Tekst ujednolicony z 6 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1457) Stan prawny na 1 pazdziernika 2003 roku

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie okreslenia wzorow zgloszen do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportow miesiecznych i imiennych raportow miesiecznych korygujacych, zgloszen platnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujacych oraz innych dokumentow

I. Tekst ujednolicony rozporzadzenia powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:
  • z 1998 r. nr 149, poz. 982,
  • z 2002 r. nr 120, poz. 1027,
  • z 2003 r. nr 150, poz. 1457.

II. W tym ostatnim jest najnowsza nowelizacja z 6 sierpnia 2003 r. Sklada sie ona z czterech paragrafow. 1 pkt 1-3 jest uwzgledniony w ujednoliconej wersji rozporzadzenia, a pkt 4-9 dotycza zmian w zalacznikach (te pomijamy). Kolejne paragrafy brzmia:

2. 1. W przypadku przekazywania dokumentow w formie dokumentu pisemnego wedlug ustalonego wzoru, mozna uzywac do czasu wyczerpania zapasow dokumentow o symbolach ZUS ZUA, ZUS ZCZA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS RMUA, ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZBA, ZUS ZAA i ZUS DRA stanowiace odpowiednio zalaczniki nr 1-4, 6-7, 12-14 i 17-19 do rozporzadzenia w brzmieniu dotychczasowym.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, nie wpisuje sie:

1) w dokumencie o symbolu ZUS ZUA informacji o:

a) posiadaniu przez cudzoziemca karty pobytu wydanej w zwiazku z udzieleniem statusu uchodzcy,

b) okresie, na jaki zostal orzeczony stopien niepelnosprawnosci,

c) wymiarze czasu pracy,

d) kwocie pierwszej skladki na ubezpieczenie zdrowotne,

e) pokrewienstwie z pracodawca, zleceniodawca, osoba prowadzaca pozarolnicza dzialalnosc,

f) pozostawaniu we wspolnym gospodarstwie z pracodawca, zleceniodawca, osoba prowadzaca pozarolnicza dzialalnosc,

g) kodzie stopnia niezdolnosci do pracy,

h) okresie, na jaki orzeczono stopien niezdolnosci do pracy,

i) kodzie stanowiska pracy gorniczej,

j) okresie pracy gorniczej,

k) kodzie wyksztalcenia,

l) kodzie wykonywanego zawodu, jezeli praca nie jest wykonywana w szczegolnych warunkach lub w szczegolnym charakterze;

2) w dokumencie o symbolu ZUS ZZA informacji o:

a) posiadaniu przez cudzoziemca karty pobytu wydanej w zwiazku z udzieleniem statusu uchodzcy,

b) kwocie pierwszej skladki na ubezpieczenie zdrowotne;

3) w dokumencie o symbolu ZUS ZWUA informacji dotyczacych wniosku o kontynuowanie ubezpieczen;

4) w dokumentach o symbolach ZUS ZCZA i ZUS ZCNA informacji o pozostawaniu na wylacznym utrzymaniu ubezpieczonego;

5) w dokumentach o symbolach ZUS ZPA i ZUS ZFA informacji o:

a) dacie rozpoczecia wykonywania dzialalnosci,

b) statusie zakladu pracy chronionej lub aktywizacji zawodowej,

c) dacie otrzymania statusu zakladu pracy chronionej lub aktywizacji zawodowej,

d) dacie utraty statusu zakladu pracy chronionej lub aktywizacji zawodowej,

e) adresie poczty elektronicznej;

6) w dokumencie o symbolu ZUS DRA informacji o:

a) koniecznych doplatach z tytulu korekty naleznosci,

b) liczbie kartek raportu ZUS RNA i ZUS RGA,

c) identyfikatorze deklaracji, do ktorej byly dolaczone raporty.

3. Nie koryguje sie danych przekazanych w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 1, oraz w dokumencie o symbolu ZUS RGA, stanowiacym zalacznik nr 11 do rozporzadzenia w brzmieniu dotychczasowym, ktorych zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczen spolecznych nie ma obowiazku przekazywania od 1 stycznia 2003 r.

4. Dane przekazane w dokumencie o symbolu ZUS RGA koryguje sie przy uzyciu dokumentu o symbolu ZUS RSA, stanowiacym zalacznik nr 10 do rozporzadzenia w dotychczasowym brzmieniu.

