Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia1),2)

(Dz.U. Nr 171 z 27 wrzesnia 2006 r., poz. 1225)

DZIAL I

Przepisy ogolne i objasnienia okreslen ustawowych

Art. 1. 1. Ustawa okresla wymagania i procedury niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci i zywienia zgodnie z przepisami rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajacego ogolne zasady i wymagania prawa zywnosciowego, powolujacego Europejski Urzad do Spraw Bezpieczenstwa Zywnosci oraz ustanawiajacego procedury w sprawie bezpieczenstwa zywnosci (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwanego dalej "rozporzadzeniem nr 178/2002".

2. Ustawa okresla:

1) wymagania zdrowotne zywnosci;

2) wymagania dotyczace przestrzegania zasad higieny:

a) zywnosci - w zakresie nieuregulowanym w rozporzadzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny srodkow spozywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), zwanym dalej "rozporzadzeniem nr 852/2004",

b) materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia - w zakresie nieuregulowanym w rozporzadzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 pazdziernika 2004 r. w sprawie materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia oraz uchylajacym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4), zwanym dalej "rozporzadzeniem nr 1935/2004";

3) wlasciwosc organow w zakresie przeprowadzania urzedowych kontroli zywnosci na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzedowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnosci z prawem paszowym i zywnosciowym oraz regulami dotyczacymi zdrowia zwierzat i dobrostanu zwierzat (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanym dalej "rozporzadzeniem nr 882/2004";

4) wymagania dotyczace przeprowadzania urzedowych kontroli zywnosci - w zakresie nieuregulowanym w rozporzadzeniu nr 882/2004.

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje sie do:

1) srodkow spozywczych produkowanych, przetwarzanych i przechowywanych w gospodarstwie domowym na potrzeby wlasne oraz do wlasnego spozycia w tym gospodarstwie;

2) zywnosci pochodzenia zwierzecego w zakresie uregulowanym w rozporzadzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajacym szczegolne przepisy dotyczace higieny w odniesieniu do zywnosci pochodzenia zwierzecego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanym dalej "rozporzadzeniem nr 853/2004", rozporzadzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajacym szczegolne przepisy dotyczace organizacji urzedowych kontroli w odniesieniu do produktow pochodzenia zwierzecego przeznaczonych do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75) i w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127);

3) artykulow rolno-spozywczych w zakresie jakosci handlowej tych artykulow okreslonej przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217).

2. Ustawy nie stosuje sie do osob zbierajacych indywidualnie grzyby rosnace w warunkach naturalnych, objete wykazem okreslonym na podstawie art. 44 pkt 1.

Art. 3. 1. Zywnoscia (srodkiem spozywczym) jest kazda substancja lub produkt w rozumieniu art. 2 rozporzadzenia nr 178/2002.

2. Produkty niespelniajace wymagan prawa zywnosciowego nie moga byc oznakowane i wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako zywnosc.

3. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:

1) analiza ryzyka - analize ryzyka w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporzadzenia nr 178/2002;

2) aromaty (srodki aromatyzujace) - substancje aromatyczne, preparaty aromatyczne, aromaty przetworzone, aromaty dymu wedzarniczego lub ich mieszaniny, przeznaczone do uzycia w srodkach spozywczych albo na ich powierzchni, w celu nadania zapachu lub smaku; aromaty nie obejmuja:

a) substancji jadalnych i produktow przeznaczonych do spozycia w stanie niezmienionym, z lub bez procesow rekonstytucji,

b) substancji, ktore posiadaja wylacznie slodki, kwasny lub slony smak,

c) produktow pochodzenia roslinnego lub zwierzecego naturalnie posiadajacych wlasciwosci aromatyzujace

- jezeli nie sa one uzyte jako zrodlo aromatow;

3) aromat dymu wedzarniczego - ekstrakty dymu wedzarniczego stosowanego w tradycyjnych procesach wedzenia zywnosci;

4) aromat przetworzony - produkty otrzymane zgodnie z dobra praktyka produkcyjna przez ogrzewanie do temperatury nie wyzszej niz 180°C przez okres nie dluzszy niz 15 minut mieszaniny skladnikow, bez wzgledu na to czy maja one wlasciwosci aromatyzujace, z ktorych co najmniej jeden skladnik zawiera azot aminowy, a inny jest cukrem redukujacym;

5) bezpieczenstwo zywnosci - ogol warunkow, ktore musza byc spelniane, dotyczacych w szczegolnosci:

a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatow,

b) poziomow substancji zanieczyszczajacych,

c) pozostalosci pestycydow,

d) warunkow napromieniania zywnosci,

e) cech organoleptycznych,

i dzialan, ktore musza byc podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu zywnoscia

- w celu zapewnienia zdrowia i zycia czlowieka;

6) cechy organoleptyczne - zespol cech obejmujacych smak, zapach, wyglad, w tym barwe i konsystencje, srodkow spozywczych, ktore mozna wyodrebnic i ocenic przy pomocy zmyslow czlowieka;

7) data minimalnej trwalosci - date, do ktorej prawidlowo przechowywany srodek spozywczy zachowuje swoje wlasciwosci; data powinna byc poprzedzona okresleniem "najlepiej spozyc przed" albo okresleniem "najlepiej spozyc przed koncem";

8) dobra praktyka higieniczna (Good Hygienic Practice - GHP) - dzialania, ktore musza byc podjete, i warunki higieniczne, ktore musza byc spelniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnic bezpieczenstwo zywnosci;

9) dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice - GMP) - dzialania, ktore musza byc podjete, i warunki, ktore musza byc spelniane, aby produkcja zywnosci oraz materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia odbywaly sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zywnosci, zgodnie z jej przeznaczeniem;

10) dostawy bezposrednie - dzialalnosc, o ktorej mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporzadzenia nr 852/2004;

11) informowanie o ryzyku - informowanie o ryzyku w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporzadzenia nr 178/2002;

12) materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscia - materialy i wyroby, do ktorych ma zastosowanie rozporzadzenie nr 1935/2004, zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 tego rozporzadzenia;

13) monitoring - monitorowanie w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporzadzenia nr 882/2004;

14) najwyzszy dopuszczalny poziom pozostalosci pestycydow - najwyzszy dopuszczalny poziom pozostalosci (Najwyzszy Dopuszczalny Poziom - NDP) w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. d rozporzadzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych poziomow pozostalosci pestycydow w zywnosci i paszy pochodzenia roslinnego i zwierzecego oraz na ich powierzchni, zmieniajacego dyrektywe Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1), zwanego dalej "rozporzadzeniem nr 396/2005";

15) naturalna woda mineralna - wode podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, rozniaca sie od wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pierwotna czystoscia pod wzgledem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym skladem mineralnym, a takze wlasciwosciami majacymi znaczenie fizjologiczne, powodujacymi korzystne oddzialywanie na zdrowie ludzi;

16) naturalna woda zrodlana - wode podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czysta pod wzgledem chemicznym i mikrobiologicznym, nierozniaca sie wlasciwosciami i skladem mineralnym od wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858);

17) nowa zywnosc - zywnosc i skladniki zywnosci, do ktorych ma zastosowanie rozporzadzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczace nowej zywnosci i nowych skladnikow zywnosci (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 244), zwane dalej "rozporzadzeniem nr 258/97", zgodnie z art. 1 tego rozporzadzenia;

18) ocena ryzyka - ocene ryzyka w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporzadzenia nr 178/2002;

19) opakowany srodek spozywczy - okreslona ilosc srodka spozywczego przeznaczona w takiej postaci dla konsumenta finalnego lub do zakladu zywienia zbiorowego, umieszczona w opakowaniu, przed oferowaniem konsumentowi lub do zakladu zywienia zbiorowego, w taki sposob, ze zmiana zawartosci jest niemozliwa bez otwarcia lub zmiany tego opakowania, bez wzgledu na to, czy opakowanie obejmuje caly srodek spozywczy lub jego czesc;

20) otwor - miejsce czerpania (wydobywania) naturalnej wody mineralnej lub naturalnej wody zrodlanej z naturalnego zrodla lub z odwiertu;

21) oswiadczenie zywieniowe - kazda informacje, w tym reklame, ktora stwierdza lub sugeruje, ze srodek spozywczy posiada szczegolna wartosc odzywcza ze wzgledu na:

a) energie, ktora dostarcza (w zmniejszonej lub zwiekszonej ilosci), albo nie dostarcza,

b) wartosci odzywcze, ktore zawiera (w zmniejszonej lub zwiekszonej ilosci), albo nie zawiera;

22) podmiot dzialajacy na rynku spozywczym - podmiot w rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporzadzenia nr 178/2002;

23) pozostalosci pestycydow - pozostalosci pestycydow w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. c rozporzadzenia nr 396/2005;

24) prawo zywnosciowe - prawo zywnosciowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporzadzenia nr 178/2002;

25) preparat aromatyczny - produkt inny niz naturalne substancje aromatyczne, zageszczony lub nie, posiadajacy wlasciwosci aromatyzujace, ktory jest otrzymywany w wyniku odpowiednich procesow fizycznych (wlacznie z destylacja i ekstrakcja rozpuszczalnikami ekstrakcyjnymi), albo w drodze procesow enzymatycznych lub mikrobiologicznych, z produktow pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, w postaci surowcow lub po ich przetworzeniu do spozycia przez ludzi za pomoca tradycyjnych metod produkcji zywnosci (wlacznie z suszeniem, prazeniem i fermentacja);

26) preparat do dalszego zywienia niemowlat - srodek spozywczy specjalnego przeznaczenia zywieniowego stanowiacy podstawowy plynny skladnik stopniowo roznicujacej sie diety, stosowany w zywieniu niemowlat powyzej czwartego miesiaca zycia;

27) preparat do poczatkowego zywienia niemowlat - srodek spozywczy specjalnego przeznaczenia zywieniowego stosowany w zywieniu niemowlat, pokrywajacy calkowite zapotrzebowanie zywieniowe przez pierwsze cztery do szesciu miesiecy zycia;

28) produkcja pierwotna - produkcje podstawowa w rozumieniu art. 3 pkt 17 rozporzadzenia nr 178/2002;

29) produkcja srodkow spozywczych - czynnosci obejmujace przygotowywanie surowcow do przerobu, ich przechowywanie, poddawanie procesom technologicznym, pakowanie i znakowanie oraz wszelkie inne czynnosci zwiazane z przygotowywaniem do obrotu, a takze przechowywanie wyrobow gotowych do czasu wprowadzenia ich do obrotu;

30) rozpuszczalnik - substancje przeznaczona do rozpuszczania srodkow spozywczych lub ich skladnikow, lacznie z substancjami zanieczyszczajacymi obecnymi w tych srodkach spozywczych lub na ich powierzchni albo w ich skladnikach;

31) rozpuszczalnik ekstrakcyjny - rozpuszczalnik uzyty do ekstrakcji w procesie przetwarzania surowcow, srodkow spozywczych, ich komponentow lub skladnikow, ktory jest z nich usuniety, chyba ze znajduje sie w tych srodkach spozywczych lub skladnikach jako pozostalosc lub pochodne z powodow niezamierzonych, lecz technologicznie nieuniknionych;

32) ryzyko - ryzyko w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporzadzenia nr 178/2002;

33) skladnik odzywczy - skladnik pokarmowy niezbedny do odzywiania organizmu czlowieka, zwlaszcza bialko, weglowodany, tluszcze, witaminy, skladniki mineralne;

34) skladnik zywnosci - kazda substancje wystepujaca w zywnosci, w tym substancje dodatkowe i aromaty, uzyta przy wytwarzaniu lub przygotowywaniu srodkow spozywczych, obecna w gotowym produkcie, nawet jezeli jest ona w zmienionej formie;

35) substancja aromatyczna - substancje chemiczna posiadajaca wlasciwosci aromatyzujace, w tym:

a) naturalna substancje aromatyczna otrzymana w wyniku odpowiednich procesow fizycznych, wlacznie z destylacja i ekstrakcja rozpuszczalnikami, enzymatycznych lub mikrobiologicznych, z surowcow pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, zarowno nieprzetworzonych, jak i po ich przetworzeniu do spozycia przez ludzi tradycyjnymi metodami produkcji zywnosci (wlacznie z suszeniem, prazeniem i fermentacja),

b) identyczna z naturalna substancje aromatyczna otrzymana w wyniku syntezy chemicznej lub wyodrebniona przy zastosowaniu procesow chemicznych; pod wzgledem chemicznym jest ona identyczna z substancjami naturalnie wystepujacymi w produktach pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, o ktorych mowa w lit. a,

c) syntetyczna substancje aromatyczna otrzymana w wyniku syntezy chemicznej; pod wzgledem chemicznym nie jest ona identyczna z substancjami naturalnie wystepujacymi w produktach pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, o ktorych mowa w lit. a;

36) substancja dodatkowa - substancje, ktora nie jest zwyczajowo odrebnie spozywana jako zywnosc, niebedaca typowym skladnikiem zywnosci, niezaleznie od tego, czy posiada wartosc odzywcza, czy nie, ktorej celowe uzycie technologiczne w procesie produkcji, przetwarzania, przygotowywania, pakowania, przewozu i przechowywania zywnosci spowoduje lub moze spowodowac, ze substancja ta stanie sie bezposrednio lub posrednio skladnikiem srodka spozywczego albo polproduktow bedacych jego komponentami;

37) substancja pomagajaca w przetwarzaniu - substancje, ktora sama nie jest spozywana jako skladnik zywnosci, a jest celowo stosowana w przetwarzaniu surowcow, srodkow spozywczych lub ich skladnikow dla osiagniecia zamierzonego celu technologicznego w procesie produkcji, ktora moze spowodowac niezamierzone, lecz technicznie nieuniknione wystapienie jej pozostalosci lub jej pochodnych w produkcie koncowym, w ilosci, ktora nie zagraza zdrowiu oraz nie spelnia funkcji technologicznej w gotowym produkcie;

38) substancja zanieczyszczajaca - substancje zanieczyszczajaca w rozumieniu art. 1 rozporzadzenia Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiajacego procedury Wspolnoty w odniesieniu do substancji skazajacych w zywnosci (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 204), zwanego dalej "rozporzadzeniem nr 315/93";

39) suplement diety - srodek spozywczy, ktorego celem jest uzupelnienie normalnej diety, bedacy skoncentrowanym zrodlem witamin lub skladnikow mineralnych lub innych substancji wykazujacych efekt odzywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub zlozonych, wprowadzany do obrotu w formie umozliwiajacej dawkowanie, w postaci: kapsulek, tabletek, drazetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampulek z plynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach plynow i proszkow przeznaczonych do spozywania w malych, odmierzonych ilosciach jednostkowych, z wylaczeniem produktow posiadajacych wlasciwosci produktu leczniczego w rozumieniu przepisow prawa farmaceutycznego;

40) surowce - produkty produkcji pierwotnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b rozporzadzenia nr 852/2004;

41) system analizy zagrozen i krytycznych punktow kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany dalej "systemem HACCP" - postepowanie majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci przez identyfikacje i oszacowanie skali zagrozen z punktu widzenia wymagan zdrowotnych zywnosci oraz ryzyka wystapienia zagrozen podczas przebiegu wszystkich etapow produkcji i obrotu zywnoscia; system ten ma rowniez na celu okreslenie metod eliminacji lub ograniczania zagrozen oraz ustalenie dzialan korygujacych;

42) system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej zywnosci i paszach (Rapid Alert System for Food and Feed), zwany dalej "systemem RASFF" - postepowanie organow urzedowej kontroli zywnosci i innych podmiotow realizujacych zadania z zakresu bezpieczenstwa zywnosci, zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 50-52 rozporzadzenia nr 178/2002;

43) srodek spozywczy specjalnego przeznaczenia zywieniowego - srodek spozywczy, ktory ze wzgledu na specjalny sklad lub sposob przygotowania wyraznie rozni sie od srodkow spozywczych powszechnie spozywanych i zgodnie z informacja zamieszczona na opakowaniu jest wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania szczegolnych potrzeb zywieniowych:

a) osob, ktorych procesy trawienia i metabolizmu sa zachwiane lub osob, ktore ze wzgledu na specjalny stan fizjologiczny moga odniesc szczegolne korzysci z kontrolowanego spozycia okreslonych substancji zawartych w zywnosci - taki srodek spozywczy moze byc okreslany jako "dietetyczny",

b) zdrowych niemowlat i malych dzieci w wieku od roku do 3 lat;

44) srodek spozywczy szkodliwy dla zdrowia lub zycia czlowieka - srodek spozywczy, ktorego spozycie w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem moze spowodowac negatywne skutki dla zdrowia lub zycia czlowieka, w szczegolnosci, jezeli:

a) nie spelnia wymagan zdrowotnych okreslonych w dziale II,

b) zawiera:

- substancje zanieczyszczajace lub zanieczyszczenia mikrobiologiczne w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne poziomy okreslone w rozporzadzeniach Unii Europejskiej3) oraz inne zanieczyszczenia,

- pozostalosci skazen promieniotworczych w ilosciach przekraczajacych poziomy okreslone w rozporzadzeniach Unii Europejskiej4),

- weterynaryjne produkty lecznicze w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne poziomy lub zabronione okreslone w rozporzadzeniach Unii Europejskiej5),

- inne substancje szkodliwe dla zdrowia lub zycia czlowieka okreslone w przepisach Unii Europejskiej;

45) srodek spozywczy zafalszowany - srodek spozywczy, ktorego sklad lub inne wlasciwosci zostaly zmienione, a konsument nie zostal o tym poinformowany w sposob okreslony w art. 45 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 50, albo srodek spozywczy, w ktorym zostaly wprowadzone zmiany majace na celu ukrycie jego rzeczywistego skladu lub innych wlasciwosci; srodek spozywczy jest srodkiem spozywczym zafalszowanym, w szczegolnosci jezeli:

a) dodano do niego substancje zmieniajace jego sklad lub obnizajace jego wartosc odzywcza,

b) odjeto skladnik lub zmniejszono zawartosc jednego lub kilku skladnikow decydujacych o wartosci odzywczej lub innej wlasciwosci srodka spozywczego,

c) dokonano zabiegow, ktore ukryly jego rzeczywisty sklad lub nadaly mu wyglad srodka spozywczego o nalezytej jakosci,

d) niezgodnie z prawda podano jego nazwe, sklad, date lub miejsce produkcji, termin przydatnosci do spozycia lub date minimalnej trwalosci albo w inny sposob nieprawidlowo go oznakowano

- wplywajac przez te dzialania na bezpieczenstwo srodka spozywczego;

46) srodek spozywczy zepsuty - srodek spozywczy, ktorego sklad lub wlasciwosci ulegly zmianom wskutek nieprawidlowosci zaistnialych na etapie produkcji, obrotu lub pod wplywem dzialan czynnikow naturalnych, takich jak: wilgotnosc, czas, temperatura lub swiatlo, albo wskutek obecnosci drobnoustrojow, a takze zanieczyszczen, powodujacych, ze nie nadaje sie on do spozycia zgodnie z jego przeznaczeniem w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. b i ust. 5 rozporzadzenia nr 178/2002;

47) termin przydatnosci do spozycia - termin, po uplywie ktorego srodek spozywczy traci przydatnosc do spozycia; termin ten jest podawany w przypadku srodkow spozywczych nietrwalych mikrobiologicznie, latwo psujacych sie; data powinna byc poprzedzona okresleniem "nalezy spozyc do:";

48) ujecie wod podziemnych - zespol urzadzen wodnych sluzacych do wydobywania wody podziemnej i jednoczesnie zabezpieczajacych te wode przed zanieczyszczeniem;

49) urzedowe kontrole zywnosci - urzedowe kontrole w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporzadzenia nr 882/2004 w zakresie odnoszacym sie do bezpieczenstwa zywnosci;

50) wartosc odzywcza - szczegolne wartosci srodka spozywczego ze wzgledu na:

a) energie (wartosc kaloryczna), niezaleznie od tego, czy srodek spozywczy jej dostarcza i w jakiej ilosci, lub

b) skladniki odzywcze, niezaleznie od tego, czy srodek spozywczy je zawiera, czy nie;

51) woda stolowa - wode zrodlana, do ktorej dodano naturalna wode mineralna lub sole mineralne zawierajace co najmniej jeden skladnik majacy znaczenie fizjologiczne, taki jak: sod, magnez, wapn, chlorki, siarczany, wodoroweglany, weglany;

52) wprowadzanie zywnosci do obrotu - wprowadzanie na rynek w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporzadzenia nr 178/2002;

53) wzbogacanie zywnosci - dodawanie do srodkow spozywczych jednego lub kilku skladnikow odzywczych, niezaleznie od tego, czy naturalnie wystepuja one w tym srodku spozywczym, czy nie, w celu zapobiegania niedoborom lub korygowania niedoborow tych skladnikow odzywczych w calych populacjach lub okreslonych grupach ludnosci;

54) zaklad - przedsiebiorstwo spozywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporzadzenia nr 178/2002;

55) zaklad zywienia zbiorowego - zaklad wykonujacy dzialalnosc w zakresie zorganizowanego zywienia konsumentow;

56) zaklad zywienia zbiorowego typu zamknietego - zaklad wykonujacy dzialalnosc w zakresie zorganizowanego zywienia okreslonych grup konsumentow, w szczegolnosci w szpitalach, zakladach opiekunczo-wychowawczych, zlobkach, przedszkolach, szkolach, internatach, zakladach pracy, z wylaczeniem zywienia w samolotach i innych srodkach transportu oraz wojskowych polowych punktow zywieniowych;

57) zanieczyszczenia - substancje zanieczyszczajace, zanieczyszczenia biologiczne oraz ciala obce, szkodniki lub ich czesci;

58) zarzadzanie ryzykiem - zarzadzanie ryzykiem w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporzadzenia nr 178/2002;

59) zywnosc genetycznie zmodyfikowana - genetycznie zmodyfikowana zywnosc w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporzadzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzesnia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej zywnosci i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432), zwanego dalej "rozporzadzeniem nr 1829/2003";

60) zywnosc tradycyjna - produkty rolne i srodki spozywcze:

a) ktorych nazwy sa zarejestrowane zgodnie z rozporzadzeniem Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktow rolnych i srodkow spozywczych bedacych gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnosciami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1) lub rozporzadzeniem Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczen geograficznych i nazw pochodzenia produktow rolnych i srodkow spozywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12), lub

b) w stosunku do ktorych wnioski o rejestracje zostaly wystane do Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczen produktow rolnych i srodkow spozywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68), lub

c) umieszczone na liscie produktow tradycyjnych prowadzonej przez ministra wlasciwego do spraw rynkow rolnych;

61) zywnosc przeznaczona bezposrednio dla konsumenta finalnego - zywnosc przeznaczona bezposrednio dla konsumentow finalnych w rozumieniu art. 3 pkt 18 rozporzadzenia nr 178/2002.

