Tekst ujednolicony, obowiazujacy od 30 lipca 2005 roku

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin

I. Ujednolicona wersje ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (dalej uzez) sporzadzilismy na podstawie Dziennikow Ustaw:

  • z 2004 r. Nr 8, poz. 66 (urzedowy tekst jednolity), Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954,
  • z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085.

II. Ostatnia nowelizacje Sejm uchwalil 6 maja 2005 r., a w Dz. U. ogloszona zostala 15 lipca 2005 r. Oprocz uzez, zmienia ona takze inne ustawy:

  • ustawe z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
  • ustawe z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin,
  • ustawe z dnia 11 kwietnia 2003 r. o swiadczeniach odszkodowawczych przyslugujacych w razie wypadkow i chorob pozostajacych w zwiazku ze sluzba wojskowa.

W ustawie zmieniajacej (dalej nowela) sa tez nastepujace przepisy przejsciowe:

Art. 5. Obowiazujace standardy, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 uzez, zostana wprowadzone w domu emeryta wojskowego do dnia 31 grudnia 2007 r.

Art. 6. 1. Osoby przebywajace w domu emeryta wojskowego w dniu wejscia w zycie noweli [dniem tym jest 30 lipca 2005 r. - przypis ROL], wnosza oplaty na zasadach okreslonych w dotychczas obowiazujacych przepisach, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy wysokosc dotychczas ponoszonych oplat bedzie wyzsza niz oplat, o ktorych mowa w art. 29 uzez, osoby te wnosza oplaty na nowych zasadach.

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ust. 4, art. 27 ust. 4 i art. 29 uzez, zachowuja moc do czasu wejscia w zycie nowych przepisow wykonawczych wydanych na podstawie art. 21b ust. 1, art. 27 ust. 4 i art. 29 ust. 6, w brzmieniu nadanym nowela, nie dluzej jednak niz przez 6 miesiecy od dnia jej wejscia w zycie [czyli nie dluzej niz do 30 stycznia 2006 r. - ROL].

Nowela wchodzi w zycie po czternastodniowym vacatio legis - 30 lipca 2005 roku.

III. W prezentowanym nizej tekscie ujednoliconym nowe przepisy zaznaczone sa tlusta czcionka.

SPIS TRESCI

 

Dzial I

Przepisy ogolne

Art. 1. Zolnierzom zwolnionym z zawodowej sluzby wojskowej przysluguje z budzetu panstwa, na zasadach okreslonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytulu wyslugi lat lub w razie calkowitej niezdolnosci do sluzby, a czlonkom ich rodzin - w razie smierci zywiciela.

Art. 2. W ramach zaopatrzenia emerytalnego przysluguja na zasadach okreslonych w ustawie:

1) swiadczenia pieniezne:

a) emerytura wojskowa,

b) wojskowa renta inwalidzka,

c) wojskowa renta rodzinna,

d) dodatki do emerytury lub renty,

e) zasilek pogrzebowy;

2) inne swiadczenia i uprawnienia:

a) swiadczenia lecznicze [UWAGA, utracil moc, zgodnie z art. 170 pkt 26 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), ktora weszla w zycie z dniem 1 stycznia 1999 r., w zakresie uregulowanym ta ustawa],

b) swiadczenia socjalne,

c) prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego.

Art. 3. 1. Uzyte w ustawie bez blizszego okreslenia pojecia oznaczaja:

1) emerytura - emeryture wojskowa;

2) emeryt - emeryta wojskowego;

3) renta inwalidzka - wojskowa rente inwalidzka;

4) renta rodzinna - wojskowa rente rodzinna;

5) rencista - renciste wojskowego;

6) renta - wojskowa rente inwalidzka lub wojskowa rente rodzinna;

7) wysluga emerytalna - okresy sluzby wojskowej w Wojsku Polskim i im rownorzedne, lacznie z okresami, o ktorych mowa w art. 14 i 16;

8) uposazenie - uposazenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stalym i miesieczna rownowartoscia dodatkowego uposazenia rocznego, naleznych zolnierzowi zawodowemu stosownie do przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750);

9) najnizsza emerytura lub renta - kwote najnizszej emerytury lub renty w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z pozn. zm.), zwanej dalej "ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych";

10) okresy skladkowe i nieskladkowe - okresy uregulowane ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych;

11) emerytura dozywotnia - emeryture przyslugujaca z zakladu emerytalnego dzialajacego na podstawie przepisow o zakladach emerytalnych;

12) platnik skladek - platnika skladek, o ktorym mowa w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych;

13) wojskowy organ emerytalny - organ emerytalny wlasciwy w sprawach ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokosci swiadczen pienieznych z tytulu tego zaopatrzenia, okreslony przez Ministra Obrony Narodowej;

14) dom emeryta wojskowego - placowke calodobowa dla osob uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz czlonkow ich rodzin, prowadzona przez Ministra Obrony Narodowej, swiadczaca uslugi bytowe i opiekuncze na poziomie obowiazujacego standardu okreslonego dla domow pomocy spolecznej.

2. Emerytem wojskowym jest zolnierz zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej, ktory ma ustalone prawo do emerytury wojskowej.

3. Rencista wojskowym jest zolnierz zwolniony z zawodowej sluzby wojskowej, ktory ma ustalone prawo do wojskowej renty inwalidzkiej.

Art. 4. Okresy sluzby zolnierzy, ktorzy nie nabywaja prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy, oraz sluzby okreslonej w art. 13 ust. 2 uwaza sie za okresy skladkowe w mysl przepisow ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

Art. 5. 1. Podstawe wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposazenie nalezne zolnierzowi zawodowemu w ostatnim miesiacu pelnienia zawodowej sluzby wojskowej, z zastrzezeniem ust. 2 i 3 oraz art. 32b.

2. Jezeli w okresie miedzy zwolnieniem z zawodowej sluzby wojskowej zolnierza zawodowego a ustaleniem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przypadaly waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, przy ustalaniu podstawy wymiaru tych swiadczen uwzglednia sie wszystkie kolejne waloryzacje przypadajace w tym okresie.

3. Podstawe wymiaru emerytury lub renty dla zolnierzy zawodowych przeniesionych w stan nieczynny lub skierowanych do sluzby za granica stanowi uposazenie nalezne na ostatnio zajmowanym stanowisku sluzbowym lub przed skierowaniem do sluzby za granica, wedlug stawek obowiazujacych w dniu zwolnienia z zawodowej sluzby wojskowej.

Art. 6. Emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegaja waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z pozn. zm.), z tym ze:

1) waloryzacja, o ktorej mowa w art. 88 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty osob:

a) ktorym prawo do swiadczenia ustalono przed dniem 1 marca,

b) ktore nabyly prawo do renty rodzinnej po zolnierzach zawodowych zmarlych nie pozniej niz w ostatnim dniu lutego;

2) (uchylony)

Art. 6a. 1. Jezeli zolnierz zwolniony z czynnej sluzby nie spelnia warunkow do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposazenia wyplaconego zolnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze sluzby, od ktorego nie odprowadzono skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje sie do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych skladki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pozn. zm.).

2. Przez uposazenie stanowiace podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o ktorym mowa w ust. 1, rozumie sie:

1) kwote najnizszego wynagrodzenia ustalana na podstawie odrebnych przepisow - za okres sluzby wojskowej w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego przed dniem 1 stycznia 2003 r.;

2) kwote minimalnego wynagrodzenia za prace obowiazujacego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrebnych przepisow - za okres sluzby wojskowej w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego po dniu 31 grudnia 2002 r.;

3) uposazenie stanowiace podstawe wymiaru skladek na podstawie art. 18 ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 - za pozostale okresy sluzby.

