Tekst ujednolicony po zmianie z 5 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 147 z 26 sierpnia 2003 r., poz. 1432) Stan prawny na 10 wrzesnia 2003 roku

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie okreslenia dowodow stanowiacych podstawe przyznania i wyplaty zasilkow z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa

Ujednolicony tekst rozporzadzenia powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:

  • z 1999 r. nr 65, poz. 742,
  • z 2001 r. nr 64, poz. 653,
  • z 2002 r. nr 37, poz. 343,
  • z 2003 r. nr 147, poz. 1432.
Ostatnia nowelizacja obowiazuje od 10 wrzesnia 2003 r. W tekscie ujednoliconym zmiany sa zaznaczone tlusta czcionka. Nowela zmienila tez szesc pierwszych zalacznikow:

Niezmienione pozostaja zalaczniki:

Na podstawie art. 59 ust. 15 i art. 61 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. nr 60, poz. 636 i nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 53, poz. 633, z 2001 r. Nr 99, poz. 1075 i Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074) zarzadza sie, co nastepuje:

1. 1. Dowodem do przyznania i wyplaty przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych zasilku chorobowego ubezpieczonemu jest zaswiadczenie platnika skladek:

1) wystawione na druku ZUS Z-3, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 1 do rozporzadzenia - w przypadku ubezpieczonego bedacego pracownikiem,

2) wystawione na druku ZUS Z-3a, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 2 do rozporzadzenia - w przypadku ubezpieczonego niebedacego pracownikiem.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do przyznania i wyplaty przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych swiadczenia rehabilitacyjnego, zasilku macierzynskiego, zasilku w wysokosci zasilku macierzynskiego i zasilku opiekunczego.

2. 1. Wniosek w sprawie przedluzenia okresu wyplaty zasilku chorobowego skladany jest na druku ZUS Z-21, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 3 do rozporzadzenia.

2. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, lekarz leczacy wystepujacy z wnioskiem dolacza dokumentacje z leczenia oraz wyniki badan pomocniczych uzasadniajace celowosc przedluzenia okresu zasilkowego.

3. Dowodem do przyznania i wyplaty przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych zasilku chorobowego za okres niezdolnosci do pracy przypadajacej po ustaniu tytulu ubezpieczenia chorobowego jest:

1) zaswiadczenie platnika skladek, o ktorym mowa w 1,

2) oswiadczenie osoby wystepujacej o zasilek o zaprzestaniu dzialalnosci stanowiacej tytul dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, o niekontynuowaniu lub o niepodjeciu innej dzialalnosci zarobkowej oraz o braku uprawnien do: emerytury lub renty, zasilku dla bezrobotnych, zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego.

4. Jezeli zaswiadczenie lekarskie o czasowej niezdolnosci do pracy z powodu choroby obejmuje okres, za ktory ubezpieczonemu przysluguje:

1) wynagrodzenie, a nastepnie zasilek chorobowy wyplacany przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych,

2) zasilek chorobowy wyplacany przez platnika skladek, a nastepnie zasilek chorobowy wyplacany przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych

- platnik skladek, po wyplaceniu wynagrodzenia lub zasilku chorobowego, przekazuje zaswiadczenie lekarskie do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, pozostawiajac w aktach potwierdzona kopie tego zaswiadczenia.

5. Dowodem do przyznania i wyplaty zasilku chorobowego za okres niezdolnosci do pracy orzeczonej za granica jest przetlumaczone na jezyk polski zaswiadczenie zagranicznego zakladu leczniczego lub zagranicznego lekarza:

1) wystawione na blankiecie z nadrukiem okreslajacym nazwe zagranicznego zakladu leczniczego lub imie i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone data wystawienia i podpisem,

2) okreslajace poczatkowa i koncowa date tej niezdolnosci.

6. Wniosek w sprawie przyznania swiadczenia rehabilitacyjnego skladany jest na druku ZUS Np-7, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 4 do rozporzadzenia.

7. Dowodem do przyznania i wyplaty przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych swiadczenia rehabilitacyjnego przyslugujacego za okres po ustaniu tytulu ubezpieczenia chorobowego jest dodatkowo oswiadczenie, o ktorym mowa w 3 pkt 2.