Art. 4. Do postepowania przeprowadzanego przez organy urzedowej kontroli zywnosci stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

DZIAL II

Wymagania zdrowotne i znakowanie zywnosci

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 5. 1. Ilekroc w niniejszym dziale jest mowa o panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, nalezy przez to rozumiec rowniez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Ilekroc w niniejszym dziale jest mowa o panstwach trzecich, nalezy przez to rozumiec panstwa inne niz wymienione w ust. 1.

Art. 6. 1. Srodki spozywcze niespelniajace wymagan okreslonych w niniejszym dziale sa srodkami spozywczymi niebezpiecznymi w rozumieniu art. 14 rozporzadzenia nr 178/2002.

2. Srodki spozywcze niespelniajace wymagan zdrowotnych nie moga byc wprowadzane do obrotu lub stosowane do produkcji innych srodkow spozywczych.

3. Srodki spozywcze zawierajace zanieczyszczenia lub inne substancje w ilosciach szkodliwych dla zdrowia moga byc wykorzystane do produkcji srodkow spozywczych oraz wprowadzane do obrotu po obnizeniu tych zanieczyszczen lub substancji do dopuszczalnych poziomow lub po ich usunieciu, pod warunkiem, ze:

1) uzyskanie dopuszczalnych poziomow nie bedzie wynikiem mieszania tych srodkow spozywczych ze srodkami spozywczymi spelniajacymi wymagania zdrowotne oraz

2) wlasciwy organ urzedowej kontroli zywnosci stwierdzi, w drodze decyzji, ich przydatnosc do spozycia lub do produkcji innych srodkow spozywczych.

Art. 7. 1. Jezeli na podstawie nowych informacji lub po dokonaniu ponownej oceny dotychczasowych informacji zaistnieja dostateczne podstawy do stwierdzenia, ze srodek spozywczy moze zagrazac zdrowiu lub zyciu czlowieka, pomimo spelniania wymagan zdrowotnych okreslonych w przepisach niniejszego dzialu wdrazajacych dyrektywy Unii Europejskiej lub w rozporzadzeniach Unii Europejskiej dotyczacych bezpieczenstwa zywnosci, to obrot takim srodkiem spozywczym moze byc zawieszony lub ograniczony albo moga zostac ustanowione szczegolne wymagania dla takiego srodka spozywczego.

2. Jezeli istnieja dostateczne podstawy do stwierdzenia, ze srodek spozywczy specjalnego przeznaczenia zywieniowego, znajdujacy sie w obrocie w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, dla ktorego nie okreslono szczegolowych wymagan zdrowotnych, nie jest odpowiedni do zaspokajania szczegolnych potrzeb zywieniowych zgodnie z jego przeznaczeniem lub zagraza zdrowiu lub zyciu czlowieka, to obrot takim srodkiem spozywczym moze byc zawieszony lub ograniczony albo moga zostac ustanowione szczegolne wymagania dla takiego srodka spozywczego.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa moze, w drodze rozporzadzenia, zawiesic lub ograniczyc obrot albo ustanowic szczegolne wymagania dla srodkow spozywczych, o ktorych mowa w ust. 1 lub 2, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia lub zycia czlowieka oraz fakt, ze rozporzadzenie obowiazuje do dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisow Unii Europejskiej albo do dnia odmowy przyjecia przez Komisje Europejska lub Rade Unii Europejskiej takich przepisow.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia przekazuje niezwlocznie rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 3, wraz z uzasadnieniem, innym panstwom czlonkowskim Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Art. 8. Wlasciwy panstwowy powiatowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji, zakazuje wprowadzania do obrotu lub nakazuje wycofanie z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako srodka spozywczego specjalnego przeznaczenia zywieniowego albo suplementu diety, produktu, ktory nie spelnia wymagan okreslonych dla tych srodkow spozywczych w niniejszym dziale.

Rozdzial 2

Substancje dodatkowe

Art. 9. Substancje dodatkowe moga byc stosowane w zywnosci, jezeli:

1) przy dozwolonym poziomie, nie stanowia zagrozenia dla zdrowia lub zycia czlowieka;

2) ich stosowanie jest uzasadnione technologicznie, a cel ich stosowania nie moze byc osiagniety w inny sposob, praktycznie mozliwy z punktu widzenia technologicznego i ekonomicznego;

3) ich uzycie nie wprowadza konsumenta w blad.

Art. 10. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) dopuszczalne cele stosowania w zywnosci substancji dodatkowych,

2) funkcje technologiczne substancji dodatkowych,

3) wykaz substancji dodatkowych (dozwolonych substancji dodatkowych), ktore moga byc wprowadzane do obrotu i stosowane w zywnosci zgodnie z ich funkcjami technologicznymi, oraz szczegolowe warunki ich stosowania, w tym rodzaj srodkow spozywczych, w ktorych moga byc stosowane, oraz dopuszczalne maksymalne poziomy,

4) szczegolowe wymagania w zakresie oznakowania substancji dodatkowych przeznaczonych i nieprzeznaczonych bezposrednio dla konsumenta finalnego,

5) specyfikacje i kryteria czystosci substancji dodatkowych,

6) wymagania dotyczace pobierania probek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzedowych kontroli zywnosci do oznaczania parametrow wlasciwych dla substancji dodatkowych

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

Art. 11. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze, w drodze rozporzadzenia, zezwolic na wprowadzanie do obrotu i stosowanie w zywnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji dodatkowych niezamieszczonych w wykazie, o ktorym mowa w art. 10 pkt 3, jezeli stosowanie tych substancji bedzie zgodne z wymaganiami okreslonymi w art. 9.

2. Wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, minister wlasciwy do spraw zdrowia okresla w szczegolnosci:

1) warunki stosowania substancji dodatkowej, w tym rodzaj srodkow spozywczych, w ktorych substancja dodatkowa moze byc stosowana, oraz jej maksymalne dopuszczalne poziomy,

2) szczegolny sposob znakowania srodkow spozywczych, w ktorych zastosowano substancje dodatkowa, jezeli jest to uzasadnione potrzeba ochrony zdrowia lub zycia czlowieka

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, w terminie 2 miesiecy od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia, o ktorym mowa w ust. 1, przekazuje Komisji Europejskiej i pozostalym panstwom czlonkowskim Unii Europejskiej tresc rozporzadzenia.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia wystepuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dopuszczenie substancji dodatkowej objetej rozporzadzeniem, o ktorym mowa w ust. 1, do obrotu i stosowania w zywnosci na terytorium Wspolnoty Europejskiej, dolaczajac do wniosku uzasadnienie oraz propozycje dotyczaca warunkow stosowania substancji dodatkowej.

5. Jezeli po pojawieniu sie nowych informacji lub po ponownej ocenie dotychczasowych informacji dotyczacych substancji dodatkowej objetej rozporzadzeniem, o ktorym mowa w ust. 1, zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze stosowanie tej substancji dodatkowej moze byc niezgodne z wymaganiami okreslonymi w art. 9, minister wlasciwy do spraw zdrowia odstepuje od wystapienia do Komisji Europejskiej z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Jezeli w odniesieniu do substancji dodatkowej objetej rozporzadzeniem, o ktorym mowa w ust. 1:

1) wystapia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5, lub

2) Komisja Europejska w terminie 2 lat od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia, o ktorym mowa w ust. 1, zezwalajacego na wprowadzanie do obrotu i stosowanie w zywnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji dodatkowej, nie przedstawi propozycji dopuszczenia tej substancji dodatkowej do obrotu i stosowania w zywnosci na terytorium Wspolnoty Europejskiej, lub

3) Rada Unii Europejskiej w terminie 18 miesiecy od dnia przedstawienia propozycji przez Komisje Europejska nie przyjmie odpowiednich srodkow, lub

4) zezwolenie wydane przez wlasciwy organ innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej na wprowadzanie do obrotu i stosowanie w zywnosci na terytorium tego panstwa tej samej substancji dodatkowej zostalo nastepnie uchylone przez ten organ z powodu niepodjecia przez Komisje Europejska lub Rade Unii Europejskiej dzialan, o ktorych mowa w pkt 2 lub 3

- minister wlasciwy do spraw zdrowia niezwlocznie dokonuje zmiany w tym rozporzadzeniu w odpowiednim zakresie.

7. Jezeli, w zwiazku z postepem naukowym lub technicznym, jaki nastapil od dnia wejscia w zycie zmienionego rozporzadzenia, stosowanie substancji dodatkowej jest zgodne z wymaganiami okreslonymi w art. 9, moze zostac wydane kolejne rozporzadzenie zezwalajace na wprowadzanie do obrotu i stosowanie w zywnosci tej samej substancji dodatkowej.

Rozdzial 3

Aromaty i rozpuszczalniki

Art. 12. Aromaty i rozpuszczalniki uzywane lub stosowane w produkcji zywnosci nie moga zawierac pierwiastkow i substancji chemicznych w ilosciach szkodliwych dla zdrowia czlowieka.

Art. 13. 1. Stosowanie aromatow i innych skladnikow zywnosci o wlasciwosciach aromatyzujacych powinno byc uzasadnione technologicznie i nie moze prowadzic do wystepowania w zywnosci, w postaci gotowej do spozycia, substancji aktywnych w ilosciach mogacych niekorzystnie oddzialywac na zdrowie czlowieka.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) warunki stosowania aromatow, w tym maksymalne dopuszczalne poziomy zawartosci w aromatach pierwiastkow szkodliwych dla zdrowia oraz maksymalne dopuszczalne poziomy zawartosci w zywnosci substancji aktywnych pochodzacych z aromatow i innych skladnikow zywnosci o wlasciwosciach aromatyzujacych, mogacych niekorzystnie oddzialywac na zdrowie czlowieka,

2) szczegolowe wymagania w zakresie oznakowania aromatow przeznaczonych i nieprzeznaczonych bezposrednio dla konsumenta finalnego

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania obowiazujace w Unii Europejskiej w tym zakresie.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic, w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 2:

1) wykaz substancji dodatkowych i rozpuszczalnikow dopuszczonych do stosowania w aromatach,

2) wymagania dotyczace pobierania probek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzedowej kontroli zywnosci do oznaczania zawartosci pierwiastkow i substancji aktywnych oraz parametrow wlasciwych dla aromatow zawartych w zywnosci,

3) specyfikacje i kryteria czystosci aromatow,

4) kryteria mikrobiologiczne dla aromatow

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej, jezeli sa ustalone.

Art. 14. 1. Stosowanie rozpuszczalnikow ekstrakcyjnych w produkcji zywnosci lub skladnikow zywnosci powinno byc uzasadnione technologicznie i nie moze powodowac wystepowania w zywnosci lub jej skladnikach pozostalosci w ilosciach mogacych niekorzystnie oddzialywac na zdrowie czlowieka.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) maksymalne dopuszczalne poziomy zawartosci w rozpuszczalnikach ekstrakcyjnych pierwiastkow szkodliwych dla zdrowia,

2) wykaz substancji i materialow dopuszczonych do stosowania jako rozpuszczalniki ekstrakcyjne, warunki ich stosowania oraz maksymalne dopuszczalne poziomy pozostalosci w zywnosci lub skladnikach zywnosci,

3) szczegolowe wymagania w zakresie oznakowania rozpuszczalnikow ekstrakcyjnych

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 2:

1) wymagania dotyczace pobierania probek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzedowej kontroli zywnosci do oznaczania parametrow wlasciwych dla rozpuszczalnikow ekstrakcyjnych,

2) specyfikacje i kryteria czystosci rozpuszczalnikow ekstrakcyjnych

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej, jezeli sa ustalone.

Rozdzial 4

Zanieczyszczenia zywnosci

Art. 15. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, najwyzsze dopuszczalne poziomy pozostalosci pestycydow, ktore moga znajdowac sie w srodkach spozywczych lub na ich powierzchni, majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) sposob pobierania probek zywnosci na potrzeby urzedowej kontroli zywnosci i monitoringu w celu oznaczania poziomow pozostalosci pestycydow, w tym wielkosc i liczbe pobieranych probek,

2) procedury, w tym definicje, stosowane przy pobieraniu probek,

3) kryteria dla metod analitycznych,

4) sposob podawania i interpretacji wynikow analiz,

5) sposob transportu i przechowywania probek przed przystapieniem do analizy

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

Art. 16. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob pobierania probek zywnosci na potrzeby urzedowej kontroli zywnosci i monitoringu w celu oznaczania poziomow substancji zanieczyszczajacych okreslonych w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalajacym najwyzsze dopuszczalne poziomy dla niektorych substancji zanieczyszczajacych w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 77 z 16.03.2001, str. 1, z pozn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 64), zwanym dalej "rozporzadzeniem nr 466/2001", w tym dioksyn i polichlorowanych bifenyli o wlasciwosciach podobnych do dioksyn, oraz:

1) wielkosc i liczbe pobieranych probek,

2) procedury, w tym definicje, stosowane przy pobieraniu probek,

3) kryteria dla metod analitycznych,

4) sposob podawania i interpretacji wynikow analiz

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

Art. 17. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, maksymalne poziomy substancji zanieczyszczajacych innych niz okreslone w przepisach rozporzadzenia nr 466/2001, ktore moga sie znajdowac w srodkach spozywczych albo na ich powierzchni, przeznaczonych do obrotu lub do produkcji innych srodkow spozywczych, majac na wzgledzie potwierdzone dane naukowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze wydac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, z zachowaniem trybu i po spelnieniu warunkow okreslonych w art. 5 ust. 3 rozporzadzenia nr 315/93.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, na potrzeby urzedowej kontroli zywnosci i monitoringu w celu oznaczania poziomow zawartosci substancji zanieczyszczajacych innych niz okreslone w rozporzadzeniu nr 466/2001:

1) metody pobierania i przygotowywania probek okreslonych srodkow spozywczych,

2) kryteria dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania tych poziomow

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

Rozdzial 5

Napromienianie zywnosci promieniowaniem jonizujacym

Art. 18. Srodki spozywcze moga byc poddawane napromienianiu promieniowaniem jonizujacym wylacznie w celu:

1) zmniejszenia liczby przypadkow chorob spowodowanych spozyciem zywnosci przez niszczenie drobnoustrojow chorobotworczych;

2) zapobiegania psuciu sie zywnosci przez opoznienie lub powstrzymanie procesow rozkladu i przez niszczenie mikroorganizmow odpowiedzialnych za te procesy;

3) przedluzenia okresu przydatnosci do spozycia przez hamowanie naturalnych procesow biologicznych zwiazanych z dojrzewaniem lub kielkowaniem;

4) usuniecia organizmow szkodliwych dla zdrowia roslin lub dla zywnosci pochodzenia roslinnego.

Art. 19. Napromienianie zywnosci promieniowaniem jonizujacym jest dopuszczalne wylacznie, jezeli:

1) nie stanowi zagrozenia dla zdrowia lub zycia czlowieka;

2) jest korzystne dla konsumentow;

3) jest uzasadnione technologicznie oraz nie bedzie wykonywane w celu zastepowania wymagan zdrowotnych oraz warunkow sanitarnych i higienicznych w produkcji i w obrocie zywnoscia;

4) zywnosc poddawana temu napromienianiu:

a) spelnia obowiazujace wymagania zdrowotne oraz

b) nie zawiera substancji chemicznych sluzacych do jej konserwacji lub stabilizacji.

Art. 20. 1. Dokonywanie napromieniania zywnosci promieniowaniem jonizujacym moze byc wykonywane przez podmioty dzialajace na rynku spozywczym, ktore uzyskaly zgode, w drodze decyzji. Glownego Inspektora Sanitarnego.

2. Wniosek o wydanie zgody zawiera:

1) nazwe lub firme wnioskodawcy, siedzibe i adres zakladu lub jednostki organizacyjnej wnioskodawcy, w ktorych bedzie dokonywane napromienianie zywnosci promieniowaniem jonizujacym, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jezeli taki numer posiadaja;

2) dane zakladu lub jednostki organizacyjnej, w ktorych bedzie dokonywane napromienianie zywnosci promieniowaniem jonizujacym, dotyczace urzadzen i aparatury sluzacych do napromieniania, stosowanych procedur pomiarowych oraz kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za napromienianie zywnosci;

3) informacje o planowanych srodkach bezpieczenstwa stosowanych w zwiazku z napromienianiem zywnosci;

4) rodzaj srodkow spozywczych, ktore moga byc poddawane napromienianiu promieniowaniem jonizujacym w zakladzie lub jednostce organizacyjnej;

5) dane dotyczace osoby sprawujacej nadzor nad napromienianiem zywnosci.

3. Zgoda Glownego Inspektora Sanitarnego jest wydawana pod warunkiem, ze:

1) wyposazenie zakladu lub jednostki organizacyjnej podmiotu dzialajacego na rynku spozywczym, w ktorych bedzie dokonywane napromienianie zywnosci promieniowaniem jonizujacym w urzadzenia i aparature do napromieniania zywnosci, spelniaja wymagania okreslone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2, a personel posiada kwalifikacje niezbedne do napromieniania zywnosci w sposob zapewniajacy jej bezpieczenstwo;

2) zaklad lub jednostka organizacyjna beda spelnialy wymagania higieniczne zapewniajace bezpieczenstwo zywnosci;

3) przestrzegane beda warunki okreslone w art. 19.

4. W decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, Glowny Inspektor Sanitarny nadaje numer identyfikacyjny zakladowi lub jednostce organizacyjnej podmiotu dzialajacego na rynku spozywczym, w ktorych bedzie dokonywane napromienianie zywnosci promieniowaniem jonizujacym.