3. Skladki, o ktorych mowa w ust. 1, przekazuje sie rowniez w przypadku, gdy zolnierz spelnia jedynie warunki do nabycia prawa do wojskowej renty inwalidzkiej. Przekazanie skladek nastepuje na wniosek zolnierza.

4. Skladki podlegaja waloryzacji wskaznikiem waloryzacji skladek okreslonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z pozn. zm.).

5. Przy obliczaniu kwoty naleznych skladek, waloryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje sie odpowiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o ktorej mowa w ust. 1.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje sie rowniez do zolnierza, ktory pozostawal w sluzbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., jezeli po zwolnieniu ze sluzby, pomimo spelnienia warunkow do nabycia prawa do emerytury wojskowej, zglosil wniosek o przyznanie emerytury z tytulu podlegania ubezpieczeniom spolecznym.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, kwote naleznych, zwaloryzowanych skladek przekazuje sie niezwlocznie na podstawie zawiadomienia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych o nabyciu przez zolnierza prawa do emerytury przewidzianej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

8. Kwota naleznych, zwaloryzowanych skladek stanowi przychody Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

9. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zabezpieczenia spolecznego, okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i terminy przekazywania do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych skladek, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do tego wlasciwe, majac na uwadze koniecznosc zapewnienia prawidlowego, niezwlocznego wykonywania czynnosci zwiazanych z przekazywaniem tych skladek.

10. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zabezpieczenia spolecznego, okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i terminy przekazywania do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych skladek, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, za zolnierzy zawodowych pelniacych sluzbe w jednostkach podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych oraz jednostki do tego wlasciwe, majac na uwadze koniecznosc zapewnienia prawidlowego i niezwlocznego wykonywania czynnosci zwiazanych z przekazywaniem tych skladek.

Art. 7. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z prawem do emerytury lub renty albo do uposazenia w stanie spoczynku lub uposazenia rodzinnego przewidzianych w odrebnych przepisach wyplaca sie swiadczenie wyzsze lub wybrane przez osobe uprawniona, jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej.

Art. 8. 1. Zolnierzom oraz czlonkom rodzin pozostalym po zmarlych zolnierzach, jezeli osoby te wskutek szczegolnych okolicznosci nie nabyly prawa do zaopatrzenia emerytalnego przewidzianego w ustawie, Minister Obrony Narodowej moze przyznac, w drodze wyjatku, zaopatrzenie emerytalne w wysokosci nieprzekraczajacej odpowiednich swiadczen przewidzianych w ustawie.

2. Czlonkom rodzin pozostalym po osobach, ktorym przyznano emeryture lub rente inwalidzka na podstawie ust. 1, organ emerytalny przyznaje rente rodzinna na ich wniosek, jezeli spelniaja warunki okreslone w ustawie.

2a. Od decyzji przyznajacej swiadczenie w drodze wyjatku oraz od decyzji odmawiajacej przyznania takiego swiadczenia odwolanie nie przysluguje.

3. Minister Obrony Narodowej przedstawia Prezesowi Rady Ministrow, w terminie do dnia 15 stycznia kazdego roku, informacje o swiadczeniach przyznanych w drodze wyjatku w roku poprzednim.

Art. 9. Do zaopatrzenia emerytalnego zolnierzy oraz uprawnionych czlonkow ich rodzin stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych w zakresie wyplaty swiadczen osobom uprawnionym do rent z instytucji zagranicznych.

Art. 10. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysluguje zolnierzowi, ktory zostal skazany prawomocnym wyrokiem sadu na kare dodatkowa pozbawienia praw publicznych lub na kare degradacji za przestepstwo, ktore zostalo popelnione przed zwolnieniem ze sluzby.

Art. 11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje sie przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, Kodeksu postepowania administracyjnego oraz przepisy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dzial II

Swiadczenia pieniezne

Rozdzial 1

Emerytura wojskowa

Art. 12. Emerytura wojskowa przysluguje zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej sluzby wojskowej, ktory w dniu zwolnienia z tej sluzby posiada 15 lat sluzby wojskowej w Wojsku Polskim, z wyjatkiem zolnierza, ktory ma ustalone prawo do emerytury okreslonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, obliczonej z uwzglednieniem okresow sluzby wojskowej w Wojsku Polskim i okresow rownorzednych z ta sluzba.

Art. 13. 1. Jako rownorzedne ze sluzba wojskowa w Wojsku Polskim traktuje sie:

1) przypadajace w czasie od dnia 1 wrzesnia 1939 r. okresy:

a) dzialalnosci w ruchu oporu, z wylaczeniem tajnego nauczania,

b) sluzby w armiach sojuszniczych,

c) pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych zolnierzy;

2) okresy sluzby uwzgledniane przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej.

2. Nie traktuje sie jako sluzby w Wojsku Polskim sluzby w latach 1944-1956 w Informacji Wojskowej, sadownictwie wojskowym i w prokuraturze wojskowej, jezeli emerytowi udowodniono w trybie postepowania karnego lub dyscyplinarnego stosowanie represji wobec osob podejrzanych lub skazanych za dzialalnosc podjeta na rzecz suwerennosci i niepodleglosci Polski.

3. Postepowanie w sprawach, o ktorych mowa w ust. 2, nalezy do wlasciwosci Glownej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamieci Narodowej [UWAGA, obecnie: Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 38 z 1999 r., poz. 360)]. O dokonanych ustaleniach Komisja [UWAGA, obecnie: Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu] powiadamia wlasciwy wojskowy organ emerytalny.

Art. 14. 1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza sie na jego wniosek do wyslugi emerytalnej, z zastrzezeniem ust. 2, nastepujace okresy przypadajace po zwolnieniu ze sluzby:

1) zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie nizszym niz polowa pelnego wymiaru czasu pracy;

2) oplacania skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieoplacania skladek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru skladek na te ubezpieczenia.

2. Okresy, o ktorych mowa w ust. 1, dolicza sie do wyslugi emerytalnej, jezeli:

1) emerytura wynosi mniej niz 75 % podstawy jej wymiaru oraz

2) emeryt ukonczyl 55 lat zycia - mezczyzna i 50 lat zycia - kobieta albo stal sie inwalida.

3. Okresy zatrudnienia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, dolicza sie do wyslugi emerytalnej po ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w pelnym wymiarze czasu pracy.

4. Za kazdy rok okresow, o ktorych mowa w ust. 1, doliczanych do wyslugi emerytalnej w mysl ust. 1-3, emeryture obliczona na podstawie art. 15 zwieksza sie o 1,3 % podstawy jej wymiaru.

5. Ponowne ustalenie wysokosci emerytury przez doliczenie nieuwzglednionych dotychczas w wymiarze swiadczenia okresow, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje z uwzglednieniem pelnych miesiecy na wniosek zgloszony nie wczesniej niz po zakonczeniu kwartalu kalendarzowego, jezeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba ze w kwartale kalendarzowym ustalo ubezpieczenie.

6. W razie przyznania zwiekszenia, o ktorym mowa w ust. 4, umowa miedzy czlonkiem otwartego funduszu emerytalnego a tym funduszem ulega rozwiazaniu, a srodki zgromadzone na rachunku czlonka w otwartym funduszu emerytalnym sa niezwlocznie przekazywane na dochody budzetu panstwa.

7. Przekazanie srodkow, o ktorych mowa w ust. 6, na dochody budzetu panstwa nastepuje na podstawie zawiadomienia wojskowego organu emerytalnego.

Art. 15. 1. Emerytura dla zolnierza, ktory pozostawal w sluzbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., wynosi 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat sluzby wojskowej i wzrasta o:

1) 2,6 % podstawy wymiaru - za kazdy dalszy rok tej sluzby;

2) 2,6 % podstawy wymiaru - za kazdy rok okresow skladkowych poprzedzajacych sluzbe, nie wiecej jednak niz za trzy lata tych okresow;

3) 1,3 % podstawy wymiaru - za kazdy rok okresow skladkowych ponad trzyletni okres skladkowy, o ktorych mowa w pkt 2;

4) 0,7 % podstawy wymiaru - za kazdy rok okresow nieskladkowych poprzedzajacych sluzbe.