8 - 11. skreslone.

12. Dowodem do przyznania i wyplaty zasilku macierzynskiego jest:

1) zaswiadczenie lekarskie stwierdzajace przewidywana date porodu lub skrocony odpis aktu urodzenia dziecka,

2) zaswiadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzynskiego - w razie wyplaty zasilku macierzynskiego przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych,

3) oswiadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka.

13. Przyznanie i wyplata zasilku macierzynskiego z tytulu urodzenia dziecka podczas pobytu za granica nastepuje na podstawie zaswiadczenia zagranicznego zakladu leczniczego lub zagranicznego lekarza stwierdzajacego date porodu, spelniajacego warunki okreslone w 5 pkt 1, lub aktu urodzenia dziecka, wystawionego przez zagraniczny urzad.

14. 1. Przyznanie i wyplata zasilku macierzynskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jezeli ubezpieczenie to ustalo w okresie ciazy z powodu ogloszenia upadlosci lub likwidacji pracodawcy, nastepuje na podstawie:

1) zaswiadczenia lekarskiego stwierdzajacego stan ciazy w okresie zatrudnienia,

2) swiadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzajacego rozwiazanie stosunku pracy z powodu ogloszenia upadlosci lub likwidacji pracodawcy,

3) skroconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

2. Dowodami do przyznania i wyplaty zasilku macierzynskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jezeli ubezpieczenie to ustalo w wyniku rozwiazania stosunku pracy z naruszeniem przepisow prawa, sa:

1) zaswiadczenie lekarskie stwierdzajace stan ciazy w okresie zatrudnienia,

2) prawomocne orzeczenie sadu o rozwiazaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisow prawa,

3) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka.

15. Do przyznania i wyplaty zasilku macierzynskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, w przypadku gdy umowa o prace zostala przedluzona do dnia porodu, poza dowodami okreslonymi w 12, wymagane jest swiadectwo pracy lub inny dokument stwierdzajacy rodzaj zawartej umowy o prace i date rozwiazania stosunku pracy.

16. 1. Przyznanie i wyplata zasilku macierzynskiego z tytulu przyjecia dziecka na wychowanie nastepuje na podstawie oswiadczenia o dacie przyjecia dziecka na wychowanie oraz na podstawie zaswiadczenia sadu opiekunczego o wystapieniu do sadu o:

1) przysposobienie dziecka,

2) przyjecie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastepczej

- zawierajacego informacje o dacie urodzenia dziecka.

2. W przypadku wyplaty zasilku macierzynskiego przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych wymagane jest dodatkowo zaswiadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego.

17. Przyznanie i wyplata zasilku w wysokosci zasilku macierzynskiego przyslugujacego w razie rozwiazania z pracownica umowy o prace w okresie ciazy z powodu ogloszenia upadlosci lub likwidacji pracodawcy i niemoznosci zapewnienia innego zatrudnienia nastepuje na podstawie:

1) zaswiadczenia lekarskiego stwierdzajacego stan ciazy w okresie zatrudnienia,

2) swiadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzajacego rozwiazanie stosunku pracy z powodu ogloszenia upadlosci lub likwidacji pracodawcy,

3) zaswiadczenia powiatowego urzedu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia.

Date urodzenia dziecka dokumentuje sie skroconym odpisem aktu urodzenia dziecka.

17a. Skrocenie okresu pobierania zasilku macierzynskiego przez matke dziecka nastepuje na jej pisemny wniosek, po przedlozeniu dokumentow, o ktorych mowa w 17b ust. 1 pkt 2.

17b. 1. Przyznanie i wyplata zasilku macierzynskiego ojcu dziecka, w przypadku skrocenia przez matke dziecka okresu pobierania zasilku macierzynskiego, nastepuje na podstawie:

1) skroconego odpisu aktu urodzenia dziecka,

2) zaswiadczenia o okresie pobierania zasilku macierzynskiego przez matke dziecka oraz o okresie przyslugujacego jej zasilku macierzynskiego, wystawionego przez platnika zasilku, a takze w przypadku:

a) ubezpieczonego bedacego pracownikiem - zaswiadczenia pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzynskiego,

b) ubezpieczonego prowadzacego dzialalnosc pozarolnicza - oswiadczenia ojca dziecka o przerwaniu tej dzialalnosci,

c) pozostalych ubezpieczonych - zaswiadczenia o przerwaniu dzialalnosci zarobkowej.