5. Dane przekazane w dokumencie o symbolu ZUS RNA koryguje sie przy uzyciu dokumentu o symbolu ZUS RCA, stanowiacym zalacznik nr 7 do rozporzadzenia w dotychczasowym brzmieniu.

3.1. Dokumenty przekazywane do 30 wrzesnia 2003 r. wypelnia sie przy uzyciu kodow okreslonych w rozporzadzeniu w brzmieniu dotychczasowym, obowiazujacym do 30 wrzesnia 2003 r., z tym ze kodow okreslonych w czesci VI w lit. B i w czesciach XVI-XX nie uzywa sie.

2. Dokumenty dotyczace okresu do 30 wrzesnia 2003 r., przekazywane po tym dniu, wypelnia sie przy uzyciu kodow okreslonych w rozporzadzeniu w dotychczasowym brzmieniu obowiazujacym do 30 wrzesnia 2003 r.

3. Kody okreslone w zalaczniku nr 13 do rozporzadzenia stosuje sie do wypelniania dokumentow dotyczacych okresu od 1 pazdziernika 2003 r.

4. Kod tytulu ubezpieczenia "25 10 - emeryt lub rencista, ktorego skladka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budzetu panstwa", okreslony w czesci I w dziale 1 zalacznika nr 13 do rozporzadzenia, stosuje sie do wypelniania dokumentow dotyczacych okresu od 1 pazdziernika 2001 r.

5. Kody oddzialow wojewodzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, okreslone w czesci VI zalacznika nr 13 do rozporzadzenia, stosuje sie do wypelniania dokumentow przekazywanych od 1 kwietnia 2003 r.

6. W przypadku ubezpieczonych niewyrejestrowanych z ubezpieczen przed 1 pazdziernika 2003 r., ktorych kod tytulu ubezpieczenia ulegl zmianie, nalezy zlozyc dokument o symbolu ZUS ZWUA, podajac jako date wyrejestrowania z ubezpieczen 1 pazdziernika 2003 r. i dotychczasowy kod tytulu ubezpieczenia oraz dokument o symbolu odpowiednio ZUS ZUA lub ZUS ZZA, podajac jako date powstania obowiazku ubezpieczen 1 pazdziernika 2003 r. i nowy kod tytulu ubezpieczenia.

7. W przypadku emerytow lub rencistow, ktorych skladka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budzetu panstwa, jako date wyrejestrowania z ubezpieczen i date powstania obowiazku ubezpieczen podaje sie 1 pazdziernika 2001 r.

4. Rozporzadzenie (chodzi o nowele) wchodzi w zycie z dniem ogloszenia (czyli 29 sierpnia 2003 r.), z wyjatkiem zalacznika nr 20 w zakresie dotyczacym czesci I-V i VII-XIII, ktory wchodzi w zycie 1 pazdziernika 2003 r.

Zmiany sa zaznaczone wytluszczonym drukiem.

III. Publikujemy wszystkie zalaczniki do rozporzadzenia. Nowa tresc maja zalaczniki nr 1-4, 6-7, 12-14 oraz 17-20. Nie zmienily sie zalaczniki nr 5, 9, 10, 15 i 16. Zalaczniki nr 8 (wzor druku o symbolu ZUS RNA) i 11 (o symbolu ZUS RGA) uchylono.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887) zarzadza sie, co nastepuje:

1. 1. Okresla sie wzory dokumentow:

1) zgloszenie do ubezpieczen/zgloszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZUA, stanowiace zalacznik nr 1 do rozporzadzenia,

2) zgloszenie danych o czlonkach rodziny, ktorych adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celow ubezpieczenia zdrowotnego - o symbolu ZUS ZCZA, stanowiace zalacznik nr 2 do rozporzadzenia,

3) zgloszenie danych o czlonkach rodziny, ktorych adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celow ubezpieczenia zdrowotnego - o symbolu ZUS ZCNA, stanowiace zalacznik nr 3 do rozporzadzenia,

4) zgloszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgloszenie zmiany danych - o symbolu ZUS ZZA, stanowiace zalacznik nr 4 do rozporzadzenia,

5) zgloszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZIUA, stanowiace zalacznik nr 5 do rozporzadzenia,