2. Emeryture podwyzsza sie o:

1) 2 % podstawy wymiaru za kazdy rok sluzby pelnionej bezposrednio:

a) w skladzie personelu latajacego na samolotach naddzwiekowych,

b) w skladzie zalog okretow podwodnych,

c) w charakterze nurkow i pletwonurkow,

d) w zwalczaniu fizycznym terroryzmu;

2) 1 % podstawy wymiaru za kazdy rok sluzby pelnionej bezposrednio:

a) w skladzie personelu latajacego na pozostalych samolotach i smiglowcach,

b) w skladzie zalog nawodnych wojskowych jednostek plywajacych,

c) w charakterze skoczkow spadochronowych i saperow,

d) w sluzbie wywiadowczej za granica,

e) w oddzialach specjalnych.

3. Emeryture podwyzsza sie o 0,5 % podstawy wymiaru za kazdy rozpoczety miesiac pelnienia sluzby na froncie w czasie wojny lub w strefie dzialan wojennych.

3a. Jezeli w wysludze emerytalnej sa uwzgledniane okresy sluzby, o ktorych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, emeryture podwyzsza sie na zasadach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej.

4. Emeryture podwyzsza sie o 15 % podstawy wymiaru emerytowi, ktorego inwalidztwo pozostaje w zwiazku ze sluzba.

5. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokosci okresy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, ustala sie z uwzglednieniem pelnych miesiecy.

5a. Przepisy art. 14 ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

6. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki podwyzszania emerytury, o ktorych mowa w ust. 2 i 3.

Art. 15a. Emerytura dla zolnierza, ktory zostal powolany do zawodowej sluzby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat sluzby wojskowej i wzrasta wedlug zasad okreslonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5.

Art. 16. 1. Zolnierzom, ktorzy spelniaja warunki okreslone w art. 12, zalicza sie do wyslugi emerytalnej, uwzglednianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15, posiadane przed powolaniem do zawodowej sluzby wojskowej okresy skladkowe i nieskladkowe w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

2. Do wyslugi emerytalnej zalicza sie rowniez okresy pozbawienia wolnosci i odbywania kary pozbawienia wolnosci oraz kary aresztu wojskowego, w przypadku gdy zolnierz zostal uniewinniony albo postepowanie karne zostalo umorzone, w tym rowniez warunkowo, a takze okresy, w czasie ktorych zolnierz nie pelnil sluzby wskutek wymierzonej mu kary dyscyplinarnej usuniecia z zawodowej sluzby wojskowej - jezeli nastepnie zostala ona uchylona.

Art. 17. W razie zbiegu prawa do podwyzszenia emerytury z kilku tytulow za ten sam okres, podwyzszenie przysluguje tylko z jednego tytulu; nie dotyczy to podwyzszenia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 4.

Art. 18. 1. Kwota emerytury bez uwzglednienia dodatkow, zasilkow i swiadczen pienieznych, o ktorych mowa w art. 25, nie moze przekraczac 75 % podstawy wymiaru emerytury.

2. Kwota emerytury lub renty bez uwzglednienia dodatkow, zasilkow i swiadczen pienieznych, o ktorych mowa w art. 25, nie moze byc nizsza od kwoty najnizszej emerytury lub renty, z uwzglednieniem ust. 3.

3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a i emerytury z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych lub emerytury dozywotniej z zakladu emerytalnego jest nizsza od kwoty najnizszej emerytury, emeryture wojskowa podwyzsza sie w taki sposob, aby suma tych emerytur nie byla nizsza od kwoty najnizszej emerytury.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio do renty rodzinnej.

Rozdzial 2

Renta inwalidzka

Art. 19. Renta inwalidzka przysluguje zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej sluzby wojskowej, ktory stal sie inwalida wskutek stalego lub dlugotrwalego naruszenia sprawnosci organizmu:

1) w czasie pelnienia sluzby albo

2) w ciagu 18 miesiecy po zwolnieniu ze sluzby, jezeli inwalidztwo jest nastepstwem urazow doznanych w czasie pelnienia sluzby lub chorob powstalych w tym czasie;

3) w ciagu 3 lat po zwolnieniu ze sluzby wojskowej, jezeli inwalidztwo jest nastepstwem wypadku pozostajacego w zwiazku z pelnieniem czynnej sluzby wojskowej albo choroby powstalej w zwiazku ze szczegolnymi wlasciwosciami lub warunkami sluzby wojskowej.

Art. 20. 1. Ustala sie trzy grupy inwalidztwa zolnierzy calkowicie niezdolnych do sluzby:

1) I grupe - obejmujaca calkowicie niezdolnych do pracy;

2) II grupe - obejmujaca czesciowo niezdolnych do pracy;

3) III grupe - obejmujaca zdolnych do pracy.

2. W zaleznosci od przyczyny powstania inwalidztwa pozostaje ono w zwiazku lub nie pozostaje w zwiazku ze sluzba.

3. Inwalidztwo pozostaje w zwiazku ze sluzba, gdy powstalo wskutek:

1) zranienia, kontuzji lub innych obrazen doznanych w czasie wykonywania obowiazkow sluzbowych;

2) wypadku pozostajacego w zwiazku z wykonywaniem obowiazkow sluzbowych;

3) chorob zakaznych panujacych w miejscu sluzbowego pobytu zolnierza;

4) chorob powstalych w zwiazku ze szczegolnymi wlasciwosciami lub warunkami sluzby;

5) chorob i schorzen, ktore istnialy przed powolaniem do sluzby, lecz ulegly pogorszeniu lub ujawnily sie w czasie trwania sluzby wskutek szczegolnych wlasciwosci lub warunkow sluzby na okreslonych stanowiskach.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia i ministrem wlasciwym do spraw zabezpieczenia spolecznego, okresli, w drodze rozporzadzenia, wykazy chorob i schorzen, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, oraz wlasciwosci i warunki sluzby powodujace ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, z uwzglednieniem w szczegolnosci rodzaju schorzen, rodzaju pelnionej sluzby majacej wplyw na stan zdrowia zolnierza, dokumentacji potwierdzajacej istnienie schorzenia oraz jego zwiazku z rodzajem wykonywanych obowiazkow sluzbowych.

5. Inwalidztwo nie pozostaje w zwiazku ze sluzba, jezeli:

1) powstalo z innych przyczyn niz okreslone w ust. 3;

2) jest nastepstwem wypadku lub choroby, ktorych wylaczna przyczyna bylo udowodnione przez jednostke wojskowa umyslne lub razaco niedbale dzialanie albo zaniechanie zolnierza naruszajace obowiazujace przepisy lub rozkazy, jezeli jego przelozeni zapewnili warunki odpowiadajace tym przepisom i rozkazom i sprawowali we wlasciwy sposob nadzor nad ich przestrzeganiem, a zolnierz posiadal potrzebne umiejetnosci do wykonywania okreslonych czynnosci i rozkazow i byl nalezycie przeszkolony w zakresie ich znajomosci;

3) jest nastepstwem wypadku, ktorego wylaczna przyczyna bylo zachowanie sie zolnierza spowodowane naduzyciem alkoholu;

4) zranienie, kontuzja, obrazenia lub choroba zostaly spowodowane przez zolnierza rozmyslnie.

