nadaja regulaminy organizacyjne jednostkom organizacyjnym kazdej z Agencji, w ktorych okreslaja jej strukture wewnetrzna i szczegolowe zadania.

3. Szefowie Agencji, w drodze zarzadzen, kazdy w zakresie swojej wlasciwosci, tworza, przeksztalcaja i likwiduja osrodki szkolenia Agencji, okreslajac ich strukture, zadania oraz zasady funkcjonowania w zakresie nieobjetym innymi przepisami.

4. Szefowie Agencji, kazdy w zakresie swojej wlasciwosci, moga tworzyc zespoly o charakterze stalym lub doraznym, okreslajac ich nazwe, sklad osobowy oraz szczegolowy zakres i tryb dzialania.

Rozdzial 4

Uprawnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.