5. W zakladzie lub jednostce organizacyjnej dokonujacych napromieniania zywnosci promieniowaniem jonizujacym sa prowadzone rejestry dla kazdego z uzywanych zrodel promieniowania jonizujacego zawierajace dane okreslone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4.

6. Glowny Inspektor Sanitarny zawiesza lub cofa zgode w przypadku stwierdzenia w wyniku urzedowej kontroli zywnosci, ze napromienianie zywnosci promieniowaniem jonizujacym jest dokonywane w sposob niezgodny z przepisami ustawy lub z warunkami okreslonymi w decyzji, a w szczegolnosci jezeli nie sa przestrzegane warunki okreslone w art. 19, nie sa prowadzone rejestry dla kazdego z uzywanych zrodel promieniowania jonizujacego lub brak jest informacji o zmianach dotyczacych danych, o ktorych mowa w ust. 2.

Art. 21. Glowny Inspektor Sanitarny przekazuje do Komisji Europejskiej:

1) niezwlocznie:

a) informacje o podmiocie dzialajacym na rynku spozywczym, ktory uzyskal zgode na dokonywanie napromieniania zywnosci promieniowaniem jonizujacym,

b) kopie decyzji o zawieszeniu lub cofnieciu zgody;

2) corocznie informacje o:

a) wynikach kontroli przeprowadzanych w zakladach lub jednostkach organizacyjnych podmiotow dzialajacych na rynku spozywczym dokonujacych napromieniania zywnosci promieniowaniem jonizujacym, w szczegolnosci dotyczace rodzaju i ilosci srodkow spozywczych poddawanych napromienianiu oraz stosowanych dawek promieniowania,

b) wynikach kontroli przeprowadzanych na etapie obrotu zywnoscia oraz stosowanych metodach analitycznych.

Art. 22. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) srodki spozywcze, ktore moga byc poddane napromienianiu promieniowaniem jonizujacym, maksymalne dopuszczalne dawki oraz dozwolone zrodla promieniowania jonizujacego,

2) szczegolowe warunki napromieniania zywnosci promieniowaniem jonizujacym, w tym wymagania dotyczace urzadzen sluzacych do napromieniania oraz procedury pomiarowe,

3) szczegolne wymagania w zakresie opakowania i oznakowania srodkow spozywczych poddanych napromienianiu promieniowaniem jonizujacym,

4) zakres informacji zamieszczanych w rejestrach, o ktorych mowa w art. 20 ust. 5, oraz okres ich przechowywania,

5) szczegolne warunki przywozu z panstw trzecich srodkow spozywczych poddanych napromienianiu promieniowaniem jonizujacym

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 1:

1) dodatkowe warunki wydania zgody na dokonywanie napromieniania zywnosci promieniowaniem jonizujacym,

2) metody analityczne, stosowane do celow urzedowej kontroli zywnosci i monitoringu, pobieranych probek zywnosci napromienianej promieniowaniem jonizujacym

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania obowiazujace w Unii Europejskiej w tym zakresie, jezeli sa ustalone.

Art. 23. 1. Przepisow art. 18-22 nie stosuje sie do srodkow spozywczych wystawionych na dzialanie promieniowania jonizujacego powstalego na skutek zastosowania urzadzen pomiarowych lub kontrolnych pod warunkiem, ze wchlonieta dawka nie przekracza poziomu 0,01 Gy dla urzadzen kontrolnych, w ktorych wykorzystuje sie neutrony, oraz 0,5 Gy w pozostalych przypadkach, przy maksymalnym poziomie energii promieniowania wynoszacym 10 MeV w przypadku promieni rentgenowskich, 14 MeV w przypadku neutronow i 5 MeV w innych przypadkach.

2. Przepisow art. 19 pkt 3 i pkt 4 lit. b, art. 20-22 nie stosuje sie do napromieniania zywnosci przygotowywanej pod nadzorem lekarza dla pacjentow wymagajacych diety o sterylnej czystosci.

Rozdzial 6

Srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego

Art. 24. 1. Srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego musza spelniac:

1) wymagania okreslone dla srodkow spozywczych powszechnie spozywanych oraz

2) szczegolne wymagania w zakresie skladu oraz sposobu produkcji, zapewniajace, ze srodki te beda zaspokajaly specjalne potrzeby zywieniowe konsumentow finalnych zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

2. Srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego, ze wzgledu na swoje przeznaczenie, obejmuja nastepujace grupy:

1) preparaty do poczatkowego zywienia niemowlat, w tym mleko poczatkowe, oraz preparaty do dalszego zywienia niemowlat, w tym mleko nastepne;

2) srodki spozywcze uzupelniajace, obejmujace produkty zbozowe przetworzone i inne srodki spozywcze dla niemowlat i malych dzieci w wieku od roku do 3 lat;

3) srodki spozywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartosci energii w celu redukcji masy ciala;

4) dietetyczne srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia medycznego;

5) srodki spozywcze zaspokajajace zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysilku fizycznym, zwlaszcza sportowcow;

6) srodki spozywcze dla osob z zaburzeniami metabolizmu weglowodanow (cukrzyca);

7) srodki spozywcze niskosodowe, w tym sole dietetyczne o niskiej zawartosci sodu lub bezsodowe;

8) srodki spozywcze bezglutenowe.

3. Srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego przeznaczone bezposrednio dla konsumenta finalnego moga byc wprowadzane do obrotu wylacznie w opakowaniach obejmujacych w calosci te srodki, z zastrzezeniem przepisow, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2 pkt 3.

4. Dopuszcza sie upowszechnianie wszelkich uzytecznych informacji i zalecen dotyczacych srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego, kierowanych wylacznie do osob posiadajacych kwalifikacje w zakresie medycyny, farmacji lub zywienia.

Art. 25. 1. Reklama preparatow do poczatkowego zywienia niemowlat moze byc prowadzona wylacznie w publikacjach popularnonaukowych specjalizujacych sie w upowszechnianiu wiedzy z zakresu opieki nad dzieckiem lub w publikacjach naukowych i musi byc ograniczona do informacji potwierdzonych badaniami naukowymi. Informacje zawarte w reklamie nie moga sugerowac, ze karmienie sztuczne jest rownowazne lub korzystniejsze od karmienia piersia.

2. Zabrania sie:

1) reklamy preparatow do poczatkowego zywienia niemowlat w miejscach ich sprzedazy;

2) prowadzenia dzialalnosci promocyjnej zachecajacej do nabycia preparatow do poczatkowego zywienia niemowlat i przedmiotow sluzacych do karmienia niemowlat, takiej jak rozdawanie probek, specjalne wystawy, kupony rabatowe, premie, specjalne wyprzedaze i sprzedaz wiazana;

3) oferowania lub dostarczania przez producentow lub dystrybutorow preparatow do poczatkowego zywienia niemowlat oraz przedmiotow sluzacych do karmienia niemowlat, ich probek lub innych przedmiotow tego typu o charakterze promocyjnym - konsumentom, w tym przede wszystkim kobietom ciezarnym, rodzicom niemowlat lub czlonkom ich rodzin, bezposrednio lub za posrednictwem podmiotow udzielajacych swiadczen zdrowotnych, bezplatnie lub po obnizonej cenie.

3. Preparaty do poczatkowego zywienia niemowlat oraz przedmioty sluzace do karmienia niemowlat, dostarczone bezplatnie lub po obnizonej cenie, instytucjom sprawujacym opieke nad niemowletami lub organizacjom spolecznym, ktorych cele statutowe obejmuja pomoc dzieciom lub rodzinie, moga byc wykorzystywane lub przekazywane do wykorzystania wylacznie w zywieniu tych niemowlat, ktore musza byc karmione sztucznie, przez okres uzasadniony potrzebami zywieniowymi tych niemowlat.

Art. 26. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) przeznaczenie srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego nalezacych do grup wymienionych w art. 24 ust. 2 pkt 1-4,

2) szczegolowe wymagania, jakie powinny spelniac srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego wymienione w art. 24 ust. 2 pkt 1-4, w szczegolnosci w zakresie ich skladu,

3) wykaz substancji chemicznych nalezacych do kategorii substancji dodawanych w szczegolnych celach zywieniowych do srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego, ktore moga byc wykorzystane w produkcji tych srodkow spozywczych, oraz warunki ich stosowania,

4) szczegolne wymagania i warunki dotyczace oznakowania, prezentacji i reklamy srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego i przedmiotow sluzacych do karmienia niemowlat,

5) wymagania w zakresie tresci materialow informacyjnych i edukacyjnych dotyczacych zywienia niemowlat oraz warunki przekazywania takich materialow przez producentow i dystrybutorow srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego i przedmiotow sluzacych do karmienia niemowlat

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 1:

1) szczegolowe przeznaczenie i wymagania, jakie powinny spelniac srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego nienalezace do grup wymienionych w art. 24 ust. 2 pkt 1-4,

2) metody pobierania probek oraz metody analizy stosowane w ramach urzedowej kontroli srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego,

3) warunki wprowadzania do obrotu srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego przeznaczonych bezposrednio dla konsumenta finalnego bez opakowania obejmujacego w calosci srodek spozywczy

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej, jezeli sa ustalone.

Rozdzial 7

Suplementy diety oraz wzbogacanie zywnosci

Art. 27. 1. Suplementy diety moga zawierac w swoim skladzie witaminy i skladniki mineralne, ktore naturalnie wystepuja w zywnosci i spozywane sa jako jej czesc, oraz inne substancje wykazujace efekt odzywczy lub inny efekt fizjologiczny.

2. Maksymalny dopuszczalny poziom zawartosci witamin i skladnikow mineralnych oraz innych substancji, o ktorych mowa w ust. 1, w suplementach diety zapewnia, ze zwykle stosowanie suplementu diety zgodnie z informacja zamieszczona w oznakowaniu bedzie bezpieczne dla zdrowia i zycia czlowieka.

3. Suplementy diety przeznaczone bezposrednio dla konsumenta finalnego sa wprowadzane do obrotu w opakowaniu.

4. Suplementy diety sa wprowadzane do obrotu, prezentowane i reklamowane pod nazwa "suplement diety", ktora nie moze byc zastapiona nazwa handlowa (wymyslona) tego srodka spozywczego. Jezeli suplement diety jest oznakowany dodatkowo nazwa handlowa (wymyslona), okreslenie "suplement diety" jest zamieszczane w bezposrednim sasiedztwie tej nazwy.

5. Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementow diety nie moga zawierac informacji stwierdzajacych lub sugerujacych, ze zbilansowana i zroznicowana dieta nie moze dostarczyc wystarczajacych dla organizmu ilosci skladnikow odzywczych.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wykaz witamin i skladnikow mineralnych oraz ich formy chemiczne, ktore moga byc stosowane w produkcji suplementow diety,

2) szczegolne wymagania w zakresie oznakowania suplementow diety

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

7. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 6:

1) dodatkowe wymagania dotyczace zawartosci w suplementach diety witamin i skladnikow mineralnych, w tym kryteria czystosci oraz maksymalny i minimalny poziom witamin i skladnikow mineralnych w suplemencie diety,

2) wymagania dotyczace zawartosci w suplementach diety substancji wykazujacych efekt odzywczy lub inny efekt fizjologiczny, innych niz witaminy i skladniki mineralne, w tym maksymalne i minimalne poziomy tych substancji

- majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej, jezeli sa ustalone.

Art. 28. 1. Majac na wzgledzie zapobieganie niedoborom lub korygowanie niedoborow jednego lub kilku skladnikow odzywczych w zywnosci, dopuszcza sie wzbogacanie zywnosci witaminami lub skladnikami mineralnymi.

2. Zwiazki chemiczne dodawane do zywnosci jako zrodlo witamin i skladnikow mineralnych musza byc bioprzyswajalne i nie moga powodowac zagrozenia zycia lub zdrowia czlowieka.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic, w drodze rozporzadzenia:

1) warunki stosowania substancji wzbogacajacych dodawanych do zywnosci,

2) szczegolne wymagania dotyczace znakowania zywnosci wzbogacanej,

3) wykazy:

a) srodkow spozywczych, ktore moga byc wzbogacane,

b) witamin i skladnikow mineralnych oraz ich form chemicznych, ktore moga byc stosowane do wzbogacania zywnosci

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 3:

1) maksymalne poziomy witamin i skladnikow mineralnych ustalone na podstawie naukowej oceny ryzyka, w oparciu o ogolnie akceptowane dane naukowe, w tym zmienne zapotrzebowanie roznych grup konsumentow,

2) dodatkowe wymagania dotyczace skladu zywnosci wzbogacanej witaminami lub skladnikami mineralnymi

- majac na wzgledzie spozycie witamin i skladnikow mineralnych wynikajace z innych zrodel diety oraz zalecane spozycie witamin i skladnikow mineralnych dla populacji.

Rozdzial 8

Zywnosc wprowadzana po raz pierwszy do obrotu

Art. 29. 1. W celu monitorowania produktow wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiot dzialajacy na rynku spozywczym wprowadzajacy po raz pierwszy do obrotu:

1) srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego, ktore nie naleza do grup okreslonych w art. 24 ust. 2 pkt 1-3,

2) suplementy diety,

3) srodki spozywcze wzbogacane witaminami lub skladnikami mineralnymi

- jest obowiazany powiadomic Glownego Inspektora Sanitarnego o wprowadzaniu do obrotu okreslonych srodkow spozywczych, wskazujac rownoczesnie nazwe srodka spozywczego i jego producenta oraz przedkladajac wzor ich oznakowania w jezyku polskim.

2. Jezeli srodek spozywczy, o ktorym mowa w ust. 1, znajduje sie w obrocie w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w powiadomieniu nalezy ponadto wskazac wlasciwy organ tego panstwa, ktory zostal powiadomiony o wprowadzeniu srodka spozywczego do obrotu lub zezwolil na wprowadzenie srodka spozywczego do obrotu w tym panstwie, zalaczajac rownoczesnie kopie uprzedniego powiadomienia lub zezwolenia.

Art. 30. 1. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1, Glowny Inspektor Sanitarny moze przeprowadzic postepowanie majace na celu wyjasnienie, czy wymienione w powiadomieniu:

1) srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego wyraznie roznia sie od zywnosci przeznaczonej do powszechnego spozycia oraz czy odpowiadaja one szczegolnym potrzebom zywieniowym, zgodnie z ich przeznaczeniem, o ktorym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 43, i spelniaja wymagania okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1;

2) suplementy diety oraz srodki spozywcze wzbogacane substancjami dodawanymi do zywnosci spelniaja warunki okreslone w przepisach wydanych - odpowiednio - na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 i art. 28 ust. 3 i 4;

3) produkty, jako srodki spozywcze, nie posiadaja wlasciwosci produktu leczniczego okreslonego przepisami prawa farmaceutycznego.

2. Glowny Inspektor Sanitarny powiadamia niezwlocznie podmiot, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1, o rozpoczeciu postepowania wyjasniajacego, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Postepowanie, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze trwac dluzej niz 60 dni roboczych, z wylaczeniem czasu niezbednego do udokumentowania spelnienia wymagan, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Podmiot, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1, jest powiadamiany pisemnie o wynikach przeprowadzonego postepowania, z zastrzezeniem art. 31 ust. 1.

5. Glowny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktow objetych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej srodkow spozywczych, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1. Rejestr produktow zawiera dane okreslone na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 2. Dane z rejestru sa publikowane na stronie internetowej Glownego Inspektoratu Sanitarnego, z wylaczeniem danych stanowiacych tajemnice przedsiebiorcy.

Art. 31. 1. W przypadku przeprowadzania postepowania, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1, Glowny Inspektor Sanitarny moze zobowiazac podmiot, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1, do udokumentowania, ze srodek spozywczy spelnia wymagania, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1-3, w szczegolnosci do przedlozenia opinii:

1) jednostki naukowej lub

2) Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych, ze srodek spozywczy objety powiadomieniem nie spelnia wymagan produktu leczniczego, okreslonego przepisami prawa farmaceutycznego.

2. Podmiot obowiazany do przedlozenia opinii jednostki naukowej moze dostarczyc opinie wlasciwej krajowej jednostki naukowej lub wlasciwej jednostki naukowej innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej.

3. Koszty wydania opinii, o ktorych mowa w ust. 1, ponosi podmiot, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wzor powiadomienia, o ktorym mowa w art. 29,

2) dane zawarte w rejestrze produktow objetych powiadomieniem umozliwiajace ich identyfikacje oraz wzor rejestru,

3) wykaz krajowych jednostek naukowych wlasciwych do wydawania opinii, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1,

4) metody obliczania kosztow ponoszonych przez krajowa jednostke naukowa w zwiazku z wydaniem opinii, w tym w szczegolnosci rodzaje kosztow i sredni wymiar czasu pracy niezbednego do przygotowania opinii,

5) wysokosc oplaty pobieranej przy wydawaniu opinii przez Urzad Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych

- majac na wzgledzie zapewnienie sprawnego przebiegu postepowan, o ktorych mowa w art. 30, kompetencje jednostek zgodnie z zakresem zadan okreslonych statutami oraz kwalifikacje personelu i kalkulacje kosztow za przygotowywanie opinii.

Art. 32. 1. W przypadku stwierdzenia, ze srodek spozywczy, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1, niespelniajacy wymagan okreslonych dla tego srodka, znajduje sie w obrocie, wlasciwy panstwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o czasowym wstrzymaniu wprowadzania tego srodka spozywczego do obrotu lub wycofaniu z obrotu do czasu zakonczenia postepowania, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1.

2. Decyzja, o ktorej mowa w ust. 1, jest podejmowana rowniez w przypadku stwierdzenia, ze produkt objety powiadomieniem posiada wlasciwosci produktu leczniczego okreslonego przepisami prawa farmaceutycznego i powinien zostac zakwalifikowany jako produkt leczniczy.

3. W przypadku wydania decyzji, o ktorej mowa w ust. 2, panstwowy powiatowy inspektor sanitarny, za posrednictwem panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, powiadamia wlasciwego wojewodzkiego inspektora farmaceutycznego przesylajac kopie wydanej decyzji.

Rozdzial 9

Naturalne wody mineralne, naturalne wody zrodlane i wody stolowe

Art. 33. 1. Ujecia naturalnych wod mineralnych oraz instalacje i urzadzenia sluzace do wydobywania, transportu i rozlewu tych wod, a takze opakowania, musza zabezpieczac te wody przed zanieczyszczeniem lub zmiana ich charakterystycznego skladu mineralnego.

2. Naturalne wody mineralne moga byc wprowadzane do obrotu w opakowaniach zamknietych w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem oraz zmiana wlasciwosci i zafalszowaniem naturalnej wody mineralnej.

3. Oznakowanie wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi, niebedacych naturalnymi wodami mineralnymi, nie moze wprowadzac konsumenta w blad informacjami, ktore sugerowalyby, ze woda ta jest naturalna woda mineralna, w szczegolnosci nie moze zawierac oznaczenia "naturalna woda mineralna".

4. Dopuszcza sie znakowanie naturalnych wod mineralnych informacjami:"pobudzajace trawienie", "moze polepszyc funkcje watrobowo-zolciowe" lub oznaczeniami podobnymi, pod warunkiem ze wody te spelniaja szczegolne wymagania okreslone w tym zakresie na podstawie art. 39 pkt 1.

Art. 34. 1. Naturalne wody mineralne wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musza byc uznane jako naturalne wody mineralne przez:

1) Glownego Inspektora Sanitarnego, jezeli woda wydobywana jest z otworu znajdujacego sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wlasciwy organ innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, jezeli woda wydobywana jest z otworu znajdujacego sie na terytorium tego panstwa, albo

3) Glownego Inspektora Sanitarnego albo wlasciwy organ innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, jezeli woda wydobywana jest z otworu znajdujacego sie na terytorium panstwa trzeciego.

2. Glowny Inspektor Sanitarny moze uznac, w drodze decyzji, wode pochodzaca z otworu znajdujacego sie na terytorium panstwa trzeciego jako naturalna wode mineralna, jezeli wlasciwy organ tego panstwa poswiadczy spelnianie przez te wode wymagan okreslonych w niniejszej ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz zobowiaze sie do przeprowadzania regularnych kontroli warunkow wydobywania, transportu i rozlewu tej wody. Zaswiadczenie jest wazne przez okres nieprzekraczajacy 5 lat od daty jego wydania.