Art. 21. 1. Wojskowe komisje lekarskie orzekaja o:

1) inwalidztwie zolnierzy zawodowych, zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej, emerytow i rencistow, zwiazku albo braku zwiazku inwalidztwa z czynna sluzba wojskowa oraz o zwiazku albo braku zwiazku chorob i ulomnosci oraz smierci z czynna sluzba wojskowa;

2) niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji zolnierzy zawodowych, zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej, emerytow i rencistow, na zasadach okreslonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych;

3) zdolnosci do czynnej sluzby wojskowej zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej, emerytow i rencistow.

2. Wojskowe komisje lekarskie orzekaja o inwalidztwie zolnierzy zawodowych, zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej, emerytow i rencistow na podstawie wiedzy medycznej, biorac pod uwage rokowania odzyskania zdolnosci do czynnej sluzby wojskowej.

3. Zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej, emerytow i rencistow kieruja do wojskowych komisji lekarskich z urzedu albo na ich wniosek wojskowe organy emerytalne.

4. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysluguje zainteresowanemu odwolanie do wojskowej komisji lekarskiej wyzszego szczebla, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia.

Art. 21a. 1. Wojskowa komisja lekarska przeprowadza pierwsze badanie kontrolne inwalidy po uplywie 3 lat od wydania orzeczenia o inwalidztwie, a nastepne badania kontrolne - nie rzadziej niz co 5 lat w terminie wskazanym przez wojskowa komisje lekarska.

2. Wojskowa komisja lekarska moze wyznaczyc termin badania kontrolnego przed uplywem okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli zachodzi przypuszczenie, ze ustalona w orzeczeniu grupa inwalidztwa moze ulec zmianie.

3. Wojskowa komisja lekarska moze orzec, ze badanie kontrolne jest zbedne, jezeli przebieg choroby powodujacej inwalidztwo wskazuje, ze zmiana ustalonej grupy inwalidztwa nie nastapi w ogole.

4. Nie przeprowadza sie badan kontrolnych inwalidow po ukonczeniu przez kobiety 55 lat zycia, przez mezczyzn 60 lat zycia lub gdy inwalidztwo trwa nieprzerwanie dluzej niz 10 lat.

5. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wydanego w trybie, o ktorym mowa w ust. 1, przysluguje zainteresowanemu odwolanie do wojskowej komisji lekarskiej wyzszego szczebla, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia.

Art. 21b. 1. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrami wlasciwymi do spraw zabezpieczenia spolecznego i zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wlasciwosc i tryb postepowania wojskowych komisji lekarskich w sprawach, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 i 4 oraz art. 21a ust. 1 i 5;

2) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej, emerytow i rencistow;

3) szczegolowe warunki orzekania w sprawach, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 i 4 oraz art. 21a ust. 1 i 5;

4) wlasciwosc organow i tryb uchylania orzeczen w ramach nadzoru.

2. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy w szczegolnosci uwzglednic niezbedna dokumentacje medyczna i inne dokumenty mogace stanowic podstawe orzeczenia, niezbedne elementy orzeczen i wzory orzeczen, mozliwosc skladania sprzeciwow przez czlonkow wojskowych komisji lekarskich, a takze zatwierdzania orzeczen przez wojskowe komisje lekarskie wyzszego szczebla.

Art. 22. 1. Renta inwalidzka wynosi dla inwalidow zaliczonych do:

1) I grupy - 80 %,

2) II grupy - 70 %,

3) III grupy - 40 %

- podstawy wymiaru.

2. Rente inwalidzka zwieksza sie o 10 % podstawy wymiaru inwalidom, ktorych inwalidztwo powstalo wskutek wypadku pozostajacego w zwiazku ze sluzba lub wskutek choroby powstalej w zwiazku ze szczegolnymi wlasciwosciami badz warunkami tej sluzby, z tytulu ktorych przysluguja swiadczenia odszkodowawcze.

Rozdzial 3

Renta rodzinna

Art. 23. 1. Renta rodzinna przysluguje uprawnionym czlonkom rodziny:

1) zolnierza zmarlego albo zaginionego w czasie pelnienia sluzby;

2) zolnierza zmarlego w ciagu 18 miesiecy po zwolnieniu ze sluzby, jezeli smierc nastapila wskutek urazow doznanych w czasie pelnienia sluzby lub chorob powstalych w tym czasie, albo w ciagu 3 lat po zwolnieniu ze sluzby wojskowej, jezeli smierc nastapila wskutek wypadku pozostajacego w zwiazku z pelnieniem czynnej sluzby wojskowej albo choroby powstalej w zwiazku ze szczegolnymi wlasciwosciami lub warunkami sluzby wojskowej;

3) zmarlego emeryta lub rencisty wojskowego.

2. Za uprawnionych czlonkow rodziny zmarlego emeryta lub rencisty wojskowego uwaza sie rowniez czlonkow rodziny zolnierza zmarlego po zwolnieniu ze sluzby, jezeli w dniu smierci spelnial on warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej, chociazby jego prawo do zaopatrzenia nie zostalo jeszcze ustalone.

Art. 24. Renta rodzinna przysluguje na zasadach i w wysokosci okreslonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, z tym ze:

1) w razie smierci albo zaginiecia zolnierza rente rodzinna wymierza sie od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przyslugiwalaby temu zolnierzowi w dniu smierci albo zaginiecia, bez uwzglednienia dodatku pielegnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2 stosuje sie odpowiednio;

1a) w razie smierci albo zaginiecia zolnierza w czasie wykonywania zadan sluzbowych poza granicami panstwa, zwiazanych z realizacja celow, o ktorych mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uzycia lub pobytu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami panstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), renta rodzinna przysluguje malzonkowi bez wzgledu na wiek i stan zdrowia;

2) rente rodzinna po zmarlym emerycie lub renciscie wymierza sie od kwoty swiadczenia, ktore przyslugiwalo zmarlemu, jednakze od kwoty nie nizszej niz kwota renty inwalidzkiej II grupy, ktora przyslugiwalaby zmarlemu;

3) w razie niedoliczenia do wyslugi emerytalnej zmarlego emeryta, o ktorym mowa w art. 15, okresow, o ktorych mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza sie na wniosek osoby uprawnionej do renty rodzinnej do wyslugi emerytalnej zmarlego, na zasadach okreslonych w art. 14;

4) o niezdolnosci do pracy i stopniu tej niezdolnosci oraz niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, uprawnionych czlonkow rodziny orzeka lekarz orzecznik Zakladu Ubezpieczen Spolecznych.

5) jezeli smierc zolnierza pozostajaca w zwiazku ze sluzba jest nastepstwem czynu karalnego, przy wyplacaniu renty rodzinnej nie stosuje sie przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych zawieszania lub zmniejszania tego swiadczenia w razie osiagania przychodu z tytulu dzialalnosci podlegajacej obowiazkowi ubezpieczenia spolecznego. W tym wypadku renta rodzinna przysluguje malzonkowi bez wzgledu na wiek i stan zdrowia.

Rozdzial 4

Dodatki do emerytur i rent oraz zasilki i swiadczenia pieniezne

Art. 25. 1. Do emerytury lub renty przysluguje dodatek pielegnacyjny i dodatek dla sierot zupelnych na zasadach i w wysokosci okreslonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

2. Dodatki oraz zasilki i swiadczenia pieniezne inne niz wymienione w ust. 1 przysluguja do emerytury lub renty, o ile zostaly przyznane na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 26. Zasilek pogrzebowy przysluguje w wysokosci i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

Dzial III

Inne swiadczenia i uprawnienia

Art. 27. 1. Osobom pobierajacym emeryture, rente inwalidzka lub rente rodzinna przysluguje prawo do swiadczen socjalnych.

1a. Swiadczenia socjalne, o ktorych mowa w ust. 1, przysluguja w przypadku zdarzen losowych, klesk zywiolowych lub dlugotrwalej choroby osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego albo czlonka jego rodziny oraz z innych przyczyn powodujacych istotne pogorszenie warunkow materialnych.

