INSTYTUCJE UE

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zostal powolany do zycia w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego. Jego zadaniem jest przyczynianie sie do zrownowazonego i stalego rozwoju wspolnego rynku w interesie Wspolnoty. EBI pomaga osiagac cele Unii, poprzez finansowanie sluzacych jej rozwojowi wieloletnich projektow inwestycyjnych.

Organy
Organami EBI sa: Rada Gubernatorow skladajaca sie z ministrow finansow wszystkich panstw czlonkowskich, Rada Dyrektorow, ktorej przewodniczy Prezes Banku oraz Komitet Zarzadzajacy.

Rola
EBI jest autonomiczna instytucja finansowa, posiada osobowosc prawna. Nie korzysta z zadnych funduszy pochodzacych z budzetu UE. Sam podejmuje decyzje w sprawie zaciagania i udzielania pozyczek. Co roku przedstawia sprawozdanie z calej swojej dzialalnosci. Srodki na jego dzialalnosc pochodza od panstw czlonkowskich, ktore sa jego akcjonariuszami oraz z pozyczek zaciaganych na swiatowych rynkach kapitalowych. Jest instytucja o charakterze non profit - niezarobkowym, nie pozyskuje on zadnych srodkow z rachunkow oszczednosciowych lub biezacych.

Kredyty
Kredyty moga otrzymac, przedsiebiorstwa panstwowe i prywatne ze wszystkich panstw czlonkowskich, splata kredytu trwa od 7 do 12 lat.

Kredytowane projekty musza spelniac okreslone warunki:

- musza sie one przyczyniac do osiagania celow UE,
- musza przynosic korzysci przede wszystkim najslabiej rozwinietym regionom,
- musza pomagac w przyciaganiu innych zrodel finansowania.

Bank udziela rowniez gwarancji na pozyczki innych bankow.

Rodzaje projektow finansowanych przez EBI
Do zadan EBI nalezy wspieranie projektow, ktorych celem jest m.in. rozwoj najslabiej rozwinietych regionow, poprawa infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, zmniejszenie zuzycia energii, wzmocnienie miedzynarodowej konkurencyjnosci przemyslu, ochrona srodowiska, rozwoj sektora technologii informatycznych, podwyzszanie jakosc uslug w dziedzinie edukacji i ochrony zdrowia oraz sprzyjanie rozwojowi malych i srednich przedsiebiorstw.

Realizacji ostatniego celu sprzyja przede wszystkim to, ze EBI jest wiekszosciowym udzialowcem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, ktory zostal stworzony w1994 r. w celu finansowania inwestycji w malych i srednich przedsiebiorstwach.

Komu pomaga
Prawie 90 proc. dzialan podejmowanych przez EBI ma miejsce w Unii Europejskiej, ale znaczna czesc funduszy kierowana jest do przyszlych panstw czlonkowskich. EBI udziela rowniez pomocy 12 panstwom basenu Morza Srodziemnego oraz 70 krajom Afryki, Karaibow i Pacyfiku oraz krajom Europy Srodkowej i Wschodniej, objetych programami PHARE i TACIS .

Adres:

100, boulevard Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg

telefon (+352) 43 79 31 22
faks (+352) 43 79 31 91

e-mail: info@eib.org

Adres strony internetowej instytucji - www.eib.eu.int

TRAKTAT USTANAWIAJACY WSPOLNOTE EUROPEJSKA

TEKST SKONSOLIDOWANY (UWZGLEDNIAJACY ZMIANY WPROWADZONE TRAKTATEM Z NICEI - wszedl w zycie 2 lutego 2003 r.)

Wyciag

(art. 266-267 Traktatu WE)

Artykul 266

Europejski Bank Inwestycyjny ma osobowosc prawna.

Czlonkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego sa Panstwa Czlonkowskie.

Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi przedmiot protokolu zalaczonego do niniejszego Traktatu. Rada, stanowiac jednomyslnie na zadanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisja, badz na zadanie Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, moze zmienic artykuly 4, 11 i 12 oraz artykul 18 ustep 5 Statutu Banku.

Artykul 267

Zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest przyczynianie sie, poprzez odwolanie sie do rynku kapitalowego i zasobow wlasnych, do zrownowazonego i stalego rozwoju wspolnego rynku w interesie Wspolnoty. W tym celu Bank, nie dazac do osiagania zyskow, udziela pozyczek i gwarancji, ktore sprzyjaja finansowaniu ponizszych projektow we wszystkich sektorach gospodarki:

a) projektow zmierzajacych do rozwoju regionow mniej rozwinietych;

b) projektow modernizacji lub przeksztalcania przedsiebiorstw lub tworzenia nowych dziedzin dzialalnosci, wynikajacych ze stopniowego ustanawiania wspolnego rynku, ktore z uwagi na swoje rozmiary lub charakter nie moga byc calkowicie sfinansowane z roznych srodkow dostepnych w poszczegolnych Panstwach Czlonkowskich;

c) projektow stanowiacych przedmiot wspolnego zainteresowania kilku Panstw Czlonkowskich, ktore z uwagi na swoje rozmiary lub charakter nie moga byc calkowicie sfinansowane z roznych srodkow dostepnych w poszczegolnych Panstwach Czlonkowskich.

Wykonujac swoje zadania Bank ulatwia finansowanie programow inwestycyjnych w powiazaniu z pomoca funduszy strukturalnych i innych instrumentow finansowych Wspolnoty.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.