Art. 35. 1. Glowny Inspektor Sanitarny dokonuje, w drodze decyzji, uznania wody jako naturalnej wody mineralnej na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu.

2. Wniosek o uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej zawiera:

1) firme producenta wody, jego siedzibe oraz adres zakladu, w ktorym bedzie produkowana naturalna woda mineralna;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jezeli podmiot, o ktorym mowa w ust. 1, taki numer posiada;

3) informacje o nazwie i miejscu polozenia otworu lub otworow, z ktorych wydobywana jest woda;

4) okreslenie warunkow wydobywania, transportu i rozlewu wody, w tym opis stosowanych urzadzen i instalacji;

5) informacje o wlasciwosciach wody wynikajace z przeprowadzonej oceny i kwalifikacji rodzajowej tej wody;

6) nazwe handlowa (wymyslona), pod ktora woda bedzie wprowadzana do obrotu;

7) wzor etykiety z proponowanym oznakowaniem.

3. Do wniosku dolacza sie:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo zaswiadczenie z Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej;

2) ocene i kwalifikacje rodzajowa naturalnej wody mineralnej objetej wnioskiem o uznanie, przeprowadzone przez jednostke naukowa lub inny podmiot upowaznione przez Glownego Inspektora Sanitarnego albo przez jednostke naukowa lub inny podmiot innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej wlasciwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wod mineralnych w tych panstwach;

3) zaswiadczenie wlasciwego organu panstwa trzeciego, o ktorym mowa w art. 34 ust. 2, jezeli woda pochodzi z otworu znajdujacego sie na terytorium tego panstwa.

Art. 36. 1. Glowny Inspektor Sanitarny w decyzji o uznaniu wody jako naturalnej wody mineralnej okresla:

1) firme producenta wody, jego siedzibe oraz adres zakladu, w ktorym bedzie produkowana naturalna woda mineralna;

2) nazwe handlowa (wymyslona) naturalnej wody mineralnej;

3) nazwe otworu lub otworow, z ktorych czerpana jest ta woda;

4) zawartosc charakterystycznych skladnikow mineralnych w litrze wody;

5) stopien nasycenia dwutlenkiem wegla i jego pochodzenie;

6) informacje dodatkowe zalecane w ocenie i kwalifikacji rodzajowej wody, swiadczace o szczegolnych wlasciwosciach lub przeznaczeniu wody, okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 pkt 2.

2. Glowny Inspektor Sanitarny nie rzadziej niz raz w roku podaje do wiadomosci, w formie obwieszczenia, w dzienniku urzedowym ministra wlasciwego do spraw zdrowia, wykaz wod uznanych jako naturalne wody mineralne.

3. Glowny Inspektor Sanitarny uchyla, w drodze decyzji, dokonane przez siebie uznanie i zakazuje produkcji i wprowadzania do obrotu naturalnej wody mineralnej, jezeli:

1) naturalna woda mineralna lub warunki jej wydobywania, transportu i rozlewu nie odpowiadaja wymaganiom okreslonym w ustawie oraz w uznaniu, o ktorym mowa w art. 35 ust. 1;

2) podmiot, o ktorym mowa w art. 35 ust. 1, nie zlozyl nowego zaswiadczenia przed uplywem okresu waznosci zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 34 ust. 2.

4. Glowny Inspektor Sanitarny przekazuje kazdorazowo Komisji Europejskiej informacje o uznaniu i o uchyleniu uznania wody jako naturalnej wody mineralnej.

Art. 37. 1. Do naturalnych wod zrodlanych i wod stolowych stosuje sie przepisy art. 33 ust. 1-3.

2. Naturalne wody zrodlane i wody stolowe podlegaja ocenie i kwalifikacji rodzajowej.

Art. 38. 1. Oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wod mineralnych, naturalnych wod zrodlanych i wod stolowych moga byc przeprowadzane przez jednostke naukowa lub inny podmiot, upowaznione, w drodze decyzji, przez Glownego Inspektora Sanitarnego albo przez jednostki naukowe lub inne podmioty innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej wlasciwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wod mineralnych w tych panstwach.

2. Jednostka naukowa lub inny podmiot, o ktorych mowa w ust. 1, dzialajace na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moga ubiegac sie o uzyskanie upowaznienia Glownego Inspektora Sanitarnego, jezeli:

1) zgodnie ze statutem lub umowa okreslajacymi przedmiot dzialalnosci sa wlasciwe w zakresie spraw zwiazanych z przeprowadzaniem ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wod mineralnych, naturalnych wod zrodlanych i wod stolowych;

2) zatrudniaja personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje dla przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych wod;

3) posiadaja co najmniej trzyletnie doswiadczenie w zakresie zagadnien objetych przeprowadzaniem ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wod mineralnych, naturalnych wod zrodlanych i wod stolowych.

3. Glowny Inspektor Sanitarny moze cofnac upowaznienie, jezeli jednostka naukowa lub inny podmiot, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda spelniac kryteriow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

Art. 39. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe wymagania, jakie powinny spelniac naturalne wody mineralne, naturalne wody zrodlane i wody stolowe, w tym wymagania mikrobiologiczne, maksymalne dopuszczalne poziomy naturalnych skladnikow mineralnych tych wod, warunki poddawania tych wod procesom usuwania skladnikow lub nasycania dwutlenkiem wegla,

2) wzorcowy zakres badan, sposob przeprowadzania oceny i kwalifikacji rodzajowej wod, o ktorych mowa w pkt 1,

3) szczegolne wymagania dotyczace oznakowania, prezentacji i reklamy wod, o ktorych mowa w pkt 1,

4) szczegolowe wymagania higieniczne dotyczace wydobywania, transportu i rozlewu tych wod

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

Art. 40. Przepisy art. 33-39 nie maja zastosowania do wod leczniczych wykorzystywanych w zakladach lecznictwa uzdrowiskowego w celach leczniczych okreslonych w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) oraz tych wod wprowadzanych do obrotu w opakowaniach na zasadach okreslonych przepisami prawa farmaceutycznego.

Rozdzial 10

Grzyby i przetwory grzybowe

Art. 41. 1. Grzyby uprawne oraz grzyby rosnace w warunkach naturalnych, swieze lub suszone, objete wykazem okreslonym na podstawie art. 44 pkt 1, moga byc wprowadzane do obrotu lub stosowane do produkcji przetworow grzybowych oraz srodkow spozywczych zawierajacych grzyby.

2. Grzyby oraz ich przetwory, o ktorych mowa w ust. 1, musza spelniac wymagania okreslone dla srodkow spozywczych.

3. Grzyby swieze i suszone sa dopuszczane do obrotu przez klasyfikatorow grzybow lub grzyboznawcow, ktorych uprawnienia okreslaja przepisy wydane na podstawie art. 44 pkt 4.

Art. 42. 1. Grzyby swieze dopuszcza sie do obrotu lub produkcji przetworow grzybowych oraz srodkow spozywczych zawierajacych grzyby, jezeli:

1) sa jednego gatunku, z wyjatkiem grzybow, ktore moga byc uzyte do produkcji srodkow spozywczych;

2) nie sa rozdrobnione, z wyjatkiem podzielonych jeden raz wzdluz osi ich trzonow, a takze nie moga to byc wylacznie trzony lub trzony oddzielone od kapeluszy w ilosci przekraczajacej liczbe kapeluszy;

3) nie wykazuja zaplesnienia;

4) nie wystepuja w nich zywe larwy lub kanaliki po larwach muchowek, a ilosc grzybow zaczerwionych pierwotnie nie przekracza 5 % masy calkowitej grzybow;

5) zawartosc substancji zanieczyszczajacych organicznych, w szczegolnosci sciolki, mchu, igliwia, nie przekracza 0,3 % masy calkowitej grzybow;

6) zawartosc substancji zanieczyszczajacych mineralnych nie przekracza 1 % masy calkowitej grzybow.

2. Pieczarki uprawne (hodowlane) przeznaczone bezposrednio dla konsumenta w postaci swiezej musza spelniac wymagania szczegolowe okreslone w przepisach rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 pazdziernika 2004 r. ustanawiajacego norme handlowa dla pieczarek hodowlanych (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 23).

3. Grzyby suszone dopuszcza sie do obrotu lub produkcji przetworow grzybowych oraz srodkow spozywczych zawierajacych grzyby, jezeli:

1) sa jednego gatunku, w postaci calych owocnikow, kapeluszy lub krajanki;

2) zaczerwienie pierwotne nie przekracza 5 % masy calkowitej grzybow;

3) nie wykazuja zaplesnienia oraz obecnosci szkodnikow;

4) zawilgocenie nie przekracza 12 % masy calkowitej grzybow.

4. Dopuszczenie do obrotu grzybow swiezych rosnacych w warunkach naturalnych potwierdzane jest atestem na grzyby swieze, wydanym przez klasyfikatora grzybow lub grzyboznawce, wedlug wzoru okreslonego na podstawie art. 44 pkt 3.

5. Dopuszczenie do obrotu grzybow suszonych pozyskiwanych z grzybow rosnacych w warunkach naturalnych potwierdzane jest atestem na grzyby suszone, wydanym przez grzyboznawce, wedlug wzoru okreslonego na podstawie art. 44 pkt 3.

Art. 43. 1. Uprawnienia klasyfikatora grzybow moze uzyskac osoba, ktora:

1) jest pelnoletnia;

2) ukonczyla:

a) co najmniej gimnazjum oraz

b) kurs specjalistyczny dla kandydatow na klasyfikatorow grzybow;

3) zdala egzamin przed komisja egzaminacyjna powolana przez panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

2. Uprawnienia grzyboznawcy moze uzyskac osoba, ktora:

1) jest pelnoletnia;

2) posiada co najmniej wyksztalcenie srednie;

3) ukonczyla kurs specjalistyczny dla kandydatow na grzyboznawcow;

4) zdala egzamin przed komisja egzaminacyjna powolana przez panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego dzialajacego z upowaznienia Glownego Inspektora Sanitarnego.

3. Organem wlasciwym w sprawach nadawania uprawnien klasyfikatora grzybow i grzyboznawcy, potwierdzonych swiadectwami, oraz pozbawiania tych uprawnien jest panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 44.

Art. 44. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wykaz grzybow dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworow grzybowych oraz srodkow spozywczych zawierajacych grzyby, wykaz przetworow grzybowych dopuszczonych do obrotu oraz cechy dyskwalifikujace,

2) warunki skupu, przechowywania i sprzedazy grzybow oraz wymagania technologiczne i warunki przetwarzania,

3) wzory atestow na grzyby swieze i grzyby suszone,

4) warunki i tryb uzyskiwania uprawnien klasyfikatora grzybow i grzyboznawcy, w tym ramowe programy kursow specjalistycznych,

5) panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego wlasciwego do nadawania i pozbawiania uprawnien, o ktorych mowa w pkt 4,

6) wzory swiadectw klasyfikatora grzybow i grzyboznawcy

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci oraz racjonalne gospodarowanie zasobami grzybow rosnacych w warunkach naturalnych, w tym ograniczenia wynikajace z przepisow o ochronie przyrody.

Rozdzial 11

Znakowanie zywnosci

Art. 45. 1. Srodki spozywcze wprowadzane do obrotu sa oznakowane.

2. Oznakowanie srodka spozywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisow i innych oznaczen, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole, dotyczace srodka spozywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, ktore sa dolaczone do tego srodka spozywczego lub odnosza sie do niego.

3. Oznakowanie srodka spozywczego powszechnie spozywanego nie moze zawierac okreslenia "dietetyczny" lub w inny sposob sugerowac, ze jest to srodek spozywczy specjalnego przeznaczenia zywieniowego.

4. Srodki spozywcze niebedace preparatami do poczatkowego zywienia niemowlat nie moga byc oznakowane, prezentowane, reklamowane i wprowadzane do obrotu w sposob wskazujacy lub mogacy sugerowac, ze sa wystarczajace do zaspokajania potrzeb zywieniowych zdrowych niemowlat przez pierwsze 6 miesiecy zycia.

Art. 46. 1. Oznakowanie srodka spozywczego nie moze:

1) wprowadzac konsumenta w blad, w szczegolnosci:

a) co do charakterystyki srodka spozywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, wlasciwosci, skladu, ilosci, trwalosci, zrodla lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji,

b) przez przypisywanie srodkowi spozywczemu dzialania lub wlasciwosci, ktorych nie posiada,

c) przez sugerowanie, ze srodek spozywczy posiada szczegolne wlasciwosci, jezeli wszystkie podobne srodki spozywcze posiadaja takie wlasciwosci;

2) przypisywac srodkowi spozywczemu wlasciwosci zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwolywac sie do takich wlasciwosci, z zastrzezeniem art. 24 ust. 4 i art. 33 ust. 4.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie rowniez do reklamy oraz do prezentacji srodkow spozywczych, w tym w szczegolnosci w odniesieniu do ich ksztaltu, wygladu lub opakowania, zastosowanych materialow opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim sa prezentowane.

Art. 47. 1. Nazwa srodka spozywczego powinna odpowiadac nazwie ustalonej dla danego rodzaju srodkow spozywczych w przepisach prawa zywnosciowego, a w przypadku braku takich przepisow powinna byc nazwa zwyczajowa srodka spozywczego lub skladac sie z opisu tego srodka spozywczego lub sposobu jego uzycia, tak aby umozliwic konsumentowi rozpoznanie rodzaju i wlasciwosci srodka spozywczego oraz odroznienie go od innych produktow.

2. Nazwa srodka spozywczego wyprodukowanego w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, pod ktora srodek spozywczy jest wprowadzany do obrotu w tym panstwie zgodnie z obowiazujacymi w nim przepisami, moze byc stosowana w oznakowaniu tego srodka spozywczego wprowadzanego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli sama lub w polaczeniu z dodatkowym opisem zamieszczonym w jej bezposrednim sasiedztwie umozliwia konsumentowi rozpoznanie rodzaju i wlasciwosci tego srodka spozywczego oraz odroznienie go od innych produktow.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie, jezeli nazwa srodka spozywczego wyprodukowanego w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oznaczania innych srodkow spozywczych, biorac pod uwage ich sklad i sposob wytwarzania.

4. Nazwie powinny towarzyszyc informacje dotyczace postaci srodka spozywczego lub procesow technologicznych stosowanych w produkcji, w szczegolnosci okreslajace, czy jest to srodek spozywczy sproszkowany, liofilizowany, gleboko mrozony, zageszczony, wedzony - w przypadku gdy brak tej informacji moze wprowadzac nabywce w blad.

5. Nazwa, pod ktora srodek spozywczy jest wprowadzany do obrotu, nie moze byc zastapiona znakiem towarowym, nazwa marki lub nazwa handlowa (wymyslona).

Art. 48. 1. Srodki spozywcze musza byc oznakowane w sposob zrozumialy dla konsumenta, napisy musza byc wyrazne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a takze nie moga byc w zaden sposob ukryte, zasloniete lub przesloniete innymi nadrukami lub obrazkami.

2. Srodki spozywcze wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musza byc oznakowane w jezyku polskim. Srodki spozywcze moga byc ponadto oznakowane w innych jezykach.

Art. 49. 1. Oznakowanie srodka spozywczego zawiera informacje istotne dla ochrony zdrowia i zycia czlowieka, w szczegolnosci:

1) nazwe, pod ktora srodek spozywczy jest wprowadzany do obrotu, oraz

2) inne dane umozliwiajace identyfikacje oraz odroznienie srodka spozywczego od innych srodkow spozywczych.

2. Informacje dotyczace wartosci odzywczej podawane sa w oznakowaniu srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego, a w odniesieniu do srodkow spozywczych powszechnie spozywanych, jezeli w oznakowaniu, prezentacji albo reklamie tego srodka jest podawane oswiadczenie zywieniowe.

Art. 50. 1. Minister wlasciwy do spraw rynkow rolnych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych srodkow spozywczych i srodkow spozywczych bez opakowan przeznaczonych bezposrednio dla konsumenta finalnego lub do zakladow zywienia zbiorowego oraz sposob znakowania tych srodkow spozywczych, z wylaczeniem znakowania wartoscia odzywcza, majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

2. Szczegolowe wymagania dotyczace oznakowania:

1) substancji dodatkowych przeznaczonych i nieprzeznaczonych bezposrednio dla konsumenta finalnego,

2) aromatow przeznaczonych i nieprzeznaczonych bezposrednio dla konsumenta finalnego,

3) rozpuszczalnikow ekstrakcyjnych,

4) srodkow spozywczych poddanych napromienianiu promieniowaniem jonizujacym,

5) srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego,

6) suplementow diety,

7) zywnosci wzbogacanej,

8) naturalnych wod mineralnych, naturalnych wod zrodlanych i wod stolowych

- okreslaja przepisy wydane na podstawie - odpowiednio - art. 10 pkt 4, art. 13 ust. 2 pkt 2, art. 14 ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 6 pkt 2, art. 28 ust. 3 pkt 2 i art. 39 pkt 3.

3. Szczegolowe wymagania dotyczace oznakowania zywnosci genetycznie zmodyfikowanej okreslaja przepisy art. 12-14 rozporzadzenia nr 1829/2003 oraz art. 4 rozporzadzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzesnia 2003 r. dotyczacego mozliwosci sledzenia i etykietowania organizmow zmodyfikowanych genetycznie oraz mozliwosci sledzenia zywnosci i produktow paszowych wyprodukowanych z organizmow zmodyfikowanych genetycznie i zmieniajacego dyrektywe 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), zwanego dalej "rozporzadzeniem nr 1830/2003".

4. Zywnosc ekologiczna, okreslona przepisami rozporzadzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktow rolnych oraz znakowania produktow rolnych i srodkow spozywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39) i rozporzadzenia Komisji (EWG) nr 94/92 z dnia 14 stycznia 1992 r. ustanawiajacego szczegolowe zasady wprowadzenia w zycie uzgodnien dotyczacych przywozu z panstw trzecich przewidzianych w rozporzadzeniu (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktow rolnych oraz znakowania produktow rolnych i srodkow spozywczych (Dz. Urz. WE L 011 z 17.01.1992, str. 14, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 87), mozna znakowac dodatkowo zgodnie z wymogami okreslonymi w tych rozporzadzeniach.

Art. 51. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rynkow rolnych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, sposob znakowania zywnosci wartoscia odzywcza, majac na wzgledzie jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

Art. 52. Srodki spozywcze oznakowane data minimalnej trwalosci lub terminem przydatnosci do spozycia moga znajdowac sie w obrocie do tej daty lub terminu.

DZIAL III

Materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscia

Art. 53. Podmioty dzialajace na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materialami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z zywnoscia sa obowiazane przestrzegac w zakladach zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz dobrej praktyki higienicznej.

Art. 54. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw gospodarki oraz ministrem wlasciwym do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wykaz substancji, ktorych stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materialow i wyrobow z tworzyw sztucznych, z uwzglednieniem dopuszczalnych limitow migracji lub zawartosci tych substancji oraz innych ograniczen i specyfikacji dla substancji lub materialow i wyrobow, a takze sposob sprawdzania zgodnosci tych materialow i wyrobow z ustalonymi limitami,

2) wykaz substancji, ktorych stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materialow i wyrobow z innych tworzyw niz okreslone w pkt 1, z uwzglednieniem dopuszczalnych limitow migracji lub zawartosci tych substancji oraz innych ograniczen i specyfikacji dla substancji lub materialow i wyrobow, a takze sposob sprawdzania zgodnosci tych materialow i wyrobow z ustalonymi limitami

- uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia lub zycia czlowieka, ochrone srodowiska oraz jednolite wymagania obowiazujace w tym zakresie w Unii Europejskiej.

Art. 55. Materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscia wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sa znakowane w jezyku polskim. Materialy i wyroby moga byc ponadto znakowane w innych jezykach.