2. Tworzy sie fundusz socjalny z corocznego odpisu w wysokosci 0,5 % rocznych srodkow planowanych na emerytury i renty, z przeznaczeniem na finansowanie swiadczen socjalnych. Srodki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodza na rok nastepny. Srodki funduszu gromadzi sie na odrebnym rachunku bankowym. Minister Obrony Narodowej, w drodze decyzji, moze przenosic srodki miedzy wojskowymi organami emerytalnymi.

2a. Srodki funduszu socjalnego zwieksza sie o:

1) odsetki od srodkow tego funduszu na rachunku bankowym;

2) darowizny oraz zapisy osob fizycznych i prawnych.

2b. Rownowartosc dokonanego odpisu, naliczonego zgodnie z ust. 2, na dany rok kalendarzowy, wojskowy organ emerytalny przekazuje na rachunek bankowy funduszu socjalnego w terminie do dnia 30 wrzesnia danego roku kalendarzowego, z tym ze w terminie do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego przekazuje kwote stanowiaca co najmniej 75 % rownowartosci odpisu.

3. Organem wlasciwym w sprawach tworzenia funduszu socjalnego oraz przyznawania swiadczen socjalnych jest wojskowy organ emerytalny.

4. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) rodzaje swiadczen funduszu socjalnego, kryterium dochodu uprawniajacego do korzystania z funduszu socjalnego, tryb i warunki przyznawania swiadczen socjalnych, dokumenty stanowiace podstawe do przyznania swiadczenia oraz sposob przekazywania przyznanych swiadczen osobom pobierajacym wojskowe zaopatrzenie emerytalne, biorac pod uwage koniecznosc zapewnienia jednolitego postepowania wojskowych organow emerytalnych oraz gospodarne wykorzystanie posiadanych srodkow, a takze majac na wzgledzie przede wszystkim osoby najbardziej potrzebujace;

2) sposob gospodarowania, okolicznosci uzasadniajace przekazanie miedzy wojskowymi organami emerytalnymi srodkow funduszu socjalnego oraz wskazanie trybu i formy podejmowania decyzji o przekazywaniu tych srodkow, z uwzglednieniem racjonalnego wykorzystania srodkow funduszu przez wojskowe organy emerytalne.

Art. 28. 1. Osobom uprawnionym do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz czlonkom ich rodzin przysluguje prawo do bezplatnych swiadczen leczniczych, polozniczych i rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w protezy ortopedyczne i srodki pomocnicze z wojskowej lub spolecznej sluzby zdrowia albo sluzby zdrowia podleglej Ministrowi Spraw Wewnetrznych [UWAGA, obecnie: ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864)].

2. Zaopatrzenie w leki oraz w artykuly sanitarne przysluguje na zasadach i w zakresie okreslonych w odrebnej ustawie.

3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami Zdrowia i Opieki Spolecznej [UWAGA, obecnie: ministrem wlasciwym do spraw zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864)] oraz Spraw Wewnetrznych [UWAGA, obecnie: ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864)] okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb udzielania swiadczen, o ktorych mowa w ust. 1.

[UWAGA, art. 28 utracil moc, zgodnie z art. 170 pkt 26 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), ktora weszla w zycie z dniem 1 stycznia 1999 r., w zakresie uregulowanym ta ustawa]

Art. 29. 1. Osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz czlonkowie ich rodzin maja prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego i odplatnego w nim przebywania.

2. Do domu emeryta wojskowego nie przyjmuje sie osob uzaleznionych od alkoholu, srodkow odurzajacych lub innych podobnie dzialajacych srodkow.

3. Miesieczna oplata za pobyt w domu emeryta wojskowego wynosi 400 % najnizszej emerytury, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Oplata za pobyt w domu emeryta wojskowego nie moze byc wyzsza niz 60 % miesiecznego dochodu, a w przypadku zamieszkiwania w domu emeryta wojskowego z rodzina, laczna oplata nie moze przekroczyc 70 % wspolnego miesiecznego dochodu tej rodziny.

5. Za dochod, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza sie kwote naleznego swiadczenia emerytalnego, wraz z uzyskiwanym przychodem z tytulu dzialalnosci podlegajacej obowiazkowi ubezpieczenia spolecznego, po odliczeniu skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, oraz zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych.

6. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb przyjmowania do domu emeryta wojskowego, tryb rozpatrywania odwolan oraz zakres swiadczonej opieki przez ten dom, z uwzglednieniem szczegolnych potrzeb osob samotnych w podeszlym wieku.

Art. 30. Uprawnienie przewidziane w art. 29 ust. 1 przysluguje rowniez osobom pobierajacym emeryture lub rente na podstawie innych przepisow, jezeli ustalono im prawo do emerytury lub renty przewidzianej w niniejszej ustawie.

Dzial IV

Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego

Art. 31. 1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego i wysokosc swiadczen pienieznych z tytulu tego zaopatrzenia ustala w formie decyzji wojskowy organ emerytalny.

2. Decyzje, o ktorej mowa w ust. 1, dorecza sie zainteresowanemu na pismie wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem.

3. Postepowanie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego wszczyna sie na wniosek zainteresowanego.

3a. Postepowanie, o ktorym mowa w ust. 3, powinno byc zakonczone nie pozniej niz w terminie 60 dni od dnia zgloszenia wniosku.

4. Od decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, przysluguje zainteresowanemu odwolanie do wlasciwego sadu, wedlug zasad okreslonych w przepisach Kodeksu postepowania cywilnego.

5. Odwolanie do sadu przysluguje rowniez w przypadku niewydania przez organ emerytalny decyzji w terminie okreslonym w ust. 3.

6. Jezeli prawo do swiadczenia pienieznego zostalo udowodnione, lecz wydanie decyzji ulega zwloce z powodu niemoznosci ustalenia wysokosci swiadczenia lub innych okolicznosci, organ emerytalny przyznaje osobie uprawnionej swiadczenie w kwocie zaliczkowej.

Art. 31a. 1. Wojskowy organ emerytalny moze przesylac pisma i decyzje listem zwyklym.

2. W razie sporu ciezar dowodu doreczenia pisma lub decyzji spoczywa na organie emerytalnym.

Art. 32. 1. Prawo do swiadczen pienieznych z tytulu zaopatrzenia emerytalnego lub ich wysokosc ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej albo z urzedu, jezeli po uprawomocnieniu sie decyzji w tej sprawie zostana przedstawione istotne dla sprawy nowe okolicznosci faktyczne albo ujawnione nowe dowody, istniejace w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, a majace wplyw na prawo do swiadczen albo ich wysokosc.

2. Decyzje ostateczne, od ktorych nie zostalo wniesione odwolanie do wlasciwego sadu, moga byc z urzedu przez wojskowy organ emerytalny zmienione, uchylone lub uniewaznione, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.).

3. W sprawach zakonczonych prawomocnym wyrokiem sadu, wojskowy organ emerytalny lub osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego moga wystapic do wlasciwego sadu z wnioskiem o wznowienie postepowania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pozn. zm.).

4. Jezeli przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego przewiduja wydanie postanowienia konczacego postepowanie w sprawie, wojskowy organ emerytalny w tych przypadkach wydaje decyzje.

Art. 32a. Jezeli po dniu, od ktorego przyznano emeryture wojskowa, emeryt ponownie zostal powolany do zawodowej sluzby wojskowej albo zostal przyjety do sluzby w Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biurze Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej lub Sluzby Wieziennej, wysokosc emerytury zostaje ponownie ustalona w sposob okreslony w art. 32b i 32c.

Art. 32b. 1. W przypadku ponownego powolania emeryta do zawodowej sluzby wojskowej i pelnienia tej sluzby nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesiecy, na wniosek emeryta ustala sie nowa podstawe wymiaru emerytury, w sposob okreslony w art. 5.

2. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru nastepuje nie wczesniej niz po zakonczeniu sluzby.

Art. 32c. Ponowne ustalenie wysokosci emerytury przez doliczenie nieuwzglednionych dotychczas w wymiarze swiadczenia okresow zawodowej sluzby wojskowej lub sluzby w Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biurze Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzbie Wieziennej nastepuje na wniosek emeryta zgloszony po zakonczeniu tej sluzby. Przepisy art. 15 i 15a stosuje sie odpowiednio.

Art. 33. 1. W celu ustalenia okolicznosci majacych wplyw na prawo do swiadczen pienieznych z tytulu zaopatrzenia emerytalnego lub ich wysokosc oraz na wyplate albo wstrzymanie tych swiadczen, organ emerytalny moze:

1) wzywac i przesluchiwac zainteresowanych, swiadkow oraz zwracac sie do bieglych o wydanie opinii i do innych organow o dokonanie czynnosci zwiazanych z toczacym sie postepowaniem;

2) zadac od osob zglaszajacych wnioski o swiadczenia, przedstawiania dowodow uzasadniajacych prawo do swiadczen i ich wysokosc;

3) zadac od osob uprawnionych do swiadczen przedstawiania dowodow uzasadniajacych dalsze istnienie prawa do tych swiadczen oraz zawiadamiania o okolicznosciach majacych wplyw na prawo do swiadczen lub ich wysokosc albo na wstrzymanie wyplaty tych swiadczen;

4) kierowac osoby wymienione w pkt 2 i 3 do komisji lekarskich w celu stwierdzenia stopnia ich niezdolnosci do pracy i sluzby oraz ustalenia niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, a w sprawach rent rodzinnych - do lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych.

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazane uczynic zadosc zadaniu organu emerytalnego przez zgloszenie sie na wezwanie, zlozenie zeznan, przedstawienie wymaganych dowodow lub poddanie sie badaniom lekarskim.

3. Jezeli osoba, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, bez uzasadnionej przyczyny nie uczyni zadosc zadaniu organu emerytalnego, organ ten wydaje decyzje na podstawie zebranych dowodow.

4. Osoby zglaszajace wnioski o swiadczenia lub uprawnione do swiadczen albo skladajace zeznania w zwiazku z prowadzonym postepowaniem w sprawach swiadczen, wezwane do stawiennictwa, maja prawo do zwrotu kosztow przejazdu.

5. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb zwrotu kosztow przejazdu osob, o ktorych mowa w ust. 4, rodzaje srodkow transportu i rodzaje dokumentow poswiadczajacych uprawnienia do zwrotu kosztow przejazdu, wysokosc zwrotu kosztow przejazdu oraz terminy wyplaty, majac na uwadze rzeczywiste koszty przejazdu najtanszymi dostepnymi srodkami transportu.

Art. 34. 1. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez organ podlegly Ministrowi Obrony Narodowej obowiazkow wynikajacych z ustawy osoba uprawniona do swiadczen poniosla szkode, organ ten jest obowiazany do jej naprawienia stosownie do przepisow prawa cywilnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie, jezeli emeryt albo rencista udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie postepowania okreslonego w ustawie.

Art. 35. Organy administracji panstwowej i samorzadu terytorialnego, a takze zaklady pracy sa obowiazane udzielac organom emerytalnym pomocy i informacji w sprawach swiadczen przewidzianych w ustawie oraz wydawac bezplatnie, na ich zadanie lub na wniosek osob zainteresowanych, wszelkie dokumenty niezbedne do ustalenia prawa do swiadczen lub ich wysokosci.

Art. 36. W sprawach swiadczen przewidzianych w ustawie osoby zainteresowane i organy emerytalne sa zwolnione od wszelkich oplat.

Art. 37. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb postepowania i wlasciwosc organow w sprawach zaopatrzenia emerytalnego zolnierzy oraz uprawnionych czlonkow ich rodzin, wskazujac elementy wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia, dowody niezbedne do ustalenia prawa do swiadczenia oraz sposob i terminy wyplaty swiadczen,

2) wzor i tryb wydawania legitymacji emeryta-rencisty wojskowego, uwzgledniajac organ uprawniony do wydawania, wymiany i dokonywania wpisow, w tym wpisu o niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, oraz przypadki wymiany legitymacji,

majac na wzgledzie zapewnienie realizacji prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia emerytalnego oraz zapewnienie sprawnosci postepowania w tym zakresie.

Dzial V

Ustanie i zawieszanie prawa do swiadczen oraz zmniejszanie ich wysokosci

Art. 38. 1. Prawo do swiadczen ustaje:

1) gdy przestanie istniec ktorykolwiek z warunkow wymaganych do uzyskania prawa do swiadczen;

2) (uchylony);

3) jezeli osoba pobierajaca swiadczenie uzaleznione od inwalidztwa lub niezdolnosci do pracy, pomimo skierowania na badania lekarskie, nie poddala sie tym badaniom bez uzasadnionej przyczyny;

4) w razie smierci osoby uprawnionej.

2. Prawo do renty rodzinnej po zaginionym zolnierzu ustaje z uplywem terminu, w ktorym moze nastapic uznanie zolnierza za zmarlego. Po uznaniu zolnierza za zmarlego sprawa renty rodzinnej podlega ponownemu rozpoznaniu.

Art. 39. W razie ustania prawa do renty inwalidzkiej z powodu ustania inwalidztwa albo do renty rodzinnej z powodu ustania niezdolnosci do pracy, prawo do tych rent powstaje ponownie, jezeli ponowne inwalidztwo lub niezdolnosc do pracy, z zastrzezeniem art. 19 pkt 2 i 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3, powstalo wskutek pogorszenia sie stanu zdrowia w nastepstwie urazow lub chorob, ktore poprzednio uzasadnialy prawo do renty.

Art. 39a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego powolania emeryta do zawodowej sluzby wojskowej albo przyjecia do sluzby w Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biurze Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej lub Sluzbie Wieziennej.

Art. 39b. Prawo do emerytury lub renty moze ulec zawieszeniu rowniez na wniosek emeryta lub rencisty.

Art. 40. 1. W razie osiagania przychodu z tytulu dzialalnosci podlegajacej obowiazkowi ubezpieczenia spolecznego emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach okreslonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z pozn. zm.), z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, stosuje sie rowniez do renty inwalidzkiej III grupy.

3. W razie osiagania przychodu, okreslonego w ust. 1, w kwocie przekraczajacej 130 % przecietnego miesiecznego wynagrodzenia za kwartal kalendarzowy, ostatnio ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25 % jej wysokosci.

4. Przepisow ust. 1 i 3 nie stosuje sie wobec osob, ktorych emerytura stanowi 75 % podstawy jej wymiaru bez uwzglednienia podwyzszenia z tytulu inwalidztwa pozostajacego w zwiazku ze sluzba oraz wobec osob pobierajacych rente inwalidzka z tytulu inwalidztwa powstalego wskutek wypadku pozostajacego w zwiazku ze sluzba lub wskutek choroby powstalej w zwiazku ze szczegolnymi wlasciwosciami badz warunkami sluzby, z tytulu ktorych przysluguja swiadczenia odszkodowawcze.

Art. 40a. 1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiazana zawiadomic wojskowy organ emerytalny o podjeciu dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, o wysokosci osiaganego z tego tytulu przychodu oraz o kazdorazowej zmianie wysokosci tego przychodu i innych okolicznosciach powodujacych ustanie lub zawieszenie prawa do swiadczen albo zmniejszenie ich wysokosci.