2. Przyznanie i wyplata zasilku macierzynskiego przyslugujacego ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu czlonkowi najblizszej rodziny w razie smierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nia dziecka nastepuje na podstawie dowodow okreslonych w ust. 1, a w przypadku porzucenia dziecka przez ubezpieczona matke dziecka - dodatkowo na podstawie oswiadczenia o porzuceniu dziecka.

18. Przyznanie i wyplata zasilku opiekunczego nastepuje po zlozeniu przez ubezpieczonego wniosku wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 5 do rozporzadzenia.

19. Dowodem do przyznania i wyplaty zasilku opiekunczego z tytulu sprawowania opieki podczas pobytu za granica jest zaswiadczenie zagranicznego zakladu leczniczego lub zagranicznego lekarza, spelniajace warunki okreslone w 5.

20. Dowodami do przyznania i wyplaty zasilku opiekunczego z powodu koniecznosci sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 jest:

1) oswiadczenie ubezpieczonego - w razie nieprzewidzianego zamkniecia zlobka, przedszkola lub szkoly, do ktorych dziecko uczeszcza,

2) decyzja wlasciwego inspektora sanitarnego, wydana na podstawie odrebnych przepisow - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazkow choroby zakaznej,

3) zaswiadczenie wystawione przez lekarza, lekarza stomatologa, starszego felczera lub felczera, upowaznionego do wystawiania zaswiadczen lekarskich na podstawie przepisow o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa, na zwyklym druku - w przypadku:

a) porodu lub choroby malzonka ubezpieczonego, stale opiekujacego sie dzieckiem, jezeli porod lub choroba uniemozliwia temu malzonkowi sprawowanie opieki,

b) pobytu malzonka, stale opiekujacego sie dzieckiem, w stacjonarnym zakladzie opieki zdrowotnej.

21. W celu uzyskania zasilku opiekunczego pozostawanie z chorym czlonkiem rodziny we wspolnym gospodarstwie domowym ubezpieczony dokumentuje oswiadczeniem.

22. Wyplata:

1) swiadczenia rehabilitacyjnego,

2) zasilku chorobowego:

a) gdy wyplaty dokonuje sie w dwoch lub wiecej ratach na podstawie jednego zaswiadczenia lekarskiego,

b) z tytulu choroby ubezpieczonego podczas pobytu za granica,

3) zasilku macierzynskiego,

4) zasilku w wysokosci zasilku macierzynskiego,

5) zasilku opiekunczego z tytulu sprawowania opieki:

a) nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8,

b) w czasie pobytu za granica,

nastepuje na podstawie asygnaty zastepczej na druku ZUS Z-7, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 6 do rozporzadzenia.

23. Wyplata zasilkow jest ewidencjonowana w karcie zasilkowej na druku ZUS Z-17, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 7 do rozporzadzenia. Ewidencja ta moze byc prowadzona rowniez w formie zapisu elektronicznego.

24. Zasilki wyplaca sie na podstawie listy wyplat wynagrodzen lub listy platniczej sporzadzonej na druku ZUS Z-19, ktorej wzor stanowi zalacznik nr 8 do rozporzadzenia.

25. Traci moc rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 20 stycznia 1999 r. w sprawie dowodow stanowiacych podstawe wyplaty zasilkow z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. nr 9, poz. 81).

26. (Stanowil, ze rozporzadzenie wchodzi w zycie 1 wrzesnia 1999 r.)

Zalacznik nr 1

Wzor zaswiadczenia platnika skladek

Zalacznik nr 2

Wzor zaswiadczenia platnika skladek

Zalacznik nr 3

Wzor wniosku w sprawie przedluzenia okresu wyplaty zasilku chorobowego

Zalacznik nr 4

Wzor wniosku o swiadczenie rehabilitacyjne

Zalacznik nr 5

Wzor wniosku do uzyskania zasilku opiekunczego

Zalacznik nr 6

Wzor zastepczej asygnaty zasilkowej

Zalacznik nr 7

Wzor karty zasilkowej

Zalacznik nr 8

Wzor listy platniczej

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.