Art. 56. Glowny Inspektor Sanitarny jest organem wlasciwym, w rozumieniu art. 13 rozporzadzenia nr 1935/2004, do przyjmowania wnioskow podmiotow, o ktorych mowa w art. 53, o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji nieobjetych wykazami, o ktorych mowa w art. 54, oraz do przekazywania tych wnioskow do Europejskiego Urzedu do Spraw Bezpieczenstwa Zywnosci.

Art. 57. Glowny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr wnioskow, o ktorych mowa w art. 56.

Art. 58. 1. W przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia nr 1935/2004 minister wlasciwy do spraw zdrowia moze, w drodze rozporzadzenia, zawiesic lub ograniczyc obrot, w tym rowniez nakazac wycofanie z obrotu materialow lub wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia, albo ustanowic szczegolne wymagania dla materialow lub wyrobow spelniajacych wymagania okreslone w niniejszym dziale lub w przepisach wydanych na podstawie art. 54, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci oraz fakt, ze rozporzadzenie obowiazuje do dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisow Unii Europejskiej lub do dnia odmowy przyjecia przez Komisje Europejska lub Rade Unii Europejskiej takich przepisow.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia przekazuje niezwlocznie, wraz z uzasadnieniem, rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, innym panstwom czlonkowskim Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

DZIAL IV

Wymagania higieniczne

Rozdzial 1

Przepisy ogolne dotyczace wymagan higienicznych

Art. 59. 1. Podmioty dzialajace na rynku spozywczym sa obowiazane przestrzegac w zakladach wymagan higienicznych okreslonych w rozporzadzeniu nr 852/2004.

2. Osoba pracujaca w stycznosci z zywnoscia powinna uzyskac okreslone przepisami o chorobach zakaznych i zakazeniach orzeczenie lekarskie dla celow sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazan do wykonywania prac, przy wykonywaniu ktorych istnieje mozliwosc przeniesienia zakazenia na inne osoby.

3. Spelnienie wymagan okreslonych w rozdziale XII zalacznika II do rozporzadzenia nr 852/2004 jest potwierdzane dokumentacja o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktazu osobom wykonujacym prace przy produkcji lub w obrocie zywnoscia oraz osobom odpowiedzialnym za wdrozenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakladzie.

4. Podmiot dzialajacy na rynku spozywczym jest obowiazany przechowywac w aktach osobowych orzeczenia lekarskie i dokumentacje, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, oraz udostepniac je na zadanie organow urzedowej kontroli zywnosci.

Art. 60. Glowny Inspektor Sanitarny i Glowny Lekarz Weterynarii, stosownie do kompetencji okreslonych w art. 73 ust. 1 pkt 1 i 2, sa organami wlasciwymi w zakresie zadan, o ktorych mowa w art. 7 i 8 rozporzadzenia nr 852/2004, dotyczacych krajowych poradnikow dobrej praktyki higienicznej oraz wdrazania i stosowania zasad systemu HACCP.

Rozdzial 2

Rejestracja i zatwierdzanie zakladow

Art. 61. Panstwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem wlasciwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedluzania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakladow, ktore:

1) produkuja lub wprowadzaja do obrotu zywnosc pochodzenia niezwierzecego,

2) wprowadzaja do obrotu produkty pochodzenia zwierzecego, nieobjetych urzedowa kontrola organow Inspekcji Weterynaryjnej

- w trybie i na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu nr 852/2004 i rozporzadzeniu nr 882/2004.

Art. 62. 1. Wlasciwy ze wzgledu na siedzibe zakladu panstwowy powiatowy inspektor sanitarny:

1) prowadzi rejestr zakladow, o ktorych mowa w art. 61, podlegajacych urzedowej kontroli organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, zwany dalej "rejestrem zakladow", oraz uaktualnia na biezaco dane zawarte w rejestrze;

2) wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedluzenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia lub cofania zatwierdzenia zakladow okreslonych w art. 61 oraz odmowy wpisu do rejestru zakladow, jezeli zachodza przeslanki okreslone w art. 31 ust. 2 rozporzadzenia nr 882/2004;

3) wydaje decyzje o wykresleniu z rejestru zakladow;

4) wydaje zaswiadczenie o wpisie do rejestru zakladow wedlug wzoru okreslonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 6.

2. Wlasciwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania obiektow lub urzadzen ruchomych lub tymczasowych jest panstwowy powiatowy inspektor sanitarny wlasciwy ze wzgledu na miejsce prowadzonej dzialalnosci przez zaklad, ktory produkuje lub wprowadza do obrotu zywnosc z tych obiektow lub urzadzen.

Art. 63. 1. Zaklady, o ktorych mowa w art. 61, podlegaja obowiazkowi zatwierdzenia.

2. Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do:

1) dzialalnosci w zakresie dostaw bezposrednich;

2) urzadzen dystrybucyjnych do sprzedazy zywnosci w opakowaniach;

3) obiektow lub urzadzen ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu zywnoscia w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej;

4) zakladow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w zakresie posrednictwa w sprzedazy zywnosci "na odleglosc" (sprzedazy wysylkowej), w tym sprzedazy przez internet.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, podmiot dzialajacy na rynku spozywczym jest obowiazany zlozyc wniosek o wpis do rejestru zakladow.

4. Urzadzenia dystrybucyjne, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, musza byc oznakowane w sposob umozliwiajacy identyfikacje zakladu, w tym w szczegolnosci informacjami obejmujacymi imie, nazwisko, adres i numer telefonu albo nazwe, siedzibe, adres zakladu i numer telefonu.

Art. 64. 1. Podmioty dzialajace na rynku spozywczym skladaja wniosek o wpis do rejestru zakladow, o zatwierdzenie zakladu i o wpis do rejestru zakladow lub o dokonanie zmian w rejestrze zakladow w formie pisemnej wedlug wzorow okreslonych - odpowiednio - na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2-4. Wniosek o wpis do rejestru zakladow oraz wniosek o zatwierdzenie zakladu i o wpis do rejestru zakladow sklada sie w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczecia planowanej dzialalnosci.

2. Wniosek zawiera:

1) imie, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jezeli podmiot taki numer posiada;

2) okreslenie rodzaju i zakresu dzialalnosci, ktora ma byc prowadzona w zakladzie, w tym rodzaju zywnosci, ktora ma byc przedmiotem produkcji lub obrotu;

3) okreslenie lokalizacji zakladu lub miejsca prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

3. Do wniosku dolacza sie:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo zaswiadczenie o wpisie do Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej, jezeli wnioskodawca prowadzi dzialalnosc gospodarcza;

2) kopie zezwolenia na pobyt rezydenta dlugoterminowego WE udzielonego przez inne panstwo czlonkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca bedacy cudzoziemcem, w rozumieniu przepisow o cudzoziemcach, zamierza prowadzic dzialalnosc gospodarcza na podstawie przepisow obowiazujacych w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

3) zaswiadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisow o krajowym systemie ewidencji producentow, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskow o przyznanie platnosci, zawierajace numer identyfikacyjny - w odniesieniu do podmiotow dzialajacych na rynku spozywczym prowadzacych dzialalnosc w zakresie dostaw bezposrednich;

4) w przypadku zgloszenia urzadzen dystrybucyjnych, o ktorych mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2 - wykaz tych urzadzen zawierajacy typ urzadzenia, nazwe producenta i rok jego produkcji oraz date uruchomienia.

Art. 65. 1. Wpis do rejestru zakladow nastepuje na podstawie:

1) wniosku podmiotu dzialajacego na rynku spozywczym w przypadkach okreslonych w art. 63 ust. 2;

2) decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakladow, jezeli sa spelnione wymagania okreslone w art. 31 ust. 2 lit. b-d rozporzadzenia nr 882/2004.

2. Podmiot dzialajacy na rynku spozywczym jest obowiazany do aktualizowania wykazu urzadzen, o ktorym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 4, przynajmniej dwa razy w roku oraz na zadanie wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

3. Wykreslenie z rejestru zakladow nastepuje na podstawie:

1) wniosku podmiotu dzialajacego na rynku spozywczym;

2) decyzji wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o ktorej mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1;

3) decyzji wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jezeli zaklad zaprzestal dzialalnosci w zakresie produkcji lub obrotu zywnoscia, a podmiot dzialajacy na rynku spozywczym nie zlozyl wniosku, o ktorym mowa w pkt 1;

4) braku aktualizacji, o ktorej mowa w ust. 2.

Art. 66. 1. W przypadkach okreslonych w art. 31 ust. 2 lit. e rozporzadzenia nr 882/2004 wlasciwy panstwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje decyzje w sprawie:

1) cofniecia zatwierdzenia zakladu;

2) zawieszenia zatwierdzenia zakladu.

2. Decyzjom, o ktorych mowa w ust. 1, nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Art. 67. 1. Rejestr zakladow zawiera nastepujace dane:

1) imie, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy;

2) w przypadku osoby fizycznej - numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludnosci (PESEL), jezeli numer taki zostal nadany;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jezeli taki numer posiada;

4) numer zezwolenia na pobyt rezydenta dlugoterminowego WE, o ktorym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 2;

5) numer wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych, o ktorym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 3;

6) okreslenie rodzaju i zakresu dzialalnosci, ktora ma byc prowadzona w zakladzie, w tym rodzaju zywnosci, ktora ma byc przedmiotem produkcji lub obrotu;

7) termin rozpoczecia dzialalnosci objetej wpisem do rejestru;

8) informacje o przeprowadzonych urzedowych kontrolach zakladu;

9) decyzje w sprawie wykreslenia z rejestru.

2. Wykazy, o ktorych mowa w art. 64 ust. 3 pkt 4, przechowywane sa w aktach rejestrowych dotyczacych zakladu posiadajacego urzadzenia dystrybucyjne.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory:

1) rejestru zakladow,

2) wniosku o wpis zakladu do rejestru zakladow,

3) wniosku o zatwierdzenie zakladu i o wpis do rejestru zakladow,

4) wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakladow,

5) wniosku o wykreslenie z rejestru zakladow,

6) zaswiadczenia o wpisie do rejestru zakladow

- majac na wzgledzie jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic, w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 3, sposob prowadzenia rejestru zakladow w systemie informatycznym, z wylaczeniem danych objetych tajemnica przedsiebiorcy, majac na wzgledzie powszechny dostep do danych zawartych w rejestrach oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej, jezeli zostana ustalone.

Rozdzial 3

Wymagania szczegolne w zakresie higieny

Art. 68. 1. Podmioty dzialajace na rynku spozywczym prowadzace dzialalnosc w ramach dostaw bezposrednich sa obowiazane przestrzegac zasad dobrej praktyki higienicznej.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) zakres dzialalnosci prowadzonej w ramach dostaw bezposrednich, w tym wielkosc i obszar dostaw bezposrednich,

2) szczegolowe wymagania higieniczne dla dzialalnosci prowadzonej w ramach dostaw bezposrednich

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci oraz realizacje celow rozporzadzenia nr 852/2004.

Art. 69. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wymagania higieniczne w:

1) zakladach stosujacych tradycyjne metody produkcji lub obrotu zywnoscia, w celu umozliwienia stosowania tych metod,

2) zakladach zlokalizowanych w regionach szczegolnych ze wzgledu na polozenie geograficzne, w celu uwzglednienia potrzeb tych zakladow,

3) innych zakladach - wylacznie w zakresie ich konstrukcji, organizacji i wyposazenia

- dostosowujac te wymagania do wymogow okreslonych w zalaczniku II do rozporzadzenia nr 852/2004 oraz majac na wzgledzie wielkosc zakladu, a takze zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci i realizacje celow rozporzadzenia nr 852/2004.

2. Wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzglednic tryb i warunki okreslone w art. 13 ust. 5-7 rozporzadzenia nr 852/2004.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia oraz minister wlasciwy do spraw rolnictwa, kazdy w zakresie swojego dzialania, dzialajac w porozumieniu, moga okreslic, w drodze rozporzadzenia, ogolne odstepstwa od wymagan higienicznych okreslonych w rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 zalacznika II do rozporzadzenia nr 852/2004 w zakladach produkujacych zywnosc tradycyjna w zakresie okreslonym w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiajacego srodki wykonawcze w odniesieniu do niektorych produktow objetych rozporzadzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzedowych kontroli na mocy rozporzadzen (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiajacego odstepstwa od rozporzadzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. WE L 338 z 22.12.2005, str. 27), zwanego dalej "rozporzadzeniem nr 2074/2005", majac na wzgledzie umozliwienie zakladom stosowania tradycyjnych metod produkcji oraz zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

4. Wlasciwy panstwowy powiatowy inspektor sanitarny oraz wlasciwy powiatowy lekarz weterynarii, zgodnie z kompetencjami okreslonymi w art. 73, sa organami wlasciwymi do wydawania decyzji przyznajacych indywidualne odstepstwa od wymagan higienicznych okreslonych w rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 zalacznika II do rozporzadzenia nr 852/2004 zakladom produkujacym zywnosc tradycyjna, jezeli sa spelniane przez zaklad wymagania okreslone na podstawie ust. 3.

5. O przyznanych indywidualnych odstepstwach sa powiadamiani, odpowiednio, Glowny Inspektor Sanitarny albo Glowny Lekarz Weterynarii.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia oraz minister wlasciwy do spraw rolnictwa, kazdy w zakresie swoich kompetencji, powiadamiaja Komisje Europejska oraz pozostale panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej o przyznanych odstepstwach okreslonych na podstawie ust. 3, na zasadach okreslonych w art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 2074/2005.

7. Glowny Inspektor Sanitarny oraz Glowny Lekarz Weterynarii, kazdy w zakresie swoich kompetencji, powiadamiaja Komisje Europejska oraz pozostale panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej o przyznanych odstepstwach okreslonych na podstawie ust. 4, na zasadach okreslonych w art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 2074/2005.

Art. 70. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego:

1) cukru luzem,

2) olejow plynnych i tluszczow luzem

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiazujace w Unii Europejskiej.

Art. 71. Zaklady prowadzace dzialalnosc gospodarcza w zakresie skupu, przechowywania lub sprzedazy grzybow oraz produkcji przetworow grzybowych spelniaja obowiazujace wymagania higieniczne oraz musza zatrudniac klasyfikatorow grzybow lub grzyboznawcow.

Art. 72. 1. Zaklad zywienia zbiorowego typu zamknietego ma obowiazek przechowywac probki wszystkich potraw wchodzacych w sklad kazdego posilku.

2. Zaklad, o ktorym mowa w ust. 1, w przypadku wprowadzania do obrotu srodkow spozywczych pochodzacych z innych zakladow ma obowiazek pobierania probek poszczegolnych srodkow spozywczych bezposrednio przy przyjeciu danej partii srodka spozywczego oraz przechowywania tych probek.

3. Zaklad, o ktorym mowa w ust. 1, ma obowiazek przechowywania probki kazdej wprowadzonej do obrotu partii srodkow spozywczych o krotkim okresie przydatnosci do spozycia.

4. Zaklad, o ktorym mowa w ust. 1, ma obowiazek udostepniac pobrane probki organom Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob, miejsce, czas i warunki pobierania i przechowywania probek, majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci oraz rodzaj srodkow spozywczych.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wymagania obowiazujace przy prowadzeniu zywienia zbiorowego typu zamknietego, majac na wzgledzie normy zywienia oraz wymagania zdrowotne.

DZIAL V

Urzedowe kontrole zywnosci

Rozdzial 1

Przeprowadzanie urzedowych kontroli zywnosci

Art. 73. 1. Organami urzedowej kontroli zywnosci, o ktorych mowa w art. 4 rozporzadzenia nr 882/2004 w zakresie bezpieczenstwa zywnosci, sa:

1) organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z wlasciwoscia okreslona przepisami ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032 i Nr 170, poz. 1217), w odniesieniu do:

a) zywnosci pochodzenia niezwierzecego produkowanej i wprowadzanej do obrotu, przywozonej z panstw niebedacych czlonkami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz wywozonej i powrotnie wywozonej do tych panstw,

b) produktow pochodzenia zwierzecego znajdujacych sie w handlu detalicznym,

c) prawidlowosci stosowania zasad systemu HACCP w zakladach objetych nadzorem Panstwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) organy Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z wlasciwoscia okreslona przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z pozn. zm.6)), w odniesieniu do produktow pochodzenia zwierzecego, w tym wprowadzania do obrotu tych produktow w ramach sprzedazy bezposredniej oraz handlu detalicznego na zasadach i w zakresie okreslonym w art. 1 ust. 3 lit. c-e oraz ust. 5 lit. b rozporzadzenia nr 853/2004;

3) inne organy w zakresie posiadanych kompetencji.

2. W sprawach przeprowadzania urzedowych kontroli zywnosci w odniesieniu do zywnosci produkowanej lub wprowadzonej do obrotu z obiektow lub urzadzen ruchomych lub tymczasowych wlasciwosc organow jest okreslana kazdorazowo wedlug miejsca prowadzenia tej dzialalnosci.

3. Organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, sa wlasciwe w sprawach przeprowadzania urzedowych kontroli materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu nr 1935/2004.

4. Urzedowe kontrole, o ktorych mowa w ust. 1, obejmuja zywnosc genetycznie zmodyfikowana oraz organizmy genetycznie zmodyfikowane przeznaczone do wykorzystania jako zywnosc w zakresie uregulowanym w rozporzadzeniach nr 1829/2003, 1830/2003 oraz rozporzadzeniu (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmow genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1), zwanym dalej "rozporzadzeniem nr 1946/2003".

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, minister wlasciwy do spraw rolnictwa oraz Minister Obrony Narodowej okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i sposob wspoldzialania w zakresie sprawowania nadzoru organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, majac na wzgledzie potrzebe zapewnienia sprawnego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczenstwa zywnosci i zywienia, w tym zapewnienie organom Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej wykonywania urzedowych kontroli w zakladach zaopatrujacych lub ubiegajacych sie o zaopatrywanie Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostek wojsk obcych przebywajacych na terenach podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, w zywnosc.

6. Jezeli srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego sa produkowane lub przechowywane w zakladzie produkujacym inne srodki spozywcze, szczegolowe warunki i sposob wspoldzialania w zakresie sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzedowych kontroli zywnosci okresla porozumienie zawarte miedzy Glownym Inspektorem Sanitarnym a Glownym Lekarzem Weterynarii.

Art. 74. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktow pochodzenia zwierzecego podlegajacych urzedowym kontrolom organow Inspekcji Weterynaryjnej - minister wlasciwy do spraw rolnictwa, okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) procedury urzedowych kontroli zywnosci uwzgledniajace szczegolowy sposob i tryb przeprowadzania urzedowych kontroli w produkcji i w obrocie, w tym zakres czynnosci kontrolnych, obejmujacych kontrole:

a) dokumentacji,

b) obowiazujacych w zakladzie wewnetrznych systemow kontroli jakosci zywnosci i przestrzegania zasad higieny, w tym systemu HACCP,

c) higieny personelu,

2) procedury pobierania i analizy probek,

3) wzor swiadectwa potwierdzajacego wyniki badanych probek

- majac na wzgledzie bezpieczenstwo zywnosci oraz obowiazki okreslone w art. 8 i 10 rozporzadzenia nr 882/2004.

Art. 75. 1. Podmioty dzialajace na rynku spozywczym podlegajace urzedowym kontrolom organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej sa obowiazane do pokrywania oplat uwzgledniajacych koszty zwiazane z czynnosciami wykonywanymi w ramach urzedowych kontroli zywnosci:

1) jezeli w wyniku tych czynnosci zostana stwierdzone przez kontrolujacych niezgodnosci z przepisami prawa zywnosciowego, w tym jezeli zachodzi koniecznosc pobrania probek zywnosci albo materialow lub wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia do badan i wykonania badan laboratoryjnych w celu potwierdzenia niezgodnosci;

2) zwiazanych z przeprowadzeniem ponownych czynnosci kontrolnych w celu sprawdzenia, czy niezgodnosci, o ktorych mowa w pkt 1, zostaly usuniete;

3) zwiazanych z przeprowadzaniem granicznych kontroli sanitarnych.