2. Obowiazki okreslone w ust. 1 spoczywaja odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy.

3. Urzad skarbowy jest obowiazany zawiadomic wojskowy organ emerytalny o podjeciu przez emeryta lub renciste dzialalnosci pozarolniczej.

Art. 40b. 1. Rozliczenie emerytury i renty w zwiazku z osiagnieciem przychodu, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1, nastepuje po uplywie roku kalendarzowego w stosunku rocznym lub miesiecznym.

2. Osoba uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej jest obowiazana zawiadomic, do konca pierwszego kwartalu roku kalendarzowego, organ emerytalny o lacznej kwocie przychodu, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1, osiagnietego w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Obowiazek okreslony w ust. 2 spoczywa odpowiednio na platniku skladek.

4. Na podstawie zawiadomien, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, organ emerytalny dokonuje rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby uprawnionej miesiecznego, wyplaconych osobie okreslonej w ust. 2 w poprzednim roku kalendarzowym kwot emerytur lub rent inwalidzkich.

5. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady dokonywania rozliczen, o ktorych mowa w ust. 4, a takze sposob zmniejszania emerytur i rent inwalidzkich w trakcie roku kalendarzowego, majac na uwadze koniecznosc realizacji prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia emerytalnego oraz zapewnienia sprawnosci postepowania w tym zakresie.

Dzial VI

Wyplata swiadczen

Art. 41. 1. Swiadczenia pieniezne wyplaca sie od dnia powstania prawa do tych swiadczen, nie wczesniej jednak niz od miesiaca, w ktorym zlozono wniosek okreslony w art. 31 ust. 3, jezeli prawo do tego zaopatrzenia zostalo ustalone na wniosek zainteresowanego lub w ktorym wydano decyzje z urzedu.

2. Emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodatkow nie wyplaca sie za okres, za ktory zolnierz otrzymal uposazenie przewidziane w przepisach o uposazeniu zolnierzy, chyba ze emerytura lub renta inwalidzka bylaby korzystniejsza. W tym przypadku organ emerytalny potraca z naleznej emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodatkow kwoty wyplacone z tytulu uposazenia lub swiadczenia pienieznego przyslugujacego po zwolnieniu ze sluzby.

Art. 42. W razie zbiegu prawa do emerytury i renty przewidzianej w ustawie, osobie uprawnionej wyplaca sie swiadczenie wyzsze lub przez nia wybrane.

Art. 43. 1. Emerytury i renty wraz z dodatkami, zasilkami i swiadczeniami pienieznymi, o ktorych mowa w art. 25, wyplacaja wojskowe organy emerytalne. Wyplaty dokonuje sie miesiecznie w dniu ustalonym jako termin platnosci:

1) na wniosek osoby uprawnionej na jej rachunek w banku;

2) do rak osoby uprawnionej za posrednictwem:

a) poczty,

b) innych osob prawnych upowaznionych do prowadzenia dzialalnosci w zakresie doreczenia swiadczen.

2. Zasilek pogrzebowy organ emerytalny wyplaca niezwlocznie po jego przyznaniu.

3. Wydatki na swiadczenia pieniezne wraz z odsetkami za opoznienia w wyplacie swiadczen, koszty obslugi i przekazywania swiadczen oraz inne swiadczenia przewidziane w ustawie pokrywa sie z budzetu panstwa.

Art. 44. 1. Wyplate emerytury lub renty albo dodatkow, zasilkow i swiadczen pienieznych, o ktorych mowa w art. 25, wstrzymuje sie, jezeli:

1) powstana okolicznosci uzasadniajace zawieszenie prawa do swiadczen lub ustanie tego prawa;

2) okaze sie, ze:

a) wskutek zbiegu prawa do swiadczen osobie uprawnionej przysluguje swiadczenie wyzsze lub przez nia wybrane,

b) swiadczenia nie moga byc doreczone z przyczyn niezaleznych od wojskowego organu emerytalnego,

c) prawo do swiadczen nie istnialo;

3) osoba pobierajaca swiadczenie, mimo pouczenia lub zadania wojskowego organu emerytalnego, nie przedlozy dowodow uzasadniajacych dalsze istnienie prawa do swiadczen.

2. Wyplate swiadczen pienieznych wstrzymuje sie, poczynajac od miesiaca:

1) przypadajacego po miesiacu, w ktorym wojskowy organ emerytalny wydal decyzje w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3;

2) za ktory przyslugiwalo swiadczenie niedoreczone w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.

3. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje sie odpowiednio, jezeli powstana okolicznosci uzasadniajace zmniejszenie wysokosci swiadczen.

Art. 45. 1. W razie ustania przyczyny powodujacej wstrzymanie wyplaty swiadczen wyplate wznawia sie od miesiaca, w ktorym ustala ta przyczyna, nie wczesniej jednak niz od miesiaca, w ktorym zgloszono wniosek o wznowienie wyplaty lub wydano decyzje z urzedu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Jezeli wstrzymanie wyplaty swiadczen nastapilo na skutek bledu organu emerytalnego, wyplate wznawia sie poczynajac od miesiaca, w ktorym ja wstrzymano, jednak za okres nie dluzszy niz trzy lata wstecz, liczac od miesiaca, w ktorym zgloszono wniosek o wznowienie wyplaty lub wydano decyzje z urzedu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio w razie ponownego ustalenia prawa do swiadczen lub ich wysokosci, z tym ze w przypadku wznowienia postepowania albo wskutek kasacji okres jednego miesiaca lub trzech lat liczy sie od miesiaca, w ktorym wniesiono wniosek o wznowienie postepowania lub wniesiono kasacje.

Art. 46. 1. W razie smierci osoby, ktora zglosila wniosek o swiadczenia pieniezne, swiadczenia nalezne jej do dnia smierci przysluguja, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, malzonkowi i dzieciom, a w razie ich braku - kolejno: wnukom, rodzicom, dziadkom i rodzenstwu. Osoby te maja prawo do udzialu w nieukonczonym postepowaniu prowadzonym dalej w sprawie tych swiadczen.

2. Swiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1, wyplaca sie:

1) malzonkowi lub dzieciom osoby, ktora zglosila wniosek, zamieszkalym z nia w dniu jej smierci;

2) malzonkowi lub dzieciom niespelniajacym warunku okreslonego w pkt 1 albo innym czlonkom rodziny, o ktorych mowa w ust. 1, jezeli pozostawali na utrzymaniu osoby, ktora zglosila wniosek o swiadczenia, lub osoba ta pozostawala na ich utrzymaniu.

3. Prawo do swiadczen okreslonych w ust. 1 ustaje w ciagu 12 miesiecy od dnia smierci osoby, ktorej swiadczenia te przyslugiwaly, chyba ze osoba, o ktorej mowa w ust. 1, wystapi z wnioskiem o dalsze prowadzenie postepowania.

Art. 47. (uchylony).

Dzial VII

Zwrot swiadczen nienaleznych, potracenia i egzekucje ze swiadczen oraz odsetki za opoznienie w wyplacie swiadczen

Art. 48. 1. Osoby, ktore pobieraly swiadczenia pieniezne pomimo istnienia okolicznosci powodujacych ustanie lub zawieszenie prawa do swiadczen albo ograniczenie ich wysokosci, sa obowiazane do zwrotu nienaleznych im swiadczen, jezeli byly pouczone w formie pisemnej przez organ emerytalny o obowiazku zawiadomienia o tych okolicznosciach.

2. Osoba, ktora pobierala swiadczenia pieniezne ustalone i wyplacone na podstawie nieprawdziwych zeznan lub dokumentow albo w innych wypadkach swiadomego wprowadzenia w blad wojskowego organu emerytalnego, jest obowiazana do zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen pienieznych, wraz z odsetkami, w wysokosci i na zasadach okreslonych przepisami prawa cywilnego.