6) wyrejestrowanie z ubezpieczen - o symbolu ZUS ZWUA, stanowiace zalacznik nr 6 do rozporzadzenia,

7) imienny raport miesieczny o naleznych skladkach i wyplaconych swiadczeniach - o symbolu ZUS RCA, stanowiacy zalacznik nr 7 do rozporzadzenia,

8) uchylony,

9) raport imienny o naleznych skladkach na ubezpieczenie zdrowotne - o symbolu ZUS RZA, stanowiacy zalacznik nr 9 do rozporzadzenia,

10) raport imienny o wyplaconych swiadczeniach i przerwach w oplacaniu skladek - o symbolu ZUS RSA, stanowiacy zalacznik nr 10 do rozporzadzenia,

11) uchylony,

12) raport miesieczny dla osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS RMUA, stanowiacy zalacznik nr 12 do rozporzadzenia,

13) zgloszenie/zmiana danych platnika skladek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej - o symbolu ZUS ZPA, stanowiace zalacznik nr 13 do rozporzadzenia,

14) zgloszenie/zmiana danych platnika skladek - osoby fizycznej - o symbolu ZUS ZFA, stanowiace zalacznik nr 14 do rozporzadzenia,

15) zgloszenie zmiany danych identyfikacyjnych platnika skladek - o symbolu ZUS ZIPA, stanowiace zalacznik nr 15 do rozporzadzenia,

16) wyrejestrowanie platnika skladek - o symbolu ZUS ZWPA, stanowiace zalacznik nr 16 do rozporzadzenia,

17) informacja o numerach rachunkow bankowych platnika skladek - o symbolu ZUS ZBA, stanowiaca zalacznik nr 17 do rozporzadzenia,

18) adresy prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez platnika skladek - o symbolu ZUS ZAA, stanowiace zalacznik nr 18 do rozporzadzenia,

19) deklaracja rozliczeniowa - o symbolu ZUS DRA, stanowiaca zalacznik nr 19 do rozporzadzenia.

2. Dla imiennych raportow miesiecznych korygujacych ustala sie odpowiednio te same wzory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 7, 9, 10 i 12.

3. Dla deklaracji rozliczeniowej korygujacej ustala sie ten sam wzor, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 19.

2. 1. Dokumenty, o ktorych mowa w 1, sa wypelniane przy uzyciu kodow, ktorych wykaz jest zawarty w instrukcji udostepnionej w formie papierowej w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oraz na stronach internetowych Zakladu.

2. Wykaz kodow, o ktorych mowa w ust. 1, okreslony jest w zalaczniku nr 20 do rozporzadzenia.

2a. Dla dokumentow, o ktorych mowa w 1 ust. 1 pkt 1-6 i 13-18, okresla sie kolor pantone nr 224, pkt 7, 9, 10 - kolor pantone nr 158, pkt 19 - kolor pantone nr 172 oraz pkt 12 - kolor pantone nr 340.

3. (Stanowil, ze rozporzadzenie wchodzi w zycie 1 stycznia 1999 r.).

Zalacznik nr 1

Wzor formularza ZUS ZUA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 2

Wzor formularza ZUS ZCZA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 3

Wzor formularza ZUS ZCNA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 4

Wzor formularza ZUS ZZA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 5

Wzor formularza ZUS ZIUA

Zalacznik nr 6

Wzor formularza ZUS ZWUA

Zalacznik nr 7

Wzor formularza ZUS RCA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 8 ZUS RNA - uchylono

Zalacznik nr 9

Wzor formularza ZUS RZA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 10

Wzor formularza ZUS RSA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 11 ZUS RGA - uchylono

Zalacznik nr 12

Wzor formularza ZUS RMUA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 13

Wzor formularza ZUS ZPA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 14

Wzor formularza ZUS ZPA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 15

Wzor formularza ZUS ZIPA

Zalacznik nr 16

Wzor formularza ZUS ZWPA

Zalacznik nr 17

Wzor formularza ZUS ZBA

Zalacznik nr 18

Wzor formularza ZUS ZAA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 19

Wzor formularza ZUS DRA: strona 1 | strona 2

Zalacznik nr 20

KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPELNIANIU DOKUMENTOW UBEZPIECZENIOWYCH

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.