2. Oplatami, o ktorych mowa w ust. 1, jest obciazany producent srodka spozywczego.

3. Jezeli w trakcie wykonywania czynnosci kontrolnych stwierdzono niezgodnosci, o ktorych mowa w ust. 1, wskazujace, ze mogly one powstac na etapie, gdy zakwestionowany srodek spozywczy znajdowal sie w obrocie i producent nie ponosi odpowiedzialnosci za powstale niezgodnosci, wowczas oplatami jest obciazany kontrolowany.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oplat majacych na celu pokrycie kosztow ponoszonych przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej za czynnosci wykonywane w ramach urzedowych kontroli zywnosci, w tym metody obliczania niektorych oplat, stawki oplat oraz sposob wnoszenia oplat, majac na wzgledzie zasady ustalania oplat okreslone w art. 27-29 rozporzadzenia nr 882/2004.

Art. 76. 1. Organom urzedowej kontroli zywnosci, o ktorych mowa w art. 73 ust. 1, w zwiazku z przeprowadzaniem urzedowych kontroli, przysluguje prawo:

1) wstepu do pomieszczen zakladu o kazdej porze;

2) badania procesow technologicznych i receptur w zakresie niezbednym do zrealizowania celu kontroli;

3) przegladania ksiag i innych dokumentow kontrolowanego zakladu, jezeli jest to niezbedne ze wzgledu na cel przeprowadzanej kontroli;

4) podejmowania innych czynnosci niezbednych do wyjasnienia sprawy, zgodnie z zakresem uprawnien w ramach urzedowych kontroli zywnosci.

2. Uzyskane przez organy urzedowej kontroli zywnosci w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane stanowiace tajemnice przedsiebiorcy sa objete tajemnica sluzbowa i nie moga byc przekazywane innym organom ani ujawniane, jezeli nie jest to konieczne ze wzgledu na ochrone zycia lub zdrowia czlowieka, z wylaczeniem zadania sadu lub prokuratury w zwiazku z toczacym sie postepowaniem.

Art. 77. Decyzjom organow urzedowej kontroli zywnosci, o ktorych mowa w art. 54 rozporzadzenia nr 882/2004, w przypadku stwierdzenia uchybien zagrazajacych zdrowiu lub zyciu czlowieka, jest nadawany rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Art. 78. 1. Badania laboratoryjne dla celow urzedowych kontroli zywnosci i zywienia w zakresie bezpieczenstwa zywnosci wykonuja akredytowane:

1) laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, funkcjonujace w zintegrowanym systemie badan laboratoryjnych zywnosci okreslonym w art. 15a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) laboratoria Inspekcji Weterynaryjnej okreslone w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

3) laboratoria organow, o ktorych mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3;

4) laboratoria referencyjne realizujace zadania okreslone w art. 33 rozporzadzenia nr 882/2004.

2. Laboratoria, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, wykonuja badania laboratoryjne dla celow urzedowych kontroli materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.

3. Zadania realizowane przez laboratoria referencyjne sa finansowane z budzetu panstwa, z czesci, ktorej dysponentem sa minister wlasciwy do spraw zdrowia oraz minister wlasciwy do spraw rolnictwa, kazdy w zakresie swoich kompetencji.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia wyznacza, w drodze rozporzadzenia, laboratoria referencyjne wykonujace badania srodkow spozywczych podlegajacych urzedowym kontrolom organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia dla celow urzedowych kontroli zywnosci i zywienia, majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci oraz realizacje zadan okreslonych w art. 33 rozporzadzenia nr 882/2004.

Rozdzial 2

Graniczne kontrole sanitarne

Art. 79. 1. Graniczne kontrole sanitarne obejmuja zywnosc pochodzenia niezwierzecego oraz materialy lub wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscia, przywozone z panstw niebedacych czlonkami Unii Europejskiej oraz z panstw niebedacych czlonkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Graniczne kontrole sanitarne, o ktorych mowa w ust. 1, obejmuja rowniez zywnosc pochodzenia niezwierzecego oraz materialy lub wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscia, wprowadzone na terytorium Wspolnoty Europejskiej przez przejscie graniczne lezace na terytorium innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa bedacego czlonkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym panstwie granicznej kontroli sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedura celna, z ktora wiaze sie dopuszczenie do obrotu.

3. Graniczne kontrole sanitarne sa przeprowadzane na zasadach okreslonych w art. 15-24 rozporzadzenia nr 882/2004.

Art. 80. Graniczne kontrole sanitarne sa przeprowadzane:

1) przez panstwowych granicznych inspektorow sanitarnych - na przejsciach granicznych okreslonych na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1;

2) przez panstwowych powiatowych inspektorow sanitarnych wlasciwych ze wzgledu na miejsce przeznaczenia towarow, siedzibe importera albo odbiorcy towarow, zgodnie z danymi wskazanymi we wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej lub okreslonymi w dokumentach przewozowych towarzyszacych towarom:

a) w innych wlasciwych miejscach, o ktorych mowa w art. 15 ust. 2 rozporzadzenia nr 882/2004, w przypadku koniecznosci przeprowadzenia kontroli bezposrednich lub podejrzenia niezgodnosci, albo gdy istnieja watpliwosci odnosnie identyfikacji towaru, o ktorych mowa w art. 18 rozporzadzenia nr 882/2004,

b) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 79 ust. 2.

Art. 81. 1. Osoba odpowiedzialna za przywoz lub wywoz towarow, o ktorych mowa w art. 79 ust. 1, jest obowiazana powiadomic wlasciwego panstwowego granicznego inspektora sanitarnego nie pozniej niz na 48 godzin przed planowanym przywozem lub wywozem towarow, a w przypadku srodkow spozywczych nietrwalych mikrobiologicznie nie pozniej niz na 24 godziny, skladajac wniosek okreslony na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1.

2. Niezbedna do dokonania granicznej kontroli sanitarnej dokumentacja jest przedkladana w jezyku polskim lub w innym jezyku urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli ze wzgledu na bezpieczenstwo zywnosci okaze sie to niezbedne, wlasciwy panstwowy graniczny lub powiatowy inspektor sanitarny moze zazadac uwierzytelnionego tlumaczenia dokumentacji przedlozonej w innym jezyku Unii Europejskiej.

Art. 82. 1. W wyniku przeprowadzonej kontroli wlasciwy organ Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje swiadectwo stwierdzajace spelnianie przez towary objete graniczna kontrola sanitarna wymagan zdrowotnych.

2. W przypadku stwierdzenia, ze towary objete graniczna kontrola sanitarna nie spelniaja obowiazujacych wymagan zdrowotnych, organ, o ktorym mowa w ust. 1, podejmuje dzialania okreslone w art. 18-21 rozporzadzenia nr 882/2004.

3. Organy celne nadaja dopuszczalne przeznaczenie celne, zgodnie z warunkami okreslonymi w swiadectwie stwierdzajacym spelnianie przez towary objete graniczna kontrola sanitarna wymagan zdrowotnych albo zgodnie z dzialaniami, o ktorych mowa w ust. 2.

Art. 83. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory:

1) wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej,

2) swiadectwa spelniania wymagan zdrowotnych towaru objetego graniczna kontrola sanitarna

- majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rynkow rolnych, ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych, ministrem wlasciwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem wlasciwym do spraw transportu oraz ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych - wykaz przejsc granicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez ktore srodki spozywcze oraz materialy lub wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscia moga byc wprowadzane na terytorium Wspolnoty Europejskiej,

2) w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych - sposob wspolpracy organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, w tym w zakresie trybu postepowania tych organow w podejmowaniu dzialan okreslonych w art. 2-6 rozporzadzenia Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodnosci z przepisami w sprawie bezpieczenstwa produktow przywozonych z panstw trzecich (Dz. Urz. WE L 40 z 17.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 3)

- majac na wzgledzie koniecznosc sanitarnego zabezpieczenia granic Unii Europejskiej i zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz towarow, ktore podlegaja granicznej kontroli sanitarnej, z uwzglednieniem klasyfikacji towarow wedlug kodow taryfy celnej (CN), majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci.

Art. 84. Tranzyt zywnosci moze odbywac sie tylko w szczelnych srodkach transportu spelniajacych wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa celnego.

Rozdzial 3

System RASFF

Art. 85. 1. Urzedowe kontrole przeprowadzane przez organy, o ktorych mowa w art. 73 ust. 1, obejmuja zadania dotyczace powiadamiania o niebezpiecznej zywnosci, w tym zywnosci pochodzenia zwierzecego oraz paszach okreslonych w przepisach o paszach oraz o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia, w ramach sieci systemu RASFF.

2. Glowny Inspektor Sanitarny kieruje siecia systemu RASFF oraz:

1) prowadzi krajowy punkt kontaktowy systemu RASFF;

2) jest odpowiedzialny za funkcjonowanie krajowego punktu kontaktowego;

3) powiadamia Komisje Europejska o stwierdzonych przypadkach niebezpiecznej zywnosci oraz pasz.

3. W ramach systemu RASFF funkcjonuje podpunkt krajowego punktu kontaktowego, o ktorym mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Rozdzial 4

Monitoring zywnosci i zywienia

Art. 86. 1. Jednostki badawczo-rozwojowe podlegajace nadzorowi ministra wlasciwego do spraw zdrowia oraz ministra wlasciwego do spraw rolnictwa opracowuja wytyczne do przeprowadzania badan i koordynuja te badania w ramach programu monitoringu zywnosci i zywienia oraz pasz realizowane przez organy urzedowej kontroli zywnosci oraz opracowuja opinie naukowe niezbedne dla oceny ryzyka.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz jednostek ba-dawczo-rozwojowych, o ktorych mowa w ust. 1, nadzorowanych przez tych ministrow, majac na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa zywnosci i zywienia, kompetencje jednostki i kwalifikacje personelu.

3. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1, realizowane przez jednostki badawczo-rozwojowe sa finansowane z budzetu panstwa, z czesci, ktorej dysponentem sa minister wlasciwy do spraw zdrowia oraz minister wlasciwy do spraw rolnictwa, kazdy w zakresie swoich kompetencji.

Art. 87. 1. Zadania zwiazane z funkcjonowaniem programu monitoringu na potrzeby oceny ryzyka realizuje Rada do Spraw Monitoringu Zywnosci i Zywienia, zwana dalej "Rada", dzialajaca przy ministrze wlasciwym do spraw zdrowia.

2. W sklad Rady wchodzi:

1) po jednym przedstawicielu kazdej jednostki badawczo-rozwojowej, o ktorej mowa w art. 86 ust. 2;

2) dziewieciu przedstawicieli nauki reprezentujacych kierunki badan objete zakresem monitoringu, z uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych niebedacych wykonawcami tych badan;

3) po dwoch przedstawicieli ministra wlasciwego do spraw zdrowia oraz ministra wlasciwego do spraw rolnictwa;

4) po jednym przedstawicielu ministra wlasciwego do spraw srodowiska oraz Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

3. Przewodniczacym Rady jest przedstawiciel ministra wlasciwego do spraw zdrowia, a zastepca przewodniczacego - przedstawiciel ministra wlasciwego do spraw rolnictwa wskazani przez wlasciwego ministra.

4. Czlonkow Rady powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw zdrowia w uzgodnieniu lub na wniosek ministrow i wladz uczelni, ktorych przedstawiciele wchodza w sklad Rady, oraz Prezesem Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

5. Do zadan Rady nalezy w szczegolnosci:

1) przygotowywanie perspektywicznych kierunkow badan monitoringowych;

2) przygotowywanie okresowych planow badan monitoringowych;

3) opiniowanie wykonanych badan monitoringowych w odniesieniu do zalozonych celow i uzyskiwanych wynikow oraz raportu z badan monitoringowych przygotowywanego corocznie przez jednostki badawczo-rozwojowe prowadzace badania monitoringowe;

4) wspoludzial w upowszechnianiu wynikow badan monitoringowych, publikowanych w raporcie z badan monitoringowych w ramach dzialalnosci zawodowej czlonkow Rady;

5) wspolpraca z organami urzedowej kontroli zywnosci;

6) doradztwo naukowe na rzecz organow urzedowej kontroli zywnosci;

7) dokonywanie oceny ryzyka.

6. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1-3, sa przedstawiane przez Rade do akceptacji przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia i ministra wlasciwego do spraw rolnictwa.

7. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, regulamin pracy Rady, biorac pod uwage zakres jej zadan.

8. Czlonkom Rady, z wyjatkiem czlonkow Rady bedacych pracownikami urzedow organow administracji rzadowej, za udzial w posiedzeniach przysluguja diety oraz zwrot kosztow podrozy na obszarze kraju przewidziane w przepisach wydanych na podstawie art. 775 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pozn. zm.7)).

9. Obsluge sekretariatu Rady oraz publikacje raportu zapewnia minister wlasciwy do spraw zdrowia.

DZIAL VI

Wlasciwosc organow oraz wspolpraca w zakresie bezpieczenstwa zywnosci

Art. 88. 1. Nadzor nad przestrzeganiem przepisow prawa zywnosciowego oraz nad wykonywaniem urzedowych kontroli zywnosci w zakresie okreslonym w ustawie sprawuje minister wlasciwy do spraw zdrowia, ktory dziala w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa oraz ministrem wlasciwym do spraw rynkow rolnych.

2. Nadzor nad przestrzeganiem przepisow prawa zywnosciowego oraz nad wykonywaniem urzedowych kontroli zywnosci w odniesieniu do produktow pochodzenia zwierzecego w zakresie okreslonym w art. 73 ust. 1 pkt 2 sprawuje minister wlasciwy do spraw rolnictwa oraz minister wlasciwy do spraw rynkow rolnych, dzialajac w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia.

3. Zadania ministrow wlasciwych do spraw zdrowia, rolnictwa oraz rynkow rolnych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, obejmuja zarzadzanie ryzykiem i informowanie o ryzyku w zakresie dotyczacym bezpieczenstwa zywnosci, przy udziale organow urzedowej kontroli zywnosci.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia oraz minister wlasciwy do spraw rolnictwa, kazdy w zakresie swoich kompetencji, opracowuja plany awaryjne, o ktorych mowa w art. 13 rozporzadzenia nr 882/2004.

Art. 89. Minister wlasciwy do spraw zdrowia jest organem wlasciwym w zakresie koordynacji spraw z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa zywnosci, w tym dzialan dotyczacych analizy ryzyka.

Art. 90. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia wspolpracuje z Europejskim Urzedem do Spraw Bezpieczenstwa Zywnosci, zwanym dalej "Urzedem".

2. Wspolpraca, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje w szczegolnosci:

1) wyznaczanie przedstawiciela do Forum Doradczego Urzedu;

2) skladanie do Urzedu wnioskow o wydanie opinii naukowych w sprawach objetych zakresem dzialania Urzedu;

3) przekazywanie Urzedowi zgromadzonych danych naukowych dotyczacych bezpieczenstwa zywnosci;

4) przekazywanie, na zadanie Urzedu, dodatkowych danych niezbednych do oceny ryzyka;

5) wyznaczanie jednostek naukowych, ktore moga uczestniczyc w wypelnianiu zadan Urzedu, w szczegolnosci przez wydawanie opinii naukowych.

3. Wspolpraca, o ktorej mowa w ust. 1, w odniesieniu do zywnosci objetej nadzorem ministra wlasciwego do spraw rolnictwa lub ministra wlasciwego do spraw rynkow rolnych jest wykonywana w porozumieniu z wlasciwym ministrem.

Art. 91. Minister wlasciwy do spraw zdrowia jest organem wlasciwym w szczegolnosci w zakresie realizacji zadan, o ktorych mowa:

1) w art. 38 rozporzadzenia nr 396/2005;

2) w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie srodkow aromatyzujacych dymu wedzarniczego uzywanych lub przeznaczonych do uzycia w srodkach spozywczych lub na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 309 z 26.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 661).

Art. 92. 1. Glowny Inspektor Sanitarny jest organem wlasciwym do zapewnienia przeprowadzenia postepowania dotyczacego wstepnej oceny naukowej oraz sporzadzenia wstepnego sprawozdania odnosnie do nowej zywnosci wprowadzanej do obrotu w zakresie okreslonym przepisami rozporzadzenia nr 258/97 oraz do przyjmowania od Komisji Europejskiej wstepnych sprawozdan przygotowanych w innych panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, a takze do zglaszania uwag i uzasadnionych sprzeciwow do takich sprawozdan.

2. Postepowanie, o ktorym mowa w ust. 1, przeprowadzaja krajowe jednostki naukowe upowaznione, w drodze decyzji, przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia, podejmowanej z uwzglednieniem w szczegolnosci zadan statutowych i kwalifikacji personelu oraz niezaleznosci jednostki od podmiotow dzialajacych na rynku spozywczym.

3. Koszty dokumentacji, badan lub dowodow naukowych niezbednych do przygotowania wstepnego sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1, ponosza wnioskodawcy okresleni w art. 4 ust. 1 rozporzadzenia nr 258/97.

Art. 93. 1. Glowny Inspektor Sanitarny jest organem wlasciwym do wykonywania czynnosci dotyczacych zywnosci genetycznie zmodyfikowanej oraz organizmow genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do wykorzystania jako zywnosc w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu nr 1829/2003, rozporzadzeniu nr 1830/2003 oraz rozporzadzeniu nr 1946/2003.

2. Minister wlasciwy do spraw rolnictwa przekazuje Glownemu Inspektorowi Sanitarnemu stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w art. 27 rozporzadzenia nr 1829/2003.

Art. 94. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia koordynuje, dzialajac we wspolpracy z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, ministrem wlasciwym do spraw rynkow rolnych oraz Prezesem Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow, opracowanie wieloletniego krajowego planu urzedowych kontroli zywnosci, o ktorym mowa w art. 41 i 42 rozporzadzenia nr 882/2004, oraz wspolpracuje w tym zakresie z panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska.

2. Glowny Inspektor Sanitarny we wspolpracy z Glownym Lekarzem Weterynarii bedacym koordynatorem zadan inspekcji, o ktorych mowa w ust. 3, oraz Prezesem Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow sa organami wlasciwymi do zadan zwiazanych z opracowaniem i realizacja wieloletniego krajowego planu, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Glowny Lekarz Weterynarii, w ramach wspolpracy, o ktorej mowa w ust. 2, jest odpowiedzialny za koordynowanie:

1) opracowania planow urzedowych kontroli w czesci dotyczacej kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej, Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych;

2) realizacji planow urzedowych kontroli w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1;

3) przygotowywania rocznych sprawozdan z realizacji planow w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1.

DZIAL VII

Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona przez srodki spozywcze

Art. 95. W przypadku szkody wyrzadzonej przez srodki spozywcze odpowiedzialnosc za te szkode ponosi podmiot dzialajacy na rynku spozywczym na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczacych odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny.

DZIAL VIII

Przepisy karne i kary pieniezne

Rozdzial 1

Przepisy karne

Art. 96. 1. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu srodek spozywczy powszechnie spozywany szkodliwy dla zdrowia lub zycia czlowieka,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu, szkodliwy dla zdrowia lub zycia czlowieka, srodek spozywczy specjalnego przeznaczenia zywieniowego, suplement diety lub nowa zywnosc,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 3.

3. Jezeli sprawca uczynil sobie z popelnienia przestepstwa okreslonego w ust. 1 lub 2 stale zrodlo dochodow albo dopuszcza sie przestepstw okreslonych w ust. 1 i 2 w stosunku do srodkow spozywczych o znacznej wartosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 5.

4. Jezeli sprawca czynow okreslonych w ust. 1 lub 2 dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 97. 1. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu srodek spozywczy zepsuty lub zafalszowany,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

2. Jezeli sprawca dopuszcza sie przestepstwa okreslonego w ust. 1 w stosunku do srodkow spozywczych o znacznej wartosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 3.

Art. 98. 1. Kto prowadzi dzialalnosc gospodarcza w zakresie sprzedazy zywnosci "na odleglosc" (sprzedazy wysylkowej), w tym sprzedazy przez internet, bez spelnienia obowiazku okreslonego w art. 63 ust. 3,

podlega karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

2. Jezeli sprawca uczynil sobie z przestepstwa okreslonego w ust. 1 stale zrodlo dochodow albo dopuszcza sie przestepstw okreslonych w ust. 1 w stosunku do zywnosci o znacznej wartosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 3.