2a. Za nienaleznie pobrane swiadczenia pieniezne uwaza sie rowniez swiadczenia pieniezne wyplacone, z przyczyn niezaleznych od wojskowego organu emerytalnego, osobie innej niz wskazana w decyzji tego organu.

3. Nie mozna zadac zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen pienieznych za okres:

1) dluzszy niz 12 miesiecy od dnia wydania decyzji, jezeli osoba pobierajaca swiadczenie zawiadomila wojskowy organ emerytalny o okolicznosciach powodujacych ustanie lub zawieszenie prawa do swiadczen albo wstrzymanie ich wyplaty, a mimo to swiadczenia byly jej nadal wyplacane;

2) dluzszy niz 3 lata od dnia wydania decyzji w pozostalych przypadkach.

3a. Kwoty nienaleznie pobranych swiadczen pienieznych w zwiazku z osiagnieciem przychodow, o ktorych mowa w art. 40, podlegaja zwrotowi za okres nie dluzszy niz jeden rok kalendarzowy poprzedzajacy rok, w ktorym wydano decyzje o rozliczeniu swiadczenia, jezeli osoba pobierajaca to swiadczenie powiadomila wojskowy organ emerytalny o osiagnieciu przychodu, w pozostalych przypadkach zas - za okres nie dluzszy niz trzy lata kalendarzowe poprzedzajace rok wydania tej decyzji.

4. Organ emerytalny moze odstapic od zadania zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen pienieznych w calosci lub w czesci, zmniejszyc wysokosc potracen z tego tytulu ustalona na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych lub zawiesic dokonywanie tych potracen na okres nie dluzszy niz 12 miesiecy, jezeli zachodza szczegolnie uzasadnione okolicznosci.

Art. 48a. Jezeli organ emerytalny nie ustalil prawa do swiadczenia lub nie wyplacil tego swiadczenia w terminach okreslonych w ustawie, jest zobowiazany do wyplaty odsetek od tego swiadczenia na zasadach okreslonych w art. 85 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pozn. zm.).

Art. 49. Organ emerytalny dokonuje potracen ze swiadczen pienieznych w wysokosci i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, z tym ze potraceniu podlegaja rowniez koszty utrzymania osob uprawnionych do swiadczen w domu emeryta wojskowego, na wniosek kierownika tego domu.

Art. 50. Ze swiadczen pienieznych prowadzi sie egzekucje w wysokosci i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, z tym ze egzekucji podlegaja rowniez koszty utrzymania w domu emeryta wojskowego do wysokosci 3/4 miesiecznego swiadczenia.

Dzial VIII

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 51-52. (pominiete; wprowadzaly zmiany w ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254) oraz w ustawie z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sil zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19)).

Dzial IX

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 53. 1. Osobom, ktorym w dniu wejscia w zycie ustawy przysluguja emerytury i renty na podstawie przepisow dotychczasowych, wysokosc tych swiadczen ustala sie na nowo z urzedu, wedlug zasad okreslonych w ustawie, z tym ze:

1) emerytury i renty, do ktorych prawo ustalono na podstawie przepisow dotychczasowych, staja sie emeryturami i rentami w rozumieniu ustawy;

2) wysluga emerytalna zolnierzy zwolnionych ze sluzby do dnia poprzedzajacego dzien wejscia w zycie ustawy podlega zachowaniu i traktuje sie ja jako okres sluzby, z zastrzezeniem pkt 4 oraz przepisow art. 13 ust. 2;

3) dotychczasowa podstawa wymiaru swiadczen pienieznych podlega przeliczeniu na stawki uposazenia obowiazujace w dniu wejscia w zycie ustawy w nastepujacy sposob:

a) stawki uposazenia zasadniczego z dnia zwolnienia ze sluzby zolnierza zastepuje sie stawkami uposazenia zasadniczego z dnia wejscia w zycie ustawy,

b) ustala sie wskaznik relacji: sumy miesiecznej kwoty dodatkow o charakterze stalym i miesiecznej rownowartosci nagrody rocznej lub premii do uposazenia zasadniczego z dnia zwolnienia ze sluzby; wskaznik ten wyraza sie w procentach z zaokragleniem do setnych czesci procentu; do ustalenia powyzszego wskaznika przyjmuje sie dodatki o charakterze stalym, ktore stosownie do przepisow o uposazeniu zolnierzy obowiazuja w dniu wejscia w zycie ustawy,

c) odtworzona kwote dodatkow o charakterze stalym, nagrody rocznej lub premii oblicza sie mnozac przeliczone na dzien wejscia w zycie ustawy uposazenie zasadnicze przez wskaznik wysokosci dodatkow;

4) nie uwzglednia sie podwyzszen, o ktorych mowa w art. 15 ust. 2 i 3.

2. Emerytury i renty w wysokosci ustalonej stosownie do ust. 1 przysluguja od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu wejscia w zycie ustawy. Realizacja podwyzki nastepuje nie pozniej niz w ciagu 60 dni od dnia wejscia w zycie ustawy.

3. Jezeli kwota emerytury lub renty ustalona w mysl ust. 1 bylaby nizsza od kwoty swiadczenia przyslugujacego na podstawie przepisow obowiazujacych do dnia wejscia w zycie ustawy, zachowuje sie swiadczenie w dotychczasowej wysokosci do czasu, gdy jego wymiar, ustalony w mysl ust. 1 z uwzglednieniem ust. 4 i 5, przekroczy kwote dotychczasowego swiadczenia.

4. Przy ustalaniu wysokosci swiadczenia uwzglednia sie kwote swiadczenia ze wszystkimi wzrostami i dodatkami, z wylaczeniem dodatkow okreslonych w art. 25 ust. 1.

5. Emerytury i renty, o ktorych mowa w ust. 1, podlegaja waloryzacji na zasadach okreslonych w ustawie.

6. Jezeli po dniu wejscia w zycie ustawy zostanie zgloszony wniosek o doliczenie nieuwzglednionych dotychczas w wymiarze emerytury okresow skladkowych lub nieskladkowych, do ustalenia wysokosci emerytury stosuje sie przepisy art. 14 i art. 15 ust. 1.

7. (uchylony).

Art. 54. Osobom, ktore w zwiazku z art. 13 ust. 2 utracily prawo do emerytury przewidzianej w ustawie i nie spelniaja warunkow do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie innych przepisow - przysluguje swiadczenie w wysokosci najnizszej emerytury, wyplacanej przez organ emerytalny wlasciwy wedlug niniejszej ustawy.

Art. 55. Emerytury i renty osob, ktorych swiadczenia zostaly zrewaloryzowane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osob, ktore ukonczyly 80 lat, oraz o zmianie niektorych przepisow o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 92, poz. 540), podlegaja obliczeniu na nowo w wysokosci i wedlug zasad okreslonych w art. 53.

Art. 56. Zolnierze zwolnieni ze sluzby przed dniem wejscia w zycie ustawy, ktorym na podstawie dotychczasowych przepisow prawo do zaopatrzenia emerytalnego nie przyslugiwalo, prawa tego nie nabywaja rowniez na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 57. Osobom uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy, przebywajacym na stale za granica, przekazuje sie swiadczenia pieniezne do panstw, z ktorymi zostaly zawarte umowy miedzynarodowe o wzajemnym przekazywaniu pracowniczych swiadczen emerytalno-rentowych.

Art. 58. Do czasu wydania przepisow wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostaja w mocy przepisy dotychczasowe, jezeli nie sa sprzeczne z ustawa.

Art. 59. Traci moc ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r. Nr 52, poz. 270, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1989 r. Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 92, poz. 540, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254).

Art. 60. [stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia (czyli 24 lutego 1994 r. - przypis ROL), z wyjatkiem przepisow art. 40 i art. 47, ktore wchodza w zycie z dniem 1 stycznia 1995 r.]

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.