Art. 99. 1. Kto:

1) znakuje zywnosc genetycznie zmodyfikowana niezgodnie z art. 12-14 rozporzadzenia nr 1829/2003 oraz art. 4 rozporzadzenia nr 1830/2003,

2) wprowadza do obrotu zywnosc genetycznie zmodyfikowana bez uzyskania zezwolenia, o ktorym mowa w art. 7 rozporzadzenia nr 1829/2003, albo dokonuje tej czynnosci niezgodnie z warunkami okreslonymi w tym zezwoleniu,

3) nie wykonuje obowiazku monitoringu wprowadzonej do obrotu zywnosci genetycznie zmodyfikowanej w sposob okreslony w art. 9 rozporzadzenia nr 1829/2003 albo dokonuje tych czynnosci niezgodnie z tymi przepisami,

4) nie wycofuje z obrotu zywnosci genetycznie zmodyfikowanej, ktora nie spelnia wymogow okreslonych w przepisach rozporzadzenia nr 1829/2003,

5) nie stosuje sie do decyzji w sprawie przywozu organizmow genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do bezposredniego wykorzystania jako zywnosc albo do ich przetwarzania, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 rozporzadzenia nr 1946/2003,

6) dokonuje transgranicznego przemieszczania organizmow genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do bezposredniego wykorzystania jako zywnosc lub do ich przetwarzania w sposob niezgodny z art. 10 ust. 1 rozporzadzenia nr 1946/2003,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Takiej samej karze podlega, kto:

1) wprowadza do obrotu nowa zywnosc bez uzyskania zezwolenia, o ktorym mowa w art. 7 rozporzadzenia nr 258/97;

2) znakuje nowa zywnosc niezgodnie z art. 8 rozporzadzenia nr 258/97.

Art. 100. 1. Kto:

1) uzywa do produkcji lub wprowadza do obrotu srodek spozywczy po uplywie terminu przydatnosci do spozycia lub daty minimalnej trwalosci,

2) dokonuje napromieniania zywnosci bez uzyskania zgody, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1, lub niezgodnie z warunkami w niej okreslonymi,

3) wprowadza po raz pierwszy do obrotu srodek, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1, bez powiadomienia Glownego Inspektora Sanitarnego,

4) reklamuje lub prowadzi dzialalnosc promocyjna preparatow do poczatkowego zywienia niemowlat wbrew zakazowi okreslonemu w art. 25 ust. 2,

5) prowadzi dzialalnosc promocyjna przedmiotow sluzacych do karmienia niemowlat wbrew zakazowi okreslonemu w art. 25 ust. 2,

6) oferuje lub dostarcza preparaty do poczatkowego zywienia niemowlat oraz przedmioty sluzace do karmienia niemowlat, ich probki lub inne przedmioty tego typu o charakterze promocyjnym, konsumentom wbrew zakazowi okreslonemu w art. 25 ust. 2,

7) nie wykonuje czynnosci w zakresie identyfikacji dostawcow lub odbiorcow zywnosci wbrew obowiazkowi okreslonemu w art. 18 rozporzadzenia nr 178/2002,

8) nie wdraza w zakladzie produkcji lub obrotu zywnoscia zasad systemu HACCP wbrew obowiazkowi okreslonemu w art. 5 rozporzadzenia nr 852/2004,

9) wprowadza do obrotu jako naturalna wode mineralna wode, ktora nie zostala uznana w trybie okreslonym w art. 35 ust. 1,

10) wykonuje czynnosci klasyfikatora grzybow lub grzyboznawcy bez posiadania uprawnien okreslonych w art. 43,

11) zatrudnia osoby, co do ktorych stwierdzone zostaly przeciwwskazania do wykonywania prac, przy wykonywaniu ktorych istnieje mozliwosc przeniesienia zakazenia na inne osoby, wbrew zakazowi, o ktorym mowa w rozdziale VIII ust. 2 rozporzadzenia nr 852/2004,

12) nie przechowuje probek potraw lub nie udostepnia pobranych probek srodkow spozywczych organom urzedowych kontroli zywnosci w trybie okreslonym w art. 72 ust. 1-4,

13) wprowadza do obrotu material lub wyrob przeznaczony do kontaktu z zywnoscia niespelniajacy wymagan okreslonych w art. 3 rozporzadzenia nr 1935/2004 albo taki material lub wyrob zawierajacy w swoim skladzie substancje inne niz okreslone w trybie art. 54, albo taki material lub wyrob nieprawidlowo oznakowany,

podlega karze grzywny.

2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, w stosunku do srodkow spozywczych po uplywie ich terminu przydatnosci do spozycia, o znacznej wartosci,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny.

Art. 101. W sprawach o czyny, o ktorych mowa w art. 100, orzekanie nastepuje w trybie przepisow Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 102. 1. W przypadku popelnienia wykroczenia, o ktorym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 13, sad moze orzec przepadek przedmiotow, ktore sluzyly lub byly przeznaczone do popelnienia wykroczenia, chociazby nie stanowily one wlasnosci sprawcy, jezeli stanowia one zagrozenie dla zdrowia lub zycia czlowieka.

2. W przypadku orzeczenia srodka karnego, o ktorym mowa w ust. 1, koszty zniszczenia ponosi producent lub podmiot wprowadzajacy do obrotu material lub wyrob przeznaczony do kontaktu z zywnoscia.

Rozdzial 2

Kary pieniezne

Art. 103. 1. Kto:

1) nie przestrzega wymagan w zakresie znakowania srodkow spozywczych okreslonych w art. 27 ust. 4, art. 33 ust. 3 i 4 oraz art. 45-49, a takze wymagan w tym zakresie okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 oraz na podstawie przepisow wymienionych w art. 50 ust. 2,

2) wprowadza do obrotu jako zywnosc produkt niebedacy zywnoscia,

3) nie wycofuje z obrotu srodka spozywczego szkodliwego dla zdrowia lub zycia czlowieka, srodka spozywczego zepsutego oraz srodka spozywczego zafalszowanego wbrew decyzji organu urzedowej kontroli zywnosci,

4) rozpoczyna dzialalnosc gospodarcza w zakresie produkcji lub obrotu zywnoscia bez zlozenia wniosku o zarejestrowanie zakladu lub uzyskania decyzji o zatwierdzeniu zakladu w trybie i na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu nr 852/2004 oraz w art. 63,

5) produkuje lub wprowadza do obrotu zywnosc w zakresie niezgodnym z decyzja o zatwierdzeniu zakladu, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2,

6) prowadzi dzialalnosc w zakresie produkcji lub obrotu zywnoscia wbrew decyzji o cofnieciu zatwierdzenia zakladu, o ktorej mowa w art. 66 ust. 1,

7) utrudnia lub uniemozliwia przeprowadzenie urzedowej kontroli zywnosci,

podlega karze pienieznej w wysokosci do trzydziesto-krotnego przecietnego wynagrodzenia miesiecznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzajacy, oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, na podstawie przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1:

1) pkt 1 lub 3 - wysokosc kary pienieznej moze byc wymierzona do pieciokrotnej wartosci zakwestionowanej ilosci srodka spozywczego;

2) pkt 4 - wysokosc kary pienieznej moze byc wymierzona do pieciokrotnego przecietnego wynagrodzenia miesiecznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzajacy, oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.

Art. 104. 1. Kary pieniezne, o ktorych mowa w art. 103, wymierza, w drodze decyzji, wlasciwy panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny.

2. Ustalajac wysokosc kary pienieznej, wlasciwy panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny uwzglednia stopien szkodliwosci czynu, stopien zawinienia i zakres naruszenia, dotychczasowa dzialalnosc podmiotu dzialajacego na rynku spozywczym i wielkosc produkcji zakladu.

3. Do kar pienieznych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje sie odpowiednio przepisy dzialu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pozn. zm.8)), z tym ze organowi, o ktorym mowa w ust. 1, przysluguja uprawnienia organu podatkowego.

4. Kary pieniezne stanowia dochod budzetu panstwa.

DZIAL IX

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Rozdzial 1

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 105. W ustawie z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z pozn. zm.9)) w art. 18 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) decyzje wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakladu, o ktorej mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).".

Art. 106. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032 i Nr 170, poz. 1217) w art. 15a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jakosci zdrowotnej zywnosci, w ramach urzedowej kontroli zywnosci i monitoringu okreslonych w przepisach o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia.".

Art. 107. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W oznakowaniu opakowanych srodkow spozywczych przeznaczonych bezposrednio dla konsumenta finalnego lub do zakladow zywienia zbiorowego podaje sie:",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dane identyfikujace producenta albo producentow, w tym firme lub nazwe ze wskazaniem formy prawnej i ich adres, a przypadku osoby fizycznej imie i nazwisko oraz nazwe, pod ktora osoba ta wykonuje dzialalnosc, oraz jej adres,";

2) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli szczegolowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych srodkow spozywczych i srodkow spozywczych bez opakowan przeznaczonych bezposrednio dla konsumenta finalnego lub do zakladow zywienia zbiorowego oraz sposob znakowania tych srodkow spozywczych, z wylaczeniem znakowania wartoscia odzywcza,";

3) uzyte w art. 7 ust. 3-5 oraz w art. 15 pkt 6 wyrazy "bezposrednio dla konsumenta" zastepuje sie wyrazami "bezposrednio dla konsumenta finalnego";

4) w art. 17 w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej zywnosci i paszach (systemu RASFF) o podjetych decyzjach dotyczacych niebezpiecznych artykulow rolno-spozywczych,".

Art. 108. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z pozn. zm.10)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1 w ust. 3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) srodkami spozywczymi, w rozumieniu przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia,";

2) w art. 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) substancje nowe stosowane wylacznie jako substancje dodatkowe do zywnosci, w rozumieniu przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia,".

Art. 109. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811, z pozn. zm.11)) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W sprawach dotyczacych zywnosci i srodkow farmaceutycznych stosuje sie przepisy o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia i przepisy o srodkach farmaceutycznych, o ile nie sa sprzeczne z przepisami ustawy.".

Art. 110. W ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z pozn. zm.12)) w art. 72 w ust. 5 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

"2a) suplementami diety, w rozumieniu przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia,".

Art. 111. W ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z pozn. zm.13)) w art. 92 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia".

Art. 112. W ustawie z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1362, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2) aromatyzowanie - uzycie przy wyrobie napojow spirytusowych co najmniej jednej substancji naturalnej lub preparatu aromatycznego, ewentualnie substancji aromatycznej identycznej z naturalna, dopuszczonej na podstawie przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia;

3) barwienie - uzycie przy wyrobie napojow spirytusowych co najmniej jednego barwnika, dozwolonego na podstawie przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia;";

2) w art. 7 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) innych naturalnych substancji weglowodanowych, dozwolonych na podstawie przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia.";

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do aromatyzowania napojow spirytusowych mozna stosowac substancje dopuszczone na podstawie przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia, z zastrzezeniem ust. 2.".

Art. 113. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z pozn. zm.14)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 38 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zostal ustalony najwyzszy dopuszczalny poziom pozostalosci w srodkach spozywczych, ktorych dotyczy zastosowanie tego srodka, na podstawie przepisow rozporzadzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych poziomow pozostalosci pestycydow w zywnosci i paszy pochodzenia roslinnego i zwierzecego oraz na ich powierzchni, zmieniajacego dyrektywe Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1) lub przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia;";

2) w art. 54 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) tymczasowe wartosci najwyzszego dopuszczalnego poziomu pozostalosci pestycydow, jezeli nie zostaly ustalone na podstawie przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia, oraz wyniki badan, informacje i dane, na podstawie ktorych ustalono te wartosci;";

3) art. 69 otrzymuje brzmienie:

"Art. 69. W przypadku podejrzenia zastosowania srodka ochrony roslin niedopuszczonego do obrotu lub zastosowania srodka w sposob stwarzajacy zagrozenie zdrowia czlowieka lub zwierzat organy Inspekcji stosuja procedure powiadamiania zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej zywnosci i paszach w rozumieniu przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia.".

Art. 114. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustawa nie narusza przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia.";

2) w art. 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1) aromatyzacja - uzywanie przy wytwarzaniu fermentowanych napojow winiarskich jednego lub wiecej, dozwolonych na podstawie przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia, ziol aromatycznych, przypraw korzennych lub naturalnych i identycznych z naturalnymi substancji aromatycznych;

2) barwienie - uzywanie przy wytwarzaniu fermentowanych napojow winiarskich jednego lub wiecej, dozwolonych na podstawie przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia, barwnikow lub cukru palonego;",

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) dozwolona substancja dodatkowa lub dozwolona substancja aromatyczna - substancje okreslone na podstawie przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia;";

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do slodzenia fermentowanych napojow winiarskich moga byc rowniez stosowane inne substancje slodzace dozwolone na podstawie przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia.";

4) w art. 28 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"minister wlasciwy do spraw zdrowia realizuje zadania w zakresie jakosci zdrowotnej wyrobow winiarskich objetych wspolna organizacja rynku wina na podstawie przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia, a takze przepisow Unii Europejskiej:".

Art. 115. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z pozn. zm.15)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach zywnosciowych oraz paszach od organow Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organow Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach zywnosciowych pochodzenia zwierzecego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrozenia spowodowanego niebezpiecznym produktem zywnosciowym lub pasza, a nastepnie przekazywanie tych informacji do kierujacego siecia systemu RASFF, o ktorym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).";

2) w art. 13 w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jest odpowiedzialny za zbieranie informacji dotyczacych wszystkich stwierdzonych przypadkow niebezpiecznej zywnosci pochodzenia roslinnego, zwierzecego i pasz - w zakresie objetym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych oraz Inspekcji Handlowej - i za przekazywanie tych informacji do krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF.".

Art. 116. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z pozn. zm.16)) w art. 84 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) nadzorem sanitarnym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z pozn. zm.17)) i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225), w zakresie dotyczacym bezpieczenstwa zywnosci.".

Art. 117. W ustawie z dnia 21 stycznia 2005 r. o doswiadczeniach na zwierzetach (Dz. U. Nr 33, poz. 289) w art. 16 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) jednostki organizacyjne posiadajace specjalistyczne laboratoria, wykonujace badania produktow leczniczych, srodkow spozywczych, substancji i preparatow chemicznych, srodkow ochrony roslin, produktow biobojczych i organizmow genetycznie zmodyfikowanych, jezeli obowiazek przeprowadzania takich badan wynika z odrebnych przepisow, w szczegolnosci przepisow:prawa farmaceutycznego, o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia, o substancjach i preparatach chemicznych, o ochronie roslin, o produktach biobojczych i przepisow o organizmach genetycznie zmodyfikowanych".

Art. 118. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustawa okresla rowniez wlasciwosc organow Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzedowych kontroli produktow pochodzenia zwierzecego, okreslonych w przepisach rozporzadzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzedowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnosci z prawem paszowym i zywnosciowym oraz regulami dotyczacymi zdrowia zwierzat i dobrostanu zwierzat (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1), zwanego dalej "rozporzadzeniem nr 882/2004", oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporzadzenia, nieuregulowanym w przepisach o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia.";

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Przepisy ustawy nie naruszaja przepisow o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia.".

Rozdzial 2

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 119. Suplementy diety niespelniajace wymagan w zakresie oznakowania, wprowadzone do obrotu przed dniem wejscia w zycie ustawy, moga znajdowac sie w obrocie do wyczerpania zapasow, lecz nie dluzej niz przez dwanascie miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy.

Art. 120. 1. Uznania naturalnych wod mineralnych dokonane na podstawie art. 9a ustawy, o ktorej mowa w art. 127 pkt 1, pozostaja w mocy.

2. Oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wod mineralnych, naturalnych wod zrodlanych i wod stolowych dokonane do dnia wejscia w zycie ustawy zachowuja waznosc.

Art. 121. 1. W przypadku watpliwosci, czy zywnosc wprowadzana do obrotu byla dotychczas stosowana w celu zywienia ludzi, podmiot dzialajacy na rynku spozywczym jest obowiazany przedstawic, na zadanie wlasciwego organu urzedowej kontroli zywnosci, dokumentacje potwierdzajaca historie stosowania tej zywnosci oraz okreslajaca, w jakiej postaci zywnosc ta lub jej skladniki byly stosowane w celu zywienia ludzi w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej przed dniem 15 maja 1997 r.

2. W przypadku braku dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1, niezbedne jest przeprowadzenie postepowania okreslonego przepisami rozporzadzenia nr 258/97.

Art. 122. 1. Podmioty dzialajace na rynku spozywczym, ktorych zaklady nie sa wpisane do rejestru, o ktorym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, sa obowiazane, w okresie szesciu miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy, zlozyc wnioski o wpis do rejestru zakladow lub o zatwierdzenie zakladu.

2. Wnioski, o ktorych mowa w art. 64 ust. 1, nie sa wymagane, jezeli zaklady produkujace lub wprowadzajace zywnosc do obrotu objete sa rejestrami prowadzonymi na podstawie art. 27a ustawy, o ktorej mowa w art. 127 pkt 1, i spelniaja wymagania okreslone w niniejszej ustawie.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, wlasciwy panstwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje wpisu zakladu do rejestru zakladow z urzedu, chyba ze w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, podmiot dzialajacy na rynku spozywczym zostanie wezwany do zlozenia wniosku lub uzupelnienia danych objetych wnioskiem albo podmiot ten zlozy wniosek o dokonanie zmian w rejestrze lub o wykreslenie zakladu z rejestru.

Art. 123. Uprawnienia klasyfikatora grzybow i grzyboznawcy uzyskane na podstawie przepisow dotychczasowych zachowuja waznosc.

Art. 124. W sprawach dotyczacych wnioskow obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej ubiegajacych sie o uznanie uprawnien klasyfikatora grzybow lub grzyboznawcy maja zastosowanie przepisy art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektorych dzialalnosci (Dz. U. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).

Art. 125. Rada do Spraw Monitoringu powolana na podstawie art. 40a ust. 3 ustawy, o ktorej mowa w art. 127 pkt 1, realizuje swoje zadania do dnia powolania Rady do Spraw Monitoringu Zywnosci i Zywienia, o ktorej mowa w art. 87 niniejszej ustawy.

Art. 126. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 4 pkt 1, 2 i 3, ust. 5, 6 i 7, art. 9a ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 4, art. 24 ust. 5, art. 40a ust. 2 i 8, art. 41 ust. 6, 7 i 8, art. 44 ust. 4 i art. 48 ust. 2 ustawy, o ktorej mowa w art. 127 pkt 1, zachowuja moc do dnia wejscia w zycie przepisow wykonawczych wydanych na podstawie art. 10, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 15, 16, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 6, art. 28 ust. 3, art. 31 ust. 4, art. 39, art. 44, art. 50 ust. 1, art. 73 ust. 5, art. 83 ust. 2 i 3, art. 86 ust. 2 i art. 87 ust. 7 niniejszej ustawy.

2. Przepis art. 15 ust. 1 obowiazuje do daty okreslonej w art. 50 drugi akapit rozporzadzenia nr 396/2005.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, o ktorej mowa w art. 127 pkt 2, zachowuja moc do dnia wejscia w zycie przepisow wykonawczych wydanych na podstawie art. 54 pkt 1 i 2 niniejszej ustawy.

4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy, o ktorej mowa w art. 107, zachowuja moc do dnia wejscia w zycie przepisow wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa.

Art. 127. Traca moc:

1) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 i Nr 178, poz. 1480);

2) ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia (Dz. U. Nr 128, poz. 1408, z 2003 r. Nr 171, poz. 1662, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 178, poz. 1480).

Art. 128. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia (czyli 28 pazdziernika 2006- przypis redakcja ROL).

1) Niniejsza ustawa zmienia sie: ustawe z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, ustawe z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawe z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych, ustawe z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, ustawe z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym, ustawe z dnia 13 wrzesnia 2002 r.  o napojach spirytusowych, ustawe z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin, ustawe z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawe z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, ustawe z dnia 21 stycznia 2005 r. o doswiadczeniach na zwierzetach i ustawe z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego.
2) Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji nastepujace rozporzadzenia Wspolnoty Europejskiej:
1) rozporzadzenie Rady (EURATOM) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiajace maksymalne dozwolone poziomy skazenia radioaktywnego srodkow spozywczych oraz pasz po wypadku jadrowym lub w kazdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 371 z 30.12.1987, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1,str. 333);
2) rozporzadzenie Komisji (EURATOM) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiajace maksymalne dozwolone poziomy skazenia radioaktywnego w srodkach spozywczych o mniejszym znaczeniu w nastepstwie wypadku jadrowego lub w kazdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101 z 13.04.1989, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 347);
3) rozporzadzenie Rady (EWG) nr 737/90 z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunkow regulujacych przywoz produktow rolnych pochodzacych z panstw trzecich w nastepstwie wypadku w elektrowni jadrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 82 z 29.03.1990, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 17, str. 78);
4) rozporzadzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktow rolnych oraz znakowania produktow rolnych i srodkow spozywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39);
5) rozporzadzenie Komisji (EWG) nr 94/92 z dnia 14 stycznia 1992 r. ustanawiajace szczegolowe zasady wprowadzenia w zycie uzgodnien dotyczacych przywozu z panstw trzecich przewidzianych w rozporzadzeniu (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktow rolnych oraz znakowania produktow rolnych i srodkow spozywczych (Dz. Urz. WE L 11 z 17.01.1992, str. 14, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 87);
6) rozporzadzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczen geograficznych i nazw pochodzenia produktow rolnych i srodkow spozywczych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 4);
7) rozporzadzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie swiadectw o szczegolnym charakterze dla produktow rolnych i srodkow spozywczych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 12);
8) rozporzadzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiajace procedury Wspolnoty w odniesieniu do substancji skazajacych w zywnosci (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 204);
9) rozporzadzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 pazdziernika 1996 r. ustanawiajace wspolnotowa procedure dla substancji aromatycznych uzywanych lub przeznaczonych do uzycia w lub na srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 299 z 23.11.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 42);
10) rozporzadzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczace nowej zywnosci i nowych skladnikow zywnosci (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 244);
11) rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1565/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. ustanawiajace srodki konieczne do przyjecia programu oceny w zastosowaniu rozporzadzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 415);
12) rozporzadzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalajace najwyzsze dopuszczalne poziomy dla niektorych zanieczyszczen w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 77 z 16.03.2001, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 64);
13) rozporzadzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajace ogolne zasady i wymagania prawa zywnosciowego, powolujace Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci oraz ustanawiajace procedury w zakresie bezpieczenstwa zywnosci (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463);
14) rozporzadzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmow genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650);
15) rozporzadzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzesnia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej zywnosci i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432);
16) rozporzadzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzesnia 2003 r. dotyczace mozliwosci sledzenia i etykietowania organizmow zmodyfikowanych genetycznie oraz mozliwosci sledzenia zywnosci i produktow paszowych wyprodukowanych z organizmow zmodyfikowanych genetycznie i zmieniajace dyrektywe 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455);
17) rozporzadzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie srodkow aromatyzujacych dymu wedzarniczego uzywanych lub przeznaczonych do uzycia w srodkach spozywczych lub na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 309 z 26.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 661);
18) rozporzadzenie (WE) nr 608/2004 Komisji z dnia 31 marca 2004 r. dotyczace etykietowania zywnosci oraz skladnikow zywnosci z dodatkiem fitosteroli, estrow fitosteroli i/lub estrow fitostanoli (Dz. Urz. UE L 97 z 01.04.2004, str. 44);
19) rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny srodkow spozywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319);
20) rozporzadzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzedowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnosci z prawem paszowym i zywnosciowym oraz regulami dotyczacymi zdrowia zwierzat i dobrostanu zwierzat (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200);
21) rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 pazdziernika 2004 r. ustanawiajace norme handlowa dla pieczarek hodowlanych (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 23);
22) rozporzadzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 pazdziernika 2004 r. w sprawie materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia oraz uchylajace dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4);
23) rozporzadzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych poziomow pozostalosci pestycydow w zywnosci i paszy pochodzenia roslinnego i zwierzecego oraz na ich powierzchni, zmieniajace dyrektywe Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1);
24) rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriow mikrobiologicznych dotyczacych srodkow spozywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1);
25) rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiajace srodki wykonawcze w odniesieniu do niektorych produktow objetych rozporzadzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzedowych kontroli na mocy rozporzadzen (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiajace odstepstwa od rozporzadzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniajace rozporzadzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27).
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji nastepujacych dyrektyw Wspolnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszacej sie do ustalania najwyzszych dopuszczalnych poziomow pozostalosci pestycydow w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 340 z 09.12.1976, str. 26, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 61);
2) dyrektywy Rady 78/142/EWG z dnia 30 stycznia 1978 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do materialow i wyrobow zawierajacych monomer chlorku winylu przeznaczonych do kontaktu ze srodkami spozywczymi (Dz. Urz. WE L 44 z 15.02.1978, str. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 5, str. 6);
3) dyrektywy Komisji 80/766/EWG z dnia 8 lipca 1980 r. ustanawiajacej wspolnotowa metode analizy do celow urzedowej kontroli poziomu monomeru chlorku winylu w materialach i wyrobach, ktore przeznaczone sa do kontaktu ze srodkami spozywczymi (Dz. Urz. WE L 213 z 16.08.1980, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 45);
4) dyrektywy Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wod mineralnych (Dz. Urz. WE L 229 z 30.08.1980, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 50);
5) dyrektywy Komisji 81/432/EWG z dnia 29 kwietnia 1981 r. ustanawiajacej wspolnotowa metode analizy do celow urzedowej kontroli chlorku winylu uwalnianego z materialow i wyrobow do srodkow spozywczych (Dz. Urz. WE L 167 z 24.06.1981, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 154);
6) pierwszej dyrektywy Komisji 81/712/EWG z dnia 28 lipca 1981 r. ustanawiajacej wspolnotowe metody analiz w celu kontroli spelniania kryteriow czystosci przez niektore dodatki stosowane w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 257 z 10.09.1981, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 176);
7) dyrektywy Rady 82/711/EWG z dnia 18 pazdziernika 1982 r. ustanawiajacej podstawowe zasady, niezbedne w badaniach migracji skladnikow materialow i wyrobow z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze srodkami spozywczymi (Dz. Urz. WE L 297 z 23.10.1982, str. 26, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 358);
8) dyrektywy Rady 84/500/EWG z dnia 15 pazdziernika 1984 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich dotyczacych wyrobow ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze srodkami spozywczymi (Dz. Urz. WE L 277 z 20.10.1984, str. 12, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 7, str. 196);
9) dyrektywy Rady 85/572/EWG z dnia 19 grudnia 1985 r. ustanawiajacej wykaz plynow modelowych do zastosowania w badaniach migracji skladnikow materialow i wyrobow z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze srodkami spozywczymi (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1985, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 75);
10) dyrektywy Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyzszych dopuszczalnych poziomow pozostalosci pestycydow w zbozach i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 221 z 07.08.1986, str. 37, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 74);
11) dyrektywy Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyzszych dopuszczalnych poziomow pozostalosci pestycydow w srodkach spozywczych pochodzenia zwierzecego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 221 z 07.08.1986, str. 43, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 80);
12) dyrektywy Komisji 87/250/EWG z dnia 15 kwietnia 1987 r. w sprawie oznaczania zawartosci alkoholu na etykietach napojow alkoholowych przeznaczonych do sprzedazy konsumentowi koncowemu (Dz. Urz. WE L 113 z 30.04.1987, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 275);
13) dyrektywy Rady 88/344/EWG z dnia 13 czerwca 1988 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich dotyczacych rozpuszczalnikow do ekstrakcji stosowanych w produkcji srodkow spozywczych i skladnikow zywnosci (Dz. Urz. WE L 157 z 24.06.1988, str. 28, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 222);
14) dyrektywy Rady 88/388/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do srodkow aromatyzujacych przeznaczonych do uzytku w srodkach spozywczych i materialow zrodlowych sluzacych do ich produkcji (Dz. Urz. WE L 184 z 15.07.1988, str. 61, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 233);
15) dyrektywy Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich dotyczacych dodatkow do srodkow spozywczych dopuszczonych do uzycia w srodkach spozywczych przeznaczonych do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 27, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 311);
16) dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do gleboko mrozonych srodkow spozywczych przeznaczonych do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 318);
17) dyrektywy Rady 89/369/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazowek lub oznakowan identyfikacyjnych partii towaru, do ktorej nalezy dany srodek spozywczy (Dz. Urz. WE L 186 z 30.06.1989, str. 21, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 3);
18) dyrektywy Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego (Dz. Urz. WE L 186 z 30.06.1989, str. 27, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 9);
19) dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 wrzesnia 1990 r. w sprawie oznaczania wartosci odzywczej srodkow spozywczych (Dz. Urz. WE L 276 z 06.10.1990, str. 40, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 191);
20) dyrektywy Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyzszych dopuszczalnych poziomow pozostalosci pestycydow w niektorych produktach pochodzenia roslinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 350 z 14.12.1990, str. 71, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 68);
21) dyrektywy Komisji 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatow dla niemowlat i preparatow pochodnych (Dz. Urz. WE L 175 z 04.07.1991, str. 35, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 278);
22) dyrektywy Komisji 92/1/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r. w sprawie monitorowania temperatur w srodkach transportu, podczas magazynowania oraz skladowania gleboko mrozonych srodkow spozywczych przeznaczonych do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 34 z 11.02.1992, str. 28, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 73);
23) dyrektywy Komisji 92/2/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r. ustanawiajacej procedure pobierania probek oraz wspolnotowa metode analizy do celow urzedowej kontroli temperatur gleboko mrozonych srodkow spozywczych przeznaczonych do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 34 z 11.02.1992, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 75);
24) dyrektywy Rady 92/52/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie preparatow dla niemowlat i receptur przeznaczonych na wywoz do panstw trzecich (Dz. Urz. WE L 179 z 01.07.1992, str. 129; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 198);
25) dyrektywy Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i wspolpracy Panstw Czlonkowskich w naukowym badaniu zagadnien dotyczacych zywnosci (Dz. Urz. WE L 52 z 04.03.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 208);
26) dyrektywy Komisji 93/10/EWG z dnia 15 marca 1993 r. odnoszacej sie do materialow i wyrobow wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze srodkami spozywczymi (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1993, str. 27, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 25);
27) dyrektywy Komisji 93/11/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotyczacej uwalniania N-nitrozoamin i substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczkow do karmienia niemowlat i smoczkow do uspokajania wykonanych z kauczuku naturalnego lub elastomerow syntetycznych (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1993, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 35);
28) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/35/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji slodzacych uzywanych w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, str. 3, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 288);
29) dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwnikow uzywanych w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 298);
30) dyrektywy Komisji 94/54/WE z dnia 18 listopada 1994 r. dotyczacej obowiazkowego umieszczania na etykietach niektorych srodkow spozywczych danych szczegolowych innych niz wymienione w dyrektywie Rady 79/112/EWG (Dz. Urz. WE L 300 z 23.11.1994, str. 14, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 404);
31) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatkow do zywnosci innych niz barwniki i substancje slodzace (Dz. Urz. WE L 61 z 18.03.1995, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 50);
32) dyrektywy Komisji 95/31/WE z dnia 5 lipca 1995 r. ustanawiajacej szczegolne kryteria czystosci dotyczace substancji slodzacych stosowanych w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 178 z 28.07.1995, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 152);
33) dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiajacej szczegolne kryteria czystosci dotyczace barwnikow stosowanych w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 226 z 22.09.1995, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 218);
34) dyrektywy Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznajacej odstepstwo od niektorych przepisow dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny srodkow spozywczych w odniesieniu do transportu morskiego plynnych olejow i tluszczow luzem (Dz. Urz. WE L 21 z 27.01.1996, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 432);
35) dyrektywy Komisji 96/5/WE z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie przetworzonej zywnosci na bazie zboz oraz zywnosci dla niemowlat i malych dzieci (Dz. Urz. WE L 49 z 28.02.1996, str. 17, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 442);
36) dyrektywy Komisji 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie zywnosci przeznaczonej do uzycia w dietach o obnizonej energetycznosci (Dz. Urz. WE L 55 z 06.03.1996, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 454);
37) dyrektywy Komisji 96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. ustanawiajacej szczegolne kryteria czystosci dla dodatkow do srodkow spozywczych innych niz barwniki i substancje slodzace (Dz. Urz. WE L 339 z 30.12.1996, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 50);
38) dyrektywy Komisji 98/28/WE z dnia 29 kwietnia 1998 r. przyznajacej odstepstwo od niektorych przepisow dyrektywy 93/43/EWG w sprawie higieny srodkow spozywczych w odniesieniu do transportu morskiego cukru nierafinowanego luzem (Dz. Urz. WE L 140 z 12.05.1998, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 281);
39) dyrektywy Komisji 98/53/WE z dnia 16 lipca 1998 r. ustanawiajacej metody pobierania probek oraz metody analiz do celow urzedowej kontroli poziomow niektorych substancji zanieczyszczajacych w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 201 z 17.07.1998, str. 93, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 50);
40) dyrektywy 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich dotyczacych srodkow spozywczych oraz skladnikow srodkow spozywczych poddanych dzialaniu promieniowania jonizujacego (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 236);
41) dyrektywy 1999/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie ustanowienia wspolnotowego wykazu srodkow spozywczych oraz skladnikow srodkow spozywczych poddanych dzialaniu promieniowania jonizujacego (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 244);
42) dyrektywy Komisji 1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 273);
43) dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy srodkow spozywczych (Dz. Urz. WE L 109 z 06.05.2000, str. 29, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 75);
44) dyrektywy Komisji 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie substancji, ktore moga byc dodawane w szczegolnych celach odzywczych do zywnosci specjalnego przeznaczenia zywieniowego (Dz. Urz. WE L 52 z 22.02.2001, str. 19, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 188, z pozn. zm.);
45) dyrektywy Komisji 2001/22/WE z dnia 8 marca 2001 r. ustanawiajacej metody pobierania probek i metody analiz do celow urzedowej kontroli poziomow olowiu, kadmu, rteci i 3-MCPD w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 77 z 16.03.2001, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 201);
46) dyrektywy Komisji 2002/16/WE z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wykorzystania niektorych pochodnych epoksydowych w materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu ze srodkami spozywczymi (Dz. Urz. WE L 51 z 22.02.2002, str. 27, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 267);
47) dyrektywy Komisji 2002/26/WE z dnia 13 marca 2002 r. ustanawiajacej metody pobierania probek i metody analiz do celow urzedowej kontroli poziomow ochratoksyny A w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 75 z 16.03.2002, str. 38, z pozn. zm.; Dz. Urz. E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 280);
48) dyrektywy 2002/46/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do suplementow zywnosciowych (Dz. Urz. WE L 183 z 12.07.2002, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 490);
49) dyrektywy Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiajacej wspolnotowe metody pobierania probek do celow urzedowej kontroli pozostalosci pestycydow w produktach pochodzenia roslinnego i zwierzecego oraz na ich powierzchni oraz uchylajacej dyrektywe 79/700/EWG (Dz. Urz. WE L 187 z 16.07.2002, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 228);
50) dyrektywy Komisji 2002/67/WE z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie etykietowania srodkow spozywczych zawierajacych chinine oraz srodkow spozywczych zawierajacych kofeine (Dz. Urz. WE L 191 z 19.07.2002, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 116);
51) dyrektywy Komisji 2002/69/WE z dnia 26 lipca 2002 r. ustanawiajacej metody pobierania probek i metody analizy do celow urzedowej kontroli dioksyn i oznaczania dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 209 z 06.08.2002, str. 5, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 525);
52) dyrektywy Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materialow i wyrobow z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze srodkami spozywczymi (Dz. Urz. WE L 220 z 15.08.2002, str. 18, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 535);
53) dyrektywy Komisji 2003/40/WE z dnia 16 maja 2003 r. ustanawiajacej wykaz, stezenia graniczne i wymogi w zakresie etykietowania dla skladnikow naturalnych wod mineralnych oraz warunki zastosowania powietrza wzbogaconego w ozon do oczyszczania naturalnych wod mineralnych i wod zrodlanych (Dz. Urz. UE L 126 z 22.05.2003, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 193);
54) dyrektywy Komisji 2003/78/WE z dnia 11 sierpnia 2003 r. ustanawiajacej metody pobierania probek i metody analizy do celow urzedowej kontroli poziomow patuliny w srodkach spozywczych (Dz. Urz. UE L 203 z 12.08.2003, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 402);
55) dyrektywy Komisji 2004/16/WE z dnia 12 lutego 2004 r. ustanawiajacej metody pobierania probek i metody analizy do celow urzedowej kontroli poziomow cyny w zywnosci konserwowanej (Dz. Urz. UE L 42 z 13.02.2004, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 33, str. 82);
56) dyrektywy Komisji 2005/10/WE z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiajacej metody pobierania probek i metody analizy do celow urzedowej kontroli poziomow benzo [alpirenu w srodkach spozywczych (Dz. Urz. UE L 34 z 08.02.2005, str. 15);
57) dyrektywy Komisji 2005/38/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiajacej metody pobierania probek i metody analizy do celow urzedowej kontroli poziomow toksyn Fusarium w srodkach spozywczych (Dz. Urz. UE L 143 z 07.06.2005, str. 18).
3) Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalajace najwyzsze dopuszczalne poziomy dla niektorych substancji zanieczyszczajacych w srodkach spozywczych (Dz. Urz. WE L 77 z 16.03.2001, str. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 64); zmiany wymienionego rozporzadzenia zostaly ogloszone w Dz. Urz. WE L 321 z 6.12.2001, str. 1 - w odniesieniu do dioksyn i polichlorowanych bifenyli; Dz. Urz. WE L 37 z 07.02.2002, str. 4, Dz. Urz. WE L 41 z 13.02.2002, str. 12 - w odniesieniu do aflatoksyn; Dz. Urz. WE L 75 z 16.03.2002, str. 18 - w odniesieniu do ochratoksyny A; Dz. Urz. WE L 86 z 03.04.2002, str. 5 - w odniesieniu do azotanow; Dz. Urz. UE L 203 z 12.08.2003, str. 1 - w odniesieniu do patuliny; Dz. Urz. UE L 326 z 13.12.2003, str. 12 - odniesieniu do aflatoksyn; Dz. Urz. UE L 42 z 13.02.2004, str. 3 - w odniesieniu do cyny nieorganicznej w zywnosci; Dz. Urz. UE L 74 z 12.03.2004, str. 11 - w odniesieniu do patuliny; Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 48 - w odniesieniu do zawartosci azotanow w odzywkach dla niemowlat i malych dzieci; Dz. Urz. UE L 106 z 15.04.2004, str. 3 - w zakresie aflatoksyn i ochratoksyny A w zywnosci dla niemowlat i malych dzieci; Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2005, str. 43 - w odniesieniu do metali ciezkich; Dz. Urz. UE L 34 z 8.02.2005, str. 3 - w odniesieniu do wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (benzo [a]pirenu); Dz. Urz. UE L 143 z 7.06.2005, str. 3 - w odniesieniu do toksyn Fusarium; rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriow mikrobiologicznych dotyczacych srodkow spozywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1).
4) Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 737/90 z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunkow regulujacych przywoz produktow rolnych pochodzacych z panstw trzecich w nastepstwie wypadku w elektrowni jadrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 82 z 29.03.1990, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 17, str. 78); rozporzadzenie Rady (EURATOM) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiajace maksymalne dozwolone poziomy skazenia radioaktywnego srodkow spozywczych oraz pasz po wypadku jadrowym lub w kazdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 371 z 30.12.1987, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 333); rozporzadzenie Komisji (EURATOM) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiajace maksymalne dozwolone poziomy skazenia radioaktywnego w srodkach spozywczych o mniejszym znaczeniu w nastepstwie wypadku jadrowego lub w kazdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101 z 13.04.1989, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 347).
5) Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiajace wspolnotowa procedure dla okreslania maksymalnego limitu pozostalosci weterynaryjnych produktow leczniczych w srodkach spozywczych pochodzenia zwierzecego (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 111).
6) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 170, poz. 1217.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.
10) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1485.
11) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 130, poz. 1187, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360.
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218.
14) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639 i Nr 170, poz. 1217.
15) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 170, poz. 1217.
16) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045 i Nr 158, poz. 1121.
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.